• KIO 185/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ...punktach 1), 2) i 3) tego dokumentu. Mając na uwadze powyższe ustalenia, Izba zważyła, co następuje: Zasada jawności postępowania jest jedną z podstawowych zasad obowiązujących w systemie zamówień publicznych a ograniczenie dostępu do informacji związanych...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...dane personalne ww. osób, ryzyko takie zostanie wyeliminowane. Jednocześnie pozwoli to na zachowanie równowagi pomiędzy zasadą jawności postepowania a interesem Przystępującego, którego pracowników dane w dalszym ciągu będą chronione. Należy przy tym dodać...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... przedsiębiorstwa, z uwagi na uchybienie zasadzie jawności postępowania oraz fakt, iż dowód ten został powołany... konkretniej z Rozdziału 1 pkt 1.1. ppkt 10 OPZ, wynika zasada, iż łącza podstawowe mają stanowić łącza kablowe (podpunkt ten odnosi się ...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...co prawda w stosunku do innej przesłanki wykluczenia, ale zasada pozostaje niezmienna), że „Należy bowiem podkreślić, że ...art. 8 ust. 1 zasady przejrzystości oraz zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia. Respektowanie tych zasad oznacza między ...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... staranności działania w celu utrzymania ich w poufności.” Wyrażona w art. 8 ust. 1 ustawy Pzp zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jedną z podstawowych zasad obowiązujących w systemie zamówień publicznych, a ograniczenie...

 • KIO 15/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... pzp. z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp. Zasada jawności postępowania ma bowiem charakter fundamentalny (art. 8 ust. 1 ustawy Pzp), którą to zasadę zamówień wzmacniają jeszcze regulacje dotyczące dostępu...

 • KIO 2673/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...gołosłowne wyjaśnienia bez dowodów prowadzą do wypaczenia idei jawności postępowania (takie stanowisko np. w Wyroku z dnia...ustawy pzp. Wskazać należy, że zasada jawności postępowania jest jedną z podstawowych zasad prawa zamówień publicznych, ...

 • KIO 2668/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... wyłącznie informację o braku możliwości odtajnienia dokumentów wykonawcy. Ugruntowane orzecznictwo potwierdza, że zasada jawności postępowania o zamówienie publiczne jest jedną z fundamentalnych zasad systemu zamówień publicznych, określoną wprost...

 • KIO 2604/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ...stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, zamawiający zaprzeczył, aby w tym zakresie doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości. Zamawiający nie kwestionuje, iż zasada jawności postępowania wyrażona w art. 8 ust. 1 ustawy p.z.p. jest jedną z fundamentalnych zasad...

 • KIO 2607/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ...wyraz naczelnych zasad p.z.p., zasady jawności i przejrzystości postępowania, a przy tym ma charakter gwarancyjny ... faktów, z których wywodzą korzystne dla siebie skutki prawne, zgodnie z zasadą ei incumbit probatio, qui dicit, non ei, qui negat, wyrażoną ...

 • KIO 2533/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  ...sposób rozważny i zgodnie z zasadą uzyskiwania najlepszych efektów. Tylko ...nauki i techniki oraz jawności i powszechnej ich ...Przepis ten stanowi, iż wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od ...

 • KIO 2567/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  ...jak: zasada równego traktowania, zasada niedyskryminacji, zasada wzajemnego uznawania, zasada proporcjonalności oraz zasada przejrzystości.... wyrażonej w art. 8 ust. 1 pzp zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia oraz sformułowanej w art. 7 ust...

 • KIO 2501/18, KIO 2502/18, KIO 2504/18

  Orzeczenia KIO, 20-12-2018

  ...ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa (sygn. akt KIO 2504/18) 4. Kosztami postępowania w zakresie odwołań: T-Mobile Polska S.A. (sygn. KIO 2501/18) oraz... z art. 139 ust. 3 ustawy Pzp zasada jawności umów w sprawach o zamówienia publiczne nie wyłącza możliwości...

 • KIO 2547/18

  Orzeczenia KIO, 20-12-2018

  ... 48 ust. 2 lit. a) tej dyrektywy oraz zasadą równego traktowania wykonawców, zapisaną w art. 2 tej dyrektywy...są jednym z narzędzi realizacji zasady przejrzystości i jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zachowania uczciwej ...

 • KIO 2366/18, KIO 2374/18, KIO 2378/18, KIO 2379/18

  Orzeczenia KIO, 18-12-2018

  ... wyjaśnień i dokument ten powinien zostać Odwołującemu udostępniony przez Zamawiającego. 18. Podkreślić należy, że zasada jawności postępowania jest jedną z podstawowych zasad obowiązujących w systemie zamówień publicznych, a ograniczenie dostępu do...

 • KIO 2498/18

  Orzeczenia KIO, 17-12-2018

  ... objęcia ich tajemnicą przedsięborstwa zasługuje na uznanie. Izba wielokrotnie w orzeczeniach podkreślała, że zasada jawności postępowania jest jedną z podstawowych zasad obowiązujących w systemie zamówień publicznych, a ograniczenie dostępu do...

 • KIO 1287/18, KIO 1290/18, KIO 1297/18, KIO 1301/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... czy wyjaśnienie treści oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający jest zobowiązany do zachowania przejrzystości postępowania, a zasada jawności nakłada na niego obowiązek kierowania się podczas odmowy udostępnienia informacji stanowiących tajemnicę...

 • KIO 2439/18

  Orzeczenia KIO, 07-12-2018

  ... zarówno w fazie przygotowania, jak i przeprowadzenia postępowania. Taka zasada nie została zachowana przez zamawiającego. Odnosząc się ...koniecznością zachowania zasady przejrzystości i jawności postępowania oraz konieczności równego traktowania wszystkich...

 • KIO 2395/18

  Orzeczenia KIO, 05-12-2018

  ...zastrzegł tajemnicę przedsiębiorstwa. Powołując się na zasadę jawności postępowania określoną w art. 8 ust. 1 ... dokonać dogłębnej analizy pod kątem zgodności takiego zastrzeżenia z zasadą jawności, co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie KIO (wyrok KIO...

 • KIO 2368/18

  Orzeczenia KIO, 03-12-2018

  ... 13 marca 2017 r. KIO 385/17: „jedną z podstawowych zasad obowiązujących w systemie zamówień publicznych jest zasada jawności postępowania, a ograniczenie dostępu do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia może zachodzić wyłącznie w...

 • KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... (art. 8 ust. 1 ustawy Pzp). Odwołujący podał, że zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i nierozerwalnie z nią związana zasada jawności umów stanowią w istocie gwarancję przejrzystość postępowań prowadzonych przez zamawiających...

 • KIO 2319/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  ... u drugiego współwykonawcy była zbyt ogólnego poziomu. Odwołujący nie wziął też pod uwagę, że stanowiący o jawności postępowania art. 8 ust. 1 Pzp jest zasadą, którą należy stosować generalnie. Art. 8 ust. 1 Pzp brzmi »Postępowanie o udzielenie zamówienia...

 • KIO 2296/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  ... 3 ustawy pzp. Wskazać należy, że zasada jawności postępowania jest jedną z podstawowych zasad prawa zamówień publicznych, mającą zagwarantować...przedsiębiorstwa, jako wyjątek od naczelnej zasady jawności postępowania o zamówienie publiczne, powinno być ...

 • KIO 2293/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  ... t. I, wyd. II, s. 760)” Zgodnie z zasadą jawności przedstawicielstwa, przedstawiciel powinien ujawnić w czyim imieniu działa, aby czynność... 24 ust. 1 pkt 12 p.z.p. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełnienia ...

 • KIO 2314/18

  Orzeczenia KIO, 23-11-2018

  ... przedsiębiorstwa stanowi wyjątek od zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia. Wyjątki nie... Niewątpliwie rynek zamówień publicznych jest rynkiem profesjonalnym. Skoro zasadą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jawność, sam fakt...

 • KIO 2295/18

  Orzeczenia KIO, 23-11-2018

  ...zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest wyjątkiem od zasady jawności postępowania, a wyjątki nie podlegają wykładni rozszerzającej.... z jej istotą, a przede wszystkim sprzeczne z zasadą jawności realizacji zadań publicznych. Stąd w znowelizowanym art. 8...

 • KIO 2309/18

  Orzeczenia KIO, 21-11-2018

  ...2018 r. Przypomnienia wymaga, że jedną z podstawowych zasad obowiązujących w systemie zamówień publicznych jest zasada jawności postępowania, a ograniczenie dostępu do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia może zachodzić wyłącznie w...

 • XVII AmA 44/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 20-11-2018

  ... podkreślił, iż zasady obowiązujące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności zasada pisemności i jawności tego postępowania, sprzyjają notariuszom, którzy uczestniczą w postępowaniu, zarówno w realizacji ich prawa do godziwego...

 • KIO 2224/18

  Orzeczenia KIO, 16-11-2018

  ... która nie powinna podlegać utajnieniu. Działanie przeciwne jest sprzeczne z zasadą jawności dotyczącą udzielania zamówień publicznych, która ma gwarantować przeprowadzenie postępowania w sposób nienaruszający zasad uczciwej konkurencji. Informacja o cenie...

 • KIO 2238/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, odpowiadającej potrzebom zamawiającego), z poszanowaniem zasad jawności...wskazać, że obowiązuje swoista "święta" zasada, że wszelkie niejasności, dwuznaczności, ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij