• KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ...podwykonawców oraz odpisy aktualne z KRS podwykonawców); d) Jednolity Dokument Wykonawcy w Części II lit. D, Część IV lit. C ...do zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, uzasadniające wykluczenie A. z postępowania. Nie potwierdził się zarzut, że wykonawca A....

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... związku z tym nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym wykluczenie wykonawcy Pirios Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 i pkt 16...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...badania i oceny ofert, a w jej ramach wykluczenie z udziału w postępowaniu konsorcjum A. i ... Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) dopuszcza, aby wykonawcy mogli wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, a do wykonawców wspólnie przystępujących do udziału...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... również jest niemożliwy z uwagi na udział upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w tym terminie na przesłuchaniu do sprawy sądowej. Zamawiający... zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek...

 • KIO 1993/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... maksymalną liczbę punktów w tym podkryterium, a w konsekwencji dokonał wyboru oferty tego Wykonawcy jako najkorzystniejszej. Mając na uwadze powyższe, stwierdził, iż wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp może mieć miejsce...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ...strony, na identyfikację pozycji, w której należy uwzględnić wynagrodzenie za poszczególne obowiązki wykonawcy (np. §8 ust. 2 pkt 8 i 9 Wzoru umowy, §... tzn. wysoką jakość świadczonych usług. Wykluczenie możliwości stosowania kary umownej jako kryterium ...

 • KIO 1988/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... mowa w przepisie art. 24aa - względne wykluczenie Konsorcjum z uwagi na wypełnienie deliktu zakreślonego przepisem... wyjaśnieniach stanowiło niedozwolone negocjacje oferty. Konsorcjum - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia B. ...

 • KIO 1952/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...ust. 3 Pzp, wobec czego Zamawiający byłby zobligowany do wezwania Wykonawcy JK do przedstawienia tłumaczenia referencji. Z kolei zaniechanie uzupełnienia tłumaczenia mogłoby uzasadniać wykluczenie Wykonawcy JK z Postępowania w oparciu o przepis art. 24 ust...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... ofert. W odwołaniu podniósł zarzuty wobec oferty najkorzystniejszej ekonomicznie wnosząc o jej odrzucenie oraz wnosząc o wykluczenie wykonawcy Konsorcjum z liderem P. S.A. W przypadku zaś uwzględniania odwołania ma on szansę na uzyskanie przedmiotowego...

 • KIO 1941/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. (…) W. przy udziale: A. wykonawcy C. P. Sp. z o.o., ul. (…) W. B. wykonawców ...1 pkt 12 ustawy Pzp, poprzez wykluczenie Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia ...

 • KIO 1911/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...). Odwołując podkreślił, iż wykluczenie pojemności bezzbiornikowych magazynów paliw ... z treścią SIWZ (pkt IX) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający m. in. następujące warunki: 2) spełniają warunek określony w ...

 • KIO 1927/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ...24 ust 1 pkt 12 Pzp przez bezpodstawne wykluczenie Odwołującego w sytuacji, gdy wykazał spełnianie warunków...6.1 SIWZ „Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca...

 • KIO 1912/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ... tego terminu. Odwołujący wskazuje na wykładnię językową art. 89 ust. 1 pkt 7a i stwierdza, że zgodnie z nią wykluczenie Wykonawcy z postępowania następuje jedynie w sytuacji gdy ten nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, co z kolei...

 • KIO 1904/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...SIWZ). W odniesieniu do zarzutu dot. zaniechania wykluczenia z postępowania Wykonawcy S. na podstawie art. 24 ust 1 pkt 17 Odwołujący...ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp przewiduje, że wykluczenie powinno nastąpić w każdym przypadku podania informacji wprowadzających ...

 • KIO 1908/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...Odwołujący wniósł o uwzględnienia odwołania i o nakazanie zamawiającemu: (1) unieważnienie odrzucenia oferty odwołującego; (2) wykluczenie wykonawcy Unisoft ze względu na niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub odrzucenie jego oferty ze...

 • KIO 1901/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ... polega na niedołożeniu należytej staranności. Przenosząc te rozważania na grunt przepisów ustawy należy uznać – wywodził odwołujący – że wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust 1 pkt 17) ustawy Pzp może mieć miejsce, gdy wykonawca nie wykazując...

 • KIO 1884/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ... 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp poprzez bezzasadne wykluczenie oferty pomimo tego, że oferta Odwołującego spełniała warunki udziału ...stawiania ww. warunku, tj. oceny realnej zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia, jak również bez uwzględnienia literalnego...

 • KIO 1916/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ... oraz unieważnienia czynności oceny ofert, 4. nakazanie zamawiającemu dokonania powtórnego badania i oceny ofert, a następnie wykluczenie wykonawcy Maksbud z udziału w postępowania i uznanie jego oferty za odrzuconą na podstawie przepisu art. 24 ust...

 • KIO 1827/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ... w zakresie wymaganym postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Konsekwencją powyższego nie jest jednak wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy pzp, lecz uznanie, że zachodzą przesłanki zastosowania...

 • KIO 1851/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ... w rozdziale VI – Podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.5, w ust.4 SIWZ postanowił, że przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust.5 ustawy Pzp, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał...

 • KIO 1857/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  ... działań w niniejszym postępowaniu (w konsekwencji wykluczenie Odwołującego) winna być oceniania również przez ... Pzp - nie stanowi zatem także o możliwości dalszego badania zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia ponad to na co przyzwala art. 26 ust...

 • KIO 1837/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  ...i e) Ogłoszenia, o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert...podyktowane praktycznymi względami. Dlatego też wykluczenie możliwości powołania się wykonawców w ...

 • KIO 1825/17, KIO 1834/17, KIO 1838/17, KIO 1842/17, KIO 1876/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... wyboru oferty najkorzystniejszej na część 2, unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego w części 2 postępowania, odrzucenie oferty i wykluczenie Wykonawcy K. M. B. S. P. Sp. z o.o. w części 3 postępowania, powtórzenie czynności badania oferty...

 • KIO 1829/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... oferty na podstawie art 89 ust. 1 pkt 5 Pzp. W tak opisanym stanie faktycznym Zamawiający wskazał, że wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jego obowiązkiem w przypadku, gdy zostaną wypełnione przesłanki z art. 24...

 • KIO 1852/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... najkorzystniejszej dla zadania nr II. 3. dokonanie ponownej czynności badania i oceny oferty dla zadania nr II, 4. wykluczenie wykonawcy DAMTECH i odrzucenie jego oferty, 5. przyznanie odwołującemu 20 pkt w kryterium „termin wymiany osłon foliowych”, z...

 • KIO 1847/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... odrzucenia ofert S., O. oraz D. I.; 3) wykluczenie z postępowania S., O. oraz D. I.; 4) ... ostrożności należy zaznaczyć, że w razie gdyby nie odrzucono oferty tego wykonawcy lub przyjęto, że jedynie nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu to...

 • KIO 1831/17, KIO 1845/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ...błąd, co miało wpływ na wynik postępowania. Przepis 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp nakazuje wykluczenie z postępowania wykonawcy, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że...

 • KIO 1792/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ... 2) ustawy Pzp, w wyniku bezzasadnego i niezgodnego z ustawą zaniechania odrzucenia oferty Wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Majora Hubala 157...oceny ofert; 5 3.nakazanie Zamawiającemu wykluczenie FlexiPower Group lub odrzucenie jego oferty ...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ..., gdyż oznaczałoby że w praktyce wypadki losowe (np. śmierć pracownika, choroba etc.) powodowałby zawsze automatyczne wykluczenie z postępowania zgłoszonego wykonawcy i niemożliwość skorzystania przez niego z procedury art. 26 ust. 3 w zw. z art. 22a...

 • C-223/16

  Orzeczenia ETS, 14-09-2017

  ...« i które utraciło w całości lub w części zdolności wymagane do udziału w tym przetargu, co powoduje wykluczenie tego wykonawcy z przetargu z powodu zdarzenia, którego nie można mu przypisać ani obiektywnie, ani subiektywnie?”.  W przedmiocie pytania...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij