• KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ...19 stycznia 2018 r. zamawiający przesłał wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia Kamena C.D. sp. z o.o. w Gdyni, Safe CO... niż utrata wadium, a dochodzenie odszkodowania uzupełniającego jest wykluczone. Zastrzeżenie wadialne skutkuje więc...

 • KIO 141/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ..., orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu w części 1 zamówienia: 1.1. unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 1.2. odrzucenie..., poza spełnianiem funkcji korygującej i uzupełniającej na gruncie przepisów Znk, stanowi ...

 • KIO 109/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ...w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 131e ust. 1... w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, tak od wykonawcy uzupełniającego braki (na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) w...

 • KIO 29/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... o braku dokumentu i konieczności wezwania do jego uzupełniającego złożenia. Istotą bowiem jest treść tego dokumentu, ...Wykonawcy w zasadzie potwierdza, że podmiot KERAM s.c. nie będzie realizował zamówienia. Podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy z ...

 • KIO 2712/17

  Orzeczenia KIO, 09-01-2018

  ... SIWZ - punktem 4 Załącznika nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu 4 Zamówienia) i § 4 Załącznika nr 2 do SIWZ (Projekt Umowy) - wskutek... odpadów nie stanowi okresu kalendarzowego, co potwierdza oświadczenie uzupełniające Załącznik nr 9 do SIWZ- - w oświadczeniu w...

 • KIO 2643/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  ... o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zakresie części 1 i 2 zamówienia; 3) art. 7 ust. 1 ustawy pzp w związku...9760 zł, przy czym musi ona zostać uzupełniona o narzuty podstawowe i uzupełniające: 1. narzuty podstawowe: - 9,76% ubezpieczenie emerytalne (11,...

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... regulacja, poza spełnianiem funkcji korygującej i uzupełniającej na gruncie przepisów Znk, stanowi również ... w różnych częściach postępowania i nigdy nie było zastrzeżeń do jego wyceny zamówienia a tym bardziej do ich realizacji. W roku 2015 - umowa nr...

 • KIO 2535/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... czym musi ona zostać uzupełniona o narzuty podstawowe i uzupełniające, zgodnie z przepisami prawa minimalna kalkulacyjna stawka za roboczogodzinę... podstawie umowy o pracę. W pkt 8 SIWZ termin realizacji zamówienia określono na dzień 5.10.2018 r., w pkt 20 ...

 • KIO 2495/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... ustala warunki postępowania, a w tym opracowuje SIWZ czy określa przedmiot zamówienia, a ograniczają go w tym zakresie przepisy m.in. art. ... wynegocjowanie między nimi cen na leki »uzupełniające«. Kwestie dalszego prowadzenia postępowania przetargowego po ...

 • I C 189/11

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-12-2017

  ...w pełni stanowisko powoda, należy uznać, iż w przypadku zamówienia dodatkowego objętego kwestionowaną umową z dnia 12 maja 2009r., ... oraz kosztów pisemnej opinii biegłego J. T. oraz uzupełniającej opinii tegoż biegłego, wypłaconych w łącznej kwocie 22.310...

 • KIO 2502/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ...w Postępowaniu nie doszło do sformułowania opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający konkurencję. Decyzję o unieważnieniu Postępowania Zamawiający uzasadnił wynikami ekspertyzy oraz uzupełniającej ją opinii biegłego. W zawiadomieniu o unieważnieniu...

 • KIO 2461/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... deklaracje zgodności i inne dokumenty uzupełniające), które to będą podlegały weryfikacji...postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosili wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Infracorr Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (lider...

 • KIO 2473/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ... zysku, same w sobie, jako pojedyncze informacje, bez uzupełniającego je opisu, nie stanowią istotnej wartości gospodarczej, wobec czego... wynika, że zostały zawarte w związku z przetargiem na część 2 zamówienia oraz na okres od 1.09.2017 r. do 30.04.2021...

 • KIO 2412/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ...załącznika nr 1a do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) poprzez: wykreślenie z załącznika nr 1a do SIWZ wymogu Lp. 9 („odczyt testów lekowrażliwości oparty o system podwójnych wskaźników - dwie różne uzupełniające się metody detekcji (wzrost masy bakteryjnej...

 • KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...art. 31 ust. 1 ustawy pzp, poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w sposób sprzeczny z wymogami ustawy, w tym ..., Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 21.5 Artykuł 21.1...

 • KIO 2130/17

  Orzeczenia KIO, 29-11-2017

  ... K., ul. (…) przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia T. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Z. R. –...27 listopada 2017r. dopuściła dowód z ustnej uzupełniającej opinii biegłego i zobowiązała go do udzielenia ...

 • KIO 2343/17, KIO 2344/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  .... U. z 2017 r., poz. 1579; dalej „Ustawa Pzp”), wartość zamówienia przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy... po analizie ich przydatności zaprojektować badania uzupełniające. Z powyższego wynika, iż skorzystanie z...

 • KIO 2396/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ... przesłane przez Wartę dokumenty, dodatkowe (uzupełniające) oświadczenie złożone w zakresie pkt. 3...nie orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakazu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego,” gdyż treść tego oświadczenia może być rozumiana w...

 • KIO 2348/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... dokumenty poświadczające dostęp do informacji niejawnych. W odpowiedzi na wezwanie odwołujący przedstawił Wykazy uzupełniające osób dla części zamówienia, dla których złożył wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w których nie wskazał...

 • KIO 2248/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... podstawowego ale nie określają opisu przedmiotu zamówienia nie sposób się zgodzić. Na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych rozróżnia się zamówienie podstawowe, zamówienie uzupełniające i dodatkowe roboty budowlane. Niedopuszczalne jest tworzenie...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ...w piśmie nie zasługują na uwzględnienie W ramach uzasadnienia opinii uzupełniającej wskazano, że podnoszone przez S. H. w piśmie z...zadane przez Odwołującego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia pytanie, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi nr ...

 • KIO 2258/17

  Orzeczenia KIO, 13-11-2017

  ...z projektem podziałów nieruchomości, mapy uzupełniające, wykazy synchronizacyjne, mapy synchronizacyjne ...kwocie 1 052 019,00 zł brutto w zestawieniu z szacunkową wartością zamówienia, ustaloną przez Zamawiającego i powiększoną o należny podatek VAT, co daje...

 • KIO 2246/17

  Orzeczenia KIO, 08-11-2017

  ...d n i e n i e 3 Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I...jeżeli nie ma konieczności odmiennego lub uzupełniającego jej zmodyfikowania. Potwierdzeniem szerokiej możliwości ...

 • X GC 99/14

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-11-2017

  ...zdolność tejże spółki a co za tym idzie całego konsorcjum na realizację zamówienia sąd oparł swoje ustalenia na opinii pisemnej, pisemnej uzupełniającej i ustnej uzupełniającej biegłej sądowej M. K.. Sporządzone przez biegłą opinie są logiczne, szczegółowe...

 • KIO 2156/17, KIO 2176/17

  Orzeczenia KIO, 03-11-2017

  ...na bieżącym konsultowaniu i doradztwie w toku realizacji zamówienia na podstawie umowy cywilnoprawnej na świadczenie usług zawartej ze spółką D. D. S. K. R. P. i D. P. sp.p. 1.12. [wyjaśnienia uzupełniające kancelarii D./zmiana oferty kancelarii D.] W dniu...

 • KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ...specjalności konstrukcyjno-budowlanej o nowe dane uzupełniające poprzednio złożone informacje wymagane ...siecią trakcyjną oraz z konstrukcjami wsporczymi na podstawie więcej niż jednego Zamówienia, to każde z tych Zamówień musi obejmować odcinek nie krótszy ...

 • KIO 2151/17

  Orzeczenia KIO, 30-10-2017

  ..., na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Miejskiej Legionowo. Zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę 16.465.054,40 zł. netto, uwzględniającą zamówienia dodatkowe i uzupełniające o wartości 3.293.010,88 zł, przyjmując jako podstawę szacunków...

 • KIO 2146/17

  Orzeczenia KIO, 30-10-2017

  ... w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp (poprzednio tzw. „zamówienia uzupełniające”), do 50% wartości zamówienia podstawowego. Tak długi termin zamówienia daje szerokie możliwości potencjalnym wykonawcom w przedmiocie odpisów amortyzacyjnych. Przystępujący stwierdził...

 • KIO 2144/17

  Orzeczenia KIO, 27-10-2017

  ... w dniu 12 października 2017 r., przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: I. S. Sp. z o.o. ul. (…) W., ...poprzez zaniechania odrzucenia tej oferty przyjął oświadczenia uzupełniające pierwotną ofertę, doszło tym samym do ...

 • KIO 2094/17

  Orzeczenia KIO, 24-10-2017

  ...a d n i e n i e W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 7 lipca ...roboczej z dnia 4 września 2017 roku oraz wezwania uzupełniającego z dnia 14 września 2017 roku, Zawiadomienia o wyborze...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij