• KIO 203/19

  Orzeczenia KIO, 19-02-2019

  ... S.A. i Av. Sabino Arana/20 3, 48013 Bilbao, Hiszpania tytułem wpisu od odwołania. 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004...oddalić. Odwołanie nie zawierało braków formalnych, wpis został przez Odwołującego uiszczony, zatem odwołanie ...

 • KIO 169/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... i zważyła, co następuje: Odwołanie nie zawiera braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis. Nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 Pzp. Izba stwierdziła, że Odwołujący wykazał...

 • KIO 185/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... i zważyła, co następuje: Odwołanie nie zawierało braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis. Nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 Pzp. Izba stwierdziła, że Odwołujący wykazał...

 • KIO 39/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ... ul. Jaśminowa 12, 62-070 Dąbrówka kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącą uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... koszty postępowania odwoławczego poniesione przez Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. Z uwagi na fakt, iż Odwołujący uiścił wpis od odwołania w wysokości przekraczającej kwotę wymaganą, określoną w § 1 ust. 1 pkt 2) ww. Rozporządzenia, Izba...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ....o., ul Osmańska 14, 02-823 Warszawa (KIO 5/19); B wpis w wysokości 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy... 2010 roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania ...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... koszty postępowania odwoławczego składał się wpis uiszczony przez odwołującego w wysokości ...z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j....

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972), uwzględniając wpis w wysokości 15.000 złotych i wynagrodzenie pełnomocnika w...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...w Pile przy ul. Rodakowskiego 88 tytułem wpisu od odwołania, 2.2 zasądza od zamawiającego 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego z siedzibą w ....d.l., art. 103 u.d.l. otrzymać wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Podmiot leczniczy może ...

 • KIO 46/19

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej wniesiony wpis. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z ... w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 48/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ...Partner, ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Torpol S... Odwołanie nie zawierało braków formalnych, wpis został przez Odwołującego uiszczony, zatem odwołanie...

 • KIO 42/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ... 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972), uwzględniając wpis w wysokości 15.000 złotych i wynagrodzenie pełnomocnika w...

 • KIO 30/19

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... skazania powoduje uznanie skazania za niebyłe, a wpis o skazaniu usuwa się z rejestru. Wobec ... 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t....

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... do art. 185 ust. 8 Pzp należy uznać za złożone z zachowaniem terminu ustawowego. 2. Odwołujący uiścił wpis od odwołania w wymaganej wysokości, a Zamawiający otrzymał kopię odwołania. INTERES I SZKODA. 24 Odwołujący ma interes we wniesieniu niniejszego...

 • KIO 41/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ....o. z siedzibą w Nowym Tomyślu kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018...

 • KIO 27/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... ponosił zamawiający. Kosztami postępowania obciążono zatem zamawiającego. Na koszty postępowania odwoławczego składał się wpis od odwołania uiszczony przez odwołującego w wysokości 7.500 zł, wynagrodzenie pełnomocnika odwołującego w wysokości 3...

 • KIO 24/19, KIO 25/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... w Warszawie (sygn. akt: KIO 25/19) kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U...

 • KIO 2672/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ...15 marca 2010r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (j.t. Dz. U. 2018r. poz.972) zaliczając uiszczony wpis przez odwołującego w kwocie 15.000,00 zł. w koszty...

 • KIO 1/19, KIO 2/19

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego - Teatr im... uprawniony do jednoosobowego działania w imieniu Spółki. Wpis wskazujący na dwuosobową reprezentację Spółki pojawił się dopiero...

 • KIO 2673/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...i prawne swego stanowiska i wniósł o oddalenie odwołania. 10 Izba ustaliła, co następuje: W pierwszej kolejności ustalono, że odwołanie nie zawiera braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis. Izba ustaliła, że nie zaistniały przesłanki określone...

 • KIO 8/19

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... o.o., Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych, zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz...

 • KIO 32/19

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 4 stycznia 2019 roku, w Biuletynie Zamówień Publicznych, pod numerem 500893-N-2019. Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 7 500,00 zł. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w...

 • KIO 2641/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... Izbę. Ponieważ odwołanie nie zawierało braków formalnych, a wpis od niego został uiszczony – podlegało rozpoznaniu przez Izbę. Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania, o których mowa w art. 189 ust. 2...

 • KIO 2686/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ...pkt 1 PZP. Kopia odwołania została przekazana Zamawiającemu, a Odwołujący uiścił wpis w wymaganej wysokości na...2010 roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ...

 • KIO 2692/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... Polcom S.A. (ul. Krakowska 43, 32-050 Skawina) kwoty 15000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z ...

 • KIO 2627/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania, 4.2. zasądza od Zamawiającego – PKP Intercity S....od zamawiającego na rzecz odwołującego. Z kolei w świetle § 3 pkt 1 i 2 lit. b ww. rozporządzenia, do kosztów postępowania odwoławczego zalicza się m.in. wpis...

 • KIO 2659/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ...ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych, zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz...

 • KIO 2665/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ...” W ofercie Odwołującego w tej pozycji znajduje się wpis: „Dell Optiplex 3060SFF” W zawiadomieniu o odrzuceniu ... 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 2548/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ...W pierwszej kolejności ustalono, że odwołanie nie zawiera braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis. Ponadto, nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp. 11 Izba ustaliła...

 • KIO 2638/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ... Na koszty postępowania odwoławczego składał się wpis uiszczony przez odwołującego w wysokości 15.000 zł. Odwołujący poniósł dotychczas koszty postępowania odwoławczego w wysokości 15.000 zł tytułem wpisu od odwołania tymczasem odpowiadał za nie jedynie do...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij