• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ...w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp przez zaniechanie odtajnienia treści wyjaśnień złożonych przez wykonawcę B. w trybie art. 90 ust. ... wprost w treści art. 90 ust. 2 ustawy Pzp. Z momentem wezwania w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, na wezwanym wykonawcy...

 • VIII GC 294/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-11-2018

  .... dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie... w zakresie odsetek za wcześniejszy okres - od dnia doręczenia wezwania do zapłaty od 25 lutego 2012 r. oddalono. Wobec tego...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  .... 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp poprzez zaniechanie uznania, że w niniejszej sprawie zmaterializowały się przesłanki, o których... posługiwać się doświadczeniem obejmującym zakres prac wskazany w treści Wezwania na potrzeby spełnienia warunku, o którym mowa w pkt...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ... 14 warunków zamówienia, ofertę wykonawcy T.S. , wezwania do wyjaśnienia ceny oferty skierowane do ww. wykonawcy, ... 1092 ze zm.), odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami...

 • KIO 2134/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ...do udziału w wizjach lokalnych; 4) zaniechanie przedstawienia ankiet dotyczących opisu lokalizacji posadowienia BS...zaświadczeń z KRK, po to, aby najpóźniej w dniu otrzymania wezwania od Zamawiającego, mogli o takie zaświadczenia wystąpić. Nawet, zatem gdyby...

 • KIO 2141/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia METABEX z postępowania, pomimo że wykonawca ten wprowadził...7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania METABEX do uzupełnienia/wyjaśnienia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których ...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  .... (…) Nie można też pominąć faktu, że jedynym powodem wezwania IBM Polska do złożenia wyjaśnień była różnica ceny oferty względem... stanowi, że odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, którym zarzuca się niezgodność z przepisami ...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... 2) art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy przez zaniechanie uznania, że w niniejszej sprawie zmaterializowały się przesłanki, o których mowa w...robót AŻD realizowane były poza granicami Polski. Brak takiego wezwania stanowił naruszenie art. 26 ust. 4 ustawy i ...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... szczegółowy i rzetelny odnosiły się do kwestii stanowiących przedmiot wezwania. W wyjaśnieniach z dnia 14 czerwca 2018 r. ... 1 pkt 1 w zw. z art. 3 UZNK, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy Pentacomp, Wykonawcy APN oraz Wykonawcy SII, pomimo iż...

 • KIO 1995/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... 24 ust. 1 pkt 16 oraz 17 ustawy Pzp poprzez zaniechanie uznania, że w niniejszej sprawie zmaterializowały się przesłanki, o których...2018 r. m. in. wykaz osób (załącznik nr 2 do wezwania). W wykazie tym na stanowisko kierownika budowy wskazany został pan M....

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...pkt 16 ustawy Pzp poprzez jego niezastosowanie i w konsekwencji zaniechanie czynności wykluczenia Konsorcjum INTOP z Postępowania na podstawie art. 24...JEDZ Przystępującego (w tym uzupełnionego), wezwania do złożenia wyjaśnień oraz odpowiedzi Przystępującego...

 • KIO 2021/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  .... z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, poprzez zaniechanie podania uzasadnienia faktycznego i prawnego decyzji o odrzuceniu oferty Odwołującego w ... podmiotów. Zauważyć przy tym należy, że czynność wezwania do złożenia wyjaśnień wykonawca może zaskarżyć w trybie ...

 • KIO 2045/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... się przesłanka dotycząca jej odrzucenia; 3) z ostrożności procesowej zarzut naruszenia art. 87 ust. 1 ustawy pzp, poprzez zaniechanie wezwania Partner XXI do wyjaśnienia treści oferty; 4) art. 92 ust. 1 pkt 3, poprzez brak podania uzasadnienia faktycznego...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  .... naruszenie przez Zamawiającego art. 90 ust. 1 i 1a w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania Wykonawców Symmetry, Infonet, DECSOFT i Integratd Solutions do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, pomimo faktu, iż ceny ofert...

 • KIO 2042/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy poprzez zaniechanie odrzucenia w pakiecie 11 oferty firmy Mercator Medical S.A., której treść...w Krakowie. Ponadto wniesiono o nakazanie zamawiającemu wezwania do przedłożenia dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... niezgodnie z przepisami ustawy, 2. art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25a ust. 1, poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy Tarraya S.A. do przedstawienia aktualnych dokumentów potwierdzających spełnienie przez ww. wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w...

 • KIO 2015/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...87 ust. 1 p.z.p., poprzez zaniechanie wezwania odwołującego do wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, ....p., postawiony w pkt 3 petitum odwołania, jako zaniechanie wezwania odwołującego do wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zgodnie z...

 • KIO 1944/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ..., 4 i 9 bez dokonania oceny tych ofert w zakresie rażąco niskiej ceny; 2) art 90 ust 1 Pzp poprzez zaniechanie wezwania do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny jak i jej elementów pomimo zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 90 ust...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... odtajnić, czego nie uczynił. Powyższe zaniechanie Zamawiającego w jaskraw)' sposób narusza obowiązujące... ceny w zakresie wszystkich części przedmiotowego zamówienia. W treści wezwania Zamawiający zwrócił się do złożenia wyjaśnień i dowodów w zakresie...

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...uznanie, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania; 3. art. 24 ust. 10 Ustawy Pzp poprzez zaniechanie ponownego wezwania Odwołującego do wyjaśnień w celu uszczegółowienia okoliczności świadczących o tym, że jego udział w postępowaniu nie zakłóca...

 • KIO 2024/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... Odwołującego rzeczywistej (faktycznie popełnionej) i właściwej omyłki pisarskiej, 4. Art. 87 ust. 1 ustawy Pzp przez zaniechanie wezwania Odwołującego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. W oparciu o powyższe zarzuty wnosił o: 1...

 • KIO 2002/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  .... naruszenie art 92 ust. 1a ustawy Pzp przez zaniechanie podania jakichkolwiek powodów nieuznania przedłożonych przez Odwołującego w ramach ... nie skorzystał z przewidzianych prawem możliwości wezwania Odwołującego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści ...

 • KIO 2022/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  .... 3 ustawy; 4. art. 26 ust. 3 ustawy w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy przez zaniechanie wezwania odwołującego do przedłożenia kart technicznych oraz aktualnych kart charakterystyki w sytuacji nie przedłożenia tychże dokumentów przez odwołującego wraz z...

 • KIO 2023/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy Balcer Sp. z o.o. z siedzibą Gliwicach - w sytuacji...o dokumentach w zw. z art. 26 ust. 6 Pzp poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy Balcer Sp. z o.o. z siedzibą Gliwicach do uzupełnienia ...

 • KIO 2018/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ..., a zatem nie podlega uzupełnieniu;  art. 7 ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez bezzasadne zaniechanie wezwania Odwołującego do wyjaśnienia w zakresie hasła, którym opatrzony jest dokument JEDZ;  art. 7 ust. 1 w zw. z art. 24...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ..., jako zawierającej rażąco niską cenę, zaś w sposób ewentualny naruszenia art. 90 ust. 1 p.z.p., jako zaniechanie wezwania do złożenia wyjaśnień sposobu kalkulacji ceny. 57 Izba stwierdziła, że w stanie na dzień orzekania odwołujący nie wykazał stanowczych...

 • KIO 1972/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... przedmiotu zamówienia, 6. art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty NOMET Sz. N., w sytuacji w której NOMET Sz. N. ... kalkulację uzyskuje od danego wykonawcy w wyniku wezwania do złożenia wyjaśnień w określonym przez Zamawiającego ...

 • KIO 1953/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... jest wystarczającą podstawą, aby zarzucić Zamawiającemu zaniechanie weryfikacji złożonych dokumentów. Nie jest bowiem niczym...pod jego marką handlową, a w wyniku pierwszego wezwania przedstawił karty katalogowe, które są dokumentami przedmiotowymi ...

 • KIO 1981/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ... Pzp w zw. z art. 25 ust. 1 Pzp w zw. z art 22 ust. 1b pkt 3) Pzp poprzez zaniechanie wezwania Konsorcjum Gülermak do wyjaśnień odnoszących się do zamówień wskazanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt 7.2...

 • KIO 1988/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ... zamawiającego w postępowaniu; ewentualnie 4. art. 26 ust. 3 lub 4 Pzp poprzez jego niezastosowanie i w konsekwencji zaniechanie czynności wezwania Konsorcjum Gülermak do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Pzp lub do wyjaśnień na podstawie art...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij