• KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... SIWZ będzie niewątpliwa. Zasadą bowiem powinno być takie interpretowanie i ocenianie ofert wykonawców, aby w ramach ...w sposób transparentny, przy zachowaniu zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. 18 ...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...1 ustawy Pzp, a zatem naruszenie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Trudno bowiem konkurować wykonawcom, poprzez... 26 września 2017 r., sygn. akt KIO 1862/17). Zasada swobody zawierania umów doznaje ograniczeń wyłącznie w takim zakresie, ...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... w zw. z art. 91 ust. 1 Ustawy przez prowadzenie postępowania w sposób sprzeczny z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców polegające na wyborze jako najkorzystniejszej oferty, która podlega odrzuceniu, w sposób mający istotny wpływ na...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...7 ust. 1 PZP zasady równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji. Niedopuszczalne jest, aby wykonawca ...korzyść wykonawcy, który się na nią powołuje, a taka zasada wywiedziona w orzecznictwie nie ma charakteru absolutnego, gdyż znaczenie ...

 • KIO 539/18, KIO 540/18, KIO 541/18, KIO 542/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...i prowadzenie Postępowania w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców oraz niezgodny z zasadami proporcjonalności i... nieporównywalnych ofert i godzi tak w zasadą uczciwej konkurencji jak i przeczy dobrym ...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...publicznym, czyli zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Jednym z ostatnich ... 538/13, EU:C:2015:166, pkt 33). Zasada równego traktowania i obowiązek przejrzystości stoją również na przeszkodzie negocjacjom między instytucją...

 • KIO 675/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, gdzie zasada zachowania uczciwej konkurencji jest priorytetem udzielania zamówień publicznych. Odwołujący zauważył... iż doszło do naruszenia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w sytuacji, gdy tak...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz niezgodnie z zasadami proporcjonalności i ...Izba wskazuję, że zgodnie z wyrażoną w art. 8 ust. 1 Pzp zasadą postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Wobec tego, wyjątki od tej zasady ...

 • KIO 642/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ...i niezgodny z przepisami ustawy Pzp sporządził SIWZ, naruszając zasady równego traktowania wykonawców i nie utrudniania uczciwej konkurencji... zostaje oddalona, zaś część uwzględniona zasada odpowiedzialności za wynik postępowania odwoławczego oznacza...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  ... Pzp, ale również zasady równego traktowania wykonawców i poszanowania zasad uczciwej konkurencji, o której mowa w... zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zasada jawności postępowania. Wyjątkiem od tej zasady jest art...

 • KIO 661/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... oferty niż określony w SIWZ. Działanie takie wprost prowadziłoby do naruszenia w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zasada ta zobowiązuje w sposób bezwzględny Zamawiającego do zastosowania tych samych zasad badania...

 • KIO 644/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...dokonana przez Zamawiającego z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Takie działanie kwalifikuje się jako ... to zarówno zastosowanie inwazyjne, jak i nieinwazyjne), jak i zasada, zgodnie z którą jeżeli wyrób medyczny...

 • KIO 643/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...z zasadą równego traktowania wykonawców poprzez punktowanie rozwiązań konkretnego producenta a nie obiektywnych rozwiązań funkcjonalnych. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy Pzp w zakresie zachowania uczciwej konkurencji i równego...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Na te same pytania zadane przez Zamawiającego w piśmie z 7 listopada 2017 r. i...rażąco zaniżona i jest ceną w danych realiach dla danego Wykonawcy. Powyższa zasada, którą doktryna i orzecznictwo ...

 • KIO 630/18, KIO 635/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... idzie - w sposób naruszający zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. W zakresie poszczególnych warunków odwołujący Strabag...zostaje oddalona, zaś część uwzględniona, zasada odpowiedzialności za wynik postępowania odwoławczego oznacza...

 • KIO 640/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...A., ICM S.p.A, Viale Abruzzo 410, 66100 Chieti i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20...roku, co pozostaje w sprzeczności z zasadą uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, jak również wyrokiem Krajowej Izby ...

 • KIO 612/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...zasada równego traktowania wykonawców oznacza jednakowe traktowanie wykonawców na każdym etapie postępowania, bez stosowania przywilejów, ale także i środków dyskryminujących wykonawców... zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art...

 • KIO 594/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ...sposób nie gwarantujący równej i uczciwej konkurencji. W związku z podniesionymi ...i z dnia 6 lutego 2012 r., 149/12). Oczywistym jest, że przeciwne - fakultatywne - działanie Zamawiającego stałoby w sprzeczności z zasadą równego traktowania wykonawców...

 • KIO 579/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... powyżej zarzutów, narusza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców; 10. art. 7 ust....art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz racjonalność przepisów, zasada ta dotyczy zakazu dokonywania cesji praw lub przejęcia długów na rzecz...

 • KIO 537/18, KIO 538/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... na zarzut naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także nieracjonalne wydatkowanie... tym z zasadą proporcjonalności, obowiązkiem zachowania uczciwej konkurencji, zakazem dyskryminacji, zasadą równości stron umowy...

 • KIO 598/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ... zamówienia w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości w zakresie przyznawania punktów w...dla zamawiającego i odzwierciedlało jego potrzeby. Według zamawiającego zasada równego traktowania nie doznała...

 • KIO 590/18, KIO 601/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... prowadzenia prezentacji próbki w sposób utrudniający uczciwą konkurencję i niezgodnie z zasadą proporcjonalności, co stanowi naruszenie art. 25 ust....tym idzie w sposób naruszający zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji; 5 2) art. 22 ...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ...Buzzi Studio maksymalnej punktacji w tym kryterium za doświadczenie 4 osób stoi w rażącej sprzeczności z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1 pzp), gdyż w jego przypadku taka ocena została przyznana za doświadczenie 2...

 • KIO 570/18

  Orzeczenia KIO, 10-04-2018

  ... ust. 1 i 3 Ustawy poprzez prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (w związku... oceny oferty MobileMS, Odwołujący wskazał, iż zgodnie z zasadą określoną w przepisie art. 9 ust. 1 ustawy Pzp...

 • KIO 580/18

  Orzeczenia KIO, 10-04-2018

  ...z opisaną w części Il zasadą, koszty te rozdzielane są na poszczególne obszary działalności (diagnostyka PET i sprzedaż FDG) zgodnie z ...zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Odnosząc się do prezentowanego przez Odwołującego i ...

 • KIO 531/18

  Orzeczenia KIO, 09-04-2018

  ... uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w tym zaniechanie przeprowadzenia badania ofert wobec wszystkich wykonawców w...dysponuje. Zasadą wykonawcy winno być ograniczone zaufanie do informacji przekazywanych przez inne podmioty i osoby przede...

 • KIO 484/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ...do wyboru oferty najkorzystniejszej oraz naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Odnosząc się do przedmiotowego zarzutu, w... potrzeb publicznych został osiągnięty. O ile zasada swobody umów wymaga zgody obu stron, ...

 • KIO 529/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ...podstawowych: zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Konieczność respektowania tych ...nadmiernego i nieuzasadnionego formalizmu, jak i doprowadzając do unieważnienia Postępowania pozostawało w sprzeczności z zasadą ekonomiki...

 • KIO 515/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ...w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, proporcjonalności i przejrzystości. Odwołujący wniósł ... w nim, analogicznie do procesu cywilnego, zasada odpowiedzialności za wynik procesu, według której koszty...

 • KIO 499/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ... zasadami uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców". W ocenie Odwołującego zgodnie z utrwalonym i jednolitym orzecznictwem...SIWZ jak i profesjonalizmu podmiotów uczestniczących w przetargu. Przyjęte w orzecznictwie zasada interpretacji ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij