• I C 505/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-02-2019

  .... w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 4 kwietnia 2012 r. na...kubaturowy. Część B. Stan surowy. 2.1. Prace uzupełniające i poprawkowe po dotychczasowym wykonawcy robót, obejmujące: ścianki ...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ...(słownie: sto milionów) PLN brutto; Informacje uzupełniające: 7) Pod pojęciem „warunki kontraktowe równoważne... jedyną formą komunikacji elektronicznej z zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ustaloną w oparciu o art. 10a i nast....

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... opcji z zastosowaniem art. 29 i następnych ustawy Pzp lub - ewentualnie - zastąpienie prawa opcji możliwością udzielenia zamówienia uzupełniającego. Pomimo, iż wyrok odnosi się do prawa opcji, motywy rozstrzygnięcia w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu...

 • KIO 2473/18, KIO 2478/18

  Orzeczenia KIO, 17-12-2018

  ...czasu 5 godzin na przeprowadzenie prezentacji uzupełniającej. Czas ten został ustalony przez ...rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 28 zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), wydanego na podstawie art...

 • I ACa 152/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 17-12-2018

  ...wyłoniono w drodze procedury otwartej czy ograniczonej; a tym samym Pozwany bezzasadnie rozwiązał umowę z Powodem, który mógł udzielić wykonawcy Zamówienia jako zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki; 3) art. 65 k.c. w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 6...

 • KIO 1287/18, KIO 1290/18, KIO 1297/18, KIO 1301/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... uzyskanie nieuczciwej przewagi konkurencyjnej oraz pozbawienie możliwości uzyskania zamówienia przez innych wykonawców, przedstawiających rzetelne oferty w tym... a następnie dowodu z ustnej opinii uzupełniającej tego biegłego złożonej na rozprawie w dniu...

 • KIO 2399/18

  Orzeczenia KIO, 05-12-2018

  ...TPF złożył 21 sierpnia 2018 roku wyjaśnienia uzupełniające, które w całości zastrzegł jako tajemnicę ...wskazując że cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej od należny podatek od towarów i usług, do złożenia wyjaśnień,...

 • KIO 2250/18

  Orzeczenia KIO, 28-11-2018

  ...dodatki stażowe, inne dodatki regulaminowe); 4) płace uzupełniające (wynagrodzenia za urlopy i inne płatne zasiłki chorobowe...art. 90 ust. 1 pkt 1 Pzp), treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pkt. 22.4.7 SIWZ) oraz zawiera błąd w obliczeniu ceny...

 • KIO 2303/18

  Orzeczenia KIO, 23-11-2018

  .... Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrażanie systemu Active Directory oraz poczty elektronicznej. Zamówienie zostało podzielone na części. Część 1 – Urządzenia do równoważenia obciążenia (Loadbalancery); część 2 – Wyposażenie uzupełniające serwerowni...

 • KIO 2237/18

  Orzeczenia KIO, 16-11-2018

  ...przedsiębiorcę, innego niż agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające, wykonującego działalność agencyjną na podstawie ... znaczenia dla ustalenia ceny w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie ma więc wpływu na wynik postępowania. ...

 • III AUa 928/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-11-2018

  ...sprawie dowody są rzetelne, wiarygodnie i wzajemnie się uzupełniające. W ocenie tegoż Sądu, spór w przedmiotowej ... Dz. U. z 2016r., poz. 1793) oraz umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (art. 26 ustawy o działalności leczniczej), należą do...

 • KIO 2173/18

  Orzeczenia KIO, 06-11-2018

  ... do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo uzupełniające przystępującego, zawierające jego stanowisko w sprawie....ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. ...

 • KIO 2058/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ...d.2.1.1, KNR 2-01 0211-07, opis ETP: Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty l km odległości transportu ponad l... wynosiłaby 6 454 452,04 zł. Tymczasem odwołujący zaoferował realizację zamówienia za kwotę 6 605 574,32 zł. Biorąc pod uwagę ...

 • KIO 2127/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ...a s a d n i e n i e Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Pełnienie funkcji Operatora „Lubelskiego Parku... Wykonawcy. W konsekwencji żadne postępowanie uzupełniające, czy też wyjaśniające nie było konieczne...

 • KIO 2132/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ... zamówienia publicznego. Odwołujący stwierdził, że został pozbawiony tej możliwości ze względu na fakt, że Zamawiający nie udostępnił mu wglądu do wyjaśnień dotyczących ceny zaoferowanej 4 przez TPF, złożonych w odpowiedzi na uzupełniające wezwanie...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...że AŻD nie posiada deklarowanego doświadczenia to również uzupełniającej) zmierzającej do ustalenia, jaki był 6 faktycznie ... podał za IDW, że wykonawca ubiegający się o udzielenie Zamówienia spełni warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej (pkt 8...

 • KIO 1961/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... po pierwsze, skrócono o blisko 3 tygodnie postępowanie uzupełniające, a po drugie - co istotniejsze - Wykonawca nie... dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz.1126). Odwołujący w dn. 1.08.2018...

 • XXVI GC 107/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-10-2018

  ...2)  Umowa Konsorcjum z dn. 18.09.2012 r., 3)  Umowa o Realizację Zamówienia z dn. 26.03.2013 r., Zgodnie z par. 2 ust. l Umowy,...obrazowo tabela z opinii biegłych – k. 634. Natomiast w opinii uzupełniającej (k. 712) biegli odparli zarzuty pozwanej (k. 704), ...

 • VIII GC 334/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-10-2018

  ...takim samym zakresie powódki. Jak wynika z uzupełniającej opinii biegłego wartość wszystkich robót dodatkowych zrealizowanych ... zmiany wynagrodzenia, a jedynie zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia. Jeżeli wiec w umowie o roboty budowlane ustalone jest...

 • KIO 1888/18

  Orzeczenia KIO, 04-10-2018

  ... m.in. na myciu ulic. Oświadczenie uzupełniające i wyjaśniające wcześniej wydane opinie w tym zakresie... 24 ust. 1 pkt. 16 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa...

 • VIII GC 69/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-09-2018

  ... przedmiarem robót oraz harmonogram realizacji projektu. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pytanie zadane przez (...) sp. z o.o. w..., kolejny wniosek o dowód z opinii uzupełniającej został pominięty. Pytania składane przez stronę ...

 • I AGa 196/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-09-2018

  ... z o.o. w przypadku ujawnienia się wad przedmiotu zamówienia. Uzyskane w następstwie powyższego ewentualne środki pieniężne przewiduje zaś wykorzystać do zapłaty za roboty uzupełniające – w przypadku potwierdzenia uch wykonania przez wykonawcę (...)przy...

 • KIO 1638/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ...ofertę jeśli treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3...powyższa okoliczność SIWZ załączona do złożonego na rozprawie pisemnego uzupełniającego stanowiska Odwołującego - § 2 ust. 4 zał....

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...2 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest podać m.in. cenę całkowitą zamówienia (netto i brutto) oraz stawkę i wartość podatku VAT. Ceny ...str. od 26 do 28), a podtrzymanej w ramach ustnej opinii uzupełniającej na rozprawie 21.08.2018 r. W ocenie Izby, z uwagi...

 • KIO 1600/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... nr 1) opisuje pkt 2.1. Załącznika nr 7 do SIWZ tj. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: "OPZ"). Przedmiotem Zadania jest mechaniczne i uzupełniające ręczne zamiatanie i zmywanie jezdni, wraz z usunięciem przerostu traw i chwastów, w tym zatok...

 • KIO 1577/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ...złożone. 1, dla usługi wykonanej na rzecz Urzędu Miasta Katowice (tj. usługi 2 i 4) — Referencje — informacje uzupełniające do protokołu odbioru przedmiotu zamówienia z 27 lipca 2017 r. 2. dla usługi wykonanej na rzecz Urzędu Miasta Rybnika (tj. usługi 1 i...

 • KIO 1489/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...że jego oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, co znalazło potwierdzenie w złożonych przez ten podmiot wyjaśnieniach z ...dodatki stażowe, inne dodatki regulaminowe), płace uzupełniające (wynagrodzenia za urlopy i inne płatne ...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... zgodności oferty z SIWZ, podaje nowe okoliczności, uzupełniające ofertę o treść pozwalającą na „dostosowanie” tej oferty... się do tego z 2018 r. to nie wiemy jaki przedmiot zamówienia oferuje Przystępujący w latach 2019 i 2020. Jak wówczas porównać oferty....

 • I ACa 53/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-08-2018

  ..., o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienia uzupełniające unormowane w art. 67 ust 1 pkt 6 powołanej ustawy stanowią odrębny od zamówień dodatkowych rodzaj zamówień, których udzielenie...

 • I Ca 228/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-08-2018

  ... ponownie zgłosili usterki pozwanemu w zakresie wykonanego zamówienia, informując go, że przecieka dach. Pozwany... strony zastrzeżeń do opinii biegły J. S. w opinii uzupełniającej wskazał, że roboty polegające na wykonaniu więźby dachowej przez pozwanego...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij