• KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, dokonania ponownej oceny ofert, odrzucenie ofert T. i G. jako niezgodnych z wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego w SIWZ i w konsekwencji wybór oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 6 Uwzględnienie...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... punktowanego zgodnie z IDW, to w zakresie rozpoznanych odwołań, podwyższenie punktacji oferty B. w tym przypadku nie miałoby wpływu na wynik postępowania, rozumiany jako wybór oferty najkorzystniejszej, o którym mowa w art. 192 ust. 2 Pzp. Nawet zatem...

 • KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ...oferty Odwołującego i wyboru jako najkorzystniejszej oferty Roche. Zdaniem Odwołującego, Zamawiający próbuje dokonać wyboru oferty... oraz wymagane załączniki. Treść SIWZ wskazuje, że wybór sytemu (testu) służącego celowi Zamawiającego określonemu w SIWZ...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... dalej jak i w sentencji wyroku „ustawą Pzp”/:  art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wybór w Postępowaniu jako oferty najkorzystniejszej oferty wykonawcy Pirios S.A., który podlega wykluczeniu z udziału w Postępowaniu /zarzut nr 1 – numeracja zarzutów nadana...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ...Izby zarzucając Zamawiającemu wybranie jako oferty najkorzystniejszej oferty, 8 która powinna podlegać ...modyfikacji) postanowień umownych ani nie miało wpływu na wybór żadnej oferty (bowiem oferty „wpisały” się w merytoryczną treść wymogów wskazanych w...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  .... 1 i ust. 3 ustawy Pzp oraz art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum I. na skutek zaniechania odrzucenia oferty złożonej przez to Konsorcjum. 4. W kontekście zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 i ust...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... traktowania wykonawców oraz wybór oferty, która stanowi czyn nieuczciwej konkurencji; 4. art. 91 Pzp w zw. z art. 2 pkt 5) Pzp poprzez dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z uwzględnieniem oferty podlegającej odrzuceniu, tj. oferty Konsorcjum. W...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... warunków zamówienia, 8. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez wybór oferty konsorcjum A., jako najkorzystniejszej oraz zaniechanie wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej. W związku z powyższym odwołujący wniósł o: 1. uwzględnienie odwołania w...

 • KIO 1998/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...jako niezgodnej z siwz. 15 3. Zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 91 ust.l Pzp poprzez wadliwy wybór oferty najkorzystniejszej jest chybiony W opinii Zamawiającego zarzut jest nietrafny bowiem, wbrew twierdzeniom Odwołującego, oferta wykonawcy P. po...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... przepisów ustawy Pzp: 4 1) Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp w zw. art. 94 ust. 3 ustawy Pzp poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty firmy Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS" Sp. z o.o. (dalej Cezas) w związku z uznaniem, że Odwołujący uchyla się...

 • KIO 1990/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... w pakiecie 1,  art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty AMED i zaniechanie wyboru oferty odwołującego. Odwołujący podniósł w odwołaniu, że zamawiający niezasadnie odrzucił jego ofertę z powodu zaoferowania sterylizatorów...

 • KIO 1969/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...i innych wykonawców z uwagi na fakt, że nie spełniały one wymogów SIWZ, a nie odrzucenie i wybór jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy K., która również nie spełniała wymogów SIWZ. Odwołujący wniósł o: 1) uwzględnienie odwołania w całości, unieważnienie...

 • KIO 1988/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... z art. 179 ust. 1 Pzp. Zarzucane zamawiającemu naruszenia przepisów ustawy uniemożliwiają wybór oferty 8 odwołującego jako najkorzystniejszej. Przesłanki interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody sutkiem naruszenia przez...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... 3) art. 91 ust. 1 Pzp poprzez dokonanie wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty M.-E. C. E. S.A., pomimo faktu, że oferta... d) odsyła do dokumentacji geotechnicznej wskazanej wyżej: „Wybór sposobu posadowienia obiektu powinien wynika (…)”. Przy czym, ...

 • KIO 1986/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ..., do których zastosowania był zobowiązany z mocy ustawy, tym samym oferta przystępującego nie podlegała odrzuceniu. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpił zatem spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i na podstawie kryteriów wynikających z siwz. Tak...

 • KIO 1940/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... ww. wykonawców skutkowałoby koniecznością nakazania zamawiającemu wykonania takich czynności, czego efektem może być wybór oferty odwołującego, jako najkorzystniejszej. Powyższe wyczerpuje dyspozycję art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Izba postanowiła umorzyć...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...sposób poprawienia omyłki w jego ofercie - jego wybór ogranicza się jedynie do wyrażenia zgody na już... art. 89 ust. 1 pkt 5) PZP poprzez dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty w Postępowaniu złożonej przez Konsorcjum P., podczas gdy oferta Konsorcjum P....

 • KIO 1952/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... Wykonawcy JK i w konsekwencji wybór oferty tego wykonawcy, jako najkorzystniejszej. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, 2. przeprowadzenia ponownej oceny i...

 • KIO 1926/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...Prezesa KIO odwołanie na: 1) czynność wyboru przez zamawiającego jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy ANB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie...w zw. z art. 2 pkt 5 Pzp przez wybór oferty złożonej przez Wykonawcę ANB jako najkorzystniejszą w pos- tępowaniu,...

 • KIO 1957/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, w zakresie art. 91 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez wybór najkorzystniejszej oferty z naruszeniem kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale 9 pkt 2 ppkt. 3 SIWZ, które miało wpływ na wynik postępowania...

 • KIO 1933/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ...r. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu: 1. wadliwe dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty – Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o....których zawarta jest nieprawdziwa informacja o tym, iż wybór tych ofert nie będzie prowadził do powstania obowiązku ...

 • KIO 1935/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ...przenośny wynosi 3592 zł netto. 6 W związku z tym zarzucił, iż wybór oferty I. sp. z o.o. odbył się z naruszeniem art. 89..., oferty Odwołującego i Przystępującego, odwołania, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty i o odrzuceniu oferty Odwołującego...

 • KIO 1866/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...W dniu 28 sierpnia 2017 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 2 wybierając ofertę firmy Bialmed.... poz. 1579) – dalej ustawa Pzp, poprzez wybór oferty która, jego zdaniem, nie spełnia wymagań określonych przez ...

 • KIO 1936/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... odwołania od czynności, które sam wskazał w swoim odwołaniu na stronie drugiej (wybór oferty najkorzystniejszej oraz odrzucenie oferty odwołującego), nie przysługiwało mu natomiast prawo wniesienia odwołania wobec zaniechania przyznania mu punktów...

 • KIO 1983/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... pakietu nr 2, 2. powtórzenie czynności badania i oceny ofert w zakresie pakietu nr 2 oraz wybór oferty odwołującego jako najkorzystniejszej w pakiecie nr 2. Odwołanie zostało wniesione w formie pisemnej, podpisane przez dwóch prokurentów, umocowanych...

 • KIO 1915/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ... wskazanych w pkt 3. związanych z ofertą Wykonawcy, wybór oferty Alfa- System Sp. z o.o., mimo, iż w rzeczywistości przymiot najkorzystniejszej oferty spełniałby Odwołujący, gdyby Zamawiający dokonał oceny jego oferty. 2. art. 26 ust.3 ustawy Pzp poprzez...

 • KIO 1912/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ... związania ofertą, umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana, zanim termin związania upłynął, że wybór oferty najkorzystniejszej, który nie został podważony, determinuje formalne udzielenie zamówienia publicznego poprzez podpisanie umowy w sprawie...

 • KIO 1991/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  .... z siedzibą w Łodzi (dalej „Odwołujący”), w którym zaskarżono: 1. wybór oferty Konsorcjum B jako najkorzystniejszej na skutek uprzedniego poprawienia przez Zamawiającego tej oferty w zakresie, w którym Zamawiający wcześniej wezwał Konsorcjum B do złożenia...

 • KIO 1971/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  ... („SIWZ”), w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej oraz, w konsekwencji, zaniechanie uznania jego oferty za odrzuconą, 2. wybór jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy MZ, mimo że oferta ta powinna być uznana za odrzuconą, 3. zaniechanie wyboru...

 • KIO 1932/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  ...1) art. 89 ust. 1 pkt 2 z uwagi na odrzucenie oferty Odwołującego w sytuacji, gdy było brak ku temu podstaw, albowiem oferta ... odrzucenia jego oferty (3) ponowną ocenę ofert i 4) wybór jego oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej). Do postępowania...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij