• KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... niską cenę, a złożone wyjaśnienia nie obalają domniemania zaoferowania rażąco niskiej ceny; 6. niezgodnej z przepisami oceny wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny; 7. zaniechania odrzucenia oferty Atos pomimo, iż treść nie odpowiada treści siwz; 4 8...

 • KIO 2629/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ... ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zamawiający stracił bowiem z pola widzenia okoliczność, ze wyjaśnienia w przedmiocie rażąco niskiej ceny nie stanowią treści oferty. Rzeczonymi wyjaśnieniami Odwołujący nie zmienił ani nie odwołał określonych postanowień (warunków...

 • KIO 2678/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... wezwania Wykonawcy Polska Ekologia sp. z o.o. do wyjaśnienia wysokości zaoferowanej ceny. Izba ustaliła, że Wykonawca ten został już...badania i oceny ofert, w tym czynności wyjaśniania treści oferty i wysokości zaoferowanej ceny. Dopiero z chwilą ...

 • KIO 2627/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ...oferty w przedmiotowym postępowaniu. Analiza ich treści spowodowała, że Odwołujący został pozbawiony możliwości złożenia oferty...wzywana do wyjaśnień pod względem rażąco niskiej ceny oraz wyjaśnienia te w sposób wiarygodny i przekonywujący składała 5. ...

 • KIO 2630/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...odwołujący powołał strony 31-33 oferty złożonej w postępowaniu przez Sygnity - na okoliczność treści oferty Sygnity, w szczególności ...na powyższe wezwanie do uzupełnienia Sygnity złożyła pisemne wyjaśnienia wskazując, iż opisane w pkt 8 zamówienie...

 • KIO 2591/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...oferty droższej o ponad 1 mln zł. Jak wynika z aktualnego orzecznictwa KIO dopuszczalne jest wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia... Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. treści siwz oraz oferty odwołującego i informacji o wyniku postępowania, a ...

 • KIO 2610/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...5 Pzp z uwagi na przyjęcie, że treść oferty Odwołującego nie odpowiada treści SIWZ i w ślad za tym podlega odrzuceniu... Odwołującego stosownie wykazana na etapie składania oferty, względnie mogła być przedmiotem dodatkowego wyjaśnienia w trybie art. 87 ust. ...

 • KIO 2609/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...jest niezgodne z SIWZ. Ponadto Odwołujący zauważył, iż wyjaśnienia jakie złożył Przystępujący w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego odnoszą... wypadku mamy do czynienia z nieudowodnieniem zgodności treści oferty z treścią SIWZ. Powołując się na treść...

 • KIO 2616/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... to do nieuprawnionej na gruncie Ustawy Pzp zmiany treści oferty. Na potwierdzenie powyższego Odwołujący przedstawił korespondencję e-mail z...SIWZ dotyczących kryteriów oceny ofert, nie żądał ich wyjaśnienia czy doprecyzowania. To zaś oznacza, że zgodził się...

 • KIO 2606/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... POLAQUA Sp. z o.o. o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca...podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp zastrzega przedłożone wyjaśnienia w całości jako tajemnicę przedsiębiorstwa o której mowa w ...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... 2017 r. wskazało, że wyjaśnienia co do błędu w załączonej do oferty gwarancji przetargowej zostanie przesłane bezpośrednio ... ustawy, bowiem nie stanowi Sygn. akt KIO 2593/17 17 treści oferty. Wskazać jednak należy, że w doktrynie i orzecznictwie podkreśla ...

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... do SIWZ wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, w treści odnoszącego się do zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, wymaga podania ...żądania od wykonawcy wyjaśnień w zakresie ceny oferty. Obowiązek wyjaśnienia rażąco niskiej ceny występuje tylko w ...

 • KIO 2618/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... rozporządzenia Ministra Środowiska. Z drugiej zaś strony, uzasadnienie odrzucenia oferty odwołującego w myśl przepisu art. 89 ust. 1 pkt ...iż w treści SIWZ, ani w żadnym dokumencie dotyczącym przedmiotowego postępowania (np. wyjaśnienia treści SIWZ) ...

 • KIO 2571/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... – 278 akt postępowania). Zamawiający pismem z dnia 27.10.2017 r. wezwał wykonawcę Immitis Spółka z o.o. do wyjaśnienia treści oferty na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp wskazując, że z załączonego wyniku testu MobileMark 2014 wartość battery life dla...

 • KIO 2602/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności w dniu 24.10.2017, po tym jak wykonawca otrzymał prośbę o 9 wyjaśnienia treści oferty). Jeśli zaś chodzi o placówkę usługowo-handlową przy ul. Młodopolskiej 13/ 5, która była zgłoszona w CEIDG jako główne...

 • KIO 2574/17, KIO 2576/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... ku temu odpowiednie podstawy – tak merytoryczne, jak i formalne. Między innymi Zamawiający powinien odpowiednio ukierunkować wyjaśnienia treści oferty, jak też uzyskać od wykonawcy odpowiednio szczegółowe i konkretne informacje. Nie może bowiem zaskakiwać...

 • KIO 2509/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... pozostał w gotowości do dalszych wyjaśnień oraz zakończył wyjaśnienia oświadczeniem o treści: „Jednocześnie potwierdzamy, iż wynagrodzenie, o którym mowa w naszej ofercie (Łączna cena oferty w PLN brutto za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia...

 • KIO 2568/17, KIO 2597/17, KIO 2605/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... zw. z art. 87 ust. 1 i w zw. z ust. 2 ppkt 3 Pzp, poprzez arbitralne odrzucenie oferty Odwołującego bez wcześniejszego wyczerpania trybu wyjaśnienia treści oferty, 3. art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp, poprzez zaniechanie...

 • KIO 2565/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... 24 października 2017 r.) oraz pełnej treści odpowiedzi na to zapytanie (z dnia... ten w ogóle nie został załączony do oferty. {ad. lit. c)} Odwołujący podał...pkt 3.2 uzasadnienia odwołania – wyjaśnienia dotyczące podstaw zastrzeżenia tajemnicy} Zarzut wycofany...

 • KIO 2586/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ...odrzucenie oferty ze względu na rażąco niską cenę (wyrok KIO z 11.2.2016 r., sygn. akt: KIO 121/16). „Wyjaśnienia ... kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w tym w szczególności treści ogłoszenia nr 618519-N- 2017 z 20.11.2017 r., postanowień ...

 • KIO 2590/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ...część oferowanego zestawu Touch 7b z drukarką przy użyciu złącza Bluetooth. Tym samym udzielone przez wykonawcę wyjaśnienia doprowadziły do zmiany treści jego oferty, co jest niedopuszczalne w świetle art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Na marginesie jedynie należy...

 • KIO 2569/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ... do z Postępowania i tym samym odrzuceniu jego oferty, pomimo, iż złożone wyjaśnienia nie dawały podstaw do takiego postępowania, 4....przyjął jako poprawne określenie zawarte w siwz, o treści: dwie roboty polegające na „wykonaniu robót budowlanych związanych...

 • KIO 2559/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ... ogólnikowego charakteru. Zamawiający oprócz przytoczenia treści przepisów określił także jakich informacji i w jakim zakresie oczekuje. Wskazał, które elementy cenowe oferty budzą jego wątpliwości i gdzie oczekuje wyjaśnienia tych elementów. Choć ceny...

 • KIO 2547/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... na pytania, które zawierały modyfikacje i wyjaśnienia treści SIWZ. Jak wskazał Odwołujący odpowiedzi na pytania...zakresie warunków gruntowych, a co za tym idzie przygotuje porównywalne oferty w tym zakresie. Zamawiający na poziomie kontraktowym w Punkcie 17...

 • KIO 2470/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...J. Electric sp. z o.o. posiadał także Zamawiający, który wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty. Ze względu na zaniechanie odtajnienia części oferty przez Zamawiającego, Odwołujący poddał jedynie w wątpliwość rzeczywiste spełnienie przez Wykonawcę J...

 • KIO 2518/17, KIO 2531/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... wyjaśnień w formie elektronicznej po wyznaczonej w wezwaniu godzinie, przy uwzględnieniu treści z art. 61 § 2 k.c., świadczy o tym, ... sporem była okoliczność kiedy zamawiający otrzymał wyjaśnienia w zakresie ceny oferty od odwołującego MGGP S.A. –...

 • KIO 2543/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...i 15 - poza oświadczeniami podwykonawców, nie zawiera żadnego wyjaśnienia dotyczącego kalkulacji oferowanej ceny, które mogłoby wskazywać na ... stanowi treści oferty w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. merytorycznej treści zobowiązania ...

 • KIO 2535/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...szybszej realizacji zamówienia nie wynika z treści złożonej oferty, a redukcja kosztów robocizny o połowę...wykonawców i zaniechanie odrzucenia oferty El-mar pomimo, że wykonawca El-mar nie złożył wyjaśnień, które można uznać za wyjaśnienia w rozumieniu art. ...

 • KIO 2483/17, KIO 2484/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...Netia S.A. z siedzibą w Warszawie do złożenia wyjaśnień złożonej oferty w zakresie rażąco niskich elementów ceny za realizację usługi typu B... typów usługi typu B”. Jakkolwiek wyjaśnienia treści SIWZ stanowią integralną część dokumentacji postępowania...

 • KIO 2507/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... 2017 r. Nie może być podstawą uznania danej oferty za zawierającą rażąco niską cenę tylko to, że...przeprowadzenie dowodów wskazanych w treści niniejszej odpowiedzi na odwołanie...uwagę i uznała za przekonujące złożone wyjaśnienia, z których wynika, że sytuacja...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij