• KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 1.2. zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3 600 zł... zawartym w piśmie o wykluczeniu, gdzie podaje, że najwcześniejszy wpis na tym obiekcie jest z dnia 1 marca 2011 r....

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ... 2010r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. 2010r. nr 41 poz.238 zm. Dz.U. 2017r.) zaliczając uiszczony wpis przez odwołującego w kwocie 20.000,00 zł...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... 189 ust. 2 ustawy Pzp oraz, że wpis w prawidłowej wysokości został wniesiony w ustawowym terminie...Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (jednolity...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...o.o., ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg tytułem wpisu od odwołania, 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 ...określonej działalności zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... 2010r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. 2010r. nr 41 poz.238 zm. Dz.U. 2017r.) zaliczając uiszczony wpis przez odwołującego w kwocie 20.000,00 zł...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... terminu określonego w art. 182 ust. 2 pkt 1) Pzp. Odwołanie zostało wniesione w dniu 09.04.2018roku. Wpis od odwołania w wysokości 15.000,00 (słownie: piętnaście tysięcy złotych) został wniesiony na rachunek Urzędu Zamówień publicznych, tj. rachunek...

 • KIO 670/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...na terenie Polski (deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych) oraz w odpowiedzi ...marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (...

 • KIO 641/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...o.o., ul. Łąkowa 33, 47- 400 Racibórz tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Odwołującego: Rafako Engineering sp. z o.o., ul. Łąkowa 33...oddalić. Odwołanie nie zawierało braków formalnych, wpis został przez Odwołującego uiszczony, zatem odwołanie ...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...A., ul. Krauthofera 23, 60-203 Poznań tytułem wpisu od odwołania, 2) zasądza od Odwołującego TELBUD S.A., ul. Krauthofera 23, 60-203... w STWiORB co zaznaczyliśmy w swojej ofercie poprzez wpis do jednego z załączników oferty, tj. ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH...

 • KIO 674/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). 4 Ponieważ Odwołujący...

 • KIO 661/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...) uiszczoną przez wykonawcę Lubawa S.A. tytułem wpisu od odwołania, 2 2.2. zasądza od odwołującego Lubawa S.A. na rzecz zamawiającego - 1..., skutkujących odrzuceniem odwołania, o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, wpis w prawidłowej wysokości...

 • KIO 656/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej wniesiony wpis. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z ...2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ...

 • KIO 652/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). Izba zaliczyła do kosztów postępowania wpis wniesiony przez Odwołującego w kwocie 7.500,00...

 • KIO 650/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów ...kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r., Nr 41, poz. 238 ze zm.) do kosztów postępowania odwoławczego Izba zaliczyła w całości uiszczony wpis...

 • KIO 668/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... dla lidera konsorcjum w Warszawie kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na niniejsze...

 • KIO 639/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... wniósł o oddalenie odwołania, a szczegółowo swoje stanowisko odnośnie poszczególnych zarzutów skonkretyzował w złożonym na posiedzeniu 18 kwietnia 2018 r. piśmie procesowym. Ponieważ odwołanie nie zawierało braków formalnych, a wpis od niego został...

 • KIO 599/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... 2010r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. 2010r. nr 41 poz.238 zm. Dz.U. 2017r.) zaliczając uiszczony wpis przez odwołującego w kwocie 15.000,00 zł...

 • KIO 630/18, KIO 635/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz... Na koszty postępowania odwoławczego składał się wpis uiszczony przez odwołującego w wysokości 20.000...

 • KIO 634/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ....o. z siedzibą w Bełchatowie kwoty 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017...

 • KIO 654/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... z siedzibą w Kościanie kwoty 5 000 zł 00 gr (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej nadpłatę ponad należy wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz...

 • KIO 622/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą, w przedmiotowej sprawie dniem tym był 03.04.2018r. Z powyższego wynika, że ustawowy termin na wniesienie odwołania został dochowany. Odwołujący uiścił wpis w wymaganej wysokości na rachunek UZP...

 • KIO 629/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  .... W pierwszej kolejności ustalono, że odwołanie nie zawiera braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis. Nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp. Izba stwierdziła, że...

 • KIO 618/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ... w dniu 16 kwietnia 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu ...zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. KIO 618/18 2 Stosownie do art. 198 a i 198 b ...

 • KIO 611/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej kwoty 15.000 zł 00 gr. (słownie: piętnaście tysięcy złotych, zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z...

 • KIO 610/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ...sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów ...kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r., Nr 41, poz. 238 ze zm.) do kosztów postępowania odwoławczego Izba zaliczyła w całości uiszczony wpis...

 • KIO 579/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli ...2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 592/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... odwołania został zachowany. Kopia odwołania została przekazana Zamawiającemu. Odwołująca uiściła wpis ...15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (...

 • KIO 625/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ....o. z siedzibą w Warszawie kwoty 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na niniejsze postanowienie...

 • KIO 571/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  .... W pierwszej kolejności ustalono, że odwołanie nie zawiera braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis. Nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp. Izba stwierdziła, że...

 • KIO 609/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ..., u. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij