• KIO 86/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ...Zamawiającego decyzji. Zarzucił, że Zamawiający poza zacytowaniem treści przepisów i celów działania nie wyjaśnił w żaden...SIWZ, oferty Odwołującego, odwołania, wezwania Zamawiającego do wyjaśnień z dnia 1 grudnia 2016r. i odpowiedzi na te wyjaśnienia wraz z...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... - ale jedynie w takim przypadku — jest odczytywana jako zmiana treści oferty. A contrario, zmiany podwykonawstwa (z art. 36a ust. 1...trybie art. 26 ust 3 i 4 ustawy Pzp do wyjaśnienia, jaka była wartość budowy fontanny. Na wezwanie to Konsorcjum...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... biegłego lub przesłuchanie biegłego w celu wyjaśnienia wydanej przez niego opinii. Odwołujący zwrócił...89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wynika, iż Odwołujący niezgodności treści oferty tego wykonawcy upatruje w kontekście wymogu zawartego w pkt 27 załącznika ...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  .... 1 Pzp, poprzez zaniechanie wezwania T. do wyjaśnienia oferty w zakresie podmiotu, który będzie realizował dostawę systemu ERTMS/ETCS. Odwołujący podniósł w ramach powyższego zarzutu sprzeczność treści oferty T. z postanowieniem zawartym w sekcji 23 IDW...

 • KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ... dwukrotnie wyjaśnienia. Pierwsze wyjaśnienia zostały wysłane do Zamawiającego w dniu 1 czerwca 2017r. Kolejne wyjaśnienia tych ...odwołaniu wynika z analizy treści postanowień SIWZ oraz treści oferty Odwołującego, a także treści dowodów załączonych do ...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... ust. 1 ustawy Pzp poprzez wybór w Postępowaniu jako oferty najkorzystniejszej oferty wykonawcy Pirios S.A., który podlega wykluczeniu z udziału w...drugie o wyjaśnienia do wykonawcy, a po trzecie o informację od wystawcy referencji. Z treści wszystkich tych ...

 • C-198/16 P

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  ...zawarcie umowy]. Ten pkt 3 zawiera więc co najwyżej wyjaśnienia dotyczące szkody, która miała zostać wyrządzona w związku ...w którym instytucja ta powiadomiła Agriconsulting o odrzuceniu jej oferty oraz o treści sprawozdania z oceny końcowej. W pkt 57 tego ...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ...wartości wyższych. Zamawiający nie wzywał obu wykonawców do wyjaśnienia ofert w tym zakresie, uznając zapewne, że treść... rozumieniu dat) są jedynie latami przykładowymi, a dla treści oferty istotne są lata w rozumieniu okresu następującego po zdarzeniu ...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...ust. 1a i 2 art. 87, dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 8. Wymaga podkreślenia okoliczność, że ewentualne wezwanie Odwołującego do wyjaśnienia treści oferty poprzez zapytanie na jakim stanowisku zdobyła doświadczenie osoba wskazana do pełnienia...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty konsorcjum A. podczas, gdy treść oferty konsorcjum A. nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,..., czy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia w konkretnej sytuacji. Obecnie zamawiającemu musi ...

 • KIO 1998/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  .... Niezgodność ma charakter zasadniczy, przedmiotowo istotny i nieusuwalny. Zamawiający nie może w tym przypadku zastosować procedury wyjaśnienia treści oferty ani jej poprawienia na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. Kosztorys ofertowy stanowi element...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...U. M. K., zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa, i nakazuje zamawiającemu odtajnienie całości treści oferty konsorcjum: P. R. – B. „T.” Sp. z o. o...się do szeregu orzeczeń Izby, wskazał że wyjaśnienia na tym poziomie ogólności co przedstawione przez ...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... po podpisaniu umowy. Powyższa odpowiedź nie dała jednak Odwołującemu wyjaśnienia tej istotnej kwestii. Odwołujący pismem z dnia 05.09..., w tym w szczególności z treści ogłoszenia o zamówieniu, treści SIWZ, oferty złożonej w postępowaniu przez Odwołującego, ...

 • KIO 1993/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ...co miało istotny wpływ na decyzję Zamawiającego o wyborze oferty najkorzystniejszej; 4. art. 26 ust. 3 ustawy...pytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ przed terminem... z dnia 23 sierpnia 2017r. do wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów i odpowiedzi Przystępującego z...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ...SIWZ); Pełnomocnik i członek zarządu odwołującego oświadczyli, że wobec wyjaśnienia, szeregu wątpliwości związanych z definicją mikrociągnika i związku udzieloną... i wycenę oferty; Pełnomocnik Odwołującego radca prawny oświadcza, że z treści odpowiedzi na ...

 • KIO 1988/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...to na odwołującym spoczywał ciężar wykazania niezgodności treści oferty przystępującego z treścią SIWZ. Jednak nie oznacza...nie powinny być zatem uznane przez zamawiającego za wyjaśnienia powstałych wątpliwości. Zamawiający nie powołał żadnych innych dowodów...

 • KIO 1986/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... różnych rozmiarach. Wykonawca oświadczył, że wyjaśnienia wraz załączonymi kartami z oryginalnych katalogów... wierszu. Tym samym w ocenie Izby nie stanowiło zmiany treści oferty jedynie uszczegółowienie numerów katalogowych w wyjaśnieniach z dnia 1 września...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...się z wyjaśnieniami Wykonawcy; gdyż po dwukrotnej prośbie o wyjaśnienia nie uzyskał jasnej odpowiedzi’, jakie dokumenty Wykonawcy składają się... sposób zgodny z SIWZ za kwotę ryczałtową wskazaną w treści oferty. Brak jest zatem podstaw do uznania, że oferta ...

 • KIO 1965/17, KIO 1966/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... stanem rzeczy ustalonym w toku postępowania, jest zasób treści oferty jako całości (wraz ze zgromadzonymi pismami i dokumentami ...żądane przez Zamawiającego w trybie art. 87 ust. 1 Pzp wyjaśnienia zostały złożone, to wiążą one wykonawcę na równi z ofertą...

 • KIO 1981/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...dostateczne podstawy prawne do odrzucenia oferty Przystępującego z powodu sprzeczności jej treści z treścią SIWZ. W ... płynności regulacji ciśnienia roboczego to, przekonały Izbę wyjaśnienia Zamawiającego, iż w zaoferowanym urządzeniu producent zdefiniował ...

 • KIO 1940/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  .... z o.o. w W. oraz zaniechania czynności wyjaśnienia ofert tych wykonawców. Zamawiający w omawianym zakresie uwzględnił zarzuty ...na zaniechaniu odrzucenia oferty przystępującego F. w części III zamówienia z powodu niezgodności treści oferty tego wykonawcy z...

 • KIO 1978/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ...W odpowiedzi na powyższe pismo Odwołujący złożył wyjaśnienia, zwracając uwagę na brak podstaw do zastosowania... ukończone).” W ramach oferty złożonej w Postępowaniu Odwołujący... Odwołującego o fakcie kwestionowania treści dokumentów złożonych na potwierdzenie...

 • KIO 1987/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... wyboru oferty najkorzystniejszej, nakazanie Zamawiającemu wezwania Odwołującego do wyjaśnień treści dokumentów potwierdzających..., którego przedmiotem była ocena zaniechania wezwania o wyjaśnienia przez Zamawiającego w świetle informacji, jakimi dysponował ...

 • KIO 1982/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ...wynikające z treści art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. KIO 1982/17 9 Zarzuty:  zaniechania odrzucenia oferty złożonej przez ...że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od...

 • KIO 1926/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... w SIWZ i którego przyjęcia oczekuje. Zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp jest możliwe jedynie w sytuacji niemożliwości wyjaśnienia treści oferty i potwierdzenia jej zgodności z treścią SIWZ na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, z zastrzeżeniem zakazu zmian w...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...na uzyskaną liczbę punktów w przyjętych w Postępowaniu kryteriach oceny ofert. Izba w ramach oceny poprawności procedury wyjaśnienia treści oferty Przystępującego Konsorcjum z liderem P. S.A. i poprawienia stwierdzonej przez Zamawiającego omyłki uznała, ze...

 • KIO 1957/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...w projekcie aplikacji interaktywnej z układem treści graficznych, stanowiącym załącznik nr 4 do oferty Wykonawcy. Oceniane będą: a) właściwości...postępowania, dokumenty zgromadzone w aktach sprawy i wyjaśnienia złożone na rozprawie przez strony i uczestnika ...

 • KIO 1948/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... konkurencji i przejrzystości została zachowana, jeżeli zamawiający przyjmuje wyjaśnienia wykonawcy, w których podaje on nowe okoliczności, nie wynikające z treści oferty, a które skutkują koniecznością uznania jego oferty za zgodną z siwz, podczas gdy w...

 • KIO 1952/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...JK do uzupełnienia dokumentu (przedstawienia jego tłumaczenia), bądź do wyjaśnienia jego treści, w trybach przewidzianych w art. 26 ust. 3...wynikających z przepisu art. 7 ust. 1 Pzp, a wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę JK dokonał zgodnie z art. 7 ust. 3...

 • KIO 1933/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ... oraz treści rozdziału XIII ust. 4 siwz. 10 Zamawiający w toku badania i oceny ofert wystąpił w dniu 12.07.2017 r. do wykonawców o złożenie wyjaśnień w zakresie elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny i takie wyjaśnienia otrzymał. Zamawiający...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij