• C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  ...w razie potrzeby przeformułować przedłożone mu pytania (zob. w szczególności wyrok z dnia 11 marca 2008 r., Jager, C‑420/06, ...zapewnienie, by w przetargu uczestniczyła jak największa liczba oferentów (zob. wyroki: z dnia 19 maja 2009 r., Assitur, C‑538/07,...

 • T-164/15

  Orzeczenia ETS, 19-01-2018

  Wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2017 r. – European Dynamics Luxembourg i Evropaïki Dynamiki/Parlament (Sprawa T-164/15)1 (Zamówienia publiczne na usługi – ...

 • KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ...U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za...odwołania. Adekwatnym dla takiej konstrukcji zarzutu rażąco niskiej ceny jest wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 3 lipca 2015 r. (sygn...

 • KIO 2629/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ...podstaw odrzucenia oferty stosując odniesienia do przepisów, które nie mają ze sobą związku logicznego i semantycznego. Warto wskazać na treść wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia z dnia 13 czerwca 2017 r. (Sygn. akt KIO 8 1088/17), z którego wynika, że...

 • KIO 2678/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2678/17 WYROK z dnia 28 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w ... (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2627/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ...z 2017 r., poz. 2164 ze 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem...nie umowy. Jak trafnie zauważył Sąd Okręgowy w Gdańsku w uzasadnieniu wyroku z dnia 6 maja 2009 r. Sygn. akt KIO 2627/17 ...

 • KIO 2563/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  .... 7 ust. 1 Pzp. Uzasadnia to unieważnienie tych czynności, o czym orzeczono w pkt 1.1 i 1.2 sentencji wyroku. Odnosząc się do przedstawionego przez Odwołującego na rozprawie dowodu Izba uznała go, w kontekście przedstawionych rozważań, za nieprzydatny dla...

 • KIO 2616/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ... przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (por. m.in. wyrok KIO z 3 lipca 2017 r., sygn. akt KIO 1243/17). W...

 • KIO 2600/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  .... 179 ust. 1 ustawy Pzp. Powyższe stanowisko Izby jest zgodne z wyrokiem TSUE z dn. 11 maja 2017 r. w sprawie o sygn. ... Ponadto jak wskazał Sąd Okręgowy w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w wyroku z 19 marca 2008 r. (sygn. akt XIX Ga 92/08) w...

 • KIO 2567/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za... in-house, podmiot taki ma możliwość wniesienia odwołania do Prezesa KIO. Powołuje się wyrok KIO z dnia 3.03.2017 r. 34 (sygn. akt. KIO ...

 • KIO 2609/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  Sygn. akt: KIO 2609/17 WYROK z dnia 27 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza -...zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 2606/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga ... błędnie uznał skuteczność 14 zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (por. wyrok KIO z dnia 28.01.2016 r., sygn. ...

 • KIO 2623/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...powodu należy uznać przedmiotowe żądanie za niezasadne. Przy czym także w tym przypadku adekwatna jest podana powyżej argumentacja wynikająca z wyroku Izby o sygn. KIO 903/17. Mając powyższe na uwadze Izba uznała, że zarzuty naruszenia: art. 29 ust. 1 w zw...

 • KIO 2591/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  .... U. z 2017 r., poz.1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - ...Głównym źródłem gwarancji bankowej jest umowa pomiędzy bankiem-gwarantem a beneficjentem gwarancji (zob. wyrok SN z 16 kwietnia 1996 r., II CRN 38/96, LexPolonica nr ...

 • KIO 2613/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  Sygn. akt: KIO 2613/17 WYROK z dnia 27 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza -...zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej ...

 • KIO 2630/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ... wykonawczych wydanych na jej podstawie np. stanowisko tut. Izby wyrażone w wyroku z dnia z dnia 15 maja 2012 roku, sygn. akt KIO...

 • KIO 2602/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje ... a nie stanowić ocenę subiektywną wynikającą z przekonania zamawiającego (wyrok KIO z 24.08.2015 KIO 1722/15). Odwołujący powołuje ...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ... że „podziela w tej kwestii stanowisko Sądu Okręgowego w Gliwicach wyrażone w wyroku z dnia 23 lutego 2007 r, (sygn. akt X Ga 23/07),...

 • KIO 2618/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga ... niezgodności, niejasności SIWZ należy rozpatrywać na korzyść wykonawców, np. Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 18 marca 2015 roku...

 • KIO 2571/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... grudnia 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga ...niedbalstwa z art. 24 ust. 1 pkt. 17 Pzp zaprezentowano w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 lipca 2017 r., sygn. KIO 1166/17...

 • KIO 2581/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...(Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga...3888813; z 14 marca 2012 r., II CSK 252/2011, LexisNexis nr 3950638; wyrok SA w Poznaniu z 5 kwietnia 2007 r., III AUa 1518/2005, LexisNexis ...

 • KIO 2555/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... Z kolei art. 192 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, iż: O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. Mając na uwadze, iż czynność cofnięcia odwołania jest czynnością dyspozytywną wykonawcy...

 • KIO 2509/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ...j. Dz. U. z 2017, poz.1579 ze zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem...zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.” (vide wyrok Izby z dnia 4.10.2016 r. sygn. KIO ...

 • KIO 2574/17, KIO 2576/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ...U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za ...powyższym Izba orzekła jak w sentencji. Izba w sentencji wyroku nakazała Zamawiającemu powtórzenie czynności badania i oceny ofert nie...

 • C-677/15 P

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  ... uzasadniona. W szczególności EUIPO odwołuje się w tym względzie do wyroku z dnia 24 listopada 2005 r., ATI EAC e Viaggi...oparte na tych nieprawidłowościach są nieistotne dla sprawy (zob. analogicznie wyroki: z dnia 12 lipca 2001 r., Komisja i Francja/TF1, C...

 • C-178/16

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  ... nie dysponuje elementami stanu faktycznego albo prawnego, które są konieczne do udzielenia użytecznej odpowiedzi na pytania, które zostały mu przedstawione (wyrok z dnia 8 września 2015 r., Taricco i in., C‑105/14, EU:C:2015:555, pkt 30 i przytoczone tam...

 • KIO 2585/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... związanie go bezpośrednio z zarzutami, które odwołujący stawia zachowaniu zamawiającego był wielokrotnie potwierdzany przez orzecznictwo samej Izby (tak KIO w wyrokach: z 08.12.2015 r., sygn. akt KIO 2598/15; z 09.09.2016 r., sygn. akt KIO 1610/16) jak i...

 • KIO 2565/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  Sygn. akt KIO 2565/17 1 WYROK z dnia 20 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza... 2 publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2568/17, KIO 2597/17, KIO 2605/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ...tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem ... lub powielają treść lub wymogi SIWZ jest niezasadne (podobnie wyrok KIO z 18 stycznia 2012, KIO 68/12). W ocenie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij