• KIO 86/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ... z załącznikami z dnia 6 grudnia 2016r., wezwania Zamawiającego do wyjaśnień z dnia 13 grudnia 2016r. i odpowiedzi na te wyjaśnienia wraz z załącznikami z dnia 13 grudnia 2016r., zawiadomienia o wyniku postępowania z dnia 4 stycznia 2017r., odpowiedzi na...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... w trybie art. 26 ust 3 i 4 ustawy Pzp do wyjaśnienia, jaka była wartość budowy fontanny. Na wezwanie to Konsorcjum 18 w... 4 ustawy Pzp, Zamawiający wezwał Konsorcjum między innymi do wyjaśnienia jaka była wartość budowy 33 fontanny. Odpowiedzi na powyższe ...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ...G. W podanych przez T. (pismo z dn. 01.06.2017) i G. (pismo z dn. 06.06.2017) wyjaśnieniach udzielonych na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, nie ma potwierdzenia wymaganej przez Zamawiającego akwizycji min.128...

 • KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... lub niedbalstwa wykonawcy. W przedmiotowej sprawie nie ma podstaw by przypisać te cechy działaniu konsorcjum Energopol. Wskazują na to wyjaśnienia konsorcjum Energopol z dnia 6.09.2017 r., w których wskazano, że działał on w przekonaniu, że obiekty na...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... przez T. w porównaniu do wartości zamówienia oraz w stosunku do cen zaoferowanych przez pozostałych wykonawców. 60 Wykonawca T. złożył wyjaśnienia pismem z dnia 30 czerwca 2017 r. Na kolejne wezwanie z dnia 12 lipca 2017 r., wykonawca T. złożył dodatkowe...

 • T-601/16

  Orzeczenia ETS, 26-10-2017

  ... w ramach zarzutu pierwszego, zawartych w załącznikach B.15 i od B.19 do B.28, nie może stanowić wyjaśnienia, nawet niewystarczającego, w kwestii sposobu, w jaki organ powołujący ocenił osiągnięcia skarżącego w trakcie postępowania w sprawie awansu w...

 • KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ... że oferta nie jest kompletna. 15 Nie jest potwierdzeniem spełnienia tego wymogu oświadczenie Odwołującego złożone w wyjaśnieniach, po złożeniu ofert, wskazujące, że wytrząsarka zostanie dostarczona wraz z pierwszą dostawą odczynnika do oznaczania witaminy...

 • C-198/16 P

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  ...Z końcowego protokołu z oceny oferty skarżącej z dnia 19 grudnia 2012 r. wynika, że komisja przetargowa przeanalizowała jej wyjaśnienia i stwierdziła w szczególności pokrywające się ze sobą przydziały personelu do głównych i dodatkowych zadań, co nie było...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... do zarzutu nr 2: Zamawiający wskazał, iż, w tym zakresie zwracał się po pierwsze o opinię biegłego, po drugie o wyjaśnienia do wykonawcy, a po trzecie o informację od wystawcy referencji. Z treści wszystkich tych dokumentów wynika, iż przedstawiona przez...

 • KIO 2041/17

  Orzeczenia KIO, 18-10-2017

  ...spełnia wymagania z pkt 56 Załącznika nr 4 do s.i.w.z.. W ocenie odwołującego, przystępujący podnosząc w wyjaśnieniach złożonych w wyniku wezwania zamawiającego, że przedmiotowy warunek graniczny dotyczy generatora, a w ślad za tym wskazując na właściwości...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ...potrzeb obliczenia kryterium cenowego przyjętego w pkt. 2.1 „podstawienia” wartości wyższych. Zamawiający nie wzywał obu wykonawców do wyjaśnienia ofert w tym zakresie, uznając zapewne, że treść załącznika nr 4 nie ma znaczenia normatywnego, bowiem stanowi...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...prawidłowym - proszę porównać z pkt Ad 3 poniżej). Konsorcjum I. pismem z dnia 3 sierpnia 2017 r. przedłożyło dalsze wyjaśnienia i dowody, które w ocenie Odwołującego, dalej nie potwierdzają, że zaoferowana przez Konsorcjum I. cena jest realna i rynkowa. W...

 • KIO 2040/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... j. i „INVESTPOL 700” Sp. z o.o. z prośbą w wyjaśnienia, gdyż pierwsza z tych firm została zarejestrowana 1 kwietnia 2015 r., zatem po...wyjaśnień co do firmy inwestora przystępujący przekazał wyjaśnienia zgodne z uzyskanymi bezpośrednio od zamawiającego. ...

 • KIO 2030/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...oraz art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. „Odwołujący nie zgadza się z ustaleniem Zamawiającego, iż udzielone przez niego wyjaśnienia dotyczące zaoferowanej ceny nie wykazały, iż nie jest ona rażąco niska. Treść udzielonych wyjaśnień wyklucza możliwość przyjęcia, że...

 • KIO 2023/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... zabezpieczenie w sytuacji zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. Również wyjaśnienia złożone przez ubezpieczyciela po terminie składania ofert nie mogą sanować błędnej gwarancji ubezpieczeniowej - jak stwierdziła Krajowa Izba...

 • KIO 2039/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... Lafrentz dla szacowania ceny oferty, ale w ogóle nie odnoszą się do powyższych kwestii. Jedyna kwota, jak znajduje się w wyjaśnieniach, to wskazanie, że w cenie za Biuro Konsultanta - 382.700 złotych mieści się cena wykonania zobowiązań wskazanych w pkt...

 • KIO 2021/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... z zaworem jednokierunkowym, na drugim końcu kolec z odpowietrznikiem”; II. W odpowiedzi na pytania nr 18 i 19, Zamawiający udzielonymi wyjaśnieniami z dnia 15.05.2017 r., dopuścił również, w pozycji 1 i 2 pakietu 2, linię boczną bez odpowietrzenia, oraz...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... Izby, nie można przypisać takiego charakteru. Tym samym Zamawiający wykazał, iż nie było zasadnym występowanie przez niego do Konsorcjum o wyjaśnienia, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Fakt sporządzenia przez tego wykonawcę ww. pisma z dnia 21...

 • KIO 1998/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... oferty z siwz ma charakter zasadniczy, przedmiotowo istotny i nieusuwalny. Zamawiający nie może w tym przypadku zastosować procedury wyjaśnienia treści oferty ani jej poprawienia na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. Kosztorys ofertowy stanowi element...

 • KIO 2034/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...samohamownego, np. w zakresie wymaganej ilości zapór. Pismem z 03.07.2017 r. Zamawiający wezwał Odwołującego m.in. do wyjaśnienia tej kwestii, stwierdzając, że w złożonej ofercie „brak jest dokumentów dotyczących zapory przedniej i tylnej”, a „SIWZ określa...

 • KIO 2016/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  .... P. zaoferował marżę czy upust, zamawiający wskazał, iż w toku niniejszego postępowania nie skierował do wykonawcy A. P. wezwania do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 ust. 1 ustawy P.z.p. Wykonawca ten nie składał w tym przedmiocie jakichkolwiek...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... 30 stycznia 2007 r. sygn. akt XIX Ga 3/07). Zamawiający samodzielnie decyduje, czy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia w konkretnej sytuacji. Obecnie zamawiającemu musi „wydawać się”, że zaoferowana cena jest rażąco niska i jednocześnie musi „budzić...

 • KIO 2035/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... do słuchawek w ilości 200 szt. w zestawie oraz 40 zestawów tych gąbek. Jak wynika z powyższego, składając przedmiotowe wyjaśnienia Odwołujący wskazał, że wykona całą usługę, w okresie 36 miesięcy za pomocą 250 par słuchawek wyposażonych w 250x20 + 200x40...

 • KIO 2019/17

  Orzeczenia KIO, 11-10-2017

  ... żadnego komentarza, jak się zdaje zajmując stanowisko, iż pierwsze wyjaśnienia (z dnia 10.07.2017 r.) pozostają w tej ...obiektem nie ujętym ani w wycenie (a w ślad za tym w wyjaśnieniach dotyczących rażąco niskiej ceny), ani co za tym idzie nie obejmuje ...

 • KIO 2028/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...brak, co do zasady, uzasadniać będzie twierdzenie o rażąco niskiej ceny oferty. Skład orzekający, po zapoznaniu się z wyjaśnieniami złożonymi przez Wykonawcę S, stwierdził – co przyznał sam Przystępujący – że poczynił on wprawdzie ryzykowne założenie co do...

 • KIO 2033/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... się mocą w zakresie 750-1500 W z zastrzeżeniem, że w wersji Duo posiada ograniczenie mocy do 1350 W. Wykonawca w wyjaśnieniach z dnia 7.09.2017 r. wskazał na zgodność zaoferowanego spektrometru wyposażonego w półprzewodnikowy generator mocy działający z...

 • KIO 2003/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ..., d) art. 26 ust. 3 i 4 Pzp przez niedokonanie przez zamawiającego wezwania do złożenia prawidłowego dokumentu lub do wyjaśnienia okoliczności związanych z brakiem wymaganych uprawnień przez Pana J. S. na dzień złożenia oferty oraz przyjęcie, że dokument...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... umowy i Zamawiający udzieli w tej sprawie odpowiedzi po podpisaniu umowy. Powyższa odpowiedź nie dała jednak Odwołującemu wyjaśnienia tej istotnej kwestii. Odwołujący pismem z dnia 05.09.2017 r. poinformował Zamawiającego, że kwestia możliwości wstępu...

 • KIO 2005/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ..., jednocześnie zwiększy się cena za rozplantowanie powierzchni gruntu, mimo że ta ostatnia powinna pozostać niezmienna,  w wyjaśnieniach konsorcjum W.-B. niezasadnie podano cenę jednostkową plantowania powierzchni gruntu w wysokości 23,66 zł, podczas gdy...

 • KIO 2004/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... z tym podlega pod art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Istotą w przedmiotowym postępowaniu jest to, że w wyniku wyjaśnienia Odwołującego nie pojawiły się żadne nowe treści oferty. Wszystkie niezbędne informacje znajdowały się od samego początku w ofercie. Dawało to...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij