• KIO 358/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  ... równego traktowania wykonawców w zakresie mocy zasilacza dla Komputera Pc typ 1 i Komputera PC typ 2 – Izba uznała zarzuty za niezasadne. Izba na wstępie rozważań wskakuje, że określone przez ustawodawcę w ustawie zasady, w tym zasady uczciwej konkurencji...

 • XIII Ga 1059/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-03-2019

  ... do rozpoznania niniejszej sprawy jest Sąd Okręgowy w Łodzi, jako sąd I instancji. Bezprzedmiotowe okazały się wobec powyższego pozostałe zarzuty podniesione w apelacji, co zwalnia Sąd Okręgowy z obowiązku odniesienia się do nich. Z tych też względów Sąd...

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ... jego sprzecznością z aktami wyższego rzędu (lex superior derogat legi inferiori). W konsekwencji powyższego Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła zarzuty nr 1 – 4 i 7 z petium odwołania, bowiem okoliczności faktyczne w nich ujęte wskazują, że zamawiający w...

 • KIO 156/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ... algorytm ten to SHA-256. Uzasadniając postawione zarzuty Odwołujący wskazał, że składanie ofert w postępowaniu...żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Tym samym, potwierdziły się zarzuty naruszenia przez Zamawiającego przepisów wskazanych w odwołaniu. Z ...

 • KIO 137/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... z dnia 7 lutego 2019 r.) powołując się na art. 186 ust.2 ustawy Pzp oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu. Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpił wykonawca: KTU- Zieleń sp. z o.o. z siedzibą w...

 • VI GC 1454/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-02-2019

  ... dowód z wydruku polecenia przelewu (k. 15 akt). Z uwagi na specyfikę wydruku z nośnika elektronicznego bezprzedmiotowe były zarzuty pozwanego, iż dokument ten nie został prawidłowo poświadczony za zgodność z oryginałem. Stosownie bowiem do treści art. 243...

 • KIO 169/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... na jej złożenie bez zachowania wymaganej ww. przepisem formy dotyczącej sporządzenia oferty w postaci elektronicznej, w pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala. 2 2. kosztami postępowania obciąża RadioPartners sp. z o.o., ul. Młynarska 21, 02-674...

 • KIO 116/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...Załącznika 4J). Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie. Oświadczył, że uwzględnił zarzuty opisane w punktach: 1.1, 1.2.1, 1.2... odpowiedzi na odwołanie, przed otwarciem rozprawy, oświadczył, że uwzględnia zarzuty odwołania opisane w punktach: 1.1, 1.2.1, ...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... zaniechanie odrzucenia oferty Softiq, pomimo że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. 5 W oparciu o powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 1) unieważnienia czynności oceny ofert, w tym czynności wyboru oferty Softiq, 2...

 • KIO 119/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... w wyroku z 29 czerwca 2009 r., sygn. akt X Ga 110/09, który stwierdził, iż o tym, jakie twierdzenia lub zarzuty podnosi strona w postępowaniu, nie przesądza proponowana przez nią kwalifikacja prawna, ale okoliczności faktyczne wskazane przez tę stronę...

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ..., co nie było też sporne. W związku z przepisem art. 186 ust. 4a ustawy Pzp zakresem rozpoznania nie zostały objęte zarzuty zawarte w pkt 4 i 6 uzasadnienia odwołania z uwagi na ich uwzględnienie przez Zamawiającego. W tych przypadkach Zamawiający jest...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... zwany dalej jako „odwołujący”. W odwołaniu postawiono zamawiającemu następujące zarzuty naruszenia (pisownia oryginalna): I. art. 22 ust. 1b ...dowód na zaistnienie faktów, które strona wskazywała. V. Pozostałe zarzuty: Zarzut naruszenia art. 29 ust. 2 p.z.p...

 • KIO 39/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ... uchwały nr 8/10/IV/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20.01.2019 r. złożył oświadczenie woli wskazując, iż uwzględnia zarzuty odwołania w całości i dokona czynności ponownego badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu w części 3...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ... do których był zobowiązany na podstawie ustawy, naruszył przepisy prawa zamówień publicznych. W analizowanym stanie faktycznym, w ocenie Izby zarzuty stawiane Zamawiającemu są niezasadne. Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w...

 • KIO 10/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ...1 Pzp, odpowiedź na odwołanie, w której częściowo uwzględnił zarzuty odwołania w zakresie dotyczącym zarzutu opisanego w pkt II ... 6, 7 i 8 wzoru umowy, Izba oddaliła w/w zarzuty, w kontekście przywołanych przez Odwołującego w odwołaniu przepisów. W zakresie...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ..., to zabezpieczaną nim ofertę należy odrzucić. Zamawiający w swoim działaniu postąpił zgodnie z przepisami ustawy Pzp, a zarzuty odwołania należy ocenić jako chybione. Przed otwarciem rozprawy dalsze pisma w sprawie złożyli także Odwołujący (pismo z dnia...

 • KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... Odwołującego zgłosił przystąpienie wykonawca Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie, wnosząc o uwzględnienie odwołania. Podniósł, że zarzuty Odwołującego są zasadne, a on sam w ramach prowadzonej w dniu 21 grudnia 2018 roku aukcji elektronicznej zaobserwował...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... - „Sprawozdanie z badania wyrobu Stowarzyszenie Elektryków Polskich Biuro Badawcze ds. Jakości z dnia 23.11.2018 r.” (str. 6). Zarzuty dodatkowe: 1. Wykonawca Aesculap Chifa Sp. z o.o. w formularzu „Opis przedmiotu zamówienia - 7 Załącznik 1a do SIWZ...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... w odwołaniu argumentacji do stanu faktycznego, jaki zaistniał na skutek dokonanej przez Zamawiający modyfikacji SIWZ. 91 W świetle powyższego zarzuty naruszenia art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy Pzp jawią się jako bezprzedmiotowe i nieuzasadnione. Tym...

 • KIO 52/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... Pzp. O kosztach orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp. Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty wniesionego odwołania przed rozpoczęciem posiedzenia Izby, a Przystępujący nie wniósł sprzeciwu co do uwzględnienia. Zachodziły zatem podstawy do...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ..., a fakt jego nabycia potwierdza wystawiana faktura VAT, a nie umowa podwykonawcza. Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty odwołania. Przystępujący Decsoft wniósł sprzeciw. Izba ustaliła następujący stan faktyczny: Izba dopuściła dowody z dokumentacji...

 • KIO 46/19

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...(przesłane w dniu 23 stycznia 2019 roku e-mailem) zawierające oświadczenie o treści „Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu”. Zamawiający wniósł również w tym piśmie o umorzenie postepowania odwoławczego na posiedzeniu niejawnym...

 • KIO 18/19

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... wskazał zaś, że unieważnił czynność wyboru oferty najkorzystniejszej dla części 2 w ramach www. postępowania. Ponadto w oparciu o zarzuty odwołania Zamawiający powziął decyzję o powtórzeniu czynności badania ofert. W tym samym dniu (tj. 22 stycznia 2019 r...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... określonymi w ogłoszenie o konkursie oraz rozstrzyga konkurs wybierając najlepszą pracę konkursową. Wszystkie zatem zawarte w odwołaniu zarzuty odnoszą się w rzeczywistości nie do Zamawiającego a do sądu konkursowego, a równocześnie brak jest w odwołaniu...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...po wyborze oferty najkorzystniejszej. W kontekście powyższego Zamawiający uznał, że postawione zarzuty z art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 oraz ...analizy materiału dowodowego w sprawie Izby stwierdziła, że zarzuty zgłoszone w odwołaniu w części potwierdziły się. 1...

 • KIO 20/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... i może ponieść szkodę w wyniku ewentualnego naruszenia przez Zamawiającego Prawa zamówień publicznych - jeżeli podniesione przez niego zarzuty by się potwierdziły – wówczas Odwołujący miałby szansę na uzyskanie zamówienia. Po zapoznaniu się z dokumentacją...

 • KIO 2584/18, KIO 2586/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ...W pierwszej kolejności Izba wskazuje, iż podniesione w treści złożonych odwołań zarzuty w postaci art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp ...nie zasługują na uwzględnienie. 20 Zasługują zaś na uwzględnienie zarzuty z art. 7 ust. 1 i 3 w związku z art. ...

 • KIO 31/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... testów i to zarówno tych, które zawierają kontrole pozytywne, jak i nie zwierające takiej kontroli. W ocenie Izby, oba zarzuty – zarzut pierwszy naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez odrzucenie oferty odwołującego, pomimo że oferta odwołującego...

 • KIO 42/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ... w myśl art. 58 Kodeksu cywilnego w związku z art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. II Zarzuty i żądania odwołania Odwołujący – Remondis Kraków Sp. z o.o. wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 1. art. 24 ust. 1...

 • KIO 43/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ... 2019 roku zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie (drogą elektroniczną), w której oświadczył, iż postanowił uznać w całości zarzuty odwołującego i dokonał modyfikacji SIWZ w dniu 21 stycznia 2019 roku. Odpowiedź na odwołanie o tożsamej treści została...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij