• C-65/17

  Orzeczenia ETS, 19-04-2018

  ... w sprawie o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, że istnienie niewątpliwego znaczenia transgranicznego nie zostaje wykazane na podstawie samej okoliczności, iż dane zamówienia miały dużą wartość gospodarczą (zob. podobnie wyrok z...

 • C-187/16

  Orzeczenia ETS, 20-03-2018

  ..., należy jednak sprawdzić, w świetle tego, co zostało przypomniane w pkt 75 i 76 niniejszego wyroku, czy państwo to wykazało, że jego cele nie mogły zostać osiągnięte w ramach postępowania przetargowego, takiego jak przewidziane przez te dwie dyrektywy. 81...

 • T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  ...T2 w ten sam sposób dla wszystkich portów Wysp Kanaryjskich podlegających jego kompetencji. W związku z tym, ponieważ nie wykazano, by spółka Fred Olsen uzyskała jakąkolwiek korzyść z tego tytułu, Komisja uznała w motywie 70 zaskarżonej decyzji, że badanie...

 • KIO 391/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ...wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw ... w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5...

 • C-127/16 P

  Orzeczenia ETS, 07-03-2018

  ... Albrechts/Komisja (T‑324/00, EU:T:2005:364, pkt 73), który nie wykazuje, w jaki sposób Sąd naruszył prawo w swojej ocenie celu art. 3 ust...2 decyzji Sernam 2, w rzeczywistości ma ona na celu wykazanie, iż Sąd dokonał błędnej wykładni tego przepisu, w wyniku...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ...się do zarzutu dot. pełnienia przez pana R. funkcji koordynatora projektu na projekcie Oceanograf Izba stwierdziła, że odwołujący nie zdołał wykazać zasadności swego zarzutu. Zgodnie z art. 6 KC w zw. z art. 14 ust. 1 Pzp ciężar udowodnienia faktu spoczywa...

 • T-316/15

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ... oczywistego błędu w ocenie, i w tym celu do strony skarżącej należy przedstawienie okoliczności faktycznych lub prawnych, które mogą wykazać, że ocena Komisji jest obarczona takim błędem (zob. podobnie wyroki: z dnia 19 maja 1994 r., Consorzio gruppo di...

 • KIO 216/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... interpretacji formularza oferty w sposób przedstawiony powyżej dokonał nie tylko odwołujący, który wraz z ofertą przedstawił Załącznik nr 8. - Wykaz osób, ale również trzeci z oferentów - Orange Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Brak formalny...

 • C-9/17

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  .... 1 rozporządzenia nr 1306/2013, Agencja nałożyła na kandydatów ubiegających się o wybranie na podstawie tego przepisu obowiązek wykazania, że mają kwalifikacje, regularnie się szkolą oraz mają doświadczenie w charakterze doradców w dziedzinach, w których...

 • C-523/16

  Orzeczenia ETS, 28-02-2018

  .... 1 oraz ust. 2 lit. a), b) i c) – wyciąg z rejestru sądowego, a w przypadku jego braku równoważny dokument wykazujący, że wymogi te zostały spełnione, wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju pochodzenia lub kraju, z którego ta osoba...

 • KIO 212/18

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ... może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. W ocenie Izby Odwołujący wykazał spełnienie powyższych przesłanek. Nie podważa istnienia interesu okoliczność, podnoszona przez Zamawiającego oraz Przystępującego, że oferta...

 • KIO 209/18

  Orzeczenia KIO, 23-02-2018

  ... w roku, a nie jak przyjął Przystępujący – raz do roku. Dłuższego okresu przydatności dla odczynników Przystępujący nie wykazał. Ponadto w odpowiedziach na pytania Zamawiający jasno określił, że trwałość odczynników wynosić ma 3 miesiące. Dlatego też za...

 • KIO 196/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ...NTP” lub o „Oprogramowanie Zarządzające EMS” i o GSM. Odwołujący podnosi, że oferta, której zgodności z tymi wymaganiami nie wykazano w sposób, jaki został zaplanowany w SIWZ, podlega odrzuceniu. 2. Testy zasilacza. a. Test ZS_OG_02 weryfikacja wymagań 5.3...

 • KIO 226/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... ust. 1 pkt 2 PZP poprzez przyjęcie, że Przystępujący wykazał, że spełnienia warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności...zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie ...

 • KIO 213/18, KIO 217/18, KIO 223/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ... sytuacji ekonomicznej i finansowej Izba ustaliła, że zgodnie z pkt. V.1.2 lit. b SIWZ wykonawcy zobowiązani byli wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000 zł, na dowód czego należało...

 • KIO 205/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... nie sprecyzował, w jakiej kolejności będzie dokonywane badanie wymagań określonych w Załączniku nr 5 do SIWZ. Odwołujący nie wykazał także, aby kolejność weryfikacji wymagań miała znaczenie i wpływała na wynik badania, lub też była różna dla wykonawców...

 • KIO 211/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ...z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy pzp poprzez brak wykluczenia Wykonawcy M. W. TRANSPORT USŁUGOWY, mimo iż nie wykazał on spełnienia warunku udziału w postępowaniu, albowiem podmiot trzeci, na którego zasób się powołał, nie miał realizować zamówienia W ocenie...

 • KIO 219/18, KIO 229/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ...załącznik nr 7 do SIWZ z dnia 22.01.2018r. - wykaz wykonanych robót budowlanych w którym w pkt 2 wskazał, że ... 2b) SIWZ, o udzielenie zamówienia mógł ubiegać się wykonawca, który wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 2.000.000...

 • KIO 218/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp, bowiem zamawiający nie wykazał, aby odwołujący przekazał zamawiającemu informacje wprowadzające w błąd, jak również nie wykazał, że były to informacje mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez...

 • KIO 166/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...ponadto, że na podstawie złożonego przez Odwołującego Wykazu osób nie sposób uznać czy spełniony został warunek...pkt 17 ustawy Pzp. Zamawiający uznał, że Konsorcjum nie wykazało spełniania warunku udziału w postępowaniu z zakresie posiadania ubezpieczenia OC...

 • KIO 207/18, KIO 221/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...podczas gdy w ogłoszeniu warunek udziału w postępowaniu skonstruowano w taki sposób, że konsorcjum może spełnić go przy wykazaniu wspólnego potencjał, Izba pozostawia go – wobec ograniczenia odwołania – bez rozpatrzenia. W dniu 8 lutego 2018 r. w Dzienniku...

 • KIO 198/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...prawa pracownicze, w tym te dotyczące wysokości wynagrodzenia. Value Media sp. z o.o. przestawiła nadto umowy z pracownikami, wykazując wysokość ich wynagrodzenia. Dowód: pismo Odwołującego z dnia 20/10/ 2017 i z dnia 8/12/2017 Dowód: zeznania świadka M. M...

 • KIO 204/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... 5 stycznia 2018 r. Zamawiający wezwał Odwołujących w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień w celu wykazania, iż podana wysokość rg (10,00 zł za roboty nieobjęte eksploatacją) odpowiada wymaganiom rozporządzenia z dnia 12 września 2017 r...

 • KIO 206/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... z dokumentacji Dell EMC Unity Hybrid Storage, wyciąg z dokumentacji Dell EMC Unity Family – na okoliczność wykazania, iż macierz zaoferowana przez Przystępującego spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ; Na podstawie powyższych dokumentów Izba...

 • KIO 202/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... w zw. z art. 22c Ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy - Usługi Prace Leśne Sylwester Bogdziewicz w sytuacji nie wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zasobów finansowych i ekonomicznych 2) art. 89 ust. 5 w zw. z...

 • KIO 177/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ..., że doświadczenie nabyte w trakcie pozostawania w konsorcjum jest doświadczeniem każdego z jego członków i każdy ma prawo się nim wykazywać odnośnie spełniania warunku udziału w postępowaniu. Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 7 w zw. z art. 91 wt. 1...

 • KIO 155/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... uczciwej konkurencji (por. m.in. wyrok KIO z dnia 23 marca 2017 r., sygn. akt KIO 445/17). Ponadto Odwołujący nie wykazał, że producent odmówił mu sprzedaży tych urządzeń i z jakich powodów, poza ww. wiadomością e-mail, którą skierował do firmy AVIA...

 • KIO 200/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... Serwisu" w tym zał. nr 11 do Umowy Serwisowej - Tabela OPEX oraz zał. nr 5 do Umowy Serwisowej - Wykaz Części; - informacje będące podstawą do oceny w kryterium K2 podkryterium 1 „Bezawaryjna praca agregatów sprężarkowych", zwłaszcza jeśli pochodzą od...

 • KIO 187/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... w zakresie założeń technicznych, jak i wyceny finansowej. W związku z czasochłonnością ww. czynności, nie jest wystarczające - jak wykazał odwołujący – przedłużenie terminu składania ofert do dnia 7 lutego 2018 r. (termin pierwotny), ani do dnia 19 lutego...

 • KIO 197/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... przez Zamawiającego w pkt III.2.2.2 ppkt 1.2 ogłoszenia. Konsorcjum Societa Italiana wskazany warunek udziału w postępowaniu wykazało, powołując się na zasoby spółki Societa Italiana per Condotte d’Acgua S.p.A. - Lidera Konsorcjum. Spółka ta przedstawiła...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij