• KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... 18 pkt. Kryterium „Doświadczenie personelu Konsultanta” zostało podzielone na pięć podkryteriów, tj. Podkryterium 2.1. Inżynier ... może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Potwierdzenie części zarzutów wskazanych w odwołaniu...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...miejsce wtedy, gdyby połączone obroty obu wykonawców podzielone przez liczbę tych wykonawców (w tym ...zakres i okres udziału przy wykonywaniu zamówienia: „c. wykonanie części zamówienia polegającej na wykonaniu części robót w zakresie budowy budynku o ...

 • KIO 669/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...stan faktyczny: Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz SIWZ przedmiotem zamówienia jest pogwarancyjny serwis tomografów komputerowych. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: część 1  pogwarancyjny serwis tomografu komputerowego Lightspeed RT16 (24...

 • KIO 615/18, KIO 626/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... Środowisko na lata 2014 – 2020. Postępowanie to zostało podzielone na dwie części i jest prowadzone na podstawie przepisów... na części i dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca mógł złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części zamówienia....

 • KIO 606/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...złożonych w postępowaniu; Przedmiotowe postępowanie zostało podzielone na zadania i przedmiotowe odwołanie odnosi się...podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie ...

 • KIO 590/18, KIO 601/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... zostało podzielone na zadania. Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 17 marca 2018 r., poz. 2018/S 054-119150. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia...

 • KIO 533/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ... być przez Izbę rozpoznany. Ponadto, Odwołujący żądał podziału zamówienia na części nie wskazując, nawet w toku rozprawy, na ile konkretnie części miałoby niniejsze zamówienie zostać podzielone. Postawienie żądania w formie blankietowej nie uprawnia Izby...

 • KIO 525/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ...przedmiotu zamówienia. Wskazuje, że zgodnie z załącznikiem nr 4 do warunków zamówienia, w części ...na rzecz PGE Energia Ciepła S.A. stanowiły jedną całość na tej podstawie, że dotyczyły robót na rzecz tego samego podmiotu które zostały podzielone na...

 • KIO 473/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ...zamówienia) oraz ogólnych kwestii postępowania wskazanych w SIWZ, stanowiącego ułamek zamówienia (zakresy w postępowaniu zostały podzielone na... 21 na pytania wykonawców Zamawiający udzielił odpowiedzi, iż w sytuacji odstąpienia od tej części zamówienia nie ...

 • KIO 454/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... Podlaski, Łomża, Suwałki i Zambrów. Postępowanie zostało podzielone na sześć części dotyczących odpowiednio każdego z ww. Rejonów. W punkcie 8.2 podpunkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Tom 1 – Instrukcja dla Wykonawców („IDW”) Zamawiający...

 • KIO 326/18, KIO 327/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  ...Odwołujący zauważył, że Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia dla każdej części na grupy. Jak napisał w pkt 5.2 IDW „Wszystkie asortymenty usług i robót, objęte niniejszą specyfikacją, zostały podzielone na niżej wymienione grupy, [tu wymienione Grupy...

 • KIO 447/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  ... w dniu 23 grudnia 2017 r. Zamówienie zostało podzielone na 6 Pakietów. W dniu 26 lutego 2018 r....„Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do samodzielnej realizacji kluczowych części zamówienia w Ofercie (załącznik nr 1 ...

 • KIO 435/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ...O/OL.D-3.2410.1.2016.I-4, podzielone na trzy zadania, zwane dalej jako „...na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie okoliczności faktycznych ujętych w zarzutach odwołania wyżej wskazanych, a zawartych w punktach 2 i częściowo...

 • KIO 369/18

  Orzeczenia KIO, 19-03-2018

  ... ogłoszenia i SIWZ, przedmiotem zamówienia 10 jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Lublin. Wyjaśnił przy tym, że zamówienie podzielone jest na 7 części i w ramach realizacji usług...

 • T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  ...października 2014 r. w celu udzielenia zamówienia na dwie części przetargu dotyczące obsługi okien czasowych w...regulaminu postępowania w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań każdej ze stron Sąd może orzec, że koszty zostaną podzielone albo że każda ...

 • KIO 346/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ...i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”, podzielone na trzy części - zadania, o numerze postępowania...że „zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p.”...

 • KIO 380/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum Transprojekt Gdański Sp. z o.o... 14.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, zgodnie z pkt 5 IDW. 14.3...Konsultanta” zostało podzielone na sześć podkryteriów...

 • KIO 366/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  .... Postępowanie nie zostało podzielone na części, a przedstawiona cena oferty odnosiła się do całości zamówienia. Zamawiający przeznaczył kwotę 2 487 109,59 zł na realizację przedmiotu zamówienia. Wybrana oferta wykonawcy AWIMA opiewa na kwotę 2 477 332...

 • KIO 321/18

  Orzeczenia KIO, 09-03-2018

  ... z pkt. 9 SIWZ: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielone jest na 149 części. Wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia na dowolną liczbę części. W odniesieniu do 27 lokalizacji Zamawiający przewidział udzielenie...

 • KIO 368/18

  Orzeczenia KIO, 06-03-2018

  ... podzielone na 6 części....na przekroczenia kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na finansowanie tych części-zadań, mimo że kwota taka nie została przez Zamawiającego określona w czasie sesji otwarcia ofert. Zamawiający podał jedynie kwotę dla całego zamówienia...

 • KIO 314/18

  Orzeczenia KIO, 06-03-2018

  ...listopada 2017 r. pod numerem 618905-N-2017, podzielone na dwie części, dalej zwane jako „postępowanie”. Izba ...potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.” Wyjaśnienia, o których mowa w art. 90 ust. 3 p.z...

 • C-523/16

  Orzeczenia ETS, 28-02-2018

  ...dworców kolejowych” należących do jej sieci, na okres 36 miesięcy. Zamówienie to było podzielone na cztery obszary geograficzne (południowy, centralno‑... hoc zawierające zobowiązanie, na wypadek udzielenia zamówienia w tej części przetargu, do udzielenia ...

 • KIO 236/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  ... uwagę do oceny spełniania warunku. Na podstawie części VI pkt II ppkt 1.2 na potwierdzenie spełniania tego warunku zamawiający żądał...: a) w roku 2018 – 25% wartości zamówienia, podzielone na 7 równych miesięcznych rat, płaconych w miesiącach działania SBWR...

 • KIO 238/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... pod nazwą „Dostawa materiałów biurowych dla sądów apelacji poznańskiej na rok 2018, znak ZP-373-13/17. Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp...

 • KIO 246/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ... postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa, montaż, uruchomienie aparatury medycznej”, nr postępowania SZPZOZ/ZP/01 UE/2018. Zamówienie zostało podzielone na części, przedmiotowe postępowanie odwoławcze dotyczy Części I, tj. dostawy...

 • KIO 188/18, KIO 201/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ... podzielone na 5 części. W rozdziale XVIII SIWZ Zamawiający wskazał, że wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp Sygn. akt KIO 188/18 W dniu 2 lutego 2018 r. Odwołujący wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia...

 • KIO 119/18

  Orzeczenia KIO, 13-02-2018

  ...części nr 6 przedmiotu zamówienia. 3. Oferta Roche jest niezgodna z SIWZ w wielu pozycjach. Poniżej niezgodności te zostały podzielone... materiałów zużywalnych, zwłaszcza tych, które ze względu na swoją specyfikę nie mają okresu stabilności po otwarciu....

 • KIO 59/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...2. Podkreślił, że chociaż przedmiotowe zamówienie nie zostało podzielone na części w myśl art. 36aa Pzp, to zamówienie ma...wnioskuje, że zaoferowana przez Newag stawka nie pozwala na zrealizowanie zamówienia zgodnie z SIWZ i nie zawiera wszystkich elementów ...

 • KIO 68/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. 2. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług serwisu technicznego pogwarancyjnego. Zamówienie to zostało podzielone przez Zamawiającego na 2 części: a. część I - dla serwerów oraz innych urządzeń; b. część II...

 • KIO 70/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... podzielone na dwie części. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 października 2017 r. pod numerem 605884-N-2017. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij