• KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... zawężająco (wyrok KIO z 15.11.2017 r., sygn. akt: KIO 2318/17), podobnie w wyroku KIO z 06.11.2017 r., sygn. akt: KIO 2253/17). Zamawiający... NMG SA dla Fazy II i Fazy IV ceny za wykonanie poszczególnych pozycji w tych fazach w sposób sprzeczny z instrukcją...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...nie mamy do czynienia. W przywołanym przez Zamawiającego wyroku KIO/UZP 1223/09, na którym Zamawiający zdaje się opierać ... sam nie dokonał takiej czynności, nie wnosił o jej wykonanie. Podnoszenie tego argumentu na etapie odwołania uznać należy za spóźnione...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... najdobitniej pogląd ten wyrażono w wyroku z dnia 16 sierpnia 2016 r. o sygn. KIO 1383/16, w którym Izba potwierdziła... - która ze stron wyrządziła drugiej szkodę przez nienależyte wykonanie swoich zobowiązań kontraktowych. Sam Zamawiający w Decyzji ani nie...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... Przewodniczący: ……………………………… ……………………………… ……………………………… 3 Sygn. akt KIO 1319/18 U z a s a d n i...jedynie przedstawiających sygnaturę wyroku zapadłego w innym ... taka, że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby nieopłacalne. Musi ...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ...zamawiającemu, wykazanie zakłócenia konkurencji (tak też KIO w wyroku z 15.9.2017 r. KIO 1819/17). Zamawiający stwierdził, że różnica ... dla stacji metra oraz obiektów STP Mory, 3) wykonanie Planu Ruchu Zakładu Górniczego dla Inwestycji oraz uzyskanie jego ...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... możliwość taka jest co do zasady wyłączona w przypadku umów o wykonanie zamówienia publicznego, gdzie zmiana umowy jest ograniczona do sytuacji w niej... powyżej wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 lutego 2018 roku, sygn. akt: KIO 145/18 i KIO 173/18...

 • KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ...KIO 1202/18 6 Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie...lit. a ustawy Pzp. Wobec powyższego Izba postanowiła jak w sentencji wyroku, orzekając na podstawie przepisów art. 190 ust. 7, art. 191 ust...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... co najmniej jedną usługą, której przedmiotem było wykonanie co najmniej jednego projektu budowlanego i wykonawczego budowy...1 ustawy pzp. Jak podkreślono w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 lutego 2014 r., KIO 96/14: „Nieuprawnione jest w świetle ...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... M umowy o wykonanie przedmiotowego zamówienia), jak...dniu 9 maja 2018 r. w sprawie KIO 730/18, KIO 739/18 Zamawiający, w odpowiedzi na pytanie ...sentencji. 101 O kosztach postępowania (pkt 2 sentencji wyroku) orzeczono stosownie do jego wyniku, na podstawie ...

 • KIO 931/18, KIO 935/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ... - Instrukcja dla Wykonawców pkt 5.1, wydłużając czas na wykonanie Kontraktu z 32 na 36 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, co ...się na stanowisko Izby zawarte w uzasadnieniu wyroku z dnia 26 marca 2015 r., sygn. akt KIO 499/15. Jak wskazał Odwołujący, SEPC ...

 • I C 1718/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-06-2018

  ...zapłaty, zasądzenie zwrotu kosztów procesu oraz o wydanie wyroku wstępnego na podstawie art. 318 § 1 k.p...powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie ...(...) z 8.10.2010 r., KIO/UZP 2091/10, LEX nr 686600). Wobec...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... można uznać wykonanie kontraktu, to trudno obronić tezę, że rozpoczęciem robót jest początek budowy jednego z obiektów, nie zaś rozpoczęcie robót w ramach całego zadania. Izba podzieliła także stwierdzenie zawarte w wyroku o sygn. akt KIO 998/18, że...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ...”, a wykonawca Sygn. akt KIO 1057/18 7 otrzyma za wykonanie umowy wynagrodzenie ryczałtowe, to nie.... uwzględniając odwołanie i nakazując zamawiającemu czynności zgodnie z sentencją wyroku. Przy czym Izba nie rozstrzyga zagadnienia przywołanego w odpowiedzi ...

 • KIO 922/18, KIO 928/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... zamieszczone w sekcji A formularza ofertowego „Łączna cena za wykonanie Dokumentacji Projektowej, o której mowa w Załączniku nr 1... 3 ustawy Pzp. Jak wskazała KIO w wyroku z dnia 3 stycznia 2017 r. (sygn. akt KIO 2391/16; KIO 2392/16) „okoliczność, że ceny ...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... podlegać dyskusji” (wyrok KIO z dnia 13 lutego 2018 r., sygn. akt KIO 185/18). 17. W wyroku z dnia 12 maja 2017... CMC Ravenna. 21. Zgodnie z ofertą CMC Ravenna ceny za wykonanie gwiazdobloków 5 i 8 tonowych dla części 1C skalkulowane zostały następująco:...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ...znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj., że wykonawca: a) posiada... prowadzenia uprzednio analogicznego postępowania, unieważnionego w wyniku wyroku KIO. Wskazuje, że w uprzednim postępowaniu złożono tylko...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  .... akt: KIO 156/18; KIO 157/18; KIO 158/18, KIO 159/18, KIO 160/18, KIO 161/18), że... Jak słusznie wskazał Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w wyroku z dnia 10 maja 2017 r., sygn. akt... Wysokie kary umowne za nienależyte wykonanie umowy na odbiór i zagospodarowanie ...

 • KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...w postępowaniu" (por. Wyrok 16 KIO 1721/11; podobnie KIO w wyroku 2600/11). Innymi słowy, dochowanie zasady proporcjonalności...to wykonał podmiot mający doświadczenie w wykonywaniu podobnych zamówień, a wykonanie co najmniej dwóch dostaw o wartości min. 1,5 ...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... wyrażone w uzasadnieniu wyroku Izby z dnia 20 listopada 2015 r., zapadłego w sprawie o sygn. akt KIO 2399/15, w którym... wprost wynika, że nie we wszystkich lokalizacjach jest możliwe wykonanie usługi, ponadto usługa może być wykonana w różnych okresach ...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... przedmiotu zamówienia odwołujący podał, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie: KIO 930/18 7 ■ projektów wykonawczych, w oparciu o...na odwołanie, pierwszy akapit). Skład orzekający Izby wskazuje, że w wyroku z dnia 22 kwietnia 2010 r. sygn. V CSK 379/09 ...

 • KIO 941/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...wyroku z 15 maja 2013 r., sygn. akt KIO 942/13, wyroku z 4 października 2012 r., sygn. akt KIO 2009/12, wyroku z 30 maja 2016 r., sygn. akt KIO 795/16, wyroku... zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy...

 • KIO 852/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...została odrzucona zgodnie z dyspozycją wyroku KIO w sprawie o sygn. akt: KIO 393/18, a samo postępowanie ...sytuacji gdy jest ona ceną niemożliwą, niewiarygodną, zakładającą wykonanie zamówienia poniżej rzeczywistych kosztów jego realizacji, które obowiązują ...

 • KIO 920/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  .... Przewodniczący: ………………….… 2 Sygn. akt: KIO 920/18 U z a s a d ...wykonanie robót drogowych, w szczególności bezpośredni nadzór nad robotami, 3) wykonanie.... 192 ust. 9 ustawy Pzp, w wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga...

 • KIO 898/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...pojazdów był fakt, że zastosowanie dużych zamiatarek pozwoli na wykonanie usługi w krótszym czasie ze względu na ich wydajność ...tak też wskazano w wyroku sygn. akt KIO 402/11, wyrok sygn. akt KIO 589/13 oraz wyrok sygn. akt KIO 624/16). Odwołujący zarzucił ...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... do których dostępu nie posiadał Odwołujący w momencie wnoszenia odwołania - wykonanie czynności pozwalających na weryfikację zgodności oferty KAWA.SKA Sp. z o... KIO, które potwierdza wnioski wskazane powyżej. W wyroku z 15.01.2018 r., sygn. KIO 2736/17...

 • XXIII Ga 2057/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-05-2018

  ...z pkt 3 tego formularza, przedstawiających ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych kontraktów. Skutkiem tego cena..., że aby skarżący miał interes w zaskarżeniu wyroku KIO musiał wyeliminować z postępowania korzystne oceny ofert (...)...

 • KIO 962/18

  Orzeczenia KIO, 29-05-2018

  ...99 złotych. Konsorcjum Leśne w złożonej ofercie wskazało, że za wykonanie przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 4, oferuje wynagrodzenie w wysokości ...do Krajowej Izby Odwoławczej, która w wyroku o sygn. akt: KIO 497/18 uwzględniła odwołania i nakazała ponowną...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... potwierdzone m.in. w wyroku KIO z dnia 10 kwietnia 2014 r., sygn. KIO 594/14. Nawet jeśli przyjąć,... wykonawcę TPF sp. z o.o. wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. Ponadto, uwzględnia zarzut nr 3 dotyczący naruszenia art. 24 ust. 1 pkt...

 • KIO 902/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ...Warszawie. Przewodniczący: ……………………………. 3 Sygn. akt: KIO 902/18 U z a s a d n... produkt spełnia wymogi SIWZ na wykonanie części zamówienia LIS wraz z 60...jest produkt. Odwołujący na rozprawie przywołał treść wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2010 ...

 • KIO 889/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 889/18 po stronie Odwołującego, B. wykonawcy...czy zaoferowana ww. drukarka umożliwia wykonanie wydruku i kopii w rozdzielczości...ustawy Pzp Izba orzekła w formie wyroku, oddalając odwołanie. O kosztach ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij