• T-280/17

  Orzeczenia ETS, 07-12-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK SĄDU (trzecia izba) z dnia 7 grudnia 2018 r.(*) Zamówienia publiczne – Rozporządzenie finansowe – Wykluczenie z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień i o przyznanie dotacji finansowanych z budżetu ogólnego Unii na okres ...

 • T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  ... dnia 15 lutego i 8 marca 2017 r. 14      W dniu 24 marca 2017 r. panel wydał zalecenie, proponując Komisji wykluczenie skarżącej na okres sześciu miesięcy, z powodu poważnego wykroczenia zawodowego, z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień i o...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ... i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty Wykonawcy Shanghai Electric Group Company Limited i nakazuje wykluczenie tego Wykonawcy z postępowania 2. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ...do ceny i sposobu wykonania oraz spełnienia warunków udziału w Postępowaniu) należy uznać za czyn nieuczciwej konkurencji”. III. Wykluczenie IBM z powodu polisy a. „IBM nie wykazał, iż polisa obejmuje swoim działaniem terytorium Rzeczpospolitej. b. IBM nie...

 • KIO 2041/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ... pkt 17 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp w zw. z art. 7 Pzp poprzez niewykluczenie z udziału w postępowaniu Wykonawcy T-Mobile pomimo złożenia przez niego oczywiście nieprawdziwego oświadczenia, na skutek co najmniej rażącego niedbalstwa, przy...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... między obiektywną rzeczywistością, a wyobrażeniem o niej lub jej odbiciem w świadomości gospodarza postępowania (K. Różowicz, Wykluczenie wykonawcy, który wprowadził zamawiającego w błąd, Komentarze praktyczne). Wskazał, że w przypadku art. 24 ust. 1...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ..., brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 7 postępowaniu. W Części III sekcji C pkt 6 JEDZ INTOP Warszawa Sp. z o.o...

 • KIO 1995/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... najkorzystniejszej oferty; (b) przeprowadzenia ponownego badania i oceny oferty Budimex S.A. i, w konsekwencji, wykluczenie tego wykonawcy z postępowania; ewentualnie, w przypadku uznania, że nie zmaterializowały się przesłanki wykluczenia, o których...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ... do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, które to w razie ich niezłożenia mogło skutkować wykluczeniem odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 12 ustawy Pzp, było czynnością nie znajdującą podstaw w obowiązujących...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... decyzja o przeprowadzeniu jednego postępowania przetargowego na zakup autobusów EV i ładowarek, jako rozwiązania gwarantującego wykluczenie wystąpienia opisanego powyżej ryzyka braku możliwości dokonania odbioru, a następnie użytkowania, autobusów EV wraz...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...Jak stanowi bowiem art. 24 ust. 10 Pzp, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... najwyższą ocenę oferty tego wykonawcy). Konsekwencją tą byłaby eliminacja wykonawcy Tarraya S.A. z udziału w postępowaniu (wykluczenie), a tym samym brak możliwości uzyskania przez tego wykonawcę zamówienia, co stanowi cel udziału w postępowaniu każdego...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... zamawiającemu: 1) unieważnienia czynności polegającej na wyborze oferty wykonawcy Ekopomiar jako oferty najkorzystniejszej; 2) wykluczenie wykonawcy Ekopomiar z postępowania w związku z niespełnianiem przez niego warunków udziału w postępowaniu; 3...

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... zachowanie zasady równego traktowania wykonawców. W ocenie składu orzekającego powyższe powoduje, że w sytuacji gdy Zamawiający decyduje się na wykluczenie wykonawcy z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy Pzp, to jego działanie musi być...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... Kraśnickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kraśniku powtórne badanie i ocenę ofert, w tym wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 w zw. z art. 24 ust. 8 i 9 ustawy Pzp wykonawcy...

 • KIO 2002/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...art. 24 ust. 4, 8 i 9 ustawy Pzp poprzez bezpodstawne wykluczenie Odwołującego z udziału w postępowaniu, mimo niewykazania przez Zamawiającego, że zachodzą ... dwie konieczne przesłanki pozwalające na wykluczenie Wykonawcy, tj. rozwiązanie wcześniejszej ...

 • KIO 2010/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... informacji niezgodnych z rzeczywistością, a dotyczących Pana Sz. H. w zakresie warunków udziału w postępowaniu winno skutkować wykluczeniem wykonawcy ETP z postępowania. Ponadto informacje te nie tylko mogą mieć, a mają wpływ na decyzję Zamawiającego...

 • KIO 2018/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...– Sygn. akt KIO 2018/18 13 zarzuty w tym zakresie zostały podniesione z ostrożności). Skoro tak nie było, to wykluczenie Odwołującego z postępowania i zatrzymanie wadium należy uznać za bezpodstawne. Podsumowując, Zamawiający naruszył przepisy: art. 26 ust...

 • KIO 1983/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...sygn. akt KIO 1319/18) wydanym w niniejszym postępowaniu, nakazała wykluczenie z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt... ustawy Pzp. W tym miejscu zauważyć należy, że wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu ...

 • KIO 2009/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...zysków i strat, który przedstawił w zakreślonym przez Zamawiającego terminie. Skoro Odwołujący spełnił powyższe warunki, jego wykluczenie ze względu na nieprzedstawienie odrębnego dokumentu „Rachunek zysków i strat z 2015 roku” jest całkowicie bezpodstawne...

 • KIO 2006/18

  Orzeczenia KIO, 16-10-2018

  ...rocznie; Ponadto i w związku z powyższym: 2) art 24 ust 1 pkt 16) i pkt 17) ustawy Pzp poprzez niewykluczenie z udziału w Postępowaniu Wybranego Wykonawcy, pomimo iż w wyniku rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd, oświadczając, iż spełnia on...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... wykluczenia go z postępowania, na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12 p.z.p. Warto również dodać, iż wykluczenie wykonawcy z postępowania jest czynnością ostateczną, a przed jej dokonaniem, na zamawiającym ciążą ustawowe obowiązki, zmierzające do ustalenia czy...

 • KIO 1972/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...odrzuceniu. W zaistniałej sytuacji obowiązkiem Zamawiającego jest zastosowanie art. 24 ust. 1 pkt 16) ustawy, poprzez wykluczenie z postępowania wykonawcy NOMET Sz. N., który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego...

 • KIO 1961/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...roku z niewłaściwych przyczyn, podczas gdy Odwołujący nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, w związku z czym wykluczenie powinno nastąpić z innego powodu; 9) art. 85 ust. 3 Pzp poprzez jego niezastosowanie w sytuacji gdy Wykonawca nie...

 • KIO 1953/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez niewykluczenie Fine Dine z postępowania pomimo faktu, że przedłożone referencje, potwierdzające wykonanie ...to okoliczności nie były sporne. Wykluczenie Przystępującego z postępowania wymagałoby natomiast wykazania...

 • KIO 1988/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ... ust. 3 pkt 1 Pzp: - unieważnienie czynności wyboru oferty złożonej przez Konsorcjum Gülermak, jako oferty najkorzystniejszej; - wykluczenie Konsorcjum Gülermak z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 lub 17 Pzp; ewentualnie - wezwanie Konsorcjum...

 • KIO 1981/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ...) ppkt ii. i iii. IDW w zakresie rzeczywistego zakresu doświadczenia nabytego na poszczególnych realizacjach; - wykluczenie Konsorcjum Gülermak z uwagi na posłużenie się nieprawdziwymi informacjami; - wezwanie Konsorcjum Gülermak do uzupełnienia dokumentów...

 • KIO 1872/18, KIO 1895/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ...a na gruncie doktryny i orzecznictwa wyrażane są w tym względzie zróżnicowane poglądy. W świetle powyższego istotne jest więc, że wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 pzp może nastąpić tylko w sytuacjach, gdy niezgodność oświadczeń wykonawcy...

 • KIO 1920/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... do Prezesa Izby. W analizowanej sprawie odwołanie zostało wniesione 24 września 2018 r., a więc ponad tydzień przed wykluczeniem odwołującego z udziału w części 3 postępowania. Po drugie, dostrzec należało, że czynność wykluczenia z 1 października 2018...

 • KIO 1892/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ...oraz SIWZ w istocie uniemożliwia Odwołującemu złożenie racjonalnie skalkulowanej oferty w przedmiotowym postępowaniu bez narażania się na wykluczenie z udziału w postępowaniu bądź odrzucenie oferty. Odwołujący może zatem ponieść szkodę w postaci utraconych...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij