• KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... przy tym żadnego znaczenia, ponieważ od treści i zakresu ww. wezwania do uzupełnienia... a więc w treść oferty sensu largo. Kuriozalne jest... siedzibą w Kijowie; 7. wezwania Odwołującego do wyjaśnienia dokumentów podmiotowych w zakresie warunku z Rozdziału XI ...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... lub zawodowej; 2) zmianę treści postanowień Załącznika nr 1 do ...zgromadzone w aktach sprawy i wyjaśnienia złożone na rozprawie przez strony..., ze ma on swoje znaczenie przy przygotowaniu oferty w przedmiotowym postepowaniu. Ponadto Izba stwierdziła, że...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...oferty. Ad.4 Zgodnie z SIWZ. W dniu 27 czerwca 2018 r. Zamawiający wezwał Przystępującego, na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, do złożenia wyjaśnienia... umowy użyczenia, które Odwołujący złożył, odnoszą się w swej treści do umowy z 18 maja 2017 r. (w § 3...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... A, pisma Odwołującego z 8 czerwca 2018 r. wraz z załącznikami, wezwania Wykonawcy A z 13 czerwca 2018 r. do wyjaśnienia treści oferty i rażąco niskiej ceny, wyjaśnień Wykonawcy A z 15 czerwca 2018 r. wraz z załącznikami, pisma Zamawiającego z 4 lipca...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... ocenę złożonych przez Konsorcjum BAC wyjaśnień, podczas gdy z ich treści wynika, że oferta zawiera cenę rażąco niską; 5. art.... Zamawiającego odrzucenia oferty złożonej Konsorcjum BAC. Zdaniem Zamawiającego wyjaśnienia nie pozostawiają wątpliwości...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... się od tej dokonywanej przez organ antymonopolowy- co zresztą znajduje podstawy w treści art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy P.z.p. Odwołujący...26.04.2018 r. przystępujący złożyli wyjaśnienia w zakresie złożenia wspólnej oferty, wskazując, że było to podyktowane ...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... orzekł, iż: „Zawarta w jego treści (przyp. w art. 3571 k.... składu orzekającego Izby wyjaśnienia zaprezentowane przez zamawiającego ..., nawet niemożliwe do zidentyfikowania ryzyka w cenie oferty. Skoro okoliczności objęte dyspozycją przepisów art. 3571...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  .... Jednocześnie zaznaczył, że przy ocenie powyższego zarzutu nie mogą mieć znaczenia wyjaśnienia Konsorcjum BANIMEX z dnia 19 marca 2018 r., w których wykonawca zmierza do zmiany treści złożonej oferty w sposób naruszający art. 87 ust. 1 ustawy pzp. Jak...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ...nr 1 – wyjaśnienia w zakresie objętym tajemnicą przedsiębiorstwa”. Z treści tegoż pisma ...Odwołujący, odnosi się do dokumentów i uzasadnienia ich utajnienia dołączonych do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W omawianym przypadku...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ... art. 90 ust. 3 ustawy), 2) Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ oraz oferta zawiera błędy w wyliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz 89 ust. 1 pkt 6 ustawy). Zamawiający zanegował wyjaśnienia wykonawcy w których ten przyznał, iż uzupełnił formularz...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...przepis art. 87 ust. 1 Pzp i wskazał, że zamawiający obowiązany jest do wezwania wykonawcy do wyjaśnienia treści złożonej oferty w pełnym zakresie, jeśli zatem zamawiający miał jakiekolwiek dalsze wątpliwości odnośnie oświadczeń złożonych wraz z ofertą lub...

 • KIO 1080/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  .... Załączono: Pismo wykonawcy nr 58/2018 z dnia 26.04.2018, Wezwanie zamawiającego nr 2189/2018 z 08.05.2018 do wyjaśnienia treści oferty, Pismo wykonawcy nr 60/2018 z dnia 09.05.2018 r. Zamawiając w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie. Wskazał...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ... umowy wynagrodzenie ryczałtowe, to nie powinny być brane pod uwagę jego wyjaśnienia w zakresie rozwiązań technicznych i elementów treści oferty mających wpływ na cenę, ponieważ szczegółowe rozwiązania projektowe zostaną przedstawione przez odwołującego...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...GMV”), Odwołujący wskazał, iż z załączonego do oferty GMV dokumentu JEDZ wynika, że na potwierdzenie...w zakresie doświadczenia (z przytoczeniem treści pkt 5.1.2. ...ust. 3 ustawy 16 Pzp, wezwał do wyjaśnienia, jaki jest tytuł prawny, pozwalający na użytkowanie ...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... art. 90 ust. 1a ustawy Pzp (cena oferty CMC Ravenna w obu częściach była niższa o ponad 30% od średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert) Zamawiający zwrócił się do CMC Ravenna o wyjaśnienia. W treści Wyjaśnień dot. ceny CMC Ravenna wskazała m. in...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...osób funkcyjnych wykonawcy wskazał na 14 kierowców, a składając wyjaśnienia potwierdziło, że dysponuje dla potrzeb realizacji zamówienia mniejszą ...na terenie innych gmin. Wskazanie zamawiającemu w treści oferty osób, którymi wykonawca ten nie będzie mógł...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... w ocenie składu orzekającego Izby – wyjaśnieniem treści oferty. Kwestia kluczową jest jednak to, czy potwierdzenie treści oferty, zamiast jej wyjaśnienia, stanowi podstawę do odrzucenia oferty wykonawcy Profil. Stanowisko odwołującego sprowadza się bowiem...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...13 ust. 2 wzoru umowy to Izba za przekonywujące uznała wyjaśnienia Odwołującego, który podnosił, że Zamawiający zakreślił i tak dosyć ...w postępowaniu ani też nie jest przedmiotem weryfikacji treści oferty wykonawcy w zakresie jej zgodności lub niezgodności ...

 • KIO 852/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...wezwanie zamawiającego nie będzie odnosiło się do 7 konkretnych elementów oferty wykonawcy i będzie ono w swej treści ogólnym zapytaniem, to nieuprawnionym będzie stawianie wykonawcy zarzutu, że wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny są ogólnikowe i że...

 • XXIII Ga 2057/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-05-2018

  ... Sp. z o.o., pomimo iż treść oferty nie odpowiada treści SIWZ oraz oferta ta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a (...) nie złożył odpowiednich wyjaśnień, zaś złożone wyjaśnienia nie potwierdzają, że oferta nie zawiera rażąco...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ..., za takie wezwanie uznała – pismo Zamawiającego z 18.04.2018 r. Dalsze wyjaśnienia mogłyby w przedmiotowym stanie faktycznym skutkować zmianą treści oferty. Powyższe Izba uznała, także w kontekście konieczności ewentualnego doprecyzowania z uwagi na brak...

 • KIO 850/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... spełnienie szeregu ww. wymagań Załącznika nr 10 SIWZ. ZANIECHANIE WEZWANIA KONICA MINOLTA DO WYJAŚNIENIA ELEMENTÓW OFERTY MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ CENY Odwołujący wskazał, że z treści art. 90 ust. 1 ustawy z Pzp wynika, że Zamawiający, w celu ustalenia...

 • KIO 907/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ..., ze względu na to, że stanowi to niedopuszczalną istotną zmianę treści oferty. Wskazał również, że omyłki, o których mowa w art. ... wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... korespondencji (w szczególności pisma z wezwaniem do złożenia lub uzupełnienia dokumentów, wyjaśnienia treści oferty wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami lub uzupełnieniami oferty)". Podkreślił, że jako podstawę prawną pisma Odwołujący wskazał zarówno art. 2...

 • KIO 902/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ...ust 1 zd. 2 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty przystępującego, który dokonał niedozwolonej zmiany treści oferty w wyniku złożonych wyjaśnień; 3. art. ... w zakresie rażąco niskiej ceny i takie wyjaśnienia otrzymał, co oznacza, że podczas badania i...

 • KIO 871/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ...a jego oferta w konsekwencji odrzucona. Ad 4) Niezgodność treści oferty ABB z treścią SIWZ Niezależnie od zarzutów opisanych powyżej w...pismem z dnia 30 marca 2018 r., wykonawca ABB złożył wyjaśnienia i załączył do ww. pisma Załącznik do Umowy na „...

 • KIO 895/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ...o kalkulację ceny oferty, która została sporządzona zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Zamawiającego. Wyjaśnienia drugie, z .... Izba podzieliła stanowisko Zamawiającego, co do tego, że z treści przywoływanych w toku rozprawy postanowień § 5 pkt 33 i 43...

 • KIO 889/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... Izby rozpoznającego niniejszą sprawę, nie sposób stwierdzić, że udzielone przez wykonawcę Rand Sp. z o.o. wyjaśnienia treści oferty w zakresie dotyczącym wyposażenia skanerów oferowanych przez ww. wykonawcę w interfejs sieciowy Ethernet ze złączem RJ-45...

 • KIO 912/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... skierowane do przystępującego do złożenia wyjaśnień co do treści dokumentu JEDZ z 19 kwietnia 2018 r., wyjaśnienia przystępującego z dnia 21 kwietnia 2018 r., zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 24 kwietnia 2018 r., odwołanie wraz z...

 • KIO 887/18, KIO 896/18, KIO 916/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... Promost, pomimo iż treść oferty nie odpowiada treści SIWZ; 5. art. 90 ust. 1 w związku z art. 7 ustawy Pzp poprzez ponowne zwrócenie się do Konsorcjum Promost o złożenie wyjaśnień, podczas gdy pierwsze złożone wyjaśnienia nie zawierały odpowiedzi na...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij