• KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... ul. Olchowej 14 (35-322 Rzeszów) (sygn. akt KIO 2573/17); B) w dniu 4 grudnia 2017 r.... odwołania, w tym w wykonaniu wyroku Izby, zawsze jest nową okolicznością,...z dnia 7.11.2017 r. wskazał na wykonanie z opóźnieniem jednego z etapów umowy, czego skutkiem...

 • KIO 2629/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ...pogląd został wyrażony przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z dnia 22 lutego 2017 r. (Sygn. akt KIO 234/17), w którym Izba stwierdziła, że:...kluczowa dla stwierdzenia, czy możliwe jest wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez...

 • KIO 2627/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia. Odwołujący podziela stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej wyrażone w wyroku z ... formie prezentacji autorskiego oprogramowania Unisoft S.A. Sygn. akt KIO 2627/17 20 12. Zeznań SoftHard S.A. - na okoliczność...

 • KIO 2623/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...zamówienia. Podzielono w tej mierze argumentację zawartą w wyroku KIO 989/13 oraz w wyroku KIO 2191/15. Mając powyższe na uwadze Izba uznała, że...mieć miejsca. Ponadto jak wskazano powyżej wykonanie alternatywnego wniosku zgłoszonego przez odwołującego na ...

 • KIO 2630/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...stanowisko tut. Izby wyrażone w wyroku z dnia z dnia 15 maja 2012 roku, sygn. akt KIO 858/12, KIO 861/12. Sygnity jako profesjonalny ...ma jedynie potwierdzać należyte wykonanie – tak wyrok sygn. akt KIO/UZP 376/09, wyrok sygn. akt KIO 1348/13. Po dokonaniu ...

 • KIO 2567/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... którym w przypadku reorganizacji podmiotu, któremu powierza się wykonanie zamówienia, można posłużyć się wiarygodnymi prognozami handlowymi, jeżeli...powtórzenie fragmentu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 lutego 2017 r. (sygn. akt KIO 96/17), ...

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...Natomiast oferent Impel Cleaning zaoferował cenę netto za wykonanie usługi przez okres 12 miesięcy na terenach ... (tak wyr. KIO z: 4.5.2010 r., KIO/UZP 664/10; 10.6.2009 r., KIO/UZP 684/09). Odwołujący zarzucił... prawna uzyskania wyroku odpowiedniej treści ...

 • KIO 2581/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...znaczenie tylko w kryterium oceny ofert w kryterium pozacenowym" (wyroku KIO z dnia 23 sierpnia 2016 roku, sygn. akt 1368/16).....p. W ocenie Izby nie budzi wątpliwości fakt, iż wykonanie przedmiotu zamówienia co do zasady winno odbywać się z wykorzystaniem ...

 • KIO 2571/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... przeciwna linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej. M.in. w wyroku KIO 43/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. wskazano: Sam... zrealizowanych dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie) oraz dokumenty przedmiotowe, w tym wyniki testów ...

 • KIO 2509/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ...ust. 1 ustawy Pzp dokonaną w wyroku z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie o sygn. KIO 2395/16, gdzie Izba uznała, że ..., że miał wątpliwości, czy Przystępujący w tej cenie oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ, co również w...

 • KIO 2574/17, KIO 2576/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ...żądania odwołania – odwołanie o sygn. KIO 2574/17 Odwołujący – wykonawcy wspólnie ubiegający się...rzeczywistego wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, oferta ...sentencji. Izba w sentencji wyroku nakazała Zamawiającemu powtórzenie czynności...

 • KIO 2568/17, KIO 2597/17, KIO 2605/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ...wyroku KIO z dnia 10 marca 2017 r. (sygn. akt KIO 339/17). W wyroku KIO z dnia 23 listopada 2015 r. (sygn. akt 7 KIO 2400/15, KIO... głowica typu Convex jaką jest Lumify C5-2 uniemożliwia wykonanie badania przez przestrzeń międzyżebrową, ze względu na kształt...

 • KIO 2559/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ... 2008 r., sygn. akt XIX Ga 128/08). W wyroku z dnia 28 marca 2013 roku KIO przyjęła, że o cenie rażąco niskiej można mówić, gdy oczywiste jest, że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę za podaną cenę byłoby nieopłacalne (sygn...

 • KIO 2586/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ...pierwsze - wątpliwe, aby wykonanie wszystkich obowiązków umownych wobec ...wyroku KIO z 14.06.2016 r., sygn. akt: KIO 962/16, czy też w wyroku KIO z 06.09.2016 r., sygn. akt: KIO 1598/16, jak i w wyroku KIO z 24.08.2017 r., sygn. akt: KIO 1637, sygn. akt: KIO...

 • KIO 2569/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ... zużytych jego fragmentów nowymi. Za remont nie można uznać wykonanie prac, w wyniku których obiekt uzyskuje inne parametry i wymiary... się do tego skład orzekający KIO w wyroku z dnia 12 sierpnia 2009 r., KIO/UZP 963/09. Podsumowując Odwołujący stwierdził,...

 • KIO 2483/17, KIO 2484/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... wynoszą konkretną kwotę to inni wykonawcy muszą również oferować wykonanie tej samej usługi za zbliżoną cenę. Tymczasem oczywistą kwestią...tak Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 26 czerwca 2017 r. sygn. akt: KIO 1187/17). Przenosząc powyższe rozważania...

 • KIO 2535/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...ceny po nowelizacji”. Podnosi, że wykonawca Memfis zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 1.094.198,34 ...z utrwalonym orzecznictwem KIO (KIO 1573/17; KIO 1584/17) za... przedsiębiorcy lub klienta. Jak wskazuje w wyroku z dnia 9 grudnia 2011 r. ...

 • KIO 2543/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... spełnia wymagania przepisu art. 90 ustawy Pzp oraz stanowi wypełnienie wyroku KIO o sygn. akt 2098/17 i zaniechania odrzucenia jego oferty na... wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W ocenie Izby wskazanie...

 • KIO 2547/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...że w sytuacjach ewidentnych wyjść poza Pas Drogowy możliwe będzie wykonanie Remontu nawet jeśli droga aktualnie nie mieści się w ...: Postanowienie KIO z dnia 7 września 2011 r., sygn. KIO 1842/11). Podobnie w wyroku z dnia 8 grudnia 2016 KIO stwierdziło, że...

 • KIO 2518/17, KIO 2531/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...i e n i e do wyroku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawach o sygn. akt KIO 2518/17, KIO 2531/17 Zamawiający – Operator Gazociągów Przesyłowych...zamówieniu i SIWZ. Odwołujący MGGP S.A. zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę najlepszą, która przy tym...

 • KIO 2525/17, KIO 2529/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ...prawnych do chwili uprawomocnienia się wyroku, chyba że sąd postanowi...dotyczący niezmiennej ceny jednostkowej i braku klauzuli waloryzacyjnej (KIO 2525/17) Izba ustaliła, że zgodnie z § 3... 2 dni robocze, zlecić wykonanie przedmiotu umowy innemu Wykonawcy, ...

 • KIO 2523/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... faktycznymi prawnego i faktycznego podjętych decyzji. Jednocześnie w przypadku dalszego prowadzenia Postępowania, Odwołujący wnosi o wykonanie przez Zamawiającego wyroku KIO z dnia 6 lipca 2017 roku zgodnie z jego sentencją. W związku z cofnięciem przez...

 • KIO 2507/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ...cenach. Zamawiający nie kwestionował proponowanych cen. W wyroku sygn. KIO 1798/17 Izba wprost wskazuje, jakie okoliczności mogłyby być... 4,40 zł jest niższa niż stawka przyjęta w kosztorysie na wykonanie sieci (12,00 zł), 4. ceny materiałów są niższe od...

 • KIO 2532/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... z tą kalkulacją (DOWÓD: KALKULACJA - do przedłożenia na rozprawie KIO Odwołujący wyjaśnia, że na podstawie art. 9m u.c.p...oraz manipulacji stawkami, wykonanie przedmiotowej usługi za ...ww. twierdzenia należy przytoczyć fragment wyroku Izby, zgodnie z którym ...

 • KIO 2546/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ...działalności”). Jak stwierdził NSA w wyroku z 22.09.2010r., ...KIO z 08.02.2017 r., sygn. akt: KIO 170/17; wyrok KIO z 05.07. 2016 r., sygn. akt: KIO 1085/16, wyrok KIO z 11.01.2016 r., KIO 2794/16, wyrok KIO... 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w ...

 • KIO 2540/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ...w wyroku zapadłym w sprawie o sygn. akt KIO 630/16, wyroku z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie o sygn. akt KIO 2602/13, wyroku z... 1 011 131, 27 zł brutto. Wykonawca w ofercie zaproponował wykonanie zamówienia na Część I Wałcz cenę 718 794,41 zł (brutto...

 • KIO 2491/17, KIO 2511/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ...uwzględnił odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 2511/17 w części, tj. w zakresie ... zamówienia, a także, że zaoferował wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, co...zauważyć – za stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z 5 czerwca 2013 r., sygn. akt ...

 • KIO 2579/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ...: ………………….…… Członkowie: ……………………….. ………………………… 3 Sygn. akt: KIO 2579/17 U z a s a d n i e... sprawne i prawidłowe wykonanie usługi, czego zamawiający...odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. ...

 • KIO 2421/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ...dalej jako „Izba” lub „KIO”). W wyroku z dnia 5 stycznia 2012 r., sygn. KIO 2741/11, KIO wskazała, iż „przepisy ustawy... postepowania to nie są tzw. produkty z półki, wykonanie zamówienia wg tej oferty zawiera indywidualne rozwiązania oczywiści nie ...

 • KIO 2508/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ...realizacji każdego z zamówień Z kolei z wyroku Izby z dnia 26 czerwca 2017 r. (KIO 1072/17; KIO 1076/17; KIO 1078/17; KIO 1090/17) wskazuje, że: Z treści ... a co za tym idzie należyte wykonanie zamówienia. Na podstawie dowodów, wskazanych okoliczności...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij