• KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ...r. pod numerem 2018/S 243- 555525, podzielone na osiem części, o numerze nadanym przez zamawiającego 2018/41,..., jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126 ze zm.), poprzez przyjęcie przez Zamawiającego...

 • KIO 119/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz udzielenie zamówienia wykonawcy, który nie został wybrany zgodnie z przepisami... Zamówienie podzielone jest na 9 części. 12.1.2. Ofertę można składać odnośnie jednej lub wszystkich części zadania. ...

 • KIO 2584/18, KIO 2586/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ...). Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ochrona fizyczna osób i mienia, realizowana przez SUFO na rzecz jednostek obronnych, które zostało podzielone na dwie części. 19 Zamawiający w treści SIWZ...

 • KIO 35/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia BASMA SECURITY spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z....2612.76.2018”. Zamówienie zostało podzielone na 4 części, przedmiotowe odwołanie dotyczy części I. Ogłoszenie o zamówieniu zostało ...

 • KIO 13/19

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z... 1.01.2019 r.” numer referencyjny: ZP/GP/271/IV-172/18, podzielone na 9 Części (zadań). Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dz...

 • KIO 2699/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ...75.2018.KK. Zamówienie podzielone jest na części. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 5 października 2018 roku pod numerem 2018/S 192-434270. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach...

 • KIO 2613/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ... 24 aa ustawy Pzp. Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na 3 części, Część I dotyczy obiektów i kompleksów obsługiwanych ...dowód nr 1 – listę osób uczestniczących w realizacji zamówienia na dzień 10 sierpnia 2018 r. podpisaną przez Dyrektora ...

 • KIO 2664/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... które zostało podzielone na 7 części, zwanych pakietami. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17 października 2018 r., pod numerem 2018S 200-454887. Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem...

 • KIO 2607/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ... 2018 r. pod numerem 2018/S 199 – 451510, podzielone na 5 części, zwane dalej jako „postępowanie”. Izba ustaliła, że postępowanie... 86 ust. 3 p.z.p. nie należy utożsamiać z wartością szacunkową zamówienia, o której mowa w art. 32 ust. 1 p.z.p. Jak...

 • KIO 2622/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ... Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO), numer referencyjny U/14/IW/18. Zamówienie zostało podzielone na 13 części. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o...

 • KIO 2574/18

  Orzeczenia KIO, 28-12-2018

  ... kary umownej do wartości konkretnej usługi wykonywanej w ramach zamówienia. Rażąco wygórowaną jest również kara przewidziana w § 15...na zabiegi hemodializy według harmonogramu oraz na podstawie potrzeb Zamawiającego. Zamówienie podzielone zostało na części...

 • KIO 2470/18

  Orzeczenia KIO, 12-12-2018

  ...1) zamawiający udziela zamówienia w podziale na 4 części; 2) termin realizacji zamówienia dla każdej z części został określony od dnia... i zostało podzielone na 24 raty. Dla przykładu: Gdyby wykonawca w ofercie podał cenę za realizację zamówienia dla danego ...

 • KIO 2443/18

  Orzeczenia KIO, 07-12-2018

  ... „ustawą Pzp”. Zamówienie podzielone jest na części – 47 pakiety. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22 sierpnia 2018 roku pod numerem 2018/S 160-366516. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone...

 • KIO 2415/18

  Orzeczenia KIO, 29-11-2018

  ...dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych... 48/2018/ZBR. Zamówienie zostało podzielone na części. Ogłoszenie o zamówieniu ...

 • KIO 2332/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  ...21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Elblągu. Zamówienie zostało podzielone na dwie 10 części: część I - zmywarka tunelowa dla m. Elbląg; część II - zmywarka tunelowa dla m. Morąg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach nr 1 i nr 5...

 • KIO 2349/18

  Orzeczenia KIO, 23-11-2018

  ... o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, którego przedmiotem jest świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych na rzecz realizacji zadań projektu PUESC, nr C- 640/18/DC/B/173. Zamówienie zostało podzielone na części, które odnoszą...

 • KIO 2303/18

  Orzeczenia KIO, 23-11-2018

  ...naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrażanie systemu Active Directory oraz poczty elektronicznej. Zamówienie zostało podzielone na części. Część 1 – Urządzenia do równoważenia obciążenia (Loadbalancery...

 • KIO 2315/18

  Orzeczenia KIO, 21-11-2018

  ... oferty Xcomp mimo, iż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 4. art. 91 ust 1 ustawy Pzp w zw. z art... 4 Wskazał, że postępowanie prowadzone przez Zamawiającego jest podzielone na 4 części oznaczone A, B, C i D. W dniu...

 • KIO 2210/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...na „Instalację systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów”. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Odnośnie II części...”, a ostateczna cena ofertowa za wykonanie części nr 2 zamówienia została przez Wykonawcę określona jako suma kwot...

 • KIO 2231/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... Izby ustalił, co następuje. Zamówienie zostało podzielone na 2 części (rozdział III pkt 1). Przedmiotem zamówienia w części 1 jest dostawa części do silników produkcji Waukesha, zaś przedmiotem zamówienia w części 2 – w doniesieniu do której złożono...

 • T-914/16

  Orzeczenia ETS, 09-11-2018

  ... 4 października 2018 r. – Proof IT/EIGE (Sprawa T-914/16)1 (Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe –Zapotrzebowanie na usługi podzielone na dwie części – Usługi konsultingowe w zakresie zarządzania – Utrzymanie i aktualizacja narzędzi i...

 • KIO 2166/18

  Orzeczenia KIO, 06-11-2018

  ...na żadne części. W formularzu inwestor wyraźnie zaznaczył bowiem opcję „NIE” w odpowiedzi na pytanie, czy zamówienie podzielone jest na części... do art. 8 ust. 1 ustawy Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp,...

 • KIO 2088/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  .... Zgodnie z pkt 3.2 SIWZ przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej dla Pracowników PGNiG S.A. na okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. Postępowanie zostało podzielone na 5 części, odwołanie dotyczy części 4. W pkt 12.6.7...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ...podzielone", tak żeby Zamawiający nie został z dniem 1 stycznia 2018 r. pozbawiony Usług Ciągłości Działania. Powodem podziału ww. zamówienia była podstawa prawna do zawarcia umowy na...; 5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zgodnie z art...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ...- numer referencyjny: MAT/1/2018, zwane dalej: „Postępowanie” lub „Zamówienie”, które zostało podzielone na pięć części. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia...

 • KIO 2100/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ...siedzibą w Warszawie (w części A zamówienia) oraz 2) Gmina Czernica z siedzibą w Czernicy (w części C zamówienia), w imieniu i na rzecz których działa: ... odwołania wskazał, że przedmiotowe postępowanie podzielone zostało na dwie części: część A oraz część C...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... podziału zamówienia na części uniemożliwi dostęp do zamówienia mniejszym podmiotom...podzielone zamówienie, pozostawione jest autonomicznej woli zamawiającego, który określa w tym zakresie swoje potrzeby, mając na uwadze w szczególności przedmiot zamówienia...

 • KIO 2083/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... podmiotów są ściśle podzielone i każda ze spółek wykonuje inne zadania. Powyższe wskazuje na kaskadowe udostępnienie doświadczenia,... w postępowaniu w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zasobach (zdolnościach technicznych lub zawodowych...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... zaniechania czynności, do których Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Postępowanie zostało podzielone na dwie części, odwołanie dotyczy części drugiej (II). Przedmiotem zamówienia dla części drugiej jest: 1) Dostawa, wraz z rozładunkiem...

 • KIO 2030/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...odpadów komunalnych na terenie Gminy Piaseczno. Zamówienie podzielone jest na następujące części:  Cześć... zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Piaseczno (pkt 3 SIWZ). Termin wykonania zamówienia (dla każdej części zamówienia): od dnia podpisania...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij