• KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ...wyroku 18 KIO z 26 października 2016 r. wydanym w sprawie o sygn. akt KIO 1922/16, wyroku KIO z 16 grudnia 2016 r. wydanym w sprawie o sygn. akt KIO 2138/16, wyroku KIO... jednak uwadze odwołującego, że budowa (wykonanie) statku, na gruncie ustawy Pzp jest...

 • KIO 226/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone." (tak KIO w uzasadnieniu wyroku z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie KIO 2253/11), a „Referencje mają potwierdzać wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych...

 • KIO 211/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... Przykładowo w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 września 2017 r. KIO 1723/17 Izba ...w Łomży w przypadku wybrania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa DP 1946N od granicy Gminy Kiwity do DP...

 • KIO 166/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...783 Olkusz-Wolbrom. Do wykazu załączono referencje mające potwierdzać należyte wykonanie robót. W przypadku pozycji nr 2 wystawcą referencji była... za swoje stanowisko KIO wyrażone w wyroku z dnia 20 kwietnia 2017 r., sygn. akt KIO 707/17 co do zasad...

 • KIO 204/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... dokonania wyboru oferty złożonej przez Odwołujących na wykonanie zamówienia, jako najkorzystniejszej. 4 Nadto w ... KIO z dnia 21 listopada 2016 r. (sygn. akt: KIO 2094/16), w którym Izba odwołała się do wyroku z dnia 24 maja 2012 r. (sygn. akt: KIO ...

 • KIO 198/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... wykonanych po bardziej dla niego atrakcyjnej cenie pozwoli mu na wykonanie innych prac po cenie niższej, czy nawet za darmo. ...mogą wynosić 0/00 zł. (tak KIO w wyroku z dnia 19 stycznia 2017 r., sygn. akt: KIO 22/17). Zamawiający wymagał określenia stawki ...

 • KIO 207/18, KIO 221/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... Unii Europejskiej m.in. w wyroku z dnia 22 listopada 2005 r...KIO 207/18, KIO 221/18 Troska o wysoki standard oraz bezpieczeństwo świadczonej usługi przewozowej wymaga potwierdzenia, że potencjalny wykonawca dysponuje doświadczeniem gwarantującym wykonanie...

 • KIO 187/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...przebywających, d) wykonanie analizy i oceny wzajemnego wpływu budowy i eksploatacji obiektów metra KIO 187/18 6 oraz ...postanowiła jak w sentencji wyroku, orzekając na podstawie przepisów art. 190 ust. 7 i art. 191 ust. 2 ustawy Pzp. KIO 187/18 12 O ...

 • KIO 145/18, KIO 173/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ...długości co najmniej 500m.”. Sprawa o sygn. akt KIO 173/18: W dniu 29 stycznia 2018 r. ...KC chodzi o zmianę umowy, której dokonuje sąd w wyroku poprzedzonym procesem sądowym. Artykuły 357¹ KC i 358¹ ... umowy jest bowiem wykonanie zobowiązania zgodnie z ...

 • KIO 183/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ...jest rażąco niska i możliwe jest należyte wykonanie przedmiotu zamówienia przy jej zastosowaniu. Odwołujący ...się na wyroki o sygnaturach: KIO 2184/14 i KIO 2185/14, stwierdził, iż dokonywane przez... nie może w uzasadnieniu wyroku w sposób szczegółowy odnieść ...

 • KIO 128/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ... nie są obiektywnie niezbędne dla osiągnięcia celu, jakim jest wykonanie robót budowlanych. Zamawiający w dniu 29 stycznia 2018 r..... Izba podziela stanowisko przedstawione w wyroku KIO z 8 grudnia 2016 r., sygn. akt KIO 2164/16, gdzie wskazano, iż „...

 • KIO 152/18

  Orzeczenia KIO, 08-02-2018

  ...wymagania” wskazał, iż Zamawiający wymaga, aby faktyczne wykonanie czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. prace...ma przeprowadzonej procedury z art. 90 ust. 1 ustawy. Według wyroku KIO 2200/15 z dnia z dnia 21 października 2015 r. „Podkreślić bowiem...

 • KIO 131/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  .... (tak m.in. KIO 1756/16 z dnia 11.10.2016 r., KIO 2068/16 z dnia 10.11...zawiera rażąco niskiej ceny, a wykonanie umowy będzie dla niego opłacalne,... W tym zakresie Izba podziela stanowisko wyrażone w wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 09...

 • KIO 106/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... wewnętrznych Skarbu Państwa stanowiących zasób OReg AMW Zielona Góra” oferuję wykonanie • Części nr złotych, tj. / słownie złotych: w ...wskazał Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 18 lutego 2016 roku sygn. akt KIO 150/16, powtórzenie wezwania do ...

 • KIO 127/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... 5.7 i wskazał, iż przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi w zakresie transportu szpitalnego, a także, że...w sprawie sygn. akt KIO 857/15 oraz komentarz do... orzeczono, jak w pkt 1 sentencji wyroku. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na ...

 • KIO 59/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...188 392,10 zł netto (czerwiec 2017 r.), podczas gdy wykonanie przeglądu P4 stanowi tylko jedną - choć najpoważniejszą - z pozycji .... 9) wyroku KIO dot. subsydiowania skrośnego, tj. wyroku z 2 lutego 2016 r., sygn. KIO 66/16, KIO 69/16 oraz KIO 73/16, należy...

 • KIO 132/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ...normami SIWZ" (tak: KIO w Wyroku z dnia 8 września 2014 r., sygn. akt: KIO 1736/14). Zamawiający do dnia...niniejszym Postępowaniu ofertę z najwyższą ceną i nie żadnych wątpliwości, iż wykonanie niniejszego zamówienia za tę cenę jest nie tylko możliwe, ale i ...

 • KIO 126/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ...elementów istotnych dla wykonania zamówienia (tak KIO w wyroku z dnia 24 stycznia 2017 r. sygn. akt: KIO 50/17). Na wstępie warto dostrzec ... na cenę oferowaną przez wykonawców za wykonanie przedmiotowego zamówienia publicznego. Innymi słowy Zamawiający...

 • KIO 129/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ... prawidłowego ustalenia stanu faktycznego, nie zaś nieprawidłowe wykonanie czynności arytmetycznych składających się na obliczenie ceny". ...ust. 1 p.z.p." (tak Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku KIO 1539/16 z dnia 31.08.2019.) Po uzyskaniu informacji o błędzie...

 • KIO 115/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ...przez Zamawiającego kosztów, nadal jest ceną realną, umożliwiającą wykonanie zamówienia w warunkach rynkowych i z zyskiem. W... Pzp. Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 23 lutego 2017 r. (KIO 289/17), jeżeli „wezwanie do złożenia wyjaśnień ma...

 • KIO 103/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ... z 14 lutego 2002 r., sygn. III CZP 81/01 wykonanie zobowiązania, którego przedmiotem jest świadczenie pieniężne, może nastąpić przede ... Zamawiającego. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 10 maja 2017 r., sygn. akt KIO 743/17, w którym również uznała ...

 • KIO 113/18, KIO 116/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ...dalej Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Idzikowice w ramach projektu pn. „...powołał się na fragment uzasadnienia wyroku KIO o sygn. akt KIO 618/17, które zapadło w zupełnie...

 • KIO 111/18

  Orzeczenia KIO, 01-02-2018

  ... w Katowicach. Przewodniczący: ………………….… 3 Sygn. akt: KIO 111/18 U z a s a d n i e...zawarta - nakazać wykonanie lub powtórzenie czynności... z art. 192 ust. 9 ustawy Pzp, w wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach...

 • KIO 104/18

  Orzeczenia KIO, 01-02-2018

  ... Warszawie. Przewodniczący: ……………………….…….………… 3 Sygn. akt: KIO 104/18 U z a s a d n...linii energetycznych po stronie nN, wykonanie zasilania szafki SON czy montaż... 192 ust. 9 ustawy Pzp: W wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba ...

 • KIO 68/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ...– w co najmniej kilku przepisach ustawy.” W wyroku KIO 2233/16 Izba wskazała: „Dopuszczalnym jest objęcie tajemnicą ...5 mln złotych brutto przy cenie oferty Comtegra deklarującej samodzielne wykonanie zamówienia za kwotę ok. 2 631 038 zł. Wskazał ...

 • KIO 122/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ...Nowym Sączu. Przewodniczący: ……………………………… str. 3 Sygn. akt: KIO 122/18 U z a s a d n i e ... Chałubińskiego w Zakopanem na wykonanie budowy oświetlenia, przebudowy przyłącza.... Jak trafnie zostało to ujęte w uzasadnieniu wyroku SO w Łodzi z dnia 30.12.2015...

 • KIO 107/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ...złożyło 13 wykonawców z czego Perceptron Sp. z o.o. zaoferował wykonanie zamówienia za 2 908 802,40 zł, a kolejną ofertą była...uzupełniać treść oferty. Powyższe wynika przykładowo z wyroku KIO z 25 lipca 2012 r., sygn. akt: KIO 1474/14: "Przepis art. 87 ust....

 • KIO 98/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ...oraz sądów administracyjnych, w szczególności w wyroku:  KIO/UZP 1754/10, w którym Izba stwierdziła, ... na uprawnieniach wydanych dla podmiotu trzeciego w sytuacji, gdy wykonanie zamówienia publicznego wymaga posiadania stosownych zezwoleń.  NSA w ...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... unieważnieniu pierwszego wyboru oferty najkorzystniejszej w wyniku wyroku KIO 2108/17) ponownie (już trzeci raz) wezwał...on Sali konferencyjnej na 30 osób. Stąd konieczne będzie wykonanie adaptacji budynku tak, aby spełniał wymogi Zamawiającego określone w ...

 • KIO 70/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...odrzuconą. Należy podkreślić, że odwołujący złożył ofertę jedynie na wykonanie II części w/w zamówienia, więc tylko tej części ta decyzja... się w aktach sprawy oraz z wyroku KIO z dnia 11 grudnia 2017 r., sygn. akt KIO 2522/17 (w aktach sprawy) na ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij