• KIO 86/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ...Reklamy „b-ART”, ul. Ogrodowa 17, 42-110 Popów tytułem wpisu od odwołania 2.2. zasądza od Odwołującego: P. O. Studio Fotografii i Reklamy „b-ART”, ...oddalić. Odwołanie nie zawierało braków formalnych, wpis został przez Odwołującego uiszczony, zatem odwołanie...

 • KIO 2279/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ...dochowany. Kopia odwołania została prawidłowo przekazana Zamawiającemu. Odwołujący uiścił wpis w wymaganej ...marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ... przez Beckman Coulter Polska sp. z o.o. tytułem wpisu od odwołania Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia... stwierdza, iż wpis został wniesiony w ustawowym terminie. Nie wypełniły się przesłanki do odrzucenia odwołania, wymienione w ...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... przez E. E. C. Sp. z o.o. tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Odwołującego E. E. C. Sp. z o.o. na rzecz ...: Izba stwierdza, iż wpis został wniesiony w ustawowym terminie. Nie wypełniły się przesłanki do odrzucenia odwołania, wymienione w art. ...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... Odwołujący otrzymał w dniu 06.09.2017 r. drogą elektroniczną. 2) Odwołujący uiścił wpis od odwołania w wymaganej wysokości, a Zamawiający otrzymał kopię odwołania. VI. INTERES I SZKODA. Odwołujący wskazał, że ma interes we wniesieniu niniejszego...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 26 rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ... poczet kosztów postępowaniu uiszczony przez Odwołującego wpis oraz nakazując Zamawiającemu dokonanie zwrotu na ...

 • KIO 1993/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  .... z o.o. z siedzibą w B. tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29...wpis został przez Odwołującego uiszczony, zatem odwołanie podlegało rozpoznaniu. Izba nie stwierdziła przesłanek do jego odrzucenia. Uwzględnienie odwołania...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... wniesionym z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 182 ust. 2 pkt 1 Pzp. 2. Odwołujący uiścił wpis od odwołania w wymaganej wysokości, a Zamawiający otrzymał kopię odwołania. VI. INTERES I SZKODA. Odwołujący ma interes we wniesieniu niniejszego...

 • KIO 1960/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). Izba zaliczyła do kosztów postępowania wpis wniesiony przez Odwołującego w kwocie 15.000,00...

 • KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...15.09.2017 r. W związku z powyższym termin na wniesienie odwołania został zachowany. Odwołujący uiścił wpis od niniejszego odwołania w wymaganej wysokości oraz przekazał kopię niniejszego odwołania wraz z załącznikami Zamawiającemu w dniu 20.09.2017 r., tj...

 • KIO 1940/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... W pierwszej kolejności ustalono, że odwołanie nie zawiera braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis. Nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp. Izba stwierdziła ponadto...

 • KIO 1981/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... 25301 Hostivice, Csl.armady 23 z siedzibą w Czechach tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Odwołującego: PTV, spol. s r.o., 25301 Hostivice, Csl..... Odwołanie nie zawierało braków formalnych, wpis został przez Odwołującego uiszczony, zatem odwołanie...

 • KIO 1886/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... Kopia odwołania została przekazana Zamawiającemu w dniu 8 września 2017 roku. Odwołujący uiścił wpis w ... 2010 roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz....

 • KIO 1864/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ...Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 20.000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... z dyspozycją art. 187 ust. 2 PZP wpis od odwołania w kwocie 20.000 złotych został uiszczony przed dniem wniesienia odwołania, a dowód uiszczenia wpisu jest załączony do odwołania. Interes Odwołującego we wniesieniu odwołania Zgodnie z art. 179 ust. 1 PZP...

 • KIO 1959/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...., ul. Łozy 21, 80-516 Gdańsk kwoty 7.500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z...

 • KIO 1973/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ...: Comarch Polska S.A. oraz Comarch S.A. (dalej „Odwołujący”) wnieśli odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 15 000,00 zł. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych...

 • KIO 1953/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ... pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych A. W. (dalej „Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 10 000,00 zł. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w...

 • KIO 1933/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ... r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). Izba zaliczyła do kosztów postępowania wpis wniesiony przez Odwołującego w kwocie 15.000,00...

 • KIO 1935/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ...przez Odwołującego: K. sp. z o.o., ul. (...), W. tytułem wpisu od odwołania Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - ...oddalić. Odwołanie nie zawierało braków formalnych, wpis został przez Odwołującego uiszczony, zatem odwołanie ...

 • KIO 1955/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ...Sp. z o.o. (lider), (...), A.C. S.A., (...) (dalej „Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 20 000,00 zł. Odwołujący, w dniu 2 października 2017 roku, przed otwarciem rozprawy przed...

 • KIO 1922/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...groszy) uiszczoną przez S. Sp. z o.o. tytułem wpisu od odwołania Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004... stwierdza, iż wpis został wniesiony w ustawowym terminie. Nie wypełniły się przesłanki do odrzucenia odwołania, wymienione w art...

 • KIO 1983/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia...załączonym do odwołania odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, do reprezentacji łącznej. Wpis został ...

 • KIO 1902/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania... poczet kosztów postępowaniu uiszczony przez odwołującego wpis oraz nakazując zamawiającemu dokonanie zwrotu na ...

 • KIO 1915/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ... z o.o., ul. Trakt Lubelski 257A, 04- 667 Warszawa tytułem wpisu od odwołania. 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004...oddalić. Odwołanie nie zawierało braków formalnych, wpis został przez Odwołującego uiszczony, zatem odwołanie ...

 • KIO 1954/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ....k., ul. Narbutta 83 lok. U1, 02-524 Warszawa kwoty 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz...

 • KIO 1975/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  ..., wykonawca TBK Medical Partners Sp. z o.o. (dalej „Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 7 500,00 zł. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekraczała kwot określonych w przepisach...

 • KIO 1932/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  .... ul. Sianowska 1, 80-298 Gdańsk kwoty 7.500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz...

 • KIO 1931/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  ... o.o. z siedzibą w Warszawie – kwoty 15.000 zł 00 gr. (słownie: piętnaście tysięcy złotych, zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z...

 • KIO 1925/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  ... pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.). Ponieważ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij