• KIO 2509/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... wyjaśnienie w zakresie rażąco niskiej ceny. W ogólnikowym i lakonicznym wyjaśnieniu wykonawca nie przedstawił żadnych okoliczności, o których mowa w art. 90 ust... u uznanych przewoźników krajowych i zagranicznych oraz posiada rozbudowaną flotę aut ...

 • KIO 2343/17, KIO 2344/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  ... Zamówienia oraz podatek od towarów i usług (nie dotyczy Wykonawców zagranicznych, którzy nie są płatnikami podatku VAT w Polsce). Zgodnie z punktem 4.3.6 OPZ „wykonawca przygotuje komplet materiałów wymaganych do złożenia wniosku o zatwierdzenie projektów...

 • KIO 2390/17

  Orzeczenia KIO, 27-11-2017

  ...zamówienia załączają odrębny JEDZ dla każdego z tych wykonawców, a wykonawca który powołuje się na zasoby innych ma podmiotów ma obowiązek...z pkt. 11.8. SIWZ dotyczącym dokumentów podmiotów zagranicznych, zamawiający wskazał, że w przypadku braku informacji ...

 • KIO 2280/17

  Orzeczenia KIO, 17-11-2017

  ... w zakresie kryterium oceny ofert. Składam wniosek na okoliczność, iż wybrany został wykonawca, który posiadał personel zagraniczny. Powyższy wniosek składam na okoliczność gdyby zamawiający zaprzeczał twierdzeniom przeze mnie złożonym. Przywołuję...

 • KIO 2265/17

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ... typu 8x8, w sposób nieuzasadniony uprzywilejowuje wykonawców zagranicznych, mając na uwadze, iż na rynku krajowym..., a jedynie do liczby ich producentów, co oznacza, że wykonawca otrzyma dodatkowe punkty tylko za to, że zaoferuje podzespoły od ...

 • KIO 2156/17, KIO 2176/17

  Orzeczenia KIO, 03-11-2017

  ... zamówienia. Wykonawca musi dysponować co najmniej trzema osobami (Prawnik Wiodący oraz dwóch Zastępców) posiadającymi uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego (...) lub zawodu adwokata (...) lub które są prawnikami zagranicznymi wykonującymi stałą...

 • KIO 2123/17

  Orzeczenia KIO, 23-10-2017

  ...) SIWZ – odpowiednio sekcja III pkt 1.3 ogłoszenia: „Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu...zdobytych na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących oraz zagranicznych kwalifikacji uznanych w zakresie i na zasadach ...

 • KIO 2084/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  .... 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z pkt 14 ustawy Pzp wykonawca ten powinien zostać wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta na podstawie ...prawo legitymowania się oświadczeniem notarialnym, jeśli zagraniczny rejestr nie obejmuje wszystkich rodzajów skazań ...

 • KIO 2035/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... specyfikacji istotnych warunków zamówienia – wzór umowy, zgodnie z którymi wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z użyciem urządzeń, o ...celu działania na niekorzyść podmiotów zagranicznych będących uczestnikami postępowania o udzielenie...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...nie stoi na przeszkodzie, aby np. notariusz zagraniczny poświadczył i oddał fakt swojego przyjęcia i ...o.o., (…) oraz E.(2) Sp. z o.o., (...) (dalej: Przystępujący/wykonawca Konsorcjum z liderem P. S.A.) złożył pismo procesowe datowane na dzień 11.09....

 • KIO 1898/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania całości przedmiotu Zamówienia oraz podatek od towarów i usług (nie dotyczy Wykonawców zagranicznych, którzy nie są płatnikami podatku VAT w...

 • KIO 1827/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ...zamówień publicznych dotyczące: 2.1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o...warunku. Podkreśla, że terminologia użyta w dokumencie zagranicznym nie musi być identyczna, jak w języku...

 • KIO 1857/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  ...bezpośrednio od wykonawcy. Główny motyw tego wezwania był, że wykonawca nie może powoływać się na doświadczane podmiotu trzeciego w ... wartość na poziomie 3-4 mln, współpracujemy z firmami zagranicznymi Anglia i Chiny. Natomiast mój partner w konsorcjum...

 • KIO 1824/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ...215079- 2017-PL oraz 236967-2017-PL z dnia 7 i 22 czerwca 2017 r. Wykonawca VELAN S.A.S. z siedzibą w Lyon we Francji wniósł odwołanie ...podniósł, że złożenie gwarancji wystawionej 7 przez zagraniczny bank nie zwalnia wykonawcy z obowiązku dochowania ...

 • KIO 1776/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ...ppkt.3) pppkt.1 poprzez zmianę wymagania z SIWZ, aby wykonawca mógł wykazać się dla spełnienia warunku udziału w postepowaniu, iż ...ma Odwołujący, iż tak postawiony warunek faworyzuje wykonawców zagranicznych, gdyż w Polsce biblioteki są finansowane ze ...

 • XXIII Ga 983/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-09-2017

  ... oraz 5% od ceny przewoźnika dla biletów kolejowych na trasach zagranicznych), które zgodnie z zarzutem skarżących „powodują, że wykonawca dopłaca do cen biletów oferowanych przez przewoźników, a tym samym świadczenie nie jest ekonomicznie uzasadnione...

 • KIO 1645/17

  Orzeczenia KIO, 25-08-2017

  ...d n i e n i e I. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie (zwane dalej Zamawiającym), prowadzi postępowanie na wykonanie zamówienia...nieco mniej lakoniczne, a ich treść wprost wskazuje na fakt, iż Wykonawca PLL LOT S.A. ma zamiar wykonać zamówienie: 1. W...

 • KIO 1676/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... wszystkim charakterem współpracy z podmiotem zagranicznym. Wskazał, że szczególnie istotne dla...tym bardziej, że wezwanie obejmowało dokumenty podmiotowe, do których złożenia wykonawca mógł być wezwany na każdym etapie postępowania. 11 Również termin ...

 • KIO 1631/17

  Orzeczenia KIO, 18-08-2017

  ... w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów ... P. w T. A. oraz do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Organ wydający dokument, tj. Policja Izraela informuje na ...

 • KIO 1608/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ... „młodych", jak też przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym lub należących do międzynarodowych grup kapitałowych. Dla spełnienia wymogu określonego w wyjaśnieniach Zamawiającego, Wykonawca byłby zobligowany do uzyskania stosownych decyzji, pozwoleń...

 • KIO 1473/17

  Orzeczenia KIO, 27-07-2017

  ... wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz podatek od towarów i usług (nie dotyczy wykonawców zagranicznych, którzy nie są płatnikami podatku VAT w...

 • C-76/16

  Orzeczenia ETS, 13-07-2017

  ... mogą być: a)      oświadczenia banków lub oddziałów zagranicznych banków, takich jak zobowiązanie do udzielenia pożyczki ... prawa Unii, skoro przedmiot skargi zniknął, gdyż wybrany wykonawca zamówienia publicznego prawie w całości je zrealizował. 23      W...

 • KIO 1187/17

  Orzeczenia KIO, 26-06-2017

  ...Odwołującego, są znacznie tańsze, niż maszyny producentów zagranicznych - w tym przypadku niemieckich producentów. Różnice w...że dany Zamawiający ma nabyć ten produkt tylko dlatego, ze wykonawca go posiada. Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby, żądając...

 • KIO 1117/17, KIO 1128/17

  Orzeczenia KIO, 23-06-2017

  ...zastrzeżony tylko dla ograniczonego kręgu podmiotów zagranicznych. Co więcej brak dopuszczenia możliwości ...613.3 lit. b) Części I SIWZ. Zamawiający zakłada zatem, że jeżeli Wykonawca wykaże przychód na poziomie kwoty 500.000.000,00 PLN (słownie: pięćset ...

 • KIO 1072/17, KIO 1076/17, KIO 1078/17, KIO 1090/17

  Orzeczenia KIO, 20-06-2017

  ... wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania całości przedmiotu Zamówienia oraz podatek od towarów i usług (nie dotyczy Wykonawców zagranicznych, którzy nie są płatnikami podatku VAT w...

 • KIO 888/17

  Orzeczenia KIO, 08-06-2017

  ... do JEDZ. W konsekwencji Wykonawca nie wykazał, że spełnia warunki...wykonawca będzie ponosił skutki np. nieprawidłowego tłumaczenia. Nie sposób uznać za prawidłową argumentację Odwołującego podniesioną na rozprawie, że JEDZ składany przez podmiot zagraniczny...

 • KIO 1027/17

  Orzeczenia KIO, 31-05-2017

  ...brak jest unormowań zarówno polskich jak i zagranicznych. Parametry techniczne określone zostały w dokumentacji ...zadania nr 2 – 100 000,00 zł W przypadku gdy wykonawca złoży ofertę na obydwa zadania wartość zrealizowanych dostaw odpowiadających swoim ...

 • KIO 1028/17

  Orzeczenia KIO, 30-05-2017

  ... 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”, odwołanie złożył wykonawca N. S.A. z siedzibą w N., dalej jako „Odwołujący”. Postępowanie... aby w postępowaniu ofertę złożył samodzielnie któryś z producentów zagranicznych, takich jak B., A. czy S. Odwołujący ...

 • KIO 974/17

  Orzeczenia KIO, 24-05-2017

  ... krajowych, 3% od ceny przewoźnika dla biletów lotniczych na trasach zagranicznych oraz 5% od ceny przewoźnika dla biletów kolejowych na trasach zagranicznych) „powodują, że wykonawca dopłaca do cen biletów oferowanych przez przewoźników, a tym samym...

 • KIO 811/17

  Orzeczenia KIO, 11-05-2017

  ... do małego ruchu granicznego na rzecz polskich placówek zagranicznych na Ukrainie” na podstawie ustawy z dnia 29...takiego uzupełnienia dokonał. Należy tu zwrócić uwagę, że jeśli wykonawca składa odwołanie, to powinien się odnosić do stanu istniejącego...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij