• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... oferty wykonawcy B. w sytuacji, gdy wykonawca ten swoimi wyjaśnieniami nie pozbawił jej przymiotu „rażąco niskiej”. Uzasadniając podniesione zarzuty Odwołujący wskazał na następujące okoliczności: I. Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w zw...

 • VI GC 2167/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 20-11-2018

  ... 2012 roku do dnia zapłaty tytułem wynagrodzenia za wynajęcie pozwanemu namiotu przemysłowego we wrześniu 2012 roku. Kierując zarzuty przeciwko żądaniu pozwu pozwany E. H. wskazywał, że wierzytelność powoda nie istnieje, albowiem złożył on oświadczenie o...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...na wskazanie ceny ryczałtowej za usługi okresu przejściowego; 1.1.2. zarzuty opisane w pkt 1.3, 1.7, 2.1., 2.2... odwołujących się wykonawców. W związku z tym na rozprawę nie zostały skierowane zarzuty: 1. podniesione przez DXC Technology Sp. z o.o. (KIO ...

 • KIO 1935/18, KIO 1948/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...2018 r. Zamawiający wniósł odpowiedzi na oba odwołania, w których uwzględnił w części zarzuty (nr 2, 3, 6, 7 (w części), 10 z odwołania Asseco ...zarzut nr 11 oraz na rozprawie w dniu 5 listopada 2018 r. zarzuty nr 4 i 8. Odwołujący Comarch Polska S.A (sygn. ...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... w pkt 3.7 PFU (Tom I) obowiązek zapoznania się z uwarunkowaniami wynikających z realizacji inwestycji w terenie miejskim; Powyższe zarzuty Izba nie uwzględnia, ponieważ co do klauzul zawartych w pkt.4.12 oraz 4.24 krytyka sprowadza się do skreślenia...

 • KIO 2198/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... Zamawiającego zawarte w piśmie z dnia 5 listopada 2018 roku jednoznacznie wskazuje, że Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty odwołania jak również wniósł o jego umorzenie. Mając na uwadze powyżej zamieszczoną argumentację prawną Izba podkreśla, że...

 • T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  .... Ponadto argumenty, których istota pozostaje w ścisłym związku z zarzutem podniesionym w skardze, nie mogą być uważane za nowe zarzuty i dopuszcza się ich przedstawienie na etapie repliki lub rozprawy (zob. wyrok z dnia 12 września 2012 r., Włochy/Komisja...

 • KIO 2247/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  ... Odwoławczej wpłynęło pisemne oświadczenie Zamawiającego, w treści którego Zamawiający poinformował, iż w całości uwzględnia zarzuty przedstawione przez Odwołującego. Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego nie przystąpił żaden z wykonawców...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ... w toku angażowania i wykonywania prac przez SEPC. W ocenie Izby, przedstawione przez Odwołującego w odwołaniu zarzuty w odniesieniu do tej inwestycji okazały się zasadne. Przystępujący w żaden sposób nie zakwestionował faktu wykonania instalacji...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ... również podjętych czynności lub zaniechań zamawiającego w taki sposób, który pozwoli na uznanie, że podniesione zostały konkretne zarzuty wobec tych czynności lub zaniechań przypisanych zamawiającemu (tak Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 26 czerwca...

 • KIO 2141/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęła pisemna odpowiedź Zamawiającego na odwołanie. Zamawiający oświadczył, iż uwzględnił zarzuty podniesione w odwołaniu w całości. Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego nie przystąpił żaden z...

 • KIO 2134/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... dni 8- 11.10.2018 r. Na posiedzeniu Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której oświadczył, iż uwzględnia zarzuty z pkt. 2 i 4 odwołania, tj. zarzut niezachowania terminu powiadomienia o wizji i zarzut zaniechania przedstawienia ankiet dotyczących...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ...”. Pismem z dnia 23 października 2018 r. przystępujący złożył kolejne pismo procesowe, w którym w szczególności wymienił zarzuty odwołującego, które zostały podniesione lub skonkretyzowane dopiero na rozprawie lub w piśmie procesowym z dnia 15 października...

 • KIO 2041/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ... czynność oceny oferty T-Mobile, która na moment wniesienia odwołania nie została zakończona, co czynić miało podniesione zarzuty przedwczesnymi. Zamawiający dopiero po wniesieniu odwołania zakończył i poinformował wykonawców o wyniku oceny ofert i wskazał...

 • XVII AmA 25/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-10-2018

  ... stwierdził stosowanie przez przedsiębiorców zakazanej praktyki, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik. Podnoszone w odwołaniu zarzuty dotyczące naruszenia art. 10 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik nie zasługiwały więc na uwzględnienie. Powyższa...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... usługach Utrzymania)? Zamawiający dokonał zmian w Uwadze w pkt d formularza ofertowego oraz w pkt 12.4.3 SIWZ. Zarzuty nie zasługiwały na uwzględnienie. W pierwszej kolejności zaznaczenia wymaga, że za cenę rażąco niską uznaje się cenę nierealną, oderwaną...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... merytoryczna, czyli odnosząca się do istoty sprawy stanowi uzasadnienie faktyczne podnoszonych naruszeń w zakresie poszczególnych przepisów, w sumie tworząc zarzuty. W zakresie niewykazania warunku z pkt 8.6.1. lit a, b oraz e IDW Odwołujący w ogóle nie...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... jest nieprawidłowy, a wykonawca ten winien być wykluczony z Postępowania, a zatem czynność Zamawiającego jest nieprawidłowa. II. Zarzuty 1. Udział współpracowników Konsorcjum INTOP w przygotowaniu postępowania Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ..., 13 Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 6 września 2018 r. (sygn. akt KIO 1715/18) oddaliła zarzuty formułowane przez przystępującego (odwołujący w sprawie KIO 1715/18) a odnoszące się do oferowanego przez odwołującego przedmiotu zamówienia (zarzut...

 • KIO 2045/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... części I i V, co oznacza, że Odwołujący uczynił zadość wymaganiom art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy. Uzasadniając zarzuty odwołania Odwołujący podniósł, że Zamawiający w części I poz. 81 i 82 specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 1.1. do...

 • KIO 2042/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 38/52 w Łodzi, dalej zwany jako „odwołujący”. We wniesionym środku zaskarżenia postawiono zamawiającemu następujące zarzuty naruszenia (pisownia oryginalna): 1. art. 82 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy poprzez...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... się dysponowaniem osobami o odpowiednich kwalifikacjach a nie naruszeniem konkurencji przez Zamawiającego. W związku z powyższym, zarzuty należy również uznać za chybione. Podsumowując, zarzut zaniechania wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1...

 • KIO 2028/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...zestawienie parametrów granicznych systemu Biochemiczno-immunochemicznego. Uzasadniając zarzuty odwołania Odwołujący stwierdził, że nie może... obejmującej zarzut dotyczący oferty Odwołującego pozostałe zarzuty odwołania, niezależnie od ich zasadności, ...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... Symmetry i Infonet powinny zostać odrzucone z postępowania z powodu niezgodności treści tych ofert z treścią SIWZ. Zarzuty techniczne dotyczące oferty DECSOFT: Wykonawca DECSOFT zaoferował w postępowaniu następujący sprzęt: Zamówienie podstawowe: 1) C.STO...

 • KIO 2043/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... też podczas rozprawy Izba stwierdziła, iż odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej zarzuty odwołującego są bezzasadne. Zdaniem Izby, odwołujący zdaje się nie uwzględnił wszystkich okoliczności mających wpływ i znaczenie...

 • KIO 2029/18, KIO 2075/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy”, przysługiwało uprawnienie do wniesienia odwołania. Zarzuty naruszenia przez Zamawiającego: 1. art. 38 ust. 1 Pzp w zw. z art. 29 ust. 1 Pzp w zw...

 • KIO 1986/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... uzupełnia opisu przedmiotu Zamówienia. Zamawiający w dniu 8.10.2018 r. wniósł odpowiedź na odwołanie, w której uwzględnił zarzuty nr 3 – 5 odwołania. W pozostałym zakresie wniósł o oddalenie odwołania jako bezzasadnego. Podniósł, iż jako podmiot, któremu...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...ofert z zastosowaniem kryteriów oceny ofert przewidzianych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; w pozostałym zakresie zarzuty się nie potwierdziły, 2. kosztami postępowania obciąża Stowarzyszenie Wielkich Jezior Mazurskich 2020 z Mikołajek (11-730...

 • KIO 2015/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... z treścią SIWZ w sposób zasadniczy i nieusuwalny. Tak określone, na podstawie art. 180 ust. 3 p.z.p., zarzuty i stanowiska stron zakreśliły zakres sporu objętego kognicją Krajowej Izby Odwoławczej w ramach przedmiotowego postępowania. Zgodnie bowiem z art...

 • KIO 1944/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... – należy wskazać, że w niniejszej sprawie odwołujący w złożonym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołaniu postawił cztery zarzuty dotyczące rejonów 2, 4 i 9. Zarzuty dotyczące rejonu 2 oraz zarzut naruszenia art. 8 ust. 3 w zw. z art. 7 Pzp (zarzut...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij