• T-182/15

  Orzeczenia ETS, 09-04-2019

  ..., nawet jeżeli ryzyko to ostatecznie nie zrealizowało się z powodu wycofania się konsorcjum TEPting z części nr 4 (zob. podobnie wyrok z dnia 18 kwietnia 2007 r., Deloitte Business Advisory/Komisja, T‑195/05, EU:T:2007:107, pkt 67, 75). 89      Wniosku...

 • T-450/17

  Orzeczenia ETS, 29-03-2019

  Wyrok Sądu z dnia 5 marca 2019 r. – Eurosupport – Fineurop support / EIGE (Sprawa T-450/17)1 Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie ...

 • T-439/17

  Orzeczenia ETS, 29-03-2019

  Wyrok Sądu z dnia 5 marca 2019 r. – Yellow Window / EIGE (Sprawa T-439/17)1 Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – ...

 • KIO 358/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  ...U. z 2018 r. poz. 1896 ze zmianami) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje ...że stanowisko Zamawiającego jest nieprawidłowe. Izba wskazuje w tym miejscu na wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19 marca 2009 roku sygn...

 • KIO 331/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  .... U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem ... oferty, po czym wniósł odwołanie, w wyniku którego KIO w wyroku z dnia 8 lutego 2019 r. (sygn. akt: KIO ...

 • XIII Ga 1059/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-03-2019

  ...k.p.c. w ten sposób, że rozpoznał sprawę i wydał wyrok w sprawie należącej do właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi, co skutkowało ...na podstawie art. 386 § 2 k.p.c. uchylił zaskarżony wyrok, zniósł postępowanie przed sądem I instancji od dnia 23 sierpnia 2017...

 • KIO 277/19

  Orzeczenia KIO, 04-03-2019

  ... rankingowej”). Nie zgodził się także z poglądem, jakoby ww. stanowiska stały się nieaktualne w związku z odmiennym rozstrzygnięciem KIO w wyroku z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie o sygn. akt KIO 119/19 (o którym zamawiający w momencie podejmowania decyzji...

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ... została poświadczona za zgodność z oryginałem nie powinna zostać uznana za dokument, co związane jest z jej mocą dowodową. Za wyrokiem Sądu Najwyższego z 16.06.2000 r., sygn. akt IV CKN 59/00, przypomnieć należy, że „dla uznania kserokopii za dokument...

 • I C 505/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-02-2019

  ... gdy jest ona niewspółmierna do poniesionej przez wierzyciela szkody (por. SN w wyroku 30 grudnia 1977 r. IV Cr 503/77, OSN 1978, Nr 10,... robót przed popadnięciem w zwłokę zaspokajało interes wierzyciela (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r. II...

 • KIO 203/19

  Orzeczenia KIO, 19-02-2019

  ...Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...oryginałem w formie elektronicznej. W tym zakresie Zamawiający powołał się na wyrok KIO z dnia 4 stycznia 2019 r. (sygn. akt KIO ...

 • KIO 156/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ...(Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za...poinformował ponadto, że w tym samym dniu Zamawiający powziął wiedzę o wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 grudnia 2018 r., sygn. ...

 • KIO 137/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ...U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga... określenie "proporcjonalny" używane jest w znaczeniu "zachowujący właściwą proporcję". W wyroku z dnia 16 września 1999 r., C-414199 K. W. E....

 • VI GC 1454/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-02-2019

  ... uczynił podnosząc jedynie lakoniczne zarzuty o nieudowodnienia dochodzonego roszczenia i jego niezasadności. Mając powyższe na uwadze Sąd w punkcie pierwszym wyroku przyjmując za podstawę prawną przepis art. 535 k.c. w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 08...

 • KIO 185/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... przedsiębiorcę cały czas, a nie tylko na etapie od dnia złożenia oferty do jej wyboru czy podpisania umowy (tak np. wyrok z dnia 8 czerwca 2016 r., KIO 879/16). Powołując się na powyższe, Izba wskazuje, że informacje dotyczące parametrów ocenianych przez...

 • KIO 169/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  1 Sygn. akt: KIO 169/19 WYROK z dnia 13 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w ... (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 119/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga ...który nie był kwestionowany przez Odwołującego. Izba podziela pogląd wyrażony w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie ...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...jakim to zostało wskazane w odwołaniu. Powołuje się na wyrok KIO 2046/14, zgodnie z którym formalna, nierealna wycena ... że działanie Softiq stanowi utrudnianie dostępu do rynku, powołuje się na wyrok KIO/UZP 610/10 i SA w Warszawie I Aca 1173/12 z dnia 10...

 • KIO 116/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... 1903/18 w odniesieniu do pkt 1.1.1 tiret 6 ww. wyroku - poprzez zmianę postanowień wzoru umowy w ten sposób, że wykonawca ...z dnia 14 stycznia 2019 r.: Odwołujący wskazał, że Zamawiający wykonując wyrok KIO z dnia 13 listopada 2018 r., sygn. akt KIO 1896/18...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... k.c. umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. W zakresie interpretacji tej normy skład orzekający podziela trafną argumentację zwartą w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27.09.2016 r., sygn. akt VI ACa 817/15, gdzie wskazano, że „w przepisie art...

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ...że uda mu się zrealizować cały zakres zamówienia w sytuacji, gdy będzie ono realizowane przez niego z należytą starannością. W wyroku z dnia 13 września 2005 r., V Ca 1110/ Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił uwagę, że „wykonawcy, przystępując do postępowania...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ...zaistnienia chociażby jednej z nich jest wystarczające do stwierdzania, że zamawiający nie wykluczając wykonawcy z postępowania nie naruszył przepisów Pzp (wyroki z: 14 marca 2017 r. sygn. akt 348/17, 12 maja 2017 r. sygn. akt KIO 836/17, 19 czerwca 2017 r...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ...i klarowny zamieszczona. W tym kontekście Odwołujący powołał się także na wyrok KIO z dnia 15 września 2014 r., sygn. akt KIO 1806/14... wykładni wskazanym w art. 65 ust. 1 i 2 KC ( por. wyroki o sygn. akt: KIO 150/12, KIO 54/2011, KIO 401/12, KIO 333/11,...

 • KIO 10/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ...nr 515710; zob. także P. D. (w:) (...)..., s. 958).(…)” /za wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z 18.05.2017 r., sygn. akt: X GC 56/14/... 17 czerwca 2003 roku, III CKN 122/01, LEX nr 141400).” /za wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 18.05.2017 r., sygn. akt...

 • KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... się, że tam gdzie ustalenie stanu faktycznego wymaga wiedzy i wiadomości specjalnych sąd ma obowiązek powołać biegłego. Tytułem przykładu w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2013 r.11, stwierdzono, że „dowód z opinii biegłego ze względu na składnik w...

 • XII C 2242/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-01-2019

  ... 146 ust. 6 p.z.p. Potwierdzenie tej tezy znajdziemy w wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 listopada 2014 r., sygn. ...i 17 stycznia 2019 r. zwolnienie z powodu choroby, 2.  odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełn. stron, 3.  przedłożyć za 14 dni ...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  .... U. z 2018 r., poz.1986) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - .... Zgodnie z art. 192 ust. 9 ustawy Pzp, w wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...dziennie w ramach wdrożenia (dla obecnej umowy z konsorcjum Netia i T- Mobile oraz dla umowy z Orange) oraz wydruku wyroku Sądu Najwyższego z 21 listopada 2007 r., sygn. akt I CSK 270/07. Izba uwzględniła również stanowiska Stron i Uczestników postępowania...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje ... Wniósł o oddalenie odwołania. Zamawiający wyjaśnił, że w związku z wyrokiem KIO 1855/18 z dnia 2 października 2018 r. wezwał Odwołującego pismem...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  1 Sygn. akt KIO 50/19 WYROK z dnia 28 stycznia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - ...zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej ...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij