• C-187/16

  Orzeczenia ETS, 20-03-2018

  ... spełniających szczególne wymagania bezpieczeństwa i poddanych odpowiednim kontrolom. 40      Komisja wycofała natomiast swoje zarzuty odnoszące się do kart motorowerowych, dowodów rejestracyjnych w wersji papierowej, patentów żeglarskich, formularzy...

 • T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  ... de Las Nieves przez interwenienta nie stanowi pomocy państwa (zob. pkt 21–31 powyżej). Należy zatem kolejno zbadać zarzuty skierowane przeciwko każdemu z tych powodów w celu dokonania oceny tego, czy potwierdzają one poważne trudności ujawnione przez...

 • KIO 391/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ...ART A.T.. 2. W pozostałym zakresie uznaje zarzuty odwołania za niepotwierdzone. 3. Kosztami postępowania obciąża ... Izba zważyła, co następuje. Odwołanie zasługuje na uwzględnienie. Potwierdziły się zarzuty naruszenia art. 26 ust. 2 w zw. z art. 24aa ...

 • C-127/16 P

  Orzeczenia ETS, 07-03-2018

  ... o stwierdzenie nieważności decyzji Sernam 3. 16      Na poparcie żądania stwierdzenia nieważności wnosząca odwołanie podniosła sześć zarzutów. Zarzuty te zostały oparte, po pierwsze, na naruszeniu prawa do obrony w zakresie, w jakim Komisja przedstawiła...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 Pzp. Zamawiający w omawianym zakresie uwzględnił zarzuty odwołania, zaś przystępujący nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia odwołania w tej części. Zgodnie z art. 186 ust. 4 ustawy Pzp...

 • KIO 216/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... na wyborze najkorzystniejszej oferty uznać należy za uzasadnione. Mając świadomość, że w przypadku uwzględnienia powyższych zarzutów, dalsze zarzuty odnoszące się do treści oferty PSSE Media Operator Sp. z o.o. mogą zostać uznane za przedwczesne...

 • T-316/15

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ... 26 lutego 2013 r., Castiglioni/Komisja, T‑591/10, niepublikowane, EU:T:2013:94, pkt 44). 92      W konsekwencji zarzuty pierwszy i drugi należy oddalić jako bezskuteczne, bez konieczności orzekania w szczególności w przedmiocie interpretacji art. 3 ust. 2...

 • KIO 212/18

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ... stron złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o oddalenie odwołania, wskazując, iż wszystkie podniesione przez Odwołującego zarzuty nie zasługują na uwzględnienie. Do postępowania odwoławczego skutecznie przystąpiło konsorcjum NDI S.A. z siedzibą w...

 • KIO 209/18

  Orzeczenia KIO, 23-02-2018

  ... opakowań w sposób wskazany przez Odwołującego w odwołaniu w zestawieniach tabelarycznych b) w pozostałym zakresie uznaje zarzuty odwołania za niewykazane; 2. kosztami postępowania obciąża Przystępującego – wykonawcę Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o...

 • KIO 196/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... zakresie winien był liczony od dnia 12.12.2017 r. Ponadto Przystępujący DGT wskazuje, że ów zarzut, jak i wszystkie zarzuty odwołania są bezzasadne i odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. W toku rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą w dniu 19.02...

 • KIO 213/18, KIO 217/18, KIO 223/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ...2 ustawy Pzp, ewentualnie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zarzuty dotyczące oferty Konsorcjum Intaris 1. Odwołujący wskazał, że Zamawiający w Załączniku... mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zarzuty dotyczące oferty Konsorcjum Maxto 1. Odwołujący powołał się na ...

 • KIO 211/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... w Jedwabnie i tym samym przyznanie ofercie tegoż wykonawcy 0 punktów w kryterium – doświadczenie wykonawcy; 2. Pozostałe zarzuty odwołania uznaje za niezasadne; 3. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Gminę Kiwity i 3.1. Zalicza w poczet kosztów...

 • KIO 219/18, KIO 229/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ...uzasadnienia podstaw wykluczenia i odrzucenia jego oferty oparł zarzuty odwołania w znacznej mierze o swoje przypuszczenia, niemniej... Izba zgodnie z art. 192 ust. 2 ustawy Pzp uwzględnia zarzuty. W związku z powyższym Izba orzekła jak w sentencji. O ...

 • KIO 204/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...odwołała się do wyroku z dnia 24 maja 2012 r. (sygn. akt: KIO 956/12), a w którym stwierdzono, że „Wszelkie zarzuty i wnioski kierowane w odniesieniu do oferty wykonawcy, który złożył ofertę niżej ocenioną (tu: droższą) nie rzutują na sytuację odwołującego...

 • KIO 207/18, KIO 221/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...Zamówienia oraz odpowiadającego mu postanowienia ogłoszenia o zamówieniu; 2. Pozostałe zarzuty odwołania w sprawie o sygn. akt: KIO 207/18 uznaje za ...art. 36 ust. 1 pkt 16 oraz art. 142 ust. 5 ustawy Pzp (zarzuty nr 1 i 2) oraz art. 7 ust. 1 (zarzut nr 4); ...

 • KIO 202/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... w dniu 13 lutego 2018 r. przesłał drogą elektroniczną odpowiedź na odwołanie, w której oświadczył, iż uwzględnia w całości zarzuty wskazane w odwołaniu. Na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 16 lutego 2018 r. stawił się Odwołujący i Zamawiający...

 • KIO 187/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...r. jeden z wykonawców wniósł odwołanie zawierające zarzuty odnoszące się do sposobu udzielania przez zamawiającego ...marca 2018 r., jest niezasadne. Wobec powyższego Izba stwierdziła, że zarzuty dotyczące naruszenia przez zamawiającego art. 7 ust. 1 i art. ...

 • KIO 203/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... 2018 r., uwzględnił odwołanie w całości. Wobec powyższego Izba uznała, że Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, a wobec braku przystąpień stwierdziła, iż zachodzą przesłanki umożliwiające umorzenie postępowania odwoławczego i...

 • KIO 177/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... miały lub mogły mieć istotny wpływ na wynik postępowania. Pierwszą z okoliczności, na jakiej Odwołujący opiera zarzuty odwołania, jest brak spełnienia przez Przystępującego warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia w wykonaniu wzmocnienia...

 • KIO 206/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... Pzp może spowodować poniesienie przez niego szkody, w postaci nieuzyskania zamówienia. Odwołania nie zasługują na uwzględnienie. W ocenie Izby zarzuty Odwołującego są niezasadne. Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp W ocenie Izby powyższy zarzut nie...

 • KIO 167/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... rynku (w tym ofert potencjalnych podwykonawców), a także analiza pozostałych ofert złożonych w postępowaniu, pozwala postawić zarzuty potwierdzające rażąco niski charakter zaoferowanej przez Orange ceny. Odwołujący podkreślił, że w świetle art. 90 ust...

 • KIO 145/18, KIO 173/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  .... 22 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp nie znalazł potwierdzenia. Sprawa o sygn. akt KIO 173/18: Zarzuty podniesione w odwołaniu wniesionym przez Odwołującego Strabag dotyczą postanowienia Subklauzuli 13.8 pkt I Szczególnych Warunków Kontraktu o treści: „W...

 • KIO 180/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... w uchwale z dnia 17 listopada 2017 r. sygn. akt III CZP 58/17 Izba uznała, iż wszystkie ww. zarzuty podlegają rozpoznaniu, w tym także zarzut trzeci bezpośrednio związany z dwoma pozostałymi. Izba stwierdziła, że Odwołujący jest legitymowany, zgodnie...

 • KIO 146/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... w rozdz. XII SIWZ i obejmuje wszystkie konieczne ilości ww. materiałów do wykonania przez Zamawiającego zaplanowanych testów zgodnie z SIWZ. Zarzuty naruszenia art. 58 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego w związku z art. 14 Pzp, poprzez bezprawne dokonanie przez...

 • KIO 183/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ...do postępowania po stronie Zamawiającego, ponieważ zarzuty podniesione w odwołaniu podważają czynności dokonane ...wynikały z oferty, a miały znaczenie dla jej oceny. Nie potwierdziły się także zarzuty naruszenia oraz art. 90 ust. 1 w związku z art. 90 ust...

 • KIO 119/18

  Orzeczenia KIO, 13-02-2018

  ... i odrzucenie tej oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp; 2. W pozostałym zakresie zarzuty nie podlegają uwzględnieniu; 3. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w...

 • KIO 154/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ... złożonych zamawiającemu przez wykonawcę. Zarzut dotyczący tej okoliczności został podniesiony w terminie. Zamawiający przypomniał, że uwzględnił zarzuty odwołania i uznaje, że nie ma przesłanek do kierowania w stosunku do niego zarzutów przez odwołującego...

 • KIO 149/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ... w dniu 7 lutego 2018 r.), w której Zamawiający oświadczył, iż uwzględnia w całości podniesione w treści odwołania zarzuty i wnosi o umorzenie postępowania. Wskazał również, iż postanowił unieważnić decyzję o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz dokonać...

 • KIO 182/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ... lepsze od tych określonych przez Zamawiającego. Zamawiający w piśmie z dnia 9 lutego 2018r. oświadczył, że uwzględnia zarzuty zawarte w odwołaniu oraz unieważni czynność odrzucenia oferty Odwołującego i przystąpi do powtórzenia czynności badania i oceny...

 • KIO 128/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ... wskazanie na elementy składowe części opisowej i informacyjnej tego dokumentu. Część informacyjna PFU (do niej odnoszą się zarzuty odwołania) scharakteryzowana została w § 19 Rozporządzenia przez wskazanie na jej niezbędne elementy w postaci dokumentów...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij