• KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  .... Przypomnienia wymaga, że jedną z podstawowych zasad obowiązujących w systemie zamówień publicznych jest zasada jawności postępowania, a ograniczenie dostępu do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia może zachodzić wyłącznie...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...KIO 261/12: „Tajemnica przedsiębiorstwa jako wyjątek od zasady jawności postępowania musi być interpretowana w bardzo ścisły i ostrożny ...jej istotą, a przede wszystkim sprzeczne z zasadą jawności realizacji zadań publicznych”. Odwołujący zwrócił uwagę, ...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...art. 8 ust. 1 ustawy Pzp zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia oraz sformułowanej w art.... stoi w sprzeczności z zasadą lex superior derogat legi inferiori. Podnosi również, że wykluczenie go z postępowania jest niezgodne z prounijną ...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... Samindruk i podmiotu, na którego zasoby się powołuje; 5. podjął środki niezbędne do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. ZASADA JAWNOŚCI POSTĘPOWANIA 1. W myśl art. 7 ust. 1 Pzp, zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia...

 • KIO 1491/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...analogicznie w projektach dla etapów 2,3 i 4 w aktach postępowania), jak i w wyjaśnieniach treści SIWZ (odp. Na pytanie... 8 ustawy PZP zasadę jawności zamówień i wynikające z ...poszczególnych rodzajów informacji. Zasadą jest indywidualne rozpatrywanie każdego...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... świadczącego o odstąpieniu od wezwania do wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 6 Pzp. Zasada jawności postępowania oznacza między innymi obowiązek Zamawiającego do udokumentowania procesu – związków przyczynowo-skutkowych, które doprowadziły do wyboru...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ..., na której opiera się całe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zasada jawności postępowania koresponduje z zasadą przejrzystości postępowania, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, oznaczającą obowiązek zapewnienia wykonawcom, a także...

 • KIO 1339/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  ...r. KIO 385/17 Izba stwierdziła: „jedną z podstawowych zasad obowiązujących w systemie zamówień publicznych jest zasada jawności postępowania, a ograniczenie dostępu do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia może zachodzić wyłącznie w...

 • KIO 1303/18, KIO 1310/18, KIO 1322/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ...naczelnej zasady prawa zamówień publicznych, tj. zasady jawności postępowania, a także utrudnia pozostałym wykonawcom udział w ... kluczowy element kontraktu jednego punktu, gdyż taka sztuczna zasada przyznawania punktów prowadziłaby do tego, że nie jakość,...

 • KIO 1281/18

  Orzeczenia KIO, 13-07-2018

  ...zasada jednoczesnego wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa obowiązuje także w przypadku zastrzegania dokumentów na późniejszym etapie postępowania...odwołania jest naruszenie zasady jawności postępowania i powiązanych z nią ...

 • KIO 1260/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... przepis art. 8 ust. 1 Pzp formułuje zasadę jawności postępowania o udzielenie zamówienia. Wyjątek od powyższej zasady wprowadza art... że zgodnie z wyrażoną w art. 8 ust. 1 Pzp zasadą postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Wobec tego, wyjątki od ...

 • KIO 1257/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ..., że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jedną z podstawowych zasad obowiązujących w systemie zamówień publicznych...

 • KIO 1215/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  ...postanowień wspólnotowego prawa z dziedziny zamówień publicznych. Zasada jawności postępowania przejawia się w szeregu obowiązków zamawiającego i uczestników postępowania. Odstąpienie od zasady jawności postępowania jest możliwe jedynie wyjątkowo, w ściśle...

 • KIO 1186/18

  Orzeczenia KIO, 04-07-2018

  ... zaakceptował to zastrzeżenie i odmówił ich udostępnienia Egis, pomimo wniosku. 5.31. Fundamentalną zasadą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zasada jawności. Wyjątek od omawianej zasady został określony w art. 8 ust. 3 PZP. Zgodnie...

 • KIO 1206/18

  Orzeczenia KIO, 04-07-2018

  ...postępowania takie jak choćby zasada równego traktowania wykonawców oraz zasada konkurencyjności. Wadliwe prowadzenie postępowania... wyrażonej w art. 8 ust. 1 p.z.p. zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia oraz sformułowanej w art. 7 ust. 1 p...

 • KIO 1191/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... z dnia 28 marca br. W tym zakresie wskazać należy, że zasada jawności postępowania o zamówienie publiczne, wyrażona w art. 8 ust. 1 Pzp, jest podstawą zasadą a jej ograniczenie należy stosować w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach. Zamawiający może...

 • KIO 1187/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... następuje: Jedną z podstawowych zasad prawa zamówień publicznych jest wynikająca z art. 8 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zasada jawności postępowania, z tym, że zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych nie ujawnia się informacji stanowiących...

 • KIO 1173/18

  Orzeczenia KIO, 27-06-2018

  ... A. S. przedstawiał dowody na poparcie swoich argumentów. Przypomniał, że jedną z podstawowych zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zasada jawności (art. 8 ust. 1 PZP). Jej ograniczenie może być uzasadnione jedynie ochroną tajemnicy...

 • KIO 1064/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... Zamawiający naruszył więc przepisy ustawy, w szczególności zasadę jawności postępowania jak i wyrażone w art. 7 ust. 1...oferty w kryteriach pozacenowych - a zatem z takiej oceny, zgodnie z zasadą określoną w art. 8 ust. 3 ustawy - musiał tez sporządzić ...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 12 czerwca 2012 r., sygn. II SA/Łd 356/12, zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego rozciąga się również na inne dokumenty, związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia...

 • KIO 1090/18, KIO 1092/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ... jak i wyroku KIO z 16.01. 2015 r., sygn. akt: KIO 2792/14. Zasada jawności postępowania koresponduje z zasadami uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości postępowania, o których mowa w art. 7 ust. 1 Pzp. Oznacza to obowiązek...

 • KIO 1110/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ...zasada równego traktowania i obowiązek przejrzystości stoją na przeszkodzie negocjacjom między instytucją zamawiającą a wykonawcą w ramach postępowania...jako zastrzeżona nieskutecznie, należy uznać za naruszenie zasady jawności, wyrażonej w art. 8 ust. 1 Pzp...

 • KIO 1132/18

  Orzeczenia KIO, 20-06-2018

  ... z art. 11 ust. 4 Uznk przez naruszenie zasady jawności postępowania i zaniechanie ujawnienia wyjaśnienia złożonego przez Przystępującego w zakresie kalkulacji ...zasad postępowań o udzielenie zamówienia jest ich jawność. Zasada ta, wyrażona w art. 8 ust. 1 ...

 • KIO 1058/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ... przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Zasada jawności postępowania jest naczelną zasadą postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Wynika ona z zawartego w art. 61 Konstytucji prawa każdego...

 • KIO 1006/18

  Orzeczenia KIO, 08-06-2018

  .... Z powyższych względów Zamawiający jest zobowiązany odtajnić informacje zastrzeżone przez Konsorcjum Stecol jako tajemnica przedsiębiorstwa. Zasada jawności postępowania o zamówienie publiczne, wynikająca z przepisu art. 8 ust. 1 ustawy, stanowi jedną z...

 • KIO 1049/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... koniecznością zachowania zasady przejrzystości i jawności postępowania oraz konieczności równego traktowania wszystkich...przy ocenie czynności Zamawiającego. Izba uznała za zasadą również argumentację Zamawiającego popartą przedstawionym na rozprawie ...

 • XXIII Ga 2057/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-05-2018

  ...miało wpływ lub mogło mieć istotny wpływ na wynik postępowania. 6) art. 192 ust. 2 Ustawy PZP...zasadności zastrzeżenia jawności tych części ...z art. 198f ust.5 pzp, zgodnie z zasadą odpowiedzialności finansowej za wynik sprawy. Ponieważ Skarżący przegrał ...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... do merytorycznego rozpatrzenia zarzutu odwołania wskazać należy, że zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 1 ustawy pzp zasada jawności postępowania jest jedną z podstawowych zasad prawa zamówień publicznych. Przepis ten ma zagwarantować 33 transparentność...

 • XXIII Ga 209/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-05-2018

  ....A. jako najkorzystniejszej. W uzasadnieniu Odwołujący argumentował, że podstawową zasadą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zasada jawności, natomiast możliwość utajnienia określonych informacji, w szczególności wypełniających definicję...

 • KIO 875/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zasada jawności dotyczy w szczególności ofert składanych w postępowaniu. Ich... informacji wrażliwych, stanowiąc wyjątek od zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tym niemniej...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij