• C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ...zatem nadal zasadom ogólnym zawartym w art. 34 ust. 3–5 dyrektywy 2004/17. 27      Z powyższego wynika, że jeżeli podmiot zamawiający korzysta z możliwości przyznanej mu w art. 34 ust. 8 zdanie drugie rzeczonej dyrektywy, musi on wymagać od oferenta, który...

 • KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ... robót drogowych w okresie od marca 2011 do 27 grudnia 2012 r. Pismem z dnia 6 czerwca 2018 r. zamawiający poinformował o wyborze jako najkorzystniejszej oferty przystępującego INTERCOR. W wyniku oceny ofert w ramach KIO 1202/18 8 wszystkich kryteriów...

 • KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... U z a s a d n i e n i e Zamawiający – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie prowadzi w ... spełniania powyższych wymagań Wykonawca otrzyma 0 punktów. Zatem Zamawiający przyznawał wykonawcom w tym podkryterium 1 punkt, gdy ...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... za zadania, które nie potwierdzają w pełni spełniania wymagań opisanych w podkryterium Personel Wykonawcy 0 pkt. Wyjaśnił, że w IDW zamawiający wskazał w zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w pkt. 7.2.3) lit. b) ppkt 1), że: Wykonawca musi...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ..., że Tom V SIWZ zawierał m.in. koncepcję programową. Zamawiający poinformował, że materiały zawarte w tomie V nie stanowią OPZ.... również, że tom V w punkcie 2 zawierał Koncepcję programową, a zamawiający postanowił, że z tomu V do tomu III przenosi pkt 3 i...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... MPK - Łódź sp. z o.o. tych urządzeń - nie chodzi przy tym o wskazanie konkretnej umowy (tę informację Zamawiający posiada), ale informacje pozwalające na ocenę, czy jest to dostawa w rozumieniu wymogów warunku udziału w postępowaniu, w szczególności o...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... Odwołujący wskazał, iż w rozdziale VI pkt 3 ppkt 3 lit. d) i da) s.i.w.z. zamawiający określił: Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli Wykonawca przedłoży: (…) d) Wykaz: osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... ten faktycznie nie wyjaśnił wątpliwości dotyczących możliwości wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni, a jedynie potwierdził treść oferty, czym zamawiający naruszył przepis art. 87 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 tejże...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... Pzp, opisanego w punkcie 6 zarzutów odwołania. Ponadto, Zamawiający oświadczył, że częściowo uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia... w 58 ust. 12 projektu umowy. Równocześnie Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania jako bezzasadnego w zakresie...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... KAWA.SKA Sp. z o.o. Naruszenie wynikające z zarzutu I.1 i I.3 zredagowanych w petitum niniejszego Odwołania Zamawiający w treści SIWZ oraz formularza ofertowego stanowiącego Zał. nr 3 do SIWZ wymagał w sposób jednoznaczny wskazania przez Zamawiającego cen...

 • KIO 809/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Od dnia 16 marca 2018 r. do dnia 23 kwietnia 2018 r. Zamawiający zajmował się wyłącznie oceną oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f Pzp. Etap badania ofert...

 • KIO 899/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy P.z.p. Zamawiający wskazał również w decyzji, że wziął pod uwagę - przy ocenie...od tego, czy decyzja jest ostateczna. Izba ustaliła, co następuje: Zamawiający w s.i.w.z. przewidział możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art...

 • KIO 823/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...U z a s a d n i e n i e Zamawiający – Komenda Główna Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie prowadzi w trybie... Załączniku nr 2 „UMOWA” zapisano: §2. 10. Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczone poszczególne elementy zamówienia pochodziły od jednego ...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...ZMID - Przedmiar budowa odwodnienia drogi (ilość wynosi- 373,80). Przy założeniu, że cena jednostkowa za pozycje wykopy dla obu zamawiających będzie wynosiła 23 zł, otrzymujemy następujące wartości: Dla MPWIK- 115 603,98 zł, dla ZMID- 8597,40 zł, przy czym...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... 290 476, 80 zł (514 386 zł wyliczone dla oferty Odwołującego) czyli o 223 909, 20 zł mniej niż wskazał Zamawiający. Należy przy tym zaznaczyć iż oferta firmy Biomedica z pewnością nie daje możliwości sekwencjonowania większej ilości próbek niż 96 (choć...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ...wprost wyrażona. Jedynie elementy objęte treścią oferty i w niej wyrażone mogą być oceniane pod kątem ich niezgodności z siwz. Zamawiający na etapie oceny ofert uznał, że treść oferty Polaqua jest zgodna z siwz. A zatem również porównywalna do innych ofert...

 • KIO 781/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... wezwania KIO 781/18 7 do uzupełnienia w tym samym zakresie. Należy zauważyć, że pismem z dnia 22 stycznia 2018 r. Zamawiający wezwał Odwołującego - w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, ale tak jak wskazywał Odwołujący powyżej, czynność Zamawiającego należy...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ... takich jak udzielanie zamówień publicznych. 3        Zgodnie z art. 100 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia finansowego zamawiający powiadamia wszystkich odrzuconych kandydatów lub oferentów o podstawach odrzucenia ich kandydatury lub oferty, a także...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... zostało opublikowane w suplemencie do Dz. U. UE pod numerem 2017/S 155 - 322062 W dniu 19.03.2018 r. Zamawiający poinformował Odwołującego, że wyklucza go z udziału w postępowaniu i odrzuca jego ofertę i jednocześnie dokonuje wyboru ofert złożonej przez...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli oferty częściowe. Zamawiający mimo braku przedstawienia dowodów na brak powiązań kapitałowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji...

 • KIO 677/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  ... do odwołania, który został zastrzeżony przez Odwołującego z uwagi na podpisaną z Zamawiającym umowę o poufności; 2. art. 29 ust. 1 i ust. ... 3 lit. b) Z ustaleń poczynionych przez Izbę wynika, że Zamawiający w § 14 ust. 10.5 Wzoru umowy sprecyzował, że: ...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...w ofercie złożonej przez Odwołującego, całkowitą cenę szkoleń i cenę zawartą w tej ofercie; c) okoliczności świadczących o tym, że Zamawiający rozumiał treść FCS w tożsamy sposób z Odwołującym, a w związku z tym nie było podstaw do zmiany interpretacji FCS...

 • KIO 539/18, KIO 540/18, KIO 541/18, KIO 542/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... W zakresie LOT-u A. Odwołujący opiera zarzuty odwołania w pkt II.1 (str. 5 odwołania i nast.) na tym, iż Zamawiający w dniu 13.03.2018 r. wprowadził do PFU definicję „Standardów Technicznych” (tj. szczegółowe warunki techniczne dla budowy linii kolejowych...

 • KIO 658/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Przewodniczący: ……………………………… 3 Sygn. akt: KIO 658/18 Uzasadnienie Zamawiający PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny z siedzibą w Gdańsku wszczął...

 • KIO 670/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... zarzutu stwierdził co następuje. Odwołujący w dniu 30.03. 2018 r. otrzymał od Zamawiającego faksem pismo nr 1059/18, w którym Zamawiający poinformował, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp odrzucił w zakresie pakietu nr 6 ofertę Odwołującego oraz...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ..., brutto z 1.205.795,13 zł do 1.210.115,13 zł. W piśmie z dnia 2 marca 2018r. Zamawiający poinformował Lidera Konsorcjum o poprawce, pouczając o możliwości niewyrażenia zgody na czynność zamawiającego. W ustawowym terminie Konsorcjum nie wniosło sprzeciwu...

 • KIO 662/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... usług np. VAT marża (wg obowiązujących przepisów) oraz cenę w [zł] z podatkami”. Pismem z dnia 30 stycznia 2018 r. zamawiający, w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonał zmiany wzoru „Formularza cenowego” – wiersz 1 podzielono na 2 (oddzielnie ujęto...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... nr 4 do SIWZ Formularz cenowy” tak aby dostosować ich wartość do rzeczywistego udziału wartości kosztorysów do całości wyceny Wykonawcy?” Zamawiający nie wyraził zgody na zmianę opisaną w pytaniu. W odpowiedzi na pytanie nr 391 w piśmie z dnia 29 grudnia...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty […]”. W pkt 1.2.4. SIWZ Zamawiający postawił z kolei warunki odnoszące się do personelu. Konsorcjum N wraz z pismem z 2 marca 2018 r., w odpowiedzi...

 • KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... niego szkody z uwagi na kwestionowaną czynność zamawiającego. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij