• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ..., co wynika wprost z treści art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, ustawodawca użył bowiem zwrotu „w tym złożenie dowodów”. Odwołujący wskazał ponadto na kwestię podnoszoną w orzecznictwie Izby, że proces wyjaśnienia ceny oferty będący następstwem wezwania w trybie...

 • KIO 1935/18, KIO 1948/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...obecnej definicji Awarii wykonawca na etapie sporządzania oferty nie może dokonać jej rzetelnej wyceny, gdyż...rozstrzygnięcia były zatem wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące podstawy.... nr 7 dodał pod tabelą uwagę o treści: do terminu tego nie wlicza się okresu...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... pkt. 2.1.5. ale również w treści Załącznika nr 18: Załącznik nr 18 „Błąd ... Rozwoju (Modyfikacji) faktycznie stanowiła minimum 60,97% ceny oferty. Wskazane postanowienia stanowią naruszenie art. 7 ust. 1 ...zasady, wzorce i wyjaśnienia zawarte w dokumencie „...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ... do czasu, gdy złożone wyjaśnienia nie potwierdzą jednoznacznie, że wykonawca warunek spełnia. Nie można uznać, że rozwiały wątpliwości przedstawione w ramach wyjaśnień dokumenty o takiej samej treści, jak złożone w treści oferty. W zakresie kolejnej...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ... ponownych wyjaśnień i dowodów dotyczących wyliczenia ceny oferty w zakresie wskazanym w treści orzeczenia Izby. Wykonawca T.S. pismem z dnia 21 września 2018 r. złożył stosowne wyjaśnienia w zakresie ceny oferty wraz z ofertą na wykonanie weryfikacji...

 • KIO 2141/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ...17 ustawy Pzp i zaniechaniu uznania jego oferty za odrzucona na podstawie art. 24 ust...odpowiadający treści warunku,...ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania METABEX do uzupełnienia/wyjaśnienia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... w postaci m.in. pisma dyrektora działu kadr IBM, czy treści porozumień z podwykonawcami. Jak wskazano już wyżej, udzielone wyjaśnienia nie dają podstaw do stwierdzenia, że cena oferty przystępującego jest rażąco niska. Odnosząc się natomiast do argumentów...

 • KIO 2041/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ... odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności polegających na wezwaniu Wykonawcy T-Mobile Polska S.A do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 ust. 1 Pzp oraz sprostowaniu omyłki w ofercie tego Wykonawcy na podstawie art...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... Pentacomp, który nie podlega konwalidacji. Ewentualne wyjaśnienia, w których Pentacomp oświadczałby o zawarciu usługi Software Assurance w cenie licencji stanowiłyby przejaw niedopuszczalnych negocjacji treści oferty, zakazanych na podstawie art. 87 ust...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...w tym w szczególności z treści ogłoszenia o zamówieniu, treści SIWZ, oferty złożonej w postępowaniu przez Przystępującego... dokument JEDZ oraz w drugim piśmie z tego samego dnia złożył wyjaśnienia związane z przesłanką wykluczenia określoną w art. 24 ust. 1 ...

 • KIO 2045/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... jej odrzucenia; 3) z ostrożności procesowej zarzut naruszenia art. 87 ust. 1 ustawy pzp, poprzez zaniechanie wezwania Partner XXI do wyjaśnienia treści oferty; 4) art. 92 ust. 1 pkt 3, poprzez brak podania uzasadnienia faktycznego uznania produktów z...

 • KIO 2021/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... zatem adres wprost wymieniony w koncesji. Te wyjaśnienia wystarczyły Zamawiającemu do uznania, że Odwołujący spełnia ...uznaje, że Zamawiający w sposób prawidłowy odczytał dane zawarte w treści oferty. Należy w tym miejscu podkreślić, że powyższy wymóg SIWZ...

 • KIO 2028/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...zaznaczył, że ww. wymagań co do liniowości nie zmieniają udzielone wyjaśnienia z dnia 13 sierpnia 2018 r. (pismo nr WSSz-NZp-431/18),... 2018 r., odpowiedź na pytania nr 3 i 4). Z treści oferty Wykonawcy A wynika, że obejmuje ona dwa systemy Alinity ci. Nie...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... zwróci się do tych Wykonawców z wnioskiem o szczegółowe wyjaśnienia. Zgodnie z wiedzą Odwołującego kwoty zaoferowane przez Wykonawców Symmetry...powinno ono świadczyć samo w sobie o niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, ponieważ pozycje kosztowe zostały...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...iż odpowiedział na wszystkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ, oraz wydłużył czas na składanie...art. 7 ust. 1 ustawy poprzez dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty Przystępującego, podlegającej odrzuceniu z uwagi na fakt, iż została złożona...

 • KIO 2029/18, KIO 2075/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...768, 1129 w odniesieniu do treści SIWZ; 3. nakazanie Zamawiającemu ponownego wyjaśnienia treści SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania...aktywność Zamawiającego, co praktycznie uniemożliwiło Odwołującemu dostosowanie oferty do informacji, na które oczekiwał. 3...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... staranności), a nie tylko uprawniony, do żądania wyjaśnień od wykonawcy – zamawiający nie może rezygnować z wyjaśnienia budzących jego wątpliwości części treści oferty, z góry zakładając, iż nic nie wniosą do dokonanej przez niego oceny bądź na pewno...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art....wyjaśnienia wykonawcy Ekopomiar w żaden sposób nie stanowią dowodu, że cena jego oferty nie jest rażąco niska. Tym samym oferty...

 • KIO 2015/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. możliwe jest jedynie w sytuacji niemożliwości wyjaśnienia treści oferty i potwierdzenia w ten sposób jej zgodności z treścią SIWZ - na podstawie art. 87 ust. 1 p.z.p., ...

 • KIO 1944/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...zamawiający był zobowiązany do wezwania do złożenia wyjaśnień. Z treści przepisu art. 34 Pzp wynika bowiem, że podstawą ... oferty, a wartością szacunkową zamówienia powiększoną o podatek VAT wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia,...

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...Ustawy Pzp poprzez przyjęcie, że w postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, a w konsekwencji uznanie, że zachodzą...treści wezwania nie wskazał jakichkolwiek wytycznych w tym zakresie. Pomimo tak sformułowanego wezwania, wyjaśnienia...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... nie przypisując im jednak żadnych kwot. Nie wykonano kalkulacji cenowej obejmującej wpływ na cenę oferty kosztów wymienionych z nazwy w treści wyjaśnienia w tym kosztów pracy ani jakie oszczędności faktyczne płyną z zastosowania własnej wytwórni mas...

 • KIO 2013/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... innych wymogów, które blokowały mu możliwość złożenia oferty - kreuje, mocą wyjaśnień z dnia 24 ...w aktach sprawy i wyjaśnienia złożone na rozprawie przez... r. na pytanie oznaczone nr 118 o treści: Jak Zamawiający będzie weryfikował czy urządzenia zaoferowane...

 • KIO 2010/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...czytamy, że zarzut odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 180 ust....elektrycznych. Izba zaznacza, że wyjaśnienia poczynione przez ETP w piśmie..., tym samym skoro przepis konsumuje w swej treści regulację z pkt 17, to i w ...

 • KIO 2018/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...87 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez bezzasadne zaniechanie wezwania Odwołującego do wyjaśnienia w zakresie hasła, którym opatrzony jest dokument JEDZ;  art. 7... mierze nie byłoby prowadzeniem negocjacji co do treści oferty ani nie prowadziłoby do dokonania w niej...

 • KIO 2024/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... za pomocą środka ochrony prawnej(odwołania) tej czynności, a także ewentualne podniesienie zarzutu zaniechania wyjaśnienia treści oferty, a także zarzutu zaniechania poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej. Jeżeli zatem, Odwołujący w terminie skutecznie...

 • KIO 1996/18, KIO 1997/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...MR Ręczne - 0 pkt. Automatyczne - 2 pkt. Wyjaśnienia treści siwz z dnia 10 października 2018r. W spornym zakresie ...– 0 pkt. Pytanie nr 50 36 Dotyczy Załącznika nr 2b do oferty „Parametry oceniane”, Wiersz 3, Możliwość ustawienia detektorów pod kątem ostrym ...

 • KIO 2012/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... na przeszkodzie poprawieniu lub uzupełnieniu szczegółów oferty, zwłaszcza jeżeli w sposób oczywisty wymaga ona niewielkiego wyjaśnienia lub poprawienia oczywistych błędów materialnych. 2. Poprawienie treści oferty nie może jednak prowadzić do rezultatu...

 • KIO 2002/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...treści złożonych przez Odwołującego wyjaśnień na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp (self-cleaning), a w konsekwencji uznanie złożonej oferty..., w którym skorzystał z procedury self cleaning, składając wyjaśnienia co do okoliczności, o których mowa w art. ...

 • KIO 2034/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...2 umowy, do godziny 8:00. Zgodnie z treści § 4 ust. 1.1 Zamawiający wymaga, aby...wynagrodzenia wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty. Z momentem wykonania umów ...celu dalszego świadczenia usługi. Wyjaśnienia Zamawiającego udzielone na rozprawie wskazują...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij