• C-65/17

  Orzeczenia ETS, 19-04-2018

  ... procedury udzielania zamówień publicznych na dostawy (Dz.U. 1993, L 199, s. 1), wymagają od instytucji zamawiających zapewnienia rzeczywistej konkurencji, w tym również w procedurach negocjacyjnych. 29      Sąd odsyłający wskazuje, że poddanie zamówień na...

 • KIO 391/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ..., 33-100 Tarnów, cena: 4.297.000,00 zł, gwarancja: 6 lat. Odwołujący wskazał, że w dniu 23.02.2018 r. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej pismo informujące o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy Pf|HU TRANS-ART A.T. ul. Bobowska 33...

 • KIO 216/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  .... z o.o. należałoby odrzucić. 8 KIO 216/18 W dniu 27 lutego 2018 r. na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron, zamawiający złożył oryginał odpowiedzi na odwołanie, którą wcześniej przesłał za pomocą poczty elektronicznej w dniu 16 lutego 2018 r., wnosząc o...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... wykonawców obowiązek wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 120.000,00 zł. W pkt 9.2 SIWZ zamawiający wskazał, że wadium może być wniesione m.in. w gwarancjach ubezpieczeniowych. W pkt 9.3.zamawijaacy wskazał, że w przypadku...

 • C-9/17

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ... zgodnie z procedurami określonymi w ust. 3 i 4. Procedury te mogą być stosowane wyłącznie pomiędzy instytucjami zamawiającymi i wykonawcami, którzy byli początkowo stronami umowy ramowej. Podczas udzielania zamówień na podstawie umów ramowych strony nie...

 • KIO 212/18

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ... nie mogło skracać, gdyż nie 8 odnosi się do jego prac, a odnosi się do tego, jaki czas zastrzegł sobie Zamawiający na wykonanie swoich czynności - odbiorowych. W ten zatem sposób doszło do niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego - wykonawca bowiem...

 • KIO 209/18

  Orzeczenia KIO, 23-02-2018

  ...zmianę tego parametru i wyrażenie zgody, aby kontrole i kalibratory były identyfikowane na podstawie przypisanego im miejsca w statywie, ale Zamawiający nie wyraził na to zgody (tak odpowiedź na pytanie 22 z dnia 22.11.2017 r.). Powyższe oznacza, że oferta...

 • KIO 226/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  .... 1 pkt 12 ustawy Pzp Izba uznała zarzut za zasadny. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia...

 • KIO 196/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... w myśl przepisu art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Podnosi, że o braku oczywistości omyłki świadczy okoliczność, że Zamawiający zwrócił się do wykonawcy DGT o wyjaśnienia i na podstawie wyjaśnień mógł dokonać ww. zmiany treści oferty. Odwołujący podnosi, że...

 • KIO 213/18, KIO 217/18, KIO 223/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ...spełnia, HP OEM 128 GB SATA 2,5 SSD (Samsung MZ7LN128HCHP-000H1 SSD 128 GB). Pismem z 3 stycznia 2018 r. Zamawiający wezwał Przystępującego na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia m.in. dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają...

 • KIO 220/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ... żadnych danych technicznych pozwalających na pozytywną weryfikację argumentacji odwołującego w tym zakresie. Biorąc pod uwagę powyższe Izba uznała, że zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie naruszył art. 29 ust. 2 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp i...

 • KIO 224/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  .... U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), dalej jako „p.z.p.” W dniu 30 stycznia 2018 r. zamawiający, poprzez przekazanie wiadomości w formie e-mail, poinformował wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, o wyborze oferty najkorzystniejszej. W...

 • KIO 211/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... punkty, czym w ocenie Izby naruszył zasadę przejrzystości postępowania. Odwołujący dopiero z odpowiedzi na odwołanie dowiedział się w jaki sposób Zamawiający dokonał badania i oceny ofert. 3) Zarzut naruszenia art. 22a ust. 1 i ust. 4 w zw. z art. 24...

 • KIO 205/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art...

 • KIO 219/18, KIO 229/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ...Klient ma zdolność kredytową na kwotę 2.000.000,00 zł”. Zamawiający w piśmie z dnia 19.01.2018 r., w którym wezwał...specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 17 Odwołujący wskazuje ponadto, że Zamawiający jako podstawę wykluczenia wskazał art. 24 ust.1 pkt...

 • KIO 218/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...b. fakt, że opłata wstępna nie stanowi 45% wartości Sprzętu IT tylko 45% całkowitej ceny oferty, podczas gdy zamawiający nie określił w treści siwz sposobu rozumienia pojęcia wartości Sprzętu IT, a zatem pozostawił oferentom dowolność w obliczaniu wartości...

 • KIO 166/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...wskazano dwie osoby, w tym jedną, która została dodatkowo wymieniona jako Kierownik budowy (p. D. W.). Na uwagę zasługuje, że Zamawiający wyraził zgodę (Rozdział VII pkt 4.2 SIWZ) na łączenie przez tę samą osobę funkcji Kierownika budowy i Kierownika robót...

 • KIO 207/18, KIO 221/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w cenie Izby nie potwierdził się. Skład orzekający ustalił co następuje. Zamawiający w rozdziale V ust. 1 pkt 2) lit. b) tiret 1 SIWZ wskazał, że spełnienie warunku w zakresie zdolności technicznej...

 • KIO 198/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... pewnością nie mogą wynosić 0/00 zł. (tak KIO w wyroku z dnia 19 stycznia 2017 r., sygn. akt: KIO 22/17). Zamawiający wymagał określenia stawki godzinowej, w odniesieniu do wskazanych w formularzach cenowych - Załączniku nr 1i, 1j oraz 1k usług. Nie...

 • KIO 204/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... oferty Odwołujących, choć to ona była najkorzystniejsza, zgodna z ustawą Pzp i zgodna z SIWZ, a z naruszeniem ww. przepisu Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy, która nie była ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu tego przepisu; 3. art. 7 ust. 1 i 3 ustawy...

 • KIO 187/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... Unii Europejskiej w dniu 23 listopada 2017 r., nr 2017/S 225-467671. Pismem nr 4 z dnia 22 stycznia 2018 r. zamawiający poinformował, że udostępnił na stronie internetowej rysunki dotyczące II etapu odcinka zachodniego II linii metra (tj. innego etapu niż...

 • KIO 202/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... w przypadku o którym mowa w art. 186 ust. 3 Ustawy Pzp koszty postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie, jeżeli Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy. Ponadto Izba na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1...

 • KIO 203/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... Trybunalskim. Przewodniczący: ……………….……… 2 Sygn. akt: KIO 203/18 U z a s a d n i e n i e Zamawiający – Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę implantów ortopedycznych dla...

 • KIO 167/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... – 13,38 zł, co w okresie obowiązywania umowy daje kwotę 1878 552,00 zł. W dniu 20 grudnia 2017 r. Zamawiający wezwał Przystępującego – na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp – do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość...

 • KIO 200/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... umów wynika, że zarówno ceny wskazane w Tabeli OPEX, jak i Wykazie Części stanowią podstawę do rozliczeń wykonawcy z Zamawiającym. Tabela OPEX (Załącznik nr 11 do Umowy serwisowej) przedstawia ceny m.in. za przeglądy, remont główny, serwis bieżący. Wykaz...

 • KIO 177/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020). W dniu 24.01.2018 r. Zamawiający przekazał wykonawcy BBI Budownictwo Sp. z o.o., ul. Tarnobrzeska 2/2, 53-404 Wrocław zawiadomienie o wyborze jako najkorzystniejszej oferty...

 • KIO 197/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...Części nr 2: 60 mln PLN. 5 Dla potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający żąda w pkt III.2.2.2 ppkt 1.2. ogłoszenia o zamówieniu... grudnia 2017 r. i z dnia 19 stycznia 2018 r. Zamawiający, pismem z dnia 13 listopada 2017 r., wezwał Konsorcjum Societa ...

 • KIO 155/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... na zarzut dotyczący naruszenia art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 2 oraz art. 29 ust. 3 Ustawy Pzp Zamawiający oświadczył, iż dokonał obszernej modyfikacji treści SIWZ, a zwłaszcza części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia, w której uwzględnił szereg uwag i...

 • KIO 206/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... Izby powyższy zarzut nie potwierdził się. Wskazać należy, że art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp stanowi, iż Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, jeśli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2...

 • KIO 188/18, KIO 201/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ... tej kwestii. W oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty oraz wyjaśnienia z dnia 12.01.2018r. udzielone przez wykonawcę, Zamawiający w sposób prawidłowy ustalił, że w zakresie części III ofertę złożyło konsorcjum w składzie: Ekspert Security Sp. z o.o...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij