• KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.”...-utrzymanie i konserwacja remiz, poz. 20 - zabezpieczenie młodników przed spałowaniem przy użyciu repelentów, poz.... co do możliwości należytego wykonania zamówienia. Zamawiający zauważył...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... braku możliwości rzetelnego wykonania prac konserwatorskich po podanych... nie udowodnił należytego skalkulowania ani ...z kosztami pracodawcy pracodawca zatrudniający na podstawie umowy o pracę ponosi koszty ok. 15,... Konieczne jest zabezpieczenie zieleni i ...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...optymalizacji, jakiej dokonał Wykonawca. W ofercie założono zabezpieczenie w ilości 36.505 m2 powierzchni skarp, ... ofertą, która daje rękojmię należytego wykonania 12 zamówienia. Wykonawca nie...pytał o wstępne porozumienia lub umowy, więc Odwołujący zgodnie z...

 • KIO 627/18, KIO 628/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...w odniesieniu do oferty oraz dokumentu stanowiącego jej zabezpieczenie. W gwarancji wprost stwierdza się, że wykonawcą ...ustawy Pzp dotyczy jedynie etapu wykonania umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy) z zakresem zobowiązania gwaranta...

 • KIO 537/18, KIO 538/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ...). g) Zdaniem Zamawiającego, zabezpieczenie się przed koniecznością zlecania zamówień...należytego...ofertę do warunków wykonania zamówienia narzuconych przez... Instrukcja dla Wykonawców (IDW), tom II – Warunki Umowy (WU) oraz tom III - Program Funkcjonalno –...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... celu w szczególności zabezpieczenie roszczeń zamawiającego w...ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania tego zamówienia. W ...a jedynie o braku istnienia po stronie wykonawcy obowiązku zawarcia umowy. Podobnie Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z 21...

 • KIO 488/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ...innych środków i preparatów niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Odwołujący - GWS ... przyszłej 12 umowy. Regulację dot. rażąco niskiej ceny mają na celu zabezpieczenie zamawiającego, przed koniecznością zawierania umowy z wykonawcą ...

 • KIO 464/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ...(ar. 704 § 1 kodeksu cywilnego), zgodnie z którą zabezpieczenie zapłaty sumy ma być odpowiednie. Natomiast zabezpieczeniu, które 8... taką odpowiedzialność za wykonanie umowy w wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a przepisy o solidarności...

 • KIO 408/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ... przez zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku niewłaściwego wykonania umowy. Należy w tym miejscu wskazać, że Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewidział Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny...

 • KIO 418/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ...poszukiwanie materiałów wybuchowych, wydobycie, zabezpieczenie, zniszczenie albo unieszkodliwienie znalezionych ... nienależytego wykonania umowy, trudno zatem uznać posiadane przez przystępującego referencje za potwierdzenie należytego wykonania umowy i ...

 • KIO 329/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ... ta jest niezbędna do należytego oszacowania oferty, gdyż wpływa na zakres prac do wykonania. W obecnym stanie wiedzy...te wyposażone są w zabezpieczenie w postaci ciągłego pomiaru ... z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym z tytułu kar ...

 • KIO 325/18, KIO 331/18

  Orzeczenia KIO, 07-03-2018

  ... zawodowych i nienależytego wykonania umowy. Ponieważ w sprawie... zakończeniu – przywrócenia należytego stanu technicznego dróg ....2011 – 15.11.2012 (ponad 11 miesięcy), uwzględniające zabezpieczenie osuwiska przy drodze klasy GP oraz budowę drogi klasy GP ...

 • KIO 292/18

  Orzeczenia KIO, 02-03-2018

  ... należytego stanu technicznego - poprzez ich wyczyszczenie, usunięcie plakatów lub graffiti oraz zabezpieczenie ...wszelkich wad powłoki, w tym wynikających z nieprawidłowego wykonania umowy lub z jakiegokolwiek działania, zaniechania lub zaniedbania ...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... Odwołujący podniósł także, że celem wadium jest zabezpieczenie zapłaty określonej sumy (przez wykonawcę lub podmiot trzeci...Zobowiązany nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało...

 • KIO 1745/17, KIO 1746/17

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ...swój ustawowy cel - weryfikację zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia (art. 22 ust. 1a ... która wskazuje podstawę wprowadzonego zakazu zawarcia umowy z Korporacją Kolejową Delhi Metro LTD. ... sytuacji oraz zabezpieczenie firmy na ...

 • KIO 236/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  ... związane z wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz koszty związane z ... okresie obowiązywania umowy (tylko w trakcie aktywnego sezonu) 34.440,00 zł brutto. Ponadto, w okresie miesięcy zimowych, konieczne jest zabezpieczenie magazynu o...

 • KIO 207/18, KIO 221/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne... do umowy. Tymczasem wskaźnik waloryzacji określony w § 4 wzoru umowy należy uznać za dodatkowe zabezpieczenie interesów ...

 • KIO 177/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ustawodawca w przepisie art. 141 oraz... rynien dachowych i rur spustowych oraz zabezpieczenie blachą ołowianą ozdobnych attyk, gzymsów i...

 • KIO 156/18, KIO 157/18, KIO 158/18, KIO 159/18, KIO 160/18, KIO 161/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ...1 z dnia 24 listopada 2017 r. to umowy najmu z dnia 26 czerwca 2017 r. bazy...wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia. Nie...wysokości i za kogo odpowiada. Wadium stanowi bowiem zabezpieczenie zamawiającego i musi być skuteczne. Tak wskazał m...

 • KIO 83/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ...klauzuli 4.2 nie jest w żadnej mierze sprzeczna z tym przepisem. Klauzula ta określa po pierwsze, czemu służy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, po drugie terminy jego zwrotu wykonawcy, które są zgodne z art. 151 ust. 2 ustawy Pzp. Postanowienie to...

 • KIO 74/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...treści uzasadnienia odwołania wskazano, że odwołujący dzień wcześniej (to jest 2 stycznia 2018 roku) uiścili zarówno zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 5.631 zł oraz składkę z polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na wymaganą sumę...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...z pkt 2.1.2 OPZ oraz § 14 Umowy przewidziało zatrudnienie dodatkowego Personelu w zakresie „Inni Eksperci” ... miało na celu zabezpieczenie się Przystępującego L ... daje gwarancji należytego (zgodnego z wymaganiami Zamawiającego) wykonania zamówienia. Z...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ...OPZ należy rozumieć jako zabezpieczenie Zamawiającego w sytuacjach gdyby...in. koszty kredytowania, gwarancji należytego wykonania zamówienia, koszty ubezpieczenia), ...dopuścił również optymalizację na etapie wykonania umowy, jeśli zostaną spełnione przesłanki ...

 • KIO 17/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...pracowników, zabezpieczenie przed...Konsorcjum PKP w celu prawidłowego wykonania zamówienia z zyskiem ale sposobem.... 4. Zarzut braku należytego umocowania pana Jerzego Nagórskiego ...jakichkolwiek dokumentów takich jak zawarte umowy czy też choćby korespondencji ...

 • KIO 2738/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy, Zamawiający zawarto następujące zapisy: (..) 2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy na warunkach określonych w pkt. XIII SIWZ. 3. Po dokonaniu...

 • KIO 47/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... zawierającej instrumenty prawne zastrzeżone wyłącznie na korzyść Zamawiającego np. zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez wykonawcę, prawo odstąpienia przez zamawiającego od umowy. Zamawiający działa w interesie publicznym i ryzyko niepowodzenia...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ...gdy zamawiający jest zobowiązany do należytego badania i oceny ofert ... umowy, gdyż umowy...zamówienia, STWiOR, harmonogram wykonania, zestawienie opraw i zestawienie... szczelności IP na poziomie 66 (zabezpieczenie przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień...

 • KIO 2716/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ...jakiej wysokości i za kogo odpowiada. Wadium stanowi bowiem zabezpieczenie zamawiającego i musi być skuteczne«. Odwołujący wskazał, że ... nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; lub c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego ...

 • KIO 2722/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... z tłumaczeniem z dnia 31 sierpnia 2017 r. 3. Usługa druku, zabezpieczenie w procesie druku, zapakowanie i dostawa kart do głosowania w związku z ...tej umowy i bezrefleksyjnie przyjął wyjaśnienia, referencje i potwierdzenie należytego wykonania zamówienia...

 • KIO 2591/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...art. 147 ustawy M Jaworskiej wyd. 3 rok 2017 (1), czy P. Graneckiego wyd. 5 z 2016r. (2). „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy już z samej istoty (określonej w art. 147 ust. 2 PrZamPubl) powinno bowiem zabezpieczać roszczenia zamawiającego związane z...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij