• KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... pełnego zakresu prac, tj. szkoleń, które miały być realizowane w sposób ciągły przez okres 12 miesięcy. Oceniając wspólnie zarzuty opisane jak wyżej Izba uwzględniła treść warunku, a także złożone w toku postępowania dokumenty, w tym referencję dodatkowo...

 • KIO 2629/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ...doszła do przekonania, iż sformułowane przez Odwołującego zarzuty nie znajdują oparcia w ustalonym stanie faktycznym i... dowodowe i proceduralne. Otóż Izba ocenia zawarte w odwołaniu zarzuty w oparciu o okoliczności faktyczne, które stosownie do treści art...

 • KIO 2678/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... Polska Ekologia sp. z o.o., w tym także w oparciu o ocenę złożonych wyjaśnień. Ocenie Izby mogą podlegać jedynie zarzuty dotyczące czynności Zamawiającego. Taka czynność – ocena wyjaśnień i ocena oferty Wykonawcy Polska Ekologia sp. z o.o., jeszcze nie...

 • KIO 2563/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ...wprost wynikało z niej, że Odwołujący nie spełnia postawionych mu warunków. Zamawiający stwierdził, że pozostałe zarzuty odwołania są bezpodstawne, a ponadto nie zostały przez Odwołującego uzasadnione. Do postępowania odwoławczego, po stronie Zamawiającego...

 • KIO 2550/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... złożył odpowiedź na odwołanie, w której oświadczył, że w części uwzględnia zarzuty przedstawione w odwołaniu. W pozostałej części Odwołujący cofnął zarzuty nieuwzględnione przez Zamawiającego. Wobec uwzględnienia w części zarzutów odwołania oraz wycofania...

 • KIO 2630/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... wynikające z niemożliwości podpisania umowy i realizacji przedmiotowego zamówienia. Zamawiający nie naruszył przepisów ustawy, a zgłoszone zarzuty i żądania mogą zmierzać do wydłużenia postępowania i przesunięcia terminu podpisania umowy, co nie leży w...

 • KIO 2616/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... nie objął zakresem zarzutów oceny oferty Przystępującego w powyższym aspekcie. Biorąc pod uwagę, iż nie potwierdziły się stawiane przez Odwołującego zarzuty naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, art. 24 ust. 1 pkt 17 i ust. 4 Ustawy Pzp...

 • KIO 2613/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 2. w pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala; 3. kosztami postępowania obciąża zamawiającego Szpital ...w wysokości 3.600,00 zł. Uzasadniając zarzuty odwołania oraz swoje żądania odwołujący wskazał, co ...

 • KIO 2623/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... Izby zwrócił uwagę przystępujący. Zgodnie z art. 192 ust. 7 ustawy Pzp Izba za podstawę orzekania może wziąć tylko te zarzuty, które zostały podniesione w odwołaniu, a nie może brać pod uwagę zarzutów, które pojawiły się dopiero na rozprawie. W związku...

 • KIO 2607/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... oferty, która nie odpowiada zasadom określonym w ustawie Pzp i zawartym w SIWZ. Mając na uwadze powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienia czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej; 3 2. odrzucenia...

 • KIO 2567/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... Izby przedmiotowy zarzut znalazł potwierdzenie w niniejszej sprawie, wobec czego podlegał uwzględnieniu. Izba pozostawiła bez rozpoznania zarzuty 2 – 6 odwołania wobec wskazania ich jako zarzutów ewentualnych do zarzutu 1, który Izba uwzględniła. Izba...

 • KIO 2606/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...Pzp w przedmiotowym postępowaniu. Mając na uwadze powyższe, Izba uznała, iż w niniejszej sprawie nie znalazły potwierdzenia ww. zarzuty naruszenia ustawy Pzp. Biorąc pod uwagę powyższy stan rzeczy ustalony w toku postępowania, Izba orzekła, jak w sentencji...

 • KIO 2610/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ..., że nie jest możliwe rozpoznanie przez Izbę tych zarzutów na rozprawie. 4 Odwołujący oświadczył, że w pozostałym zakresie zarzuty nie są przez niego podtrzymane. Izba stwierdza, że postępowanie odwoławcze w stanie faktycznym sprawy oraz z uwagi na złożone...

 • KIO 2609/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... w trybie i na zasadzie przepisu art. 90 ust. 1 ustawy Pzp wobec oferty wykonawcy BOS [zarzut nr 5]. Powyższe zarzuty były w przeważającym stopniu powiązane z zarzutem nr 1, albowiem Odwołujący powoływał się w tym zakresie na okoliczność nie uwzględnienia...

 • KIO 2617/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... – odpowiedź na odwołanie, w którym oświadczył, iż uwzględnia w części zarzuty przestawione w odwołaniu. Odwołujący na posiedzeniu oświadczył, iż wycofuje zarzuty odwołania, które nie zostały uwzględnione przez zamawiającego. Zgodnie z przepisem art...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... na uwadze powyżej zaprezentowane stanowisko zamawiający za bezzasadne uznał zarzuty odwołującego dotyczące naruszenia przez niego art. 89 ust. 1... do przekonania, iż sformułowane przez odwołującego zarzuty nie znajdują oparcia w ustalonym stanie faktycznym...

 • KIO 2599/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... 2017 roku, złożył na posiedzeniu) pismo procesowe – odpowiedź na odwołanie, w którym oświadczył, iż uwzględnia w całości zarzuty przestawione w odwołaniu. Zgodnie z przepisem art. 186 ust. 5 ustawy Pzp, sprzeciw, co do uwzględnienia przez zamawiającego...

 • KIO 2571/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  .... 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W pozostałym zakresie oddala zarzuty zawarte w odwołaniu. 2. kosztami postępowania w wysokości 18 600 zł 00...art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp. Izba zarzuty te uznała bowiem za przedwczesne i za tym nie znalazła podstaw do ...

 • KIO 2601/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... 2017 roku, złożył na posiedzeniu) pismo procesowe – odpowiedź na odwołanie, w którym oświadczył, iż uwzględnia w całości zarzuty przestawione w odwołaniu. Zgodnie z przepisem art. 186 ust. 5 ustawy Pzp, sprzeciw, co do uwzględnienia przez zamawiającego...

 • KIO 2602/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  .... z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – łącznie rozpatrywane zarzuty 1 i 2 odwołania, wobec tożsamości okoliczności powoływanych na ich potwierdzenie. Izba stwierdziła, iż w niniejszej sprawie nie znalazł potwierdzenia...

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... nie był przez Odwołującego wykazywany w trakcie postępowania czy w odwołaniu. Izba uznała, iż Odwołujący nie wykazał, że zarzuty odwołania zasługują na uwzględnienie. Biorąc pod uwagę powyższy stan rzeczy ustalony w toku postępowania, Izba orzekła, jak w...

 • KIO 2618/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść zamawiającego. Zamawiający złożył pisemną odpowiedź na odwołanie, w której wskazał, iż zarzuty zawarte w odwołaniu nie zasługują na uwzględnienie. W Rozdziale 6 pkt.3 ppk 2 SIWZ jako zdolność techniczna...

 • KIO 2622/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... 2017 roku, złożył na posiedzeniu) pismo procesowe – odpowiedź na odwołanie, w którym oświadczył, iż uwzględnia w całości zarzuty przestawione w odwołaniu. Zgodnie z przepisem art. 186 ust. 5 ustawy Pzp, sprzeciw, co do uwzględnienia przez zamawiającego...

 • KIO 2604/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron w dniu 22 grudnia 2017 r., że zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu. W postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. Termin zgłoszenia...

 • KIO 2615/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ...iż nie wnosi sprzeciwu wobec uwzględnienia odwołania. Wobec powyższego Izba uznała, że Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, a wobec braku sprzeciwu przystępującego po stronie Zamawiającego, stwierdziła, iż zachodzą przesłanki...

 • KIO 2574/17, KIO 2576/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... punktu 1.4.3 PFU i Rozporządzeń MTiGM, to powinien kwestię tę ostatecznie wyjaśnić w drodze kolejnego zapytania. II Zarzuty i żądania odwołania – odwołanie o sygn. KIO 2576/17 Odwołujący – wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Porr S.A...

 • KIO 2509/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Tym samym potwierdziły się zarzuty odwołania dotyczące naruszenia przez Zamawiającego art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez nie zapewnienie zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania...

 • KIO 2603/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... żaden wykonawca. Zamawiający w piśmie z dnia 16 listopada 2017 r. (tj. przed otwarciem rozprawy) uwzględnił w całości zarzuty podniesione w odwołaniu. Krajowa Izba Odwoławcza umorzyła ww. postępowanie odwoławcze postanowieniem z dnia 22 listopada 2017 r...

 • KIO 2549/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... w Starym Wiązowie. Zamawiający nie wymagał, aby w ramach warunków udziału wykonawca wykazał, iż dysponuje bazą magazynowo-transportową, zarzuty w tym zakresie są całkowicie bezzasadne. Nie można oczekiwać od Przystępującego, iż będzie wykazywał spełnienie...

 • KIO 2585/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... odwoławczego, w tym kosztów dojazdu na rozprawę. Tak określone na podstawie art. 180 ust. 3 p.z.p. zarzuty i stanowiska stron zakreśliły zakres sporu objętego kognicją Krajowej Izby Odwoławczej w ramach przedmiotowego postępowania. Zgodnie bowiem z art...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij