• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... (art. 8 ust. 1 ustawy Pzp). Odwołujący podał, że zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i nierozerwalnie z nią związana zasada jawności umów stanowią w istocie gwarancję przejrzystość postępowań prowadzonych przez zamawiających...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ...zawierające zestawienie ofert. Kierując się zasadą jawności postępowania, Zamawiający poinformował o punktacji ...i 17 Pzp. W ślad za tym Zamawiający powinien wykluczyć SEPC z Postępowania również w oparciu o te przepisy. W przypadku dyspozycji art. 24...

 • KIO 2035/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... konkurującego – zwłaszcza tego, który uzyskał wyższą kwalifikację w rankingu. Zasadą postępowania jest także to, że wykonawcy mają otrzymać informacje o tożsamej treści (wynika to i z jawności, i z przejrzystości, i z równego traktowania), a wszelkie...

 • KIO 1967/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... postępowania ustalone przez zamawiającego są w stanie doprowadzić do zamierzonych skutków, tj. zaspokojenia interesów zamawiającego (zasada ... jakie interesy istotniejsze od zachowania zasady jawności, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, ochrony...

 • KIO 1884/18

  Orzeczenia KIO, 05-10-2018

  ... podstawową zasadą postępowania o ...postępowania stanowi jedną z naczelnych zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i może doznawać ograniczenia tylko w przypadkach określonych w ustawie (art. 8 ust. 2 Pzp). Wyjątkiem od zasady jawności...

 • KIO 1797/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ...wyroku z 4 marca 2013 r., sygn. akt I ACa 923/12. Zasadą w postępowaniu jest jego jawność, każdemu z wykonawców, którzy złożyli ofertę przysługuje...miał podstaw, by odstąpić od zasady jawności postępowania i odmówić Odwołującemu dostępu do przedmiotowych ...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  .... Przypomnienia wymaga, że jedną z podstawowych zasad obowiązujących w systemie zamówień publicznych jest zasada jawności postępowania, a ograniczenie dostępu do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia może zachodzić wyłącznie...

 • KIO 1796/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ...użytkowania urządzenia spada. Dalej podał, że niewzruszalną zasadą w branży oświetleniowej jest fakt, iż trwałość ...wyznaczone koniecznością zachowania zasad przejrzystości i jawności postępowania oraz konieczności równego traktowania wszystkich wykonawców ...

 • KIO 1665/18, KIO 1675/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... o udzielenie zamówienia jest jedną z podstawowych zasad obowiązujących w systemie zamówień publicznych, jest zasada jawności postępowania, wyrażona w art. 8 ust. 1 pzp, a ograniczenie dostępu do Sygn. akt: KIO 1665/18 KIO 1675/18 56 informacji związanych...

 • KIO 1709/18, KIO 1719/18

  Orzeczenia KIO, 11-09-2018

  ... zastrzegł jako tajemnicę przedsiębiorstwa i wniósł o wyłączenie jawności rozprawy. Ponadto Odwołujący podniósł, że jako podstawę odrzucenia...z postępowania tylko niektórych członków Konsorcjum i udzielenia zamówienia pozostałym członkom. Elementarną zasadą ...

 • KIO 1680/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ...26 zakresem Zadania nr 2 (a w szczególności zasada działania reduktora ciśnienia hydrostatycznego) są bardzo istotne. ... o wyłączenie jawności rozpraw przed...179, a interes w przystąpieniu do toczącego się postępowania i rozstrzygnięcia z art. 185 ust. 1 ...

 • KIO 1628/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ...01-208 Warszawa i: 1) zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście ...narusza podstawową zasadę jawności obowiązującą w ... zgromadzonego materiału dowodowego, zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów, na podstawie ...

 • KIO 1664/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ...jedynie uniemożliwieniu innym wykonawcom dokonania oceny realności zaoferowanej ceny. Zasada jawności, wyrażona w art. 8 ust. 1 Pzp, jest jedną z naczelnych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zasadę tę eksponuje również art...

 • KIO 1586/18, KIO 1602/18, KIO 1603/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ...wyliczenia Konsorcjum Siltec oraz konsorcjum KenBIT są zgodne z zasadą określoną powyżej, iż prędkość transmisji z terminala jest praktycznie...samym w ocenie odwołującego naruszenie zasad jawności postępowania oraz uczciwej konkurencji. TTcomm zastrzegając ...

 • KIO 1618/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... 9 lipca 2018 r. stanowiła tajemnicę przedsiębiorstwa. Niewątpliwie zasadą postępowania o udzielenie zamówienia jest jego jawność, a art. ... co ma istotne znaczenie z perspektywy zasady jawności postępowania. Tym samym informacje złożone przez wykonawcę mogą...

 • KIO 1591/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ... i prawnym, a tym samym rozpoznawane odwołanie zasługuje na uwzględnienie. Na wstępie Izba zwraca uwagę, że zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, opisana w art. 8 ustawy Pzp, jest jedną z generalnych zasad, stanowiących...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...KIO 261/12: „Tajemnica przedsiębiorstwa jako wyjątek od zasady jawności postępowania musi być interpretowana w bardzo ścisły i ostrożny ...jej istotą, a przede wszystkim sprzeczne z zasadą jawności realizacji zadań publicznych”. Odwołujący zwrócił uwagę, ...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...art. 8 ust. 1 ustawy Pzp zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia oraz sformułowanej w art.... stoi w sprzeczności z zasadą lex superior derogat legi inferiori. Podnosi również, że wykluczenie go z postępowania jest niezgodne z prounijną ...

 • KIO 1607/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... w trybie art. 90 ust. 1 Pzp oraz części oferty w zakresie dotyczącym wykazu personelu i jego doświadczenia. Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wynikająca z art. 8 ust. 1 Pzp jest jedną z podstawowych zasad obowiązujących w...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... Samindruk i podmiotu, na którego zasoby się powołuje; 5. podjął środki niezbędne do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. ZASADA JAWNOŚCI POSTĘPOWANIA 1. W myśl art. 7 ust. 1 Pzp, zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia...

 • KIO 1578/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...dokumenty rzekomo stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz, że w związku z tym wyłączona jest w stosunku do nich zasada jawności postępowania. Tym samym w wyniku tego typu działania wykonawcy, Odwołujący został pozbawiony prawa dostępu do informacji, które...

 • KIO 1491/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...analogicznie w projektach dla etapów 2,3 i 4 w aktach postępowania), jak i w wyjaśnieniach treści SIWZ (odp. Na pytanie... 8 ustawy PZP zasadę jawności zamówień i wynikające z ...poszczególnych rodzajów informacji. Zasadą jest indywidualne rozpatrywanie każdego...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... świadczącego o odstąpieniu od wezwania do wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 6 Pzp. Zasada jawności postępowania oznacza między innymi obowiązek Zamawiającego do udokumentowania procesu – związków przyczynowo-skutkowych, które doprowadziły do wyboru...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ..., na której opiera się całe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zasada jawności postępowania koresponduje z zasadą przejrzystości postępowania, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, oznaczającą obowiązek zapewnienia wykonawcom, a także...

 • KIO 1339/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  ...r. KIO 385/17 Izba stwierdziła: „jedną z podstawowych zasad obowiązujących w systemie zamówień publicznych jest zasada jawności postępowania, a ograniczenie dostępu do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia może zachodzić wyłącznie w...

 • KIO 1303/18, KIO 1310/18, KIO 1322/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ...naczelnej zasady prawa zamówień publicznych, tj. zasady jawności postępowania, a także utrudnia pozostałym wykonawcom udział w ... kluczowy element kontraktu jednego punktu, gdyż taka sztuczna zasada przyznawania punktów prowadziłaby do tego, że nie jakość,...

 • KIO 1281/18

  Orzeczenia KIO, 13-07-2018

  ...zasada jednoczesnego wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa obowiązuje także w przypadku zastrzegania dokumentów na późniejszym etapie postępowania...odwołania jest naruszenie zasady jawności postępowania i powiązanych z nią ...

 • KIO 1260/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... przepis art. 8 ust. 1 Pzp formułuje zasadę jawności postępowania o udzielenie zamówienia. Wyjątek od powyższej zasady wprowadza art... że zgodnie z wyrażoną w art. 8 ust. 1 Pzp zasadą postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Wobec tego, wyjątki od ...

 • KIO 1257/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ..., że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jedną z podstawowych zasad obowiązujących w systemie zamówień publicznych...

 • KIO 1215/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  ...postanowień wspólnotowego prawa z dziedziny zamówień publicznych. Zasada jawności postępowania przejawia się w szeregu obowiązków zamawiającego i uczestników postępowania. Odstąpienie od zasady jawności postępowania jest możliwe jedynie wyjątkowo, w ściśle...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij