• KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ...50 m lub inżyniera kontraktu. Dalej odwołujący stwierdził, że z informacji podanych przez wykonawcę INTERCOR wynika, że wykonawca ten dysponuje osobą proponowaną na stanowisko kierownika budowy, przy czym osoba ta w ramach zadania „Budowa drogi ekspresowej...

 • KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ...„Sokołów Małopolski Północ” (z węzłem) o długości około 7,9 km ". Wykonawca ECM Group Polska S. A. z siedzibą w Warszawie (zwani dalej: ... w Warszawie - do której przystępuje. Trudno zgodzić się, aby wykonawca Ayesa Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie ...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... nie potwierdzają w pełni spełniania wymagań opisanych w ww. punkcie wykonawca otrzyma 0 pkt. W konsekwencji - zamawiający zgodnie z ustalonymi ... natomiast w dniu 6 września 2012r. odstąpiono od umowy z wykonawcą. Na ww. zadaniu pan M.N. nie był zgłoszony ...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ...konsorcjum Mostostal z dnia 22.01.2018 r. Ad.C 4 wynika, że wobec zaplanowanych w PFU obiektów inżynierskich, wykonawca uwzględnił wszystkie wymagania zamawiającego zawarte w SIWZ, w szczególności w PFU, odpowiedziach do SIWZ i jego zmianach. Oświadcza, iż...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...dla wzywania go do złożenia dokumentów w tym zakresie. Przepis art. 26 ust. 3 ustawy Pzp stanowi bowiem, iż jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... Sądu Okręgowego w Gliwicach. Przewodniczący: …………………………………............ KIO 930/18 4 U z a s a d n i e n i e Wykonawca Goldman & White Line Architects Sp. z o.o. Sp. k. z Poznania (61-578) (dalej „odwołujący”) złożył odwołanie dotyczące postępowania o...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... od właścicieli nieruchomości, plik zdjęć (13 sztuk) dotyczących działek 2/11 i 2/16, do których prawo na podstawie umowy dzierżawy, posiada wykonawca ATF sp. z o.o. sp.k. Kopię umowy dzierżawy z dnia 14 marca 2018 roku, w poczet materiału dowodowego...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...w dniu 2 maja 2018 r. W dniu 14 maja 2018 r. wykonawca J. Z. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. ... odmowy wypłaty wynagrodzenia, co w praktyce prowadzi do sytuacji w której wykonawca jest dwukrotnie karany za to samo zdarzenie; 7 6. Art. ...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (art. 22 ust. 1 pkt 22 upzp) - że ww. wykonawca/ firma w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie zalega z opłacaniem podatków...

 • KIO 809/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ...". Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2017/S 247-521094 w dniu 23 grudnia 2017 r. Wykonawca ABB sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 26 kwietnia 2018 r. wniósł odwołanie wobec zaniechania przez...

 • KIO 899/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  .... U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą P.z.p. W dniu 7 maja 2018 roku wykonawca ECM Group Polska Spółka Akcyjna w Warszawie (dalej: odwołujący) wniósł odwołanie wobec czynności i zaniechań przez zamawiającego czynności, do których...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... ryzykiem za należyte wykonanie zamówienia obciążyć wykonawców, jednak tylko wtedy, gdy nie uchybi zasadzie swobody umów (art. 353 1 kc). Wykonawca może bowiem z uwagi na treść siwz i projektu umowy nie ubiegać się o dane zamówienie, a tym samym nie...

 • KIO 823/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... jak w przypadku opisanym wyżej, autorskim rozwiązaniem tym razem firmy Hytera, nieobjętym standardem ETSI DMR. Od niniejszych postanowień SIWZ wykonawca COVERTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wniósł odwołanie w dniu 27 kwietnia 2018 r. Krajowa Izba...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  .... Ponowne ogłoszenie wyniku postępowania dla Pakietu Nr I - w aktach sprawy Część V akt). Oferta nr 3 wybrany wykonawca – przystępujący w sprawie, w wyniku ponownej oceny punktowej oferty otrzymał liczbę punków łącznie 88,19 a oferta odwołującego oznaczona...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... wiążący. W PFU na str. 34 wskazano, że materiały przekazane w t. V siwz nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia, a wykonawca otrzymuje te materiały w celach poglądowych i może je wykorzystać oraz interpretować na własne ryzyko. W tym zakresie zał. 10...

 • KIO 781/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... zakresie, co jest działaniem niedopuszczalnym na gruncie ustawy Pzp. W odpowiedzi na przedmiotowe wezwanie z dnia 11 grudnia 2017 r. Wykonawca Rudpol- OPA Sp. z o.o. przedłożył wykaz osób opatrzony datą 13 grudnia 2017 r. Wykaz ten został uzupełniony o...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ... szkody poniesionej przez European Dynamics Luxembourg z tytułu utraty szansy na uzyskanie spornego zamówienia przynajmniej jako trzeci wykonawca w kaskadzie. 87      Zważywszy na uchylenie pkt 2 sentencji zaskarżonego wyroku, pkt 3 i 4 jego sentencji...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... ofertą, Lafrentz złożył dokument JEDZ, w którym nie wskazał osób do realizacji wymaganych przez Zamawiającego. W dniu 19.01.2018r. wykonawca ten złożył, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, m.in. wykaz osób, skierowanych przez...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... (Część 1 - Sektor Bałuty, Część 3 - Sektor Widzew), w których ofertę złożył również Odwołujący, - zaniechanie uznania, iż wykonawca REMONDIS Sp. z o.o. podlega wykluczeniu z postępowania a jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 24 ust. 1...

 • KIO 677/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  ...umowy w odpowiedzi na pytanie nr 3 dodano ust. 12, zgodnie z którym z tytułu braku realizacji Wniosku o Zmianę wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000% miesięcznego abonamentu za łącznie zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Umowy, która jest...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...FCS podano tylko łączną sumę godzin. W kolumnach dotyczących liczby osób i liczby grup we wzorze FSC Zamawiający wstawił kreski. Wykonawca HYUNDAI w wierszu 27 FCS nie podał ceny jednostkowej za godzinę szkoleń dodatkowych, jak i łącznej ceny za 400 godzin...

 • KIO 539/18, KIO 540/18, KIO 541/18, KIO 542/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... w wyroku z 13.05.2005 r., sygn. akt: II Ca 109/05, w ramach którego wskazał, że okoliczność, że inny wykonawca składa ofertę zgodną z założeniem Zamawiającego, nie ma znaczenia, wystarczy bowiem, że określenie przedmiotu zamówienia mogło wprowadzić w błąd...

 • KIO 658/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 023-049477. Izba ustaliła, że w dniu 6 kwietnia 2018 r. wykonawca Torpol S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Odwołujący) złożył odwołanie w postępowaniu wobec czynności podjętych przez Zamawiającego...

 • KIO 670/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... JK023, została wyprodukowana przez firmę Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd. na specjalne zamówienie wykonawcy Neomed. Wykonawca Neomed jest przedstawicielem firmy Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd. na polskim rynku. Na potwierdzenie powyższego...

 • KIO 662/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.” W ust. 1 zamawiający wyliczył usługi, za które wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie w postaci stałej opłaty transakcyjnej – wśród tych usług (6 punktów) nie ma usługi wystawiania polis...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... S.A. oraz Mar-Bud sp. z o.o. Budownictwo spółka komandytowa (cena ofertowa brutto: 565 800 000,00 zł) oraz wykonawca Budimex S.A. (cena ofertowa brutto: 565 480 000,00 zł). Kwota przeznaczona na realizację zamówienia, jaką Zamawiający podał bezpośrednio...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... zostało wskazane, że w postępowaniu złożono łącznie 7 ofert, zaś oferta z najniższą cena była oferta wykonawcy Elektrotim S.A. Wykonawca Elektrotim S.A. w złożonej ofercie z dnia 05.03.2018 r. zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za łączną kwotę 2...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... robót. Wykaz należy złożyć zgodnie z wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3A do SIWZ. 1.2.3.5. Do wykazu Wykonawca załączy dowody określające czy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa...

 • KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16 grudnia 2017 r., nr 2017-S 242-502574. Ofertę w postępowaniu złożył m.in. wykonawca Dysten Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 91, 41-800 Zabrze (dalej: „Dysten” lub „odwołujący”). Pismem z dnia 30 marca 2018...

 • KIO 669/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... na temat przyczyn odrzucenia oferty. To na podstawie informacji przekazanej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp wykonawca po pierwsze podejmuje decyzję, czy skorzystać ze środków ochrony prawnej, a po drugie – jakie zarzuty sformułować w odwołaniu i...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij