• KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... naruszenie następujących przepisów: 1. art. 7 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp poprzez bezpodstawne wykluczenie Konsorcjum PeBeKa z postępowania z uwagi na podanie w stosunku do osoby pana M.N., dedykowanego do pełnienia funkcji Dyrektora...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... Zamawiającemu: 1) unieważnienie czynności oceny i badania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 17 maja 2018 r.; 2) wykluczenie: - wykonawcy Mennica Polska 5.A., - wykonawców występujących wspólnie: GMV Innovating Solutions sp. z o.o. i Grupo...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... przez niego warunków udziału w postępowaniu, co winno skutkować wykluczeniem wykonawcy z udziału postępowaniu na podstawie art. 24 ust....). Odrzucenie oferty - a w ocenie Sądu także wykluczenie wykonawcy skutkujące uznaniem takiej oferty za odrzuconą - może...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... 10 art. 24 ustawy Pzp, zgodnie z którym w przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci...

 • KIO 899/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... lub w zaproszeniu do negocjacji (art. 24 ust. 6 ustawy P.z.p.). W rozpoznawanym przypadku przesłanka ta została spełniona. Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy P.z.p. jest zatem przesłanką fakultatywną wykluczenia, lecz charakter...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ..., ale również te, w których wprowadzenie w błąd polega na stworzeniu złudzenia, że jakaś okoliczność (np. uzasadniająca wykluczenie) nie zaistniała." (iv) Zarzut błędnego obliczenia punktacji BIOMEDICA w kryterium „cena+koszt". Zamawiający w pkt 2 na...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  .... 93 ust. 2 rozporządzenia finansowego EUIPO zażądało od oferentów zaświadczenia, że nie znajdują się w jednej z sytuacji powodujących wykluczenie, określonych w ust. 1 tego artykułu. 23      W ocenie European Dynamics Luxembourg i in. EUIPO w tym zakresie...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... ofert; 2. art. 24 ust. 1 pkt 17 i art. 24 ust. 4 ustawy Pzp poprzez ich błędne zastosowanie i wykluczenie Odwołującego oraz odrzucenie oferty z powodu podania nieprawdziwych 4 informacji w zakresie osoby S. K. podczas, gdy Odwołujący dochował staranności...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... rynku oraz uzgadniającego warunki oferty złożonych przez tych przedsiębiorców w niniejszym postępowaniu przetargowym. Powyższe winno skutkować wykluczeniem Remondis (analogicznie również Corimp) z postępowania na zasadzie art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy Pzp...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... sankcją w przypadku nieskutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa jest odtajnienie danego dokumentu, a nie odrzucenie oferty czy wykluczenie wykonawcy. W zakresie zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp Przystępujący stwierdził, że Odwołujący nie...

 • KIO 653/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ..., a w konsekwencji naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 i 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez bezpodstawne wykluczenie Odwołującego z postępowania i odrzucenie złożonej przez niego oferty na skutek błędnego uznania, że wskazana przez Odwołującego osoba - Pan...

 • KIO 652/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... podstawie § 2 ust. 6 Rozporządzenia i z tego prawa nie skorzystał. Niezależnie od treści dokumentów Zamawiający przed wykluczeniem powinien był w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy wezwać Odwołującego do uzupełnienia nowozłożonych dokumentów, względnie złożenia...

 • KIO 661/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... do jednoznacznej, zdaniem Odwołującego, oceny, że wybrany wykonawca nie posiada wymaganego w SIWZ doświadczenia, co w konsekwencji winno skutkować wykluczeniem go z przedmiotowego postępowania, 4) art. 7 ust 1 i 3 ustawy Pzp w związku z art. 89 ust...

 • KIO 639/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału Sygn. akt KIO 639/18 10 w postępowaniu nie musi towarzyszyć wykluczenie za niewykazanie spełniania tych warunków, poprzedzone zastosowaniem art. 26 ust. 3 pzp. Ratio legis tych uregulowań...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. poz. 1020): "W ocenie Sądu wykluczenie wykonawcy 18 następuje jedynie w przypadku, kiedy wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą, co oznacza...

 • KIO 599/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... wyborze oferty najkorzystniejszej. 3) art. 89 ust. 1 pkt. 5) poprzez odrzucenie wykluczonej oferty, mimo że oferta nie zasługiwała na wykluczenie a co za tym idzie nie może zostać odrzucona. 4) art. 91 ust. 1 poprzez wybór oferty Wykonawcy Optingo, mimo...

 • KIO 622/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... pkt 1. sentencji uwzględniając w części odwołanie. Izba nakazała powtórzenie procesu badania i oceny ofert, a w ramach tego procesu wykluczenie Fundacji Tobie Polsko Ratownicy z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. O...

 • KIO 607/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ... i prawnym nie sposób przyjąć, iż stanowisko Odwołującego jest zasadne, gdyż brak jest przesłanek uzasadniających wykluczenie Przystępującego. Odnosząc się do zarzutu nr 4 Zamawiający wskazał, że przygotowana przez Zamawiającego przestrzeń robocza...

 • KIO 588/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... zawarta na czas oznaczony do 31 grudnia 2020 r. Jest to zatem 8 także dodatkowa okoliczność przemawiająca za wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem jego oferty. II Stanowisko Zamawiającego Zamawiający uznał zarzuty Odwołującego za bezzasadne i wniósł o...

 • KIO 603/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ... zamówienia cech dostaw/usług adekwatnie do przedmiotu zamówienia i dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników (społeczne wykluczenie osób niezamożnych), nie posiadających telefonu typu smartphone, 4. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez...

 • KIO 593/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ...: 1. unieważnienie czynności wyboru oferty wykonawcy Interlux s.c.; 2. odrzucenie oferty wykonawcy Interlux s.c. i wykluczenie tego wykonawcy; 3. powtórzenie procesu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu; 4. dokonanie wyboru oferty Odwołującego w...

 • KIO 572/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ... sprawie było wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących przedmiotowych dokumentów oraz wykluczenie Odwołującego z postępowania. Odwołujący podnosił, iż Zamawiający przed wykluczeniem go z postępowania w żadnym piśmie nie zażądał, aby wykonawca...

 • KIO 584/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  .... ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 24 ust. 4 i art. 7 ust. 1 i 3 Pzp przez wykluczenie Odwołującego z Postępowania pomimo, że wykazał spełnianie wszystkich warunków udziału w Postępowaniu, w szczególności warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... wykładnia językowa art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp prowadzi Sygn. akt: KIO 586/18 KIO 591/18 49 do wniosku, że wykluczenie wykonawcy następuje jedynie w przypadku, kiedy nie zgodził się on no przedłużenie okresu związania ofertą, co należałoby rozumieć w ten...

 • KIO 570/18

  Orzeczenia KIO, 10-04-2018

  ...rozstrzygnięcia na korzyść Zamawiającego. Oferta Przystępującego została wybrana, jako najkorzystniejsza. Uwzględnienie odwołania może spowodować wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty, a tym samym może uniemożliwić uzyskanie przez...

 • KIO 550/18

  Orzeczenia KIO, 10-04-2018

  ... naruszył przepis art. 7 ust. 1 Pzp w związku z naruszeniem art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, przez bezpodstawne wykluczenie Konsorcjum z postępowania z uwagi na podanie w stosunku do osoby Pana M. N., dedykowanego do pełnienia funkcji Dyrektora Kontraktu...

 • KIO 582/18

  Orzeczenia KIO, 09-04-2018

  ... na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp było przedwczesne. Przepis art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp nakazuje wykluczenie z postępowania wykonawcy, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, ale przed dokonaniem czynności wykluczenia obowiązkiem...

 • KIO 531/18

  Orzeczenia KIO, 09-04-2018

  ... wskazanych w odwołaniu; 6 6. badanie oferty Egis Sp. z o.o. w takim samym stopniu, jak oferty odwołującego; 7. wykluczenie wykonawcy Egis Sp. z o.o. z postępowania; 8. ponowną ocenę ofert; oraz z ostrożności procesowej 9. nakazanie zamawiającemu wezwania...

 • KIO 567/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ... mowa w Rozdziale IV, podrozdział I, pkt 1 ppkt 1 lit. b Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia może w perspektywie skutkować wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp, przez co odwołujący może w bezprawny sposób zostać...

 • KIO 525/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ...) art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 89 ustawy Pzp poprzez niezgodne z przepisami ustawy oraz SIWZ wykluczenie Odwołującego 1 i odrzucenie jego oferty; 2) art. 91 ustawy Pzp poprzez niezgodny z przepisami ustawy oraz SIWZ wybór najkorzystniejszej...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij