• T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  ...października 2014 r. w celu udzielenia zamówienia na dwie części przetargu dotyczące obsługi okien czasowych w...regulaminu postępowania w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań każdej ze stron Sąd może orzec, że koszty zostaną podzielone albo że każda ...

 • C-523/16

  Orzeczenia ETS, 28-02-2018

  ...dworców kolejowych” należących do jej sieci, na okres 36 miesięcy. Zamówienie to było podzielone na cztery obszary geograficzne (południowy, centralno‑... hoc zawierające zobowiązanie, na wypadek udzielenia zamówienia w tej części przetargu, do udzielenia ...

 • KIO 188/18, KIO 201/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ... podzielone na 5 części. W rozdziale XVIII SIWZ Zamawiający wskazał, że wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp Sygn. akt KIO 188/18 W dniu 2 lutego 2018 r. Odwołujący wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia...

 • KIO 119/18

  Orzeczenia KIO, 13-02-2018

  ...części nr 6 przedmiotu zamówienia. 3. Oferta Roche jest niezgodna z SIWZ w wielu pozycjach. Poniżej niezgodności te zostały podzielone... materiałów zużywalnych, zwłaszcza tych, które ze względu na swoją specyfikę nie mają okresu stabilności po otwarciu....

 • KIO 59/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...2. Podkreślił, że chociaż przedmiotowe zamówienie nie zostało podzielone na części w myśl art. 36aa Pzp, to zamówienie ma...wnioskuje, że zaoferowana przez Newag stawka nie pozwala na zrealizowanie zamówienia zgodnie z SIWZ i nie zawiera wszystkich elementów ...

 • KIO 68/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. 2. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług serwisu technicznego pogwarancyjnego. Zamówienie to zostało podzielone przez Zamawiającego na 2 części: a. część I - dla serwerów oraz innych urządzeń; b. część II...

 • KIO 70/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... podzielone na dwie części. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 października 2017 r. pod numerem 605884-N-2017. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:  Część I dotyczy wdrożenia Sieci GSM-R...podziału przedmiotowego zamówienia na części. Skoro więc 79 postępowanie jest prowadzone na całość przedmiotu zamówienia, to ...

 • KIO 44/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... prowadzi postepowanie o udzielenie zamówienia pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kup w roku 2018”, oznaczenie sprawy: ZG.270.01.2017. Zamówienie to zostało podzielone na 7 części określonych przez zamawiającego jako...

 • KIO 23/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...2017 r. pod numerem 623985-N- 2017, podzielone na dwie części (dwa zadania), dalej zwane jako „postępowanie...schodowe GARA VENTA - 4 urządzenia. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części i z uwagi na fakt, że odwołanie odnosi się do zadania 1, ...

 • KIO 2730/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... pozwolenia radiowego. Niezasadne jest też żądanie Odwołującego o konieczności dokonania podziału zamówienia na części. Zamówienie nie mogło zostać podzielone na części, ponieważ liczba potrzebnych kart CDMA ulega ciągłym zmianom. Zamawiający, mając tego...

 • KIO 2706/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... i sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na wyposażenie Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie. Zamówienie zostało podzielone przez Zamawiającego na trzy części. Na część 10 II zamówienia składała się dostawa biblioteki taśmowej...

 • KIO 2703/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ... postepowanie o udzielenie zamówienia pn. „Obsługa, eksploatacja, naprawy bieżące i konserwacje 119 sztuk przepompowni melioracyjnych na terenie województwa zachodniopomorskiego”. Zamówienie to zostało podzielone na 13 zadań częściowych. Ogłoszenie o...

 • KIO 2700/17, KIO 2713/17

  Orzeczenia KIO, 04-01-2018

  ... 23 września 2017 roku pod numerem 2017/S 183-374460. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Zamówienie zostało podzielone na 3 części (pakiety): 1) regały metalowe, 2) krzesła, 3) meble...

 • KIO 2707/17

  Orzeczenia KIO, 04-01-2018

  ..., B, będących w posiadaniu poniżej wymienionych Oddziałów PSG sp. z o. o. Niniejsze zamówienie zostało podzielone na 17 części zgodnie z poniższą tabelą. Szczegółowy opis części zamówienia zawierają załączniki od nr 4.1 - 4.17 do SIWZ. 3.2. Wykonawca musi...

 • KIO 2657/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... publicznego pn. Kompleksowe usługi transformatorowe. Postępowanie zostało podzielone na dwie części ( dalej: „Pakiety”). Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu...

 • KIO 2559/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ... 2019 wynosi 21 dni. Wynagrodzenie pracownika winno być więc podzielone przez 21 dni w miesiącu, co daje stawkę za jeden...Odwołujący przyjął stawkę preferencyjną w przypadku części elementów zamówienia, co przełożyło się na cenę całkowitą oferty i co stanowi...

 • KIO 2543/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... zimowego jak i letniego utrzymania dróg podzielone na pozycje obmiarowe oraz ryczałtowe. W świetle..., który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) jest zobowiązany...

 • KIO 2470/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... Zamawiający prowadzi postępowanie w celu udzielenia zamówienia na wykonanie usługi utrzymania urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej w latach 2018-2021, które zostało podzielone na 23 części. Zgodnie z wymogami Zamawiającego wykonawcy zostali...

 • KIO 2532/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ...włókien naturalnych, ex 15 01 06 w części zawierającej papier, tekturę, drewno i tekstylia...katalogu odpadów zostały podzielone w zależności od źródła ich powstawania na 20 grup (...możliwości uzyskania konkretnego zamówienia na skutek zastosowania nieuczciwych...

 • KIO 2525/17, KIO 2529/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy, a termin jego realizacji przypada na okres 01.01.2019 r. - 31.12.2020 r. Zamówienie podzielone zostało na 9 zadań, przy czym, jak wynika z pkt 4 Części...

 • KIO 2500/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ... prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn. „Świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w okresie 01.02.2018-31.01.2019”. Zamówienie zostało podzielone na 8 części. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane...

 • KIO 2539/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa urządzeń sieciowych w ramach infrastruktury sieciowej UM”, zamówienie podzielone na dwie części, Nr sprawy ZP/TD/271/II-179/17, na podstawie ustawy Prawo zamówień...

 • KIO 2490/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... w m. Gdynia (cz. I), m. Gdańsk (cz .II), m. Hel (cz. III). Zamówienie zostało podzielone na 3 części. 7 Zamawiający ustalił wartość zamówienia na kwotę 65 853 658, 53 zł. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że zamierza przeznaczyć...

 • KIO 2451/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ...podzielone na 18 zadań (w zależności od lokalizacji, której dotyczy agencyjna sprzedaż biletów) zaś w każdym z zadań, Zamawiający przeznaczył inną kwotę na realizację zamówienia...w przypadku zamówienia podzielonego na części, każdą z części należy traktować ...

 • KIO 2321/17

  Orzeczenia KIO, 23-11-2017

  ....6) ogłoszenia o zamówieniu, to zamówienie nie jest podzielone na części. Wykonawca musi złożyć ofertę na oba zadania. Zamawiający z naruszeniem art. 7 ust. 1 UPZP chce uzyskać dwa niezależne przedmioty zamówienia, które będą objęte dwoma różnymi umowami o...

 • KIO 2348/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...(…) II.1.8) Części To zamówienie podzielone jest na części: tak. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: Szacunkowa wartość bez VAT: 7 021 848,54 PLN II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji...

 • KIO 2347/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... (węzeł J." obecnie "J. "- bez węzła) długości ok. 8 km. Zamówienie zostało podzielone na trzy części. Zamawiający ustalił szacunkową wartość części I zamówienia powiększoną o wartość podatku VAT na kwotę 10 438 959,99 zł. W dniu otwarcia ofert Zamawiający...

 • KIO 2261/17, KIO 2269/17, KIO 2270/17, KIO 2287/17

  Orzeczenia KIO, 13-11-2017

  ...do SIWZ i załącznika nr 2 a do SIWZ takiego podziału zamówienia na części, wedle którego w ramach zadania nr 1 jego przedmiotem jest ...zadanie nr 1 mogło, a nawet powinno zostać podzielone na zadania obejmujące mniejsze ilości ciągników jakie mają być ...

 • KIO 2236/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ...że dalszy podział zamówienia na części jest niekorzystny, a z uwagi na to, że nabywane w Pakiecie nr 2 oprogramowanie jest przeznaczone dla różnych grup użytkowników i realizowane będzie w odmiennych technologiach, może zostać podzielone zgodnie z żądaniem...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij