• C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  ... Włochy w celu wykluczenia syndykatów, sporne decyzje założyły tym samym istnienie zmowy, przy czym syndykaty nie miały możliwości wykazania, że ich odnośne oferty zostały sformułowane w sposób całkowicie niezależny od siebie. 42      W tym zakresie należy...

 • KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ...) art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp poprzez brak wykluczenia wykonawcy Atos Polska S.A., w sytuacji gdy nie wykazał on spełnienia warunków udziału w postępowaniu, gdyż nie wykonał w sposób należyty usługi w ramach projektu PSeAP – Podkarpacki System e-...

 • KIO 2629/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ...rozprawy z dnia 27.12.2017 r.). Jednakże fakty te nie zostały przez Odwołującego w żaden sposób wykazane. Przeciwne tezy zostały zaś wykazane dowodami złożonymi przez Zamawiającego i Przystępującego (vide: zaproszenia do złożenia oferty z dnia 10.10.2017 r...

 • KIO 2627/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126), wykaz zrealizowanych dostaw ma zawierać m.in: informacje o ich wartości. Stąd zamawiający wskazują w treści warunków udziału w...

 • KIO 2563/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... na str. 4 pisma wskazał, że „[…]Wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 8.6...pkt 3 Pzp jest nieuzasadniony z przyczyn następujących: W celu wykazania spełnienia warunku udziału w Postępowaniu wskazanego w pkt 8.6....

 • KIO 2610/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...przez Odwołującego jest rozwiązaniem równoważnym względem rozwiązań opisanych w SIWZ, a okoliczność ta została przez Odwołującego stosownie wykazana na etapie składania oferty, względnie mogła być przedmiotem dodatkowego wyjaśnienia w trybie art. 87 ust. 1...

 • KIO 2609/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... zakresu owego zobowiązania w ofercie oraz podania wszystkich wymaganych informacji z nim związanych). Konieczne jest przy tym wskazanie (jak i wykazanie) na czym konkretnie ta niezgodność polega – co w ofercie nie jest zgodne i w jaki sposób z konkretnie...

 • KIO 2606/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...6.09.2017 r. i z dnia 18.10.2017 r. Uzasadnienie odwołania Odwołujący wskazuje, że wykonawca POLAQUA nie wykazał, że zastrzegane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Podnosi, że samo zastrzeżenie udostępnienia informacji nie jest - w świetle art...

 • KIO 2567/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...w odniesieniu do przesłanki określonej w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b ustawy Pzp, Zamawiający wskazał, że jej wykazanie powinno nastąpić przy uwzględnieniu art. 67 ust. 9 ustawy Pzp, zgodnie z którym w przypadku reorganizacji podmiotu, któremu powierza się...

 • KIO 2613/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... ukończenie szkolenia w zakresie Organizatora Procesów Sprzątania III Stopnia. W tym stanie rzeczy uznać należy, że wykonawca Jantar nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt VII ppkt 1.2.2. lit b SIWZ. Konkluzja ta uzasadnia...

 • KIO 2600/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... oferty za niezgodną z SIWZ i odrzucenia jej na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp konieczne jest wykazanie ponad wszelką wątpliwość, że oferowany przedmiot nie odpowiada treści SIWZ. Nie jest w takim wypadku wystarczające zasianie wątpliwości co do...

 • KIO 2623/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... się w określonych przedziałach czasowych. Natomiast § 5 pkt 18 zd. 2 Projektu Umowy stanowi, że „Zamawiający będzie aktualizował ten wykaz". W związku z tym odwołujący podniósł zarzuty wskazane w pkt. 4, 5 i 6 oraz wniósł o nakazanie zamawiającemu zmianę...

 • KIO 2630/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...w pkt 5.1.1. siwz - zamawiający wymaga, aby w wykazie usług (wg załącznika nr III. 1 do siwz) wyodrębnione zostały... to umowa została wskazana przez Sygnity w punkcie 2 uzupełnionego wykazu usług stanowiącego załącznik nr 1 do JEDZa - poza okolicznością,...

 • KIO 2616/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... m.in. wyrok KIO z 3 lipca 2017 r., sygn. akt KIO 1243/17). W ocenie Izby Odwołujący nie wykazał, że przedstawione przez Przystępującego w Formularzu cenowym informacje wprowadzały Zamawiającego w błąd, argumentacja przedstawiona w odwołaniu w tym zakresie...

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  .... Zamawiający wskazał także, iż załącznik nr 10 jest wprawdzie wykazem osób, ale zgodnie z jego treścią nie wymagał, aby było... osoba niepełnosprawna z orzeczeniem niepełnosprawności. Wskazał, iż wykaz był mu potrzebny, choćby do udzielenia przepustek wstępu...

 • KIO 2571/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...innej niż zaoferowana; 3) art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy Immitis pomimo, że nie wykazał on spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej; 4) art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17...

 • KIO 2581/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... nie fakt jej działania w ogóle. Oczywistym jest, że czynna instalacja przyjmuje i unieszkodliwia odpady. Istotą jednak było wykazanie, iż jej moce przerobowe wyłączają możliwość zastosowania art. 20 ust. 6 ustawy o odpadach, czemu odwołujący nie sprostali...

 • KIO 2618/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... dostosowanego do odbioru odpadów wielkogabarytowych. Powyższe zamawiający argumentował faktem, iż w załączniku nr 6 do oferty wykonawca wykazał jedynie pięć - nie zaś sześć pojazdów przeznaczonych do wykonywania zadań opisanych w SIWZ, zaś pojazd o...

 • KIO 2602/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... podnosi, iż skoro SIWZ nie 5 zawierał zakresu szczegółowości wykazania wymogu, o którym mowa w punkcie 11.4.4 ...wykonawcy w zakresie tego samego elementu oferty. To w interesie wykonawcy leży wykazanie zgodności treści oferty z SIWZ (por. np. wyrok KIO z ...

 • KIO 2615/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe. Zamawiający, w treści wezwania z 7 listopada 2017 r., skierowanego w trybie...

 • KIO 2603/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ...obliczeniu ceny, a nie omyłki rachunkowe - w konsekwencji niewykazanie powodów odrzucenia oferty Odwołującego. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania... Zamawiającego kosztami postępowania, zgodnie z wykazem kosztów przedstawionych podczas rozprawy. Do ...

 • KIO 2509/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... będzie zatem również znikomy lub zerowy. 5 Odwołujący wskazał, że zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp obowiązek wykazania, ze oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Zdaniem Odwołującego wykonawca 4Visions nie wywiązał się z tego...

 • KIO 2574/17, KIO 2576/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... z należytą starannością było odrębne wycenienie poz. 2.1. i 2.2. oraz zsumowanie tych dwóch pozycji w poz. 2. Wykazu Płatności. Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia jednoznacznie wskazuje bowiem, iż poz. 2.1. i poz. 2.2 są częściami składowymi...

 • KIO 2585/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ..., na dzień składania ofert wymagalna rata pierwsza do 16 04.10.17 w kwocie 539,45 zł), jednakże nie wykazano, że wobec rat składek polis ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązywała w dacie wskazanej przez ubezpieczyciela – okresie ubezpieczenia, czy w dniu...

 • C-677/15 P

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  ... Luxembourg, stwierdzoną w pkt 102 tego wyroku, a rozpatrywaną utratą szansy. 88      Tymczasem w zaskarżonym wyroku Sąd nie wykazał lege artis istnienia takiego związku przyczynowego. W szczególności Sąd nie stwierdził, czy i w jakim zakresie, w świetle...

 • C-178/16

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  .... 1 oraz ust. 2 lit. a), b) i c) – wyciąg z rejestru sądowego, a w przypadku jego braku równoważny dokument wykazujący, że wymogi te zostały spełnione, wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju pochodzenia lub kraju, z którego ta osoba...

 • KIO 2565/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... 24 ust. 1 pkt 12 pzp wskazano, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który m.in. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać...

 • KIO 2549/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... wyboru wykonawcy w postaci oddziału. A warunek udziału dotyczący doświadczenia rozumie w ten sposób, iż dwie usługi, którymi miał wykazać się wykonawca powinny biec w tym samym czasie (równolegle). W zakresie zarzutu nr 6 dodał, iż w prawdzie Zamawiający...

 • KIO 2568/17, KIO 2597/17, KIO 2605/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... Wytycznymi ERC i AHA. Przedstawione przez wykonawcę Schiller w ofercie oświadczenia i informacje nie są nieprawdziwe. Odwołujący nie wykazał, że zawierają one jakiekolwiek nieprawdziwe dane, a zatem nie może być mowy o wprowadzeniu w błąd Zamawiającego co...

 • KIO 2559/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ... ocenie wyjaśnień otrzymanych na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp, winien - w granicach wynikających z uzasadnienia odrzucenia oferty - wykazać przed Izbą, że z treści wyjaśnień wynika zaoferowanie ceny rażąco niskiej. Zgodnie bowiem z art. 90 ust. 3 Pzp...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij