• KIO 86/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ...do Wykonawcy w zakresie określonym art. 22 ustawy Pzp. Wykonawca wraz z ofertą złożył oświadczenie na formularzu JEDZ, w którym... r.) przy czym jeszcze przed rozstrzygnięciem i wyborem ofert Wykonawca aneksem z dnia 23.12.2016 r. zmienił treść przedmiotowej...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ....A. -W. zostały złożone z datą 2 sierpnia 2017 r., a oferta została złożona w dniu 3 sierpnia 2017 r. wykonawca na dzień złożenia oferty miał pełną wiedzę, że będzie korzystał z podwykonawstwa wskazanych wyżej podmiotów zarówno w zakresie prac projektowych...

 • KIO 2279/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ... że nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, a Wykonawca wnoszący odwołanie posiadał interes w rozumieniu art. 179 ust. 1 Pzp, uprawniający do jego złożenia. Należy bowiem wskazać...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... powinny być ułożone w kolejności zgodnej z tabelą w rozdziale V.1. Wykonawca S. H. Spółka z o.o. pismem z dnia 05.05... Na str. 5 oferty (str. 3 załącznika nr 2 do SWIZ) wykonawca T. Spółka z o.o. w poz. 27 tabeli zaoferował parametr wpisując: „...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  .... z o.o. także po stronie Zamawiającego. Obaj wykonawcy wnieśli o oddalenie odwołania. Pismem z dnia 5 października 2017 r. wykonawca A. wskazał, że Zamawiający w dniu 5 maja 2017 r. dokonał zmiany brzmienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt...

 • KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ...27 czerwca 2017r. Zamawiający uwzględnił odwołanie w całości. Ponieważ przystępujący do postępowania po stronie Zamawiającego Wykonawca Roche, wniósł sprzeciw od części z uwzględnionych zarzutów, Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznała odwołanie. Sprzeciwem nie...

 • C-198/16 P

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  ... stworzenia banku danych (dodatkowe zadanie nr 27). 5.      Zgodnie z postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia wykonawca powinien również przewidzieć wystarczająco dużo personelu, by oprócz zadań głównych przydzielony do realizacji zadań personel...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  .... a. 28 Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, ... Izba wskazuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ... Dane podawane w ofercie dotyczą tego, za ile wody i energii będzie musiał zapłacić Zamawiający, a nie, ile ich zużyje wykonawca. Jeżeli zużyje ich więcej niż wskazał w ofercie, będzie musiał pokryć koszty w tym zakresie. Ilość odpadów poprocesowych zależy...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...al. (…), Kancelaria - poke 15) lub pocztą elektroniczną (adres e-mail: khodt@gddkia.gov.pl) lub faksem (nr faksu: 89/521- 28-83). Wykonawca w odpowiedzi na powyższe przedłożył w dniu 7 lipca 2017 r. wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. W odpowiedzi na pismo nr...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... na okoliczność, iż cena oferty konsorcjum nie odbiega od cen rynkowych w tym zakresie. Odwołujący podał, że według jego wiedzy wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, nie przedłużył terminu wadium, a ten upływał w dniu 10.10.2017 r...

 • KIO 1998/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... 140 ust. 1 i 3 ustawy, przedmiot dostarczony na etapie wykonywania umowy musi być tożsamy z tym, jaki wykonawca zobowiązał się dostarczyć w ofercie, ten zaś musi odpowiadać określeniu przedmiotu zamówienia zawartemu w specyfikacji. Zgodnie z tym przepisem...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...Inspektora Ochrony Środowiska - zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Wykonawca w piśmie z dnia 10 sierpnia 2017 roku został między innymi wezwany do przedłożenia tego zaświadczenia. W odpowiedzi na...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... w związku brakiem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W dniu 11.09.2017 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wykonawca TRONUS POLSKA Spółka z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa wniósł odwołanie od niezgodnych z przepisami ustawy Pzp...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...r., odwołanie od wobec czynności Zamawiającego w toku badania i oceny oferty wniósł Wykonawca B. S.A. z siedzibą w W. przy ul. (…) dalej ... punkt V ppkt 2 lit c) który stanowi, że "Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ...objęte są utrzymaniem zimowym, a co do których obowiązek taki został określony we Wzorze umowy lub Zasadach. Powoduje to, iż wykonawca nie wie de facto, jaki jest zakres zamówienia, które wycenia w ofercie i zobowiązuje się wykonać ani też, gdzie dokładnie...

 • KIO 1999/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W dniu 6 października 2017 r. przed otwarciem rozprawy, Odwołujący – wykonawca AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego I. S. Spółka Jawna z siedzibą w Gdańsku cofnął odwołanie wniesione do Prezesa KIO w dniu ...

 • KIO 1993/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... a nie jak wymagał Zamawiający - stalową. b. Okoliczność potwierdza sam Wykonawca. Do wyjaśnień z dnia 28 sierpnia 2017r. załączono „Opinię dot. mostu...na skrzyżowaniu ulic S. – G. D. w K. w 2007 roku", którego wykonawcą był S. M. C., R. T. Sp. J. 10 b. W ...

 • KIO 1988/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... zamówienia B. B. s.c. M. K., B. J. w Ł., H. w M. (N.), dalej również jako „Konsorcjum” - wykonawca A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniósł odwołanie 21 września 2017 r. Zachowany został termin ustawowy i obowiązek przekazania...

 • KIO 1990/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... zawierającego zgodę na szerokość sterylizatora inną niż max. 1100 mm. Należy ponadto zauważyć, że w pytaniu nr 20 wykonawca w ogóle nie pytał o szerokość sterylizatora, a jedynie o przestrzeń przewidzianą na montaż sterylizatorów, stąd też odpowiedź na...

 • KIO 1969/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... spodu każdego z ofertowanych box'ów miał wynosić 48 mm (+/- 2 mm) natomiast box produkcji producenta H., który przedstawił wykonawca K. w ofercie uznanej za najkorzystniejszą, głębokość spodu jest ustalona na 42 mm, co nawet przy doliczeniu 2 mm jako...

 • KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 dotyczący zdolności technicznej i zawodowej wskazując, że Wykonawca spełni wspomniany warunek, jeżeli wykaże, „że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres...

 • KIO 1960/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... wyrokiem KIO z dnia 31.07.2017 r. sygn. akt KIO 1432/17, Wykonawca E. Sp. z o.o. z/s w Warszawie wniósł w dniu 18 września...Na posiedzeniu Izby nie stawił się Przystępujący po stronie Zamawiającego Wykonawca A. P. S.A., prawidłowo powiadomiony o terminie ...

 • KIO 1965/17, KIO 1966/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ....412,20 zł. Wypełniając zapisy SIWZ i zapewniając po 2 osoby na każdą z pozycji (personel biurowy i personel pomocniczy) Wykonawca - Konsorcjum TPF musi ponieść minimalne koszty w wysokości 1. okresie projektowania i wykonywania robót: 4.824,40 zł, co...

 • KIO 1986/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...tę czynność i zaniechanie odrzucenia oferty wybranej wniósł wykonawca A.C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z ...mm, 83 mm, 87 mm, 91mm. W tym miejscu wyjaśnień wykonawca podał pełne numery katalogowe i nazwy oraz rozmiary komponentów. Oferta spółki ...

 • KIO 1940/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... OceanStor 2200 V3 firmy H.. 7 Odwołujący argumentował, że wykonawca It. Projekt zaoferował dostawę 1 szt. macierzy dyskowej w... słusznie dostrzegł przystępujący F. nie można wykluczyć, że wykonawca ten w swej konfiguracji technicznej popełnił omyłkę i jego ...

 • KIO 1981/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych 15 przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca w ofercie musi udowodnić, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b prawo...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...w żadnym opisie kolumny 3 tabeli elementów zryczałtowanych. Z tego powodu część Dokumentów wykonawcy podanych w tabeli 2.2. PFU, Wykonawca przypisał do pozycji kosztów ogólnych. Nadmieniamy również, że część pozycji zawartych w tabeli 2.2 PFU, np. poz. 2 i...

 • KIO 1987/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... Pismem z dnia 26 września 2017 r. Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty odwołania. W dniu 29 września 2017 r. wykonawca Technitel Polska S. A. z siedzibą w Łodzi wniósł sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów niniejszego odwołania. Krajowa Izba...

 • KIO 1886/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ...: 1) Rozdział V pkt 5 lit B. 1 SIWZ, w którym Zamawiający wskazał, że o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij