• KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ...nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA Spółka Akcyjna z siedzibą... z dnia 13 sierpnia 2018 r. oraz wykluczenie Konsorcjum Banimex z udziału w postępowaniu z uwagi...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...podstaw wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wykluczenie z postępowania zamyka wykonawcy drogę do uzyskania zamówienia, wobec czego czynność ta powinna polegać na prostej subsumpcji sytuacji faktycznej do...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... zarzucono Zamawiającemu naruszenie: 1. art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp przez jego bezpodstawne zastosowanie i wykluczenie Odwołującego z Postępowania, jako wykonawcy, który nie wykazał spełniania warunków udziału w Postępowaniu; 2. art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...samym czy wezwanie zamawiającego do wyjaśnień, uzupełnienia lub złożenia dokumentów jest prawidłowe. Niedopuszczalne jest bowiem wykluczenie wykonawcy, który obiektywnie spełnia warunki udziału i nie podlega wykluczeniu z powodu wadliwej oceny dokumentacji...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie na rzecz wykonawcy TPF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwotę 18 ...Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, wobec czego zasadnym jest ich wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... Tym samym zamawiającemu nie można skutecznie stawiać zarzutu z powodu braku wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy P.z....ofert. Ewentualne uwzględnienie odwołania spowodowałoby wykluczenie wykonawców z postępowania i uzyskanie przez...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu wobec czego zasadnym jest wykluczenie Wykonawcy na podstawie ww. art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp”. W ocenie Izby działanie Konsorcjum PeBeKa...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...: 1) unieważnienie czynności oceny i badania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 17 maja 2018 r.; 2) wykluczenie: - wykonawcy Mennica Polska 5.A., - wykonawców występujących wspólnie: GMV Innovating Solutions sp. z o.o. i Grupo Mecánica...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... w Części 1 i 2 postępowania, dokonanie powtórnego badania i oceny ofert w Części 1 i 2 postępowania, w tym wykluczenie wykonawcy Cooperativa Muratori & Cementisti- C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ...600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) od wykonawcy Arcus S.A., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, stanowiącą koszty poniesione z... i nie może stanowić dowodu, pozwalającego na wykluczenie, że na rynku nie ma innych urządzeń ...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... Prawo zamówień publicznych Komentarz, komentarz do art, 89, LEX 2015). Odrzucenie oferty - a w ocenie Sądu także wykluczenie wykonawcy skutkujące uznaniem takiej oferty za odrzuconą - może zatem nastąpić tylko wówczas gdy niezgodność z treścią SIWZ będzie...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... może zakłócić konkurencję. W ocenie Izby – biorąc pod uwagę treść art. 24 ust. 10 ustawy Pzp – wykluczenie wykonawcy za udział w przygotowaniu postępowania nie może przybrać charakteru czynności automatycznych. Zamawiający przed KIO 930/18 17 podjęciem...

 • KIO 907/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... 17 ustawy Pzp wprowadził sankcję wykluczenia wykonawcy z postępowania nawet, jeśli wprowadził on Zamawiającego w błąd w sposób nieumyślny, w szczególności w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa. Tym bardziej na wykluczenie z postępowania na tej podstawie...

 • KIO 850/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... 1 kopii / druku, a co za tym idzie, cena ofertowa tego Wykonawcy budzi wątpliwości co do jej realności; 4) art. 7 ust. 1 ...) powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem; (iii) wykluczenie Konica Minolta na podstawie art. 24 ust 1 pkt 16 lub...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... odpowiednio do zakresu udostępnianych zasobów. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, wykluczenie Wykonawcy z postępowania musi zostać poprzedzone obligatoryjnym wezwaniem Zamawiającego wskazującym na nieprawidłowości w ofercie...

 • KIO 902/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... 1 pkt 17 Pzp wyraźnie wskazuje, że wykluczenie powinno nastąpić w każdym przypadku podania informacji wprowadzających ...należy je oddalić. Zamawiający, dokonując oceny ofert, sprawdza, czy wykonawcy spełniają wymogi określone w Pzp i SIWZ. W przypadku gdy ...

 • KIO 912/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... postępowaniu decyduje przepis art. 24 ust. 6 ustawy Pzp. Przepis ten stanowi, że jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ust. 5, wskazuje podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia...

 • KIO 899/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... w zaproszeniu do negocjacji (art. 24 ust. 6 ustawy P.z.p.). W rozpoznawanym przypadku przesłanka ta została spełniona. Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy P.z.p. jest zatem przesłanką fakultatywną wykluczenia, lecz charakter tej...

 • KIO 901/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... zaproszeniu do negocjacji (art. 24 ust. 6 ustawy P.z.p.). W rozpoznawanym przypadku przesłanka ta została spełniona. 8 Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy P.z.p. jest zatem przesłanką fakultatywną wykluczenia, lecz charakter tej...

 • KIO 860/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...INSTALBUD Sp. z o. o.; 3. dokonał czynności zwrócenia się do wykonawcy INSTALBUD Sp. z o. o. o udzielnie, w określonym terminie, ... ust. 5 p.z.p. Wypada zauważyć, że wykluczenie z postępowania odwoławczego podmiotu zgłaszającego się do postępowania, jako...

 • KIO 900/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...) badanie i ocenę oferty Odwołującego, 3) bezpodstawne wykluczenie Odwołującego i odrzucenie jego oferty. Powyższym czynnościom zarzucił naruszenie...z dnia 16 kwietnia 2018r., informacji o wykluczeniu wykonawcy z udziału w postępowaniu z dnia 27 kwietnia ...

 • KIO 873/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... jest spełnienie wszystkich wskazanych w nim przesłanek. Wykluczenie wykonawcy na tej podstawie może mieć miejsce, gdy ...2 CPU każdy) (zwanego dalej „Oprogramowaniem”), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy (zwanej dalej „Ofertą”) ...

 • KIO 875/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...o,o. do przedłożenia szczegółowych wyjaśnień wraz z dowodami, w zakresie potwierdzenia iż cena oferty tego Wykonawcy nie jest rażąco niska; 7) wykluczenie Wykonawcy - Development Design Sp. z o.o. wobec nie spełnienia przez tego Wykonawcę warunku udziału w...

 • KIO 864/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...odwołania jest konieczne i uzasadnione. Wykluczenie wszystkich Oferentów zaangażowanych w niniejsze... niniejszej, Zamawiający zaniechał wezwania do uzupełnienia wyjaśnień i nie zadał wykonawcy dodatkowych pytań, pomimo iż uznał, iż wyjaśnienia w ww. zakresie...

 • KIO 845/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ...przypadku warunek należy interpretować na korzyść wykonawcy, który w dobrej wierze podjął się wykazania jego spełnienia. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, poprzez wykluczenie go z postępowania pomimo, że wykazał...

 • KIO 802/18, KIO 803/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ...art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, przez zaniechanie wykluczenia wykonawcy Orange z postępowania w sytuacji, gdy wykonawca ten przedstawił informacje ...usługi z użyciem technologii radiowej lub VoIP, zaś wykluczenie technologii VoIP podane w punkcie „ł" dotyczy...

 • KIO 870/18, KIO 924/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... postępowania odwoławcze; 2. nakazuje Urzędowi Zamówień Publicznych dokonanie zwrotu na rzecz wykonawcy ProGis Sp. z o.o. w Giżycku kwoty 15.000 zł ...wyboru oferty najkorzystniejszej w części I postępowania, wykluczenie z postępowania KRAKSURV M. O. i ...

 • KIO 867/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp. Podkreślenia wymaga, co wielokrotnie wskazywano w 21 orzecznictwie Izby, że wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp z powodu określonego błędu w wykazaniu ...

 • KIO 819/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... ta mogła wprowadzić w błąd Zamawiającego, czy fakt jej samoistnej weryfikacji przez Zamawiającego miał wpływ na wykluczenie wykonawcy oraz, czy przedstawione przez Odwołującego informacje mogą lub mogły mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez...

 • KIO 851/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ...od Zamawiającego Gminy Kielce – Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach na rzecz wykonawcy FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie, kwotę 18 600 zł ...jako oferty najkorzystniejszej, 3. nakazanie Zamawiającemu wykluczenie Elpex z postępowania, ewentualnie, na wypadek...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij