• KIO 2629/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ...wyjaśnienia potwierdzają, że oferta Odwołującego nie podlega odrzuceniu; - art. 91 ust. 1 Ustawy Pzp poprzez wybór oferty najkorzystniejszej niezgodnie z zapisami SIWZ; - innych przepisów wskazanych w treści przedmiotowego odwołania; Odwołujący wniósł o: 1...

 • KIO 2563/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ..., TPF Getinsa Euroestudios S.L. z siedzibą w Madrycie (dalej „Odwołujący”), w którym zaskarżono: 1. wybór oferty Wykonawcy S jako oferty najkorzystniejszej, pomimo że oferta ta nie jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, 2...

 • KIO 2591/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... każdej z okoliczności wymienionej w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy; b. art. 91ust. 1 ustawy przez wybór oferty Arcus jako oferty najkorzystniejszej; c. art. 65 § 1 k.c. przez zaniechanie dokonania wykładni treści gwarancji bankowej, podczas gdy z okoliczności...

 • KIO 2623/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...precyzują przy tym, według jakich kryteriów ma być dokonywany wybór pomiędzy tymi dwiema instalacjami: w szczególności czy wykonawca ma ... najczęściej na etapie oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. Jednakże wtedy kształt zapadających rozstrzygnięć, ...

 • KIO 2606/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ..., albowiem informacje w nich zawarte miały wpływ na wybór oferty Przystępującego jako najkorzystniejszej. Na ich podstawie Przystępujący dokonał kalkulacji zwycięskiej oferty, co potwierdza ich wpływ na konkurencyjność Przystępującego na rynku...

 • KIO 2609/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... nie inną liczbę punktów. W Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty brak jest m.in. uzasadnienia faktycznego dla przyznania... z tym, że w odpowiedzi na pytanie 29 dopuścił wybór przez wykonawców sposobu integracji zauważył, że było to możliwe także...

 • KIO 2616/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... zamówienia został podzielony na dwie części (IV.1-2 SIWZ). Rozpoznawane przez Izbę odwołanie zostało wniesione na wybór oferty najkorzystniejszej w części 2 – Różny sprzęt i artykuły biurowe. Zgodnie z punktem IV.10 SIWZ Zamawiający w załącznikach...

 • KIO 2630/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...że przystępujący Sygnity podlega wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu, to również nie można było ustalić, że wybór oferty najkorzystniejszej nastąpił niezgodnie z kryteriami przyjętymi przez zamawiającego w siwz. To z kolei nie dawało podstaw do przyjęcia...

 • KIO 2610/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i wybór oferty, która nie jest najkorzystniejsza. Ewentualnie, tj... Zamawiającemu: unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty wykonawcy Fabryka Obrabiarek „RAFAMET”...

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... nr 546/FIN/2016 z dnia 30.12.2016 r., część 3 postępowania. 7. Reasumując, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, który to wybór ogłosił na stronie Internetowej i zawiadomił Wykonawców biorących udział w postępowaniu, w dniu 29.11.2017 r...

 • KIO 2581/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... ECO-ABC Sp. z o.o. Odwołujący zarzucili zamawiającemu naruszenie: 1) art. 82 ust. 3 ustawy P.z.p. poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (s.i.w.z.) 2) art. 89 ust. 1 pkt 2...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... żądał wniesienia wadium. 2) art. 91 ust 1 Pzp, art. 7 ust. 1, 3 Pzp - poprzez wybór oferty Ansaldo jako oferty najkorzystniejszej, mimo iż oferta ta powinna zostać odrzucona. Z uwagi na powyższe, odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie...

 • KIO 2618/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... poinformowaniu odwołującego o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty odwołującego. Informacja została przesłana... być adekwatne do osiągnięcia celu, którym jest wybór wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania przedmiotu zamówienia....

 • KIO 2574/17, KIO 2576/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a w konsekwencji wybór najkorzystniejszej oferty niezgodnie z przepisami ustawy z uwagi na: a) nierzetelną i odmienną od zasad ustalonych w...

 • KIO 2603/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... i z tego powodu podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp 4. ponowny wybór najkorzystniejszej oferty. 5 Do wywołanego ww. odwołaniem postępowania odwoławczego (sygn. akt KIO 2368/17), w terminie wynikającym z przepisów ustawy Pzp...

 • KIO 2509/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... powinny być rozważane w związku z zarzutami podniesionymi w odwołaniu. Czynnością kwestionowaną rozpoznawanym odwołaniem jest wybór najkorzystniejszej oferty, wadliwy w ocenie Odwołującego z tego powodu, że oferta powinna być odrzucona przez Zamawiającego...

 • KIO 2615/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ...Odwołujący potwierdził spełnienie warunków udziału w postępowaniu w sposób wymagany przez Zamawiającego; wybór oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej. 3 Alternatywnie Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i: unieważnienie czynności wyboru...

 • KIO 2621/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... odpowiada ona treści SIWZ, • art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Pzp poprzez nieuzasadniony wybór oferty firmy Siemens Healthcare Sp. z o.o., jako najkorzystniejszej w postępowaniu. 3 W związku z powyższym wnosił o: • uwzględnienie niniejszego odwołania w całości...

 • KIO 2568/17, KIO 2597/17, KIO 2605/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ...ust. 1 pkt 4, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów...

 • KIO 2585/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... postępowaniu odwoławczym. Uzasadniając swoje stanowisko odwołujący wskazał, iż w jego ocenie wybór oferty złożonej przez w/w Konsorcjum jako oferty najkorzystniejszej zaistniał z naruszeniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, które to naruszenie...

 • KIO 2586/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ... miało miejsce w niniejszym stanie faktycznym). Odwołujący potencjalnie będzie mógł „wygrać przetarg”, gdy skutecznie zakwestionuje wybór najkorzystniejszej oferty i np. przy ponownej ocenie ofert okaże się, że wykonawca pierwotnie sklasyfikowany na drugim...

 • KIO 2559/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ... poczty elektronicznej pisma zawierającego zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. Odwołanie wniesiono z zachowaniem pięciodniowego terminu, ... ofert, w tym odrzucenie oferty Odwołującego i wybór oferty Przystępującego, oznacza, że potencjalne...

 • KIO 2535/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...., ul. Sadowa 7, 49-313 Lubsza (dalej jako Odwołujący), na nw. czynności Zamawiającego: - wybór oferty El-mar jako najkorzystniejszej, - zaniechanie czynności odrzucenia oferty El-mar, - zaniechanie czynności zwrócenia się do wykonawcy P.H.U. „MEMFIS" A. M...

 • KIO 2518/17, KIO 2531/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...)” w sytuacji, gdy oferta Odwołującego w tym kryterium powinna otrzymać 5 pkt, a w konsekwencji wybór jako najkorzystniejszej oferty, która nie jest ofertą najkorzystniejszą. Wobec powyższego wniesiono o uwzględnienie odwołania oraz o unieważnienie lub...

 • KIO 2483/17, KIO 2484/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... pomiędzy ceną zaoferowaną przez Netia S.A. a cenami pozostałych oferentów i uzyskana przewaga punktowa, która umożliwiła wybór oferty ww. wykonawcy jako najkorzystniejszej. Zaoferowane stawki za realizację Usługi typu B, a w konsekwencji całkowita cena...

 • KIO 2612/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... o.o. z siedzibą w Szczecinie; wybór oferty Odwołującego złożonej w postępowaniu; przedłożenia dokumentu potwierdzającego... domniemuje, iż przedmiotem odwołania jest czynność wyboru najkorzystniejszej oferty dla części nr 1 przedmiotu zamówienia. Z uwagi...

 • KIO 2523/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... możliwa. Przy czym kontynuacją tą nie tylko jest wybór wykonawcy, ale również podejmowanie jakichkolwiek czynności przez Zamawiającego ... Postępowania i zakończenia go wyborem jednocześnie ważnej i najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z art. 180 ust. 5 Pzp...

 • KIO 2488/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ...na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Pzp; 4. dokonania ponownej oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert ważnych. W dniu 27 listopada 2017 r. zgłoszenie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego złożył wykonawca Civis...

 • KIO 2583/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... 146 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP ponieważ postępowanie obarczone jest wad niemożliwą do usunięcia. Tym samym wybór najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego jest niedopuszczalny. Wskazał, że świetle art. 7 ust. 3 ustawy Pzp zamówienia udziela się wyłącznie...

 • KIO 2507/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... unieważnienia czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty Przystępującego, unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego, dokonania ponownej oceny złożonych ofert, ewentualnie ponowny wybór oferty najkorzystniejszej. W uzasadnieniu Odwołujący...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij