• C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... na cenie. 27      O ile art. 27 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2014/24 stanowi, że w procedurze otwartej każdy zainteresowany wykonawca może złożyć ofertę w odpowiedzi na zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, o tyle dyrektywa ta pozwala instytucjom...

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...      Zgodnie z art. 45 dyrektywy tej dyrektywy, zatytułowanym „Procedura otwarta”: „1.      W procedurze otwartej każdy zainteresowany wykonawca może złożyć ofertę w odpowiedzi na zaproszenie do ubiegania się o zamówienie. Minimalny termin składania ofert...

 • KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp. W dniu 23 sierpnia 2018 r. wykonawca Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kobylarni (dalej jako „Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... ustawy Pzp, wykonawcy Hyundai Rotem Company. W uzasadnieniu wykluczenia Zamawiający wskazał, że w odpowiedzi na wezwanie ww. wykonawca złożył uzupełnienie JEDZ wraz z załącznikami, w którym wskazał m.in. na orzeczenie wobec niego „ograniczenia dotyczącego...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...że stanowisko takie nie zasługuje na aprobatę. Dysponentem oferty składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest bowiem wykonawca, który nie tylko decyduje o jej kształcie, ale również o tym, czy w ogóle taką ofertę zamawiającemu składać...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ...Zgodnie z pkt 7 w Rozdziale IX Załącznika nr 1 do Umowy „Wymagania w zakresie kontroli i monitorowania systemu WRM” wykonawca ma udostępnić zamawiającemu 4 stanowiska do monitorowania systemu WRM w postaci zestawów PC (komputer i monitor) oraz jeden tablet...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ..., to w dokumentacji postępowania powinno się znaleźć pisemne odzwierciedlenie tego faktu. Art. 26 ust. 6 Pzp stanowi, że wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...w przetargu. W tej sytuacji, Izba stanęła na stanowisku, że bez przedmiotowych spornych dokumentów Zamawiający nie mógł uznać, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, skoro Odwołujący nie wykazał ich spełnienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt.12...

 • C-472/16

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ... należy interpretować w ten sposób, że w okolicznościach takich jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, w których wykonawca zamówienia na usługi zarządzania gminną szkołą muzyczną zaprzestaje tej działalności dwa miesiące przed zakończeniem roku szkolnego...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... udziału w postępowaniu Odwołujący, powołując się na treść art. 24 ust 1 pkt 12 ustawy Pzp, podniósł, że to wykonawca ma wykazać, poprzez złożenie wskazanych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i że nie...

 • KIO 1456/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...2 Rongyuan Road, Huayuan Industrial Zone, Tianjin, Chińska Republika Ludowa, (zwanego dalej: „Stecol”), mimo że wykonawca ten podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta odrzuceniu. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ...). Powyższe stanowiło podstawę do wezwania Wykonawcy A do wyjaśnienia treści oferty, co nastąpiło pismem z 13 czerwca br. W odpowiedzi Wykonawca A potwierdził spełnianie przez zaoferowane urządzenie wymagań z pkt 1 ppkt 5, 14, 15 i pkt 2 ppkt 4 OPZ...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ...Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień. W odpowiedzi na powyższe, Wykonawca w piśmie z dnia 21.03.2018r. (znak: 0215/18) potwierdził,...Pzp, wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień. W odpowiedzi na powyższe, w/w Wykonawca, w piśmie z dnia 19.03.2018r, wskazał m.in. ...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... P.z.p. dopuszcza, że wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ale nie może to zakłócać konkurencji pomiędzy wykonawcami, bowiem wówczas, wykonawcy ci podlegają wykluczeniu w trybie art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy P.z.p. 20 Odwołujący...

 • KIO 1342/18

  Orzeczenia KIO, 18-07-2018

  ...w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 czerwca 2018 r. pod numerem 576854-N-2018. W dniu 9 lipca 2018 r. wykonawca Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, dalej: „Odwołujący”, wniósł do Prezesa Krajowej...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... Wykonawcy Robót.” oraz z uwagi na to, że po stronie zamawiającego do postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca, Izba umorzyła postępowanie odwoławcze w tym zakresie, co wynika z punktu 2 sentencji wyroku. Zgodnie z art. 186 ust...

 • KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ...50 m lub inżyniera kontraktu. Dalej odwołujący stwierdził, że z informacji podanych przez wykonawcę INTERCOR wynika, że wykonawca ten dysponuje osobą proponowaną na stanowisko kierownika budowy, przy czym osoba ta w ramach zadania „Budowa drogi ekspresowej...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  .... 11 ust. 8 p.z.p. W dniu 12 czerwca 2018 r. odwołanie wobec czynności zamawiającego w postępowaniu wniósł wykonawca W. B. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "BYŚ" W. B. ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej przy ul. Arkuszowej...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ...że przy ocenie powyższego zarzutu nie mogą mieć znaczenia wyjaśnienia Konsorcjum BANIMEX z dnia 19 marca 2018 r., w których wykonawca zmierza do zmiany treści złożonej oferty w sposób naruszający art. 87 ust. 1 ustawy pzp. Jak podkreślono w wyroku Krajowej...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... (ust. 3). W momencie składania przedmiotowych dokumentów ani nie mieliśmy do czynienia jeszcze z postępowaniem, ani też z wykonawcąWykonawca M wtedy z pewnością takiego przymiotu nie miało. Przepis art. 8 Pzp w takiej sytuacji w całości nie znajduje...

 • KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ...„Sokołów Małopolski Północ” (z węzłem) o długości około 7,9 km ". Wykonawca ECM Group Polska S. A. z siedzibą w Warszawie (zwani dalej: ... w Warszawie - do której przystępuje. Trudno zgodzić się, aby wykonawca Ayesa Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie ...

 • I C 1718/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-06-2018

  ...złoży ofertę, nie mógł się z niej wycofać. W innej sytuacji działania zamawiającego są obdarzone dużą dozą ryzyka, że wybrany wykonawca nie tylko uchyli się od zawarcia umowy, ale także z tego tytułu nie poniesie żadnych materialnych konsekwencji. Zatem, w...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ...II Ca 2194/05)" (KIO 1338/13). Zdaniem odwołującego, skoro jako wykonawca wezwany do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1...cena oferty wykonawcy jest rażąco niska, w sytuacji gdy wykonawca wykazał że na całym zamówieniu osiągnie zysk Zarzut nie ...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... nie potwierdzają w pełni spełniania wymagań opisanych w ww. punkcie wykonawca otrzyma 0 pkt. W konsekwencji - zamawiający zgodnie z ustalonymi ... natomiast w dniu 6 września 2012r. odstąpiono od umowy z wykonawcą. Na ww. zadaniu pan M.N. nie był zgłoszony ...

 • KIO 1080/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  .... 3 000 000 zł brutto Łaźnia wpis do Gminnej Ewid. Zabytków nr 1216 Stolarnia w pis w GEZ nr 1210. Wykonawca w odwołaniu wskazał, że zapis z siwz dotyczący drugiego kryterium oceny ofert (wyżej cytowany) „wskazuje jednoznacznie, że zamawiający z uwagi...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ...konsorcjum Mostostal z dnia 22.01.2018 r. Ad.C 4 wynika, że wobec zaplanowanych w PFU obiektów inżynierskich, wykonawca uwzględnił wszystkie wymagania zamawiającego zawarte w SIWZ, w szczególności w PFU, odpowiedziach do SIWZ i jego zmianach. Oświadcza, iż...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...dla wzywania go do złożenia dokumentów w tym zakresie. Przepis art. 26 ust. 3 ustawy Pzp stanowi bowiem, iż jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp przez jego niezastosowanie i nieodrzucenie oferty CMC Ravenna mimo tego, że wykonawca ten nie udowodnił, że cena przez niego zaoferowana nie jest ceną rażąco niską. 8. CMC Ravenna nie przedstawiła wystarczających dowodów...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41 poz. 238 ze zm.). KIO 886/18 Dnia 4 maja 2018 roku, wykonawca Suntar Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów (dalej „Odwołujący” lub „Odwołujący Suntar”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...13 ust. 1 wzoru umowy („W przypadku opóźnienia w usunięciu awarii w stosunku do terminów określonych w § 12 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 2000 zł za każdą rozpoczęta godzinę opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego w § 12...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij