• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... postępowaniu w ramach Rejonu 1 jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy B. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością... 3 w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp przez wybór jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy B. . Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 192...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ...2018 roku. 27 września 2018 r. Zamawiający poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty, za którą uznana została ta złożona przez SEPC. 11.1....przyświeca regulacjom Pzp, jakim jest wybór oferty złożonej przez wykonawcę gwarantującego prawidłowe wykonanie...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ... T.S prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Projektowa „ATS 999" T.S, 4. wybór oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej, 5. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z: a) wyjaśnienia T.S z dnia 30 lipca 2018 r. wraz z załącznikami...

 • KIO 2141/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... i uczciwej konkurencji, a powyższe miało istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego, tj. na wybór oferty METABEX jako najkorzystniejszej, co stanowi naruszenie zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji. Ewentualnie: 4) na wypadek...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... Pzp, 4) art. 8 ustawy Pzp, 5) art. 9 ust. 2 ustawy Pzp. W szczególności odwołujący zakwestionował wybór jako najkorzystniejszej oferty IBM Polska Sp. z o.o. i podniósł następujące kwestie: I. Tajemnica przedsiębiorstwa „Odwołujący ma podstawy by sądzić...

 • KIO 2041/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ...sposobu porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, a w konsekwencji zaniechanie odrzucenia oferty tego wykonawcy; 4) art...91 ust. 3a Pzp, bądź oświadczenia, że wybór oferty nie będzie powodował powstania po stronie Zamawiającego obowiązku ...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...przyświeca regulacjom ustawy, jakim jest wybór oferty złożonej przez wykonawcę gwarantującego prawidłowe wykonanie...ustawy i stanowi podstawę do unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zobowiązania do dokonania ponownego badania ofert. ...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... z art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, ponieważ informacja o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia odwołania tj. wybór oferty najkorzystniejszej została mu przekazana w dniu 18 września 2018 r. W ocenie Odwołującego się, posiada on interes w...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... 21.09.2018 r. Zamawiający poinformował Odwołującego o wyborze oferty Konsorcjum INTOP, jako najkorzystniejszej. Dowód: Pismo Zamawiającego z dnia 21.09.2018 r. Zdaniem Odwołującego wybór oferty Konsorcjum INTOP jest nieprawidłowy, a wykonawca ten winien...

 • KIO 1995/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... i zaniechań Zamawiającego: (i) nieuzasadnionego wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Budimex S.A.; (ii) zaniechania ...przyświeca regulacjom ustawy Pzp, jakim jest wybór oferty złożonej przez wykonawcę gwarantującego prawidłowe wykonanie...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ...i zawęża możliwe rozwiązania techniczne, bez względu na wybór pantografii zwykłego czy odwróconego (tak w przypadku autobusów ...3 pkt 2 ustawy zostało unieważnione gdyż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższała kwotę, ...

 • KIO 2043/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...przygotowania kompletnej dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Generalnego Wykonawcy: w terminie do 30 dni od uprawomocnienia ...nie do konieczności przygotowania najkorzystniejszej oferty, a zbudowania wielopodmiotowego ...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... ceny; 4. Odrzucenia złożonych przez Wykonawców Symmetry, Infonet, DECSOFT, Integrated Solutions ofert; 5. Wybór jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Odwołującego. Odwołujący wyjaśnił, że jest wykonawcą mającym interes w uzyskaniu zamówienia, a w...

 • KIO 2042/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... przekazał wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu informację o wyborze oferty najkorzystniejszej, w tym w zakresie części (pakietu) 11..., 3. art. 91 ust. 1 ustawy – poprzez wybór oferty firmy Mercator Medical S.A., która nie jest ofertą najkorzystniejszą...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy konsorcjum: Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska „EKOPOMIAR.... 1 i 3 ustawy Pzp poprzez wybór oferty podlegającej odrzuceniu. Nie potwierdził się natomiast zarzut...

 • KIO 2011/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...2018r. w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty firmy Komputronik Biznes sp. z o.o. 2/ powtórzenie czynności oceny ofert, nakazanie poprawienia błędów rachunkowych lub odrzucenie oferty firmy Komputronik Biznes sp. z o.o. 3/ wybór oferty LOGON s.a. jako...

 • KIO 1998/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...za jakość pozwoliłoby w tym postępowaniu Zamawiającemu na wybór oferty charakteryzującej się najlepszą relacją jakości do ceny. ...do poziomu, który w jego ocenie pozwalałby na złożenie najkorzystniejszej oferty w postępowaniu. Co za tym idzie nie dopełnił ...

 • KIO 1996/18, KIO 1997/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ..., ale także pozwoli zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej spośród różnych urządzeń dostępnych na rynku. Będzie to... ewentualna wygoda dwóch Ośrodków miała wpływać na wybór urządzenia dla pozostałych pięciu placówek medycznych, zwłaszcza...

 • KIO 2022/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... nr 3, w tym wezwanie Odwołującego do przedłożenia kart technicznych oraz aktualnych kart 4 charakterystyki; 5. Wybór oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej z zakresie Zadania nr 1 i Zadania nr 3; 6. Obciążenie Zamawiającego kosztami postępowania...

 • KIO 2010/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...ustawy przez wybór wykonawcy ETP spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej: „ETP”) podczas, gdy wykonawca ETP winien być wykluczony z postępowania, a jego oferta powinna podlegać wykluczeniu oraz zaniechanie wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty...

 • KIO 2035/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... faktycznej istniejącej w niniejszym postępowaniu realizacja tego obowiązku ma tym większe znaczenie, że wybór oferty najkorzystniejszej jest zdeterminowany właśnie oceną dokonaną w ramach przedmiotowego podkryterium kluczowych elementów Kontraktu. Należy...

 • KIO 1985/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...który przyświeca ustawie Pzp, a którym jest wybór wykonawcy zdolnego do realizacji zamówienia przy założeniu ...dodatkowy koszt tych ryzyk w cenie oferty. Zamawiający zaś po wyborze najkorzystniejszej oferty musi zawrzeć umowę na warunkach przedstawionych...

 • KIO 1953/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...” R.J. wniósł odwołanie wobec czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, zaniechania wykluczenia wykonawcy Fine Dine Sp. z ... ofertowego Przystępujący zaznaczył znakiem X wariant, że wybór oferty „będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku ...

 • KIO 1922/18, KIO 1928/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ... i nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienia czynności wyboru oferty Asseco Poland S.A. jako oferty najkorzystniejszej, 2. odrzucenie oferty Asseco Poland S.A. i wybór oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej, lub z ostrożności 3. wezwania Asseco...

 • KIO 1934/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ...wykonawców, w tym w szczególności w związku dokonaniem wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy KUŹNIA ZELEN1 S.C. A. P., Ł. P... „doświadczenie kierownika budowy", a w konsekwencji wybór oferty która nie jest oferta najkorzystniejszą, Wobec powyższego...

 • KIO 1872/18, KIO 1895/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  .... 182 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, ponieważ informacja o czynności stanowiącej podstawę wniesienia odwołania tj. ponowny wybór oferty najkorzystniejszej została mu przekazana w dniu 7 września 2018 r. W ocenie Odwołującego się, posiada on interes w uzyskaniu...

 • KIO 1937/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ... osobodnia i 290 osobodni oraz 1096 dni. Odwołujący zauważył, że Zamawiający nie czekając na złożenie przez Wykonawców ofert i wybór oferty najkorzystniejszej, przesądził o tym, że wartość umowy wynosić będzie 6.000.000,00 złotych, a tym samym, że wartość...

 • KIO 1898/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ...7 ust. 1 i ust. 3 Pzp oraz art. 91 ust. 1 Pzp, przez wybór jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum Ochrona24, zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Konsorcjum Ochrona24 pomimo, że oferta ta podlega odrzuceniu, zaniechanie odrzucenia...

 • KIO 1900/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... nr 1 dotyczący naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, poprzez wybór oferty przystępującego, który na dzień wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, Izba uznała za...

 • KIO 1906/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... 2 postępowania w zakresie parametru „klawiatura pokryta powłoką antybakteryjną"; 3. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Koncept, mimo iż oferta podlegała odrzuceniu z uwagi na niezgodność jej treści z SIWZ, jak...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij