• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ..., zmierzających do wyjaśnienia lub uzupełnienia oferty, w celu jednoznacznego ustalenia co do zgodności oferty z treścią dokumentacji postępowania, zaś podstawa odrzucenia winna być wykazana w sposób oczywisty, co do klarownie wskazanych treści zawartych w...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... wyjaśnienia Odwołującego, który tłumaczył wyłączenie z treści dokumentu nazwy firmy powołując się na tajemnicę handlową. Podsumowując powyższe Izba stwierdziła, że w rozpoznawanej sytuacji brak oznaczenia podmiotu, będącego autorem oferty handlowej...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odwołujący podniósł, że zamawiający zaniechał wezwania go do wyjaśnienia treści oferty w sytuacji, gdy pojawiły się wątpliwości, które skutkowały odrzuceniem oferty AVR. Argumentował, że przepis art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, choć nie...

 • V AGa 183/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Ostatecznie Sąd Okręgowy przyjął, że brak jest ... na etapie postępowania przetargowego żądać od zamawiającego wyjaśnienia treści SIWZ, zaś na zamawiającego nakłada obowiązek niezwłocznego...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ...s. 328). Skutkiem tego jest obowiązek odrzucenia oferty, jeżeli wyjaśnienia nie zostaną złożone, albo swoją lakonicznością i ... na wykonawcy (art. 90 ust. 2 Pzp). Ponadto stosownie do treści art. 90 ust. 3 Pzp, zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  .... W ocenie Odwołującego świadczyło to o niezgodności treści oferty z siwz, jak i ewentualnie o zaoferowaniu ... wzbudzała dalszych podejrzeń co do rzetelności kalkulacji ceny. Wyjaśnienia jakie złożyła Arriva były dla Zamawiającego przekonujące, a Odwołujący...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... tego, że oferta jest niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i wymagała wyjaśnienia. Zamawiający wezwał tego wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień treści oferty. Pismem z 2 lipca 2018 r. zwrócił się z pytaniem, czy specyfikacja...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... ofert i ją wyjaśniać trybie art. 87 ust. 1 Pzp. Izba stwierdza, że wyjaśnienia Przystępującego nie prowadziły do zmiany treści złożonej oferty (cały czas oferowane były tożsame produkty, charakteryzujące się tożsamymi parametrami), które w ocenie Izby...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ...było skorzystanie z opinii specjalistów. Odwołujący twierdził, że wyjaśnienia są sprzeczne z założonym 2 dniowym terminem na ...i podstawę do odrzucenia oferty. Zamawiający pozostawił wykonawcom swobodę w kształtowaniu treści ofert. Natomiast zarzuty...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... dnia 11.04.2018r./ W dniu 19.04.2018 r. Zamawiający wystosował do Odwołującego pismo „Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty; złożenia wyjaśnień odnośnie rażąco niskiej ceny, wyjaśnienia/uzupełnienia dokumentów”. W odpowiedzi Odwołujący w dniu 24.04.2018 r...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...2722/17 (tj. wykaz usług/dostaw i referencje, 11 wyjaśnienia Konsorcjum Samindruk/CZG sp. z o.o. składane na...zasady jawności postępowania, w tym prawa wglądu do pełnej treści oferty powoduje uszczerbek prawny w uzyskaniu zamówienia lub zagraża jego ...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... zakres prac wykona siłami własnymi. Mając powyższe na uwadze składając wyjaśnienia rażąco niskiej ceny Zamawiający nie był uprawniony do przyjęcia wyjaśnień, które stanowią zmianę treści oferty, co miało miejsce w tym postępowaniu. W wyjaśnieniach z dnia...

 • KIO 1548/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ... z wymaganiami Zamawiającego). Natomiast zastosowanie przez Zamawiającego odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp możliwe jest jedynie w sytuacji niemożliwości wyjaśnienia treści oferty i potwierdzenia w ten sposób jej zgodności z treścią...

 • I AGa 108/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-08-2018

  ... 2012 roku pozwany poinformował powoda o wyborze jego oferty i jednocześnie przekazał mu informację o terminie zawarcia... zapoznania się z nią ( zob. wyjaśnienia, k. 388v. ). W tych ..., nie miało znaczenia dla treści finalnego rozstrzygnięcia. Kierując się ...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...nowego produktu ani rozwiązania, ani do innej zmiany treści oferty Comp. W ocenie Zamawiającego nie istniały podstawy ... do oceny oferty w kryterium „Funkcjonalność systemu WorkFlow” - „WYMAGANIA”, a nie cenę oferty, czy jej część. Wyjaśnienia złożone przez ...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...że ani Gwarant ani konsorcjum Parasnake nie załączyło do treści oferty postanowień URDG w jakiejkolwiek wersji językowej, URDG nie ... KIO/UZP 930/09 mówi o wykładni woli w kontekście wyjaśnienia oczywistej omyłki pisarskiej w dacie wystawienia. Do wykładni...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... stosunku do takiego oświadczenia złożone zostały wyjaśnienia, w oparciu o art. 26 ...zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania, w treści której zamawiający jako podstawę prawną wskazał ...p., a więc jako akt wyboru oferty tego wykonawcy, z którym zamawiający ...

 • KIO 1532/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...niską cenę, co czyni koniecznym jej odrzucenie, treści oferty TMS i odwołującego. Odwołujący podniósł, że ...i równego traktowania wykonawców poprzez trzykrotne zwracanie się przez zamawiającego o wyjaśnienia z uwagi na rażąco niską cenę, po raz ostatni 16...

 • KIO 1547/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ..., iż wyjaśnienia Odwołującego nic nie wniosą do dokonanej przez niego oceny bądź na pewno zmienią one treść oferty. Co więcej...1 ustawy Pzp, bowiem prowadziłoby to niedopuszczalnych negocjacji treści oferty w zakresie odnoszącym się do kryteriów oceny ofert...

 • KIO 1530/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  .... Nie zwrócił się natomiast do wykonawcy o wyjaśnienia treści oferty na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, wskazując przy tym, które elementy oferty budzą jego wątpliwość. Dla ustalenia niezgodności oferty z SIWZ Zamawiający jest zobowiązany do wskazania...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... przy tym żadnego znaczenia, ponieważ od treści i zakresu ww. wezwania do uzupełnienia... a więc w treść oferty sensu largo. Kuriozalne jest... siedzibą w Kijowie; 7. wezwania Odwołującego do wyjaśnienia dokumentów podmiotowych w zakresie warunku z Rozdziału XI ...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ...Innovative Materials Polska sp. z o.o. o wyjaśnienia i potwierdzenie należytego wykonania dostawy przez wykonawcę Pro- ...Wykonawca Pro- Environment Polska sp. z o.o. w treści oferty s. 2 punkt 2 potwierdził spełnianie przez oferowany spektrofotometr...

 • KIO 1501/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ...projekcie budowlanym instalacji, poza oczywistą niezgodnością treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ....2018 r. w trybie art. 90 ust. 1 Pzp, wyjaśnienia wraz z 42 załącznikami /w tym kosztorys ofertowy/ (całość została odtajniona...

 • KIO 1534/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ...: - sformułowania (wskutek dokonanej zmiany SIWZ) treści załącznika nr 2 do SIWZ Wymagania obligatoryjne pkt... poziomie zakładanej przez niego oferty cenowej. W odniesieniu do... zgromadzone w aktach sprawy i wyjaśnienia złożone na rozprawie przez strony,...

 • KIO 1515/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... dokumentacji postępowania, w tym treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz...precyzji koniecznej do przygotowania prawidłowej oferty (brak informacji o częstotliwości ...Oceniając przedstawione dowody, jak i wyjaśnienia stron Izba uznała, iż ...

 • KIO 1487/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... przedstawiając wyjaśnienia z zakresie rażąco niskiej ceny w stosunku do Sygn. akt KIO 1487/18 5 przedmiotu zamówienia bazując na cenie (wyższej), która natomiast w żaden sposób nie odpowiada treści opisu zamówienia zawartego w treści formularza oferty. W...

 • KIO 1521/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ...Reguła ta, znajduje swoje odzwierciedlenie w treści art. 190 ust. 1 Pzp zdanie... dodatkowego wyjaśnienia wymaga ...o swoje interesy. Jeśli Odwołujący, podnosi zarzuty wobec oferty Przystępującego, ma obowiązek udowodnienia podnoszonych okoliczności (podobnie ...

 • KIO 1520/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... podjęcia czynności tak, by nie doprowadzić do zmiany merytorycznej treści oferty. Każde uzupełnienie lub wyjaśnienia w omawianym zakresie musiałyby doprowadzić do zmian w treści oferty. Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając na rozprawie złożone odwołanie i...

 • KIO 1493/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... 1 w zakresie wynikającym z uwzględnionych zarzutów, w tym odrzucenie oferty wykonawcy M. R. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M. ...się do następujących przepisów ustawy Pzp w zakresie: a) wyjaśnienia treści SIWZ - art. 38 ustawy Pzp, przy czym ...

 • KIO 1522/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...2 zostało złożone zapewnienie o treści „gwarantuję(emy) wykonanie ....c., stąd też w celu wyjaśnienia, w jaki sposób należy rozumieć ...Zarzut co najmniej przedwczesnego wyboru jako najkorzystniejszej oferty Konsorcjum, czym zamawiający naruszył przepis art...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij