• KIO 2134/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ..., wskazują, iż tylko jedna z tych osób miała zaświadczenie KRK z wcześniejszą datą, dwie z tych osób wystąpiły o wydanie zaświadczenia dopiero w dniu 12.09.2018 r., a więc już po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na złożenie dokumentów. Osoby, które...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ...było wymogu, aby był sporządzony na określonym druku. IBM Polska Sp. z o.o. jest wskazana w załączniku do zaświadczenia jako dodatkowy ubezpieczony, zatem niezasadny jest zarzut, że przystępujący nie wykazał, „iż rozszerzenia zawarte w polisie obejmują IBM...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... szkolenia sprzęt komputerowy wraz z dostępem do środowiska szkoleniowego, Wykonawca wyda uczestnikom szkolenia zaświadczenia o odbytym szkoleniu, podpisane przez prowadzącego szkolenie, Wykonawca zapewni uczestnikom szkoleń codziennie obiady...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... się realizacji usługi na terenie kraju po raz pierwszy takie oświadczenie już złożyły, co potwierdzają przedstawione „Zaświadczenia”. Powyższą argumentację o niezasadności twierdzeń Odwołującego domyka również fakt, że Zamawiający w IDW nie wskazał na...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... przystępującego na rozprawie dokumenty: Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z US (Tarraya S.A.) z dnia 31 lipca 2018 r., Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek z ZUS (Tarraya S.A.) z dnia 27 lipca 2018 r., Zapytania o udzielenie informacji...

 • KIO 1961/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...Pzp p. J. Q. był członkiem zarządu Odwołującego, dlatego też konieczne było przedstawienie dla tej osoby właściwego zaświadczenia o niekaralności i wykazanie w tym kontekście braku podstaw do wykluczenia. Nie przedłożenie tego dokumentu z właściwego organu...

 • KIO 1889/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... par butów. Podkreślenia wymaga, że jest to bardzo duża ilość jak na polski rynek. W konsekwencji zdaniem Odwołującego przedstawienie Zamawiającemu zaświadczenia, o którym mowa w sekcji II.2.4) pkt 5 ppkt 2 Ogłoszenia oraz Rozdziale VI pkt 6 lit. k...

 • XII K 76/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 03-10-2018

  ... (k. 197-202,207'-207 ( v)), opinii sądowo-psychiatrycznej (k. 208-212), protokołu pobrania prób pisma od R. P. (k. 223-225), kopii zaświadczenia lekarskiego (k. 226), kopii PITów za 2013 i 2014 r.( k. 227-236), informacji REGON i KRS (k. 297-298), kopii...

 • KIO 1876/18

  Orzeczenia KIO, 03-10-2018

  ...schodowych, co oznacza że budynek jest co najmniej dwukondygnacyjny. Za wiarygodne Izba uznała ponadto dowody zamawiającego w postaci zaświadczenia o kontroli dokonanej w tym budynku i w postaci protokołu kontroli, z których wynika, że zamawiający z urzędu...

 • KIO 1873/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ...umowa z podwykonawcą na podjazd grup patrolowych, oferta lub umowa z podwykonawcą na podjazd grup interwencyjnych, zaświadczenia podmiotów udzielających pomocy, decyzje administracyjne lub umowy. Z uwagi, że Zamawiający nie gwarantuje realizacji zamówienia...

 • KIO 1807/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ... których wynika potwierdzenie legitymacji osoby, która podpisała dokument. Izba wskazuje, że znajdujące się w materiale dowodowym zaświadczenia pochodzą, zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie dokumentów, od podmiotów, na rzecz których dostawy zostały...

 • KIO 1805/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  ...się miejsce jej zwykłego pobytu, o czym świadczy wystawienie przez Ministerstwo Sprawiedliwości - Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego zaświadczenia zalegającego w aktach sprawy. Powyższe potwierdza, że wymóg określony w art. 25 ust 1 pkt 1 -3 Pzp...

 • II K 260/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 17-09-2018

  ... zdarzenia z sierpnia 2017 r., zasłaniał się niepamięcią i stanem zdrowia. Nadmienić należy, że ze złożonego przez świadka zaświadczenia lekarskiego (k.393) wynika, że od sierpnia 2018 r. leczył się z powodów stanów lękowych. Odpowiadając na pytania...

 • KIO 1777/18

  Orzeczenia KIO, 17-09-2018

  .... Jedynie przedłożenie (uzupełnienie) aktualnego na dzień złożenia dokumentu potwierdzającego spełnienie ww. warunku (np. zaświadczenia z banku) prowadziłoby do pozytywnej weryfikacji podmiotowej Odwołującego. Izba ustaliła i zważyła, co następuje...

 • KIO 1709/18, KIO 1719/18

  Orzeczenia KIO, 11-09-2018

  ... w ww. rejestrze załączył dokumenty wydawane w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania osoba, której dokument dotyczy, tj. zaświadczenia o braku karalności osób wskazanych wydanych przez Biuro Wspólnego Komisarza Policji w Delhi, tyle że w formie 38...

 • KIO 1715/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... podmiotów na zasobach których polega wykonawca, wpisy do ewidencji podmiotów na zasobach których polega wykonawca, zaświadczenia podmiotów na zasobach których polega wykonawca o niezaleganiu z opłatami podatków na ubezpieczenie społeczne. Ponadto...

 • KIO 1651/18, KIO 1662/18

  Orzeczenia KIO, 05-09-2018

  ... choroby członka najbliższej rodziny) jest niedostępny i nie mógł złożyć wniosku o zaświadczenie do DBS, Odwołujący nie uzyskali takiego zaświadczenia odnoszącego się do tej osoby. W dniu 31.07.2018 r. J. H. został odwołany ze składu zarządów Odwołujących...

 • KIO 1674/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ... r. Izba dopuściła również dowód z dokumentu złożonego przez odwołującego na posiedzeniu z udziałem stron, tj. zaświadczenia dotyczącego znaczenia angielskiego słowa „notice”. Izba wzięła również pod uwagę stanowiska stron wyrażone odpowiednio w odwołaniu...

 • KIO 1589/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ... zamawiający odwołuje się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich 23 seriach norm europejskich; zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełnienia przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania...

 • KIO 1657/18, KIO 1660/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...Ostrołęce). Odwołujący I wyjaśnił ponadto, iż w Korei Południowe występować można o różne typy zaświadczeń o niekaralności. Typ zaświadczenia, który chce się uzyskać określa się we wniosku o jego wydanie, który determinuje w konsekwencji zakres weryfikacji...

 • KIO 1612/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ... wskazał jakie produkty kredytowe posiada wykonawca, bowiem podpisał umowy w tym zakresie. Tak samo w przypadku trzeciego zaświadczenia wskazana została wartość przydzielonego kredytu w rachunku bieżącym. Izba zaznacza, że zgodnie z paragrafem 2 ust. 2...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... to, że zostało uzyskane w sposób podstępny i bank gdyby wiedział o postępowaniu sanacyjnym wobec podmiotu G. to takiego zaświadczenia by nie wydał. Odwołujący żadnego dowodu w tym zakresie nie przedstawił. Odnosząc się do stwierdzeń Odwołującego, że firma...

 • KIO 1486/18, KIO 1510/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w tym m.in. złożenia aktualnego zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego zgodność oferowanego kotła gazowego z normami i parametrami podanymi w PFU wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonych...

 • KIO 1489/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... o rażąco niskiej cenie oferty Wykonawcy SK, którą – zgodnie z art. 90 Pzp – należy odnosić do ceny całkowitej. W kwestii zaświadczenia z banku Zamawiający stwierdził, że wynikająca z niego możliwość ubiegania się o kredyt w wysokości 2 mln zł przesądza o...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... przez Konsorcjum Demarko w dniu 2 lipca 2018 r. dla „zamienionego” podmiotu IVECO Defence Vehicles S.p.A., tj. z zaświadczenia o rejestracji spółki z dnia 28 czerwca 2018 r. przedłożonego wraz z tłumaczeniem na język polski wynika, że spółka ta...

 • KIO 1476/18

  Orzeczenia KIO, 13-08-2018

  ...2018 r., podstawą zatrzymania wadium było nieprzedłożenie zaświadczenia KRK dla komplementariusza Wykonawcy Impekstir Sp. ... jak stwierdził Odwołujący, wykonawca nie powinien być zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia z KRK, skoro na mocy art. 26 ust. 6 ...

 • KIO 1492/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ...2 i 3. Na tej podstawie Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia treści pism Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie przez złożenie zaświadczenia wydanego w trybie art. 217 Kpa , jednakże czynności tek dokonał na podstawie art. 26 ust. 4 pzp, w celu...

 • KIO 1461/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... z ostrożności zwrócił uwagę w uzasadnieniu na fakt, że wybór najkorzystniejszej oferty został dokonany w dniu, gdy zaświadczenia wydane przez Urząd Skarbowy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla Lidera Konsorcjum „nie były już ważne” (zaświadczenie z...

 • KIO 1380/18, KIO 1384/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  .... 353¹ k.c. poprzez określenie w §7 ust. 21 Umowy 2a i Umowy 2b obowiązku przedkładania kopii umów o pracę, zaświadczenia do ZUS, kopii zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia W ocenie Izby zarzut nie potwierdził się. Odwołujący I argumentował, iż jedyną...

 • KIO 1374/18

  Orzeczenia KIO, 26-07-2018

  .... 24 ust. 1 pkt 13 i 14 PZP wz. z art. 25 PZP - w odniesieniu do danych zawartych w zaświadczeniach z KRK, 4) art. 29 ust. 3a, 4 PZP i art. 36 ust. 2 pkt 8a PZP - odnośnie danych...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij