• KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... ilości odpadów, które Zamawiający gwarantuje do odbioru z poszczególnych Zadań, na które podzielone jest zamówienie, 7. § 28 ust. 4 pkt 2 lit...podzielić zamówienie na części, określając zakres i przedmiot tych części. Podział zamówienia na części jest jedną...

 • V AGa 183/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... jak również odpadów (podzielone na frakcje), były podane orientacyjnie, na co zwracała powódka w...porządku, która stała się częścią umowy, to jednak sama ...liczbę zbliżoną do wskazanej w wyjaśnieniach do zamówienia. Nie można też podzielić zarzutu apelującej ...

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... zamówienia w następujący sposób: „a)      »przedstawienie i opis projektu«, stanowiące kryterium ważone od 50 do 100 punktów, jest podzielone na podkryteria różne dla każdej z pięciu części składających się na zamówienie. Do każdej z tych części...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... (tzn. udostepnienie pełnej dokumentacji oraz znikome znaczenie tej części zamówienia na całe zamówienie) uznał, że konkurencja w żaden sposób ... elementów. Elementy te natomiast zostały podzielone na moduły podstawowe opisujące przedmiotowe działania w...

 • KIO 1532/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... Na realizację przedmiotu zamówienia zamawiający przeznaczył kwotę 6 394 000,00 zł brutto. 10 W przedmiotowym postępowaniu składanie ofert podzielone zostało na ... jako oferty zawierającej rażąco niską cenę został częściowo tj. w zakresie naruszenia art. 91 ...

 • KIO 1518/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale III SIWZ jest dostawa defibrylatorów. Zamówienie zostało podzielone na sześć pakietów (części), szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawarto w załącznikach nr 5, 5.1, oraz 5a, 5b, 5c, 5d do...

 • KIO 1520/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ...Gdańska oraz Gminy Miasta Sopotu. Wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie podzielone na dwa etapy. W ramach etapu I Wykonawca ...oferentowi dowolność wyboru w tym zakresie - w części kreatywnej Odwołujący zaprezentował zatem dwa przykładowe projekty ...

 • KIO 1487/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ..., jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Częściowe potwierdzenia zarzutów Sygn. akt KIO 1487/18 27 wskazanych w odwołaniu powoduje, iż w przedmiotowym...

 • KIO 1486/18, KIO 1510/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... Białymstoku” (DOS-IIl.271.1.2018). Postępowanie zostało podzielone na części. Część II dotyczy modernizacji indywidualnych kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Białystok. Wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach...

 • KIO 1537/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ...6, 50 - 525 Wrocław, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Część I Zakup serwerów, część II ...stacji roboczych, część VIII Zakup komputerów przenośnych”, podzielone na osiem części, o numerze nadanym przez zamawiającego WAG.261...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...podzielone na trzy zadania przez Zamawiającego z uwagi na specyficzną charakterystykę każdej z części. Pomiędzy częścią 1 a częścią..., jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3....

 • KIO 1374/18

  Orzeczenia KIO, 26-07-2018

  .... Zamówienie zostało podzielone na trzy zadania. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. ... wskazał, iż z treści argumentów przedstawionych w dalszej części odwołania (pkt 7) wynika wniosek, że zapisy dotyczące...

 • KIO 1389/18

  Orzeczenia KIO, 25-07-2018

  ... pierwsze zamawiający zauważył, że powołane roboty budowlane to jedno zamówienie, które nie było podzielone na części, a wartość tego zamówienia została ustalona zgodnie z przepisami Rozdziału 2 ustawy. Przystępujący dokonywał odbiorów końcowych wszystkich...

 • KIO 1339/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  ....000 sztuk rękawic.  6.000.000 sztuk rękawic podzielone przez 100 (liczba rękawic w opakowaniu) oznacza 60.000...zamówienia został podzielony na 12 części (pakietów). Zgodnie z pkt III) 3 i 5 realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała częściowo na...

 • KIO 1345/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  ..., iż w niniejszym postępowaniu Miasto Białystok podzielone 6 zostało na VI sektorów, natomiast całe zamówienie podzielone zostało na XVI części, z których można wyróżnić trzy zasadnicze odrębnie wydzielone zakresy zamówienia: a) utrzymanie dróg głównych, b...

 • KIO 1349/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... medycznego (nr sprawy: ZP-5/18), zwane dalej: „postępowaniem”, które został podzielone na trzy części. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało...

 • KIO 1299/18

  Orzeczenia KIO, 17-07-2018

  ...ustawą Pzp”, pn.: „Termomodernizacja budynków w Nadleśnictwie Dynów”. Postępowanie zostało podzielone na części. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało...

 • XVII AmA 24/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-07-2018

  ..., pod nr (...)-(...), postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej”, w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie zostało podzielone na 12 części, dotyczących różnych produktów spożywczych, zaś pieczywa...

 • KIO 1275/18

  Orzeczenia KIO, 11-07-2018

  ...", Numer referencyjny: ZN- ZP.272.1.15.2018. TA. Postępowanie zostało podzielone na 11 części/zakresów. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało...

 • KIO 1209/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  .... sygn. akt I Ca 495/13. Wskazał, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie okresu związania ofertą, ale wybór oferty...w granicach m.st. Warszawy. Postępowanie zostało podzielone na cztery części:  Część I – Wał Moczydłowski, Wał...

 • KIO 1239/18

  Orzeczenia KIO, 06-07-2018

  ...zamówienia publicznego na dostawę odzieży medycznej jednorazowego użytku (znak postępowania Z/4/PN/18). Postępowanie jest podzielone na... powinien stanowić barierę dla całego ciała lub jego części, przed bezpośrednim kontaktem z czynnikami infekcyjnymi. Ze ...

 • KIO 1186/18

  Orzeczenia KIO, 04-07-2018

  ...podzielone na trzy etapy, tj. Etap I dostawa i montaż parkingów rowerowych, Etap II dostawa oraz uruchomienie systemu, Etap III zarządzanie i eksploatacja systemu. Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia...żadnej części ...

 • KIO 1236/18

  Orzeczenia KIO, 04-07-2018

  ... podzielone było na dwie części. Odwołujący złożył oferty w tym postępowaniu w zakresie obu części....otwarcia ofert. W ramach postępowania wpłynęły dwie oferty: Odwołującego, na obie części przedmiotu zamówienia, za ceny odpowiednio - Część I — 1 662 ...

 • KIO 931/18, KIO 935/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ...oferta SEPC nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, a w konsekwencji zaniechanie odrzucenia oferty SEPC, mimo iż ...Wyjaśnienia zostały podzielone na dwie części: jawną (od strony 1 do 20) oraz utajnioną z uwagi na zawarcie w ...

 • KIO 1120/18

  Orzeczenia KIO, 21-06-2018

  ... z SIWZ. Postępowanie prowadzone przez Zamawiającego zostało podzielone na dwie części w ten sposób, że część pierwsza dotyczyła ... posiadają już w związku z wcześniejszymi postępowaniami o udzielenie zamówienia”. Oczywistym jest, że nie chodzi tu jedynie o...

 • KIO 1132/18

  Orzeczenia KIO, 20-06-2018

  ... Odwołujący wskazał m.in.: Zamówienie zostało podzielone na 4 zadania, w tym zadanie nr 1... części nie zasługuje na uwzględnienie. Odtajnienie wyjaśnień Przystępującego nie zmieniłoby wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, wobec tego Izba na podstawie...

 • KIO 1100/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ...stan faktyczny: Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz SIWZ przedmiotem zamówienia jest pogwarancyjny serwis tomografów komputerowych. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: część 1  pogwarancyjny serwis tomografu komputerowego Lightspeed RT16 (24...

 • KIO 1077/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ...art. 11 ust. 8 Ustawy. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa gazów technicznych, gazów medycznych wraz z dzierżawą urządzeń do podaży tlenku azotu oraz zbiorników na tlen ciekły. Zamówienie podzielone zostało na 3 części: Grupa I – dostawa tlenku azotu wraz...

 • KIO 1022/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... 2018 r.) w pkt 2.2 podał, że cyt.: „2. Czy zamówienie zostało podzielone na części: nie - powody niedokonania podziału zamówienia na części: brak możliwości podzielenia ze względów ekonomicznych i technologicznych". W ocenie Odwołującego, nie tylko brak...

 • KIO 1055/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...postępowania Druk ZP-PN w punkcie 4, Zamawiający podał, że wartość zamówienia określona została na kwotę 106 429,00 zł, co stanowi równowartość 24 683... wynika, że zamówienie nie zostało podzielone na części ze względów technologicznych, ponieważ zamówienie ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij