• C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ... części równoważnych zostanie zaakceptowana przez spółkę ATM tylko wtedy, gdy części te otrzymały homologację lub zaświadczenia równoważności z oryginałami oferowanych produktów. 15      W postępowaniu udział wzięły dwa przedsiębiorstwa, Iveco Orecchia...

 • KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ... Budowa ul. Projektowanej odcinek od Al. Witosa (wraz z węzłem) w Lublinie do Al. Lotników Polskich w Świdniku. Z zaświadczenia wynika, że pan K. K. pełnił obowiązki kierownika robót wraz ze zgłoszeniem w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego od 01...

 • KIO 966/18

  Orzeczenia KIO, 08-06-2018

  ...Informacji o odrzuceniu oferty Odwołującego napisał, że w treści SIWZ określił niezbędne dokumenty do przedłożenia przez Wykonawcę tj. zaświadczenia, deklaracje zgodności produktu o właściwościach nie gorszych niż wskazane w pkt. 3.5 SIWZ, w systemie oceny...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... kwietnia 2012 roku (Nr rejestrowy: ROOK-02/K-IO/2012; K-IO.6233.3.2012.VII) wraz z następującymi po wydaniu tego zaświadczenia decyzjami, dotyczącymi zmiany formy prawnej wykonawcy ATF. Tym samym, w ocenie Izby, przystępujący prawidłowo wykazał spełnienie...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... budowlanego, ■ oświadczenie wymagane art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oraz decyzje o nadaniu uprawnień projektantom wraz z zaświadczeniami z właściwych Izb, s. 45-58 projektu budowlanego, ■ mapa do celów projektowych, s. 59 projektu budowlanego, ■ pismo...

 • KIO 941/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...oszczędnościowo - kredytowej nie musi mieć formy wystawionego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo - kredytową zaświadczenia o wysokości posiadanych środków finansowych na rachunku w określonej dacie. Odwołujący przytoczył także pogląd wyrażony...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ..., opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne .... (art. 22 ust. 1 pkt. 15 upzp). d Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że 26 Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3...

 • KIO 934/18

  Orzeczenia KIO, 29-05-2018

  ...testowych dnia 07.05.2018, których termin wykonania był zgodny z twierdzeniami, dotyczącymi systemu Sorbnet. Złożył dwa zaświadczenia o realizacji transakcji wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu. Przypomniał, że system opisany jest w dokumencie NBP pod...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ...TPF ENGINEERING S.A. Wskazać należy, że istotą sporu pomiędzy Stronami była okoliczność, że Przystępujący w toku postępowania przedstawił zaświadczenia z KRK wobec wszystkich członków zarządu Spółki TPF ENGINEERING S.A. poza zaświadczeniem dla p. C. P. . W...

 • KIO 871/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... z daleko posuniętej ostrożności, pismem z dnia 5 kwietnia 2018 r. wezwał wykonawcę ABB do przedłożenia odrębnego zaświadczenia z Rejestru Spółek (Camera di commercio), z którego wynikać miałby fakt braku wpisów dotyczących likwidacji bądź 18 prowadzonego...

 • KIO 899/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  .... Odwołujący wskazał, że w toku postępowania złożył zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnością podatków. Z treści zaświadczenia wynikało, że według stanu na dzień 08.01.2018r. zaległość podatkowa wynosiła 300.893 zł, ale 5 jednocześnie...

 • KIO 901/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... wskazał, że wobec odwołującego zaistniała przesłanka do wykluczenia go z udziału w postępowaniu ponieważ z treści złożonego zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego z dnia 16.04.2018r., wynika, że odwołujący posiada zaległości podatkowe w kwocie 300...

 • KIO 860/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... z 29.03.2018 r., potwierdzające, że „ELCONT” R. C., F. R. Sp. J. nie zalega z opłacaniem podatków, 4. zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – oddział w Rzeszowie, o niezaleganiu w opłacaniu składek: a) płatnika - „ELCONT” R. C., F. R...

 • KIO 900/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...powinien bezwzględnie ujawnić w formularzu JEDZ z dnia 19 marca 2018r. swoją pełną sytuację faktyczno-prawną, skoro był świadomy treści zaświadczenia z dnia 8 stycznia 2018r. o zaległości płatności podatku. Stosownie do przepisu art. 24 ust.1 pkt 16 ustawy...

 • KIO 864/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... i przepisów o zabezpieczeniu społecznym. ( jako dowód deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA, ZUS RCA, zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu z płatnością składek, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnością podatków). Wykonawca podaje, że wykonał...

 • KIO 819/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... zdaniem składu orzekającego Izby, Odwołujący przedstawionymi na rozprawie dowodami w postaci kopii umów o świadczenie usług oraz zaświadczeniami Inwestora zastępczego wykazał, że Pan S. K. pełnił funkcję Specjalisty ds. rozliczeń na wszystkich kontraktach...

 • KIO 835/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... Industrial Park (złożone zamówienie i wpłata zaliczki) oraz nie wystąpiłby do tego producenta z prośbą o wystawienie zaświadczenia, które było konieczne do ubiegania się o przedmiotowe zamówienie publiczne (oświadczenia o autoryzacji). W uzyskaniu tego...

 • KIO 715/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ...też upiększających, testami genetycznymi dla celów ustalenia ojcostwa, badaniami lekarskimi przeprowadzanymi w celu wydania zaświadczenia niezbędnego do otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela itp.). Powyższe czynności nie będą także objęte zwolnieniem...

 • KIO 784/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... wymaganym przez odrębne przepisy, w szczególności odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, poświadczenia bezpieczeństwa oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Następnie Odwołujący wyjaśniał, że...

 • KIO 758/18

  Orzeczenia KIO, 07-05-2018

  ... lub 2. nie, 2. jest prowadzone postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. Poza tym na stronie drugiej zaświadczenia ZAS-W powinna być informacja czy na podstawie art. 306e § 3 oraz w związku z art. 306e § 7 ustawy z dnia...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ... 4 do odwołania wynika bowiem, że zgodnie z przepisami art. 93 ust. 2 rozporządzenia finansowego EUIPO zażądało od oferentów zaświadczenia, że nie znajdują się w jednej z sytuacji powodujących wykluczenie, określonych w ust. 1 tego artykułu. 23      W...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... były (i nie są) wiążące dla Zamawiającego. Wywody Izby zawarte w uzasadnieniu Wyroku nie są ani oświadczeniami ani zaświadczeniami urzędowymi Izby, lecz jedynie wnioskowaniem o faktach, które w przedmiotowej sprawie jako błędnie ustalone przez Izbę, nie...

 • KIO 687/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... siwz. Zgodnie z pkt 15.1 siwz ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy z załączonymi wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami oraz drukami określonymi w specyfikacji – sporządzone ściśle według postanowień specyfikacji. W pkt 17 swiz...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  .... W toku rozpatrzenia sprawy sąd ustalił, że powód wykonał prace w pełnym zakresie, co jest potwierdzone na podstawie zaświadczenia o wartości wykonanych prac, protokołu gotowości obiektu do eksploatacji nr 3 z dnia 19 grudnia 2012, certyfikatu serii IY...

 • KIO 653/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... (Dz. U. z 1964 r. Nr 31 poz. 197), na podstawie których wydawane były uprawnienia w formie zaświadczenia wojewódzkiego konserwatora zabytków o kwalifikacjach do wykonywania prac konserwatorskich. Nadto wykonawca poinformował, że Pan S. przez ponad 35 lat...

 • KIO 551/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... oparciu o aktywność zamówioną przez wszystkich klientów w celu realizowania tych zamówień w najbardziej efektywny sposób. Załączona do ww. zaświadczenia tabela zawiera zgodny z SIWZ schemat podań dla pacjenta z dawką 370 MBq w 40 min interwale jest zgodna...

 • KIO 594/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ... z dnia 16 lutego 2018 r. W świetle złożonych wyjaśnień wraz z ewentualnymi dowodami może się bowiem okazać, iż treść zaświadczenia Ministerstwa Zdrowia z dnia 16 lutego 2018 r. w istocie potwierdza należyte wykonanie ww. usługi, tj. w szczególności w...

 • KIO 588/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... 20.12.2000 uprawnienia budowlane”). Jednak Przystępujący jednocześnie załączył kopię wskazanej decyzji nr 97/200 oraz zaświadczenia o członkostwie w Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, w których figurowały wymagane informacje. Tym...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ..., złożyć wniosek o odpis, wyciąg albo zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej, sprawdzić, czy odpisy, wyciągi i zaświadczenia o zamknięciu księgi, uzyskane drogą elektroniczną, są aktualne i prawdziwe. - emp@tia – portal informacyjno-usługowy, na...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij