• KIO 277/19

  Orzeczenia KIO, 04-03-2019

  ... stwierdził, iż „oświadczenie woli powoda, stanowiące wykonanie przysługującego mu prawa kształtującego, wywołałoby skutek tylko...związku z odmiennym rozstrzygnięciem KIO w wyroku z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie o sygn. akt KIO 119/19 (o którym zamawiający...

 • KIO 203/19

  Orzeczenia KIO, 19-02-2019

  ... się do wskazanego przez Zamawiającego wprost cytatu z wyroku KIO 2611/19 „pod pojęciem elektronicznej kopii takiego oświadczenia lub dokumentu będzie rozumiane wykonanie elektronicznego odwzorowania oryginalnego oświadczenia lub dokumentu sporządzonego...

 • KIO 116/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...2019 r.) nie usunął kwestionowanego na mocy wyroku KIO sygn. akt KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18 zdania w brzmieniu: „wykonawca ponosi ryzyko...Odwołującego, z uwagi na fakt, że wykonanie obowiązku zapewnienia Standardowej Wydajności wyliczonej w sposób...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... oraz wskazanie nierealnego Terminu Kluczowego tj. 18 miesięcy na wykonanie wyspy z odbiorem i przekazaniem do użytkowania gotowego pola refulacyjnego... jest również, że Izba w wyroku z 30 stycznia 2018 r. sygn.: KIO 83/18, w sposób kategoryczny wskazała,...

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... z obowiązującymi przepisami do 6 tygodni (42 dni) 2) Wykonanie projektów - 8 tygodni (56 dni, czas szacunkowy dla projektu... zostało rozwinięte w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 07.01.2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 28/07; KIO/UZP 100/07), w którego...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ...1: Pakiet nr 1 - 01.L.01020304 - wykonanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony ... w wyrokach z: 20 marca 2017 r. sygn. akt KIO 382/17, 7 czerwca 2017 r. sygn. akt 1004/17 oraz...nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Nie...

 • KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ...KIO 530/15, z dnia 28 listopada 2013 r. KIO 2651/13 Sygn. KIO 2055/13 Sygn. KIO 530/15 Sygn. KIO 2651/13, Wyrok z dnia 24 czerwca 2010 r., sygn. KIO/UZP 2012/10, KIO/UZP 1060/10 Tak Izba w wyroku... czy Zamawiający poprzez wykonanie konkretnych czynności w ...

 • KIO 10/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ...KIO (KIO 2546/15, KIO 1117/17) dotyczyły zupełnie odmiennych stanów faktycznych, w wyroku KIO...CR 229/80 ). W przypadkach, w których dłużnik za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy, kryterium, do ...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... tym miejscu podziela pogląd wyrażony w wyroku KIO z dnia 6 czerwca 2018 r., sygn. akt KIO 980/18, 983/18 (na który zresztą ... 1 d OPZ. Po drugie zauważyć trzeba, że wykonanie tych ewentualnych, dodatkowych funkcjonalności, zostało uzależnione od uzgodnień z...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...4 być w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia, o którym mowa w pkt. 6...złożonej w ramach konkursu pracy. W wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z 26...wniesienia odwołania. W licznych wyrokach KIO stwierdzano, że interes ten winien...

 • KIO 2584/18, KIO 2586/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ...i e n i e do wyroku z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt KIO 2584/18 i KIO 2586/18 Zamawiający – 23 Baza ...naciskowość w obrębie całej konstrukcji jednoznacznie wskazuje na wykonanie podpisu mechanicznie w drodze odciśnięcia ze wzornika w...

 • V GC 340/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-01-2019

  ...w przypadku, gdy niewykonanie wezwania było następstwem ... oraz przedmiaru (vide : wyrok KIO z 24.08.2010 r. , KIO/UZP 1678/10). W tym miejscu należy ... uwagę zasługuje teza wynikająca z analizy treści wyroku i uzasadnienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z ...

 • KIO 42/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ...odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W wyroku sygn. akt KIO 1296/16, 1323/16 Izba stwierdziła, że w ... złożenia oferty nie mógł tego uczynić, a wykonanie przedmiotu zamówienia skutkowałoby sankcją w postaci administracyjnej kary...

 • KIO 2710/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...w Warszawie. Przewodniczący: ……………………………… 3 Sygn. akt KIO 2710/18 U z a s a d n i...podziałem na dwie części: Część 1: Wykonanie usług związanych z obsługą oraz eksploatacją ... ze stanowiskiem Sądu Okręgowego w Gliwicach w wyroku z 29 czerwca 2009 r., sygn. ...

 • KIO 2688/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...d n i e n i e do wyroku z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt KIO 2699/18 Zamawiający – Gmina Świdwin, Ośrodek Pomocy ... po stronie wykonawcy, czy też nie oraz czy niewykonanie lub nienależyte wykonanie było istotne.” Przepis art. 24 ust. 5 ...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... było zawiadomienie zamawiającego z dnia 14.12.2018 roku, które należy utożsamiać jako - Wykonanie Wyroku KIO w sprawie połączonej o Sygn. akt KIO 2050/18 i KIO 2069/18. Z zawiadamiania z dnia 14.12.2018 roku wynika, że zamawiający wykonał ponowne...

 • KIO 27/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ...Gdańsku. Przewodniczący: ………………….… 3 Sygn. akt: KIO 27/19 U z a s a d n...konsorcjum beneficjentem wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia...art. 192 ust. 9 ustawy Pzp, w wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga...

 • KIO 2678/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... podkreślenia jest fakt, że brak wykonania polowań umożliwi wykonanie planu łowieckiego, w tym planu pozyskania dzików. Może...orzekający Izby prezentuje stanowisko wyrażone uprzednio w wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt KIO 282/18, tj. że złożenie przez ...

 • KIO 2672/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ...dnia 31 grudnia 2018 r. i obejmowała takie pozycje jak: wykonanie naprawy poziomu P4; naprawa wyświetlaczy systemu informacji podróżnych wraz z...przedsiębiorców. i analogiczne w wyroku KIO z dnia 27 października 2017 r. (sygn. akt KIO 2144/17). Ze względu na...

 • KIO 2711/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ..., że niezależnie od podejmowanych przez niego czynności, konieczny jest wykonanie działań przez producenta, które wymagają minimum 2 godzin. Mając... prawnej. W powyższym wyroku Sąd Okręgowy wskazał, że granice rozpoznania sprawy przez zarówno KIO, jak i Sąd,...

 • KIO 11/19

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ...KIO/UZP/02/09, w wyroku o sygn. akt KIO/UZP 361/10, wyroku z dnia 22 stycznia 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 30/09, jak również w uchwale KIO o sygn. akt KIO/KD... możliwe było zaoferowanie sprzętu, który umożliwia wykonanie badania parametrów CK MB mass i DHEA...

 • KIO 1/19, KIO 2/19

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... zarzutów. Zamawiający wskazał, że w wyroku KIO z dnia 14 czerwca 2017 roku, sygn. akt KIO 1048/17, LEX nr 2323686, Izba wskazała...23.7 SIWZ stanowi, iż wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym - w związku ...

 • KIO 2673/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...KIO 2079/10, Wyroku z dnia 12 maja 2017 r. sygn. akt: KIO 542/17, Wyroku z dnia 26 kwietnia 2017 r. sygn. akt: KIO 703/17, Wyroku z dni 10 marca 2016 r. sygn. akt: KIO 223/16, KIO 224/16, KIO 225/16 KIO..., gwarantują należyte wykonanie umowy C12Z130010 i...

 • KIO 2696/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... Gmina Wrocław (dalej: Zamawiający), prowadzi postępowanie na wykonanie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji dla...zamówień publicznych. Potwierdziła to KIO w wyroku KIO z dnia 2.02.2017 r KIO 140/17, wskazując w ...

 • KIO 2706/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... -15 min.), przygotowanie stanowiska pracy (5-10 min.), wykonanie usługi (tu wartości są różne), likwidacja stanowiska pracy... tego zarzutu odwołujący przytoczył właściwie jedno zdanie z wyroku Izby o sygn. akr KIO 825/15, z którego wynika, że ustalenie cen ...

 • KIO 34/19

  Orzeczenia KIO, 16-01-2019

  ... Pzp; ewentualnie, na wypadek przyjęcia przez KIO braku na tym etapie podstaw do wykluczenia ..., że zakres robót obejmował wykonanie obudowy nadszybia, baszty i pionu... i orzekła, jak w pkt 1 sentencji wyroku. W zakresie zarzutu naruszenia art. 26 ust...

 • KIO 2668/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ...która zgodnie z ustalonym orzecznictwem ma być ceną niegwarantującą wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób należyty i prawidłowy oraz ..." jej wykonywaniu (tak w wyroku KIO z dnia 2011-10-20, KIO 2130/11, KIO 2131/11, KIO 2111/11: „Kara umowna jest skutkiem...

 • KIO 2613/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  .... Odwołujący powołał się na stanowisko Sądu Okręgowego w Krakowie wyrażone w wyroku z dnia z dnia 23 czerwca 2017 r., sygn. XII Ga... pomieszczeń Sygn. akt: KIO 2613/18 11 oraz środki higieny, co powodowało nienależyte wykonanie Umowy. Nadto Odwołujący nie...

 • KIO 2660/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ... z dnia 21 listopada 2018 roku i stanowiło wykonanie tego wyroku zgodnie z jego sentencją jak również szczegółowo odnosiło ...5 listopada 2018 roku, jak również sentencja orzeczenia sygn. akt KIO 2288/18 z dnia 21 listopada 2018 roku oraz treść Wezwania do ...

 • KIO 2671/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ...niego narzędzie informatyczne umożliwiało wykonawcom wykonanie wszelkich czynności, jakie są ...Przechodząc do rozważenia, czy po stronie skarżącego konsorcjum istnieje interes w zaskarżeniu wyroku KIO, dojść należało do wniosku, że w art. 179 ust. 1 p...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij