• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ..., jako zawierającej rażąco niską cenę, zaś w sposób ewentualny naruszenia art. 90 ust. 1 p.z.p., jako zaniechanie wezwania do złożenia wyjaśnień sposobu kalkulacji ceny. 57 Izba stwierdziła, że w stanie na dzień orzekania odwołujący nie wykazał stanowczych...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... zamawiającemu wyjaśnienia, ewentualnie naruszenie art. 90 ust. 1 Pzp w zw. z art. 7 Pzp przez zaniechanie wezwania odwołującego do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny, w sytuacji, gdy wskazane przez zamawiającego okoliczności mające...

 • V AGa 183/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... wniosku o zawezwanie do próby ugodowej; brak odniesienia się do wezwania do zapłaty, nadto pisma strony pozwanej, w którym powołano się...Jednak powódka dochodzi kary umownej za konkretne zaniechanie polegające na braku podstawienia określonych pojemników ...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ...o udzielenie zamówienia publicznego spełniły się obie przesłanki wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień z uwagi na ... w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy MT, a naruszenie to miało wpływ na wynik postępowania...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... naruszenie art. 26 ust. 1, ust. 2f i ust. 3 - ust. 4 Prawa zamówień publicznych poprzez zaniechanie wezwania do wyjaśnień lub uzupełnień Koncepcji względnie wyjaśnienia lub uzupełnienia oświadczenia złożonego w JEDZ oraz zobowiązania podmiotu trzeciego...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  .... 90 ust. 1, 2 i 3 Pzp poprzez zaniechanie czynności odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę HYMON, pomimo że ... r., sygn. akt: KIO 1363/12. W odpowiedzi na poszczególne wezwania Zamawiającego, wykonawca HYMON złożył odpowiednio pisma: z dnia 21.05...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ... oznaczać będzie niedysponowanie przez Konsorcjum stosownym potencjałem, 3. art. 87 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie wezwania Konsorcjum do wyjaśnień wobec ujawnienia okoliczności wskazujących na wątpliwość co do możliwości realizacji przez Konsorcjum...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...naruszeniem art. 96 ust. 3 zdanie drugie Pzp, poprzez zaniechanie odtajnienia (ujawnienia) i udostępnienia Odwołującemu w/w zastrzeżonych przez NMG .... Poprawa samodzielna jest niemożliwa, a dopytanie w ramach wezwania do wyjaśnień w trybie art. 87 ust.1 Pzp...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... Zamawiający kierował do Samindruk liczne wezwania do wyjaśnień i Samindruk nie zastrzegał.... z art. 11 ust. 4 ustawy znk, poprzez zaniechanie odtajnienia i udostępnienia Odwołującemu zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa dokumentów złożonych wraz...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia SITWM z udziału w postępowaniu w sytuacji gdy wykonawca ... zamawiający) udzielił stosowanych i właściwych oraz wyczerpujących do zakresu wezwania wyjaśnień a co uczynił w dniu 03.06.2018 roku ...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... uległy jakiekolwiek dane znajdujące się w ofercie. W zakresie zarzutu zaniechania wezwania wykonawcy Comp do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp oraz zaniechanie odrzucenia jego oferty zawierającej rażąco niską cenę części składowej, tj...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez zaniechanie udostępnienia Odwołującemu złożonego przez Konsorcjum Tractebel wykazu ... z art. 25a ust. 3 Pzp, poprzez zaniechanie wezwania Konsorcjum Tractebel do uzupełnienia oświadczeń, o których mowa w...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...Technologies GmbH (dalej jako konsorcjum Parasnake), - zaniechania odrzucenia oferty konsorcjum Parasnake oraz zaniechanie wykluczenia wykonawcy z postępowania, - wezwania konsorcjum Parasnake w dniu 18.05.2018 r. do uzupełnienia pełnomocnictwa, pomimo, że...

 • KIO 1530/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...zdaniem stanowi naruszenie przepisów ustawy Pzp poprzez zaniechanie odpowiedniego wyjaśnienia powodów odrzucenia oferty. Wskazuje,...ustawy Pzp. Zamawiający był zatem w pełni uprawniony do wezwania Odwołującego w omawianym zakresie. Dalej, bez wpływu na ocenę...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... 7 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych; 2) art. 26 ust. 4 ustawy Prawa zamówień publicznych poprzez zaniechanie wezwania Koncept do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów; z ostrożności 3) art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych poprzez...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... w związku z art. 24 ust. 12 ustawy Pzp w związku z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania Konsorcjum G. do przedłożenia aktualnych po wszczęciu postępowania sanacyjnego wobec Firmy G. 1) zaświadczenia z urzędu skarbowego w zakresie braku...

 • KIO 1547/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... naruszenie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego do złożenia wyjaśnień jeżeli złożone przez Odwołującego oświadczenie w pkt. 3 formularza ofertowego, dotyczące doświadczenia osoby wyznaczonej...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...p.z.p., tzn. zasady równego traktowania wykonawców. Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 26 ust. 4 p.z.p., poprzez zaniechanie wezwania odwołującego do wyjaśnień, odwołujący uzasadnił jak niżej. Art. 22d ust. 2 p.z.p. wykładany w sposób literalny nie...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...udzielenie zamówienia publicznego; oraz ewentualnie: 5. art. 26 ust. 4 Pzp przez jego niezastosowanie i zaniechanie wezwania Odwołującego do złożenia wyjaśnień w zakresie spełniania przez Odwołującego warunków udziału w Postępowaniu, wskazanych w Rozdziale...

 • KIO 1538/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...1. art. 60d ust. 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie skierowania do Odwołującego zaproszenia do udziału w dialogu konkurencyjnym;...o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu), c. czynność wezwania Konsorcjum ENGIE Services Sp. z o.o. z dnia 27....

 • KIO 1501/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej: „Pzp” poprzez zaniechanie wezwania konsorcjum wykonawców Mostostal Warszawa S.A. i Sannnell Sp. z o.o. do wykazania prawidłowego potencjału technicznego - doświadczenia...

 • KIO 1498/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp 4. Art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania MPTechnology do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy i doświadczenia. 3 Odwołujący wniósł o...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... kątowej; 2. art. 26 ust. 4 ustawy pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy pzp, poprzez zaniechanie wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie wykazania zdolności technicznej lub zawodowej w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w...

 • KIO 1487/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ...87 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP; poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez złożonej przez Przystępującego w zakresie części... ustawy Pzp sankcja odrzucenia oferty jest bezpośrednio związana z procedurą wezwania, unormowaną w art. 90 ust. 1 tej ustawy....

 • KIO 1493/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... z art. 138r ust. 1 ustawy Pzp z uwagi na zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy Global School, która zawiera rażąco niską cenę; ...odrzucenia oferty z pewnością nie świadczy sama okoliczność wezwania Przystępującego 19 do złożenia wyjaśnień na podstawie ...

 • KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... ust. 4 Ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum z udziału w postępowaniu oraz zaniechanie uznania złożonej przez niego oferty za...udziałem stron. Tym samym wystosowanie tego wezwania było niecelowe wobec możliwości zgłoszenia sprzeciwu podczas...

 • KIO 1541/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...Kc. Pismem z 9 lipca 2018 r. Odwołujący ustosunkował się do wezwania, przedstawiając m. in. analizowane przez Odwołującego (na etapie składania oferty... się tym zastrzeżeniem usprawiedliwiając zaniechanie przedstawienia uzasadnienia czynności odrzucenia ...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Konsorcjum Demarko pomimo, że zaoferowało ono jako ...w trybie art. 22a ust. 6 ustawy ani konsekwencje tego wezwania nie wywołują skutków prawnych ze względu na art. 5 k....

 • KIO 1542/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...ewentualne naruszenie art. 26 ust. 3 Pzp oraz art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp przez zaniechanie obligatoryjnego wezwania odwołującego do uzupełnienia dokumentów wykazujących spełnienie warunków udziału w postępowaniu i niezgodne z prawem przedwczesne wykluczenie...

 • KIO 1491/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... Sygn. akt: KIO 1491/18 str. 4 6. art. 90 ust. 1 w zw. z art. 7 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego do złożenia dodatkowych wyjaśnień odnośnie elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w sytuacji gdy Zamawiający mimo złożenia przez...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij