• KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...ustawy Pzp do wyjaśnienia, jaka była...oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ...Biegły wskazał w opinii, że w celu wyjaśnienia zagadnienia należy posłużyć się definicją akwizycji. Zgodnie... 20 Zgodnie z Rozdziałem V. SIWZ zatytułowany WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA ...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ...dokumentów oraz dokumentów złożonych przez T. w wykonaniu wezwania Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 Pzp (pismo z dnia 21 lipca 2017 r.) i wyjaśnień T., w szczególności wyjaśnienia... oświadczeń... jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części ...

 • KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ...wyjaśnienia. Pierwsze wyjaśnienia zostały wysłane do Zamawiającego w dniu 1 czerwca 2017r. Kolejne wyjaśnienia... stanowisk i oświadczeń Stron, na...wykonania wymaganego w SIWZ badania Wit. 25-OHH D lub Wit. 25-OH D3 ( załącznik nr 1.1..... Z dokumentów tych wynika...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... w ramach realizacji zamówienia wskazanego w wykazie. Wyjaśnienia te zostały złożone w terminie, jednak Zamawiający ...Pzp, mają być dokumentami aktualnymi na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzającymi okoliczności, o których mowa w art....

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ...8%, 5% i 0% lub zwolnienia od VAT. Z ...oświadczeń wykonawców”, a sporne akapity mają charakter informacyjny i stanowią wyłącznie wytyczną dla wypełnienia przez wykonawcę formularza ofertowego i sposobu oceny ofert. Wyjaśnienia...wymagania dokumentów ...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ... z odwołaniem, po wysłuchaniu oświadczeń, jak też stanowisk stron ...wyjaśnienia, dołączone do nich dowody oraz złożone przez Odwołującego w ramach postępowania odwoławczego dowody z dokumentów...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...wyjaśnienia co do istotnych części składowych oferty. Tym samym istotne części składowe ceny lub...z 04.04.2017 Odwołujący dodał, iż z dokumentów tych wynika, że Orlen stosuje rabaty, 18 których...i wysłuchaniu stanowisk i oświadczeń Stron, na podstawie ...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... X s.i.w.z. „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia...3/07). Zamawiający samodzielnie decyduje, czy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia w konkretnej sytuacji. Obecnie zamawiającemu musi „wydawać się”, że...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...oświadczeń... w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać ...lub rażące niedbalstwo mogło spowodować, że informacjom tym w ofercie nadano walor prawdziwości, Izba ustaliła, mając na uwadze dokumentację przeprowadzonego postępowania oraz wyjaśnienia...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... odpowiedź nie dała jednak Odwołującemu wyjaśnienia tej istotnej kwestii. Odwołujący pismem... się z odwołaniem, po wysłuchaniu oświadczeń, jak też stanowisk stron złożonych ustnie... wynikać z dokumentów załączonych do oferty lub którymi dysponuje Zamawiający...

 • KIO 1993/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ...niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, m.in. brak podstaw do wykluczenia....Zamawiającego z dnia 23 sierpnia 2017r. do wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów i odpowiedzi Przystępującego z dnia 28 sierpnia...

 • KIO 1988/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...zależnie od zastosowanego czujnika 0,1% FS lub 1% FS (gdzie FS oznacza koniec...menu. Zarówno z dokumentów złożonych wraz z ofertą... wyników postępowania oraz oświadczeń zamawiającego i przystępującego Izba... nie powinien występować o wyjaśnienia w trybie art. 87...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...0" lub „0,00"), lub oznaczone, np. znakiem „x" lub innym, oraz ii. Dokumentów Wykonawcy,...; gdyż po dwukrotnej prośbie o wyjaśnienia nie uzyskał jasnej odpowiedzi’, jakie dokumenty... dowodami, po wysłuchaniu oświadczeń stron i Przystępującego złożonych...

 • KIO 1987/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ...spełniają warunki dotyczące: 3) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli .... 1 ustawy Pzp do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia i...zaniechania wezwania o wyjaśnienia przez Zamawiającego w...

 • KIO 1978/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ...w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1... 9:00. W odpowiedzi na powyższe pismo Odwołujący złożył wyjaśnienia, zwracając uwagę na brak podstaw do zastosowania art. 24...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  .... do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że wykonawca...w tym zakresie, aby wystąpić o dodatkowe wyjaśnienia od Konsorcjum P. na podstawie art.... rezerwowego źródła ciepła w przypadku postoju lub zaniżenia zdolności produkcyjnych BGP i/lub bloków...

 • KIO 1952/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...w ofercie, czy też w wyniku wezwania do złożenia oświadczeń lub dokumentów dokonanego na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp... JK do uzupełnienia dokumentu (przedstawienia jego tłumaczenia), bądź do wyjaśnienia jego treści, w trybach przewidzianych w art. 26 ust....

 • KIO 1926/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...ust. 1 pkt 2 Pzp jest możliwe jedynie w sytuacji niemożliwości wyjaśnienia treści oferty i potwierdzenia jej zgodności z treścią SIWZ na podstawie art...wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie ...

 • KIO 1933/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ...art. 90 ust. 1 Ustawy Pzp celem wyjaśnienia w ofertach wykonawców Enigma Systemy Ochrony Informacji ... Ustawy o poprawienie oraz uzupełnienie oświadczeń i dokumentów, m.in. w zakresie ...pkt 30 ustawy, zakres wyrobów lub usług znajdujących się w tych pozycjach...

 • KIO 1902/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...banku lub SKOK obowiązkiem złożenia sprawozdania finansowego łub jego części lub innych równoważnych dokumentów); ...prawa jak i oświadczeń woli (jak i jakichkolwiek innych oświadczeń, na zasadzie... zakresie należało uznać wyjaśnienia Zamawiającego za słuszne ...

 • KIO 1927/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  .... 26 ust. 4 Pzp Zamawiający wzywa do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, ..., brak było podstaw dla zastosowania art. 26 ust. 4 Pzp. Wyjaśnienia składane w trybie art. 26 ust. 4 Pzp. w odniesieniu do...

 • KIO 1898/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...Zatem w ramach art. 90 Pzp Zamawiający nie wezwał do wyjaśnienia o rażąco niską ceną dla obiektów inżynieryjnych (Rozbicie ceny ... 6 ustawy Pzp - nie ma obowiązku składania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. ...

 • KIO 1908/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ..., na etapie badania oferty odwołującego, wezwania do wyjaśnienia treści oferty w zakresie 'licencji na zaoferowanie oprogramowanie...10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art....

 • KIO 1851/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ..., wzywając Odwołującego do uzupełnienia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ...w ramach procedury samooczyszczenia dotyczące wyjaśnienia odnoszącego się do charakteru popełnionego ...

 • KIO 1863/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ...lub finansową. Sprzeciwiam się odrzuceniu odwołania. Zamawiający nie udostępnił dokumentów...powyżej dokonanych ustaleń oraz wyjaśnień oświadczeń stron Izba zważyła jak poniżej....się do C. P. o dalsze wyjaśnienia zasadności zastrzeżenia w ofercie ochrony Sygn. ...

 • KIO 1890/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ...i brak ten nie może być usunięty w trybie wyjaśnienia, gdyż prowadziłby do uzupełnienia oferty o oświadczenia potwierdzające ...art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający żąda oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, stan...

 • KIO 1885/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  ...odrzucenia jego oferty lub nakazanie wezwania do uzupełnienia dokumentów i/Iub ich wyjaśnienia; - zasądzenie kosztów... swoje organy - w tym przypadku zarząd. Z punktu składania oświadczeń wiedzy nie ma zatem znaczenia dla spółki kto personalnie pełni daną funkcję...

 • KIO 1857/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  ...wykazał, jak też nie udzielił wyjaśnienia w zakresie kwestionowania przedstawionego przez ...Pzp, wezwał Odwołującego do złożenia aktualnych, na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. ...

 • KIO 1855/17

  Orzeczenia KIO, 20-09-2017

  ...z odwołaniem, po wysłuchaniu oświadczeń, jak też stanowisk stron ...Izba dopuściła również i przeprowadziła dowody z dokumentów złożone przez Przystępującego C. Spółka z... Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty na podstawie art. 87 ust. 1 lub poprawienia oferty ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij