• T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  ... poprzez naruszenie mających zastosowanie przepisów ustawowych lub wykonawczych lub norm etycznych grupy zawodowej, do której ten wykonawca należy, lub poprzez każde bezprawne zachowanie, które ma wpływ na jego zawodową wiarygodność, gdy tego rodzaju...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z dnia 14 sierpnia 2018 r., wystosowane na podstawie art. 26 ust. 1 p.z.p., wykonawca Komunalnik, pismem z dnia 22 sierpnia 2018 r. przedstawił kopię decyzji na zbieranie odpadów wydaną przez Starostę S. (sygn. OS...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ... zw. z treścią pkt 1.2.3 ppkt 15 PFU (str. 54) określono ten sam moment w inny sposób, tj.: „Wykonawca Robót nie będzie miał od początku dostępu do działek na terenie których znajdują się stanowiska archeologiczne przeznaczone do badań wykopaliskowych...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...miejsc gromadzenia odpadów („MGO”), z których w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 2 wzoru umowy wykonawca ma odbierać odpady Zamawiający wnosił o oddalenie zarzutu w całości. Jednocześnie Zamawiający wyjaśniał, że w dniu 28 września 2018 r...

 • KIO 1819/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ... wykonawców musi mieć pewność, że dana partia będzie odebrana przez Zamawiającego i zostanie wystawiona faktura. Ponadto co do kwestii usterek, wykonawca nie jest w stanie w pełni rzetelnie ustalić w ciągu 1 dnia, co stało się z licznikiem i z jakiego...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... ZUD jest 14 sztuk, a nie jak wskazuje zamawiający 13 (wskazana przez zamawiającego wartość wymagana jest dla zadania nr 2). Wykonawca w swoich kalkulacjach przyjął 18 operatorów (a więc w samej ilości etatów jest już 4 osobowa rezerwa czego nie dostrzega...

 • KIO 1826/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... 2 i 3 ustawy Pzp, który stanowi, iż wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3... i pkt 3) wzoru umowy, z których również wynika, że wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy przez okres 72 miesięcy od dnia...

 • KIO 1831/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ... stronie Zamawiającego wykonawcy: Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o. i SPRINT S.A., stając się jego uczestnikami. Natomiast wykonawca MAXTO sp. z o.o. S.K.A., zgłaszający przystąpienie po stronie Odwołującego, z uwagi na brak wykazania, przez...

 • XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... zamierza nabyć na rynku towary w drodze zawierania umów w całym okresie ważności tego systemu z każdym wykonawcą zobowiązującym się dostarczać określone towary na z góry ustalonych warunkach, bez dokonywania wyboru spośród zainteresowanych wykonawców i...

 • V AGa 183/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  .... Ale co istotniejsze, taka sytuacja nie została w umowie stron obwarowana terminem, po upływie którego można by uznać, że wykonawca popadł w zwłokę, a co w konsekwencji dawałoby uprawnienie powódce do naliczenia kary umownej. Tym samym nie sposób zarzucić...

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...      Zgodnie z art. 45 dyrektywy tej dyrektywy, zatytułowanym „Procedura otwarta”: „1.      W procedurze otwartej każdy zainteresowany wykonawca może złożyć ofertę w odpowiedzi na zaproszenie do ubiegania się o zamówienie. Minimalny termin składania ofert...

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... na cenie. 27      O ile art. 27 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2014/24 stanowi, że w procedurze otwartej każdy zainteresowany wykonawca może złożyć ofertę w odpowiedzi na zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, o tyle dyrektywa ta pozwala instytucjom...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ...2018 r. pismo z dnia 29 czerwca 2018 r. stanowiące wyjaśnienie w zakresie rażąco niskiej ceny. W bardzo ogólnikowym wyjaśnieniu wykonawca nie przedstawił żadnych okoliczności, o których mowa w art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy. Powołał się jedynie na wieloletnie...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ...związku z art. 24 ust 1 pkt 20 ustawy Prawa zamówień publicznych poprzez uznanie, iż doszło do porozumienia Odwołującego z Wykonawcą ARRIVA Bus Transport Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (dalej: „Arriva) mającego na celu zakłócenie konkurencji między...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ..., że oferta powinna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, czy też, że wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa złożył nieprawdziwe informacje, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 17 ustawy Prawo...

 • KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp. W dniu 23 sierpnia 2018 r. wykonawca Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kobylarni (dalej jako „Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa...

 • KIO 1444/18, KIO 1455/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... warunków udziału w postępowaniu. W dniu 26 lipca 2018 r. przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego zgłosił wykonawca NMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy. Natomiast w dniu 30 lipca 2018 r. przystąpienie do postępowania...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... ust. 1 Pzp, gdyż wyjaśnienia potwierdzają, że oferta wykonawcy HYMON zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a wykonawca HYMON nie wykazał, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, jak i z tego powodu, że Zamawiający w sposób...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... niż ostatnie. Tym samym Odwołujący błędnie zakłada, że wszystkie książki będą gotowe o 6 rano. Jak wyjaśniał wykonawca ALTIX duża część książek zostanie wysłana standardowymi, ogólnodostępnymi usługami kurierskimi (posiadamy podpisane umowy z UPS oraz DHL...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ....000,00 zł za każdy przypadek”, karty przekazania odpadów - raporty z § 5 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy: „1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne ujawnione w związku z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności gdy: (…) 3) raporty...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... automatycznych testów regresji, co było wymagane w wierszu 1, pkt 2 lit a) tiret v tabeli w załączniku nr 10. Wykonawca w dniu 23.04.2018 r. wyjaśnił, że oferowana infrastruktura zawiera warstwy wykonywania automatycznych testów regresji i testy te będą...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... ustawy Pzp, wykonawcy Hyundai Rotem Company. W uzasadnieniu wykluczenia Zamawiający wskazał, że w odpowiedzi na wezwanie ww. wykonawca złożył uzupełnienie JEDZ wraz z załącznikami, w którym wskazał m.in. na orzeczenie wobec niego „ograniczenia dotyczącego...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... nie mogą być ujawniane oraz nie mogą być udostępniane innym 17 wykonawcom i podmiotom trzecim. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do zastrzeżenia i przestrzegania ich poufności.”. Izba podkreśla, że w treści klauzuli nie ma ani jednego słowa...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... W pozostałym zakresie należy złożyć wyjaśnienia zgodnie z wezwaniem z dnia 24 maja 2018r. W dniu 3 czerwca 2018 roku wykonawca wybrany udzielił odpowiedzi: W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 24.05.2018 r. w sprawie udzielenia wyjaśnień mających...

 • KIO 1548/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ...1 pkt 2 Pzp polega albo na niezgodności zobowiązania, które w Sygn. akt KIO 1548/18 8 swojej ofercie wyraża wykonawca z zakresem zobowiązania, którego przyjęcia oczekuje Zamawiający i które opisał w SIWZ, ewentualnie na niezgodnym z SIWZ sposobie wyrażenia...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... 25a) ust. 1 Ustawy, dotyczące tych podmiotów, w formie JEDZ. Uwaga: wypełniając JEDZ w zakresie Część IV: Kryteria kwalifikacji, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji a w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części ...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... w rzeczonej gwarancji przesłanki zatrzymania wadium określonej w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, tj. zatrzymania wadium w przypadku, gdy wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...za rażąco niską. Zaoferowana przez Wykonawcę Comp cena za realizację etapu V znacznie odbiega od standardów i praktyk rynkowych. Wykonawca Comp zaoferował za realizację etapu V kwotę 164 000 złotych netto, z której to kwoty po dokonaniu stosownych obliczeń...

 • KIO 1547/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... budowie torowiska tramwajowego w technologii bezpodsypkowej o długości min. 1000 mtp dla każdej roboty budowlanej – za każde dodatkowe zadanie wykonawca może otrzymać 2 pkt lecz nie więcej niż 10 pkt. Z kolei punkt 3 formularza ofertowego miał następujące...

 • KIO 1532/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...dalej ustawą P.z.p. W dniu 3 sierpnia 2018 roku wykonawca IntraOp Europe GmbH w Düsseldorfie (Niemcy) – dalej: odwołujący – .... minimalny zysk na poziomie 7%, jak również ustawowe stawki VAT. Wykonawca TMS Sp. o.o. wskazał również, że cena wskazana w ofercie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij