• T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  ... godzin, a nie jedynie za czas, w którym były one faktycznie użytkowane. Komisja uściśliła bowiem, że uzyskała wystarczające wyjaśnienia ze strony władz hiszpańskich, zgodnie z którymi urząd morski obliczał opłatę T2 w ten sam sposób dla wszystkich portów...

 • T-316/15

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ...Pismem z dnia 3 kwietnia 2014 r. skierowanym do Rzeczypospolitej Polskiej Komisja zwróciła się do władz polskich o wyjaśnienia dotyczące pewnych informacji, które ukazały się w prasie, dotyczących wykluczenia niektórych przedsiębiorstw, w tym wyznaczonego...

 • C-523/16

  Orzeczenia ETS, 28-02-2018

  ...‑523/16, jak i w sprawie C‑536/16 pytania zadane przez sąd odsyłający dotyczą bardzo ogólnie wykładni prawa Unii, bez dalszego wyjaśnienia, sąd ten w postanowieniach odsyłających wyjaśnił jednak, że ma wątpliwości co do zgodności art. 38 ust. 2 bis kodeksu...

 • KIO 59/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...3 Załącznika nr 1 do SIWZ, punkt 15 Minimalny przebieg i czas pomiędzy przeglądami P1 — 15.000 km). Tytułem wyjaśnienia warto wskazać, że w tym przypadku chodzi o najprostsze czynności związane z oceną stanu najbardziej podstawowych zespołów, podzespołów i...

 • KIO 69/18, KIO 89/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ...terminie 3 dni”. W tym miejscu należy przywołać wyjaśnienia Zamawiającego złożone w toku rozprawy, dotyczące rozumienia ...00, 11:02, 14:58. W tym miejscu należy powołać wyjaśnienia Zamawiającego, złożone w toku rozprawy, w których twierdził, że „otrzymał...

 • KIO 68/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... na treść wezwania z 5.12.2017 r. i wyjaśnień spółki z 6.12.2017 r. W ramach procedury wyjaśnienia braku rażąco niskiej ceny, wykonawca Comtegra rozwiał wątpliwości zamawiającego wskazując, iż przyjęty przez niego model realizacji zamówienia oparty jest...

 • KIO 83/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... brak takiej możliwości, co samo w sobie wyklucza uznanie zarzutu za zasadny. Na marginesie jedynie wskazać należy na wyjaśnienia Zamawiającego zawarte w odpowiedzi na odwołanie. Wynika z nich, że obiekty przeznaczone do rozbiórek to wyłącznie dalby i...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... do niej załącznik nr 8 – protokół z prezentacji platformy i udostępnił jego treść do wykonawcom; (pytanie nr 2 lit. e wyjaśnienia z 04.01.2018 r.) 20 6. będąca podstawą postawienia zarzut treść modyfikacji SIWZ miała następujące brzmienie: „Pytanie nr 2...

 • KIO 70/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... wykluczenia odwołującego podając bardzo dużą ilość faktów oraz stwierdzonych uchybień jednak w dalszym ciągu nie podał wyjaśnienia w kontekście najważniejszego dokumentu dla odstąpienia od umowy, a przez to czynności wykluczenia odwołującego tj. umowy...

 • KIO 90/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... and Management sp. z o.o. jako tajemnica przedsiębiorstwa.” W uzasadnieniu przedstawionej decyzji, Zamawiający wskazał jedynie, że uznał wyjaśnienia CGI za prawidłowe i spełniające wskazane w art. 8 ust. 2 i 3 Pzp przesłanki. W uzasadnieniu odwołania...

 • KIO 2746/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... w sprawie o sygn. akt C -324/14 (Partner A. D.) Instytucja zamawiająca musi zapewnić w szczególności, że żądanie wyjaśnienia oferty nie może prowadzić do rezultatu porównywalnego w istocie z 10 przedstawieniem przez oferenta nowej oferty (zob. podobnie...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... że w tym zakresie oferta jest sprzeczna z obowiązującym prawem i jako taka – zawiera rażąco niską cenę. Z kolei w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny Konsorcjum I oszacowało tenże koszt wynagrodzenia na kwotę 2.389,60 zł – z nieznanych przyczyn Konsorcjum I...

 • KIO 74/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... i 259 akt postępowania) złożono m.in. oświadczenia o akceptacji bez żadnych zastrzeżeń treści SIWZ wraz z załącznikami, wyjaśnieniami i zmianami; o zaakceptowaniu w pełni i bez zastrzeżeń warunków umowy na wykonanie zamówienia zapisanych w SIWZ (istotne...

 • KIO 45/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... wątpliwości Zamawiającego jest okoliczność, w jaki sposób i na podstawie jakich kryterium Zamawiający zobowiązany byłoby oceniać czy wyjaśnienia dotyczące przyczyn niestawiennictwa danej osoby były wystarczające oraz ocenić, iż są one wiarygodne - ocena w...

 • KIO 40/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... uprawniony do wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień, gdy uzna, że jej treść w całości lub części wyjaśnienia takiego wymaga. W rozpoznawanym przypadku taka sytuacja miała miejsce. Zamawiający, dokonując badania oferty odwołującego, powziął wątpliwości...

 • KIO 54/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ...2015 r/ z Zamawiającym. Zamawiający wskazał, że wykonawca może przedstawić wyjaśnienia i dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8.... 29 W odpowiedzi na powyższe pismo wykonawca Paramedica złożył wyjaśnienia w piśmie z dnia 21 grudnia 2017 r. podtrzymując ...

 • KIO 82/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... Izba dopuściła i przeprowadziła dowody z ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia z wyjaśnieniami, z protokołu postępowania. Izba nie dopuściła dowodów wnioskowanych przez zamawiającego - załączonych do odpowiedzi na...

 • KIO 75/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ....91 ust.1 ustawy pzp. Po piąte przepisy (art.87 ust.1 ustawy pzp) formułując prawo zamawiającego zwracania się o wyjaśnienia co do treści złożonych ofert nie definiują i nie wymieniają w sposób wyczerpujący tych sytuacji. Jedynie stwierdza się w nich...

 • KIO 64/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... i wygasających po zakończeniu postępowania przez Zamawiającego nie dochował należytej staranności poprzez brak wystąpienia o wyjaśnienia do Zamawiającego w przedmiocie możliwości dopuszczenia takiego rozwiązania. Takie działanie było uzasadnione, bowiem...

 • KIO 67/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... w szczególności w oparciu o treść akt sprawy odwoławczej, w tym treść SIWZ, oferty Przystępującego, wezwania Zamawiającego do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny z dnia 11 grudnia 2017r., odpowiedzi Przystępującego na powyższe wezwanie z dnia 13 grudnia 2017r...

 • KIO 65/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... tych samych dokumentów z KRK, które zostały złożone na wezwanie zamawiającego z dnia 6 grudnia 2017 roku, wraz z wyjaśnieniami, iż w ocenie odwołującego złożone dokumenty są właściwe. Dnia 4 stycznia 2018 roku odwołujący został poinformowany o wykluczeniu...

 • KIO 2748/17, KIO 2018/17, KIO 24/17

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych do wyjaśnienia dokumentów złożonych przez tego wykonawcę 15 grudnia 2017 r... wykonawcy Erbud w trybie art. 26 ust. 4 Pzp do wyjaśnienia dokumentów złożonych przez tego wykonawcę 15 grudnia 2017 r. na potwierdzenie...

 • KIO 49/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... siebie parametry. W zakresie oprogramowania Zamawiający żądał wbrew twierdzeniom Przystępującego, jak wynika z treści wezwania do wyjaśnienia podania przez Wykonawcę nazwy, wersji, typu licencji i producenta danego oprogramowania tak aby Zamawiający mógł...

 • KIO 58/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... przez brak sprecyzowania wymagań technicznych w Rozdziale III ust. 6 pkt 2 lit. b OPZ Izba wzięła pod uwagę wyjaśnienia Zamawiającego, iż z uwagi na umowę z wykonawcą systemu windykacji, Zamawiający nie jest uprawniony do udostępnienia do powszechnej...

 • KIO 13/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ...z potwierdzeniem się wprost okoliczności rażąco niskiej ceny - obliguje zamawiającego do odrzucenia oferty wykonawcy, w sytuacji, gdy złożone wyjaśnienia są niepełne i nie pozwalają z całą pewnością uznać ceny oferty za realną, za którą dany wykonawca może...

 • KIO 26/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ... zatrzymaniem albo ograniczeniem funkcjonalności obecnego Systemu (z wyjątkiem uzgodnionych wcześniej sytuacji). Izba wzięła pod uwagę wyjaśnienia zamawiającego złożone na rozprawie. Zamawiający wskazał, a Izba dała temu wiarę, że zamawiający dopuszcza...

 • KIO 18/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  .... Zamawiający wezwał do 10 złożenia wyjaśnień w tym zakresie do dnia 20 grudnia 2017 roku. Jednocześnie poinformował, że złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty. Pismem z dnia 18 grudnia 2017 roku przystępujący wyjaśnił, że do oferty...

 • KIO 3/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... zamówienia z 21.09.2017 r., 6 – wyjaśnienia wykonawcy w zakresie doświadczenia Specjalisty ds. rozliczeń z 7...2 pkt 2b SIWZ należy w ramach oceny ofert uwzględnić wyjaśnienia składane przez odwołującego Sweco w wyniku wezwań zamawiającego kierowanych ...

 • KIO 44/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... badania i oceny ofert nie może modyfikować postanowień SIWZ czy to wprost, czy w wyniku sformułowania wezwania do wyjaśnienia treści dokumentów lub wezwania do ich uzupełnienia. SIWZ jest dokumentem o szczególnym znaczeniu w postępowaniu o zamówienie...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... 13 października 2017 r., Zamawiający, działając na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Konsorcjum NOKIA do wyjaśnienia „w którym miejscu oferty Wykonawca zawarł wycenę Urządzeń i Systemów przeznaczonych do realizacji Infrastruktury w tunelach i na...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij