• KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ..., Inżynier może w zasadzie wstrzymać dowolną płatność nawet znacznie przekraczającą kwotę żądaną...§ 1 k.c. w zw. z art. 14 p.z.p.). Rekapitulując, Izba oddaliła wniosek zamawiającego w przedmiocie niedopuszczenia ww. wykonawców do postępowania odwoławczego z...

 • KIO 1734/18

  Orzeczenia KIO, 11-09-2018

  ... Jednak Zamawiający w żaden sposób nie uzasadnił, dlaczego latarka skonstruowana w ten sposób, że do jej obsługi dowolną ręką nie jest potrzebne przełożenie klipsa, nie spełnia wymaganej funkcjonalności (polegającej na możliwości obsługi zarówno prawą, jak...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...z.p., lecz nie oznacza to, że ocena ta może być dowolna, arbitralna i oderwana od rzeczywistych okoliczności związanych z zaangażowaniem zasobów wykonawcy.... w innym postępowaniu, jest nieuprawnione. Rekapitulując, w ocenie Izby, zamawiający nie przedstawił...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... korzyści płyną z przyjęcia takiego rozwiązania dla interesu publicznego, w szczególności korzyści środowiskowe, ekonomiczne? Dlaczego wolna ręka jest udzielana właśnie PU Hetman? Jakimi przymiotami wyróżnia się ten podmiot na tle podmiotów konkurencyjnych...

 • KIO 974/18, KIO 993/18, KIO 1032/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ...wynika, że podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku- do kwoty 10.278,-zł wynosi on 12%, ponad ..., która z uwagi na brak właściwej formy jest nieważna. Rekapitulując zapewnienie przez GP (i to darmowo) dodatkowo 10 %...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... 24 ust. 1 pkt 16, czego zamawiający zaniechał. Rekapitulując uzasadnienie zarzutu, odwołujący wskazał, że oferta złożona przez wykonawcę ...poszczególnych dostarczanych produktów, stanowi w istocie dowolną interpretację dokumentów postępowania i nie oddaje w...

 • III AUa 602/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-11-2017

  ...łączył stosunek cywilnoprawny, a nie stosunek pracy, była zgodna wolna stron co do zawarcia i wykonywania takiej właśnie umowy,...K. występuje zarządzanie poziome - kompetencje pozostają w rękach wspólników i nie są delegowane na niższe szczeble organizacyjne...

 • KIO 1522/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ...,00 zł 13.07.2017 r. 7- 59/WB/2017 18.05.2017 r. Wolna ręka ze względu na Odwołujący 441.965,90 zł + 85.011,92 zł=... 000,00 zł 2. 161/WB/2015 18.12.2015 r. Wolna ręka roboty dodatkowe branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej Odwołujący 2...

 • KIO 980/17

  Orzeczenia KIO, 25-05-2017

  ... częściowe). 2. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. XXV. ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ... każdy z załączonych dokumentów potwierdza inną wartość parametru AQL dla oferowanych rękawic. Pismem z dnia 30.03. 2017 zamawiający wezwał wybranego wykonawcę...

 • I ACa 977/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-12-2016

  ...: -. - art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dowolną ocenę materiału dowodowego, polegającą na nieuwzględnieniu pełnej treści opinii biegłego, w ...G. K., jakkolwiek podpis na nim został jego ręką złożony. Fakt odebrania wiarygodności wyżej opisanemu dokumentowi nie ...

 • VIII Pa 60/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-10-2016

  ... I 2011r, widniejące przy nazwisku powódki nie zostały nakreślone jej ręką. W prowadzonych u strony pozwanej zeszytach wypłat brak jest zapisów ... tj. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dowolną, a nie swobodną ocenę dowodów, co w konsekwencji doprowadziło do...

 • VIII GC 260/13

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-04-2016

  ...(...). T. G. - zatrudniony przez spółkę (...) - pozostał na budowie jako "prawa ręka" kierownika budowy P. D.. Dowody: zeznania świadka T. G. (k. 998 verte-...Powiat (...) w ramach rekompensaty za samowolną zmianę kolorystyki dolnych warstw powierzchni ...

 • KIO 410/16

  Orzeczenia KIO, 04-04-2016

  ... ładowania. Z drugiej strony, wyjaśnienie wprowadza na tyle dowolną interpretację średniego czasu ładowania, że zamawiającemu może być trudno... mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy. Rekapitulując, w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej nie potwierdził...

 • I ACa 967/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-01-2016

  ...już się skończył i ludzie wychodzili, został rozwinięty rękaw, którym piłkarze schodzą do szatni, co wstrzymało ...dokonana bez rozważenia całokształtu okoliczności faktycznych sprawy, zatem była dowolna (a przez to wadliwa). Mając powyższe zarzuty na uwadze...

 • KIO 2626/15

  Orzeczenia KIO, 17-12-2015

  ... dla innych trybów udzielenia zamówienia, bowiem: Dla udzielania zamówień w trybie pilnym ustawodawca przewidział inne niż wolna ręka tryby, mianowicie - tryby negocjacyjne bez konieczności zamieszczania ogłoszenia o zamówieniu. Tryb zamówienia z wolnej...

 • KIO 2255/15

  Orzeczenia KIO, 02-11-2015

  ...na tkance. Następnie mamy do czynienia z dociskiem ręką i manualnym zamknięciem (ręką) na tkance. Powyższy opis nie spełnia to... Po dokładnym zamknięciu narzędzia, obróć gałkę aktywacyjną w dowolną stronę narzędzia. UWAGA: W pozycji przed aktywacyjnej, gałka...

 • KIO 1538/15, KIO 1548/15, KIO 1549/15

  Orzeczenia KIO, 04-08-2015

  ...przestrzeni na metadane, a zatem pozostawiając tą kwestię w rękach i ryzyku wykonawcy. Bowiem to wykonawca odpowiada za .... Wystarczałoby bowiem powierzyć realizację zamówienia podwykonawcy za dowolną cenę, aby uniknąć badania realności ceny za wykonanie...

 • I ACa 131/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-06-2015

  ...rodzaju umowę zamierza zawrzeć wnioskodawca (obowiązkową albo dobrowolną). Jego zamiarem było zawarcia umowy, która ...oraz dziadka. W drodze powrotnej matka J. obejmując go wyczuwała pod ręką na plecach J. wibracje. Synek był bardzo spokojny, osłabiony całą...

 • KIO 1261/15

  Orzeczenia KIO, 26-06-2015

  ...zapakowane w opakowania zgodne z obowiązującymi normami (rękaw papierowo-foliowy, torebka papierowo-foliowa lub torebka włókninowo-foliowa)«.... liczby przedmiotów. Wykonawca może zaopatrzyć się w dowolną liczbę worków, byle wykonał usługę określoną w ...

 • I ACa 197/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-06-2015

  ...zarzutów. Zarzut naruszenia przepisów postępowania poprzez dowolną i niewszechstronną ocenę dowodów potwierdzających wysokość ... tej materii ustalenia Sądu Okręgowego oraz ich rekapitulację przedstawioną w końcowych partiach uzasadnienia zaskarżonego wyroku ...

 • KIO 733/15

  Orzeczenia KIO, 27-04-2015

  ... na jego rzecz sprawach w BTM dostępny pod ręka dla uprawnionych operatorów (możliwość szybkiego udzielenia informacji)...usuwałaby niepewność co do tego, czy nie jest oceną dowolną. 26 Zakwestionowane przez Izbę stanowisko Zamawiającego jest wreszcie błędne ...

 • II AKa 410/14

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-04-2015

  ...przepisu art. 7 w zw. z art. 410 k.p.k. przez dowolną, a nie swobodną ocenę zeznań świadka Z. M. (2), w części ... Świadek potwierdził, iż podpis poręczającego na wekslu nie został złożony jego ręką. Biegły J. F. potwierdził zeznania A. D.. Wskazał również, ...

 • KIO/KD 2/15

  Orzeczenia KIO, 27-01-2015

  ...C-394/02 Komisja przeciwko Republice Grecji]. Dla udzielania zamówień w trybie pilnym ustawodawca przewidział bowiem inne niż wolna ręka tryby, mianowicie - tryby negocjacyjne bez konieczności zamieszczania ogłoszenia o zamówieniu. Tryb zamówienia z wolnej...

 • KIO 2323/14, KIO 2338/14

  Orzeczenia KIO, 20-11-2014

  ...koncentrować realizacji całego przedsięwzięcia „w jednych rękach". Dopuszczenie do złożenia ofert na różne ...Ogłoszenia o zamówieniu). Pkt 1.1. wykonawca może złożyć wniosek na dowolną ilość zadań(Części), natomiast ofertę może złożyć tylko na jedno zadanie ...

 • KIO 1469/14

  Orzeczenia KIO, 28-07-2014

  ... załącznika nr 6 do SIWZ] wskazał, iż dysponuje dowolną ilością „sprzętu do załadunku, transportu i rozładunku bębnów- ... SAX-W, Prysmian Cables Systems, Karta katalogowa przewodów PAS RĘKA Kabelwerk, Karta katalogowa przewodów SAX 20 kV Pirelli Cables...

 • KIO 1179/14

  Orzeczenia KIO, 25-06-2014

  1 Sygn. akt: KIO 1179/14 POSTANOWIENIE z dnia 25 czerwca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Jolanta Markowska Lubomira Matczuk – Mazuś Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z ...

 • KIO 872/14

  Orzeczenia KIO, 14-05-2014

  Sygn. akt: KIO 872/14 POSTANOWIENIE z dnia 14 maja 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Członkowie: Luiza Łamejko Honorata Łopianowska Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z ...

 • KIO 774/14

  Orzeczenia KIO, 08-05-2014

  ... cywilnego i egzekucji komorniczej, gdyby nie nastąpiła dobrowolna spłata. Tym samym obowiązki wykonawcy zarówno w ...umożliwi wykonawcy dostęp do ww. biur. Kolejnym skutecznym narzędziem w rękach wykonawcy jest także przewidziane w § 2 ust. 4 projektu ...

 • IV Pa 10/14

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-04-2014

  ... projektu systemowego pt. ”Praca nie męka – Przyszłość w Twoich rękach” realizowanego w ramach Priorytetu VII. Podstawą współpracy z Gminnym (...) w...niewykazanie w apelacji na czym miałaby polegać „dowolna a nie swobodna ocena dowodów” oraz niewyjaśnienie,...

 • KIO 529/14

  Orzeczenia KIO, 03-04-2014

  1 Sygn. akt: KIO 529/14 WYROK z dnia 3 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Kuciak Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 kwietnia 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij