• KIO 358/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  ...zaś nakazuje przestrzegać zasady równego traktowania potencjalnych wykonawców i uczciwej konkurencji. Formułując SIWZ, ...Izby Odwoławczej z dnia 17 sierpnia 2012 r., KIO 1630/12). Zasadą stosowaną dotychczas w drodze analogii, a od wejścia w życie ...

 • KIO 156/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ...od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - ... zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców przejawiającej się... że zgodnie z zasadą neutralności technologicznej, elDAS ...

 • KIO 137/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ..., a dalsze konwalidowanie oferty w tym zakresie nie jest dopuszczalne prawem, gdyż naruszałoby zasadę uczciwej konkurencji I równego traktowania wykonawców. Zamawiający jest więc 19 zobowiązany wykluczyć wykonawcę, gdyż nie wykazał on spełniania warunków...

 • KIO 119/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...oraz nr VIII zamówienia, zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 1. art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz udzielenie zamówienia wykonawcy, który nie został wybrany zgodnie z...

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... sprzeczny z przepisami prawa oraz z zasadą równości i zasadą uczciwej konkurencji - z uwagi na ograniczenie możliwości ...udzielania zamówień publicznych (zasada zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców) zakazane jest ustalanie...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... których wywodzą korzystne dla siebie skutki prawne, zgodnie z zasadą ei incumbit probatio, qui dicit, non ei, qui ...są dopuszczalne w granicach zachowania zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i proporcjonalności warunku do jego celu ...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ... dokumentów i oświadczeń, w tym również oświadczeń złożonych w formie JEDZ. Przyjęta w orzecznictwie zasada jednokrotnego ...tj. uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Pzp: Zamawiający przygotowuje i przeprowadza ...

 • KIO 10/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ...publicznego uznała, że zasada równości stron stosunku zobowiązaniowego podlega modyfikacji i specyficznemu ograniczeniu zasady ... równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji - kary umowne są określone jednakowo dla wszystkich wykonawców biorących...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...Naruszenie zasady równego traktowania uczestników konkursu i zachowania uczciwej konkurencji. Odpowiedź:...równego traktowania wykonawców i przejrzystości postępowania, z którego wynika, że zasadę równego traktowania i..., że zasada równego traktowania wymaga, ...

 • KIO 2584/18, KIO 2586/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ...I CR 331/75, LEX nr 7729). A zatem o konieczności powołania dowodu z opinii biegłego decydują okoliczności danej sprawy (istnienie faktów, których ocena wymaga wiedzy specjalistycznej) oraz sama zasada...

 • KIO 42/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ...zakresie odbierania odpadów komunalnych. Ma tu zastosowanie generalna zasada wykładni wyrażona w art. 65 § 1 Kodeksu...i bogate orzecznictwo i jest wyrazem realizacji zasad przejrzystości postępowania oraz równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...(co prawda w stosunku do innej przesłanki wykluczenia, ale zasada pozostaje niezmienna), że „Należy bowiem podkreślić, że instytucja ...i prawnych unieważnienia postępowania jest następstwem zasad równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji i...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... godzący w zasadę poszanowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców i zaniechanie wezwania konsorcjum do ....” Wyrażona w art. 8 ust. 1 ustawy Pzp zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jedną z podstawowych...

 • KIO 41/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... okoliczności mogących mieć wpływ na treść oferty oraz w sposób sprzeczny z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu zmiany treści specyfikacji istotnych warunków...

 • KIO 15/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... ust 1 i 3 uPzp w zw. z art. 11 ust 2 i 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („Uoznk”) w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 uPzp przez ich niewłaściwe zastosowanie naruszając zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców i naruszenie zasady...

 • KIO 2672/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ..., w wyniku czego doszło do naruszenia zasad równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji, V. art. 89 ust. 1 pkt...konkurencji musi być traktowane jako rozwiązanie szczególne i wyjątkowe. W gospodarce rynkowej bowiem zasadą jest swoboda ustalania i...

 • KIO 2702/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ..., umożliwi realizację potrzeb zamawiającego przy jednoczesnym poszanowaniu zasad równego traktowania wykonawców i prowadzenia 7 postępowania przetargowego zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji. Nadto zamawiający wskazał w Rozdziale VII siwz, pkt...

 • KIO 2696/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców poprzez nieobiektywne i dyskryminujące ocenienie oferty Odwołującego, w sposób niezgodny z treścią określoną przez Zamawiającego zasadą przyznawania punktów. W...

 • KIO 2673/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... jednocześnie postulaty wynikające z zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania oraz proporcjonalności. W odniesieniu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 uznk zasada ta doznaje ograniczenia, pod warunkiem...

 • KIO 34/19

  Orzeczenia KIO, 16-01-2019

  ... i zwrócił uwagę, że zarzut ten nie jest w odwołaniu uzasadniony. Odwołujący zarzuca, że czynności Zamawiającego godzą w zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, nie wskazuje jednak na czym to naruszenie miałoby polegać. Zasada...

 • KIO 2689/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ...i 3 Pzp w zw. z art. 91c Pzp ze względu na przeprowadzenie aukcji elektronicznej w sposób, który uniemożliwiał zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców...zasada dotyczyła również dogrywki (czasu po założonym czasie trwania aukcji) i...

 • KIO 2665/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; w związku z odrzuceniem oferty wykonawcy bezpieczne.it i nie ... Odwołującego, stanowi o naruszeniu fundamentalnej zasady równego traktowania wykonawców i faktycznie stawia Kamsoft S.A. w ...

 • KIO 2638/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ... co naruszone zostają 9 zasady: uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz proporcjonalności i przejrzystości. Zamawiający nie stawił się...zostaje oddalona, zaś część uwzględniona zasada odpowiedzialności za wynik postępowania odwoławczego ...

 • KIO 2604/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ... jest jawność postępowania o udzielenie zamówienia. Zasada ta gwarantuje transparentność prowadzonego postępowania i pozwala na urzeczywistnienie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zasada jawności postępowania doznaje ograniczeń w...

 • KIO 2581/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ... do oferty odwołującego; 3) wskazania wyniku postępowania na ofertę odwołującego; 4) równego traktowania wszystkich wykonawców w sposób zachowujący zasady uczciwej konkurencji. Argumentacja odwołującego 1. Badania ofert – przez przyjęcie, że oferta...

 • KIO 2629/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ... ocenie ofert, naruszając zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wymagania w kryteriach oceny ..., Odwołujący stwierdził, że Zamawiający kierując się zasadą równego traktowania wykonawców powinien zastanowić się, które firmy z branży...

 • KIO 2601/18

  Orzeczenia KIO, 04-01-2019

  ... tysięcy sto dziesięć złotych i zero groszy) obciąża Odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się o ...równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia w sposób umożliwiający zachowanie zasad uczciwej konkurencji...

 • KIO 2580/18, KIO 2585/18, KIO 2587/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ... przez co została zachwiana zasada równowagi stron stosunku zobowiązaniowego i doszło do nadużycia prawa ...naruszenia zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców przez zaniechanie przygotowania i prowadzenia postępowania ...

 • KIO 2569/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ...stanowiłby rażące naruszenie zasad równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. Pierwotnie złożona oferta...gdzie jedną z zasad jest dopuszczalność i logiczna zasada sumowania doświadczenia) i uwzględniając ograniczoną podaż rynkową specyficznych ...

 • KIO 2603/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ... wszystkich chodziło o ustalenie, czy zasada równego traktowania wykonawców stanowi przeszkodę do wezwania wykonawcy do...postępowaniu doszło do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Odwołujący opierał powyższe zarzuty na...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij