• KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...że AŻD nie posiada deklarowanego doświadczenia to również uzupełniającej) zmierzającej do ustalenia, jaki był 6 faktycznie ... podał za IDW, że wykonawca ubiegający się o udzielenie Zamówienia spełni warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej (pkt 8...

 • KIO 1961/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... po pierwsze, skrócono o blisko 3 tygodnie postępowanie uzupełniające, a po drugie - co istotniejsze - Wykonawca nie... dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz.1126). Odwołujący w dn. 1.08.2018...

 • XXVI GC 107/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-10-2018

  ...2)  Umowa Konsorcjum z dn. 18.09.2012 r., 3)  Umowa o Realizację Zamówienia z dn. 26.03.2013 r., Zgodnie z par. 2 ust. l Umowy,...obrazowo tabela z opinii biegłych – k. 634. Natomiast w opinii uzupełniającej (k. 712) biegli odparli zarzuty pozwanej (k. 704), ...

 • VIII GC 334/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-10-2018

  ...takim samym zakresie powódki. Jak wynika z uzupełniającej opinii biegłego wartość wszystkich robót dodatkowych zrealizowanych ... zmiany wynagrodzenia, a jedynie zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia. Jeżeli wiec w umowie o roboty budowlane ustalone jest...

 • KIO 1888/18

  Orzeczenia KIO, 04-10-2018

  ... m.in. na myciu ulic. Oświadczenie uzupełniające i wyjaśniające wcześniej wydane opinie w tym zakresie... 24 ust. 1 pkt. 16 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa...

 • VIII GC 69/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-09-2018

  ... przedmiarem robót oraz harmonogram realizacji projektu. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pytanie zadane przez (...) sp. z o.o. w..., kolejny wniosek o dowód z opinii uzupełniającej został pominięty. Pytania składane przez stronę ...

 • I AGa 196/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-09-2018

  ... z o.o. w przypadku ujawnienia się wad przedmiotu zamówienia. Uzyskane w następstwie powyższego ewentualne środki pieniężne przewiduje zaś wykorzystać do zapłaty za roboty uzupełniające – w przypadku potwierdzenia uch wykonania przez wykonawcę (...)przy...

 • KIO 1638/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ...ofertę jeśli treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3...powyższa okoliczność SIWZ załączona do złożonego na rozprawie pisemnego uzupełniającego stanowiska Odwołującego - § 2 ust. 4 zał....

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...2 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest podać m.in. cenę całkowitą zamówienia (netto i brutto) oraz stawkę i wartość podatku VAT. Ceny ...str. od 26 do 28), a podtrzymanej w ramach ustnej opinii uzupełniającej na rozprawie 21.08.2018 r. W ocenie Izby, z uwagi...

 • KIO 1600/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... nr 1) opisuje pkt 2.1. Załącznika nr 7 do SIWZ tj. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: "OPZ"). Przedmiotem Zadania jest mechaniczne i uzupełniające ręczne zamiatanie i zmywanie jezdni, wraz z usunięciem przerostu traw i chwastów, w tym zatok...

 • KIO 1577/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ...złożone. 1, dla usługi wykonanej na rzecz Urzędu Miasta Katowice (tj. usługi 2 i 4) — Referencje — informacje uzupełniające do protokołu odbioru przedmiotu zamówienia z 27 lipca 2017 r. 2. dla usługi wykonanej na rzecz Urzędu Miasta Rybnika (tj. usługi 1 i...

 • KIO 1489/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...że jego oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, co znalazło potwierdzenie w złożonych przez ten podmiot wyjaśnieniach z ...dodatki stażowe, inne dodatki regulaminowe), płace uzupełniające (wynagrodzenia za urlopy i inne płatne ...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... zgodności oferty z SIWZ, podaje nowe okoliczności, uzupełniające ofertę o treść pozwalającą na „dostosowanie” tej oferty... się do tego z 2018 r. to nie wiemy jaki przedmiot zamówienia oferuje Przystępujący w latach 2019 i 2020. Jak wówczas porównać oferty....

 • I ACa 53/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-08-2018

  ..., o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienia uzupełniające unormowane w art. 67 ust 1 pkt 6 powołanej ustawy stanowią odrębny od zamówień dodatkowych rodzaj zamówień, których udzielenie...

 • I Ca 228/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-08-2018

  ... ponownie zgłosili usterki pozwanemu w zakresie wykonanego zamówienia, informując go, że przecieka dach. Pozwany... strony zastrzeżeń do opinii biegły J. S. w opinii uzupełniającej wskazał, że roboty polegające na wykonaniu więźby dachowej przez pozwanego...

 • KIO 1447/18, KIO 1448/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... sygn. akt KIO 998/18 – w odniesieniu do zadania nr IV zamówienia oraz wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15.06.2018 r., ...branżowymi. Uwzględniając powyższe Izba w obecnym składzie dokonała dalszej, uzupełniającej wykładni zapisu pkt 19. 1.2.2 ppkt ii...

 • KIO 1454/18

  Orzeczenia KIO, 03-08-2018

  ... i oceny ofert, w tym wezwanie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 1) KAMENA C.D. Sp. z o.o. z siedzibą w... o przeprowadzenie dowodu z okazania dokumentacji uzupełniającej dotyczącej budowy statku Sztorm na okoliczność wykazania...

 • KIO 1392/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ...ust. 1 pzp, wykonawca zobowiązany jest dochować należytej staranności przy wykonaniu zamówienia, a zgodnie z art. 354 § 1 Kodeksu cywilnego, zobowiązanie... opisowej wyjaśnień, należy uznać za wzajemnie się uzupełniające. Za wiarygodne w związku z tym należy ...

 • KIO 1368/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ...ustawy o koncesji poprzez nieprecyzyjny i niewyczerpujący opis przedmiotu zamówienia, polegający na wskazaniu w § 2 ust. 5 ...sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w przypadku, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary ...

 • KIO 1380/18, KIO 1384/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... ma również prawo do odszkodowania uzupełniającego, należycie zabezpiecza jego interesy (wyrok...umowy skutkować mogłoby pobawieniem wykonawcy jakiegokolwiek zysku z realizacji przedmiotowego zamówienia. Trafnie powyższe kwestie ujął Sąd Okręgowy w Łodzi w...

 • KIO 1274/18

  Orzeczenia KIO, 16-07-2018

  ... dla tej osoby przedstawili bowiem protokół końcowy odbioru robót, jednak z jego treści wynika, iż dotyczył on odbioru zamówienia uzupełniającego. Świadczy o tym nie tylko tytuł dokumentu, ale również podana w jego treści umowa, której data jest odmienna...

 • KIO 1293/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ... poprzez sformułowanie dyskryminacyjnych postanowień w opisie przedmiotu zamówienia, (Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ pkt ..., który jednak nie zawiera funkcjonalności wymaganej w tej uzupełniającej System Bazie Aktów Własnych; 2. art. 7...

 • KIO 1228/18, KIO 1229/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  ... wykonawcę Medical Market woli przedłużenia ważności oferty i w konsekwencji pozyskania zamówienia, oferta ta wygasła i w związku z tym powinna zostać odrzucona... że możliwe było pozyskanie od eksperta uzupełniającej ekspertyzy w zakresie nośności posadzek i...

 • VIII GC 426/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-06-2018

  ... złożeniem oferty i zapoznaniem się z zakresem przedmiotu zamówienia” (k. 64). Załącznikiem do ogłoszenia była SIWZ...charakterze strony powodowej, a nadto dowód z pisemnej i ustnej uzupełniającej opinii biegłego sądowego z zakresu budownictwa – J. W., bowiem...

 • VI P 646/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 27-06-2018

  ... 2017 r.) było, że powód przed przygotowaniem zamówienia uzgadniał wcześniej z dyrektorem materiały i wyposażenie jakie maja... wiarygodne, albowiem są logiczne, spójne oraz konsekwentne oraz zgodne lub uzupełniające się z zeznaniami świadków M. G., J. G. i G...

 • I AGa 154/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 27-06-2018

  ...że nie brały pod uwagę łącznych rzeczywistych kosztów zamówienia, bo te zależały od ilości armatek śnieżnych... że Sąd Okręgowy opierając swe ustalenia na opinii Instytutu naukowego, opinii uzupełniającej i wyjaśnieniach ustnych dr inż. W. B. nie naruszył art...

 • V ACa 1302/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 27-06-2018

  ... (...) w O., oznaczonego znakiem (...). Termin na wykonanie zamówienia został określony do dnia 30 grudnia 2011 roku. Okres ... (...) z tytułu remontu elewacji budynku (...) w O. – roboty uzupełniające - umowa z dnia 22 grudnia 2011 roku, opiewającą na kwotę ...

 • I C 81/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-06-2018

  ... 67-70, badania archeologiczne (listopad 2012) – k. 1128-1276, badania architektoniczne uzupełniające (grudzień 2012) – k. 373-572, zeznania świadka S. M. –... i nieznany dokładnie od początku przedmiot zamówienia. Od wyżej opisanej zasady obowiązuje ustawowy...

 • II K 88/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-06-2018

  ...1) warunkowała otwarcie zlecenia w systemie I. i wysłanie zamówienia potrzebnych części zamiennych do działu części. Szefem działu wsparcia ...z tej przestępczej aktywności uczynił sobie stałe, uzupełniające źródło dochodu. Ze względu na powyższe, ten...

 • I AGa 17/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-06-2018

  ... Nie było zatem możliwym zawarcie umowy o roboty dodatkowe w trybie zamówienia dodatkowego z wolnej ręki poprzez fakty konkludentne . Już to powodowało,...zakresie jest jednoznaczna i jasna (wyjaśnienia uzupełniające k.1385 oraz wyjaśnienia złożone na ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij