• XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ...to czy powód w istocie posiadał status tzw. zamawiającego sektorowego, zobowiązanego do stosowania u.p.z.p. na...P.. Trybunał stwierdził m.in., iż: „ Nie stanowi zamówienia publicznego w rozumieniu dyrektywy (chodziło o Dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu ...

 • KIO 1517/18

  Orzeczenia KIO, 13-08-2018

  ... publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t. ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego pn.: „Remont dźwigu pokładowego DH-40 SANDERS (prawa burta) na platformie PETROBALTIC” (znak sprawy: WW/LPB/ZP-2/2017), zwane...

 • KIO 1303/18, KIO 1310/18, KIO 1322/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ....) {dalej również: „ustawa pzp” lub „pzp”) w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego na usługi pn. Budowa nowej linii kolejowej Podłęże-Szczyrk- Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizację istniejącej linii...

 • KIO 1188/18

  Orzeczenia KIO, 12-07-2018

  ... jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: a) 750 000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, b) 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych. Z kolei...

 • KIO 1289/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... Region Północny w Gdańsku (zwana dalej: „zamawiającym”) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (zamówienie sektorowe) na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień...

 • KIO 1077/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ... do wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie podniesionych zarzutów. Zamawiający prowadzi postępowanie z zastosowaniem procedury otwartej dla zamówienia sektorowego o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy...

 • KIO 1051/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ....p. dział III rozdział 6, stosuje się do zamówień na usługi społeczne, jeżeli wartość zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000...

 • XVI GC 805/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-06-2018

  ... CPA posiadał (i nadal posiada) status tzw. zamawiającego sektorowego zobowiązanego do stosowania u.p.z.p. na podstawie..... Trybunał stwierdził m.in., iż: „ Nie stanowi zamówienia publicznego w rozumieniu dyrektywy (chodziło o Dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu...

 • KIO 933/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... rozstrzygnięcia w przedmiocie podniesionych zarzutów. str. 8 Zamawiający prowadzi postępowanie z zastosowaniem procedury otwartej dla zamówienia sektorowego o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy...

 • C-54/17

  Orzeczenia ETS, 31-05-2018

  ... i to także wtedy, kiedy istnieje uregulowanie sektorowe, przyjęte w ochronie konsumentów i oparte na ...lub z tym, co zaoferował mu przedsiębiorca. W każdym przypadku, zamówienia lub złożenia oferty, przedmiot informacji odpowiada temu, na co obie ...

 • KIO 973/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ...wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz kwoty 1 000 000 euro w przypadku zamówień sektorowych. W...

 • KIO 809/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ...n i e n i e PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna w Bełchatowie prowadzi postępowanie o udzielnie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wymiana systemów sterowania dla turbiny gazowej z generatorem oraz turbiny...

 • KIO 871/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ...: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wymiana systemów sterowania dla turbiny gazowej z generatorem oraz turbiny...

 • KIO 882/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... do wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie podniesionych zarzutów. Zamawiający prowadzi postępowanie z zastosowaniem procedury otwartej dla zamówienia sektorowego o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy...

 • XXVI GC 713/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-05-2018

  ... publicznych, albowiem powód nie wykonywał działalności sektorowej. Obowiązek ten, zdaniem pozwanych, dla podmiotów...: przy ustaleniu progów unijnych nie bierze się pod uwagę jednego zamówienia z jednym wykonawcą, tylko strona powodowa winna wziąć pod uwagę ...

 • KIO 833/18

  Orzeczenia KIO, 15-05-2018

  ...r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego którego przedmiotem jest „Dostawa autotransformatora 250 MVA; 220/110/15 kV na stanowisko ATR2 w stacji 220/110 kV Kopalnia z...

 • KIO 814/18

  Orzeczenia KIO, 15-05-2018

  ...: „ustawą Pzp”]. Ogłoszenie o zamówieniu [zamówienie sektorowe] zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 2 czerwca 2017 roku pod numerem 2017/S 105-210677 Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na...

 • KIO 831/18

  Orzeczenia KIO, 15-05-2018

  ...: „ustawą Pzp”]. Ogłoszenie o zamówieniu [zamówienie sektorowe] zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 2 czerwca 2017 roku pod numerem 2017/S 105-210677 Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na...

 • KIO 771/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... poz. 1579 ze zm.) {dalej również: „ustawa pzp” lub „pzp”} w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego na roboty budowalne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Szczepanowie etap IV” (nr...

 • KIO 711/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t. ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz II Oddziału ZUS w Poznaniu oraz podległych mu terenowych jednostek...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t. ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego pn.: „Wykonanie robót budowlanych dla Projektu: Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w...

 • KIO 662/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... lub kosztu potwierdził się. Skład orzekający Izby ustalił, co następuje. Odwołanie dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego na „Świadczenie usług logistycznych obsługi podróży służbowych w PSE S.A.” – taki tytuł i oznaczenie...

 • KIO 654/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...i e n i e Zamawiający - PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego na modernizację Kotłów Wodnych WR25 nr K12 i K13 w Elektrociepłowni Pruszków wraz z budową instalacji ochrony środowiska i...

 • KIO 594/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ... nieograniczonego postępowanie pn. „Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla zdrowia publicznego w Polsce (SRK ZP)” - znak sprawy: IBE/6/2018 (dalej jako „Postępowanie”). Wartość ww. zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych...

 • KIO 638/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ...wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz kwoty 1 000 000 euro w przypadku zamówień sektorowych. W...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ...ze zm.) {dalej również: „ustawa pzp” lub „pzp”) w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego na usługi pn. Świadczenie usługi eksperckiej w zakresie informatyki i teleinformatyki w kontrolach prowadzonych...

 • KIO 552/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ...(Dz.U.2017.1579 j.t. ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego pn.: „Dostawa olejów silnikowych, maszynowych, przekładniowych, hydraulicznych, turbinowych, transformatorowych itp. dla Oddziałów Polskiej Grupy...

 • KIO 545/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ...Pzp dział III rozdział 6, stosuje się do zamówień na usługi społeczne, jeżeli wartość zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000...

 • KIO 472/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ... 1579 ze zm.) {dalej również: „ustawa pzp” lub „pzp”} w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego na usługi pn. Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizację...

 • KIO 326/18, KIO 327/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  ...zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t. ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego pn.: „Całoroczne utrzymanie dróg krajowych województwa małopolskiego w latach 2018-2022 w podziale na 5 części”, zwane dalej...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij