• KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... jako podstawę dysponowania tą osobą - zasoby własne, co pozostaje w sprzeczności ze zgłoszeniem podwykonawstwa DEMATERIA D.A. - W.. Zarzuty odnoszące się do warunków udziału w Postępowaniu: Warunek określony w pkt 6.3.3.1a tiret trzeci SIWZ: W ocenie...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ...przez S. H. w piśmie z dnia 6.11.2017r zarzuty jakoby biegła odniosła się wyłącznie do materiałów, czy danych firmowych T...uwzględnienie. W pierwszej kolejności Izba wskazuje, iż podniesione w treści odwołania zarzuty w postaci art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 89...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ...złożonej przez podmiot podlegający wykluczeniu. Jako kolejną grupę zarzutów dotyczących braku odrzucenia oferty T. zawierającej rażąco niską cenę Odwołujący wskazał zarzuty przedstawione w pkt 8.1.14, 8.1.15 i 8.1.16 odwołania, tj. naruszenia: - art. 8 ust...

 • T-601/16

  Orzeczenia ETS, 26-10-2017

  ... stwierdzenia nieważności 21      W uzasadnieniu swojego wniosku o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji skarżący przedstawił trzy zarzuty. Zarzut pierwszy dotyczy naruszenia obowiązku uzasadnienia. Zarzut drugi dotyczy naruszenia art. 44 i 45...

 • KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ... Zamawiającego. Przystępujący wskazał, iż kopię odwołania otrzymał w dniu 19 września 2017 r. Przystępujący podał, iż Zarzuty Odwołującego nie znajdują potwierdzenia w stanie faktycznym sprawy i nie zasługują na uwzględnienie. Uzasadniając swój interes w...

 • C-198/16 P

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  ... wnoszącej odwołanie kosztami postępowania.  W przedmiocie odwołania 8        Na poparcie odwołania Agriconsulting podniosła cztery zarzuty.  W przedmiocie zarzutu pierwszego  Argumentacja stron 9        W swym pierwszym zarzucie odwołania, dzielącym się...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  .... 1 pkt 12 i pkt 16 ustawy Pzp oraz dokonanie powtórnie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. W pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala. 2 2. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ...p.A., TM.E S.p.A. Termomeccanica Ecologia oraz TIRU S.A. (dalej: „Przystępujący” lub „Konsorcjum”). I Zarzuty i żądania odwołania: Odwołujący – ITPOK Gdańsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Tym samym Izba oceniając podniesione w ramach rozpoznawanego odwołania zarzuty wzięła pod uwagę przedstawione przez Odwołującego dowody i wyjaśnienia, treść złożonej oferty i ocenę tych wyjaśnień...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... wskazania w rozdzielniku pisma), zdaniem Izby, nie wpływa na ocenę w przedmiocie rażąco niskiej ceny. Tym samym nie potwierdziły się zarzuty odwołania w tym zakresie, tj. zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 90 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 89...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... konsorcjum A. nie spełnił warunku udziału w postępowaniu (zarzuty 1 i 2 odwołania), Izba stwierdziła ich bezzasadność. ...Pzp. Podnieść należy, że odwołujący stawiając określone zarzuty przedstawia jedynie pisemną argumentację, bez powoływania jakichkolwiek...

 • KIO 1998/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ....1 pkt 2 Pzp w zw. z art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. W konsekwencji nie potwierdziły się również zarzuty naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 Pzp a także art. 91 ust. 1 Pzp. Uwzględniając powyższe, na podstawie art...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...W niniejszej sprawie z taką sytuacją nie mamy do czynienia – Odwołujący co prawda wskazał w odwołaniu na to, że jego zarzuty dotyczą czynności Zamawiającego w toku 25 badania i oceny ofert w postępowaniu, jak również wskazał, iż "Zamawiający w toku badania...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... a tym samym rozpoznawane odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 24 W pierwszej kolejności Izba wskazuje, iż podniesione w treści odwołania zarzuty w postaci art. 91 ust. 1 ustawy Pzp w zw. art. 94 ust. 3 ustawy Pzp poprzez wybór jako najkorzystniejszej...

 • KIO 1993/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... W związku z powyższym – według Odwołującego, oferta Konsorcjum B. nie powinna dostać punktów w tym kryterium. III. Zarzuty dotyczące kryterium oceny ofert w zakresie kryterium dot. osoby wskazanej na stanowisko kierownika robót elektrycznych. 9 Odwołujący...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... II. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 5 września 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 169-347233. III. ZARZUTY W toku przedmiotowego postępowania naruszono następujące przepisy: 1.art. 22 ust. 1 b pkt 3 Pzp oraz art. 22...

 • KIO 1990/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... ze względu na brak wniesienia przez odwołującego odwołania na czynność opisu przedmiotu zamówienia, jego zarzuty zawarte w niniejszym odwołaniu ocenił jako spóźnione. Przystępujący przedstawił stanowisko kwestionujące możliwość serwisowania zaoferowanych...

 • KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... pkt 1 – 6 ww. ustawy; 3. w pozostałym zaś zakresie oddala zarzuty zawarte w odwołaniu; 4. kosztami postępowania w wysokości 13 600 zł 00 gr...doszła do przekonania, iż sformułowane przez Odwołującego zarzuty nie znajdują oparcia w ustalonym stanie faktycznym...

 • KIO 1988/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... określony w ust. 4 (powyżej). Wniósł również o zasądzenie na swoją rzecz kosztów postępowania odwoławczego. Konkretyzując zarzuty odwołujący stwierdził, że Konsorcjum w złożonej przez siebie ofercie zaproponowało jako przenośny miernik napełnienia wraz z...

 • KIO 1960/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... siwz, specyfikacja pod tabelą 1. Uwzględniając powyższe Izba zważyła. Odwołanie podlega oddaleniu w zakresie wszystkich rozpoznanych zarzutów. Zarzuty nr 2 i 3 (1.2 i 1.3 odwołania) dotyczą wspólnego wymagania wobec rozwiązań równoważnych, tj. zapewnienia...

 • KIO 1986/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... Pakietu nr 1 oferty sprzecznej z treścią SIWZ, czyli oferty firmy Z.B.P. Sp. z o.o. Zarzuty rozpoznano łącznie. Zarzuty nie potwierdziły się. Izba ustaliła stan faktyczny i prawny oraz nie dopatrzyła się w zachowaniu zamawiającego zaniechania zastosowania...

 • KIO 1940/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której oświadczył, że uwzględnia zarzuty odwołania w całości. W trakcie rozprawy przedstawił uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska. Do postępowania odwoławczego po stronie...

 • KIO 1981/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... może kształtować treść SIWZ w sposób uzasadniający jego potrzeby, byleby nie naruszała ona ustawy Pzp. Wobec tego wszelkie zarzuty tego odwołania skierowane przez Odwołującego przeciwko treści SIWZ należało uznać za spóźnione. W myśl przepisu art.182 ust...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... na dalszym etapie. W rezultacie Zamawiający zasadnie odrzucił z tej podstawy faktycznej ofertę Odwołującego. Odnośnie pasów technologicznych, zarzuty podlegają oddaleniu. Zgodnie z rozdziałem 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2014 r. w...

 • KIO 1965/17, KIO 1966/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... r. wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołania od powyższej czynności Zamawiającego, zarzucając naruszenie: I. KIO 1965/17 oraz KIO 1966/17 (zarzuty tożsame w obu odwołaniach): 1) przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 6...

 • KIO 1864/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ..., o których poinformował w złożonej odpowiedzi na odwołanie. Zmiany te stanowiły realizację części żądań sformułowanych w odwołaniu. Zarzuty, które nie doprowadziły do zmian treści SIWZ, zostały przez Odwołującego wycofane pismem z 4 października 2017 r...

 • KIO 1886/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... żaden wykonawca. Zamawiający na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy Pzp złożył odpowiedź na odwołanie, w której uznał zarzuty odwołania w całości i dokonał wnioskowanych zmian. Zamawiający wnosił o umorzenie postępowania. 4 Powyższe oznacza, że postępowanie...

 • KIO 1978/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... potwierdził prawdziwości informacji przedstawionych w pozycji nr 1 wykazu robót budowlanych. Izba zważyła, co następuje: Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Zarzuty nr 1 i 2 [naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp]: Zgodnie z przepisem art...

 • KIO 1982/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ...zatem materialnoprawne przesłanki do rozpoznania odwołania, wynikające z treści art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. KIO 1982/17 9 Zarzuty:  zaniechania odrzucenia oferty złożonej przez maszty.net pomimo tego, że w terminie wyznaczonym przez zamawiającego w piśmie...

 • KIO 1987/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... S. A. z siedzibą w Łodzi (zwanego dalej: „Przystępującym”). Pismem z dnia 26 września 2017 r. Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty odwołania. W dniu 29 września 2017 r. wykonawca Technitel Polska S. A. z siedzibą w Łodzi wniósł sprzeciw wobec...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij