• C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ... części równoważnych zostanie zaakceptowana przez spółkę ATM tylko wtedy, gdy części te otrzymały homologację lub zaświadczenia równoważności z oryginałami oferowanych produktów. 15      W postępowaniu udział wzięły dwa przedsiębiorstwa, Iveco Orecchia...

 • KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ... Budowa ul. Projektowanej odcinek od Al. Witosa (wraz z węzłem) w Lublinie do Al. Lotników Polskich w Świdniku. Z zaświadczenia wynika, że pan K. K. pełnił obowiązki kierownika robót wraz ze zgłoszeniem w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego od 01...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... budowlanego, ■ oświadczenie wymagane art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oraz decyzje o nadaniu uprawnień projektantom wraz z zaświadczeniami z właściwych Izb, s. 45-58 projektu budowlanego, ■ mapa do celów projektowych, s. 59 projektu budowlanego, ■ pismo...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... kwietnia 2012 roku (Nr rejestrowy: ROOK-02/K-IO/2012; K-IO.6233.3.2012.VII) wraz z następującymi po wydaniu tego zaświadczenia decyzjami, dotyczącymi zmiany formy prawnej wykonawcy ATF. Tym samym, w ocenie Izby, przystępujący prawidłowo wykazał spełnienie...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ..., opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne .... (art. 22 ust. 1 pkt. 15 upzp). d Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że 26 Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3...

 • KIO 899/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  .... Odwołujący wskazał, że w toku postępowania złożył zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnością podatków. Z treści zaświadczenia wynikało, że według stanu na dzień 08.01.2018r. zaległość podatkowa wynosiła 300.893 zł, ale 5 jednocześnie...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ... 4 do odwołania wynika bowiem, że zgodnie z przepisami art. 93 ust. 2 rozporządzenia finansowego EUIPO zażądało od oferentów zaświadczenia, że nie znajdują się w jednej z sytuacji powodujących wykluczenie, określonych w ust. 1 tego artykułu. 23      W...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... były (i nie są) wiążące dla Zamawiającego. Wywody Izby zawarte w uzasadnieniu Wyroku nie są ani oświadczeniami ani zaświadczeniami urzędowymi Izby, lecz jedynie wnioskowaniem o faktach, które w przedmiotowej sprawie jako błędnie ustalone przez Izbę, nie...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  .... W toku rozpatrzenia sprawy sąd ustalił, że powód wykonał prace w pełnym zakresie, co jest potwierdzone na podstawie zaświadczenia o wartości wykonanych prac, protokołu gotowości obiektu do eksploatacji nr 3 z dnia 19 grudnia 2012, certyfikatu serii IY...

 • KIO 653/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... (Dz. U. z 1964 r. Nr 31 poz. 197), na podstawie których wydawane były uprawnienia w formie zaświadczenia wojewódzkiego konserwatora zabytków o kwalifikacjach do wykonywania prac konserwatorskich. Nadto wykonawca poinformował, że Pan S. przez ponad 35 lat...

 • KIO 551/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... oparciu o aktywność zamówioną przez wszystkich klientów w celu realizowania tych zamówień w najbardziej efektywny sposób. Załączona do ww. zaświadczenia tabela zawiera zgodny z SIWZ schemat podań dla pacjenta z dawką 370 MBq w 40 min interwale jest zgodna...

 • KIO 594/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ... z dnia 16 lutego 2018 r. W świetle złożonych wyjaśnień wraz z ewentualnymi dowodami może się bowiem okazać, iż treść zaświadczenia Ministerstwa Zdrowia z dnia 16 lutego 2018 r. w istocie potwierdza należyte wykonanie ww. usługi, tj. w szczególności w...

 • KIO 588/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... 20.12.2000 uprawnienia budowlane”). Jednak Przystępujący jednocześnie załączył kopię wskazanej decyzji nr 97/200 oraz zaświadczenia o członkostwie w Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, w których figurowały wymagane informacje. Tym...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ..., złożyć wniosek o odpis, wyciąg albo zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej, sprawdzić, czy odpisy, wyciągi i zaświadczenia o zamknięciu księgi, uzyskane drogą elektroniczną, są aktualne i prawdziwe. - emp@tia – portal informacyjno-usługowy, na...

 • KIO 494/18, KIO 501/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ... wykazał, że stan potwierdzony dokumentami złożonymi przez Arriva uległ zmianie. W toku rozprawy wykonawca Arriva, składając jako dowody w sprawie zaświadczenia US i ZUS dla spółki Bus&Truck Service Sp. z o.o. wystawione dnia 7 marca 2018r. wykazał ponad...

 • KIO 459/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ....2016r., protokołu z dnia 04.11.2014r. ani też z zaświadczenia z dnia 05.11.2015r. załączonego do odwołania. Co więcej należyte...Prezes P-i M. M. do Prezydenta P. M. Z. o wystawienie zaświadczenia, iż system TRM 24 obejmuje 28 stacji i 300 rowerów; pismo (...

 • KIO 410/18, KIO 449/18, KIO 471/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... także Sądy Okręgowe okręgu zamieszkania osób, których one dotyczą. Dokument wystawiony przez FBI, czyli organ federalny jest uznawany za odpowiednik zaświadczenia 34 KRK w Polsce (vide: wyrok KIO z dnia 14 maja 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 761/10 i KIO/UZP...

 • KIO 463/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... 2018 r. wezwał Odwołującego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do wyjaśnienia treści złożonych dokumentów, t.j. zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. /dokumentacja postępowania: Wezwanie Zamawiającego z dnia 23 lutego 2018 r. / W dniu 27 lutego...

 • C-108/17

  Orzeczenia ETS, 22-03-2018

  ... kontroli celnej dostarcza się również: 7.1)      zaświadczenie o zarejestrowaniu importera do celów VAT wraz z kopią zaświadczenia (zaświadczenie o rejestracji VAT zwracane po zbadaniu, wraz z jego kopią); 7.2)      dokumenty potwierdzające, że towary...

 • KIO 408/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ... formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia stwierdzenie, że oświadczenie to będzie stanowiło dowód wstępny zastępujący zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie, oświadczenie ujęte w tym standardowym formularzu należy...

 • C-187/16

  Orzeczenia ETS, 20-03-2018

  ... w sprawie wykonania ustawy o osiedlaniu się i pobycie, Bundesgesetzblatt II, 451/2005) zaświadczenia o rejestracji, zaświadczenia o stałym pobycie, zaświadczenia o złożeniu wniosku i świadectwa legalności pobytu muszą być produkowane wyłącznie przez ÖS...

 • KIO 404/18

  Orzeczenia KIO, 19-03-2018

  ... jest uzasadnione, ponieważ odwołujący złożył jedno, dwustronicowe świadectwo badań dla 5 klasy, pozostałe dokumenty KIO 404/18 16 to zaświadczenia Ecodesign oraz karta techniczna kotła), wbrew stwierdzeniom z wezwania z dnia 25 stycznia 2018 roku oraz z...

 • KIO 429/18

  Orzeczenia KIO, 19-03-2018

  ... skompletowaną w dwóch egzemplarzach, w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 4) oświadczenie...

 • KIO 365/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ... umowy; - nakazanie Zamawiającemu wprowadzenia do Rozdziału XVI ust. 2 pkt. 4) SIWZ wymogu przedstawienia kopii zaświadczenia lub oświadczenie takiej osoby, że jest osobą bezrobotną lub poszukującą pracy, bez zatrudnienia. - nakazanie Zamawiającemu...

 • KIO 399/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  .... Poza tym, zdaniem Zamawiającego, z wyjaśnień nie wynika, czy osoby przewidziane do realizacji usługi posiadają wymagane certyfikaty lub zaświadczenia producentów, o których mowa w pkt 4.1.1.lit. b) OPZ, co ma bezpośredni wpływ na ich wynagrodzenie...

 • KIO 380/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia stwierdzenie, że oświadczenie to będzie stanowiło dowód wstępny zastępujący zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie, oświadczenie ujęte w tym standardowym formularzu należy...

 • KIO 315/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... potwierdzającymi kwalifikacje pracowników, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, jako kadra zarządzającą i sprawująca nadzór, zaświadczenia potwierdzające Kompendium wiedzy z wymogów Normy PN-EN 1176:2009 dla placów zabaw, informacji o wyniku...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... przystępującego z postępowania względnie wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentu. Odwołujący podniósł ponadto, że przystępujący zaniechał złożenia zaświadczenia o niekaralności dla p. Podbiała - członka rady nadzorczej Polskiego Rejestru Statków S.A. W...

 • KIO 285/18, KIO 299/18

  Orzeczenia KIO, 28-02-2018

  ... spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i zastępuje na etapie złożenia oferty dokumenty i zaświadczenia określone przez zamawiającego. Ma ono na celu odformalizowanie i zmniejszenie obciążenia związanego z uzyskiwaniem dokumentów...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij