• KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ... zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dzierżawa urządzeń laboratoryjnych wraz z dostawą odczynników i innych materiałów laboratoryjnych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, zwane dalej „Postępowanie”. Postępowanie zostało podzielone na...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... dzień składania oferty ubezpieczeniem części prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną zdecydowanie mniejszą niż określona przez Zamawiającego i w zakresie nie odnoszącym się do działalności związanej z przedmiotem zamówienia, oraz polisą...

 • KIO 1983/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... zamówienia publicznego pn.: „Dostawa odczynników laboratoryjnych do badań biochemicznych, immunochemicznych, moczu, LSI, koagulologii, hematologii i gazometrii wraz z dzierżawą aparatów” – numer referencyjny: FSZ.242.25.2017, podzielone na 6 części...

 • KIO 1922/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... zamawiający zostali zobowiązani do podziału zamówienia na części po to, aby otworzyć zamówienia dla małych i średnich wykonawców.... Zamówienie zostało podzielone na 10 zadań. SIWZ nie ograniczała możliwości w zakresie ilości zadań, na jakie dany wykonawca...

 • KIO 1878/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...opublikowane zostało ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu. Zamówienie zostało podzielone na 14 zadań. W terminie składania ofert, w ...kosztorysach inwestorskich szacując wartość zamówienia tej części zamówienia - wycenił te roboty na niższe kwoty niż te...

 • KIO 1898/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...ZAMÓWIENIA, podpunkt 2.3 poprzez jego wykreślenie i wpisanie następującej treści: 2.3 Zamówienie zostało podzielone na... rażąco niskiej. Jednocześnie Zamawiający w odniesieniu do tej istotnej części składowej nie zwrócił się do Konsorcjum ITT o wyjaśnienie w...

 • KIO 1870/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...zamówienia. Podkreślał, że zgodnie z postanowieniami urnowy dla przedmiotowego zadania rozliczanie za wykonanie robót następować będzie w oparciu o protokoły odbioru częściowego robót na...dla pozycji 63, 19,50 zł/m2 podzielone przez 0,30 (tj. grubość warstwy...

 • KIO 1884/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ... sanitarnej w aglomeracji Nowy Żmigród”. Postępowanie zostało podzielone na dwie części, w tym część nr 1 - „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Żmigrodzie”. Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa od kwot wskazanych w przepisach...

 • KIO 1858/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ...wiadomości uczestników części jawnej ...zamówienia netto (bez VAT) ustalona na podstawie kosztów bieżącego 34 wykonania usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych (…) ogółem wynosi 390 243,91 zł, co podzielone przez 4 lata realizacji zamówienia...

 • KIO 1808/17, KIO 1809/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ... zarzutów przedstawionych w obu odwołaniach. Przedmiotowe zamówienie, zostało podzielone na trzy części. Zgodnie z postanowieniem pkt 5.3 SIWZ, „Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie III „Program Funkcjonalno-Użytkowy” niniejszej...

 • KIO 1771/17

  Orzeczenia KIO, 01-09-2017

  ... podstawie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert właściwych dla danej części zamówienia. Zamówienie powinno być podzielone na dwie części: - modernizacja układu klimatyzacji obejmująca przygotowanie projektu, dostawę nowych urządzeń i...

 • KIO 1661/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ...Wojny Światowej. 5 Odwołujący podniósł, że również referencje złożone przez przystępującego dotyczą jednego zamówienia, które wydaje się, że zostało jedynie podzielone na części przez jego wykonawców i podwykonawców. Analiza Specyfikacji Istotnych Warunków...

 • KIO 1657/17

  Orzeczenia KIO, 25-08-2017

  ... udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum w składzie: (1) M... 3 ustawy Pzp, obecnie podzielone zostały na dwie kategorie przypadków. Pierwsza z...o czym będzie mowa w dalszej części uzasadnienia orzeczenia. Po drugie w...

 • KIO 1637/17, KIO 1673/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... zamówienia nr 1 i 2 wspólnie z firmą G.y i Partnerzy a koszty realizacji zamówień i zyski z części 1,2,4 zostaną podzielone ... o powtórzonej czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z 31.07.2017 r. na cz. od 1 do 6 wraz z informacją o odrzuceniu oferty...

 • KIO 1536/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ...z postanowieniami Umowy o PPP. Oferent powierzy podwykonawcom części zamówienia na podstawie zawartych z nimi umów o podwykonawstwo w ... określone na 13 152 MWh, co oznacza, iż zużycie na poziomie 82,2 kWh na tonę odpadków (13 151 MWh podzielone przez 160...

 • KIO 1500/17

  Orzeczenia KIO, 31-07-2017

  ... elektronicznej w dniu 19 lipca br.) w pkt 2.2 wskazał, że zamówienie zostało podzielone na części oraz nie wskazał przyczyn braku podziału zamówienia na części. Równocześnie w pkt 2.3 protokołu Zamawiający wskazał, że oferty można składać w odniesieniu...

 • KIO 1431/17

  Orzeczenia KIO, 28-07-2017

  ...do obsadzenia", winno być podzielone przez 1.840h (nominalny czas pracy pomniejszony o urlopy). Powoduje to, że w rzeczywistości „na 1 miejsce" w pogotowiu...na rozprawie, Izba ustaliła, co następuje: Zgodnie z punktem 1.1 Części I SIWZ przedmiotem zamówienia...

 • KIO 1415/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ...na składanie ofert w toku ww. postępowania wyznaczono na dzień 19 maja 2017 r. Postępowanie podzielone zostało na 3 (trzy) części. Zamawiający nie wprowadził ograniczenia co do ilości części, na... danym postępowaniu na wszystkie części zamówienia - wstrzymał...

 • KIO 1137/17, KIO 1147/17, KIO 1151/17, KIO 1157/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ... postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z podziałem na części pn.: „Kompleksowe mechaniczne...części trasy letniego utrzymania. […]”. Zamawiający podkreślił, że przedmiotem umowy jest całoroczne oczyszczanie jezdni ulic. Prace zostały podzielone na...

 • KIO 1213/17

  Orzeczenia KIO, 06-07-2017

  ...Autostrad Oddział w B. na rzecz Odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, konsorcjum w składzie: ...na podstawie zadeklarowanych przez Wykonawcę w Formularzu „Potencjał kadrowy” opracowań projektowych i podzielone zostało na...

 • KIO 1173/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ... dla celów wyposażenia 12 Wojewódzkich Komend Straży Pożarnej. Wartość zamówienia to ok. 30 000 000 (trzydzieści milionów złotych). Postępowanie zostało podzielone na 3 części. W każdej części zamówienia wpłynęły dwie oferty: firmy Fire Max Sp. z o...

 • KIO 1177/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ... zamówienia w odniesieniu do tego samego rodzaju zamówień udzielonych w terminie 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym. Reguła wynikająca z tego przepisu nie mogła być stosowną wprost w niniejszym postępowaniu albowiem zostało podzielone na części...

 • KIO 1243/17

  Orzeczenia KIO, 03-07-2017

  ... zostało podzielone na dwie części: Część I „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na ternie gminy... zamiast 11,11 punktów oraz zaniechania wykluczenia Przystępującego z postępowania o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 w zw. z art....

 • KIO 1192/17

  Orzeczenia KIO, 28-06-2017

  ...zamówienia ze wskazaniem sposobu ich dostosowania do specyfiki Zamawiającego. 6 Tym samym trzecie kryterium oceny ofert, za które można było otrzymać maksymalnie 18 pkt, podzielone zostały na... stronie Odwołującego. d) W części III.B.3 odwołania Odwołujący ...

 • KIO 1179/17

  Orzeczenia KIO, 28-06-2017

  ... w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa ogumienia”, numer sprawy 39/2017 o wartości powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Zamówienie zostało podzielone na części (zadania od 1 do 15...

 • KIO 1199/17

  Orzeczenia KIO, 27-06-2017

  ...niego nie skorzystanie przez zamawiającego z KIO 1199/17 23 podziału zamówienia na części czego domaga się odwołujący to jest nie skorzystania z art... zamawiającego zwraca uwagę, że zamówienie jest już podzielone na 42 pakiety, są inni wykonawcy, którzy mogą...

 • KIO 1124/17

  Orzeczenia KIO, 27-06-2017

  ...W. w zakresie opisu technicznego w części dotyczącej opisu protokołów i standardów wymiany ... pkt 3 ustawy Pzp, obecnie podzielone zostały na dwie kategorie przypadków. Pierwsza z ... zamówień (t.j. zamówienia zrealizowanego na rzecz miasta Olsztyn). W...

 • KIO 1112/17

  Orzeczenia KIO, 19-06-2017

  ... energii elektrycznej (POSTĘPOWANIE nr 1)”. Zamówienie zostało podzielone na dwie części - Zadania nr 1 (liczniki 1 – fazowe...i oprogramowanie spełniały parametry techniczno-użytkowe określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, tj. w Załączniku nr 2 do SIWZ w...

 • V GC 264/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-06-2017

  ... przeważającej części zasługiwało na uwzględnienie. Powyższy stan faktyczny praktycznie pozostawał niesporny między stronami. Bezsporne było to, że strony zawarły umowę konsorcjum w celu wspólnego złożenia oferty i wykonania zamówienia publicznego na rzecz...

 • KIO 1066/17

  Orzeczenia KIO, 13-06-2017

  ...B. w ilości 50 000 Mg”. Zamówienie zostało podzielone na 4 części. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii... 3.1 SIWZ, że komunalne osady ściekowe będące przedmiotem zamówienia nie mogą być stosowane 14 do odzysku w trybie art...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij