• KIO 331/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  ...oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub...Przystępujący złożył wyjaśnienia, w ...

 • KIO 277/19

  Orzeczenia KIO, 04-03-2019

  ... postępowania, dokumenty zgromadzone w aktach sprawy i wyjaśnienia złożone na rozprawie przez strony, ustaliła i ...środków komunikacji elektronicznej odnosi się wyłącznie do oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, które mają...

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ... wyłącznie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p., lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych ...wyjaśnienia oczywisty fakt, że aby być „kopią czegoś”, najpierw musi istnieć oryginał. Kopia oferty zatem byłaby dokumentową...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... procesowymi, po wysłuchaniu oświadczeń, jak też stanowisk 19...wyjaśnienia jak również wezwał w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do złożenia uzupełnień w zakresie dokumentów...danych, 20 c) wykorzystywany był lub jest przez pracujących równocześnie minimum 50 ...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ...wykonawców cały ciężar związany z uzyskiwaniem wszelkich dokumentów i decyzji włącznie z decyzją o pozwoleniu...względem podwykonawców, dowodów płatności lub oświadczeń podwykonawców." Pomimo tego,... uwzględnił wyczerpujące wyjaśnienia zamawiającego i ...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  .... Należy podkreślić, że Zamawiający bezpodstawnie ocenił wyjaśnienia Wykonawcy jako niemożliwe do wykazania jego rzetelności.... uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Wskazać należy...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... pisarskiej, którą można by było łatwo sprostować. Wyjaśnienia treści tego dokumentu nie mogą być prowadzone również...i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust....

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3, 6, 7 i 15 lub w § 4 ust.... do konkretnych postanowień umownych i wyjaśnienia dlaczego właśnie kara na tak ustalonym...jest zobowiązany do uzyskania oświadczeń podwykonawców i osób ...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...nie można konwalidować. Ewentualne wyjaśnienia udzielone przez wykonawcę musiałyby ...dokumentów. Harmonogram zajęć powinien zawierać informacje dotyczące czasu i miejsca realizacji danego warsztatu lub... wymagał składania innych oświadczeń poza załącznikiem nr...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...sieci lub z UPS bez zasilacza zewnętrznego, który pracuje pod napięciem 230V. Wyjaśnienia Odwołującego ... przekazywania oświadczeń, wniosków oraz informacji. W pkt 7.2 SIWZ natomiast Zamawiający przewidział rygor formy pisemnej dla dokumentów wymienionych w...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... oraz oświadczeń i dokumentów złożonych ...wskazać pracę, która powinna być nagrodzona pierwszą nagrodą (lub odstąpić od przyznania pierwszej nagrody, gdy wszystkie prace ...odwołaniu zarzutów Izba przyjęła wyjaśnienia Zamawiającego i Przystępującego SBS...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.... który 31 wobec zaistniałych wątpliwości podjął próbę ich wyjaśnienia i skierował do wykonawcy Fundamenti wezwanie na podstawie art...

 • KIO 31/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... niemożliwości wyjaśnienia treści ...oświadczeń lub dokumentów po- twierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub...

 • KIO 42/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ... wezwanie, złożonej 27 grudnia 2018 r., wykonawca złożył wyjaśnienia, w których wskazał, że postanowienia specyfikacji istotnych warunków ... wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty ...

 • KIO 2710/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...wyjaśnienia których dokumentów dotyczyło oraz z czego wynikały wątpliwości Zamawiającego co do dokumentów...na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, ... złożenia - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  .... akt 734/17zaistnienie w ofercie sprzeczności treści oświadczeń lub dokumentów i wynikające z nich wątpliwości nie mogą...ust. 8 Pzp nie zmaterializowała się. Odwołujący złożył stosowne wyjaśnienia w momencie, gdy zapoznał się z odpowiedzią Zamawiającego na ...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...ust. 1 ustawy Pzp, wezwał konsorcjum do złożenia oświadczeń i dokumentów wskazanych rozdziale VII pkt 4 SIWZ, potwierdzających spełnianie...zdefiniował pojęcia usług "ciągłych lub powtarzających się okresowo"; w celu wyjaśnienia tych pojęć należy posłużyć się...

 • KIO 2617/18

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... odśnieżania lub kierowcy ciągnika rolniczego. W tym zakresie wyjaśnienia Wykonawcy ECO...przedstawił dowody w postaci dokumentów dotyczących pracownika posiadającego orzeczenie ... przez Wykonawcę ECO, tj. oświadczeń autoryzowanych dealerów ww. ciągników. ...

 • KIO 2672/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ...dokumentów powołanych w treści niniejszego odwołania lub... zobowiązany do zwrócenia się o stosowne wyjaśnienia, ponieważ wypełnione zostały przesłanki opisane w...oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub...

 • KIO 2683/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  .... 4 ustawy Pzp celem wyjaśnienia wątpliwości co do spełnienia przez...lub zawodowej wymaganej na podstawie Rozdziału V pkt II.2 ppkt 2.1.1 SIWZ, mimo występowania niewyjaśnionych rozbieżności bądź uzasadnionych wątpliwości co do treści dokumentów i oświadczeń...

 • KIO 2696/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ..., w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, ... art. 26 ust. 3 lub 4 Prawa zamówień publicznych do uzupełnienia lub wyjaśnienia oświadczeń. Wezwania, o których mowa ...

 • KIO 1/19, KIO 2/19

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... do wyjaśnia treści dokumentów lub wezwania do ich...i nieprecyzyjnie informuje o powoływaniu się i złożeniu oświadczeń podwykonawcy. Nadto w ofercie i w dokumentacji ...z o.o. w zakresie, w którym wyjaśnienia te wskazywały, że Przedmiary Robót mają charakter...

 • KIO 34/19

  Orzeczenia KIO, 16-01-2019

  ... także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. Z....900.000 zł. Okoliczność ta wymaga dalszego wyjaśnienia i powtórzenia czynności przez Zamawiającego. Z uwagi na...

 • KIO 2641/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  .... 1 pkt 2 pzp żądanie przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie jego wymagań (określonych w s.i.w...względem Odwołującego negatywnych konsekwencji z faktu, że nie udzielił wyjaśnienia lub nie zmienił treści s.i.w.z. w taki...

 • KIO 2668/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... 8 pominęło. W załączeniu do niniejszego odwołania przedkładam wyjaśnienia ceny złożone w dniu 3.12.2018 (czyli...(…)”. Zgodnie z Rozdz. V SIWZ: „V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw...

 • KIO 2660/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ...U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.; dalej: „Pzp” lub „ustawa”) Odwołujący – Erbud Rzeszów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ..., ewentualnego wezwania Konsorcjum do wyjaśnienia treści dokumentów, 4 oświadczeń i oferty w zakresie wskazanym...

 • KIO 2664/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wezwał do wyjaśnienia kwestii, które budziły jego wątpliwości, w taki... on zastosowania w przypadku dokumentu JEDZ, gdyż ma on zastosowanie do oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, natomiast...

 • KIO 2606/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... w SIWZ (VIII. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych w postępowaniu oraz XII.... których jednoznacznie oświadczyła, że składa wyjaśnienia „W odpowiedzi na wezwanie”, które...upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.”). Na marginesie skład ...

 • KIO 2642/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ...SIWZ” lub „specyfikacja”) „Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami” określił katalog „oświadczeń i dokumentów, do...powyższym zakresie dokonuje zmiany SIWZ, ponieważ wszystkie odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ są wiążące dla wykonawców i stanowią ze ...

 • KIO 2635/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... się z odwołaniem, po wysłuchaniu oświadczeń, jak też stanowisk stron złożonych ustnie..., dietach lub delegacjach. 18 Okres archiwizowania tych dokumentów wynosi wszakże... zakresie na uwagę zasługują również wyjaśnienia pełnomocnika Przystępującego p. P. ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij