• KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... jest także naruszenie zasad równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. Wobec Odwołującego zostały bowiem...Pzp, będąca podstawą wykluczenia Odwołującego stoi w sprzeczności z zasadą lex superior derogat legi inferiori. Podnosi również, że...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  .... Naruszeniem zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców jest więc opisanie przedmiotu...mógłby utrudnić uczciwą konkurencję. Zasada opisu przedmiotu zamówienia z zachowaniem reguł uczciwej konkurencji jest jedną z fundamentalnych...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...poszanowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz bezstronności i obiektywizmu. .... 7 ust. 1 Pzp zasadą równego traktowania wykonawców. Ponadto Zamawiający ocenia oferty oraz zdolność wykonawców do realizacji zamówienia w obrębie ...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... powinien uczynić, a to zgodnie z zasadą należytej staranności, 8) art. 8 ust...II (kolejne próby, zarówno drogą mailową, jak i telefonicznie Odwołujący podjął w dniu 19 lipca 2018 ... zasady równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji, wyrażonej...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ...zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, a to przez zaniechanie przygotowania i prowadzenia ...roku V CSK 436/12, wskazując m.in., że: „kiedy zasada swobody umów znalazła swój normatywny wyraz, zwraca się słusznie uwagę,...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... zasada równego traktowania, zasada niedyskryminacji, zasada wzajemnego uznawania, zasada proporcjonalności oraz zasada przejrzystości... zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... zawarta w art. 8 ust. 1 Pzp zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowi przede wszystkim gwarancję urzeczywistnienia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Tym samym każde jej naruszenie przyczynia się do...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... Pzp poprzez prowadzenie postępowania w sposób uchybiający zasadom uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców; 2. art. 29 ust. 2 ustawy Pzp.... Reasumując, z przepisów ustawy Pzp nie wynika zasada podziału zamówienia na części. Dodać należy, że ...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...uczciwej konkurencji, równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności z uwagi na brak możliwości weryfikacji zgodności oferty ze specyfikacją co do zaoferowanych przez wykonawców...współżycia społecznego. O ile zasada swobody umów wymaga konsensusu ...

 • KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...tożsamy) do zakresu, specyfiki i wartości prac objętych przedmiotem zamówienia. Zasada proporcjonalności oznacza, że opisane ...oraz zasad i konsekwencji jej oceny, w sposób rażący godzą w zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. 22 ...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... SIWZ będzie niewątpliwa. Zasadą bowiem powinno być takie interpretowanie i ocenianie ofert wykonawców, aby w ramach ...w sposób transparentny, przy zachowaniu zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. 18 ...

 • XXIII Ga 2057/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-05-2018

  ... ust. 1 i 3 z uwagi na prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (w związku ...99 k.p.c. i art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z art. 198f ust.5 pzp, zgodnie z zasadą odpowiedzialności finansowej za wynik...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... ust. 1-3 ustawy pzp, ale również zasady równego traktowania wykonawców i poszanowania zasad uczciwej konkurencji. Odwołujący powołał się na wyrok KIO z dnia...wynikające z zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania oraz proporcjonalności. Zasada ta nie ...

 • KIO 850/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... oświadczenia powinny być badane pod kątem ich prawdziwości. W ocenie Odwołującego, zasada zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, jako jedna z naczelnych zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązuje...

 • KIO 889/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ...1 i 3 ustawy Pzp poprzez prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ubiegających... podlegać winna odrzuceniu. Odwołujący wskazał, że zasadą w postępowaniu jest zakaz modyfikowania oferty po ...

 • KIO 913/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  .... 87 ust. 1 PZP wynika zasada niedokonywania jakiejkolwiek zmian w treści oferty.... zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Jak wynika...równego traktowania wykonawców, np. nie zostało wykazane, że oferty innych wykonawców...

 • KIO 887/18, KIO 896/18, KIO 916/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a polegające na zbyt ogólnym, blankietowym zobowiązaniu większości wykonawców .... 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz racjonalność przepisów, zasada ta dotyczy zakazu dokonywania cesji praw lub przejęcia długów na...

 • KIO 912/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... wyborem oferty przystępującego z naruszeniem prawa, co stoi w sprzeczności z zasadą równego traktowania i uczciwej konkurencji wykonawców, 2) art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp przez dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty...

 • KIO 880/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...opodatkowania VAT powinno być traktowane jako odrębne i niezależne. W ocenie Odwołującego, zasada ta ma zastosowanie również w przedmiotowej ... Zamawiającego naruszałoby zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wszelkie konieczne zmiany...

 • KIO 882/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... postępowania w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, tj. dokonania wyboru jako ...na sprzeczność z zasadą wskazaną w siwz, iż rocznie zlecanych będzie 4.000.000 wkm i jednocześnie wykluczają ...

 • KIO 876/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. W związku z powyższym Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie ...i nie mogą mieć wpływu na wynik sprawy. W tym aspekcie zasada wynikająca z art. 192 ust. 7 pzp chroni wykonawców...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...1 ustawy Pzp, a zatem naruszenie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Trudno bowiem konkurować wykonawcom, poprzez... 26 września 2017 r., sygn. akt KIO 1862/17). Zasada swobody zawierania umów doznaje ograniczeń wyłącznie w takim zakresie, ...

 • KIO 860/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...przepisami ustawy, bez zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w postępowaniu. Odwołujący, jak już... oraz innych ustawy (Dz. U. poz. 1020), zasadą stało się, iż wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenia określone w art. 25 a ...

 • KIO 875/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...Pzp, w tym w szczególności zasadę przejrzystości, proporcjonalności oraz równego traktowania i uczciwej konkurencji; III. art. 24 ust. 1 pkt 12, art... między dalszymi podwykonawcami. Zasadą jest uprawnienie wykonawców do powierzenia podwykonawcom realizacji...

 • KIO 821/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... VCC z siedzibą w Lublinie i stosującym jej standardy. Tymczasem zasada równego traktowania wykonawców wskazuje jednoznacznie na obowiązek jednakowego traktowania wykonawców bez ulg i przywilejów zaś zasada zachowania uczciwej konkurencji związana jest z...

 • KIO 862/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... z podwykonawstwa w stosunku do każdej części zamówienia. Nie do pogodzenia z zasadą równego traktowania wykonawców, jak i zasadą zachowania uczciwej konkurencji jest próba ingerencji przez Zamawiającego w postanowienia treści SIWZ poprzez ograniczenie...

 • KIO 857/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ...zarzut naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, obowiązany jest zachować ...- KIO 2219/17; KIO 2228/17; KIO 2232/17; KIO 2234/17 - Zasada proporcjonalności, o której mowa w art. 7 Pzp nakazuje zachowania adekwatnego...

 • KIO 820/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... postępowania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 8 16. Następnie Odwołujący... 6 k.c. w zw. z art. 14 ustawy Pzp – zasada dotycząca ciężaru dowodu). Ciężar dowodu rozumieć należy z jednej strony jako obarczenie ...

 • KIO 815/18, KIO 848/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ...1 ustawy Pzp poprzez naruszenie zasady uczciwej konkurencji i zasady równego traktowania wykonawców; 4. innych wskazanych w ...ww. przepisu stałoby w sprzeczności z zasadą wskazaną w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp i prowadzić by mogło do udzielenia zamówienia ...

 • KIO 829/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... w zgodzie z zasadami uczciwej konkurencji, proporcjonalności i równego traktowania wykonawców. Wskazał, że opisane ...14 Odwoławczej zostaje oddalona, zaś część uwzględniona zasada odpowiedzialności za wynik postępowania odwoławczego oznacza obowiązek ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij