• C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... zamówienia w następujący sposób: „a)      »przedstawienie i opis projektu«, stanowiące kryterium ważone od 50 do 100 punktów, jest podzielone na podkryteria różne dla każdej z pięciu części składających się na zamówienie. Do każdej z tych części...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...podzielone na trzy zadania przez Zamawiającego z uwagi na specyficzną charakterystykę każdej z części. Pomiędzy częścią 1 a częścią..., jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3....

 • KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...medycznych Otwarty Otwock”. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: Zadanie 1 - wymagania ... z tym obowiązek takiego kształtowania warunków, aby zagwarantować dostęp do zamówienia podmiotom zdolnym do jego należytego wykonania. f.,3 Przepis art....

 • KIO 913/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ....52.2017. Postępowanie zostało podzielone na zadania. Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych na jedno lub więcej zadań objętych przedmiotem zamówienia. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8...

 • KIO 880/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... słonecznych. Wykonanie zadania zostało podzielone przez Zamawiającego (pkt II.3 lit. A i B SIWZ) na dwa etapy tj. Fazę przygotowawczą..., na etapie badania i oceny ofert, jak i na etapie realizacji zamówienia. Nie można przyjąć, że PFU w części dotyczącej...

 • KIO 802/18, KIO 803/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ...podzielone na pięć punktów (tiretów). Pierwszy z nich dotyczy kwestii VoIP i został podzielony na... treść jest nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt... (świadectwa homologacji części w odniesieniu do...

 • KIO 842/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... i aparatury medycznej, przy czym zamówienie zostało podzielone na części, z których Pakiet nr 22 polegał na dostarczeniu Gamma-kamery. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, na który składa się zestawienie wymaganych parametrów, został określony...

 • KIO 868/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ...podzielone na pięć zadań. Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert na jedno lub więcej zadań objętych przedmiotem zamówienia. Wartość zamówienia... Braci Działowskich, wniósł odwołanie na czynności badania i oceny ofert oraz wyboru w części III, IV i V ...

 • KIO 819/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... przypisał wagę 18%. Kryterium to zostało podzielone na sześć podkryteriów, tj. Podkryterium 2.1...zamówienia – wobec czego – działając na podstawie przepisów art. 192 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 tej ustawy – orzekła, jak w pkt 1. sentencji uwzględniając w części...

 • KIO 814/18

  Orzeczenia KIO, 15-05-2018

  ...w dniu 2 czerwca 2017 roku pod numerem 2017/S 105-210677 Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Zamówienie zostało podzielone na części. W dniu 17 kwietnia 2018 roku Zamawiający przekazał...

 • KIO 831/18

  Orzeczenia KIO, 15-05-2018

  ...dniu 2 czerwca 2017 roku pod numerem 2017/S 105-210677 Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Zamówienie zostało podzielone na 2 Części. W dniu 17 kwietnia 2018 roku Zamawiający przekazał...

 • KIO 817/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ...na części, (numer referencyjny zamówienia: TXU/TXXI/10/2018) zwane dalej: „postępowaniem”. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na... postępowanie zostało podzielone przez zamawiającego na trzy części: - część...

 • KIO 813/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... wskazał, że zamówienie zostało podzielone na 9 części, z których zadanie nr 4 polegało na dostawie zestawu do testów wysiłkowych z możliwością wykonywania badań ergospirometrycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określał...

 • KIO 816/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... na udzielenie zamówienia na wynajem samolotów, znak sprawy ZP/PN/9/2018, (ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23 lutego 2018 roku, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Si S38, numer 84111-2018-PL, z dnia 23 lutego 2018 roku). Zamówienie zostało podzielone na...

 • KIO 715/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ...na trzy obszary: medyczny, administracyjno-gospodarczy oraz strefy sprzątania Przychodni Przyklinicznych, podzielone na... zastosowania dla części czynności składających się na przedmiot zamówienia zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art....

 • KIO 796/18

  Orzeczenia KIO, 09-05-2018

  ...zakresu robotyki”, znak postępowania: OR.272.4.3.2018. Postępowanie zostało podzielone na części. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówienie zostało zamieszczone...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... 18 pkt. Kryterium „Doświadczenie personelu Konsultanta” zostało podzielone na pięć podkryteriów, tj. Podkryterium 2.1. Inżynier ... może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Potwierdzenie części zarzutów wskazanych w odwołaniu...

 • KIO 725/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... 20 stycznia 2018 roku pod numerem 2018/S 014-028115. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Zamówienie zostało podzielone na 4 części. W dniu 6 kwietnia 2018 roku Zamawiający przekazał...

 • KIO 710/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...zawartych w SIWZ lub jej cena została zaniżona poniżej kosztów realizacji zamówienia. Jako podstawę prawną wezwania Zamawiający wskazał art. 90 ust. ... podzielone zostało na dwie części – A. dotyczącą zarzutu niezgodności oferty z SIWZ i jej odrzucenia na ...

 • KIO 732/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  ... S. Szyszko SUM szansa na skuteczna walkę z nowotworami układu moczowo — płciowego”, podzielone na dwa zadania, o numerze ...części zarzutów. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia...

 • KIO 711/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... z wykonania zamówienia. Zamawiający prowadzi Postępowanie na świadczenie usług telekomunikacyjnych, które podzielone zostało na dwie części ze względu na lokalizację i miejsce świadczenia usług. W Postępowaniu, w ramach części 1 zamówienia, oferty złożyli...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...miejsce wtedy, gdyby połączone obroty obu wykonawców podzielone przez liczbę tych wykonawców (w tym ...zakres i okres udziału przy wykonywaniu zamówienia: „c. wykonanie części zamówienia polegającej na wykonaniu części robót w zakresie budowy budynku o ...

 • KIO 669/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...stan faktyczny: Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz SIWZ przedmiotem zamówienia jest pogwarancyjny serwis tomografów komputerowych. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: część 1  pogwarancyjny serwis tomografu komputerowego Lightspeed RT16 (24...

 • KIO 615/18, KIO 626/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... Środowisko na lata 2014 – 2020. Postępowanie to zostało podzielone na dwie części i jest prowadzone na podstawie przepisów... na części i dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca mógł złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części zamówienia....

 • KIO 606/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...złożonych w postępowaniu; Przedmiotowe postępowanie zostało podzielone na zadania i przedmiotowe odwołanie odnosi się...podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie ...

 • KIO 590/18, KIO 601/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... zostało podzielone na zadania. Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 17 marca 2018 r., poz. 2018/S 054-119150. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia...

 • KIO 533/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ... być przez Izbę rozpoznany. Ponadto, Odwołujący żądał podziału zamówienia na części nie wskazując, nawet w toku rozprawy, na ile konkretnie części miałoby niniejsze zamówienie zostać podzielone. Postawienie żądania w formie blankietowej nie uprawnia Izby...

 • KIO 525/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ...przedmiotu zamówienia. Wskazuje, że zgodnie z załącznikiem nr 4 do warunków zamówienia, w części ...na rzecz PGE Energia Ciepła S.A. stanowiły jedną całość na tej podstawie, że dotyczyły robót na rzecz tego samego podmiotu które zostały podzielone na...

 • KIO 473/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ...zamówienia) oraz ogólnych kwestii postępowania wskazanych w SIWZ, stanowiącego ułamek zamówienia (zakresy w postępowaniu zostały podzielone na... 21 na pytania wykonawców Zamawiający udzielił odpowiedzi, iż w sytuacji odstąpienia od tej części zamówienia nie ...

 • KIO 454/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... Podlaski, Łomża, Suwałki i Zambrów. Postępowanie zostało podzielone na sześć części dotyczących odpowiednio każdego z ww. Rejonów. W punkcie 8.2 podpunkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Tom 1 – Instrukcja dla Wykonawców („IDW”) Zamawiający...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij