• KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ...r. (data wpływu do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej) odwołanie na zaniechanie wykluczenia wykonawcy SAFAGE S.A.S. z siedzibą we Francji, ...postępowaniu, które właśnie stanowiło podstawę do wystosowania wezwania do uzupełnienia dokumentów w trybie art. ...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ..., mimo braku podstaw do wykluczenia odwołującego z postępowania, 5. art. 87 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie wezwania odwołującego do udzielenia wyjaśnień dotyczących wszystkich budzących wątpliwości elementów oferty, skutkiem czego było wykluczenie z...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...; 4. ewentualnie w przypadku nieuwzględnienia zarzutu nr 1. - naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie przez Zamawiającego wezwania: - wykonawcy Mennica Polska S.A., - wykonawców występujących wspólnie: GMV Innovating Solutions sp. z o.o...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...oraz zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie wykluczenia konsorcjum ATF z postępowania mimo, iż wykonawca ten wprowadził zamawiającego ...dlatego też bezzasadne byłoby nakazywanie zamawiającemu wezwania przystępującego do złożenia dokumentów, w ...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... do wykonania usług pojazdów bezpylnych z urządzeniem myjącym; e. Zaniechanie dopuszczenia w §10 ust. 3 OPZ możliwości dostawy pojemników ... ciągu 24 godzin od chwili otrzymania od Zamawiającego wezwania do odbioru odpadów Izba doszła do przekonania, że...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... przedmiot Zamówienia nie spełnia wymogów określonych w SIWZ. V. zaniechanie odrzucenia oferty SYSMEX Polska Sp. z o.o. z ...tej podstawie żądał wyjaśnień - mimo braku przekazania takiego wezwania ze strony Zamawiającego na wyraźny wniosek złożony przez ...

 • KIO 809/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ...1. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, poprzez jego niezastosowanie i zaniechanie odrzucenia oferty Emerson; 2. art. 91b ust. 1 Pzp, poprzez zaproszenie ... Zamawiającego z wykonawcą Emerson, w tym m.in. wezwania Emerson na podstawie pkt 6.2 SIWZ do złożenia dokumentów...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. Odwołujący zarzuca zamawiającemu naruszenie art. 26 ust. 3a Ustawy poprzez jego niezastosowanie i zaniechanie wezwania Polaqua do uzupełnienia pełnomocnictwa dla p. T. B.; naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy...

 • KIO 781/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ...w zw. z art. 99 ustawy Pzp, poprzez bezpodstawne zaniechanie wykluczenia wykonawcy Rudpol-OPA z postępowania w części nr 4 (ponad... 34-ma osobami przystępujący złożył z własnej inicjatywy, po otrzymaniu wezwania w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. KIO...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... art. 91 ust. 1, art. 24 ust. 1 pkt 12, art. 7 ust. 1 ustawy Pzp ustawy Pzp przez zaniechanie wezwania wykonawcy Lafrent do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów, gdyż Izba uznała, że wykonawca ten nie potwierdził w sposób prawidłowy warunków...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... 5) Pzp, 6) art. 90 ust.1 i 1a w zw. z art. 89 ust.1 pkt 4 Pzp poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy do wyjaśnień rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wskazując na powyższe naruszenia Odwołujący Komunalnik przedstawił żądania dotyczące...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  .... 1 PZP w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 PZP poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 PZP oraz zaniechanie wyboru oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej złożonej w Postępowaniu, mimo iż oferta PESA...

 • KIO 670/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... procesowej art. 7 ust. 1 i 3 Pzp w zw. z naruszeniem art. 87 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego do dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu, aby w zakresie...

 • KIO 641/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... w trybie art. 90 ust. 1 i 2 ustawy Pzp i zaniechanie odrzucenia jego oferty jako zawierającej rażąco niską cenę lub koszt, 2) ...sprawy odwoławczej, w tym treść SIWZ, oferty Przystępującego, wezwania Zamawiającego do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny z dnia 5 ...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...pisma TELBUD S.A. z dnia 14.03.2018 r., wezwania Zamawiającego z dnia 21.03.2018 r. nr 1740/18 oraz ... 1 ustawy Pzp był nieprawidłowy wybór oferty Przystępującego ze względu na zaniechanie jej odrzucenia mimo, iż nie odpowiada ona treści SIWZ w zakresie ...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... jej spełnienie, zarzut należy uznać za niezasadny. Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 26 ust. 3 Pzp poprzez zaniechanie wezwania przystępującego do uzupełnienia oświadczenia JEDZ w części II, A, w ramach którego przystępujący nie podał informacji w...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... SIWZ, a Wykonawca w zasadzie nie udzielił wyjaśnień zaoferowania cen kwestionowanych w wezwaniach Zamawiającego. 4. Zarzut naruszenia art. 91 ustawy pzp, poprzez zaniechanie wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej dla pakietu nr V. 24 Izba nie...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... i w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp przez zaniechanie udostępnienia Odwołującemu treści wykazu wykonanych robót wraz z wymaganymi dowodami (referencjami)...odpowiednim momencie postępowania winien bez wezwania udowodnić zamawiającemu zasadność poczynionego ...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... który powinien być wystawcą dokumentu referencji i miało wpływ na podejmowane przez Zamawiającego decyzje w postępowaniu, w tym zaniechanie wezwania do wyjaśnień lub uzupełnień w tym zakresie. 5. Rozwinięcie uzasadnienia zarzutów opisanych w ww. pkt. II.2...

 • KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  .... 2 pkt 2 ustawy Pzp poprzez bezzasadne i bezprawne zaniechanie poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych w ofercie odwołującego z uwzględnieniem konsekwencji... z dnia 14 marca 2018 r.  wezwania wykonawcy Dysten Sp. do udzielenia wyjaśnień dotyczących ...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  .... art. 90 ust. 1 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp oraz art. 7 Pzp, przez zaniechanie wezwania Konsorcjum Mostostal do złożenia wyjaśnień elementów oferty, mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny w sytuacji, gdy po stronie Zamawiającego winny...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... ANTIQUA Konserwacja Dzieł Sztuki, 3. zaniechanie wyboru, jako najkorzystniejszej oferty Odwołującego. Opisane...90 ust. 1a odnosi się w zakresie ustalenia obowiązku wezwania wykonawcy do złożenia stosownych wyjaśnień do wartości szacunkowej zamówienia ...

 • KIO 652/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... trzech z nich przez przedstawicieli Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie; 3. art. 26 ust. 4 Ustawy poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego do złożenia wyjaśnień w sprawie złożonych przez niego dokumentów; 4. art. 8 ust. 1 Ustawy poprzez nieprzedstawienie...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie ponownego wezwania Odwołującego do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny wobec powzięcia dalszych wątpliwości co do...

 • KIO 639/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ..., skarżąc zaniechanie odrzucenia oferty Przystępującego, względnie zaniechanie czynności zbadania...ust. 1a pkt 1 pzp, aby została spełniona obligatoryjna przesłanka wezwania FBSerwis do wyjaśnienia ceny oferty, musiałaby ona wynosić poniżej 1.414...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...do jego wykluczenia. Należy bowiem wskazać, że na podstawie wezwania z dnia 9 lutego 2018 r. zamawiający wezwał wskazanego ...związku z art. 90 ust. 3 ustawy P.z.p. poprzez zaniechanie odrzucenia ofert Promost i ZDI, pomimo iż oferty te zawierają rażąco niską...

 • KIO 627/18, KIO 628/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...złożyła jedna z tych spółek, jej działanie lub zaniechanie nie może stanowić podstawy do skutecznego dochodzenia roszczeń.... Po pierwsze, Odwołujący nie zakwestionował samej zasadności skierowania wezwania do wyjaśnień na podstawie ww. przepisu. Po drugie,...

 • KIO 565/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...2 i art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp poprzez zaniechanie odtajnienia treści wyjaśnień Przystępującego z 14 marca 2018 r. w części ... w odpowiednim momencie postępowania winien, bez wezwania, udowodnić zamawiającemu zasadność 16 poczynionego zastrzeżenia...

 • KIO 612/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz legalizmu przez zaniechanie odrzucenia oferty TECHNITEL; 4) art. 90 ust. 1 Ustawy PZP przez zaniechanie wezwania ENERGO-TEL do udzielenia kolejnych wyjaśnień, w tym złożenie dowodów...

 • KIO 606/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...ofert, III. art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 26 ust. 3 Pzp przez zaniechanie wykluczenia, względnie wezwania do uzupełnienia dokumentów wykonawcy Carestream w sytuacji, gdy podmiot udostępniający wykonawcy zasoby tj. Alteris S.A. nie przekazał wiedzy...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij