• T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  ... dnia 15 lutego i 8 marca 2017 r. 14      W dniu 24 marca 2017 r. panel wydał zalecenie, proponując Komisji wykluczenie skarżącej na okres sześciu miesięcy, z powodu poważnego wykroczenia zawodowego, z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień i o...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... wykluczenia go z postępowania, na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12 p.z.p. Warto również dodać, iż wykluczenie wykonawcy z postępowania jest czynnością ostateczną, a przed jej dokonaniem, na zamawiającym ciążą ustawowe obowiązki, zmierzające do ustalenia czy...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... praktyka antykonkurencyjna.”1 W tym kontekście powołanie przez Zamawiającego art. 6 ust. 1 pkt 7 u.o.k.k. oraz wykluczenie Odwołującego w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 20 Prawa zamówień publicznych jest całkowicie niezasadne. Odwołujący zwracał uwagę, że...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... stanowić tego typu pułapkę dla wykonawców, a tak istotna zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak wykluczenie z zakresu możliwych do zaoferowania procesora wskazywanego kilkukrotnie jako referencyjny, wymagająca literalnej zmiany postanowień...

 • KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... odwołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 13 sierpnia 2018 r. oraz wykluczenie Konsorcjum Banimex z udziału w postępowaniu z uwagi na przedstawienie informacji wprowadzających w błąd. 4 Do...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... ofercie wykonawcy HYMON w kryterium „Zastosowanie modułów PV o lepszym temperaturowym współczynniku mocy”. Konieczne jest zatem wykluczenie wykonawcy HYMON z postępowania. Ponadto Odwołujący wskazał, że z Deklaracji zamieszczonej na str. 25-26 oferty...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ..., a zatem decyzja ta nie może się ostać”. Odwołujący wnosił o unieważnienie oferty wykonawcy ALTIX i wykluczenie tego uczestnika z postępowania oraz przyznanie Odwołującym kosztów postępowania odwoławczego według norm prawem przewidzianych i przekazanie...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ... z prawem świadczyli usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, c) zmniejszenia jakości świadczonych usług (z uwagi na wykluczenie konkurencji z rynku), d) zwiększenia cen rynkowych odbioru i zagospodarowania odpadów (za którą to nadwyżkę będą zobowiązani...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  .... 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 7 pkt 5 ustawy Pzp - poprzez wykluczenie Odwołującego, podczas gdy ograniczenie nałożone będące konsekwencją zdarzenia, do którego odnosi się Zamawiający w informacji o wykluczeniu, nie stanowi środka...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu postępowania, a zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu, 44 c) naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 89 ust...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... się o udzielenie zamówienia – konsorcjum Parasnake A. S., Airborne Technologies GmbH, ul. Żeromskiego 30, 25-370 Kielce, 1.2 wykluczenie z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp wykonawców wspólnie ubiegających się o...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... rażąco niską cenę; odrzucenie oferty Comp ze względu na to, że jej treść nie odpowiada treści SIWZ; wykluczenie oferty Comp, który w wyniku 5 lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... wezwania Przystępującego do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie zaś wykluczenie tego wykonawcy Przystępującego z postępowania. Zauważyć ponadto należy odnosząc się do zarzutu dotyczącego naruszenia art. 89 ust...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... Zamawiającemu: 1. unieważnienie czynności zaproszenia Konsorcjum G. do zawarcia umowy ramowej, 2. dokonania ponownego badania i oceny ofert, 3. wykluczenie Konsorcjum G. z udziału w Postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12), 16) i 17) ustawy Pzp...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... w przypadku, gdy zamawiający korzysta z uprawnienia przewidzianego w art. 22d ust. 2 p.z.p., winien - przed wykluczeniem odwołującego - wezwać go do uzupełnienia wykazu osób. W opinii odwołującego nie ma żadnego uzasadnienia dla tego, aby wykonawca, który...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...”), w którym zarzucono Zamawiającemu naruszenie: 1. art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp przez jego bezpodstawne zastosowanie i wykluczenie Odwołującego z Postępowania, jako wykonawcy, który nie wykazał spełniania warunków udziału w Postępowaniu; 2. art. 24 ust. 1...

 • KIO 1538/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...warunków udziału w postępowaniu; 3. art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. art. 22a ust. 2 ustawy Pzp poprzez wykluczenie Odwołującego z postępowania z uwagi na niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej wobec...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... postępowaniu, wskazanego w SIWZ w Rozdziale VI.1.2).c) i w Rozdziale VIII.1 brak wykazania tego warunku skutkowałby wykluczeniem wykonawcy Pro-Environment z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy pzp. 9 Odnośnie 3 zarzutu...

 • KIO 1498/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... na adres: bzp2@um.pila.pl oraz w wersji papierowej pocztą tradycyjną. Niezłożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie miało skutkować wykluczeniem na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp oraz odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1...

 • KIO 1501/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ..., że Wykonawca został wybrany niezgodnie z warunkami postępowania, zaś nie wykazanie warunku udziału w postępowaniu skutkuje wykluczeniem tegoż wykonawcy z postępowania. Zarzut III. Przedmiotem postępowania o zamówienie publiczne oznaczonego nr 9/2018...

 • KIO 1521/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  .... 87 ust. 1 Pzp, 2. art. 26 ust. 2 pkt 3 Pzp W związku z powyższym Odwołujący wniósł o: 1. wykluczenie wykonawcy OTICON, który poświadczył nieprawdę w złożonej przez siebie ofercie, 2. uchylenie decyzji Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty i...

 • KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ...uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej, 2. dokonania ponownego badania i oceny ofert, 3. wykluczenie Konsorcjum z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16) i 17) ustawy Pzp oraz...

 • KIO 1522/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... orzekający Izby ustalił, co następuje. Zgodnie ze zmodyfikowaną, pismem z dnia 10 maja 2018 r., treścią SIWZ (Rozdział 9 Wykluczenie – warunki udziału w postepowaniu pkt 2 ppkt 3 lit. b) „Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej będzie uznany...

 • KIO 1485/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... podniósł, że zamawiający naruszył art. 24 ust. 1 pkt 17 i pkt 18 ustawy Pzp przez niewykluczenie przystępującego z udziału w postępowaniu. Zdaniem odwołującego obowiązek wykluczenia przystępującego z udziału w postępowaniu winien być konsekwencją...

 • KIO 1542/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... powyższych dat wynika, że Pan D. P. i Pan A. G. nie pełnili swoich funkcji od rozpoczęcia realizacji. Uzasadniając wykluczenie odwołującego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp zamawiający wskazał, że wymienione osoby nie spełniają warunków określonych...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... 2. dokonania ponownego badania i oceny ofert, 7 3. wykluczenie Konsorcjum Demarko z udziału w Postępowaniu na podstawie art. 24 ust...Art. 91 ust. 1; 4. Odwołujący w pkt VII odwołania wnosi o wykluczenie Konsorcjum na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, 16 i 17...

 • KIO 1541/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... z tym umieszczona w projekcie budowlanym wzmianka o transporcie kolejowym nie może być traktowana jako definitywne wykluczenie transportu samochodowego. Obowiązkiem wykonawców było natomiast uwzględnienie specyfiki zamówienia, tj. np. tego, że Zamawiający...

 • KIO 1470/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie II i III. Odwołujący zarzucił zamawiającemu wykluczenie odwołującego i tym samym naruszenie w zadaniach II i III: 1) art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...ust. 2a Pzp w związku z art. 6 Kodeksu Cywilnego poprzez zignorowanie spoczywającego na Zamawiającym ciężaru dowodu oraz wykluczenie Salini z postępowania w oparciu o ww. przepis Pzp bez przedstawienia dowodów wykazujących, że zachodzą podstawy wykluczenia...

 • KIO 1468/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... do realizacji zamówienia, co też winno skutkować obniżeniem punktacji ofercie wykonawcy o 4 punkty. Izba wskazuje, iż wykluczenie wykonawcy na ww. podstawie prawnej możliwe jest w przypadku łącznego wystąpienia okoliczności, o których mowa w tej regulacji...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij