• KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ...w wysokości 4.920.000,00 zł jest rażąco niskim kosztem, której zasadność wykonawca nie wykazał; 6) art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp... r.) wydzieloną z prac obejmujących modyfikację systemu SOW KRS. Wykonawca przyjął zatem dla tego elementu ilość 40.000 rbh, o...

 • KIO 2629/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ...toku realizacji umowy, Zamawiający modyfikuje IPU (załącznik nr 2 do SIWZ), dodając w 5 111 pkt 4 w brzmieniu: 4) Wykonawca nie będzie zdolny do świadczenia usługi Serwisowej w części lub w całości, a w szczególności, jeżeli nie będzie utrzymywał ciągłości...

 • KIO 2627/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... naszej wiedzy i znajomości podmiotów działających w tym segmencie rynku IT, będzie mógł spełnić je samodzielnie co najwyżej jeden Wykonawca. W ocenie Odwołującego jest, w szczególności wobec wymagania w punkcie 4.4 Tabeli w tomie III SIWZ (System musi...

 • KIO 2678/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ...w określonym w ustawie terminie, którego bieg rozpoczyna się od dokonania tej czynności. Wniesienie odwołania, w którym wykonawca podniesie zarzut dotyczący art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopiero na etapie wyboru oferty najkorzystniejszej...

 • KIO 2550/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Siemiatycze. W dniu 3 grudnia 2017 r. wykonawca MPO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (zwany dalej: „Odwołującym”) wniósł odwołanie m. in. na wybór...

 • KIO 2563/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ...), a nadto że ma wskazywać na posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł. Wykonawca S podał, że pomimo zmiany treści art. 26 ust. 3 Pzp aktualne pozostaje stanowisko, zgodnie z którym dopuszczalne jest tylko...

 • KIO 2600/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. 7 Do postępowania odwoławczego zgłosił przystąpienie po stronie Zamawiającego wykonawca Grifols Polska Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, i wnosił o oddalenie odwołania. Zamawiający nie przedłożył...

 • KIO 2616/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... pochodząca od PBS Connect Polska Sp. z o.o., nie potwierdza z jakiego papieru bloki są wykonywane. Dodać należy, że Wykonawca, nie wpisał w formularzu cenowym w kolumnie nr 7, że blok jest z papieru offsetowego 70g/m2. Wobec tego zdaniem Odwołującego...

 • KIO 2630/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... załącznika nr III.1do SIWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych usług spełniających wymagania pkt 5.1.1. SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych zadań. W ofercie Sygnity na str. 31 w załączniku nr III.1 w pkt. 2...

 • KIO 2613/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... VII 2018 r. ? Ile osób, w jakich godzinach w dni tygodnia oraz ile osób w jakich godzinach w weekendy? Odpowiedź: Wykonawca decyduje o zatrudnieniu. Usługa ma być prawidłowo wykonana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Pytanie 8: W załączniku nr 4 do...

 • KIO 2609/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... niskiej ceny to 50 tys. zł, a koszt według oferty Odwołującego wynosił ponad 350 tys. zł - z tego względu Wykonawca ten nie zaoferował przedmiotu zamówienia zgodnie z OPZ, a sama oferta zawiera rażąco niską cenę. Odwołujący stwierdził, iż wykonawcy w...

 • KIO 2623/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 29 listopada 2017 r. pod numerem 2017/S 229-477284. W dniu 11 grudnia 2017 r. wykonawca FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40 (01-040 Warszawa) zwany dalej „odwołującym” wniósł odwołanie wobec...

 • KIO 2607/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...z siedzibą w Warszawie; 3. dokonania ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert ważnych. W dniu 12 grudnia 2017 r. wykonawca ISS Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie...

 • KIO 2567/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020). Wykonawca FBSerwis Karpatia spółka z o.o., ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów wniósł odwołanie wobec zamiaru zawarcia umowy o udzielenie zamówienia...

 • KIO 2610/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... ust. 2 Ppz – w zakresie w jakim dotyczą opisu przedmiotu zamówienia, wniósł o ich nierozpatrywanie. Podniósł, że wykonawca w ich uzasadnieniu kwestionuje postanowienia będące częścią opublikowanej w lipcu 2017 r. specyfikacji, co jest tym samym spóźnione...

 • KIO 2606/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...z o.o. odwołanie w dniu 8.12.2017 r. wniósł wykonawca Budimex S.A, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa. Odwołujący zarzucił...o udzielenie wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca POLAQUA udzielił żądanych wyjaśnień pismem z dnia 24.10.2017 r. ...

 • KIO 2591/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; lub gdy b) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26...z tego przepisu wynika, że przepadek wadium następuje każdorazowo, gdy wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, a więc gdy umowa nie ...

 • KIO 2617/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...., ITS Solutions Sp. z o.o. (dalej: „konsorcjum Szczęśniak), 3) wykonawca SILTEC Sp. z o.o., Zamawiający dnia 21 grudnia 2017 roku, przesłał do...części zarzutów odwołania. Na posiedzeniu przystępujący - wykonawca Siltec oświadczył, że nie wnosi sprzeciwu, co...

 • KIO 2581/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... w § 3 ust. 8, lub w przypadku awarii spalarni przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Wykonawca zobowiązany jest wskazać alternatywną spalarnię, w której odpady określone w § 1 ust. 1 niniejszej umowy pochodzące z...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  .... przez 90 dni, a jedynie przez 79 dni, tj. do 24 października 2017r. W związku z powyższym odwołujący stwierdził, że wykonawca Ansaldo wniósł wadium w sposób nieprawidłowy lub można również uznać, że nie wniósł wadium na cały okres związania ofertą, co...

 • KIO 2599/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... odwoławczego - po stronie zamawiającego, zgłosili: 1) wykonawca H. CEGIELSKI - POZNAŃ S.A., 2) wykonawcy...o., ITS Solutions Sp. z o.o. (dalej: „konsorcjum Szczęśniak), 3) wykonawca SILTEC Sp. z o.o. Zamawiający dnia 21 grudnia 2017 roku, przesłał do ...

 • KIO 2604/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... całości zarzuty przedstawione w odwołaniu. W postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. Termin zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego upłynął w dniu 14 grudnia 2017 r. – kopia odwołania wraz...

 • KIO 2571/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego. 63 Jak bowiem słusznie podniósł rząd polski w uwagach na piśmie, wykonawca nabywa realne doświadczenie nie przez sam fakt bycia członkiem grupy wykonawców i bez względu na to, jaki miał w tę...

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  .... Ślężna 118, 53- 111 Wrocław. 6. Dodatkowym argumentem jest fakt, że Wykonawca Impel Cleaning Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław,...89 ust.2 pkt 3 ustawy. Zamawiający wskazał, że wykonawca przy uwzględnieniu wymagań SWIZ w cenie brutto powinien ująć ...

 • KIO 2602/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... możliwości zakupu opału w tym miejscu poprzez np. tabliczkę informującą o możliwości zakupu opału pod tym adresem. O tablicy informacyjnej wykonawca wspomniał w składanych wyjaśnieniach z dnia 25.10.2017 r. Zamawiający poinformował, że w dniu 15.11.2017 r...

 • KIO 2601/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... odwoławczego - po stronie zamawiającego, zgłosili: 1) wykonawca H. CEGIELSKI - POZNAŃ S.A., 2) ...o., ITS Solutions Sp. z o.o. (dalej: „konsorcjum Szczęśniak), 3) wykonawca SILTEC Sp. z o.o., 4) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: ...

 • KIO 2618/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... powołując się na nieistniejącą niezgodność z treścią SIWZ, na wymogi, których zamawiający nie sformułował w treści SIWZ. Jeżeli wykonawca złożył ofertę, która wpisuje się w warunki określone w SIWZ, to zamawiający nie ma podstawy prawnej do jej odrzucenia...

 • KIO 2622/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... odwoławczego - po stronie zamawiającego, zgłosili: 1) wykonawca H. CEGIELSKI - POZNAŃ S.A., 2) wykonawcy...o., ITS Solutions Sp. z o.o. (dalej: „konsorcjum Szczęśniak), 3) wykonawca SILTEC Sp. z o.o., Zamawiający dnia 21 grudnia 2017 roku, przesłał do ...

 • KIO 2603/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ...2 września 2017 r. pod numerem 2017/S 168-345178. W dniu 8 grudnia 2017 r. wykonawca P. H. E.P.T. Master Sp. z o.o. (dalej: „...poprzez podwyższenie jej ceny o 23% w sytuacji, gdy wykonawca zna już ceny ofert złożonych przez pozostałych wykonawców i może ...

 • KIO 2509/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... zakresie rażąco niskiej ceny. W ogólnikowym i lakonicznym wyjaśnieniu wykonawca nie przedstawił żadnych okoliczności, o których mowa w art....ust. 3 ustawy PZP uzupełnienia tego dokumentu. W odpowiedzi wykonawca 4Visions złożył „Umowę o współpracy” z dnia 9....

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij