• V GC 340/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-01-2019

  ...2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Zdaniem sądu nie zostały spełnione przesłanki uzasadniające zatrzymanie wadium przez zamawiającego. W pierwszej kolejności należy wskazać, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest w wysokim...

 • KIO 2552/18

  Orzeczenia KIO, 28-12-2018

  ...”. VI. W zakresie zarzutów odwołania: 1. W zakresie zarzutu naruszenia art. 46 ust. 4a ustawy przez bezpodstawne zatrzymanie wadium wniesionego przez Odwołującego oraz naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy przez bezzasadne unieważnieni postępowania – Izba...

 • KIO 2529/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... na podstawie art. 141 p.z.p. Decydujące znaczenie ma natomiast stwierdzenie, że przedmiotem obowiązków, których naruszenie uzasadnia zatrzymanie wadium (art. 46 ust. 4a i 5 p.z.p.), są świadczenia niepodzielne. Także bowiem wtedy, gdy wykonawcy ubiegają...

 • KIO 2355/18

  Orzeczenia KIO, 29-11-2018

  ...uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców; 4. art. 46 ust. 4a Pzp poprzez bezpodstawne zatrzymanie wadium pomimo braku zaistnienia przesłanki w postaci niezłożenia przez Odwołującego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o...

 • KIO 2090/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ... r., które warunkuje wyrażenie zgody na przedłużenie związania ofertą od tego, czy Zamawiający zdecydowałby się na zatrzymanie wadium. Ustawa Prawo zamówień publicznych dodatkowo nie przewiduje, aby oświadczenie o związaniu ofertą mogło być oświadczeniem...

 • KIO 2268/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  .... Ponadto wobec złożenia oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą, nie można uznać, że ewentualne zatrzymanie wadium w związku z zaistnieniem przesłanek ustawowych, przez Zamawiającego, mogłoby stanowić podstawę roszczeń z tytułu czynu...

 • KIO 2192/18

  Orzeczenia KIO, 08-11-2018

  .... 14 ust. 1 ustawy Pzp wobec przyjęcia w punkcie 17.3 SIWZ mechanizmu pozwalającego Zamawiającemu na bezprawne zatrzymanie wadium, w sytuacji bezprawnego uznania, wbrew obiektywnie dającym się ocenić faktom, iż wykonawca jakoby odmówił podpisania umowy w...

 • KIO 2018/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... zarzuty w tym zakresie zostały podniesione z ostrożności). Skoro tak nie było, to wykluczenie Odwołującego z postępowania i zatrzymanie wadium należy uznać za bezpodstawne. Podsumowując, Zamawiający naruszył przepisy: art. 26 ust. 3, art. 24 ust. 1 pkt 12...

 • KIO 1961/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... Sądu Najwyższego, z dnia 7 lipca 2011 roku, sygn. akt: II CSK 675/10 oraz stanowisko UZP, wyrażone w opinii „Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustany - Prawo zamówień publicznych”. Odwołujący argumentował, że w niniejszej sprawie nie sposób...

 • KIO 1815/18

  Orzeczenia KIO, 24-09-2018

  ... Przystępującego złożone na wcześniejszym etapie postępowania, a Odwołujący nie kwestionował ich treści. Zaznaczyć należy również, że zatrzymanie wadium ma miejsce w sytuacji, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3...

 • KIO 1665/18, KIO 1675/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... 22 ust. 1a i 1b ppkt 1 – polegający na zaniechaniu zatrzymania wadium wykonawcy Zakład Transportu Sygn. akt: KIO 1665/18 KIO 1675/18 7 i Budowy ... Do tego należałoby przyjąć jakiś czas na zatrzymanie, interwencję, który jest potrzebny na usunięcie ...

 • KIO 1674/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ... oraz 46 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający nie ma możliwości skutecznego zrealizowania roszczeń w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp.(…)”. Zamawiający powołał się na...

 • KIO 1604/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  .... 94 ust. 3 uPZP poprzez unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Art. 46 ust. 5 pkt 1 uPZP poprzez zatrzymanie wadium LSI Software S.A. 3. Art. 94 ust. 1 i 2 uPZP poprzez niezawarcie przez Zamawiającego umowy w sprawie udzielenia...

 • KIO 1573/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ..., jeżeli daje ono zamawiającemu możliwość skutecznego zrealizowania swoich roszczeń, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie wadium, wtedy bowiem spełnia ono swoją zabezpieczającą rolę. W ocenie odwołującego nie jest prawdą, jak...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... od wykonawcy wyrażenia zgody na poprawienie omyłki, ustawa nakłada jedynie sankcję za brak takiej zgody, wśród których jest właśnie zatrzymanie wadium. W takim scenariuszu ziściłaby się przesłanka określona w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, której nie sposób...

 • KIO 1353/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ..., jeżeli daje ono zamawiającemu możliwość skutecznego zrealizowania swoich roszczeń w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie wadium. Wtedy, bowiem spełnia ono swoją zabezpieczającą rolę. Nie ulega dla zamawiającego wątpliwości, że...

 • I AGa 102/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-07-2018

  ...cena ofertowa wynosiła 10 427 576,13 zł. Powód wraz z ofertą złożył wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej (...) (...) z 15.1.2016 r. od (...) ....5 pkt.1 PZP. Zatrzymanie wadium przez pozwanego nastąpiło bez podstawy prawnej. Skoro już z tych przyczyn...

 • KIO 1126/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... 2 ustawy Pzp. Takie zachowanie wykonawcy może wynikać z różnych przyczyn, a sankcją za podjęcie decyzji o niezawarciu umowy jest zatrzymanie wadium (art. 46 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp), nie sposób natomiast obronić poglądu, że uchylenie się zawarcia umowy...

 • III Ca 315/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-06-2018

  ...wykazała, że ona sama poniosła z tego tytułu wymierny uszczerbek finansowy. Natomiast z punktu widzenia powodów zatrzymanie przez zamawiającego wadium niewątpliwe wywołało skutki w zakresie ich praw majątkowych. Co ważne chodziło zaś o czynność, dla której...

 • KIO 684/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... 62/09). Odwołujący argumentował, że za prawidłowe wniesienie wadium uznaje się wniesienie wadium tylko w sposób w pełni umożliwiający zamawiającemu jego realizację (zatrzymanie lub uzyskanie kwoty wadium) w przypadku zaistnienia przesłanek jego przepadku...

 • KIO 627/18, KIO 628/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...za prawidłowe, jeżeli daje ono zamawiającemu możliwość skutecznego zrealizowania swoich roszczeń w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie wadium, wtedy bowiem spełnia ono swoją zabezpieczającą rolę. Art. 45 ust. 6 ustawy Pzp określa...

 • KIO 513/18

  Orzeczenia KIO, 03-04-2018

  ...46 ust. 4a ustawy Pzp poprzez zatrzymanie wadium Odwołującemu z uwagi na niezłożenie przez ...stanowiskiem Odwołującego w tej sprawie. W ocenie Izby Zamawiający zatrzymał Odwołującemu wadium z naruszeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Zgodzić należało ...

 • KIO 464/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ...za prawidłowe, jeżeli daje ono zamawiającemu możliwość skutecznego zrealizowania swoich roszczeń w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie wadium, wtedy bowiem spełnia ono swoją zabezpieczającą rolę. Art. 45 ust. 6 ustawy Pzp określa...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... jeżeli daje ono zamawiającemu możliwość skutecznego zrealizowania swoich roszczeń w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie wadium, wtedy bowiem spełnia ono swoja zabezpieczającą rolę. Ponadto zamawiający podniósł, że ustawa Pzp nie...

 • VIII Ga 16/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-02-2018

  ... nie wypełni należycie wezwania zamawiającego, stwarza pole do nadużyć ze strony zamawiającego. W konsekwencji SN wskazał, że zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a p.z.p. będzie uzasadniało tylko zawinione działanie wykonawcy polegające na...

 • KIO 63/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert nie spełniają przymiotu aktualności; 5) art. 46 ust. 4a ustawy Pzp poprzez zatrzymanie wadium Odwołującego, podczas, gdy nie doszło do sytuacji, w której Odwołujący w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w...

 • KIO 2738/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... przed konsekwencjami niegospodarnych decyzji próbuje wyrównać w zakresie finansowym błędną decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez zatrzymanie wadium Odwołującego. Zamawiający w dniu 12.01.2018 r. złożył odpowiedź na odwołanie. Podniósł, że w...

 • KIO 2716/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ..., ponieważ nie daje zamawiającemu możliwości skutecznego zrealizowania roszczeń w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie wadium. Z dokumentu wynika, że roszczenia z tytułu gwarancji powstają wyłącznie w razie zaistnienia...

 • KIO 2739/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ...i organu), prawidłowo określała kwotę zobowiązania, wskazywała nazwę prowadzonego postępowania i określała przypadki umożliwiające zatrzymanie wadium, właściwy był także termin ustanowienia gwarancji. Wszystkie te dane określone zostały w sposób prawidłowy...

 • KIO 2591/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  .... 46 ust. 4a i 5 ustawy. W ocenie odwołującego gwarancja bankowa załączona do oferty odwołującego umożliwia zamawiającemu zatrzymanie wadium w przypadku zajścia którejkolwiek z przesłanek wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. Brak bezpośredniego wskazania...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij