• C-523/16

  Orzeczenia ETS, 28-02-2018

  ... wyznaczają organy i instytucje właściwe do wydawania dokumentów, zaświadczeń lub oświadczeń, o których mowa w ust. 3, i...2004/18, który przewiduje możliwość uzupełnienia lub wyjaśnienia zaświadczeń i dokumentów towarzyszących ofertom złożonym w ramach ...

 • KIO 212/18

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ...wzywać jej do składania wyjaśnień (wyjaśnienia nie mogą wszak prowadzić do ...drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów...oświadczeń złożonych w ofercie, w wyjaśnieniach oferty oraz w JEDZ, Izba uznała, iż oświadczenie złożone w uzasadnieniu utajnienia dokumentów...

 • KIO 196/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ...7, 83-010 Straszyn (dalej jako DGT lub Przystępujący DGT). Wobec powyższej czynności odwołanie...analizy dostarczonych dokumentów. Podnosi..., po wysłuchaniu oświadczeń, jak też ... terminu „blokować”, dla jej wyjaśnienia należy posłużyć się Słownikiem Języka ...

 • KIO 213/18, KIO 217/18, KIO 223/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ...Zgodnie jednak z przedłożonym w ramach uzupełnienia dokumentów z dnia 10 stycznia 2018 r. wynikiem ..., wezwania do wyjaśnienia treści oferty Odwołującego lub poprawy innej omyłki...pobranej ze strony producenta, oświadczeń producenta i dystrybutora produktów...

 • KIO 205/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ...przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. Przepis ten, podobnie jak art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczy wyjaśnienia wątpliwości, nie zaś zmiany czy poprawienia...

 • KIO 219/18, KIO 229/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ...., wezwał Wykonawcę w nawiązaniu do złożonych referencji do wyjaśnienia, co wchodziło w skład usługi. Wezwanie to zostało... 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, tj.: a) Wykazu robót budowlanych (załącznik nr...

 • KIO 166/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...r. Odwołujący ustosunkował się do treści wezwania, przedstawiając wyjaśnienia oraz załączone do nich: wykaz osób oraz dokumenty ... SIWZ i są aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art...

 • KIO 155/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...przedstawił szczegółowe wyjaśnienia odnośnie opisanych... 8.5 SIWZ Zamawiający określił wykaz oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie...są na tyle wygórowane, że utrudniają lub uniemożliwiają dostęp do zamówienia (por. wyrok...

 • KIO 177/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ... wraz z ofertą dokumenty pozostają aktualne, a także do wyjaśnienia, czy roboty nr 2 z wykazu robót, zgodnie z...

 • KIO 146/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... nr 1 do SIWZ; - wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 2 listopada 2017...oświadczeń wykonawcy, zwłaszcza wówczas, gdy nie wynika to z obiektywnych dokumentów... dokonanie przez Zamawiającego czynności sprzecznej z ustawą lub mającej na celu jej obejście oraz art...

 • KIO 183/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ...lub kosztu spoczywa na wykonawcy. Tym samym, po zwróceniu się przez Zamawiającego do wykonawcy o wyjaśnienia... i wysłuchaniu stanowisk i oświadczeń stron i uczestnika postępowania,...szczegółowy odnieść się do zastrzeżonych dokumentów. Nie wpływa to jednak ...

 • KIO 180/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... w postepowaniu i zaniechanie wyjaśnienia istotnych okoliczności budzących wątpliwości,...sprawie materiału dowodowego oraz oświadczeń i stanowisk stron oraz ... do złożenia dokumentów, w tym wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych...

 • KIO 185/18

  Orzeczenia KIO, 13-02-2018

  ... lub nie jest w stanie przedstawić dokumentów potwierdzających wymaganych na mocy art. 59; lub ... z góry w wątpliwość prawdziwość ich oświadczeń. Stwierdził, że gdyby przy weryfikacji ... jednocześnie składał wyczerpujące wyjaśnienia w zakresie swojej ...

 • KIO 154/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ...Polska sp. z o.o. warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp oraz art.... wyjaśnień powinno służyć wyłącznie do wyjaśnienia treści oświadczeń i dokumentów, nie zaś tworzeniu treści w...

 • KIO 156/18, KIO 157/18, KIO 158/18, KIO 159/18, KIO 160/18, KIO 161/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ... 4 stycznia 2018 r. do uzupełnienia oraz wyjaśnienia dokumentów i oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust... jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub jeden z innych podmiotów, o których mowa w art...

 • KIO 91/18

  Orzeczenia KIO, 08-02-2018

  ...oświadczeń własnych danego wykonawcy czy oświadczeń...lub nawet lepsze od tych oczekiwanych przez Zamawiającego. Zapis powyższy spowoduje, że Wykonawca nie chcąc narazić się na bardzo poważną sankcję będzie bez próby wyjaśnienia... wzorów dokumentów lub wzorów ...

 • KIO 132/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ... zaniechanie wezwania Odwołującego do dalszego wyjaśnienia kwestii rażąco niskiej ceny, jeżeli...podstawie analizy dokumentów składanych przez...lub od przedsiębiorców prowadzących systemy rezerwacyjne. Tymczasem, jak wynika z treści odwołania jak i oświadczeń...

 • KIO 126/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ... sprawie oraz oświadczeń i stanowisk...Sp. z o.o. Sp. k. wyjaśnienia treści oferty z dnia 4 stycznia 2018 ...W odniesieniu do dokumentów przedstawianych na ... odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Z kolei...

 • KIO 115/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ...oraz oświadczeń ... oraz z dokumentów złożonych przez ...lub szacowanych przez Zamawiającego kosztów, nadal jest ceną realną, umożliwiającą wykonanie zamówienia w warunkach rynkowych i z zyskiem. W związku z tym zdawkowe, ogólne i uniwersalnej natury wyjaśnienia...

 • KIO 113/18, KIO 116/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ...lub dokumentów potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu. Przyjęcie automatyzmu wykluczenia wykonawcy bez wzywania go do wyjaśnienia...wątpliwości Zamawiającego co do treści ww. oświadczeń i dokumentów. W sytuacji, gdy ustalony przez ...

 • KIO 69/18, KIO 89/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ...podstawy do wzywania Odwołującego do uzupełnienia dokumentów z art. 26 ust. ...oświadczeń lub dowodów, w tym dowodów o których mowa w art. 24 ust. 11 ZamPublU, lub...14:58. W tym miejscu należy powołać wyjaśnienia Zamawiającego, złożone w toku rozprawy, w ...

 • KIO 114/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ...z dnia 15 grudnia 2017 r., odwołujący przedstawił obszerne wyjaśnienia, z których wynikało iż uzupełniony wypis pozostawał aktualny,... wskazanym" nie należy odnosić do aktualności oświadczeń lub dokumentów, do których uzupełnienia wykonawca jest wzywany,...

 • KIO 94/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... wywodzi swoje umocowanie. Zdaniem Odwołującego, w oparciu o ww. wyjaśnienia trudno dojść do innego 5 wniosku niż ten, że p....Zamawiający powinien był odnieść się wyłącznie do oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, o których ...

 • KIO 107/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... skład orzekający wskazał, iż: „wyjaśnienia wykonawcy służą, właściwej ocenie oferty i mogą dotyczyć potwierdzenia merytorycznego jej zakresu, nie wynikającego wprost ze złożonych oświadczeń lub dokumentów.” Przytoczone powyżej orzecznictwo KIO, zdaniem...

 • KIO 74/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp. W związku ... Wykonawcy, zgromadzone dokumenty oraz treść oświadczeń Wykonawcy, w tym spontaniczne wyjaśnienia Wykonawcy przedstawione w dniu 3.01...

 • KIO 70/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...się do niego zwykłe zasady składania oświadczeń woli przewidziane Kodeksem cywilnym. W...zamawiającego; 3) przeprowadzenie dowodu z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy ... podał wyjaśnienia w...że doszło do niewykonania umowy lub, że doszło do jej ...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...wyjaśnienia Konsorcjum I oraz Wykonawcy L były wiarygodne, przekonujące i należycie dokumentowały...r. – dowód PI5, 6. oświadczeń osób przewidzianych przez Konsorcjum I do ...art. 35 ust. 1 i 2 Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. W ...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... rozdziału V SIWZ, dotyczącego wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu...i udostępnił jego treść do wykonawcom; (pytanie nr 2 lit. e wyjaśnienia z 04.01.2018 r.) 20 6. będąca podstawą postawienia zarzut ...

 • KIO 45/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ...zmiany/uzupełnienia dokumentów składanych ... byłoby oceniać czy wyjaśnienia dotyczące przyczyn niestawiennictwa ...materiału w sprawie oraz oświadczeń i stanowisk Stron,...0 - wypowiedź nie dotyczy tematu zadanego pytania lub brak odpowiedzi, 0 - w przypadku braku...

 • KIO 40/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ...do uzupełnień oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p. lub innych dokumentów i ... gdy uzna, że jej treść w całości lub części wyjaśnienia takiego wymaga. W rozpoznawanym przypadku taka sytuacja ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij