• KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ... wyjaśnień dotyczących dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków... gdy złożone wyjaśnienia nie potwierdzą jednoznacznie... którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunki te Zamawiający jednoznacznie określił...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ... oferty; d) pisma T.S z dnia 21 września 2018 r. - wyjaśnienia, wraz z załącznikami; e) pisma Zamawiającego z dnia 25 września 2018 r. - wezwanie do złożenia oświadczeń lub dokumentów; f) dokumenty stanowiące odpowiedź T.S na pismo Zamawiającego z dnia 25...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... jeszcze z możliwości wezwania wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3... r. w przedmiocie rażąco niskiej ceny. Izba oceniła te wyjaśnienia jako wyczerpujące, spójne i wiarygodne. W szczególności przystępujący podał ...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... dostarczając licencje w ramach Select Plus lub MPSA zakup licencji następuje bezpośrednio u producenta...17 lipca 2018 r. Zamawiający opublikował kolejne wyjaśnienia treści SIWZ. Pytanie 12: Wg OPZ, ...do żądanych dokumentów oraz składanych oświadczeń. […] Izba...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... 24 ust. 1 pkt 17 lub 19 ustawy Pzp; 2. art.... Następnie Odwołujący wskazał, że zakres dokumentów przygotowanych przez Projektantów Konsorcjum INTOP tj.... wysłuchaniu 13 oświadczeń, jak też...tego samego dnia złożył wyjaśnienia związane z przesłanką wykluczenia ...

 • KIO 2021/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ...wskazania miejsca wykonywania naprawy lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów, niż te wskazane... wprost wymieniony w koncesji. Te wyjaśnienia wystarczyły Zamawiającemu do uznania, że ... stanowią merytoryczne postanowienia oświadczeń woli zamawiającego, który...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... oraz oświadczeń i ...pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ...dokumentów przedstawionych na wezwanie nie została określona w obowiązujących przepisach, a jej zakres zależy każdorazowo od podmiotu, który tę referencję, bądź inny dokument wystawia”, lub...

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...przedłożenia konkretnych dokumentów, ich uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania... dowodowego oraz oświadczeń i stanowisk ... 1 Ustawy Pzp. Izba, analizując udzielone przez Odwołującego wyjaśnienia miała na uwadze treść wezwania z dnia 17 września...

 • KIO 2015/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... od merytorycznej treści oświadczeń woli lub wiedzy - zgodnie z...p.z.p. możliwe jest jedynie w sytuacji niemożliwości wyjaśnienia treści oferty i potwierdzenia w ten sposób jej zgodności...być nimi wykazane, a dokumentowały jedynie interakcje odwołującego z ...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...od wykonawcy – zamawiający nie może rezygnować z wyjaśnienia budzących jego wątpliwości części treści oferty, z ... ust. 2f ustawy Pzp umożliwia wezwanie wykonawcy do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. (…)Skorzystanie w tym celu z art. 26 ust. 2f...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...SIWZ 9. Rozdział IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU... na wezwanie Zamawiającego pismem z dnia 28.08.2018r. złożył wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny. Należy wskazać, że cena Wykonawcy (...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...oświadczeń WODBUD złożonych w przedmiotowym zakresie w JEDZ uznał, że są one niewystarczające. Za pismem z dnia 17 września 2018 roku wezwał WODBUD do bardziej wyczerpującego wyjaśnienia... wpływ lub może ...wynika z analizy dokumentów przedstawionych na self ...

 • KIO 2012/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...Odwołującego - z treści powyższych oświadczeń wybranego Wykonawcy wynika, iż...lub uzupełnieniu szczegółów oferty, zwłaszcza jeżeli w sposób oczywisty wymaga ona niewielkiego wyjaśnienia lub...być spornym, iż w treści dokumentów przetargowych (TOM I „Instrukcja ...

 • KIO 2002/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... z procedury self cleaning, składając wyjaśnienia co do okoliczności, o których ...po wysłuchaniu oświadczeń, jak...wykazanie, że wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę z przyczyn...się do ZUS o udostępnienie dokumentów w odpowiednim zakresie. W ...

 • KIO 2013/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... i wyjaśnienia złożone ... w postaci dwóch oświadczeń złożonych przez wykonawcę innego...lub o większej kategorii/klasie/stopniu zagrożenia. Natomiast pierwotny wymóg określony w pkt VIII.B.5 załącznika nr 1 do SIWZ zawarty w części dotyczącej dokumentów...

 • KIO 2010/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... zebranego materiału w sprawie oraz oświadczeń i stanowisk Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła... kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych. Izba zaznacza, że wyjaśnienia poczynione przez... możliwość uzupełniania dokumentów wymaganych na potwierdzenie...

 • KIO 2023/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...wyjaśnienia wyliczenia ceny jego oferty w tym „istotnych składników” tej oferty; - wezwania wykonawcy Balcer Sp. z o.o. z siedzibą Gliwicach do uzupełnienia brakujących 3 dokumentów i oświadczeń... Pzp o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka ...

 • KIO 2018/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...ustawy Pzp, poprzez bezzasadne zaniechanie wezwania Odwołującego do wyjaśnienia w zakresie hasła, którym opatrzony jest dokument JEDZ...przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art...

 • KIO 1983/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...dokumentów. Należy się zatem zastanowić, w jakim celu zamawiający dwukrotnie wystąpił do odwołującego o wyjaśnienia...odwołaniem, po wysłuchaniu oświadczeń, jak też ... budowę lub przebudowę lub remont lub nadzór nad budową lub przebudową lub remontem Obiektu...

 • KIO 2009/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... 2017, natomiast nie uwzględnił złożonego przez Odwołującego wyjaśnienia, że dane dotyczące obrotów w 2015 rok ...3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust....

 • KIO 2006/18

  Orzeczenia KIO, 16-10-2018

  ...niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ... na rozprawie, tj. zarzutu zaniechania wyjaśnienia wartości wskazanej przez Przystępującego usługi wykonanej na...

 • KIO 1953/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...istotna wymagająca wyjaśnienia. Sygn...oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub...

 • KIO 1961/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...lub administracyjnym odpowiednio w Wielkiej Brytanii lub Stanach Zjednoczonych. W dniu 18.09.2018 r. drogą elektroniczną Odwołujący przesłał Zamawiającemu pismo, w ramach którego złożył wyjaśnienia... złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających ...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...wezwał przystępującego do przedłożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art....transportowej. 2. W odpowiedzi na powyższe przystępujący złożył wyjaśnienia z 08.08.2018 r., gdzie wskazano, ...

 • KIO 1972/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...sierpnia 2018 r. należy zauważyć, że przedmiotowe wyjaśnienia mają charakter ogólnikowy i lakoniczny, a co... tym co najmniej jedną robotą budowlaną lub robotami polegającymi na robotach rozbiórkowych o ...dowodowego oraz oświadczeń i stanowisk ... dokumentów ...

 • KIO 1967/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... zachowania zgodności pomiędzy treścią obydwu dokumentów wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza w... naruszenia w odwołaniu mają lub mogą mieć wpływ na wynik... po modyfikacjach, czyli doprecyzowaniu wyjaśnienia, że chodzi o dzierżawę ...i oświadczeń złożonych...

 • KIO 1872/18, KIO 1895/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ...556.2018), wezwał Wykonawcę Planeta Sp. z o.o. do wyjaśnienia jakiego rodzaju prace faktycznie realizowane były przez tego wykonawcę w ramach..." oświadczeń lub dokumentów. Pierwszą z nich jest ta w której złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub udzielenie...

 • KIO 1914/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ...niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz wobec faktu, iż wyjaśnienia złożone po terminie potwierdzają, iż oferta zawiera rażąco niską cenę w... się z wykonawcami oraz sposób przekazywania oświadczeń lub dokumentów. To samo wynika również wprost z...

 • KIO 1900/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ...lub dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 3. odtajnienia informacji, dokumentów i oświadczeń...do przedmiotu zamówienia, a Izba ustaliła, iż złożone wyjaśnienia są prawidłowe, a co za tym idzie przystępujący ...

 • KIO 1890/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... w dziale 6 zatytułowanym „Wykaz oświadczeń lub dokumentów składających się na ofertę, potwierdzających .... 3 i 4 ustawy Pzp wskazał dokumenty i złożył wyjaśnienia dotyczącej ustalenia na jakiej podstawie oferowany oczyszczacz powietrza został dopuszczony...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij