• KIO 331/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  ...r. otrzymał od Zamawiającego informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, po czym wniósł odwołanie, w wyniku którego KIO...certyfikaty). Jak wynika z treści Rozdziału IV.2 ust. ...na powyższe wezwanie Przystępujący złożył wyjaśnienia, w których poinformował, ...

 • KIO 277/19

  Orzeczenia KIO, 04-03-2019

  ... dokumentację postępowania, dokumenty zgromadzone w aktach sprawy i wyjaśnienia złożone na rozprawie przez strony, ustaliła i zważyła ... Pzp dotyczącymi chociażby braku możliwości negocjowania treści oferty. Abstrahując od podanych powyżej argumentów należy...

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ...wymagać szczególnie obszernego wyjaśnienia oczywisty fakt, że aby być „kopią czegoś”, najpierw musi istnieć oryginał. Kopia oferty zatem byłaby dokumentową, dowodową formą wykazania, że zostało złożone oświadczenie woli określonej treści. Aby zatem przyjąć...

 • I C 505/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-02-2019

  ...robót (w stosunku do jego oferty) a będącego wynikiem nieścisłości ... 2019 r. k. 1073v-1074v, z powołaniem na wyjaśnienia złożone na rozprawie w dniu 13 września 2017 r... zwrot kwoty 167, 51 zł. Stosownie do treści art. 113 ust 1 ustawy o kosztach sądowych...

 • KIO 137/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... zawarte w treści SIWZ (por. wyroki KIO 917/10; wyrok KIO 836/11)." Wyjaśnienia treści siwz, o...innego podmiotu tj. Usługi Dźwigowe T.R. (…). Jednakże do oferty nie załączono dla tego podmiotu ani wymaganego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia...

 • KIO 185/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... dowodu z tych akt na okoliczności wskazane w treści uzasadnienia lub w dacie ich powołania; 5. ... zawartych w następujących dokumentach: 1. „Wyjaśnienia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa” na str. 34-37 oferty Odwołującego, 2. „Dane o parametrach ...

 • KIO 116/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... i nie jest możliwe określenie zakresu prac, a tym samym wycenę oferty. Powyższe stanowi naruszenie: art. 7 ust. 1 i ust. ... wprost z treści wymagania.” Podstawą wyceny będzie zatem typ danej operacji. Izba przyjęła także wyjaśnienia Zamawiającego, iż...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... analizując treść SIWZ oraz odpowiedź na pytanie nr 66 do treści SIWZ oraz łącząc to pytanie z odpowiedzią na pytanie nr... postępowania odwoławczego. Również w tym zakresie wyjaśnienia ceny oferty Przystępującego były pełne, wiarygodne i poparte ...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  .... W tym zakresie skład orzekający uwzględnił wyczerpujące wyjaśnienia zamawiającego i ścisłe związanie warunków z przedmiotem zamówienia...oraz złożenia konkurencyjnej oferty. Każdy wykonawca, mając świadomość obowiązków wynikających z treści umowy, może ...

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... składania oferty. W związku z powyższym wnioskujemy o wprowadzenie następujących modyfikacji w treści SIWZ -...dopiero na rozprawie, z drugiej strony jednak strony w celu wyjaśnienia tej kwestii Odwołujący mógł skorzystać z uprawnienia przewidzianego w art. ...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ...- pierwszy formularz JEDZ dołączony do oferty był zgodny ze stanem rzeczywistym, ... Zamawiający bezpodstawnie ocenił wyjaśnienia Wykonawcy jako niemożliwe ...protokołu. Izba ustaliła co następuje: W treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ)...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ...wyjaśnień co do treści oferty. Dodatkowo, w ocenie Zamawiającego, nawet gdyby przepisy dawały możliwość złożenia wyjaśnień co do treści gwarancji lub jej tłumaczenia, to nadal słowo „żadnych,” o które toczy się spór nie wymagałoby wyjaśnienia ponieważ jego...

 • XII C 2242/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-01-2019

  ...Ustalenia faktyczne w sprawie Sąd oparł także na treści kopii dokumentów, które co prawda dokumentami nie są... nie było niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy i ..., 2016 i dopiero w wyniku wyboru oferty pozwanego ad. 2 jak najkorzystniejszej mógł ...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...- o szerokości 600 mm. Przy tym, niezgodności tej nie można konwalidować. Ewentualne wyjaśnienia udzielone przez wykonawcę musiałyby prowadzić do zmiany treści oferty. Odnośnie niezgodności zaoferowanych przez wykonawcę Decsoft S.A. produktów z wymaganiami...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... dokumenty zgromadzone w aktach sprawy i wyjaśnienia złożone na rozprawie przez strony i uczestników... 2 Pzp, ponieważ brak wykazania zgodności treści oferty z treścią SIWZ przesądza jednoznacznie o niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, o której mowa w...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... będzie miał do czynienia z Opcją - może on w treści oferty wysokość Opłat Instalacyjnych i Wynagrodzenia za Usługi określić na wyższym... jego odniesienia do konkretnych postanowień umownych i wyjaśnienia dlaczego właśnie kara na tak ustalonym poziomie jest...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...W odpowiedzi odwołujący złożył wykaz i poświadczenie o tej samej treści jak złożone poprzednio. Pismem z 18 grudnia 2018 r.... odrzuceniu jego oferty oraz unieważnieniu postępowania. W uzasadnieniu czynności wykluczenia podał, że wyjaśnienia udzielone w ...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...Normą jest np. art. 82 ust. 3: treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a sankcją art. 89 ust.... samych zgłoszonych w odwołaniu zarzutów Izba przyjęła wyjaśnienia Zamawiającego i Przystępującego SBS złożone w trakcie ...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... bez jej wiedzy i zgody dołączył do swojej oferty; b) poświadczone notarialnie oświadczenie pani J.P....treści osoby Pani J. P. . W związku z tym prawidłowo zachował się Zamawiający, który 31 wobec zaistniałych wątpliwości podjął próbę ich wyjaśnienia...

 • KIO 31/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... z wymaganiami zamawiającego). Natomiast zastosowanie przez zamawiającego odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp możliwe jest jedynie w sytuacji niemożliwości wyjaśnienia treści oferty i potwierdzenia w ten sposób jej zgodności z treścią...

 • KIO 48/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... Zamawiający w treści Rozdziału 29 SIWZ-TOM IIDW określił w jaki sposób będzie oceniał i klasyfikował złożone w toku aukcji oferty: 29.1.... Kolejne postąpienia przebiegały prawidłowo.”. Powyższe wyjaśnienia oznaczają – według zapatrywania Izby - przyznanie...

 • KIO 42/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ...r., wykonawca złożył wyjaśnienia, w których wskazał... zamówień publicznych w wyniku zaniechania dokonania wyboru oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej w postępowaniu, 3. art. 7..., analogicznie jak uzyskanie zmiany treści tego wypisu. W myśl ...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...ustawy Pzp może mieć zastosowanie jedynie w zakresie wyjaśnienia treści złożonych ofert. W następstwie czynności złożenia wyjaśnień... 1 ustawy Pzp ustawodawca uregulował instytucję wyjaśniania treści oferty przede wszystkim jako uprawnienie, a nie obowiązek ...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez konsorcjum pomimo tego, że złożone przez to konsorcjum wyjaśnienia wraz z dowodami nie dają..., a zatem usługa nie została wykonana, 2. w treści faktury VAT nr 1208/001/ 12/006/2017 z 20.12.2017 r...

 • KIO 2710/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...z dnia 19 grudnia 2018 r., tj. zaniechanie wyjaśnienia których dokumentów dotyczyło oraz z czego wynikały wątpliwości ... ofert w Części 1 z uwzględnieniem oferty Odwołującego nie leży w interesie przystępującego wykonawcy. Z treści art. 185 ust.4 ustawy Pzp...

 • KIO 30/19

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... w dniu 21 grudnia 2018 r. W postępowaniu zostały złożone 2 oferty: KIO 30/19 7 - oferta odwołującego z ceną 379.058,40 ... sprawie. Pismem z dnia 3 stycznia 2019 r. odwołujący złożył wyjaśnienia o następującej treści: „Powołując się na art. 24 ust. 1 pkt 15 ...

 • KIO 15/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... oferty w przedmiotowym postępowaniu. W wyniku analizy wyjaśnień Zamawiający uznał, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska, a zastrzeżenie treści wyjaśnień uzasadnione. Wskazał nadto na pismo Przystępującego z 28 grudnia 2018 r. zawierające wyjaśnienia...

 • KIO 2617/18

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... Izby generalnie odpowiadały żądaniu Zamawiającego, uwzględniając koszty przedstawione w treści żądania. W ocenie Izby złożone wyjaśnienia nie stanowiłyby podstawy do odrzucenia oferty Wykonawcy ECO, lecz co najwyżej skutkowałyby wezwaniem go do...

 • KIO 11/19

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ...dla konkretnych wyrobów, czym uniemożliwił Odwołującemu złożenie oferty, w wyniku czego w postępowaniu zostały naruszone... że w treści odwołania wkradła się omyłka polegająca na wskazaniu na Załącznik nr 4 zamiast Załącznika nr 1 do SIWZ. Wyjaśnienia te Izba...

 • KIO 2672/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... ani formułowanie, ani jak i ani doprecyzowywać treści zarzutów odwołania. Zważyć należy, że samo powołanie... okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia: Zamawiający dokonał weryfikacji oferty Konsorcjum analizując, czy jego oferta nie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij