• C-187/16

  Orzeczenia ETS, 20-03-2018

  ... w sprawie wykonania ustawy o osiedlaniu się i pobycie, Bundesgesetzblatt II, 451/2005) zaświadczenia o rejestracji, zaświadczenia o stałym pobycie, zaświadczenia o złożeniu wniosku i świadectwa legalności pobytu muszą być produkowane wyłącznie przez ÖS...

 • KIO 69/18, KIO 89/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... Zamawiającemu w formie elektronicznej na adres: L...W...@pw.edu.pl). Doręczenie z dnia 31 października 2017 r. zaświadczenia w formie pisemnej, stanowi wymagane potwierdzenie formie pisemnej w terminie 3 dni. Odwołujący, zupełnie pobocznie zauważał, iż...

 • KIO 63/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ...zamówienia publicznego w związku z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp poprzez uznanie, iż dokumenty w postaci zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu...

 • KIO 65/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... oznacza to, że dopuszczalne jest wykazywanie braku podstaw do wykluczenia za pomocą zaświadczeń opatrzonych inną (późniejszą) datą niż zaświadczenia o niekaralności składane w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust 1 p.z.p. (...).", co jest...

 • KIO 2745/17

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...zobowiązanie, niemniej jednak Odwołującemu udostępniono ze złożonych wówczas dokumentów jedynie KRS wykonawcy Comarch, zaświadczenia o niekaralności członków jej organów oraz zaświadczenia o braku zaległości wobec US i ZUS. Zgodnie z informacją uzyskaną od...

 • KIO 2/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... Można wyobrazić sobie sytuację, iż podmiot, który nie posiada dużych zobowiązań finansowych występuje jednocześnie o wydanie zaświadczenia o zdolności kredytowej do pięciu różnych instytucji, w każdej występując o stwierdzenie zdolności na poziomie 10 mln...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... warunków udziału w postępowaniu w szczególności w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału kadrowego, dokumentów formalnych (zaświadczenia z KRS, ZUS, Urzędu Skarbowego, KRK itp.), zobowiązania do udostępnienia zasobów, zakres prac wykonywanych przez...

 • KIO 2686/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... nie zalega z podatkami i opłatami, o których mowa w zaświadczeniu - karta nr 09420170010010064 (kwota 392,11 EUR wg zaświadczenia z dnia 1 września 2017 r.). Odwołujący do pisma z dnia 21 listopada 2017 r. załączył Zamawiającemu dowód zapłaty zobowiązań...

 • KIO 2681/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ... wymagała kierownika budowy w kontaktach z zamawiającym, uczestniczenia w spotkaniach i podpisywania dokumentacji powykonawczej. Z załączonego zaświadczenia wystawionego przez SM Bocianek z dnia 18 grudnia 2017 r. również wynikało, że jako zamawiający nie...

 • KIO 2671/17

  Orzeczenia KIO, 04-01-2018

  ... oraz posiadanego potencjału do realizacji zamówienia. Zgodnie z treścią tego przepisu, dokumentami tymi mogą być zaświadczenia, oświadczenia, inne środki dowodowe, a także – w odniesieniu do kryteriów kwalifikacji w zakresie sytuacji ekonomicznej...

 • KIO 2500/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ... w postępowaniu na usługi społeczne. W Części III ust. 2 SIWZ Zamawiający wskazał 10 dokumentów (informację z KRK, 2 zaświadczenia, odpis z rejestru lub CEiDG, 5 oświadczeń wykonawcy oraz wykaz usług), które będą wymagane od wykonawcy, którego oferta...

 • KIO 2473/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ... dzień składania ofert na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 oraz 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp. Zaświadczenia ZUS oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tychach przedstawione przez Konsorcjum potwierdzają okoliczności wynikające z ich treści według stanu na dzień...

 • KIO 2413/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... jakie w postępowaniu o udzielenie zamówienia składa wykonawca. Oświadczenie JEDZ stanowi dowód wstępny, który zastępuje zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie. Wykonawca może zostać wezwany przez Zamawiającego do uzupełnienia...

 • KIO 2406/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... Załącznika nr 5 do SIWZ producenta proponowanego urządzenia, 7 którym jest F.FILM Corporation z Japonii. Jak wynika z przedłożonego zaświadczenia, zostało ono wystawione przez Pana M.G., wypowiadającego się w imieniu F. E. Oddział w Polsce (a nie F. C...

 • KIO 2405/17

  Orzeczenia KIO, 29-11-2017

  ...: „Wykonawca nie przedstawił na wezwanie zamawiającego w terminie 24.10.-02.11. 2017 r. dokumentów: 1) zaświadczenia właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o zezwoleniu na pranie odzieży i bielizny pościelowej pochodzącej ze służby zdrowia oraz że...

 • KIO 2390/17

  Orzeczenia KIO, 27-11-2017

  ...że z żadnego ze złożonych dokumentów przez PBS nie wynika ile osób wchodzi w skład organów, których członkowie powinni przedstawić zaświadczenia na KIO 2390/17 10 podstawie art. 11.18 pkt 1) SIWZ, wobec czego zamawiający nie mógł mieć wiedzy, czy wszystkie...

 • KIO 2396/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ..., iż oświadczenia i dokumenty winny być aktualne na dzień ich złożenia). Analizując ostatecznie przesłane przez W. S.A. dokumenty, np. zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, to część z nich nosi daty 2017-09-05 (np. dot. P. M., B.; W. T., M.; K...

 • KIO 2348/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... E. Sp. z o.o. - w wykazach osób skierowanych do realizacji zamówienia - Kierownika przedsiębiorcy oraz nie przedłożył wymaganego zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 19, art. 20 ust. 1 w związku z art...

 • KIO 2313/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... poufności wskazanych w ofercie informacji. Mając na uwadze powyższe odtajnieniu ulegają: 1) wykaz robót 2) wykaz osób 3) zaświadczenia z US i ZUS 4) informacja z KRK 5) oświadczenie o posiadaniu uprawnień 6) dane zawarte w oświadczeniach wystawionych...

 • KIO 2299/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ... z badań), oraz b. wyniki badań zostały także potwierdzone przez niezależną instytucję (certyfikat lub inny rodzaj zaświadczenia). Według Odwołującego z załączonych przez Gazomet do oferty dokumentów wynika, że badania odporności kurków na zanieczyszczenia...

 • KIO 2218/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... nie wskazał wymaganej daty wystawienia dokumentu. Powołał się jedynie na wcześniejsze wezwanie z dnia 1 września 2017 roku, gdzie wymagał zaświadczenia aktualnego na dzień złożenia. Wskazać należy, że artykuł 26 ust. 3 ustawy P.z.p., na podstawie którego...

 • KIO 2213/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ..., o czym Spółka dowiedziała „się w ostatnich dniach”, wobec czego nie posiada wystawionego w odpowiednim terminie zaświadczenia o niekaralności tego członka zarządu. Jest rzeczą oczywistą, że wystarczającym dokumentem , który potwierdziłby że widniejący w...

 • KIO 2196/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... Zamawiającego wyjaśnił, iż w wyniku wezwania z 17.08.2017 r. Wykonawca nie przedłożył wymaganego dokumentu odnoszącego się do zaświadczenia ZUS (Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zostało złożone w ofercie Wykonawcy Konsorcjum G. E. SP, z oso. E...

 • KIO 2214/17

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ... przez Izbę ustalenia faktyczne. Wywody Izby zawarte w uzasadnieniu orzeczenia nie są bowiem ani oświadczeniami, ani zaświadczeniami urzędowymi Izby, lecz jej wnioskowaniem o prawdziwości faktów na tle całokształtu okoliczności sprawy. Odnosząc się do...

 • KIO 2151/17

  Orzeczenia KIO, 30-10-2017

  ... złożenia oferty, czy jego oświadczenie w JEDZ było prawdziwe i aktualne. W ocenie Odwołującego, koniecznym jest złożenie zaświadczenia z KRK potwierdzającego brak karalności nie później niż w dniu składania ofert, przy dodatkowym założeniu, że informacja...

 • KIO 2162/17

  Orzeczenia KIO, 24-10-2017

  ... pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 61 Warszawa - Augustów, odcinek Grabowo - Szczuczyn", przedstawiając na powyższe dowód w postaci zaświadczenia wydanego przez Dyrektora ds. Personalnych firmy Budimex S.A. w Warszawie - Panią M.W.-P.. Zamawiający w...

 • C-270/16

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  ... pracodawcę w przewidzianym terminie i w należyty sposób o wszystkich swoich nieobecnościach i dostarczał odpowiednie zaświadczenia lekarskie potwierdzające przyczynę nieobecności i okres ich trwania. Jednakże w żadnym momencie przed rozwiązaniem stosunku...

 • KIO 2088/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... Specyfikacji. 8.9. Ofertę stanowi wypełniony druk „formularz ofertowy” z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami określonymi w SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach...

 • KIO 2084/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ... go Zamawiającemu. Według Odwołującego przesądzającym jest sam fakt, że w Niemczech istnieje rejestr osób skazanych i wystawiane są zaświadczenia o niekaralności aby Przystępujący był zobowiązany taki dokument złożyć w odniesieniu do prokurenta A. Sp. z o...

 • KIO 2040/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... złożony przez odwołującego. Nawet jednak, gdyby przepisy Pzp i rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów pozwalały na złożenie takiego zaświadczenia, to zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp byłby uprawniony do żądania aktualnego dokumentu. Jeśli...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij