• C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ..., popierana przez spółkę VAR, również wniosła apelację od owego wyroku do Consiglio di Stato (rady stanu), która połączyła te ...Unii odnoszących się do postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych (wyrok z dnia 24 maja 2016 r., MT Højgaard i Züblin,...

 • KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ... U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga... 5 lit. a ustawy Pzp. Wobec powyższego Izba postanowiła jak w sentencji wyroku, orzekając na podstawie przepisów art. 190 ust. 7, art. 191 ust...

 • KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1111/18 WYROK z dnia 19 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza -...- Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem...stanie faktycznym i prawnym jak w przedmiotowej sprawie Izba orzekła w wyroku z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie o sygn....

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ... pkt 2 ust.1 w zw. z art.7 ustawy Pzp. uwzględniając odwołanie i nakazując zamawiającemu czynności zgodnie z sentencją wyroku. Przy czym Izba nie rozstrzyga zagadnienia przywołanego w odpowiedzi na odwołanie z dnia 12 czerwca 2018 roku co do zastosowania...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... są eksploatowane to urządzenia do sprzedaży biletów, co jak wykazano wyżej, nie odpowiada prawdzie. Na poparcie swojego stanowiska Odwołujący przytoczył wyrok KIO z dnia 20 marca 2017 r. sygn. akt KIO 382/17 i dodał, iż Wykonawca Mennica Polska S.A. jako...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...oferty w postępowaniach, w której wskazuje te same osoby do realizacji zupełnie odrębnych zamówień. Odwołujący zgodził się ze stanowiskiem Izby (wyrok z dnia 9 lutego 2018 r. sygn. akt: KIO 156/18; KIO 157/18; KIO 158/18, KIO 159/18, KIO 160/18, KIO 161/18...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem ...na odwołanie, pierwszy akapit). Skład orzekający Izby wskazuje, że w wyroku z dnia 22 kwietnia 2010 r. sygn. V CSK 379/09 ...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...U. z 2017 r., poz. 1579 z poźn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem... a nie na uczestniku, który twierdzeniu temu zaprzecza (vide: wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19 marca 2009 r., ...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...obejmuje także znajomość obowiązującego prawa oraz następstw z niego wynikających w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej”, podobnie SA w Poznaniu w wyroku z 26.03.2006 r., sygn. akt: I ACa 1018/05. Poza tym na uwagę zasługuje fakt, że KAWA.SKA Sp...

 • T-752/15

  Orzeczenia ETS, 25-05-2018

  Wyrok Sądu z dnia 26 kwietnia 2018 r. – European Dynamics Luxembourg i Evropaïki Dynamiki / Komisja (Sprawa T-725/15)1 [Zamówienia publiczne ...

 • KIO 899/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  .... z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje ... sytuacji, gdy wobec wykonawcy wydaną taką decyzję administracyjną lub wyrok sądu, zamawiający obowiązany jest wykluczyć wykonawcę na podstawie art....

 • KIO 823/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  1 Sygn. akt: KIO 823/18 WYROK z dnia 21 maja 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w ...publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...stosunku prawnego i wyborze kontrahenta, czy formy zawarcia umowy (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 26 września 2017 r., sygn. ...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  .... z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga ... podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia." b)Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 listopada 2017 r. ...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ...U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za...ust. 1 ustawy pzp). Powyższy pogląd wyraziła Izba w wyroku 334/18 i 336/18 będącym rozstrzygnięciem postępowania odwoławczego w ramach ...

 • KIO 781/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  .... U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za... ust. 3 ustawy Pzp. Wobec powyższego Izba postanowiła jak w sentencji wyroku, orzekając na podstawie przepisów art. 190 ust. 7 i art. 191...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ... in. oraz EUIPO ich własnymi kosztami. Z powyższych względów Trybunał (czwarta izba) orzeka, co następuje: 1)      Punkty 2–5 sentencji wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r., European Dynamics Luxembourg i in./EUIPO (T‑556/11, EU:T:2016...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... z 22 grudnia 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa... 3 U z a s a d n i e n i e do wyroku z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie o sygn. akt KIO 596/18 Zamawiający...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...ze sobą nie konkurowały, dzieląc między siebie przedmiot zamówienia. Przy czym, jak słusznie zauważył Sąd Apelacyjny w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z dnia 7 września 2017 r. sygn. akt VI ACa 173/16, nie jest zasadne twierdzenie, że prawidłowa i zgodna z...

 • KIO 677/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  ... obowiązki dostawcy usług (nie zaś ich prawa w relacjach z odbiorcami), a ich bezpośrednim celem jest ochrona odbiorców tych usług (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 marca 2015 roku, KIO 412/15). Z uwagi na powyższe, w ocenie Zamawiającego nie ma...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawach KIO 1745/17 i 1746/17 oraz w związku z tym wyrokiem”, podczas gdy w sentencji tego orzeczenia nie nakazano dokonania tych czynności, a ponadto fakty wskazane w jego uzasadnieniu, które miałby...

 • KIO 670/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... U. z 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za...rozstrzygać o niezgodności bądź zgodności treści oferty z treścią SIWZ. Przywołał wyrok SO w Białymstoku z 16.05.2013 r., sygn. akt II...

 • KIO 539/18, KIO 540/18, KIO 541/18, KIO 542/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... ofert i godzi tak w zasadą uczciwej konkurencji jak i przeczy dobrym obyczajom. Jak wskazuje się bowiem w orzecznictwie Izby (wyrok KIO z 03.12.2014 r., sygn. akt: KIO 2436/14) zamawiający powinien dążyć do unikania konfliktów mogących powstać na gruncie...

 • KIO 641/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  1 Sygn. akt: KIO 641/18 WYROK z dnia 24 kwietnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w ... (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... z 22 grudnia 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem ... 3 U z a s a d n i e n i e do wyroku z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt KIO 623/18 Zamawiający...

 • KIO 669/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  Sygn. akt: KIO 669/18 WYROK z dnia 24 kwietnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza .... U. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby ...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  .... U. z 2017 r., poz. 1579, 2018) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga... maksymalna rozpiętość przęseł nie przekracza 22m.” Z wyciągu z rejestru wyroków - wyrok Sądu Gospodarczego w Kijowie z dnia 2 lutego 2015 r....

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... wrażenia, że owa instytucja zamawiająca negocjowała tę ofertę potajemnie, ze szkodą dla innych kandydatów i z naruszeniem zasady równego traktowania (wyrok z dnia 29 marca 2012 r., SAG ELV Slovensko i in., C-599/10, EU:C:2012:191, pkt 37). Trybunał orzekł...

 • KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje ...Biorąc pod uwagę powyższe rozważania i ustalenia, Izba postanowiła jak w sentencji wyroku, orzekając na podstawie przepisów art. 190 ust. 7, art. 191...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij