• C-408/16

  Orzeczenia ETS, 06-12-2017

  ... dniem przystąpienia do Unii zgodnie z zasadą niezwłocznego i pełnego zastosowania przepisów prawa Unii do nowych państw członkowskich (zob. podobnie wyrok z dnia 3 grudnia 1998 r., KappAhl, C‑233/97, EU:C:1998:585, pkt 15). 38      Należy jednak przy tym...

 • KIO 86/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  1 Sygn. akt: KIO 86/17 WYROK z dnia 1 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w ...(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 wraz ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  .... z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje ...nie doszło do zmiany „tożsamości wykonawcy”, o jakiej mowa w przywołanym wyroku. Z powyższego w ocenie Zamawiającego wynika, że o ile wskazanie ...

 • KIO 2279/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  .... Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za... szkodą jest niemożliwość złożenia oferty i podpisania ważnej umowy (za wyrokiem KIO z dnia 04.10.2010 r., sygn. akt KIO...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... również pozwala ustalić stan faktyczny, tj. dostrzega on fakty, których bez wiadomości specjalnych dostrzec nie sposób. Tak też wskazał w wyroku z dnia 20 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt I CSK 200/11), gdzie wyraził pogląd, iż: „dowód z opinii...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... postępowania na zabudowę systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii (...) odcinek P.-R. - w dniu 13 września 2017 r. zapadł wyrok, w którym Izba uznała, że zarzut jest spóźniony. W dniu 13 czerwca 2017 r. na wniosek Odwołującego Zamawiający udostępnił część...

 • T-601/16

  Orzeczenia ETS, 26-10-2017

  ... do sądu Unii Europejskiej, a z drugiej strony umożliwienie temu sądowi sprawowania kontroli nad zgodnością z prawem tego aktu (zob. wyroki: z dnia 29 września 2005 r., Napoli Buzzanca/Komisja, T‑218/02, EU:T:2005:343, pkt 57 i przytoczone tam orzecznictwo...

 • KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ...(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem ...zdaniem Odwołującego, iż oferta jest zgodna z treścią SIWZ. Wyrok nie został zaskarżony przez żadną ze stron. Następnie w ...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... nie nadający się do rozpoznania, nie mógł zostać przez Izbę uwzględniony. Zgodnie z art. 191 ust. 2 ustawy Pzp wydając wyrok, Izba bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania. Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji w sentencji...

 • C-198/16 P

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  ... należy podnieść, że ten argument został oparty na odrzuconym przez Sąd założeniu faktycznym. Sąd bowiem ocenił w pkt 77 zaskarżonego wyroku treść pisma Komisji z dnia 22 listopada 2012 r. w taki sposób, że instytucja ta zwróciła się do Agriconsulting nie...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ... ta wzrosła do 8.837.296. W konsekwencji tak arbitralnego podziału kosztów, której dokonał Odwołujący w swojej ofercie, Izba w wyroku z 11 sierpnia 2017 r. wskazała, że koszty w wysokości 7.835.319 PLN nie uwzględniają wszelkich kosztów stałych ponoszonych...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...stoi właśnie norma z art. 89 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp. Odwołujący za swoje przyjmuje stanowisko Izby wyrażone w wyroku z dnia 14 stycznia 2014 r., sygn. akt: KIO 2936/13, gdzie Izba orzekła: „Zamawiający w ramach odrzucenia oferty Odwołującego argumentował...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...jako możliwość oferowania na nim swoich towarów, usług lub robót budowlanych (wyrok SA w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2013 r., I ACa 1173/12... 2006, s. 157). Tak również Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 4 marca 2013 r. sygn. akt I ACa 923/12...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ....j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert (tak Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 08 czerwca 2006 roku, sygnatura akt V Ca ...

 • KIO 1998/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  1 Sygn. akt: KIO 1998/17 WYROK z dnia 12 października 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza... Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... Sądu Okręgowego w Lublinie. Przewodniczący: ………………………………... Członkowie: ………………………………… ………………………………… 4 U z a s a d n i e n i e do wyroku z dnia 10 października 2017 r. w sprawie o sygn. akt KIO 1994/17 Zamawiający – Miasto Puławy - prowadzi postępowanie o...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...z 22 grudnia 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem... 3 U z a s a d n i e n i e do wyroku z dnia 10 października 2017 r. w sprawie o sygn. akt KIO 1894/17 ...

 • KIO 1993/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  1 Sygn. akt: KIO 1993/17 WYROK z dnia 9 października 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza ... publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...stosowania kar umownych jako kryterium oceny ofert wypowiedziała się KIO w wyroku z dnia 7 października 2016r. (KIO 1738/16). Izba uznała ...

 • KIO 1969/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 1988/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  1 Sygn. akt KIO 1988/17 WYROK z dnia 6 października 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza ... publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 1990/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ... 1 pkt 2 ustawy Pzp. W konsekwencji Izba postanowiła jak w sentencji wyroku, orzekając na podstawie przepisów art. 190 ust. 7 i art. 191 ...

 • KIO 1960/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga ...30 czerwca 2017 r. nr 2017/S 123-250669, wobec modyfikacji treści siwz nakazanej wyrokiem KIO z dnia 31.07.2017 r. sygn. akt KIO 1432/17, ...

 • KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...z 22 grudnia 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem... 3 U z a s a d n i e n i e do wyroku z dnia 6 października 2017 r. w sprawie o sygn. akt KIO 1985/17 Zamawiający...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...U. z 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga...rozwiązanie zaoferowane przez Konsorcjum A. jest niezgodne z SIWZ. Przywołał wyrok KIO z 13.8.2013 r., sygn. akt: KIO 1845/13. ...

 • KIO 1986/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... pakiecie 1 i z nim zamawiający zamierza zawrzeć umowę, a ponadto postępowanie powinno być prowadzone zgodnie z przepisami prawa. Powołał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2007 sygn. akt V Ca 2506/07 i Sądu Okręgowego w Zielonej Górze...

 • KIO 1940/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje...sentencji. Zgodnie z art. 192 ust. 9 ustawy Pzp, w wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania ...

 • C-567/15

  Orzeczenia ETS, 05-10-2017

  ...tym samym za instytucję zamawiającą w rozumieniu dyrektywy 2004/18 (zob. podobnie wyroki: z dnia 22 maja 2003 r., Korhonen i in., C‑...te mają charakter przemysłowy lub handlowy, czy też nie (zob. podobnie wyrok z dnia 22 maja 2003 r., Korhonen i in., C‑18/01...

 • KIO 1981/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  1 Sygn. akt: KIO 1981/17 WYROK z dnia 5 października 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza ... publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 1965/17, KIO 1966/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga..., że: „zgodnie z art. 191 ust. 2 Pzp, Izba wydając wyrok, bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania. Zdaniem Sądu Okręgowego...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij