• KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ..., której podstawą były wskazane zrealizowane lub nadal realizowane usługi, w tym usługa...S.A. do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa.... Atos Polska S.A. złożył wyjaśnienia, w których między innymi wskazał, ...

 • KIO 2627/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub Pzp, Wykonawca SoftHard S.A. wnosi ...26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w...względem rażąco niskiej ceny oraz wyjaśnienia te w sposób wiarygodny i ...i oświadczeń ...

 • KIO 2609/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... Odwołujący zauważył, iż wyjaśnienia jakie złożył Przystępujący w..., poprzez zwielokrotnienie kodu lub tłumaczenie jego formy w... oraz oświadczeń i stanowisk...kont 4xx, produkty, źródło finansowania, typ dokumentów zakupu, Stawki VAT, rodzaje płatności, ...

 • KIO 2616/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...Z treści przedstawionych oświadczeń producentów (lub ich przedstawicieli/dystrybutorów)...fakt, iż teczki te służyć mają do przechowywania dokumentów w formacie A4, a zatem wymiar zewnętrzny ... ofert, nie żądał ich wyjaśnienia czy doprecyzowania. To zaś oznacza...

 • KIO 2591/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... KIO dopuszczalne jest wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia kwestii dotyczących gwarancji bankowej, które wzbudzają...i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. ...

 • KIO 2567/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...niedostępne lub nieadekwatne. Odwołujący podnosi, że wyjaśnienia Zamawiającego...Podnosi, że spełnienie warunków pozorności oświadczeń woli oznacza, że osoba składająca .... co wynika z samego porównania treści obydwu dokumentów. Z prognozy wynika, że ponad 90% ...

 • KIO 2606/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...treści udostępnionych Odwołującemu dokumentów. 7 W ..., po wysłuchaniu oświadczeń, jak też stanowisk...ust. 3 ustawy Pzp zastrzega przedłożone wyjaśnienia w całości jako tajemnicę przedsiębiorstwa o której... terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do...

 • KIO 2630/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... złożyła pisemne wyjaśnienia wskazując, iż...niedbalstwem, a wynikało jedynie z lekkomyślności lub niedbalstwa (stosownie do brzmienia art.... ust. 1 ustawy wezwał Sygnity do złożenia oświadczeń i dokumentów, w tym dowodów określających czy usługi opisane w...

 • KIO 2618/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... roku, poz. 1579 ze zm.; dalej: „Pzp” lub „ustawa”): Art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp...9 zatytułowanym „Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych na potwierdzenie ... dotyczącym przedmiotowego postępowania (np. wyjaśnienia treści SIWZ) zamawiający nie informował...

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...działań w celu wyjaśnienia jak oferent ...lub rodzaj. Opracowane dokumenty świadczą o szczegółowości i rzetelności opisania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Na podstawie powyższych dokumentów... się w zakresie oświadczeń składanych przez stronę ...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... z dnia 12 września 2017 r. wskazało, że wyjaśnienia co do błędu w załączonej do oferty gwarancji przetargowej ...3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,...

 • KIO 2602/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...10.2017 r. Zamawiający zwrócił się do wykonawcy Sodexo o wyjaśnienia w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, żądając ... oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wątpliwości Zamawiającego nie dotyczyły oświadczeń lub dokumentów,...

 • KIO 2571/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...gniazdo 280pin DDR4 2133 MHz SO-DIMM, Moduły 4Gb, 8GB lub 16 GB; – print screen strony www.uzp.gov....z o.o. do złożenia oświadczeń i dokumentów, w tym m.in. wykazu... wezwał wykonawcę Immitis Spółka z o.o. do wyjaśnienia treści oferty na podstawie art. 87 ust. 1...

 • KIO 2574/17, KIO 2576/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Wyjaśnienia wykonawcy służą właściwej ocenie oferty i mogą dotyczyć potwierdzenia merytorycznego jej zakresu, niewynikającego wprost ze złożonych oświadczeń lub dokumentów. Tym samym każde oświadczenie wykonawcy...

 • KIO 2568/17, KIO 2597/17, KIO 2605/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ...lub ewentualnie odrzucenie oferty tego wykonawcy; - udostępnienia Odwołującemu wyjaśnień Schiller z dnia 24 listopada 2017 r. w zakresie, w jakim wyjaśnienia...tym zakresie. Z dokumentów, w tym oświadczeń własnych i oświadczeń producenta dołączonych przez ...

 • KIO 2565/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  .... {pkt 3.2 uzasadnienia odwołania – wyjaśnienia dotyczące podstaw zastrzeżenia tajemnicy} Zarzut wycofany. Sygn...oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, lub są one niekompletne, zawierają błędy lub...

 • KIO 2590/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ...10 ust. 6 siwz Zamawiający wskazał wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę, którego oferta została ...zwrócił się do wykonawcy Schiller Poland Sp. z o.o. o wyjaśnienia: 1. „Czy faktycznie pomiar EtCO2 w defibrylatorze Defigard Touch 7...

 • KIO 2586/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ...oświadczeń wykonawców złożonych w JEDZ (lub jak w tym wypadku – poniżej progów UE w formie oddzielnych oświadczeń... zaprzeczyć, ani potwierdzić zakresu dokumentów – ofert, które zostały ... jej poprawność w oparciu o wyjaśnienia wykonawcy i jego dowody. Izba...

 • KIO 2569/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ...samym odrzuceniu jego oferty, pomimo, iż złożone wyjaśnienia nie dawały podstaw do takiego postępowania, 4...lub dostaw o element potwierdzenia należytego ich wykonania. Taką właśnie rolę temu dokumentowi... Postępowania) oraz oświadczeń i stanowisk stron...

 • KIO 2543/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... składając swoje wyjaśnienia w dniu 13 listopada 2017 r. przedstawił szereg dokumentów - oświadczeń podwykonawców - .... Wydaje się, że większość jednak zaopatruje się w Orlenie lub Lotosie, co wynika z informacji na ich stronach internetowych. Cena...

 • KIO 2483/17, KIO 2484/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... zebranego materiału w sprawie oraz oświadczeń i stanowisk Stron Krajowa Izba Odwoławcza...lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przystępujący pismem z dnia 8 listopada 2017 r. złożył wyjaśnienia...W odniesieniu do dokumentów przedstawianych na ...

 • KIO 2547/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... modyfikacje i wyjaśnienia treści SIWZ....Dróg PPP do Dróg Grupy I lub Dróg Grupy Il, innej niż wskazana...odwołanie oraz po wysłuchaniu oświadczeń, jak też stanowisk ... Izba dopuściła również dowody z dokumentów zawnioskowane i złożone przez Odwołującego ...

 • KIO 2535/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...dokumentów podmiotowych, zatem ewentualne kwestionowanie prawidłowości tych dokumentów..., że jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają... poz. 847). Wyjaśnienia wykonawcy ograniczyły się jedynie do oświadczeń, przy czym ich...

 • KIO 2518/17, KIO 2531/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...wyborze najkorzystniejszej oferty. Moment doręczenia dokumentów i wyjaśnień nie uniemożliwiał ani ... zamawiającego, po wysłuchaniu oświadczeń, jak też stanowisk ... rygor co do formy - wyjaśnienia należało wysłać faksem lub drogą elektroniczną i niezwłocznie w ...

 • KIO 2523/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... problemu dalszej realizacji przedmiotowego zamówienia lub jego wstrzymania a także z ... nam na wezwanie do uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentów na okoliczność spełnia warunków udziału w ...zostało umorzone z powodu oświadczeń zamawiającego wskutek, których...

 • KIO 2570/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... Zamawiającego wszelkie wyjaśnienia treści oferty w tym przypadku, prowadziłyby do zmiany lub uzupełnienia treści ...produktu oferowanego w formie dokumentów (katalogów, broszur ... uzyskać dane o produkcie według oświadczeń Odwołującego już w toku postępowania ...

 • KIO 2491/17, KIO 2511/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ...dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z niżej wskazanych dokumentów załączonych do odwołania: 1. pisma ...dla siebie oraz że wyjaśnienia wskazują w jakim stopniu lub o jaką wartość zmniejszają ... zaprzeczanie, czy zmiana oświadczeń wynikających z oferty. ...

 • KIO 2500/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ...odwołania, co zdaniem Przystępującego doprowadzi do wyjaśnienia i doprecyzowania warunków wpływających na krąg ...SIWZ Zamawiający wskazał 10 dokumentów (informację z KRK, 2 zaświadczenia, odpis z rejestru lub CEiDG, 5 oświadczeń wykonawcy oraz wykaz usług),...

 • KIO 2558/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ...pojazdów wykazanych w wykazie usług. W oparciu o wyjaśnienia stron oraz złożoną w aktach sprawy notatkę służbową,... do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w ...

 • KIO 2508/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ..., w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. ... popołudniowych. Zatem składając dokument JEDZ oraz oświadczenia i wyjaśnienia w dniu 17 października 2017 roku, nie mógł ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij