• KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... podniósł, że w żadnym ze złożonych dokumentów nie złożył oświadczenia w tym zakresie, ...wyjaśnienia treści złożonej oferty w pełnym zakresie, jeśli zatem zamawiający miał jakiekolwiek dalsze wątpliwości odnośnie oświadczeń złożonych wraz z ofertą lub...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ...dokumenty są jawne. Analiza dokumentów i oświadczeń złożonych przez Konsorcjum Mostostal...z uwzględnieniem warunku, że odległość lica prowadnicy lub podstawy bariery powinna wynosić nie mniej niż ...brane pod uwagę jego wyjaśnienia w zakresie rozwiązań ...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  .... 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... co winno skutkować wezwaniem wykonawcy do uzupełniania oświadczeń i dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy...na 14 kierowców, a składając wyjaśnienia potwierdziło, że dysponuje dla potrzeb... o których mowa w art. 9j ust. 1 lub ust. 2 pkt 4 (art. 9ja ww. ...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...może być prowadzona w celu uzupełniania brakujących dokumentów lub oświadczeń lub negocjacji prowadzących do zmiany treści oferty. ...Zamawiającego skierowanego do Przystępującego z 17.04.2018 r., wyjaśnienia Przystępującego z 18.04.2018 r. oraz informacji o ...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... r. podpisała osoba upoważniona do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy. Zamawiający przypomniał przy ... się do argumentów i dokumentów przedstawionych na rozprawie przez odwołującego...lub też na etapie realizacji robót budowlanych. Otrzymane wyjaśnienia...

 • KIO 781/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... do wyjaśnienia treści oferty...oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ...się. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w ...ustawy Pzp. 33 Izba uznała jednakże za prawdopodobne wyjaśnienia Odwołującego, w kontekście dwóch przeczących sobie dowodów odnoszącym...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Należy jednak zwrócić uwagę... do zakłócenia konkurencji, jedynie potwierdzają istnienie takich powiązań. Wyjaśnienia złożone przez firmę Remondis Sp. z o.o. nie...

 • KIO 670/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...popartych dowodami (w wypadku złożenia oświadczeń producenta wraz z dokumentami pozwalającymi na...odrębnych dokumentów i innego zaklasyfikowania produktu lako wyrobu medycznego (klasa llb lub III ... z 13 i 16.03.2018 r. oraz wyjaśnienia z 14 i 19.03.2018 r. z ...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... z dokumentów powołanych w treści niniejszego odwołania lub przedłożonych w...oświadczeń) woli Odwołującego, która została zniekształcona w sposób przypadkowy na etapie uzewnętrzniania jej w FCS. W związku z tym Zamawiający winien potraktować Wyjaśnienia...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... zaniechaniu wezwania do wyjaśnień lub uzupełnień złożonych dokumentów, ewentualnie, na wypadek ...26 ust 3 ustawy pzp, do jednoznacznego wyjaśnienia zakresu robót wykonywanych w ramach roboty wskazanej w... SIWZ sposobu weryfikacji oświadczeń o szerokości tej ...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...5 RE 0,6/1,0kV. Wyjaśnienia ELEKTROTIM S.A., zdaniem Odwołującego...po wysłuchaniu oświadczeń, jak też...wybraną przez zamawiającego lub zaniechanie odrzucenia oferty... Przystępujący miałby możliwość uzupełnienia dokumentów wskazujących na równoważność tego wyrobu...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... budowlana obejmująca swoim zakresem budowę lub przebudowę układu drogowo - kolejowego ...nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty […]”. W pkt... i przeprowadzenie dowodów z treści oświadczeń osób ujętych w zastrzeżonym wykazie,...wyjaśnienia...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... wezwała oferenta do dostarczenia oświadczeń lub dokumentów, których przedstawienia wymagała specyfikacja...znajdujących się w takiej samej sytuacji i powinno dotyczyć wszystkich wymagających wyjaśnienia punktów oferty (zob. wyroki: z dnia 29 marca 2012...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  ... nieuzasadnione należy również uznać zastrzeżenie całości dokumentów, w sytuacji, gdy mogą one ... a wykonawca przedstawił wyjaśnienia, które nie uzasadniają...art. 87 ust. 2 pkt 1, 2 lub 3 ustawy Pzp. Tym samym nie dotyczyło to...po wysłuchaniu oświadczeń, jak też...

 • KIO 661/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... innego rodzaju, - wyjaśnienia Wykonawcy, co do ...Odwołujący wniósł o przeprowadzenie dowodów z dokumentów w postaci: 1) SIWZ str....wpisano, iż muszą to być namioty lub hale namiotowe. Z tej też przyczyny...i wysłuchaniu stanowisk i oświadczeń Stron, na podstawie...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...ceny. Wykonawca przedstawia wiele dokumentów, jednak, jak to wskazano...na tym etapie potrzeby kontroli ich oświadczeń poprzez zawarcie w ofercie dokładniejszego ...oferty i może (lub musi) przeprowadzić badanie poziomu ceny oferty. Wyjaśnienia te mogą stanowić...

 • KIO 652/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  .... 3 Ustawy Zamawiający jest zobowiązany nie tylko do wezwania o uzupełnienie brakujących lub zawierających błędy dokumentów i oświadczeń, ale także do ich wyjaśnienia w terminie przez siebie wskazanym. Zaniechanie podjęcia w tym zakresie czynności wezwania...

 • KIO 599/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...14 ust.2 Rozdziału XI pn. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz... 2018 roku „Wezwanie do uzupełnienia dokumentów i wyjaśnienia oświadczeń, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu...

 • KIO 639/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...FBSerwis oświadczeń i dokumentów ... 90 ust. 1 pzp jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco ... została spełniona obligatoryjna przesłanka wezwania FBSerwis do wyjaśnienia ceny oferty, musiałaby ona wynosić poniżej 1...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... 6 miesięcy przed upływem terminu otwarcia ofert, oświadczeń lub dokumentów. W związku z tym zamawiający na zasadzie ...ZDI o złożenie wyjaśnień, podczas gdy pierwsze złożone wyjaśnienia nie zawierały odpowiedzi na wszystkie zadane przez zamawiającego pytania...

 • KIO 627/18, KIO 628/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...nie wzywał już do złożenia wyjaśnień w zakresie ceny, lecz wyłącznie do wyjaśnienia treści oferty na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca...przedstawienia wraz z ofertą żadnych szczegółowych dokumentów lub oświadczeń (w tym kosztorysów i przedmiarów)...

 • KIO 565/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...zawodowej, z uwagi na to, że wyjaśnienia Comparex złożone w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego...m.in., iż z oświadczeń i dokumentów złożonych przez Comparex na ...spełnienia warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, powołał się na umowę ...

 • KIO 551/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... była stosowana. Zamawiający nie podjął próby wyjaśnienia treści oferty, dokonując arbitralnej i błędnej ...Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego) złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25...

 • KIO 622/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...z dnia 19.03.2018r. złożyła wyjaśnienia w przedmiocie zakresu wykonywanych usług, ...wskazującego na niezgodność z prawdą oświadczeń złożonych przez Fundację TPR,... postępowania odwoławczego do przedstawienia dokumentów lub innych dowodów istotnych dla ...

 • KIO 594/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ... w sprawie materiału dowodowego oraz oświadczeń i stanowisk stron oraz uczestnika postępowania...dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub...dnia 11 kwietnia 2018 r., zawierające wyjaśnienia o następującej treści: 1. Szkolenia ...

 • KIO 433/18, KIO 436/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ... uwagi na brak przedstawienia tłumaczenia ww. dokumentów na język polski. Na podstawie art....lub 2 ustawy Pzp, implikujących po stronie Zamawiająco obowiązek wezwania wykonawcy do wyjaśnienia... złożonych przez obu wykonawców oświadczeń woli nie można wykluczyć...

 • KIO 537/18, KIO 538/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... dodany przez Zamawiającego dotyczy następujących dokumentów: W przypadku zabudowy stacyjnych urządzeń...lub 13 metody. Takimi elementami mogą być zawarte w dokumentacji: wyjaśnienia... dowodami, po wysłuchaniu oświadczeń stron oraz Przystępującego złożonych...

 • KIO 556/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ..., nie złożono zamawiającemu oświadczeń o podpisaniu owych klauzul...zaskarżenia dokumentów i ...Wyjaśnienia te są niezwykle lakoniczne, ogólnikowe i w ogóle nie odnoszą się do przedmiotu tego konkretnego postępowania, a często są niezgodne z rzeczywistością lub...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij