• KIO 86/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ... Karnego w Herbach lub w siedzibie Wykonawcy. Odwołujący poinformował również, że w przypadku wyboru jego oferty oraz podpisaniu umowy z Zamawiającym jest zdecydowany na podstawie §2 ust.3 umowy o 7 odpłatnym zatrudnieniu skazanych z dnia 18.11.2016 r. na...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... samym, wskazanie podwykonawców (na podstawie art. 36b ustawy Pzp) ma charakter merytoryczny (a nie jedynie formalny) wyłącznie w przypadku, kiedy Zamawiający w SIWZ wskazuje wprost, że podwykonawców (o jakich mowa w art. 36a ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art...

 • KIO 2279/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ... dodać także, że „ (…) Obowiązek przestrzegania reguł określonych w art. 29 ust. 1 i 2 Pzp nie oznacza, że zamawiający nie ma prawa określić przedmiotu zamówienia w sposób uwzględniający jego potrzeby i aby uzyskać oczekiwany efekt, nawet jeśli wyklucza to...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ...powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W dniu 06.04.2017 r. Zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji UE; W dniu 08.04.2017 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ...T., jako najkorzystniejszej, Odwołujący w dniu 7 września 2017 r. zwrócił się ponownie do Zamawiającego o udostępnienie całości korespondencji pomiędzy Zamawiającym a T., w tym wezwań do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1, 3 i 3a Pzp. W odpowiedzi...

 • KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ... ulotce. Oferta Roche nie została odrzucona, tym samym brak było podstaw do odrzucenia z tego powodu oferty Odwołującego. Tym samym Zamawiający, odrzucając ofertę 8 Odwołującego, oprócz art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, naruszył wyrażoną w art. 7 ustawy Pzp zasadę...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... skutecznie złożona opinia bankowa z dnia 8 czerwca 2017 roku przesłana do Zamawiającego mailem w dniu 9 sierpnia 2017 roku. Zamawiający słusznie nie uznał tego działania jako wypełnienia wezwania w trybie art. 26 ust. 1 Pzp, gdyż zostało ono dokonane po...

 • C-198/16 P

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  ..., że „[j]eżeli w przypadku konkretnego zamówienia oferty wydają się nienormalnie [rażąco] niskie w stosunku do świadczeń, zamawiający zobowiązany jest przed odrzuceniem tych ofert zwrócić się na piśmie do oferenta o podanie szczegółów dotyczących tych...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ...stawkę podatku VAT, o ile omyłka polegająca na takiej niezgodności nie powoduje istotnych zmian treści oferty. Natomiast w sytuacji, gdy zamawiający nie określił w siwz stawki podatku VAT, wówczas nie występuje inna omyłka w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...26 czerwca 2017 r., to wezwanie go po raz kolejny do wyjaśnień w tym samym zakresie jest niedopuszczalne, podczas gdy Zamawiający jest zobowiązany do należytego badania i oceny ofert oraz do równego traktowania wykonawców, a co za tym idzie był zobowiązany...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... zł/km. B. Koszty szkoleń - 90 000 zł rocznie wyliczono na podstawie dotychczasowej działalności i wykonywania kontraktów z ZTM i Zamawiającym. Koszt roczny przewidziany dla 1 pracownika to 500 zł, czyli 0,01 zł/km. C. Koszty badań lekarskich - 80 000...

 • KIO 1998/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp winny mieć taki charakter, by czynności ich poprawy mógł dokonać Zamawiający samodzielnie, bez udziału wykonawcy w tej czynności. Oznacza to, że „oczywistość” omyłki winna być możliwa do ustalenia na podstawie oferty...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego zawartą z zamawiającym, 4. art. 24 ust. 1 pkt 12 w związku z... 4 oraz rozdziale V ust. 3 s.i.w.z., zamawiający będzie oceniał łącznie. W rozdziale V „Warunki udziału w postępowaniu oraz...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... i e n i e do wyroku z dnia 10 października 2017 r. w sprawie o sygn. akt KIO 1994/17 Zamawiający – Miasto Puławy - prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” w P. – etap I...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... celu podpisania umowy w związku z wyznaczonym na ten sam dzień posiedzeniem Krajowej Izby Odwoławczej. Dot. dowodów z pkt 5-6 Zamawiający wyznaczył kolejny termin podpisania umowy na dzień 06.09.2017 r. na godzinę 11:00. Jak wskazane zostało w odwołaniu...

 • KIO 1999/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... w Poznaniu. Przewodniczący: ………………………. 2 Sygn. akt: KIO 1999/17 U z a s a d n i e n i e Zamawiający – Wielkopolskie Centrum Onkologii z siedzibą w Poznaniu prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ...zw. z art. 29 oraz art. 139 ust. 1 Pzp. 4. Zarzut dot. §5 ust. 6 (III.3 lit. a) Zamawiający wprowadza zakaz używania substancji żrących na wszystkich zatokach autobusowych. Natomiast ulice (za wyjątkiem dróg o nawierzchniach betonowych) mogą być posypywane...

 • KIO 1993/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... budowie lub przebudowie łącznie oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej i budowy lub przebudowy kabli SN i nN - otrzyma 10 pkt. Zamawiający uczynił przy tym uwagę, że osoba wskazana w celu spełnienia kryterium opisanego w pkt 47 podpunkt 2.2 lit b...

 • KIO 1988/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w W.. 2 Przewodniczący: ……………………… 3 Sygn. akt KIO 1988/17 Uzasadnienie Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. W. S.A. w W. – prowadzi w trybie przetargu...

 • KIO 1960/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  .... DB2. Do postępowania odwoławczego przystąpili po stronie Zamawiającego Wykonawcy: A. P. S.A oraz C. P. Sp. z o.o. Zamawiający na posiedzeniu Izby w dniu 03.10.2017 r., przed otwarciem rozprawy, złożył do akt sprawy pisemną odpowiedź na odwołanie...

 • KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... istotny jest sposób wdrożenia tych zaleceń do krajowego porządku prawnego. W art. 36aa ustawy Pzp w ust. 1 czytamy, że: Zamawiający może podzielić zamówienie na części, określając zakres i przedmiot tych części. Art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp stanowi...

 • KIO 1990/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...wyjaśnień treści oferty. Pismem z dnia 1 września 2017 r. odwołujący udzielił wyjaśnień. Pismem z dnia 11 września 2017 r. zamawiający poinformował o wyborze oferty wykonawcy AMED oraz o odrzuceniu m.in. oferty odwołującego, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt...

 • KIO 1969/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... przesłał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom 19.09.2017 r. (art. 185 ust. 1 in initio Pzp). Zamawiający wniósł 5.10.2017 r. odpowiedź na odwołanie wnosząc o oddalenie odwołania. Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem stron, na podstawie...

 • KIO 1986/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... z uniesioną wargą, z przednią stabilizacją AS, ze stabilizacją tylną PS nie zawierają takiej informacji. W dniu 31 sierpnia 2017r. zamawiający opierając się o pismo odwołującego wezwał Z. B. w trybie art. 87 ust. 1 ustawy do wyjaśnień: a) W ofercie...

 • KIO 1940/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 7 lipca 2017 r. nr 2017/S 128-260583. 5 września 2017 r. zamawiający zawiadomił wykonawcę T. S. sp. z o.o. w W., zwanego dalej „odwołującym” o wyborze w zakresie części III...

 • KIO 1965/17, KIO 1966/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... cena ofertowa zawierała wszystkie związane z tym niezbędne do poniesienia koszty. Następnie Odwołujący wskazał, że w dniu 8 września 2017r. Zamawiający odrzucił oferty Odwołującego się na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...wpisał w jakiejś pozycji „0" - wedle zasad SIWZ, Zamawiający przyjąłby, że koszty tych elementów są skalkulowane gdzieś indziej -... W zakresie Pytania B.1. W uzasadnieniu odrzucenia Zamawiający wskazał, że: „Zamawiający pismem z dnia 04.07.2017 r. zwrócił ...

 • KIO 1981/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... w Warszawie. Przewodniczący:…………………………….. 2 Sygn. akt: KIO 1981/17 U z a s a d n i e n i e Zamawiający: Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych sp. z o.o., ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w...

 • KIO 1989/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r poz. 1579 ze zm.) w sytuacji, kiedy jest zamawiającym sektorowym, a wartość zamówienia według oszacowania nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy...

 • KIO 1987/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ...S. A. z siedzibą w Łodzi z dnia 21 września 2017 r. /. Pismem z dnia 26 września 2017 r. Zamawiający odpowiedział na odwołanie, uwzględniając odwołanie w całości. /dokumentacja postępowania: Odpowiedź na odwołanie Zamawiającego z dnia 26 września 2017 r. /...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij