• KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ...najkorzystniejszą. Reasumując, Izba stwierdziła, że nie potwierdziły się zarzuty dotyczące naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt.... z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, natomiast potwierdziły się zarzuty dotyczące naruszenia art. 91 ust. 1 i art. 7 ust. ...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ..., aby wykonawca mógł wnieść odwołanie, formułując zarzuty i przedstawiając polemikę ze stanowiskiem zamawiającego. Wbrew... cena jego oferty nie jest ceną rażąco niską. W związku z powyższym zarzuty naruszenia art. 89 ust.1 pkt 4 Pzp oraz 90 ust. 3...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ...są podane parametry minimalne to możliwość +/- dot. tylko zwiększenia. W przypadków elementów obiektów. Izba zważyła Zamawiający, odpierając zarzuty odwołującego, co do nie zastosowania w stosunku do przystępującego – wykonawcy wybranego art.89 ust.1 pkt 2...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... Nie występuje zatem podstawa do zastosowania tych przepisów Nie potwierdziły się również zarzuty naruszenia art. 91 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 ...ust. 1 pkt 12, 16 i 17 ustawy Pzp. Zarzuty dotyczące naruszenia tych przepisów nie potwierdziły się, a zatem nie...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... wyjaśnienia, celem udowodnienia, że udział w przygotowaniu postępowania tego wykonawcy nie zakłóci konkurencji; w pozostałym zakresie zarzuty nie potwierdziły się, KIO 930/18 2 1. kosztami postępowania obciąża Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, ul...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... przystępującego dokumentów. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej zarzuty odwołującego są bezzasadne. Zarzut nr 1 i .... 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie zbierania odpadów, zarzuty odwołującego uznać należało za chybione i bezzasadne. Zarzut nr 4...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  .... W zaskarżonych postanowieniach nie można też dopatrzeć się naruszenia art. 487 § 2 KC (definiującego zobowiązanie wzajemne). Zarzuty w tym zakresie należy uznać za dążenie do korzystniejszego dla wykonawcy ukształtowania postanowień przyszłej umowy, nie...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ....o. Zamawiający uwzględnił zarzutu z pkt V.1 petitum odwołania, na co Izba wskazywała powyżej, a jednocześnie Odwołujący podtrzymał pozostałe zarzuty. Odnośnie zarzutu z pkt IV.1 petitum odwołania naruszenia przez Zamawiającego art. 24 ust.1 pkt 16 i 17 w...

 • KIO 899/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...zarzutów mogłaby spowodować szkodę po stronie odwołującego wynikającą z braku możliwości udzielenia mu zamówienia. Izba uznała za niezasadne zarzuty naruszenia: 1) art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p., poprzez bezpodstawne unieważnienie postępowania z powodu...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... o złożonym odwołaniu, a zatem nie miał jak zweryfikować wskazanych przez wykonawcę zarzutów. Podkreślić należy jednakże, że zarzuty zawarte w odwołaniu są zarzutami, które mogą być dość trudne do zauważenia dla Kontrolującego. Natomiast dla pracowników...

 • KIO 823/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... stron postępowania przedstawione podczas rozprawy, Izba uznała, iż odwołanie jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie, choć nie wszystkie zarzuty odwołania potwierdziły się. W ocenie Izby potwierdził się zarzut naruszenia art. 7 ustawy Pzp oraz 29 ust. 1...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... ABM bardziej korelują z dalszymi zarzutami podniesionymi w odwołaniu to jest zarzuty oparte na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 czy też ... stwierdził na rozprawie, że w znacznej części zarzuty odwołującego formułowane są na podstawie twierdzenia o niezgodnej...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... stosunku do treści oferty (o zawartości wyżej przedstawionej) lub jakiegokolwiek załącznika do oferty. Niesporne jest, że zarzuty odnoszą się wprost do treści wyjaśnień złożonych przez wykonawcę zamawiającemu na jego wezwanie. Kwestia wyjaśnień regulowana...

 • KIO 781/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... VI pkt 10 lit. d) tiret piąte siwz. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Izba stwierdziła, że potwierdziły się zarzuty dotyczące niespełnienia przez przystępującego Rudpol-OPA w części 8 przedmiotu zamówienia warunku określonego w załączniku nr 1 część VI...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ...; oraz –        obciążenie EUIPO całością kosztów postępowania.  W przedmiocie odwołania 19      Na poparcie swojego odwołania EUIPO podnosi cztery zarzuty, z których pierwszy oparty jest na naruszeniu prawa w zakresie, w jakim Sąd orzekł ultra petita i...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... zapobiegania nieprawidłowościom skutkującym wykluczeniem go z postępowania. 34 3. Izba uznała, że nie potwierdziły się na tym etapie postępowania zarzuty podniesione wobec wykonawcy Lafrenz (Przystępujący) w postaci art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp w...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... w postępowaniu określonego w SIWZ w pkt. 5.1.3.1. dla części nr 3 zamówienia (sektor Widzew). Pozostałe zarzuty odwołania uznaje za nieuzasadnione. B) Oddala odwołanie wykonawcy FBSerwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o sygnaturze akt KIO 517/18...

 • KIO 677/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  ... specyfikacji stwierdziła brak ich wpływu na wynik postepowania, skutkiem czego jest oddalenie odwołania w rozpoznawanym zakresie. Kolejno Izba rozpoznała zarzuty naruszenia przez Zamawiającego: art. 29 ust. 1 Pzp w zw. z art. 3531 w. zw. z art. 5 oraz...

 • KIO 670/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... się do podniesionych w treści odwołania zarzutów stwierdzić należy, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie. Odwołujący sformułował w odwołaniu następujące zarzuty naruszenia przez Zamawiającego: a) art. 7 ust. 1 i 3 Pzp w zw. z naruszeniem art. 89 ust. 1...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...nie dotyczył podstaw odrzucenia oferty HYUNDAI. Tak jak wynika z tej sentencji pkt 1 lit. A. i B uwzględnione zostały zarzuty skierowane do oferty SKODA z odwołań wniesionych przez Konsorcjum Stadler (1745/17) oraz wykonawcy HYUNDAI (1746/17). W istocie na...

 • KIO 539/18, KIO 540/18, KIO 541/18, KIO 542/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... odwołaniu). Załączył jako dowód: zmiany do SIWZ z 20.04.2018 r. W ocenie Zamawiającego w świetle dokonanych zmian ww. zarzuty straciły na aktualności i nie powinny stanowić przedmiotu orzekania Izby - a odwołanie powinno zostać oddalone w tym zakresie. W...

 • KIO 675/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...muszą być poniżej dawek granicznych EUREF)”. 3. Pozostałe zarzuty odwołania uznaje za niezasadne. 4. Kosztami postępowania obciąża...powyższym zakresie pomiędzy stronami wygasł. Izba poddała pozostałe zarzuty i żądania zawarte w punkcie 1 odwołania pod ...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...w treści oferty, co obligowało Zamawiającego do jej poprawienia. Zarzuty naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 6 oraz art...że nie powodują one jednak istotnych zmian w treści oferty. II. Zarzuty dotyczące oferty Konsorcjum IDS-BUD. 1. Zarzut naruszenia art. 24 ust. ...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...S. z siedzibą w Słubicach, co powoduje, że w tym zakresie wyjaśnienia nie zostały złożone, 2. Pozostałe zarzuty odwołania uznaje za niezasadne; 2 3. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krosno...

 • KIO 669/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... Pzp wykonawca po pierwsze podejmuje decyzję, czy skorzystać ze środków ochrony prawnej, a po drugie – jakie zarzuty sformułować w odwołaniu i w jaki sposób polemizować ze stanowiskiem zamawiającego. Uzasadnienie faktyczne zawiadomienia o odrzuceniu oferty...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... wystąpienia takiej szkody („może ponieść szkodę”), a z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Uzasadniając zarzuty odwołania Odwołujący podał, że w rozdziale V SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu” Zamawiający określił: „O udzielenie...

 • KIO 672/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.), z którego wynika, że jeżeli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed rozpoczęciem posiedzenia z udziałem stron lub rozprawy, a w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawach o sygn. III CZP 56/17 oraz III CZP 58/17 dwóch jednobrzmiących uchwał następującej treści: 1. Zarzuty odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia...

 • KIO 641/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez wybór wykonawcy, którego oferta powinna zostać odrzucona. Z uwagi na powyższe zarzuty wnosił o nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności oceny ofert dokonanej w postępowaniu w zakresie zadania 2,4 i 6 i: a...

 • KIO 662/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...do istoty sprawy stanowi uzasadnienie faktyczne podnoszonych naruszeń w zakresie poszczególnych przepisów, w sumie tworząc zarzuty.” Na uzasadnienie odwołania – argumentacje merytoryczną – składają się dwie części: 1. Konieczność podania stawki podatku VAT...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij