• C-408/16

  Orzeczenia ETS, 06-12-2017

  ... na budżet danego funduszu. 63      W tym względzie z postanowienia odsyłającego wynika, że w postępowaniu głównym AMPOST wykazał, iż kryteria preselekcji oferentów były surowsze niż te przewidziane w dyrektywie 2004/18 i że skutkowały ograniczeniem kręgu...

 • KIO 86/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ... rzecz sądów powszechnych” zgodnie z przepisami art. 22 ustawy Pzp. 3) obciążenie Zamawiającego kosztami postępowania, zgodnie z wykazem kosztów przedstawionych podczas rozprawy. Odwołujący wskazał, że zgodnie z treścią Rozdziału II pkt. 1 SIWZ oraz Sekcją...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... tego podwykonawcy. W konsekwencji Konsorcjum nie może się powoływać na potencjał POL DRÓG Warszawa sp. z o.o. i nie wykazało tym samym spełnienia warunku polegającego na należytym wykonaniu dwóch robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 1.800.000 zł...

 • KIO 2279/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ... zdaje się wskazywać Odwołujący, nie jest wystarczające. Reasumując, w ocenie składu orzekającego Izby Odwołujący nie wykazał naruszenia zasad równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. Nie jest bowiem ich naruszeniem opis przedmiotu zamówienia...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... 160 – 511 warstw – 2 pkt; - 512 i więcej warstw – 5 pkt. 20 Zgodnie z Rozdziałem V. SIWZ zatytułowany WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA POSTAWIONYCH WARUNKÓW / WYMAGAŃ w tabeli zawartej w SIWZ...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ...w trybie art. 26 ust. 1 Pzp i w wyjaśnieniach T., a w szczególności wyjaśnień rażąco niskiej ceny, wykazu osób, wykazu personelu, jako bezskutecznego, niespełniającego wymogów art. 11 ust. 4 uznk oraz odtajnienia tej części dokumentacji i udostępnienia ich...

 • T-601/16

  Orzeczenia ETS, 26-10-2017

  ... jest starsza o ponad rok od zaskarżonej decyzji, niektóre zaś nawet o ponad pięć, a nawet siedem lat, wykazują one z pewnością, że skarżący był świadomy pewnych krytycznych uwag dotyczących jego umiejętności zarządczych i prowadzenia niektórych spraw...

 • KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ... np. „lub”, „albo” należy przyjąć, iż autorowi chodzi o łączne wystąpienie obydwu elementów tak połączonych. Odwołujący nie wykazał, iż udzielenie zamówienia miałoby nastąpić z naruszeniem art. 7 ust. 3 ustawy Pzp, nie wskazał również przepisu, jaki...

 • C-198/16 P

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  ... oferty. 39      W tych ramach wnosząca odwołanie zarzuca też Sądowi, że ten pominął dowody przedstawione przez nią w celu wykazania tego, iż te parametry gospodarcze nie są wiarygodne. Dokładnie rzecz ujmując, jej zdaniem Sąd nie uwzględnił symulacji, z...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... ust. 3 Pzp, między innymi o uzupełnienie złożonego wykazu usług o informacje pozwalające mu uznać, że spełniają one... trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Przystępujący Pirios złożył wykaz usług zawierający m. in. usługę wykonaną na rzecz Tauron Dystrybucja S...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ...BREF. Dodatkowo Odwołujący myli wyniki osiągane przez instalacje EEW z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT) i próbuje przez to wykazać, że nie BAT (BREF), ale parametry instalacji zarządzanych przez spółki z grupy EEW, do której należy Odwołujący, winny...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... całego zakresu przedmiotu zamówienia (wszystkich elementów cenotwórczych) ani nie są poparte wiarygodnymi dowodami, w związku z czym Konsorcjum I. nie wykazało, że cena ofertowa jest ceną realną; 2. naruszenia art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp w związku z...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... jak również pozostałe zarzuty zgłoszone w odwołaniu. 26 Odwołujący nie wykazał wypełnienia przesłanek do zastosowania ww. art.15 ust. 1 pkt... wyrok KIO z 18.01.2016 r KIO 2785/15). Odwołujący nie wykazał również aby Zamawiający naruszył art. 7 ust. 1 i ust....

 • KIO 1998/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... ramach prowadzonego postępowania, która w świetle obowiązujących kryteriów oceny ofert, mogłaby być uznana za najkorzystniejszą. Odwołujący wykazał w ten sposób, że może ponieść szkodę w związku z zarzucanymi Zamawiającemu naruszeniami przepisów Pzp, gdyż...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...o udzielenie 7 zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Tak jak to wskazano ... wspólnie ubiegających 14 się o udzielenie zamówienia wykaże spełnienie określonego warunku, co oznacza, że warunek...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... nie ciąży na Wykonawcy". Art. 8 ust. 3 p.z.p. wprost bowiem wskazuje na to, na kim spoczywa ciężar wykazania, iż dana informacja jest tajemnicą przedsiębiorstwa - podmiotem tym jest wyłącznie zastrzegający. Z kolei na Zamawiającym ciąży obowiązek - w...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... ust. 3 ustawy Pzp. Odwołujący pismem z dania 07.09.2017 r. nie zgodził się z decyzją Zamawiającego oraz wykazał, że wywiązał się z wszystkich ciążących na nim obowiązków niezbędnych przed podpisaniem umowy. Dowód: - informacja o wyborze najkorzystniejszej...

 • KIO 1993/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ...Konsorcjum B. lub Przystępujący pomimo, iż Konsorcjum B. nie wykazało spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i ...z tymi punktami, a z doświadczenia zawartego w wykazie Konsorcjum B. jednoznacznie wynika, iż żaden z ...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ...załączniku numer 1 tj. zasady i warunki zwłaszcza wymieniony obiekty punkcie g i h znalazły miejsce wy załączniku numer 3 wykaz dróg. My kwestionujemy stawisko Zamawiającego przedstawione w odpowiedzi na odwołanie na stronie 3 i 4, że jeżeli chodzi o drogi...

 • KIO 1988/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... podniesione w nim zarzuty znalazły potwierdzenie. Zgodzić się należy z zamawiającym, że to na odwołującym spoczywał ciężar wykazania niezgodności treści oferty przystępującego z treścią SIWZ. Jednak nie oznacza to, że przeciwnicy w sporze mogą pozostawać...

 • KIO 1969/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  .... Natomiast pomiar box'u producenta H., dokonany przez pracowników odwołującego wskazuje, że odchylenie parametru jest jeszcze większe. Pomiar wykazał, że głębokość spodu wynosi 40 mm, dając brak w postaci 8 mm co stanowi 20% wartości przewidzianej w SIWZ...

 • KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... w art. 22 ust. 1 pkt 2 dotyczący zdolności technicznej i zawodowej wskazując, że Wykonawca spełni wspomniany warunek, jeżeli wykaże, „że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -...

 • KIO 1990/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...w nim o przedmiocie zamówienia dopuszczonym przez zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści siwz, natomiast w przedmiotowej sprawie, jak wykazano wyżej, szerokość sterylizatora większa niż 1100 mm, nie została dopuszczona. KIO 1990/17 9 Zgodnie z art. 89 ust...

 • KIO 1960/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... szczegółowa specyfikacja sprzętowa serwera wraz z oprogramowaniem IBM, na którym mają być posadowione podsystemy CWU (Centralny Wykaz Ubezpieczonych) oraz KLP (Koszty Leczenia Pacjenta) zaprojektowane i wykonane 8 na infrastrukturze informatycznej IBM, tj...

 • KIO 1940/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... powinno posiadać interfejsy do zarzadzania GIU oraz CLI”. Izba stwierdziła, że okoliczności faktyczne, jakie miały być wykazane tym dowodem, nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, gdyż odwołujący w odwołaniu nie kwestionował zgodności oferty...

 • C-567/15

  Orzeczenia ETS, 05-10-2017

  ... faktycznych sprawy niemalże wszystkie transakcje sprzedaży tej spółki zawierane były z litewską spółką kolejową, o tyle prognozy wykazywały, że w 2016 r. wskazane transakcje sprzedaży stanowić będą już jedynie 15% transakcji handlowych spółki VLRD. 16...

 • KIO 1986/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...art. 26 ust. 3 ustawy jako dokumenty żądane w trybie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy. Odwołujący nie wykazał, że dokumenty rejestrowe miały charakter oświadczenia woli wykonawcy, ani, że poza katalogiem produktów mieszczących się w numerze katalogowym w wersji...

 • KIO 1965/17, KIO 1966/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...wykonawców EGIS POLAND sp. z o.o. oraz Lafrentz Polska sp. z o.o.) w pozycjach zakwestionowanych przez Zamawiającego, wykazują o wiele niższą wartość. Skoro Zamawiający uznał, że dysponując wyższą kwotą Odwołujący nie jest w stanie spełnić wymagań SIWZ, to...

 • KIO 1981/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... dodatkowo uwzględnić straty w falowniku zasilającym silnik pompy korbowej na poziomie 5% co daje 77% sprawności, co wykazuje, że sprawność pomp korbowodowych jest faktycznie nieco niższa niż pompy wzmacniaczowej. Przy zasilaniu silnika pompy za pomocą...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... personelu Wykonawcy, itp.) W dniu 01.08.2017 r. Wykonawca wskazał w układzie tabelarycznym koszty ogólne, jakie zostały ujęte w Wykazie płatności poz. I „Wymagania ogólne" na łączną kwotę 7.480.000, 00 zł. W odrębnej tabeli zostały zestawione koszty polis...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij