• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... art. 87 ust. 1 p.z.p., do złożenia wyjaśnień dotyczących bazy transportowej. 2. W odpowiedzi na powyższe przystępujący złożył wyjaśnienia z 08.08.2018 r., gdzie wskazano, że baza znajduje się pod adresem Kochłowice 6, gmina Byczyna i spełnia wymagania...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 30.07.2015 r. poz. 6698). W zakresie rozpoznawanego zarzutu za istotne należy uznać wyjaśnienia Odwołującego składane w toku rozprawy, w których podnosił, że: „obecnie świadczy usługi na wybranych zadaniach i niektórych...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...ust. 3 ustawy Pzp. Ustalono, że w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego odwołujący AVR złożył w dniu 4 czerwca 2018 r. wyjaśnienia co do elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Jednocześnie oświadczył, że zastrzega rozdział 2, 3 i 4 wyjaśnień oraz...

 • V AGa 183/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... naliczenia kar umownych) stanowiła wzrost o ok. 60 %, czego nie można uznać za liczbę zbliżoną do wskazanej w wyjaśnieniach do zamówienia. Nie można też podzielić zarzutu apelującej o sprzeczności ustaleń Sądu z zebranym materiałem dowodowym w odniesieniu...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ... się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia (art. 90 ust. 1a pkt 1 Pzp). Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... były znaczące, a sam Zamawiający przyznał, iż analiza ta nie wzbudzała dalszych podejrzeń co do rzetelności kalkulacji ceny. Wyjaśnienia jakie złożyła Arriva były dla Zamawiającego przekonujące, a Odwołujący tak w odwołaniu, jak i na rozprawie nie wykazał...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... odrzucenia oferty jako niezgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a Zamawiający w tym przypadku może zastosować zarówno procedurę wyjaśnienia z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i poprawienia oferty w trybie art. 87 ust...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... przecież sprostowanie z dnia 08.06.2018r. dotyczy tylko wyjaśnień złożonych w dniu 6.06.2018, a więc w pierwszych wyjaśnieniach z dnia 21.05.2018r. jest wciąż inny falownik i inny panel fotowoltaiczny niż zaoferował pierwotnie), co w opinii Odwołującego...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... zaś od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia. Na okoliczność tę powołał się Przystępujący w swoich wyjaśnieniach, co świadczyło o tym, iż zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia i złożył ofertę odpowiadającą wymagania Zamawiającego...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp w zakresie elementów wskazanych w Formularzu ofertowym. Zgodnie z wezwaniem do wyjaśnienia treści złożonej oferty z 19.04.2018 r., Odwołujący zobligowany był wskazać miejsce w złożonej ofercie, z którego wynika, iż...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... przedkładanych na rozprawie przed KIO o sygn. akt: KIO 2722/17 (tj. wykaz usług/dostaw i referencje, 11 wyjaśnienia Konsorcjum Samindruk/CZG sp. z o.o. składane na wezwania Zamawiającego, odwołanie Odwołującego wraz z załącznikami, pisma Odwołującego...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty SITWM w sytuacji gdy wyjaśnienia złożone przez tego wykonawcę wraz ze złożonymi dowodami potwierdzają, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia...

 • KIO 1548/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ... zastosowanie przez Zamawiającego odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp możliwe jest jedynie w sytuacji niemożliwości wyjaśnienia treści oferty i potwierdzenia w ten sposób jej zgodności z treścią SIWZ - na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... jest do żądania kwoty gwarancji w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp – w wyjaśnieniach sformułowano owe okoliczności m.in.: „Jeżeli oferent, w odpowiedzi na wezwanie Beneficjenta (zamawiającego) nie dostarczy oświadczeń lub...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... do oceny oferty w kryterium „Funkcjonalność systemu WorkFlow” - „WYMAGANIA”, a nie cenę oferty, czy jej część. Wyjaśnienia złożone przez Comp były w ocenie Zamawiającego przekonujące. Wskazywały na to, iż pytania do oszacowanej pracochłonności w etapach...

 • I AGa 108/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-08-2018

  ...10.2018 r.” Niewątpliwie analizowana zmiana była skuteczna, zaś potencjalni oferenci mieli możliwość zapoznania się z nią ( zob. wyjaśnienia, k. 388v. ). W tych warunkach złożona blisko trzy tygodnie później oferta powoda winna była uwzględniać określony w...

 • KIO 1530/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...ceny. W ocenie Izby, Odwołujący nie uniósł spoczywającego na nim ciężaru dowodu w ww. zakresie. W piśmie zawierającym wyjaśnienia rażąco niskiej ceny Odwołujący wskazał, że oferowana cena jest ceną rynkową, zaś ceną najczęściej spotykaną na rynku jest cena...

 • KIO 1547/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... równoznaczne z naruszeniem przez Zamawiającego art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, nawet jeżeli 9 Zamawiający z góry zakładał, iż wyjaśnienia Odwołującego nic nie wniosą do dokonanej przez niego oceny bądź na pewno zmienią one treść oferty. Co więcej, Odwołujący...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... składa oświadczenie, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu, to nie ma przeszkód, aby w stosunku do takiego oświadczenia złożone zostały wyjaśnienia, w oparciu o art. 26 ust. 4 p.z.p. Działając w imieniu i na rzecz zamawiającego odpowiedź na odwołanie...

 • KIO 1532/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... ustawy P.z.p., tj. naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców poprzez trzykrotne zwracanie się przez zamawiającego o wyjaśnienia z uwagi na rażąco niską cenę, po raz ostatni 16 lipca 2018 roku. Zgodnie z art. 182 ust. 3 ustawy...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...o. z siedzibą w Kijowie; 7. wezwania Odwołującego do wyjaśnienia dokumentów podmiotowych w zakresie warunku z Rozdziału XI ust. 2... z 27 czerwca 2018 r.; 8. wezwania Odwołującego do wyjaśnienia dokumentów podmiotowych w zakresie warunku z Rozdziału XI ust. 2...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... się do wykonawcy Pro-Environment Polska Sp. z o.o. oraz Saint-Gobain Innovative Materials Polska sp. z o.o. o wyjaśnienia i potwierdzenie należytego wykonania dostawy przez wykonawcę Pro- Environment Polska sp. z o.o.; zaniechania wezwania wykonawcy Pro-...

 • KIO 1515/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... i preferencje określonych rozwiązań technicznych, charakterystycznych dla wyrobu konkretnego producenta. Oceniając przedstawione dowody, jak i wyjaśnienia stron Izba uznała, iż opis przedmiotu zamówienia powinien ulec modyfikacji w związku z brakiem...

 • KIO 1534/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ..., z 2018 r. poz.697). Krajowa Izba Odwoławcza, uwzględniając dokumentację postępowania, dokumenty zgromadzone w aktach sprawy i wyjaśnienia złożone na rozprawie przez strony, ustaliła i zważyła, co następuje. Na wstępie Izba ustaliła, że odwołujący spełnia...

 • KIO 1501/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... oraz postanowień SIWZ, zmiany SIWZ z 25.05.2018 r., jak i wyjaśnienia nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6, projektu budowlanego (zał...06.2018 r. w trybie art. 90 ust. 1 Pzp, wyjaśnienia wraz z 42 załącznikami /w tym kosztorys ofertowy/ (całość została odtajniona przez...

 • KIO 1493/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... Pzp. Zgodnie z pkt IX.2 SIWZ Zamawiający prowadząc postępowanie odwoła się do następujących przepisów ustawy Pzp w zakresie: a) wyjaśnienia treści SIWZ - art. 38 ustawy Pzp, przy czym Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2...

 • KIO 1487/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... zamówienia, bowiem w punkcie 1 tabeli wskazał cenę brutto za projekt wykonawczy w kwocie 5.000 zł, natomiast w udzielonych wyjaśnieniach odnośnie rażąco niskiej ceny wskazywał, iż cena za projekt to 4.350 zł. Powyższe kwestia również była wyjaśniana przez...

 • KIO 1520/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... Odwołującego do podjęcia czynności tak, by nie doprowadzić do zmiany merytorycznej treści oferty. Każde uzupełnienie lub wyjaśnienia w omawianym zakresie musiałyby doprowadzić do zmian w treści oferty. Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając na rozprawie...

 • KIO 1521/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... urządzenia oferowanego przez Odwołującego, jako niemającego znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy. Ponadto dodatkowego wyjaśnienia wymaga postanowienie Izby, w kwestii nie dopuszczenia na etapie rozprawy wniosku Odwołującego o powołanie...

 • KIO 1522/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... szczególności dokumenty. O dokumentach, jako środkach dowodowych, mowa również na gruncie przepisów k.p.c., stąd też w celu wyjaśnienia, w jaki sposób należy rozumieć dokument i, w jakiej formie należy go składać, aby można było mówić o dokumencie, wypada...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij