• KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu wobec czego zasadnym jest wykluczenie Wykonawcy na podstawie ww. art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp”. W ocenie Izby działanie Konsorcjum PeBeKa...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...: 1) unieważnienie czynności oceny i badania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 17 maja 2018 r.; 2) wykluczenie: - wykonawcy Mennica Polska 5.A., - wykonawców występujących wspólnie: GMV Innovating Solutions sp. z o.o. i Grupo Mecánica...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... może zakłócić konkurencję. W ocenie Izby – biorąc pod uwagę treść art. 24 ust. 10 ustawy Pzp – wykluczenie wykonawcy za udział w przygotowaniu postępowania nie może przybrać charakteru czynności automatycznych. Zamawiający przed KIO 930/18 17 podjęciem...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... Prawo zamówień publicznych Komentarz, komentarz do art, 89, LEX 2015). Odrzucenie oferty - a w ocenie Sądu także wykluczenie wykonawcy skutkujące uznaniem takiej oferty za odrzuconą - może zatem nastąpić tylko wówczas gdy niezgodność z treścią SIWZ będzie...

 • KIO 899/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... w zaproszeniu do negocjacji (art. 24 ust. 6 ustawy P.z.p.). W rozpoznawanym przypadku przesłanka ta została spełniona. Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy P.z.p. jest zatem przesłanką fakultatywną wykluczenia, lecz charakter tej...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ...stworzeniu złudzenia, że jakaś okoliczność (np. uzasadniająca wykluczenie) nie zaistniała." (iv) Zarzut błędnego obliczenia ...kosztu” a też pozostałych kryteriów, co w konsekwencji dało temu wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert w tym „cena+koszt" zbyt...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ... zawarcia umowy ramowej przynajmniej w charakterze trzeciego wykonawcy w procedurze kaskadowej.  Ramy prawne 2        Rozporządzenie..., że nie znajdują się w jednej z sytuacji powodujących wykluczenie, określonych w ust. 1 tego artykułu. 23      W ocenie...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ..., czy informacja ta mogła wprowadzić w błąd Zamawiającego, czy fakt jej samoistnej weryfikacji miał wpływ na wykluczenie wykonawcy oraz, czy mogą one mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”. 66 Wobec powyższego, wykluczenie wykonawcy może nastąpić jedynie na podstawie dowodów potwierdzających zawarcie porozumienia zakłócającego konkurencję między wykonawcami...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... w przypadku nieskutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa jest odtajnienie danego dokumentu, a nie odrzucenie oferty czy wykluczenie wykonawcy. W zakresie zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp Przystępujący stwierdził, że Odwołujący nie wskazał...

 • KIO 653/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ...w postępowaniu prowadzonym przez Politechnikę Gdańską w Gdańsku, przy udziale wykonawcy KAMARO Sp. z o.o. Sp. k. z ...i 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez bezpodstawne wykluczenie Odwołującego z postępowania i odrzucenie złożonej przez niego oferty na skutek...

 • KIO 652/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... naruszać jego interes w uzyskaniu zamówienia oraz prowadziły (mogłyby prowadzić) do poniesienia przez niego szkody. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania skutkowało uznaniem jego oferty za odrzuconą, a tym samym tracił on możliwość uzyskania zamówienia...

 • KIO 599/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...poprzez odrzucenie wykluczonej oferty, mimo że oferta nie zasługiwała na wykluczenie a co za tym idzie nie może zostać odrzucona. 4) art. 91 ust. 1 poprzez wybór oferty Wykonawcy Optingo, mimo że powinna zostać wybrana oferta Odwołującego. Wniosek (żądanie...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. poz. 1020): "W ocenie Sądu wykluczenie wykonawcy 18 następuje jedynie w przypadku, kiedy wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą, co oznacza, iż...

 • KIO 639/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ..., że wykluczeniu wykonawcy za wprowadzenie w błąd zamawiającego przy przekazywaniu informacji w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału Sygn. akt KIO 639/18 10 w postępowaniu nie musi towarzyszyć wykluczenie za niewykazanie...

 • KIO 622/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; ponadto nakazuje powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym wykluczenie wykonawcy Fundacja Tobie Polsko Ratownicy z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12...

 • KIO 607/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ... w Warszawie (dalej także jako: „Przystępujący”) oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy DIAG-MED G.K.(dalej: „Odwołujący.”) W dniu 29 marca 2018 r... zasadne, gdyż brak jest przesłanek uzasadniających wykluczenie Przystępującego. Odnosząc się do zarzutu nr...

 • KIO 572/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ...L. w Zbrosławicach tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawcy A. S. L., prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą VIDIFILM A. S... wyjaśnień dotyczących przedmiotowych dokumentów oraz wykluczenie Odwołującego z postępowania. Odwołujący podnosił...

 • KIO 603/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ...nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy Nextbike Polska S.A., ul. Przasnyska 6B, 01-756 ... projektu do potrzeb wszystkich użytkowników (społeczne wykluczenie osób niezamożnych), nie posiadających telefonu typu...

 • KIO 593/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ... odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienie czynności wyboru oferty wykonawcy Interlux s.c.; 2. odrzucenie oferty wykonawcy Interlux s.c. i wykluczenie tego wykonawcy; 3. powtórzenie procesu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... językowa art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp prowadzi Sygn. akt: KIO 586/18 KIO 591/18 49 do wniosku, że wykluczenie wykonawcy następuje jedynie w przypadku, kiedy nie zgodził się on no przedłużenie okresu związania ofertą, co należałoby rozumieć w ten sposób, ...

 • KIO 584/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ...Krajowej Izby Odwoławczej (dalej „Izba”) wpłynęło odwołanie ww. wykonawcy (dalej „Odwołujący”), w którym zaskarżono wspomnianą czynność, zarzucając...art. 7 ust. 1 i 3 Pzp przez wykluczenie Odwołującego z Postępowania pomimo, że wykazał spełnianie wszystkich ...

 • KIO 570/18

  Orzeczenia KIO, 10-04-2018

  ...najkorzystniejsza. Uwzględnienie odwołania może spowodować wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego ...27 wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. Z przepisu tego, w związku z art. 90 ust. 3 ustawy...

 • KIO 550/18

  Orzeczenia KIO, 10-04-2018

  ... wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) to w 33 momencie wezwania Odwołującego dysponował informacjami pozwalającymi na wykluczenie tego wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, a pomimo to przeprowadził procedurę...

 • KIO 531/18

  Orzeczenia KIO, 09-04-2018

  ...w odwołaniu; 6 6. badanie oferty Egis Sp. z o.o. w takim samym stopniu, jak oferty odwołującego; 7. wykluczenie wykonawcy Egis Sp. z o.o. z postępowania; 8. ponowną ocenę ofert; oraz z ostrożności procesowej 9. nakazanie zamawiającemu wezwania odwołującego...

 • KIO 582/18

  Orzeczenia KIO, 09-04-2018

  ... odwołania i nakazanie zamawiającemu: 1. unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 2. wykluczenie Wykonawcy; 3. odrzucenie oferty Wykonawcy; 4. dokonanie ponownej oceny oraz wybór najkorzystniejszej oferty. W uzasadnieniu odwołania...

 • KIO 535/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ... „ustawa Pzp”]: 1. art. 24 ust. 1 pkt 20, poprzez niewykluczenie wykonawców N. M. i Konsorcjum firm: WANT Sp. z o. o...wyborze oferty najkorzystniejszej, a także że nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty – zamawiający uznał jako ...

 • KIO 525/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ... i oceny ofert stwierdzi, iż wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, to do jego obowiązków należy wykluczenie takiego wykonawcy z udziału w postępowaniu (przy spełnieniu innych obowiązków wynikających z ustawy, jak np. wezwanie na podstawie...

 • KIO 508/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ..., naruszył art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Tym samym zarzut naruszenia ww. przepisu potwierdził się, bowiem wykluczenie wykonawcy w takiej sytuacji jest przedwczesne i bezpodstawne. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania i ustalenia, Izba postanowiła jak w...

 • KIO 494/18, KIO 501/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ...i oceny złożonych ofert w ramach części II zamówienia, wykluczenie wykonawcy M. z postępowania na podstawie art. 24 ust....ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp poprzez bezpodstawne wykluczenie Odwołującego mimo niespełnienia przesłanki wykluczenia zawartej w tym ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij