• KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...  pkt. 8.6.1 lit. f) IDW zgodnie z którym wykonawca miał wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert... oczywistym wydaje się, że udział podmiotów zagranicznych w postępowaniu legitymujących się doświadczeniem pozyskanym poza...

 • KIO 1994/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... i w stacjach radiowych kampanii promującej działania Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S. A. w kontekście rozwoju Zagranicznych Biur Handlowych". Wykonawca CLICKAD INTERACTIVE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwani dalej: „Odwołującym”) w dniu 1...

 • KIO 1961/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...KRK, a więc rejestru polskiego), a tym samym niezgodnie z Pzp. Wykonawca nie mógł pozwolić sobie na jakąkolwiek nieścisłość czy omyłkę w ramach dokumentów pochodzących od organów/sądów zagranicznych, co było oczywiście sprzeczne z ustawą; 2) art. 24 ust. 1...

 • KIO 1914/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... ponosi w przypadku oferowanego sprzętu ryzyka kursowego, albowiem wszystkie elementy terminala (które wykonawca tylko „integruje") są sprowadzane od zagranicznych poddostawców, co znajduje potwierdzenie w treści załącznika nr 3A do formularza ofertowego...

 • KIO 1840/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...Inwestycji i Handlu S.A. w kontekście rozwoju sieci Zagranicznych Biur Handlowych. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie ...że w terminie określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp jedynie wykonawca Media Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłosił ...

 • KIO 1839/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... i Handlu S.A. w kontekście rozwoju sieci Zagranicznych Biur Handlowych. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie...określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp żaden wykonawca nie zgłosił przystąpienia do postępowania odwoławczego. 6 Odwołujący na posiedzeniu...

 • KIO 1807/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ...w dniu 10 września 2018 r. odwołanie, wobec tejże czynności zamawiającego, wniósł wykonawca PRONAW Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łozy 21...Aby zapobiec nierównemu traktowaniu wykonawców krajowych i zagranicznych oraz uczynić 11 ocenę ofert porównywalną, ...

 • KIO 1709/18, KIO 1719/18

  Orzeczenia KIO, 11-09-2018

  ..., że w przypadku projektu na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Kooperacji Hiszpanii chodzi o tzw. Globalny Projekt w ramach zamówienia publicznego (tutaj MOFA-Spain), w którym to wykonawca obsługuje punkty dyplomatyczne/konsularne danego podmiotu w...

 • KIO 1728/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... o wartości nie mniejszej niż 20.000.00 zł brutto. 11 Wykonawca na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust 1 ustawy Pzp,... urządzeniem specjalistycznym, produkowanym jedynie przez trzech zagranicznych producentów. Dodatkowo odwołujący powołał się na ...

 • KIO 1664/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... przychód od abonenta w wysokości 0,03 zł netto, Wykonawca T ponosi stratę na poziomie 0,97 zł na każdym takim abonencie. W przypadku, gdy bilans taki obejmuje operatorów zagranicznych z wyższymi stawkami SMS, strata Wykonawcy T jest jeszcze wyższa...

 • KIO 1674/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ... przedmiotem gwarancji zostało złożone przez podmiot zagraniczny w języku angielskim, co w ocenie...ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp, z uwagi na to, że wykonawca wniósł wadium w sposób nieprawidłowy. W uzasadnieniu odrzucenia oferty odwołującego zamawiający podał...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...Zamawiający wskazał, że w odpowiedzi na wezwanie ww. wykonawca złożył uzupełnienie JEDZ wraz z załącznikami, w którym ... podmiotów. Należy zważyć, że uznanie, iż podmiot zagraniczny podlega wykluczeniu z postępowania z racji zastosowania wobec niego...

 • KIO 1584/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania całości przedmiotu Zamówienia oraz podatek od towarów i usług (nie dotyczy Wykonawców zagranicznych, którzy nie są płatnikami podatku VAT w...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  .... 4a ustawy Pzp, tj. zatrzymania wadium w przypadku, gdy wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art...W ocenie Izby nie można jednakże wymagać, aby gwarant zagraniczny posługiwał się dokładnie takimi samymi zwrotami, jakie użyte są...

 • KIO 1370/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... pkt 1 lit. a ustawy P.z.p., powinien udowodnić, że inny wykonawca nie byłby w stanie w ogóle tego zamówienia wykonać, a dodatkowo wykazać, że... wymagania minimalne, zdobytemu m.in. na zagranicznych misjach wojskowych i cywilnych Zamawiający wskazał, że...

 • KIO 1453/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... i Telekomunikacji dla pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 6 Usługi wsparcia będą świadczone przez Wykonawcę w trybie 365/7/24, na rzecz pracowników MSZ w kraju, jak i za granicą. Wykonawca będzie także odpowiedzialny za eksploatację powierzonego...

 • KIO 1426/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie p o s t a n a w i a...akcesoriów. W dniu 20 lipca 2018 r. wykonawca Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (...

 • KIO 1380/18, KIO 1384/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... koniecznym jest znacznie wydłużenie terminu składania ofert. Wykonawca proponuje termin październik 2018 r., gdyż taki okres czasu umożliwi zarówno wykonawcom polskim, jak i zagranicznym przeprowadzenie całej procedury do przygotowania i opracowania ofert...

 • KIO 1402/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... należy wskazać, że Zamawiający przyznał w trakcie rozprawy, że nie ma wiedzy, czy nie istnieje wykonawca zagraniczny, który nie mógłby wziąć udziału w postępowaniu. Zatem wszelkie rozważania Zamawiającego o ewentualnym naruszeniu konkurencyjności są...

 • XVII AmA 24/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-07-2018

  ... ofert. tj. oferty M. (...)i zawarł umowę z tym wykonawcą. Pismem z 16 kwietnia i 9 lipca 2014 r. Spółka ...Wykonawca nie stawił się w wyznaczonym terminie, a zamawiający otrzymał pismo podpisane przez Z. S., iż „Zarząd jest na dłuższym wyjeździe zagranicznym...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...ofert może zniechęcić, wręcz uniemożliwić podmiotom zagranicznym udział w postępowaniu, a tym ... przez jego niezastosowanie i nieodrzucenie oferty CMC Ravenna mimo tego, że wykonawca ten nie udowodnił, że cena przez niego zaoferowana nie jest ceną rażąco...

 • KIO 1039/18

  Orzeczenia KIO, 08-06-2018

  ... wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz podatek od towarów i usług 7 (nie dotyczy Wykonawców zagranicznych, którzy nie są płatnikami podatku VAT w...

 • KIO 1013/18

  Orzeczenia KIO, 05-06-2018

  ...i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Środowiska...oferowanego w poz. 4. Zgodnie ze stanowiskiem Wykonawcy KBK: Wykonawca zaoferował papier Color Copy A3/280g/m2, producent MONDICC328. Zaoferowany papier...

 • KIO 850/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... udział w zarządzaniu podmiotem krajowym ¡podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział...Pismami z dnia 17 kwietnia oraz 23 kwietnia 2018 r. wykonawca potwierdził, iż zaoferowany system spełnia powyższe wymagania. Złożył również ...

 • KIO 857/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ..., a nie narzędzie informatyczne czy też inne cechy za które wprost odpowiada Wykonawca konkretnego systemu; 2. art. 22 ust. 1b pkt 3 w zw...wymiany informacji z systemami zewnętrznymi (krajowymi i zagranicznymi), - realizacją analityki i sprawozdawczości m. ...

 • KIO 682/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...kompleksowa obsługa podróży służbowych krajowych i zagranicznych dla Spółek. Ogłoszenie o zamówieniu ... 1 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy LOT, pomimo że Wykonawca nie udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na wezwanie z art. 90 ust. ...

 • KIO 662/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...ust. 1 zamawiający wyliczył usługi, za które wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie w postaci stałej opłaty ...na 2 (oddzielnie ujęto koszt zakupu biletów lotniczych zagranicznych oraz biletów lotniczych krajowych), zwiększając liczbę wierszy z...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...94 pracowników oraz przedstawił listę pracowników zagranicznych. Zamawiający nie wezwał Odwołującego do wyjaśnienia...Na tym etapie też ma być badany poziom ceny, nawet jeśli wykonawca zmienia założenia co do sposobu wykonania pewnych elementów. W tym miejscu...

 • KIO 594/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ...dofinansowywanych z budżetu państwa i ze środków zagranicznych wynika, że są to nieporównywalne aktywności ...realizacja prac nad SRK ZP ma być wykonana w ramach czterech etapów. Wykonawca wraz z ofertą przedstawić miał kolejne (zgodnie z SIWZ - cztery) ...

 • KIO 480/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ...zakresie rezerwacji i zakupu biletów lotniczych krajowych i zagranicznych oraz rezerwacji i zakupu miejsc noclegowych w kraju... Lotnicze LOT S. A. z siedzibą w Warszawie. Od niniejszych czynności wykonawca WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Tyczynie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij