• T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  ...wyłącznie te dwie spółki złożyły oferty. 17      Spółka Fred Olsen ...Komisja uściśliła bowiem, że uzyskała wystarczające wyjaśnienia ze strony władz hiszpańskich, zgodnie z ...postępowania wyjaśniającego, a po drugie, treści zaskarżonej decyzji (wyroki: z dnia ...

 • C-523/16

  Orzeczenia ETS, 28-02-2018

  ... dopuścił, by instytucja zamawiająca wezwała oferenta do wyjaśnienia oferty lub sprostowania oczywistej omyłki w tej ofercie, ... bez względu na to, czy sąd ów odniósł się do tego w treści rzeczonych pytań, czy też nie (zob. podobnie wyroki: z dnia 12 ...

 • KIO 212/18

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ..., podczas gdy, w przypadku wyraźnego oświadczenia konsorcjum NDI nie sposób wzywać go do wyjaśnienia treści oferty, a należy - prowadząc Postępowania z zachowaniem zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji - przyjąć treść oświadczenia...

 • KIO 196/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp dokonał zmiany w treści oferty DGT, powołując się przy tym na wyjaśnienia wykonawcy. Zgodnie ze stanowiskiem Odwołującego, zmiana treści oferty polegała na przyjęciu wartości 400,00 zł jako cenę jednostkową netto za...

 • KIO 213/18, KIO 217/18, KIO 223/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ...to, że oferowany notebook osiąga wymaganą liczbę punktów w niższej rozdzielczości) błędnie zaniechał wezwania Odwołującego do wyjaśnienia treści oferty, w toku których możliwe byłoby wykazanie, że zaoferowany notebook w rozdzielczości 1600x900 także osiąga...

 • KIO 220/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ...1 Pzp w zakresie w jakim przez odpowiedź na pytanie nr 214 (wyjaśnienia i zmiany SIWZ nr 6 z dnia 26 stycznia 2018 r.) zmienił...oferty jako najkorzystniejszej może sprzedać przejęte od zamawiającego biletomaty. Jeśli – zgodnie z argumentacją zawartą w treści...

 • KIO 219/18, KIO 229/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ....10.2017r. oraz z dnia 22.12.2017r., z których treści wynika w sposób nie budzący wątpliwości, że prace wskazane w oświadczeniu...tj. argumentacji wobec braku właściwego wyjaśnienia podstaw wykluczenia skutkującego uznaniem oferty wykonawcy za odrzuconą (art....

 • KIO 205/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ..., art.26 ust.4 oraz art. 87 ust.1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego do wyjaśnienia treści oferty i dostarczenia bliźniaczego wzorca urządzenia w miejsce uszkodzonego celem przeprowadzenie ponownych badań. 4 Odwołujący wniósł o...

 • KIO 166/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ..., dlatego też Odwołujący winien w pierwszej kolejności poruszać się w ramach pierwotnej treści oferty. Odwołujący mógł także przedstawić wyjaśnienia, z których wynikałoby jakiego rodzaju czynności kierownicze na podanym zadaniu referencyjnym wykonywał...

 • KIO 198/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...tej oferty. Tym samym nie powinny być przedmiotem badania pod kątem ewentualnie rażąco niskiej ceny. Powyższe wyjaśnienia ...1 i 3 ustawy Pzp. Odwołujący - jak wynika z treści wyjaśnień - zamierza wykonywać przedmiotowe usługi bez wynagrodzenia zakładając w ...

 • KIO 207/18, KIO 221/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...., a nie jak ma to miejsce w obecnej treści Wzoru Umowy, począwszy od dnia 1 kwietnia 2020 ...pokrycie kosztów wraz z zyskiem. Izba przyjęła wyjaśnienia zamawiającego i uznała, że nie naruszył ...związane i uwzględnić je w cenie oferty. Z uwagi na powyższe nie ...

 • KIO 204/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...nie zawierała wyraźnych i jednoznacznych wymagań dotyczących treści oferty. Dodatkowo na potwierdzenie swojego stanowiska Odwołujący .... z 2017 r. poz. 1747). W ocenie Izby wyjaśnienia Odwołujących z dnia 9 stycznia 2018 r. nie rozwiewały wątpliwości...

 • KIO 197/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...Societa Italiana informacje przedstawione w wyjaśnieniach treści oferty posiadają walor techniczny, technologiczny, organizacyjny ...okoliczności faktyczne tej sprawy. Zauważyć należy, że kolejne wyjaśnienia były kontynuacją poprzednich, a zatem ze względu na...

 • KIO 187/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... w której wniósł o jego oddalenie podnosząc w szczególności, że wyjaśnienia i informacje opublikowane w dniu 22 stycznia 2018 r. mają ...co może mieć znaczenie dla oceny zgodności treści oferty z siwz oraz dla wyceny oferty. Nie można także zgodzić się z...

 • KIO 200/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... konkurencji poprzez odmowę ujawnienia części oferty, tj. informacji zawartych w treści oferty, tj. informacji zastrzeżonych przez... zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wyjaśnienia zawierają jedynie ogólnikowe twierdzenia, przywołują ...

 • KIO 167/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... gołosłowne wyjaśnienia, nie wywiązał się z obowiązku wykazania, że cena oferty została ...oferty odpowiada treści SIWZ. Jest to jednak związane z wadliwością złożonych wyjaśnień dotyczących ceny oferty, zatem bezpośrednią podstawą odrzucenia tej oferty...

 • KIO 177/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...pkt 17 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty konsorcjum Renovatorium, który nie wykazał spełniania warunków..., a także do wyjaśnienia, czy roboty nr ...podnosi, ponad ww. twierdzenia w zakresie treści referencji, że nie istnieje konstrukcja „sklepień...

 • KIO 155/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...treści SIWZ, a zwłaszcza części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia, w której uwzględnił szereg uwag i propozycji Odwołującego. Następnie Zamawiający przedstawił szczegółowe wyjaśnienia... jego oferty. Brak wskazania takich danych w treści oferty w ...

 • KIO 188/18, KIO 201/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ...V. Zamawiający, w sposób zasadny w celu wyjaśnienia zaistniałych rozbieżności wystąpił w trybie art. 87 ust...Odwołującego, że udzielone przez wykonawcę wyjaśnienie doprowadziło do zmiany treści oferty przez wpisanie zamiast konsorcjum Ekspert Security Sp. z ...

 • KIO 145/18, KIO 173/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ...2) Tomu I Rozdziału 1 SIWZ i nadanie mu następującej treści: „w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania... ma jednak możliwości skalkulowania w cenie oferty ryzyk, które w swej istocie mają... z załącznikami, oraz wyjaśnienia złożone na piśmie, ...

 • KIO 208/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ...„SIWZ”; • art. 87 ust. 1 Pzp poprzez ewentualne zaniechanie wezwania wykonawcy DTS do złożenia wyjaśnienia żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w zakresie odnoszącym się do niezgodności oferty z treścią SIWZ i tym samym naruszenie wyrażonej w...

 • KIO 146/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ..., że wykonawca Roche wprowadził Zamawiającego w błąd w zakresie treści oferty. Krajowa Izba Odwoławcza, uwzględniając dokumentację postępowania, dokumenty zgromadzone w aktach sprawy i wyjaśnienia złożone na rozprawie przez strony i uczestnika postępowania...

 • KIO 180/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... termin realizacji zamówienia jest terminem realnym. Mając na uwadze powyższe Izba uznała, iż zarzut zaniechania zbadania (wyjaśnienia treści) oferty Przystępującego ITOS co do podanego terminu wykonania zamówienia potwierdził się i w związku z tym Izba...

 • KIO 183/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... w niej jakichkolwiek zmian, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2. Z przepisu tego wynika, że wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty. Odwołujący jednoznacznie wskazał w ofercie, że stosuje do podanej w niej ceny zwolnienie na podstawie art...

 • KIO 210/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... uzupełnienia bądź wyjaśnienia dokumentów potwierdzających spełnianie... woli, iż w związku z unieważnieniem czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 14.02.2018 r. cofa...fakturą VAT – w aktach sprawy). Stosownie bowiem do treści § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b...

 • KIO 119/18

  Orzeczenia KIO, 13-02-2018

  ... przez Zamawiającego w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp. dowód (7): wyjaśnienia Roche 34. Treść oferty Roche nie odpowiadała więc treści SIWZ w zakresie odczynników, kalibratorów i kontroli wskazanych w pozycjach 11., 13., 28.1., 51., 82., 83., 85., 86...

 • KIO 185/18

  Orzeczenia KIO, 13-02-2018

  ... nie kwestionuje), nadto informacje nie odnoszą się merytorycznej treści oferty, tj. zaoferowanej usługi, tym samym nie mogą ... składający nieprawdziwe informacje jednocześnie składał wyczerpujące wyjaśnienia w zakresie swojej rzetelności, (…) opisywał...

 • KIO 190/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ... określenia. Zamawiający poinformował 24.01.2018 r. o odrzuceniu oferty wykonawcy Solar Projekt B. & M. sp. z o...stron i może doprowadziłoby do wyjaśnienia sprawy jeszcze w 15....przepisu jest powiadomienie zamawiającego o całej treści odwołania, a nie tylko o ...

 • KIO 182/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  .... 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp albowiem jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia [SIWZ]. Wskazał także, że naruszenie tego przepisu jest skutkiem zaniechania odrzucenia oferty wykonawcy: PRO-ECO Sp. z o.o. z/s w Gdyni, ECO TEAM...

 • KIO 154/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ...zakresie zadania — „Pakiet - meble biurowe”, od - czynności wyboru oferty Tronus Polska sp. z o.o, w sytuacji, gdy wykonawca...wyjaśnienia treści oświadczeń i dokumentów, nie zaś tworzeniu treści w nich uprzednio niezawartych. Wyjaśniać można wyłącznie treści...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij