• KIO 156/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ...znaczące zmniejszenie ich szans w konkurowaniu z dostawcami zagranicznymi na wspólnym rynku.”. Jak zauważył Odwołujący, ... grudnia 2018 r., że nie ma możliwości, aby wykonawca złożył ofertę w trybie przetargu nieograniczonego bez potwierdzenia jej...

 • KIO 52/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...Sp. k. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z siedzibą w Warszawie, przy udziale wykonawcy OPSENIO Sp. z o.... w odwołaniu, zgodnie z art. 186 ust. 2 Pzp. Wykonawca OPSENIO Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie ...

 • KIO 2643/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ..., jaka może odnosić się do podmiotów zagranicznych, zwłaszcza z krajów członkowskich Unii Europejskiej,... prowadzonych w trybach dwuetapowych i obejmuje przypadki, w których wykonawca nie zakwalifikowany do kolejnego etapu mimo wszystko składa ofertę. ...

 • KIO 2533/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  ... dany zamawiający ma nabyć ten produkt tylko dlatego, że wykonawca go posiada i chce mu go sprzedać. Zamawiający ma .... IGG zrzesza wielu przedsiębiorców, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Wśród członków Izby wymienić można zarówno Zamawiającego (dalej...

 • KIO 2525/18

  Orzeczenia KIO, 19-12-2018

  ... świadczenia w terminie i prowadzi do zawarcia pomiędzy 5 zamawiającym a wykonawcą umowy o świadczenie pierwotnie niemożliwe, tj. umowy nieważnej; 3. art... tym Odwołujący, korzysta ze wsparcia podmiotów zagranicznych - bądź jako partnerzy w konsorcjum, bądź...

 • KIO 2543/18

  Orzeczenia KIO, 19-12-2018

  ... złożona na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą. 3 Do postępowania odwoławczego: po stronie Zamawiającego przystąpił wykonawca MARKPOL Transport Krajowy- Zagraniczny M. R. z Mielca wnosząc o oddalenie odwołania. Odwołujący w piśmie z dnia 18 grudnia...

 • KIO 2281/18, KIO 2286/18, KIO 2291/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ..., KIO 2291/18 17 bowiem jedynie zagraniczna osoba prawna (zagraniczny przedsiębiorca) jako całość (tak np. wyrok Sądu Najwyższego... § 5 pkt 1 - 9. W ramach omawianego Postępowania Wykonawca zobowiązany więc był przedstawić - stosownie do brzmienia pkt 9.7...

 • KIO 1287/18, KIO 1290/18, KIO 1297/18, KIO 1301/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ...pkt 1) ustawy Pzp - poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Stadler pomimo że wykonawca ten wskazał w ofercie – w schemacie cyklu przeglądowo-naprawczego (str. 97 ... dla bezpieczeństwa. Dowody z zagranicznych artykułów publikowanych w Internecie przedstawione...

 • KIO 2395/18

  Orzeczenia KIO, 05-12-2018

  ... w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie przy udziale wykonawcy ubiegającego się o udzielenie... (dalej: „Przystępujący”). W dniu 19 listopada 2018 r. wykonawca – Ingrifo sp. z o.o., sp. k. z siedzibą...

 • KIO 2407/18

  Orzeczenia KIO, 30-11-2018

  ...może pomijać udziału tego wykonawcy w wyjaśnieniach, bowiem to dany wykonawca złożył daną ofertę (lub wniosek o dopuszczenie do udziału w ... od producenta – w szczególności, gdy jest to producent zagraniczny i nie przygotowuje kart w języku polskim, a same ...

 • KIO 2277/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ...zaniechanie wskazania w treści SIWZ spisu dokumentów wymaganych od przedsiębiorców zagranicznych stanowi naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp w ...przedmiotu zamówienia dokonany w taki sposób, że wyłącznie jeden wykonawca może złożyć zgodną nim ofertę, może nie być ...

 • KIO 2292/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  .... 7 ust. 1 Pzp, twierdził m.in., że Wykonawca EC zaoferował oczyszczacze powietrza nieposiadające deklaracji zgodności i oznakowania CE... 7 SIWZ Zamawiający zawarł postanowienia dotyczące zagranicznych dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do...

 • KIO 2255/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ... niż 24 godziny (załącznik nr 5 do odwołania). W ofercie Wykonawca podał kwotę 168 zł netto za tonę za odbiór i zagospodarowanie....wahają się w przedziale 90-150 zł za Mg, a ceny na rynkach zagranicznych zaczynają się, w przeliczeniu, od 320 zł za Mg. Nic ...

 • KIO 2225/18, KIO 2241/18

  Orzeczenia KIO, 16-11-2018

  ...SIWZ przez wskazanie warunku udziału w Postępowaniu o następującej treści: „Wykonawca zamówienia musi wykazać, że wykonał w sposób należyty w okresie ...którzy chcą skorzystać z wiedzy ekspertów zagranicznych muszą zatem dokonać niezbędnych tłumaczeń ...

 • KIO 2164/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ...ust. 5 wzoru umowy - załącznik nr 1 do SIWZ). Dodatkowo, wykonawca miał obowiązek uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów realizacji w całym okresie trwania ...połączeń w transporcie krajowym i zagranicznym, zmiana rezerwacji, indywidualne przygotowywanie...

 • KIO 2049/18

  Orzeczenia KIO, 05-11-2018

  ...Zgodnie z art. 57 ust. 4 lit. b dyrektywy 2014/24/UE wykonawca podlega wykluczeniu - ustawa Pzp w sytuacji, takiej jak w ...likwidacja majątku, podczas gdy w stosunku do wykonawców zagranicznych już samo wszczęcie procedury upadłościowej czy likwidacyjnej, „...

 • KIO 2065/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ...w tym zakresie tabelę obrazującą, iż w przypadku jednej budowy wykonawca otrzyma 0 pkt, w przypadku dwóch 5 pkt, w... SIWZ, w którym podano, że „w przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje uzyskane w innych państwach, na ...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...  pkt. 8.6.1 lit. f) IDW zgodnie z którym wykonawca miał wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert... oczywistym wydaje się, że udział podmiotów zagranicznych w postępowaniu legitymujących się doświadczeniem pozyskanym poza...

 • KIO 2097/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ... października 2018 r. odwołanie wobec czynności i zaniechań zamawiającego w postępowaniu wniósł wykonawca M.R. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MARKPOL” Transport Krajowy i Zagraniczny M.R., z siedzibą przy ul. Cyranowskiej 129 w Mielcu, dalej...

 • KIO 1994/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... i w stacjach radiowych kampanii promującej działania Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S. A. w kontekście rozwoju Zagranicznych Biur Handlowych". Wykonawca CLICKAD INTERACTIVE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwani dalej: „Odwołującym”) w dniu 1...

 • KIO 1961/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...KRK, a więc rejestru polskiego), a tym samym niezgodnie z Pzp. Wykonawca nie mógł pozwolić sobie na jakąkolwiek nieścisłość czy omyłkę w ramach dokumentów pochodzących od organów/sądów zagranicznych, co było oczywiście sprzeczne z ustawą; 2) art. 24 ust. 1...

 • KIO 1914/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... ponosi w przypadku oferowanego sprzętu ryzyka kursowego, albowiem wszystkie elementy terminala (które wykonawca tylko „integruje") są sprowadzane od zagranicznych poddostawców, co znajduje potwierdzenie w treści załącznika nr 3A do formularza ofertowego...

 • KIO 1839/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... i Handlu S.A. w kontekście rozwoju sieci Zagranicznych Biur Handlowych. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie...określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp żaden wykonawca nie zgłosił przystąpienia do postępowania odwoławczego. 6 Odwołujący na posiedzeniu...

 • KIO 1840/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...Inwestycji i Handlu S.A. w kontekście rozwoju sieci Zagranicznych Biur Handlowych. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie ...że w terminie określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp jedynie wykonawca Media Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłosił ...

 • KIO 1807/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ...w dniu 10 września 2018 r. odwołanie, wobec tejże czynności zamawiającego, wniósł wykonawca PRONAW Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łozy 21...Aby zapobiec nierównemu traktowaniu wykonawców krajowych i zagranicznych oraz uczynić 11 ocenę ofert porównywalną, ...

 • KIO 1709/18, KIO 1719/18

  Orzeczenia KIO, 11-09-2018

  ..., że w przypadku projektu na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Kooperacji Hiszpanii chodzi o tzw. Globalny Projekt w ramach zamówienia publicznego (tutaj MOFA-Spain), w którym to wykonawca obsługuje punkty dyplomatyczne/konsularne danego podmiotu w...

 • KIO 1728/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... o wartości nie mniejszej niż 20.000.00 zł brutto. 11 Wykonawca na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust 1 ustawy Pzp,... urządzeniem specjalistycznym, produkowanym jedynie przez trzech zagranicznych producentów. Dodatkowo odwołujący powołał się na ...

 • KIO 1664/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... przychód od abonenta w wysokości 0,03 zł netto, Wykonawca T ponosi stratę na poziomie 0,97 zł na każdym takim abonencie. W przypadku, gdy bilans taki obejmuje operatorów zagranicznych z wyższymi stawkami SMS, strata Wykonawcy T jest jeszcze wyższa...

 • KIO 1674/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ... przedmiotem gwarancji zostało złożone przez podmiot zagraniczny w języku angielskim, co w ocenie...ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp, z uwagi na to, że wykonawca wniósł wadium w sposób nieprawidłowy. W uzasadnieniu odrzucenia oferty odwołującego zamawiający podał...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...Zamawiający wskazał, że w odpowiedzi na wezwanie ww. wykonawca złożył uzupełnienie JEDZ wraz z załącznikami, w którym ... podmiotów. Należy zważyć, że uznanie, iż podmiot zagraniczny podlega wykluczeniu z postępowania z racji zastosowania wobec niego...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij