• KIO 1080/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ...2018 r. wskazał następujące doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia: „doświadczenie: 30 lat Inspektor nadzoru 1. Rozbudowa... stanowiły próbę zmiany treści oferty przez uzupełniające i dodatkowe opisanie rodzajów robót budowlanych ...

 • KIO 783/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... minimalna stawka godzinowa za pracę pracownika. Ponadto wziął on zapewne pod uwagę wartość szacunkową zamówienia i ewentualne zamówienia uzupełniające. Niewykluczone też, że cena za roboczogodzinę świadczenia usług została przerzucona do innych usług, a...

 • KIO 753/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... pomimo, że jej treść jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ); 2) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy...co do zgodności oferty z SIWZ, podaje nowe okoliczności uzupełniające ofertę o treść pozwalającą na „dostosowanie” tej oferty do...

 • KIO 718/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  ...174.180.482,40 zł (41.720.875,00 euro) – dla zamówienia podstawowego, a wraz z zamówieniami polegającymi na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na kwotę...etapie badania oferty. Wymagać mogło to uzupełniającego wezwania do złożenia wyjaśnień, które byłoby...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... tej kwoty, czy ograniczanie zakresu w związku z podziałem na zamówienie podstawowe oraz zamówienie opcjonalne i zamówienia uzupełniające. Obiektywnie do marca 2018 roku mogły zaistnieć okoliczności, których uwzględnienie pozwalałoby na zwiększenie podanej...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...wyeliminowanie. W zawiadomieniu Zamawiający wskazał, że w zakresie części nr 3 zamówienia odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 ...podaje całkowicie nowe lub zmienione okoliczności uzupełniające ofertę o treść pozwalającą na „...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... sformułowanie wniosków, opracowanie opinii uzupełniającej i ewentualny dojazd najtańszym środkiem...zamówień publicznych miało wpływ na wynik prowadzonego przez niego postępowania o udzielenie zamówienia, wobec czego – działając na podstawie art. 192 ust. 1,...

 • KIO 534/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ... bez nakładów dodatkowych to 1.234.531,18 złotych netto, natomiast kwota podana w odwołaniu uwzględnia zamówienia uzupełniające. Obie oferty złożone w postępowaniu są ofertami wykonawców, których uważa za doświadczonych i rzetelnych, a zatem uważa...

 • KIO 543/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ... r. za numerem 2018/S 049-107975. Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są usługi, jest wyższa od...łącznej wysokości kar umownych z możliwością dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przez Zamawiającego do wysokości 100% wartości brutto umowy...

 • KIO 488/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ... ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (1) DGP Clean Partner Sp. z o.o., (2) PU GOS-ZEC..., poza spełnianiem funkcji korygującej i uzupełniającej na gruncie przepisów znku, stanowi również...

 • KIO 403/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ...; - specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ” wraz załącznikami oraz jej zmianami; - dokumentu z dnia 22 stycznia 2018 r. stanowiącego odpowiedzi na pytania zadane do treści SIWZ; - przedmiaru uzupełniającego nr 2 opublikowanego w dniu...

 • KIO 382/18, KIO 383/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ...brak wskazania w ogłoszeniu o zamówieniu podstaw do zastosowania fakultatywnego wykluczenia z zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp. Zgodnie z art...Zarządu udziela odpowiedzi „ok. 2 tygodni” na uzupełniające pytanie, czy po odrzuceniu oferty - wskazuje ...

 • KIO 329/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ...umownej, Wykonawca ma prawo domagania się odszkodowania uzupełniającego. m) nakazanie Zamawiającemu modyfikacji §14 ust....art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który ogranicza konkurencją i podważa równą pozycją ...

 • KIO 298/18

  Orzeczenia KIO, 06-03-2018

  ...od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum w składzie: ECM Group Polska S.A. z siedzibą ... druga z umów został zawarta jako zamówienie uzupełniające (czego odwołujący także nie kwestionował), co w...

 • KIO 295/18

  Orzeczenia KIO, 06-03-2018

  ... 448,32 zł, natomiast Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę26 861 561,17 zł brutto. W postępowaniu w ...r., Wniosek odwołującego z dnia 22.02.2018 r. o uzupełniające informacje do protokołu postępowania w trybie art 96 ust. 3 ...

 • KIO 314/18

  Orzeczenia KIO, 06-03-2018

  ... jest to okoliczność notoryjna. Izba stwierdziła również, że nie znalazło odzwierciedlenia w treści wyjaśnień stwierdzenie odwołującego, w zakresie zamówienia uzupełniającego, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p., że wykonawca Deral – Dez założył „z...

 • KIO 268/18

  Orzeczenia KIO, 05-03-2018

  ... (dalej „IDW") stanowiącej Tom I SIWZ, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej...zgodności oferty z siwz, podaje nowe okoliczności uzupełniające ofertę o treść pozwalającą na "dostosowanie"...

 • KIO 292/18

  Orzeczenia KIO, 02-03-2018

  ... Oznacza to, iż w sytuacji, gdy świadczenie uzupełniające podlega co do zasady opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT... śmieci i usuwania śniegu. Biorąc pod uwagę opis przedmiotu 50 zamówienia i sposób wykonania tychże usług: za pomocą szczotek, wodą pod...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ...19 stycznia 2018 r. zamawiający przesłał wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia Kamena C.D. sp. z o.o. w Gdyni, Safe CO... niż utrata wadium, a dochodzenie odszkodowania uzupełniającego jest wykluczone. Zastrzeżenie wadialne skutkuje więc...

 • KIO 231/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ... zł, która – w przeciwieństwie do cen zawartych w ofertach – obejmuje także zamówienia, o których mowa w 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp (tzw. zamówienia uzupełniające) – dokumentacja Postępowania (wniosek o przeprowadzenie Postępowania, protokół ZP). Złożone w...

 • KIO 141/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ..., orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu w części 1 zamówienia: 1.1. unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 1.2. odrzucenie..., poza spełnianiem funkcji korygującej i uzupełniającej na gruncie przepisów Znk, stanowi ...

 • KIO 109/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ...w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 131e ust. 1... w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, tak od wykonawcy uzupełniającego braki (na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) w...

 • KIO 29/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... o braku dokumentu i konieczności wezwania do jego uzupełniającego złożenia. Istotą bowiem jest treść tego dokumentu, ...Wykonawcy w zasadzie potwierdza, że podmiot KERAM s.c. nie będzie realizował zamówienia. Podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy z ...

 • KIO 2712/17

  Orzeczenia KIO, 09-01-2018

  ... SIWZ - punktem 4 Załącznika nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu 4 Zamówienia) i § 4 Załącznika nr 2 do SIWZ (Projekt Umowy) - wskutek... odpadów nie stanowi okresu kalendarzowego, co potwierdza oświadczenie uzupełniające Załącznik nr 9 do SIWZ- - w oświadczeniu w...

 • KIO 2643/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  ... o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zakresie części 1 i 2 zamówienia; 3) art. 7 ust. 1 ustawy pzp w związku...9760 zł, przy czym musi ona zostać uzupełniona o narzuty podstawowe i uzupełniające: 1. narzuty podstawowe: - 9,76% ubezpieczenie emerytalne (11,...

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... regulacja, poza spełnianiem funkcji korygującej i uzupełniającej na gruncie przepisów Znk, stanowi również ... w różnych częściach postępowania i nigdy nie było zastrzeżeń do jego wyceny zamówienia a tym bardziej do ich realizacji. W roku 2015 - umowa nr...

 • KIO 2535/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... czym musi ona zostać uzupełniona o narzuty podstawowe i uzupełniające, zgodnie z przepisami prawa minimalna kalkulacyjna stawka za roboczogodzinę... podstawie umowy o pracę. W pkt 8 SIWZ termin realizacji zamówienia określono na dzień 5.10.2018 r., w pkt 20 ...

 • KIO 2495/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... ustala warunki postępowania, a w tym opracowuje SIWZ czy określa przedmiot zamówienia, a ograniczają go w tym zakresie przepisy m.in. art. ... wynegocjowanie między nimi cen na leki »uzupełniające«. Kwestie dalszego prowadzenia postępowania przetargowego po ...

 • I C 189/11

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-12-2017

  ...w pełni stanowisko powoda, należy uznać, iż w przypadku zamówienia dodatkowego objętego kwestionowaną umową z dnia 12 maja 2009r., ... oraz kosztów pisemnej opinii biegłego J. T. oraz uzupełniającej opinii tegoż biegłego, wypłaconych w łącznej kwocie 22.310...

 • KIO 2502/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ...w Postępowaniu nie doszło do sformułowania opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający konkurencję. Decyzję o unieważnieniu Postępowania Zamawiający uzasadnił wynikami ekspertyzy oraz uzupełniającej ją opinii biegłego. W zawiadomieniu o unieważnieniu...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij