• KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... wyjaśnień (art. 26 ust. 3 i 4 Pzp, art. 87 ust. 1 Pzp), a, w przypadku nieuzupełnienia lub nie 17 wyjaśnienia, wykluczenie z powodu niespełnienia warunków udziału w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp) lub nieprzyznanie dodatkowych punktów w...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ... KIO 1057/18 7 otrzyma za wykonanie umowy wynagrodzenie ryczałtowe, to nie powinny być brane pod uwagę jego wyjaśnienia w zakresie rozwiązań technicznych i elementów treści oferty mających wpływ na cenę, ponieważ szczegółowe rozwiązania projektowe zostaną...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... opcji zakupu, która może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy 16 Pzp, wezwał do wyjaśnienia, jaki jest tytuł prawny, pozwalający na użytkowanie przez MPK - Łódź sp. z o.o. tych urządzeń - nie chodzi...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ..., na minimum 7) osób. Zarówno 14 jak i 7 są to wielkości zgodne z wymaganiami zamawiającego, a doprecyzowanie w wyjaśnieniach, że jest to minimum, nie oznacza że będzie mniej niż 14. Reasumując, w pełni popierając stanowisko przystępującego, stwierdzić...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) o wyjaśnienia, celem udowodnienia, że udział w przygotowaniu postępowania tego wykonawcy nie zakłóci konkurencji; w pozostałym zakresie zarzuty nie potwierdziły się...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... Zamawiającego: a) Oferta KAWA.SKA Sp. z o.o.: I/3: - niezastosowanie art. 90 ust. 1 Pzp - wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w zakresie części zamówienia polegającej na kalkulacji ceny za szkolenie. W przypadku nie złożenia wyjaśnień lub złożenia...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ...powoduje (co wydaje się nielogiczna już na pierwszy rzut oka) zawyżanie punktacji oferty gorszej cenowo (droższej). W celu wyjaśnienia tego paradoksu Odwołujący posługuje się następującym przykładem: Cena oferty firmy A 100 zł Ilość punktów firma A 100/100...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... dla obiektu 1,24 m – grubość belki 1,0 m wraz z grubością nadbetonu 0,24 m (konstrukcja opisana w wyjaśnieniach Polaqua), że wymagana minimalna skrajnia nie została zachowana w ofercie. Natomiast i tym razem zamawiający akceptuje taki stan rzeczy mówiąc...

 • KIO 781/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... o odpowiednich kwalifikacjach wymienionych w części VI pkt 1-8 i 10 załącznika nr 1 do SIWZ, zamawiający wzywa wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty, czy dołączony wykaz na str. 43-44 oferty obejmuje pracowników zgodnie z częścią VIII ust. 3 pkt 3) SIWZ...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... robót – co wpisuje się w hipotezę art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. 33 Izba uznała jednakże za prawdopodobne wyjaśnienia Odwołującego, w kontekście dwóch przeczących sobie dowodów odnoszącym się do odcinków na których p. S. K. pełnił funkcję w ramach...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... Sp. z o.o. oraz Corimp Sp. z o.o. nie prowadzą do zakłócenia konkurencji, jedynie potwierdzają istnienie takich powiązań. Wyjaśnienia złożone przez firmę Remondis Sp. z o.o. nie tylko nie czynią zadość wezwaniu Zamawiającego, ale zawierają jedynie jeden...

 • KIO 677/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  ... 30 dni gwarantowanych przez Prawo telekomunikacyjne do 14 dni. c) Kara umowna brak realizacji wniosku o zmianę Odwołujący twierdził, że wyjaśnieniami do treści SIWZ (odpowiedzi na pytania od 2 do 6) z dnia 9 kwietnia 2018 r. do § 14 wzoru umowy...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... omyłki rachunkowe w kolumnach 9 i 12 na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp. Bazował przy tym na wyjaśnieniach Hyundai i złożonym po terminie składania ofert nowym zmienionym FCS, w których wykonawca ten obniżył ceny jednostkowe wszystkich szkoleń (kolumna...

 • KIO 670/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ..., oferty Przystępującego dla pakietu 6 wraz z materiałami informacyjnymi, wezwań do wyjaśnień z 13 i 16.03.2018 r. oraz wyjaśnienia z 14 i 19.03.2018 r. z dołączonymi do pierwszych z nich dwoma oświadczeniami producenta wraz z tłumaczeniem. Nadto...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...dnia 2 marca 2018 r. wezwał Konsorcjum firm do wyjaśnienia konkretnych pozycji kosztorysu ofertowego złożonego w ofercie Wykonawcy, tj...zastosowało rażąco niskie stawki. W odpowiedzi konsorcjum firm złożyło wyjaśnienia z dnia 6 marca 2018 r. w których bardzo...

 • KIO 669/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... nie zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ i określenie podstaw do kalkulacji ceny. Zauważyć należy, że wyjaśnienia treści SIWZ mają na celu usunięcie wątpliwości wykonawców co do jej interpretacji. Brak jest podstaw do twierdzenia, że...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...2018 r. zwrócił się do ELEKTROTIM S.A. o wyjaśnienia na temat zaoferowanego przewodu YDY (załączając pismo Odwołującego z dnia... że zaoferował kabel N2XH-J 3x2,5 RE 0,6/1,0kV. Wyjaśnienia ELEKTROTIM S.A., zdaniem Odwołującego, nie pozwalają jednak na uznanie...

 • KIO 641/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...podniósł, że w świetle art. 90 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający miał nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek zastosować procedurę wyjaśnienia ceny. Zauważył przy tym, że Zamawiający nie może korzystać z tej procedury niejako tylko dla formalizmu, tj. wówczas gdy...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... 13 marca 2018 r. Zamawiający wezwał Konsorcjum IDS - BUD w trybie art. 26 ust 3 ustawy pzp, do jednoznacznego wyjaśnienia zakresu robót wykonywanych w ramach roboty wskazanej w poz. 1 Wykazu robót budowlanych przedstawionego przy piśmie z dnia 06 marca...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ..., ani też nie jest nazbyt wygórowane w stosunku do faktycznych potrzeb wykonawcy. Zgodnie bowiem z wyjaśnieniami Konsorcjum N dysponowanie przez nie kadrą wysoko kwalifikowanych pracowników posiadających wieloletnie doświadczenie zdobyte w trakcie...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... 8 skierowane w równoważny sposób do wszystkich oferentów znajdujących się w takiej samej sytuacji i powinno dotyczyć wszystkich wymagających wyjaśnienia punktów oferty (zob. wyroki: z dnia 29 marca 2012 r., SAG ELV Slovensko i in., C-599/10, EU:C:2012...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... na powyższe czynności do 12.03.2018 r. Sygn. akt: KIO 679/18 27 W wyznaczonym terminie Odwołujący złożył następujące wyjaśnienia. Członek konsorcjum odpowiedzialny za renowację stolarki otworowej w Zamku w Łańcucie wyjaśnił, że od ponad 20 lat zajmuje się...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... - nie sposób oprzeć się wrażeniu, że założenie to zostało przyjęte a priori i wynika z faktu, że są to wyjaśnienia własne wykonawcy. 3. Rażąco niska cena - brak wezwania. Zdaniem wykonawcy Budimex przede wszystkim należało wskazać, że cena Konsorcjum...

 • KIO 653/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ..., w szczególności ogłoszenie o zamówieniu, specyfikację istotnych warunków zamówienia, ofertę złożoną przez Odwołującego wraz z wyjaśnieniami, informację Zamawiającego z dnia 26 marca 2018 r. o wykluczeniu Odwołującego z postępowania oraz odrzuceniu jego...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  ...metody wyceny w kosztorysach, jednakże nie dopuścił dowolnych zasad sporządzania takowych kosztorysów. Zgodnie z wieloma wyjaśnieniami treści SIWZ kosztorys załączony do oferty musiał być szczegółowy, nie uproszczony. Zasady kosztorysowania obowiązujące na...

 • KIO 661/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... wykonanych dostaw jako kryterium posiadania odpowiedniego doświadczenia, nie obejmowało dostawy hali namiotowej, ale produktu innego rodzaju, - wyjaśnienia Wykonawcy, co do spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.1.3. rozdziału...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... z pisma Zamawiającego z 7 listopada 2017 r. i odpowiedzi na to pytanie, zakładając, że chodzi właśnie o tę odpowiedź. Wyjaśnienia z 28 listopada 2017 r. (stanowiące odpowiedź na pismo Zamawiającego z 7 listopada 2017 r.) zajmują 73 strony i zawierają...

 • KIO 650/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... Odwołującego – w zakresie punktu 2 tiret 5 i 7 odwołania, a także w zakresie oferty Przystępującego – co do braku wyjaśnienia jej treści i w konsekwencji bezzasadnego jej nieodrzucenia z uwagi na niezgodność z treścią SIWZ, a także w zakresie zaniechania...

 • KIO 652/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... zwracał się z wnioskiem o udzielenie informacji w tym zakresie i w str. 5 odpowiedzi uzyskał jedynie ustne wyjaśnienia od przedstawiciela Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, które zaprezentował Zamawiającemu. Zamawiający pismem z dnia 27 marca 2018 r...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  .... 7 ustawy P.z.p. poprzez ponowne zwrócenie się do Promost i ZDI o złożenie wyjaśnień, podczas gdy pierwsze złożone wyjaśnienia nie zawierały odpowiedzi na wszystkie zadane przez zamawiającego pytania oraz były ogólnikowe; 7. naruszenie art. 7 ust. 1 i 3...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij