• KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...naruszeniem art. 96 ust. 3 zdanie drugie Pzp, poprzez zaniechanie odtajnienia (ujawnienia) i udostępnienia Odwołującemu w/w zastrzeżonych przez NMG .... Poprawa samodzielna jest niemożliwa, a dopytanie w ramach wezwania do wyjaśnień w trybie art. 87 ust.1 Pzp...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...udzielenie zamówienia publicznego; oraz ewentualnie: 5. art. 26 ust. 4 Pzp przez jego niezastosowanie i zaniechanie wezwania Odwołującego do złożenia wyjaśnień w zakresie spełniania przez Odwołującego warunków udziału w Postępowaniu, wskazanych w Rozdziale...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...także zarzucił naruszenie: 4) art. 26 ust. 4 Pzp w zw. z art. 24 ust. 2a Pzp, poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego do wyjaśnień co do okoliczności faktycznych przyjętych przez Zamawiającego za podstawę wykluczenia Odwołującego z postępowania i oparcie...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... 12 Pzp w związku z art. 24 ust. 4 Pzp, przez bezzasadne zaniechanie wykluczenia wykonawcy Zakład Usług Drogowych i Komunalnych „Dromar” M. K. z siedzibą... z postępowania dokumentu świadczącego o odstąpieniu od wezwania do wyjaśnień na podstawie art. 26 ust...

 • KIO 1456/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp byłoby działaniem przedwczesnym; 3. art. 90 ust. 1 Pzp, poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy Stecol do złożenia dodatkowych, uszczegóławiających poprzednio złożone, wyjaśnień, że cena zaoferowana przez tego wykonawcę nie jest...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...zasadą należytej staranności, 8) art. 8 ust. 1 w zw. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie przesłania Odwołującemu treści wezwania do uzupełnienia dokumentów z dnia 5 czerwca 2018 r., w sytuacji gdy Odwołujący wobec nieposiadania treści przywołanego...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... zw. z art. 90 ust. 3 Pzp; 3. zaniechanie dokonania wyboru oferty złożonej przez Odwołującego. Odwołujący wniósł o uwzględnienie ..., że w sprawie nie zachodziły podstawy do obligatoryjnego wezwania Wykonawcy A do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Wezwanie ...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... 24 ust. 1 pkt 12 i 16 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy ECM z postępowania, pomimo iż wykonawca ten wprowadził Zamawiającego... W niniejszym stanie faktycznym wyszczególnione na stronie 2 wezwania z dnia 5 stycznia 2018 r. pytania zadawane...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... związku z naruszeniem art. 22a ust. 4 ustawy pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty sprzecznej z ustawą, mimo że z treści oferty Konsorcjum .... W tym zakresie Zamawiający może kierować do wykonawcy wezwania do wyjaśnień, może również w myśl art. 22a...

 • KIO 931/18, KIO 935/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ...w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty SEPC, której złożenie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji z uwagi... pozytywnie kolejny etap wszczynany wystosowaniem 29 przez Zamawiającego wezwania z art. 26 ust. 1 albo 2 ustawy...

 • KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ...r. (data wpływu do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej) odwołanie na zaniechanie wykluczenia wykonawcy SAFAGE S.A.S. z siedzibą we Francji, ...postępowaniu, które właśnie stanowiło podstawę do wystosowania wezwania do uzupełnienia dokumentów w trybie art. ...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ..., mimo braku podstaw do wykluczenia odwołującego z postępowania, 5. art. 87 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie wezwania odwołującego do udzielenia wyjaśnień dotyczących wszystkich budzących wątpliwości elementów oferty, skutkiem czego było wykluczenie z...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...; 4. ewentualnie w przypadku nieuwzględnienia zarzutu nr 1. - naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie przez Zamawiającego wezwania: - wykonawcy Mennica Polska S.A., - wykonawców występujących wspólnie: GMV Innovating Solutions sp. z o.o...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp również poprzez zaniechanie wykluczenia CMC Ravenna z postępowania, pomimo posłużenia się przez tego ...(V) 1. W pierwszej kolejności podkreślenia wymaga, że wystosowanie wezwania w trybie art. 90 ust. 1a ustawy Pzp oznacza dla ...

 • KIO 922/18, KIO 928/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3) art. 87 ust. 1 i art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie wezwania konsorcjum Maxto do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty i złożonych dokumentów; 4) art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez naruszenie...

 • KIO 960/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do jego wykluczenia, 2. art. 26 ust. 3 P zp przez zaniechanie wezwania wykonawcy przed jego ewentualnym wykluczeniem z postępowania do uzupełnienia braków lub wyeliminowania błędów w dokumentach złożonych na...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...oraz zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie wykluczenia konsorcjum ATF z postępowania mimo, iż wykonawca ten wprowadził zamawiającego ...dlatego też bezzasadne byłoby nakazywanie zamawiającemu wezwania przystępującego do złożenia dokumentów, w ...

 • KIO 965/18

  Orzeczenia KIO, 04-06-2018

  ... r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) poprzez niezasadne zaniechanie wykluczenia Raven Inmedia i uznanie, że treści wyjaśnień, jakie THI sp. z...19 i 23.04.2018r. z dnia 23 kwietnia 2018r., wezwania Zamawiającego do wyjaśnień z dnia 26 kwietnia 2018r. i odpowiedzi ...

 • KIO 953/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 3. zaniechanie obowiązków określonych w art. 90 ust. 1 ..., że cena oferty Truck-Camper jest rażąco niska, a Zamawiający zaniechał wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... do wykonania usług pojazdów bezpylnych z urządzeniem myjącym; e. Zaniechanie dopuszczenia w §10 ust. 3 OPZ możliwości dostawy pojemników ... ciągu 24 godzin od chwili otrzymania od Zamawiającego wezwania do odbioru odpadów Izba doszła do przekonania, że...

 • KIO 933/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  .... z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie zwrócenia się do Konsorcjum Torkol o udzielenie wyjaśnień, w .... 89 ust. 1 pkt 4 Pzp, Odwołujący zakwestionował brak wezwania Konsorcjum Torkol o wyjaśnienie elementów ceny – jej istotnych części składowych...

 • KIO 852/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...ceny miało charakter ogólnikowy; 3. art. 87 ust. 1 w zw. z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego do złożenia dodatkowych wyjaśnień w przypadku, gdy w ocenie Zamawiającego wyjaśnienia Odwołującego w zakresie rażąco niskiej ceny...

 • KIO 920/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  .... z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp - przez zaniechanie obligatoryjnego wystąpienia do przystępującego do udzielenia wyjaśnień opisanych w art. 90... z dnia 4 kwietnia 2018 r. z załącznikami, wezwania zamawiającego skierowane do przystępującego w trybie art. 26 ust...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... przedmiot Zamówienia nie spełnia wymogów określonych w SIWZ. V. zaniechanie odrzucenia oferty SYSMEX Polska Sp. z o.o. z ...tej podstawie żądał wyjaśnień - mimo braku przekazania takiego wezwania ze strony Zamawiającego na wyraźny wniosek złożony przez ...

 • KIO 925/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty przystępującego podczas, gdy wykonawca ten udzielając wyjaśnień w odpowiedzi na wezwania zamawiającego w zakresie dotyczącym zaoferowanej przez niego opcji wykupu przez zamawiającego...

 • KIO 945/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ...) art. 89 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Air Liquide Polska Sp. z o.o. mimo, iż w ... dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem umorzenia postępowania. Przystępujący potwierdził otrzymanie wezwania w dniu 17 maja ...

 • KIO 850/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, z uwagi na nie spełnienie szeregu ww. wymagań Załącznika nr 10 SIWZ. ZANIECHANIE WEZWANIA KONICA MINOLTA DO WYJAŚNIENIA ELEMENTÓW OFERTY MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ CENY Odwołujący wskazał, że z treści art. 90 ust. 1...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy pzp poprzez zaniechanie wykluczenia z postępowania Przystępującego pomimo iż Wykonawca ten w odpowiedzi na...Zamawiający wskazał, że ze względu na brak obligatoryjnego wezwania w tym zakresie do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień ...

 • KIO 907/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  .... 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w zw. z art. 90 ust. 1, 2 i 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy Office Plus Warszawa sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp pomimo...

 • KIO 871/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ...przez Zamawiającego 11 z wykonawcą ABB, w tym z treścią wezwania z dnia 16 marca 2018 r. Zamawiający potwierdził, że... w aukcji elektronicznej, to termin na wniesienie odwołania na zaniechanie odrzucenia oferty konkurencyjnej rozpoczął bieg od tego dnia tj. ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij