• KIO 460/16

  Orzeczenia KIO, 13-04-2016

  ... badania będą wykonywane na bieżąco. 6 W dniu 4 stycznia 2016 r. Zamawiający udzielił następujących wyjaśnień do SIWZ: Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie udzielonych odpowiedzi i wyrażenie zgody by w celu prawidłowego przygotowania oferty skalkulować liczbę...

 • KIO 43/16

  Orzeczenia KIO, 29-01-2016

  ... usług dla internetowego serwisu informacyjnego Publicznych Służb Zatrudnienia – „Wortal PSZ”, znak sprawy: 16/DI/PN/2015, w wyjaśnieniach do SIWZ można przeczytać że: Wortal PSZ został produkcyjnie uruchomiony 17.11.2014 r. Dowód:. Wyjaśnienie treści...

 • KIO 1311/14

  Orzeczenia KIO, 09-07-2014

  ... takim przypadku powyższą zmianę należy umieścić w Załączniku nr 1 do SIWZ, specyfikacja TELE, w pkt. III 4. Przystępujący złożył...był m.in. respirator. W specyfikacji R1, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ, w pkt I.10 wskazano m.in., że respirator miał być ...

 • KIO 1099/14

  Orzeczenia KIO, 17-06-2014

  ...jakie Odwołujący przedstawił w pytaniach oznaczonych nr 14, 18, 20, 21, 24, 25, 36, 41, 50 (w zakresie żądania zmian do SIWZ), 77, 107, 113, 139 oraz 172 były zarzutami spóźnionymi i w konsekwencji nie były one przedmiotem merytorycznego rozstrzygnięcia ze...

 • KIO 1095/14

  Orzeczenia KIO, 09-06-2014

  ...groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.... 192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2, ...

 • KIO 839/14

  Orzeczenia KIO, 16-05-2014

  ... – Wykaz funkcjonalności); - zmianę brzmienia wymagań określonych w poz. 1184, 1154, 1158 Załącznika Nr 3 do SIWZ – Wykaz funkcjonalności poprzez dodanie sformułowania : „Zamawiający zapewni i zagwarantuje przekazanie niezbędnych danych, interfejsów, kodów...

 • KIO 784/14

  Orzeczenia KIO, 14-05-2014

  .... Zamawiający dokonał czynności odrzucenia oferty odwołującego z następującym uzasadnieniem cyt.: „W wymaganym załączniku nr 7 do SIWZ Wykonawca zobowiązany był wpisać proponowane rozwiązanie: sprzęt, marka, model, itp. informacje oznaczające wszelkie inne...

 • KIO 659/14

  Orzeczenia KIO, 14-04-2014

  ...w okresie co najmniej 3 lat. Literalne brzmienie tego zapisu prowadzi do wniosku, że wymaga się, aby każda z umów przedstawiona w .... lit a) i będą podlegały ocenie zgodnej z SIWZ (ilość miejsc, autobusy jednoczłonowe).” Odpowiadając na zarzut dotyczący...

 • KIO 636/14

  Orzeczenia KIO, 08-04-2014

  ... nawilżenia - ponad 31 mg H2O/litr. W tym zakresie uczestnicy przetargu nie prosili o wyjaśnienia do SIWZ oraz nie korzystali ze środków ochrony prawnej w odniesieniu do SIWZ na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, uznając opis zapotrzebowanego produktu za...

 • KIO 503/14

  Orzeczenia KIO, 31-03-2014

  ... art. 38 ust. 1 i nast. ustawy Pzp. Jak wskazuje orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej wyjaśnienia udzielane w zakresie odnoszącym się do SIWZ stanowią rodzaj wykładni autentycznej wiążącej zamawiającego i wykonawców. Każdorazowo jeżeli wyjaśnienia treści...

 • KIO 82/14

  Orzeczenia KIO, 03-02-2014

  ... identyfikację, wystarczające byłoby powielenie opisu wymagań zawartych 5 w kolumnie 2 Załącznik nr 5 do SIWZ. W przedmiotowej sprawie do obowiązków wykonawców należało tak konkretna identyfikacja oferowanych produktów, aby na jej podstawie zamawiający był...

 • KIO 57/14, KIO 78/14

  Orzeczenia KIO, 30-01-2014

  ... Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2014 r., w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 14 stycznia 2014 r. przez wykonawcę Vendi Servis Sp. z o.o. ul...

 • KIO 2846/12

  Orzeczenia KIO, 08-01-2013

  ... złożone odwołanie, uznając iż odwołanie zasługuje na uwzględnienie. Izba ustaliła, iż zamawiający w załączniku nr 5 do SIWZ – Pakiet XII – Ibandronian podał „Ibandronian sodu ampułkostrz.*3mg/3ml”. W toku postępowania wykonawcy zadali pytania, na które...

 • KIO 2477/12

  Orzeczenia KIO, 23-11-2012

  ... jedną usługę o wartości minimum 5.000.000,00 zł - pięć milionów (wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 11 do niniejszej SIWZ). W rozdziale X ust. . 4 zamawiający wymienił inne dokumenty, których złożenia wymaga od wykonawców, wśród nich Formularz ofertowy...

 • KIO 2412/12

  Orzeczenia KIO, 15-11-2012

  ... art. 89 ust. 1, pkt. 2 ustawy Pzp.”. Odwołujący zauważył, że w SIWZ oraz załącznikach do niej zamawiający określił, że w ramach zakresu zadań do wykonania przy realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca obowiązany będzie dostarczyć i zainstalować agregat...

 • KIO 2343/12, KIO 2346/12

  Orzeczenia KIO, 09-11-2012

  ... w treści złożonej już oferty, co naszym zdaniem miało 13 miejsce w tym przypadku. Zamawiający w Załączniku nr 2 do SIWZ Warunki techniczne przedmiotu leasingu w części dotyczącej samochodów typu B w/w samochody wskazał, że samochody typu B oferowane w...

 • KIO 2158/12

  Orzeczenia KIO, 19-10-2012

  ...doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Przewodniczący: ……………………………… 3 Sygn. ...Pzp, wniósł 08.10.2012 r. (poniedziałek) do Prezesa KIO odwołanie na naruszenia przepisów ustawy z dnia ...

 • KIO 1684/12

  Orzeczenia KIO, 21-08-2012

  ...lipca 2012 r., dokonana przez Zamawiającego, dotyczyła postanowień opisu przedmiotu zamówienia, zamieszczonych w treści Załącznika nr 3 do SIWZ, który w żaden sposób nie był odzwierciedlony w treści ogłoszenia o zamówieniu. W treści ogłoszenia o zamówieniu...

 • KIO 912/12

  Orzeczenia KIO, 18-05-2012

  ... odpowiedzi także instrukcji z angielskojęzycznej wersji instrukcji serwisowej, gdyż ten rodzaj instrukcji (w przeciwieństwie do np.: wskazywanej w SIWZ Sygn. akt KIO 912/12 12 instrukcji eksploatacji) nie jest przeznaczony dla użytkownika urządzenia, lecz...

 • KIO 468/12

  Orzeczenia KIO, 21-03-2012

  ... nr 159 o treści: „Czy biorąc pod uwagę zapis z tabeli technicznej pkt 2 oraz późniejsze wyjaśnienia do SIWZ Zamawiający dopuści stół operacyjny z kołami minimalnie wystającymi poza obrys niemonolitycznej podstawy i kolumny? Prosimy zauważyć iż proponowane...

 • KIO 431/12

  Orzeczenia KIO, 14-03-2012

  ... odwołujący wniósł w trybie określonym w art. 38 ust 1 ustawy, za pośrednictwem poczty elektronicznej, zapytania do SIWZ. Zakres wniesionych zapytań dotyczył opisu przedmiotu zamówienia bowiem dokonany przez Zamawiającego opis wskazywał na wyroby i ich...

 • KIO 400/12

  Orzeczenia KIO, 09-03-2012

  ... w art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. W uzasadnieniu wskazano, że zgodnie z pkt III.1.5) SIWZ, Zamawiający wymagał, aby do oferty została załączona „opłacona polisa, a w razie jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od...

 • KIO 388/12

  Orzeczenia KIO, 07-03-2012

  ...kontroli i kalibracji w zakresie odczynników immunochemicznych i biochemicznych określonych w załączniku nr 5 i nr 2 do siwz. Odwołujący wskazał również, że w zakresie parametru HIV Combo – ten odczynnik także został niedoszacowany, albowiem dla codziennej...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij