• KIO 200/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... zasługuje na uwzględnienie. 9 Jedną z podstawowych zasad obowiązujących w systemie zamówień publicznych jest zasada jawności postępowania, a ograniczenie dostępu do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia może zachodzić wyłącznie...

 • KIO 154/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ... w rozumieniu art. 11 ust 4 uznk. Krajowa Izba Odwoławcza wielokrotnie w orzeczeniach podkreślała, że zasada jawności postępowania jest jedną z podstawowych zasad obowiązujących w systemie zamówień publicznych, a 13 ograniczenie dostępu do informacji...

 • KIO 123/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ...zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez wyłączenie jawności i dostępu Odwołującego do wyjaśnień...381.621 zł brutto. W toku postępowania zostały złożone dwie oferty. Oferta Odwołującego ...do ceny, przyjęta jest zasada jednokrotnego pytania przez Zamawiającego...

 • KIO 126/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ... zasady jawności postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, to ochrona informacji poufnych sama w sobie stanowi wartość chronioną prawem. W tym kontekście zatem przepisy dotyczące ochrony informacji poufnych są równorzędne z zasadą jawności...

 • KIO 68/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ...zastrzeżenia za skuteczne stanowi naruszenie nie tylko zasady jawności postępowania, tj. art. 8 ust. 1-3 ..., że to jawność postępowania jest zasadą, czyli ma ona pierwszorzędne znaczenie na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...

 • KIO 90/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  .... Z art. 8 ust. 1 Pzp wynika jedna z naczelnych zasad prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, tj. zasada jawności postępowania. Wyjątkiem od tej zasady jest art. 8 ust. 3 Pzp który stanowi, że nie ujawnia się informacji stanowiących...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...obecne sformułowanie treści SIWZ w zakresie jawności postępowania, które powodują że dokonywana ocena...podczas prezentacji, poprzez sporządzenie protokołu, jest zgodny z zasadą pisemności postępowania, która jest jedną z naczelnych zasad udzielania zamówień ...

 • KIO 3/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... informacji. Stanowiskiem zamawiającego mówi jakoby „dane osób, które mają realizować zamówienie muszą być, zgodnie z zasadą jawności postępowania, znane także innym wykonawcom ubiegającym się o zamówienie, ponieważ tylko w ten sposób możliwe jest...

 • KIO 55/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ... przewidziane ustawą działania zmierzające do zachowania poufności zastrzeżonych informacji. Zasada jawności postępowania jest jedną z fundamentalnych zasad postępowania o udzielenie zamówienia. Przepisy ustawy dopuszczają możliwość zastrzeżenia informacji...

 • KIO 9/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ... po pierwsze, zasadą jest jawność, a nieujawnianie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jedynie wyjątkiem. W związku z tym, pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa, jako wyjątek od fundamentalnej zasady jawności postępowania o zamówienie publiczne...

 • KIO 2745/17

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... ich przedsiębiorstwa, znajdują wyraz w przepisach Pzp od początku ich obowiązywania. Nie ulega wątpliwości, że zasada jawności postępowania o zamówienie publiczne jest jedną z fundamentalnych zasad systemu zamówień publicznych, określoną wprost w art. 8...

 • KIO 17/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... z utrwalonym orzecznictwem KIO oraz treścią przepisów ustawy Pzp podstawową zasadą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zasada jawności, natomiast możliwość utajnienia określonych informacji, w szczególności wypełniających definicję...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ...było nieuzasadnione i naruszyło naczelną zasadę jawności postępowania wyrażoną w art. 8 ust... „Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.”, zatem zasadą jest obowiązek posługiwania się językiem polskim. Wyjątek od zasady wskazuje art...

 • KIO 2684/17, KIO 2685/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ...o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2684/17 oraz o sygn...z wymaganiami Zamawiającego mieć cechę jawności - zgodnie z oświadczeniem ... w polskim systemie prawnym zasada swobody umów dotyczy także...

 • KIO 2710/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... 11 wyrażonych w art. 7 ust. 1 Pzp, takich jak zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji oraz wynikającej z nich zasady przejrzystości. ...prawnej. Wywiódł, że przepis ten służy realizacji zasady jawności postępowania (art. 8 ust. 1 Pzp), oraz zasady ...

 • KIO 2652/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  ...wykonawców w Postępowaniu. Zamawiający natomiast błędnie uznał dokonane zastrzeżenia za skuteczne. Zgodnie z zasadą jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający winien udostępnić Odwołującemu do wglądu dokumenty, których ujawnienia...

 • KIO 2660/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  ...”. Przypomnienia wymaga, że jedną z podstawowych zasad obowiązujących w systemie zamówień publicznych jest zasada jawności postępowania, a ograniczenie dostępu do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia może zachodzić wyłącznie...

 • KIO 2647/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ... spóźnione zgodnie z przepisami Pzp, ale również niezgodne z zasadą koncentracji środków ochrony prawnej. Zdaniem Przystępującego zarzut naruszenia art....postępowaniach. 17 Odwołujący wniósł także na podstawie art. 189 ust. 6 ustawy Pzp o wyłączenie jawności...

 • KIO 2543/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  .... 8 ust. 3 ustawy Pzp, stanowiącego wyjątek od zasady jawności postępowania, a zwłaszcza istotną zmianę wprowadzoną do jego treści ustawa z... możliwość udostępnienia informacji i przeważającą nad zasadą jawności (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego ...

 • KIO 2483/17, KIO 2484/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  .... zasadę jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie (art. 8 ust. 2 ustawy Pzp). Ww. zasada doznaje...

 • KIO 2523/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... być podawane do wiadomości co najmniej wykonawcom, zgodnie z zasadą jawności postępowania. Tymczasem Zamawiający do dnia w którym przesłał informację o ponownym unieważnieniu Postępowania w żaden sposób nie informował o wykonaniu czynności wynikających z...

 • KIO 2491/17, KIO 2511/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ... „Odtajnioną częścią wyjaśnień”). Nadmienił, że zasada jawności informacji publicznej jest jedną z podstawowych 9 ...których charakter uzasadniałby wprowadzenie wyjątku od zasady jawności postępowania w sprawie zamówienia publicznego;  czynników wpływających...

 • KIO 2421/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... od momentu zainicjowania każdego z procesów, aż do jego identyfikowalnego wyniku.” (P. Trojan - Zasada jawności postępowania - Zamawiający 2016/16/51-57). „Uprawnienie do zastrzegania informacji i dokumentów jako tajemnica przedsiębiorstwa nie może służyć...

 • KIO 2506/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ...tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 2... tym jedna z naczelnych zasad - zasada swobody umów, wyrażona w art.... od zasady, wyłączenie jawności może nastąpić jedynie w...

 • KIO 2502/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ...demonstracyjną. 10 W opinii Odwołującego Zamawiający narusza zasadę jawności postępowania oraz art. 8 ust. 3 ustawy Pzp ... technicznych dla terminali mobilnych, Izba w większości przypadków 12 kierowała się zasadą z art. 190 ust. 1 ustawy Pzp, uznając, że w...

 • KIO 2473/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ... założeń SIWZ jest niezgodna z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców...ustawowych przesłanek wyłączenia jawności. Jedynie w ...orzeczono jak w sentencji. 34 O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do wyniku na podstawie...

 • KIO 2411/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... w orzecznictwie stanowisko, iż możliwość wyłączenia jawności postępowania nie może być nadużywana lub traktowana rozszerzająco. Zasada jawności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest bowiem zasadą nadrzędną i wyjątki od niej nie mogą...

 • KIO 2377/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ...stanowiących skutecznie zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa – zasada jawności protokołu wraz z załącznikami wyrażona ... W związku z powyższym Izba orzekła jak w sentencji. O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10...

 • KIO 2403/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  ...zasady jawności Postępowania prowadzić mogło do ustalenia nieprawidłowego wyniku Postępowania....zasadą wyrażoną w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 r. (sygn. akt III CZP 111/15). Biorąc pod uwagę powyższy stan rzeczy ustalony w toku postępowania...

 • KIO 2343/17, KIO 2344/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  ...nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa narusza zasadę jawności postępowania oraz zasadę równego traktowania wykonawców i... brzmienie przepisu art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, jak i zasada równego traktowania wykonawców wskazana art. 7 ust. 1 Ustawy Pzp. ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij