• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ....”), pomimo że dokonanie tego wyboru narusza przepisy ustawy Pzp, - zaniechania odrzucenia przez Zamawiającego oferty wykonawcy B., pomimo iż wyjaśnienia dotyczące wyliczenia ceny, a złożone przez wykonawcę B. w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, z uwagi na...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...Zamawiający wskazuje bowiem: „Przez modyfikację i rozszerzenia metody PF IFPUG rozumie się zasady, wzorce i wyjaśnienia zawarte w dokumencie „Podręcznik stosowania metody Punktów Funkcyjnych IFPUG w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa" (dalej...

 • KIO 1935/18, KIO 1948/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... wynikającym z potrzeb powstałych w danym momencie realizacji Usługi Modyfikacji. Obojętnym dla rozstrzygnięcia były zatem wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące podstawy szacunków przyjętej dla wielkości 2500 PF. Niezależnie od zmienionej wielkości z 3000PF...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... zamawiającego na odwołanie, udzielonej w dniu 29 października 2018 roku oraz złożonymi oświadczeniami i wyjaśnieniami zamawiającego na rozprawie w dniu 30 października 2018 roku (pierwszym posiedzeniu). Przywołując dokumenty postępowania (specyfikacje...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ...rozwiał wątpliwości Zamawiającego. W ocenie Izby, Zamawiający nie powinien wybrać oferty wykonawcy do czasu, gdy złożone wyjaśnienia nie potwierdzą jednoznacznie, że wykonawca warunek spełnia. Nie można uznać, że rozwiały wątpliwości przedstawione w ramach...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ...oferty w zakresie wskazanym w treści orzeczenia Izby. Wykonawca T.S. pismem z dnia 21 września 2018 r. złożył stosowne wyjaśnienia w zakresie ceny oferty wraz z ofertą na wykonanie weryfikacji geodezyjnej na kwotę 3 960 zł brutto oraz zestawieniem średnich...

 • KIO 2141/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... 24 ust. 1 pkt 12 w zw. żart. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania METABEX do uzupełnienia/wyjaśnienia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp pomimo, że wykonawca ten w odpowiedzi na...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... ADABAS i Administratorów CICS nie ma żadnego znaczenia dla kosztów wynikających z ich zatrudnienia przez IBM. W ww. wyjaśnieniach IBM wykazał także jednoznacznie, że również stałe miejsce pracy tych osób nie generuje po stronie IBM dodatkowych kosztów -...

 • KIO 2041/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ... o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności polegających na wezwaniu Wykonawcy T-Mobile Polska S.A do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 ust. 1 Pzp oraz sprostowaniu omyłki w ofercie tego Wykonawcy na...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... Zamawiającego z dnia 14.09.2018 r. uzupełnił poprawiony dokument JEDZ oraz w drugim piśmie z tego samego dnia złożył wyjaśnienia związane z przesłanką wykluczenia określoną w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp zastrzegając je jako tajemnica przedsiębiorstwa...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... warunki licencjonowania: Licencja na 12 rdzeni procesora. W Tabeli 6 (Platforma sprzętowa), Przełącznik KVM: FUJITSU / Console switch KVM1116P. W wyjaśnieniach treści SIWZ z dnia 14 czerwca 2018 r. na pytanie nr 2 : Dotyczy: Zał. nr 1 do SIWZ - Opis...

 • KIO 2091/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... ust. 8 Pzp w związku z art. 24 ust. 9 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum, podczas gdy wyjaśnienia złożone w ramach procedury self-cleaning (samooczyszczenia) nie potwierdziły, że Konsorcjum jest wykonawcą rzetelnym i możliwym jest odstąpienie...

 • KIO 2021/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... Pomerania sp. z o.o. ul. Gdańska 36 w Szczecinie, zatem adres wprost wymieniony w koncesji. Te wyjaśnienia wystarczyły Zamawiającemu do uznania, że Odwołujący spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nigdy wcześniej nie artykułował wątpliwości...

 • KIO 2045/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... dopiero pismem nr 3756/18 z dnia 23 maja 2018 r. Zamawiający dokonał zmian w związku z udzielonymi w piśmie 3762/18 wyjaśnieniami informując, że dokonano zmian w załączniku nr 1.1 do SIWZ poprzez zmianę opisu w poz. 205 wymagając tektury makulaturowej...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... ten co do zasady miał być doradcą technicznym Zamawiającego również w trakcie postępowania. To że, jak pisze ITWH w wyjaśnieniach, Zamawiający „nie skorzystał” z tego doradztwa w czasie postępowania (mimo że miał na to podpisaną umowę) nie zostało w...

 • KIO 2028/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... do 1500 U/L -dla ALP do 1200 U/L Jednocześnie Zamawiający zaznaczył, że ww. wymagań co do liniowości nie zmieniają udzielone wyjaśnienia z dnia 13 sierpnia 2018 r. (pismo nr WSSz-NZp-431/18), w których Zamawiający wyraził (jak twierdzi) jedynie zgodę na...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... co do realności ceny w ofertach Symmetry i DECSOFT i zwróci się do tych Wykonawców z wnioskiem o szczegółowe wyjaśnienia. Zgodnie z wiedzą Odwołującego kwoty zaoferowane przez Wykonawców Symmetry i DECSOFT za Wdrożenie są nierynkowe i za niskie, aby...

 • KIO 2029/18, KIO 2075/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... Zamawiającemu udzielenia odpowiedzi na pytania nr 75, 764, 768, 1129 w odniesieniu do treści SIWZ; 3. nakazanie Zamawiającemu ponownego wyjaśnienia treści SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania nr 760, 762 1182, 1184, 1189, 1190, 1192, 1253 w taki sposób...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... za pismem z dnia 27 sierpnia 2018 roku stanowiącym w odpowiedź na wezwanie z dnia 21 sierpnia 2018 roku. Wyjaśnienia WODBUD zostały objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, co Zamawiający uznał za działanie skuteczne. Nie są zatem dostępne dla Odwołującego i w...

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... 7 ust. 1 Ustawy Pzp. Izba, analizując udzielone przez Odwołującego wyjaśnienia miała na uwadze treść wezwania z dnia 17 września 2018 r., ... w tym zakresie. Pomimo tak sformułowanego wezwania, wyjaśnienia złożone przez Odwołującego w dniu 21 września 2018 r...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...na regułę należytej staranności), a nie tylko uprawniony, do żądania wyjaśnień od wykonawcy – zamawiający nie może rezygnować z wyjaśnienia budzących jego wątpliwości części treści oferty, z góry zakładając, iż nic nie wniosą do dokonanej przez niego oceny...

 • KIO 1944/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... wyjaśnień o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. Rozumienie tego przepisu jest jednoznaczne i nie budzi już żadnych wątpliwości, że ustawodawca zobowiązał zamawiającego do badania...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... aparatura zainstalowana na obiekcie w ramach AMS. (…) 1.8. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego pismem z dnia 28.08.2018r. złożył wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny. Należy wskazać, że cena Wykonawcy (2 061 197,00 PLN brutto) jest ponad 30% niższa...

 • KIO 2015/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...z przepisu tego wynika, że zamawiający może korzystać z uprawnienia do wyjaśnienia treści oferty określonego w art. 87 ust. 1 p.z...2 p.z.p. możliwe jest jedynie w sytuacji niemożliwości wyjaśnienia treści oferty i potwierdzenia w ten sposób jej zgodności z ...

 • KIO 2024/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... Zamawiający winien skorzystać z wezwania Odwołującego do złożenia wyjaśnień, gdyż tylko takie działanie mogło doprowadzić do wyjaśnienia błędnego zapisu w pkt. 7.1 RCO w rubryce „cena jednostkowa”, czego Zamawiający bezpodstawnie zaniechał, „wytwarzając...

 • KIO 1996/18, KIO 1997/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... w badaniach odcinkowych jak i całego kręgosłupa z obrazów CT i MR Ręczne - 0 pkt. Automatyczne - 2 pkt. Wyjaśnienia treści siwz z dnia 10 października 2018r. W spornym zakresie zamawiający udzielił następujących odpowiedzi: Pytanie nr 1 Dotyczy: zał. 2a...

 • KIO 2023/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...; - dokonania ponownego badania i oceny złożonych ofert; - wezwania wykonawcy Balcer Sp. z o.o. z siedzibą Gliwicach do wyjaśnienia wyliczenia ceny jego oferty w tym „istotnych składników” tej oferty; - wezwania wykonawcy Balcer Sp. z o.o. z siedzibą...

 • KIO 2018/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez bezzasadne zaniechanie wezwania Odwołującego do wyjaśnienia w zakresie hasła, którym opatrzony jest dokument JEDZ;  art. 7 ust....JEDZ: 7-zip). Uzyskane od Odwołującego wyjaśnienia mogą doprowadzić do tego, że ...

 • KIO 2012/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... na przeszkodzie poprawieniu lub uzupełnieniu szczegółów oferty, zwłaszcza jeżeli w sposób oczywisty wymaga ona niewielkiego wyjaśnienia lub poprawienia oczywistych błędów materialnych. 2. Poprawienie treści oferty nie może jednak prowadzić do rezultatu...

 • KIO 2013/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...Bytomiu zwany dalej „DOH”. Krajowa Izba Odwoławcza, uwzględniając dokumentację postępowania, dokumenty zgromadzone w aktach sprawy i wyjaśnienia złożone na rozprawie przez strony i uczestników postępowania odwoławczego, ustaliła i zważyła, co następuje. Na...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij