• C-65/17

  Orzeczenia ETS, 19-04-2018

  ... lipca 2008 r., Krawczyński, C‑426/07, EU:C:2008:434, pkt 43). 58      Jak zaś wynika z pkt 36 niniejszego wyroku, Trybunał orzekł już, że zamówienia na usługi wymienione w załączniku I B do dyrektywy 92/50, gdy mają niewątpliwe znaczenie transgraniczne...

 • C-187/16

  Orzeczenia ETS, 20-03-2018

  ...prawa Unii z tego tylko względu, że są podejmowane między innymi w interesie bezpieczeństwa publicznego lub obrony narodowej (zob. podobnie wyrok z dnia 8 kwietnia 2008 r., Komisja/Włochy, C‑337/05, EU:C:2008:203, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo). 77...

 • T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  ... prawa. Z uwagi na fakt, że tworzenie i rozwój infrastruktury portowej w Puerto de Las Nieves miało miejsce przed ogłoszeniem wyroku z dnia 12 grudnia 2000 r., Aéroports de Paris/Komisja (T‑128/98, EU:T:2000:290), jedynie okoliczność, że władze hiszpańskie...

 • KIO 391/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ...Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za... publicznego, co potwierdza również stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej zawarte w wyroku KIO 104/12 z dnia 26.01.2012r. Zgodnie z art....

 • C-127/16 P

  Orzeczenia ETS, 07-03-2018

  ...dwuznaczności sformułowanie, Sąd zdaniem wnoszącej odwołanie przeinaczył to postanowienie i naruszył prawo. 95      W drugiej kolejności, na podstawie pkt 135 wyroku z dnia 13 września 2010 r., Grecja i in./Komisja (T‑415/05, T‑416/05 i T‑423/05, EU:T:2010...

 • T-477/15

  Orzeczenia ETS, 02-03-2018

  Wyrok Sądu z dnia 1 lutego 2018 r. – European Dynamics Luxembourg i in. / ECHA (Sprawa T-477/15)1 (Zamówienia publiczne na ...

 • KIO 216/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga...o.o. do złożenia wyjaśnień. Wyjaśnił, że Izba w ww. wyroku wskazuje, iż czynność taka może zostać dokonana wyłącznie na etapie postępowania o...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ...w jego sentencji o części zarzutów i żądań zawartych w odwołaniu. Zgodnie z art. 192 ust. 9 ustawy Pzp, w wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego. Z kolei w świetle art. 192 ust. 10...

 • T-316/15

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ... Trybunał zbadał jedynie termin wyznaczony na przyjęcie decyzji dotyczącej korekty finansowej i że odniósł się wyraźnie do charakteru takiej decyzji (wyroki: z dnia 4 września 2014 r., Hiszpania/Komisja, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, pkt 82, 102; z dnia 21...

 • C-9/17

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ... oferentów do wykonania tego zamówienia, a nie za „kryteria udzielenia zamówienia”, choć instytucja zamawiająca tak właśnie je określiła (zob. podobnie wyrok z dnia 24 stycznia 2008 r., Lianakis i in., C‑532/06, EU:C:2008:40, pkt 30, 31). 38      Wreszcie...

 • C-523/16

  Orzeczenia ETS, 28-02-2018

  .... sprawy C‑523/16 i C‑536/16 zostały połączone do celów pisemnego i ustnego etapu postępowania, jak również do celów wydania wyroku.  Uwagi wstępne 34      Tytułem wstępu należy stwierdzić, że wprawdzie zarówno w sprawie C‑523/16, jak i w sprawie C‑536/16...

 • KIO 212/18

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  Sygn. akt: KIO 212/18 WYROK z dnia 27 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza -... Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 209/18

  Orzeczenia KIO, 23-02-2018

  1 Sygn. akt: KIO 209/18 WYROK z dnia 23 lutego 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza...stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...

 • KIO 196/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  1 Sygn. akt: KIO 196/18 WYROK z dnia 22 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza -... zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni 2 od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem ...

 • KIO 226/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ...t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ... zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone." (tak KIO w uzasadnieniu wyroku z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie KIO 2253/11), ...

 • KIO 220/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  1 Sygn. akt: KIO 220/18 WYROK z dnia 21 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza...zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 213/18, KIO 217/18, KIO 223/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ...Sygn. akt: KIO 213/18 KIO 217/18 KIO 223/18 WYROK z dnia 21 lutego 2018 r. Krajowa Izba ...U. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej ...

 • KIO 211/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem...charakterze podwykonawcy lub wspólnie z wykonawcą” (tak też: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 listopada 2017 r., ...

 • KIO 219/18, KIO 229/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ...publicznych (j.t.. Dz.U.2017.1579, ze zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za ... prawną zarzutu można wywieść z prawidłowo opisanego stanu faktycznego (por. wyrok KIO z dnia 12 czerwca 2017 r. sygn. akt KIO ...

 • KIO 205/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  1 Sygn. akt: KIO 205/18 WYROK z dnia 20 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w... publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej ...

 • KIO 198/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... stosowne koszty pracy, oparte na kwotach minimalnych, a te koszty z pewnością nie mogą wynosić 0/00 zł. (tak KIO w wyroku z dnia 19 stycznia 2017 r., sygn. akt: KIO 22/17). Zamawiający wymagał określenia stawki godzinowej, w odniesieniu do wskazanych w...

 • KIO 166/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje ... wbrew interpretacji Odwołującego - powoływany w odwołaniu przez tego wykonawcę wyrok KIO 2249/16. Izba zwraca także uwagę na art. 26 ...

 • KIO 204/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga... 192 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy Pzp Izba orzekła w formie wyroku, uwzględniając odwołanie. O kosztach Izba orzekła na podstawie art. 192 ust...

 • KIO 207/18, KIO 221/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga ... obecnych na rynku, a także proporcjonalny, wzajemny stosunek tych zmiennych" (za wyrokiem z KIO z dnia 20 stycznia 2011 r. o sygn. akt KIO ...

 • KIO 197/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga ...KIO z dnia 15 marca 2013 r. KIO 364/13, KIO 368/13). Odwołujący przywołał wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 września 2001 r. (sygn. akt I CKN ...

 • KIO 177/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego. Podnosi, że zgodnie z ww. wyrokiem, art. 44 dyrektywy 2004/18 w związku z art. 48 ust. 2 lit. a) tej dyrektywy oraz zasadą równego traktowania wykonawców...

 • KIO 167/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  Sygn. akt: KIO 167/18 WYROK z dnia 16 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza .... U. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby ...

 • KIO 187/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za .... 38 ust. 6 ustawy Pzp potwierdziły się i postanowiła jak w sentencji wyroku, orzekając na podstawie przepisów art. 190 ust. 7 i art. 191...

 • KIO 206/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  1 Sygn. akt: KIO 206/18 WYROK z dnia 16 lutego 2018 r. Krajowa Izba ...Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 155/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga...art. 7 ust. 1 ustawy Pzp zostały naruszone (Odwołujący wskazał na wyrok KIO z dnia 26 kwietnia 2011 r., KIO 752/11). Uzasadniając zarzut ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij