• T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  ... pozostałe instytucje zamawiające; c)      przed przyjęciem jakiegokolwiek zalecenia panel umożliwia wykonawcy i powiadomionym instytucjom zamawiającym przedłożenie uwag […]; 9.[…] W przypadku gdy instytucja zamawiająca zamierza podjąć surowszą decyzję niż...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...” Sp. z o. o. w Bełchatowie. IV. Postępowanie wyjaśniające w zakresie bazy transportowej. 1. Pismem z 06.08.2018 r. zamawiający wezwał przystępującego, na kanwie art. 87 ust. 1 p.z.p., do złożenia wyjaśnień dotyczących bazy transportowej. 2. W odpowiedzi...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ... 1266/18, z 15 lutego 2018 roku, KIO 173/18, z 6 marca 2018 roku, KIO 355/18. III. Uzasadnienie ad. 2 1. Zamawiający w treści przyszłej umowy dotyczącej Zamówienia, tj. treści Subklauzuli 1.1.4.15 [Odsetki] WSK wprowadził na potrzeby Kontraktu definicję...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... stanu sanitarnego, porządkowego i technicznego pojemników (także § 5 ust. 1 pkt 8) oraz ust. 2 pkt 2) - 5) OPZ). Zamawiający wskazał przy tym w § 7 ust. 5 OPZ „szacunkowe dane ilościowe dotyczące liczby pojemników i ich typów przypisanych do nieruchomości...

 • KIO 1819/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ...1819/18 U z a s a d n i e n i e Zamawiający – ENERGA-OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku prowadzi w trybie ...Rozdziale VIII SIWZ „Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców”, Zamawiający wskazał, że: W celu potwierdzenia, że oferowane liczniki spełniają...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... Oferta odwołującego AVR okazała się z tego powodu wprost niezgodna z wymogami SIWZ dot. koszenia zawartymi na str. 114 OPZ. Zamawiający zastrzegł tam, że roślinność niska (trawa) nie może 43 być wyższa niż 30 cm na całej powierzchni objętej utrzymaniem za...

 • KIO 1826/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... przedstawił względem § 9 ust. 3 pkt 1) oraz pkt 2) załącznika nr 3 do SIWZ, zawierającego projekt umowy, zaznaczając, że Zamawiający, mimo nieco odmiennej treści w postanowieniu § 9 ust. 3 pkt 1 oraz pkt 2 projektu umowy w porównaniu do postanowienia...

 • KIO 1821/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ...U z a s a d n i e n i e Zamawiający – Komenda Główna Policji, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie ...26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z ...

 • KIO 1831/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  .... Przewodniczący: ……………………………… Członkowie: ……………………………… ……………………………… 3 Sygn. akt: KIO 1831//18 U z a s a d n i e n i e Zamawiający – Komenda Główna Policji, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo...

 • XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... art. 138a ust 1 u.p.z.p., w którym wyraźnie zapisano, że stosowanie u.p.z.p. przez zamawiających sektorowych do zakupu świadectw pochodzenia jest wyłączone przedmiotowo. Oznacza to, że umowy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia obecnie nie...

 • V AGa 183/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... wykonał umowy w sposób należyty, nie dostarczył w uzgodnionym terminie pojemników na śmieci do wskazanych nieruchomości. W związku z tym Zamawiający na podstawie § 11, ust. l pkt 7 umowy nr (...) z dnia 13 maja 2013 r. wystawił Wykonawcy notę obciążeniową...

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... wyznaczyć termin, który nie może być krótszy niż 15 dni od daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu. 4.      Podmiot zamawiający może skrócić o pięć dni termin składania ofert określony w ust. 1 akapit drugi niniejszego artykułu, jeżeli akceptuje składanie...

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... może złożyć ofertę w odpowiedzi na zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, o tyle dyrektywa ta pozwala instytucjom zamawiającym na ustanowienie w takiej procedurze minimalnych wymagań w ramach oceny technicznej. 28      W tym względzie, jak wskazał...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ... zawartych w SIWZ i będą robione na specjalne zamówienie. Izba zważyła: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Stosownie do treści art. 90 ust...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... Polska Sp. z o. o., w szczególności w związku z uzasadnieniem stanowiącym treść pisma z dnia 23 lipca 2018 r., Zamawiający podawał, że podtrzymuje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 13 lipca 2018 r. Jednocześnie stwierdza, że tezy zawarte w odwołaniu...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ...www.spec.org) dla konfiguracji dwuprocesorowej z oferowanymi procesorami.” W odpowiedzi na pytanie nr 1 z 11 maja 2018 r. Zamawiający wskazał listę procesorów referencyjnych z rodziny Skylake i z rodziny Broadwell, w której dla serwerów typu V i VI wskazał...

 • KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... we Wrocławiu. Przewodniczący: ……………………………….……… 3 Sygn. akt KIO 1711/18 U z a s a d n i e n i e Zamawiający - Gmina Wrocław oraz MPWiK S.A. z siedzibą we Wrocławiu reprezentowane przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. z...

 • KIO 1444/18, KIO 1455/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... ……………………………… 3 Sygn. akt: KIO 1444/18 KIO 1455/18 U z a s a d n i e n i e Zamawiający – Innogy Stoen Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie prowadzi w trybie przetargu niegraniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... 13 tym zadaniu, zatem winny być już nie tylko pokazane ale i udowodnione w wyjaśnieniach z dnia 21.05.2018r. Zamawiający nie może do skutku wyciągać od wykonawcy informacji elementarnych. Odwołujący podniósł, że wyjaśnienia HYMON z dnia 14.06.2018r., nie...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... terminu, o którym mowa w pkt 1.7 i innych wymogów wynikających z SOPZ”. W rozdziale V siwz „Termin realizacji” Zamawiający podał, że przedmiot zamówienia, zarówno dla części 1, jak części 2, winien zostać zrealizowany w terminie wskazanym w ofercie przez...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ... Odwołującego w odwołaniu, czy też w drugim wniosku o otwarcie na nowo rozprawy z 28.08.2018 r., gdyż ani Zamawiający, ani Przystępujący nie kwestionowali treści umowy konsorcjum przywoływanej przez Odwołującego] oraz aneks nr 1 z 18.06.2018 r. Nadto...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... wynosi od 13% do 17% sumy cen Fazy I, II, III i IV (pozycja 35 Tabeli).”. W ofercie NMG SA Zamawiający stwierdził określone nieprawidłowości przywołane szczegółowo w informacji o odrzuceniu oraz odwołaniu. Następnie, wezwał NMG SA do wyjaśnień pismem z 19...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... załącznikami w celu powiadomienia Zamawiającego o ograniczeniu – zakazie ubiegania się o zamówienia publiczne. Pismem z dnia 2.07.2018 r. Zamawiający zwrócił się z wnioskiem o wydanie opinii prawnej do Prezesa UZP w zakresie wykładni art. 24 ust. 1 pkt 21...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... dalsze wyjaśnienia od zamawiającego co do zakresu wezwania (pismo z dnia 28.05.18r. SITWM, pismo z 29.05.18r. zamawiający) udzielił stosowanych i właściwych oraz wyczerpujących do zakresu wezwania wyjaśnień a co uczynił w dniu 03.06.2018 roku pismo...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... niego pozycję dalece zbliżoną do pozycji wykonawcy - członka konsorcjum. W stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się Samindruk, Zamawiający bada czy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp...

 • KIO 1548/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  .... akt V ACa 175/08, wyrok KIO 1639/11).” Kolejno wskazać należy, iż zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt...

 • KIO 1533/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ... w Gdańsku. Przewodniczący:……………………… 2 Sygn. akt KIO 1533/18 U z a s a d n i e n i e Zamawiający: 22 Baza Lotnictwa Taktycznego, ul. 17 marca 20, 82-200 Malbork wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa latarek...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp Odwołujący wskazał, iż zgodnie z postanowieniem 5.1. lit.a) SIWZ Zamawiający, w zakresie warunku dotyczącego doświadczenia, wymaga wykazania przez Wykonawców, iż: „a) wykonali w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem...

 • I AGa 108/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-08-2018

  ...w którego Rozdziale 1, pkt 6 ( k. 73 ) zapisano, że „Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany w terminie od 1.10.2012 r.... do 1.10.2018 r.” Dnia 10 sierpnia 2012 roku Zamawiający ( pozwany ), działając na zasadzie art. 38 ust. 4 p.z...

 • KIO 1421/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...3 U z a s a d n i e n i e Zamawiający PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie prowadzi na ... dniu składania ofert krąg wykonawców będzie inny, niż gdyby Zamawiający sporządził SIWZ i prowadził postępowanie zgodnie z przepisami ustawy pzp...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij