• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...wykonania przedmiotu zamówienia, zamawiający naruszył art. 24 ust. 1 pkt 12 p.z.p. w sytuacji, w której przystępujący nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający naruszył również art. 24 ust. 1 pkt 17 p.z.p. poprzez brak wykluczenia...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ... w treści art. 3571 k.c., art. 3581 § 3 k.c. oraz art. 632 § 2 k.c., zaś Zamawiający nie wykazał okoliczności przeciwnej. Dodatkowo Izba wskazuje, że jak słusznie wskazał Odwołujący w ramach podniesionych zarzutów, wyłączenie tych klauzul przerzuca na...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... SŚi < 10 pkt to PŚ = 0 pkt)”. Zamawiający zarówno w odpowiedzi na odwołanie jak i w toku rozprawy nie wykazał, aby owo wymaganie wynikało z jakichkolwiek uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. Co więcej, zgodzić się należy z Odwołującym, że treść powyższego...

 • KIO 1819/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ...w odwołaniu. Co do przyjętego kryterium, Izba nie podzieliła poglądu Odwołującego i Przystępującego w tym zakresie, nie wykazano, że przyjęcie takiego kryterium może prowadzić do ograniczenia konkurencji. W konsekwencji wobec potwierdzenia się w większości...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...1 - 3 opisując „wymagania w zakresie pojazdów i sprzętu" wykazał się nieprecyzyjnością, albowiem np. w pkt 2 („pojazd patrolowo ..., to na wykonawcy wezwanym do złożenia wyjaśnień spoczywa ciężar wykazania, że oferowana przez niego cena nie jest rażąco niska....

 • KIO 1826/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... taką samą wiedzę za sprawą możliwości zapoznania się z treścią ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ. Odwołujący nie wykazał, żadnej z okoliczności, która świadczyłaby o tym, iż zakwestionowany przez niego termin narusza obowiązujące przepisy prawa. Podnoszona...

 • KIO 1821/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ... ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurenci w postępowaniu, tj. dopuszczenia, aby wykaz dostaw/usług dotyczył dostaw/usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie...

 • KIO 1831/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ... MAXTO sp. z o.o. S.K.A., zgłaszający przystąpienie po stronie Odwołującego, z uwagi na brak wykazania, przez osobę zgłaszającą przystąpienie, upoważnienia do działania (załączone do zgłoszenia pełnomocnictwo nie zostało podpisane przez mocodawcę), nie...

 • V AGa 183/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... ilość pojemników na odpady biodegradowalne wyniosła odpowiednio: w lipcu 247 szt., w sierpniu 252 szt., we wrześniu 254 szt. Wykaz ten ulegał zmianie, a to zarówno z uwagi na zgłaszanie przez mieszkańców zapotrzebowania na pojemniki na popiół i odpady...

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... technicznej. W odniesieniu do najlepszej relacji jakości do ceny w niniejszej dyrektywie przedstawiono otwarty wykaz możliwych kryteriów udzielenia zamówienia, który obejmuje aspekty środowiskowe i społeczne. Należy zachęcać instytucje zamawiające...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ... nie może zatem przyjąć jakiejkolwiek odpowiedzi wykonawcy jako dowód obalający tezę o złożeniu oferty z rażąco niska ceną. Ciężar wykazania, iż tak nie jest, spoczywa na wezwanym do złożenia wyjaśnień wykonawcy, co obecnie wynika wprost z przepisu art. 90...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie: 1) art.24 ust. 1 pkt 12 Prawa zamówień publicznych, w/w Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu; 2) art.24 ust. 1 pkt 16 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca w wyniku zamierzonego...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ..., że oferta spełnia wymagania i brak jest podstaw do uznania, że treść oferty nie odpowiada 23 treści specyfikacji. T-Systems wykazał, że już w treści oferty zaoferował wymagane dla serwera typu XV odpowiednie karty 10 Gbs Ethernet. Tym samym zarzut się...

 • KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ...w związku z naruszeniem art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp poprzez wezwanie Konsorcjum Banimex do wyjaśnień a następnie do uzupełnienia wykazu osób w sytuacji, gdy brak było do tego podstaw, a wezwanie zostało skierowane przed unieważnieniem czynności wyboru oferty...

 • KIO 1444/18, KIO 1455/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  .... 1 pkt 12 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia z postępowania Konsorcjum Evercode, pomimo iż Konsorcjum Evercode nie wykazało spełniania warunków udziału w postępowaniu. W dniu 26 lipca 2018 r. przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... i udowodnione w zakresie pomocy publicznej, i zauważył, że nie dotyczą one tego zamówienia, ponadto wykonawca nawet nie próbował wykazać o ile z tego powodu rzekomo zaoszczędzi, co wyróżnia go na tle konkurencji. W ocenie Odwołującego, wyjaśnienia HYMON z...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... w części pierwszej złożył ofertę, która w świetle obowiązujących kryteriów oceny ofert, mogłaby być uznana za najkorzystniejszą. Odwołujący wykazał w ten sposób, że może ponieść szkodę w związku z zarzucanymi Zamawiającemu naruszeniami przepisów Pzp, gdyż...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ... 1b); b) 13, 14, 14 - zarzut jest nietrafny – Odwołujący bowiem nie dostrzegł, że to Laguna Sp. z o.o. wykazywała się stosownym doświadczeniem w ramach przedmiotowego Konsorcjum. W rezultacie zarzut nie był zasadny; tak w zakresie pierwszej (art. 26 ust...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...w wyroku z 12.01.2015 r., sygn. akt: KIO 2784/14: „Wykonawca zastrzegający określone informacje jako tajemnica przedsiębiorstwa musi wykazać m.in.t że dane informacje Dosiadają określona wartość gospodarczą. Wartość ta może wyrażać się w sposób pozytywny -...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... powinno być kwalifikowane jako poważne wykroczenie zawodowe, nie uzasadnił natomiast tego stanowiska, nie można go zatem uznać za wykazane. Co więcej, jak Odwołujący sam wskazał w uzupełnieniu do JEDZ, w którym zawarł informację o ww. zakazie ubiegania...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...rozumieniu art. 11 ust. 4 u.z.n.k., rozpatrywanego w oderwaniu od art. 8 ust. 3 P.z.p. Niewykazanie przez wykonawcę zasadności poczynionego zastrzeżenia oznacza bowiem co najmniej, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie podjął on niezbędnych działań...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... Umowa nr. RKI7012.3.6.20.15.4. z dn. 04.04.2016 między gminą Mielno a przystępującym, na okoliczność wykazania, że przystępujący nie brał udziału w sporządzeniu OPZ 4. Wydruk: środowiskowe zasady wycen prac projektowych. Izba projektowania budowlanego, 17...

 • KIO 1548/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ...faktu, a nie na uczestniku, który twierdzeniu temu zaprzecza (…). Sygn. akt KIO 1548/18 7 Aktywność we wnioskowaniu dowodów winien wykazywać zwłaszcza odwołujący, gdyż w większości przypadków to on będzie wywodził z faktu skutki prawne.” W wyroku z dnia 21...

 • I AGa 108/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-08-2018

  ... Zmiana czasu wykonywania umowy powinna spełniać wymogi określone w art. 144 p.z.p., zaś w niniejszej sprawie nie zostało wykazane, aby spełniała ona takie wymogi. Nadto Sąd podziela stanowisko, iż warunkiem dokonania zmiany umowy na podstawie art. 144 p.z...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... pkt 12 Pzp, poprzez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum Tractebel z postępowania i odrzucenia jego oferty, pomimo tego, że Konsorcjum Tractebel nie wykazało spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.1) Warunek 1; 5) art. 26 ust. 3...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... etapu 5 oraz stawka MD w ramach tego etapu jest realna. Natomiast Odwołujący w toku postępowania odwoławczego nie wykazał, że za cenę zaoferowaną przez Przystępującego nie sposób wykonać Etapu 5 zamówienia. Abstrahując od różnicy cenowej brutto między...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...wydanie 24, z dnia 19 grudnia 2017 r. oraz wykaz zaaprobowanego wyposażenia dowodzą, że samolot LET Aicraft Industries L ...MTOW, EASA STC, rok produkcji 2018”. Tymczasem, w wyliczeniach mających wykazać brak spełniania wymogów SIWZ (pismo z dnia 24.07.2018 r...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...casu zamawiający uprawniony był przyjąć, że odwołujący nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie art... badał spełnianie rzeczonego warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy w postaci wykazu osób (art. 25 ust. 1 pkt 1 p.z...

 • KIO 1547/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... V pkt II ppkt 2b tiret pierwsze i drugie), tj.: 5.3.1 Kierownik robót drogowych – jeżeli wykonawca wykaże, że osoba wyznaczona do realizacji zamówienia, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, w...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (pismo z 10 lipca 2018r.) przedłożył wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert oraz załączył dowody określające czy 22 te dostawy...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij