• KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... dowodowy Izba ustaliła, iż Odwołujący w dniu 06.09.2017 r. złożył w banku polecenie przelewu kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Uznanie rachunku Zamawiającego powyższą kwotą nastąpiło w dniu 07.09.2017 r. Odwołujący w dniu 11.09...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... nawierzchni. Koszty naprawy mogą zostać pokryte m.in. z gwarancji wniesionej przez Wykonawcę jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy”. W ocenie Zamawiającego powyższy zarzut zasługuje na uwzględnienie jedynie w odniesieniu do zatok autobusowych o...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... wyjaśnieniami udzielonymi w zakresie odpowiedzi na pytanie A.3, gdzie Wykonawca wskazuje, że koszty gwarancji należytego wykonania umowy-, zabezpieczenie zwrotów zaliczek oraz kosztów finansowania ujął w poz. II Dokumenty Wykonawcy. W ocenie Zamawiającego...

 • KIO 1922/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... zdolnego do jego należytego wykonania. Z tych względów..., iż Odwołujący, skoro zostały z nim zawarte umowy, musiał te warunki spełniać. Uzupełniająco w tym zakresie...wielkości, zdecydowanie zmniejszyłoby zabezpieczenie wykonania zamówienia i w związku...

 • KIO 1902/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... w tym postępowaniu. Wartość wadium oblicza się dla danego postępowania, na podstawie jego konkretnej wartości zamówienia, zaś zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 42 podstawie ceny podanej w ofercie/maksymalnej wartości zobowiązania wynikającego z...

 • KIO 1898/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...(...) II. Tom II SIWZ WARUNKI UMOWY (...) 3. Przy ocenie wykonania danego Etapu będą brane pod uwagę tylko...pod torami 2) zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia 3) zabezpieczenie powierzchni betonowych materiałami ...brak jest również należytego uzasadnienia w ...

 • KIO 1726/17

  Orzeczenia KIO, 05-09-2017

  ... PKO BP nr rachunku (…)z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „ Dostawę wyposażenia autobusów komunikacji ... za zgodność jest wystarczające dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, dla dochodzenia bowiem 9 roszczeń wynikających...

 • KIO 1632/17, KIO 1662/17

  Orzeczenia KIO, 01-09-2017

  ...2 ustawy pzp, zaniechaniu należytego uzasadnienia odrzucenia oferty A.... razy w trakcie realizacji umowy, co najprawdopodobniej umknęło uwadze...materiału, a także wyliczenie kosztów wykonania usługi ze strony 4. Odwołujący.... Nadto zabezpieczenie ma dotyczyć...

 • KIO 1570/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ... brutto, o którym mowa w§ 6 ust. 2 umowy; s)w przypadku braku uzyskania przez Wykonawcę zgody od... polegającym na gwarancji należytego wykonania zamówienia, a interesem...przechowywać w zbiornikach zapewniających dobre zabezpieczenie, zarówno zbiornika jak i ...

 • KIO 1582/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ...wyboru wykonawcy, który daje rękojmię należytego wykonania przedmiotu udzielanego zamówienia". - II...do określenia, celem uniknięcia zarzutu nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę, a tym samym ... na wykonawcę. Zabezpieczenie interesów wykonawcy ma...

 • KIO 1523/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ... części umowy po podanych cenach, tym bardziej, że postanowienia IPU zostały ukształtowane w ten sposób, iż ewentualny brak realizacji zamówienia opcjonalnego może nie rodzić odpowiedzialności wykonawcy (brak wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania...

 • KIO 1536/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ...należytego wykonania zamówienia. 3.2 Ogłoszenie zawierało wymóg odnoszący się do zaprojektowania i wykonania... kierowanego do wykonania umowy potencjału kadrowego,...Eksploatacji) /str. 5 – pisma - zabezpieczenie jak najlepszego funkcjonowania instalacji/; 4. ...

 • KIO 1431/17

  Orzeczenia KIO, 28-07-2017

  ... spotkać tańszej oferty za takie wadium niż 500 zł netto (615 zł brutto). Jednocześnie wykonawca ma zapewnić zabezpieczenie należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek. Minimalny koszt dla gwarancji tego rodzaju wynosi ok. 40.000 zł netto, czyli...

 • KIO 1402/17

  Orzeczenia KIO, 26-07-2017

  ... że nie gwarantuje należytego wykonania zamówienia. Dodatkowo w...do stacji e) Koszt „Zabezpieczenie robót” zawiera koszty związane...opis przedmiotu zamówienia, określenie terminu wykonania zamówienia, istotne warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz...

 • KIO 1137/17, KIO 1147/17, KIO 1151/17, KIO 1157/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ... ich intensywności – muszą gwarantować zabezpieczenie i likwidację śliskości zimowej na posypywanej.... 9 i 10 załącznika nr 4 do umowy przez formułowanie nadmiernych kar umownych w zakresie należytego wykonania wymagań, które są zbędne i nadmiarowe, [ALFA-0...

 • KIO 1386/17

  Orzeczenia KIO, 21-07-2017

  ... reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 22...się o udzielenie zamówienia zabezpieczenie jego finansowania do czasu...umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając ...

 • KIO 1284/17

  Orzeczenia KIO, 13-07-2017

  ... podstawy w przepisach prawa żądania co do dokumentów, w których może zostać wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy poprzez żądanie w szczególności audytowanego sprawozdania finansowego banku/ubezpieczyciela - wystawcy dokumentu w którym jest...

 • KIO 1222/17, KIO 1224/17

  Orzeczenia KIO, 07-07-2017

  ...kogo, do jakiej wysokości i za kogo odpowiada. Wadium stanowi bowiem zabezpieczenie zamawiającego i musi być skuteczne. Sąd Najwyższy w wyroku z 20...publicznych, tj. wykonaniem umowy i wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie istnieje żadna...

 • KIO 1177/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ...w sposób prawidłowy tj. gwarantujący zamawiającemu zabezpieczenie jego interesów i potencjalnych roszczeń w ...iż jest to odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego jej wykonania (tj. zabezpieczenia udzielanego po wyborze...

 • KIO 1235/17

  Orzeczenia KIO, 03-07-2017

  ... 5. art. 147 ust. 2 ustawy Pzp z uwagi na sformułowanie w § 10 ust. 1 projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) wymogu, by zabezpieczenie należytego wykonania umowy służyło pokryciu roszczeń Zamawiającego także z tytułu rękojmi za wady, podczas gdy, mając na...

 • KIO 1265/17

  Orzeczenia KIO, 30-06-2017

  ...część wartości zamówienia (jaki procent) ma stanowić zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz co zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma obejmować, a także kiedy zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma zostać zwrócone, 5) wykreślenie kary w...

 • KIO 1115/17

  Orzeczenia KIO, 26-06-2017

  ... 14) Przebudowę i zabezpieczenie sieci i urządzeń infrastruktury ... dróg klasy „Z”, „L”, „D”, 6) wyciąg z umowy Nr 90/117/0017/13/I/I z dnia 11 września 2013 r. Zamawiający zwrócił się do...zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności...

 • KIO 1169/17, KIO 1170/17

  Orzeczenia KIO, 23-06-2017

  ...roszenia w przypadku zmiany temperatury powietrza lub zabezpieczenie folią antyroszeniową. Odpowiedź: Oznakowanie pionowe zostało...gospodarka odpadami, zużycie energii, gwarancja należytego wykonania umowy, ubezpieczenie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, ...

 • KIO 1117/17, KIO 1128/17

  Orzeczenia KIO, 23-06-2017

  ...8, 9, 10, 11, 27, 29 oraz 42 i zmiany wzoru umowy w pkt.8.7 Odwołujący domagał się także, z uwagi na charakter obiektu...oraz będzie jednocześnie stanowić dla Zamawiającego rękojmie/zabezpieczenie należytego wykonania inwestycji (z finansowego punktu widzenia...

 • KIO 1072/17, KIO 1076/17, KIO 1078/17, KIO 1090/17

  Orzeczenia KIO, 20-06-2017

  ...wynagrodzenie to ma wynosić od 5 do 15% wartości umowy. Zamawiający wyraźnie wskazał pod tabelą w pkt 1 Załącznika...trakcyjnej". W odniesieniu do Koordynatora branży zabezpieczenie i sterowanie ruchem kolejowym został postawiony ... należytego wykonania ...

 • I ACa 1555/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-06-2017

  ...brutto − wynagrodzenie to zostało objęte fakturami VAT nr (...). Umowa stron przewidywała zabezpieczenie należytego wykonania umowy – w § 14 postanowiono, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% kwoty określonej w § 10 ust. 1...

 • KIO 1034/17

  Orzeczenia KIO, 08-06-2017

  ... dostawy - może powodować odstąpienie od tej umowy. Konsekwencją odstąpienia od tej umowy była także zapłata kary odszkodowawczej z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wskazanego w § 10 tej umowy. Zabezpieczenie zgodnie z jego ust. 2 służyło pokryciu...

 • KIO 1046/17

  Orzeczenia KIO, 06-06-2017

  ... 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się...na cały okres związania ofertą. Takie zabezpieczenie bowiem ma prowadzić do zawarcia umowy. Gdyby wykonawca nie miał wadium, to...

 • KIO 880/17, KIO 881/17

  Orzeczenia KIO, 30-05-2017

  ...zamawiającego, odwołujący A. wskazał, że do należytego wykonania tego typu usług niezbędne jest - przed... 17 umowy jest jego zabezpieczenie karą umowną w art 8 ust 1 pkt 10 umowy. Zamawiający nie wyraża zatem zgody na usunięcie tego postanowienia z umowy. Na...

 • KIO 981/17

  Orzeczenia KIO, 29-05-2017

  ... wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia ...przepisu, bowiem celem tych regulacji jest zapewnienie i zabezpieczenie uprawnień Zamawiającego przed konsekwencją przepadku wadium w przypadkach ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij