• KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...nieodpowiadające rzeczywistości informacje, po drugie  informacje te mają lub mogą mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, czyli na wybór oferty najkorzystniejszej. Art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp, podobnie jak aktualnie obowiązujący art. 24 ust. 1 pkt 17...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ... się w tolerancji wprowadzonej zmianą z dnia 29 września 2017 roku. W związku z powyższym wybór jako najkorzystniejszej oferty przystępującego konsorcjum Mostostal zamawiający uznał za prawidłowy w kontekście obowiązującego SIWZ. Również przystępujące po...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  .... 36 ust. 1 pkt 13 i art. 2 pkt 5 ustawy Pzp poprzez wadliwy i niezgodny z kryteriami oceny ofert wybór oferty najkorzystniejszej; 3. art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, poprzez naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ..., a ramach tej czynności wykluczenie konsorcjum ATF z postępowania i odrzucenie jego oferty, a w ślad za tym wybór oferty odwołującego, jako oferty najkorzystniejszej, względnie wezwanie konsorcjum ATF do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów w trybie art...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  .... Po dokonanej weryfikacji Zamawiający w dniu 30.04.2018 r. opublikował na swojej stronie internetowej informację o wyniku najkorzystniejszej oferty - tj. wybór oferty złożonej przez wykonawcę KAWA.SKA Sp. z o.o. Naruszenie wynikające z zarzutu I.1 i I.3...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ...drugą pozycję (złożono tylko dwie oferty na Pakiet Nr I). Pierwszy wybór, którego dokonał zamawiający w zakresie ...– Część IV akt). Konsekwentnie odwołujący przed ponownym wyborem najkorzystniejszej oferty co nastąpiło jak wyżej ustalono w dniu 30 marca 2018...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... kryteriach oceny ofert i tym samym najwyższą spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu. Wybór tej oferty jako najkorzystniejszej był działaniem prawidłowym. Przystępujący do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego – wykonawca Polaqua...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... oraz zaniechań Zamawiającego: 1) wybór oferty najkorzystniejszej, 2) badanie i ocenę oferty Odwołującego, 3) bezpodstawne wykluczenie Odwołującego i odrzucenie jego oferty, 4) zaniechanie wykluczenia i odrzucenia oferty wykonawcy Lafrentz - Polska Sp...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...uplasował się na najwyższej pozycji rankingowej). W związku z powyższym możliwe będzie złożenie odwołania na wybór najkorzystniejszej oferty przez wykonawcę sklasyfikowanego np. na 4. pozycji rankingowej bez kwestionowania ofert sklasyfikowanych na pozycji...

 • KIO 670/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... ofert; d) w konsekwencji dokonał czynności wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej oferty. Z ostrożności procesowej, na wypadek gdyby Izba ...tj. wymogu stabilności i niewchłanialności. 6. Wybór oferty Neomed doprowadziłby do tego, iż polskie ...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...Celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest bowiem wybór oferty (wykonawcy) dokonany prawidłowo (art. 7 ....1 pkt 4 ustawy Pzp (w związku z wyborem jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy SKODA) została podjęta w roku 2017 w dniu 12 sierpnia...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...oraz wykazu osób, a nadto, ewentualnie, odrzucenie oferty Konsorcjum N i wybór oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej. Odwołujący podał, że żądanie unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i powtórzenia czynności badania i oceny...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... Odwołujący wniósł o: a) unieważnienie czynności wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę J. D. „PARAMEDYK”; b)...którą ma wykonać wytwórca, aby zapewnić, że oceniany wybór spełnia wymagania zasadnicze. Im wyższa klasa wyrobu, tym...

 • KIO 641/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... 33, 47- 400 Racibórz powziął wiadomość o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy: R. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod ... oraz art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez wybór wykonawcy, którego oferta powinna zostać odrzucona. Z uwagi na powyższe ...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... ELEKTROTIM S.A. 5 - jako niezgodnej z postanowieniami SIWZ - umożliwi wybór oferty Odwołującego TELBUD S.A. jako najkorzystniejszej i tym samym uzyskanie zamówienia publicznego. Odwołujący spełnia również drugą przesłankę statuującą jego uprawnienie do...

 • KIO 662/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... z rozprawy (zamawiający chce unieważnić przedmiotowe postępowanie z tego względu, iż jest obarczone wadą uniemożliwiającą wybór oferty najkorzystniejszej – w przypadku odwołującego i przystępującego, wykonawcy ci uzyskaliby taką samą liczbę punktów) skład...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... i które w tym zakresie wydają się być jednoznaczne. Zaznaczył, że uwzględnienie odwołania może spowodować wybór jako najkorzystniejszej oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Hochtief Polska S.A. oraz Warbud S.A...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... ma nie tylko prawo, ale i obowiązek wyjaśnienia tych okoliczności. Celem każdego postępowania przetargowego jest wybór oferty najkorzystniejszej. W związku z tym Zamawiający realizując ten cel, musi dokonać wszystkich możliwych czynności, aby wyjaśnić...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... stanowić dla niego podstawę faktyczną do wniesienia środka ochrony prawnej. Odwołujący podniósł omawiany zarzut dopiero w odwołaniu na wybór oferty najkorzystniejszej, a zatem znacząco po terminie 29 wynikającym z art. 182 ust. 3 pkt 1 Pzp. W związku z...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  ..., drogą elektroniczną, „Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej”, wybierając ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się...w niniejszym postępowaniu, a zatem nie miały wpływu na wybór oferty Konsorcjum IDS-BUD. 27 Niezależnie od powyższego, w ocenie...

 • KIO 661/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...oraz SIWZ; 7) art. 91 ust. 1 PZP poprzez wadliwy wybór oferty Wykonawcy Rekord Hale oraz poprzez zaniechanie dokonania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. Mając na względzie podniesione zarzuty, Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i...

 • KIO 643/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... traktowania, co zaprzecza istocie procedury udzielania zamówień publicznych, która stanowi m. in. wybór oferty ekonomicznie najkorzystniejszej spośród dostępnych na rynku. Takie opisanie przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający możliwość pozyskania...

 • KIO 644/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...5. dokonanie ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 2 z uwzględnieniem oferty Odwołującego. W uzasadnieniu odwołania...to, by pomóc przedsiębiorcom w wyborze klasy. Wybór reguły miałby znaczenie, gdyby produkt został zakwalifikowany ...

 • KIO 663/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... ta została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania; 7. art. 91 ust. 1 p.z.p. poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty GISON sp. z o. o. mimo, że wykonawca ten nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... wątpliwości na niekorzyść Odwołującego i przyjęcie ich za podstawę odrzucenia oferty Odwołującego, 7. art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę Salini Impregilo S.p.A., pomimo iż...

 • KIO 678/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... odrzucić z postępowania oferty odwołującego, to każdy wybór oferty innego wykonawcy dokonany w następnie odrzucenia był nieprawidłowy. Wobec ustalenia, że zarzut skierowany przeciw wyborowi oferty przystępującego jako najkorzystniejszej jest wyłącznie...

 • KIO 639/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... narusza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 9. Art. 7 ust. 3 – przez wybór najkorzystniejszej oferty w sposób naruszający przepisy ustawy pzp, co prowadzić może do udzielenia zamówienia wykonawcy wybranemu niezgodnie z...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...Promost lub wykluczył ww. wykonawcę, spowodowałoby to wybór oferty odwołujących ZDI jako zawierającej najwyższą po ww. .... Izba ustaliła, co następuje: Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty 23 marca 2018 r. Odwołujący TPF w dniu 28...

 • KIO 599/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... czynność zamawiającego uznając za nieprawidłowe jego wezwanie do uzupełnienia dokumentu informacji banku, zakwestionował wybór najkorzystniejszej oferty z powodu wykluczenia jego z postępowania jako wykonawcy rzekomo nie spełniającego warunku udziału w...

 • KIO 634/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... siedzibą w Płocku; 2) art. 91 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wybór oferty ww. wykonawców jako najkorzystniejszej, pomimo tego iż oferta ta jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i winna podlegać odrzuceniu...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij