• KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ...e n i e Zamawiający, Energa - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego pn. „Dostawa liczników zdalnego odczytu” (nr ref. P/1/0061/2018). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...n i e Zamawiający Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego pn. „Zapewnienie usług operatora sieci WAN” Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej...

 • KIO 22/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ...n i e Zamawiający Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego pn. „Zapewnienie usług operatora sieci WAN” Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej...

 • KIO 2641/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  .... 1579 ze zm) {dalej również: „ustawa pzp” lub „pzp”) w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego pn. Dostawa statycznych bezpośrednich liczników energii elektrycznej z wbudowanym modemem GPRS/ UMTS (nr postępowania...

 • KIO 2635/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ..., a polegającej na zaniechaniu przez Zamawiającego wykluczenia STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień...

 • KIO 2548/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ... Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie (zwana dalej: „zamawiającym”) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (zamówienie sektorowe) w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Dostawa wyłączników WN 110 kV w izolacji...

 • KIO 2684/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  .... 1579) {dalej również: „ustawa pzp” lub „pzp”} w trybie dialogu konkurencyjnego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego na usługi pn. Wdrożenie centralnego systemu zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej SCADA (nr postępowania...

 • KIO 2603/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ...z siedzibą w Lublinie, w imieniu i na rzecz której działa Oddział Rzeszów, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego pn. „Dostawa opraw oświetlenia drogowego dla potrzeb PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów” (nr postepowania 229/RZ/PS/A2018...

 • KIO 2572/18

  Orzeczenia KIO, 02-01-2019

  ...S.A. z Radomia, którego przedmiotem są usługi sektorowe na „Wybór Doradcy Technicznego dla przedsięwzięcia pn.: „... Zamawiający wymagał, aby wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia wykonali w okresie ostatnich ośmiu (8) lat przed upływem ...

 • KIO 2561/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... ust. 1 przepisy te stosuje się do zamówień na usługi społeczne, jeżeli wartość zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro...

 • KIO 2550/18

  Orzeczenia KIO, 20-12-2018

  ... Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawami agregatów sprężarkowych i ich serwisem dla zadania inwestycyjnego...

 • KIO 2505/18

  Orzeczenia KIO, 19-12-2018

  ... S.A. z siedzibą Warszawie - prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (sektorowego) pn. „EW Dębe - Modernizacja wyposażenia technologicznego" Numer referencyjny: PGE EO/BM-8001-149/18/PUBOS. Postępowanie...

 • KIO 2473/18, KIO 2478/18

  Orzeczenia KIO, 17-12-2018

  ..., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie negocjacji z ogłoszeniem w przedmiocie: „Dostawa, wdrożenie oraz usługa utrzymania systemu SCADA w Polskiej...

 • KIO 2497/18

  Orzeczenia KIO, 13-12-2018

  ... Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Zamawiający”) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień...

 • KIO 2476/18

  Orzeczenia KIO, 12-12-2018

  ... i e Zamawiający Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego na realizację zadania pn. „Zakup czterech lotniskowych pojazdów ratowniczo-gaśniczych wodno-pianowych dla LSP” (nr...

 • KIO 2475/18

  Orzeczenia KIO, 12-12-2018

  ...się od warunków postawionych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 29 kwietnia 2014r.,... dostarczenia wraz z aparatem USG głowicy elektronicznej, sektorowej Phased Array o kącie skanowania min. 90 ...

 • KIO 1287/18, KIO 1290/18, KIO 1297/18, KIO 1301/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”) jako zamówienie sektorowe w rozumieniu art. 132 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy...

 • KIO 2474/18

  Orzeczenia KIO, 06-12-2018

  ...Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie prowadzi w trybie przetargu ograniczonego postępowanie o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego na wykonanie obsługi eksploatacyjnej części liniowej Systemu Gazociągów Tranzytowych – znak 2018/015/ZP (dalej jako...

 • KIO 2414/18

  Orzeczenia KIO, 28-11-2018

  ...ustawy Pzp, tj. zamówień, których wartość nie przekracza 750 000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa lub 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych, tworzona jest przez...

 • KIO 2336/18

  Orzeczenia KIO, 23-11-2018

  ...n i e Zamawiający Enea Wytwarzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świerżach Górnych prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego pn. „Modernizacja kotła bloku nr 7, 2, 1 – odpowiednio w 2018, 2019 i 2020 r.” (nr ref. KZP-...

 • KIO 2356/18

  Orzeczenia KIO, 21-11-2018

  ...wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz kwoty 1 000 000 euro w przypadku zamówień sektorowych. W...

 • KIO 2277/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ...Sygn. akt KIO 2277/18 U z a s a d n i e n i e Postępowanie o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę 130 autobusów elektrycznych”, Nr referencyjny: 66/NT/WM/18, zostało wszczęte ogłoszeniem w Dzienniku...

 • KIO 2258/18

  Orzeczenia KIO, 14-11-2018

  ... 9.8 Informacji i wymagań dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego poprzez wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomimo zaniechania przez Zamawiającego potwierdzenia, na żądanie Wykonawcy...

 • KIO 2222/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  ... S.A., u. Topiel 12, 00-342 Warszawa, dalej zwany „Zamawiającym” prowadzi postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie obsługi eksploatacyjnej części liniowej Systemu Gazociągów Tranzytowych -...

 • KIO 2249/18

  Orzeczenia KIO, 06-11-2018

  ... równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 1) 750 000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 2) 1 000 000 euro – w przypadkach zamówień sektorowych. Zgodnie z...

 • KIO 2065/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ... z dokumentacją postępowania. W szczególności Izba ustaliła, co następuje: Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego pod nazwą „Przebudowa Nabrzeża Norweskiego w Porcie Gdynia.” Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w...

 • KIO 2113/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego..., jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które to dokumenty mogą podlegać uzupełnieniu na podstawie art. 26...

 • KIO 2097/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ... ust. 1 pkt 6 p.z.p., przepisy rozdziału 5 – zamówienia sektorowe, stosuje się do zamówień udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art... konsekwencji wyłącza postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego spod kognicji Krajowej Izby Odwoławczej....

 • KIO 1967/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... - Polska Grupa Górnicza S.A. opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej co najmniej 443.000 Euro na „Dzierżawę urządzeń do wytwarzania azotu z...

 • KIO 1917/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 1) 750 000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 2) 1 000 000 euro – w przypadkach zamówień sektorowych. Zgodnie z...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij