• KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...na sfinansowanie zamówienia, tj. w kwocie 2.323.057.581 złotych brutto. W oparciu o powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienia czynności Zamawiającego polegającej na unieważnieniu postępowania; 3. unieważnienia czynności...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... betonu architektonicznego o gr. min 18 cm. I. Zarzuty związane ze spełnieniem warunku udziału w Postępowaniu określonego w Rozdziale...XI ust. 2 pkt 1 lit. b) SIWZ. II. Zarzuty związane ze spełnieniem warunku udziału w Postępowaniu określonego w Rozdziale XI...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... 7 sierpnia 2018 r., w której oświadczył, że uznaje zarzuty nr 2 i 3 pkt II w części dotyczącej doprecyzowania żądanych... 1 (dotyczący naruszenia art. 22 ust. 1a Pzp) podlega oddaleniu. Rozpoznając zarzuty nr 2 i 3 dotyczące naruszenia art. 29 ust 1, 2 i 3...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... rozpoznała złożone odwołanie, uznając, że nie zasługuje ono na uwzględnienie. Zarzuty naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp w zw.... zostać wykluczony z postępowania, a jego oferta nie podlegała odrzuceniu. Zarzuty naruszenia art. 22 ust. 1 pkt 1 Pzp w zw....

 • C-300/17

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ...udzielanie zamówień publicznych, muszą odrzucić, na mocy art. 339/A kodeksu postępowania cywilnego, jako niedopuszczalne wszystkie nowe zarzuty, które nie zostały podniesione przed rzeczoną komisją. 44      To na podstawie tego przepisu Fővárosi Ítélőtábla...

 • KIO 1456/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... Dnia 7 sierpnia 2018 roku na posiedzeniu niejawnym Odwołujący wycofał zarzuty podniesione w odwołaniu w punktach 1, 2, 3 i ...punkcie 4. Zamawiający oświadczył, iż w całości uwzględnia zarzuty podniesione w odwołaniu. W związku z brakiem sprzeciwu ...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... jego ustawowe prawo do obrony swoich praw jako wykonawcy. Wskazał przy tym, że sformułowane na etapie składania odwołania zarzuty są jedynymi jakie mogą być rozstrzygane przez Izbę, związanie Izby granicami zarzutów odwołania ma bezpośrednie znaczenie dla...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 3. Zarzuty dotyczące wprowadzenia Zamawiającego w błąd co do spełniania warunków udziału w postępowaniu.... Przede wszystkim podkreślenia wymaga, że zarzuty odwołania zostały oparte na błędnej tezie,...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... w tabeli na str. 11 i 12 odwołania, że podtrzymuje zarzuty dotyczące: - wykonawcy Lafrentz – p. P. K. – zadanie.... – zadanie 1; a w pozostałym zakresie oświadczył, że cofa zarzuty, dotyczące osób przedstawionych w ww. tabeli z odwołania, nie podlegały ...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... stosowanie art. 3571 KC, art. 3581 § 3 KC, art. 632 § 2 KC.”. Druga kwestia, która wymagała rozstrzygnięcia Izby, to zarzuty dotyczące postanowienia zawartego w punkcie 9.3. w tomie IV: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, IV.I...

 • KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ...najkorzystniejszą. Reasumując, Izba stwierdziła, że nie potwierdziły się zarzuty dotyczące naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt.... z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, natomiast potwierdziły się zarzuty dotyczące naruszenia art. 91 ust. 1 i art. 7 ust. ...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ...z dyspozycją art. 180 ust. 3 p.z.p., postawiono zamawiającemu następujące zarzuty (pisownia oryginalna): naruszenia art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp w...doprecyzowane w toku rozprawy, uznała że zarzuty odwołania sprowadzają problematykę sporu do rozstrzygnięcia ...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... w ramach kryterium oceny ofert - Doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko „Projektanta w specjalności inżynieryjnej mostowej". Izba uznała za niezasadne zarzuty naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy pzp w związku z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ...okoliczności istotne dla tej oceny nie zostały rozpoznane. W pozostałym zakresie zarzuty naruszenia przez Zamawiającego art. 8 ust. 1-3, art. 96 .... Wykonawca M twierdził z kolei, że przedmiotowe zarzuty powinny być ujęte w odwołaniu rozpoznawanym pod sygn....

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ... szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, jeśli podniesione w odwołaniu zarzuty się potwierdzą, oferta odwołującego będzie najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Odwołujący złożył ofertę...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ..., aby wykonawca mógł wnieść odwołanie, formułując zarzuty i przedstawiając polemikę ze stanowiskiem zamawiającego. Wbrew... cena jego oferty nie jest ceną rażąco niską. W związku z powyższym zarzuty naruszenia art. 89 ust.1 pkt 4 Pzp oraz 90 ust. 3...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ...są podane parametry minimalne to możliwość +/- dot. tylko zwiększenia. W przypadków elementów obiektów. Izba zważyła Zamawiający, odpierając zarzuty odwołującego, co do nie zastosowania w stosunku do przystępującego – wykonawcy wybranego art.89 ust.1 pkt 2...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... Nie występuje zatem podstawa do zastosowania tych przepisów Nie potwierdziły się również zarzuty naruszenia art. 91 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 ...ust. 1 pkt 12, 16 i 17 ustawy Pzp. Zarzuty dotyczące naruszenia tych przepisów nie potwierdziły się, a zatem nie...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... Ravenna, że możliwe będzie pozyskanie stali za cenę przyjętą do kalkulacji przez CMC Ravenna. Izba za zasadne uznała zarzuty niezgodności oferty CMC Ravenna z treścią SIWZ w zakresie zastosowania mniejszej ilości stali zbrojeniowej przy wycenie wykonania...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  .... Bez rozpoznania Izba pozostawiła zarzut dotyczący parametru SP-13, wobec modyfikacji SIWZ zgodnie z żądaniem Odwołującego w tym zakresie. Odwołujący wszystkie zarzuty odwołania – naruszenia art. 7 ust. 1 i 3, art. 29 ust. 2 i 3, art. 30 ust. 1 i art...

 • KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... powyżej) nie zasługują na aprobatę. Tym samym Izba za niezasadne uznała zarzuty naruszenia: (1) art. 91 ust. 1, 2 i 2d...istotnego z punktu widzenia jego bezpieczeństwa. Tym samym Izba za niezasadne uznała zarzuty naruszenia: (1) art. 22 ust. 1 pkt 2 oraz ...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... przystępującego dokumentów. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej zarzuty odwołującego są bezzasadne. Zarzut nr 1 i .... 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie zbierania odpadów, zarzuty odwołującego uznać należało za chybione i bezzasadne. Zarzut nr 4...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... wyjaśnienia, celem udowodnienia, że udział w przygotowaniu postępowania tego wykonawcy nie zakłóci konkurencji; w pozostałym zakresie zarzuty nie potwierdziły się, KIO 930/18 2 1. kosztami postępowania obciąża Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, ul...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...w świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego stwierdziła, że zarzuty w części potwierdziły się. Zgodnie z art. 7 ...możliwość dzierżawienia łącz. W związku z tym Izba uznała zgłoszone zarzuty jako niezasadne. Zarzut nr 7 Zarzut naruszenia art. 29 ...

 • KIO 852/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... w Zamościu, a także nakazuje powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego. Pozostałe zarzuty odwołania uznaje za nieuzasadnione. 2. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego – Wrocławski Zespół Żłobków we Wrocławiu i...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  .... W zaskarżonych postanowieniach nie można też dopatrzeć się naruszenia art. 487 § 2 KC (definiującego zobowiązanie wzajemne). Zarzuty w tym zakresie należy uznać za dążenie do korzystniejszego dla wykonawcy ukształtowania postanowień przyszłej umowy, nie...

 • KIO 856/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... się z Odwołującym, że kryteria (odpowiedź Zamawiającego co do wprowadzonego kryterium) były niejasne. Uznać zatem należało, że postawione przez Odwołującego zarzuty naruszenia art. 7 ust. 1, art. 36 ust. 1 pkt 13 w zw. z art. 91 ust. 1 i 2...

 • XXIII Ga 2057/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-05-2018

  ...z art. 90 ust. 3 Pzp i stwierdziła, że zarzuty zasługują na częściowe uwzględnienie. Tak jak podniesiono w odwołaniu Zamawiający... 12 ustawy pzp, jednak z powyżej podanych względów – zarzuty skargi nie podlegały już merytorycznemu badaniu. Mając powyższe na ...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ....o. Zamawiający uwzględnił zarzutu z pkt V.1 petitum odwołania, na co Izba wskazywała powyżej, a jednocześnie Odwołujący podtrzymał pozostałe zarzuty. Odnośnie zarzutu z pkt IV.1 petitum odwołania naruszenia przez Zamawiającego art. 24 ust.1 pkt 16 i 17 w...

 • KIO 898/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... i placu magazynowego; przy jednoczesnym dokonaniu odpowiednich zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu; 2. w pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala; 3. kosztami postępowania w wysokości 18 600 zł. 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij