• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... złożonych ofert, były znane wykonawcom w chwili przygotowywania ofert i dotrzymywane w trakcie prowadzenia postępowania. Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji stanowi bowiem fundament nie tylko krajowego, ale również europejskiego...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... i czytelnych reguł oceny warunków udziału w postępowaniu oraz oceny ofert. Tak rozumiana zasada przejrzystości jest warunkiem sine qua non zachowania pozostałych zasad prowadzenia postępowania, równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ... niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, proporcjonalności i przejrzystości. Odwołujący...r. zawierające zestawienie ofert. Kierując się zasadą jawności postępowania, Zamawiający poinformował o punktacji przyznanej...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ..., przygotowując czy przeprowadzając postępowanie ograniczony jest przepisami i zasadami prawa. Jedną z podstawowych zasad wyrażonych w ustawie jest zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1 ustawy). Przestrzeganie tej...

 • KIO 2029/18, KIO 2075/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty; powyższe okoliczności doprowadziły do sytuacji, w której postępowanie jest prowadzone w sposób niezapewniający równego traktowania wykonawców...poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji nie ...

 • KIO 2043/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...z określeniem jego zakresu nie będącym częściami kluczowymi oraz niewspółmiernie do potrzeb, w sposób powodujący istotnie ograniczenie konkurencji i naruszający zasadę równego traktowania wykonawców; 2. art 22 ust 1a w zw. z art 7 ust 1 ustawy Pzp, poprzez...

 • KIO 2030/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... zamówień publicznych, tj. określoną w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp zasadą zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie powinny mieć negatywnego wpływu na konkurencję pomiędzy...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... realizację zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich wykonawców przystępujących do przetargu (...)” oraz w wyroku SO w Szczecinie z 07.03.2018 r., sygn. akt. VIII Ga 102/18: „Wyrażona w art. 7 ust 1 p.z.p. zasada, obecnie formułowana...

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... przygotowując i przeprowadzając postępowanie musi to zrobić w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Zasada równego traktowania wykonawców oznacza obowiązek równego (takiego samego) traktowania wykonawców...

 • KIO 2018/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...Europejskiej, który stoi na stanowisku, że zasada równego traktowania nie stoi na przeszkodzie poprawieniu lub ...wykonawców zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania, przy uwzględnieniu indywidualnej charakterystyki danego rynku i...

 • KIO 2031/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... z zasadą równego traktowania i uczciwej konkurencji. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie ...w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców skutkuje ograniczeniem możliwości złożenia ...

 • KIO 1996/18, KIO 1997/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...sposób nieobiektywny, nieproporcjonalny, sprzeczny z zasadą równego traktowania i uczciwej konkurencji. W wyniku naruszenia przepisów ustawy... nie mogą naruszać zasad równego traktowania wykonawców i poszanowania uczciwej 16 konkurencji, a także w sposób...

 • KIO 1985/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...co wynika wprost z przepisu art. 353 1 k.c. Zasada swobody umów stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny... równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, a ponadto jest wyczerpujący, pełny i jednakowy dla wszystkich wykonawców...

 • KIO 2035/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...co naruszać zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. Izba stwierdziła ...Zasadą postępowania jest także to, że wykonawcy mają otrzymać informacje o tożsamej treści (wynika to i z jawności, i z przejrzystości, i z równego traktowania...

 • KIO 1967/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...działalności gospodarczej, ochrony uczciwej konkurencji czy też równego traktowania chroni czynność zamawiającego...we wzajemnej kolizji wartościami (uczciwą konkurencją i zasadą równego traktowania wykonawców a wyborem wykonawcy zdolnego do realizacji ...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... orzecznictwie zasadą jednokrotności ...i kompletne wezwanie zamawiającego, wskazujące braki i błędy dokumentów – ponownie przedstawia wadliwe dokumenty i w tej sytuacji, na kanwie zasady równego traktowania wykonawców i zasady zachowania uczciwej konkurencji...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ...zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców przez zaniechanie przygotowania i ... II CSK 325/17). 14. Warto również podkreślić, że nadrzędną i podstawową zasadą obowiązująca w tym zakresie, jest w systemie prawa cywilnego reguła ...

 • KIO 1872/18, KIO 1895/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ... świadczeń przez innych członków grupy wykonawców, w których realizacji faktycznie i konkretnie nie brał udziału. art. 44 dyrektywy 2004/18 w związku z art. 48 ust. 2 lit. a) tej dyrektywy oraz zasadą równego traktowania wykonawców, zapisaną w art. 2 tej...

 • KIO 1911/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ...W zakresie zarzutu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców odwołujący podniósł, że zamawiający naruszył..., iż za stojącą w sprzeczności z zasadą równego traktowania wykonawców należy uznać taką modyfikację warunków udziału w...

 • KIO 1937/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ... sine qua non, realizacji zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Szczególnie wybór oferty winien być ... Określona w tym przepisie zasada swobody umów daje stronom możliwość dowolnego kształtowania jej treści i Izba nie może ingerować w...

 • KIO 1892/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ...zasady współżycia społecznego, zaburzający wzajemność świadczeń i nie gwarantujący równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji, w zakresie w jakim: a... oferty jak i jej wyceny. Obowiązująca w prawie cywilnym zasada ekwiwalentności świadczeń ...

 • KIO 1920/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ...udział w postępowaniu w warunkach uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zdaniem odwołującego argumenty przedstawione...Odwoławczej zostaje oddalona, zaś część uwzględniona zasada odpowiedzialności za wynik postępowania odwoławczego oznacza ...

 • KIO 1914/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ...7 p.z.p., zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także przejrzystości postępowania, tak... faktów, z których wywodzą korzystne dla siebie skutki prawne, zgodnie z zasadą ei incumbit probatio, qui dicit, non ei, qui negat, wyrażoną...

 • KIO 1902/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp poprzez niezapewnienie zachowania zasady uczciwej konkurencji oraz równowago traktowania wykonawców (w związku z naruszeniem ww....Odwołującego, nie do pogodzenia z zasadą równego traktowania wykonawców jest sytuacja, w której ...

 • KIO 1865/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...7 p.z.p., zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także przejrzystości postępowania, tak... faktów, z których wywodzą korzystne dla siebie skutki prawne, zgodnie z zasadą ei incumbit probatio, qui dicit, non ei, qui negat, wyrażoną...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...ma jednak uzasadnienia ani prawnego, ani merytorycznego. Zdaniem Zamawiającego zasada konkurencyjności określona w art. 7 ust. 1 ustawy nie...zaburzający wzajemność świadczeń i niegwarantujący równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji w zakresie, ...

 • KIO 1889/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  .... 1 PZP - zasad równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. Ponadto podnosi się w ...uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Zasada równego traktowania sprowadza się do konieczności identycznego traktowania takich wykonawców...

 • KIO 1894/18

  Orzeczenia KIO, 05-10-2018

  ... 1894/18 U z a s a d n i e n i e Zamawiający – Powiat Wrzesiński z siedzibą we Wrześni... Pzp przez niezapewnienie zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców w związku z naruszeniem niżej... część uwzględniona zasada odpowiedzialności za...

 • KIO 1888/18

  Orzeczenia KIO, 04-10-2018

  ...pomimo ich oczywistej wadliwości. Nadrzędną zasadą dotyczącą wszelkiego rodzaju czynności przedsiębranych ... i 3 i 91 ust. 1 Pzp. poprzez prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców...

 • KIO 1853/18

  Orzeczenia KIO, 03-10-2018

  ...uczciwej konkurencji i równego oraz niedyskryminującego Komunalnego traktowania...odniesieniu do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców, jeżeli przepisy ustawy pzp nie ...działanie niezgodne z zasadą przejrzystości i proporcjonalności, o ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij