• KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ...KIO 1202/18 6 Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie...lit. a ustawy Pzp. Wobec powyższego Izba postanowiła jak w sentencji wyroku, orzekając na podstawie przepisów art. 190 ust. 7, art. 191 ust...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... można uznać wykonanie kontraktu, to trudno obronić tezę, że rozpoczęciem robót jest początek budowy jednego z obiektów, nie zaś rozpoczęcie robót w ramach całego zadania. Izba podzieliła także stwierdzenie zawarte w wyroku o sygn. akt KIO 998/18, że...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ...”, a wykonawca Sygn. akt KIO 1057/18 7 otrzyma za wykonanie umowy wynagrodzenie ryczałtowe, to nie.... uwzględniając odwołanie i nakazując zamawiającemu czynności zgodnie z sentencją wyroku. Przy czym Izba nie rozstrzyga zagadnienia przywołanego w odpowiedzi ...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  .... akt: KIO 156/18; KIO 157/18; KIO 158/18, KIO 159/18, KIO 160/18, KIO 161/18), że... Jak słusznie wskazał Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w wyroku z dnia 10 maja 2017 r., sygn. akt... Wysokie kary umowne za nienależyte wykonanie umowy na odbiór i zagospodarowanie ...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... przedmiotu zamówienia odwołujący podał, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie: KIO 930/18 7 ■ projektów wykonawczych, w oparciu o...na odwołanie, pierwszy akapit). Skład orzekający Izby wskazuje, że w wyroku z dnia 22 kwietnia 2010 r. sygn. V CSK 379/09 ...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... do których dostępu nie posiadał Odwołujący w momencie wnoszenia odwołania - wykonanie czynności pozwalających na weryfikację zgodności oferty KAWA.SKA Sp. z o... KIO, które potwierdza wnioski wskazane powyżej. W wyroku z 15.01.2018 r., sygn. KIO 2736/17...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ...jednostce (zamiast m3 podano m2), to Polaqua w swojej ofercie musiałaby założyć wykonanie 651.260 m2 (143.275 m3 : 0,22 m), a więc ... treści oferty w niniejszym postępowaniu. Ponownie powołując treść wyroku KIO jw. skład orzekający w pełni je podziela: „...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ...d n i e n i e do wyroku z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie o sygn. akt KIO 596/18 Zamawiający – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i...pkt 19.1.3.3. Zamawiający wskazał, że: Jako wykonanie zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla ...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... wykonanej dla miasta Zduńska Wola referencje potwierdzające należyte wykonanie usługi. Oba dokumenty złożone są w kopii opatrzonej... wiarygodność dowodzonych tez. Izba podziela stanowisko zawarte w wyroku KIO 2490/17 z dnia 13 grudnia 2017 roku, zgodnie ...

 • KIO 539/18, KIO 540/18, KIO 541/18, KIO 542/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... (formuła wybuduj) czy też ich zaprojektowanie i wykonanie (formuła zaprojektuj i wybuduj). Powyższe potwierdza w swoim orzecznictwie również KIO wskazując, przykładowo w wyroku z 25.08.2017 r., sygn. akt: KIO 1563/17. W związku z tym w pierwszej...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...nowych okoliczności zaistniałych po wydaniu Wyroku KIO z dnia 27 lutego 2018 roku, pod sygn. akt: KIO 1745/17 oraz KIO 1746/17 (dalej: „Wyrok...2 Odwołujący stoi na stanowisku, iż bezrefleksyjne „wykonanieWyroku doprowadziło do sytuacji, w której Pismo z ...

 • KIO 670/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... wykonawcom (np. w wyroku z 04.01.2018 r., KIO 2496/17, KIO 2513/17, KIO 2526/17). Jeśli zatem nawet...oferuje opatrunek rozpuszczalny, wykonany z celulozy. Z kolei rzekome wykonanie specjalne (wersja wojskowa) składa się z warstwy nierozpuszczalnej gazy...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... sieci teleinformatycznych w kompleksie wojskowym w m. Skwierzyna – wykonanie robót budowlanych” (sprawa nr 251.05.18.KA) przy...n i e n i e do wyroku z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt KIO 623/18 Zamawiający – Centrum Zasobów Informatycznych, ...

 • KIO 675/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...w najnowszym orzecznictwie, np. w Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 października 2016r., KIO 1819/16 wskazano iż: "Biorąc ... co do zasady dodatkowy tryb ma umożliwić użytkownikowi wykonanie badania w wyższej niż podstawowa rozdzielczości i uzyskanie...

 • KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...282.783,75 KIO 673/18 10 testy i próby, Wykonanie zasilania tablic, w tym montaż i wykonanie linii kablowej, szafy...uwagę powyższe rozważania i ustalenia, Izba postanowiła jak w sentencji wyroku, orzekając na podstawie przepisów art. 190 ust. 7, art. ...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...potwierdzenie i wykazanie, że możliwe i realne jest rzetelne wykonanie danej pozycji zamówienia za zaproponowaną cenę ze szczególnym uwzględnieniem ...Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 2 listopada 2017 r., sygn. akt KIO 2007/17, KIO 2014/17). Co istotne...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...nr 5 i 6 w Elektrowni Opole - roboty budowlane - wykonanie zbiornika żelbetowego na wody techniczne oraz deszczowe, tunele kablowe, żelbetowe...wyrok KIO z 1 września 2011 r., sygn. akt 1787/11, a także w wyroku KIO z dnia 28 września 2010 r., sygn. akt KIO ...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... udzielenie zamówienia publicznego sektorowego pn.: „Wykonanie robót budowlanych dla Projektu: Rozbudowa i...KIO z 22 lipca 2016 r., sygn. akt KIO 1073/16, czy z 13 marca 2017 r., sygn. akt KIO 385/17). Wobec powyższego orzeczono, jak w pkt 2 sentencji wyroku...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  .... 1 znajduje się zapis „Tabele wynagrodzeń za wykonanie lub wykorzystanie dzieła konserwatorskiego określają wysokość wynagrodzeń autorskich ...nie zostały złożone. Z kolei w wyroku z dnia 28 lipca 2017 r. (Sygn. akt: KIO 1431/17) podniesiono, że to wykonawca...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  ...ustawy Pzp - tak m.in. w wyroku KIO z dnia 8 lipca 2015 r., KIO 1229/15. Uzasadniając zastrzeżenie informacji jako tajemnicy ... swoją cenę ofertową to nie jest również możliwe wykonanie działania matematycznego poprzez odjęcie od ceny oferty kwot wpisanych...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...z 31 stycznia 2018 r. Jest to koszt nieco 32 wyższy niż za wykonanie 2 warstw o grubości 10 cm na trasie głównej, co wynika z ... tajemnicy przedsiębiorstwa w wyjaśnieniach Odwołującego rozstrzygnęła KIO w wyroku KIO 287/16, więc jest ona bezprzedmiotowa. ...

 • KIO 678/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...brzmieniu art. 197 ust. 1 Pzp. Celem odwołania nie była weryfikacja wyroku KIO 266/18, gdyż z jednej strony jako pozbawiony mocy prawnej, którą to...powinien wskazać konkretną czynność, której zaniechanie bądź wykonanie w sposób sprzeczny z Pzp naruszało te ...

 • KIO 630/18, KIO 635/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...netto, który to obiekt oddano do KIO 630/18 i KIO 635/18 8 użytkowania - wydano pozwolenie...drugiej zaś – należyte wykonanie zamówienia. Taki opis ...art. 192 ust. 9 ustawy Pzp, w wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga ...

 • KIO 627/18, KIO 628/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... Sąd, uwzględniając skargę kasacyjną Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 22 stycznia 2016 r...KIO (np. w spawie o sygn. akt KIO 2155/17). Odwołujący podkreślił, że chociaż cena zaoferowana przez niego za wykonanie...

 • KIO 606/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...firma Konsultant Komputer złożyła ofertę na wykonanie integracji z tym systemem na ...wskazać należy na ugruntowaną linię orzeczniczą KIO z której wynika iż: aby...i ustalenia, Izba postanowiła jak w sentencji wyroku, orzekając na podstawie przepisów art. 190 ...

 • KIO 622/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Wykonanie usług w zakresie ratownictwa wodnego ...miernika należytej staranności (tak w Wyroku Sądu Najwyższego z 10 marca 2004 ...Tymczasem zgłoszenie przystąpienia do Prezesa KIO wypłynęło w dniu 11 kwietnia...

 • KIO 607/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ... do pipet umożliwiających prawidłowe wykonanie badania dla wyspecyfikowanych w ..., iż urządzenie to nie Sygn. akt KIO 607/18 20 mieściło się na blacie o ... ustalenia, Izba postanowiła jak w sentencji wyroku. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do ...

 • KIO 433/18, KIO 436/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ..., iż wykonawca Toya Systemy Komputerowe Sp. z o.o. zaoferował wykonanie tych usług za wartość netto 695 000 PLN, wykonawca Cloudware Polska ...Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 26 czerwca 2017 r. sygn. akt: KIO 1187/17). Przenosząc powyższe rozważania...

 • KIO 594/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ...o którym mowa w 87 ust. 2 pkt 3 ustawy (tak: KIO w wyroku z dnia 27 kwietnia 2012 r., 757/12). NIZP złożył ofertę obarczoną ... Zdrowia z dnia 16 lutego 2018 r. w istocie potwierdza należyte wykonanie ww. usługi, tj. w szczególności w związku z treścią i ...

 • KIO 579/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... we Wrocławiu. Przewodniczący: ……………………………… 3 Sygn. akt KIO 579/18 U z a s a d n i...Odwołującego nie jest możliwe należyte wykonanie zamówienia, a tym bardziej...zgodnie ze stanowiskiem Sądu Okręgowego w Gliwicach w wyroku z 29 czerwca 2009 r., sygn. akt...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij