• KIO 205/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ...akt: KIO 205/18 UZASADNIENIE Zamawiający – Tauron Dystrybucja S.A. prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa urządzeń transmisji danych pomiarowych wykorzystujących standard...

 • KIO 189/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ....L., c/Ramon de Aguinaga 8, 28028 Madryt, Hiszpania (dalej: Odwołujący) złożyli odwołanie w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego na przygotowanie dokumentacji projektowej dla całości projektu w ramach zadania pn. „Budowa nowej linii...

 • KIO 191/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ... zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t. ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego pn.: „Świadczenie usług serwisowych w zakresie mechanicznym polegających na: usuwaniu usterek i awarii, wykonywaniu prac...

 • KIO 169/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ... lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 1) 750 000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa; 2) 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych. Wśród przepisów...

 • KIO 168/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ... równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 1) 750 000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 2) 1 000 000 euro – w przypadkach zamówień sektorowych. Zgodnie z...

 • KIO 56/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  .... 1579) {dalej również: „ustawa pzp” lub „pzp”} w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego na dostawy pn. Dostawa rozłączników napowietrznych SN o budowie zamkniętej z telesterowaniem (nr postępowania...

 • KIO 48/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ... której udzielanie zamówień publicznych o niebagatelnej wartości — max. 750.000 euro - w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz max. 1.000.000 euro — w przypadku zamówień sektorowych...

 • KIO 2743/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ...S.A. z siedzibą w Warszawie – prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego pod nazwą „Projekt i zabudowa urządzeń sterowania ruchem i sygnalizacji oraz urządzeń kolejowej sieci telekomunikacyjnej...

 • KIO 2731/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  .... z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim [zwane dalej: „zamawiającym”], prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego na roboty budowlane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień...

 • KIO 2683/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ...liczenia punktów mogłyby pozbawić go szansy na uzyskanie zamówienia, przy czym nie wynika w ogóle z treści...konkurencji, określonymi w dyrektywach unijnych, klasycznej i sektorowej. Podkreślił wymóg obiektywnych potrzeb Zamawiającego. Zakwestionował przyjęty...

 • KIO 2697/17

  Orzeczenia KIO, 04-01-2018

  ... lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 1) 750 000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 2) 1 000 000 euro – w przypadkach zamówień sektorowych. Ponadto zgodnie...

 • KIO 2525/17, KIO 2529/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ...pozwolenia zintegrowane lub tzw. pozwolenia sektorowe na prowadzenie działalności w zakresie .... Lekaro J. Z. wniosła odwołanie wobec treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zarzucając Zamawiającemu naruszenie przepisów: art. 7 ust. 1, art....

 • KIO 2561/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... Pomorski z siedzibą w Gdyni (zwany dalej „zamawiającym”), prowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz...

 • KIO 2497/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ... publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t. ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego z podziałem na części pn.: „Konserwacja terenów zielonych na stacjach gazowych”, znak sprawy ZP/2017/06/0051/REM, zwane dalej...

 • KIO 2491/17, KIO 2511/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ...zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t. ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego pn.: „Centralny System Wydruków – świadczenie usług druku, kopii i skanowania dokumentów papierowych, udostępnienie urządzeń...

 • KIO 2421/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ...Stadler Polska Sp. z o.o., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Skoda Transportation a.s. w Pilźnie i Skoda Vagonka a.s....odwołujący w złożonych dowodach. Ja też zwracam uwagę na zamówienie sektorowe 138 c ust 1 pkt 1 pzp który mówi, że...

 • KIO 2451/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ... – Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – prowadziło postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na Agencyjną sprzedaż biletów (nr PZP1-25-140/2017). Postępowanie zostało wszczęte ogłoszeniem...

 • C-408/16

  Orzeczenia ETS, 06-12-2017

  ... od tamtego momentu finansowane z Funduszu Spójności w ramach sektorowego programu operacyjnego „Transport 2007–2013”, instytucja ta musiała bowiem zapewnić, że udzielenie tego zamówienia przebiega z poszanowaniem przepisów prawa Unii, a w szczególności...

 • KIO 2313/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, nie precyzuje pojęcia rażąco niskiej ceny lub rażąco niskiego kosztu. Definicji brak również w dyrektywach: klasycznej i sektorowej. W tej sytuacji, opierając się na wykładni językowej...

 • KIO 2309/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ... złożył wykonawca: D. Sp. z o.o. z siedzibą w R., zwany dalej „Odwołującym”. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, w trybie przetargu nieograniczonego na: Dokończenie budowy klimatyzacji centralnej dla schładzania wyrobisk dołowych w J.S.W. S.A...

 • KIO 2339/17

  Orzeczenia KIO, 13-11-2017

  ...jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz kwotę 1 000 000 euro w przypadku zamówień sektorowych (art. 138g...

 • KIO 2261/17, KIO 2269/17, KIO 2270/17, KIO 2287/17

  Orzeczenia KIO, 13-11-2017

  ... poz. 1579 ) {dalej również: „ustawa pzp” lub „pzp”) w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego pn. Leasing finansowy wraz z dostawą nowych ciągników spalinowych kolejek podwieszonych dla Oddziałów P. G...

 • KIO 2268/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... w złotych równowartość kwoty 750.000 Euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Wartość zamówienia określona przez Zamawiającego nie przekracza tej kwoty, albowiem wynosi 1.720.000...

 • KIO 2283/17

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ... jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro w przypadku zamówień innych niż zamówienia 5 sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz kwoty 1 000 000 euro w przypadku zamówień sektorowych. W...

 • KIO 2302/17

  Orzeczenia KIO, 06-11-2017

  ...z o.o. w Gdyni (zwane dalej: „zamawiającym”), prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (zamówienie sektorowe) na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z...

 • KIO 2197/17, KIO 2199/17

  Orzeczenia KIO, 06-11-2017

  ... oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), postępowanie o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego na: „Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu...

 • KIO 1988/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...kopii odwołania. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy przez prowadzenie postępowania o zamówienia sektorowego z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców w zw. z naruszeniem przepisu: 1. art...

 • KIO 1869/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ... 2 Zamawiający – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w B. prowadził postępowanie o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody dla P. S.A...

 • KIO 1723/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  ... został przewidziany w art. 79 dyrektywy 2014/25/UE, czyli nowej dyrektywy sektorowej. Przywołany mechanizm dający możliwość pewnej modyfikacji podmiotowej na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przewidziany jest w art. 22a ust. 6 PZP. Zgodnie z...

 • KIO 1771/17

  Orzeczenia KIO, 01-09-2017

  ... złożył wykonawca M. Sp. z o.o. z siedzibą w M. (dalej jako: „Odwołujący”). Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego, którego przedmiotem jest: „Modernizacja układu klimatyzacji grupowej na poziomie 850 m w JSW S.A. K. „Knurów-S." R...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij