• KIO 2591/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  .... 46 ust. 4a i 5 ustawy. W ocenie odwołującego gwarancja bankowa załączona do oferty odwołującego umożliwia zamawiającemu zatrzymanie wadium w przypadku zajścia którejkolwiek z przesłanek wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. Brak bezpośredniego wskazania...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ..., w której gwarancja nie zawiera w ogóle przypadku wynikającego z art. 46 ust. 4a Pzp, pozwalającego na zatrzymanie wadium od sytuacji, gdy wskazuje wszystkie te przypadki, zawierając jedynie widoczną gołym okiem omyłkę pisarską przez opuszczenie jednego...

 • KIO 2584/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ... w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie wadium, wtedy bowiem spełnia ono swoją... do pochodzenia z literalnym brzemieniem ww. przepisu, który stanowi o wniesieniu wadium, a nie jego wpłaceniu. Podał nadto, że „wystąpił również jako ...

 • KIO 2485/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ..., ma możliwość uchylenia się od zapłaty sumy gwarancyjnej w szczególności w sytuacji, kiedy przyczyny uzasadniające zatrzymanie wadium zaistnieją tylko po stronie podmiotu, innego niż wymieniony w treści gwarancji. Już tylko wystąpienie samej „możliwości...

 • KIO 2165/17

  Orzeczenia KIO, 06-11-2017

  ... postępowania pomimo złożenia oferty niepodlegającej odrzuceniu, 3) art. 46 ust. 1 pkt 4 a Pzp poprzez zatrzymanie wadium pomimo udzielenia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wskazując na powyższe Odwołujący wnosi o nakazanie Zamawiającemu...

 • KIO 2052/17, KIO 2076/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ..., ma możliwość uchylenia się od zapłaty sumy gwarancyjnej w szczególności w sytuacji, kiedy przyczyny uzasadniające zatrzymanie wadium zaistnieją tylko po stronie podmiotu, innego niż wymieniony w treści gwarancji. Już tylko wystąpienie samej „możliwości...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... przesłankę art. 94 ust. 3 ustawy. Zamawiający dodatkowo zwraca uwagę, że w wyniku wyboru kolejnej oferty było zatrzymanie wadium, a co jest jedynie konsekwencją czynności uznania, że Wykonawca nie wnosi wymaganego zabezpieczenia lub uchyla się od zawarcia...

 • I ACa 899/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-09-2017

  ... się na wyrażane w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych stanowisko, że zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a może mieć miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy wykonawca w odpowiedzi na...

 • KIO 1754/17

  Orzeczenia KIO, 05-09-2017

  ..., tym samym potwierdzając konieczność zawarcia w swoim wezwaniu przytoczenia okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających zatrzymanie wadium. Zaznaczył, że kwestionowane przez zamawiającego zapisy oświadczenia poręczyciela określają formę wezwania i...

 • KIO 1417/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ... na członka konsorcjum) w sytuacji, gdy ofertę złożyli wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne pozwala zamawiającemu na zatrzymanie wadium w przypadku ziszczenia się przesłanek, wynikających z art. 46 ust. 4a i 5 PZP. Zgodnie z art. 46...

 • KIO 1177/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ... treść zobowiązania gwarancyjnego zapewnia zamawiającemu możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń w przypadku, gdy okoliczności uzasadniające zatrzymanie wadium zaistnieją również lub tylko po stronie drugiego członka Konsorcjum. Zdaniem Izby, na tak...

 • KIO 981/17

  Orzeczenia KIO, 29-05-2017

  ... Pzp, jak również nie odnosiła się w tym zakresie do przepisów ustawy Pzp co – w ocenie Izby - uniemożliwiłoby Zamawiającemu zatrzymanie wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a) oraz ust. 5 ustawy Pzp. Należy zgodzić się z Odwołującym Monrol...

 • XII Ga 191/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-05-2017

  ... podniósł, że pomiędzy stronami toczyło się już postępowanie, w którym Sąd uznał, że powód nie wykazał, by zatrzymanie wadium przez pozwanego było bezprawne. Wreszcie zdaniem pozwanego adresatem żądania winien być gwarant a nie pozwany. W odpowiedzi na...

 • XVIII C 139/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-05-2017

  ... osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Zatrzymanie wadium złożonego przez powoda w formie gwarancji ubezpieczeniowej nie nastąpiło bez podstawy prawnej, gdyż miało podstawę w art. 46 ust...

 • KIO 802/17

  Orzeczenia KIO, 16-05-2017

  ... sytuacja, gdyby w dokumencie poręczenia znajdował się zapis, że wadium obejmuje wszelkie zdarzenia uzasadniające zatrzymanie wadium powstałe w trakcie jego obowiązywania, a żądanie zatrzymania wadium może zostać złożone także w określonym terminie, już po...

 • I ACa 162/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 11-05-2017

  ...wierze doręczyli pozwanemu wadliwe i niepełne dokumenty, a następnie celowo nie wykonali zobowiązania do uzupełnienia brakujących dokumentów, co uzasadniało zatrzymanie wadium w oparciu o art. 46 ust. 4a p.z.p. Wyrokiem z dnia 23 października 2015 roku Sąd...

 • KIO 727/17

  Orzeczenia KIO, 27-04-2017

  ... ust. 4a Pzp w zw. z art. 5 Kc oraz w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez; bezzasadne zatrzymanie wadium wniesionego przez Odwołującego w postępowaniu z uwagi na to, że Odwołujący nie przedstawił w ramach uzupełnienia wymaganego przez Zamawiającego dokumentu...

 • KIO 632/17

  Orzeczenia KIO, 24-04-2017

  ...powoduje, że P. D. S.A. nie może dochodzić roszczeń od gwaranta w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie wadium; • naruszenie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie zwrócenia się do Odwołującego o wyjaśnienie treści złożonego...

 • KIO 641/17

  Orzeczenia KIO, 20-04-2017

  ... z wykonawców, a także poprzez przewidzenie możliwości odrzucenia oferty po dokonaniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i w konsekwencji zatrzymanie wniesionego przez wykonawcę wadium; 2) art. 31 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 4 ust. 1 pkt 2 w zw. z...

 • KIO 531/17

  Orzeczenia KIO, 19-04-2017

  ... podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Ustawy, odrzucenie jego oferty na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy i nieprawidłowe zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a Ustawy, zaniechanie odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b w...

 • II C 386/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-04-2017

  .... akt I ACa 357/10, LEX nr 756566, czy też cytowany wyrok SA w Katowicach V ACa 161/10). Wobec tego zatrzymanie wadium w przypadku gdy powód złożył dokumenty, lecz w ocenie pozwanego są one nieprawidłowe, jest zdaniem Sądu bezprawne. Zważyć bowiem należy...

 • KIO 650/17

  Orzeczenia KIO, 18-04-2017

  ... domaganie się przez Zamawiającego złożenia właściwego dokumentu sporządzonego według załącznika nr 5 do IDW i zatrzymanie wadium z powodu nieprzedłożenia takiego dokumentu. Kreowanie przez Zamawiającego określonych oczekiwań co do treści tego dokumentu...

 • KIO 653/17

  Orzeczenia KIO, 18-04-2017

  ... poz. 907 z późn. zm.), nie zawiera przede wszystkim warunku zatrzymania wadium z tytułu niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1...4a ustawy, które obecnie umożliwia Zamawiającemu zatrzymanie wadium. Gwarancja winna wyraźnie, jasno i ...

 • VI ACa 1977/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-04-2017

  ... uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2013 r., sygn. akt I CSK 422/12, Lex nr 1331255). Zatrzymanie wadium, na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy - Prawo zamówień publicznych, uzasadnia tylko zawinione działanie wykonawcy polegające na celowym...

 • KIO 483/17

  Orzeczenia KIO, 03-04-2017

  ... do wyjaśnienia powyższej sytuacji, - art. 46a ust. 4 w zw. z art. 26 ust. 4 Pzp poprzez zatrzymanie wadium z uwagi na niezłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w sytuacji gdy Odwołujący, działając w dobrej wierze...

 • KIO 557/17

  Orzeczenia KIO, 30-03-2017

  ... Góra 19a, 37-550 Radymno powziął informację o zatrzymaniu wniesionego przez niego wadium. Nie zgadzając się z powyższą czynnością Zamawiającego obejmującą zatrzymanie wadium wniesionego przez Odwołującego w dniu 21 marca 2017r. wniósł odwołanie do Prezesa...

 • XXV C 1188/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-03-2017

  ... braków oferty powoda na wynik postępowania przetargowego, stwierdzić należało, że nie zostały spełnione przesłanki uzasadniające zatrzymanie wadium wniesionego przez powoda. W konsekwencji zachowanie pozwanego polegające na ściągnięciu kwoty 250.000 zł z...

 • KIO 491/17

  Orzeczenia KIO, 27-03-2017

  .... 4a PZP w zw. z art. 5 Kodeksu cywilnego oraz w zw. z art. 7 ust. 1 PZP poprzez bezzasadne zatrzymanie wadium wniesionego przez Odwołującego w Postępowaniu z uwagi na to, że Odwołujący nie przedstawił w ramach uzupełnienia 3 wymaganego przez Zamawiającego...

 • KIO 350/17

  Orzeczenia KIO, 13-03-2017

  ...się o udzielenie zamówienia, gwarant będzie miał możliwość uchylenia się od zapłaty sumy gwarancyjnej, w sytuacji, gdy przyczyny uzasadniające zatrzymanie wadium zaistnieją po stronie drugiego z wykonawców (wyroki KIO z dnia 20 lipca 2010 r., sygn. akt KIO...

 • KIO 361/17

  Orzeczenia KIO, 09-03-2017

  ... przepis art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp wskazując na okoliczności, w których zamawiający zatrzymuje wadium. Zatrzymanie wadium oznacza przejęcie wadium przez zamawiającego na swoją rzecz. Odwołujący podniósł, że jedną z dopuszczonych w art. 45 ust. 6...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij