• KIO 216/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  .... Urz. UE L 94 z późn. zm.). Szczegółowo odnosi się do tej sprawy jej art. 41, który traktuje wykluczenie wykonawcy z postępowania na skutek zakłócenia konkurencji jako ostateczność: „kandydata lub oferenta wyklucza się z udziału w postępowaniu wyłącznie w...

 • C-9/17

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ...C:2016:399) wynika, że wybór oferty, a więc i wykonawcy, stanowi nieodzowny element pojęcia „zamówienia publicznego” w rozumieniu art. 1 ...jednak przypomnieć, że celem dyrektywy 2004/18 było wykluczenie ryzyka, żeby przy udzielaniu zamówienia przez ...

 • C-523/16

  Orzeczenia ETS, 28-02-2018

  ... niniejszego ustępu. 3.      Jako wystarczający dowód, że do wykonawcy nie stosuje się żaden z przypadków wymienionych w ust. ... z wyraźnymi postanowieniami dokumentacji przetargowej powinny powodować wykluczenie oferenta (wyroki: z dnia 6 listopada 2014...

 • KIO 219/18, KIO 229/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ...sposób nie budzący wątpliwości, że prace wskazane w oświadczeniu Wykonawcy zostały wykonane. Tym samym uznać należy, że wykazał ...art. 24 ustawy Pzp, co spowodowało niezgodne z prawem wykluczenie go z postępowania, a w efekcie odrzucenie oferty na podstawie...

 • KIO 218/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy Atende S.A., ul. Ostrobramska 86, ...r. poz. 1579ze zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, poprzez wykluczenie odwołującego z postępowania, mimo iż nie zostały spełnione przesłanki wykluczenia na...

 • KIO 166/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... uzasadniające wykluczenie Odwołującego, gdy przedstawione Zamawiającemu informacje były prawdziwe, a działania podejmowane przez Odwołującego (w tym przedstawienie na etapie wyjaśnień nowej osoby na stanowisko Przedstawiciel wykonawcy) pozostawały...

 • KIO 204/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...w uzyskaniu tego konkretnego zamówienia i skutkować poniesieniem lub możliwością poniesienia szkody - wykluczenie bądź pozostawienie w postępowaniu innego wykonawcy, którego oferta okazała się droższa od oferty odwołującego pozostaje dla niego indyferentne...

 • KIO 197/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... (zob. wyrok KIO z dnia 2 września 2008 r.. KIO/UZP 854/08). Zostały one określone w art 24 ust 1-2a Pzp. Wykluczenie wykonawcy z przyczyn wskazanych w art 24 ust 1 i 2 jest obligatoryjne (Bazan Aneta, Nowicki Józef Edmund, Prawo zamówień publicznych...

 • KIO 202/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... S. B., Dargomyśl 16, 74-404 Cychry w pakiecie nr 4, 2) powtórzenie czynności badania i oceny ofert, 3) wykluczenie wykonawcy - Usługi Prace Leśne S. B. jako nie spełniającego warunków udziału w zakresie zasobów finansowych i ekonomicznych oraz odrzucenie...

 • KIO 180/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... pkt 16 i 17 ustawy Pzp poprzez zaniechanie uznania za odrzuconą oferty wykonawcy S. C. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą S. C. Firma ...; 2) dokonanie ponownej oceny ofert; 3) wykluczenie Przystępującego ITOS z Postępowania; 4) odrzucenie oferty...

 • KIO 210/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... S.A., 2. dokonanie ponownej oceny ofert a w jej wyniku wykluczenie a także odrzucenie oferty wykonawcy APN Promise S.A., 3. alternatywnie nakazanie wezwania Wykonawcy do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień w zakresie dokumentów potwierdzających spełnianie...

 • KIO 185/18

  Orzeczenia KIO, 13-02-2018

  ... ustawy Pzp, a w konsekwencji również naruszenie art. 24 ust. 9 ustawy Pzp, poprzez wykluczenie wykonawcy pomimo braku umożliwienia wykonawcy samooczyszczenia się i bez uwzględnienia złożonych przez niego w tym trybie ewentualnych wyjaśnień nie potwierdził...

 • KIO 154/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ... unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i nakazuje przeprowadzenie ponownego badania i oceny ofert, a w jej wyniku wykluczenie wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 2. kosztami postępowania obciąża Tronus Polska Sp...

 • KIO 153/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ... Oddział w Poznaniu, które zapadło w odpowiedzi na zadane pytanie prejudycjalne. Z treści 8 postanowienia wynika, że wykluczenie wykonawcy (lub odrzucenie jego oferty) może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy jednoznacznie wynika to z przepisów ustawy lub...

 • KIO 156/18, KIO 157/18, KIO 158/18, KIO 159/18, KIO 160/18, KIO 161/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ..., iż graniczy z celowym działaniem. Z kolei ustawodawca w pkt 17 art. 24 ust. 1 wskazuje, iż wykluczenie wykonawcy następuje w przypadku, gdy spełnione są następujące przesłanki: po pierwsze zostanie wykazane, iż wykonawca przekazał w toku postępowania...

 • KIO 144/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ...Zamawiającego nastąpiło publiczne otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu. Wykonawcy byli zobowiązani do złożenia swoich ofert w nieprzekraczalnym...w uzyskaniu odnośnego zamówienia. Po pierwsze wykluczenie jednego z oferentów może bowiem doprowadzić do...

 • KIO 165/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ...wykonawców. W tych okolicznościach konieczne i uzasadnione jest ich wykluczenie z postępowania w oparciu o art. 24 ust.... przypomina, że zgodnie z orzecznictwem w sytuacji, gdy oferta Wykonawcy miałaby podlegać odrzuceniu, charakter wezwania z art. 87 ust....

 • KIO 174/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...(słownie: siedmiu tysięcy pięciuset złotych zero groszy) na rzecz wykonawcy M. G., prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą M. G.... 24 ust. 1 pkt 12 Pzp przez przedwczesne wykluczenie odwołującego z postępowania, mimo że z oświadczenia złożonego przez...

 • KIO 126/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ...odrzucenie oferty ww. wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp oraz wykluczenie ww. wykonawcy z postępowania na podstawie.... 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp. k. z postępowania...

 • KIO 113/18, KIO 116/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  .... h i lit. r Dyrektywy 2014/24/UE oraz przez odesłanie z art. 80 Dyrektywy 2014/25/UE) wywiódł, że wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu w związku z przekazaniem nieprawdziwych informacji dotyczących spełniania warunków udziału w postępowaniu może...

 • KIO 103/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ..., a brak wpłaty wadium w formie przelewu bankowego na rachunek Zamawiającego nie może prowadzić do konsekwencji, jaką jest wykluczenie wykonawcy z postępowania, bowiem taki skutek może wywołać brak jego wniesienia w wymaganym terminie. W związku z tym fakt...

 • KIO 114/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, poprzez wykluczenie odwołującego z uwagi na niewykazanie spełniania warunków udziału w ... OPiW zamawiający wskazał, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: (1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art 24...

 • KIO 69/18, KIO 89/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... w całości i nakazanie Zamawiającemu dokonania następujących czynności: 1. unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 2. wykluczenie wykonawcy Bioton oraz odrzucenie jego oferty; 3. powtórzenie czynności badania i oceny ofert; 4. wyboru...

 • KIO 109/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... wspomniany art. 26 ust. 2f ustawy Pzp jak i art. 24 ust. 12 ustawy Pzp pozwalający na wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto, odmienne podejście Zamawiającego pozostaje w...

 • KIO 70/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... 49 punktów zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu oraz 34 punkty, które wskazał jako najistotniejsze - uzasadniające wykluczenie wykonawcy. Nie zauważa jednak tego, że dokumentacja została mu przedłożona ponad 3 miesiące przed upływem terminu wykonania...

 • KIO 93/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... COPY jako najkorzystniejszej; 2) dokonania powtórnej czynności badania i oceny oferty złożonej przez wykonawcę COPY; 3) wykluczenie wykonawcy COPY z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp i w konsekwencji odrzucenie jego oferty; 4) dokonanie...

 • KIO 63/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... bezpodstawnej i bezzasadnej decyzji o wykluczeniu go z postępowania przetargowego oraz uznaniem jego oferty za odrzuconą. Zaznaczył, iż wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp jest możliwe tylko wówczas, gdy wykonawca nie...

 • KIO 54/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ..., z którym Zamawiający zawrze umowę ramową (oferty najkorzystniejszej);  odrzucenie oferty wykonawcy AMZ Kutno S.A. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp;  wykluczenie wykonawcy AMZ Kutno S.A. z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp...

 • KIO 82/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (…) III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak. (…) Sekcja III.3) ogłoszenia: WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ...

 • KIO 2748/17, KIO 2018/17, KIO 24/17

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... skutkowałoby koniecznością nakazania zamawiającemu ich wykonania. W razie niesprostania wezwaniu, konieczne będzie wykluczenie z postępowania wykonawcy, który złożył ofertę wybraną jako najkorzystniejsza, czego efektem może być wybór oferty odwołującego...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij