• KIO 137/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... zostały złożone w okresie ważności tego certyfikatu”. Z kolei w jej art. 132 ust.1 ustawodawca stwierdza, że: „Zaświadczenia certyfikacyjne, poświadczenia elektroniczne i certyfikaty wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ... spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i zastępuje na etapie złożenia oferty dokumenty i zaświadczenia określone przez zamawiającego. Ma ono na celu odformalizowanie i zmniejszenie obciążenia związanego z uzyskiwaniem dokumentów...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... pani P. w błąd bądź też jej nie zastrasza. W piątek 07.12.2018 r. wszystkie dokumenty (w tym oryginał zaświadczenia z WIML) zostały zwrócone do rąk własnych pani P.”. Pismem z dnia 10 grudnia 2018 r. Zamawiający zawiadomił o unieważnieniu...

 • KIO 42/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ...a Zamawiający nie dookreślił żadnych dodatkowych warunków odnoszących się do tego zaświadczenia jako wymogu udziału w postępowaniu, 7 2. art. 24 ... nie wynika z nich, aby w treści zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej musiały znajdować...

 • KIO 2603/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ... oświadczenia woli. Nie można tracić z oczu także okoliczności, iż zgodnie z pkt 12.5.3.1 SIWZ próbki, zaświadczenia, certyfikaty były składane w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w punkcie 10.7 SIWZ...

 • KIO 2578/18

  Orzeczenia KIO, 02-01-2019

  ..., o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (brak podstaw do wykluczenia) żądał m.in. zaświadczenia o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. W dniu 9 listopada 2018 r. Zmawiający wezwał odwołującego, ...

 • III RC 122/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-12-2018

  ... grudnia 2016r. wpłacił na konto matki powódki kwotę 4.950 zł tytułem zaległych alimentów. Dowody: - potwierdzenia przelewów k. - zaświadczenia z systemu PESEL SAD k. 46-48 - zawiadomienia k. 72 - faktury k. 73,74,78 - potwierdzenie przelewu k...

 • KIO 2281/18, KIO 2286/18, KIO 2291/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ..., 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3...

 • KIO 2395/18

  Orzeczenia KIO, 05-12-2018

  ... mieć na celu utrudnienia innym wykonawcom zweryfikowania prawidłowości kalkulacji ceny oferty danego wykonawcy. Odnośnie zaś zaświadczenia z banku to wskazać należy, że Przystępujący również nie wykazał spełnienia przesłanek umożliwiających objęcie tego...

 • KIO 2386/18

  Orzeczenia KIO, 03-12-2018

  ... prawa jazdy M.J. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Utrzymania Czystości M.J.; 2) Kserokopia zaświadczenia o uprawnieniach kwalifikacyjnych w zakresie inspektora nadzoru prac w terenach zielonych M.J. prowadzącej działalność...

 • KIO 2381/18

  Orzeczenia KIO, 03-12-2018

  ... informacjami: 1) W treści Wykazu dostaw podano datę ukończenia: 30 czerwca 2017 roku; 2) Podobne informacje wynikają z zaświadczenia Best-Eko nieopatrzonego datą: Best-Eko oświadczyło, że: „Zadanie to zostało zrealizowane w czerwcu 2017 roku”; 3) W § 2...

 • KIO 2340/18

  Orzeczenia KIO, 29-11-2018

  ...), - popiołu (kod ex 20 01 99) gromadzonego przez właścicieli nieruchomości w workach własnych. Przystępujący załączył pierwszą i trzecią stronę zaświadczenia o wpisie. Na załączonych stronach nie było odpadów o kodach 20 01 99, 20 02 01. 20 01 38. 20...

 • KIO 2347/18

  Orzeczenia KIO, 28-11-2018

  ... posiadać poświadczenia bezpieczeństwa osobowego dopuszczające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE" oraz zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. 3. posiadać legitymacje osoby dopuszczonej do posiadania...

 • KIO 2320/18

  Orzeczenia KIO, 28-11-2018

  ... czynienia nie tylko w przypadku, gdy jedno lub kilka świadczeń należy uznać za świadczenie główne, natomiast pozostałe zaświadczenia dodatkowe, traktowane z punktu widzenia podatkowego tak jak świadczenie główne, ale przede wszystkim, gdy co najmniej dwa...

 • KIO 2308/18

  Orzeczenia KIO, 23-11-2018

  ... Odwołującego szkody w postaci utraconych korzyści, 3) dowodów poniesienia kosztów związanych z pozyskaniem dokumentów do postępowania (zaświadczenia z KRK) — na okoliczność poniesienia przez Odwołującego szkody, 3) zeznań świadków: a) L. L. — wezwanie na...

 • KIO 2292/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ... przestępstwa określone w art. 24 ust. 1 pkt 13 Pzp w odniesieniu do osób zamieszkałych w USA mogą być jedynie zaświadczenia wydane przez FBI. Odwołujący przyznał to bowiem w piśmie pn. „Wniosek o przedłużenie terminu uzupełnienia dokumentów” z dnia 6...

 • KIO 2114/18, KIO 2130/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ...ramach współpracy ze spółką Smart In. Do pisma załączono dwa zaświadczenia spółki QUMAK S. A., każde z dnia 12 września...  Z.G. – architekt”. Do ww. pisma zostały załączone dwa zaświadczenia z dnia 12 września 2018 r. wystawione w imieniu Qumak S.A....

 • KIO 2262/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ...«. 1. Zgodnie z rozdz. IX ust. 3 pkt 3 lit b SIWZ zamawiający wymagał złożenia wraz z ofertą zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawionego do kontroli jakości. Zaświadczenie ma potwierdzać, że stoły laboratoryjne spełniają wymagania normy PN-EN 13150...

 • KIO 2144/18

  Orzeczenia KIO, 05-11-2018

  ... od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, braku podstaw wykluczenia: a) zaświadczenia o braku zaległości podatkowych, b) zaświadczenia o braku zaległości w opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, c...

 • KIO 2145/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ... do oferty i jest aktualny; p) w dalszej części dokumenty wymagane w SIWZ - informacje z KRK, - zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, - zaświadczenia z ZUS, - oświadczenie o braku wydania wyroku sądu lub ostatecznej decyzji o zaleganiu z opłatami podatku lub...

 • II K 141/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-10-2018

  ...oskarżonego M. Z. prowadzonego przez bank (...) , a nie zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wydane przez firmę (...). Oskarżony takiego zaświadczenia przy ubieganiu się o tą pożyczkę w ogóle nie przedłożył ( k. 1-39 ) . Ponadto z pisma (...) z dnia 06...

 • KIO 2134/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ..., wskazują, iż tylko jedna z tych osób miała zaświadczenie KRK z wcześniejszą datą, dwie z tych osób wystąpiły o wydanie zaświadczenia dopiero w dniu 12.09.2018 r., a więc już po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na złożenie dokumentów. Osoby, które...

 • KIO 2057/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 3j. Zarzut dotyczący braku przedstawienia zaświadczenia bezpieczeństwa użytkowania oraz przeznaczenia urządzeń techniki informatycznej wykonanego przez akredytowaną i notyfikowaną jednostkę badawczą w UE w...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ...było wymogu, aby był sporządzony na określonym druku. IBM Polska Sp. z o.o. jest wskazana w załączniku do zaświadczenia jako dodatkowy ubezpieczony, zatem niezasadny jest zarzut, że przystępujący nie wykazał, „iż rozszerzenia zawarte w polisie obejmują IBM...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... się realizacji usługi na terenie kraju po raz pierwszy takie oświadczenie już złożyły, co potwierdzają przedstawione „Zaświadczenia”. Powyższą argumentację o niezasadności twierdzeń Odwołującego domyka również fakt, że Zamawiający w IDW nie wskazał na...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... szkolenia sprzęt komputerowy wraz z dostępem do środowiska szkoleniowego, Wykonawca wyda uczestnikom szkolenia zaświadczenia o odbytym szkoleniu, podpisane przez prowadzącego szkolenie, Wykonawca zapewni uczestnikom szkoleń codziennie obiady...

 • KIO 2083/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ...wiarygodne. Zamawiający zgodził się także - pod koniec września 2018 roku - na przedłużenie terminu na uzyskanie zaświadczenia o niekaralności w sytuacji, gdy wykonawca powinien zaświadczeniem takim dysponować w dacie udostępniania mu zasobów przez podmiot...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... przystępującego na rozprawie dokumenty: Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z US (Tarraya S.A.) z dnia 31 lipca 2018 r., Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek z ZUS (Tarraya S.A.) z dnia 27 lipca 2018 r., Zapytania o udzielenie informacji...

 • KIO 1961/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...Pzp p. J. Q. był członkiem zarządu Odwołującego, dlatego też konieczne było przedstawienie dla tej osoby właściwego zaświadczenia o niekaralności i wykazanie w tym kontekście braku podstaw do wykluczenia. Nie przedłożenie tego dokumentu z właściwego organu...

 • KIO 1889/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... par butów. Podkreślenia wymaga, że jest to bardzo duża ilość jak na polski rynek. W konsekwencji zdaniem Odwołującego przedstawienie Zamawiającemu zaświadczenia, o którym mowa w sekcji II.2.4) pkt 5 ppkt 2 Ogłoszenia oraz Rozdziale VI pkt 6 lit. k...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij