• KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... od wykonawcy wyrażenia zgody na poprawienie omyłki, ustawa nakłada jedynie sankcję za brak takiej zgody, wśród których jest właśnie zatrzymanie wadium. W takim scenariuszu ziściłaby się przesłanka określona w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, której nie sposób...

 • KIO 1353/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ..., jeżeli daje ono zamawiającemu możliwość skutecznego zrealizowania swoich roszczeń w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie wadium. Wtedy, bowiem spełnia ono swoją zabezpieczającą rolę. Nie ulega dla zamawiającego wątpliwości, że...

 • I AGa 102/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-07-2018

  ...cena ofertowa wynosiła 10 427 576,13 zł. Powód wraz z ofertą złożył wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej (...) (...) z 15.1.2016 r. od (...) ....5 pkt.1 PZP. Zatrzymanie wadium przez pozwanego nastąpiło bez podstawy prawnej. Skoro już z tych przyczyn...

 • KIO 1126/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... 2 ustawy Pzp. Takie zachowanie wykonawcy może wynikać z różnych przyczyn, a sankcją za podjęcie decyzji o niezawarciu umowy jest zatrzymanie wadium (art. 46 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp), nie sposób natomiast obronić poglądu, że uchylenie się zawarcia umowy...

 • III Ca 315/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-06-2018

  ...wykazała, że ona sama poniosła z tego tytułu wymierny uszczerbek finansowy. Natomiast z punktu widzenia powodów zatrzymanie przez zamawiającego wadium niewątpliwe wywołało skutki w zakresie ich praw majątkowych. Co ważne chodziło zaś o czynność, dla której...

 • KIO 684/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... 62/09). Odwołujący argumentował, że za prawidłowe wniesienie wadium uznaje się wniesienie wadium tylko w sposób w pełni umożliwiający zamawiającemu jego realizację (zatrzymanie lub uzyskanie kwoty wadium) w przypadku zaistnienia przesłanek jego przepadku...

 • KIO 627/18, KIO 628/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...za prawidłowe, jeżeli daje ono zamawiającemu możliwość skutecznego zrealizowania swoich roszczeń w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie wadium, wtedy bowiem spełnia ono swoją zabezpieczającą rolę. Art. 45 ust. 6 ustawy Pzp określa...

 • KIO 513/18

  Orzeczenia KIO, 03-04-2018

  ...46 ust. 4a ustawy Pzp poprzez zatrzymanie wadium Odwołującemu z uwagi na niezłożenie przez ...stanowiskiem Odwołującego w tej sprawie. W ocenie Izby Zamawiający zatrzymał Odwołującemu wadium z naruszeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Zgodzić należało ...

 • KIO 464/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ...za prawidłowe, jeżeli daje ono zamawiającemu możliwość skutecznego zrealizowania swoich roszczeń w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie wadium, wtedy bowiem spełnia ono swoją zabezpieczającą rolę. Art. 45 ust. 6 ustawy Pzp określa...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... jeżeli daje ono zamawiającemu możliwość skutecznego zrealizowania swoich roszczeń w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie wadium, wtedy bowiem spełnia ono swoja zabezpieczającą rolę. Ponadto zamawiający podniósł, że ustawa Pzp nie...

 • KIO 63/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert nie spełniają przymiotu aktualności; 5) art. 46 ust. 4a ustawy Pzp poprzez zatrzymanie wadium Odwołującego, podczas, gdy nie doszło do sytuacji, w której Odwołujący w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w...

 • KIO 2738/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... przed konsekwencjami niegospodarnych decyzji próbuje wyrównać w zakresie finansowym błędną decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez zatrzymanie wadium Odwołującego. Zamawiający w dniu 12.01.2018 r. złożył odpowiedź na odwołanie. Podniósł, że w...

 • KIO 2716/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ..., ponieważ nie daje zamawiającemu możliwości skutecznego zrealizowania roszczeń w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie wadium. Z dokumentu wynika, że roszczenia z tytułu gwarancji powstają wyłącznie w razie zaistnienia...

 • KIO 2739/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ...i organu), prawidłowo określała kwotę zobowiązania, wskazywała nazwę prowadzonego postępowania i określała przypadki umożliwiające zatrzymanie wadium, właściwy był także termin ustanowienia gwarancji. Wszystkie te dane określone zostały w sposób prawidłowy...

 • KIO 2591/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  .... 46 ust. 4a i 5 ustawy. W ocenie odwołującego gwarancja bankowa załączona do oferty odwołującego umożliwia zamawiającemu zatrzymanie wadium w przypadku zajścia którejkolwiek z przesłanek wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. Brak bezpośredniego wskazania...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ..., w której gwarancja nie zawiera w ogóle przypadku wynikającego z art. 46 ust. 4a Pzp, pozwalającego na zatrzymanie wadium od sytuacji, gdy wskazuje wszystkie te przypadki, zawierając jedynie widoczną gołym okiem omyłkę pisarską przez opuszczenie jednego...

 • KIO 2584/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ... w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie wadium, wtedy bowiem spełnia ono swoją... do pochodzenia z literalnym brzemieniem ww. przepisu, który stanowi o wniesieniu wadium, a nie jego wpłaceniu. Podał nadto, że „wystąpił również jako ...

 • KIO 2485/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ..., ma możliwość uchylenia się od zapłaty sumy gwarancyjnej w szczególności w sytuacji, kiedy przyczyny uzasadniające zatrzymanie wadium zaistnieją tylko po stronie podmiotu, innego niż wymieniony w treści gwarancji. Już tylko wystąpienie samej „możliwości...

 • KIO 2165/17

  Orzeczenia KIO, 06-11-2017

  ... postępowania pomimo złożenia oferty niepodlegającej odrzuceniu, 3) art. 46 ust. 1 pkt 4 a Pzp poprzez zatrzymanie wadium pomimo udzielenia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wskazując na powyższe Odwołujący wnosi o nakazanie Zamawiającemu...

 • V ACa 144/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-10-2017

  ...ich wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z powodu braku wszystkich wymagań uzasadniających zatrzymanie wadium, w tym niezłożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, czyli w oparciu o pominiętą w treści (...) drugą...

 • KIO 2052/17, KIO 2076/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ..., ma możliwość uchylenia się od zapłaty sumy gwarancyjnej w szczególności w sytuacji, kiedy przyczyny uzasadniające zatrzymanie wadium zaistnieją tylko po stronie podmiotu, innego niż wymieniony w treści gwarancji. Już tylko wystąpienie samej „możliwości...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... przesłankę art. 94 ust. 3 ustawy. Zamawiający dodatkowo zwraca uwagę, że w wyniku wyboru kolejnej oferty było zatrzymanie wadium, a co jest jedynie konsekwencją czynności uznania, że Wykonawca nie wnosi wymaganego zabezpieczenia lub uchyla się od zawarcia...

 • I ACa 899/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-09-2017

  ... się na wyrażane w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych stanowisko, że zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a może mieć miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy wykonawca w odpowiedzi na...

 • KIO 1754/17

  Orzeczenia KIO, 05-09-2017

  ..., tym samym potwierdzając konieczność zawarcia w swoim wezwaniu przytoczenia okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających zatrzymanie wadium. Zaznaczył, że kwestionowane przez zamawiającego zapisy oświadczenia poręczyciela określają formę wezwania i...

 • KIO 1417/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ... na członka konsorcjum) w sytuacji, gdy ofertę złożyli wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne pozwala zamawiającemu na zatrzymanie wadium w przypadku ziszczenia się przesłanek, wynikających z art. 46 ust. 4a i 5 PZP. Zgodnie z art. 46...

 • KIO 1177/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ... treść zobowiązania gwarancyjnego zapewnia zamawiającemu możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń w przypadku, gdy okoliczności uzasadniające zatrzymanie wadium zaistnieją również lub tylko po stronie drugiego członka Konsorcjum. Zdaniem Izby, na tak...

 • III CZP 27/17

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 22-06-2017

  ... było zapobieganie zmowom przetargowym (por. druk sejmowy nr 471, Sejm VI kadencji). W jego treści wyraźnie bowiem podkreślono, że zatrzymanie wadium dotyczy sytuacji gdy wykonawca „w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie przedstawił...

 • KIO 981/17

  Orzeczenia KIO, 29-05-2017

  ... Pzp, jak również nie odnosiła się w tym zakresie do przepisów ustawy Pzp co – w ocenie Izby - uniemożliwiłoby Zamawiającemu zatrzymanie wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a) oraz ust. 5 ustawy Pzp. Należy zgodzić się z Odwołującym Monrol...

 • XII Ga 191/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-05-2017

  ... podniósł, że pomiędzy stronami toczyło się już postępowanie, w którym Sąd uznał, że powód nie wykazał, by zatrzymanie wadium przez pozwanego było bezprawne. Wreszcie zdaniem pozwanego adresatem żądania winien być gwarant a nie pozwany. W odpowiedzi na...

 • XVIII C 139/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-05-2017

  ... osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Zatrzymanie wadium złożonego przez powoda w formie gwarancji ubezpieczeniowej nie nastąpiło bez podstawy prawnej, gdyż miało podstawę w art. 46 ust...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij