• I C 505/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-02-2019

  ... robót, warunków i czasu koniecznego do należytego wykonania zadania oraz pozwoliły na dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia. Strony też ustaliły, że w związku z realizacją przedmiotowej umowy przeprowadzane będą odbiory częściowe, w których...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... o art. 147 ust. 1 p.z.p. zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zgodnie z art. 150 ust. 2 p.z.p. zabezpieczenie ustala się w wysokości do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej...

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... nadmiernym ryzykiem związanym z wykonywaniem umowy w przypadku wykonania prawa do odstąpienia od 24 umowy bez odszkodowania. Powyższa argumentacja w...tego systemu celem uzyskania dodatkowej gwarancji jego należytego działania. Zamawiający może w ten sposób ...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... umowy. Nie przekracza zatem granic zasady swobody umów skonstruowanie uprawnienia Zamawiającego do tego, aby w określonych przypadkach nie wyrazić zgody na realizację części zamówienia przez podwykonawcę, który np. nie daje rękojmi należytego wykonania...

 • KIO 2668/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ...umowy). Dodatkowo, zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ, każdy z pojazdów ma określone wyposażenie wskazane w pkt 5 tego załącznika, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie...w treści referencji sformułowania „należytego wykonania zamówienia”, na rzecz ...

 • KIO 2436/18, KIO 2442/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... dokonania Odbioru Końcowego Systemu. 11. Kwota w wysokości 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zatrzymana przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z Umowy, w tym z 41 tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona Wykonawcy...

 • KIO 2529/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ...sądów powszechnych i KIO w wyjątkowych wypadkach dopuszczono zabezpieczenie oferty gwarancją wadialną, w której nie wymieniono ... wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Sygn. akt KIO 2529/18 12  zawarcie umowy w sprawie zamówienia ...

 • KIO 1287/18, KIO 1290/18, KIO 1297/18, KIO 1301/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ...do ST oraz w pkt 1.31 Ogólnych Warunków Umowy (Zał. nr 10 do SIWZ) przepisów Załącznika ... awaryjnych, wyposażony w zabezpieczenie zwarciowe, włączony w ...był powziąć uzasadnioną wątpliwość, co do należytego wykonania dostaw ww. pociągów przez Konsorcjum Škoda...

 • KIO 2456/18

  Orzeczenia KIO, 10-12-2018

  ...mają służyć ocenie zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Zapis zawarty w art.... rzecz Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu i umowy nr LO-2/262- 283/15 z dnia 9 września ... od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze ...

 • I C 1131/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-12-2018

  ... 2011 r. powód wystawił gwarancję ubezpieczeniową należytego wykonania umowy i usunięcia wad numer (...) (...) (...) na rzecz beneficjenta na zabezpieczenie należytego wykonania przez (...) (...) umowy na realizację umowy na „Budowę terminala (...) dla...

 • IX Ca 758/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 05-12-2018

  ... z dnia 15 września 2017 r. na kwotę 68.240,40 zł. Poinformowano również, iż na poczet powyższej kary zaliczono zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4.522,95 zł, zatem pozostała kwota do zapłaty – 63.717,45 zł powinna zostać wpłacona w...

 • KIO 2394/18

  Orzeczenia KIO, 04-12-2018

  ... 2017 r. sygn. akt.: KIO 531/17 „Prawidłowe zabezpieczenie wadium polega na istnieniu po stronie zamawiającego pewności, Że...b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się...

 • KIO 2293/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  ...24 ustawy Pzp ma stanowić przede wszystkim zabezpieczenie dla zamawiającego, że ma do czynienia z...następnie zawarcia z nim ważnej umowy. Do postępowania odwoławczego zgłoszenie... dokumentów w postaci poświadczeń należytego wykonania zadania nie wynika w jakim...

 • VI GC 2167/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 20-11-2018

  .... Mając na uwadze powyższe nie można uznać zatem, by zabezpieczenie należytego wykonania robót poprzez zatrzymanie części wynagrodzenia wykonawcy (pozwanego) nosiło cechy umowy kaucji w sensie ścisłym, wobec nieprzeniesienia własności środków pieniężnych...

 • XII C 2018/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 16-11-2018

  ... przez zamawiającego do gwaranta umowy z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dowód: dokumenty na ...budowlane należy protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim ...

 • KIO 1935/18, KIO 1948/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązania do należytego świadczenia Usług. 6.15 Strony...zamówienia, którym jest zabezpieczenie niezawodnego działania systemu ... ale już po zawarciu umowy dla ustalenia sposobu wyceny wykonania danej Modyfikacji, czyli będzie ...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...- zarówno przez Wykonawcę zobowiązanego do należytego świadczenia usług, jak i wykonawcę... miesięcy oraz niepewność co do zakresu i czasu wykonania umowy w dalszym okresie i w odniesieniu do usług ...zamawiającego zabezpieczenie możliwości wykonania modyfikacji...

 • KIO 2049/18

  Orzeczenia KIO, 05-11-2018

  ...czasie w celu 9 podjęcia kolejnych prób uzyskania gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy wobec bankructwa Astaldi. Skoro Konsorcjum Astaldi/Gulermak uchyliło się od zawarcia umowy w rozumieniu art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, to...

 • KIO 2086/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ... ppkt 3 OPZ), które to zabezpieczenie w odniesieniu do części urządzeń stosuje...harmonogramu terminów dostawy określonych w § 2 Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zapłaty za... są wystarczające dla należytego wykonania zamówienia. Wymóg wykazania...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... projektant branży zabezpieczenie i sterowanie ... najmniej 20 km, wykonana w ramach jednej umowy lub maksymalnie dwóch umów, d) Budowa lub... wykonawców). Z przedstawionych przez AŻD referencji należytego wykonania powyższych inwestycji nie wynika, jaki zakres ...

 • KIO 2068/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...inne sposoby zmotywowania wykonawcy do należytego i terminowego wykonania umowy zawiodą. Naliczenie kary umownej ...uchronić się przed nierzetelnymi wykonawcami w trosce o zabezpieczenie interesu publicznego m.in. dotyczącego wydatkowania przyznanych...

 • KIO 2002/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... wykonanie umowy, dochodzi swych roszczeń przed sądem powszechnym oraz uzyskał ich zabezpieczenie. Należy...że podjął środki pozwalające na przyjęcie, że pomimo to będzie zdolny do należytego wykonania zamówienia (por. np. wyrok KIO z dnia 2.05.2018 r...

 • KIO 1937/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ...o zamówieniu Zamawiający ustanowił warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ten sposób, że: - Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, -...

 • I AGa 160/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-09-2018

  ... 649 4 § 3 k.c.). W zakresie, w jakim powód domagał się zwrotu części (70%) kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ocenie Sądu roszczenie powoda również okazało się zasadne. Z przyczyn leżących po stronie pozwanej powód nie dokończył...

 • VIII GC 69/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-09-2018

  ... ryczałtowe brutto na kwotę 5.960.422,26 zł. W § 23 zapisane zostało, że wykonawca na dzień podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto 5.960.422,26 zł, co stanowi kwotę 298.021,11 zł...

 • KIO 1815/18

  Orzeczenia KIO, 24-09-2018

  ...od oferty Odwołującego. Celem zaś gwarancji jest rzeczywiste zabezpieczenie interesów Zamawiającego, nie zaś wierne uwzględnienie wymogów ... nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego...

 • KIO 1788/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  ... nie było celem ustawodawcy zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego w ...rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia... i finansowej dającej rękojmię należytego wykonania zamówienia realizowane jest w ...

 • KIO 1736/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... Sądu Okręgowego we Wrocławiu został uwzględniony wniosek o zabezpieczenie roszczenia w postaci niewypłacania na rzecz Gminy Twardogóra kwoty wynikające z gwarancji należytego wykonania umowy oraz złożono pozew o ustalenie. Nadto Gmina Twardogóra...

 • KIO 1619/18, KIO 1631/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ...za realizację Zakresu podstawowego podanej w ofercie z zastrzeżeniem postanowień punktu 21 IDW”. „22.10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie obowiązywało w okresie o 30 dni dłuższym od dnia dokonania Odbioru końcowego albo dokonania ostatniego...

 • KIO 1696/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ...osób do realizacji zamówienia tym wykonawca daje gwarancję należytego wykonania umowy. Zamawiający nie będzie dokonywał oceny ofert z ..., uzasadnionym potrzebami Zamawiającego i stanowi zabezpieczenie przed ewentualnym działaniem podmiotów trzecich w...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij