• T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  ... portowej w Puerto de Las Nieves do celów komercyjnych przewozów, ani też w konsekwencji, pozwolić Komisji na wykluczenie wszelkich poważnych trudności w ramach badania zarzutów pierwszego i trzeciego skargi. 135    W każdym razie skarżąca słusznie podnosi...

 • C-127/16 P

  Orzeczenia ETS, 07-03-2018

  ... przyjęte przez Sąd przeciwstawienie sprzedaży całości Sernamu, obejmującej jego aktywa i pasywa, i sprzedaży całości aktywów z wykluczeniem pasywów jest błędne, na wstępie należy przypomnieć, że jak zostało wskazane w pkt 30–33 niniejszego wyroku, ust...

 • C-9/17

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ...art. 1 ust. 2 lit. a) tej dyrektywy. 29      Należy jednak przypomnieć, że celem dyrektywy 2004/18 było wykluczenie ryzyka, żeby przy udzielaniu zamówienia przez instytucje zamawiające preferowani byli oferenci albo kandydaci krajowi. Zaś takie ryzyko jest...

 • C-523/16

  Orzeczenia ETS, 28-02-2018

  ...on instytucji zamawiającej na dopuszczenie jakiegokolwiek uzupełnienia braków, które zgodnie z wyraźnymi postanowieniami dokumentacji przetargowej powinny powodować wykluczenie oferenta (wyroki: z dnia 6 listopada 2014 r., Cartiera dell’Adda, C‑42/13, EU:C...

 • C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  ...425/14, EU:C:2015:721, pkt 36). 35      Z powyższego wynika zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału, że automatyczne wykluczenie kandydatów lub oferentów, którzy pozostają w stosunku kontroli lub są powiązani z innymi kandydatami, wychodzi poza to, co...

 • KIO 69/18, KIO 89/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ...w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia; oraz z ostrożności: 2. art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, przez wykluczenie Odwołującego z postępowania pomimo, iż Odwołujący nie należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego ...

 • KIO 70/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... nich leżały po stronie Wykonawcy; ewentualnie 2. art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp poprzez jego niezasadne zastosowanie i wykluczenie wykonawcy LubCom sp. z o.o. i uznaniu jej oferty jako odrzuconej. Podnosząc powyższe odwołujący wniósł o: a) unieważnienie...

 • KIO 63/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ...na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp i wskazał, iż brak 15 złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania oraz, że jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złoży dokumentów, o których mowa w art. 25...

 • KIO 54/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ... ramową (oferty najkorzystniejszej);  odrzucenie oferty wykonawcy AMZ Kutno S.A. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp;  wykluczenie wykonawcy AMZ Kutno S.A. z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp;  unieważnienie czynności wykluczenia...

 • KIO 82/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (…) III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak. (…) Sekcja III.3) ogłoszenia: WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ...

 • KIO 49/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... akt KIO 49/18 po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenie z postępowania – na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -...

 • KIO 2748/17, KIO 2018/17, KIO 24/17

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... tych czynności skutkowałoby koniecznością nakazania zamawiającemu ich wykonania. W razie niesprostania wezwaniu, konieczne będzie wykluczenie z postępowania wykonawcy, który złożył ofertę wybraną jako najkorzystniejsza, czego efektem może być wybór...

 • KIO 65/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ...zw. z art. 24 ust 4 Pzp - poprzez wykluczenie odwołującego z postępowania i uznania jego oferty za odrzuconą w... art 26 ust 1 i ust 3 PZP - poprzez wykluczenie odwołującego z postępowania wskutek błędnej wykładni przepisów dotyczących aktualności dokumentów ...

 • KIO 60/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ... naruszenie art. 24 ust. 5 pkt 4 w zw. z art. 7 ust.1 Prawa zamówień publicznych, poprzez bezpodstawne wykluczenie Odwołującego z uwagi na nieuzasadnione przyjęcie, iż Odwołujący, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w...

 • KIO 44/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... wyboru najkorzystniejszej oferty; b) dokonania ponownej oceny spełnienia warunków zgodnie z przepisami ustawy Pzp; c) wykluczenie z postępowania wykonawcy, który nie wykazał spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej; d) dokonanie wyboru...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... w SIWZ w ramach umowy objętej przedmiotowym zamówieniem za cenę wynoszącą 66 050 zł netto alternatywnie Odwołujący wniósł o: 6. wykluczenie Konsorcjum NOKIA z postępowania na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 3 PZP, z uwagi na złożenie przez tego wykonawcę...

 • KIO 3/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ...zs. w Warszawie; 3) art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 24aa Pzp przez bezpodstawne wykluczenie odwołującego, z powodu rzekomego braku wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy w zakresie...

 • KIO 29/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...pzp oraz w zw. z art. 22a ust. 6 ustawy pzp oraz w zw. z art. 7 ustawy pzp poprzez wykluczenie Odwołującego z postępowania z uwagi na brak wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia...

 • KIO 2720/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp, poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i niewykluczenie Lireco z udziału w postępowaniu w sytuacji kiedy podmiot trzeci - CD TELETECHNIKA...oceny ofert; 3. nakazanie zamawiającemu wykluczenie i odrzucenie oferty Lireco oraz dokonanie...

 • KIO 2715/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... Zawiercie. Powyższe czynności stanowią naruszenie przez Zamawiającego: 1. art. 24 ust. 1 pkt 12 Ustawy Pzp poprzez wykluczenie Odwołującego z postępowania, pomimo że Odwołujący wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu; 2. art. 24 ust. 4 Ustawy...

 • KIO 2737/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... widzenia kompetencji wymaganych od przewoźnika usługę, która nie jest jednak w znaczeniu definicji „komunikacją miejską”. Wykluczenie możliwości posłużenia się takim doświadczeniem, (z tak zorganizowanej zastępczej komunikacji), które ma miejsce w SIWZ...

 • KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ...spełniać warunku udziału w postępowaniu, przez co Zamawiający został wprowadzony w błąd przy prezentacji informacji, co powinno skutkować wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, 16 i 17 Ustawy. Na potwierdzenie zasadności stawianego...

 • KIO 2684/17, KIO 2685/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ...odrzucił ofertę Odwołującego 2 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp mając na uwadze okoliczności faktyczne uzasadniające wykluczenie Odwołującego 2 z postępowania w świetle art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. Zamawiający uznał, że oferta Odwołującego...

 • KIO 2726/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ...co w konsekwencji winno doprowadzić do wykluczenia Wykonawcy, względnie odrzucenia jego oferty. W konsekwencji Odwołujący wniósł o wykluczenie Wykonawcy z postępowania, względnie o uznanie złożonej oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Nie wykazanie przez...

 • KIO 2709/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... z całą pewnością wykluczyć, że realizacja zadania była tak zorganizowana, że występował tam więcej niż jeden kierownik budowy. Tymczasem wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy wymaga wykazania, że przedstawione...

 • KIO 2733/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... W., która doprowadziła do wyboru oferty tego wykonawcy oraz 5) art. 24 ust. 1 pkt 17) poprzez niewykluczenie W. z postępowania pomimo, iż Wykonawca ten w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego...

 • KIO 2666/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... podstawy do stwierdzenia istnienia niedozwolonego porozumienia i zastosowania względem Konsorcjum BA daleko idącej sankcji, jaką jest wykluczenie z Postępowania. W konsekwencji orzeczono, jak w pkt 2 sentencji wyroku. O kosztach postępowania (pkt 3...

 • KIO 2731/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ...zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców; 4 2. art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp poprzez nieprawidłowe wykluczenie odwołującego pomimo wykazania braku podstaw do wykluczenia; 3. art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez bezpodstawne...

 • I CSK 225/17

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 10-01-2018

  ... naruszenie prawa materialnego - art. 56 k.c. oraz art. 65 § 1 i 2 k.c. przez przyjęcie, że przez wykluczenie na mocy szczególnych warunków kontraktu, zastosowania klauzul 1.9, 2.1 oraz 4.12 OWK, strony sporu złożyły zgodne oświadczenia...

 • KIO 2686/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  .... 1 pkt 12 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 17 oraz art. 24 ust. 8 ustawy Pzp poprzez wykluczenie Odwołującego z postępowania z uwagi na niespełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego opłacania podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij