• KIO 2040/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... złożony przez odwołującego. Nawet jednak, gdyby przepisy Pzp i rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów pozwalały na złożenie takiego zaświadczenia, to zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp byłby uprawniony do żądania aktualnego dokumentu. Jeśli...

 • KIO 2023/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... powołał się na orzecznictwo KIO oraz SN, potwierdzające, iż możliwa jest wykładnia treści gwarancji wadialnej. Do odwołania załączył zaświadczenia wydane przez T. U.: „Na gwarancji nr 1502/LU/864/2017 dotyczącej przetargu o numerze Bd.ZP.271.5.2017 na...

 • KIO 2042/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... osoby bezpośrednio uczestniczące w realizacji umowy posiadały uprawnienia potwierdzone przez producenta sprzętu (autoryzacja, szkolenie, ceryfikaty, zaświadczenia), w tym w szczególności na: i. Postanowienia ogłoszenia o zamówieniu zawarte w sekcji 11.1.4...

 • KIO 2035/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  .... wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 1. art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez nieuzasadnione wydłużenie terminu do złożenia zaświadczenia z the C.J. I. S. D., F. B. of l.(FBI) dla następujących osób: D. F., T. K., D...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert. Odwołujący wskazał, iż konsorcjant spółka A. Sp. z o.o. Sp. k. nie przedstawiła zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w...

 • KIO 2003/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... jednoznacznego potwierdzenia wartości usług wykonywanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej C. w C. i uzyskaniu stosownego zaświadczenia w tym zakresie ze strony Spółdzielni zorientował się, że uprzednio popełnił pomyłkę przedkładając referencje od innego...

 • KIO 1993/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ...Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) poprzez zaniechanie wezwania Konsorcjum B. do uzupełnienia dokumentu niezłożonego na wezwanie tj. zaświadczenia z KRK prokurenta dla podmiotu udostępniającego zasoby (H. sp. z o.o.). Odwołujący wnosił o nakazanie Zamawiającemu: 1...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...Ratio legis tego przepisu zmierza bowiem do tego aby własnym oświadczeniem doszło do zastąpienia dokumentu krajowego w postaci zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie podmiotów zbiorowych dla podmiotów, które mają siedzibę poza granicami RP i...

 • KIO 1827/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ... podmiotu go sporządzającego ze spółką D., ich wzajemnych relacji biznesowych i technicznych. Nie ma nic wspólnego z zaświadczeniami sporządzanymi przez banki, a dotyczącymi zdolności kredytowej. Ponadto z pisma w żaden sposób nie wynika, że spółka...

 • KIO 1885/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  ...mógł on także narzucić bankowi przeprowadzenie oceny zdolności w procedurze pełnej czy wstępnej. Z treści złożonego zaświadczenia wynika, że WPRI ma możliwość uzyskania kredytu w wymaganej przez Zamawiającego kwocie. Przystępujący do postępowania wykonawca...

 • KIO 1852/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... oświadczeń złożonych w wykazie usług i referencjach, 7. wezwanie do uzupełnienia wykonawcy DAMTECH w zakresie wykazu usług oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego. Pismem z dnia 18 września 2017 r. zamawiający oświadczył, że „uwzględnia w części zarzutów...

 • C-223/16

  Orzeczenia ETS, 14-09-2017

  ...dla udziału w postępowaniu przetargowym konieczne jest uzyskanie od Società Organismo di Attestazione (spółki certyfikacyjnej) zaświadczenia o kwalifikacjach wymaganych do świadczenia usług polegających na planowaniu i wykonywaniu należących do określonych...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ...w błąd. Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza (-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów [...]. Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać...

 • KIO 1832/17

  Orzeczenia KIO, 12-09-2017

  ... zarzuty odwołania w całości i wnosi o umorzenie postępowania odwoławczego na posiedzeniu niejawnym. Do powyższego pisma została złożona kopia zaświadczenia z dnia 1 grudnia 2014 r. o wyborze na stanowiska Wójta Gminy Ustka p. A. S.-J. oraz pełnomocnictwo...

 • KIO 1733/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ... dostępu do informacji publicznej odnośnie postępowania prowadzonego w roku ubiegłym – złożona na rozprawie; 5) zaświadczenia potwierdzające prawo korzystania z przystanków autobusowych – złożona na rozprawie. Przy rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy skład...

 • KIO 1742/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ...Ukrainy z 07.11.2014 r. dot. wykazu miejscowości w których nie funkcjonują organy władzy państwowej dot. Doniecka 3) dwa zaświadczenia z wykazem 32 pracowników przeniesionych z S.A. Donieck do sp. z o.o. Kijów. 4) powiadomienie o przeniesieniu działalności...

 • KIO 1731/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ..., że oferowane (…) usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać, między innymi: zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełnienia przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm...

 • KIO 1682/17

  Orzeczenia KIO, 28-08-2017

  ... należyte ich wykonanie/wykonywanie, wykazu osób, wykazu narządzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych, informacji z KRK, zaświadczenia z US, ZUS lub KRUS, odpisu z rejestru oraz oświadczeń Wykonawcy żądanych w celu wykazania braku podstaw...

 • KIO 1616/17

  Orzeczenia KIO, 28-08-2017

  ... dzienna wynagrodzenia programisty, czy też stawka dzienna wynagrodzenia inżyniera nie została przedstawiona na podstawie zaświadczenia Węgierskiej Izby Inżynierów, a oświadczenia prezesa Monguz Informaciotechnologiai Kft. Konsorcjum wskazało, że asysta...

 • KIO 1676/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... szczegółowo w piśmie (m.in. oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie, wykazu robót budowlanych, wykazu osób, informacji z KRK, zaświadczenia z US, ZUS lub KRUS, oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, odpisu z rejestru dla...

 • KIO 1637/17, KIO 1673/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... część I będzie świadczone w siedzibie spółki, tj. w lokalu wspólnym z „konkurencyjną" firmą G.y i Partnerzy. Ponadto z zaświadczenia ZUS w Krakowie z 14.07.2017r. wynika, iż spółka TaxExpert.Pro Sp. z o.o. podlega obowiązkowi ubezpieczeń tylko...

 • KIO 1638/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ...niedbalstwa, ani celowego działania zmierzającego do wprowadzenia Zamawiającego w błąd, skoro natychmiast po otrzymaniu zaświadczenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 2017 r., potwierdzającego datę ostateczności decyzji, Przystępujący...

 • KIO 1570/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ... że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Zamawiający może żądać między innymi zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełnienia przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania...

 • KIO 1631/17

  Orzeczenia KIO, 18-08-2017

  ...wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, tj. w dniu 23 czerwca 2015 r. 7 czerwca 2017 r. Odwołujący przedstawił zaświadczenia wydane przez Policję Izraela wystawione w dniu 28 maja 2017 r. Co ważne, z treści dokumentów nie wynika, że potwierdzają...

 • KIO 1512/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ... w rozdziale VII ust. 3 pkt 3 lit. c SIWZ zaświadczenia, gdyż załączony do oferty dokument (wystawiony 5 maja 2017 r.)... w rozdziale VII ust. 3 pkt 2 lit. c zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, niezależnego od wykonawcy i producenta...

 • KIO 1508/17

  Orzeczenia KIO, 07-08-2017

  ..., że nie przesądza o nieskuteczności uzupełniania dokumentów okoliczność, że korespondencja Wykonawcy C, do której załączone zostały zaświadczenia o niekaralności nie została podpisana zgodnie ze sposobem reprezentacji tego podmiotu. W tej części pismo...

 • KIO 1352/17, KIO 1439/17

  Orzeczenia KIO, 07-08-2017

  ... zawiera potwierdzenia, że prokurent Auto FUS nie jest karalny w zakresie wskazany ustawą Pzp. Dodatkowo, również z uwagi na złożenie zaświadczenia z KRK dla Pani K. F. w kopii, dokument ten nie potwierdza braków podstaw do wykluczenia Auto FUS z art...

 • KIO 1404/17

  Orzeczenia KIO, 02-08-2017

  ... butelki zaoferowane przez odwołującą spełniają wymóg sterylności przedstawiony w siwz (dowód: złożone certyfikaty i zaświadczenia). W dniu 4 lipca 2017 roku zamawiający ogłosił wynik postępowania przeprowadzonego w wyniku przetargu nieograniczonego...

 • KIO 1436/17, KIO 1456/17

  Orzeczenia KIO, 28-07-2017

  ... do posiadanej zdolności kredytowej. Jak można wywnioskować z treści odwołania, Odwołujący opierał swoje stanowisko na ocenie zaświadczenia z banku, przedstawionego przez L.. Zdaniem Odwołującego, nie potwierdza ono zdolności kredytowej, ponieważ w jego...

 • KIO 1327/17

  Orzeczenia KIO, 19-07-2017

  ..., że konsorcjum A. spełnia warunek odnośnie dysponowania projektantem w specjalności architektonicznej oraz posiadania zaświadczenia niezależnego podmiotu potwierdzającego spełnianie norm zarządzania środowiskiem. 2) odrzuca w całości zarzuty odnoszące...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij