• C-187/16

  Orzeczenia ETS, 20-03-2018

  ... tego państwa członkowskiego, w tym przypadku wobec ÖS, należy zaznaczyć, że o ile prawdą jest, że wykonawca, któremu udzielono zamówienia drukarskiego, musi spełniać wymogi w zakresie bezpieczeństwa, aby zapewnić poufność informacji podlegających ochronie...

 • KIO 391/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 15 wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wg wzoru określonego zał nr 8 do swiz). 2...

 • C-9/17

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ... w przypadku, o którym mowa w ust. 3. […] 4.      W przypadku gdy umowa ramowa zawierana jest z kilkoma wykonawcami, ich liczba nie może być mniejsza od trzech, o ile istnieje wystarczająca liczba wykonawców spełniających kryteria kwalifikacji lub...

 • KIO 216/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty i przekazał ją wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W dniu 5 lutego 2018 r. wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia tj. Agis Management Group Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zwany dalej...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ...., 6.2.2018 r., 6.5.2018 r. i 6.8.2018 r. Niewątpliwie zatem w dacie składania ofert, wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, czym wykazał spełnienie spornego warunku udziału w postępowaniu. Na powyższe ustalenie nie miał zaś wpływu...

 • KIO 212/18

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ...zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15 lipca 2017 r. pod nr 2017/S 134-275243. Odwołujący wykonawca ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Odwołujący”), wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 209/18

  Orzeczenia KIO, 23-02-2018

  ..., wynikające z treści art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłoszenie przystąpienia złożył wykonawca Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Izba uznała przystąpienie za skuteczne. W dniu...

 • KIO 226/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... na rzecz Bati Invest sp. z o.o., wraz z odpowiednim uwiarygodnieniem okoliczności na jakie się powołuje. W ocenie Izby wykonawca winien złożyć Zamawiającemu umowę podpisaną z Bati Invest sp. z o.o., na podstawie której w sposób obiektywny można określić...

 • KIO 196/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... r. do wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w zakresie rozbieżności w złożonej ofercie. Zamawiający wskazał, że wykonawca za przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych zaoferował cenę 60 000,00 zł netto, 73 800,00 zł brutto, przy czym w tabeli...

 • KIO 220/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ... w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 23 listopada 2017 r. pod nr 2017/S 225-469312. W dniu 5 lutego 2018 r. wykonawca Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „odwołujący”), wniósł odwołanie, w którym zaskarżył opisanie przedmiotu zamówienia...

 • KIO 213/18, KIO 217/18, KIO 223/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  .... (…) Obudowa musi posiadać m.in. czujnik otwarcia obudowy. Czujnik nie zajmuje dodatkowych slotów. Otwarcie obudowy skutkuje zapisem w BIOS. Wykonawca Piomar zaoferował komputery: HP ProDesk 600 G3 SFF Business PC oraz HP ProOne 600 G2 21,5 NT AiO PC, ...

 • KIO 205/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... także zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o...

 • KIO 224/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ....p. i 91 ust. 1 p.z.p., a także art. 7 ust. 1 i 3 p.z.p., wniósł wykonawca Polski Instytut Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, dalej zwany jako „odwołujący”. Wobec...

 • KIO 211/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... możliwe do zastosowania z inicjatywy zamawiającego (por. art. 87 ust. 2, art. 26 ust. 3, art. 22a ust. 6 ustawy)". Wykonawca samowolnie zmienił treść złożonych przez siebie dokumentów. Ponadto Izba stwierdziła, że „przepis art. 22a ust. 6 ustawy z dnia 29...

 • KIO 219/18, KIO 229/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... lub kostki kamiennej o powierzchni minimum 5 tysięcy m2. (…) 9 Zgodnie z Rozdziałem VI. pkt 1 SIWZ do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w...

 • KIO 198/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... i Zamówień Wykonawczych. (pkt 10.2. SIWUR). Zgodnie z Formularzami cenowymi stanowiącymi Załączniki nr 1i, nr 1j i nr 1k Wykonawca powinien podać Stawkę za 1 roboczogodzinę w zł netto, Stawkę za 1 roboczogodzinę w zł netto oraz Cenę realizacji przedmiotu...

 • KIO 204/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W uzasadnieniu faktycznym swojej decyzji Zamawiający podał, że wykonawca zaoferował stawkę rg 10 z narzutami (bez podatku VAT) na roboty nieobjęte eksploatacją w wysokości 10,00...

 • KIO 207/18, KIO 221/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... wzrostu kosztów realizacji zamówienia o więcej niż 4 % ponosiłby wyłącznie wykonawca; 3. art. 7 ust. 1 w związku z art.... w zakresie wzrostu kosztów realizacji zamówienia będzie ponosił wykonawca. Gdyby natomiast umowa o realizację zamówienia była zawarta...

 • KIO 218/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... w trybie przetargu nieograniczonego na leasing operacyjny macierzy hybrydowych klasy enterprise na potrzeby systemów aplikacyjnych ARiMR, wykonawca Atende S.A., ul. Ostrobramska 86, 04-163 Warszawa (dalej „odwołujący”) złożył odwołanie, w którym zarzucił...

 • KIO 166/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... rzeczywistości i nie wymagał będzie zmian istotnych z punktu oceny treści oferty, która przekłada się na przyszłe zobowiązania umowne. Wykonawca winien tak skonstruować 24 treść ofert, by nie wymagała ona wyjaśnień lub zmian, a co najwyżej wymagała ich w...

 • KIO 177/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W ust. 1 pkt 1.1. Zamawiający wskazał, że do oferty wykonawca winien załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W ust. 7 lit. a pkt...

 • KIO 187/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ..., niemniej jednak należy zauważyć, że odcinki objęte oboma etapami będą się ze sobą łączyć i w związku z tym wykonawca III etapu musi uwzględnić w swojej ofercie parametry techniczne przewidywane dla wykonania II etapu budowy, aby połączenie obu odcinków...

 • KIO 202/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... do reprezentowania swoich interesów, tożsamą z niezłożeniem sprzeciwu co do uwzględnienia odwołania. Stwierdzić bowiem należy, iż jeżeli wykonawca nie stawia się na to posiedzenie, to czyni to ze świadomością skutków, jakie brak jego obecności, może...

 • KIO 200/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... Unii Europejskiej w dniu 24 sierpnia 2017 r. pod numerem 2017/S 161-332987. W dniu 2 lutego 2018 r. wykonawca Control Process Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, dalej: „Odwołujący”, wniósł odwołanie, zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 8 ust...

 • KIO 167/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... złożonych wyjaśnień, ma zatem obowiązek zweryfikowania, czy są one realne, poparte wiarygodnymi dowodami, tj. czy w sposób skuteczny wykonawca obalił ciążące na nim domniemanie zaoferowania rażąco niskiej ceny. Jak stanowi bowiem art. 90 ust. 3, nie tylko...

 • KIO 155/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp. W dniu 29 stycznia 2018 r. wykonawca R. P. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą R. P. MEGAMASZYNY w Spóroku (dalej „Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej...

 • KIO 197/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... na pytania dotyczące kalkulacji ceny oferty mogą zostać również podlegać zastrzeżeniu jako tajemnica przedsiębiorstwa. Nie są to informacje, których wykonawca nie może zastrzec w świetle art. 8 ust. 3 Pzp, gdyż zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp, zastrzeżenie...

 • KIO 188/18, KIO 201/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ... w Warszawie (Lider), K. K. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kasta K. K. w zakresie części V zamówienia, pomimo, że wykonawca ten nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, Sygn. akt KIO 201/18 W dniu 2 lutego 2018 r. Odwołujący...

 • KIO 145/18, KIO 173/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ...2 tuneli o łącznej długości co najmniej 500m.”. Sprawa o sygn. akt KIO 173/18: W dniu 29 stycznia 2018 r. wykonawca Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (dalej: „Odwołujący Strabag”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie na treść SIWZ...

 • KIO 192/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ...” (znak sprawy: 5/PN/2018). W dniu 5 lutego 2018 r. przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego zgłosił wykonawca POLSUPER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. W dniu 12 lutego 2018 r. wpłynęła do Izby...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij