• T-280/17

  Orzeczenia ETS, 07-12-2018

  ...jest generowane i wysyłane automatycznie przez system informatyczny adresata, jak to już opisano w pkt 61 powyżej, nie pozwala wykazać w sposób wolny od wszelkich wątpliwości, że skarżąca zapoznała się lub miała możliwość zapoznania się ze spornym pismem w...

 • KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... wyjaśnień złożonych przez wykonawcę B. w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, pomimo iż ten, wbrew obowiązkom ustawy, nie wykazał łącznego wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, - art. 90 ust. 3 ustawy...

 • VI GC 2167/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 20-11-2018

  ...powoda poza zgłoszeniem wniosku o przyznanie mu zwrotu kosztów dojazdu w kwocie 410 złotych w żaden sposób nie wykazał ani ich wysokości, ani ich rzeczywistego poniesienia ograniczając się jedynie do wskazania liczby przejechanych kilometrów. ZARZĄDZENIE 1...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... Rozdział III, pkt 1.2.2. - warunek udziału w postępowaniu w zakresie wartości projektów, co do których należy wykazać się doświadczeniem. W punkcie 1.2.2. Zamawiający wskazał dla wszystkich członków zespołu, że muszą oni posiadać odpowiednie doświadczenie...

 • KIO 1935/18, KIO 1948/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... osobom trzecim nie może być szerszy niż niezbędny.u Oddalając odwołanie w tym zakresie Izba uznała, iż Odwołujący nie wykazał, aby zapisy siwz wpływały na zakres przedmiotu zamówienia, jak i jego precyzyjność. Zapisy te mają wyłącznie na celu ustalenie...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ..., może stanowić przesłankę do zmiany umowy. W zakresie pkt 3.17 (Tom I PFU) Zamawiający wskazuje, że zgodnie z SIWZ Wykaz Cen, stanowiący część 11.7 jest załącznikiem do Kontraktu i jest wypełniany przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy (nie jest składany...

 • VIII GC 294/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-11-2018

  ... uznać należy przesłankę powstania po stronie powoda szkody, rozumianej jako uszczerbek w dobrach majątkowych, której wysokość została wykazana za pomocą dowodu z dokumentu – ugody zawartej ze spółką (...), jak i wyroku Sądu Rejonowego Szczecin – P. i...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ... Plant. Jak zauważył Odwołujący, jest to dokument o takiej samej treści (a nawet układzie graficznym) jak referencje załączone do Wykazu z 18 maja 2018 roku. Jedyna różnica to data jego wystawienia oraz wskazanie daty odbioru końcowego. Tym samym, w ocenie...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ..., że wyliczenia ceny wskazanej w powyższym piśmie są rzetelne i prawidłowe, a w konsekwencji że wyżej wymieniony uczestnik przetargu sprostał wykazaniu, że złożona przez niego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, 3. art. 91 ust. 1 w zw. 90 ust. 3...

 • KIO 2134/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ...oświadczeń o zachowaniu poufności, to argumentację w tym zakresie należy uznać za nieprzekonującą. Tym bardziej, że Odwołujący nie wykazał nawet, na czym miałyby polegać utrudnienia w tym zakresie i jak ewentualne utrudnienia miałyby się przekładać na brak...

 • KIO 2141/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  .... a) i o wartości referencyjnej wskazanej w treści warunku, podczas gdy zakres robót Wykonawcy METABEX w ramach realizacji wskazanego w wykazie kontraktu jest inny, również co do wartości i nie potwierdza spełniania warunku opisanego w pkt 9.4.2. lit. a...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... czyli szeroko rozumianych usług specjalistycznych i na pewno nie jest to tożsame z produkcją sprzętu czy oprogramowania. c. IBM nie wykazał, iż faktycznie suma gwarancyjna wynosi 20.000.000,- zł.  Z treści polisy wynika, iż obejmuje ona wiele podmiotów a...

 • XVII AmA 25/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-10-2018

  ... art. 6 ust.1 pkt 7 uokik Prezes UOKiK podniósł, że z uwagi na trudności dowodowe związane z wykazaniem ich istnienia zmowy cenowe należy oceniać na podstawie rezultatów i okoliczności w kontekście całokształtu zachowania podmiotów z uwzględnieniem dowodów...

 • KIO 2041/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ... publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1020), zwanej dalej „Ustawą”. Badanie formalne odwołania nie wykazało podstaw do odrzucenia, co skutkowało jego rozpoznaniem w pełnym zakresie na rozprawie. Przystępując do rozpoznania odwołania, Izba...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...jako minimum w niniejszej analizie - to Wykonawca APN powinien wykazać koszt licencji na poziomie minimum 1 572 100 zł brutto. ... rynkowego wynika, że wynagrodzenia te są znacznie wyższe i wykazują tendencję zwyżkową): Kierownik projektu - 7 693 brutto pln,...

 • KIO 1995/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... art. 6 KC w zw. z art. 14 ustawy Pzp, ciężar dowodu spoczywa na Odwołującym, Izba stwierdziła, że nie zostało wykazane przez Odwołującego w sposób nie budzący wątpliwości, że robota „Nadbudowa mostu Staromiejskiego nad rzeką Wartą wraz z przebudową drogi...

 • KIO 2174/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...o zamówieniu kryteriów dotyczących kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców w zakresie części II poprzez wymaganie wykazania, że wykonawca wykonał co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi zamówienia tj. wykonywał prace...

 • KIO 2091/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... postępowaniu o udzielenie zamówienia; 2) art. 24 ust. 1 pkt 12) Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum, podczas gdy Konsorcjum nie wykazało spełnienia warunku udziału w postępowaniu; 3) art. 24 ust. 5 pkt 4) Pzp w związku z art. 24 ust. 8...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... dowód czego przedkłada dowód w postaci formularza ofertowego oraz wykazu osób z innego postępowania. 7. Dowód w postaci ...o.o. oraz MOSTOSTAL Kielce S.A., którzy w ramach wykazu personelu wskazali na udział przy realizacji przedmiotu zamówienia personel w ...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: 8.6 1. W zakresie warunku określonego w punkcie 8 2.3 IDW Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ...ale w ocenie zamawiającego przestał być aktualne a odnoszących się do podmiotu trzeciego, na zasoby którego powołał się odwołujący wykazując warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu. W tym zakresie Izba wzięła pod uwagę fakt, iż podmiot trzeci kierował...

 • KIO 2045/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  .... 30 ust. 1 11 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. WYKONAWCA powołujący się na te rozwiązania jest zobowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez ZAMAWIAJĄCEGO. W myśl Rozdziału III (Opis przedmiotu zamówienia) pkt 15 SIWZ: Przedmiot...

 • KIO 2021/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ...policyjnym - WT do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r, w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja {Dz. U. Nr 145...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... małym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców, co zostało wykazane sprawozdaniem finansowym za okres bilansowy 01.01.2016 – 31.12.2016 r. i sprawozdaniem finansowym za okres bilansowy 01.01...

 • KIO 2043/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...: „1.2. zdolności technicznej i zawodowej w zakresie: 1.2.1. doświadczenia - warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy -to w...

 • KIO 2028/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... powodu do zadawania tego pytania, jak chęć upewnienia się, że Zamawiający nie odrzuci oferty Odwołującego, jeżeli ten ostatni wykaże, że spełnia ww. parametr po automatycznym rozcieńczeniu próbki przez analizator (co wprost wynika z treści pytania). Co...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia z Postępowania wykonawcy ITWH, podczas gdy wykonawca ten nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt III. 1.3. ppkt 1...

 • KIO 2029/18, KIO 2075/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... z żądaniem odwołania wskazać, że dopuszcza, by oferowany mu przedmiot zamówienia wspomniane cechy posiadał. Zamawiający żądał wykazania tych cech, w związku z tym udzielił precyzyjnej, nie budzącej wątpliwości odpowiedzi. Odwołujący nie udowodnił żadnego...

 • KIO 2030/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...Pzp poprzez brak dostosowania treści i formy formularza ofertowego i wykazu narzędzi do kryteriów oceny ofert, co narusza zasady uczciwej ...cenowego oraz załącznika nr D do SIWZ - Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych...

 • KIO 1986/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... nie gwarantuje odbioru i zagospodarowania odpadów. Reasumując, Izba uznała zarzut nr 1 odwołania za bezzasadny. Odwołujący nie wykazał, że umowa w brzmieniu zaproponowanym w SIWZ stanowiła umowę o świadczenie niemożliwe, wobec czego brak jest podstaw do...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij