• KIO 2678/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ...sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów ...kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r., Nr 41, poz. 238 ze zm.) do kosztów postępowania odwoławczego Izba zaliczyła w całości uiszczony wpis...

 • KIO 2627/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... konkurencję na rynku zamówień publicznych. O kosztach orzeczono zgodnie a art. 192 ust.10 pzp zasądzając uiszczony wpis od odwołania i wynagrodzenie pełnomocnika odwołującego od zamawiającego w kwocie 11.100,00 zlotych. Przewodniczący: ….…………………………

 • KIO 2550/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ...z siedzibą w Białymstoku kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na niniejsze postanowienie...

 • KIO 2618/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ....g. „Ochrona Środowiska” Sp. z o,o, taki wpis posiada - jest on warunkiem sine ąua non złożenia oferty w... marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (...

 • KIO 2615/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ...000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych) stanowiącej uiszczony wpis. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29... r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 2565/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... nie zawierało braków formalnych, a wpis od niego został uiszczony – podlegało rozpoznaniu... marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz....

 • KIO 2585/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ...siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez powyższych tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29..., na które złożył się uiszczony przez niego wpis. Izba nie uwzględniła wniosku pełnomocnika zamawiającego o ...

 • KIO 2549/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a to z uwagi na przyczyny wskazane w treści zarzutu nr 3. Stąd też argumenty i wnioski odnoszące się do zarzutu nr 3 odwołania należy także przywołać w tym miejscu. Odwołujący podnosi, że wpis do rejestru...

 • KIO 2559/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ...Pzp. Kopia odwołania została prawidłowo przekazana Zamawiającemu. Odwołujący uiścił wpis w wymaganej ... marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (...

 • KIO 2590/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ...., ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa tytułem wpisu od odwołania. 2 2.2. zasądza od Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa...oraz został uiszczony wpis. W ocenie Izby wypełnione zostały przesłanki do wniesienia odwołania, określone w ...

 • KIO 2483/17, KIO 2484/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów... w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r. Nr 41 poz. 238 ze zm.) do kosztów postępowania odwoławczego Izba zaliczyła w całości uiszczony wpis...

 • KIO 2572/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... Poland S.A. (ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów) kwoty 15000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na niniejsze...

 • KIO 2624/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...: ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. KIO 2624/17 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t...

 • KIO 2470/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...(ul Hoża 63/67, 00-681 Warszawa) tytułem wpisu od odwołania 2.2 zasądza od Odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie ...odwoławczego Izba zaliczyła w całości uiszczony wpis, zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia. Przewodniczący:...

 • KIO 2543/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz... ze zm.). Izba zaliczyła do kosztów postępowania wpis wniesiony przez Odwołującego w kwocie 15.000,00...

 • KIO 2583/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ...Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock tytułem wpisu od odwołania. 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004...oddalić. Odwołanie nie zawierało braków formalnych, wpis został przez Odwołującego uiszczony, zatem odwołanie ...

 • KIO 2525/17, KIO 2529/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ...złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 3.2. zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3 600 zł ... decyzję wymienioną w ust. 2 pkt 1 lub 2 albo posiada wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust...

 • KIO 2527/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ...listopada 2017 roku wykonawca WASKO S.A. (dalej „Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 15 000,00 zł. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych...

 • KIO 2538/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  .... z o.o. (ul. Bielska 49, 43-190 Mikołów) kwoty 7500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na niniejsze...

 • KIO 2490/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... W pierwszej kolejności ustalono, że odwołanie nie zawiera braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis. Nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp. Izba stwierdziła ponadto...

 • KIO 2421/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ...marca 2010r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich... uiszczony wpis przez odwołującego w kwocie 15.000,00 zł. w koszty postępowania odwoławczego i zasądzając od każdego ...

 • KIO 2556/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ...wykonawcy TMS sp. z o.o. w Warszawie, stanowiącej wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29... a rozporządzenia w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ...

 • KIO 2534/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... F. s.c., (dalej „Odwołujący”) wnieśli odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej - w zakresie zadania nr 1. Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 7 500,00 zł. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych...

 • KIO 2558/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... oraz został uiszczony wpis. W ocenie Izby wypełnione zostały przesłanki do wniesienia odwołania, określone w art... w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (...

 • KIO 2481/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ... Engineering S.A. w Katowicach tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od MGGP S.A. w Tarnowie na rzecz ... uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; b) doświadczenie...

 • KIO 2505/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ...odwołania... tytułem wpisu od odwołania; 2.3 zasądza od Zamawiającego –...związku z wpisem o odwołania. 2 Stosownie do ... terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -...odwołania...odwołania...odwołania...od...od...od...od...od... sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w...

 • KIO 2514/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ...z o.o., ul. Poleczki 20a, 02-822 Warszawa tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Odwołującego: Bezpieczne.it sp. z o.o., ul. Poleczki ...oddalić. Odwołanie nie zawierało braków formalnych, wpis został przez Odwołującego uiszczony, zatem odwołanie ...

 • KIO 2515/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ...: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) na rzecz odwołującego Althea Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z...

 • KIO 2479/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ...odwołania została prawidłowo przekazana Zamawiającemu. Odwołujący uiścił wpis w wymaganej wysokości na rachunek UZP. W uzasadnieniu odwołania... w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i ...

 • KIO 2503/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  ....o., ul. Strzegomska 55A, 53-611 Wrocławia kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij