• C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...2004/18, o których mowa w pytaniach sądu odsyłającego (zob. podobnie wyrok z dnia 10 lipca 2014 r., Impresa Pizzarotti, C‑213/13,...opartych na naruszeniu prawa krajowego mających podobny przedmiot i podstawę (wyrok z dnia 8 lipca 2010 r., Bulicke, C‑246/09, ...

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  .... spec. w jęz. polskim, rozdz. 6, t. 7, s. 132), wyrok z dnia 10 maja 2012 r., Komisja/Niderlandy, C‑368/10, EU:C:2012:...ta nie musi w żadnym wypadku zaakceptować tej oferty (zob. analogicznie wyrok z dnia 16 września 1999 r., Fracasso i Leitschutz, C‑27/98...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...Pzp należy wykładać albo tak jak wskazano powyżej, albo tak jak KIO w wyroku z dnia 27.02.2018 r., KIO 1745/17, KIO 1746/17 - uznać...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... przewidzianej w art. 38 Pzp i zwrócić się o wyjaśnienie treści SIWZ. Należy zauważyć – za stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z 5 czerwca 2013 r., sygn. akt IV CSK 626/13 (Legalis nr 1047207) – że niezwrócenie się przez wykonawcę, w razie...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...postępowania o udzielnie zamówienia w tym dokonania rzetelnej oceny ofert (wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z 22 kwietnia 2008 roku sygn...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za ... błędy dotyczące braku potwierdzenia spełniania 7 warunku udziału w postępowaniu (wyrok z dnia 17 maja 2016 roku, sygn. akt KIO 673/16...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1460/18 WYROK z dnia 7 sierpnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w ...(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 wraz ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby...

 • C-472/16

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ... w zależności od prowadzonej działalności, tj. metod produkcji lub eksploatacji, które wykorzystywane są w danym przedsiębiorstwie, zakładzie lub części zakładu (wyrok z dnia 9 września 2015 r., Ferreira da Silva e Brito i in., C‑160/14, EU:C:2015:565, pkt...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  Sygn. akt: KIO 1439/18 WYROK z dnia 7 sierpnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza  w ...t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby ...

 • C-300/17

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ... niezgodne z prawem decyzje wydane przez instytucję zamawiającą mogły być przedmiotem skutecznego i możliwie jak najszybszego środka zaskarżenia (zob. podobnie wyrok z dnia 15 września 2016 r., Star Storage i in., C‑439/14 i C‑488/14, EU:C:2016:688, pkt...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... ona dla wykonawcy wartość gospodarczą, a także wykazanie, że wykonawca podjął działania mające na celu zachowanie poufności takiej informacji. Za wyrokiem KIO z 3 kwietnia 2015 r., sygn. akt KIO 561/15 Odwołujący stwierdził, że de lege lata art. 8 ust. 3...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ...U. z 2017 r., poz. 1579 z poźn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za...” wykonawcy w formalną pułapkę skutkującą odrzuceniem jego oferty. (vide: wyrok KIO z dnia 16 października 2017 r., sygn. akt KIO ...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... konsorcjantów, którzy samodzielnie nie spełniają warunków udziału w postępowaniu (decyzja w sprawie ASTWA i MPO z 31 grudnia 2012 r.; wyrok SOKiK w tej sprawie z dnia 10 marca 2015 r. sygn.akt XVII AmA 73/13). Zamawiający podniósł, że odwołujący przywołał...

 • C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ..., popierana przez spółkę VAR, również wniosła apelację od owego wyroku do Consiglio di Stato (rady stanu), która połączyła te ...Unii odnoszących się do postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych (wyrok z dnia 24 maja 2016 r., MT Højgaard i Züblin,...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ...grozi jednej ze stron rażącą stratą, 3) strony nie przewidywały opisanych w pkt 2 ustawowych następstw nadzwyczajnej zmiany stosunków (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2007 roku, sygn. akt: III CSK 452/06). 14 Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział...

 • VIII Ga 329/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-07-2018

  Sygn. akt VIII Ga 329/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lipca 2018 ...Dróg Krajowych i Autostrad, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w S. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 24 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt KIO...

 • KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ... U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga... 5 lit. a ustawy Pzp. Wobec powyższego Izba postanowiła jak w sentencji wyroku, orzekając na podstawie przepisów art. 190 ust. 7, art. 191 ust...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ...Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ………………………………... Członkowie: ………………………………… ………………………………… 3 U z a s a d n i e n i e do wyroku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie o sygn. akt KIO 1167/18 Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...sposób naruszający art. 87 ust. 1 ustawy pzp. Jak podkreślono w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 lutego 2014 r., KIO 96/14: „...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... (Dz.U.2017.1579 j.t. ze zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga... w pkt 1 sentencji. 101 O kosztach postępowania (pkt 2 sentencji wyroku) orzeczono stosownie do jego wyniku, na podstawie art. 192 ust. ...

 • KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1111/18 WYROK z dnia 19 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza -...- Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • I C 1718/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-06-2018

  ... 25.100 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, zasądzenie zwrotu kosztów procesu oraz o wydanie wyroku wstępnego na podstawie art. 318 § 1 k.p.c. poprzez orzeczenie, że pozwany jest zobowiązany do naprawienia szkody powodom...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ...t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ... innych wartości podstawowych do ustalenia ceny jednostkowej". Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 listopada 2017 r. ...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem...stanie faktycznym i prawnym jak w przedmiotowej sprawie Izba orzekła w wyroku z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie o sygn....

 • KIO 1080/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1080/18 WYROK z dnia 14 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza ...zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ... pkt 2 ust.1 w zw. z art.7 ustawy Pzp. uwzględniając odwołanie i nakazując zamawiającemu czynności zgodnie z sentencją wyroku. Przy czym Izba nie rozstrzyga zagadnienia przywołanego w odpowiedzi na odwołanie z dnia 12 czerwca 2018 roku co do zastosowania...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... są eksploatowane to urządzenia do sprzedaży biletów, co jak wykazano wyżej, nie odpowiada prawdzie. Na poparcie swojego stanowiska Odwołujący przytoczył wyrok KIO z dnia 20 marca 2017 r. sygn. akt KIO 382/17 i dodał, iż Wykonawca Mennica Polska S.A. jako...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za.... Izba zgodziła się w poglądem wyrażonym przez WSA w Warszawie w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., sygn. akt V SA/Wa 3208/16...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ...Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...i funkcjonalności, zapewnić zaspokojenie swoich uzasadnionych potrzeb (por. np. wyrok KIO z dnia 29.08.2017 r., KIO 1686/17). W ...

 • KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...Dz. U. z 2017 r. poz. 2164 ze zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za ... podjęte działania są adekwatne i konieczne do osiągnięcia wybranego celu. W wyroku z 27.10.2005 r., C-234/03, Contse S.A., Vivisol...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij