• T-914/16

  Orzeczenia ETS, 09-11-2018

  ... 4 października 2018 r. – Proof IT/EIGE (Sprawa T-914/16)1 (Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe –Zapotrzebowanie na usługi podzielone na dwie części – Usługi konsultingowe w zakresie zarządzania – Utrzymanie i aktualizacja narzędzi i...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ...podzielone", tak żeby Zamawiający nie został z dniem 1 stycznia 2018 r. pozbawiony Usług Ciągłości Działania. Powodem podziału ww. zamówienia była podstawa prawna do zawarcia umowy na...; 5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zgodnie z art...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ...- numer referencyjny: MAT/1/2018, zwane dalej: „Postępowanie” lub „Zamówienie”, które zostało podzielone na pięć części. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... podziału zamówienia na części uniemożliwi dostęp do zamówienia mniejszym podmiotom...podzielone zamówienie, pozostawione jest autonomicznej woli zamawiającego, który określa w tym zakresie swoje potrzeby, mając na uwadze w szczególności przedmiot zamówienia...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... zaniechania czynności, do których Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Postępowanie zostało podzielone na dwie części, odwołanie dotyczy części drugiej (II). Przedmiotem zamówienia dla części drugiej jest: 1) Dostawa, wraz z rozładunkiem...

 • KIO 2042/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...ul. Banacha 1a w Warszawie, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego - 14 pakietów”, podzielone na części, o ogłoszeniu o zamówieniu publicznym opublikowanym w Dzienniku Urzędowym...

 • KIO 2030/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...odpadów komunalnych na terenie Gminy Piaseczno. Zamówienie podzielone jest na następujące części:  Cześć... zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Piaseczno (pkt 3 SIWZ). Termin wykonania zamówienia (dla każdej części zamówienia): od dnia podpisania...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... zostało podzielone na pięć części oraz wskazał zestawienie cen w ramach poszczególnych części. W ocenie Odwołującego w zakresie Sygn. akt: KIO 1975/18 8 czterech z pięciu części, obejmujących łącznie 95,32 % ogólnej kwoty całości zamówienia (według...

 • KIO 1944/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ....11.2018), które zostało podzielone na 12 części (rejonów). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20 lipca 2018 roku, pod numerem 2017S 138-315509. Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są...

 • KIO 2023/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ....11.2018), które zostało podzielone na 12 części (rejonów). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20 lipca 2018 roku, pod numerem 2017S 138-315509. Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są...

 • KIO 1998/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... szczepionek, zamówienie zostało podzielone na 2 części, a Zamawiający zastrzegł sobie możliwość zmniejszenia liczby kupowanych szczepionek, jednak nie więcej niż o 20% liczby szczepionek nabywanych w odniesieniu do każdej z części zamówienia. Tak samo...

 • KIO 2013/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...”. Postępowanie zostało podzielone na trzy części. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 9 sierpnia 2018 roku, pod numerem 2017S 152-349770. Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem...

 • KIO 2034/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...terminu składania ofert. Uzasadnienie faktyczne i prawne Zamówienie podzielone zostało na etapy. W ramach etapu I Zamawiający wymaga m... na uwadze, iż Odwołujący opierał ten zarzut na wykazaniu, iż opis przedmiotu zamówienia, w części określającej termin na ...

 • KIO 1967/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... II.1.4. Krótki opis widnieje zapis określający rodzaj zamówienia „Dzierżawa” to w opisie części na jakie zostało podzielone zamówienie zamawiający stwierdza w opisie zamówienia „Wykonywanie usług inertyzacji z wykorzystaniem urządzeń do wytwarzania azotu...

 • KIO 1889/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... stronie internetowej SIWZ. Zamówienie podzielone zostało na 9 części, z czego części 7, 8 i 9 dotyczą dostawy trzewików zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5-3 do SIWZ. Zamawiający w ramach tych części zamówienia planuje jeszcze w 2018 roku otrzymać...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... ilości odpadów, które Zamawiający gwarantuje do odbioru z poszczególnych Zadań, na które podzielone jest zamówienie, 7. § 28 ust. 4 pkt 2 lit...podzielić zamówienie na części, określając zakres i przedmiot tych części. Podział zamówienia na części jest jedną...

 • KIO 1912/18

  Orzeczenia KIO, 04-10-2018

  ... nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i montaż mebli biurowych i sądownych na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie o numerze: ZP/OG/15/18, które zostało podzielone na dwie części. Postępowanie zostało wszczęte...

 • KIO 1859/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ...części zamiennych do wagonów metra serii 81 z zakresu części mechanicznych pneumatycznych, elektrycznych i elektronicznych. Zamówienie podzielone zostało na...przedmiotu zamówienia wskazując w pkt. 2.1 na obowiązek dołączenia do dostarczonych części ...

 • KIO 1874/18

  Orzeczenia KIO, 27-09-2018

  ... Przewodniczący: Danuta Dziubińska wobec uwzględnienia w części zarzutów przez Zamawiającego i wycofania przed otwarciem....2018. Zamówienie podzielone zostało na zadania. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11...

 • KIO 1795/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ... Postępowania. W szczególności Izba ustaliła, co następuje: Przedmiotem zamówienia, o udzielenie którego prowadzone jest Postępowanie, jest dostawa leków. Zamówienie zostało podzielone na 42 części. Część nr 42, w odniesieniu do której zostało złożone...

 • KIO 1843/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  .... Żeromskiego 113, 90 – 549 Łódź - prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa sprzętu jednorazowego użytku, podzielone na części, o numerze postępowania nadanym przez zamawiającego 97/142/161/335/395/PN/ZP/D/2017, o ogłoszeniu o...

 • KIO 1788/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  ... umowy, że wykonawca musi posiadać ważną umowę przez cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia. Zamówienie zostało podzielone na 5 części i dopiero po wygranych licytacjach Zamawiający wzywał do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie...

 • V AGa 183/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... jak również odpadów (podzielone na frakcje), były podane orientacyjnie, na co zwracała powódka w...porządku, która stała się częścią umowy, to jednak sama ...liczbę zbliżoną do wskazanej w wyjaśnieniach do zamówienia. Nie można też podzielić zarzutu apelującej ...

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... zamówienia w następujący sposób: „a)      »przedstawienie i opis projektu«, stanowiące kryterium ważone od 50 do 100 punktów, jest podzielone na podkryteria różne dla każdej z pięciu części składających się na zamówienie. Do każdej z tych części...

 • KIO 1799/18

  Orzeczenia KIO, 17-09-2018

  ...dalej: „ustawą Pzp”). Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16 czerwca 2018 roku pod numerem 2018/S 114-258926. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w...

 • KIO 1715/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... polowych (nr sprawy: MAT/1/2018), zwane dalej: „postępowaniem”, które zostało podzielone na pięć części. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało...

 • KIO 1674/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ... podzielone na dwie niezależnie części: 1) Część 1 – wykonanie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na ... samym uznała, że czynność odrzucenia oferty odwołującego w ramach części 2 zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp...

 • KIO 1670/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...SIWZ dopuścił składanie ofert częściowych, zamówienie zostało podzielone na 7 części. Przedmiotem części nr 6, którego dotyczy... tym, czy przedmiot zamówienia podzielić na części i jaki asortyment w poszczególnych częściach powinien się znajdować, obowiązany...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... (tzn. udostepnienie pełnej dokumentacji oraz znikome znaczenie tej części zamówienia na całe zamówienie) uznał, że konkurencja w żaden sposób ... elementów. Elementy te natomiast zostały podzielone na moduły podstawowe opisujące przedmiotowe działania w...

 • KIO 1577/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ..., iż Odwołujący nabył doświadczenie. Dany podmiot nabywa doświadczenie w dacie zakończenia należytej realizacji zamówienia. Nawet jeżeli dane zamówienie jest podzielone na części czy etapy. Dowód: kopia referencji z dnia 23 lipca 2018 r. wystawiona przez...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij