• KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ...Pzp, działania Zamawiającego winny pozostawać w zgodzie z zasadą proporcjonalności i przejrzystości. Niezależnie zatem od faktu, że.... 8 ust. 3 Pzp przewiduje wyjątki od zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonej w art. 8 ...

 • KIO 2008/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... pkt 2 Ustawy poprzez zaniechanie wykluczenia z postępowania Wykonawcy ZAMEP i uznania jego oferty za ...o.o. Informacją powszechnie dostępną z tytułu jawności wpisów w KRS jest, iż Zakład Robót... między innymi, że zasada równego traktowania i obowiązek...

 • KIO 2028/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... oferty Wykonawcy S, opartej na cenach rażąco niskich, powyższa zasada została w sposób ewidentny naruszona. Odwołujący podał również, że stosownie...wrażliwych, stanowiąc wyłom od zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... potwierdza orzecznictwo KIO, zgodnie z którym naruszenie zasady jawności postępowania, w tym prawa wglądu do pełnej treści oferty,..., którzy funkcjonują ¡na wspólnym rynku. Ponadto, zasada ta umożliwia weryfikację prawidłowości działań zamawiającego . 5....

 • KIO 1875/17, KIO 1877/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... 12-14, 58-100 Świdnica, i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 40 000 zł 00 gr (słownie: czterdzieści tysięcy złotych...postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zasada jawności dotyczy w szczególności ofert składanych w ...

 • KIO 1878/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...przez prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z naruszeniem zasad przejrzystości, jawności oraz ...zasada pisemności odnosi się do całego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, w tym również do prowadzenia dokumentacji postepowania...

 • KIO 1882/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...od decyzji instytucji zamawiającej wydanej w ramach postępowania przetargowego zasada kontradyktoryjności nie wymaga tego, bv strony ... r. (wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) o wyłączenie jawności rozprawy w całości. Odnosząc się do podniesionych w treści ...

 • KIO 1863/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ... udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zasada jawności postępowania jest jedną z fundamentalnych zasad postępowania o udzielenie zamówienia. Przepisy ustawy dopuszczają możliwość zastrzeżenia informacji...

 • KIO 1910/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ...pozostające bez wpływu na wynik postępowania, pozostaje naganne i mogło mieć wpływ nie tylko na naruszenie zasady jawności postępowania, o której mowa w... konkurencji i równego traktowania wykonawców, gdyż zasada ta ma chronić wszystkich uczestników obrotu, ...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ...art. 87 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Innymi słowy, zasada równego traktowania nie ma charakteru absolutnego. Jeżeli zatem sam odwołujący przyznaje,..., a tym samym zamawiający naruszył zasade jawności postępowania. Jednakże Izba oceniła stwierdzone naruszenie w ...

 • KIO 1782/17

  Orzeczenia KIO, 13-09-2017

  ... jak i dla zamawiającego. Wskazana zasada z jednej strony gwarantuje, że...stanowi wyraz zasady jawności, 15 transparentności,... w ofercie. Biorąc pod uwagę stan rzeczy ustalony w toku postępowania, Izba orzekła, jak w sentencji, na podstawie art. 192...

 • KIO 1573/17, KIO 1584/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  ... na rozprawie prowadzonej z wyłączeniem jawności w dniu 30.08.2017 ...a ceną Usługi Modyfikacji. Zasada ta miała jedynie zastosowanie... świetle powyższego oba odwołania Izba oddaliła. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192...

 • KIO 1632/17, KIO 1662/17

  Orzeczenia KIO, 01-09-2017

  ...oddala oba odwołania, 2 1.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 30000 zł 00 gr (słownie: trzydzieści tysięcy złotych... że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obowiązuje zasada jawności. Art. 8 ust. 3 Pzp, jako ...

 • KIO 2155/16

  Orzeczenia KIO, 21-08-2017

  ... z o.o. i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 4 00 gr (.... 189 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych jawności rozprawy w zakresie (w części), w jakim ... w nich opisane – taka zasada jest powszechnie przyjęta przy interpretacji...

 • KIO 1451/17, KIO 1455/17

  Orzeczenia KIO, 28-07-2017

  ... charakter poufny, posiadają dla wykonawcy wartość gospodarczą na tyle dużą, że prawo do poufności przeważa nad zasadą jawności postępowania, ograniczając tym samym Innym wykonawcom zapewnienie ochrony prawnej. W orzecznictwie KIO podkreśla się również, że...

 • KIO 1460/17

  Orzeczenia KIO, 28-07-2017

  .... 13 Przypomnienia wymaga, że jedną z podstawowych zasad obowiązujących w systemie zamówień publicznych jest zasada jawności postępowania, a ograniczenie dostępu do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia może zachodzić wyłącznie w...

 • KIO 1336/17

  Orzeczenia KIO, 25-07-2017

  ...systemu zamówień publicznych fundamentalny charakter ma zasada jawności (art. 8 ust. 1 p.z.p.). Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i nierozerwalnie z nią związana zasada jawności umów stanowią w istocie gwarancję przejrzystość...

 • KIO 1342/17

  Orzeczenia KIO, 19-07-2017

  ... w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa zasada jawności postępowania jest jedną z podstawowych zasad obowiązujących w systemie zamówień publicznych, a ograniczenie dostępu do...

 • KIO 1278/17, KIO 1279/17

  Orzeczenia KIO, 10-07-2017

  ...art. 192 ust. 7 Pzp), sprzeczne z zasadą równouprawnienia stron procesu byłoby umożliwienie zamawiającemu rozszerzenie podstaw ...realizacji wyrażonej w art. 8 ust. 1 pzp zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia oraz sformułowanej w art. 7 ust...

 • KIO 1273/17

  Orzeczenia KIO, 10-07-2017

  ...omawianym zakresie zasada ta została naruszona przez niejasne i niewystarczające uzasadnienie powodów unieważnienia postępowania w zaskarżonym.... Podanie tej kwoty stanowi przejaw zasady jawności postępowania o zamówienie publiczne i ma charakter gwarancyjny...

 • KIO 1229/17

  Orzeczenia KIO, 06-07-2017

  ...i 2004/18/WE, jednak wprowadzona zasada przejrzystości postępowania będzie dawała możliwość oceny ...ustawy, a przeciwnie art. 8 ust. 1 ustawy, który stanowi o jawności postępowania. Tak zaś postawiony zarzut nie pozwala na stwierdzenie, że doszło do jego...

 • KIO 1148/17

  Orzeczenia KIO, 05-07-2017

  ... trzecich w normalnym toku zdarzeń, bez żadnych specjalnych starań z ich strony. Dalej dostrzeżenia wymaga, że zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia jest jedną z fundamentalnych zasad systemu zamówień publicznych, określoną wprost w art. 8...

 • KIO 1166/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ...bardziej, że właśnie ta przesłanka stanowiła podstawę wykluczenia z postępowania Odwołującego, co w tej sytuacji powoduje naruszenie zasad ... są przejawem zasady jawności i przejrzystości procedur..., aby zgodnie z zasadą równego traktowania wykonawców, ...

 • KIO 1177/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  .... 2. Jedną z naczelnych zasad postępowań prowadzonych w trybie ustawy PZP jest zasada jawności. Zapewnia ona wszystkim uczestnikom postępowania dostęp do dokumentów zarówno tworzonych przez Zamawiającego jak i składanych przez pozostałych uczestników...

 • KIO 1113/17, KIO 1122/17, KIO 1125/17, KIO 1129/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ... wyjaśnień ceny oferty IDS. Jedną z podstawowych zasad obowiązujących w systemie zamówień publicznych jest zasada jawności postępowania, a ograniczenie dostępu do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia może zachodzić wyłącznie...

 • KIO 1201/17

  Orzeczenia KIO, 30-06-2017

  ... 8ust. 3 ustawy Pzp wskazywano: „mimo zasady jawności postępowania, informacje dotyczące przedsiębiorstwa nie są podawane do publicznej ... jej istotą, a przede wszystkim sprzeczne z zasadą jawności realizacji zadań publicznych" (druk sejmowy nr 1653...

 • KIO 1131/17, KIO 1146/17

  Orzeczenia KIO, 30-06-2017

  ...wskazał, że sondy mierzą objętościowo wilgotność materiału, zaś zasada działania sond oparta jest o pomiar współczynnika fali ...wykonawców, zasady przejrzystości postępowania i zasady jawności Sygn. akt: KIO 1131/17 KIO 1146/17 9 postępowania. 2. Art. ...

 • KIO 1141/17, KIO 1202/17

  Orzeczenia KIO, 28-06-2017

  ... informacji w poufności.” 3) wyrok KIO 733/16 z dnia 24.05.2016 r.: „Zasada jawności postępowania jest jedną z fundamentalnych zasad postępowania o udzielenie zamówienia. Przepisy ustawy dopuszczają możliwość zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę...

 • KIO 1200/17

  Orzeczenia KIO, 23-06-2017

  ... tajemnica przedsiębiorstwa. Odwołujący wskazywał, że zasada jawności informacji publicznej jest jedną z podstawowych ...117.753,66 netto. Załącznik nr 1 do wniosku o rozpoczęcie postępowania PN/02/17zawiera tabelę w części „c" ze wskazaną kwotą 289.674,00...

 • KIO 1067/17

  Orzeczenia KIO, 20-06-2017

  ...14 grudnia 2016 r., sygn.. akt: KIO 2255/16: „Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wyraża się również w tym... wyrażonej w art. 8 ust. 1 p.z.p. zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia oraz sformułowanej w art. 7 ust. 1 p...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij