• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... orzecznictwie zasadą jednokrotności ...i kompletne wezwanie zamawiającego, wskazujące braki i błędy dokumentów – ponownie przedstawia wadliwe dokumenty i w tej sytuacji, na kanwie zasady równego traktowania wykonawców i zasady zachowania uczciwej konkurencji...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ...zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców przez zaniechanie przygotowania i ... II CSK 325/17). 14. Warto również podkreślić, że nadrzędną i podstawową zasadą obowiązująca w tym zakresie, jest w systemie prawa cywilnego reguła ...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...ma jednak uzasadnienia ani prawnego, ani merytorycznego. Zdaniem Zamawiającego zasada konkurencyjności określona w art. 7 ust. 1 ustawy nie...zaburzający wzajemność świadczeń i niegwarantujący równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji w zakresie, ...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji,...zasada równego traktowania wykonawców, zabraniająca zamawiającemu preferowania lub dyskryminacji któregokolwiek z wykonawców, gwarantuje wykonawcom równe szanse w dostępie do informacji o zamówieniu i...

 • KIO 1821/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ..., a co za tym idzie w sposób naruszający zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji; 4) § 2 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra...w sposób sprzeczny z zasadą równości i zasadą uczciwej konkurencji, wyznaczenie nierealnych do dotrzymania...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... 11 narusza zasadę proporcjonalności oraz równego traktowania wykonawców, a także zasadę przejrzystości (art. 7 ust. 1 Prawa zamówień publicznych) i prowadzi do odmiennego potraktowania Odwołującego względem innych wykonawców, naruszając również art. 7 ust...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ...Jak podkreśla orzecznictwo Izby i TSUE, zasady równego traktowania i niedyskryminacji oraz obowiązek ...sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.” Zgodnie...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...gwarantuje zachowanie podstawowych zasad równego traktowania wykonawców i przestrzegania uczciwej konkurencji pomiędzy nimi. W ... z jej istotą, a przede wszystkim sprzeczne z zasadą jawności realizacji zadań publicznych”. Odwołujący zwrócił uwagę, że...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... jest także naruszenie zasad równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. Wobec Odwołującego zostały bowiem...Pzp, będąca podstawą wykluczenia Odwołującego stoi w sprzeczności z zasadą lex superior derogat legi inferiori. Podnosi również, że...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...zamówienia i oparcie kosztów ceny na ofertach wykonawców, w...nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami dla Przystępującego (zasada równego traktowania konkurencji). Krajowa Izba Odwoławcza w Wyroku z... dowodu utrudnienia uczciwej konkurencji. W przedmiotowej...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... o udzielenie zamówienia publicznego, choć podstawową zasadą tego 4 postępowania jest jawność, co wynika również z potrzeby zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, — nieuwzględnieniu charakteru - specyfiki informacji, jaką...

 • KIO 1532/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...obowiązującą zamawiającego wynikającą z tego przepisu zasadą proporcjonalności i przejrzystości. Odwołujący wskazał, że .... 7 ust. 1 ustawy P.z.p., tj. naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców; 2) art. 89 ust. 1 pkt 4, art. 90 ...

 • KIO 1518/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców, zarzucając zamawiającemu naruszenie: 1) art 7 ust. 1 ustawy Pzp, art. 29 ust. 2 ustawy Pzp poprzez określenie przedmiotu zamówienia w sposób sprzeczny z zasadą równego traktowania wykonawców oraz poprzez...

 • KIO 1527/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ..., nieproporcjonalny, sprzeczny z zasadą równego traktowania i uczciwej konkurencji. W wyniku naruszenia przepisów... stosunku ceny i preferowanych rozwiązań technicznych nie utrudniając uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Odnosząc się...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... wykonawców i na jednakowym traktowaniu podmiotów znajdujących się w takiej samej lub zbliżonej sytuacji. Zasada ta (równego traktowania wykonawców... nie zostały naruszone zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania 11 Wykonawców, co powoduje, że ...

 • KIO 1485/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... wprost. W ocenie odwołującego wybór oferty, której termin związania wygasł, pozostaje w sprzeczności z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wyrażoną w art. 7 ust.1 ustawy Pzp. W dalszej części uzasadnienia odwołania odwołujący...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Nie 80 można bowiem uznać, że zasada równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości została zachowana...

 • KIO 1483/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...zasadami określonymi w SIWZ. Wskazał, że zasada ta była podkreślana przez Krajową Izbę ...że wybór przez zamawiającego sposobu komunikacji nie może naruszać zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji wykonawców wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp....

 • KIO 1494/18

  Orzeczenia KIO, 13-08-2018

  ... zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, a to przez zaniechanie przygotowania i prowadzenia postępowania ... wprost z przepisu art. 353 (1) k.c. Zasada swobody umów stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek...

 • KIO 1477/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... ofercie, co niewątpliwie naruszałoby zasadę równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji z art. 7 ust. 1...zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zasadą jest, iż wykonawca, odpowiadając na ogłoszenie o ...

 • KIO 1470/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... pomocniczy dla wykonawców i zamawiających, który...uczciwej konkurencji, równego traktowania oraz zasady proporcjonalności, polegające na tym, że zamawiający bezpodstawnie wykluczył odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Zasada...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  .... Naruszeniem zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców jest więc opisanie przedmiotu...mógłby utrudnić uczciwą konkurencję. Zasada opisu przedmiotu zamówienia z zachowaniem reguł uczciwej konkurencji jest jedną z fundamentalnych...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... na okoliczności znane Zamawiającemu przed każdą z wymienionych dat, jest nie do pogodzenia z zasadą zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wszystko to prowadzi do wniosku, że Zamawiający nie miał nawet formalnych podstaw do...

 • KIO 1396/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców...i spełniające wymagania w zakresie zdolności technicznej i zawodowej powodowałoby, że wskazany art. 63 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE, byłby sprzeczny z zasadą równego traktowania wykonawców...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...poszanowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz bezstronności i obiektywizmu. .... 7 ust. 1 Pzp zasadą równego traktowania wykonawców. Ponadto Zamawiający ocenia oferty oraz zdolność wykonawców do realizacji zamówienia w obrębie ...

 • KIO 1480/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ...zasadą równego traktowania i uczciwej konkurencji. Wobec powyższego Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania w całości i... do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego dwóch wykonawców: Dräger Polska sp. z o.o. i Medtronic Poland sp. z o.o. W...

 • KIO 1436/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, a to przez zaniechanie przygotowania i prowadzenia postępowania...co wynika wprost z przepisu art. 3531 k.c. Zasada swobody umów stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć ...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... powinien uczynić, a to zgodnie z zasadą należytej staranności, 8) art. 8 ust...II (kolejne próby, zarówno drogą mailową, jak i telefonicznie Odwołujący podjął w dniu 19 lipca 2018 ... zasady równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji, wyrażonej...

 • KIO 1461/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...i 3 Pzp poprzez prowadzenie postępowania w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz niezgodnie z zasadami proporcjonalności i..., w zestawieniu z utrzymaną zasadą jednokrotnego wezwania o konkretny dokument...

 • KIO 1403/18

  Orzeczenia KIO, 03-08-2018

  ...faktycznym z uwagi na naczelne zasady równego traktowania 12 wykonawców i uczciwej konkurencji. To na wykonawcy ubiegającym się...Odwołującego, że generalną zasadą jest uznanie poszczególnych świadczeń za niezależne od siebie i tym samym opodatkowanie każdego...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij