• KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... to, że zostało uzyskane w sposób podstępny i bank gdyby wiedział o postępowaniu sanacyjnym wobec podmiotu G. to takiego zaświadczenia by nie wydał. Odwołujący żadnego dowodu w tym zakresie nie przedstawił. Odnosząc się do stwierdzeń Odwołującego, że firma...

 • KIO 1486/18, KIO 1510/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w tym m.in. złożenia aktualnego zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego zgodność oferowanego kotła gazowego z normami i parametrami podanymi w PFU wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonych...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... przez Konsorcjum Demarko w dniu 2 lipca 2018 r. dla „zamienionego” podmiotu IVECO Defence Vehicles S.p.A., tj. z zaświadczenia o rejestracji spółki z dnia 28 czerwca 2018 r. przedłożonego wraz z tłumaczeniem na język polski wynika, że spółka ta...

 • KIO 1489/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... o rażąco niskiej cenie oferty Wykonawcy SK, którą – zgodnie z art. 90 Pzp – należy odnosić do ceny całkowitej. W kwestii zaświadczenia z banku Zamawiający stwierdził, że wynikająca z niego możliwość ubiegania się o kredyt w wysokości 2 mln zł przesądza o...

 • KIO 1476/18

  Orzeczenia KIO, 13-08-2018

  ...2018 r., podstawą zatrzymania wadium było nieprzedłożenie zaświadczenia KRK dla komplementariusza Wykonawcy Impekstir Sp. ... jak stwierdził Odwołujący, wykonawca nie powinien być zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia z KRK, skoro na mocy art. 26 ust. 6 ...

 • KIO 1492/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ...2 i 3. Na tej podstawie Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia treści pism Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie przez złożenie zaświadczenia wydanego w trybie art. 217 Kpa , jednakże czynności tek dokonał na podstawie art. 26 ust. 4 pzp, w celu...

 • KIO 1461/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... z ostrożności zwrócił uwagę w uzasadnieniu na fakt, że wybór najkorzystniejszej oferty został dokonany w dniu, gdy zaświadczenia wydane przez Urząd Skarbowy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla Lidera Konsorcjum „nie były już ważne” (zaświadczenie z...

 • KIO 1380/18, KIO 1384/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  .... 353¹ k.c. poprzez określenie w §7 ust. 21 Umowy 2a i Umowy 2b obowiązku przedkładania kopii umów o pracę, zaświadczenia do ZUS, kopii zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia W ocenie Izby zarzut nie potwierdził się. Odwołujący I argumentował, iż jedyną...

 • KIO 1374/18

  Orzeczenia KIO, 26-07-2018

  .... 24 ust. 1 pkt 13 i 14 PZP wz. z art. 25 PZP - w odniesieniu do danych zawartych w zaświadczeniach z KRK, 4) art. 29 ust. 3a, 4 PZP i art. 36 ust. 2 pkt 8a PZP - odnośnie danych...

 • KIO 1303/18, KIO 1310/18, KIO 1322/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... do wykluczenia z postępowania wskutek przedłożenia dla administratora Egis Rail S.A., p. Michaela Augustine Adamsa, zaświadczenia o niekaralności obejmującego przestępstwa popełnione jedynie w stanie Virginia w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy w Stanach...

 • KIO 1353/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ...i usług z nimi związanych w zakresie działalności spółki Construcciones RUBAU S. A. i zgodnie z pkt 6 ust. 2 zaświadczenia rejestratora handlowego Girone, p. C. jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki. Przystępujący nie podważył w tym zakresie...

 • XVII AmA 24/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-07-2018

  ...wezwał powódkę do przedstawienia dowodów z dokumentów wskazanych w odwołaniu jako dowód, a nie załączonych do niego, w tym zaświadczenia lekarskiego (k. 113). Zarządzenie zostało doręczone stronie 24 maja 2018 r. i nie zostało przez nią wykonane. Tym samym...

 • KIO 1188/18

  Orzeczenia KIO, 12-07-2018

  ... od 1 lipca 2018 r. godz. 00:00 przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego kuchni i wydanie zaświadczenia wykonawcy z uwagi na przypadającą w tym dniu niedzielę proceduralnie nie jest możliwe, 3. decyzja (imienna na podmiot...

 • C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ... części równoważnych zostanie zaakceptowana przez spółkę ATM tylko wtedy, gdy części te otrzymały homologację lub zaświadczenia równoważności z oryginałami oferowanych produktów. 15      W postępowaniu udział wzięły dwa przedsiębiorstwa, Iveco Orecchia...

 • KIO 1253/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ...części 4 za najkorzystniejszą uznano ofertę SIT Sordina S. p. A. z Włoch za cenę 960 000 Euro. Z zaświadczenia odwołującego z dnia 21 czerwca 2018r. wynika, że w zamówieniu szpitala GasthuisZusters Antwerpen najwyższą ilość pkt. 35 otrzymał IntraOp Medical...

 • KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ... Budowa ul. Projektowanej odcinek od Al. Witosa (wraz z węzłem) w Lublinie do Al. Lotników Polskich w Świdniku. Z zaświadczenia wynika, że pan K. K. pełnił obowiązki kierownika robót wraz ze zgłoszeniem w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego od 01...

 • KIO 1178/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  .... Zamawiający podkreślił, że twierdzenia Izby zawarte w uzasadnieniu orzeczenia nie są ani oświadczeniami, ani zaświadczeniami urzędowymi Izby, lecz jej wnioskowaniem na podstawie prawdziwości faktów na tle całokształtu okoliczności sprawy. Prawomocność...

 • KIO 1132/18

  Orzeczenia KIO, 20-06-2018

  ... czynności sprzecznej z przepisami Pzp, naruszenia przepisów Pzp przez Zamawiającego;  świadectwa autoryzacji nr 50/ADEP/2014 na rok 2018,  zaświadczenia z PKN Orlen z dnia 05.06.2018 r., zasad sprzedaży oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w ramach...

 • KIO 1137/18

  Orzeczenia KIO, 20-06-2018

  ... Społecznej K. sp. j. do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 91 ust 1...

 • KIO 1125/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ...względzie pochodzącego od tego, kto policji je przekazał. Oddający niewybuchy i materiały niebezpieczne nie ma wpływu na treść zaświadczenia, z drugiej strony oddając je musi mieć potwierdzenie, że materiały te patrolowi saperskiemu zdał. Nie jest możliwym...

 • KIO 1126/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... umowy lub wyroki sądowe w zakresie odszkodowań, skazania za określone przestępstwa lub wykroczenia, a także zaświadczenia o zaleganiu bądź nie w przypadku danin publicznych. W ocenie Odwołującego, tolerowanie braku stosowania przez Zamawiających...

 • KIO 1059/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ... dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy pzp: zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w odniesieniu do prezesa zarządu spółki CELNET sp. z o.o. Pana W. G...

 • KIO 1072/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  .... 19 ust. 2 ustawy o systemie oceny zgodności 11 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1226), gdyż wykonawca SWECO przedłożył zaświadczenia o przeszkoleniu personelu, certyfikaty oraz wykazał, że posiada doświadczenie. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o systemie oceny...

 • KIO 1055/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie: przedłożenia poświadczonego za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia o wypisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, lub przynajmniej przy zachowaniu ostrożności procesowej wezwania...

 • II K 216/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-06-2018

  ... może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, tj. aktualnego zaświadczenia o przynależności osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, oświadczenia o liczbie aktualnie...

 • KIO 996/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej...

 • KIO 966/18

  Orzeczenia KIO, 08-06-2018

  ...Informacji o odrzuceniu oferty Odwołującego napisał, że w treści SIWZ określił niezbędne dokumenty do przedłożenia przez Wykonawcę tj. zaświadczenia, deklaracje zgodności produktu o właściwościach nie gorszych niż wskazane w pkt. 3.5 SIWZ, w systemie oceny...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... budowlanego, ■ oświadczenie wymagane art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oraz decyzje o nadaniu uprawnień projektantom wraz z zaświadczeniami z właściwych Izb, s. 45-58 projektu budowlanego, ■ mapa do celów projektowych, s. 59 projektu budowlanego, ■ pismo...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... kwietnia 2012 roku (Nr rejestrowy: ROOK-02/K-IO/2012; K-IO.6233.3.2012.VII) wraz z następującymi po wydaniu tego zaświadczenia decyzjami, dotyczącymi zmiany formy prawnej wykonawcy ATF. Tym samym, w ocenie Izby, przystępujący prawidłowo wykazał spełnienie...

 • KIO 941/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...oszczędnościowo - kredytowej nie musi mieć formy wystawionego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo - kredytową zaświadczenia o wysokości posiadanych środków finansowych na rachunku w określonej dacie. Odwołujący przytoczył także pogląd wyrażony...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij