• KIO 137/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... dokumentów) nie został złożony, co skutkowało ustaleniem nie wykazania spełniania warunku udziału. W konsekwencji wykluczenie wykonawcy z tego postępowania było skutkiem wskazania na niespełnienie warunku w postaci walidacji podpisu kwalifikowanego przy...

 • KIO 169/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz nakazuje dokonanie ponownego badania i oceny ofert i wykluczenie wykonawcy RadioPartners Sp. z o.o. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 14 w zw. z art. 22...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ... PZP W ZW. Z art. 24 ust. 8 Pzp. Zamawiający błędnie twierdzi, że został wprowadzony w błąd przez Odwołującego. Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 wymaga spełnienia kumulatywnie trzech przesłanek: 1. przedstawione przez wykonawcę...

 • KIO 49/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... Wandy 9b/3. W dniu 14 stycznia 2019r. odwołanie wnieśli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia M. K. prowadzącą ...powtórzenie czynności badania i oceny ofert, - wykluczenie wykonawców wybranych jako nie spełniających warunków udziału ...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...usług zawarto w załączniku nr 3 do SIWZ. Po odrzuceniu oferty wykonawcy LONDON Sp. z o.o. w Krakowie zamawiający pismem z...nie została wykorzystana przez odwołującego się wykonawcę, co uzasadnia jego wykluczenie. Czynności wezwania z art. 26 ust. 3 Pzp ma ...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... dokonania ponownego badania i oceny ofert oraz odrzucenia oferty Decsoft S.A.; 3. Nakazanie zamawiającemu wykluczenie wykonawcy Decsoft S.A.; 4. Nakazanie zamawiającemu dokonania ponownego przyznania punktacji ofert zgodnie z kryteriami przyjętymi...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...II nagroda – w następujących przypadkach: 1. wykluczenie z konkursu uczestnika, którego praca zostanie przez ... publicznych. Zgodnie z jego regulacją środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma ...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...podstawie art. 26 ust. 4 Pzp. Zauważyć jednak należy, że w okolicznościach rozpoznawanej sprawy jest to zbędne z racji na wykluczenie wykonawcy Fundamenti z postępowania z uwagi na potwierdzenie się zarzutów opisanych w pkt 1 i 2 uzasadnienia. 30 4. Zarzut...

 • KIO 2584/18, KIO 2586/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ...Wskazać należy, iż niezgodne z ustawą Pzp nie wykluczenie Odwołującego doprowadziło do nieudzielenia mu zamówienia, mimo iż...notarialnie). W ramach obu części swoją ofertę złożyli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Konsorcjum Solid ...

 • KIO 42/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ... publicznych w wyniku uznania oferty Odwołującego za odrzuconą z uwagi na wykluczenie go z postępowania, 3. art. 91 ust. 1 i ... albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4...

 • KIO 2688/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.); 3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp; 4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... 4 maja 2017 r. Sygn. akt 734/17 KIO „zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 p.z.p., wykluczenie wykonawcy z postępowania w oparciu o ten przepis wymaga łącznego wystąpienia następujących przestanek: 1) przedstawienia przez wykonawcę informacji wprowadzających...

 • KIO 2710/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. t.j. ...stanie faktycznym. Wobec powyższego Izba uznała, że wykluczenie Odwołującego z postępowania było niezasadne. Odnosząc się ...

 • KIO 30/19

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo skarbowe. Zgodnie z art. 24 ust. 7 pkt 1 ustawy Pzp wykluczenie wykonawcy następuje w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której...

 • KIO 27/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ...art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp przez wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, mimo iż wykazał... 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 6.2 IDW. 10.5. W przypadku ...

 • KIO 16/19

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy: Sweco Consulting Sp. z o.o. 60-829 Poznań, ul...nieprawidłowe zastosowanie w/w przepisu, a w konsekwencji wykluczenie odwołującego z Postępowania, mimo braku ziszczenia się...

 • KIO 4/19

  Orzeczenia KIO, 16-01-2019

  ... i Autostrad Oddział w Warszawie przy udziale wykonawcy M. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą...wyborze oferty proKoncept jako oferty najkorzystniejszej, 4 3. wykluczenie proKoncept z postępowania. Na wypadek nieuwzględnienia żądania wskazanego...

 • KIO 34/19

  Orzeczenia KIO, 16-01-2019

  ...w Wieliczce, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: 1.1. unieważnienie wyboru oferty wykonawcy MARAT sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku; 1.2. wykluczenie wykonawcy MARAT sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, który w wyniku zamierzonego działania...

 • KIO 2668/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... udziału w postępowaniu a w konsekwencji odrzucenia oferty przystępującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp, 5) wykluczenie z postępowania wykonawcy Konsorcjum na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp z powodu wprowadzania zamawiającego w błąd w...

 • KIO 2613/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ...zdarzyć że plan naprawczy zostanie przygotowany - i wejdzie w życie - przed wystąpieniem przesłanek, które stwierdzają wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Oceniany jest jednak na dzień jego złożenia. Odwołujący przywołał stanowisko Izby wyrażone w wyroku...

 • KIO 2635/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... wyboru oferty 2 najkorzystniejszej, nakazuje wykluczenie z postępowania wykonawcy Strabag Spółka z o.o. ... że: „na podstawie art 14 ustawy Pzp do oceny czynności wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy 9 Kodeksu cywilnego,...

 • KIO 2664/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ...z art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez bezpodstawne, przedwczesne wykluczenie z postępowania, pomimo, że wskazywane obecnie przez zamawiającego elementy ...i 2. 12 Jak wynika z ww. fragmentów SIWZ wykonawcy zostali zobowiązani do tego żeby już w JEDZ, a dokładniej...

 • KIO 2604/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ... świetle przepisu art. 24 ust. 7 pkt 3 ustawy P.z.p., wykluczenie wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2 .... 7 pkt 2 lit. 7 ustawy P.z.p. wykluczenie wykonawcy następuje, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia ...

 • KIO 2633/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ..., co oznacza, że wprowadzenie w błąd musi dotyczyć takich czynności Zamawiającego, które wpływają na sytuację wykonawcy w postępowaniu, tj. na jego wykluczenie z postępowania, odrzucenie jego oferty bądź na jego szanse w uzyskaniu zamówienia (pozycję w...

 • KIO 2643/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ... nie znajduje zastosowania w tej sprawie, jako że Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. W takiej sytuacji wykluczenie wykonawcy z postępowania rodzi skutek z art. 24 ust. 4 Pzp, tj. uznania oferty takiego podmiotu za odrzuconą...

 • KIO 2624/18

  Orzeczenia KIO, 07-01-2019

  ... oraz wyboru oferty najkorzystniejszej; ii) unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania; iii) wykluczenie z postępowania wykonawcy DiaHem, względnie odrzucenie oferty złożonej przez wykonawcę DiaHem; z ostrożności procesowej: na wypadek...

 • KIO 2569/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ... art. 7 ust. 1 Pzp przez zaniechanie wykluczenia Wykonawcy C pomimo przedstawienia przez niego informacji wprowadzających Zamawiającego w ... przez Wykonawcę C przesłanek niepodlegania wykluczeniu i wykluczenie z Postępowania na podstawie art. 24 ust...

 • KIO 2559/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ..., orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp wykonawcy WM Wiatrowiec Energie Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi...

 • KIO 2572/18

  Orzeczenia KIO, 02-01-2019

  ... 1.2.1 ppkt 1 b) SIWZ Zamawiający wymagał, aby wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia wykonali w okresie ostatnich ośmiu... z dnia 2 lutego 2018 r., sygn. akt KIO 113/18). 7. Wykluczenie z art. 24 ust. 1 pkt 17) ustawy Pzp Ewentualnie, gdyby...

 • KIO 2578/18

  Orzeczenia KIO, 02-01-2019

  ... nieprawidłowy dokonał oceny złożonego przez Odwołującego zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie składek ZUS, czego konsekwencją było bezpodstawne wykluczenie tego wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w związku z art. 24...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij