• T-280/17

  Orzeczenia ETS, 07-12-2018

  ...grudnia 2018 r.(*) Zamówienia publiczne – Rozporządzenie finansowe – Wykluczenie z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień i o ...o którym mowa w art. 108, umożliwia wykonawcy i powiadomionym instytucjom zamawiającym przedłożenie uwag. Przepis ...

 • T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  ...dniu 24 marca 2017 r. panel wydał zalecenie, proponując Komisji wykluczenie skarżącej na okres sześciu miesięcy, z powodu poważnego wykroczenia zawodowego, ... jakiegokolwiek zalecenia panel umożliwia wykonawcy i powiadomionym instytucjom zamawiającym ...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ... odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty Wykonawcy Shanghai Electric Group Company Limited i nakazuje wykluczenie tego Wykonawcy z postępowania 2. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ...Postępowaniu) należy uznać za czyn nieuczciwej konkurencji”. III. Wykluczenie IBM z powodu polisy a. „IBM nie wykazał,...oferty odwołującego. Pismami z dnia 4 października 2018 r.: 1) wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Asseco Data Systems S.A., ...

 • KIO 2041/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ... Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp w zw. z art. 7 Pzp poprzez niewykluczenie z udziału w postępowaniu Wykonawcy T-Mobile pomimo złożenia przez niego oczywiście nieprawdziwego oświadczenia, na skutek co najmniej rażącego niedbalstwa, przy czym treść tego...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ..., brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 7 postępowaniu. W Części III sekcji C pkt 6 JEDZ INTOP Warszawa Sp. z o.o...

 • KIO 1995/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... najkorzystniejszej oferty; (b) przeprowadzenia ponownego badania i oceny oferty Budimex S.A. i, w konsekwencji, wykluczenie tego wykonawcy z postępowania; ewentualnie, w przypadku uznania, że nie zmaterializowały się przesłanki wykluczenia, o których mowa...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... między obiektywną rzeczywistością, a wyobrażeniem o niej lub jej odbiciem w świadomości gospodarza postępowania (K. Różowicz, Wykluczenie wykonawcy, który wprowadził zamawiającego w błąd, Komentarze praktyczne). Wskazał, że w przypadku art. 24 ust. 1 pkt...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ...i ładowarek, jako rozwiązania gwarantującego wykluczenie wystąpienia opisanego powyżej ryzyka braku ...wskazała, że zakres zamówienia uzasadniał udzielenie zamówienia jednemu wykonawcy, który przyjmie na siebie odpowiedzialność za ryzyko niepowodzenia...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  .... Podjęte środki dokumentuje się w indywidualnym sprawozdaniu wymaganym zgodnie z art. 84.” Zgodnie z powyższym wykluczenie wykonawcy z postępowania na skutek zakłócenia konkurencji należy traktować jako ostateczność, gdy nie ma innego sposobu zapewnienia...

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... zasady równego traktowania wykonawców. W ocenie składu orzekającego powyższe powoduje, że w sytuacji gdy Zamawiający decyduje się na wykluczenie wykonawcy z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy Pzp, to jego działanie musi być poprzedzone...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... wniósł o nakazanie zamawiającemu: 1) unieważnienia czynności polegającej na wyborze oferty wykonawcy Ekopomiar jako oferty najkorzystniejszej; 2) wykluczenie wykonawcy Ekopomiar z postępowania w związku z niespełnianiem przez niego warunków udziału w...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...zdolności technicznej lub zawodowej, co warunkuje najwyższą ocenę oferty tego wykonawcy). Konsekwencją tą byłaby eliminacja wykonawcy Tarraya S.A. z udziału w postępowaniu (wykluczenie), a tym samym brak możliwości uzyskania przez tego wykonawcę zamówienia...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...w tym wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 w zw. z art. 24 ust. 8 i 9 ustawy Pzp wykonawcy WOD – ... pkt 4 ustawy Pzp, nie mówi o tym, że po stronie wykonawcy mają wystąpić wyłączne przyczyny, wobec tego stwierdzić należy, że przyczyny niewykonania ...

 • KIO 2010/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mędłów i miejscowości Rzeplin tj. oferty wykonawcy ETP spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach Nakazuje Zamawiającemu wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Rozbudowa systemu...

 • KIO 2018/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... nie ma miejsca) obliguje Zamawiającego do wezwania wykonawcy do konwalidowania własnej oferty, poprzez uzupełnienie wymaganych ... podniesione z ostrożności). Skoro tak nie było, to wykluczenie Odwołującego z postępowania i zatrzymanie wadium należy uznać za...

 • KIO 2002/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... ZUS. Zamawiający, mając na uwadze powyższe uznał że spełnione zostały dwie konieczne przesłanki pozwalające na wykluczenie Wykonawcy, tj. rozwiązanie wcześniejszej umowy zawartej w sprawie zamówienia publicznego oraz niewykonanie umowy lub nienależyte jej...

 • KIO 1983/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... z postępowania w oparciu o przepis art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. W tym miejscu zauważyć należy, że wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przesłankę art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp następuje w...

 • KIO 2009/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... stanów faktycznych i w żaden sposób nie korespondują ze stanem analizowanym. Wskazują one na nieprawidłowe wykluczenie wykonawcy wskutek niespełnienia warunku udziału w postępowaniu, który nie wynikał wyraźnie z dokumentacji przetargowej, obowiązującej...

 • KIO 2006/18

  Orzeczenia KIO, 16-10-2018

  ... w Postępowaniu wypełnia również przesłanki z art. 24 ust. 1 pkt 16) ustawy Pzp pozwalającego na wykluczenie wykonawcy z uwagi na złożenie nieprawdziwych informacji, w przypadku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa, a ponadto dotyczy także...

 • KIO 1972/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...W zaistniałej sytuacji obowiązkiem Zamawiającego jest zastosowanie art. 24 ust. 1 pkt 16) ustawy, poprzez wykluczenie z postępowania wykonawcy NOMET Sz. N., który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... go z postępowania, na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12 p.z.p. Warto również dodać, iż wykluczenie wykonawcy z postępowania jest czynnością ostateczną, a przed jej dokonaniem, na zamawiającym ciążą ustawowe obowiązki, zmierzające do ustalenia czy wykonawca...

 • KIO 1961/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... ELIT jako najkorzystniejszej Zamawiający dopuścił się szeregu naruszeń ustawy Pzp, czego skutkiem było bezpodstawne wykluczenie Wykonawcy z postępowania oraz bezpodstawne zatrzymanie wadium. Odnośnie wykonania wezwania do przedłożenia dokumentów w trybie...

 • KIO 1953/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... Bazę Logistyczną we Wrocławiu, przy udziale wykonawcy Fine Dine Sp. z o.o....wykonawcy. Zarzut nr 1 Odwołujący podniósł, że Zamawiający naruszył art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez niewykluczenie...

 • KIO 1988/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  .... 8 Pzp. W dniu 1 października 2018 r. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - Konsorcjum: STECOL...złożonej przez Konsorcjum Gülermak, jako oferty najkorzystniejszej; - wykluczenie Konsorcjum Gülermak z postępowania na podstawie art. 24 ...

 • KIO 1981/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ... ust. 8 Pzp. W dniu 1 października 2018 r. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - Konsorcjum: BUDIMEX S....zakresu doświadczenia nabytego na poszczególnych realizacjach; - wykluczenie Konsorcjum Gülermak z uwagi na posłużenie się ...

 • KIO 1872/18, KIO 1895/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ... poglądy. W świetle powyższego istotne jest więc, że wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 pzp może nastąpić tylko w sytuacjach, gdy niezgodność oświadczeń wykonawcy z rzeczywistym stanem rzeczy jest jednoznaczna, a wymagania zamawiającego...

 • KIO 1914/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... zamawiającemu: unieważnienia czynności wyboru oferty GISS Sp. z o. o. jako oferty najkorzystniejszej w postępowaniu, wykluczenie i odrzucenie oferty wykonawcy GISS Sp. z o. o. z postępowania, powtórzenie czynności badania i oceny ofert, z uwzględnieniem...

 • KIO 1892/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... w przedmiotowym postępowaniu bez narażania się na wykluczenie z udziału w postępowaniu bądź odrzucenie oferty...usługi, jeżeli w chwili składania oferty warunki te nie były znane wykonawcy nawet przy dochowaniu należytej staranności, a są to warunki 10 ...

 • KIO 1920/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... jeszcze środki ochrony prawnej wobec tej czynności. Co jednak najistotniejsze, wbrew stanowisku zamawiającego nawet ostateczne wykluczenie wykonawcy z części 3 postępowania nie przesądzało o konieczności wykluczenia odwołującego z udziału także w części 5...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij