• C-408/16

  Orzeczenia ETS, 06-12-2017

  ... od tamtego momentu finansowane z Funduszu Spójności w ramach sektorowego programu operacyjnego „Transport 2007–2013”, instytucja ta musiała bowiem zapewnić, że udzielenie tego zamówienia przebiega z poszanowaniem przepisów prawa Unii, a w szczególności...

 • KIO 1988/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...kopii odwołania. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy przez prowadzenie postępowania o zamówienia sektorowego z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców w zw. z naruszeniem przepisu: 1. art...

 • KIO 1869/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ... 2 Zamawiający – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w B. prowadził postępowanie o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody dla P. S.A...

 • KIO 1723/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  ... został przewidziany w art. 79 dyrektywy 2014/25/UE, czyli nowej dyrektywy sektorowej. Przywołany mechanizm dający możliwość pewnej modyfikacji podmiotowej na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przewidziany jest w art. 22a ust. 6 PZP. Zgodnie z...

 • KIO 1771/17

  Orzeczenia KIO, 01-09-2017

  ... złożył wykonawca M. Sp. z o.o. z siedzibą w M. (dalej jako: „Odwołujący”). Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego, którego przedmiotem jest: „Modernizacja układu klimatyzacji grupowej na poziomie 850 m w JSW S.A. K. „Knurów-S." R...

 • KIO 1664/17

  Orzeczenia KIO, 30-08-2017

  ...z tej samej przyczyny tylko raz w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest w orzecznictwie KIO ugruntowane (wyr. KIO z 15...zezwala na pracę samodzielnie układu zraszania wewnętrznego sektorowego jako układu podstawowego, zgodnie z wymogami ...

 • IX Ca 807/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-08-2017

  ... w art. 138g ust. 1 ustawy P.z.p., to 750.000 euro - w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz 1.000.000 euro - w przypadku zamówień sektorowych. Analiza treści przepisu art. 138o...

 • KIO 1597/17

  Orzeczenia KIO, 17-08-2017

  ... publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t. ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego pn.: „Montaż turbiny – generatora w komorze zasuw Zakładu Produkcji Wody Pomorzany w Szczecinie”, numer referencyjny: 27/2017...

 • KIO 1581/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ... również: „ustawa pzp”, „pzp” lub p.z.p.} w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego na roboty budowlane pn. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w formule „Projektuj i...

 • KIO 1553/17, KIO 1555/17

  Orzeczenia KIO, 10-08-2017

  ... przez Zamawiającego, w tym specyfikację istotnych warunków zamówienia (siwz), protokół wraz z załącznikami, w...zważyła. Zamawiający prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie sektorowe o wartości powyżej kwot wynikających z przepisów wydanych...

 • KIO 1137/17, KIO 1147/17, KIO 1151/17, KIO 1157/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ...klasycznej i art. 88 ust. 5 Dyrektywy sektorowej. Ustawodawca krajowy implementując regulacje obu dyrektyw do... i h. Zdaniem Odwołującego są one nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia z następujących względów. Po pierwsze – pojazdy do zimowego utrzymania...

 • KIO 1381/17, KIO 1397/17

  Orzeczenia KIO, 20-07-2017

  ...{dalej również: „ustawa pzp” lub „pzp”) w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego na dostawy pn. Dostawa statycznych i bezpośrednich 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej (Postępowanie...

 • KIO 1333/17

  Orzeczenia KIO, 14-07-2017

  ... z art. 134 ust. 6 pkt. 1 ustawy i art 10 ust. 2 ustawy przez zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki w odniesieniu do zamówienia sektorowego w sytuacji, w której nie została zrealizowana hipoteza normy prawnej wynikającej z ww. przepisu, ponieważ nie...

 • KIO 1227/17

  Orzeczenia KIO, 06-07-2017

  ...ustawy Pzp, tj. zamówień, których wartość nie przekracza 750 000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa lub 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych, tworzona jest przez...

 • KIO 1234/17

  Orzeczenia KIO, 03-07-2017

  ... 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t. ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego na „Dostawę wraz zabudową tokarki podtorowej w hali napraw w K., (…)”, zwane dalej: „Postępowaniem”. Wartość...

 • KIO 1112/17

  Orzeczenia KIO, 19-06-2017

  ... postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na ... licznik i oprogramowanie spełniały parametry techniczno-użytkowe określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, tj. w Załączniku nr 2 do SIWZ w zakresie ...

 • KIO 1094/17

  Orzeczenia KIO, 13-06-2017

  ... {dalej również: „ustawa pzp” lub „pzp”} w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego na dostawy pn. Dostawa sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie stanowisk pracy (nr postępowania P/1/AZ/00086/16...

 • KIO 1088/17

  Orzeczenia KIO, 13-06-2017

  ... {dalej również: „ustawa pzp” lub „pzp”} w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego na dostawy pn. Dostawa sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie stanowisk pracy (nr postępowania P/1/AZ/00086/16...

 • VIII Ga 156/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-05-2017

  .... Paragraf 2 ust 1 regulaminu stanowił, że zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. W oparciu o Regulamin zamówień...

 • KIO 913/17, KIO 977/17

  Orzeczenia KIO, 25-05-2017

  ... ………………………… Uzasadnienie Zamawiający – P. P. L. K. S.A. - prowadzi w trybie przetargu ograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, którego przedmiotem jest budowa infrastruktury systemu E.G.na liniach kolejowych P. P. L. K. w ramach NPW...

 • KIO 901/17

  Orzeczenia KIO, 19-05-2017

  ...Odwołującego, że zgodnie z art. 138c ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający w tym postępowaniu, jako właściwym dla zamówienia sektorowego, miał prawo zażądać także innych dokumentów niż wskazane w treści rozporządzenia, do którego odwołuje się art. 25 ust. 2...

 • KIO 789/17

  Orzeczenia KIO, 12-05-2017

  ... właściwą dla profesjonalnego przedsiębiorcy i zamawiającego sektorowego - liczyć wobec dopuszczenia składania ofert .... z 2016 r. poz.1020). Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy...

 • KIO 843/17

  Orzeczenia KIO, 12-05-2017

  ... r. poz. 2164 ze zm.) {dalej również „ustawa pzp” lub „pzp”} w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego na roboty budowlane pn. Rozbudowa i przebudowa Nabrzeża O. P. P. oraz Nabrzeża M. w Porcie G.(nr...

 • KIO 842/17

  Orzeczenia KIO, 09-05-2017

  ...r. poz. 2164 ze zm.) {dalej również „ustawa pzp” lub „pzp”} w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego na roboty budowlane pn. Rozbudowa i przebudowa Nabrzeża O. P. Polskiej oraz Nabrzeża M. w P. G. (nr...

 • KIO 783/17

  Orzeczenia KIO, 04-05-2017

  ... Okręgowego w Gdańsku. Przewodniczący: …………… 2 Sygn.. akt KIO 783/17 Uzasadnienie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi transportu lotniczego dla Lotos Petrobaltic SA zostało...

 • KIO 797/17

  Orzeczenia KIO, 28-04-2017

  ... poz. 2164 ze zm.) {dalej również: „ustawa pzp” lub „pzp”} w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego na dostawy pn. Zakup materiałów do produkcji krążników (hak, czop, piasta, tuleja. łącznik) w 2017 r...

 • KIO 818/17

  Orzeczenia KIO, 28-04-2017

  ... r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t. ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego pn.: „Budowa instalacji klimatyzacji centralnej o mocy chłodniczej 3 MW z możliwością rozbudowy do 6 MW w KHW S.A...

 • KIO 748/17

  Orzeczenia KIO, 26-04-2017

  .... akt: KIO 748/17 U z a s a d n i e n i e: W postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa odzieży ochronnej (trudnopalnej) dla potrzeb PGE Dystrybucja S.A...

 • KIO 632/17

  Orzeczenia KIO, 24-04-2017

  ...zamówieniu opatrzonego następującymi danymi: (…): Usługi naprawcze i konserwacyjne 2016/S 238-434085 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi Dyrektywa 2014/25/UE W sekcji I ogłoszenia jako dane podmiotu zamawiającego zostały wskazane: Podmiot...

 • KIO 678/17

  Orzeczenia KIO, 20-04-2017

  ... 199.422,47 euro i nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy dla zamówienia sektorowego. Zgodnie z § 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij