• KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... wskazał, że kluczowym powodem wystąpienia o wyjaśnienia do Atende była kwestia podwykonawstwa w. ww...w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych: 1. ...poprzez złożenie wskazanych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, że spełnia warunki udziału w...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ...; 2. odtajnienia (ujawnienia i udostępnienia) dokumentów i oświadczeń nieskutecznie zastrzeżonych przez Wykonawcę A; 3. ... ich objęcie tajemnicą. Odwołujący nie wykazał lub nawet nie uprawdopodobnił, że przedmiotowe wyjaśnienia – z uwagi na brak przymiotu, o...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ...wystosował pismo do Ayesa celem wyjaśnienia powstałych wątpliwości. Wykonawca w ...budowę lub przebudowę lub remont lub nadzór nad budową lub przebudową lub remontem...E. Z. Z treści dokumentów złożonych wraz z ofertą ...wzrost znaczenia oświadczeń własnych ...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... zawarł wyjaśnienia dotyczące ...oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ...dokumentów w Postępowaniu. Co więcej jak wynika z oświadczeń..., która nie ma żadnego wpływu na spełnienie lub niespełnienie wskaźnika 90/10, o którym mowa w ...Pzp Przystępujący M zobligowany był do wyjaśnienia, popartego ewentualnie dowodami, które konkretnie ...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ...dokumentów ...Wyjaśnienia stanowią integralną treść oferty i odwołujący nie ma podstawy prawnej i faktycznej, aby uchylać się od skutków swoich oświadczeń...położonych na obszarze danego sektora w pojemniki lub worki oraz dostosowanie gminnych pojemników o ...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... podniósł, że w żadnym ze złożonych dokumentów nie złożył oświadczenia w tym zakresie, ...wyjaśnienia treści złożonej oferty w pełnym zakresie, jeśli zatem zamawiający miał jakiekolwiek dalsze wątpliwości odnośnie oświadczeń złożonych wraz z ofertą lub...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ...dokumenty są jawne. Analiza dokumentów i oświadczeń złożonych przez Konsorcjum Mostostal...z uwzględnieniem warunku, że odległość lica prowadnicy lub podstawy bariery powinna wynosić nie mniej niż ...brane pod uwagę jego wyjaśnienia w zakresie rozwiązań ...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  .... 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...lub w ogóle pominął jakiekolwiek dowody potwierdzające jego wyjaśnienia... złożonych przez strony i CMC Ravenna dokumentów stwierdziła, że oświadczeniem o ww. treści...dnia 25 maja 2018 r.). Sprzeczność ww. oświadczeń, jak też brak wykazania przez CMC Ravenna,...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... co winno skutkować wezwaniem wykonawcy do uzupełniania oświadczeń i dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy...na 14 kierowców, a składając wyjaśnienia potwierdziło, że dysponuje dla potrzeb... o których mowa w art. 9j ust. 1 lub ust. 2 pkt 4 (art. 9ja ww. ...

 • KIO 852/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... w sprawie oraz oświadczeń i stanowisk Stron oraz...(z dokumentów wynika, iż rozładunek w Zamościu nastąpił w dniu 26 stycznia 2018 r., a wyjaśnienia złożone... 1 ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco...

 • XXIII Ga 2057/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-05-2018

  ...takich oświadczeń,... w treści odwołania, miało wpływ lub mogło mieć istotny wpływ na wynik... złożył odpowiednich wyjaśnień, zaś złożone wyjaśnienia nie potwierdzają, że oferta nie...tym zakresie i udostępnienia tych dokumentów przed dniem wydania wyroku ...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...może być prowadzona w celu uzupełniania brakujących dokumentów lub oświadczeń lub negocjacji prowadzących do zmiany treści oferty. ...Zamawiającego skierowanego do Przystępującego z 17.04.2018 r., wyjaśnienia Przystępującego z 18.04.2018 r. oraz informacji o ...

 • KIO 907/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... wezwania Zamawiającego do złożenia oświadczeń, dokumentów próbek z dnia 28 ...do tych przepisów jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają... oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 2) wartości zamówienia powiększonej...

 • KIO 850/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... na podstawie art. 24 ust 1 pkt 16 lub 17 ustawy Pzp; (iv) odrzucenie oferty Konica Minolta...składanych mu oświadczeń i dokumentów. Rolą ...10 SIWZ. ZANIECHANIE WEZWANIA KONICA MINOLTA DO WYJAŚNIENIA ELEMENTÓW OFERTY MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ CENY ...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... wykonawcę TPF Sp. z o.o. do wyjaśnienia w jaki sposób udział podmiotu trzeciego w realizacji ...oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wskazanych w SIWZ jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty tego Wykonawcy lub...

 • KIO 889/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ...musi zapewnić w szczególności, że żądanie wyjaśnienia oferty nie może prowadzić do rezultatu porównywalnego...dokumentów wyposażonych w wbudowane interfejsy sieciowe, sami producenci często w kartach 12 katalogowych lub... sprawie oraz oświadczeń i stanowisk ...

 • KIO 913/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... z dokumentów wymienionych...z postępowania (SIWZ, wyjaśnienia). Zamawiający potwierdził stwierdzenie ...i wysłuchaniu stanowisk i oświadczeń stron, na podstawie zebranego...tj. omyłki innej niż oczywista omyłka pisarska lub rachunkowa, o których mowa w ust. 2...

 • KIO 912/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...udzielone w tym trybie wyjaśnienia potwierdzają jedynie fakt umyślnego... oświadczeń o...lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje 13 lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów...

 • KIO 910/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...ma charakter jednorazowy w stosunku do tych samych oświadczeń lub dokumentów, składanych na potwierdzenie tych samych okoliczności. ... przedstawił argumentów i dowodów podważających wskazane wyżej wyjaśnienia i dowody, nie wykazał również swoich twierdzeń...

 • KIO 875/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... z o.o. do złożenia odpowiednich dokumentów potwierdzających iż Wykonawca, ten spełnia warunki udziału...być dokonywana z uwzględnieniem reguł wykładni oświadczeń, zawartych w art 65 §... niejasne lub miało charakter ogólny, skutkiem czego wyjaśnienia wykonawcy ...

 • KIO 860/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... wykonawcę INSTALBUD Sp. z o.o. do przekazania dokumentów, aktualnych na dzień otwarcia ofert i aktualnych na dzień..., po wysłuchaniu oświadczeń i stanowisk stron... do rozpoczęcia wyjaśnienia ceny oferty, tj. „zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części...

 • KIO 876/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... Wykonawca nie przedstawił dokumentów potwierdzających zasadność przyjęcia wynagrodzenia...i miał zawarte umowy o pracę lub o współpracę. Sygn. akt KIO...wyjaśnienia były przyjmowane przez Zamawiającego. Niezrozumiałe jest natomiast wywodzenie z oświadczeń...

 • KIO 882/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...z 2.10.2015 r., sygn. akt II OSK 215/14). Złożone wyjaśnienia wprowadzić miały Zamawiającego w błąd co do braku istnienia podstaw do wykluczenia... oświadczeń i dokumentów wskazanych w rozdziale VI pkt 7 siwz, m.in. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub ...

 • KIO 864/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... odwołaniem, po wysłuchaniu oświadczeń, jak też stanowisk ...faktu, iż przy kosztach osobowych praca lub usługa jest warta tle na ile...wyjaśnienia, dołączone do nich dowody oraz złożone przez Odwołującego w ramach postępowania odwoławczego dowody z dokumentów...

 • KIO 845/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... zbyt wąski. Tymczasem odwołujący złożył stosowne wyjaśnienia w przedmiotowej kwestii w swoim piśmie z...z odwołaniem, po wysłuchaniu oświadczeń, jak też stanowisk ...lub zawodowej określa §2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów...

 • KIO 820/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ...wyjaśnienia). Zatem, jeżeli Zamawiający wyjaśnia lub weryfikuje pewne kwestie związane z otrzymaną ofertą, skierowanie prośby o wyjaśnienia... dowody z dokumentów złożone przez ...wręcz dookreślania i precyzowania swoich oświadczeń woli. Dopuszczenie do tego ...

 • KIO 851/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... trybu wyjaśnienia oferty ...oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub...

 • KIO 815/18, KIO 848/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ...z siedzibą w Chorzowie [dalej „Odwołujący 1” lub „JADAR AUTO”] wniósł odwołanie w zakresie zadania...rozumie przez pojęcie „nie pasujące". Wyjaśnienia tego trudno szukać również w ...oraz oświadczeń i...Izba dopuściła dowody z dokumentów złożonych przez Strony ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij