• KIO 59/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...2) art. 89 ust. 1 pkt 4) Pzp z uwagi na zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Newag oraz wybór tej oferty jako najkorzystniejszej, podczas gdy...wyrok KIO - sygn. akt KIO 2017/16). 9. Z momentem wezwania na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp na wezwanym wykonawcy...

 • KIO 68/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ...), mógł i powinien on wyjaśnić tę kwestię na dalszym etapie Postępowania, w trybie art. 87 ust. 1 pzp. 30. Zaniechanie wezwania Comtegra do wyjaśnień treści złożonej oferty stanowi zatem naruszenie art. 87 ust. 1 pzp. W tym kontekście należy bowiem wskazać...

 • KIO 69/18, KIO 89/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ...daleko posuniętej ostrożności, Odwołujący zastosował się do treści wezwania do uzupełnienia i złożył dokumenty zgodnie z tym ...o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: „uznk”), przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Bioton pomimo faktu, że oferta ...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...1-3 Pzp, 4. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez zaniechanie odrzucenia ofert Konsorcjum I oraz Wykonawcy L, pomimo że treść ofert nie... sierpnia, 5 września i 5 grudnia 2017 r., stanowiące odpowiednio „Wezwania L 1-3”), 63 7. wyjaśnień Wykonawcy L (pisma z 17 ...

 • KIO 86/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... postanowień art. 60d ust. 1 PZP poprzez zaniechanie jego zastosowania, a w konsekwencji niepoinformowanie wykonawców, ... oraz art. 24 ust. 1 pkt 12 PZP poprzez brak wezwania do przedstawienia wyjaśnień, a następnie wykluczenia Konsorcjum GPEC, pomimo iż ...

 • KIO 63/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ...zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 1) art. 26 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, tj. zaniechania wezwania Odwołującego do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia...

 • KIO 40/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ...ust. 1, 2 i 3 ustawy P.z.p. przez zaniechanie zbadania treści oferty odwołującego w kontekście treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia....87 ust. 1 ustawy P.z.p., jest uprawniony do wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień, gdy uzna, że jej treść w ...

 • KIO 54/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ...2 i 3 Pzp, przez jego niezastosowanie i w konsekwencji zaniechanie czynności wezwania Odwołującego do wyjaśnień w trybie art. 24 ust. 8 ... Paramedica z dnia 9.01.2017 r. w sprawie wezwania do zapłaty noty obciążeniowej nr 62/FIN/2016. 16. Wezwanie WOFiTM...

 • KIO 75/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ...1 ustawy Pzp poprzez niedołożenie należytej staranności i zaniechanie żądania od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty....wypadku ceny. Po dwunaste Izba nie nakazała wezwania do wyjaśnień, ponieważ wykonawca/odwołujący czynność wykonał ...

 • KIO 65/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ...1 Pzp. ale także nawet z datą uzupełniania w trybie wezwania z art 26 ust 3 Pzp. Jednocześnie należy zauważyć, ...ust. 1 poprzez niezasadne unieważnienie postępowania, oraz poprzez zaniechanie dokonania wyboru oferty złożonej przez wykonawcę, jako oferty ...

 • KIO 2748/17, KIO 2018/17, KIO 24/17

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ...zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) przez zaniechanie wezwania wykonawcy Erbud do uzupełnienia dokumentu niezłożonego na wezwanie tj. dokumentu potwierdzającego posiadane środki finansowe lub zdolność...

 • KIO 67/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... zamówienia; 3) art. 90 ust 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty spółki ZSK pomimo tego, że spółka nie udzieliła ...sprawy odwoławczej, w tym treść SIWZ, oferty Przystępującego, wezwania Zamawiającego do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny z dnia 11...

 • KIO 49/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ...informacji o wyborze najkorzystniej oferty, oferty Przystępującego, wezwania Zamawiającego do uzupełnienia w trybie art. 26 ust...ust. 1 i art. 15 ust. 1 UZNK poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Przystępującego w sytuacji, gdy wyżej wskazane okoliczności ...

 • KIO 18/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ... 93 ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p. poprzez zaniechanie unieważnienia postępowania w sytuacji gdy złożono tylko dwie oferty i obie ...zakresie zamawiający zaniechał wyjaśnienia treści oferty i wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających, że zaoferowane...

 • KIO 13/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ...związku z art. 90 ust. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Softtutor Consulting Sp. z o.o. spółka komandytowa... z mocy domniemania, wynikającego z faktu wezwania do wyjaśnień prowadzi do wniosków, iż ...

 • KIO 60/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ...24 ust, 5 pkt 4 Prawa zamówień publicznych; 4) naruszenie art. 26 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, przez zaniechanie wezwania Odwołującego do zastosowania procedury sanacyjnej, w sytuacji gdy Zamawiający uznał, że może zachodzić przesłanka wykluczenia na...

 • KIO 3/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... 91 w zw. z art. 24aa Pzp przez zaniechanie dokonania wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej wskutek jego nieuprawnionego ... załącznika nr 4 w odniesieniu do treści załącznika nr 2 do wezwania z 11.09.2017 r. – wykaz osób. Odwołujący nie...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ...pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie przeprowadzenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny oraz, w konsekwencji, odrzucenia oferty...brak w ustawie przesłanek uzasadniających konieczność wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień. W ...

 • KIO 56/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... oraz art. Sygn. akt KIO 56/18 3 7 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 – przez zaniechanie wezwania Wykonawcy ZPUE do złożenia dokumentów potwierdzających, że spełnia on warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. 5. Art. 91 ust...

 • KIO 55/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ... niego decyzje, a w przypadku niepotwierdzenia się powyższych zarzutów naruszenie: 3. art. 26 ust. 3 Pzp przez zaniechanie wezwania Przystępującego do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, tj. dokumentów...

 • KIO 9/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ... lit. e) cz. XV SIWZ, ewentualnie z ostrożności procesowej zaniechanie wezwania do wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp ... lit. e) cz. XV SIWZ, ewentualnie z ostrożności procesowej zaniechanie wezwania do wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp ...

 • KIO 23/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...w zw. z art. 90 ust. 3 PZP poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Liftec Sp. z o.o. Spółka komandytowa... na kanwie linii orzeczniczej w przedmiocie możliwości skierowania powtórnego wezwania do złożenia wyjaśnień co do kalkulacji ceny, na podstawie...

 • KIO 2740/17

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... związku z art. 90 ust. 3 zarzucam Zamawiającemu zaniechanie czynności odrzucenia oferty złożonej przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo ...., prowadzi po 10 stronie zamawiającego do obowiązku wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień, a w następstwie,...

 • KIO 2745/17

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...w odpowiedzi na punkty 1.3. - 1.5. wezwania z dnia 13 grudnia 2017 r. stanowi jego tajemnicę ...związku z art. 11 ust. 4 u.z.n.k., przez zaniechanie odtajnienia niektórych elementów oferty złożonej przez wykonawcę Comarch - w części potwierdziły ...

 • KIO 17/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... udziału w postępowaniu,  art. 26 ust 3 ustawy względnie art. 89 ust 1 pkt 8 ustawy przez zaniechanie wezwania Konsorcjum PKP do złożenia dokumentów wskazujących na prawidłowe umocowanie Pana Jerzego Nagórskiego do złożenia oferty i składania podpisów pod...

 • KIO 29/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... się także na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 sierpnia 2017 r., sygn. akt KIO 1583/17. Zaniechanie wezwania Odwołującego do uzupełnienia dokumentu „zobowiązania”, czy choćby wyjaśnienia jego treści stanowi naruszenie podstawowych zasad prowadzenia...

 • KIO 2725/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... nie mógł przyjąć innego rozwiązania. Treść wezwania zamawiającego sugerująca możliwość przedłożenia zobowiązania firmy Etec...1 pkt 5 oraz art. 90 ust. 3 ustawy poprzez zaniechanie odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę. Zgodnie z art. 90...

 • KIO 2727/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... naruszenie następujących przepisów: 1. art. 90 ust. 1a ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy AG-Complex Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny oferty, mimo że w postępowaniu zaistniały...

 • KIO 2718/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ...2 i 3 ustawy Pzp - poprzez ich niezastosowanie i zaniechanie odrzucenia oferty PayPro S.A. jako zawierającej rażąco niską ...9 listopada 2017 r. W odpowiedzi na ww. wezwania Przystępujący udzielił obszernych i treściwych wyjaśnień pismami złożonymi ...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... art. 26 ust. 3 p.z.p. w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p., poprzez zaniechanie wezwania Sprint S.A. do uzupełnienia oryginalnych wersji językowych tłumaczeń na język polski dokumentów potwierdzających dane techniczne i właściwości opraw, jaki...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij