• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...wezwał przystępującego do przedłożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art....transportowej. 2. W odpowiedzi na powyższe przystępujący złożył wyjaśnienia z 08.08.2018 r., gdzie wskazano, ...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...mowa w art. 87 ust 1 ustawy Pzp lub innych, o czym będzie mowa poniżej. Wywodził,...do konkretnych dokumentów, na których zamawiający oparł się badając wyjaśnienia, do ...wycofania się z tych jednoznacznych oświadczeń oznaczałoby niedozwolone w świetle art....

 • V AGa 183/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ...faktyczny Sąd Okręgowy ustalił na podstawie dokumentów prywatnych. Sąd dał wiarę zeznaniom...w jej imieniu oświadczeń. Pozwani o ...1), zwrócili się o wyjaśnienia do zamawiającego w trybie art..., to jednak wychylenia w dół lub górę od liczby nie powinny być...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ...i porównania treści złożonych przez wykonawcę dokumentów można stwierdzić, że istotne postanowienia ...jest do wyjaśnienia i poprawienia w ofercie wszelkich omyłek lub nieprecyzyjnych sformułowań... w szczególności zawartych w niej oświadczeń. Sam fakt, iż z ...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... oraz z dnia 14.06.2018 r., stanowiące wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oferty...a także o zobowiązanie HYMON do przekazania dokumentów ubezpieczenia ZUS dla tych osób z okresu...kart katalogowych lub oświadczeń producenta (...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ....o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Przystępujący” lub „ALTIX”). W dniu 31 lipca 2018 r. Odwołujący ...wyjaśnienia dot. terminu wykonania zamówienia. Spełniają one wszelkie wymogi oraz kryteria dotyczące tego typu dokumentów... stanowisk i oświadczeń Stron oraz ...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...Formularzu ofertowym. Zgodnie z wezwaniem do wyjaśnienia treści złożonej oferty z 19.04.2018..., jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Należy zaznaczyć jednocześnie, że ustawa...wszystkich pozostałych oświadczeń oraz dokumentów przywołanych i...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...powinien mieć trudności z przedstawieniem odpowiednich dokumentów lub chociażby konkretnych wyjaśnień. Co więcej ...oświadczeń i dowodów przedkładanych na rozprawie przed KIO o sygn. akt: KIO 2722/17 (tj. wykaz usług/dostaw i referencje, 11 wyjaśnienia...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... hurtowej ilości oświadczeń wycen podwykonawców ... tym rozumiemy także wyjaśnienia ogólne czy lakoniczne) lub dokonana ocena wyjaśnień ...dniu 24 maja 2018 r. ponownie wezwano do uzupełnienia dokumentów. Urząd Morski w Słupsku, działając na podstawie art....

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...lub niedbalstwem. W ocenie Odwołującego, złożenie przez Wykonawcę Comp wyżej wskazanego niezgodnego ze stanem rzeczywistym oświadczeń... nie cenę oferty, czy jej część. Wyjaśnienia złożone przez Comp były w ocenie Zamawiającego ... obiegu dokumentów (zastąpienia...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... na wezwanie Beneficjenta (zamawiającego) nie dostarczy oświadczeń lub dokumentów: (…) – zgody na poprawienie w złożonej...wyrok KIO/UZP 930/09 mówi o wykładni woli w kontekście wyjaśnienia oczywistej omyłki pisarskiej w dacie wystawienia. Do wykładni...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p. Zatem skoro każdy wykonawca składa oświadczenie, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu, to nie ma przeszkód, aby w stosunku do takiego oświadczenia złożone zostały wyjaśnienia...

 • KIO 1547/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... Zamawiający z góry zakładał, iż wyjaśnienia Odwołującego nic nie wniosą do dokonanej... na przebudowie lub budowie torowiska ... dopuściła ponadto dowody z dokumentów złożone przez Strony i...art. 14 ustawy Pzp reguły wykładni oświadczeń woli, w ocenie Izby, nie ...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... Materials Polska sp. z o.o. o wyjaśnienia i potwierdzenie należytego wykonania dostawy przez wykonawcę Pro- ... także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. W ...

 • KIO 1501/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ...z przedstawionych innych dokumentów w postępowaniu nie ...dowodami, po wysłuchaniu oświadczeń, jak i ...zmiany SIWZ z 25.05.2018 r., jak i wyjaśnienia nr 1, 2, 3, 4, 5 i...się, że: "O tym jakie twierdzenia lub zarzuty podnosi strona w postępowaniu nie przesądza...

 • KIO 1493/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... się do następujących przepisów ustawy Pzp w zakresie: a) wyjaśnienia treści SIWZ - art. 38 ustawy Pzp, przy czym ...oświadczeń i dokumentów (wyjaśnień/uzupełnienia/złożenia/poprawienia) - art. 26 ust. 3-4 ustawy Pzp, d) rażąco niskiej ceny lub kosztu lub...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... PZP. b. Rozdział VI pkt 5.1. SIWZ Wykaz oświadczeń lub dokumentów (...): 5.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu...przepis nie miała miejsca. C..) Rezygnując z możliwości wyjaśnienia treści s.i.w.z., przystępujący złożył ofertę ...

 • KIO 1483/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ..., że należy rozgraniczyć sposób komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą od formy składania oświadczeń lub dokumentów przez wykonawcę, a po wtóre, wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny oraz oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą nie...

 • KIO 1485/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...lub naganne moralnie. Zdaniem odwołującego przystępującemu można zarzucić oczywiste naruszenie prawa, albowiem twierdzenia i zarzuty wobec urządzeń oferowanych w postępowaniu przez odwołującego wynikają z dokumentów... składania oświadczeń woli w...wyjaśnienia...

 • KIO 1470/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ...w postępowaniu oświadczeń wiedzy ...odwołujący podtrzymuje swoje wyjaśnienia co do ...lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów...

 • KIO 1492/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ...gdyż z treści przedłożonych w dalszym toku postępowania dokumentów wynika, że na dzień składania ofert nie spełniał.... 26 ust. 2 pzp, w stosunku do oświadczeń tego samego organu wynikających ze złożonych pism z 1... odrzucenia lub wezwania do wyjaśnienia ceny ...

 • KIO 1477/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ...do złożenia wraz z ofertą między innymi następujących dokumentów:  kosztorys ofertowy (wg wzoru określonego w... sprawie materiału dowodowego oraz oświadczeń i stanowisk Stron i...wyjaśnienia, jeżeli w następstwie tej czynności miałoby dojść do uzupełnienia lub...

 • KIO 1478/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... zaniechaniu wezwania Odwołującego do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w ...w jego ocenie należy wartość tą interpretować. Ponadto, wyjaśnienia otrzymane z Gminy Fabianki wskazują na wynagrodzenie z tytułu...

 • KIO 1396/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy najwyżej ocenionego do uzupełnienia dokumentów lub ich wyjaśnienia, potwierdzających okoliczności, o których mowa w .... 26 ust.2 Pzp do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w ...

 • KIO 1437/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ...KIO 1253/13, iż udostępnienie dokumentów przetargowych jest czynnością prawną...orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej wyjaśnienia udzielane w zakresie odnoszącym... jak „nie dotyczy” czy „0” lub inną wartość, to zawsze nie będzie to...na podstawie oświadczeń oraz ...

 • KIO 1447/18, KIO 1448/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ...oświadczeń złożonych wraz z ofertą lub wcześniejszych wyjaśnień, obowiązany był wystąpić o dodatkowe wyjaśnienia, a nie interpretować lub...zadaniach oraz złożone obecnie na rozprawie dowody z dokumentów: dzienniki budowy, świadectwa pracy, informacja o ...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... wskazał, że kluczowym powodem wystąpienia o wyjaśnienia do Atende była kwestia podwykonawstwa w. ww...w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych: 1. ...poprzez złożenie wskazanych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, że spełnia warunki udziału w...

 • KIO 1461/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...podpis pod oświadczeniem był nieczytelny, zamawiający wezwał przystępującego do wyjaśnienia tej kwestii i w piśmie z dnia 18 czerwca ... dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art...

 • KIO 1435/18, KIO 1440/18

  Orzeczenia KIO, 06-08-2018

  ... wyjaśnień i w jaki sposób, 2. wykonawca TPF złożył wyjaśnienia wraz z dowodami, oraz ze względu na zasadne wątpliwości, ... Pzp, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów „w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków ...

 • KIO 1425/18

  Orzeczenia KIO, 06-08-2018

  ... Zamawiający, po dokonanej weryfikacji oświadczeń odwołującego, złożonych dla tej ...może mieć zastosowanie jedynie w zakresie wyjaśnienia treści złożonych ofert. W następstwie... zostaje wezwany do złożenia dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 26 ust. ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij