• C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ... z art. 68 ust. 3 tego dekretu ustawodawczego, czyli od przypadku, w którym oferent jest zobowiązany do wykazania na etapie przetargu, że oferowane przez niego rozwiązania spełnią w równoważny sposób wymogi określone w specyfikacjach technicznych. Ponadto...

 • KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ... organowi nadzoru budowlanego. Zgłoszenia zaś dokonano w dniu 15 marca 2011 r. i przystępujący nie przedstawił żadnego dowodu wykazującego, że przyjęcie obowiązków nastąpiło wcześniej, zwłaszcza zaś – w dniu zatrudnienia, tj. 1 marca 2011 r. Tym samym Izba...

 • KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ...pkt 16 ustawy Pzp – nie zostało w żaden sposób wykazane w postępowaniu odwoławczym przed Izbą. Zgodzić należało się z ...ustawy Pzp. Podobnie w przypadku Pani E. C. nie zostały również wykazane przesłanki wynikające z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp....

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...(pkt 14.6.1 a), że na etapie składania ofert Wykaz osób jest potrzebny jedynie po to, aby ocenić oferty w kontekście...prowadzi do konkluzji, iż wykonawca stosownych wyjaśnień nie złożył i nie wykazał, że cena jego oferty nie jest ceną rażąco niską. W związku...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ...i inne konieczne parametry. W pkt 1.1.3.3. Parametry przewidywanych obiektów inżynierskich Tabela nr 1.1. Wykaz przewidywanych obiektów inżynierskich dla 36 WD przewidywana szerokość całkowita przęseł to 15, 80 m. Reasumując według stanowiska zamawiającego...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... przez MPK Łódź sp. z o.o. dnia 17 stycznia 2018 r., wymienione przez Mennica Polska S.A. na potrzeby wykazania spełnienia warunku udziału w zakresie doświadczenia (z przytoczeniem treści pkt 5.1.2. SIWZ), w prowadzonym przez niego postępowaniu umożliwiają...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... automatycznych. Zamawiający przed KIO 930/18 17 podjęciem decyzji o wykluczeniu wykonawcy z postępowania powinien zapewnić mu możliwość wykazania, że jego udział nie zakłóci konkurencji, co oznacza że Zamawiający – w przypadku wypełnienia przesłanek z art...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... winno skutkować wykluczeniem wykonawcy z udziału postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp. W Wykazie osób funkcyjnych konsorcjum ATF wskazało osoby, które nie będą w stanie zrealizować udzielonego zamówienia, gdyż w tym czasie będą...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... 19 marca 2009 r., sygn. akt X Ga 32/09). Odwołujący nie wykazał natomiast na czym miałoby polegać w szczególności naruszenie art. 29 ust. 1...i 5b z odwołania Odwołujący w żaden sposób nie wykazał, że kary umowne przewidziane przez Zamawiającego są rażąco ...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... ofertowego, a więc wymagania, co do treści merytorycznej oferty, a nie wymagania co do jej formy. Tym niemniej zawsze należy wykazać na czym konkretnie ta niezgodność polega, poprzez jednoznacznie wskazanie w ofercie co nie jest zgodne i w jaki sposób ta...

 • KIO 809/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... Warunków Zamówienia, w których zostały sformułowane dwa odrębne zapisy dotyczące wzywania wykonawców do złożenia dokumentów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu, z uwagi na aukcję elektroniczną, której...

 • KIO 899/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...c) Warunków Realizacji Kontraktu Zamawiający wskazał, iż „wszelkie ilości jakie mogą być ustalone w przedmiarze robót lub innym wykazie są ilościami szacunkowymi W pkt 8.1 pkt 2) Warunków Realizacji Kontraktu Zamawiający wskazał, iż „Rozliczenie przedmiotu...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... ofercie nie ma pipety do dozowania odczynników, to zwracam uwagę na treść załącznika nr 1 do SIWZ, gdzie jest wykaz sprzętu posiadanego przez Zamawiającego i przewidzianego do wykorzystania z opcją od 20 do 200 mikrolitów. Okazuje Izbie ten sprzęt, który...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ...,5 zostały określone następujące warunki: PFU pkt. 1.1.3.3 Parametry przewidywanych obiektów inżynierskich Tabela nr 1.1. Wykaz obiektów inżynierskich (w tym: obiekty dla przejść dla zwierząt na drogach równoległych, łącznicach itp. przeszkodach) lp. 12...

 • KIO 781/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... oceniany przez Zamawiającego z uwagi na okoliczność, iż został przedłożony w wyniku drugich niedopuszczalnych uzupełnień w tym samym zakresie. 2. Wykaz ten został opatrzony datą 13 grudnia 2017 r. i w swojej treści w żaden sposób nie odnosi się do daty...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ... zamówienia i art. 93 ust. 1 lit. e) rozporządzenia finansowego. Ten środek dowodowy był tym bardziej nieodpowiedni w celu wykazania braku wystąpienia tej podstawy wykluczenia w odniesieniu do Siemens SL, w stosunku do którego EUIPO nie zażądało ani nie...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ..., Specjalisty ds. roszczeń oraz Technologa. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę ww. warunku Wykonawca wraz z ofertą winien był złożyć „Wykaz osób”, o którym mowa w pkt 9.7.1)d) IDW, w zakresie niezbędnym do oceny oferty na podstawie ustalonych...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...dla danych części zamówienia. Usługi nie mogą się powtarzać. 5.1.3.2 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie nw. sprzętem dla każdej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę, tj.: a) dla części nr 1: 1) pojazdy...

 • KIO 677/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  ... o zarzut dotyczący wysokości kary umownej, w sytuacji braku realizacji Wniosku o Zmianę to Izba uznała, że Odwołujący nie wykazał w sposób wystarczający zasadności zgłaszanego zarzutu. Z ustaleń Izby wynika, że wyjaśnieniami do treści SIWZ (odpowiedzi na...

 • KIO 670/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Ponieważ, jak to zostało wykazane powyżej, brak jest jakichkolwiek podstaw do odrzucenia oferty Odwołującego, to w konsekwencji Zamawiający jako najkorzystniejszą...

 • KIO 539/18, KIO 540/18, KIO 541/18, KIO 542/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...- w ocenie Odwołującego dokonując zestawienia danych zawartej w ww. tabeli, a danymi wynikającymi z zaktualizowanych Standardów Technicznych wykazują niespójność danych w zakresie szerokości międzytorzy m. in. na stacji Chorzów Miasto, Chorzów Stary, Bytom...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...(wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 września 2017 r., sygn. akt: KIO 1878/17). W zaistniałym stanie faktycznym Zamawiający nie wykazał natomiast (co opisano szerzej również w uzasadnieniu zarzutu z pkt. 4.1 odwołania), że nie ma on żadnej możliwości...

 • KIO 641/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...16 marca 2018 r., R. D. podnosił, iż utajnienie wykazu osób oraz wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny spowodowane było m... D. wlicza do przychodu kwotę ponad 100.000,00 złotych wykazując, iż dzięki temu osiągnie dochód. Powyższe, wydaje się Odwołującemu ...

 • KIO 675/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 oraz 13 nie wykazał, że wymienione przez Zamawiającego parametry są zbędne, a postawienie ich miałoby służyć...Odnosząc się do powyższego parametru Izba uznała, iż Zamawiający wykazał, iż postawiony wymóg jest uzasadniony, gdyż służy to...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... załącznik nr 5 do oferty), że zamierza zastosować - jako rozwiązanie równoważne - inny typ przewodu, ELEKTROTIM wskazał jedynie w wykazie materiałów w poz. 24 tabeli - Przewód YDY 3x2,5 mm2 - producenta oferowanego przewodu - firmę Telefonika, co oznacza...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 Pzp, oraz na dokumenty, w stosunku do których zostało sformułowane zastrzeżenie – wykaz osób i wykaz robót wraz z referencjami. Art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp znajduje natomiast zastosowanie wyłącznie do samej oferty i jej...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... art. 26 ust. 3 ustawy pzp do jednoznacznego wyjaśnienia zakresu robót budowlanych wykonanych w ramach roboty wskazanej w poz. 1 wykazu robót budowlanych (dworzec lotniczy we Lwowie) przedstawionego przy piśmie z dnia 6 marca 2018 r, pismem z dnia 13 marca...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...wykluczenia wykonawcy J. D. „PARAMEDYK” mimo, że wykonawca ten nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu; 2. art. 7 ust. 1 i...pkt 2 Pzp. Wykonawca J. D. „PARAMEDYK” nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu w związku z czym powinien ...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...wyjaśniało - tak naprawdę dotyczy to tylko pozycji nr 41 oraz 45 w wyjaśnieniach z 12 marca 2018 r. nie wykazano prawidłowości zastosowanej wyceny. Przykładowo Odwołujący zwrócił uwagę, iż wyjaśnienia dla pozycji nr 41 - druga zrywka KZ2 wyceniona na kwotę...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij