• T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  ... kontroli, tak pod względem prawnym, jak i faktycznym – miał obowiązek dokonać z urzędu kompletnego nowego badania akt sprawy (zob. analogicznie wyrok z dnia 8 grudnia 2011 r., Chalkor/Komisja, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, pkt 64, 66). 84      W niniejszej...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... tle tego przepisu tzw. kombinowanej metody wykładni. Stanowisko to znalazło wielokrotnie poparcie w orzecznictwie – warto, za cytowanym orzeczeniem przywołać np. wyrok Sądu Najwyższego z 21.11.1997 r., I CKN 825/97 i z 20.05.2004 r., II CK 354/03, niepubl...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ..., których strony nie mogą przewidzieć, a więc są ze swej natury wyjęte spoza obszaru kontraktowania i kazuistycznych regulacji prawnych. Za wyrokiem z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie rozpoznawanej pod sygn. akt KIO 145/18 oraz KIO 173/18, który Izba w...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  .... Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga... i nakazała Zamawiającemu zmianę treści specyfikacji wskazaną treścią sentencji wyroku. Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 192 ust. 1...

 • KIO 1819/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1819/18 WYROK z dnia 1 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w ... (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  .... z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje.... Zgodnie z art. 192 ust. 9 ustawy Pzp, w wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania ...

 • KIO 1826/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ... 192 ust. 1 ustawy Pzp, Izba orzekła jak w pkt 1 sentencji wyroku. 11 O kosztach postępowania Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9...

 • XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... pozasesyjnych. Po tym dniu zaprzestał wykonywania umów, zaś przekonanie o bezwzględnej nieważności umów opierał w z znacznej mierze na motywach wyroku NSA z 10 maja 2017 r., sygn. akt II GSK 2299/15. (Dowód: protokół k. 358 – 361, faktura VAT nr (...) Z...

 • V AGa 183/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ...(...) przeciwko (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce Komandytowej w K. i W. S. (1) o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 21 marca 2017 r., sygn. akt V GC 229/16 1.  oddala apelację; 2.  zasądza...

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...2004/18, o których mowa w pytaniach sądu odsyłającego (zob. podobnie wyrok z dnia 10 lipca 2014 r., Impresa Pizzarotti, C‑213/13,...opartych na naruszeniu prawa krajowego mających podobny przedmiot i podstawę (wyrok z dnia 8 lipca 2010 r., Bulicke, C‑246/09, ...

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  .... spec. w jęz. polskim, rozdz. 6, t. 7, s. 132), wyrok z dnia 10 maja 2012 r., Komisja/Niderlandy, C‑368/10, EU:C:2012:...ta nie musi w żadnym wypadku zaakceptować tej oferty (zob. analogicznie wyrok z dnia 16 września 1999 r., Fracasso i Leitschutz, C‑27/98...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ...(Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...w drodze złożenia odpowiednich wyjaśnień. Jak stwierdził SO w Warszawie w wyroku z 5 stycznia 2007 r. (V Ca 2214/06, niepubl.), ...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ...po oddaleniu przez KIO odwołania złożonego przez wykonawcę M. (wyrok KIO 882/18 został wydany w dniu 21 maja br.) w... Kwestie związane z obliczeniem ceny zostały rozstrzygnięte przez Izbę w wyroku KIO 882/18 (w którym Izba oddaliła zarzuty naruszenia ,,art. ...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  .... z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za... jej złożeniu ani z inicjatywy instytucji zamawiającej, ani oferenta (wyrok w sprawie C-387/14, w sprawie C-131/16, w sprawie C-599/10,...

 • KIO 1444/18, KIO 1455/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... spośród ofert złożonych i nie podlegającą odrzuceniu w przedmiotowym postępowaniu, z zastrzeżeniem wydania korzystnego dla Odwołującego wyroku w sprawie o sygnaturze KIO 904/18 (rozprawa została odroczona z uwagi na konieczność powołania biegłego) oraz...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...wykazać, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny (vide: wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 14 marca 2017 w sprawie o...Ponadto jak wskazał Sąd Okręgowy w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w wyroku z 19 marca 2008 r. (sygn. akt XIX Ga 92/08...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1513/18 WYROK z dnia 29 sierpnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza... Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ....2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. z 2017 r., poz. 229 ze zm.) zwanej dalej: „UoOKiK”. Zgodnie z wyrokiem KIO z 09.03.2017 r. (KIO 352/17): „Dla wykazania istnienia zmowy przetargowej nie jest możliwe i wymagane dysponowanie bezpośrednim...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...Pzp należy wykładać albo tak jak wskazano powyżej, albo tak jak KIO w wyroku z dnia 27.02.2018 r., KIO 1745/17, KIO 1746/17 - uznać...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...oferty, wyjaśnień, ani faktów notoryjnych. Poprawa omyłki prowadziłaby zatem do negocjowania treści oferty z Wykonawcą, co na kanwie cytowanego wcześniej wyroku TSUE jest niedopuszczalne”. W zakresie odrzucenia oferty NMG S.A. co do art. 89 ust.1 pkt 2 i 6...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... cena nie jest rażąco niska, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 października 2014 r. (KIO 2031/14) „Wykonawca wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie ceny swojej...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... uprzednio poza tym postępowaniem mogły spełniać przesłanki z art. U ust. 4 u.z.n.k". Podobnie Izba stwierdzała w wyroku KIO z 13.03.2018 r., sygn. akt: KIO 315/18: „(…) zasadność dokonania zastrzeżenia powinna być dokonywana na podstawie podanych przez...

 • KIO 1548/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ... drugiego tego przepisu, lub przeprowadzenia dopuszczalnych zmian w treści oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp (por. wyrok KIO 1974/17 z 23 września 2015 r.) Tym samym punktem wyjścia dla ustalenia i stwierdzenia niezgodności oferty z treścią SIWZ...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... 62/09 z dnia 23.01.2009 r. W pierwszym z powołanych wyroków Izba wprost wskazała, że dla ustalania treści gwarancji wadialnej, nie jest...liter w nazwie rzeki). Dodać w tym miejscu należy, że w wyroku Sądu Najwyższego IV CSK 86/17 z dnia 15.02.2018 r.,...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  Sygn. akt KIO 1496/18 WYROK z dnia 22 sierpnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza -...t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z poźn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby ...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  Sygn. akt KIO 1543/18 WYROK z dnia 22 sierpnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - ... publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby...

 • I AGa 108/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-08-2018

  ...rzecz kosztów procesu. Sąd Okręgowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy w wyroku z dnia 17 stycznia 2018 roku, zapadłym w sprawie o sygn...c., ale przepisy o warunku ( art. 116 k.c. ) ( zob. wyrok S.N. z dnia 23 sierpnia 2000 roku, II UKN 669/99, OSNAPiUS 2002 ...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... związanie go bezpośrednio z zarzutami, które odwołujący stawia zachowaniu zamawiającego był wielokrotnie potwierdzany przez orzecznictwo samej Izby (tak KIO w wyrokach: z 08.12.2015 r., sygn. akt KIO 2598/15; z 09.09.2016 r., sygn. akt KIO 1610/16) jak i...

 • KIO 1547/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... w Rozdziale XIV pkt 5.3.1 SIWZ oraz w pkt 3 formularza oferty, co Odwołujący uczynił. Odwołujący przywołał również wyrok KIO z dnia 3 lipca 2017 r., sygn. akt KIO 1259/17, zgodnie z którym: „Podstawowym obowiązkiem każdego zamawiającego jest precyzyjne...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za...orzecznictwie w zakresie skuteczności takiego wadium, szczególnego znaczenia nabiera wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2018 r. sygn...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij