• KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”: 1) naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp - poprzez niewykluczenie z postępowania konsorcjum Energopol mimo, że wykonawca ten nie spełnił warunków udziału w postępowaniu; 2) naruszenie art. 24 ust. 1...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... r. i 20 października 2017 r.) Nie wystąpiły także przesłanki do zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, uzasadniające wykluczenie A. z postępowania. Nie potwierdził się zarzut, że wykonawca A. przedstawił w dokumencie pn. „Załącznik nr 12 do IDW Wykaz...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... z dnia 21 września 2017 roku,  powtórzenie czynności badania spełniania przez wykonawcę Pirios S.A. warunków udziału i w konsekwencji wykluczenie tego wykonawcy z udziału w Postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 i pkt 16 Pzp,  wezwanie...

 • KIO 2030/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... odwołuje się art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, może przejawiać się również w ten sposób, iż jeśli miałoby nastąpić wykluczenie obu oferentów i wszczęcie nowego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, to każdy z oferentów mógłby wziąć w takim nowym...

 • KIO 2040/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...uzupełnienie. Nie doszło więc do naruszenia przepisów ustawy przez zamawiającego, w szczególności przystępujący nie dopuścił się zachowania uzasadniającego wykluczenie go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp. Dokonując oceny czynności...

 • KIO 2038/17, KIO 2048/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... K. powołał Formularze JEDZ załączony do oferty oraz złożony w wyniku wezwania z dnia 21.08.2017 C. Wykluczenie przystępując z uwagi na niespełnianie warunków udziału w postępowaniu Biorąc pod uwagę argumentację przedstawioną w punktach A1-A3, przystępując...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  .... Zgodnie z postanowieniami s.i.w.z. niespełnienie choćby jednego z warunków opisanych powyżej na dzień składania oferty, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu. Również w myśl art 24 ust. 1 pkt 12 p.z.p. z postępowania o...

 • KIO 2035/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo zamówień publicznych, co powinno skutkować wykluczeniem A. A. L. z postępowania. Zgodnie z postanowieniami punktu 3. Opis przedmiotu zamówienia punkt 2. podpunkt 2.1.5...

 • KIO 2034/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... uszczerbku interes Odwołującego, ponadto może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy pzp przez jego wykluczenie, odrzucenie oferty oraz pozbawienie go możliwości udziału w przewidzianej w siwz aukcji elektronicznej i w konsekwencji...

 • KIO 2019/17

  Orzeczenia KIO, 11-10-2017

  ... jest, iż z chwilą upływu terminu na wniesienie odwołania od czynności zamawiającego takiej jak odrzucenie oferty, bądź wykluczenie wykonawcy czynność Zamawiającego staje się formalnie prawomocne (por. Postanowienie KIO z dnia 26.06.2017 sygn. KIO1181/17...

 • KIO 2008/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...postępowania opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 19 w związku z art. 24 ust. 10 Ustawy, nakazujących zamawiającemu przed wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 19, zapewnienie wykonawcy możliwości udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu...

 • KIO 2003/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...1 pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 3 Pzp przez wykluczenie odwołującego z udziału w tej części 11 zamówienia z powodu niewykazania warunku udziału... byłoby unieważnienie postępowania. Podkreślenia wymaga, że wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu z powodu...

 • KIO 2009/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... dokumentów, których złożenia wymaga się wraz z ofertą. Przypomniał, że zgodnie z art. 24 ust 12 pzp wykluczenie wykonawcy może nastąpić na każdym etapie postępowania. Zauważył, że obecnie po unieważnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej znajduje się na...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 5...

 • KIO 2002/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... zamawiającemu kopii odwołania wskazany w art. 180 ust. 5 Pzp. Odwołujący zarzucił zamawiającemu, że przez wykluczenie odwołującego z udziału w postępowaniu oraz zaniechanie wezwania odwołującego do złożenia wyjaśnień dotyczących spełniania warunku udziału...

 • KIO 1993/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ...w tym podkryterium, a w konsekwencji dokonał wyboru oferty tego Wykonawcy jako najkorzystniejszej. Mając na uwadze powyższe, stwierdził, iż wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp może mieć miejsce, w sytuacji, gdy wykonawca nie...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  .... Tym samym Zamawiający osiąga dzięki tak ukształtowanemu kryterium zamierzony cel - tzn. wysoką jakość świadczonych usług. Wykluczenie możliwości stosowania kary umownej jako kryterium oceny ofert pozostawałoby w sprzeczności z otwartym - w świetle art...

 • KIO 1988/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... wykluczeniu; 4 4. z uwagi na zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w przepisie art. 24aa - względne wykluczenie Konsorcjum z uwagi na wypełnienie deliktu zakreślonego przepisem art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp; 5. wykonanie czynności wyboru...

 • KIO 1941/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... żądanie oświadczeń zbędnych do przeprowadzenia postępowania oraz art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, poprzez wykluczenie Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Odwołujący ma interes prawny w złożeniu odwołania, ponieważ jego oferta...

 • KIO 1959/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert z uwzględnieniem okoliczności przywołanych w niniejszym odwołaniu, co powinno skutkować wykluczeniem Elecom z udziału w postępowaniu i odrzuceniem jego oferty na podstawie art 24 ust. 1 pkt 12 w zw...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...miejscu w rankingu ofert. W odwołaniu podniósł zarzuty wobec oferty najkorzystniejszej ekonomicznie wnosząc o jej odrzucenie oraz wnosząc o wykluczenie wykonawcy Konsorcjum z liderem P. S.A. W przypadku zaś uwzględniania odwołania ma on szansę na uzyskanie...

 • KIO 1952/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... Zamawiający byłby zobligowany do wezwania Wykonawcy JK do przedstawienia tłumaczenia referencji. Z kolei zaniechanie uzupełnienia tłumaczenia mogłoby uzasadniać wykluczenie Wykonawcy JK z Postępowania w oparciu o przepis art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp, nie zaś...

 • KIO 1911/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... na ropę naftową i paliwa płynne (magazyny kawernowe, bazy przeładunkowo-magazynowe). Odwołując podkreślił, iż wykluczenie pojemności bezzbiornikowych magazynów paliw (paliw ciekłych) eliminuje nie tylko lepszą technologię świadczenia usług magazynowania...

 • KIO 1902/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...w SIWZ podmiotów do oprogramowania wspomagającego proces windykacyjny odbywał się za pomocą protokołu VPN IPSec z jednoczesnym wyraźnym wykluczeniem, aby praca użytkowników systemu realizowana była za pomocą usługi zdalnego pulpitu, co nie jest uzasadnione...

 • KIO 1912/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ... tego terminu. Odwołujący wskazuje na wykładnię językową art. 89 ust. 1 pkt 7a i stwierdza, że zgodnie z nią wykluczenie Wykonawcy z postępowania następuje jedynie w sytuacji gdy ten nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, co z kolei...

 • KIO 1927/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ... przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 24 ust. 4 Pzp wyrażający się bezpodstawnym wykluczeniem Odwołującego z Postępowania z uwagi na niewykazanie spełniania warunków udziału w Postępowaniu (brak wykazania, że Odwołujący dysponował potencjałem...

 • KIO 1882/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... konsorcjum nie zakwalifikowało się na krótką listę 10 wykonawców i nie zostało zaproszone do złożenia oferty wstępnej, co skutkowało wykluczeniem Odwołującego na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych...

 • KIO 1908/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...Odwołujący wniósł o uwzględnienia odwołania i o nakazanie zamawiającemu: (1) unieważnienie odrzucenia oferty odwołującego; (2) wykluczenie wykonawcy Unisoft ze względu na niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub odrzucenie jego oferty ze...

 • KIO 1904/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... w błąd było świadome lub celowe - przepis art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp przewiduje, że wykluczenie powinno nastąpić w każdym przypadku podania informacji wprowadzających w błąd, nawet jeśli było te efektem lekkomyślności lub niedbalstwa zatem...

 • KIO 1916/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ... oraz unieważnienia czynności oceny ofert, 4. nakazanie zamawiającemu dokonania powtórnego badania i oceny ofert, a następnie wykluczenie wykonawcy Maksbud z udziału w postępowania i uznanie jego oferty za odrzuconą na podstawie przepisu art. 24...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij