• KIO 1559/19

  Orzeczenia KIO, 23-08-2019

  ... tkwiły od momentu złożenia oferty, ale których podania w formularzu ofertowym nie oczekiwał zamawiający. Przykładowo zmowa przetargowa nie tkwi z reguły w treści oferty, ale w zaprezentowanych dowodach, dotyczących przygotowywania ofert – korespondencji...

 • KIO 1409/19

  Orzeczenia KIO, 06-08-2019

  ... (por. Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji I Konsumentów nr RWR 6/2017 z 11 października 2017 r.) Zmowa przetargowa jest jednym z najostrzejszych przejawów nieuczciwej konkurencji zatem dowody na jej istnienie nie mogą pozostawiać wątpliwości co do...

 • KIO 448/19

  Orzeczenia KIO, 01-04-2019

  ..., a także nieuczciwa lub zakazana reklama. Jednym zaś z najostrzejszych przejawów nieuczciwej konkurencji jest zmowa przetargowa. Swoją argumentację o złożeniu oferty stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji Odwołujący oparł na okolicznościach związanych z...

 • KIO 329/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  ...nie podjął jeszcze żadnej decyzji w tym zakresie. Przechodząc do merytorycznego rozpatrzenia tego zarzutu wskazać należy, że zmowa przetargowa jest możliwa do zaistnienia jedynie w sytuacji, kiedy uczestniczy w niej wielu wykonawców. Niewątpliwym w sprawie...

 • IV P 290/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-02-2019

  ...(oświadczenie k.6) Dnia 24 października 2018r. komisja przetargowa powołana do przetargu nr (...), odwołała ze swojego składu ...zeznań A. P. i H. B.. Pamiętać należy, że rozmowa miała emocjonalny przebieg i bez wątpienia w świetle zasad logiki i ...

 • II K 166/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-11-2018

  ... zarzuty pojawiły się wobec jego osoby i pana K., była rozmowa na posiedzeniu zarządu powiatu, to było w momencie odwoływania pana K... przetargu na łóżka i sprzęt zeznał, iż odpowiadała za to komisja przetargowa, składała się z 5 osób – 3 ze starostwa, 2 ze...

 • KIO 2095/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ..., inne możliwości uzasadnienia zaistniałych faktów muszą zostać odrzucone, jako sprzeczne z zasadami logiki i doświadczenia życiowego. Zmowa przetargowa jest jednym z najostrzejszych przejawów nieuczciwej konkurencji i o ile nie sposób wymagać od wykonawcy...

 • KIO 2090/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ..., inne możliwości uzasadnienia zaistniałych faktów muszą zostać odrzucone, jako sprzeczne z zasadami logiki i doświadczenia życiowego. Zmowa przetargowa jest jednym z najostrzejszych przejawów nieuczciwej konkurencji i o ile nie sposób wymagać od wykonawcy...

 • XVII AmA 26/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-11-2018

  ... ofertę (zob. W. Dzierżanowski, Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych, LEX/el. 2012, Paulina Soszyńska – Purtak Zmowa przetargowa cz. I, ABC nr 205289). Mając na uwadze przedstawione okoliczności stwierdzić należało, iż nie zasługują na...

 • XVII AmA 25/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-10-2018

  ... kolejności ofertę (zob. W. Dzierżanowski, Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych, LEX/el. 2012, Paulina Soszyńska – Purtak Zmowa przetargowa cz. I, ABC nr 205289). Jak trafnie stwierdzono w komentarzu „Wspólnym mianownikiem wszystkich form zmów...

 • II AKa 29/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 17-09-2018

  ..., a nie jego uzasadnienie. Zawarcie zatem w pisemnych motywach, dodatkowo w części uzasadnienia dotyczącej kary, sformułowania, że zmowa przetargowa „nie dotyczyła tak istotnych kwestii jak cena ofertowa, a sprawy mniej istotnej”, nie wpływa w żaden sposób...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... w oparciu o zawartą później umowę. Odwołujący dodawał, iż przyjmuje się, iż powyżej cytowana przesłanka (tzw. zmowa przetargowa) polega na uzgodnieniu przez wykonawców cen składanych ofert i podejmowaniu w postępowaniu określonych działań lub zaniechań w...

 • XVII AmA 24/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-07-2018

  ...zbieżność „braku” która pojawia się w ofertach odwołującej się i M. (...) Sp. z o. o. jest zmową przetargową, szczególnie nie przeprowadzono zaś przesłuchania strony odwołującej w celu ustalenia tych okoliczności; • uznaniu, że postępowaniach przetargowych...

 • KIO 1279/18

  Orzeczenia KIO, 13-07-2018

  ... sam zamiar wpłynięcia przez przedsiębiorców na wynik lub przebieg postępowania. Z tego względu na mocy art. 7 ust. 3 uokik zmowa przetargowa nie podlega ustawowemu wyłączeniu zakazu w trybie art. 7 ust. 1 uokik {zob. K. Kohutek, w: K. Kohutek i M...

 • KIO 1209/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ... (wyroki w sprawach KIO 426/15 oraz KIO 2691/15), a także publikację Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pt. „Zmowa przetargowa” (publikacja z 2013 r.), w której wskazane zostały symptomy mogące świadczyć o podejrzeniu wystąpienia zmowy przetargowej -...

 • II K 216/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-06-2018

  ...10.2011 r. k. 1-372, Zał. Nr 14 - dokumentacja przetargowa dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „...- chodzi o telefon przez który nie jest prowadzona rozmowa, dlatego gdzieś w połowie spotkania zaproponował żeby ich ...

 • XVII AmA 67/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 05-06-2018

  ... oczekiwane korzyści z przetargu, polegające na wyborze najkorzystniejszej oferty. W przetargach dotyczących zamówień publicznych zmowa przetargowa wypacza istotę przetargu i pośrednio naraża na straty całe społeczeństwo. W trzech przetargach zamawiający...

 • XVII AmA 54/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-05-2018

  ...praktyk ograniczających konkurencję i to w typowej postaci, wprost przewidzianej w ustawie okik, jaką jest zmowa przetargowa. Przy braku przypadkowości w działaniach przedsiębiorców jakie miały miejsce w opisywanych postępowaniach przetargowych, zachowanie...

 • XVII AmA 55/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-05-2018

  ...praktyk ograniczających konkurencję i to w typowej postaci, wprost przewidzianej w ustawie okik, jaką jest zmowa przetargowa. Przy braku przypadkowości w działaniach przedsiębiorców jakie miały miejsce w opisywanych postępowaniach przetargowych, zachowanie...

 • XVII AmA 53/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-05-2018

  ...praktyk ograniczających konkurencję i to w typowej postaci, wprost przewidzianej w ustawie okik, jaką jest zmowa przetargowa. Przy braku przypadkowości w działaniach przedsiębiorców jakie miały miejsce w opisywanych postępowaniach przetargowych, zachowanie...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...z opisywanych przez Odwołujących okoliczności nie świadczy o dokonaniu jakiegokolwiek czynu nieuczciwej konkurencji, w tym czynu określonego jako zmowa przetargowa. Definicja zmowy przetargowej wskazana została w art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 lutego...

 • KIO 692/18, KIO 693/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  ...w zasadniczej mierze na niepopartych domniemaniach, którym Odwołujący 2 usiłował nadać nietypowy układ zdarzeń, którego źródłem miała być zmowa przetargowa między Zamawiającym a MPGO Sp. z o.o. W konsekwencji powyższego Izba nie stwierdziła, by podejmowane...

 • KIO 535/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ... udziału i mógł złożyć samodzielną ofertę. Warto ponownie przywołać wyrok zapadły w sprawie KIO 1074/16, w którym wskazano: „Zmowa przetargowa jest jednym z najostrzejszych przejawów nieuczciwej konkurencji i o ile nie sposób wymagać od wykonawcy dowodów...

 • KIO 45/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ...na stanowisko Inżyniera Projektu dla zakresu 1 części 1 oraz dla zakresu 2 części 3. Rozmowa będzie przeprowadzona przez Komisję Przetargową (wyznaczonych do oceny Członków Komisji) w trzech obszarach — znajomości przez Inżyniera Projektu Ryzyk, wskazanych...

 • KIO 7/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...3 umowy) w kontekście odpowiedzi na pytanie 7 (rozmowa telefoniczna z kierowcą pojazdu). 2. Zasądzenie kosztów zastępstwa...podpisaniem umowy]. Ocena ofert dokonywana jest przez komisję przetargową, a wynik oceny zatwierdzany przez kierownika zamawiającego. ...

 • KIO 2683/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ... ceny – art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy pzp. Zamawiający zauważa, że w każdym postępowaniu może zderzyć się ze zmową przetargową wykonawców i żaden wzór czy wzory wyliczenia punktów nie jest skutecznym narzędziem do walki z tego typu patologiami. W związku ...

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... - przedmiotu porozumienia. Poza wskazanym zarzutem Odwołujący nie uzasadnił na czym w przedmiotowej sprawie miałaby polegać zmowa przetargowa, kto zawierał porozumienia, których celem miałoby być wyeliminowanie Odwołującego z postępowania i jaki był w tym...

 • VI Ka 971/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-12-2017

  ... już po formalnym rozpoczęciu postępowania przetargowego. Na gruncie art. 305 § 1 kk penalizowana jest nie tylko tzw. zmowa przetargowa, ale również tzw. ustawienie przetargu, a więc uzgodnienie z wykonawcą ubiegającym się o zamówienie publiczne warunków...

 • KIO 2213/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... sam zamiar wpłynięcia przez przedsiębiorców na wynik lub przebieg postępowania. Z tego względu na mocy art. 7 ust. 3 uokik zmowa przetargowa nie podlega ustawowemu wyłączeniu zakazu w trybie art. 7 ust. 1 uokik (zob. K. Kohutek, w: K. Kohutek i M...

 • VII ACa 930/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-10-2017

  ... efekty tego sposobu zawarcia umowy (art. 70 1 § 1 k.c.) przez wyłonienie oferty najkorzystniejszej dla zamawiającego. Stąd też, zmowa przetargowa nie podlega ustawowemu wyłączeniu w trybie art. 7 ust. 1 ustawy okik, spod zakazu o którym mowa w art. 6 ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij