• C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... może złożyć ofertę w odpowiedzi na zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, o tyle dyrektywa ta pozwala instytucjom zamawiającym na ustanowienie w takiej procedurze minimalnych wymagań w ramach oceny technicznej. 28      W tym względzie, jak wskazał...

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... wyznaczyć termin, który nie może być krótszy niż 15 dni od daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu. 4.      Podmiot zamawiający może skrócić o pięć dni termin składania ofert określony w ust. 1 akapit drugi niniejszego artykułu, jeżeli akceptuje składanie...

 • KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... we Wrocławiu. Przewodniczący: ……………………………….……… 3 Sygn. akt KIO 1711/18 U z a s a d n i e n i e Zamawiający - Gmina Wrocław oraz MPWiK S.A. z siedzibą we Wrocławiu reprezentowane przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. z...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... załącznikami w celu powiadomienia Zamawiającego o ograniczeniu – zakazie ubiegania się o zamówienia publiczne. Pismem z dnia 2.07.2018 r. Zamawiający zwrócił się z wnioskiem o wydanie opinii prawnej do Prezesa UZP w zakresie wykładni art. 24 ust. 1 pkt 21...

 • KIO 730/18, KIO 739/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... Członkowie: …………………………….. ……………………………. 5 Sygn. akt: KIO 730/18 KIO 739/18 U Z A S A D N I E N I E Zamawiający – Miasto Stołeczne Warszawa - prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... Postępowaniu określonego w Rozdziale XI ust. 2 pkt 3 SIWZ W pkt 3 pisma z dnia 10 lipca 2018 r. Zamawiający wskazał, jakoby Odwołujący „ponownie starał się wprowadzić Zamawiającego w błąd swoimi wyjaśnieniami i podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ...i e Gmina Wrocław – Urząd Miejski Wrocławia zwana dalej „zamawiającym” prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy... Ga 25/08). W dniu 9 sierpnia 2018 r. zamawiający złożył oryginał odpowiedzi na odwołanie z dnia 7 sierpnia ...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...e Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą w Gliwicach (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy ... na podst. art. 26 ust. 1 Pzp. Zamawiający, w dniu (…) opublikował zbiorcze zestawienie ofert złożonych w...

 • KIO 1456/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... zarzuty podniesione w odwołaniu w punktach 1, 2, 3 i 5, podtrzymując zarzut wskazany w punkcie 4. Zamawiający oświadczył, iż w całości uwzględnia zarzuty podniesione w odwołaniu. W związku z brakiem sprzeciwu Przystępującego do postępowania odwoławczego...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... w Olsztynie. Przewodniczący:…………………………….. 3 Sygn. akt: KIO 1460/18 U z a s a d n i e n i e Zamawiający: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Bydgoska 5, 10-243 Olsztyn wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... dyskami 20TB. W Opisie przedmiotu zamówienia dołączonym do SIWZ w ramach przedmiotu zamówienia pn. „E-usługi w SPZZOZ w Wyszkowie”, ten Zamawiający odrębnie od serwerów (tu pkt 1.2- 1.4) uregulował wymagania i odrębnie dla macierzy dyskowej (pkt 1.5 na...

 • C-300/17

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ...których celem jest zapewnienie ochrony uprawnień przyznanych przez prawo Unii kandydatom i oferentom poszkodowanym wskutek decyzji instytucji zamawiających, czuwać nad tym, by nie doszło do naruszenia ani skuteczności dyrektywy 89/665, ani praw przyznanych...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... z art. 90 ust. 1 Pzp. Załączono do nich bowiem dowody na poparcie twierdzeń tam wskazanych i dlatego też Zamawiający, po dokonaniu ich analizy uznał, że stanowią one wystarczające i wiarygodne uzasadnienie, wobec czego nie zachodzi podstawa do odrzucenia...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... i rozprawy w dniu 18 lipca 2018 r. Uwzględniając powyższe, Izba ustaliła, co następuje. W pkt 19.1.3. SIWZ Zamawiający zawarł opis kryterium „Doświadczenie personelu Konsultanta” wraz z opisem podkryteriów i sposobu przyznawania punktów (pkt 19.1.3.1 SIWZ...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ...art. 189 ust. 2 pkt 1 ustawy PZP (tak: postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z 20.04.2017 r. KIO/UZP 662/17). Zamawiający stwierdził, że rezygnacja z walki o uzyskanie zamówienia publicznego będzie kwalifikowana jako naruszająca zakaz z art. 6 ust. 1 pkt...

 • KIO 1342/18

  Orzeczenia KIO, 18-07-2018

  ... U Z A S A D N I E N I E Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola, dalej: „Zamawiający”, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Żabia...

 • C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ...zatem nadal zasadom ogólnym zawartym w art. 34 ust. 3–5 dyrektywy 2004/17. 27      Z powyższego wynika, że jeżeli podmiot zamawiający korzysta z możliwości przyznanej mu w art. 34 ust. 8 zdanie drugie rzeczonej dyrektywy, musi on wymagać od oferenta, który...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... swobody umów, opisana w art. 3531 k.c., doznaje szczególnego ograniczenia na gruncie zamówień publicznych w ten sposób, że zamawiający jest w istocie w sposób jednostronny uprawniony do kształtowania warunków przyszłej umowy, m.in. z uwagi na ograniczenie...

 • KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ... robót drogowych w okresie od marca 2011 do 27 grudnia 2012 r. Pismem z dnia 6 czerwca 2018 r. zamawiający poinformował o wyborze jako najkorzystniejszej oferty przystępującego INTERCOR. W wyniku oceny ofert w ramach KIO 1202/18 8 wszystkich kryteriów...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... 2018 r. w sprawie o sygn. akt KIO 1167/18 Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. ..., mielibyśmy do czynienia w przedmiotowej sprawie, gdyby przyjąć, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... doświadczenie tych osób - z okresów nakładających się ale wyłącznie 17 dla jednego z ww. zadań tj. w powyższym przypadku Zamawiający nie będzie wliczał kilkakrotnie tego samego okresu kalendarzowego do obliczenia lat doświadczenia. W pkt 9.2.11. lit h i...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... wyboru trybu z wolnej ręki). Skład orzekający Izby oświadczył bowiem, że dnia 26 kwietnia 2018 r. o godz. 15:25, Zamawiający uzupełnił dokumentację postepowania przetargowego i dostarczył do Izby m. in. dokumenty datowane na dzień 17 i 20 kwietnia 2018 r...

 • KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... U z a s a d n i e n i e Zamawiający – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie prowadzi w ... spełniania powyższych wymagań Wykonawca otrzyma 0 punktów. Zatem Zamawiający przyznawał wykonawcom w tym podkryterium 1 punkt, gdy ...

 • I C 1718/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-06-2018

  ...350,00 zł (3.445.000,00 zł netto) – bezsporne. Zamawiający w dniu 2 marca 2017 r. poinformował, że kwota przeznaczona na ... zł – bezsporne. Pismem z dnia 27 marca 2017 r. Zamawiający zwrócił się do powodów z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie ...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ... zasadności przyjęcia takich ilości, co stanowi o niezgodności treści oferty z treścią siwz jak również o błędzie w obliczeniu ceny. Zamawiający swoje przekonanie oparł o ostatni akapit str. 1 akapitów 1, 2 i pierwsze zdanie akapitu 3 str. 2 wyjaśnień z...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... za zadania, które nie potwierdzają w pełni spełniania wymagań opisanych w podkryterium Personel Wykonawcy 0 pkt. Wyjaśnił, że w IDW zamawiający wskazał w zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w pkt. 7.2.3) lit. b) ppkt 1), że: Wykonawca musi...

 • KIO 1080/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ....4649,7 m2, wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków – identyfikator nr 1216, wartość inwestycji ok. 11.900.000 zł brutto.” Zamawiający zgodnie z przyjętymi w siwz kryteriami, po zapoznaniu się z wyjaśnieniami w tym udzielonymi na jego wezwanie, dokonał oceny...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ..., że Tom V SIWZ zawierał m.in. koncepcję programową. Zamawiający poinformował, że materiały zawarte w tomie V nie stanowią OPZ.... również, że tom V w punkcie 2 zawierał Koncepcję programową, a zamawiający postanowił, że z tomu V do tomu III przenosi pkt 3 i...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... MPK - Łódź sp. z o.o. tych urządzeń - nie chodzi przy tym o wskazanie konkretnej umowy (tę informację Zamawiający posiada), ale informacje pozwalające na ocenę, czy jest to dostawa w rozumieniu wymogów warunku udziału w postępowaniu, w szczególności o...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... Robót w części 1 wskazał Panów A. P. oraz N. B. , oświadczając jednocześnie, że osoby te spełniają postawiony warunek. 3. Zamawiający pismem z dnia 29 stycznia 2018 r. wezwał wykonawcę do uzupełnienia (sprostowania) formularza JEDZ w trybie art. 26 ust. 3...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij