• T-280/17

  Orzeczenia ETS, 07-12-2018

  ..., że przed wydaniem zalecenia panel, o którym mowa w art. 108, umożliwia wykonawcy i powiadomionym instytucjom zamawiającym przedłożenie uwag. Przepis ten stanowi również, że wykonawca i powiadomione instytucje zamawiające mają co najmniej 15 dni...

 • KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... w ramach rejonu 1 został oszacowany przez Zamawiającego na kwotę 2 342 592,59 zł. Na realizację przedmiotowego zakresu zamówienia Zamawiający przeznaczył 2 530 000 zł. O część postępowania obejmującą rejon 1 ubiegało się trzech wykonawców: - B. Sp. z o...

 • VI GC 2167/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 20-11-2018

  ... X GC 1002/13), co do której to części wynagrodzenia pozwany godził się, aby zostało wypłacone w innym terminie i by zamawiający przeznaczył je na pokrycie wierzytelności z tytułu roszczeń z rękojmi i gwarancji. W takiej zaś sytuacji strony umowy nie...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...i jak długo będzie trwało. Nie mieści się to w zakresie normowania art. 29 ust. 1 Pzp. Niezasadnie powołuje się zamawiający na analogię dotyczącą prawa opcji. Pojęcie opcji nie zostało zdefiniowane ani w przepisach ustawy, ani na gruncie dyrektyw w sprawie...

 • KIO 1935/18, KIO 1948/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... dla usług z grupy G1. Ad. 18 – postanowienia pkt 16 Wzoru Umowy. Zgodnie z treścią pkt, 16,8 Wzoru umowy: *Zamawiający oraz Wykonawca są uprawnieni do korzystania z informacji oraz danych uzyskanych od drugiej Strony, w tym Informacji wrażliwych, w celach...

 • KIO 2198/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... w sposób zgodny z ustawową definicją odpowiednika leku określoną w art 2 pkt 13 lit a ustawy o refundacji tj. „zamawiający za lek równoważny uzna odpowiednik leku w rozumieniu ustawy o refundacji tj. lek zawierający tę samą substancję czynną oraz mający...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... całkowicie bezzasadne. W zakresie pkt 3.6 i 4 (Tom I PFU) oraz pkt 7.3.5 (Tom Il PFU) Zamawiający podnosi, że zamówienie będące przedmiotem postępowania dotyczy realizacji robót budowlanych w systemie „projektuj i buduj" i Wykonawca w ramach realizacji...

 • T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  ... pozostałe instytucje zamawiające; c)      przed przyjęciem jakiegokolwiek zalecenia panel umożliwia wykonawcy i powiadomionym instytucjom zamawiającym przedłożenie uwag […]; 9.[…] W przypadku gdy instytucja zamawiająca zamierza podjąć surowszą decyzję niż...

 • KIO 2247/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  ...Odwołującego oraz wyborze oferty drugiej w rankingu oceny ofert – DiaHem Diagnostic Products Sp. z o.o. W ocenie Odwołującego, Zamawiający dokonując ww. czynności w postępowaniu dopuścił się naruszenia następujących przepisów prawa: 1. art. 89 ust. 1 pkt 2...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ... nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany a w związku z tym pozostawia postanowienia SIWZ w tym zakresie bez zmian.” Zamawiający zatem nie wyraził zgody na zmianę warunku określonego w pkt. 6.1.3 IDW. warunku, który dla ubiegania się o...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ... się pominął natomiast, iż szerokie uzasadnienie w tym zakresie zawierały wyjaśnienia tegoż wykonawcy z dnia 30.07.2018 r. Dalej Zamawiający zacytował odpowiednie fragmenty wyjaśnień rażąco niskiej ceny wykonawcy T.S. (str. 3 i 4 pisma z dnia 30 lipca 2018...

 • KIO 2141/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  .... Ponadto Izba wskazuje, iż w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu...

 • KIO 2134/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ...w dniu pierwszej wizji, bezpośrednio przed jej rozpoczęciem. Zamawiający wyznaczył natomiast termin krótszy niż 5 dni roboczych....2018 oraz dni 8- 11.10.2018 r. Na posiedzeniu Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której oświadczył, iż uwzględnia ...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... § 16 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) - zgodnie z którym dokumenty sporządzone...

 • XVII AmA 25/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-10-2018

  ... przedstawił dokument potwierdzający wykonanie robót budowlanych w ramach konsorcjum z (...) (k. 455-459 akt adm.). W trakcie postępowania zamawiający wystąpił do uczestników przetargu z wnioskiem o przedłużenie okresu związania ofertą o 30 dni (k.397 akt...

 • KIO 2041/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ... wskazaniu na wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy zawarto zastrzeżenie, iż podatek wynikający z pozycji 1 formularza cenowego zapłaci Zamawiający w związku z art. 17 ust. 1c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... kolorem w trybie zmian w zad. nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia. Jednocześnie w dniu 17 lipca 2018 r. Zamawiający opublikował kolejne wyjaśnienia treści SIWZ. Pytanie 12: Wg OPZ, punkt 2.1 podpunkt 4 celem modernizacji i rozbudowy platformy Systemu...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... dopatrzyła się naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 oraz art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. Zamawiający bowiem dysponował wiedzą o zamiarze wykorzystania projektantów, którzy sporządzili projekt pierwotny, w realizacji zamówienia – a zatem nie można mówić w...

 • KIO 2091/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ……………………………… 3 Sygn. akt: KIO 2091/18 Uzasadnienie Zamawiajacy – Centralna Komisja Egzaminacyjna prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i dystrybucję materiałów...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... do Wykazu osób nie jest możliwe przeprowadzenie procedury, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy. Jak słusznie zauważył Zamawiający w piśmie z dnia 16 września 2018 r. procedura ta została już wyczerpana w drodze przedłożenia Zamawiającemu przez AŻD pisma...

 • KIO 1995/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... r. – 31.10.2007 r., Wartość zadania: 43 337 607,07 zł brutto”. Pismem z dnia 19 września 2018 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez Budimex S.A. (100 punktów), przyznając jej w ramach kryterium odnoszącego się do doświadczenia kierownika...

 • KIO 2174/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. Przewodniczący: ……………………………… 2 Sygn. akt: KIO 2174/18 Uzasadnienie Zamawiajacy – Tauron Wytwarzanie S.A. prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: “Remont urządzeń...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ...26 ust. 1 lub art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, w zależności od wartości zamówienia, czyli 10 albo 5 dni. Zamawiający może te terminy skrócić, jeżeli wezwanie dotyczy dokumentu, którego pozyskanie jest możliwe w czasie krótszym. Wykonawca, w takim przypadku, może...

 • KIO 2045/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ...skorzystał z przysługującego mu prawa wezwania Wykonawcy do złożenia stosownych wyjaśnień zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy pzp. 9 Zamawiający w części I poz. 118, oraz w części V poz. 112 specyfikacji asortymentowo- cenowej stanowiącej załącznik Nr 1.1. oraz...

 • KIO 2021/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... tym samym przepisów obowiązującego w tym zakresie prawa), wydokować okręt w doku Aldok 1.” W dniu 25 września 2018 r. Zamawiający otrzymał krótką i jednoznaczną odpowiedź: Zgodnie z zapisem koncesji nr B-002/2008 (z późn. zm.) z dnia 4 stycznia 2008 r...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... potwierdziła Izba w wyroku z dnia 23 maja 2017 roku sygn. akt: KIO 920/17. Niemniej jednak, jak wynika z SIWZ, zamawiający musiał opisać i przygotować dokumentację przetargową w różnych pakietach. Z treści SIWZ, pkt. 4.1. wynika, że dostawa będzie w...

 • KIO 2042/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) dalej jako „p.z.p.” W dniu 28 września 2018 r. zamawiający przekazał wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu informację o wyborze oferty najkorzystniejszej, w tym w zakresie części (pakietu) 11 postępowania. Odwołanie wobec...

 • KIO 2025/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... U z a s a d n i e n i e Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych, nr...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...mechanizm kompresji w zaoferowanym modelu macierzy wpływa na wydajność Zamawiający nie będzie mógł jej użyć, tym samym tracąc możliwe... na co najmniej dwa sposoby. Z zapisów można wywodzić, że Zamawiający określił Typ 1 jako RAID 10, RAID 5 oraz RAID 6...

 • KIO 1986/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020). W dniu 21 września 2018 r. Zamawiający opublikował treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Od treści SIWZ w dniu 1.10.2018 r. wykonawca Altvater Piła sp. z...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij