• KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ...i rozliczania zamówień dofinansowanych z Unii Europejskiej”, 10) art. 7 ust. 1 Pzp poprzez naruszenie zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców...nim, analogicznie do procesu cywilnego, zasada odpowiedzialności za wynik procesu, według ...

 • KIO 212/18

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ...i podstacji - zarówno sieć trakcyjna, jak i podstacje są to elementy zapewniające zasilanie dla linii tramwajowych, czy też kolejowych (zasada... z zachowaniem zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji - przyjąć treść oświadczenia...

 • KIO 207/18, KIO 221/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... odwołującego w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp została przewidziana zasada, zgodnie z którą każda umowa o zamówienie publiczne zawierana na okres... przedsięwzięcia oraz zapewnienie równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, niemniej określenia te...

 • KIO 187/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...zachowanie w prowadzonym postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, przejrzystości i równego traktowania wykonawców. Oznacza to, że okres... zasadą, przedłużony termin składania ofert musi być wystarczająco długi, aby nie faworyzować żadnego z wykonawców ...

 • KIO 145/18, KIO 173/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ...zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, a to przez zaniechanie przygotowania i prowadzenia postępowania... publicznych, w tym pogląd, w myśl którego zasada ta może ulegać ograniczeniu. Odwołujący Strabag stwierdził, ...

 • KIO 183/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ...stawki podatku „zw.” pozwoli na zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Podatnik zwolniony z podatku VAT na...sprawie protokołu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, zasadą jest, iż przekazanie protokołu postępowania lub ...

 • KIO 119/18

  Orzeczenia KIO, 13-02-2018

  ...w sprzeczności z zasadą równego traktowania wykonawców wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p. i umożliwiałoby wykonawcy ...jego elementu w sposób nie naruszający zasady uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w danym postępowaniu. Zazwyczaj popełnienie...

 • KIO 185/18

  Orzeczenia KIO, 13-02-2018

  ... samego nagannego zachowania godziłoby w zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. Warto dodatkowo, za przystępującym, podkreślić... publicznego winna być zasada ograniczonego zaufania do informacji innych osób i podmiotów – „Wykonawca...

 • C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  ... firmowego dwóch ofert ekonomicznych, a także identyczność sformułowań i oświadczeń. Z powyższego wynika naruszenie zasad poufności ofert, swobodnej i uczciwej konkurencji, a także równego traktowania oferentów. 19      Sąd odsyłający zauważa, że zgodnie z...

 • KIO 91/18

  Orzeczenia KIO, 08-02-2018

  ...z brzmieniem art. 91 ust. 2a ustawy PZP zasadą jest, że cena 4 może być kryterium oceny ...równego traktowania wykonawców - jednocześnie możliwe było zachowanie uczciwej konkurencji.... 1 w związku z art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 Ustawy PZP. Odwołujący wnosi ...

 • KIO 127/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...której mowa w art. 22 ust. 4 ustawy Pzp. Zasada proporcjonalności stanowi, że warunek udziału musi być związany z przedmiotem...przy tym zasady równego traktowania wykonawców czy zasady uczciwej konkurencji, a zatem muszą one być adekwatne i konieczne do ...

 • KIO 113/18, KIO 116/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ... 1 Pzp przez przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz niezgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Odwołujący BUDIMEX wniósł...

 • KIO 103/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ...uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Zasada ta oznacza zakaz ograniczania konkurencji...należy po pierwsze przypomnieć, że zasada równego traktowania wymaga, by wszyscy oferenci mieli ...

 • KIO 68/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... ale także zasady równego traktowania wykonawców i prowadzenia postępowania zapewniając zachowanie uczciwej konkurencji. 12 36. ...z całą mocą podkreślić, że to jawność postępowania jest zasadą, czyli ma ona pierwszorzędne znaczenie na wszystkich etapach ...

 • KIO 90/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...ale również zasady równego traktowania wykonawców i poszanowania zasad uczciwej konkurencji. Na potwierdzenie swojego... zasad prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, tj. zasada jawności postępowania. Wyjątkiem od tej zasady jest art. 8...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...7 ust. 1 i 3 Pzp przez prowadzenie Postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (w związku z ...przyjętą wycenę przedmiotu zamówienia, Z powyższego wynika zasada, że zamawiający jest uprawniony tylko do ...

 • KIO 45/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... w wyroku KIO 1630/14. Ponadto Odwołujący wskazał, że zasadą obowiązującą w Pzp jest niezmienność treści oferty po jej ...przez Zamawiającego rozwiązanie nie narusza zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców i w tym zakresie powołał się ...

 • KIO 76/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ...z faktu, że zamawiający każdorazowo winien kierować się zasadą udzielenia zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy ..., na czym oparł zarzut naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, o których mowa w art. 7...

 • KIO 82/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... terminowo i z zachowaniem jakości. Trybunału Sprawiedliwości UE w wyroku z 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 (ESAPROJEKT) orzekł, iż: „Artykuł 44 dyrektywy 2004/18 w związku z art. 48 ust. 2 lit. a) tej dyrektywy oraz zasadą równego traktowania wykonawców...

 • KIO 64/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ...w sprzeczności z tą zasadą, ale również z treścią Regulaminu i przepisów prawa. 6...uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i...szczególności w zasadę równego traktowania wykonawców i zasadę przejrzystości. W...

 • KIO 75/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ...komentowanego przepisu stałoby w sprzeczności z zasadą wskazaną w art. 7 ust. 1 p.z.p. i mogłoby prowadzić do udzielenia zamówienia ... równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji wynikające z art. 7 ust.1 ustawy pzp. Izba dokonując badania i ...

 • KIO 2748/17, KIO 2018/17, KIO 24/17

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ...z ustawą Pzp oraz bez poszanowania zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Odwołujący wskazał także, że zamawiający, w ...w nim, analogicznie do procesu cywilnego, zasada odpowiedzialności za wynik procesu, według której koszty...

 • KIO 26/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ...który rażąco narusza zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zamawiający w treści ...i dostawca obecnego oprogramowania oraz urządzeń jako podmiot, który ma uzyskać przedmiotowe zamówienie publiczne. Zasada równego traktowania wykonawców...

 • KIO 18/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ... obecnym etapie postępowania stałoby także w sprzeczności z zasadą uczciwej konkurencji. Zastosowanie dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt... sine qua non, realizacji zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W ocenie Izby zamawiający dokonał ...

 • KIO 2674/17

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ...ustawie zasady, w tym zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, proporcjonalności to „szkielet” każdego...i nie może powodować nieuzasadnionych przeszkód w otwarciu zamówień publicznych na konkurencję, co nie oznacza, że zasada konkurencji...

 • KIO 3/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ...uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców w postępowaniu Pismem z 18.12.2017 r. zamawiający przekazał odwołującemu swoje wątpliwości co do prawidłowości zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa dokumentów i...zgodnie z zasadą jawności ...

 • KIO 44/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ...2f ustawy Pzp do uzupełnienia dokumentów wykonawcę po dokonaniu czynności jego wyboru jest sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, co tym samym narusza art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Jednocześnie przedmiotowe wezwanie nie mogło...

 • KIO 9/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ...prowadzenie Postępowania w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wskutek dokonania oceny oferty złożonej przez ... regulacji wynika, iż po pierwsze, zasadą jest jawność, a nieujawnianie informacji stanowiących...

 • KIO 23/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... procesu 16 udzielania zamówień publicznych. Zasada równego traktowania wykonawców wskazuje na obowiązek jednakowego traktowania wykonawców bez ulg i przywilejów, zaś zasada zachowania uczciwej konkurencji związana jest z obowiązkami jakie nakłada...

 • KIO 33/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Odwołujący wniósł o ... związku z art 48 ust 2 lit a) tej dyrektywy oraz zasadą równego traktowania wykonawców zapisaną w art 2 tej dyrektywy, należy interpretować w ten sposób...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij