• KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...2 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest podać m.in. cenę całkowitą zamówienia (netto i brutto) oraz stawkę i wartość podatku VAT. Ceny ...str. od 26 do 28), a podtrzymanej w ramach ustnej opinii uzupełniającej na rozprawie 21.08.2018 r. W ocenie Izby, z uwagi...

 • KIO 1489/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...że jego oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, co znalazło potwierdzenie w złożonych przez ten podmiot wyjaśnieniach z ...dodatki stażowe, inne dodatki regulaminowe), płace uzupełniające (wynagrodzenia za urlopy i inne płatne ...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... zgodności oferty z SIWZ, podaje nowe okoliczności, uzupełniające ofertę o treść pozwalającą na „dostosowanie” tej oferty... się do tego z 2018 r. to nie wiemy jaki przedmiot zamówienia oferuje Przystępujący w latach 2019 i 2020. Jak wówczas porównać oferty....

 • KIO 1447/18, KIO 1448/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... sygn. akt KIO 998/18 – w odniesieniu do zadania nr IV zamówienia oraz wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15.06.2018 r., ...branżowymi. Uwzględniając powyższe Izba w obecnym składzie dokonała dalszej, uzupełniającej wykładni zapisu pkt 19. 1.2.2 ppkt ii...

 • KIO 1454/18

  Orzeczenia KIO, 03-08-2018

  ... i oceny ofert, w tym wezwanie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 1) KAMENA C.D. Sp. z o.o. z siedzibą w... o przeprowadzenie dowodu z okazania dokumentacji uzupełniającej dotyczącej budowy statku Sztorm na okoliczność wykazania...

 • KIO 1392/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ...ust. 1 pzp, wykonawca zobowiązany jest dochować należytej staranności przy wykonaniu zamówienia, a zgodnie z art. 354 § 1 Kodeksu cywilnego, zobowiązanie... opisowej wyjaśnień, należy uznać za wzajemnie się uzupełniające. Za wiarygodne w związku z tym należy ...

 • KIO 1380/18, KIO 1384/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... ma również prawo do odszkodowania uzupełniającego, należycie zabezpiecza jego interesy (wyrok...umowy skutkować mogłoby pobawieniem wykonawcy jakiegokolwiek zysku z realizacji przedmiotowego zamówienia. Trafnie powyższe kwestie ujął Sąd Okręgowy w Łodzi w...

 • KIO 1368/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ...ustawy o koncesji poprzez nieprecyzyjny i niewyczerpujący opis przedmiotu zamówienia, polegający na wskazaniu w § 2 ust. 5 ...sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w przypadku, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary ...

 • KIO 1274/18

  Orzeczenia KIO, 16-07-2018

  ... dla tej osoby przedstawili bowiem protokół końcowy odbioru robót, jednak z jego treści wynika, iż dotyczył on odbioru zamówienia uzupełniającego. Świadczy o tym nie tylko tytuł dokumentu, ale również podana w jego treści umowa, której data jest odmienna...

 • KIO 1293/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ... poprzez sformułowanie dyskryminacyjnych postanowień w opisie przedmiotu zamówienia, (Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ pkt ..., który jednak nie zawiera funkcjonalności wymaganej w tej uzupełniającej System Bazie Aktów Własnych; 2. art. 7...

 • KIO 1228/18, KIO 1229/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  ... wykonawcę Medical Market woli przedłużenia ważności oferty i w konsekwencji pozyskania zamówienia, oferta ta wygasła i w związku z tym powinna zostać odrzucona... że możliwe było pozyskanie od eksperta uzupełniającej ekspertyzy w zakresie nośności posadzek i...

 • KIO 1071/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... uchwalający nową nazwę członka konsorcjum oraz oświadczenie uzupełniające jego ofertę. Przesłane dokumenty, dodatkowo wskazują..., KRS czy też siedzibę firmy ubiegającej się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami. Dane te wskazywały na podmiot...

 • KIO 1080/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ...2018 r. wskazał następujące doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia: „doświadczenie: 30 lat Inspektor nadzoru 1. Rozbudowa... stanowiły próbę zmiany treści oferty przez uzupełniające i dodatkowe opisanie rodzajów robót budowlanych ...

 • KIO 1058/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ... 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum firm: DGP Security Partner Sp. z. o.... uzasadnienia dla kierowania 23 do nich kolejnego, uzupełniającego wezwania. Takie wezwanie służyłoby wyłącznie obejściu dyspozycji ...

 • II K 216/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-06-2018

  ... odnośnie części dotyczącej opisu postępowania oraz spraw finansowych i przygotowanie SIWZ - zamówienia z wolnej ręki, jako zamówienia uzupełniającego do zamówienia nr (...)Remont elewacji z dociepleniem budynku nr (...) Pralnia W. (...)w S., pomimo...

 • XXV C 782/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-06-2018

  ...opinii zarówno w opinii zasadniczej, w pisemnej opinii uzupełniającej, jak i podczas ustnych wyjaśnień złożonych na rozprawach...29 ust. 1 tejże ustawy, zgodnie z którym przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą ...

 • KIO 922/18, KIO 928/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... w dniu 7 maja 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Engave S.A., Engave Services Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 32...to mógł i powinien zwrócić się o wyjaśnienia uzupełniające, co jest jak najbardziej dopuszczalne w świetle...

 • KIO 1068/18

  Orzeczenia KIO, 08-06-2018

  ...zakresie pkt 5 lit. i) Załącznika 1 - Opis przedmiotu zamówienia (dalej jako „OPZ”) poprzez wykreślenie zmian wprowadzonych w tym ... dostępne wyłącznie ze strony autora oprogramowania. Elementy uzupełniające systemu telefonii IP: aparaty i stacje bazowe ...

 • KIO 1024/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...przedmiaru robót, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od... w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich...

 • KIO 995/18

  Orzeczenia KIO, 05-06-2018

  ...błędów popełnionych przez Promost, popełnili wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Inko - Consulting sp. z o.o. w Pszczynie, MP -...uznała materiały złożone przez Przystępującego za uzupełniające wyjaśnienia i im nie przeczące. ...

 • KIO 941/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), tj.... 11.04.2018 r. W tym właśnie dniu Odwołujący złożył uzupełniające dokumenty, w tym wydruk z rachunku bankowego zawierający m. in...

 • I C 639/13

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-05-2018

  ...6 czerwca 2011 roku strony zawarły umowę nr (...) (...) w drodze zamówienia publicznego udzielonego w trybie wolnej ręki na podstawie art. 67 ust....w protokołach konieczności biegły przyjmował jako uzupełniające długości wynikające z projektu wykonawczego, a...

 • KIO 783/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... minimalna stawka godzinowa za pracę pracownika. Ponadto wziął on zapewne pod uwagę wartość szacunkową zamówienia i ewentualne zamówienia uzupełniające. Niewykluczone też, że cena za roboczogodzinę świadczenia usług została przerzucona do innych usług, a...

 • KIO 753/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... pomimo, że jej treść jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ); 2) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy...co do zgodności oferty z SIWZ, podaje nowe okoliczności uzupełniające ofertę o treść pozwalającą na „dostosowanie” tej oferty do...

 • KIO 718/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  ...174.180.482,40 zł (41.720.875,00 euro) – dla zamówienia podstawowego, a wraz z zamówieniami polegającymi na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na kwotę...etapie badania oferty. Wymagać mogło to uzupełniającego wezwania do złożenia wyjaśnień, które byłoby...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... tej kwoty, czy ograniczanie zakresu w związku z podziałem na zamówienie podstawowe oraz zamówienie opcjonalne i zamówienia uzupełniające. Obiektywnie do marca 2018 roku mogły zaistnieć okoliczności, których uwzględnienie pozwalałoby na zwiększenie podanej...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...wyeliminowanie. W zawiadomieniu Zamawiający wskazał, że w zakresie części nr 3 zamówienia odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 ...podaje całkowicie nowe lub zmienione okoliczności uzupełniające ofertę o treść pozwalającą na „...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... sformułowanie wniosków, opracowanie opinii uzupełniającej i ewentualny dojazd najtańszym środkiem...zamówień publicznych miało wpływ na wynik prowadzonego przez niego postępowania o udzielenie zamówienia, wobec czego – działając na podstawie art. 192 ust. 1,...

 • KIO 534/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ... bez nakładów dodatkowych to 1.234.531,18 złotych netto, natomiast kwota podana w odwołaniu uwzględnia zamówienia uzupełniające. Obie oferty złożone w postępowaniu są ofertami wykonawców, których uważa za doświadczonych i rzetelnych, a zatem uważa...

 • KIO 543/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ... r. za numerem 2018/S 049-107975. Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są usługi, jest wyższa od...łącznej wysokości kar umownych z możliwością dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przez Zamawiającego do wysokości 100% wartości brutto umowy...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij