• KIO 2523/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ...zasadę jawności co stanowi naruszenie art. 8 ust.1 Pzp oraz zasadę pisemności co stanowi naruszenie art.9 ust.1 Pzp, a także art....udostępniana Wykonawcy na każdy jego wniosek zgodnie z zasadą jawności prowadzonego postępowania. Ponadto należy podkreślić, iż...

 • KIO 2358/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  .... Nie można tracić z pola widzenia, że postępowanie o udzielenie zamówienia cechuje formalizm. Jego wyrazem jest m.in. zasada pisemności wyrażona w art. 9 ust. 1 Pzp. Służy ona transparentności działania zamawiającego wyrażającej się w tym, że to...

 • KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...w sposób, który może utrudniać uczciwą konkurencję, stanowi o sprzeczności z zasadą proporcjonalności, jak też nieprecyzyjny i niejednoznaczny, jak też art. 14 ...na termin 1-dniowy oraz usunięcie wymogu pisemności zgłoszenia. Postanowienia zawarte w umowie ...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...są wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Zasada ta ma również zastosowanie w przypadku procedury odwróconej. Jak to... w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zasadę pisemności – na oświadczeniach, jakie w tym zakresie...

 • KIO 2276/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ...z podstawowymi zasadami Prawa zamówień publicznych, w szczególności zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców z art.... Jednocześnie z uwagi na obowiązującą zasadę pisemności, opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... i równego traktowania wykonawców. Podkreślić należy także, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obowiązuje zasada pisemności, zatem składane przez wykonawców dokumenty muszą zawierać odpowiednie i wyczerpujące informacje wymagane w danym...

 • KIO 1878/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... o unieważnieniu postępowania co musi być wyartykułowane w formie pisemnej. Izba wskazuje, że określona w ustawie zasada pisemności odnosi się do całego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, w tym również do prowadzenia dokumentacji postepowania...

 • KIO 1634/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... zamówienia publicznego jest postępowaniem sformalizowanym opartym na zasadne pisemności. Zauważył, że istota sporu odnosi się do ...sposób przejrzysty i proporcjonalny /podkr. Odwołujący/. Zasada proporcjonalności nakazuje by ustalane warunki postępowań ...

 • KIO 1597/17

  Orzeczenia KIO, 17-08-2017

  ... nieprawidłowości, na jego zakwestionowanie środkami ochrony prawnej. Powyższa zasada znajduje odzwierciedlenie między innymi w przepisach art. 92, ...w terminie, ale także naruszył zasadę pisemności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...

 • KIO 1471/17

  Orzeczenia KIO, 08-08-2017

  .... Przedmiotowe postanowienia Umowy mogą stać w sprzeczności z zasadą dokonywania wydatków publicznych wyrażoną w art. 44 ust.... w treści odwołania. Art. 139 ust 2 dotyczy pisemności umowy, art. 140 tożsamości zobowiązania wykonawcy zobowiązaniem w ofercie...

 • KIO 1479/17

  Orzeczenia KIO, 04-08-2017

  ... z siwz. Zamawiający nie podziela takiego stanowiska – z art. 9 ust. 1 pzp wynika zasada pisemności postępowania o udzielenie zamówienia, a sprzecznym z tą zasada jest twierdzenie, że do treści siwz wchodzą postanowienia w niej niezawarte. Takie podejście...

 • KIO 1241/17, KIO 1242/17

  Orzeczenia KIO, 26-07-2017

  ...ją przeprowadzić na zasadzie zerojedynkowej (inaczej określanej jako zasada "spełnia - nie spełnia"). W oczywisty sposób...uczciwej konkurencji. Jednocześnie z uwagi na obowiązującą zasadę pisemności, opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w...

 • I ACa 1076/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-07-2017

  ... pierwszym wyroku. O kosztach postępowania sąd i instancji orzekł zgodnie z zasada ponoszenia kosztów związaną z jego wynikiem. Stąd na podstawie art. 98...zdanie § 8 ust. 8 statuujące zasadę pisemności w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia, otóż zmiany...

 • KIO 1177/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ...przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. "Zasady jawności i pisemności wymagają - zdaniem Izby - nie tylko ... Izbę w ramach art 190 usŁ 4 PZP 1. Zgodnie z zasadą kontradyktoryjności wyrażoną w art. 190 ust 1 PZP gromadzenie i przedkładanie...

 • KIO 873/17

  Orzeczenia KIO, 23-05-2017

  ..., co prowadzi do nierównego traktowania wykonawców. Odwołujący A. podkreślił, że w postępowaniu o zamówienie publiczne obowiązuje zasada pisemności (art. 9 ust. 1 ustawy). Specyfikację należy, więc udostępnić w tej formie, a nie przez wyświetlanie...

 • KIO 714/17

  Orzeczenia KIO, 15-05-2017

  ... konkurencji. Jednocześnie z uwagi na obowiązującą zasadę pisemności, opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w... że przyznawanie ochrony prawnej ze względu na twórczość jest podstawową zasadą prawa autorskiego. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy ...

 • I ACa 956/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 05-05-2017

  ... wiedzę o posiadaniu przez wykonawcę żądanego doświadczenia stoi w sprzeczności z zasadą transparentności postępowania i możliwości jego kontroli poprzez zachowanie zasady pisemności. Wszystkie te nieprawidłowości miały wpływ na potencjalny krąg wykonawców...

 • KIO 697/17

  Orzeczenia KIO, 27-04-2017

  .... Jednocześnie z uwagi na obowiązującą zasadę pisemności, opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału...przyjętymi regułami składni języka polskiego. Wyrażona w § 6 zasada precyzji w redagowaniu przepisów prawnych oznacza, że przepisy prawne...

 • KIO 595/17

  Orzeczenia KIO, 12-04-2017

  ...ją przeprowadzić na zasadzie zerojedynkowej (inaczej określanej jako zasada „spełnia – nie spełnia”). W oczywisty sposób...uczciwej konkurencji. Jednocześnie z uwagi na obowiązującą zasadę pisemności, opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w...

 • KIO 548/17

  Orzeczenia KIO, 03-04-2017

  ... w trybie art. 90 ust. 1 Pzp, gdyż wymaga tego zasada równego traktowania wykonawców wyrażona w art. 7 ust. 1 Pzp. ...nie zostały poparte żadnym wiarygodnym dowodem. Wbrew zasadom pisemności i jawności postępowania, okoliczność ta nie została odzwierciedlona...

 • KIO 55/17

  Orzeczenia KIO, 24-01-2017

  ...ugruntowane orzecznictwo wskazuje, że przy ocenie ofert należy kierować się zasadą, iż zamawiający ocenia treść złożonych ofert a nie ich ... ustawą ograniczenia swobody umów, w szczególności wymóg pisemności oferty. Oznacza to zatem, iż w przypadku...

 • KIO 50/17

  Orzeczenia KIO, 24-01-2017

  ... Wskazać należy, iż zasadą postepowania o udzielenie zamówienia jest zasada pisemności, informacje znajdujące się...oraz uznaniem, że została naruszona określona w art. 7 ust. 2 Pzp zasada obiektywizmu i bezstronności. Przesłanka zawarta w art. 17 ust. 1 pkt ...

 • KIO 8/17

  Orzeczenia KIO, 20-01-2017

  ...p. oraz orzecznictwie KIO. Takie działanie zamawiającego jest sprzeczne z zasadą proporcjonalności opisaną w art. 7 ust. 1 ustawy P.z.... Jednocześnie z uwagi na obowiązującą zasadę pisemności, opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału...

 • KIO 23/17

  Orzeczenia KIO, 17-01-2017

  ... przez wykonawcę zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Należy zauważyć, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obowiązuje zasada pisemności, zgodnie z art. 9 ust. 1 Pzp. Nie można zatem wywodzić treści wymaganych w postępowaniu od...

 • KIO 2420/16

  Orzeczenia KIO, 11-01-2017

  ...i funkcjonalnej. Jak wskazuje Sąd Najwyższy, zasada pierwszeństwa wykładni językowej, choć nie ustala ... upływem terminu. W danym stanie faktycznym nie nastąpiło uchybienie zasadzie pisemności postępowania. Zamawiający dopuścił bowiem w treści SIWZ (pkt 1.9...

 • KIO 2177/16

  Orzeczenia KIO, 08-12-2016

  ... na treść umowy z podwykonawcą, obowiązek pisemności umów wykonawca a podwykonawca, solidarności zapłaty ...p) – Izba podkreśla, że zgodnie z orzecznictwem SN w granicach zakreślonych zasadą swobody umów istnieje możliwość innego niż wskazanego w art. 472 k.c...

 • KIO 2135/16

  Orzeczenia KIO, 25-11-2016

  ... treść swobody umów zawieranych przez Wykonawcę z osobami trzecimi, zgodnie z zasadą przewidzianą w art. 3531 Kc w związku z art. 139 ust...zgody na treść umowy z podwykonawcą, obowiązek pisemności umów wykonawca a podwykonawca, solidarności zapłaty pomiędzy ...

 • KIO 1659/16

  Orzeczenia KIO, 20-09-2016

  ... art. 6 K.c. w zw. z art. 14 Pzp obowiązuje zasada, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na stronie, która wywodzi z niego skutki ... uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, czy pisemności postępowania – w tzw. postępowaniach poniżej progów ...

 • KIO 1294/16, KIO 1299/16

  Orzeczenia KIO, 19-09-2016

  ...bankowej następuje na piśmie pod rygorem nieważności. Zasadę pisemności natomiast regulują przepisy ustawy kodeks cywilny, gdzie w ... może polegać także na usunięciu sprzeczności w ofercie. Zgodnie z zasadą argumentum a maiori ad minus - "co wolno więcej, to...

 • KIO 1680/16

  Orzeczenia KIO, 16-09-2016

  ... oraz udostępnianiu protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zasada jawności postępowania pełni służebną rolę w stosunku do zasad... z ustawy Pzp zasady jawności i pisemności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Również...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij