• KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... zaś od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia. Na okoliczność tę powołał się Przystępujący w swoich wyjaśnieniach, co świadczyło o tym, iż zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia i złożył ofertę odpowiadającą wymagania Zamawiającego...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp w zakresie elementów wskazanych w Formularzu ofertowym. Zgodnie z wezwaniem do wyjaśnienia treści złożonej oferty z 19.04.2018 r., Odwołujący zobligowany był wskazać miejsce w złożonej ofercie, z którego wynika, iż...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...o. z siedzibą w Kijowie; 7. wezwania Odwołującego do wyjaśnienia dokumentów podmiotowych w zakresie warunku z Rozdziału XI ust. 2... z 27 czerwca 2018 r.; 8. wezwania Odwołującego do wyjaśnienia dokumentów podmiotowych w zakresie warunku z Rozdziału XI ust. 2...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... o oddalenie w odwołania. Krajowa Izba Odwoławcza, uwzględniając dokumentację postępowania, dokumenty zgromadzone w aktach sprawy i wyjaśnienia złożone na rozprawie przez strony, ustaliła i zważyła, co następuje. Na wstępie Izba ustaliła, że odwołujący...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ..., przedmiotowy zarzut uznała za niezasadny. 24 Izba podkreśla, że Zamawiający zobowiązany jest do wyczerpującego wyjaśnienia przesłanek dokonanego rozstrzygnięcia oraz jednoznacznego wskazania wszystkich podstaw, na których oparł decyzję o wykluczeniu...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... 2 Pzp. Odwołujący wskazał, że kluczowym powodem wystąpienia o wyjaśnienia do Atende była kwestia podwykonawstwa w. ww. zakresie i brak...art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, do złożenia wyjaśnienia, czy wykonawca uwzględnił w ofercie wymagania SIWZ dotyczące migracji...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ..., wezwania Wykonawcy A z 13 czerwca 2018 r. do wyjaśnienia treści oferty i rażąco niskiej ceny, wyjaśnień Wykonawcy A z... nie zachodziły podstawy do obligatoryjnego wezwania Wykonawcy A do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Wezwanie takie (pismo z 13 ...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  .... z o.o. i to właśnie dla tego Wykonawcy Pan D. A. świadczył usługi. (...)”. Zamawiający po zapoznaniu się z w/w wyjaśnieniami uznał, że p. D. A. wskazany na funkcję Specjalisty ds. roszczeń (Podkryterium 2.4). posiada doświadczenie w zakresie wymaganym...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... P.z.p. oraz art. 7 ust. 1 i ust.3 ustawy P.z.p.. 2) przystępujący wskazali w swoich wyjaśnieniach, iż złożenie wspólnej oferty było uzasadnione takimi czynnikami jak: minimalizacja ryzyk w związku z zaangażowaniem w inne przedsięwzięcia (planowany termin...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... być dokonana w sposób obiektywny i w każdej sytuacji odrębnie (na drodze sądowej). W ocenie składu orzekającego Izby wyjaśnienia zaprezentowane przez zamawiającego w toku rozprawy w dniu 6 lipca 2018 roku, a dotyczące powodów wprowadzenia do Subklauzuli...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... zadania dotyczące dróg i obejmujące roboty budowalne dotyczące dróg. Zamawiający w treści IDW po punkcie 9.2.11. zawarł wyjaśnienia dotyczące sformułowanych warunków w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, wskazując m.in. w lit i), że pojęcie „droga...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ..., że w ramach wykazania, o którym mowa w przepisie art. 8 ust. 3 Pzp Przystępujący M zobligowany był do wyjaśnienia, popartego ewentualnie dowodami, które konkretnie informacje i w jaki sposób wpływają na wzmocnienie, bądź osłabienie jego pozycji rynkowej...

 • KIO 931/18, KIO 935/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ... udziału w Postępowaniu określonych w pkt 6.13.1 JDW ewentualnie 3) art. 26 ust. 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wyjaśnienia okoliczności mających znaczenie dla oceny spełnienia warunków udziału w Postępowaniu a w konsekwencji: 4) art. 7 ust. 1 ustawy Pzp...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ... błędy w wyliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz 89 ust. 1 pkt 6 ustawy). Zamawiający zanegował wyjaśnienia wykonawcy w których ten przyznał, iż uzupełnił formularz ofertowy oraz załącznik 5e zgodnie z wytycznymi zamawiającego jednakże prognozuje, że...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... wyjaśnień (art. 26 ust. 3 i 4 Pzp, art. 87 ust. 1 Pzp), a, w przypadku nieuzupełnienia lub nie 17 wyjaśnienia, wykluczenie z powodu niespełnienia warunków udziału w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp) lub nieprzyznanie dodatkowych punktów w...

 • KIO 1080/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ... odwołaniu. Załączono: Pismo wykonawcy nr 58/2018 z dnia 26.04.2018, Wezwanie zamawiającego nr 2189/2018 z 08.05.2018 do wyjaśnienia treści oferty, Pismo wykonawcy nr 60/2018 z dnia 09.05.2018 r. Zamawiając w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ... KIO 1057/18 7 otrzyma za wykonanie umowy wynagrodzenie ryczałtowe, to nie powinny być brane pod uwagę jego wyjaśnienia w zakresie rozwiązań technicznych i elementów treści oferty mających wpływ na cenę, ponieważ szczegółowe rozwiązania projektowe zostaną...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... opcji zakupu, która może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy 16 Pzp, wezwał do wyjaśnienia, jaki jest tytuł prawny, pozwalający na użytkowanie przez MPK - Łódź sp. z o.o. tych urządzeń - nie chodzi...

 • KIO 922/18, KIO 928/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ....2 - że odwołujący omyłkowo nie wymienił SIEM w formularzu ofertowym. W takim przypadku zamawiający powinien był zwrócić się o wyjaśnienia do wykonawcy oraz dokonać poprawienia omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Należy przy tym zauważyć...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...) Zysk (Z): 77,26 zł (wyliczone jako 6%*KB). 9. Z kolei cena wykonania jednego gwiazdobloku 5t w wysokości (po wyjaśnieniach dotyczących ceny) powinna wynosić wg CMC Ravenna 1.133,99 zł (str. 112 Wyjaśnień dot. ceny) kształtują następujące elementy: Koszty...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  .... Natomiast jeśli chodzi o karę umowną opisane w § 13 ust. 2 wzoru umowy to Izba za przekonywujące uznała wyjaśnienia Odwołującego, który podnosił, że Zamawiający zakreślił i tak dosyć krótki termin na oddanie do użytku zamawiającego sieci PIP WAN...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) o wyjaśnienia, celem udowodnienia, że udział w przygotowaniu postępowania tego wykonawcy nie zakłóci konkurencji; w pozostałym zakresie zarzuty nie potwierdziły się...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ..., na minimum 7) osób. Zarówno 14 jak i 7 są to wielkości zgodne z wymaganiami zamawiającego, a doprecyzowanie w wyjaśnieniach, że jest to minimum, nie oznacza że będzie mniej niż 14. Reasumując, w pełni popierając stanowisko przystępującego, stwierdzić...

 • KIO 965/18

  Orzeczenia KIO, 04-06-2018

  ... Zamawiający powziął wiedzą, iż nie wszystkie zaoferowane funkcjonalności działają w sposób prawidłowy, czemu dał wyraz żądaniu wyjaśnienia treści oferty skierowanej do Wykonawcy w dniu 24 kwietnia 2018 r., gdzie wskazano, iż wymogiem Zamawiającego...

 • KIO 941/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... kwestionował treści SIWZ w postępowaniu lub nie wskazywał, że jest niekompletna, jak również nie składał zapytań dotyczących wyjaśnienia jej treści. Wydaje się, iż to Odwołujący, skoro wiedział, iż samodzielnie nie spełnia warunków udziału w postępowaniu...

 • KIO 933/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... zaniechał wezwania do wyjaśnień w zakresie elementów ceny. Okoliczność braku zmaterializowania się przesłanek wszczęcia obligatoryjnej procedury wyjaśnienia poziomu ceny nie zwalniała Zamawiającego z jej przeprowadzenia, o ile cena lub jej istotne części...

 • KIO 852/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...na poniesione koszty magazynowania oczyszczaczy (z dokumentów wynika, iż rozładunek w Zamościu nastąpił w dniu 26 stycznia 2018 r., a wyjaśnienia złożone zostały z datą 16 kwietnia 2018 r., tj. 80 dni, 155 szt.). Dalej Zamawiający wskazał, że wykonawca nie...

 • KIO 953/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... z dnia 5 sierpnia 2016 r. dotyczące „blatu z płyty HPL, laminatu lub sklejki”. Wykonawca dołączył własne wyjaśnienia w odniesieniu do tego dokumentu oraz Regulamin Wydawania Atestów Higienicznych i Świadectw Jakości Zdrowotnej Narodowego Instytutu Zdrowia...

 • C-54/17

  Orzeczenia ETS, 31-05-2018

  ... w sytuacji „kolizji”. Można stwierdzić, że zmierza się na jej podstawie do zaradzenia patologii systemu, a nie do wyjaśnienia jego fizjologii. 99.      W odniesieniu do tego skrajnego rozwiązania – które, powtórzę, nie jest jedynym ani nie musi być...

 • KIO 920/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...wezwania z 17 kwietnia 2018 r., wezwania zamawiającego skierowane do przystępującego do złożenia wyjaśnień z 19 kwietnia 2018 r., wyjaśnienia przystępującego z dnia 20 kwietnia 2018 r., zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 26 kwietnia 2018 r...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij