• KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...KIO 261/12: „Tajemnica przedsiębiorstwa jako wyjątek od zasady jawności postępowania musi być interpretowana w bardzo ścisły i ostrożny ...jej istotą, a przede wszystkim sprzeczne z zasadą jawności realizacji zadań publicznych”. Odwołujący zwrócił uwagę, ...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...art. 8 ust. 1 ustawy Pzp zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia oraz sformułowanej w art.... stoi w sprzeczności z zasadą lex superior derogat legi inferiori. Podnosi również, że wykluczenie go z postępowania jest niezgodne z prounijną ...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... świadczącego o odstąpieniu od wezwania do wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 6 Pzp. Zasada jawności postępowania oznacza między innymi obowiązek Zamawiającego do udokumentowania procesu – związków przyczynowo-skutkowych, które doprowadziły do wyboru...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ..., na której opiera się całe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zasada jawności postępowania koresponduje z zasadą przejrzystości postępowania, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, oznaczającą obowiązek zapewnienia wykonawcom, a także...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 12 czerwca 2012 r., sygn. II SA/Łd 356/12, zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego rozciąga się również na inne dokumenty, związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia...

 • XXIII Ga 2057/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-05-2018

  ...miało wpływ lub mogło mieć istotny wpływ na wynik postępowania. 6) art. 192 ust. 2 Ustawy PZP...zasadności zastrzeżenia jawności tych części ...z art. 198f ust.5 pzp, zgodnie z zasadą odpowiedzialności finansowej za wynik sprawy. Ponieważ Skarżący przegrał ...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... do merytorycznego rozpatrzenia zarzutu odwołania wskazać należy, że zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 1 ustawy pzp zasada jawności postępowania jest jedną z podstawowych zasad prawa zamówień publicznych. Przepis ten ma zagwarantować 33 transparentność...

 • KIO 875/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zasada jawności dotyczy w szczególności ofert składanych w postępowaniu. Ich... informacji wrażliwych, stanowiąc wyjątek od zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tym niemniej...

 • KIO 783/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... ustawy Pzp. Możliwość ta nie może być nadużywana lub traktowana rozszerzająco, albowiem zasada jawności postępowania jest zasadą nadrzędną. Ciężar udowodnienia zaistnienia absolutnie wyjątkowych okoliczności spoczywał na Deral- Dez, który takiego...

 • KIO 808/18

  Orzeczenia KIO, 09-05-2018

  ... nie wykazał, aby ta część oferty mogła taką tajemnicę stanowić. Odwołujący podkreślił, iż fundamentalną zasadą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zasada jawności. Wyjątek od omawianej zasady został określony w art. 8 ust. 3 ustawy Pzp...

 • KIO 755/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... poz. 12 i K. 10/95 OTK ZU, nr 2, s. 79). Zasada proporcjonalności w ujęciu szerokim szczególny nacisk kładzie na adekwatność celu i środka użytego do ... zabezpieczenie zasady jawności i przejrzystości prowadzonego postępowania. Czynności Zamawiającego...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...realizacji wyrażonej w art. 8 ust. 1 PZP zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia oraz sformułowanej w art. 7 ust... wykonawcy, który się na nią powołuje, a taka zasada wywiedziona w orzecznictwie nie ma charakteru absolutnego, gdyż znaczenie...

 • KIO 681/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  .... 7 ust. 1 i 2 ustawy Pzp), została zachowana jawność procedury (art. 8 ust. 1 ustawy Pzp), oraz została zachowana zasada pisemności i jawności postępowania (art. 9 ust. 1 ustawy Pzp). Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. O kosztach...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ...iż treść art. 8 ust. 1 Pzp formułuje zasadę jawności postępowania o udzielenie zamówienia. Wyjątek od powyższej zasady wprowadza art. ... że zgodnie z wyrażoną w art. 8 ust. 1 Pzp zasadą postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Wobec tego, wyjątki od ...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  ... w art. 8 ust. 1 ustawy Pzp jedną z naczelnych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zasada jawności postępowania. Wyjątkiem od tej zasady jest art. 8 ust. 3 Pzp który stanowi, że nie ujawnia się informacji stanowiących...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... ceną w danych realiach dla danego Wykonawcy. Powyższa zasada, którą doktryna i orzecznictwo uznawały od dawna, została... przedsiębiorstwa, jest obowiązkiem zamawiającego wynikającym z zasady jawności postępowania i jej ograniczeń jedynie w ramach wyjątku (...

 • KIO 640/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... 23 marca 2018 roku, co pozostaje w sprzeczności z zasadą uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, jak również wyrokiem... z omawianego przepisu reguluje odstępstwo od ogólnej zasady jawności postępowania, wynikającej z przepisu art. 8 ust. 1...

 • KIO 556/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ...prowadzi do złamania podstawowej zasady, jaką jest zasada jawności". W opinii Odwołującego, załączniki do wyjaśnień ...W związku z powyższym Izba orzekła jak w sentencji. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku - na podstawie art. 192 ust...

 • KIO 570/18

  Orzeczenia KIO, 10-04-2018

  ... Zamawiający naruszył więc przepisy ustawy Pzp, w szczególności zasadę jawności postępowania, jak i wyrażone w art. 7 ust. 1 ... uzasadnienia oceny oferty MobileMS, Odwołujący wskazał, iż zgodnie z zasadą określoną w przepisie art. 9 ust. 1 ustawy Pzp,...

 • KIO 582/18

  Orzeczenia KIO, 09-04-2018

  ... Ponadto ze względu na zasadę jawności oraz zasadę pisemności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający ... została dokonana w sposób sprzeczny z zasadą transparentności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W efekcie...

 • KIO 531/18

  Orzeczenia KIO, 09-04-2018

  ... 2014 r. w sprawie zamówień publicznych. Zgodnie z zasadą pro unijnej wykładni przepisów prawa nie jest możliwe wykluczenie...przepisach prawa przesłanek. Wyjątkiem od zasady jawności postępowania są przypadki wyłączenia udostępnienia informacji stanowiących ...

 • KIO 410/18, KIO 449/18, KIO 471/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  .... 1 ustawy pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zasada jawności przejawia się w szeregu czynności podejmowanych przez zamawiającego i uczestników postępowania, począwszy od publicznego, jawnego ogłoszenia o zamówieniu, przez jawne otwarcie...

 • KIO 442/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... respektowaniem zasad zamówień publicznych (zasady jawności postępowania, jego transparentności, zasady uczciwej konkurencji... a skład orzekający dokonuje ich oceny, zgodnie z zasadą 26 swobodnej oceny dowodów, oczywiście na podstawie wszechstronnego ...

 • KIO 417/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ...Zamawiający naruszył więc przepisy ustawy Pzp, w szczególności zasadę jawności postępowania jak i wyrażone w art. 7 ust. 1 ... zasadą jest jawność postępowania, zaś zastrzeganie jako tajemnicy przedsiębiorstwa dokumentów stanowiących dokumentację postępowania...

 • KIO 458/18, KIO 474/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... trzecich w normalnym toku zdarzeń, bez żadnych specjalnych starań z ich strony. Dalej dostrzeżenia wymaga, że zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia jest jedną z fundamentalnych zasad systemu zamówień publicznych, określoną wprost w art. 8...

 • KIO 451/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... czego Odwołujący wniósł odwołanie. Oceniając tak ustalony stan faktyczny, Izba stwierdziła, że odwołanie należy uwzględnić. Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyrażona w art. 8 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, jest jedną...

 • KIO 396/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... skuteczne, co doprowadziło do naruszenia zasady jawności postępowania, wyrażonej w art. 8 ust. 1 ustawy Pzp. Wymaga podkreślenia, że zasada jawności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest bowiem zasadą nadrzędną i wyjątki od niej nie mogą...

 • KIO 457/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... procesowej wywieść należy zarzut ewentualny polegający na naruszeniu przez Zamawiającego art. 8 ust. 1 Pzp. Zasada jawności postępowania określona art. 8 ust. 1 Pzp wymaga i gwarantuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu prawo konfrontowania...

 • KIO 397/18

  Orzeczenia KIO, 19-03-2018

  .... zasadę jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie (art. 8 ust. 2 ustawy Pzp). Ww. zasada doznaje...

 • KIO 365/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ... norm proceduralnych: zasady jawności, równego traktowania, zapewnienia... Pzp podał, że Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Postępowania wskazał w Rozdziale XVI ust. 2 pkt 2 -Kryterium ... sposób oceny ofert. Zasadą jest, że zamówienia...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij