• KIO 331/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  ... określone w rozdziale III pkt. I .3.2.9 SIWZ. W odpowiedzi na powyższe wezwanie Przystępujący złożył wyjaśnienia, w których poinformował, że zdanie egzaminu Core Spring jest równoznaczne z posiadaniem certyfikatu Spring Professional Certification, którego...

 • KIO 277/19

  Orzeczenia KIO, 04-03-2019

  ...o. z siedzibą w Opolu. Krajowa Izba Odwoławcza, uwzględniając dokumentację postępowania, dokumenty zgromadzone w aktach sprawy i wyjaśnienia złożone na rozprawie przez strony, ustaliła i zważyła co następuje. Na wstępie Izba ustaliła, że odwołujący spełnia...

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ... na konkretnym nośniku (w konkretnej formie, tu: elektronicznej) stanowi oryginał. 26 Nie wydaje się wymagać szczególnie obszernego wyjaśnienia oczywisty fakt, że aby być „kopią czegoś”, najpierw musi istnieć oryginał. Kopia oferty zatem byłaby dokumentową...

 • I C 505/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-02-2019

  ... Dyrektora prowadzącego Archiwum na rozprawie w dniu oraz w dniu 6 lutego 2019 r. k. 1073v-1074v, z powołaniem na wyjaśnienia złożone na rozprawie w dniu 13 września 2017 r. k. 922-924). Występujące wcześniej i aktualnie przecieki zostały spowodowane...

 • KIO 137/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia została uregulowana w art. 38 Pzp. Przepis art. 38 Pzp. wyraźnie rozróżnia wyjaśnienia do SIWZ od zmiany treści SIWZ. Wyjaśnianie i zmiana treści SIWZ co do zasady są czynnościami o odmiennym celu...

 • KIO 185/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ...43, 44, 46,48,50, 51, 53, 55, 57, 61 i 68 są stronami tytułowymi, 2. str. 30-38 Wyjaśnienia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa -zawierają definicję tajemnicy przedsiębiorstwa, wybrane tezy z orzecznictwa i doktryny oraz ogólne informacje odnoszące się do...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... o nieracjonalną i odbiegającą od praktyki rynkowej liczbę zgłoszeń i ryzyka. 15 Wywodzi, że nawet, jeżeli Softiq w swoich wyjaśnieniach wyjaśnił, dlaczego przyjął tak niską cenę za świadczenie tej Usług w ramach tej Grupy Usług i Zamawiający uznał je za...

 • KIO 116/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... to typ będzie wynikał wprost z treści wymagania.” Podstawą wyceny będzie zatem typ danej operacji. Izba przyjęła także wyjaśnienia Zamawiającego, iż: „niezależnie od możliwości jego ustalenia, zakres Katalogu Standardów nie pozwala wnioskować o zakresie i...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... tym przedmiocie, pozostawiając swoje stanowisko gołosłownym i nie podejmując nawet próby polemiki z szerokimi i rzeczowymi wyjaśnieniami zamawiającego. W zakresie twierdzeń odwołującego, iż doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji inwestycji w oparciu o...

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ..., z którą następnie zgodził się Odwołujący, Zamawiający przedstawił dopiero na rozprawie, z drugiej strony jednak strony w celu wyjaśnienia tej kwestii Odwołujący mógł skorzystać z uprawnienia przewidzianego w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, tj. mógł zwrócić...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ... pisma należy uznać, że Odwołujący należycie wykazał tym samym swoją rzetelność. Należy podkreślić, że Zamawiający bezpodstawnie ocenił wyjaśnienia Wykonawcy jako niemożliwe do wykazania jego rzetelności. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp - Zamawiający powinien...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ...w sposób nieprawidłowy. Dodatkowo wskazał, że tłumaczenie nie zawiera oczywistej omyłki pisarskiej, którą można by było łatwo sprostować. Wyjaśnienia treści tego dokumentu nie mogą być prowadzone również na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, ponieważ...

 • XII C 2242/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-01-2019

  ...sprawie dokumentów. Mając na uwadze powyższe uznać należało, że przeprowadzenie rzeczonego dowodu nie było niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy i prowadziłaby jedynie do znaczącego przedłużenia postępowania w sprawie. Sąd zważył, co następuje...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...wykluczeniu go z postępowania, odrzuceniu jego oferty oraz unieważnieniu postępowania. W uzasadnieniu czynności wykluczenia podał, że wyjaśnienia udzielone w piśmie z dnia 20 grudnia 2018 r. są niewiarygodne i nierzetelne oraz nie potwierdzają okoliczności...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... podkreślić, iż poprzestanie na samym odwołaniu się do orzecznictwa, bez jego odniesienia do konkretnych postanowień umownych i wyjaśnienia dlaczego właśnie kara na tak ustalonym poziomie jest karą wygórowaną i to w sposób rażący, nie jest wystarczającym...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... przez min. 8 godzin.” Na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień, wykonawca Aesculap Chifa Sp. z o.o. przedłożył Zamawiającemu w wyjaśnieniach z dnia 4 grudnia 2018 r. Opinię inżynieryjną opracowaną przez dr inż. J. S. Opinia ta, jak wynika z jej...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... dla niej zamawiający - o szerokości 600 mm. Przy tym, niezgodności tej nie można konwalidować. Ewentualne wyjaśnienia udzielone przez wykonawcę musiałyby prowadzić do zmiany treści oferty. Odnośnie niezgodności zaoferowanych przez wykonawcę Decsoft S.A...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...najlepszego ich spełnienia nastąpi podczas całego procesu projektowania. Co do samych zgłoszonych w odwołaniu zarzutów Izba przyjęła wyjaśnienia Zamawiającego i Przystępującego SBS złożone w trakcie postępowania odwoławczego i uznała, że w pracy nie ma wad...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... osoby Pani J. P. . W związku z tym prawidłowo zachował się Zamawiający, który 31 wobec zaistniałych wątpliwości podjął próbę ich wyjaśnienia i skierował do wykonawcy Fundamenti wezwanie na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp. W związku z tym Izba uznała za...

 • KIO 48/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... informacja dla Torpolu ewidentnie była myląca – cenowo był tańszy. Kolejne postąpienia przebiegały prawidłowo.”. Powyższe wyjaśnienia oznaczają – według zapatrywania Izby - przyznanie okoliczności, że Zamawiający przekazał Odwołującemu mylnie informację o...

 • KIO 31/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... zastosowanie przez zamawiającego odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp możliwe jest jedynie w sytuacji niemożliwości wyjaśnienia treści oferty i potwierdzenia w ten sposób jej zgodności z treścią SIWZ – na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, z...

 • KIO 42/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ...* oraz 20 03 03. W odpowiedzi na przedmiotowe wezwanie, złożonej 27 grudnia 2018 r., wykonawca złożył wyjaśnienia, w których wskazał, że postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie precyzują, w jakim zakresie uczestnik powinien przedłożyć...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... art. 14 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez konsorcjum pomimo tego, że złożone przez to konsorcjum wyjaśnienia wraz z dowodami nie dają podstaw do oceny, że oferta ta nie zawiera rażąco niskiej ceny, 4. art. 8 ust...

 • KIO 30/19

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  .... 26 ust. 3 ustawy Pzp, do złożenia wyjaśnień w tej sprawie. Pismem z dnia 3 stycznia 2019 r. odwołujący złożył wyjaśnienia o następującej treści: „Powołując się na art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy o zamówieniach publicznych, oświadczenie składane do przetargu...

 • KIO 2710/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... precyzyjnego i dostatecznego uzasadnienia wezwania do złożenia wyjaśnień z dnia 19 grudnia 2018 r., tj. zaniechanie wyjaśnienia których dokumentów dotyczyło oraz z czego wynikały wątpliwości Zamawiającego co do dokumentów złożonych przez Odwołującego 4...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, przesłanka zastosowania art. 24 ust. 8 Pzp nie zmaterializowała się. Odwołujący złożył stosowne wyjaśnienia w momencie, gdy zapoznał się z odpowiedzią Zamawiającego na odwołanie TPF w sprawie o sygn. akt: KIO 1319/18 i zauważył...

 • KIO 15/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... same w sobie sprzeczne z art. 86 ust. 4 i art. 90 uPzp. Gdyby bowiem ustawodawca stał na stanowisku iż wyjaśnienia ceny rażąco niskiej zawsze powinny być utajnione w całości dałby temu wyraz w treści cytowanych przepisów. Następnie analizie należy poddać...

 • KIO 2617/18

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ...99 %. W dniu 15.11.2018 r. Wykonawca ECO złożył wyjaśnienia oświadczając, że w przypadku zadań częściowych nr 2 i 8 ...do odśnieżania lub kierowcy ciągnika rolniczego. W tym zakresie wyjaśnienia Wykonawcy ECO należy uznać za nieprawdziwe i nie uzasadniające ...

 • KIO 27/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... jakiegokolwiek wynagrodzenia. Dostrzeżenia wymagało także, że schronisko w Kościerzynie, do którego zgodnie z ofertą i wyjaśnieniami odwołującego miały trafiać zwierzęta w ramach realizacji zamówienia publicznego, jest własnością OTOZ Animals. Co istotne...

 • KIO 2672/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... art. 90 ust 1a pkt 1) ustawy Pzp w tym stanie faktycznym Zamawiający był zobowiązany do zwrócenia się o stosowne wyjaśnienia, ponieważ wypełnione zostały przesłanki opisane w art. 90 ust. 1a pkt 1) ustawy Pzp tj. całkowita cena oferty była niższa...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij