• KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...wpis został przez Odwołującego uiszczony, zatem odwołanie podlegało rozpoznaniu. Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania... 2010r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich...

 • KIO 1342/18

  Orzeczenia KIO, 18-07-2018

  .... z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim kwoty 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ...W pierwszej kolejności ustalono, że odwołanie nie zawiera braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis. Ponadto, nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp. 12 Izba ustaliła...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (... postępowania odwoławczego uiszczony przez odwołującego wpis, a także nakazując odwołującemu dokonanie...

 • KIO 1198/18

  Orzeczenia KIO, 27-06-2018

  ... pod rygorem zwrotu odwołania do złożenia w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania dokumentów...odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis. Stosownie zaś do § 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z ...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... nie zawiera braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis. Izba ustaliła, że nie zaistniały przesłanki określone w art. 189 ust. 2 ustawy pzp, które skutkowałyby odrzuceniem odwołania. Izba stwierdziła, że Odwołujący wykazał przesłanki dla...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 1.2. zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3 600 zł... zawartym w piśmie o wykluczeniu, gdzie podaje, że najwcześniejszy wpis na tym obiekcie jest z dnia 1 marca 2011 r....

 • KIO 1080/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ...zł brutto, stolarnia ok. 3 000 000 zł brutto Łaźnia wpis do Gminnej Ewid. Zabytków nr 1216 Stolarnia w pis w ... 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ... 2010r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. 2010r. nr 41 poz.238 zm. Dz.U. 2017r.) zaliczając uiszczony wpis przez odwołującego w kwocie 20.000,00 zł...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... 189 ust. 2 ustawy Pzp oraz, że wpis w prawidłowej wysokości został wniesiony w ustawowym terminie...Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (jednolity...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... sześćset złotych zero groszy) poniesioną tytułem wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a... uwzględniło następujące osoby: a) L. L. P. (wpis do rejestru prowadzonego przez Związek Inżynierów Prowincji REGGIO CALABRIA w dniu...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...o.o., ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg tytułem wpisu od odwołania, 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 ...określonej działalności zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w...

 • KIO 907/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ...z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Odwołującego: TRONUS Polska sp. z o.o., ul. Ordona... oddalić. Odwołanie nie zawierało braków formalnych, wpis został przez Odwołującego uiszczony, zatem odwołanie podlegało...

 • KIO 914/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j...

 • KIO 895/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  .... W pierwszej kolejności ustalono, że odwołanie nie zawiera braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis. Nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp. Izba stwierdziła, że...

 • KIO 871/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ...z o.o., ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące...potencjał, tj. ABB S.p.A., w którym znajduje się wpis; „potwierdza się również, że żadne oświadczenie o niewypłacalności nie ...

 • KIO 889/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... odwoławczego Izba zaliczyła w całości wpis uiszczony przez Odwołującego. Zgodnie zaś z § 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w...

 • KIO 912/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...W pierwszej kolejności ustalono, że odwołanie nie zawiera braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis. Nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp. Izba postanowiła dopuścić...

 • KIO 913/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...skutkujących odrzuceniem odwołania, o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp oraz, że wpis w ... marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (...

 • KIO 876/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... odwołanie nie zawierało braków formalnych, a wpis od niego został uiszczony – podlegało rozpoznaniu przez...marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 900/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...wpis został przez Odwołującego uiszczony, zatem odwołanie podlegało rozpoznaniu. Izba nie stwierdziła przesłanek do jego odrzucenia. Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania... i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu...

 • KIO 882/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu ...odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.). Izba zaliczyła do kosztów postępowania wpis...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... 2010r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. 2010r. nr 41 poz.238 zm. Dz.U. 2017r.) zaliczając uiszczony wpis przez odwołującego w kwocie 20.000,00 zł...

 • KIO 821/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... usług obydwa w/w certyfikaty posiadają właściwy wpis na listę. Zamawiający podkreśla, iż ...z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania 37 (Dz....

 • KIO 849/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ...000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych) stanowiącej uiszczony wpis. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia...2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ...

 • KIO 862/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ...Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu tytułem wpisu od odwołania, 2) zasądza od Zamawiającego 4 Regionalną Bazę Logistyczną z siedzibą we Wrocławiu na ... Zamawiającemu kopię odwołania zgodnie z dyspozycją art. 180 ust. 5 ustawy Pzp oraz uiścił wpis w wymaganej ...

 • KIO 879/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... 4 maja 2018 r. wykonawca Top Info Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach wniósł odwołanie od zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 15 000,00 zł. Odwołujący, w dniu 17 maja 2018 roku, przed otwarciem...

 • KIO 867/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ...W pierwszej kolejności ustalono, że odwołanie nie zawiera braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis. Nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp. Izba postanowiła dopuścić...

 • KIO 851/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... kolejności ustalono, że odwołanie nie zawiera braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis. 12 Ponadto, nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp. W szczególności Izba...

 • KIO 868/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... Publicznych na rzecz odwołującego kwoty 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij