• KIO 331/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  ...oferty złożonej przez Softiq Sp. z o.o., zaniechania wezwania tego wykonawcy do uzupełnienia wykazu osób, które będą uczestniczyć w...24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia Przystępującego z postępowania. Wobec niestwierdzenia naruszenia ...

 • KIO 169/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... z rejestru sądowego w kolumnie 5 „Prokura" na stronie 4. Zaniechanie przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających brak karalności ww. osób stanowi niewykonanie treści wezwania Zamawiającego z 16 stycznia 2019 roku, a tym samym naruszenie...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...art. 8 ust. 1, 2 i 3 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odtajnienia i udostępnienia wyjaśnień złożonych przez Softiq wraz z dostarczonymi dowodami,... ze względu na fakt, jak wywodzić można z wezwania Zamawiającego, że na dzień złożenia oferty Softiq nie ...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ...prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie .... n – dodania obowiązku uprzedniego pisemnego wezwania do należytego wykonywania kontraktu z wyznaczeniem dodatkowego...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  .... 1 pkt 12 Pzp w zw. z 26 ust. 3 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez zaniechanie wezwania do uzupełnienia JEDZ w odniesieniu do wskazania osoby skierowanej do realizacji zamówienia w miejsce osoby zmarłej, uprzednio wskazanej do realizacji...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... potwierdził się. 24 Izba uznała za niezasadny również zarzut naruszenia art. 87 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego do wyjaśnień co do rozbieżności pomiędzy treścią gwarancji wadialnej a jej tłumaczeniem. Zgodnie z treścią zdania...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... 6. art. 91 ust 1 ustawy przez zaniechanie dokonania wyboru oferty odwołującego. 3 Odwołujący wniósł o... została wykorzystana przez odwołującego się wykonawcę, co uzasadnia jego wykluczenie. Czynności wezwania z art. 26 ust. 3 Pzp ma bowiem co do zasady ...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Aesculap Chifa Sp. z o.o., której treść nie...3 pkt 1 Pzp, odwołanie w zakresie czynności (treści) wezwania do uzupełnienia dokumentów powinno zostać wniesione w ciągu 10 dni od...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... 17 ustawy przez jego niezastosowanie. 18 Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 26 ust. 3 ustawy przez zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów przedmiotowych, wymaganych w specyfikacji technicznej. Zarzut ten nie potwierdził się. W ocenie Izby...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  .... 1 pkt 12 Pzp w zakresie wymaganej zdolności technicznej, a w przypadku braku podstaw do wykluczenia, przez zaniechanie wezwania wykonawcy do wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp odnośnie podstawy dysponowania potencjałem technicznym. Z ustaleń Izby...

 • KIO 31/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... zamówienia (dalej „SIWZ”); 2) zaniechanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez ... Dalej zamawiający wskazał, że jego wątpliwości nie zostały rozwiane po otrzymaniu odpowiedzi na wezwania kolejno w trybie art. 26 ust. 2 Pzp, art. 26 ust....

 • KIO 20/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ...; 2. art. 87 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 i 3 Prawa zamówień publicznych poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego do złożenia wyjaśnień w zakresie doświadczenia zdobytego przez osobę wskazaną w ofercie Odwołującego na stanowisko: Koordynator w branży...

 • KIO 47/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ...art. 14 ustawy Pzp w zw. z art. 647 kc, poprzez zaniechanie zamieszczenia w SIWZ, a w szczególności w Programie funkcjonalno- użytkowym, informacji niezbędnych ...w przedmiotowej sprawie w terminie 3 dni od wezwania Zamawiającego, to jest w dniu 17 stycznia ...

 • KIO 2584/18, KIO 2586/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... pomimo że treść tej ofert nie odpowiadała treści SIWZ; b) art. 26 ust. 3a Pzp poprzez zaniechanie wezwania Konsorcjum Solid do uzupełnienia oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej pełnomocnictwa lub innych dokumentów, z których wynikałoby umocowanie...

 • V GC 340/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-01-2019

  ... 26 ust. 3 przedmiotowej ustawy, gdy to zaniechanie wykonawcy zmierza do obejścia prawa, w szczególności przez ... i 2 kc, zasądzając je od daty wymagalności roszczenia wynikającego z wezwania do zapłaty pozwanej z dnia 30 sierpnia 2016 r. skierowanego do ...

 • KIO 42/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  .... 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie wyboru oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej. III... braku w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Uzupełnienie wskazanego...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... DW 721"; 2) naruszenie art. 87 ust. 1 pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp przez zaniechanie wezwania Odwołującego, w trybie art. 87 ust.1 pzp, do udzielenia wyjaśnień w zakresie dotyczącym wskazania w formularzu „kryteria pozacenowe" doświadczenia...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... w sposób godzący w zasadę poszanowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców i zaniechanie wezwania konsorcjum do poprawienia błędu, względnie złożenia wyjaśnień, w przedmiocie złożonego przez Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne...

 • KIO 2710/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez brak precyzyjnego i dostatecznego uzasadnienia wezwania do złożenia wyjaśnień z dnia 19 grudnia 2018 r., tj. zaniechanie wyjaśnienia których dokumentów dotyczyło oraz z czego wynikały wątpliwości Zamawiającego co do...

 • KIO 2617/18

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ...3 i 4 i art. 90 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy ECO na zadania 4,5,6, jako zawierającej ... itp. 12 koniecznych do realizacji usługi. Ponadto w treści wezwania Zamawiający przytoczył treść przepisu art. 90 ust. 1 ustawy ...

 • KIO 15/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ...warunek równoważności, 14. art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp przez zaniechanie odrzucenia oferty Althea , podczas gdy jej treść nie odpowiada treści SIWZ,... w treści art. 90 ust 2 Pzp. Z momentem wezwania, na wezwanym spoczywa ciężar wykazania, że możliwe i realne ...

 • KIO 27/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... Pzp. Odwołujący, w ślad za stanowiskiem przedstawianym zamawiającemu w odpowiedziach na wezwania z dnia 14 i 20 grudnia 2018 r., wskazał, iż stowarzyszenie ...nie została przekazana odwołującemu. Zaniechanie przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia ...

 • KIO 2672/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ...PZP. Również poza sporem pozostaje okoliczność, że zamawiający wezwania do złożenia wyjaśnień co do podejrzenia rażąco niskiej ...do poszczególnych zarzutów to: I. art. 90 ust. 1 przez zaniechanie badania czy oferta zawiera rażąco niską cenę, pomimo tego, że ...

 • KIO 2678/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ...związku z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie wyboru oferty Odwołującego, mimo faktu iż była ofertą najkorzystniejszą....ustawy Pzp uprawnienie jak i obowiązek zamawiającego do wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny ...

 • KIO 2711/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ...naruszenie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. Sygn. akt KIO 2711/18...uniemożliwia nadanie odwołaniu biegu. Nie usprawiedliwia natomiast wezwania na podstawie § 9 ww. rozporządzenia nieumiejętne ...

 • KIO 1/19, KIO 2/19

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... sprawy, załącznik nr 8 do protokołu z postępowania); 3) wezwania do wyjaśnienia treści oferty z dnia 23 października 2018 r. (w...3 ustawy Pzp odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z...

 • KIO 2683/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... 4 z 26 3. ewentualnie: art. 26 ust. 4 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez zaniechanie przez zamawiającego wezwania wykonawcy Rafko do złożenia dalszych wyjaśnień odnośnie oświadczeń i dokumentów w zakresie ustalenia spełnienia przez Rafko warunku udziału w...

 • KIO 2673/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...w związku z art. 96 ust. 3 ustawy przez zaniechanie ujawnienia informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa tj. katalogu operacji...ust. 3 ustawy pzp. Odnośnie dopuszczalności powtórnego wezwania Wykonawcy do wyjaśnień, Izba podziela stanowisko, ...

 • KIO 16/19

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... wykluczenia określonej w w/w normie prawnej; 3. ewentualne naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie obligatoryjnego wezwania odwołującego do uzupełnienia dokumentów wykazujących spełnienie warunków udziału w Postępowaniu; 4. art. 89 ust. 1...

 • KIO 2706/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o. z ...ceny”. W związku z tym Izba przyjęła, że podstawą prawną wezwania przystępującego do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny był art. ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij