• KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ....2018 r. Niewątpliwie zatem w dacie składania ofert, wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, czym wykazał spełnienie spornego... pięć informacji z systemów informatycznych banków zagranicznych (w Kłajpedzie, Pireusie, Kairze, ...

 • KIO 144/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ...odrębna od określonej w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca ma prawo oczekiwać na powiadomienie o złożeniu ofert po terminie w trybie...Do usług powszechnych zalicza się świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym w ramach obowiązku, o którym mowa w art. 46...

 • KIO 132/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ...3 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty Odwołującego, pomimo że Wykonawca udzielił kompleksowych wyjaśnień, które wskazują na fakt, iż jego.... kompleksowa obsługa podróży służbowych krajowych i zagranicznych zlecanych przez spółki Grupy Kapitałowej PGNiG, ...

 • KIO 69/18, KIO 89/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ...2017/S119-240023 w dniu 24 czerwca 2017 r. W dniu 3 stycznia 2018 r. wykonawca WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Kielnarowej (dalej:...międzynarodowych przewozach pasażerskich w czasie odbywania zagranicznych podróży służbowych Zamawiającego (…)”. W ...

 • KIO 2709/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ...2016 r. oraz 18 kwietnia 2017 r. ani Zamawiający ani ten wykonawca nie mieli wiedzy o realnym wykorzystaniu potencjału, tak po zawarciu umowy z...należy ewentualne czerpanie kruszyw z kopalni zagranicznych. Według wiedzy Odwołującego najbliższe kopalnie ...

 • KIO 2710/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... oraz M. M. i Partnerzy Prawnicza spółka Komandytowa w Warszawie, zwanych dalej „wykonawcą W. T.”. Wobec: 1) czynności oceny oferty złożonej przez wykonawcę W. T... obowiązującymi radców prawnych/adwokatów/prawników zagranicznych. Opracowanie winno zawierać...

 • KIO 2631/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... przewidziano kryterium: „Parametry pożądane - waga 13 % - maksymalnie Wykonawca może otrzymać 13 punktów, z podziałem: a) ilość dostarczonych typów... w ugodzie, postępowaniu polubownym, arbitrażu zagranicznym lub w postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli koszty...

 • KIO 2632/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...zagranicznego podmiotu trzeciego oraz listy referencyjne podmiotów zagranicznych, na rzecz których były wykonywane usługi wraz... żądania i bez podania m.in., iż w sytuacji, gdy wykonawca nie jest w stanie uzupełnić braków, to winien zastąpić ten podmiot...

 • KIO 2509/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... wyjaśnienie w zakresie rażąco niskiej ceny. W ogólnikowym i lakonicznym wyjaśnieniu wykonawca nie przedstawił żadnych okoliczności, o których mowa w art. 90 ust... u uznanych przewoźników krajowych i zagranicznych oraz posiada rozbudowaną flotę aut ...

 • KIO 2343/17, KIO 2344/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  ... Zamówienia oraz podatek od towarów i usług (nie dotyczy Wykonawców zagranicznych, którzy nie są płatnikami podatku VAT w Polsce). Zgodnie z punktem 4.3.6 OPZ „wykonawca przygotuje komplet materiałów wymaganych do złożenia wniosku o zatwierdzenie projektów...

 • KIO 2390/17

  Orzeczenia KIO, 27-11-2017

  ...zamówienia załączają odrębny JEDZ dla każdego z tych wykonawców, a wykonawca który powołuje się na zasoby innych ma podmiotów ma obowiązek...z pkt. 11.8. SIWZ dotyczącym dokumentów podmiotów zagranicznych, zamawiający wskazał, że w przypadku braku informacji ...

 • KIO 2280/17

  Orzeczenia KIO, 17-11-2017

  ... w zakresie kryterium oceny ofert. Składam wniosek na okoliczność, iż wybrany został wykonawca, który posiadał personel zagraniczny. Powyższy wniosek składam na okoliczność gdyby zamawiający zaprzeczał twierdzeniom przeze mnie złożonym. Przywołuję...

 • KIO 2265/17

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ... typu 8x8, w sposób nieuzasadniony uprzywilejowuje wykonawców zagranicznych, mając na uwadze, iż na rynku krajowym..., a jedynie do liczby ich producentów, co oznacza, że wykonawca otrzyma dodatkowe punkty tylko za to, że zaoferuje podzespoły od ...

 • KIO 2156/17, KIO 2176/17

  Orzeczenia KIO, 03-11-2017

  ... zamówienia. Wykonawca musi dysponować co najmniej trzema osobami (Prawnik Wiodący oraz dwóch Zastępców) posiadającymi uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego (...) lub zawodu adwokata (...) lub które są prawnikami zagranicznymi wykonującymi stałą...

 • KIO 2123/17

  Orzeczenia KIO, 23-10-2017

  ...) SIWZ – odpowiednio sekcja III pkt 1.3 ogłoszenia: „Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu...zdobytych na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących oraz zagranicznych kwalifikacji uznanych w zakresie i na zasadach ...

 • KIO 2084/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  .... 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z pkt 14 ustawy Pzp wykonawca ten powinien zostać wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta na podstawie ...prawo legitymowania się oświadczeniem notarialnym, jeśli zagraniczny rejestr nie obejmuje wszystkich rodzajów skazań ...

 • KIO 2035/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... specyfikacji istotnych warunków zamówienia – wzór umowy, zgodnie z którymi wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z użyciem urządzeń, o ...celu działania na niekorzyść podmiotów zagranicznych będących uczestnikami postępowania o udzielenie...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...nie stoi na przeszkodzie, aby np. notariusz zagraniczny poświadczył i oddał fakt swojego przyjęcia i ...o.o., (…) oraz E.(2) Sp. z o.o., (...) (dalej: Przystępujący/wykonawca Konsorcjum z liderem P. S.A.) złożył pismo procesowe datowane na dzień 11.09....

 • KIO 1898/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania całości przedmiotu Zamówienia oraz podatek od towarów i usług (nie dotyczy Wykonawców zagranicznych, którzy nie są płatnikami podatku VAT w...

 • KIO 1827/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ...zamówień publicznych dotyczące: 2.1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o...warunku. Podkreśla, że terminologia użyta w dokumencie zagranicznym nie musi być identyczna, jak w języku...

 • KIO 1857/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  ...bezpośrednio od wykonawcy. Główny motyw tego wezwania był, że wykonawca nie może powoływać się na doświadczane podmiotu trzeciego w ... wartość na poziomie 3-4 mln, współpracujemy z firmami zagranicznymi Anglia i Chiny. Natomiast mój partner w konsorcjum...

 • KIO 1824/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ...215079- 2017-PL oraz 236967-2017-PL z dnia 7 i 22 czerwca 2017 r. Wykonawca VELAN S.A.S. z siedzibą w Lyon we Francji wniósł odwołanie ...podniósł, że złożenie gwarancji wystawionej 7 przez zagraniczny bank nie zwalnia wykonawcy z obowiązku dochowania ...

 • KIO 1776/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ...ppkt.3) pppkt.1 poprzez zmianę wymagania z SIWZ, aby wykonawca mógł wykazać się dla spełnienia warunku udziału w postepowaniu, iż ...ma Odwołujący, iż tak postawiony warunek faworyzuje wykonawców zagranicznych, gdyż w Polsce biblioteki są finansowane ze ...

 • XXIII Ga 983/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-09-2017

  ... oraz 5% od ceny przewoźnika dla biletów kolejowych na trasach zagranicznych), które zgodnie z zarzutem skarżących „powodują, że wykonawca dopłaca do cen biletów oferowanych przez przewoźników, a tym samym świadczenie nie jest ekonomicznie uzasadnione...

 • KIO 1645/17

  Orzeczenia KIO, 25-08-2017

  ...d n i e n i e I. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie (zwane dalej Zamawiającym), prowadzi postępowanie na wykonanie zamówienia...nieco mniej lakoniczne, a ich treść wprost wskazuje na fakt, iż Wykonawca PLL LOT S.A. ma zamiar wykonać zamówienie: 1. W...

 • KIO 1676/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... wszystkim charakterem współpracy z podmiotem zagranicznym. Wskazał, że szczególnie istotne dla...tym bardziej, że wezwanie obejmowało dokumenty podmiotowe, do których złożenia wykonawca mógł być wezwany na każdym etapie postępowania. 11 Również termin ...

 • KIO 1631/17

  Orzeczenia KIO, 18-08-2017

  ... w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów ... P. w T. A. oraz do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Organ wydający dokument, tj. Policja Izraela informuje na ...

 • KIO 1608/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ... „młodych", jak też przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym lub należących do międzynarodowych grup kapitałowych. Dla spełnienia wymogu określonego w wyjaśnieniach Zamawiającego, Wykonawca byłby zobligowany do uzyskania stosownych decyzji, pozwoleń...

 • KIO 1473/17

  Orzeczenia KIO, 27-07-2017

  ... wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz podatek od towarów i usług (nie dotyczy wykonawców zagranicznych, którzy nie są płatnikami podatku VAT w...

 • C-76/16

  Orzeczenia ETS, 13-07-2017

  ... mogą być: a)      oświadczenia banków lub oddziałów zagranicznych banków, takich jak zobowiązanie do udzielenia pożyczki ... prawa Unii, skoro przedmiot skargi zniknął, gdyż wybrany wykonawca zamówienia publicznego prawie w całości je zrealizował. 23      W...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij