• KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... która pozwoli zamawiającemu na osiągnięcie celu jakim jest wybór wykonawcy, który może zrealizować zamówienie. Dlatego też,...na ich potwierdzenie załączył do odwołania informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2 sierpnia 2016 r. w postępowaniu ...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... złożonej w zakresie zadania nr 3 zarzut powyższy został uznany za niezasadny. 15 W ocenie Izby dokonany przez Zamawiającego wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 3 był prawidłowy, zatem nie doszło do naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5...

 • KIO 1456/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...ust. 1 Pzp nie odpowiada treści SIWZ; 5. art. 7 Pzp poprzez wybór oferty podlegającej odrzuceniu. Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 1) unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 2) wykluczenia Stecol z postępowania oraz odrzucenia...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... czy do odrzucenia oferty, uniemożliwia domniemanie zgodności oferty z ustawą Pzp, czy wybór wykonawcy na zasadzie ...odniesieniu do zadania 1: unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oferty, powtórzenia badania i oceny ofert, wykluczenia ...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... zweryfikowania ich prawidłowości oraz prawdziwości. Zarzut 2.1 Zamawiający zdecydował się na wybór oferty Wykonawcy A jako najkorzystniejszej, odmawiając Odwołującemu dostępu do wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę A w toku Postępowania, dotyczących...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... muszą zatem odnosić się do realiów rynkowych. Za całkowicie chybione należy uznać stanowisko, zgodnie z którym przez „wybór najkorzystniejszej oferty” w rozumieniu art. 96 ust. 3 Pzp należy rozumieć chwilę zaproszenia Wykonawcy M do negocjacji, tj. 30...

 • I C 1718/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-06-2018

  ...ust. 1 pkt 4, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...nieodpowiadające rzeczywistości informacje, po drugie  informacje te mają lub mogą mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, czyli na wybór oferty najkorzystniejszej. Art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp, podobnie jak aktualnie obowiązujący art. 24 ust. 1 pkt 17...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ... się w tolerancji wprowadzonej zmianą z dnia 29 września 2017 roku. W związku z powyższym wybór jako najkorzystniejszej oferty przystępującego konsorcjum Mostostal zamawiający uznał za prawidłowy w kontekście obowiązującego SIWZ. Również przystępujące po...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  .... 36 ust. 1 pkt 13 i art. 2 pkt 5 ustawy Pzp poprzez wadliwy i niezgodny z kryteriami oceny ofert wybór oferty najkorzystniejszej; 3. art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, poprzez naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... - odrzucenia oferty CMC Ravenna; c) dokonania wyboru oferty złożonej przez Odwołującego jako najkorzystniejszej w postępowaniu; ...została wybrana oferta innego wykonawcy, który to wybór Odwołujący kwestionuje. Rozpoznając odwołanie w granicach podniesionych...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ..., a ramach tej czynności wykluczenie konsorcjum ATF z postępowania i odrzucenie jego oferty, a w ślad za tym wybór oferty odwołującego, jako oferty najkorzystniejszej, względnie wezwanie konsorcjum ATF do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów w trybie art...

 • KIO 852/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. W niniejszej sprawie odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty wpłynęło w dniu 28 lutego 2018 r., czyli po upływie terminu składania ofert. Zdarzeniem, które...

 • XXIII Ga 2057/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-05-2018

  ... Izby Odwoławczej oraz sądów okręgowych przez istotny wpływ na wynik postępowania należy rozumieć wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Tym samym z istotnym wpływem naruszenia na wynik postępowania...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  .... Po dokonanej weryfikacji Zamawiający w dniu 30.04.2018 r. opublikował na swojej stronie internetowej informację o wyniku najkorzystniejszej oferty - tj. wybór oferty złożonej przez wykonawcę KAWA.SKA Sp. z o.o. Naruszenie wynikające z zarzutu I.1 i I.3...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... potencjałem podmiotu trzeciego spowoduje wykluczenie tego Wykonawcy z postępowania, a tym samym, umożliwi Odwołującemu wybór jego oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu i uzyskanie przedmiotowego zamówienia. Ponadto, brak możliwości weryfikacji...

 • KIO 913/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...tego przepisu, 2} art. 89 ust. 1 pkt 2) oraz art. 7 ust. 3 PZP poprzez zaniechanie odrzucenia oferty BCAST i wybór tej oferty jako najkorzystniejszej, mimo że jej treść nie odpowiada treści SIWZ, ponieważ BCAST nie wypełnił ponad 60%, a w części informacji...

 • KIO 887/18, KIO 896/18, KIO 916/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum Promost, mimo że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ najkorzystniejszą jest oferta Odwołującego Inko, a wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu został...

 • KIO 912/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ..., 17, 24 ust. 5 pkt 2 i art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp. W konwencji także poprzez wybór oferty przystępującego jako najkorzystniejszej w części 6 nie doszło do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców wyrażonej w art. 7 ust. 1 Pzp ani...

 • KIO 910/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... i art. 96 ust 3 oraz w zw. z art. 182 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp, przez wybór najkorzystniejszej oferty w momencie utrudniającym lub nawet uniemożliwiającym zapoznanie się z dokumentacją postępowania. W pierwszej kolejności Odwołujący wskazał, że przedmiotowe...

 • KIO 838/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  .... 2. Art. 87 ust. 1 – przez zaniechanie wezwania MCB do wyjaśnienia treści oferty. 3. Art. 91 ust. 1 – przez wybór jako najkorzystniejszej oferty MCB, która podlega odrzuceniu. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1...

 • KIO 860/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...art. 192 ust. 2 p.z.p., gdyż wadliwe czynności i zaniechania zamawiającego miały bezpośredni wpływ na przedwczesny wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu. Rozstrzygnięcie w zakresie kosztów postępowania Izba wydała na podstawie art. 192 ust. 9 i 10...

 • KIO 875/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... posiadających wartość handlową i gospodarczą, obrazują bowiem rozwiązanie dotyczące kalkulacji ceny, która pozwoliła na wybór oferty tego wykonawcy jako najkorzystniejszej. W wyroku KIO 960/13 uznano natomiast, że dane zawarte w kalkulacji cenowej z uwagi...

 • KIO 873/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... zapewnia zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, o czym świadczy wybór - jako najkorzystniejszej z ofert złożonych w postępowaniu - oferty Asseco, tj. oferty, która z uwagi na ww. okoliczności podlega odrzuceniu, złożonej przez...

 • KIO 802/18, KIO 803/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... czynności wyboru oferty złożonej przez wykonawcę Orange jako najkorzystniejszej oferty,  czynności badania i oceny oferty złożonej przez ...co do zgodności jego oferty z treścią siwz. Biorąc pod uwagę wynik postępowania i wybór oferty, która swoją treścią ...

 • KIO 857/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ...zamawiający nie ma nieograniczonej swobody wyboru kryterium - wybór danego kryterium musi bowiem zapewnić możliwość efektywnej konkurencji... pozacenowe. Służą one przede wszystkim wyborze najkorzystniejszej oferty, a nie dopuszczeniu do udziału w ...

 • KIO 815/18, KIO 848/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ...1 i w konsekwencji: a) dokonanie wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej lub b) nakazanie Zamawiającemu dokonania wezwania do ...odrzucił ofertę Odwołującego i w dalszym procedowaniu wybór oferty droższej. Nadto Odwołujący podniósł, że poprzednia ...

 • KIO 840/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  .... K. z siedzibą w Warszawie (dalej również: Przystępujący lub 4Visions) oraz na wybór oferty ww. wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej i zaniechanie dokonania czynności unieważnienia postępowania. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 1. art. 89...

 • KIO 867/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... się w orzecznictwie Izby, przez wynik postępowania w rozumieniu art. 192 ust. 2 ustawy Pzp należy rozumieć wybór danej oferty jako najkorzystniejszej. W analizowanej sprawie wynik postępowania stwierdzone przez Izbę naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 i art...

 • KIO 835/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... za zasadne i celowe uznać należy, że ostatecznym terminem, w którym wykonawcy powinni poznać wynik tej czynności jest wybór oferty najkorzystniejszej, a już z pewnością powinni oni poznać wynik tej oceny przed upływem terminu na wniesienie odwołania na tę...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij