• KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o ...projekt budowlano-wykonawczy dla zadania pn. „Zabezpieczenie brzegu morskiego w Rewie na odcinku ...przykładowe referencje i poświadczenia należytego wykonania świadczonych przez nich usług...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...w jakim zakresie. Ponadto, Zamawiający powinien mieć wiedzę kto będzie finansował realizację przedmiotowego zadania, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy i czy tym samym Konsorcjum G. mając w swoim składzie Lidera Konsorcjum będącego w okresie...

 • KIO 1487/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ...bowiem przy tym stanowić realne zagrożenie należytego wykonania umowy. Zdaniem Odwołującego kolejny istotny element cenotwórczy..., tj. zabezpieczenia pomieszczenia przed pochlapaniem farbą, zabezpieczenie ścian, przygotowanie sufitu do malowania w tym ...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... zwrócił się do producenta obecnego oprogramowania ani o zabezpieczenie tego obszaru przedmiotu zamówienia na etapie jego realizacji,... rzetelności i gwarancji należytego wykonania zamówienia, czy zgodnego z prawem zrealizowania umowy w sprawie zamówienia ...

 • XII C 764/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-08-2018

  ... względem inwestora za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ZamPublU). Trafnie podnosi się w literaturze, że solidarność dłużników stanowi dodatkowe zabezpieczenie interesów wierzyciela, gdyż zwiększa...

 • KIO 1380/18, KIO 1384/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... PZP jest zabezpieczenie pokrycia ewentualnych roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, „Ustawodawca zatem z jednej strony przewidział pokrywanie roszczeń zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a z...

 • KIO 1282/18, KIO 1318/18, KIO 1321/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  .... Biorąc natomiast pod uwagę cały okres wykonywania umowy Zamawiający poniesie wyższe koszty aż o 1 000...już świadczą o braku możliwości należytego wykonania prac określonych w poz.... tego typu przypadków - właściwe zabezpieczenie się przed sytuacją, w której...

 • KIO 1353/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z ... 665 ze zm.), funkcjonuje w obrocie gospodarczym jako zabezpieczenie wierzytelności, charakteryzujące się wysokim stopniem pewności jego realizacji....

 • KIO 1274/18

  Orzeczenia KIO, 16-07-2018

  ...wspólnie z innym wykonawcą. Tym samym przedłożone zabezpieczenie dotyczyć będzie tylko i wyłącznie jednego z konsorcjantów...ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Należy zaznaczyć też, iż...

 • KIO 1173/18

  Orzeczenia KIO, 27-06-2018

  ...najmniej 70 zł netto miesięcznie, 3) koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy - co najmniej 80 zł netto miesięcznie (zakładając, że zabezpieczenie zostanie wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej), 4) koszty utylizacji zużytych / wymienionych...

 • KIO 1132/18

  Orzeczenia KIO, 20-06-2018

  ...wykonawcy w zakresie należytego wykonania usługi, będącej ...budzi największe wątpliwości co do realizacji przedmiotu umowy w zadaniu 1 — SOI Siemirowice przez... ilości paliwa w kotłowniach. c) Zabezpieczenie ciągłych dostaw energii cieplnej o odpowiednich ...

 • KIO 922/18, KIO 928/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ..., co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z... obowiązanego do należytego działania - ...(16 core aktywne, zaś 16 core wygaszone jako zabezpieczenie w razie awarii) Klaster A/C w układzie Active...w Ramach Realizacji Umowy oraz Wymagane Parametry...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...- I Etap, prace rekultywacyjne i awaryjne zabezpieczenie warstwy wód gruntowych wzdłuż nabrzeża (MISE)” nie...kontraktowych, koszty gwarancji należytego wykonania, koszty zarządu, ... z PRCiP oraz na nie zawarcie umowy na dzierżawę terenu z tym podmiotem ...

 • KIO 898/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... wykonawców, którzy dają rękojmię należytego wykonania przedmiotu przyszłej umowy oraz wyeliminować podmioty, co ... (w tym przypadku straży pożarnej) leży odpowiednie zabezpieczenie miejsca zdarzenia drogowego i rozpoznanie ewentualnego zagrożenia. Z...

 • KIO 864/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...ok 10%.( jako dowód podano umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie... tym potwierdzenia należytego wykonania dotychczasowych zamówień,... (zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa) stanowią zabezpieczenie ekonomiczne dla tego kontraktu pozwalające pokryć...

 • KIO 845/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ...powyżej zacytowanego przepisu - to potwierdzenie należytego wykonania danej usługi. A zatem sama referencja... autorskiego (będące integralną częścią umowy z inwestorem na wykonanie projektu... przebudowa lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury kolidującej...

 • KIO 801/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ...- która w przypadku nie wykonania wskazanego tu limitu 30%...b) i c). 7. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności....okażą się niezbędne Wykonawcy do należytego skalkulowania ceny. Zgodnie z ... i jego zabezpieczenie, 12 4...

 • KIO 741/18

  Orzeczenia KIO, 09-05-2018

  ...uniemożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia; 2) art. ... nr 4 do SIWZ - istotne postanowienia umowy. 6 Odwołujący argumentował, że w treści ... w części dotyczącej klienta. Zabezpieczenie takich aplikacji bardziej zależy od...

 • KIO 755/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ...doszłoby do zawarcia umowy z wykonawcą, który - zdaniem Zamawiającego - nie daje rękojmi należytego wykonania zamówienia. Uzależnianie decyzji... zamówienia publicznego jest w szczególności zabezpieczenie zasady jawności i przejrzystości prowadzonego ...

 • KIO 710/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... z kosztem utrzymania, zatrudnienie głównej kadry kierowniczej budowy, koszty finansowe (ubezpieczenia, gwarancje na zabezpieczenie należytego wykonania umowy i zwrotu zaliczki), obsługę geodezyjną i laboratoryjną, koszty BHP, monitoring wód podziemnych...

 • KIO 724/18, KIO 737/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia (art. 22 ...na etapie realizacji Umowy. W dodatku zwrócić należy uwagę, że dla wykonania dokumentów w technologii...wykonania robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót niebezpiecznych, zabezpieczenie...

 • KIO 716/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  ... Wskazał na dalsze zapisy SIWZ, które przewidują, iż zabezpieczenie szyn będzie realizowane również drutowo (str. 88 SIWZ),...aby wykonawca wybrany w przetargu dawał rękojmię należytego wykonania umowy, tymczasem Zamawiający konkretyzując wymagania w stosunku...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.”...-utrzymanie i konserwacja remiz, poz. 20 - zabezpieczenie młodników przed spałowaniem przy użyciu repelentów, poz.... co do możliwości należytego wykonania zamówienia. Zamawiający zauważył...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... braku możliwości rzetelnego wykonania prac konserwatorskich po podanych... nie udowodnił należytego skalkulowania ani ...z kosztami pracodawcy pracodawca zatrudniający na podstawie umowy o pracę ponosi koszty ok. 15,... Konieczne jest zabezpieczenie zieleni i ...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...optymalizacji, jakiej dokonał Wykonawca. W ofercie założono zabezpieczenie w ilości 36.505 m2 powierzchni skarp, ... ofertą, która daje rękojmię należytego wykonania 12 zamówienia. Wykonawca nie...pytał o wstępne porozumienia lub umowy, więc Odwołujący zgodnie z...

 • KIO 627/18, KIO 628/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...w odniesieniu do oferty oraz dokumentu stanowiącego jej zabezpieczenie. W gwarancji wprost stwierdza się, że wykonawcą ...ustawy Pzp dotyczy jedynie etapu wykonania umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy) z zakresem zobowiązania gwaranta...

 • KIO 537/18, KIO 538/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ...). g) Zdaniem Zamawiającego, zabezpieczenie się przed koniecznością zlecania zamówień...należytego...ofertę do warunków wykonania zamówienia narzuconych przez... Instrukcja dla Wykonawców (IDW), tom II – Warunki Umowy (WU) oraz tom III - Program Funkcjonalno –...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... celu w szczególności zabezpieczenie roszczeń zamawiającego w...ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania tego zamówienia. W ...a jedynie o braku istnienia po stronie wykonawcy obowiązku zawarcia umowy. Podobnie Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z 21...

 • KIO 488/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ...innych środków i preparatów niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Odwołujący - GWS ... przyszłej 12 umowy. Regulację dot. rażąco niskiej ceny mają na celu zabezpieczenie zamawiającego, przed koniecznością zawierania umowy z wykonawcą ...

 • KIO 464/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ...(ar. 704 § 1 kodeksu cywilnego), zgodnie z którą zabezpieczenie zapłaty sumy ma być odpowiednie. Natomiast zabezpieczeniu, które 8... taką odpowiedzialność za wykonanie umowy w wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a przepisy o solidarności...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij