• KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...Zamawiający wskazał, że w odpowiedzi na wezwanie ww. wykonawca złożył uzupełnienie JEDZ wraz z załącznikami, w którym ... podmiotów. Należy zważyć, że uznanie, iż podmiot zagraniczny podlega wykluczeniu z postępowania z racji zastosowania wobec niego...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...ofert może zniechęcić, wręcz uniemożliwić podmiotom zagranicznym udział w postępowaniu, a tym ... przez jego niezastosowanie i nieodrzucenie oferty CMC Ravenna mimo tego, że wykonawca ten nie udowodnił, że cena przez niego zaoferowana nie jest ceną rażąco...

 • KIO 850/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... udział w zarządzaniu podmiotem krajowym ¡podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział...Pismami z dnia 17 kwietnia oraz 23 kwietnia 2018 r. wykonawca potwierdził, iż zaoferowany system spełnia powyższe wymagania. Złożył również ...

 • KIO 857/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ..., a nie narzędzie informatyczne czy też inne cechy za które wprost odpowiada Wykonawca konkretnego systemu; 2. art. 22 ust. 1b pkt 3 w zw...wymiany informacji z systemami zewnętrznymi (krajowymi i zagranicznymi), - realizacją analityki i sprawozdawczości m. ...

 • KIO 682/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...kompleksowa obsługa podróży służbowych krajowych i zagranicznych dla Spółek. Ogłoszenie o zamówieniu ... 1 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy LOT, pomimo że Wykonawca nie udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na wezwanie z art. 90 ust. ...

 • KIO 662/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...ust. 1 zamawiający wyliczył usługi, za które wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie w postaci stałej opłaty ...na 2 (oddzielnie ujęto koszt zakupu biletów lotniczych zagranicznych oraz biletów lotniczych krajowych), zwiększając liczbę wierszy z...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...94 pracowników oraz przedstawił listę pracowników zagranicznych. Zamawiający nie wezwał Odwołującego do wyjaśnienia...Na tym etapie też ma być badany poziom ceny, nawet jeśli wykonawca zmienia założenia co do sposobu wykonania pewnych elementów. W tym miejscu...

 • KIO 594/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ...dofinansowywanych z budżetu państwa i ze środków zagranicznych wynika, że są to nieporównywalne aktywności ...realizacja prac nad SRK ZP ma być wykonana w ramach czterech etapów. Wykonawca wraz z ofertą przedstawić miał kolejne (zgodnie z SIWZ - cztery) ...

 • KIO 480/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ...zakresie rezerwacji i zakupu biletów lotniczych krajowych i zagranicznych oraz rezerwacji i zakupu miejsc noclegowych w kraju... Lotnicze LOT S. A. z siedzibą w Warszawie. Od niniejszych czynności wykonawca WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Tyczynie...

 • KIO 410/18, KIO 449/18, KIO 471/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ...kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia (str. 30 wniosku) wykonawca Fights On wskazał, że polega na zasobach innych podmiotów, tj.... uwagi na fakt, iż DSV Air&Sea jest podmiotem zagranicznym z siedzibą w USA stosuje się do niego szczególny reżim...

 • KIO 432/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  ... na tym, że Wykonawca celowo zaoferował wartości opłat transakcyjnych w niektórych pozycjach formularza oferty poniżej realnych kosztów wykonania czynności obsługi podróży służbowych krajowych i zagranicznych Zamawiającego, zaś finansowanie realizacji...

 • KIO 250/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ...Rozdziału Zamawiający wymagał, aby w ramach kryterium Koncepcja badawcza „Badanie wizerunku polskiej branży meblarskiej na wybranych rynkach zagranicznych" wykonawca przedstawi koncepcję realizacji badania wizerunku polskiej branży meblarskiej na 6 rynkach...

 • KIO 363/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ... z rozdziałem V pkt 1 ppkt 2 lit. a-d SIWZ wykonawca zobowiązany był wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem...przez zastępcę dyrektora biura infrastruktury Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie potwierdzają zakresu prac opisanego w wykazie ...

 • KIO 362/18

  Orzeczenia KIO, 07-03-2018

  ...określił, iż w przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywali oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje ...„usługi przyjmowania wniosków wizowych na rzecz polskich placówek zagranicznych w federacji rosyjskiej”, znak sprawy: amb.mosk....

 • KIO 282/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ...). Postępowanie prowadzone jest przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej na rzecz ww. placówek zagranicznych. I. W dniu 14 lutego 2018 r. wykonawca: spółka BLS International Services Limited z siedzibą statutową w G -4B -1 Extension...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ....2018 r. Niewątpliwie zatem w dacie składania ofert, wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, czym wykazał spełnienie spornego... pięć informacji z systemów informatycznych banków zagranicznych (w Kłajpedzie, Pireusie, Kairze, ...

 • KIO 317/18

  Orzeczenia KIO, 28-02-2018

  ... wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz podatek od towarów i usług (nie dotyczy Wykonawców zagranicznych, którzy nie są płatnikami podatku VAT w...

 • KIO 284/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  ...poszczególnych pakietów w pkt. 6.2.3.2. SIWZ, którymi dysponuje Wykonawca, które należało wpisać w cz. IV lit. C pkt. 9 ... ułatwić ich ocenę zamawiającym, którzy mają do czynienia z wykonawcami zagranicznymi. Na mocy delegacji z art. 59 ust. 2 dyrektywy ...

 • KIO 144/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ...odrębna od określonej w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca ma prawo oczekiwać na powiadomienie o złożeniu ofert po terminie w trybie...Do usług powszechnych zalicza się świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym w ramach obowiązku, o którym mowa w art. 46...

 • KIO 132/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ...3 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty Odwołującego, pomimo że Wykonawca udzielił kompleksowych wyjaśnień, które wskazują na fakt, iż jego.... kompleksowa obsługa podróży służbowych krajowych i zagranicznych zlecanych przez spółki Grupy Kapitałowej PGNiG, ...

 • KIO 69/18, KIO 89/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ...2017/S119-240023 w dniu 24 czerwca 2017 r. W dniu 3 stycznia 2018 r. wykonawca WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Kielnarowej (dalej:...międzynarodowych przewozach pasażerskich w czasie odbywania zagranicznych podróży służbowych Zamawiającego (…)”. W ...

 • KIO 2709/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ...2016 r. oraz 18 kwietnia 2017 r. ani Zamawiający ani ten wykonawca nie mieli wiedzy o realnym wykorzystaniu potencjału, tak po zawarciu umowy z...należy ewentualne czerpanie kruszyw z kopalni zagranicznych. Według wiedzy Odwołującego najbliższe kopalnie ...

 • KIO 2710/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... oraz M. M. i Partnerzy Prawnicza spółka Komandytowa w Warszawie, zwanych dalej „wykonawcą W. T.”. Wobec: 1) czynności oceny oferty złożonej przez wykonawcę W. T... obowiązującymi radców prawnych/adwokatów/prawników zagranicznych. Opracowanie winno zawierać...

 • KIO 2631/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... przewidziano kryterium: „Parametry pożądane - waga 13 % - maksymalnie Wykonawca może otrzymać 13 punktów, z podziałem: a) ilość dostarczonych typów... w ugodzie, postępowaniu polubownym, arbitrażu zagranicznym lub w postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli koszty...

 • KIO 2632/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...zagranicznego podmiotu trzeciego oraz listy referencyjne podmiotów zagranicznych, na rzecz których były wykonywane usługi wraz... żądania i bez podania m.in., iż w sytuacji, gdy wykonawca nie jest w stanie uzupełnić braków, to winien zastąpić ten podmiot...

 • KIO 2509/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... wyjaśnienie w zakresie rażąco niskiej ceny. W ogólnikowym i lakonicznym wyjaśnieniu wykonawca nie przedstawił żadnych okoliczności, o których mowa w art. 90 ust... u uznanych przewoźników krajowych i zagranicznych oraz posiada rozbudowaną flotę aut ...

 • KIO 2343/17, KIO 2344/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  ... Zamówienia oraz podatek od towarów i usług (nie dotyczy Wykonawców zagranicznych, którzy nie są płatnikami podatku VAT w Polsce). Zgodnie z punktem 4.3.6 OPZ „wykonawca przygotuje komplet materiałów wymaganych do złożenia wniosku o zatwierdzenie projektów...

 • KIO 2390/17

  Orzeczenia KIO, 27-11-2017

  ...zamówienia załączają odrębny JEDZ dla każdego z tych wykonawców, a wykonawca który powołuje się na zasoby innych ma podmiotów ma obowiązek...z pkt. 11.8. SIWZ dotyczącym dokumentów podmiotów zagranicznych, zamawiający wskazał, że w przypadku braku informacji ...

 • KIO 2280/17

  Orzeczenia KIO, 17-11-2017

  ... w zakresie kryterium oceny ofert. Składam wniosek na okoliczność, iż wybrany został wykonawca, który posiadał personel zagraniczny. Powyższy wniosek składam na okoliczność gdyby zamawiający zaprzeczał twierdzeniom przeze mnie złożonym. Przywołuję...

 • KIO 2265/17

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ... typu 8x8, w sposób nieuzasadniony uprzywilejowuje wykonawców zagranicznych, mając na uwadze, iż na rynku krajowym..., a jedynie do liczby ich producentów, co oznacza, że wykonawca otrzyma dodatkowe punkty tylko za to, że zaoferuje podzespoły od ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij