• KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ...w piśmie nie zasługują na uwzględnienie W ramach uzasadnienia opinii uzupełniającej wskazano, że podnoszone przez S. H. w piśmie z...zadane przez Odwołującego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia pytanie, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi nr ...

 • KIO 1993/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... części oddala odwołanie, 3. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: P. W. B. Sp. z o.o. z siedzibą w B.....od uwzględnienia części zarzutów, pisma uzupełniającego Przystępującego z dnia 9 października 2017r...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... z Dokumentacji Postępowania). Wykonanie dodatkowych badań geologicznych, gruntowo- wodnych wchodzi w zakres zamówienia (zakres prac projektowych). Wykonawca musi zrobić badania uzupełniające zgodnie ze Specyfikacją na projektowanie SP.40.20.00, SP.40.30...

 • KIO 1948/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... z powodu niezgodności z pkt 1.3. ppkt 7 opisu przedmiotu zamówienia, będącego załącznikiem do siwz, ponieważ z tabeli na str. 20 oferty...do zgodności oferty z siwz, podaje nowe okoliczności uzupełniające ofertę o treść pozwalającą na „dostosowanie” tej ...

 • KIO 1890/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ...wykonawcy oraz nieprzeprowadzenie postępowania wyjaśniającego lub uzupełniającego w trybie art.26 ust.... to należy udzielić odpowiedzi negatywnej. Zamawiający w IWZ ustalił, że udzieli zamówienia stosując tzw. procedurę odwróconą, zgodnie z art. 24aa Pzp, w ...

 • KIO 1839/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... przedłużenie terminu związania ofertą i nie wniósł uzupełniającego wadium na nowy okres – co czyni dokonanie... dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126) – przez to, że zamawiający...

 • KIO 1813/17

  Orzeczenia KIO, 11-09-2017

  ... 1813/17 10 Opis doświadczenia osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia składany jest (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do 1DW... 1 pkt 2 ustawy Pzp,  zaniechania uzupełniającego wezwania odwołującego do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej...

 • KIO 1726/17

  Orzeczenia KIO, 05-09-2017

  ... SIWZ - IDW oraz Sekcja VI: [Informacje uzupełniające] Ogłoszenia o zamówieniu. Pierwotny termin związania ofertą ...PZP. 17.7. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie...

 • KIO 1727/17

  Orzeczenia KIO, 29-08-2017

  ...w kolumnie nr 5 i 6 KNR — zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Ze wskazanej kolumny nr 5 i 6 wynika, iż jeśli ...Konsorcjum w kosztorysie wyceniło pozycję bez uwzględnienia pozycji uzupełniającej KNR 2-31 0101-02. Konsorcjum nie załączyło ceny jednostkowej...

 • KIO 1682/17

  Orzeczenia KIO, 28-08-2017

  ...29.05.2013r. – 28.05.2015 r. Można przypuszczać, że zamówienia realizował M.D. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą G.D. M... koszenia 16 trawników (usługa z poz. 2), Izba przyjęła uzupełniające oświadczenia wystawcy referencji T. (...) Sp. z o.o., ...

 • KIO 1637/17, KIO 1673/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... jest iluzoryczny, gdyż po doliczeniu wszystkich kosztów realizacji zamówienia firma nie osiągnie zysku. W oparciu o złożone ...powyższą okoliczność SIWZ załączona do złożonego na rozprawie pisemnego uzupełniającego stanowiska Odwołującego - § 2 ust. 4 zał....

 • KIO 1628/17

  Orzeczenia KIO, 21-08-2017

  ... niskiej, tj. ceny nie zapewniającej pokrycia kosztów realizacji zamówienia, ewentualnie, 2) art. 90 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wystosowania do ww. wykonawcy uzupełniającego wezwania o wyjaśnienie elementów kalkulacyjnych ceny oferty, 3) art...

 • KIO 1479/17

  Orzeczenia KIO, 04-08-2017

  ...odrzucenia oferty złożonej przez O. w ramach części nr 39 zamówienia, pomimo że jest ona niezgodna z treścią SIWZ, gdyż ...przez pryzmat art. 3 ust. 1 ZNKU z uwzględnieniem jego funkcji uzupełniającej. ” (Wyrok SN - Izba Cywilna z 2009-06-09, sygn. akt ...

 • KIO 1488/17

  Orzeczenia KIO, 02-08-2017

  ...art. 387 § 1 k.c. poprzez określenie terminu realizacji zamówienia (zakończenia całości prac) jako datę sztywną, uniemożliwiającą wykonanie przewidzianego ...Warunki Szczególne Kontraktu, zmieniające, uzupełniające, wykreślające i wprowadzające dodatkowe ...

 • KIO 1402/17

  Orzeczenia KIO, 26-07-2017

  ...W. sp. j. z siedzibą w W. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją ...Zamawiający uznał za konieczne przeprowadzenie uzupełniającej prezentacji, bo pierwsza zakończyła...

 • KIO 1415/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ..., gdyż jak wynika ze strony 5 akapit 2 odwołania - odwołujący uznawał, że pierwszeństwo winno mieć zastosowanie zamówienia z wolnej ręki - jako zamówienia uzupełniającego w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Nie można również pomijać, że...

 • KIO 1137/17, KIO 1147/17, KIO 1151/17, KIO 1157/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ... rok 2018 r. o kwotę niższą niż 150 zł nawet gdy zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez wykonawcę, [akcje uzupełniające] f. art. 29 ust. 1 i 2 i art. 7 ust. 1 Pzp przez niewyczerpujący i utrudniający uczciwą...

 • KIO 1356/17

  Orzeczenia KIO, 19-07-2017

  ... Strona druga tego dokumentu (Odwołujący nadmienia iż nie zostały one ponumerowane ani parafowane) zawiera natomiast informacje, że zamawiający przewiduje zamówieniauzupełniające określone w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Pzp a tabela kursu wyliczenia w EUR i...

 • KIO 1251/17

  Orzeczenia KIO, 17-07-2017

  ...cele przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego na zasadach określonych w ...przewidujący odrzucenie oferty, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 74 Ustawodawca nie przewidział odpowiedniego stosowania art. 89 ust. 1...

 • KIO 1213/17

  Orzeczenia KIO, 06-07-2017

  ... 2017 roku przez Odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, konsorcjum w składzie: D. I. Sp. z o.o...co obligowało Zamawiającego do wszczęcia procedury uzupełniającej w przypadku stwierdzenia uchybień w wyszczególnionym ...

 • KIO 1177/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ...s. w S., S. ul. (…) przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: R. sp. z o.o. – Lider Konsorcjum ul. (…), R. S... czyn nieuczciwej konkurencji również w drodze zastosowania funkcji uzupełniającej art. 3 ust. 1, tj. w ...

 • KIO 1230/17

  Orzeczenia KIO, 03-07-2017

  ... wartości jak i parametrów technicznych wymaganych postanowieniami SIWZ. Również dokumenty uzupełniające złożone na rozprawie takie jak: opisy przedmiotu zamówienia na poszczególne postępowania z Wykazu usług, umowy realizacji tych zamówień, program...

 • I ACa 69/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-06-2017

  ... które to opinie (tj. opinia pisemna, pisemne uzupełniające oraz opinie ustne) są wewnętrznie sprzeczne, nielogiczne i ... się do powoda o sporządzenie protokołu konieczności i udzielenie dodatkowego zamówienia, 6) poprzez przyjęcie, że w wielkości 10580 m 3...

 • KIO 1200/17

  Orzeczenia KIO, 23-06-2017

  ... (144.837.00 zł brutto). Dla określenia przesłanek rażąco niskiej ceny wartość ta została pomniejszona o oszacowaną wartość brutto zamówienia uzupełniającego, tj. 144.837,00 zł. Efektem tego było przyjęcie dla tych obliczeń kwoty 421.212,00 zł. Zamawiający...

 • KIO 1172/17

  Orzeczenia KIO, 22-06-2017

  ...od wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: P.-D. D. P. S.A. i A.-B. ... faksu i w postaci elektronicznej „Pismo uzupełniające Zamawiającego”, w którym w uzupełnieniu odpowiedzi na...

 • I C 713/12

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-06-2017

  ...wydruku z CEiIDG k. 289, umowy o udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych oraz pełnienie dyżurów medycznych ...( (...) w K.): głównej k. 351-368, uzupełniającej k. 460-463, drugiej opinii uzupełniającej k. 505-506, - opinii biegłego z zakresu...

 • KIO 1110/17

  Orzeczenia KIO, 19-06-2017

  ... Sp. z o. o. (…). przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Konsorcjum: I.-E. Sp. z o.o. (lider pełnomocnik), Z. U.... typu V w pierwotnie złożone karcie oraz uzupełniające na wezwanie ma oznaczenie (…), zaś uzupełniony ...

 • KIO 1015/17

  Orzeczenia KIO, 12-06-2017

  ... tej oferty nie odpowiada treści SIWZ, gdyż nie uwzględnia całego zakresu przedmiotu zamówienia wymaganego w SIWZ; - art. 7 w związku z art. 91...obligatoryjnych pn.: Schemat technologiczny (P&ID) pary uzupełniającej dla nowego bloku (lub o podobnej nazwie) ...

 • KIO 1034/17

  Orzeczenia KIO, 08-06-2017

  ... zatem do momentu złożenia oferty uzupełniającej przez Odwołującego Zamawiający nie widział konieczności...wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ...

 • II AKa 120/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-05-2017

  ... wpływ na treść wydanego orzeczenia poprzez dokonanie rozszerzającej interpretacji tego przepisu i uznanie, iż tryb zamówienia uzupełniającego pozwalał na nabywanie usług, jak również poprzez wadliwą interpretację znamienia konieczności nabywania rzeczy o...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij