• KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... odwołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 13 sierpnia 2018 r. oraz wykluczenie Konsorcjum Banimex z udziału w postępowaniu z uwagi na przedstawienie informacji wprowadzających w błąd. 4 Do...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  .... 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 7 pkt 5 ustawy Pzp - poprzez wykluczenie Odwołującego, podczas gdy ograniczenie nałożone będące konsekwencją zdarzenia, do którego odnosi się Zamawiający w informacji o wykluczeniu, nie stanowi środka...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...”), w którym zarzucono Zamawiającemu naruszenie: 1. art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp przez jego bezpodstawne zastosowanie i wykluczenie Odwołującego z Postępowania, jako wykonawcy, który nie wykazał spełniania warunków udziału w Postępowaniu; 2. art. 24 ust. 1...

 • C-300/17

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ... zamawiająca naruszyła przepisy dotyczące zamówień publicznych, po pierwsze, poprzez ogłoszenie procedury negocjacyjnej oraz, po drugie, poprzez wykluczenie na etapie preselekcji kandydata, bez umożliwienia mu – zgodnie z wyrokiem z dnia 3 marca 2005 r...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... ustawy Pzp oraz art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez niezasadne wykluczenie Odwołującego z postępowania z uwagi na rzekomy brak spełnienia przez Odwołującego warunków udziału w postępowaniu, pomimo, iż spełnia on wszystkie...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, wobec czego zasadnym jest ich wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. Pozostałe zarzuty odwołania nie potwierdziły się z...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... postępowaniu i jego oferta zajęła drugie miejsce w rankingu ofert. Ewentualne uwzględnienie odwołania spowodowałoby wykluczenie wykonawców z postępowania i uzyskanie przez odwołującego przedmiotowego zamówienia publicznego. Po drugie, Izba nie...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... naruszenie następujących przepisów: 1. art. 7 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp poprzez bezpodstawne wykluczenie Konsorcjum PeBeKa z postępowania z uwagi na podanie w stosunku do osoby pana M.N., dedykowanego do pełnienia funkcji Dyrektora...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... Zamawiającemu: 1) unieważnienie czynności oceny i badania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 17 maja 2018 r.; 2) wykluczenie: - wykonawcy Mennica Polska 5.A., - wykonawców występujących wspólnie: GMV Innovating Solutions sp. z o.o. i Grupo...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... w Części 1 i 2 postępowania, dokonanie powtórnego badania i oceny ofert w Części 1 i 2 postępowania, w tym wykluczenie wykonawcy Cooperativa Muratori & Cementisti- C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... OPZ przez zestawione urządzenia – stanowi zestawienie urządzeń wybranych przez Odwołującego i nie może stanowić dowodu, pozwalającego na wykluczenie, że na rynku nie ma innych urządzeń spełniających wymogi OPZ. Dowodami takimi mogłyby być np. oświadczenia...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... przez niego warunków udziału w postępowaniu, co winno skutkować wykluczeniem wykonawcy z udziału postępowaniu na podstawie art. 24 ust....). Odrzucenie oferty - a w ocenie Sądu także wykluczenie wykonawcy skutkujące uznaniem takiej oferty za odrzuconą - może...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... 10 art. 24 ustawy Pzp, zgodnie z którym w przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci...

 • KIO 907/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... on Zamawiającego w błąd w sposób nieumyślny, w szczególności w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa. Tym bardziej na wykluczenie z postępowania na tej podstawie zasługiwać będzie – w opinii Odwołującego - wykonawca, który informacje wprowadzające w błąd...

 • KIO 850/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... Zamawiającemu: (i) unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; (ii) powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem; (iii) wykluczenie Konica Minolta na podstawie art. 24 ust 1 pkt 16 lub 17 ustawy Pzp; (iv) odrzucenie oferty...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... do uzupełnienia informacji i dokumentów w zakresie wykazania zdolności technicznej i zawodowej, zasadne w przedmiotowej sytuacji jest wykluczenie Przystępującego z postępowania bez kolejnego wzywania do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy pzp...

 • KIO 902/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... wprowadzającej w błąd było świadome lub celowe. Przepis art 24 ust. 1 pkt 17 Pzp wyraźnie wskazuje, że wykluczenie powinno nastąpić w każdym przypadku podania informacji wprowadzających w błąd, nawet jeśli było te efektem lekkomyślności lub niedbalstwa. A...

 • KIO 871/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... preferuje system o architekturze pozwalającej na bezpośrednią komunikację stacji operatorskich ze stacjami procesowymi z wykluczeniem serwerów pośredniczących. Z przedstawionego schematu wynika, że zastosowano strukturę z serwerami pośredniczącymi. 5...

 • KIO 912/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp okazało się być pozbawione jakiejkolwiek doniosłości prawnej. Jak bowiem wyjaśniono już wcześniej, wykluczenie z powodu złożenia informacji wprowadzających zamawiającego w błąd na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp następuje...

 • KIO 899/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... lub w zaproszeniu do negocjacji (art. 24 ust. 6 ustawy P.z.p.). W rozpoznawanym przypadku przesłanka ta została spełniona. Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy P.z.p. jest zatem przesłanką fakultatywną wykluczenia, lecz charakter...

 • KIO 901/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... w zaproszeniu do negocjacji (art. 24 ust. 6 ustawy P.z.p.). W rozpoznawanym przypadku przesłanka ta została spełniona. 8 Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy P.z.p. jest zatem przesłanką fakultatywną wykluczenia, lecz charakter...

 • KIO 900/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na: 1) unieważnienie postępowania, 2) badanie i ocenę oferty Odwołującego, 3) bezpodstawne wykluczenie Odwołującego i odrzucenie jego oferty. Powyższym czynnościom zarzucił naruszenie: 1) art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy...

 • KIO 910/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... Konsorcjum z podwykonawcami). Negatywna odpowiedź potwierdziłaby, że nie nastąpiło samodzielnie spełnienie warunku, co skutkować winno wykluczeniem Konsorcjum MADROCAR na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 ustawy Pzp. Zdaniem Odwołującego, akta postępowania...

 • KIO 864/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... treści ww. pisma z dnia 27 kwietnia 2018 r., wniesienie niniejszego odwołania jest konieczne i uzasadnione. Wykluczenie wszystkich Oferentów zaangażowanych w niniejsze postępowanie wskazuje bowiem na stronniczość i brak obiektywizmu Zamawiającego, który -...

 • KIO 875/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... iż cena oferty tego Wykonawcy nie jest rażąco niska; 7) wykluczenie Wykonawcy - Development Design Sp. z o.o. wobec nie spełnienia... sp. z o.o. z dnia 04.04.2018 r., nie pozwalają na wykluczenie Development Desing sp. z o.o. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt...

 • KIO 873/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy niezbędne jest spełnienie wszystkich wskazanych w nim przesłanek. Wykluczenie wykonawcy na tej podstawie może mieć miejsce, gdy wykonawca nie wykazując profesjonalizmu wymaganego od uczestnika rynku zamówień...

 • KIO 860/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... po stronie zamawiającego z uwagi na dyspozycję art. 185. ust. 5 p.z.p. Wypada zauważyć, że wykluczenie z postępowania odwoławczego podmiotu zgłaszającego się do postępowania, jako przystępujący do jednej ze stron, wywołuje nieodwracalny skutek. Z...

 • KIO 802/18, KIO 803/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... ł załącznika 1 do siwz wykluczona została możliwość realizacji tej usługi z użyciem technologii radiowej lub VoIP, zaś wykluczenie technologii VoIP podane w punkcie „ł" dotyczy również odcinka od przyłącza operatora, przez centralę telefoniczną do aparatu...

 • KIO 845/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... się wykazania jego spełnienia. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, poprzez wykluczenie go z postępowania pomimo, że wykazał on spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Z treści zawiadomienia o wykluczeniu z...

 • KIO 857/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... warunek udziału w postępowaniu określić wymagania minimalne co do kwalifikacji osób, których niespełnienie będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania, a dodatkowo może określić kryteria zawężające, za które będzie przyznawał ofercie wykonawcy punkty...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij