• T-182/15

  Orzeczenia ETS, 09-04-2019

  ... procedury nie mogą wpływać na przetarg. W konsekwencji skarżąca nie może skutecznie powoływać się na tę procedurę w celu wykazania, że w niniejszej sprawie nie wystąpiło ryzyko konfliktu interesów oraz że nie było konieczności powiadomienia o tym ryzyku...

 • KIO 358/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  ... (ale nie wiadomo czy technicznie czy z przyczyn ekonomicznych) zasilacz o określonej mocy. W podsumowaniu Izba wskazuje, że Odwołujący nie wykazał aby Zamawiający naruszył w postępowaniu art. 7 ust. 1 ustawy oraz art. 29 ust. 2 ustawy. Izba podkreśla, że...

 • KIO 331/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  ... zarzutu dotyczącego naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12, ewentualnie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w związku z niekompletnym/błędnym wykazem osób, Izba ustaliła, że w rozdziale III pkt 1.3.2. SIWZ Zamawiający wymagał od wykonawców, aby dysponowali osobami, które...

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ... opartej na przepisach p.z.p. wykonawca winień wykazać zamawiającemu spełnienie przesłanek art. 25 ust. 1 p...p.z.p., czy dokumentu koncesji na okoliczność 24 wykazania posiadania odpowiednich uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, w oparciu ...

 • I C 505/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-02-2019

  ...to w tym, że zastrzeżenie kary umownej ma mobilizować dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania. W ocenie Sądu powód należycie wykazał podstawy swojego roszczenia, zaś pozwany nie zdołał udowodnić swoich racji i nie przekonał Sądu. Sąd swoje zważenia...

 • KIO 156/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ... z art. 27 ust. 5 i art. 37 ust. 5 elDAS. Zgodnie z brzmieniem ww. decyzji (vide: załącznik I): „Wykaz specyfikacji technicznych w odniesieniu do zaawansowanych podpisów elektronicznych w formatach XML, CMS lub PDF oraz ASiC (Associated Signature Container...

 • KIO 185/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... w tym zakresie pozostało bez żadnego dowodu, nie zapominając jednocześnie o tym, ze okoliczność ta winna być wykazana już w złożonym Zamawiającemu uzasadnieniu objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa. Zdaniem Izby, żaden z parametrów, co do których Zamawiający...

 • VI GC 1454/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-02-2019

  ...sposób prawidłowy, co aktualizowałoby po stronie pozwanego obowiązek zapłaty. W ocenie Sądu powód powyższemu obowiązkowi sprostał i zdołał wykazać za pomocą przedłożonych dowodów oraz zeznaniami swoimi i świadka K. N., że pozwany M. J. złożył mu zamówienie...

 • KIO 137/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... (art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp). Zaś z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu (art 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp). Analiza powołanych wyżej przepisów skłania do...

 • KIO 169/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ..., o których mowa w punktach 5.2.5 do 5.2.9 SIWZ, d. wykaz wykonanych dostaw, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ. 6 Dokumenty te, ..., o których mowa w punktach 5.2.5 do 5.2.9 SIWZ, d. wykaz wykonanych dostaw, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ. Zgodnie, ze zmienioną ...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...12.2018 r. W SIWZ Zamawiający wymagał m.in.: Wykazania wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu ... licencji itd. Wobec powyższego Izba uznała, że Przystępujący wykazał realność ceny oferty i nie zaszły przesłanki odrzucenia oferty...

 • KIO 116/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... na podstawie kodu źródłowego i dokumentacji systemu w sposób umożliwiający określenie zakresu przyszłych świadczeń wykonawców; na okoliczność wykazania, czy algorytm obliczania standardowej wydajności opisany w pkt. załącznika 4a6 na str. 10 do umowy jest...

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... w uzyskaniu zamówienia oraz może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. W ocenie Izby Odwołujący wykazał spełnienie powyższych przesłanek, co nie było też sporne. W związku z przepisem art. 186 ust. 4a ustawy Pzp...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... również nie uprawdopodobnił naruszenia art. 29 ust. 2 p.z.p. 65 W konsekwencji powyższego skład orzekający stwierdził, że nie wykazano, aby zarzut nr 9 posiadał uzasadnione podstawy, twierdzenia o naruszeniu przez zamawiającego art. 7 ust. 1 p.z.p., art...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ... uzupełnienia dokumentów z dnia 30.11.2018r. Odwołujący w dniu 03.12.2018 r. złożył uzupełnione formularze JEDZ, w których wykazał wymaganą liczbę 6 osób na stanowisko drwala - operatora pilarki, w tym ponownie p. A.A. przebywającego w dacie złożenia...

 • KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... wskazują na wystąpienie błędów o kodach typu 304 i 401, co nie koresponduje ze stanowiskiem Przystępującego, iż ww. opinia wykazuje brak błędów podczas trwania aukcji. Ponadto z opinii nie wynika, iż błędy te nie miały wpływu na prawidłowy przebieg aukcji...

 • KIO 10/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ....2014 r., V CSK 45/13 , MoP 2014, Nr 19). Przyjęcie rażącego wygórowania kary umownej może być uzasadnione również, jeżeli dłużnik wykazał, że wierzyciel nie poniósł szkody albo poniósł szkodę w niewielkim rozmiarze (por. wyr. SN z 11.12.2008 r., II...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... w zależności od tego, czy zostało użyte w zdaniu twierdzącym czy w przeczeniu. Przystępujący złożył dowody mające wykazać, że w przypadku użycia zaimka nieokreślonego „any” w zdaniu zawierającym zaprzeczenie („not”), zaimek ten należy tłumaczyć jako...

 • XII C 2242/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-01-2019

  ... i niemożność zwrotu wzajemnych świadczeń ich unieważnienie uznać należy za niecelowe i nieracjonalne. Pozwany podniósł także, że powód nie wykazał jaki podnoszone przez niego naruszenie miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania (k. 47-58). W piśmie...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  .... szafa typu – 1 - 800 mm, a szafa typu – 2 – 600mm. W ocenie Izby zgromadzony materiał dowodowy jednoznacznie wykazał, że podane w obu nazwach wartości liczbowe 800mm identyfikują szerokość oferowanej szafy (dowody w postaci złożonych w postępowaniu przed...

 • KIO 49/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których mowa w art. 189 ust. 2 ustawy. Izba oceniła, że odwołujący wykazał, iż posiada interes w uzyskaniu zamówienia i może ponieść szkodę w związku z potencjalnym naruszeniem przez zamawiającego przepisów...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... od T0 do T7 w stosunku do liczby Lokalizacji podanej w Wykazie Lokalizacji, w tym nie więcej niż 40% Lokalizacji w trakcie... łączy od T0 do T7 w stosunku do liczby Lokalizacji podanej w Wykazie Lokalizacji; b) nie więcej niż 40% Lokalizacji w skali roku dla...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...z powodu niezłożenia w terminie wymaganych dokumentów, Zamawiający nie naruszył art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, ponieważ brak wykazania zgodności treści oferty z treścią SIWZ przesądza jednoznacznie o niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, o której mowa w ww...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... 1 ustawy wykonawca będzie obowiązany złożyć m.in. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ...Zamawiający pismem z 14 grudnia 2018 r. wyjaśnił, że z wykazu wykonanych usług wynika, że niezwłocznie po rejestracji odwołującego T. P....

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... z postępowania wykonawcy Fundamenti na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp z uwagi na to, że wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu, opisanego w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1. SIWZ,  wykluczenia z postępowania wykonawcy Fundamenti...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... wspólnie. 3.2.4. w zakresie warunków wymienionych w pkt. 3.2.2. organizator wymaga, aby uczestnik konkursu wykazał, że (…) W Regulaminie określono również sposób prezentacji prac konkursowych, polegający w szczególności na tym, aby praca konkursowa w...

 • KIO 48/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Według zapatrywania Izby – Odwołujący nie wykazał normalnego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy chwilową awarią systemu aukcyjnego, a późniejszymi postąpieniami, a w konsekwencji...

 • KIO 31/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... w zakresie spornych testów (w języku angielskim) i na liście przewozowej są zaznaczone na żółto sporne testy celem wykazania, że oznaczenie odpowiednio TFO-601 lub IHP-602 jest stosowane jako numer katalogowy dla kilku zestawów testów kasetowych, czyli na...

 • KIO 20/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ...związku z powyższym, nie sposób twierdzić, iż wymagane w ramach kryterium oceny ofert punktowane doświadczenie nie zostało wykazane w sposób przewidziany przez Zamawiającego w SIWZ. W zakresie kryterium wymagane było zatem uzyskanie decyzji o pozwoleniu na...

 • KIO 2584/18, KIO 2586/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ...dowodowy nr 1 (a więc zawarte na pełnomocnictwie z dnia 23.11.2018 r. – adnotacja Izby). Szczegółowa analiza wykazała, że środkiem kryjącym jest tusz. Równomierne rozłożenie środka kryjącego bez zmian w cieniowaniu linii graficznej i jednorodna naciskowość...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij