• KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... z art 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w...dokumenty, do złożenia których Wykonawca będzie zobowiązany na podstawie wezwania Zamawiającego, w trybie art. 26 ust 1 ustawy ...

 • KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... Pzp. Odwołujący Gülermak podnosi, że Zamawiający dopuścił się naruszenia art. 90 ust. 1 i 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania konsorcjum Energopol i konsorcjum Astaldi do złożenia wyjaśnień w zakresie cen ujętych w pozycji 8.2 Rozbicia Cenowego...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... za niezasadny zarzut ewentualny - naruszenia art. 87 ust. 1 66 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w zakresie odnoszącym się do informacji zawartych w dokumencie p.n...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia z Postępowania wykonawcy Pirios S.A. mimo, iż nie wykazał ...2017 roku. Zamawiający słusznie nie uznał tego działania jako wypełnienia wezwania w trybie art. 26 ust. 1 Pzp, gdyż ...

 • KIO 2041/17

  Orzeczenia KIO, 18-10-2017

  ... P.z.p. poprzez wybór oferty przystępującego i zaniechanie odrzucenia oferty przystępującego, pomimo że jej treść nie ... przystępujący podnosząc w wyjaśnieniach złożonych w wyniku wezwania zamawiającego, że przedmiotowy warunek graniczny dotyczy generatora...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... wszystkie wskazane wyżej okoliczności faktyczno- prawne powinny zostać podane weryfikacji i sprawdzeniu przez Zamawiającego. (...) Zaniechanie wezwania Odwołującego do przedstawienia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy stanowiło zatem naruszenie tego...

 • KIO 2038/17, KIO 2048/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...z uwagi na niewykazanie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, zaniechanie wezwania do uzupełnienia oferty - art. 22 ust. 1b...-art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy 4/ zaniechanie odrzucenie oferty sprzecznej z ustawą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia-...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  .... z art. 89 ust. X pkt 4) Pzp poprzez zaniechanie wezwania do wyjaśnień Konsorcjum w zakresie: a. rażąco niskiej ceny ofertowej brutto...Naruszeniem przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP jest zaniechanie wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w sytuacji,...

 • KIO 2039/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... 3. Naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Lafrentz, pomimo iż treść oferty jest sprzeczna z treścią ... najmu lub dzierżawy. Lafrentz nie kwestionował zakresu wezwania - ani nie złożył odwołania na czynność Zamawiającego...

 • KIO 2035/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... dokumentów, licząc od dnia złożenia oferty, natomiast od dnia wezwania termin ten wynosił 57 dni. A. A. L. ... zw. z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie wykluczenia A. A. L. z 23 powodu nieuzupełnienia dokumentów z the...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... przepisów art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 1-3 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie przez zamawiającego wezwania konsorcjum A.: do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny oraz zaniechania odrzucenia oferty jako zawierającej rażąco niską cenę...

 • KIO 2016/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ..., iż w toku niniejszego postępowania nie skierował do wykonawcy A. P. wezwania do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 ust. 1 ustawy P...art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. poprzez zaniechanie odrzucenia ofert wykonawców A. P. i C. z uwagi na podanie ...

 • KIO 2019/17

  Orzeczenia KIO, 11-10-2017

  ...w SIWZ, Strona2/18 naruszenie art. 90 ust, 1 Pzp oraz 87 ust. 1 Pzpw zw. z art. 7 Pzp poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego do złożenia dodatkowych wyjaśnień co do sposobu skalkulowania przez Odwołującego kosztów wykonania prac związanych z kładką w km...

 • KIO 2005/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...wykluczonego oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty konsorcjum W.-B. mimo, że wykonawca ten podlega ...i 2. W przedmiotowej sprawie skierowanie przez zamawiającego wezwania do wyjaśnień, nawet jeśli jego treść mogła ...

 • KIO 2009/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej w Postępowaniu; ewentualnie (wyłącznie w razie nieuwzględnienia powyższych zarzutów): 4. zaniechanie wezwania Konsorcjum do: - przedłożenia oryginału odpisu z Krajowego Rejestru Karnego dla firmy Laguna sp. z...

 • KIO 2033/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...ust. 1 pkt 17 Ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia z postępowania Wykonawcy pomimo przedstawienia informacji ...siwz pomimo wyjaśnień, które nie odpowiadają treści wezwania i nie potwierdzają okoliczności wymagających wyjaśnienia narusza wskazaną...

 • KIO 2006/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... Izby Odwoławczej odwołanie od powyższej czynności Zamawiającego, zarzucając naruszenie: 1. art. 87 ust. 1 Pzp, poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego do wyjaśnień treści oferty w zakresie liczby licencji zaoferowanych przez Odwołującego; 2. art. 89 ust...

 • KIO 2008/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 1 i art. 22a ust. 1-3 Ustawy poprzez zaniechanie wezwania Wykonawcy ZAMEP do uzupełnienia dokumentów (dowodów) potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 5.3 lit. b siwz...

 • KIO 2010/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej uznk) poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez IntraCare Sp. z o.o. Podnosząc..., w terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania, pod rygorem umorzenia postępowania. Wobec faktu, iż ...

 • KIO 2028/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... zł brutto, pomimo że oferta zawierała rażąco niską cenę, 2. zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy S, pomimo że zawiera ona rażąco niską cenę,...cena nie budziła wątpliwości Przystępującego. Po otrzymaniu wezwania do wyjaśnienia wyceny ww. pozycji dostawca ...

 • KIO 1993/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ...zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia(Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) poprzez zaniechanie wezwania Konsorcjum B. do uzupełnienia dokumentu niezłożonego na wezwanie tj. zaświadczenia z KRK prokurenta dla podmiotu udostępniającego zasoby...

 • KIO 2012/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ...art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych poprzez zaniechanie wyjaśnienia treści oferty FASER S.A. co do zakresu...instytucje, jednak zakres tych wezwań – w konsekwencji treść odpowiedzi na wezwania - może się pokrywać. Z wyjaśnienia, w jaki sposób wykonawca ...

 • KIO 2002/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  .... 180 ust. 5 Pzp. Odwołujący zarzucił zamawiającemu, że przez wykluczenie odwołującego z udziału w postępowaniu oraz zaniechanie wezwania odwołującego do złożenia wyjaśnień dotyczących spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie dostaw drukarek i...

 • KIO 1965/17, KIO 1966/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...koszty. Odwołujący wskazał, że odpowiadając na powyższe wezwania, w dniu 21 lipca 2017r. złożył ...sposób sprzeczny z zasadą zachowania uczciwej konkurencji Odwołujący wskazał na okoliczności zaniechanie odrzucenia ofert Lafrentz Polska sp. z o.o. oraz EGIS...

 • KIO 1986/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... numery katalogowe, podając je w punkcie „e", swojego wezwania, które bez trudu odnalazł w załączonych katalogach. W ofercie...naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy przez zaniechanie w zakresie Pakietu Nr 1 odrzucenia oferty firmy Z.B.P. ...

 • KIO 1940/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  .... z o.o., pomimo iż treść ofert złożonych przez tych wykonawców jest niezgodna z treścią SIWZ, a z ostrożności procesowej zaniechanie wezwania do wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp treści ofert tych wykonawców; 2) art. 7 ust. 1, art...

 • KIO 1987/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... odwołanie na czynność wyboru najkorzystniejszej oferty – oferty wykonawcy Technitel Polska S. A. z siedzibą w Łodzi, zaniechanie wezwania ww. wykonawcy w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp o wyjaśnienie treści dokumentów potwierdzających spełnienie warunku...

 • KIO 1982/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy J.K., prowadzącego działalność gospodarcza ... aluminium, a nie ze stali). KIO 1982/17 12 Skierowanie przez zamawiającego wezwania w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp spowodowało – zgodnie ...

 • KIO 1978/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp [zarzut nr 3], 4) art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego do uzupełnień, w związku z powzięciem wątpliwości przez Zamawiającego w stosunku do dokumentów, o których mowa w art. 25...

 • KIO 1959/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...4 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy - zaniechanie wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Elecom z powodu niespełnienia warunku... – w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem umorzenia postępowania odwoławczego. Do dnia posiedzenia...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij