• T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  .... Ponadto argumenty, których istota pozostaje w ścisłym związku z zarzutem podniesionym w skardze, nie mogą być uważane za nowe zarzuty i dopuszcza się ich przedstawienie na etapie repliki lub rozprawy (zob. wyrok z dnia 12 września 2012 r., Włochy/Komisja...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... sposób kalkulacji ceny przystępującego, w oparciu o art. 90 ust. 1 p.z.p., ponieważ Izba uwzględniła dalej idące zarzuty – powodujące wykluczenie wykonawcy PHU Komunalnik – Sp. z o. o. we Wrocławiu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zatem...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ... umownej Strony wyłączają stosowanie art. 3571 KC, art. 3581 § 3 KC, art. 632 § 2 KC”. 3. w pozostałym zakresie oddala zarzuty zawarte w odwołaniu. 4. kosztami postępowania w wysokości 23 600 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych i...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). KIO 1880/18 1. Zarzuty dotyczące kryteriów oceny ofert a) Błędny opis kryterium środowiskowego w aspekcie przepisu art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp jako...

 • KIO 1826/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...regulację dotyczącą terminu wykonania etapu I oraz etapu II i dlatego zarzuty oraz ich uzasadnienie są analogiczne. Następnie Odwołujący zauważył, iż zgodnie...zasługuje na uwzględnienie. W ocenie Izby zarzuty odwołania nie potwierdziły się. Przedmiotem sporu...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... gdyby zamawiający nie podał odwołującemu powodów odrzucenia jego oferty, co nie miało miejsca. KIO 1367/18 Chybione okazały się zarzuty podniesione w odwołaniu wniesionym przez odwołującego K. w sprawie o sygn. akt KIO 1367/18. 47 Ustalono, że przedmiotem...

 • XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ..., że umowa ta jest ważna, co wynika wprost z treści wyroku. Powód mógł podnosić w tamtej sprawie wszystkie zarzuty dotyczące nieważności umowy podnoszone w niniejszej sprawie. Należało zatem ocenić jaki wpływ miały ustalenia Sądu dokonane sprawie IX GC...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ... 1751/18 4 - wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ważnych ofert złożonych w części Il postępowania przez wykonawców. Odwołujący uzasadniając zarzuty odwołania wskazał, iż w przedmiotowym postępowaniu w części Il zostały złożone trzy oferty: Oferta nr 3...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ...czynu nieuczciwej konkurencji jest więc nietrafny. Podsumowując, postawione przez Zamawiającego zarzuty naruszenia przez Arriva art. 6 ust. 1 pkt 7 u.... art. 22a ust. 6 Prawa zamówień publicznych, wobec czego zarzuty naruszenia art. 26 ust. 1, ust 2f i ust....

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... Intel Xeon Silver 4110 spełnia wymagania, przy czym nie wskazał, że te wymagania spełnia tylko częściowo. Z tego względu zarzuty w stosunku do oferty ZSK są spóźnione, Odwołujący bowiem dopiero po wyborze oferty twierdzi, że ten procesor nie spełnia...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... ocenie Izby Odwołujący obowiązkowi temu nie sprostał. Izba stwierdziła, że zarzuty dot. naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 w związku... w nim czynność a przede wszystkim podniesione przez Odwołującego zarzuty. Zgodnie z treścią tego przepisu, Izba nie może orzekać...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ...iż brak możliwości dotrzymania umownego terminu nie czyni podstawy do uznania, iż świadczenie to jest niemożliwe. Zarzuty zostały sformułowane w sposób ogólnikowy, nie odnoszący się do okoliczności faktycznych mających istotny wpływ na ważność oświadczenia...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...jak i dla postępowania przetargowego tzw. SG05, Izba uznała zarzuty w tym zakresie za niezasadnie i podlegające oddalenia. W zakresie.... 89 ust.1 pkt 8 Pzp), czy też generalnie formułując zarzuty w związku z przepisami UOKiK. Izba także podkreśla, że w ...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...jak na wstępie. Względem drugiego zarzutu, Izba w/w zarzut oddaliła. W pierwszej kolejności, Izba podnosi, że zarzuty Odwołującego maję w dużej mierze charakter zarzutów dotyczących postanowień SIWZ. Dotyczą bowiem one celowości samego wymogu Zamawiającego...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...na sfinansowanie zamówienia, tj. w kwocie 2.323.057.581 złotych brutto. W oparciu o powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienia czynności Zamawiającego polegającej na unieważnieniu postępowania; 3. unieważnienia czynności...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... nadzoru inwestorskiego, h) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad programem funkcjonalno - użytkowym. Odwołujący czynnościom i zaniechaniom zamawiającego postawił następujące zarzuty: a) naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp w...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...się do podniesionych w treści odwołania zarzutów stwierdzić należy, że odwołanie zasługuje na częściowe uwzględnienie. Odwołujący sformułowała w odwołaniu następujące zarzuty naruszenia przez Zamawiającego: a) art. 8 ust. 1 i 3 Pzp w zw. z art. 96 ust. 2 i...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... również w odniesieniu do zarzutów niezgodności z SIWZ ofert konsorcjum GB Aircraft, konsorcjum JB Investment i wykonawcy Bromma – tj. zarzuty 2.1, 3.1 i 4.2 (wg. przyjętej przez Izbę numeracji). Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...i oceny ofert; 3. W pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala. 4. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego ...1543/18 W odpowiedzi na odwołanie z dnia 20 sierpnia 2018 r. Zamawiający uwzględnił zarzuty dotyczące: 1) naruszenia art. 8 ust. 1, ust. 2 oraz...

 • KIO 1530/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... wnoszenia i rozpoznania środków ochrony prawnej względem takiej czynności. Wykonawcy mogą w odwołaniu sensownie podnieść zarzuty jedynie względem takich podstaw faktycznych czynności, które zostały im zakomunikowane przez zamawiającego w uzasadnieniu tej...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...lub art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp. 4 Podnosząc powyższe zarzuty wskazał iż Zamawiający naruszył 1. art. 7 ust. 1 i 3 ustawy... do wykluczenia Wykonawcy. W związku z tym, że zarzuty Odwołującego są nieuzasadnione, nie doszło na naruszenia przepisów Pzp...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...Konsorcjum Egida) – do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1528/18 po stronie odwołującego. Zamawiający uwzględnił zarzuty podniesione w obu odwołaniach w całości. Konsorcjum Maxto wniosło sprzeciw od uwzględnienia przez Zamawiającego odwołania sygn...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...z dyspozycją art. 180 ust. 3 p.z.p. - postawił następujące zarzuty naruszenia: 1. art. 22d ust. 2 w zw. z art. ...określone, na podstawie art. 180 ust. 3 p.z.p., zarzuty i stanowiska stron zakreśliły zakres sporu objętego kognicją Krajowej Izby Odwoławczej w ...

 • KIO 1532/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... dniu 27 czerwca 2018r. czynności wezwania wykonawców do wyjaśnień w zakresie ceny rażąco niskiej. Na rozprawie zamawiający doprecyzował, że uwzględnia zarzuty naruszenia art. 91 ust. 1 i 7 ust. 1 ustawy w pozostałym zakresie wnosi o oddalenie odwołania. W...

 • KIO 1538/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...sprzeciwu wobec uwzględnienia przez Zamawiającego odwołania w części. Odwołujący złożył oświadczenie, że wycofuje zarzuty 1 i 4 odwołania, tj. zarzuty naruszenia przez Zamawiającego art. 60d ust. 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie skierowania do Odwołującego...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... betonu architektonicznego o gr. min 18 cm. I. Zarzuty związane ze spełnieniem warunku udziału w Postępowaniu określonego w Rozdziale...XI ust. 2 pkt 1 lit. b) SIWZ. II. Zarzuty związane ze spełnieniem warunku udziału w Postępowaniu określonego w Rozdziale XI...

 • KIO 1518/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... powyższe ustalenia oraz zakres zarzutów podniesionych w odwołaniu, doszła do przekonania, iż sformułowane przez odwołującego zarzuty znajdują oparcie w ustalonym stanie faktycznym i prawnym, a tym samym rozpoznawane odwołanie zasługuje na uwzględnienie...

 • KIO 1527/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ..., 6, 13, 14 załącznika numer 18.2.3 oraz III – pkt. 2, 5 załącznika numer 18.2.3 Izba uznała zarzuty z a niezasadne. Po pierwsze Izba wskazuje, iż przedmiotem odwołania jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia sporządzona na potrzeby przedmiotowego...

 • KIO 1534/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ...SIWZ. Ponadto pismem z dnia 18 lipca 2018 r. zamawiający m.in. uwzględnił zarzuty opisane w pkt 1.2.1 i 1.2.2 odwołania z dnia 6 ...18 lipca 2018 r. złożył odpowiedź na odwołanie, w której m.in. uwzględnił zarzuty opisane w pkt 1.1.1, 1.2.1 i 1.2.2 odwołania ...

 • KIO 1498/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... w postępowaniu, to fakt wykazania posiadanego doświadczenia nie może być poczytany jako wprowadzenie Zamawiającego w błąd. Zatem ww. zarzuty jako niezasadne zostały oddalone w całości. 16 Odnosząc się do ewentualnego zarzutu naruszenia art. 26 ust. 3 Pzp...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij