• KIO 2569/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ...najmniej wysoce kontrowersyjne, a ocena Odwołującego bezpodstawna. Takie procedowanie stoi nie tylko w sprzeczności z zasadą pisemności i przejrzystości postępowania, ale również ma wpływ na uprawnienia wykonawców związane z wnoszeniem środków odwoławczych...

 • KIO 2547/18

  Orzeczenia KIO, 20-12-2018

  ...zasad równości i uczciwej konkurencji, transparentności i pisemności. Tym samym zamieszczanie w Internecie i w ...związku z art. 48 ust. 2 lit. a) tej dyrektywy oraz zasadą równego traktowania wykonawców, zapisaną w art. 2 tej dyrektywy, należy interpretować ...

 • KIO 2466/18

  Orzeczenia KIO, 13-12-2018

  ...czasie nie późniejszym niż 16 listopada 2018 r. godzina 10:00. Takiego dowodu Odwołujący Izbie nie przedstawił. Zasada pisemności wyraża się w obowiązku składania (lub potwierdzania) w formie pisemnej przez zamawiających i wykonawców wszelkich oświadczeń i...

 • XVII AmA 44/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 20-11-2018

  ... Sąd Najwyższy podkreślił, iż zasady obowiązujące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności zasada pisemności i jawności tego postępowania, sprzyjają notariuszom, którzy uczestniczą w postępowaniu, zarówno w realizacji ich prawa...

 • KIO 2113/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... nie wpłynęła do Zamawiającego. Zasady obowiązujące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności 9 zasada pisemności, wymaga, aby oferta w określonej prawem formie w sposób określonyw SIWZ została złożona do zamawiającego przed...

 • KIO 1865/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...na potwierdzenia faktów, z których wywodzą korzystne dla siebie skutki prawne, zgodnie z zasadą ei incumbit probatio, qui dicit, non ei, qui negat, wyrażoną w ... zaznaczyć, że na kanwie zasady pisemności postępowania oraz wymogów dokumentacji postępowania (...

 • KIO 1888/18

  Orzeczenia KIO, 04-10-2018

  ...nie potrafił danych okoliczności wykazać, uwzględniając zasadę pisemności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W świetle...mocy pomimo ich oczywistej wadliwości. Nadrzędną zasadą dotyczącą wszelkiego rodzaju czynności przedsiębranych przez ...

 • KIO 1910/18

  Orzeczenia KIO, 04-10-2018

  ... katalogowe są o parametrach wyższych spełniających warunki specyfikacji. Takie postępowanie Zamawiającego jest nieuprawnione, niezgodne z zasadą pisemności (art. 9 ust. 1 ustawy) prowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego jak również z...

 • KIO 1807/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ...jak i orzecznictwie prawa zamówień publicznych, wypracowana została zasada jednokrotności wzywania wykonawców do uzupełnienia dokumentów w trybie...warunku. Jednocześnie, z uwagi na zasadę pisemności postępowania, opis sposobu dokonania oceny spełniania ...

 • KIO 1815/18

  Orzeczenia KIO, 24-09-2018

  ... art. 9 ust. 1 ustawy pzp-, zgodnie z którym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obowiązuje zasada pisemności, należy przyjąć, że czynność złożenia przez Konsorcjum Matic i Connect Point oryginału gwarancji bankowej przed upływem terminu...

 • KIO 1674/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ...- należy interpretować słowo „dokument” w języku polskim, na gruncie prawa polskiego. Podkreślił również, iż w związku z zasadą pisemności postępowania wyrażenie zgody na korektę oferty nie może mieć innej formy niż pisemnej. Tym samym, żaden wykonawca nie...

 • KIO 1485/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy PzpP zasadą pisemności, taką też formę musi mieć pełnomocnictwo, w przypadku ...oferty, której termin związania wygasł, pozostaje w sprzeczności z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wyrażoną w art. 7...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...wiadoma było niecelowe. Jednak ze względu na zasady pisemności oraz jawności postępowania obowiązkiem Zamawiającego było zawarcie w dokumentacji...na podstawie art. 26 ust. 6 Pzp. Zasada jawności postępowania oznacza między innymi obowiązek Zamawiającego do ...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... udowodnione, a powyższe nie zwalniało Odwołującego z podjęcia środków celem zabezpieczenia swojego interesu w postaci wniesienia odwołania. Zasada pisemności oznacza, nie tylko, że jeżeli nie ma pisma, nie ma zdarzenia, ale jeżeli jakieś zdarzenie ma...

 • KIO 808/18

  Orzeczenia KIO, 09-05-2018

  ... Kraków i Instal Warszawa jest wynikiem decyzji Zamawiającego o uznaniu utajnienia części ofert ww. wykonawców za skuteczne (zgodnie z zasadą pisemności postępowania ujętą w art. 9 ust. 1 ustawy Pzp). Izba zważyła, iż ustawa Pzp nie precyzuje terminu, w...

 • KIO 755/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... o unieważnieniu postępowania co musi być wyartykułowane w formie pisemnej. Izba wskazuje, że określona w ustawie zasada pisemności odnosi się do całego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, w tym również do prowadzenia dokumentacji postepowania...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... powinny być przy tym wyartykułowane w formie pisemnej, zgodnie z obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia zasadą pisemności. Na Zamawiającym spoczywa obowiązek prowadzenia postępowania w taki sposób, aby wykonawcy - działający w zaufaniu do...

 • KIO 681/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  .... 7 ust. 1 i 2 ustawy Pzp), została zachowana jawność procedury (art. 8 ust. 1 ustawy Pzp), oraz została zachowana zasada pisemności i jawności postępowania (art. 9 ust. 1 ustawy Pzp). Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. O kosztach...

 • VII AGa 913/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 17-04-2018

  ...świadków i strony, powołując się na zasadę pisemności postępowania administracyjnego oraz na fakt, że okoliczności ... r. tworzyła uzasadnione oczekiwania prawne, które zgodnie z zasadą ochrony zaufania obywateli do Państwa powinny być respektowane przez ...

 • KIO 582/18

  Orzeczenia KIO, 09-04-2018

  ...ze względu na zasadę jawności oraz zasadę pisemności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający powinien ...przez zamawiającego została dokonana w sposób sprzeczny z zasadą transparentności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W...

 • I ACa 101/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-03-2018

  ... zamiast jego obniżenie, choć niezgodna jest z zasadą proporcjonalności i rozsądnego wydatkowania finansów publicznych, odmowa ...konkurencji, równego i niedyskryminującego traktowania wykonawców, pisemności postępowania i unikania konfliktów interesów. Nadto...

 • KIO 353/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ... inwertera KACO blueplanet 15.0 TL3 INT, a są to istotne dokumenty z punktu widzenia oceny zgodności z SIWZ. Również zasada pisemności wyrażona w art. 9 ust. 1 ustawy Pzp, którą należy czytać łącznie z pkt. 16.1 SIWZ została naruszona, albowiem...

 • KIO 1745/17, KIO 1746/17

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ...być prowadzone z zachowaniem formy pisemnej (art. 9 ust. 1 ustawy) i w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy). Zasada pisemności wyraża się w tym, że wszelkie czynności powinny być podejmowane przez Zamawiającego w toku postępowania w formie pisemnej, co ma...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  .... Warto też zwrócić uwagę, że przyjęty sposób oceny platformy podczas prezentacji, poprzez sporządzenie protokołu, jest zgodny z zasadą pisemności postępowania, która jest jedną z naczelnych zasad udzielania zamówień publicznych (art. 9 ust. 1 p.z.p...

 • KIO 2738/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... prowadzone z osobami, które nie były formalnie uprawnione do występowania w imieniu Odwołującego. Po drugie, w postępowaniu obowiązuje zasada pisemności (art. 9 ust. 1 ustawy Pzp). Po trzecie, nie stanowiły oświadczeń o odstąpieniu od zawarcia umowy, a...

 • KIO 2702/17

  Orzeczenia KIO, 09-01-2018

  ... działania oparł jedynie na przypuszczeniach. Zgodnie z zasadą równego traktowania wykonawców, taki obowiązek odnosi się do...równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji, przejrzystości oraz pisemności, wynikające z przepisów Pzp, to oczywistym jest...

 • KIO 2654/17

  Orzeczenia KIO, 29-12-2017

  ... i tak działanie to należy uznać za sprzeczne z zasadą interpretacji niejasności w treści SIWZ na korzyść wykonawcy, utrwaloną... 9 10 KIO 2654/17 ustawy Pzp, statuującej zasadę pisemności prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne. Biorąc pod uwagę ...

 • KIO 2523/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ...zasadę jawności co stanowi naruszenie art. 8 ust.1 Pzp oraz zasadę pisemności co stanowi naruszenie art.9 ust.1 Pzp, a także art....udostępniana Wykonawcy na każdy jego wniosek zgodnie z zasadą jawności prowadzonego postępowania. Ponadto należy podkreślić, iż...

 • KIO 2358/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  .... Nie można tracić z pola widzenia, że postępowanie o udzielenie zamówienia cechuje formalizm. Jego wyrazem jest m.in. zasada pisemności wyrażona w art. 9 ust. 1 Pzp. Służy ona transparentności działania zamawiającego wyrażającej się w tym, że to...

 • KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...w sposób, który może utrudniać uczciwą konkurencję, stanowi o sprzeczności z zasadą proporcjonalności, jak też nieprecyzyjny i niejednoznaczny, jak też art. 14 ...na termin 1-dniowy oraz usunięcie wymogu pisemności zgłoszenia. Postanowienia zawarte w umowie ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij