• KIO 391/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zasady przejrzystości postępowania, poprzez wybór najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, która w rzeczywistości jest tylko ofertą ocenioną przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza...

 • C-9/17

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ...r., Falk Pharma (C‑410/14, EU:C:2016:399) wynika, że wybór oferty, a więc i wykonawcy, stanowi nieodzowny element pojęcia „zamówienia publicznego” w..., które nie mają na celu wyłonienia najkorzystniejszej ekonomicznie oferty, a są tylko zasadniczo związane z...

 • KIO 212/18

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ... NDI; 6) nakazanie Zamawiającemu dokonania ponownego badania i oceny ofert bez oferty konsorcjum NDI a w konsekwencji wybór oferty ZUE SA jako najkorzystniejszej; 7) zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania odwoławczego, w...

 • KIO 209/18

  Orzeczenia KIO, 23-02-2018

  ...publicznych. Nieprawidłowe dokonanie czynności badania i oceny ofert, w tym zaniechanie odrzucenia oferty Przystępującego i wybór tej oferty jako najkorzystniejszej oznacza że potencjalne stwierdzenie naruszenia w tym zakresie przepisów ustawy Pzp pozbawia...

 • KIO 196/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... Oprogramowania Zarządzającego EMS. Konfiguracja musi umożliwiać wybór źródła synchronizacji czasu. Pkt 7.2....art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez DGT, pomimo że jego oferta winna zostać odrzucona. ...

 • KIO 226/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... na realizację zamówienia o 2.423.444,40 zł., która ostatecznie została zwiększona, co umożliwiło wybór oferty Przystępującego jako najkorzystniejszej. 7 Izba zważyła co następuje: Na wstępie Izba stwierdziła, że nie zachodzi żadna z przesłanek...

 • KIO 213/18, KIO 217/18, KIO 223/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ... nie będzie ofertą najkorzystniejszą 35 w postępowaniu (uwzględnienie zarzutu nie zmieni wyniku postępowania rozumianego jako wybór oferty najkorzystniejszej). W zakresie zarzutu dotyczącego zasilacza stacji dokującej Izba ustaliła, że w załączniku nr 1e...

 • KIO 219/18, KIO 229/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... niezgodne z przepisami ustawy wykluczenie Odwołującego i odrzucenie oferty Odwołującego; 2) art. 91 ustawy Pzp poprzez niezgodny z przepisami ustawy wybór najkorzystniejszej oferty wskutek odrzucenia oferty Odwołującego; 3) art. 91 ustawy Pzp poprzez...

 • KIO 211/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... Wykonawcy M. W. TRANSPORT USŁUGOWY zasobów innych podmiotów pod kątem kryteriów selekcji (kryteriów oceny ofert) i wybór najkorzystniejszej oferty, pomimo iż nią ona nie jest. Odwołujący w oparciu o wyżej wskazane zarzuty wniósł o uwzględnienie odwołania...

 • KIO 218/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, jak również zasady przejrzystości i proporcjonalności, a także wybór najkorzystniejszej oferty niezgodnie z przepisami ustawy Pzp. W związku z tym odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i...

 • KIO 166/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... 2017 r. Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, za którą uznał tę złożoną przez Przedsiębiorstwo ... wykonawców przedłożenia polisy (to do wykonawcy należy wybór jaki dokument przedłoży w celu wykazania spełnienia warunku...

 • KIO 198/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... Zamawiający wysłał do Odwołującego pismo informujące o wyborze, jako najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Media Group sp. z o.o. z... 20 projektów. Dowód: Warunki zamówienia do postępowania pn. „Wybór domu mediowego” z dnia 23.09.2015 r. Charakter umowy...

 • KIO 204/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...; 3. art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez wybór oferty wykonawcy z naruszeniem zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej niezgodnie z przepisami ustawy Pzp; 4. art. 89 ust. 1...

 • KIO 203/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 2, nakazanie ponownego badania i oceny ofert pakietu nr 2 i odrzucenie oferty firmy CHM Sp. z o.o. jako nieodpowiadającej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie pakietu nr 2 oraz wybór...

 • KIO 177/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, 2) powtórzenia czynności badania i oceny ofert, 3) wykluczenia wykonawcy konsorcjum RENOVATORIUM 4) wybór oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu...

 • KIO 188/18, KIO 201/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ... Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poprzez wybór oferty niezgodnie z określonym przez Zamawiającego sposobem przeprowadzenia... w ramach części II: a. wyborze jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy - Konsorcjom w składzie: Ekspert Security spółka...

 • KIO 146/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... zamówienia publicznego w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję, poprzez nieadekwatną do wymagań SIWZ ocenę oferty Roche przez Zamawiającego i wybór tej oferty jako najkorzystniejszej w Pakiecie nr 1, tj. naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp. Izba stwierdziła...

 • KIO 210/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... wniósł odwołanie na czynności Zamawiającego obejmujące w zakresie części 2 zamówienia: 1. badanie i ocenę ofert, 2. wybór jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę APN Promise S.A. 3. zaniechanie wykluczenia wykonawcy APN Promise S.A. oraz...

 • KIO 183/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... zarzuty podniesione w odwołaniu podważają czynności dokonane przez Zamawiającego, tj. odrzucenie oferty Odwołującego i wybór jako najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Przystępującego i tym samym uniemożliwiają mu uzyskanie przedmiotowego zamówienia...

 • KIO 185/18

  Orzeczenia KIO, 13-02-2018

  ... wykluczenia odwołującego z postępowania, dokonania oceny jego oferty oraz wezwania odwołującego do przedłożenia dokumentów w trybie... publicznego takich jak wybór oferty najkorzystniejszej, wykluczenie wykonawcy, czy odrzucenie oferty. W ocenie składu...

 • KIO 144/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ...o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów...dokonania fizycznego zwrotu ofert Odwołującego, co skutkuje niemożnością dokonania poprawnego wyboru oferty najkorzystniejszej. 4. art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw...

 • KIO 142/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ... zaoferowana przez 4 Odwołującego nie jest rażąco niska; - naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty firmy CI ZETO S.A., mimo iż w świetle kryteriów oceny ofert i argumentów zawartych w odwołaniu nie stanowi...

 • KIO 156/18, KIO 157/18, KIO 158/18, KIO 159/18, KIO 160/18, KIO 161/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ...art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wybór jako najkorzystniej oferty podmiotu konsorcjum firm z liderem Remondis Sanitech ...dokonanej przez zamawiającego oceny ofert i wyboru jako najkorzystniejszej oferty konsorcjum firm z liderem Remondis Sanitech Poznań sp...

 • KIO 152/18

  Orzeczenia KIO, 08-02-2018

  ... kryteriów zawartych w SIWZ. Zamawiający w piśmie z dnia 18 stycznia 2018 roku uzasadnił wybór najkorzystniejszej ofert w ten sposób, iż: Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryterium: Cena - 60 % Wysokość kar umownych - 20 % Skrócenie czasu...

 • KIO 91/18

  Orzeczenia KIO, 08-02-2018

  ..., jak i wykonawców oraz w jednakowy sposób traktujące wszystkich wykonawców i jednocześnie gwarantować powinny wybór oferty najkorzystniejszej. Z tych powodów należało za wiarygodne uznać stanowisko zaprezentowane przez Zamawiającego 35 na rozprawie...

 • KIO 123/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ... 1 w zw. z art. 2 pkt.5 - poprzez dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z uwzględnieniem oferty PB AWERS Sp. z o. o., która podlegała odrzuceniu. (G) art... są różnice w kosztach ich pozyskania (wybór dostawcy, preferencyjne warunki handlowe) - jednakże...

 • KIO 148/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ... ocena ofert w ramach ustalonych przez Zamawiającego kryteriów oceny ofert, których celem jest wybór oferty najlepszej. Żeby 9 można było mówić o ofercie najkorzystniejszej, bez wątpienia w pierwszej kolejności niezbędnym jest ustalenie, czy spełnia ona...

 • KIO 175/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ... i równego traktowania wykonawców, przez nieuprawnione niekorzystne traktowanie Wykonawców, których oferty powinny zostać odrzucone, a w konsekwencji wybór oferty najkorzystniejszej w sposób sprzeczny z przepisami Pzp. Odwołujący wniósł o uwzględnienie...

 • KIO 131/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ...ust. 1 i 3 ustawy P.z.p., poprzez wybór oferty przystępującego jako najkorzystniejszej, zaniechanie dokonania czynności odrzucenia oferty przystępującego, zaniechania wyboru jako najkorzystniejszej oferty odwołującego, zamawiający wskazał, że zarzuty te są...

 • KIO 106/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...do zarzutu nr 6 tj. naruszenie aft. 91 ust. 1 ustawy P.z.p. poprzez wadliwy wybór oferty firmy przystępującego jako najkorzystniejszej, zamawiający stwierdził, że wniosek odwołującego został oparty na bazie jego własnych przemyśleń dotyczących jego zdaniem...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij