• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... Sp. z o. o. przedłożyła wykaz usług, gdzie wykazała wykonanie dwóch usług świadczonych na rzecz Gminy Wałbrzych od 30.06.2016 ... wskazujący na ich spełnienie (tak Izba w wyroku z 31.01.2018 r. sygn. akt KIO 114/18). 44 Oświadczenia i dokumenty inne, niż...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ...wynagrodzenia ryczałtowego lub o rozwiązania umowy, gdyby wykonanie dzieła w dotychczasowym kształcie przez przyjmującego zamówienie ... za orzeczeniem Izby w postaci wyroku z dnia 8 sierpnia 2018 r. sygn. akt KIO 1436/18, że zaskarżone przez Odwołującego...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... prowadzi do naruszenia konkurencji. Wykonawca, który zaoferuje wykonanie przedmiotu zamówienia przy użyciu dwóch pojazdów z normą ... postępowania odwoławczego w sprawie o Sygn. akt KIO 1878/18 (uzasadnienia wyroku pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia lit. a)...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  .... 39 Wykonawca zakłada wykonanie szeregu prac wynikających z... Wobec powyższego zarzut uznano za bezzasadny. KIO 1387/18 Za bezzasadny uznano zarzut naruszenia art....192 ust. 9 ustawy Pzp, w wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba ...

 • KIO 1826/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... 3 Sygn. akt: KIO 1826/18 Uzasadnienie Zamawiający – ...innych wykonawców. Nie wiadomo ile czasu na wykonanie etapu I oraz etapu II będą mieli...1 ustawy Pzp, Izba orzekła jak w pkt 1 sentencji wyroku. 11 O kosztach postępowania Izba orzekła na podstawie art. ...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  .... Jak stwierdził SO w Warszawie w wyroku z 5 stycznia 2007 r. (V...postępowaniu na II część zamówienia zostały złożone: Sygn. akt KIO 1751/18 8 - oferta Odwołującego – 987.793,20 zł;... zawiera rażąco niskiej ceny, a wykonanie umowy będzie dla niego opłacalne, ...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... ceny, którą zaoferowała Arriva. Nie jest możliwe wykonanie zaplecza technicznego dla 50 autobusów o długości 18 ... Kwestie związane z obliczeniem ceny zostały rozstrzygnięte przez Izbę w wyroku KIO 882/18 (w którym Izba oddaliła zarzuty naruszenia ,,art. 89...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...że Zamawiający z urzędu wie, iż sam płacił wielokrotnie więcej za wykonanie tylko audytów dla każdej lokalizacji. HYMON nie zmierzył się z ...w pełni podziela pogląd wyrażony m.in. w wyroku o sygn. akt KIO 2025/14, że ponowienie wezwania nie może stanowić „...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ... o.o. i Laguna sp. z o.o. odpowiadają solidarnie za wykonanie zobowiązania wobec zamawiającego). Polegało ono na tym, że Inneko sp. z ..., gdyż dopiero na skutek wyroku KIO z 09.07.2018 r. o sygn. akt: KIO 1232/18 Zamawiający wybrał ofertę przedmiotowego...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... zawężająco (wyrok KIO z 15.11.2017 r., sygn. akt: KIO 2318/17), podobnie w wyroku KIO z 06.11.2017 r., sygn. akt: KIO 2253/17). Zamawiający... NMG SA dla Fazy II i Fazy IV ceny za wykonanie poszczególnych pozycji w tych fazach w sposób sprzeczny z instrukcją...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...do nazwy np. jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, tak i nie powinno być to uznawane za skuteczne... z 10.VII.2014 r.”.” Z tych względów Izba uznał przykładowo w wyroku KIO z 27.06.2018 r., sygn. akt: 1173/18, że: „Wykonawca...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...udział w przygotowaniu postępowania, co SITWM wykorzystało do zaoferowania niższej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, d) naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp... zaoferowanych przystępującemu. W wyniku wykonania wyroku KIO o Sygn. akt 1205/18 zamawiający ...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...których zobowiązanie wykonuje, jak 6 również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Dodatkowo zarzuca, że gwarancja wadialna, ... powołanymi orzeczeniami wyroki powołane przez przystępującego Parasnake. W wyroku KIO 883/11 z dnia 10.05.2011 r. Izba ...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... ten Wykonawca (podobnie w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 marca 2018r. KIO 341/18), ewentualnie należy wezwać tego Wykonawcę do uzupełnienia wykazu dostaw wraz z dokumentacji poświadczającymi należyte wykonanie zamówień. Zaniechanie wezwania do...

 • KIO 1530/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... LCC BIS i Odwołującym o 68,58%, ale cena za wykonanie przedmiotu zamówienia różni się w zakresie poniżej 1%. Zauważa, że nawet...w postanowieniu z 1.08.2008 r., KIO/UZP 756/08, LEX nr 442749, i wyroku z 11.03.2011 r., KIO 374/11, LEX nr 784821, czy też Sąd...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ..., brak realizacji robót na przekazanych frontach robót, jak i wykonanie wyłącznie 40% zaawansowania robót na inwestycji S-5 świadczy o tym...ochrony dobrze pojętego interesu Zamawiającego, a także treścią wyroku KIO 197/18 z dnia 16 lutego 2018 r., uzyskując...

 • KIO 1532/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... jest rzeczywista i mieszcząca się w rozsądnych granicach, umożliwiających wykonanie zobowiązania. TMS Sp. z o.o. Do wyjaśnień ...nie zostały udowodnione, są niekompletne i (również w kontekście wyroku KIO z dnia 09.07.2018 r.) powinny skutkować odrzuceniem ...

 • KIO 1547/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... Odwołującego informacji (por. analogicznie w wyroku KIO z dnia 19 kwietnia 2017 r., sygn. akt KIO 638/17). W związku z powyższym, ...zatem do wskazania oprócz nazwy zadania obejmującego wykonanie przebudowy lub budowy torowiska tramwajowego, również...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...zakresie, co potwierdza stanowisko tut. Izby (tak KIO w wyroku z dnia 09.11.2017 r., sygn. akt... zobowiązania, mieści się również jego przewidywane nienależyte wykonanie (art. 471 k.c.) bądź wykonanie, które prowadzi do szkody na podstawie zasad innych...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...nie mamy do czynienia. W przywołanym przez Zamawiającego wyroku KIO/UZP 1223/09, na którym Zamawiający zdaje się opierać ... sam nie dokonał takiej czynności, nie wnosił o jej wykonanie. Podnoszenie tego argumentu na etapie odwołania uznać należy za spóźnione...

 • KIO 1527/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...się wyborem oferty Abbott, ale na skutek wyroku KIO musiała być odrzucona (wcześniej odrzucono ofertę ... oraz ilością pozycji odczynnikowych (opisanych w pkt 6). Zamawiający deklaruje wykonanie ok. 1.500 oznaczeń 6 biochemicznych (z ISE) dziennie (w...

 • KIO 1501/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... wg którego wykonawcy obowiązani byli przygotować oferty na wykonanie przedmiotowej roboty budowlanej, nie przewiduje tej instalacji, tak... konkretnym stanie faktycznym. W wyroku KIO z 12.02.2014 r. o sygn. akt: KIO 140/14 KIO zaakcentowała, że zarzut to nie...

 • KIO 1534/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ...tym kontekście Izba przyjęła także argumentacje zawartą w wyroku z dnia 19 grudnia 2016 r. sygn. akt KIO 2280/16, w którym wskazano, że „w ...art. 186 ust. 2 Pzp i nakazać zamawiającemu wykonanie czynności niezgodnych z prawem. Ponieważ sytuacja taka jest nie...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie KIO 2418/16 KIO 2425/16, „skoro oferty wykonawców ...niemożliwa była identyfikacja osoby potwierdzającej należyte wykonanie zamówienia. Niemniej jednak w toku postępowania...

 • KIO 1487/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ...95% 167.163,00 Natomiast dla części II zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę... listopada 1998 r., podobnie KIO w wyroku z dnia 19 maja 2015 r. KIO 911/15). Znalazło to odzwierciedlenie ...

 • KIO 1493/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... Niezależnie od powyższego porównując łączne wynagrodzenie za wykonanie usług stanowiących przedmiot zamówieniu Wykonawcy Global School .... Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 17 listopada 2016 r. KIO 2091/16: „Dobre obyczaje, na które ...

 • KIO 1542/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...05.2016 r. Tymczasem zamawiający powziął informacje, że umowa na wykonanie robót została podpisana 7.12.2012 r., zaś umowa na ... na który zwróciła uwagę Izba w uzasadnieniu wyroku w sprawie KIO 684/18 tzn. zamawiający sprecyzował, że początek biegu...

 • KIO 1479/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...według których oferta powinna obejmować ilość Albumin wystarczającą na wykonanie 7.440 testów podczas, gdy zamawiający zamierza wykonać ...jak i wykonawców (tak np. w wyroku z dnia 17 listopada 2015 roku, sygn. akt KIO 2412/15). Biorąc powyższe pod uwagę, nie...

 • KIO 1489/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową umożliwiająca wykonanie zamówienia w wysokości min. 1.000.000,00 zł”..... Analogicznie stwierdzono w przywoływanym przez Wykonawcę SK wyroku KIO 596/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r. ...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  .... 2 pkt 1 ustawy Pzp. W wyroku KIO z dnia 30 kwietnia 2014 r, sygn. akt KIO 770/14 zostało podniesione, że Izba zauważa, że... jaką wartość Wykonawca przyjął do wyliczenia ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia. W orzecznictwie Izby wyrażony został pogląd,...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij