• KIO 2559/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ... 2019 wynosi 21 dni. Wynagrodzenie pracownika winno być więc podzielone przez 21 dni w miesiącu, co daje stawkę za jeden...Odwołujący przyjął stawkę preferencyjną w przypadku części elementów zamówienia, co przełożyło się na cenę całkowitą oferty i co stanowi...

 • KIO 2543/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... zimowego jak i letniego utrzymania dróg podzielone na pozycje obmiarowe oraz ryczałtowe. W świetle..., który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) jest zobowiązany...

 • KIO 2470/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... Zamawiający prowadzi postępowanie w celu udzielenia zamówienia na wykonanie usługi utrzymania urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej w latach 2018-2021, które zostało podzielone na 23 części. Zgodnie z wymogami Zamawiającego wykonawcy zostali...

 • KIO 2532/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ...włókien naturalnych, ex 15 01 06 w części zawierającej papier, tekturę, drewno i tekstylia...katalogu odpadów zostały podzielone w zależności od źródła ich powstawania na 20 grup (...możliwości uzyskania konkretnego zamówienia na skutek zastosowania nieuczciwych...

 • KIO 2525/17, KIO 2529/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy, a termin jego realizacji przypada na okres 01.01.2019 r. - 31.12.2020 r. Zamówienie podzielone zostało na 9 zadań, przy czym, jak wynika z pkt 4 Części...

 • KIO 2500/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ... prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn. „Świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w okresie 01.02.2018-31.01.2019”. Zamówienie zostało podzielone na 8 części. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane...

 • KIO 2539/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa urządzeń sieciowych w ramach infrastruktury sieciowej UM”, zamówienie podzielone na dwie części, Nr sprawy ZP/TD/271/II-179/17, na podstawie ustawy Prawo zamówień...

 • KIO 2490/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... w m. Gdynia (cz. I), m. Gdańsk (cz .II), m. Hel (cz. III). Zamówienie zostało podzielone na 3 części. 7 Zamawiający ustalił wartość zamówienia na kwotę 65 853 658, 53 zł. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że zamierza przeznaczyć...

 • KIO 2451/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ...podzielone na 18 zadań (w zależności od lokalizacji, której dotyczy agencyjna sprzedaż biletów) zaś w każdym z zadań, Zamawiający przeznaczył inną kwotę na realizację zamówienia...w przypadku zamówienia podzielonego na części, każdą z części należy traktować ...

 • KIO 2321/17

  Orzeczenia KIO, 23-11-2017

  ....6) ogłoszenia o zamówieniu, to zamówienie nie jest podzielone na części. Wykonawca musi złożyć ofertę na oba zadania. Zamawiający z naruszeniem art. 7 ust. 1 UPZP chce uzyskać dwa niezależne przedmioty zamówienia, które będą objęte dwoma różnymi umowami o...

 • KIO 2347/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... (węzeł J." obecnie "J. "- bez węzła) długości ok. 8 km. Zamówienie zostało podzielone na trzy części. Zamawiający ustalił szacunkową wartość części I zamówienia powiększoną o wartość podatku VAT na kwotę 10 438 959,99 zł. W dniu otwarcia ofert Zamawiający...

 • KIO 2348/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...(…) II.1.8) Części To zamówienie podzielone jest na części: tak. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: Szacunkowa wartość bez VAT: 7 021 848,54 PLN II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji...

 • KIO 2261/17, KIO 2269/17, KIO 2270/17, KIO 2287/17

  Orzeczenia KIO, 13-11-2017

  ...do SIWZ i załącznika nr 2 a do SIWZ takiego podziału zamówienia na części, wedle którego w ramach zadania nr 1 jego przedmiotem jest ...zadanie nr 1 mogło, a nawet powinno zostać podzielone na zadania obejmujące mniejsze ilości ciągników jakie mają być ...

 • KIO 2236/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ...że dalszy podział zamówienia na części jest niekorzystny, a z uwagi na to, że nabywane w Pakiecie nr 2 oprogramowanie jest przeznaczone dla różnych grup użytkowników i realizowane będzie w odmiennych technologiach, może zostać podzielone zgodnie z żądaniem...

 • KIO 2283/17

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ... zakresie ustawy nie stosuje się. Zamówienie zostało podzielone na dwie Części. W dniu 24 października 2017 r. Zamawiający poinformował Odwołującego o wyborze jako najkorzystniejszej w Części I zamówienia oferty wykonawcy Grupa Doradcza Sienna Sp. z...

 • KIO 2254/17

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ... podzielone na dwie części: 1) zadanie 1- Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, 2) zadanie 2-Dostawa i montaż kotłów na biomasę...Pzp, zgłosili wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - Konsorcjum: M.N., prowadzący działalność gospodarczą...

 • KIO 2255/17

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ... Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: 1) zadanie 1- Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, 2) zadanie 2 - Dostawa i montaż kotłów na biomasę W dniu 27 października 2017 r. wykonawca - Sanito...

 • KIO 2246/17

  Orzeczenia KIO, 08-11-2017

  ...3 Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzone w trybie...na okres 48 miesięcy x 15 mikrolitrów na każde oznaczenie 43800 mikrolitrów materiału kontrolnego, które podzielone na... się do zarzutów w zakresie części odwołania, tj. zarzutu naruszenia ...

 • KIO 2252/17

  Orzeczenia KIO, 08-11-2017

  .... Wyjaśnienia przystępującego są "podzielone" na trzy części, odnoszą się do: (i) RCO, (ii) wykazu prac przeznaczonych do podwykonania oraz (iii) rozwiązań technicznych i organizacyjnych dotyczących sposobu wykonania zamówienia. W ostatniej z trzech...

 • KIO 2210/17

  Orzeczenia KIO, 06-11-2017

  ...dalej: „ustawą Pzp”]. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24 czerwca 2017 roku pod numerem 2017/S 119-239407. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w...

 • KIO 2112/17, KIO 2113/17

  Orzeczenia KIO, 27-10-2017

  ...Postępowanie prowadzone przez Zamawiającego zostało podzielone na cztery części. Odwołanie w sprawie o sygn...]. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: Część 2: 5.232.297,00 zł...

 • KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ... zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dzierżawa urządzeń laboratoryjnych wraz z dostawą odczynników i innych materiałów laboratoryjnych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, zwane dalej „Postępowanie”. Postępowanie zostało podzielone na...

 • KIO 2126/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ...Grębów - prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup nowoczesnego sprzętu ICT i materiałów dydaktycznych”, o numerze postępowania nadanym przez Zamawiającego ZP.271.9.2017, podzielone na IV części – dalej jako „postępowanie”. Izba...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... dzień składania oferty ubezpieczeniem części prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną zdecydowanie mniejszą niż określona przez Zamawiającego i w zakresie nie odnoszącym się do działalności związanej z przedmiotem zamówienia, oraz polisą...

 • KIO 2053/17, KIO 2054/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie to jedno postępowanie podzielone przez Zamawiającego na 14 części. Postępowanie o udzielenie zamówienia to zgodnie z art. 2 pkt 7a ustawy Pzp postępowanie wszczynane w...

 • KIO 1922/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... zamawiający zostali zobowiązani do podziału zamówienia na części po to, aby otworzyć zamówienia dla małych i średnich wykonawców.... Zamówienie zostało podzielone na 10 zadań. SIWZ nie ograniczała możliwości w zakresie ilości zadań, na jakie dany wykonawca...

 • KIO 1983/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... zamówienia publicznego pn.: „Dostawa odczynników laboratoryjnych do badań biochemicznych, immunochemicznych, moczu, LSI, koagulologii, hematologii i gazometrii wraz z dzierżawą aparatów” – numer referencyjny: FSZ.242.25.2017, podzielone na 6 części...

 • KIO 1870/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...zamówienia. Podkreślał, że zgodnie z postanowieniami urnowy dla przedmiotowego zadania rozliczanie za wykonanie robót następować będzie w oparciu o protokoły odbioru częściowego robót na...dla pozycji 63, 19,50 zł/m2 podzielone przez 0,30 (tj. grubość warstwy...

 • KIO 1898/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...ZAMÓWIENIA, podpunkt 2.3 poprzez jego wykreślenie i wpisanie następującej treści: 2.3 Zamówienie zostało podzielone na... rażąco niskiej. Jednocześnie Zamawiający w odniesieniu do tej istotnej części składowej nie zwrócił się do Konsorcjum ITT o wyjaśnienie w...

 • KIO 1878/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...opublikowane zostało ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu. Zamówienie zostało podzielone na 14 zadań. W terminie składania ofert, w ...kosztorysach inwestorskich szacując wartość zamówienia tej części zamówienia - wycenił te roboty na niższe kwoty niż te...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij