• KIO 358/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  ... optyczny w kieszeni zewnętrznej 5,25" typu slim. W takim wypadku Zamawiający nadal miałby wolną kieszeń 3,5" oraz jedną wolną 2,5" ...jak na zewnątrz obudowy ( komputer PC typ 1 i typ 2): Zamawiający w OPZ oraz załączniku FO dla komputera typ 1 i typ 2 ...

 • KIO 331/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  ... w stosunku do certyfikatów wskazanych dla tej roli w SIWZ. W związku z tym pismem z 19 grudnia 2018 r. Zamawiający wezwał Przystępującego – na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp – do uzupełnienia wykazu o osobę spełniającą wymagania określone w rozdziale...

 • KIO 277/19

  Orzeczenia KIO, 04-03-2019

  ... o zasądzenie na jego rzecz kosztów z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika oraz dojazdu na posiedzenie i rozprawę. W odpowiedzi na odwołanie zamawiający przywołał tezy z wyroków Izby z dnia 11 grudnia 2018 r. o sygn. akt . KIO 2426/18 oraz z 4 stycznia...

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ... ofertę odwołującego i nie dokonał jej badania i oceny, zatem nie mogła być ona uznana za najkorzystniejszą. Na obecnym etapie zamawiający nie dokonał jeszcze wyboru najkorzystniejszej oferty i nie poinformował wykonawców, w trybie art. 92 ust. 1 p.z.p., o...

 • KIO 203/19

  Orzeczenia KIO, 19-02-2019

  ....23 SIWZ. Według zapatrywania Izby w sprawie tej istotne znaczenie dla jej rozstrzygnięcia miała okoliczność sporządzenia skanu, którą to postać Zamawiający w rozdziale XVI ust.3 pkt 1 i ust.23 SIWZ potraktował jako nie mieszczącą się w treści przepisu art...

 • I C 505/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-02-2019

  ..., z zastrzeżeniem, iż wszystkie terminy gwarancji biegną od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego. Na podstawie § 3 zawartej Umowy Zamawiający - Skarb Państwa - Archiwum Państwowe w Z. zamówił, a wykonawca - (...) S.A. z siedzibą w W...

 • KIO 156/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ... jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, a zatem podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. Zamawiający uzasadniając swoją decyzję wskazał, że zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp, ofertę sporządza się w postaci elektronicznej...

 • KIO 169/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ...pkt 5 i 6 ustawy (..). W dniu 16.01.2019 r. Zamawiający wezwał wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp do złożenia ...Z tych względów, mimo, iż w pkt 7.2 SIWZ zamawiający zawarł wymóg złożenia dokumentów dotyczących wykonawcy i innych podmiotów oraz ...

 • KIO 185/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... tego tytułu. Odwołujący wyjaśnił, że na dzień składania odwołania informacje, które zamierza ujawnić do wiadomości publicznej Zamawiający, nie zostały jeszcze odtajnione. Polemizując ze stanowiskiem Zamawiającego wyrażonym w piśmie z dnia 2 stycznia 2019r...

 • KIO 137/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ...sine ąua non pozytywnej weryfikacji treści składanych ofert. Tymczasem, Zamawiający ani w treści SIWZ, ani w treści informacji z ... swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę. W związku z powyższym Zamawiający w dn. 3.01.2019 r. w trybie art. 26 ...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... ciągu ostatniego roku (pytanie zadano we wrześniu 2015) liczba ta wynosiła 3 zgłoszenia na miesiąc. W innym pytaniu nr 34, Zamawiający odpowiedział, iż 2014 roku wystąpiły 3 awarie, zgłoszono 24 błędy krytyczne i 3 błędy niekrytyczne, co daje średnio 2,5...

 • KIO 119/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy Pzp oraz zasad Prawa zamówień publicznych opisanych w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający prawidłowo dokonał oceny i wyboru oferty wykonawcy Amlux Sp. z o.o., czym potwierdził, że równo traktuje wykonawców w postępowaniu...

 • KIO 116/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...pkt 3.4 Załącznika nr 9". Tymczasem, jak podniósł Odwołujący, Zamawiający modyfikując pkt 3.4 Załącznika nr 9 do SIWZ w wykonaniu ...1.11 z dnia 14 stycznia 2019 r.: Odwołujący wskazał, że Zamawiający wykonując wyrok KIO z dnia 13 listopada 2018 r., sygn. akt...

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ...z tym, że to wykonawca będzie odpowiedzialny za zasilenie kamer, od 15 niego też powinno zależeć jak dobierze sposób zasilania. Zamawiający będzie jedynie najemcą systemu i kamer, z tego też powodu nie ma dla niego żadnego znaczenia w jaki sposób Wykonawca...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... art. 91 ust. 2 p.z.p. (zarzut 14). Izba ustaliła, że zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ – opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wagi każdego z kryteriów i sposobu oceny ofert – za ofertę najkorzystniejszą...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ...z tą sytuacją zmianie osoby wskazanej do realizacji zadania na p. A.S., składając w tym zakresie uzupełniony formularz JEDZ. Zamawiający w dniu 27.12.2018 r. wystosował do Odwołującego pismo, informując o zamiarze wykluczenia z postępowania w Pakiecie Nr 1...

 • KIO 39/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ...dnia 28.01.2019 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przystąpienia nie zgłosił żaden wykonawca. 5 Następnie Izba ustaliła, iż Zamawiający pismem z dnia 30.01.2019 r. (wpływ pocztą elektroniczną w dniu 30.01.2019 r. DzK-KIO-1634/19 i DzK-KIO-1657/19 oraz...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ...w Gdańsku. Przewodniczący: ……………………………….……… 3 Sygn. akt: KIO 44/19 U z a s a d n i e n i e Zamawiający, Energa - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego pn. „Dostawa liczników zdalnego odczytu...

 • KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... zawartości specyfikacji istotnych warunków zamówienia w kontekście aukcji elektronicznej wyznacza art. 36 ust. 2 pkt 7 Pzp. Szczegółowo obowiązki zamawiających określa natomiast art. 91 a i następne Pzp. I tak art. 91 ust. 2a Pzp stanowi: „W przypadku gdy...

 • KIO 10/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... wykreśla z Rozdziału III pkt 2.13 SIWZ zapis „dokument tożsamości". Cz. III pkt 2.24 ppkt 2) SIWZ - Zamawiający zgodnie z literą c) odpowiedzi na odwołanie określił ilość wezwań kontrolnych i czas dojazdu grupy interwencyjnej, powyższe wynika z przepisów...

 • KIO 49/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... Unii Europejskiej z dnia 16 października 2018r. za numerem 2018/S 199-452000. W dniu 4 stycznia 2019r. zamawiający poinformował o wyborze oferty najkorzystniejszej w Pakiecie nr II i jako najkorzystniejszą wskazał ofertę wykonawców wspólnie ubiegających...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ..., ani wyjaśnień dotyczących kwestii szkoleń, czy wymiarów szafy RACK typu 1 i Typu – 2, czy posiadanych przez nie właściwości, których zamawiający wymagał w załącznik nr 1 do siwz w pkt. RACK-02. Z oferty odwołującego wynika, że zaoferował on w pkt. 1...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... w § 8 ust. 3-4 Umowy nie będzie wiązać się dla wykonawcy z utrudnieniami. Odnosząc się do zarzutu nr 2 odwołania, Zamawiający podniósł, iż możliwość wykonania prawa zastrzeżonego § 8 ust. 2 Umowy w zastrzeżonych w Rozdziale 3 OPZ terminach jest kluczowa z...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.), dalej jako: „rozporządzenie w...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... SIWZ, droga faksowa i elektroniczna została przewidziana jedynie do przekazywania oświadczeń, wniosków oraz informacji. W pkt 7.2 SIWZ natomiast Zamawiający przewidział rygor formy pisemnej dla dokumentów wymienionych w pkt. 10.2.1., 10.2.2., 10.2.4, 10.2...

 • KIO 52/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zwanej dalej w skrócie Pzp. Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wniesione przez wykonawcę INGRIFO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (dalej...

 • KIO 46/19

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... w Rzeszowie. Przewodniczący: ……………………………… 2 Sygn. akt: KIO 46/19 U Z A S A D N I E N I E Zamawiający - 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie - prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wynajem zestawów niskopodwoziowych wraz z...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... § 7 ust. 9 „Regulaminu pracy sądu konkursowego”) i ich ocena tej pracy jako najlepszej by się nie zmieniła. Jak podnosił Zamawiający, ze względu na to, że żadna z prac konkursowych nie została uznana za doskonałą, sąd konkursowy oceniał nie tylko obecny...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... dostarczone do Zamawiającego przez Pana B.W., na druku charakterystycznym dla pism Odwołującego, po wyborze oferty najkorzystniejszej. W kontekście powyższego Zamawiający uznał, że postawione zarzuty z art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 oraz 24 ust. 2 pkt 12 Pzp...

 • KIO 18/19

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...a d n i e n i e 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Rząska, ul. Krakowska 2, 30-901 Kraków (dalej: „Zamawiający”) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij