• KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... w oparciu o zawartą później umowę. Odwołujący dodawał, iż przyjmuje się, iż powyżej cytowana przesłanka (tzw. zmowa przetargowa) polega na uzgodnieniu przez wykonawców cen składanych ofert i podejmowaniu w postępowaniu określonych działań lub zaniechań w...

 • XVII AmA 24/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-07-2018

  ...zbieżność „braku” która pojawia się w ofertach odwołującej się i M. (...) Sp. z o. o. jest zmową przetargową, szczególnie nie przeprowadzono zaś przesłuchania strony odwołującej w celu ustalenia tych okoliczności; • uznaniu, że postępowaniach przetargowych...

 • KIO 1279/18

  Orzeczenia KIO, 13-07-2018

  ... sam zamiar wpłynięcia przez przedsiębiorców na wynik lub przebieg postępowania. Z tego względu na mocy art. 7 ust. 3 uokik zmowa przetargowa nie podlega ustawowemu wyłączeniu zakazu w trybie art. 7 ust. 1 uokik {zob. K. Kohutek, w: K. Kohutek i M...

 • KIO 1209/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ... (wyroki w sprawach KIO 426/15 oraz KIO 2691/15), a także publikację Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pt. „Zmowa przetargowa” (publikacja z 2013 r.), w której wskazane zostały symptomy mogące świadczyć o podejrzeniu wystąpienia zmowy przetargowej -...

 • II K 216/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-06-2018

  ...10.2011 r. k. 1-372, Zał. Nr 14 - dokumentacja przetargowa dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „...- chodzi o telefon przez który nie jest prowadzona rozmowa, dlatego gdzieś w połowie spotkania zaproponował żeby ich ...

 • XVII AmA 67/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 05-06-2018

  ... oczekiwane korzyści z przetargu, polegające na wyborze najkorzystniejszej oferty. W przetargach dotyczących zamówień publicznych zmowa przetargowa wypacza istotę przetargu i pośrednio naraża na straty całe społeczeństwo. W trzech przetargach zamawiający...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...z opisywanych przez Odwołujących okoliczności nie świadczy o dokonaniu jakiegokolwiek czynu nieuczciwej konkurencji, w tym czynu określonego jako zmowa przetargowa. Definicja zmowy przetargowej wskazana została w art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 lutego...

 • KIO 692/18, KIO 693/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  ...w zasadniczej mierze na niepopartych domniemaniach, którym Odwołujący 2 usiłował nadać nietypowy układ zdarzeń, którego źródłem miała być zmowa przetargowa między Zamawiającym a MPGO Sp. z o.o. W konsekwencji powyższego Izba nie stwierdziła, by podejmowane...

 • KIO 535/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ... udziału i mógł złożyć samodzielną ofertę. Warto ponownie przywołać wyrok zapadły w sprawie KIO 1074/16, w którym wskazano: „Zmowa przetargowa jest jednym z najostrzejszych przejawów nieuczciwej konkurencji i o ile nie sposób wymagać od wykonawcy dowodów...

 • KIO 45/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ...na stanowisko Inżyniera Projektu dla zakresu 1 części 1 oraz dla zakresu 2 części 3. Rozmowa będzie przeprowadzona przez Komisję Przetargową (wyznaczonych do oceny Członków Komisji) w trzech obszarach — znajomości przez Inżyniera Projektu Ryzyk, wskazanych...

 • KIO 7/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...3 umowy) w kontekście odpowiedzi na pytanie 7 (rozmowa telefoniczna z kierowcą pojazdu). 2. Zasądzenie kosztów zastępstwa...podpisaniem umowy]. Ocena ofert dokonywana jest przez komisję przetargową, a wynik oceny zatwierdzany przez kierownika zamawiającego. ...

 • KIO 2683/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ... ceny – art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy pzp. Zamawiający zauważa, że w każdym postępowaniu może zderzyć się ze zmową przetargową wykonawców i żaden wzór czy wzory wyliczenia punktów nie jest skutecznym narzędziem do walki z tego typu patologiami. W związku ...

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... - przedmiotu porozumienia. Poza wskazanym zarzutem Odwołujący nie uzasadnił na czym w przedmiotowej sprawie miałaby polegać zmowa przetargowa, kto zawierał porozumienia, których celem miałoby być wyeliminowanie Odwołującego z postępowania i jaki był w tym...

 • VI Ka 971/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-12-2017

  ... już po formalnym rozpoczęciu postępowania przetargowego. Na gruncie art. 305 § 1 kk penalizowana jest nie tylko tzw. zmowa przetargowa, ale również tzw. ustawienie przetargu, a więc uzgodnienie z wykonawcą ubiegającym się o zamówienie publiczne warunków...

 • KIO 2213/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... sam zamiar wpłynięcia przez przedsiębiorców na wynik lub przebieg postępowania. Z tego względu na mocy art. 7 ust. 3 uokik zmowa przetargowa nie podlega ustawowemu wyłączeniu zakazu w trybie art. 7 ust. 1 uokik (zob. K. Kohutek, w: K. Kohutek i M...

 • KIO 2045/17

  Orzeczenia KIO, 18-10-2017

  ... temat wskazanych w metodologii ryzyk i sposobu im zapobiegania oraz znajomości przedmiotu zamówienia. Rozmowa będzie przeprowadzona przez Komisję przetargową (wyznaczonych do oceny Członków Komisji) w trzech obszarach - znajomości Inżyniera Projektu ryzyk...

 • KIO 1819/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ... sytuacji. Na podstawie wyjaśnień wykonawców zamawiający uznał, że mimo faktycznych powiązań między wykonawcami nie zachodzi zmowa przetargowa. W analogicznej sytuacji podobnie stwierdził wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych Dariusz Piasta w piśmie z 24...

 • IV P 459/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-09-2017

  ... kierownika Zamawiającego Sekcja Zamówień Publicznych oraz Komisja Przetargowa w przypadku jej powołania i określenia zakresu ... dyrektora ds. techniczno-logistycznych. Znany był także dyr. J. S. ( rozmowa dyrektora z H. L. w lipcu 2016r. i pismo z 14.07...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... Ogłoszenia o zamówieniu pkt3.1.3.a)ll IdD. 5. Zmowa przetargowa W części lI.A uzupełnionego JEDZ Comarch Polska S.A. wykonawca... ten spełnia wymagania zamawiającego wskazane w IdD. 2. Zmowa przetargowa W części II.A uzupełnionego JEDZ Comarch Polska S.A...

 • VI ACa 173/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 07-09-2017

  ... i 126.220 zł (w stosunku do (...) sp. z o.o.) spełnią funkcję represyjną i prewencyjną, zważywszy na to, że zmowa przetargowa należy do cięższych naruszeń prawa ochrony konkurencji. Te same wnioski Sąd Okręgowy odniósł do kary pieniężnej nałożonej na Ł. R...

 • KIO 1637/17, KIO 1673/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... o.o., która dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji / zmowa przetargowa, utrudnianie dostępu do rynku/ - art. 89 ust. ...z o.o., która dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji /zmowa przetargowa, utrudnianie dostępu do rynku/; 5) art. 89 ust....

 • KIO 1244/17

  Orzeczenia KIO, 12-07-2017

  ... dopatrzyła się wad w ocenie faktycznej i prawnej dokonanej przez zamawiającego. Izba stwierdziła również fakt, iż zmowa przetargowa i ograniczanie konkurencji, to zacytowany fragment orzeczenia Izby powołanego na ostatniej stronie odwołania, a nie zarzut...

 • KIO 1101/17

  Orzeczenia KIO, 29-06-2017

  ... nie jest zobowiązany ale wręcz nie ma możliwości dowodzenia okoliczności negatywnej (tego, że zmowa nie wystąpiła). Odwołujący podkreślił, że zmowa przetargowa nie tylko nie istniała, ale również nie mogła wywrzeć skutku na konkurencję. Pozostali oferenci...

 • KIO 904/17, KIO 912/17

  Orzeczenia KIO, 29-05-2017

  ... udostępniającego potencjał wiedzy i doświadczenia, co prowadzi do wniosku, że wielość wniosków posługujących się tym samym potencjałem to zmowa przetargowa, o której mowa w art. 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a więc czynność nieważna na...

 • I ACa 162/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 11-05-2017

  .... Brak jest podstaw do uznania, że istniała jakakolwiek zmowa cenowa, tym bardziej, że w wyniku przetargu wyłoniono ... przepisu nie sposób oderwać od pozostałych regulacji, obejmujących procedurę przetargową. Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z art. ...

 • XVII AmA 99/14

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-05-2017

  ... że rzekome porozumienie ograniczające konkurencję mogło stanowić równocześnie zmowę przetargową cenową i podział rynku; 2.3. w stopniu rażącym... ustalenia pomiędzy jakimi osobami miała miejsce rozmowa zarejestrowana na nagraniu, co stanowiło również...

 • KIO 662/17

  Orzeczenia KIO, 20-04-2017

  .... ciężar dowodu w postępowaniu spoczywa na tym, kto wywodzi z niego skutki prawne. Zakładał jednak, że mamy do czynienia ze zmową przetargową, i z tych względów powoływał się na orzecznictwo KIO, że zasada ta, z uwagi na utrudnienia dowodowe doznaje pewnej...

 • KIO 297/17

  Orzeczenia KIO, 06-03-2017

  ... funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama. Jednym zaś z najostrzejszych przejawów nieuczciwej konkurencji jest zmowa przetargowa. W publikacji wydanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2013 roku wskazano najczęstsze formy...

 • IV P 155/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-01-2017

  ...o zawartej umowie, gdyż musiałby osobiście przeglądać dokumentację przetargową, która znajdowała się w posiadaniu powoda i ... czego powód wywnioskował, że nie były to priorytetowe zagadnienia. Rozmowa miała charakter monologu „o sprawach różnych” i powód nie...

 • VI ACa 1525/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 16-12-2016

  ..., przez osoby korzystające z mediów o tak szerokim oddziaływaniu, jakim jest Internet, jako osoba mająca związek ze zmową przetargową, co z racji zajmowanej przez powoda pozycji zawodowej, miało istotne znaczenie dla jego reputacji. Sam Sąd Okręgowy...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij