• C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  ... firmowego dwóch ofert ekonomicznych, a także identyczność sformułowań i oświadczeń. Z powyższego wynika naruszenie zasad poufności ofert, swobodnej i uczciwej konkurencji, a także równego traktowania oferentów. 19      Sąd odsyłający zauważa, że zgodnie z...

 • KIO 2629/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ...równego traktowania w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz wbrew zasadom proporcjonalności i...zasada ustalania treści złożonego oświadczenia woli w sposób odzwierciedlający zamiar strony i... złożyło dwóch wykonawców (zbiorcze zestawienie...

 • KIO 2627/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... 9 zachowania podstawowych zasad jego prowadzenia wyrażonych w art. 7 ust. 1 ustawy jako zasada zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców". Nieproporcjonalność wymagania dotyczy również wymagania opisanego w 9.1.2 ppkt 3 lit. a...

 • KIO 2563/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie ...do zastosowania przepisu art. 26 ust. 3 Pzp. Zasada jednokrotności wzywania do uzupełnienia dokumentów odnosi się do danej ...

 • KIO 2623/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... także nie gwarantuje zapewnienia równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. Na potwierdzenie tej okoliczności...zasadom współżycia społecznego. Jak wskazuje ww. przepis zasada swobody umów doznaje ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów...

 • KIO 2567/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...: zasada równego traktowania, zasada niedyskryminacji, zasada wzajemnego uznawania, zasada proporcjonalności oraz zasada przejrzystości... zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wyeliminowanie konkurencji poprzez bezpodstawne...

 • KIO 2616/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...w sposób niezapewniający zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich wykonawców, a także dążenie do ...prawa cywilnego, zasada ustalania treści złożonego oświadczenia woli, w sposób odzwierciedlający zamiar strony i cel oświadczenia...

 • KIO 2591/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... w sposób naruszający zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ze względu na naruszenie wyżej wymienionych...uznany przez przystępującego jako niejednoznaczny i sprzeczny z zasadą „bezwarunkowości gwarancji”, to Izba ...

 • KIO 2574/17, KIO 2576/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... uczestników procesu udzielania zamówień publicznych. Zasada równego traktowania wykonawców wskazuje na obowiązek jednakowego traktowania wykonawców bez ulg i przywilejów, zaś zasada zachowania uczciwej konkurencji związana jest z obowiązkami, jakie...

 • KIO 2603/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ...niezmienności oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w konsekwencji z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Dopuszczenie poprawienia oferty poprzez podwyższenie jej ceny o 23% w sytuacji, gdy wykonawca...

 • KIO 2569/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ... poglądu pozostawałoby w sprzeczności z podstawowymi zasadami prawa zamówień publicznych, tj. zasadą zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W ocenie składu orzekającego warunek udziału w Postępowaniu określony przez Zamawiającego...

 • KIO 2483/17, KIO 2484/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... w konsekwencji Izba uznała także zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp wyrażający się w naruszeniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu oraz w dokonaniu wyboru oferty...

 • KIO 2518/17, KIO 2531/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... 2342/16) i jest to warunkiem sine qua non realizacji zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wobec ...byłoby działaniem naruszającym naczelną zasadę zamówień publicznych jaką jest zasada konkurencyjności statuowana przez art. 7 ust. 1 p...

 • I C 189/11

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-12-2017

  ...ust. 1 powyższej ustawy, tj. zapewnieniu zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ... z nadzwyczajnym zdarzeniem i wykracza poza jego rozmiar. Działanie to jest sprzeczne z zasadą proporcjonalności z której ...

 • KIO 2491/17, KIO 2511/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  .... 7 ust. 1 i 3 Pzp przez naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia...zasada równego traktowania wykonawców, jak również wymóg zgodności treści oferty z treścią SIWZ co do jej zawartości i...

 • KIO 2508/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ...24 ust. 8 ustawy Pzp). W doktrynie i orzecznictwie utrwaliła się zasada jednokrotnego wzywania do uzupełniania dokumentów: Po pierwsze stwierdzić...co prowadziłoby do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (wyrok z dnia 30 ...

 • KIO 2421/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... 261 z 2012 r. gdzie stwierdza się, iż zasada jawności jest fundamentalną zasadą, a wyłączenie jej stosowania następuje w przypadku wartości chronionej...zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i ...

 • KIO 2579/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ...i zarzucił Zamawiającemu brak zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania... innych wykonawców i preferując wykonawców do ...i Sądów Okręgowych, w przypadku odrzucenia odwołania odwołującego obciąża się całością wniesionego wpisu, zgodnie z zasadą...

 • KIO 2506/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ...regułami prawa cywilnego, jednak przy tym jedna z naczelnych zasad - zasada swobody umów, wyrażona w art. 3531 Kodeksu cywilnego, doznaje ... na zarzut naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także nieracjonalne wydatkowanie...

 • KIO 2519/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ...w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i zamiar udzielenia zamówienia wykonawcy...nie zostało ono objęte zastrzeżeniem wyłączności formy pisemnej. Zasada zaś, była możliwość przekazywania m.in. wszelkich ...

 • KIO 2481/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ...co doprowadziło do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w Postępowaniu i bezprawnego wyboru jako najkorzystniejszej ...postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności zasada przejrzystości, sprzeciwiają się temu, aby...

 • KIO 2594/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... powinien otrzymać 0 punktów; 5. art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ze względu na naruszenie wyżej wymienionych przepisów ustawy Pzp...

 • KIO 2502/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ...konkurencji, co narusza zasadę jawności i przejrzystości postępowania i prowadzi do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców... mobilnych, Izba w większości przypadków 12 kierowała się zasadą z art. 190 ust. 1 ustawy Pzp, uznając...

 • KIO 2479/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ...Wykonawców: Perfect Displays oraz RGBS; 3. art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez ich błędną wykładnię oraz niewłaściwe zastosowanie, prowadzące do rażącego naruszenia zasady równego traktowania oraz zasady uczciwej konkurencji... naczelną zasadą systemu ...

 • KIO 2485/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ...uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz niezgodnie z zasadami proporcjonalności i... mniej korzystny od wykonawców ubiegających się o zamówienie samodzielnie - co jest wprost sprzeczne z zasadą równego traktowana wykonawców wynikającą z art...

 • KIO 2467/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ... r., sygn. akt KIO 693/14, KIO 694/14 „Zasada równego traktowania wykonawców wskazuje na obowiązek jednakowego traktowania wykonawców bez ulg i przywilejów zaś zasada zachowania uczciwej konkurencji związana jest z obowiązkami jakie nakłada ustawodawca na...

 • KIO 2473/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ... zgoda na to, aby niektórzy wykonawcy nie stosowali się do ogólnych założeń SIWZ jest niezgodna z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1 ustawy Pzp). 29 Tym samym wykonawcy, którzy przerzuciliby koszty jednej pozycji do...

 • KIO 2413/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... ust. 1 ustawy (szczególnie zasadą równego traktowania wykonawców i zasadą przejrzystości) nie może zignorować (... zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości, ...

 • KIO 2411/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ...uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości. Z uwagi na powyższe zarzuty, Odwołujący wniósł o: (i) rozpatrzenie i.... Zasada jawności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest bowiem zasadą nadrzędną i wyjątki...

 • KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... zmian w zakresie dokumentacji jedynie jego woli stoi w jawnej sprzeczności z zasadą równości stron stosunku zobowiązaniowego. Zgodnie zaś z art. 353 1 k... ani 38 naruszać zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. W ocenie Odwołującego, ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij