• KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Zasada ta ma również zastosowanie w przypadku procedury odwróconej. ...formułowania i tłumaczenia ma na celu realizację zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich wykonawców ...

 • KIO 2279/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ... przy wycenie zamówienia. Zasada równego traktowania sprowadza się do konieczności identycznego traktowania takich wykonawców, których sytuacja jest... nie wykazał naruszenia zasad równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. Nie jest bowiem ich...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... naruszałoby zasadę przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Podkreślić należy także, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obowiązuje zasada pisemności, zatem składane przez wykonawców dokumenty muszą zawierać...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... narażałoby Zamawiającego na zarzut naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wskazał na treść pkt. 4.2...termin składania ofert.). Z powyższą (obecnie obowiązującą) zasadą koresponduje również regulacja art. 26 ust. 2f...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ... dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Zasada ta ma na celu realizację zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ...ceny oferty oraz, zgodnie z zasadą równego traktowania wykonawców, zapewnia, że wszyscy wykonawcy... w sposób naruszający zasady współżycia społecznego i nie gwarantujący równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (zarzut z punktu 3 a) Zamawiający...

 • KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...i zawodowej o treści jemu pasującej. 14 W powyższym zakresie Zamawiający pragnie wskazać, że zasada zachowania uczciwej konkurencji... doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że nie narusza zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców żądanie...

 • KIO 1988/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...pkt 2 Pzp. Zasada odpowiedzialności za wynik procesu nakazuje również odniesienie się do stanowisk zamawiającego i przystępującego. Stanowisko ... równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. Wystąpił bowiem o wyjaśnienia do odwołującego i ...

 • KIO 1965/17, KIO 1966/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... 89 ust. 1 pkt 6 są niezasadne. W postępowaniach nie doszło również do uchybienia zasadom równego traktowania wykonawców i prowadzenia postępowania zgodnie z regułami uczciwej konkurencji, statuowanymi w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. W związku z powyższym Izba...

 • KIO 1952/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... referencji spełnia wymogi określone w SIWZ, bowiem zasadą jest prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w języku...przeprowadził Postępowania w sposób zapewniający zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (ust. 1), a tym ...

 • KIO 1926/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... jako niegospodarnych. Również zgodnie z wyrokiem KIO „Zasada równego traktowania wykonawców wskazuje na obowiązek jednakowego traktowania wykonawców bez ulg i przywilejów zaś zasada zachowania uczciwej konkurencji związana jest z obowiązkami jakie nakłada...

 • KIO 1948/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Nie można bowiem uznać, że zasada równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości została zachowana...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...3 U z a s a d n i e n i e do wyroku z dnia 3 października 2017... naruszenie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Per analogiam...konkurencji wszystkim zainteresowanym wykonawcom, którzy funkcjonują ¡na wspólnym rynku. Ponadto, zasada...

 • KIO 1933/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ... S.A. z uwagi na złożenie ofert przez wykonawców podlegających wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 89 ... naruszenie zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji określonych w ... stanowiących przedmiot dostawy. Zasada ta nie została uwzględniona ...

 • KIO 1922/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... zamówienia w poszczególnych częściach, jest nieproporcjonalny i niezwiązany z przedmiotem zamówienia, przez co narusza zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Na potwierdzenie tego zarzutu, Odwołujący przeprowadza argumentację...

 • KIO 1902/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... oraz weryfikacyjnego charakteru warunku, równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji; 3. art. 22 ust. 1 pkt 2 i ust. 1 a Pzp ...tychże potrzeb i w żaden inny sposób nie może zostać osiągnięty (w szczególności co do zasada proporcjonalności), zaś...

 • KIO 1875/17, KIO 1877/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zasada jawności dotyczy w szczególności ofert składanych w ...w toku postępowania były przeprowadzone z poszanowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, o której mowa w art. 7 ...

 • KIO 1912/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ...winno być wyrażone wprost. W ocenie sądu wybór oferty, której termin związania wygasł, pozostaje w sprzeczności z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy PZP. Również orzecznictwo Izby było w tej materii...

 • KIO 1898/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  .... 7 ust 1 i 3 ustany Prawo zamówień publicznych, równego traktowania wykonawców i wyboru oferty najkorzystniejszej niezgodnie z przepisami tej ustany. Niewątpliwie reguły wynikające ze wskazanych przepisów - zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji - wymagają...

 • KIO 1870/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...przez przeprowadzenie postępowania w sposób nie zapewniający zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w związku z naruszeniem niżej wymienionych przepisów ..., zaś część uwzględniona zasada odpowiedzialności za wynik postępowania...

 • KIO 1878/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  .... Izba wskazuje, że określona w ustawie zasada pisemności odnosi się do całego postępowania o udzielnie...gwarantującą przejrzystość i jawność postępowania oraz służącą realizacji zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji wskazanych ...

 • KIO 1862/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...linie kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, zgodnie z zasadą równego ich traktowania i modernizuje linie kolejowe....do procesu realizacji przedmiotu zamówienia na zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (art. 7 ust. 1 ustawy Pzp...

 • KIO 1901/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ...wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej oraz podniósł, że naczelna zasada... zasadzie równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, a...

 • KIO 1910/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  .... W ocenie Izby okoliczność ta pozostaje bez wpływu na stwierdzenie naruszenia przez Zamawiającego zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, gdyż zasada ta ma chronić wszystkich uczestników obrotu, nie zaś jedynie małe...

 • KIO 1837/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  ... do zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zachowanie zasady uczciwej konkurencji oznacza, iż nie...wykonawców mogących ubiegać się o zamówienie publiczne, a tym samym na ograniczenie konkurencyjności postępowań. Zasadą...

 • KIO 1833/17

  Orzeczenia KIO, 20-09-2017

  ... to jest uczciwej konkurencji i równego traktowania wobec wykonawcy...jest zasada obsługi serwisu i naprawy. Zaznacza na str. 1 „napędy kolumny i blatu ..., bo karty zostały złożone przez wykonawców i potwierdzone. Przystępujący popiera stanowisko Zamawiającego....

 • KIO 1829/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... przez niedochowanie przez Zamawiającego zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców polegające na zaniechaniu dokonania prawidłowych ...wyrazem naruszenia tych przepisów w powiązaniu z ogólną zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1...

 • KIO 1839/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... ustanowiona zasada „wynagrodzenia kosztorysowego”. Zdaniem odwołującego (co potwierdzają postanowienia SIWZ i udzielonego ... art. 90 i art. 7 ust. 1 Pzp (złamanie zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji) i podważa autorytet, którym...

 • KIO 1831/17, KIO 1845/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... treści złożonej 19 oferty, w szczególności z uwagi za naczelne zasady równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji. W zakresie zastosowania przesłanki odrzucenia oferty z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp mieści się bowiem również sporządzenie...

 • KIO 1825/17, KIO 1834/17, KIO 1838/17, KIO 1842/17, KIO 1876/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... Odwołującego, jako niezgodnej z siwz oraz zaniechaniu odrzucenia oferty G. S. I. Sp. z o.o., co stanowi sprzeczność z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Ponadto, Odwołujący zarzuca naruszenie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp poprzez...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij