• KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... zwrócił się do producenta obecnego oprogramowania ani o zabezpieczenie tego obszaru przedmiotu zamówienia na etapie jego realizacji,... rzetelności i gwarancji należytego wykonania zamówienia, czy zgodnego z prawem zrealizowania umowy w sprawie zamówienia ...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...- I Etap, prace rekultywacyjne i awaryjne zabezpieczenie warstwy wód gruntowych wzdłuż nabrzeża (MISE)” nie...kontraktowych, koszty gwarancji należytego wykonania, koszty zarządu, ... z PRCiP oraz na nie zawarcie umowy na dzierżawę terenu z tym podmiotem ...

 • KIO 898/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... wykonawców, którzy dają rękojmię należytego wykonania przedmiotu przyszłej umowy oraz wyeliminować podmioty, co ... (w tym przypadku straży pożarnej) leży odpowiednie zabezpieczenie miejsca zdarzenia drogowego i rozpoznanie ewentualnego zagrożenia. Z...

 • KIO 864/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...ok 10%.( jako dowód podano umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie... tym potwierdzenia należytego wykonania dotychczasowych zamówień,... (zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa) stanowią zabezpieczenie ekonomiczne dla tego kontraktu pozwalające pokryć...

 • KIO 845/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ...powyżej zacytowanego przepisu - to potwierdzenie należytego wykonania danej usługi. A zatem sama referencja... autorskiego (będące integralną częścią umowy z inwestorem na wykonanie projektu... przebudowa lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury kolidującej...

 • KIO 801/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ...- która w przypadku nie wykonania wskazanego tu limitu 30%...b) i c). 7. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności....okażą się niezbędne Wykonawcy do należytego skalkulowania ceny. Zgodnie z ... i jego zabezpieczenie, 12 4...

 • KIO 741/18

  Orzeczenia KIO, 09-05-2018

  ...uniemożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia; 2) art. ... nr 4 do SIWZ - istotne postanowienia umowy. 6 Odwołujący argumentował, że w treści ... w części dotyczącej klienta. Zabezpieczenie takich aplikacji bardziej zależy od...

 • KIO 755/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ...doszłoby do zawarcia umowy z wykonawcą, który - zdaniem Zamawiającego - nie daje rękojmi należytego wykonania zamówienia. Uzależnianie decyzji... zamówienia publicznego jest w szczególności zabezpieczenie zasady jawności i przejrzystości prowadzonego ...

 • KIO 724/18, KIO 737/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia (art. 22 ...na etapie realizacji Umowy. W dodatku zwrócić należy uwagę, że dla wykonania dokumentów w technologii...wykonania robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót niebezpiecznych, zabezpieczenie...

 • KIO 710/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... z kosztem utrzymania, zatrudnienie głównej kadry kierowniczej budowy, koszty finansowe (ubezpieczenia, gwarancje na zabezpieczenie należytego wykonania umowy i zwrotu zaliczki), obsługę geodezyjną i laboratoryjną, koszty BHP, monitoring wód podziemnych...

 • KIO 716/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  ... Wskazał na dalsze zapisy SIWZ, które przewidują, iż zabezpieczenie szyn będzie realizowane również drutowo (str. 88 SIWZ),...aby wykonawca wybrany w przetargu dawał rękojmię należytego wykonania umowy, tymczasem Zamawiający konkretyzując wymagania w stosunku...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.”...-utrzymanie i konserwacja remiz, poz. 20 - zabezpieczenie młodników przed spałowaniem przy użyciu repelentów, poz.... co do możliwości należytego wykonania zamówienia. Zamawiający zauważył...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... braku możliwości rzetelnego wykonania prac konserwatorskich po podanych... nie udowodnił należytego skalkulowania ani ...z kosztami pracodawcy pracodawca zatrudniający na podstawie umowy o pracę ponosi koszty ok. 15,... Konieczne jest zabezpieczenie zieleni i ...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...optymalizacji, jakiej dokonał Wykonawca. W ofercie założono zabezpieczenie w ilości 36.505 m2 powierzchni skarp, ... ofertą, która daje rękojmię należytego wykonania 12 zamówienia. Wykonawca nie...pytał o wstępne porozumienia lub umowy, więc Odwołujący zgodnie z...

 • KIO 627/18, KIO 628/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...w odniesieniu do oferty oraz dokumentu stanowiącego jej zabezpieczenie. W gwarancji wprost stwierdza się, że wykonawcą ...ustawy Pzp dotyczy jedynie etapu wykonania umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy) z zakresem zobowiązania gwaranta...

 • KIO 537/18, KIO 538/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ...). g) Zdaniem Zamawiającego, zabezpieczenie się przed koniecznością zlecania zamówień...należytego...ofertę do warunków wykonania zamówienia narzuconych przez... Instrukcja dla Wykonawców (IDW), tom II – Warunki Umowy (WU) oraz tom III - Program Funkcjonalno –...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... celu w szczególności zabezpieczenie roszczeń zamawiającego w...ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania tego zamówienia. W ...a jedynie o braku istnienia po stronie wykonawcy obowiązku zawarcia umowy. Podobnie Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z 21...

 • KIO 488/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ...innych środków i preparatów niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Odwołujący - GWS ... przyszłej 12 umowy. Regulację dot. rażąco niskiej ceny mają na celu zabezpieczenie zamawiającego, przed koniecznością zawierania umowy z wykonawcą ...

 • KIO 464/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ...(ar. 704 § 1 kodeksu cywilnego), zgodnie z którą zabezpieczenie zapłaty sumy ma być odpowiednie. Natomiast zabezpieczeniu, które 8... taką odpowiedzialność za wykonanie umowy w wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a przepisy o solidarności...

 • KIO 408/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ... przez zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku niewłaściwego wykonania umowy. Należy w tym miejscu wskazać, że Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewidział Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny...

 • KIO 418/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ...poszukiwanie materiałów wybuchowych, wydobycie, zabezpieczenie, zniszczenie albo unieszkodliwienie znalezionych ... nienależytego wykonania umowy, trudno zatem uznać posiadane przez przystępującego referencje za potwierdzenie należytego wykonania umowy i ...

 • KIO 329/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ... ta jest niezbędna do należytego oszacowania oferty, gdyż wpływa na zakres prac do wykonania. W obecnym stanie wiedzy...te wyposażone są w zabezpieczenie w postaci ciągłego pomiaru ... z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym z tytułu kar ...

 • KIO 325/18, KIO 331/18

  Orzeczenia KIO, 07-03-2018

  ... zawodowych i nienależytego wykonania umowy. Ponieważ w sprawie... zakończeniu – przywrócenia należytego stanu technicznego dróg ....2011 – 15.11.2012 (ponad 11 miesięcy), uwzględniające zabezpieczenie osuwiska przy drodze klasy GP oraz budowę drogi klasy GP ...

 • KIO 292/18

  Orzeczenia KIO, 02-03-2018

  ... należytego stanu technicznego - poprzez ich wyczyszczenie, usunięcie plakatów lub graffiti oraz zabezpieczenie ...wszelkich wad powłoki, w tym wynikających z nieprawidłowego wykonania umowy lub z jakiegokolwiek działania, zaniechania lub zaniedbania ...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... Odwołujący podniósł także, że celem wadium jest zabezpieczenie zapłaty określonej sumy (przez wykonawcę lub podmiot trzeci...Zobowiązany nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało...

 • KIO 1745/17, KIO 1746/17

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ...swój ustawowy cel - weryfikację zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia (art. 22 ust. 1a ... która wskazuje podstawę wprowadzonego zakazu zawarcia umowy z Korporacją Kolejową Delhi Metro LTD. ... sytuacji oraz zabezpieczenie firmy na ...

 • KIO 236/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  ... związane z wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz koszty związane z ... okresie obowiązywania umowy (tylko w trakcie aktywnego sezonu) 34.440,00 zł brutto. Ponadto, w okresie miesięcy zimowych, konieczne jest zabezpieczenie magazynu o...

 • KIO 207/18, KIO 221/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne... do umowy. Tymczasem wskaźnik waloryzacji określony w § 4 wzoru umowy należy uznać za dodatkowe zabezpieczenie interesów ...

 • KIO 177/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ustawodawca w przepisie art. 141 oraz... rynien dachowych i rur spustowych oraz zabezpieczenie blachą ołowianą ozdobnych attyk, gzymsów i...

 • KIO 156/18, KIO 157/18, KIO 158/18, KIO 159/18, KIO 160/18, KIO 161/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ...1 z dnia 24 listopada 2017 r. to umowy najmu z dnia 26 czerwca 2017 r. bazy...wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia. Nie...wysokości i za kogo odpowiada. Wadium stanowi bowiem zabezpieczenie zamawiającego i musi być skuteczne. Tak wskazał m...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij