• KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... Odwołujący podniósł także, że celem wadium jest zabezpieczenie zapłaty określonej sumy (przez wykonawcę lub podmiot trzeci...Zobowiązany nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało...

 • KIO 207/18, KIO 221/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne... do umowy. Tymczasem wskaźnik waloryzacji określony w § 4 wzoru umowy należy uznać za dodatkowe zabezpieczenie interesów ...

 • KIO 177/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ustawodawca w przepisie art. 141 oraz... rynien dachowych i rur spustowych oraz zabezpieczenie blachą ołowianą ozdobnych attyk, gzymsów i...

 • KIO 156/18, KIO 157/18, KIO 158/18, KIO 159/18, KIO 160/18, KIO 161/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ...1 z dnia 24 listopada 2017 r. to umowy najmu z dnia 26 czerwca 2017 r. bazy...wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia. Nie...wysokości i za kogo odpowiada. Wadium stanowi bowiem zabezpieczenie zamawiającego i musi być skuteczne. Tak wskazał m...

 • KIO 83/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ...klauzuli 4.2 nie jest w żadnej mierze sprzeczna z tym przepisem. Klauzula ta określa po pierwsze, czemu służy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, po drugie terminy jego zwrotu wykonawcy, które są zgodne z art. 151 ust. 2 ustawy Pzp. Postanowienie to...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...z pkt 2.1.2 OPZ oraz § 14 Umowy przewidziało zatrudnienie dodatkowego Personelu w zakresie „Inni Eksperci” ... miało na celu zabezpieczenie się Przystępującego L ... daje gwarancji należytego (zgodnego z wymaganiami Zamawiającego) wykonania zamówienia. Z...

 • KIO 74/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...treści uzasadnienia odwołania wskazano, że odwołujący dzień wcześniej (to jest 2 stycznia 2018 roku) uiścili zarówno zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 5.631 zł oraz składkę z polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na wymaganą sumę...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ...OPZ należy rozumieć jako zabezpieczenie Zamawiającego w sytuacjach gdyby...in. koszty kredytowania, gwarancji należytego wykonania zamówienia, koszty ubezpieczenia), ...dopuścił również optymalizację na etapie wykonania umowy, jeśli zostaną spełnione przesłanki ...

 • KIO 17/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...pracowników, zabezpieczenie przed...Konsorcjum PKP w celu prawidłowego wykonania zamówienia z zyskiem ale sposobem.... 4. Zarzut braku należytego umocowania pana Jerzego Nagórskiego ...jakichkolwiek dokumentów takich jak zawarte umowy czy też choćby korespondencji ...

 • KIO 2738/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy, Zamawiający zawarto następujące zapisy: (..) 2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy na warunkach określonych w pkt. XIII SIWZ. 3. Po dokonaniu...

 • KIO 47/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... zawierającej instrumenty prawne zastrzeżone wyłącznie na korzyść Zamawiającego np. zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez wykonawcę, prawo odstąpienia przez zamawiającego od umowy. Zamawiający działa w interesie publicznym i ryzyko niepowodzenia...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ...gdy zamawiający jest zobowiązany do należytego badania i oceny ofert ... umowy, gdyż umowy...zamówienia, STWiOR, harmonogram wykonania, zestawienie opraw i zestawienie... szczelności IP na poziomie 66 (zabezpieczenie przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień...

 • KIO 2716/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ...jakiej wysokości i za kogo odpowiada. Wadium stanowi bowiem zabezpieczenie zamawiającego i musi być skuteczne«. Odwołujący wskazał, że ... nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; lub c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego ...

 • KIO 2722/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... z tłumaczeniem z dnia 31 sierpnia 2017 r. 3. Usługa druku, zabezpieczenie w procesie druku, zapakowanie i dostawa kart do głosowania w związku z ...tej umowy i bezrefleksyjnie przyjął wyjaśnienia, referencje i potwierdzenie należytego wykonania zamówienia...

 • KIO 2591/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...art. 147 ustawy M Jaworskiej wyd. 3 rok 2017 (1), czy P. Graneckiego wyd. 5 z 2016r. (2). „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy już z samej istoty (określonej w art. 147 ust. 2 PrZamPubl) powinno bowiem zabezpieczać roszczenia zamawiającego związane z...

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...umowy. Regulację dot. 21 rażąco niskiej ceny mają na celu zabezpieczenie zamawiającego (w tym interesu publicznego), przed koniecznością zawierania umowy...być zagrożenie należytego wykonania umowy. W sytuacji kiedy podczas wykonywania umowy rozliczenia ...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano,...zrealizowana została funkcja wadium, której istotą jest zabezpieczenie złożonej oferty. Stwierdził, że stosując wykładnię ...

 • KIO 2506/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ... przez wykonawcę Zamówienia - z punktu widzenia należytego wykonania umowy - wydaje się uzasadnione, aby Zamawiający dysponował...odnośnie dostarczanej dokumentacji, mają na celu zabezpieczenie interesu Zamawiającego przed dyktatem ceny wyłonionego wykonawcy...

 • KIO 2485/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ...jest interes zamawiającego. Mianowicie, dopóki zabezpieczenie wadialne gwarantuje ochronę interesu zamawiającego,...ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 15 - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się ...

 • KIO 2444/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ...ryzyka do kwoty 3.000.000,00 zł, przy czym pewniejsze jest zabezpieczenie do kwoty 1.000.000,00 zł, ponieważ powstanie takich szkód „...ubezpieczyciela i jest zdolny do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Podkreślił, że polisa związana z ...

 • KIO 2411/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... Obszar D_KS", pkt 2 Ilości, pkt 4 Wycena) wynika, że zabezpieczenie przy pomocy ścianek szczelnych należy wykonać dla 10% długości wykopu, a ...okresie gwarancyjnym, kosztu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Rury PVC z wydłużonym kielichem...

 • KIO 2429/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...; b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się ... w postępowaniu nie jest zabezpieczona wadium bądź zabezpieczenie nie jest skuteczne. Brak skuteczności rozumieć należy...

 • KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... poziomie 150 mln złotych (czyli zabezpieczenie całego roku inwestycji) jest bezpodstawny,...pzp, poprzez niezgodne z tymi przepisami uregulowanie w SIWZ i wzorze umowy instytucji zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 2) art. 647 k.c., w związku z art. ...

 • KIO 2343/17, KIO 2344/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  ...w chwili przygotowania oferty, bowiem zgodnie z treścią 20.1. SIWZ - Tom I wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie 21 w formie przewidzianej w art. 148 ust...

 • KIO 2313/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... wykonania wszelkich niezbędnych prac projektowych oraz - koszt uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji; 26 - koszt zabezpieczenia realizacji robót w warunkach zimowych i jesiennych (ocieplanie, podgrzewanie, stosowanie dodatków do betonu, zabezpieczenie...

 • KIO 2278/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ...terminu związania ofertą lub później. Istotą wadium jest bowiem zabezpieczenie oferty od momentu otwarcia ofert aż do końca dnia w... od zawarcia umowy, albo pomimo wyraźnych żądań Zamawiającego, nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy aż do końca...

 • KIO 2196/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ...a) wykonał lub wykonuje, co najmniej 2 umowy polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu instalacji ... zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Przypomnieć w...wykonanie przejść kablowych przez przegrody i zabezpieczenie ich (ppkt 5) oraz -...

 • KIO 2245/17

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ... mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji ... instalacji niezbędnych do funkcjonowania przedmiotu Umowy, w tym także przyłączy, ...zapewnienie wyboru wykonawcy, który daje rękojmię należytego wykonania przedmiotu udzielanego zamówienia (por. wyrok...

 • KIO 2235/17, KIO 2237/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ...nie pokrywa kosztów należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Cena...przez Zamawiającego stanowić będzie załącznik nr 3 do umowy ramowej. Na 40 21 dni przed rozpoczęciem ...Instrukcji miał na celu: „zabezpieczenie aby wszyscy Wykonawcy przedkładający ofertę...

 • KIO 2115/17

  Orzeczenia KIO, 26-10-2017

  ...złożonych w trybie art.26 ust.4 Pzp wyjaśnieniach potwierdził zgodność wykonania biurka z wymaganiami. Zamawiający nie może po otwarciu ofert żądać...na zabezpieczenie zobowiązania złożonym wadium, także na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, podnosząc...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij