• KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...od jej wykonania, tak np. w wyroku KIO z dnia z dnia 18 maja 2015 r. KIO 897/15: „Nie jest celem postępowania o ... i ich cena nie jest uzależniona bezpośrednio od poświęconego na ich wykonanie czasu pracy, ale od wskazanej w ofercie ceny za punkt funkcyjny...

 • KIO 2198/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ...……………………………… Członkowie: …………………………….. ……………………………. 2 Sygn. akt: KIO 2198/18 U Z A S A D N... wykonuje bądź jakich zapowiada wykonanie Zamawiający w związku z ... które następuje po przeprowadzeniu rozprawy i wydaniu wyroku (art. 192 ust. 1 ustawy) oraz...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... w brzmieniu „Wykonawca w Cenie Ofertowej musi uwzględnić wykonanie rozwiązań tymczasowych, które będą niezbędne do funkcjonowania burzowców do...czas realizacji inwestycji. Ponadto w wyroku z dnia 21.02.2017r. (KIO 269/17) KIO podkreśliła, że „zakres usług -...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ...tym miejscu, iż nie tytko zarzut ten jest nieuzasadniony w kontekście wyroku KIO z dnia 04.09.2018 r., ale także w świetle faktu,...różnicę pomiędzy kwotą 3 960 zł wynikającą z oferty 20 na wykonanie weryfikacji geodezyjnej a kwotą 3 690 zł wskazaną przez T.S...

 • KIO 2134/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... ……………..…………….. 3 Sygn. akt: KIO 2134/18 Uzasadnienie Komenda Główna Policji...do siedziby Zamawiającego. Na wykonanie tych czynności, zdaniem ...1 ustawy Pzp, Izba orzekła jak w pkt 1 sentencji wyroku. O kosztach postępowania Izba orzekła na podstawie art. 192 ...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... Warszawa, tytułem wpisu od odwołania, KIO 1993/18 2 2.2. zasądza od...w której wymagane było natychmiastowe wykonanie zamówienia, tak aby od początku... Wobec powyższego Izba postanowiła jak w sentencji wyroku, orzekając na podstawie przepisów art. 190 ust...

 • XVII AmA 25/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-10-2018

  ...przedsiębiorców, który zaoferował wyższą cenę za wykonanie zamówienia i stwierdził zaniechanie jej stosowania z... w ocenie KIO istnienie powiązań ...). Podobne w tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 maja 2014 r., III SK 44/13 ...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...wykonanie zamówienia finansowanego ze środków publicznych. Wskazał orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO 185/18, KIO...wywodzą określone skutki prawne. Jednoznacznie zostało to wskazane w wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2008...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...,00 zł brutto. W zakresie pkt 1.4. formularza ofertowego (Cena za wykonanie Usług szkoleniowych, o których mowa w § 1 ust. 2.1.8. ...też: Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 9 października 2013 r. w sprawie o sygn. akt KIO 2251/13). Mając na względzie ...

 • KIO 1995/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... wykonawcy” (sygn. akt KIO 859/17, KIO 894/17). Podobnie rozstrzygnęła Izba np. w wyroku z dnia 4 maja 2017...jest wybór oferty złożonej przez wykonawcę gwarantującego prawidłowe wykonanie zamówienia finansowanego ze środków publicznych. Jak wskazuje...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... 02-015 Warszawa w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie robót budowlanych oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z ... wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 22.02.2018 r. (sygn. akt KIO 233/18 i KIO 234/18), w sytuacji, w ...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ..., dotyczącej prowadzenia protokołu postępowania (tak w wyroku Izby z 2 stycznia 2017 r. (sygn. akt KIO 2373/160). Z kolei w rozstrzyganej sprawie naruszenie...5 sztuk na całą dostawę; 3.2.10. Wykonanie naklejek i oklejenie wszystkich 20 sztuk autobusów EV, ...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...danego zamówienia (tak w wyroku KIO z dnia 09 kwietnia 2018 r. sygn. akt KIO 520/18). II. Zarzut zaniechania... wykaz osób i wykaz usług w raz z referencjami potwierdzającymi ich wykonanie w sposób należyty. Na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... …………………………. 3 Sygn. akt KIO 1991/18 UZASADNIENIE W dniu 1 ... należy na korzyść wykonawców. Zostało to celnie wskazane w wyroku SO w Nowym Sączu z 18.03.2015 r., ...charakter ryczałtowy, że część kosztów za wykonanie wdrożenia mogło zostać ujęte w cenie za...

 • KIO 2043/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... zamawiającego, ale gwarantujące także wykonanie zamówienia w określonym czasie, bez zbędnej zwłoki ze strony wykonawcy. W powyższym zakresie należy podzielić stanowisko Izby prezentowane w wyroku z dnia 30 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 83/18, gdzie Izba...

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...zakresie Odwołujący przytoczył fragment uzasadnienia wyroku KIO z dnia 19 maja 2016 r., sygn. akt KIO 746/16. Odwołujący zwrócił także ...wskazał również, iż udział osób zaangażowanych w wykonanie dokumentacji projektowej nie powoduje zakłócenia konkurencji, ...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...nowych przepisów.  Wykonanie odpowiednich sprawozdań z wynikami pomiarowymi, równaniami KIO 2020/18 15 korekcyjnymi... pod uwagę powyższe rozważania i ustalenia, Izba postanowiła jak w sentencji wyroku, orzekając na podstawie przepisów art. 190 ust. 7, art. ...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... 2 i 3 ustawy. Także w wyroku z dnia 07 lutego 2018 roku, sygn. akt KIO 131/18. Wskazując na powyższe Odwołujący podnosi,...zabezpiecza koszty przewidywane do poniesienia na w/w zadaniu. Wykonanie zamówienia za zaproponowaną cenę będzie opłacalne dla WOD-BUD ...

 • KIO 1944/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...porównawczych wspólną jednostkę miary – 100 m2 uzyskał następujące ceny za wykonanie tych usług: REJON 1 - OBMIAR 271 901,05 m2 L... o sygn. akt KIO 17/17, KIO 24/17 oraz wyroku z dnia 24 września 2018 r wydanym w sprawie o sygn. akt KIO 1817/18. W związku z...

 • KIO 2015/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...n i e n i e do wyroku z dnia 19 października 2018 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 2015/18 Zamawiający - Narodowy Fundusz Zdrowia z...bowiem łączna wartość tych komponentów jest na tyle duża, że wykonanie tego zamówienia za cenę 861 000,00 zł brutto oznaczałoby ...

 • KIO 2010/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... tak należy wskazać, iż w przywołanym powyżej wyroku sygn. akt KIO 576/17 Izba wskazała, że przez przedstawienie nieprawdziwych ...jedynie 1 352 m kanalizacji grawitacyjnej PCV 200, a więc wykonanie "ok. 2 km" w ramach realizacji tego przedmiotu zamówienia...

 • KIO 2035/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... zamówienia, wytycznych wynikających z wyroku KIO sygn. akt KIO 1303/18, KIO 1310/18, KIO 1322/18), w tym w ...5 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ treścią zarzutu jest m.in. wykonanie czynności niezgodnie z wyrokiem Izby z 20 lipca 2018 r. (nie ...

 • KIO 1939/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... Izby Odwoławczej (dalej „Izba” lub „KIO”) wpłynęło odwołanie ww. wykonawców (dalej „...do ilości czasu poświęconego na wykonanie dzieła. W myśl przepisu art.... O kosztach postępowania (pkt 2 sentencji wyroku) rozstrzygnięto stosownie do jego wyniku, na ...

 • KIO 2009/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...do postępowania odwoławczego o sygnaturze akt KIO 2009/18 po stronie zamawiającego orzeka: ...udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Wykonanie usług objętych Kontraktem IV/2 pn. ...z dokumentacji przetargowej”, Natomiast w wyroku z dnia 2 czerwca 2016 roku...

 • KIO 1983/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... okresie od stycznia 2015 r. do września 2017 r., umowa na wykonanie robót w tym zadaniu została podpisana w dniu 7 sierpnia 2014 r... Krajowej Izby Odwoławczej, która w wyroku z dnia 20 lipca 2018 r. (sygn. akt KIO 1319/18) wydanym w niniejszym postępowaniu,...

 • KIO 1985/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...taka jest co do zasady wyłączona, gdy idzie o umowy o wykonanie zamówienia publicznego. Zmiana umowy jest ograniczona do sytuacji w niej ... (KIO 173/18), z 10.07.2018r. (KIO 1266/18), z 08.08.2018r. (KIO 1436) oraz w wyroku z 13.08.2018 (KIO 1494/18),...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... Sp. z o. o. przedłożyła wykaz usług, gdzie wykazała wykonanie dwóch usług świadczonych na rzecz Gminy Wałbrzych od 30.06.2016 ... wskazujący na ich spełnienie (tak Izba w wyroku z 31.01.2018 r. sygn. akt KIO 114/18). 44 Oświadczenia i dokumenty inne, niż...

 • KIO 1961/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...dnia 06.11.2018 r. terminu związania ofertą na wykonanie zamówienia w częściach 1-18 oraz na przedłużenie okresu ważności wadiów...zakresie podziela stanowisko wyrażone w wyroku KIO z dn. 18.2.2015 r. w sprawie o sygn. akt KIO 217/15 iż możliwość wyrażenia ...

 • KIO 1967/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... azotu z powietrza atmosferycznego używanego dla potrzeb inertyzacji lub wykonanie usług inertyzacji o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż...związku z przywoływaniem przez Odwołującego stosownego wyroku KIO, bowiem wszystkie modyfikacje nastąpiły przed ...

 • KIO 1972/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...rażąco niskiej ceny. Izba podziela stanowisko zawarte w wyroku o sygnaturze akt KIO 17/18, zgodnie z którym nadal aktualność swą ... potwierdzony. Przystępujący złożył wykaz robót, w którym wykazał wykonanie jednej roboty rozbiórkowej na kwotę 2.988.900,00 zł...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij