• KIO 2591/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...art. 147 ustawy M Jaworskiej wyd. 3 rok 2017 (1), czy P. Graneckiego wyd. 5 z 2016r. (2). „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy już z samej istoty (określonej w art. 147 ust. 2 PrZamPubl) powinno bowiem zabezpieczać roszczenia zamawiającego związane z...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano,...zrealizowana została funkcja wadium, której istotą jest zabezpieczenie złożonej oferty. Stwierdził, że stosując wykładnię ...

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...umowy. Regulację dot. 21 rażąco niskiej ceny mają na celu zabezpieczenie zamawiającego (w tym interesu publicznego), przed koniecznością zawierania umowy...być zagrożenie należytego wykonania umowy. W sytuacji kiedy podczas wykonywania umowy rozliczenia ...

 • KIO 2506/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ... przez wykonawcę Zamówienia - z punktu widzenia należytego wykonania umowy - wydaje się uzasadnione, aby Zamawiający dysponował...odnośnie dostarczanej dokumentacji, mają na celu zabezpieczenie interesu Zamawiającego przed dyktatem ceny wyłonionego wykonawcy...

 • KIO 2485/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ...jest interes zamawiającego. Mianowicie, dopóki zabezpieczenie wadialne gwarantuje ochronę interesu zamawiającego,...ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 15 - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się ...

 • KIO 2411/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... Obszar D_KS", pkt 2 Ilości, pkt 4 Wycena) wynika, że zabezpieczenie przy pomocy ścianek szczelnych należy wykonać dla 10% długości wykopu, a ...okresie gwarancyjnym, kosztu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Rury PVC z wydłużonym kielichem...

 • KIO 2444/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ...ryzyka do kwoty 3.000.000,00 zł, przy czym pewniejsze jest zabezpieczenie do kwoty 1.000.000,00 zł, ponieważ powstanie takich szkód „...ubezpieczyciela i jest zdolny do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Podkreślił, że polisa związana z ...

 • KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... poziomie 150 mln złotych (czyli zabezpieczenie całego roku inwestycji) jest bezpodstawny,...pzp, poprzez niezgodne z tymi przepisami uregulowanie w SIWZ i wzorze umowy instytucji zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 2) art. 647 k.c., w związku z art. ...

 • KIO 2429/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...; b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się ... w postępowaniu nie jest zabezpieczona wadium bądź zabezpieczenie nie jest skuteczne. Brak skuteczności rozumieć należy...

 • KIO 2343/17, KIO 2344/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  ...w chwili przygotowania oferty, bowiem zgodnie z treścią 20.1. SIWZ - Tom I wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie 21 w formie przewidzianej w art. 148 ust...

 • KIO 2313/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... wykonania wszelkich niezbędnych prac projektowych oraz - koszt uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji; 26 - koszt zabezpieczenia realizacji robót w warunkach zimowych i jesiennych (ocieplanie, podgrzewanie, stosowanie dodatków do betonu, zabezpieczenie...

 • KIO 2278/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ...terminu związania ofertą lub później. Istotą wadium jest bowiem zabezpieczenie oferty od momentu otwarcia ofert aż do końca dnia w... od zawarcia umowy, albo pomimo wyraźnych żądań Zamawiającego, nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy aż do końca...

 • KIO 2196/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ...a) wykonał lub wykonuje, co najmniej 2 umowy polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu instalacji ... zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Przypomnieć w...wykonanie przejść kablowych przez przegrody i zabezpieczenie ich (ppkt 5) oraz -...

 • KIO 2245/17

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ... mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji ... instalacji niezbędnych do funkcjonowania przedmiotu Umowy, w tym także przyłączy, ...zapewnienie wyboru wykonawcy, który daje rękojmię należytego wykonania przedmiotu udzielanego zamówienia (por. wyrok...

 • KIO 2235/17, KIO 2237/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ...nie pokrywa kosztów należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Cena...przez Zamawiającego stanowić będzie załącznik nr 3 do umowy ramowej. Na 40 21 dni przed rozpoczęciem ...Instrukcji miał na celu: „zabezpieczenie aby wszyscy Wykonawcy przedkładający ofertę...

 • KIO 2115/17

  Orzeczenia KIO, 26-10-2017

  ...złożonych w trybie art.26 ust.4 Pzp wyjaśnieniach potwierdził zgodność wykonania biurka z wymaganiami. Zamawiający nie może po otwarciu ofert żądać...na zabezpieczenie zobowiązania złożonym wadium, także na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, podnosząc...

 • KIO 2160/17

  Orzeczenia KIO, 26-10-2017

  ... 11 (...) Uzupełnianie i zabezpieczenie miejsca uszkodzenia bariery ochronnej liczba...należytego wykonania zamówienia”. Co istotne w ocenie Odwołującego, niezależnie od stwierdzonego niedotrzymywania terminów wykonania usługi podczas wykonywania przez umowy...

 • KIO 2058/17, KIO 2066/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ...zamaskowanie oraz zabezpieczenie podłączonych ... wraz z dwoma poświadczeniami należytego wykonania dostaw. Odwołujący zakwestionował spełnienie...nr 3 „Specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu umowy” potwierdził maksymalne wymagania odnośnie plamki 0...

 • KIO 2088/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ...połączeń, zorganizowanie i zabezpieczenie kompleksowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi ...nie jest w stanie pokryć koniecznych wydatków dla pełnego i należytego wykonania tej usługi, zgodnie z wymaganiami SIWZ, przytaczanymi wyżej. ...

 • KIO 2052/17, KIO 2076/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... solidarna za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odpowiedzialność taka nie... Wadium nie stanowi treści oferty, a jedynie jej finansowe zabezpieczenie w sytuacji zaistnienia okoliczności, o których mowa w art....

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... dowodowy Izba ustaliła, iż Odwołujący w dniu 06.09.2017 r. złożył w banku polecenie przelewu kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Uznanie rachunku Zamawiającego powyższą kwotą nastąpiło w dniu 07.09.2017 r. Odwołujący w dniu 11.09...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... nawierzchni. Koszty naprawy mogą zostać pokryte m.in. z gwarancji wniesionej przez Wykonawcę jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy”. W ocenie Zamawiającego powyższy zarzut zasługuje na uwzględnienie jedynie w odniesieniu do zatok autobusowych o...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... wyjaśnieniami udzielonymi w zakresie odpowiedzi na pytanie A.3, gdzie Wykonawca wskazuje, że koszty gwarancji należytego wykonania umowy-, zabezpieczenie zwrotów zaliczek oraz kosztów finansowania ujął w poz. II Dokumenty Wykonawcy. W ocenie Zamawiającego...

 • KIO 1922/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... zdolnego do jego należytego wykonania. Z tych względów..., iż Odwołujący, skoro zostały z nim zawarte umowy, musiał te warunki spełniać. Uzupełniająco w tym zakresie...wielkości, zdecydowanie zmniejszyłoby zabezpieczenie wykonania zamówienia i w związku...

 • KIO 1902/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... w tym postępowaniu. Wartość wadium oblicza się dla danego postępowania, na podstawie jego konkretnej wartości zamówienia, zaś zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 42 podstawie ceny podanej w ofercie/maksymalnej wartości zobowiązania wynikającego z...

 • KIO 1898/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...(...) II. Tom II SIWZ WARUNKI UMOWY (...) 3. Przy ocenie wykonania danego Etapu będą brane pod uwagę tylko...pod torami 2) zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia 3) zabezpieczenie powierzchni betonowych materiałami ...brak jest również należytego uzasadnienia w ...

 • KIO 1726/17

  Orzeczenia KIO, 05-09-2017

  ... PKO BP nr rachunku (…)z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „ Dostawę wyposażenia autobusów komunikacji ... za zgodność jest wystarczające dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, dla dochodzenia bowiem 9 roszczeń wynikających...

 • KIO 1632/17, KIO 1662/17

  Orzeczenia KIO, 01-09-2017

  ...2 ustawy pzp, zaniechaniu należytego uzasadnienia odrzucenia oferty A.... razy w trakcie realizacji umowy, co najprawdopodobniej umknęło uwadze...materiału, a także wyliczenie kosztów wykonania usługi ze strony 4. Odwołujący.... Nadto zabezpieczenie ma dotyczyć...

 • KIO 1570/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ... brutto, o którym mowa w§ 6 ust. 2 umowy; s)w przypadku braku uzyskania przez Wykonawcę zgody od... polegającym na gwarancji należytego wykonania zamówienia, a interesem...przechowywać w zbiornikach zapewniających dobre zabezpieczenie, zarówno zbiornika jak i ...

 • KIO 1582/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ...wyboru wykonawcy, który daje rękojmię należytego wykonania przedmiotu udzielanego zamówienia". - II...do określenia, celem uniknięcia zarzutu nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę, a tym samym ... na wykonawcę. Zabezpieczenie interesów wykonawcy ma...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij