• KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...przepis art. 87 ust. 1 Pzp i wskazał, że zamawiający obowiązany jest do wezwania wykonawcy do wyjaśnienia treści złożonej oferty w pełnym zakresie, jeśli zatem zamawiający miał jakiekolwiek dalsze wątpliwości odnośnie oświadczeń złożonych wraz z ofertą lub...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ... umowy wynagrodzenie ryczałtowe, to nie powinny być brane pod uwagę jego wyjaśnienia w zakresie rozwiązań technicznych i elementów treści oferty mających wpływ na cenę, ponieważ szczegółowe rozwiązania projektowe zostaną przedstawione przez odwołującego...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...GMV”), Odwołujący wskazał, iż z załączonego do oferty GMV dokumentu JEDZ wynika, że na potwierdzenie...w zakresie doświadczenia (z przytoczeniem treści pkt 5.1.2. ...ust. 3 ustawy 16 Pzp, wezwał do wyjaśnienia, jaki jest tytuł prawny, pozwalający na użytkowanie ...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...osób funkcyjnych wykonawcy wskazał na 14 kierowców, a składając wyjaśnienia potwierdziło, że dysponuje dla potrzeb realizacji zamówienia mniejszą ...na terenie innych gmin. Wskazanie zamawiającemu w treści oferty osób, którymi wykonawca ten nie będzie mógł...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... w ocenie składu orzekającego Izby – wyjaśnieniem treści oferty. Kwestia kluczową jest jednak to, czy potwierdzenie treści oferty, zamiast jej wyjaśnienia, stanowi podstawę do odrzucenia oferty wykonawcy Profil. Stanowisko odwołującego sprowadza się bowiem...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ..., za takie wezwanie uznała – pismo Zamawiającego z 18.04.2018 r. Dalsze wyjaśnienia mogłyby w przedmiotowym stanie faktycznym skutkować zmianą treści oferty. Powyższe Izba uznała, także w kontekście konieczności ewentualnego doprecyzowania z uwagi na brak...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ...to na sprzeczność treści oferty z treścią siwz czy też dokonaniem niewłaściwego wyboru najkorzystniejszej oferty w myśl ... dowodów to wskazuje, że dowód nr 1, z którego wyjaśnienia, jakie uzyskano od One Lambda były niekompletne, dlatego przedkłada ...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... ku temu odpowiednie podstawy – tak merytoryczne, jak i formalne. Między innymi Zamawiający powinien odpowiednio ukierunkować wyjaśnienia treści oferty, jak też uzyskać od wykonawcy odpowiednio szczegółowe i konkretne informacje. Nie może bowiem zaskakiwać...

 • KIO 781/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... wymienionych w części VI pkt 1-8 i 10 załącznika nr 1 do SIWZ, zamawiający wzywa wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty, czy dołączony wykaz na str. 43-44 oferty obejmuje pracowników zgodnie z częścią VIII ust. 3 pkt 3) SIWZ oraz częścią VI pkt 1-8 i...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... w szczególności z treści ogłoszenia o zamówieniu, treści SIWZ, oferty złożonej w postępowaniu ... 1 pkt 17 ustawy Pzp. 33 Izba uznała jednakże za prawdopodobne wyjaśnienia Odwołującego, w kontekście dwóch przeczących sobie dowodów odnoszącym się do odcinków ...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... zmiana wspomnianych pojazdów na etapie postępowania stanowić będzie zmianę treści oferty Remondis. Zmiana taka na mocy art. 87 ust....zostały wkalkulowane w ich ceny ofertowe. Dowód - wyjaśnienia treści SIWZ z 2 stycznia 2018 roku w aktach postępowania...

 • KIO 677/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  ...realizacji wniosku o zmianę Odwołujący twierdził, że wyjaśnieniami do treści SIWZ (odpowiedzi na pytania od 2 do 6) ... usługi na skutek wyboru jego oferty w tym postępowaniu, brak jest... tym miejscu warto przywołać wyjaśnienia Zamawiającego, który w toku...

 • KIO 670/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... gaza z dodatkiem niezbędnej ilości środka hemostatycznego, szerokość 7,5cm cm i długość 3,7 m”. Jeżeli idzie natomiast o wyjaśnienia treści oferty Odwołującego z 19.03.2018 r., to miały one następującą treść: „W odpowiedzi na pismo z dnia 16.03.2018r...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  .... W ocenie Izby nie oznacza to jednak 64 braku możliwości uprzedniego zastosowania instytucji wezwania wykonawcy do wyjaśnienia treści złożonej oferty na podstawie art. 87 ust.1 ustawy Pzp. Wręcz przeciwnie, skorzystanie przez zamawiającego z tego trybu...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...oświadczył, że zaoferował kabel N2XH-J 3x2,5 RE 0,6/1,0kV. Wyjaśnienia ELEKTROTIM S.A., zdaniem Odwołującego, nie pozwalają jednak na uznanie, ....811,23 zł) – a zatem nie spowoduje istotnej zmiany treści oferty w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3. Wszystkie te ...

 • KIO 669/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... ta przyczyna. O zasadności odrzucenia oferty Odwołującego nie może świadczyć fakt, że Odwołujący nie zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ i określenie podstaw do kalkulacji ceny. Zauważyć należy, że wyjaśnienia treści SIWZ mają na celu...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... tym idzie – w przypadku potwierdzenia się wątpliwości Odwołującego co do treści oferty NDI – złożenia do Izby odwołania wobec niezgodnego z przepisami prawa ... Innymi słowy, to nie jakiekolwiek wyjaśnienia złożone przez wykonawcę stanowią podstawę do...

 • KIO 641/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...że Zamawiający miał prawo i słusznie skorzystał z instytucji wyjaśnienia elementów oferty mających wpływ na cenę (art. 90 ust. 1... wobec stawki wynagrodzenia u innego wykonawcy. Nadto, z treści samych umów nie wynika zakres obowiązków pracownika, który może...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... art. 26 ust 3 ustawy pzp, do jednoznacznego wyjaśnienia zakresu robót wykonywanych w ramach roboty wskazanej w poz..., że nie powodują one jednak istotnych zmian w treści oferty. II. Zarzuty dotyczące oferty Konsorcjum IDS-BUD. 1. Zarzut naruszenia art. 24 ...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami, wyjaśnień treści SIWZ i modyfikacji treści SIWZ, informacji z otwarcia ofert, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, oferty Konsorcjum firm, wezwania Zamawiającego do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny z dnia 2 i...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... się w takiej samej sytuacji i powinno dotyczyć wszystkich wymagających wyjaśnienia punktów oferty (zob. wyroki: z dnia 29 marca 2012 r.,... nie stanowi zmiany treści oferty, ani niedozwolonych negocjacji w zakresie treści oferty. Oferta podlegała ocenie...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... został również rysunek z zaznaczonymi elementami elewacji objętych zakresem złożonej oferty na potwierdzenie zgodności treści oferty z treścią SIWZ. Złożone wyjaśnienia były wyczerpujące, wskazywały elementy wpływające na poziom poszczególnych kosztów...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... budowy, jak ma to miejsce w Zadaniu B. Zdaniem Przystępującego zarzut jest niezasadny. W wezwaniu do wyjaśnienia treści oferty sformułowanym w postępowaniu Zamawiający nie zwrócił się do Przystępującego z pytaniem w tym zakresie. W ocenie Przystępującego...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  ... do wystąpienia omyłki. Ponadto sam zamawiający wskazuje, iż niezgodność treści oferty w treścią SIWZ polega na tym, iż suma kwot z...co uzasadniałoby ich utajnienie, a wykonawca przedstawił wyjaśnienia, które nie uzasadniają utajnienia. 15 Zamawiający,...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... wzbudziło, to Zamawiający winien wezwać Odwołującego do złożenia dalszych wyjaśnień. Zamawiający, w wezwaniu do wyjaśnienia wysokości zaoferowanej ceny oraz wyjaśnienia treści oferty z 23 stycznia 2018 r. stwierdził, że „zgodnie z wyjaśnieniami C9 i C16 i...

 • KIO 661/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...obejmowało dostawy hali namiotowej, ale produktu innego rodzaju, - wyjaśnienia Wykonawcy, co do spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o... odrzucenia oferty. O zgodności treści oferty z treścią SIWZ przesądza ich porównanie. Niezgodność treści oferty z ...

 • KIO 650/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...z dnia 28.03.2018 r. i jednym z dnia 30.03.2018 r. W zakresie zarzutu dotyczącego braku wyjaśnienia treści oferty Przystępującego i w konsekwencji bezzasadnego jej nieodrzucenia z uwagi na niezgodność z treścią SIWZ, Zamawiający w trakcie rozprawy wyjaśnił...

 • KIO 652/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ..., gdy przysługiwałoby jej prawo do odliczeń, a wskutek zamazania treści części protokołów nie sposób było ustalić, czy ZDM w Warszawie...Wykonawca nie został wezwany do wyjaśnienia tej okoliczności w toku badania jego oferty, a Zamawiający również zaniechał ...

 • KIO 678/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...które w ocenie Odwołującego również w żaden sposób nie występują w treści jego oferty) uregulowane są wyłącznie w art. 89 ust. 1 pkt... Consulting nie złożyło odpowiednich wyjaśnień, zaś złożone wyjaśnienia nie potwierdzały, że oferta nie zawiera rażąco ...

 • KIO 659/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...art. 3 ust. 1 UZNK poprzez zaniechanie odrzucenia oferty SEPC, pomimo że nieuzasadnione utajnienie wyjaśnień w zakresie rażąco.... Odwołującym nie zostały przekazane wyjaśnienia z dnia 2 marca 2018... o które wnosili w treści odwołania, odwołujący uzyskali w ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij