• KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... odwołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, wykluczenie Atos Polska S.A. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Ustawy, odrzucenie oferty tego Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy ewentualnie na...

 • KIO 2563/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ...Odwołujący”), w którym zaskarżono: 1. wybór oferty Wykonawcy S jako oferty najkorzystniejszej, pomimo że oferta ta nie jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, 2. wykluczenie Odwołującego z postępowania na podstawie art. 24...

 • KIO 2623/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... wynika z przepisów obowiązującego prawa (które nakazują np. wezwanie do uzupełnienia, poprawienia, odrzucenia oferty, wykluczenie wykonawcy itd.). Natomiast w przypadku żądań dotyczących brzmienia dokumentów przetargowych tak nie jest. Tym samym brak...

 • KIO 2565/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... ponownej oceny ofert – a w jej toku alternatywnie, w zależności od treści dokumentów złożonych w toku postępowania przez ESP – wykluczenie Wykonawcy z postępowania ze względu na niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu, bądź wezwanie...

 • KIO 2585/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ...25 - 715 Kielce; ewentualnie ponowną ocenę ofert i wykluczenie Konsorcjum z postępowania oraz odrzucenie jego oferty (w ... umów ubezpieczenia, w związku z czym niewątpliwym jest, że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Konsorcjum P.U.H ...

 • C-178/16

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  ... niniejszego ustępu. 3.      Jako wystarczający dowód, że do wykonawcy nie stosuje się żaden z przypadków wymienionych w ust. ... dnia 27 sierpnia 2015 r. sąd ten stwierdził, że wykluczenie było zgodne z prawem uznając, że możliwe było poinformowanie o...

 • KIO 2535/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... w tej dyrektywie, która daje oferentowi sposobność przedstawienia wyjaśnień”. Wykluczenie całkowicie dyskrecjonalnej decyzji o odrzuceniu oferty oraz konieczność umożliwienia wykonawcy wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny wynika również z aktualnie...

 • KIO 2543/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...r. wyraźnie wskazała na obowiązek Zamawiającego - zwrócenie się do Wykonawcy o „udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów”. Jest to...na stworzeniu złudzenia, że jakaś okoliczność (np. uzasadniająca wykluczenie) nie zaistniała. Warto zaznaczyć, że art. 24 ...

 • KIO 2491/17, KIO 2511/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ... art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, 1.4. wykluczenie wykonawcy J.W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą J.W. K.... kryterium oceny ofert dotyczącym jednakowego panelu sterowania, ale wykluczenie tego wykonawcy z Postępowania. Stanie się to na podstawie art....

 • KIO 2558/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców; 2. art.24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp poprzez wykluczenie wykonawcy z postępowania z naruszeniem obowiązującej procedury poprzez zaniechanie czynności opisanych poniżej w pkt. 3 i 4 oraz poprzez...

 • KIO 2486/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ...zw. z art. 7 ust. 1 Pzp przez bezzasadne wykluczenie odwołującego z postępowania i przyjęcie, że odwołujący nie wykazał ... której to opinii suma sald rachunków bieżącego oraz pomocniczych wykonawcy Techcroud wynosiła 1 053 500,45 zł (przyjmując kurs...

 • KIO 2508/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... wyrazem może być wyrok KIO z dnia 22 sierpnia 2017r., sygn. akt KIO 1638/17, w którym Izba nakazała wykluczenie wykonawcy, na którego nałożona została, tak, jak na Konsorcjum Laguna, kara administracyjna za zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia (a...

 • KIO 2506/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ...siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawcy Thales Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ...podstawowego „narzędzia" dla wykonawców robót SRK, oznacza zasadniczo wykluczenie z rynku SRK. Na polskim rynku SRK realnie ...

 • KIO 2481/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ...dokonanej przez Zamawiającego czynności badania i oceny ofert; 3. powtórzenie czynności badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu oraz wykluczenie z postępowania wykonawcy MGGP na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 względnie/i art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp i...

 • KIO 2519/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ... podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp a ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, jak również oferta Comtegra podlegała odrzuceniu...ofert; c. odrzucenie oferty Comtegra; d. wykluczenie Comtegra; e. odtajnienie dokumentów złożonych przez Comtegra...

 • KIO 2594/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ...Zamawiającemu dokonania ponownego badania i oceny ofert w postępowaniu, wykluczenie T-mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz... z siedzibą w Warszawie z uwagi na niezgodność oferty ww. wykonawcy z treścią SIWZ oraz błędy w obliczeniu ceny i kosztu, ...

 • KIO 2524/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... z żądaniem Odwołującego niemożliwe byłoby automatyczne wykluczenie Przystępującego oraz wybór oferty Odwołującego, z... 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j. Dz. U. z ...

 • KIO 2522/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych tj. art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP poprzez jego niezasadne zastosowanie i wykluczenie Wykonawcy LubCom sp. z o.o. oraz uznaniu oferty jako odrzuconej, W konsekwencji postawionych zarzutów Odwołujący wniósł o: 1...

 • KIO 2548/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... oraz o nakazanie zamawiającemu: 1. unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 4 2. ponowne badanie oferty wykonawcy; 3. wykluczenie wykonawcy, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy, ponieważ nie wykazał spełniania warunków udziału...

 • KIO 2503/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  ...wyboru oferty TRACTEBEL jako oferty najkorzystniejszej; (2) wykluczenie TRACTEBEL z Postępowania z uwagi na celowe w ...uwzględnia odwołanie w części dotyczącej: 1) zaniechania wykluczenia wykonawcy TRACTEBEL ENGINEERING S.A. z siedzibą w Katowicach...

 • KIO 2443/17, KIO 2245/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  ... o.o. Sp.k. z siedzibą w Mirosławcu. Sprawa o sygn. akt: KIO 2445/17 W pkt VI SIWZ, Zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia...

 • KIO 2397/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ... takiego postępowania, chyba że 10 spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. Celem ww. przepisu było wyeliminowanie z postępowania podmiotów, które nabyły w trakcie...

 • KIO 2371/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ...odwoławcze; 2 2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Wykonawcy TRAX elektronik A. M., M. T., L. T. Sp. j...dokumentów przedłożonych przez ww. Wykonawcę, 5) wykluczenie ALUMBRADOS z udziału w postępowaniu jeżeli okazałoby ...

 • KIO 2418/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ...3. L.W. „B.” S.A. z siedzibą w B. przy udziale wykonawcy C.P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. zgłaszającego przystąpienie ...się również w ten sposób, iż jeśli miałoby nastąpić wykluczenie obu oferentów i wszczęcie nowego postępowania o udzielenia zamówienia ...

 • KIO 2422/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... A. M. Sp. z o.o. istnienia tych funkcjonalności nie potwierdził, a zamawiający przewidział w SIWZ w takiej sytuacji wykluczenie wykonawcy z udziału w przetargu. Zarzut IV naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust. 4 Pzp przez zaniechanie uznania oferty A...

 • KIO 2405/17

  Orzeczenia KIO, 29-11-2017

  ... w odmienny sposób. W ocenie Izby, zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp – przez niezasadne wykluczenie z postępowania wykonawcy P. – nie zasługuje na uwzględnienie. Izba stwierdza, że ze względu na zastosowanie w postępowaniu przetargowym tzw...

 • KIO 2343/17, KIO 2344/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  ...że powyższe spowodowało zakłócenie konkurencji oraz, że to zakłócenie konkurencji nie mogło zostać wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. W wyroku ETS z dnia 3 marca 2005 r. w sprawach połączonych C-21/03 i C-...

 • KIO 2403/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  ...sprzętu medycznego określonych w załączniku nr 2 do SIWZ; 4) art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp poprzez niewykluczenie wykonawcy PKOB WEGNER z Postępowania pomimo, iż wykonawca ten nie wykazał dysponowania zasobami innego podmiotu, o których mowa w art. 22a...

 • KIO 2396/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ...zwrócił uwagę, iż zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp, ustawa ta przewiduje także wykluczenie wykonawcy: „22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.” Zaznaczał, że zmawiający...

 • KIO 2348/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  .... 131e ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych poprzez wykluczenie odwołującego, 3) art. 51 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych ...2010 r. sygn. akt: KIO/UZP 1551/10 „Zamawiający kierując do wykonawcy wezwanie na 6 podstawie art. 26 ust 3 ustawy -...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij