• C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... technicznej. W odniesieniu do najlepszej relacji jakości do ceny w niniejszej dyrektywie przedstawiono otwarty wykaz możliwych kryteriów udzielenia zamówienia, który obejmuje aspekty środowiskowe i społeczne. Należy zachęcać instytucje zamawiające...

 • KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ...w związku z naruszeniem art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp poprzez wezwanie Konsorcjum Banimex do wyjaśnień a następnie do uzupełnienia wykazu osób w sytuacji, gdy brak było do tego podstaw, a wezwanie zostało skierowane przed unieważnieniem czynności wyboru oferty...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... powinno być kwalifikowane jako poważne wykroczenie zawodowe, nie uzasadnił natomiast tego stanowiska, nie można go zatem uznać za wykazane. Co więcej, jak Odwołujący sam wskazał w uzupełnieniu do JEDZ, w którym zawarł informację o ww. zakazie ubiegania...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... ust. 3 Pzp, wezwał Odwołującego do uzupełnienia m.in. wykazu robót wraz z referencjami. W związku z treścią wezwania Odwołujący wniósł...w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnienia załączonego do wniosku wykazu robót, dokonania takiej zmiany, z czego jednak nie ...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... powyższego Izba uznała, że zamawiający nie naruszył dyspozycji zawartej w art. 29 ust. 3 Pzp. Po pierwsze odwołujący nie wykazał, ze użycie tych nazw (Eddystone i Ibeacon) wypełnia normę zawartą w tym przepisie. Zgodnie z twierdzeniem zamawiającego są to...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...oferty złożonej do zadania nr 3 mimo, że Przystępujący nie wykazał, że spełnia na dzień składania ofert warunki udziału w postępowaniu... zw. z art. 24 ust. 4 Pzp. Przystępujący nie wykazał, że spełnia na dzień składania ofert warunki udziału w postępowaniu, ...

 • C-300/17

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ...Fabricom (C‑21/03 i C‑34/03, EU:C:2005:127) – wykazania, że udział eksperta wyznaczonego jako kierownik projektu nie mógł zakłócić konkurencji. 16...oparty na tym, że nie miał on możliwości wykazać, że wyznaczenie przez niego na stanowisko kierownika projektu...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt.12 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... prace zostały wykonane i prawidłowo ukończone. Na wezwanie skierowane na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Przystępujący złożył wykaz, w którym na potwierdzenie spełniania ww. warunku wskazał Projekt e-usługi w SPZZOZ w Wyszkowie o wartości 3.627.602,19...

 • KIO 1456/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... zaoferowana przez tego wykonawcę 4 cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, i co do której Stecol nie wykazał w sposób należyty — w drodze wyjaśnień składanych w trybie art. 90 ust. 1 i 2 Pzp — że nie zawiera rażąco...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... miało wpływ lub mogło mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, czego Odwołujący w odwołaniu nie wykazał. Zarzut 2.2 Zamawiający podał, że w dniu 8 czerwca 2018 r. otrzymał od Odwołującego pismo informujące o wskazanych...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ...przedstawianiu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie wykazał ich spełnienia; 4 3. art. 7 ust. 1 ...osoba nie zajmował stanowiska Inspektor Nadzoru Robót Drogowych na wykazanym zadaniu w okresie „od rozpoczęcia robót do wykonania ...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... (a następnie KIO art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy P.z.p. oznacza, iż zamawiający jest zobowiązany wykazać za pomocą stosowanych środków dowodowych, że wykonawcy zawarli porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji miedzy wykonawcami w postępowaniu o...

 • KIO 1342/18

  Orzeczenia KIO, 18-07-2018

  ... Pzp poprzez zaniechanie uznania za odrzuconą oferty wykonawcy podlegającego wykluczeniu z postępowania, z powodu niewykazania przez tego wykonawcę posiadania niezbędnych zdolności zawodowych (wiedzy i doświadczenia) i technicznych oraz dokonanie wyboru...

 • C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ... z art. 68 ust. 3 tego dekretu ustawodawczego, czyli od przypadku, w którym oferent jest zobowiązany do wykazania na etapie przetargu, że oferowane przez niego rozwiązania spełnią w równoważny sposób wymogi określone w specyfikacjach technicznych. Ponadto...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... zarzutu”, czyli powiązanie w podstawie prawnej zarzutu kilku przepisów prawa, nie rodzi konsekwencji tego rodzaju, że wykazanie niezasadności jednej z podstaw prawnych zarzutu implikuje niezasadność całego zarzutu. Mając powyższe na uwadze Izba uznała za...

 • KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ... organowi nadzoru budowlanego. Zgłoszenia zaś dokonano w dniu 15 marca 2011 r. i przystępujący nie przedstawił żadnego dowodu wykazującego, że przyjęcie obowiązków nastąpiło wcześniej, zwłaszcza zaś – w dniu zatrudnienia, tj. 1 marca 2011 r. Tym samym Izba...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... przepisu prowadzi do uniemożliwienia sensownego jego zastosowania, bądź zniekształcenia lub wypaczenia jego treści, zatem brak jest już na wstępie wykazania, że literalna wykładnia art. 67 ust. 1 pkt 4 p.z.p. jak podniósł odwołujący prowadzi do naruszenia...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... art. 26 ust. 3 ustawy pzp do uzupełnienia wykazu osób. Za chybiony Izba uznała zarzut naruszenia art. ...Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ...03%. Konkludując, Zamawiający uznał, że przez złożenie ww. zapewnień wykazał wszelkie przesłanki do zastosowania trybu z wolnej ręki na podstawie art..... 9 Pzp wynika zatem, że posłużenie się w celu wykazania, że procent działalności, o którym mowa w art. 67...

 • KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ...pkt 16 ustawy Pzp – nie zostało w żaden sposób wykazane w postępowaniu odwoławczym przed Izbą. Zgodzić należało się z ...ustawy Pzp. Podobnie w przypadku Pani E. C. nie zostały również wykazane przesłanki wynikające z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp....

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ... wielorodzinnej: - 1 os. - 5 485 - 2 os. -5 166 - 3 i więcej os. — 3 839 Szczegółowy wykaz nieruchomości jedno- i wielorodzinnych w poszczególnych sektorach oraz ilości gospodarstw domowych w tych nieruchomościach, na które zostały złożone deklaracje o...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...(pkt 14.6.1 a), że na etapie składania ofert Wykaz osób jest potrzebny jedynie po to, aby ocenić oferty w kontekście...prowadzi do konkluzji, iż wykonawca stosownych wyjaśnień nie złożył i nie wykazał, że cena jego oferty nie jest ceną rażąco niską. W związku...

 • KIO 1080/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ... wskazane w Rozdziale V ust. 5.1 pkt 1.2 tiret pierwszy siwz. W przypadku, gdy wykonawca wykaże, że osoba wskazana jako Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego /...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ...i inne konieczne parametry. W pkt 1.1.3.3. Parametry przewidywanych obiektów inżynierskich Tabela nr 1.1. Wykaz przewidywanych obiektów inżynierskich dla 36 WD przewidywana szerokość całkowita przęseł to 15, 80 m. Reasumując według stanowiska zamawiającego...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... przez MPK Łódź sp. z o.o. dnia 17 stycznia 2018 r., wymienione przez Mennica Polska S.A. na potrzeby wykazania spełnienia warunku udziału w zakresie doświadczenia (z przytoczeniem treści pkt 5.1.2. SIWZ), w prowadzonym przez niego postępowaniu umożliwiają...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... 2 miesiące (0,17 lat), a nie, jak deklarowała CMC Ravenna, 14 miesięcy (1,17 lat); 16. Podsumowując, CMC Ravenna wykazała posiadanie przez p. B. doświadczenia na stanowisku kierownika budowy (robót) wynoszącego maksymalnie 38 miesięcy tj. 3,17 lat, a tym...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ...nieliczni będą w stanie je spełnić. Wskazuje, że Zamawiający żąda przedłożenia polisy OC na wartość 25 000 000 zł, oraz wykazania obrotu na co najmniej 50 000 000 zł. Zdaniem Odwołującego są to bardzo wygórowane warunki zważywszy, że średnia wartość dostaw...

 • KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... z przepisem art. 7 ustawy PZP - w odniesieniu do pozycji III. 1.3) ogłoszenia cyt.: „Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składana ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... winno skutkować wykluczeniem wykonawcy z udziału postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp. W Wykazie osób funkcyjnych konsorcjum ATF wskazało osoby, które nie będą w stanie zrealizować udzielonego zamówienia, gdyż w tym czasie będą...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij