• KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... wyjaśnienia skutkowałoby koniecznością nakazania zamawiającemu unieważnienia takiej czynności, czego efektem może być wybór oferty któregoś z odwołujących, jako najkorzystniejszej. Powyższe wyczerpuje dyspozycję art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołania nie...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ... jego czynności Sygn. akt KIO 1751/18 6 były wykonywane rzetelnie i w sposób zgodny z przepisami ustawy pozwoliły na wybór oferty najkorzystniejszej. Odnosząc się do zarzutu dotyczącego naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 3 Pzp stwierdził...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przedsiębiorstwa. Jako uzasadnienie takiej czynności, Zamawiający podał, że „Wybór oferty najkorzystniejszej miał miejsce w dniu 23 kwietnia 2018 roku. Zgodnie z regulacjami wskazanymi w dokumentacji...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ..., która miałaby wpływ na zaoferowane urządzenia i tym samym ranking ofert, a więc wybór oferty najkorzystniejszej. Formułując swój zarzut wobec wybranej oferty Odwołujący wskazał, że ze względu na wymóg Zamawiającego osiągnięcia przez procesor wyniku 74...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. Cenę ofertową, na podstawie której dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty – zgodnie z założonym kryterium oceny ofert – stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy jakie może on uzyskać z tytułu realizacji...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ...w Lublinie (dalej: „Odwołujący”) informację o dokonaniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej w postępowaniu za którą, w obu częściach, została ...najkorzystniejszą oferty wykonawcy ALTIX. Odwołujący podnosił, że „dokonany wybór oferty narusza ...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...”. W dniu 24.07.2018 r. (faxem) Zamawiający poinformował o wyborze oferty najkorzystniejszej – Konsorcjum Firm: 1) Laguna Sp. z o.o. (Lider); ...pkt. 1 ppkt 5) SIWZ na str. 21). W rezultacie, wybór Inneko sp. z o.o. spowoduje istnienie w obrocie prawnym dwóch...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... tego, aby najpierw pozbawić Odwołującego przymiotu wykonawcy, aby następnie Zamawiający mógł dokonać wyboru oferty NMG jako najkorzystniejszej i aby żaden wykonawca nie mógł wnosić odwołań na wybór oferty NMG. O ile nie narusza to wprost art. 92 Pzp, to z...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... 2018 r. Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze jako najkorzystniejszej oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Comp S... wpływu na wynik postępowania rozumiany jako wybór oferty Przystępującego, wobec czego odwołanie w tej...

 • KIO 1532/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...w zakresie zarzutu naruszenia przez zamawiającego art. 91 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy przez wybór oferty najkorzystniejszej i naruszenia przez zamawiającego zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz oddaliła odwołanie w pozostałym...

 • KIO 1547/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...„TOR – KRAK”] na pierwszym miejscu listy rankingowej jako wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę oraz wybór oferty TOR-KRAK jako najkorzystniejszej w postępowaniu, pomimo że oferta Odwołującego powinna zostać sklasyfikowana na pierwszym miejscu w...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... czynności oceny ofert w Postępowaniu z uwzględnieniem przyjętych dla oceny kryteriów oceny ofert, co spowoduje wybór oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. Postępowanie odwoławcze sygn. akt KIO 1528/18: W dniu 2 sierpnia 2018 r. wykonawcy wspólnie...

 • KIO 1554/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...i nakazanie Zamawiającemu dokonania: 1. unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i powtórzenie czynności oceny ofert; 2. wykluczenia ... i wiarygodności wykonawcy i ma zagwarantować wybór wykonawcy, dającego rękojmię należytego wykonania robót...

 • KIO 1530/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... złożenia odwołania i ewentualnie czynności podjętych później z uwzględnieniem skutków odrzucenia oferty Odwołującego (np. ewentualny wybór oferty najkorzystniejszej). Odnosząc się argumentacji Zamawiającego, Odwołujący podnosi, że dysponowanie przez niego...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...na naruszenia przepisów Pzp, a oceny Wykonawcy i wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z Pzp i warunkami procedury ustalonymi w ...niżej od Przystępującego to kwestionowałby wybór oferty Przystępującego, chociażby poprzez zgłoszenie przystąpienia...

 • KIO 1545/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... postępowania i wybór oferty w sposób naruszający zachowanie uczciwej konkurencji, a przez to wybór Konsorcjum, które... r. Zamawiający przesłał wykonawcom informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, za którą uznana została oferta złożona przez Konsorcjum...

 • KIO 1527/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ..., zarzut należy uznać za zasadny. Izba wskazuje, iż Zamawiający posiada instrumenty, pozwalające na wybór oferty najkorzystniejszej poprzez przyznawanie punków dotyczących przedmiotu zamówienia w zakresie wybranych parametrów technicznych. Dzięki temu...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... wskazać należy, że zgodnie z bieżącym orzecznictwem sądów okręgowych oraz Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty składane w postępowaniu poniżej progów unijnych może obejmować zakresem zaskarżenia nie tylko czynność oceny...

 • KIO 1501/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... oraz równego traktowania wykonawców; 4. art. 91 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty konsorcjum wykonawców Mostostal Warszawa S.A. i Sanell Sp. z o.o. z pominięciem kryteriów oceny ofert określonych w...

 • KIO 1487/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ...wyroku z dnia 11 sierpnia 2017 r. „nadrzędnym celem każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest bowiem wybór najkorzystniejszej oferty i wykonawcy, który jest wstanie należycie wykonać zamówienie. Za wyrokiem SO w Gliwicach z dnia 23 luty...

 • KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ...1 i ust. 3 Ustawy Pzp oraz art. 91 ust. 1 Ustawy Pzp poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum, zaniechanie wykluczenia oraz odrzucenia oferty złożonej przez Konsorcjum pomimo, że wykonawca ten podlega 4 wykluczeniu z udziału w...

 • KIO 1520/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... konceptu kreatywnego, a analiza tego dokumentu może nastąpić jedynie w ramach wyboru oferty najkorzystniejszej. Zgodnie z treścią SIWZ wybór oferty najkorzystniejszej miał nastąpić na podstawie następujących kryteriów: cena, koncept kreatywny, media plan...

 • KIO 1493/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... ust. 3 ustawy Pzp z uwagi na wybór oferty Wykonawcy Global School, która nie przedstawia najkorzystniejszego bilansu... unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w odniesieniu do zadania nr 1 i odrzucenie oferty Przystępującego na podstawie...

 • KIO 1500/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... najkorzystniejszej oferty, dokonanie czynności oceny ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert i przekazanie uzasadnienia faktycznego Wykonawcom, powtórzenia czynności badania i oceny ofert, odrzucenie oferty Wykonawcy Agencja reklamowa dsk sp. z o.o., wybór...

 • KIO 1542/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... się również art. 192 ust. 6 Pzp, zgodnie z którym Izba nie może nakazać zamawiającemu zawarcia umowy. Wybór oferty najkorzystniejszej co do zasady prowadzi do zawarcia umowy z wykonawcą, który taką ofertę złożył, zatem nakazanie zamawiającemu przez Izbę...

 • KIO 1486/18, KIO 1510/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...jej następstwie: 5) nakazanie Zamawiającemu wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Odwołującego. Wykonawca ASH wskazał,... i w ślad za powyższym zaproponował Zamawiającemu wybór najbardziej odpowiadającego mu urządzenia. Jednocześnie, powyższe ...

 • KIO 1483/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... lipca 2018 r. zamawiający poinformował wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 i 2 zamówienia. W części 1...co skłania do wniosku, że dokonany przez zamawiającego wybór sposobu porozumiewania się nie stanowił dla odwołującego ograniczenia w...

 • KIO 1522/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ust. 3 w zw. z art. 22 ust. 1, poprzez co najmniej przedwczesny wybór jako najkorzystniejszej oferty Konsorcjum. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz o nakazanie zamawiającemu: 1. unieważnienia czynności wyboru...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  .... 3 ustawy Pzp oraz art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum Demarko, zaniechanie wykluczenia oraz odrzucenia oferty złożonej przez Konsorcjum Demarko pomimo, że Wykonawca ten podlega wykluczeniu z...

 • KIO 1485/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... zamówienia oznaczają, że przystępujący zaoferował produkt, który nie spełnia oczekiwań zamawiającego. Odwołujący argumentował, że wybór oferty przystępującego jako najkorzystniejszej narusza również wymóg art. 91 ustawy Pzp. Wyraża się to w tym, iż oferta...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij