• KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...419, 44 zł obejmowały cały szereg różnych prac, z czego wykonanie 1 fontanny stanowiło jedynie niewielką część składową. W ramach robót ... wykonawcy. Jak wskazała Izba w wyroku z dnia 16 kwietnia 2015 r. (sygn. akt KIO 660/15) „obowiązuje swoista „święta”...

 • KIO 2279/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ...obiektywny sposób doprowadzą do wyboru wykonawcy gwarantującego należyte wykonanie zamówienia. Tezy, iż nie jest możliwe ... proporcjonalności, dostrzeżenia wymaga, iż w wyroku z dnia 6 grudnia 2016 r. (sygn. akt KIO 2180/16) Izba odwołała się do orzecznictwa...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i umożliwiają wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z odrębnych ... podwykonawstwa zostało odtajnione na skutek wyroku KIO w sprawie KIO 1460/17 i podkreślił, że wskazany...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ...Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wyd. VI. LEX, 2014). KIO w wyroku z 2013 r. opisała cel wykazania posiadania odpowiedniej polisy: ...i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia publicznego (wyrok z dnia 1 października 2013 r., KIO 2215/13). Ponadto...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... gdy Konsorcjum I. nie wykazało, iż zaoferowana przez nie cena za wykonanie przedmiotowego zadania jest ceną realną; 3. naruszenie art. 7 ust. .... Jak zostało podniesione w wyroku KIO z dnia 20 stycznia 2012 r. o sygn. akt KIO: 2814/11 takim działaniom „nie...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... dla klientów z branży turystycznej itp.), zatem przyjmując ponownie wykonanie dodatkowych 2 200 000 wozokilometrów, jako ryczałt, koszty te...oczywisty, niewątpliwy, bezsporny.,, W tym samym wyroku KIO stwierdziła, iż "Punktem odniesienia do kwalifikacji ...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... Podobne stanowisko znajduje się m.in. w wyroku KIO z 9.09.2016 r., sygn. KIO 1610/16. Z ostrożności procesowej Zamawiający informuje, że ... zamówienia zamyka się datą 30.11.2017 r., zaś wykonanie I transzy dostawy ma nastąpić w terminie 6 tygodni od...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...akustycznych okładzin ściennych i sufitowych – 1500 m2, wykonanie tynków akustycznych, montaż foteli teatralnych, dostawa i ...konstrukcji pojęciowych. I tak, w wyroku z dnia 14 września 2009 r. pod sygn. akt KIO/UZP 1086/09 wskazano, że skoro treść ...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... jako kryterium oceny ofert wypowiedziała się KIO w wyroku z dnia 7 października 2016r. (KIO 1738/16). Izba uznała m.in., że...gołoledź i opady śniegu, ale tutaj na rozprawie zastosował wykonanie, że wówczas przysługuje jeden ryczałt tj. wyższy ryczałt. ...

 • KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...dofinansowanie w jak najlepszy sposób. W wyroku z dnia 31 stycznia 2017 r., KIO 101/17, Izba wskazała, że; (...) ...t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332). Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową, STWiORB oraz odpowiednie ...

 • KIO 1940/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...wyroku KIO z 26 października 2016 r. wydanym w sprawie o sygn. akt KIO 1922/16, wyroku KIO z 16 grudnia 2016 r. wydanym w sprawie o sygn. akt KIO 2138/16, wyroku KIO... nie została zawarta - nakazać wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego lub ...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... Konsorcjum A.. 7 - skoro Odwołujący wskazał, w wyjaśnieniach kwoty za wykonanie robót ziemnych - 9.916.510,06 zł oraz wzmocnienie podłoża i...od lat, wyroku KIO z 31.03.2009 r., sygn. akt: KIO/UZP 345/09; w wyroku KIO z 12.06.2008 r., sygn. akt: KIO 527/08. ...

 • KIO 1965/17, KIO 1966/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w wyroku KIO z dnia 20 stycznia 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 11/19, w którym Izba ...wymagania SIWZ, a po drugie, aby możliwe było prawidłowe wykonanie zamówienia. Z uwagi na powyższe stwierdzić należy, że ...

 • KIO 1987/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ...Warszawa Praga w Warszawie. Przewodniczący: …………………… 3 Sygn. akt KIO 1987/17 U z a s a d n i e...ich należyte wykonanie, nakazanie ...ustawy Pzp Izba w punkcie 1 sentencji orzekła w formie wyroku, uwzględniając odwołanie. W punkcie 2 sentencji Izba orzekła o...

 • KIO 1978/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... Warszawie. Przewodniczący: …..…………………………… Sygn. akt: KIO 1978/17 U z a s a d n...rozumieć przede wszystkim zawartą umowę o wykonanie tych prac i inne dokumenty związane...miernika należytej staranności (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 10 marca 2004 ...

 • KIO 1952/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...………………………………………. 2 Sygn. akt KIO 1952/17 Uzasadnienie Skarb Państwa ...uwagę dostawy, której należyte wykonanie ww. potwierdził referencją ... uwadze Izba orzekła, jak w pkt 1 sentencji wyroku. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego...

 • KIO 1948/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... 3 Sygn. akt KIO 1948/17 UZASADNIENIE Zamawiający - ...Stwierdził też, że wykonanie urządzeń odpowiadających wymaganiom ...pod uwagę powyższe rozważania i ustalenia, Izba postanowiła jak w sentencji wyroku, orzekając na podstawie przepisów art. 190 ust. 7, art....

 • KIO 1875/17, KIO 1877/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...m3, w czasie wykonania min. 2 m-g/m3, co czyni niemożliwym wykonanie tych prac za kwotę 58,79 zł/m3 netto zaoferowaną przez Skanska.... akt III CKN 271/01 oraz w wyroku KIO z dnia 22 października 2014 r., sygn. akt. KIO 2046/14). Zamawiający, pismem z dnia 22...

 • KIO 1902/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...odpowiedzialność oraz ryzyko za niewłaściwe wykonanie kontroli przez kontrolerów realizujących ...KIO w wyroku z dnia 20.04.2017 r., KIO 641/17, por. również orzeczenia KIO z dnia 17 stycznia 2008 r., KIO/UZP 80/07 oraz z dnia 9 października 2008 r., KIO/UZP...

 • KIO 1927/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ...3 Sygn. akt KIO 1927/17 Uzasadnienie Miasto ... 1 Pzp, złożył dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przez Podmiot trzeci zamówień stanowiących udostępniany zasób...orzeczono w pkt 1.4 sentencji wyroku. W następstwie poczynionych powyżej ustaleń ...

 • KIO 1888/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  ... w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Idzikowice w ramach projektu ...zadanie inwestycyjne. Dlatego też jak wskazywała KIO w wyroku KIO 1607/16 „opis przedmiotu zamówienia stanowi kluczowy...

 • KIO 1870/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...Łodzi. Przewodniczący: ………………….… 2 Sygn. akt: KIO 1870/17 U z a s a d n... większą cenę za transport i robociznę niż wykonanie tożsamej poz. 63 o gr. 30...art. 192 ust. 9 ustawy Pzp, w wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga...

 • KIO 1862/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ..., 03-734 Warszawa w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 93 ...ryzyko wykonawcy. Jak stwierdziła Izba (w wyroku KIO 2171/16): „Zamawiający jako dysponent środków publicznych ...

 • KIO 1908/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...zaś Unisoft sp. z o.o. zaoferowało wykonanie zamówienia za cenę 1 286 611,98zł. ...KIO 1922/16, wyroku KIO z 16 grudnia 2016 r. wydanym w sprawie o sygn. akt KIO 2138/16, wyroku KIO z 28 grudnia 2016 r. wydanym w sprawie o sygn. akt KIO 2357/16, wyroku KIO...

 • KIO 1882/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  .... Zamawiający chcąc zabezpieczyć prawidłowe wykonanie zamówienia, dopuszcza do dalszego ...KIO 634/14, KIO 638/14/). Podobnie Izba stwierdził w wyroku KIO z 16.01.2015 r., sygn. akt: KIO 2708/14, sygn. akt: KIO 2717/14, sygn. akt: KIO 2720/14, sygn. akt: KIO...

 • KIO 1904/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...Urzędzie Zamówień Publicznych w wyroku z dnia 3 sierpnia 2009 r. sprawie o sygn. akt KIO/UZP 907/09; KIO/UZP 915/09: „Zamawiający na... korzystał z usług podwykonawcy. Zdaniem Odwołującej nie jest możliwe wykonanie przedmiotu zamówienia przez S. sp. z o.o. ...

 • KIO 1920/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...Sądu Okręgowego w Kielcach. Przewodniczący: ………………. 2 Sygn. akt: KIO 1920/17 U z a s a d n i e n...czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia... stanowi wykonanie orzeczenia Izby lub wykonanie żądań...

 • KIO 1928/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ... akt: KIO Sygn. akt KIO 1928/17 7 99/16, KIO 110/16). W innej sprawie Izba w wyroku z 22 stycznia 2015 r. (sygn. akt KIO 2832/14) stwierdziła... zakończenie postępowania i zawarcie umowy {de facto chodzi o wykonanie umowy} w 2017 r., czyli w terminie, który ...

 • KIO 1900/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ...publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem systemów ... (tak Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 26 czerwca 2017 r. sygn. akt: KIO 1187/17). Przenosząc powyższe rozważania na ...

 • KIO 1901/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ... to prowadziło dwie odrębne inwestycje: 1. najpierw – „Sanitacja rzeki C.– wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin P(1) S. i R.” Projekt nr (…),...w odpowiedzi na odwołaniu wyroku Izby zapadłym w sprawie o sygn. akt KIO 576/17 zgodnie z którym:...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij