• KIO 116/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... prawidłowej rzetelnej wyceny. Uniemożliwia więc to złożenie porównywalnych ofert, a co za tym idzie wybór najkorzystniejszej oferty w Postępowaniu. Aby temu zapobiec Zamawiający powinien po pierwsze usunąć obiektywne wadliwości i niejasności wynikające...

 • KIO 119/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym; 4. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez nieuzasadniony i bezpodstawny wybór jako najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr I oraz nr VIII złożonej przez wykonawcę Amlux Sp. z o.o. z...

 • KIO 39/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ...dalej „SIWZ"), a co za tym idzie jej niezgodny z prawem wybór jako oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu, 2. art. 91 ust. 1 ustawy PZP poprzez dokonanie wyboru oferty, która nie spełnia warunków określonych przez Zamawiającego i nie jest w...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest wybór administratora projektu: „Odnawialne źródła...oferty, unieważnienia czynności unieważnienia postępowania, dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  .... Zgodnie z wyjaśnieniami Urzędu Zamówień Publicznych w odpowiedzi na pytanie, czy wykonawca wnoszący odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty, który został sklasyfikowany na 4 pozycji, musi kwestionować ocenę wykonawców sklasyfikowanych na pozycji 2 i...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... Zamawiający stwierdził, że ww. wezwanie należy uznać za zbędne a Zamawiający naprawił błąd poprzez wybór oferty najkorzystniejszej. Biorąc powyższe pod uwagę zarzut niespełnienia przez wykonawcę Fundamenti warunku posiadania uprawnień Zamawiający uznał za...

 • KIO 31/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... bie art. 181 ust. 1 Pzp zamawiający uwzględnił zawarte tam stanowisko i zamawiający 30.11.2018 r. unieważnił wybór najkorzystniejszej oferty. Art. 181 ust. 1 Pzp brzmi »Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania...

 • KIO 2584/18, KIO 2586/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... w przedmiotowym postępowaniu ofertę sklasyfikowana na drugim miejscu w rankingu ofert kwestionując wybór jako najkorzystniejszej w obu częściach postępowania oferty złożonej przez Przystępującego. W przypadku zaś uwzględniania odwołania ma on szansę na...

 • KIO 42/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ... ustawy Prawo zamówień publicznych w wyniku zaniechania dokonania wyboru oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej w postępowaniu, 3. art. 7 ust. 1...Wybór Odwołującego, jako niespełniającego wymogów udziału 18 w postępowaniu na dzień złożenia oferty...

 • KIO 2710/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  .... Odwołujący zarzucił Zamawiającemu również naruszenie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp z uwagi na bezpodstawny wybór oferty najkorzystniejszej. Wobec powyższego Izba rozpoznała postawiony zarzut na podstawie jego opisu zawartego w uzasadnieniu odwołania, nie zaś...

 • KIO 30/19

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... zamawiającego i mogło mieć istotny wpływ KIO 30/19 9 na jego decyzje, jakim w szczególności jest wybór najkorzystniejszej oferty”. Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając na rozprawie złożone odwołanie i uwzględniając dokumentację z niniejszego postępowania o...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...Odwoławczej z dnia 26 października 2018 roku w sprawie połączonej o Sygn. akt KIO 2050/18 i KIO 2069/18 unieważnił wybór najkorzystniejszej oferty, wykluczył z postępowania MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie oraz konsorcjum: „ECM Group Polska” S.A. z siedzibą...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp: 1. art. 91 ust. 1, poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum pomimo istnienia przesłanek do wykluczenia tego konsorcjum, względnie odrzucenia jego...

 • KIO 15/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ...7 stycznia 2019 r. odwołanie od czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w Pakiecie Nr 2: 1. Na czynność podjętą ... 11 ust 2 i 4 Uoznk przez jego niezastosowanie oraz wybór oferty mimo zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa niezgodnie z ustawą, 6. art....

 • KIO 2672/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... w art. 90 ustawy Pzp. Stąd odwołujący konkluduje w odwołaniu: Dokonany przez Przewozy Regionalne wybór jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum przystępujące, w ocenie odwołującego PESA, zostało dokonane z naruszeniem przepisów PZP...

 • KIO 11/19

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ...względu na jakość produktów oferowanych przez poszczególnych dostawców. W konsekwencji, pozwoli to Zamawiającemu na wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, ponieważ Zamawiający nie będzie zmuszony do zawarcia umowy z jedynym wykonawcą, którego wyroby...

 • KIO 1/19, KIO 2/19

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... oceny ofert dotyczącym doświadczenia kierownika budowy; 3) art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez przedwczesny wybór jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Energopol. Wskazując na powyższe Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz o: 1) nakazanie...

 • KIO 2706/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... zawierającej cenę rażąco niską, stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji i niezgodnej z SIWZ; - wybór oferty odwołującego jako najkorzystniejszej. Jeśli chodzi o interes we wniesieniu odwołania, odwołujący wyjaśnił, że czynność zamawiającego, polegająca...

 • KIO 2673/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... środki dla zachowania ich w poufności’ a w konsekwencji 4 4. naruszenie art. 91 ust. 1 ustawy pzp poprzez wybór oferty najkorzystniejszej, która nie powinna być oceniana w kryteriach oceny ofert. Odwołujący w oparciu o wyżej wskazane zarzuty wniósł o...

 • KIO 2658/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... KIO 2055/13 wprost wskazano, że „Kierując się przede wszystkim celem postępowania o udzielenie zamówienia, jakim jest wybór oferty najkorzystniejszej i zawarcie umowy o zamówienie, nie uważa się za dopuszczalną sytuacji, w której to wykonawca, którego...

 • KIO 7/19

  Orzeczenia KIO, 16-01-2019

  ... zgodność zaoferowanych wyrobów z wymaganiami SIWZ. Wobec powyższego wybór oferty najkorzystniejszej został przeprowadzony prawidłowo i nie zachodziły przesłanki do odrzucenia oferty Wykonawcy Z. Do odwołania Zamawiający załączył dokumenty opisane...

 • KIO 2660/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ...i nakazuje Zamawiającemu: 1.1. unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, 1.2. wezwanie na podstawie art. 26 ...w dniu 5 listopada 2018 roku, w którym kwestionował wybór oferty uczestnika postępoania odwoławczego i wskazywał na naruszenia art. ...

 • KIO 2648/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ... letni, 4. wadliwą czynność wyboru oferty najkorzystniejszej i uznanie za taką oferty IntraOp Europe GmbH z siedzibą w ... zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz wybór oferty niezgodnie z ustawą Pzp [zarzut nr 5] – zarzut...

 • KIO 2635/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ...przeprowadzenie ponownej oceny i badania ofert; 3. wykluczenie STRABAG Sp. z o.o. z Postępowania; 4. wybór jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Odwołującego względnie 5. przeprowadzenie ponownej oceny i badania ofert, w tym umożliwienie STRABAG Sp...

 • KIO 2606/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ...o: 1. unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, 2. nakazanie czynności badania i oceny ofert, a w jej wyniku odrzucenie oferty wykonawcy MAT M. T. oraz wybór oferty odwołującego jako najkorzystniejszej spośród ofert złożonych w postępowaniu...

 • KIO 2627/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... kryteriów oceny ofert, dobieranych przez zamawiającego dla konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia, jest wybór oferty najkorzystniejszej. Podkreślić należy, iż kryteria oceny ofert winny realizować zasadę przejrzystości, niedyskryminacji, równego...

 • KIO 2548/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ... roku w sprawie o sygn. akt KIO 1474/12. Odwołujący ponadto podkreślił, że wybór oferty wykonawcy Siemens Sp. z o.o. w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszej narusza również przepis art. 91 ustawy Pzp. Podsumowując, odwołujący stwierdził, że...

 • KIO 2633/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  .... Zmiana punktacji może potencjalnie przełożyć się na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybór oferty najkorzystniejszej. Dlatego też odwołanie w części podlegało uwzględnieniu. Podana przez Odwołującego kwalifikacja prawna naruszenia...

 • KIO 2604/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ...FBSerwis Sp. z o.o.) w informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej zachodzą przesłanki, że oferta ta również nosi znamiona rażąco niskiej... Wskazał, że okoliczność, iż właściciele nieruchomości mają wybór, czy odpady będą wrzucane do pojemników czy worków...

 • KIO 2629/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ... Pzp, lecz także stanowić będzie uchybienie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, który nakazuje wybór oferty najkorzystniejszej. Wprowadzenie zapisów „blokujących” oferty wykonawców, którzy nie są jednocześnie producentami HIS i radiologii lub (choć mogą zaoferować...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij