• T-182/15

  Orzeczenia ETS, 09-04-2019

  ... odniesieniu do części nr 2 lub części nr 3 pociąga za sobą zakaz składania przez oferenta, działającego jako jedyny wykonawca, członek konsorcjum lub podwykonawca, ofert w odniesieniu do części nr 4 lub części nr 6. Co się tyczy części nr 4 przewidziano...

 • KIO 358/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  ... przez danego wykonawcę danego produktu nie stanowi o tym, że dany Zamawiający ma nabyć ten produkt tylko dlatego, że wykonawca go posiada i chce mu go sprzedać. Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby, żądając produktu o cechach odpowiadających jego...

 • KIO 331/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  ...ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Stosownie do art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa...

 • KIO 277/19

  Orzeczenia KIO, 04-03-2019

  ... ze zm.) zwanej dalej: „Pzp”. W dniu 18 lutego 2019 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wniósł wykonawca Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Energoterm Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, zwany dalej „odwołującym”. Odwołujący zarzucił zamawiającemu...

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ... można tracić ze wzroku, że jest to przepis z zakresu prawa procesowego. W procedurze opartej na przepisach p.z.p. wykonawca winień wykazać zamawiającemu spełnienie przesłanek art. 25 ust. 1 p.z.p., z którymi związane są środki dowodowe, określone w...

 • I C 505/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-02-2019

  ...zł, udział procentowy w cenie ofertowej - 3,69%. Wykonawca oświadczył, że zapoznał się z umową i warunkami realizacji ...piątku, drogą telefoniczną za potwierdzeniem poprzez wysłanie faksu. Wykonawca zobowiązał się do przystąpienia do usunięcia wad w ciągu...

 • KIO 203/19

  Orzeczenia KIO, 19-02-2019

  ... przez Zamawiającego. Pismem z dnia 7 lutego 2019r. zgłosił swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego wykonawca TORPOL S.A. Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje. Na podstawie zebranego w sprawie materiału...

 • KIO 156/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ... przedstawiciel portalu smartpzp stwierdzając w piśmie z dnia 18 grudnia 2018 r., że nie ma możliwości, aby wykonawca złożył ofertę w trybie przetargu nieograniczonego bez potwierdzenia jej podpisem elektronicznym. Mając powyższe na uwadze, Izba zgodziła...

 • KIO 169/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ...rozdz. VII ust. 5 SIWZ, wskazując m.in., wykonawca lub podwykonawca składa – informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym... się do dokumentów Hytera Mobilfunk GmbH. Zdaniem Izby, wykonawca, mimo prawidłowego wezwania w trybie art. 26 ust....

 • KIO 185/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... w przypadku kryteriów ocenianych jako pewne 12 przedziały, można z łatwością ustalić w jakim przedziale znajduje się dany wykonawca, którego oferta podlegała ocenie.. W toku postępowania odwoławczego Odwołujący twierdził, że w oparciu o zestawienie danych...

 • KIO 137/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... miałaby czynić złożony podpis nieważnym, a tym samym dokument opatrzony takim podpisem - nieprawidłowym, prowadzącym do uznania, iż 5 wykonawca nie spełnił określonego przez Zamawiającego warunku. Odwołujący wskazał, że analiza art. 22 ust. 1 pkt 2 i art...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... 8 ust. 1, 2 i 3 ustawy Pzp. Odwołujący wskazuje, że wykonawca Softiq Sp. z o.o. zastrzegł jako tajemnicę i same wyjaśnienia. Zdaniem....02.2019 r. Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpił wykonawca Softiq Sp. z o.o. , ul. Robotnicza 2...

 • KIO 116/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... do pkt 1.1.1 tiret 6 ww. wyroku - poprzez zmianę postanowień wzoru umowy w ten sposób, że wykonawca nie zostanie obciążony karami umownymi z tytułu nieprawidłowej kwalifikacji zgłoszenia przy dochowaniu ustalonego czasu reakcji na zgłoszenie i stosowną...

 • KIO 119/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18 września 2018 r. pod numerem 2018/S 179-406843. W dniu 25 stycznia 2019 r. wykonawca Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, dalej „Odwołujący”, wniósł odwołanie w zakresie części nr I...

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... wyrok KIO z dnia 4 listopada 2013 r., sygn. akt: KIO 2411/13 i KIO 2434/13). Takie rozwiązanie powoduje, że żaden wykonawca nie ma pewności jakim okresem czasu będzie mógł dysponować w celu zestawienia usługi od momentu zawarcia umowy w sprawie zamówienia...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... prac budowlanych wskazał, że przez okres budowy wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ruchu drogami wojewódzkimi...o którym mowa w ust. 3, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Następnie,...

 • KIO 39/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ..., że w ustawowym terminie, tj. do dnia 28.01.2019 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przystąpienia nie zgłosił żaden wykonawca. 5 Następnie Izba ustaliła, iż Zamawiający pismem z dnia 30.01.2019 r. (wpływ pocztą elektroniczną w dniu 30.01...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ... 12 Pzp w zw. z 26 ust. 3 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp, Izba wskazuje, iż wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego potencjału osobowego, dotyczącego dysponowaniem co najmniej sześcioma osobami na stanowisku...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ...ustawy Pzp przewidziano sytuacje, w których Zamawiający zatrzymuje wadium. Zgodnie z ust. 4a zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie...

 • KIO 10/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ...do nałożenia kary w maksymalnej wysokości 3.000,00 zł) Wykonawca byłby obowiązany do uiszczenia kary w wysokości 6.000,00... umów dla cz. 5, 6, 7, 8. Równocześnie, jeżeli Wykonawca nie dotrze na miejsce w określonym terminie i tym samym kara umowna mogłaby...

 • KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... zmianie. Bezpośrednio po zakończeniu aukcji system wygenerował komunikat, iż ofertę z najniższą ceną, znajdującą się na pierwszym miejscu złożył wykonawca Torpol S.A. o godz. 12:47:27, a oferta Odwołującego uplasowała się na drugim miejscu. Izba działając...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... mm x 600 mm (wysokość x głębokość x szerokość). Wykonawca Descoft S.A. WT załączonej do oferty Specyfikacji technicznej oferowanego...urządzenia dla pkt. 3.3. konsola KVM z LCD. Wykonawca w tym wypadku był w stanie szczegółowo określić cale urządzenie główne...

 • KIO 52/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... Izby, złożył oświadczenie o uwzględnieniu w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, zgodnie z art. 186 ust. 2 Pzp. Wykonawca OPSENIO Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (dalej Przystępujący), który zgłosił swoje przystąpienie do postępowania...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  .... Prace Wdrożeniowe będą realizowane przez Wykonawcę od dnia zawarcia Umowy do dnia 30 listopada 2019, a od 1 grudnia 2019 Wykonawca będzie świadczył Usługi. § 3 ust. 2 - Prace Wdrożeniowe nie zakończą się wcześniej niż w przewidzianym dla nich terminie o...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... badania wyrobu Stowarzyszenie Elektryków Polskich Biuro Badawcze ds. Jakości z dnia 23.11.2018 r.” (str. 6). Zarzuty dodatkowe: 1. Wykonawca Aesculap Chifa Sp. z o.o. w formularzu „Opis przedmiotu zamówienia - 7 Załącznik 1a do SIWZ nie zaoferował stacji...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... jest większa niż kwota wskazana w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 14 stycznia 2019 r. wykonawca BICO GROUP Sp. z o.o. w Warszawie wniósł odwołanie. Zachowany został termin ustawowy i obowiązek przekazania zamawiającemu kopii odwołania...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... mowa w art. 24 ust. 8 ustawy”. Na wezwanie Zamawiającego wykonawca Fundamenti złożył w dniu 13 grudnia 2018 r. pismo z dnia 11... mowa w art. 24 ust. 8 ustawy”. Na wezwanie Zamawiającego wykonawca Fundamenti złożył w dniu 13 grudnia 2018 r. pismo z dnia 11...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ..., rodzaj i jakość świadczenia, czas i miejsce jego realizacji oraz inne elementy charakteryzujące świadczenie, do którego wykonania zobowiązuje się wykonawca. Podobnie stwierdził Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z 3 maja 2010 r. o sygn. akt XIX Ga 148/10...

 • KIO 46/19

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... 2019 roku. W dniu 17 stycznia 2019 roku zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego wniósł wykonawca S. K. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowo – Sprzętowe S. K. z siedzibą w Rzeszowie, a...

 • KIO 48/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ..., co umożliwia im podjęcie decyzji co do obniżenia ceny i złożenia kolejnych postąpień. W ocenie Odwołującego - wykonawca powinien otrzymać informację w trybie automatycznym - niezwłocznie po złożeniu postąpienia. Zarzucił, że w toku aukcji przeprowadzonej...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij