• T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  ...dniu 24 marca 2017 r. panel wydał zalecenie, proponując Komisji wykluczenie skarżącej na okres sześciu miesięcy, z powodu poważnego wykroczenia zawodowego, ... jakiegokolwiek zalecenia panel umożliwia wykonawcy i powiadomionym instytucjom zamawiającym ...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... go z postępowania, na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12 p.z.p. Warto również dodać, iż wykluczenie wykonawcy z postępowania jest czynnością ostateczną, a przed jej dokonaniem, na zamawiającym ciążą ustawowe obowiązki, zmierzające do ustalenia czy wykonawca...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... środków dowodowych." Ziszczenie się tej przesłanki rodzi poważne konsekwencje wyrażone w art. 24 ust 7 pkt 3 Prawa zamówień publicznych: „wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach, o których mowa w ust 1 pkt 18 i 20 lub 5 pkt 2 i 4, jeżeli...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... sierpnia 2018 r. Zatem zarzuty Odwołującego w stosunku do oferty tego wykonawcy są bezzasadne i nie zasługują na uwzględnienie. W zakresie zarzutów w ...zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak wykluczenie z zakresu możliwych do zaoferowania ...

 • KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ...nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA Spółka Akcyjna z siedzibą... z dnia 13 sierpnia 2018 r. oraz wykluczenie Konsorcjum Banimex z udziału w postępowaniu z uwagi...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... HYMON w kryterium „Zastosowanie modułów PV o lepszym temperaturowym współczynniku mocy”. Konieczne jest zatem wykluczenie wykonawcy HYMON z postępowania. Ponadto Odwołujący wskazał, że z Deklaracji zamieszczonej na str. 25-26 oferty wynika, iż wykonawca...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... narusza prawo, a zatem decyzja ta nie może się ostać”. Odwołujący wnosił o unieważnienie oferty wykonawcy ALTIX i wykluczenie tego uczestnika z postępowania oraz przyznanie Odwołującym kosztów postępowania odwoławczego według norm prawem przewidzianych i...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ... jakości świadczonych usług (z uwagi na wykluczenie konkurencji z rynku), d) zwiększenia cen...– SOPZ (str. 9)/. Nadto, Izba wskazuje, że podziela generalne prawo Wykonawcy do występowania w kilku postępowaniach przetargowych (Laguna Sp. z o.o. – w...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...podstaw wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wykluczenie z postępowania zamyka wykonawcy drogę do uzyskania zamówienia, wobec czego czynność ta powinna polegać na prostej subsumpcji sytuacji faktycznej do...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu postępowania a zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu, c) naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... to, że jej treść nie odpowiada treści SIWZ; wykluczenie oferty Comp, który w wyniku 5 lekkomyślności lub niedbalstwa...z powodu braku w Załączniku nr 4 do OPZ w kolumnie „Komentarz/uwagi wykonawcy” opisu przy wymaganiach nr 34.1 i 340.34. W treści Załącznika...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... badania i oceny ofert; - wykluczenie z postępowania konsorcjum Parasnake lub odrzucenie jego oferty, - odrzucenie oferty konsorcjum GB Aircraft, - odrzucenie oferty konsorcjum JB Investment, - odrzucenie oferty wykonawcy Bromma. Uzasadnienie faktyczne i...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... wezwania Przystępującego do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie zaś wykluczenie tego wykonawcy Przystępującego z postępowania. Zauważyć ponadto należy odnosząc się do zarzutu dotyczącego naruszenia art. 89 ust. 1...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... są wykorzystywane do wykonywania innych zadań. Skorzystanie z dyspozycji art. 22d ust. 2 p.z.p. i skuteczne wykluczenie wykonawcy, powinno opierać się na wykazaniu, że zostały spełnione w sposób łączny następujące przesłanki: 1. zasoby techniczne lub...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...podstaw w dotychczasowym stanie faktycznym do uznania, iż przy wykazywaniu spełniania powyższego warunku Przystępujący wprowadził w błąd Zamawiającego. Wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy wymaga wykazania, że...

 • KIO 1538/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...2018 r. pod pozycją 2018/S 069-152473. W postępowaniu tym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: ENGIE Services Sp...zw. art. 22a ust. 2 ustawy Pzp poprzez wykluczenie Odwołującego z postępowania z uwagi na niewykazanie spełniania warunków...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... zarzucono Zamawiającemu naruszenie: 1. art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp przez jego bezpodstawne zastosowanie i wykluczenie Odwołującego z Postępowania, jako wykonawcy, który nie wykazał spełniania warunków udziału w Postępowaniu; 2. art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp...

 • KIO 1498/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ...17 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia z postępowania wykonawcy MPTechnology pomimo, iż w wyniku lekkomyślności lub ... czynności badania i oceny ofert oraz: 3) wykluczenie MPTechnology z postępowania ewentualnie (w przypadku oddalenia zarzutu...

 • KIO 1521/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  .... 1 Pzp, 2. art. 26 ust. 2 pkt 3 Pzp W związku z powyższym Odwołujący wniósł o: 1. wykluczenie wykonawcy OTICON, który poświadczył nieprawdę w złożonej przez siebie ofercie, 2. uchylenie decyzji Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty i ponowne...

 • KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy P. M. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ..., 2. dokonania ponownego badania i oceny ofert, 3. wykluczenie Konsorcjum z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust...

 • KIO 1522/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... r. KIO 2292/17, zgodnie z którym: „Przesłankami koniecznymi wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 p....z dnia 10 maja 2018 r., treścią SIWZ (Rozdział 9 Wykluczenie – warunki udziału w postepowaniu pkt 2 ppkt 3 lit. b...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... przepisami co wskazano już w wyroku Trybunału Sprawiedliwości C-106/89 Marleasing. W niniejszej sprawie Odwołujący nie wykazał by wykluczenie wykonawcy w istniejącym stanie faktycznym było zgodne z celem dyrektyw. d. Sąd Najwyższy w wyroku z 14 kwietnia...

 • KIO 1541/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...kolejowym nie może być traktowana jako definitywne wykluczenie transportu samochodowego. Obowiązkiem wykonawców było natomiast... 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego ...

 • KIO 1542/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  .... nie pełnili swoich funkcji od rozpoczęcia realizacji. Uzasadniając wykluczenie odwołującego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12... złożył, zatem nakazanie zamawiającemu przez Izbę wyboru oferty danego wykonawcy prowadziłoby do obejścia art. 192 ust. 6 Pzp. W...

 • KIO 1485/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...czyli jako API do zarządzania urządzeniem przez oprogramowanie inne niż oprogramowanie wykonawcy. Zdaniem odwołującego z treści SIWZ nie wynika, że wymagania ...17 i pkt 18 ustawy Pzp przez niewykluczenie przystępującego z udziału w postępowaniu. Zdaniem ...

 • KIO 1470/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... Gdańsk (dalej wykonawca E) została wybrana jako najkorzystniejsza. Odwołujący wniósł odwołanie od przedmiotowej czynności do KIO, zarzucając zamawiającemu niewykluczenie wykonawcy E ze względu na naruszenie, m.in. przepisu art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 Pzp...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...lat przed wszczęciem postępowania, w stanie faktycznym sprawy, przeczyłaby ratio legis omawianego przepisu, ponieważ możliwe byłoby wykluczenie wykonawcy w sytuacji kiedy naruszenie obowiązków zawodowych miałoby miejsce prawie sześć lat temu (do trzech lat...

 • KIO 1468/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia, co też winno skutkować obniżeniem punktacji ofercie wykonawcy o 4 punkty. Izba wskazuje, iż wykluczenie wykonawcy na ww. podstawie prawnej możliwe jest w przypadku łącznego wystąpienia okoliczności, o...

 • KIO 1447/18, KIO 1448/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ...KIO 1447/18 i KIO 1448/18) tytułem wpisu od odwołań; 2.2 zasądza od Wykonawcy Astaldi S.p.A. z siedzibą w Rzymie, Via G.V. Bona...budzących wątpliwości elementów oferty, skutkiem czego było wykluczenie z postępowania oraz nie poprawienie oczywistej omyłki ...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...samym czy wezwanie zamawiającego do wyjaśnień, uzupełnienia lub złożenia dokumentów jest prawidłowe. Niedopuszczalne jest bowiem wykluczenie wykonawcy, który obiektywnie spełnia warunki udziału i nie podlega wykluczeniu z powodu wadliwej oceny dokumentacji...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij