• KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... w pkt. 7.2.1 ppkt b, w którym Zamawiający określił, iż usługa ma być realizowana „przez okres najmniej ...brutto: 24.342.930,00 zł). Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości...

 • KIO 2629/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ...29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą Pzp", Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Pytanie Zgodnie z zapisem w treści ogłoszenia o zamówieniu w pkt 111.1...

 • KIO 2550/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... Zamawiającemu naruszenie przepisów: art. 7 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Następnie Izba ustaliła, że Zamawiający w dniu 7 grudnia 2017 r. złożył odpowiedź na odwołanie, w której oświadczył, że w części uwzględnia zarzuty przedstawione w...

 • KIO 2627/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ...ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126), wykaz zrealizowanych dostaw ma zawierać m.in: informacje...

 • KIO 2678/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... co wynikać ma z faktu, że inną kwotę przewidziano na rok 2017, a inną na rok 2018. Należy podkreślić, że Zamawiający dokonując szacunków kwoty zamówienia, powinien zabezpieczyć środki na realizację tego zamówienia. Co więcej, kwota taka nie zależy od tego...

 • KIO 2563/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp. Zamawiający w uzasadnieniu na str. 4 pisma wskazał, że „[…]...potwierdzają czy Wykonawca posiada w/w środku finansowe w związku z czym Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania[…]”. Naruszenie art. 24 ust 1 pkt...

 • KIO 2626/17, KIO 2639/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... Sygn. akt: KIO 2626/17 Sygn. akt: KIO 2639/17 U z a s a d n i e n i e Zamawiający – Sąd Okręgowy w Łodzi - prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę stacjonarnego urządzenia rentgenowskiego do...

 • KIO 2607/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... skuteczność przystąpienia ww. wykonawcy, który stał się tym samym uczestnikiem postępowania odwoławczego. W dniu 19 grudnia 2017 r. Zamawiający wobec wniesienia odwołania do Prezesa KIO wniósł, w trybie art. 186 ust. 1 ustawy Pzp, odpowiedź na odwołanie...

 • KIO 2616/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...,00. Tymczasem w informacji przekazanej przez Zamawiającego z dnia 1 grudnia 2017 r. w tabeli 2 dla części 2 zamówienia Zamawiający podał, że w kryterium cena Odwołujący uzyskał 58,40 pkt i taka też punktacja posłużyła do wyliczenia łącznej liczby punktów...

 • KIO 2606/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... rozumieniu przepisu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Izba ustaliła następujący stan faktyczny. Pismem z dnia 6.09.2017 r. Zamawiający zwrócił się do wykonawcy POLAQUA Sp. z o.o. o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty na podstawie art. 87...

 • KIO 2567/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). Zamawiający – Gmina Miasta Tarnowa w dniu 22.11.2017 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa opublikował informację o...

 • KIO 2600/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... r. dokonał wyboru oferty Grifols Polska Sp. z o.o. Zamawiający w treści SIWZ - rozdział I, pkt. 3.4 Tabela nr... wskazać należy, że jest to akt prawny do stosowania którego Zamawiający jest zobowiązany i określa on wymagania wobec systemu automatycznego m.in...

 • KIO 2591/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... części. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio. 5a. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.... wyboru oferty według kryteriów opisanych w siwz. Tym samym zamawiający naruszył art. 91 ust. 1 ustawy. Zarzut naruszenia ...

 • KIO 2613/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... u zamawiającego oraz odzież roboczą w kolorze innym niż biały. Środki dezynfekcyjne do dezynfekcji wanny do porodu w wodzie zabezpiecza zamawiający”, 3) pkt III ppkt 5 lit c – f SIWZ, 4) pkt IV SIWZ. Jego zdaniem z powyższego wynika, że prawidłowe...

 • KIO 2623/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...co oznacza, że każda z nich jest w stanie przyjąć jedynie pewną część takich odpadów, a dodatkowo na tym etapie zamawiający nie ma podpisanych umów na zagospodarowanie odpadów (nie ma gwarancji, że instalacje będą przyjmowały odpady w takim zakresie, jakim...

 • KIO 2609/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... wynosi około 1 mln zł. Zauważył niezgodność postępowania Zamawiającego z normą wyrażoną w art. 140 ust. 1 ustawy Pzp. Skoro Zamawiający dokonał 9 opisu określonej funkcjonalności (poz. nr 20), to na etapie badania i oceny ofert powinno być wiadome w jaki...

 • KIO 2610/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... SIWZ dokonana na zasadach art. 65 Kc potwierdza, że Zamawiający dopuścił zaoferowanie rozwiązań równoważnych w zakresie, o którym mowa;.... W odpowiedzi na odwołanie (pismo z dnia 20.12.2017 r.) Zamawiający w zakresie zarzutu naruszenia: (1) art. 29 ust. 2 i...

 • KIO 2630/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...warunkiem, że ich przedmiot odpowiada wszystkim wymaganiom (zakres i wartość), o których mowa w pkt 5.1.1. siwz - zamawiający wymaga, aby w wykazie usług (wg załącznika nr III. 1 do siwz) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych usług spełniających...

 • KIO 2581/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...najmu, Najemca będzie realizował umowę na usługę odbioru i utylizację odpadów. Zamawiający w punkcie 1.4. s.i.w.z. wskazał, że... i przystępującego. Pismem z dnia 20 października 2017 roku zamawiający wezwał przystępującego na podstawie § 3 ust. 9 wzoru umowy...

 • KIO 2599/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...mobilności”. Dnia 30 listopada 2017 roku, zamawiający przekazał wykonawcom informację o wynikach oceny .... (dalej: „konsorcjum Szczęśniak), 3) wykonawca SILTEC Sp. z o.o. Zamawiający dnia 21 grudnia 2017 roku, przesłał do Izby (oraz w dniu 22 grudnia 2017...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...wymagał wniesienia wadium. Wymagania dotyczące wadium zostały wskazane w Sekcji nr 8 SIWZ. W Sekcji 9 SIWZ pkt. 9.1. zamawiający wskazał, że termin związania ofertą wynosi 90 dni. Natomiast termin składania ofert wyznaczono na dzień 7 sierpnia 2017 r. Sygn...

 • KIO 2601/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... o udzielenie zamówienia: Autobox Innovations Sp. z o.o. Sp.k., Auto Special Sp. z o.o. (dalej: „konsorcjum Autobox”). Zamawiający dnia 21 grudnia 2017 roku, przesłał do Izby (oraz w dniu 22 grudnia 2017 roku, złożył na posiedzeniu) pismo procesowe...

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... niektórych usług wchodzących w skład zamówienia została zwiększona - załącznik nr 1 i 2. 5. Biorąc pod uwagę wszystkie argumenty, Zamawiający nie miał podstaw, aby podejrzewać, że cena i jej składniki dla części 1 zawiera rażąco niską cenę, w związku z...

 • KIO 2602/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołujący podnosi także, iż Zamawiający nie ocenił innych złożonych przez niego 12 dowodów, w tym wypisu CEIDG, który ma stanowić urzędowy dokument poświadczający prowadzenie działalności...

 • KIO 2617/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...mobilności”. Dnia 30 listopada 2017 roku, zamawiający przekazał wykonawcom informację o wynikach oceny .... (dalej: „konsorcjum Szczęśniak), 3) wykonawca SILTEC Sp. z o.o., Zamawiający dnia 21 grudnia 2017 roku, przesłał do Izby (oraz w dniu 22 grudnia 2017...

 • KIO 2622/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...mobilności”. Dnia 30 listopada 2017 roku, zamawiający przekazał wykonawcom informację o wynikach oceny .... (dalej: „konsorcjum Szczęśniak), 3) wykonawca SILTEC Sp. z o.o., Zamawiający dnia 21 grudnia 2017 roku, przesłał do Izby (oraz w dniu 22 grudnia 2017...

 • KIO 2604/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...dla żywienia startowego” zdaniem: „Okres ważności 24h dla żywienia kompletnego i częściowego oraz 7 dni dla żywienia startowego”. Zamawiający wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odpowiedź na odwołanie w formie pisemnej w dniu 22 grudnia 2017 r. (za...

 • KIO 2571/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... w zakresie przywołanego parametru spełniać wymaganie „nie gorszy niż”, „większy lub równy”. W piśmie z dnia 01.09.2017 r. Zamawiający w odpowiedzi napytanie nr 2 „Dotyczy Notebook NBU LTE. Czy wymagane, wbudowane porty i złącza oraz ich ilość to jest...

 • KIO 2618/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...lub „ustawa”): Art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków ...oświadczenia i dokumenty. Dnia 30 listopada 2017 roku, zamawiający wezwał odwołującego na mocy art. 26 ust. 4...

 • KIO 2621/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... w Warszawie. Przewodniczący:………………………… 2 Sygn. akt KIO 2621/17 U z a s a d n i e n i e Zamawiający: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa wszczął postępowanie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij