• T-182/15

  Orzeczenia ETS, 09-04-2019

  ... przetargowe – Świadczenie usług informatycznych na rzecz Parlamentu i innych instytucji oraz organów Unii – Wykluczenie z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień – Potencjalny konflikt interesów – Nieudzielenie informacji wymaganych przez...

 • KIO 331/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  ... wezwania do uzupełnienia wykazu osób przedłożonego przez Softiq, ponowne poprawienie wykazu nie powinno być dopuszczalne, co skutkować powinno wykluczeniem tego wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Zarzut naruszenia art...

 • KIO 137/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... SHA-2 jako warunek udziału, którego nie zastosowanie powodowało dla dokumentu sankcję nieważności, a dla wykonawców w przypadku tego Postępowania – ich wykluczenie. Tym samym Izba za zasadny uznała zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22...

 • KIO 169/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... ujawnieni w odpisie z rejestru przedsiębiorców. Zaniechanie przedłożenia tych dokumentów, mimo wyczerpania procedury z art. 26 ust. 3 Pzp, skutkuje wykluczeniem wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 14 w zw. z art. 22 ust. 1 i 2 Pzp. Odnośnie...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ... PZP W ZW. Z art. 24 ust. 8 Pzp. Zamawiający błędnie twierdzi, że został wprowadzony w błąd przez Odwołującego. Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 wymaga spełnienia kumulatywnie trzech przesłanek: 1. przedstawione przez wykonawcę...

 • KIO 49/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... wyboru oferty uznanej za najkorzystniejszą w pakiecie nr II, - powtórzenie czynności badania i oceny ofert, - wykluczenie wykonawców wybranych jako nie spełniających warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, - dokonanie...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... zamawiającemu dokonania ponownego badania i oceny ofert oraz odrzucenia oferty Decsoft S.A.; 3. Nakazanie zamawiającemu wykluczenie wykonawcy Decsoft S.A.; 4. Nakazanie zamawiającemu dokonania ponownego przyznania punktacji ofert zgodnie z kryteriami...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  .... albo wskazać inną usługę lub usługi. Żadna z tych możliwości nie została wykorzystana przez odwołującego się wykonawcę, co uzasadnia jego wykluczenie. Czynności wezwania z art. 26 ust. 3 Pzp ma bowiem co do zasady charakter jednokrotny i nie może być...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...podstawie art. 26 ust. 4 Pzp. Zauważyć jednak należy, że w okolicznościach rozpoznawanej sprawy jest to zbędne z racji na wykluczenie wykonawcy Fundamenti z postępowania z uwagi na potwierdzenie się zarzutów opisanych w pkt 1 i 2 uzasadnienia. 30 4. Zarzut...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... opracowania pracy konkursowej, autora (autorów) pracy, której przyznana będzie II nagroda – w następujących przypadkach: 1. wykluczenie z konkursu uczestnika, którego praca zostanie przez sąd konkursowy uznana za najlepszą, w wyniku złożenia przez niego...

 • KIO 2584/18, KIO 2586/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... oraz doprowadzi do zawarcia umowy o realizację zamówienia publicznego. Wskazać należy, iż niezgodne z ustawą Pzp nie wykluczenie Odwołującego doprowadziło do nieudzielenia mu zamówienia, mimo iż posiada on doświadczenie, wiedzę i wszystkie inne możliwości...

 • KIO 42/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ... art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w wyniku uznania oferty Odwołującego za odrzuconą z uwagi na wykluczenie go z postępowania, 3. art. 91 ust. 1 i art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w wyniku zaniechania...

 • KIO 2710/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... Niemniej Zamawiający nie udowodnił, że taka sytuacja zaistniała w niniejszym stanie faktycznym. Wobec powyższego Izba uznała, że wykluczenie Odwołującego z postępowania było niezasadne. Odnosząc się zaś do wezwania do uzupełnienia na podstawie art. 26 ust...

 • KIO 30/19

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...2018 r., poz. 1958 z późn. zm.), poprzez wykluczenie odwołującego z postępowania, w związku z bezpodstawnym stwierdzeniem przez...skarbowe. Zgodnie z art. 24 ust. 7 pkt 1 ustawy Pzp wykluczenie wykonawcy następuje w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13...

 • KIO 2688/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...1 ustawy Pzp w ppkt 2.2) wskazał, że Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp „Tak....j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.); 3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp; 4. Zamawiający może...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp poprzez: bezzasadne wykluczenie odwołujących z postępowania i uznanie ich oferty za odrzuconą, mimo ...Izby zarzut ten nie zasługuje na uwzględnienie skoro wykluczenie odwołującego z postępowania jest skuteczne. Podsumowując na ...

 • KIO 27/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 1) art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp przez wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, mimo iż wykazał on spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj. wykazał...

 • KIO 16/19

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...; 2. art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp poprzez nieprawidłowe zastosowanie w/w przepisu, a w konsekwencji wykluczenie odwołującego z Postępowania, mimo braku ziszczenia się wobec odwołującego przesłanki wykluczenia określonej w w/w normie prawnej; 3...

 • KIO 34/19

  Orzeczenia KIO, 16-01-2019

  ... i nakazuje Zamawiającemu: 1.1. unieważnienie wyboru oferty wykonawcy MARAT sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku; 1.2. wykluczenie wykonawcy MARAT sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, który w wyniku zamierzonego działania wprowadził Zamawiającego w błąd przy...

 • KIO 4/19

  Orzeczenia KIO, 16-01-2019

  ... w całości, 2. nakazanie zamawiającemu unieważnienie decyzji o wyborze oferty proKoncept jako oferty najkorzystniejszej, 4 3. wykluczenie proKoncept z postępowania. Na wypadek nieuwzględnienia żądania wskazanego w pkt 3 powyżej odwołujący wnosił o: 4...

 • KIO 2668/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... warunku udziału w postępowaniu a w konsekwencji odrzucenia oferty przystępującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp, 5) wykluczenie z postępowania wykonawcy Konsorcjum na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp z powodu wprowadzania zamawiającego w...

 • KIO 2660/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ... w stosunku do niego procedury uregulowanej w art. 26 ust. 3 Pzp,(…) Wobec powyższego, przed ewentualnym wykluczeniem Przystępującego z postępowania obowiązkiem Zamawiającego jest wezwać tego wykonawcę do odpowiedniego uzupełnienia lub wyjaśnienia wykazów...

 • KIO 2613/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ... naruszenie niżej wskazanych przepisów ustawy Pzp: 1) art. 24 ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp, poprzez niezgodne z prawem wykluczenie Odwołującego z postępowania, 2) art. 89 ust. 1 ustawy, poprzez bezpodstawne odrzucenie oferty Odwołującego, 3) art. 7 ust. 1...

 • KIO 2664/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ...zw. z 26 ust. 3 i 4 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez bezpodstawne, przedwczesne wykluczenie z postępowania, pomimo, że wskazywane obecnie przez zamawiającego elementy Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej: „JEDZ”), których nie...

 • KIO 2635/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ...dowód na rozprawie. 19. Tym samym zachowanie STRABAG Sp. z o.o. należy oceniać w kategorii uchybienia skutkującego wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP. Obowiązkiem bowiem Wykonawcy było zweryfikowanie podanych przez...

 • KIO 2633/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ... w błąd musi dotyczyć takich czynności Zamawiającego, które wpływają na sytuację wykonawcy w postępowaniu, tj. na jego wykluczenie z postępowania, odrzucenie jego oferty bądź na jego szanse w uzyskaniu zamówienia (pozycję w rankingu ofert). Zamawiający...

 • KIO 2604/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ... postępowaniu a w konsekwencji odrzucenia oferty przystępującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p., 5) wykluczenie z postępowania wykonawcy WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA ALBA S.A. na podstawie art. 24 ust 1 pkt 16 i 17 ustawy...

 • KIO 2643/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ... nie znajduje zastosowania w tej sprawie, jako że Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. W takiej sytuacji wykluczenie wykonawcy z postępowania rodzi skutek z art. 24 ust. 4 Pzp, tj. uznania oferty takiego podmiotu za odrzuconą...

 • KIO 2621/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ... zamówienia i są wymagane, nie skutkują w razie negatywnej ich oceny u wykonawcy odrzuceniem oferty 19 lecz wykluczeniem podmiotu, który wymaganych warunków nie spełnia. Tym samym zarzut podlega łącznej ocenie z zarzutem naruszenia przez zamawiającego...

 • KIO 2624/18

  Orzeczenia KIO, 07-01-2019

  ...zw. z art. 92 ust. 1 pkt p.z.p. poprzez wykluczenie Odwołującego z postępowania, pomimo że Odwołujący nie wprowadził Zamawiającego w błąd w ... wykluczenia Odwołującego z postępowania; iii) wykluczenie z postępowania wykonawcy DiaHem, względnie odrzucenie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij