• T-280/17

  Orzeczenia ETS, 07-12-2018

  ... mowa w art. 108, umożliwia wykonawcy i powiadomionym instytucjom zamawiającym przedłożenie uwag. Przepis ten stanowi również, że wykonawca i powiadomione instytucje zamawiające mają co najmniej 15 dni na przedstawienie uwag. 46      Jednakże znajdujące...

 • KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  .... z art. 7 ust 1 ustawy Pzp, a to z kolei miało wpływ na wynik postępowania. Odwołujący zwrócił uwagę, że wykonawca B. w piśmie z dnia 26 października 2018 r. pominął całkowicie obligatoryjne aktualnie „wykazanie” łącznego wystąpienia przesłanek z art. 11...

 • VI GC 2167/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 20-11-2018

  ... okresie 4 lat od daty odbioru inwestycji przez inwestora (tj. z dniem 22 grudnia 2012 roku, niesporne). Jednocześnie wykonawca (pozwany) udzielił gwarancji na wykonane prace na okres 60 miesięcy w przypadku konstrukcji i 48 miesięcy w przypadku automatyki...

 • KIO 1935/18, KIO 1948/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... zostałaby cała pula, a przez pozostałe 28 miesięcy wykonawca utrzymywałby bez celu gotowość na poziomie 3000 PF. Kosztu... załącznika nr 9 do siwz (Wzór Umowy). „6.14 Wykonawca w trakcie Okresu Przejściowego jest zobowiązany do weryfikacji, czy przejmowany...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...zauważyć, że oznacza ona dodatkowy koszt w wysokości od 50% (dni robocze) do 100% (noce, dni wolne). W rozważanym przypadku, wykonawca poniesie dodatkowy koszt w wysokości kosztu wytworzenia 13,16 PF (nadgodziny, 50%) a otrzyma wynagrodzenie za 2,5 PF. Dla...

 • VIII GC 294/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-11-2018

  ... wykonanie czynności można było przypisać odpowiedzialność z art. 430 k.c. konieczne jest, ażeby między nim a wykonawcą czynności istniał wskazany w ustawie „stosunek zwierzchnictwa”, tj. taki układ relacji, który zakłada podległość (obowiązek stosowania...

 • KIO 2198/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... Zamawiającym, będzie miał możliwość kontroli ofert innych wykonawców w zakresie spełnienia tego warunku, bowiem tylko Zamawiający i dotychczasowy wykonawca mają możliwość stwierdzenia jakim dotychczas lekiem leczony był pacjent; 3) art. 7 ust. 1 w zw. z...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ...,00 zł.;8,00 zł.;2,50 zł.; 1,50 zł. W przypadku zatem wstrzymania prac z powodu badań archeologicznych, wykonawca będzie zobowiązany do ponoszenia przez cały ten okres opłat, które przypadku małej komory o powierzchni 100m2 mogą kształtować się następująco...

 • T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  ... poprzez naruszenie mających zastosowanie przepisów ustawowych lub wykonawczych lub norm etycznych grupy zawodowej, do której ten wykonawca należy, lub poprzez każde bezprawne zachowanie, które ma wpływ na jego zawodową wiarygodność, gdy tego rodzaju...

 • KIO 2247/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  ... w całości zarzutów podniesionych w odwołaniu jak i okoliczności, iż po stronie Zamawiającego nie przystąpił skutecznie żaden wykonawca, Izba uznała że zachodzą przesłanki do umorzenia postępowania zgodnie z przepisem art. 186 ust. 2 ustawy Pzp...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ... pismem z dnia 18.05.2018 r. oraz jej aktualne potwierdzenie z dnia 18.07.2018 r. Przystępujący był generalnym wykonawcą robót budowlanych w omawianym projekcie. Przystępujący wskazał, że nie jest mu znana rola SITA Waste Services Company Limited przy...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ... zamówienia za oferowaną cenę, bez ryzyka ponoszenia strat przez wykonawcę. W zakresie zarzutu nr 3 lit. a) Zamawiający wskazał, że wykonawca T.S. w złożonych wyjaśnieniach z dnia 21.09.2018 r. podał stawki godzinowe dla inspektorów nadzoru w każdej branży...

 • KIO 2134/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ...do SIWZ dla osób wskazanych do udziału w wizjach lokalnych wraz z harmonogramem wizji. W dniu 15 października 2018 r. wykonawca SPRINT S.A. (dalej: „Odwołujący”) wniósł odwołanie, zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy...

 • KIO 2141/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ...) w odniesieniu do osoby Pana L. W. J., - doświadczenia zawodowego wskazanego w wykazie robót, z których wynika, że wykonawca realizował zakres robót odpowiadający treści warunku 9.4.2. lit. a) i o wartości referencyjnej wskazanej w treści warunku, podczas...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... z dnia 27 lipca 2018 r. wraz z załącznikami IBM wykazał, jakie stawki obowiązywać będą w rozliczeniach pomiędzy IBM a podwykonawcami udostępniającymi zasoby tj. (i) IBM United Kingdom Ltd.; (ii) IBM Polska Business Services sp. z o.o.; (iii) IBM Global...

 • XVII AmA 25/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-10-2018

  ... w ramach konsorcjum z (...). Oferty zostały odrzucone przez zamawiającego jako czyny nieuczciwej konkurencji. Umowę podpisano z innym wykonawcą. W przetargu dotyczącym inwestycji w C. oferta (...) uzyskała 3 pozycję (cena 3 164 175 zł), a oferta...

 • KIO 2041/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ... o kwotę podatku VAT. W związku z tym, w celu porównania ofert nie ma konieczności doliczania do niej podatku VAT. Wykonawca przywołał kilka orzeczeń KIO, w których wskazano, iż określony w przepisie art. 91 ust. 3a Ustawy obowiązek informacyjny nie może...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... tym szkoleń certyfikowanych pozyskiwanych z rynku, więc uzyskuje ceny korzystne. W ocenie Odwołującego w sposób bezsporny Wykonawca Pentacomp, Wykonawca APN oraz Wykonawca SII złożyli oferty z ceną rażąco niską. Powołał się na wyrok KIO z dnia 12 kwietnia...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... w wyroku z dnia 22.02.2018 r. (sygn. akt KIO 233/18 i KIO 234/18), w sytuacji, w której 9 wykonawca z jednej strony wykonuje określone zadanie na podstawie przygotowanej przez siebie dokumentacji, a z drugiej strony w imieniu zamawiającego dokonuje...

 • KIO 1995/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... wtedy, gdy informacja podawana przez wykonawcę jest prawdziwa (przy czym bez znaczenia jest, czy pozwala ona na uznanie, że wykonawca spełnia warunek czy też nie). Odwołujący podkreślił, że z taką właśnie klasyczną konstrukcją błędu mamy do czynienia w...

 • KIO 2174/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... kryteriów dotyczących kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców w zakresie części II poprzez wymaganie wykazania, że wykonawca wykonał co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi zamówienia tj. wykonywał prace remontowe...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... (na zewnątrz)” nie wykonał ani budowy ani przebudowy sieci kabli,  pkt. 8.6.1 lit. f) IDW zgodnie z którym wykonawca miał wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał budowę lub 5 przebudowę urządzeń telewizji...

 • KIO 2091/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... zaniechanie wykluczenia Konsorcjum, podczas gdy wyjaśnienia złożone w ramach procedury self-cleaning (samooczyszczenia) nie potwierdziły, że Konsorcjum jest wykonawcą rzetelnym i możliwym jest odstąpienie od wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt. 4 Pzp. 4 W...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ... przez zamawiającego, o których mowa w pkt 6.3. – 6.5., w odniesieniu do podmiotu na którego zdolnościach polega wykonawca, w przypadku powoływania się na jego zasoby, z uwzględnieniem postanowień pkt A SIWZ, wymieniając zakres żądanych dokumentów, których...

 • KIO 2045/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  .... Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018 zwanej dalej „ustawą pzp”). W dniu 8 października 2018 r. odwołanie wniósł wykonawca Partner XXI Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu – dalej Odwołujący. Odwołujący wniósł odwołanie wobec: 1) Czynności odrzucenia oferty...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... w tym zakresie. Co więcej jedną z ofert w unieważnionym postępowaniu na dostawę autobusów, ładowarek oraz punktu ładowania złożył wykonawca: URSUS BUS S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 7 A, 20-209 Lublin, który załączył do oferty oświadczenie...

 • KIO 2021/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... w brzmieniu ustalonym decyzją nr 14 czy decyzją nr 15 Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu”. Zgodnie z Decyzją 15 z... ppkt 2 Danych do Ogłoszenia, Zamawiający oczekiwał, iż wykonawca w pozycji 2 wskaże miejsce realizacji zamówienia - dokładny ...

 • KIO 2042/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...części (pakietu) 11 postępowania. Odwołanie wobec czynności i zaniechań zamawiającego w postępowaniu, w dniu 5 października 2018 r., wniósł wykonawca SKAMEX Sp. z o. o. Sp. K., z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 38/52 w Łodzi, dalej zwany jako „odwołujący...

 • KIO 2028/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  .... kat. 6P22-25, gdzie zawartość opakowania handlowego opisana została jako 100 oznaczeń, a nie 200 oznaczeń jak opisał to Wykonawca A. VIII. Zgodnie z opisem poz. 37 Formularza cenowego należało zaoferować odczynnik do oznaczania alfa 2 makroglobuliny wraz...

 • KIO 1986/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... 21 września 2018 r. Zamawiający opublikował treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Od treści SIWZ w dniu 1.10.2018 r. wykonawca Altvater Piła sp. z o.o. ul. Łączna 4A 64-920 Piła (dalej jako Odwołujący) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij