• VI GC 2167/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 20-11-2018

  .... Mając na uwadze powyższe nie można uznać zatem, by zabezpieczenie należytego wykonania robót poprzez zatrzymanie części wynagrodzenia wykonawcy (pozwanego) nosiło cechy umowy kaucji w sensie ścisłym, wobec nieprzeniesienia własności środków pieniężnych...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...- zarówno przez Wykonawcę zobowiązanego do należytego świadczenia usług, jak i wykonawcę... miesięcy oraz niepewność co do zakresu i czasu wykonania umowy w dalszym okresie i w odniesieniu do usług ...zamawiającego zabezpieczenie możliwości wykonania modyfikacji...

 • KIO 1935/18, KIO 1948/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązania do należytego świadczenia Usług. 6.15 Strony...zamówienia, którym jest zabezpieczenie niezawodnego działania systemu ... ale już po zawarciu umowy dla ustalenia sposobu wyceny wykonania danej Modyfikacji, czyli będzie ...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... projektant branży zabezpieczenie i sterowanie ... najmniej 20 km, wykonana w ramach jednej umowy lub maksymalnie dwóch umów, d) Budowa lub... wykonawców). Z przedstawionych przez AŻD referencji należytego wykonania powyższych inwestycji nie wynika, jaki zakres ...

 • KIO 2002/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... wykonanie umowy, dochodzi swych roszczeń przed sądem powszechnym oraz uzyskał ich zabezpieczenie. Należy...że podjął środki pozwalające na przyjęcie, że pomimo to będzie zdolny do należytego wykonania zamówienia (por. np. wyrok KIO z dnia 2.05.2018 r...

 • KIO 1937/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ...o zamówieniu Zamawiający ustanowił warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ten sposób, że: - Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, -...

 • KIO 1815/18

  Orzeczenia KIO, 24-09-2018

  ...od oferty Odwołującego. Celem zaś gwarancji jest rzeczywiste zabezpieczenie interesów Zamawiającego, nie zaś wierne uwzględnienie wymogów ... nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego...

 • VIII GC 69/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-09-2018

  ... ryczałtowe brutto na kwotę 5.960.422,26 zł. W § 23 zapisane zostało, że wykonawca na dzień podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto 5.960.422,26 zł, co stanowi kwotę 298.021,11 zł...

 • KIO 1788/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  ... nie było celem ustawodawcy zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego w ...rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia... i finansowej dającej rękojmię należytego wykonania zamówienia realizowane jest w ...

 • KIO 1736/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... Sądu Okręgowego we Wrocławiu został uwzględniony wniosek o zabezpieczenie roszczenia w postaci niewypłacania na rzecz Gminy Twardogóra kwoty wynikające z gwarancji należytego wykonania umowy oraz złożono pozew o ustalenie. Nadto Gmina Twardogóra...

 • KIO 1619/18, KIO 1631/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ...za realizację Zakresu podstawowego podanej w ofercie z zastrzeżeniem postanowień punktu 21 IDW”. „22.10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie obowiązywało w okresie o 30 dni dłuższym od dnia dokonania Odbioru końcowego albo dokonania ostatniego...

 • KIO 1696/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ...osób do realizacji zamówienia tym wykonawca daje gwarancję należytego wykonania umowy. Zamawiający nie będzie dokonywał oceny ofert z ..., uzasadnionym potrzebami Zamawiającego i stanowi zabezpieczenie przed ewentualnym działaniem podmiotów trzecich w...

 • KIO 1601/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... w tym zakresie § 3 ust. 13 pozostaje w sprzeczności z dyspozycją art. 151 ustawy pzp, który to wiąże zabezpieczenie należytego wykonania umowy z instytucją rękojmi za wady. Co więcej, Zamawiający nie określił w sposób precyzyjny okresu rękojmi. Dopiero na...

 • KIO 1674/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ...najkorzystniejsza, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; lub (d) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn ... nie jest częścią oferty, stanowi jedynie jej zabezpieczenie, zatem nie jest możliwe poprawienie w/w dokumentu ...

 • KIO 1586/18, KIO 1602/18, KIO 1603/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ...Pzp poprzez zaniechanie przekazania odwołującemu należytego uzasadnienia Decyzji o odrzuceniu, a...do 8 miesięcy od zawarcia umowy i to te dostarczane terminale ...o możliwości jego wykonania. Ponadto określenie wymagań...85 b) zabezpieczenie wzmacniaczy przed ...

 • KIO 1600/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...przedmiotu leasingu mają na celu zabezpieczenie interesów finansującego oraz korzystającego ...zadanie to składają się określone przez strony umowy czynności, które co do zasady dla ...należytego wykonania usług, to nie mogą one potwierdzać należytego wykonania...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o ...projekt budowlano-wykonawczy dla zadania pn. „Zabezpieczenie brzegu morskiego w Rewie na odcinku ...przykładowe referencje i poświadczenia należytego wykonania świadczonych przez nich usług...

 • KIO 1561/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...umowy. Regulację dot. rażąco niskiej ceny mają na celu zabezpieczenie zamawiającego (w tym interesu publicznego), przed koniecznością zawierania umowy... dot. rażąco niskiej ceny powinno być zagrożenie należytego wykonania umowy", a także wyrok KIO z dnia 16 ...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...w jakim zakresie. Ponadto, Zamawiający powinien mieć wiedzę kto będzie finansował realizację przedmiotowego zadania, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy i czy tym samym Konsorcjum G. mając w swoim składzie Lidera Konsorcjum będącego w okresie...

 • KIO 1487/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ...bowiem przy tym stanowić realne zagrożenie należytego wykonania umowy. Zdaniem Odwołującego kolejny istotny element cenotwórczy..., tj. zabezpieczenia pomieszczenia przed pochlapaniem farbą, zabezpieczenie ścian, przygotowanie sufitu do malowania w tym ...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... zwrócił się do producenta obecnego oprogramowania ani o zabezpieczenie tego obszaru przedmiotu zamówienia na etapie jego realizacji,... rzetelności i gwarancji należytego wykonania zamówienia, czy zgodnego z prawem zrealizowania umowy w sprawie zamówienia ...

 • XII C 764/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-08-2018

  ... względem inwestora za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ZamPublU). Trafnie podnosi się w literaturze, że solidarność dłużników stanowi dodatkowe zabezpieczenie interesów wierzyciela, gdyż zwiększa...

 • KIO 1380/18, KIO 1384/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... PZP jest zabezpieczenie pokrycia ewentualnych roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, „Ustawodawca zatem z jednej strony przewidział pokrywanie roszczeń zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a z...

 • KIO 1282/18, KIO 1318/18, KIO 1321/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  .... Biorąc natomiast pod uwagę cały okres wykonywania umowy Zamawiający poniesie wyższe koszty aż o 1 000...już świadczą o braku możliwości należytego wykonania prac określonych w poz.... tego typu przypadków - właściwe zabezpieczenie się przed sytuacją, w której...

 • KIO 1353/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z ... 665 ze zm.), funkcjonuje w obrocie gospodarczym jako zabezpieczenie wierzytelności, charakteryzujące się wysokim stopniem pewności jego realizacji....

 • KIO 1274/18

  Orzeczenia KIO, 16-07-2018

  ...wspólnie z innym wykonawcą. Tym samym przedłożone zabezpieczenie dotyczyć będzie tylko i wyłącznie jednego z konsorcjantów...ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Należy zaznaczyć też, iż...

 • KIO 1173/18

  Orzeczenia KIO, 27-06-2018

  ...najmniej 70 zł netto miesięcznie, 3) koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy - co najmniej 80 zł netto miesięcznie (zakładając, że zabezpieczenie zostanie wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej), 4) koszty utylizacji zużytych / wymienionych...

 • I C 81/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-06-2018

  ... - nadzór autorski, - zabezpieczenie obiektu – wykonawca ogrodzi teren... majątkową w postaci kompletnego wykonania robót budowlanych, albowiem powódka do wykonania umowy, w taki właśnie sposób... nie zwalania jej z należytego przygotowania się do przetargu ...

 • KIO 1132/18

  Orzeczenia KIO, 20-06-2018

  ...wykonawcy w zakresie należytego wykonania usługi, będącej ...budzi największe wątpliwości co do realizacji przedmiotu umowy w zadaniu 1 — SOI Siemirowice przez... ilości paliwa w kotłowniach. c) Zabezpieczenie ciągłych dostaw energii cieplnej o odpowiednich ...

 • XVII AmA 36/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-06-2018

  ... wyboru oferty przetargowej przedstawionej przez B. T.. Powodowie podjęli adekwatne działania, aby uzyskać wymagane przez zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę 236.943,74 zł oraz usunięcia wad lub usterek na kwotę 71.083 zł, co...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij