• KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ... został przez Odwołującego zachowany. Odwołujący wskazał, że uiścił wpis od niniejszego odwołania w wymaganej wysokości oraz przekazał kopię niniejszego odwołania wraz z załącznikami Zamawiającemu. Naruszenie interesu w uzyskaniu zamówienia 9 Zgodnie...

 • KIO 1826/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  .... z o.o., ul. Lipowa 17, 44-207 Rybnik tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od odwołującego IP Connect sp. z o.o., ul. Lipowa 17, ...o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp. Wpis w prawidłowej wysokości został wniesiony w ustawowym terminie. W ocenie...

 • KIO 1444/18, KIO 1455/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... Spółki Akcyjnej z siedzibą w Rzeszowie kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania (sygn. akt KIO 1444/18) oraz 2.2 NMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy kwoty 13 500 zł 00 gr...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...z o.o., ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa tytułem wpisu od odwołania; 2 2.2. zasądza od Remondis Północ Sp. z o.o., ul. Zawodzie 18, ...r. działała pod nazwą Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. (wpis nr 32 z 08.06.2016 r., MSiG-KRS.2016.114.151515). Zgodnie...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (j.t. Dz. U. 2018 r. z dnia 7 maja 2018r. poz.972) zaliczając uiszczony wpis przez odwołującego w kwocie 15.000,00 zł. w koszty postępowania odwoławczego i zasądzając od...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawcy Comarch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie na...0" albo „1” PKP IC Wykonawca powinien uzupełnić wpis w kolumnie "Komentarz/Uwagi Wykonawcy”, gdzie powinien zostać krótko ...

 • KIO 1554/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  .... W pierwszej kolejności ustalono, że odwołanie nie zawiera braków formalnych oraz został uiszczony od wpis. Nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 Pzp. Odwołujący wykazał przesłanki dla...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (... postępowania odwoławczego uiszczony przez odwołującego wpis, a także nakazując odwołującemu dokonanie...

 • KIO 1545/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania ...zaliczyła w całości uiszczony wpis, zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia. Przewodniczący:...

 • KIO 1538/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ....o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa kwoty 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z...

 • KIO 1515/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ...sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu ...odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Izba zaliczyła do kosztów postępowania wpis...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... odwołanie nie zawiera braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis. Izba ustaliła, że nie zaistniały przesłanki określone w art. 189 ust. 2 ustawy pzp, które skutkowałyby odrzuceniem odwołania. Odnosząc się do wniosku Przystępującego o odrzucenie...

 • KIO 1500/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... o.o. (Al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa) kwoty 7500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na niniejsze...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (j.t. Dz. U. 2018 r. z dnia 7 maja 2018r. poz.972) zaliczając uiszczony wpis przez odwołującego w kwocie 15.000,00 zł. w koszty postępowania odwoławczego i zasądzając od...

 • KIO 1485/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...W pierwszej kolejności ustalono, że odwołanie nie zawiera braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis. Nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp. Izba postanowiła dopuścić...

 • KIO 1453/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ...odwołania ... wpisu od odwołania. 2... 7 dni od dnia jego doręczenia...odwołania...od sumy kosztów marży i ryzyk otrzymamy kwotę wyższą od...odwołania...odwołania...odwołania...od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od...od...od...pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów...

 • KIO 1492/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ...odwołanie nie zawierało braków formalnych, a wpis od niego został uiszczony – podlegało rozpoznaniu ... 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t....

 • KIO 1507/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz...

 • KIO 1468/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania... kosztów postępowania odwoławczego Izba zaliczyła w całości uiszczony wpis, zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia....

 • KIO 1497/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... Zamawiającego na rzecz Odwołującego uzasadnionych kosztów postępowania przed Izbą, obejmujących uiszczony wpis od odwołania; Izba stwierdziła skuteczność zgłoszonego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum Remost Z...

 • KIO 1437/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ...15 marca 2010r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (j.t. Dz. U. 2018r. poz.972) zaliczając uiszczony wpis przez odwołującego w kwocie 15.000,00 zł. w koszty...

 • KIO 1502/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  .... Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy), stanowiącą uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity...

 • KIO 1495/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... Warszawa, ul. Kaliska 23 lok. U4 kwoty 20.000 zł 00 gr. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z...

 • KIO 1482/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ....o. z siedzibą w Zabrzu (41-800) kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. KIO 1482/18 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t...

 • KIO 1480/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  .... z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa kwoty 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz...

 • KIO 1447/18, KIO 1448/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ...nie otrzymał informacji o akceptacji osób zgłoszonych. Pierwszy wpis pana M. N. do dziennika budowy nastąpił...marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 1475/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... Pawła II 39a, 31-864 Kraków kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącą uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...wpis został przez Odwołującego uiszczony, zatem odwołanie podlegało rozpoznaniu. Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania... 2010r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich...

 • KIO 1467/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa kwoty 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j...

 • KIO 1454/18

  Orzeczenia KIO, 03-08-2018

  ... kolejności ustalono, że odwołanie nie zawiera braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis. Ponadto, nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp. Izba ustaliła także...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij