• KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ..., nie zaś umożliwienie wzięcia udziału w postępowaniu wszystkim wykonawcom działającym na danym rynku. Argumentacja zaś Odwołującego nakierowana na okoliczność, że cechy określonych produktów nie zostały dostoswane do potrzeb wszystkich użytkowników rynku...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...terminu do składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub...w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Izba uznała wniosek Odwołującego o zasądzenie kosztów wynagrodzenia pełnomocnika w...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... uprawnieniami i możliwością - kwotę na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty PESA, wówczas zobowiązany byłby do wezwania PESA do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w Postępowaniu, zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 PZP...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... o dopuszczeniu Konsorcjum N (dalej również „Przystępujący”) do udziału w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego. W piśmie...To z kolei uprawnia wniosek, że wymagania zawarte w warunku udziału w Postępowaniu, na potwierdzenie spełniania którego...

 • KIO 675/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... płytki kompresyjnej do wyjątkowych anatomicznych cech pacjentki. W związku z powyższym wniósł o dopuszczenie oferowanego przez... do udziału w postępowaniu wykonawcę Siemens Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do ...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. W związku z tym Izba stanęła na stanowisku, że...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... „pierwotne wyjaśnienia” i „ponowne wyjaśnienia” chodzi odpowiednio o pierwsze i drugie pismo Odwołującego, gdyż innych wyjaśnień w postępowaniu nie było. Zamawiający nie jest uprawniony do wyjaśniania rażąco niskiej ceny do skutku. Treść art. 90 ust. 1 i...

 • KIO 630/18, KIO 635/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. W takim przypadku KIO 630/18 i KIO 635/18 24 zamawiający może wymagać od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu...

 • KIO 622/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... o. o. będącego właścicielem Ośrodka Rehabilitacyjno - Wypoczynkowego FAMA - STA w Mrzeżynie. Z takim rozstrzygnięciem Odwołujący nie mógł się zgodzić — wobec bezsprzecznego wprowadzenia Zamawiającego w błąd co do spełnienia warunków udziału w postępowaniu...

 • KIO 627/18, KIO 628/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...do wykluczenia z udziału w postępowaniu. W związku z powyższym, jeżeli jakikolwiek spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o... być poprzedzone procedurą wyjaśniającą, nieuprawniony jest więc wniosek, że po ocenie wyjaśnień odrzucenie następuje wyłącznie...

 • KIO 610/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... równe warunki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający wybierając najkorzystniejszą ofertę na podstawie wadliwie 8 przeprowadzonej aukcji wyeliminował z postępowania Odwołującego, który nie miał możliwości wzięcia udziału w aukcji...

 • KIO 537/18, KIO 538/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... ust.1 Pzp, uczestników postępowania przetargowego do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. Żadne zgłoszenia przystąpienia nie miały miejsca. Odwołanie w sprawie o sygn. akt: KIO 538/18 (LOT D) - Thales Polska Sp. z o.o.: W dniu 23.03.2018 r. (wpływ...

 • KIO 584/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... powinien był nabrać wątpliwości co do sposobu wykazania spełniania warunku udziału w Postępowaniu, których wezwanie z art. 26 ust. 3 Pzp jest pozbawione. W konsekwencji uprawniony jest wniosek, że rzekoma niedopuszczalna zmiana przez Odwołującego...

 • KIO 566/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ...wykonawcę firmę Sanito Sp. z o.o., dokumentacja, w odniesieniu do udzielonych przez Państwa odpowiedzi potwierdza 13 spełnianie warunków udziału w postepowaniu w zakresie zaoferowanego kolektora słonecznego oraz w zakresie zaoferowanego zbiornika solarnego...

 • KIO 570/18

  Orzeczenia KIO, 10-04-2018

  ..., jest wystarczające do spełnienia warunku udziału w postępowaniu, to jednak, mając na uwadze, iż chodzi o usługę o charakterze ciągłym, jak również okoliczność, iż ewentualnych wątpliwości, co do sposobu rozumienia warunku udziału w postępowaniu nie można...

 • KIO 494/18, KIO 501/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ...wykluczony z udziału w postępowaniu w stosunku do obu Części Zamówienia, bowiem ubiegając się o obie ... w eksploatowanych przez zamawiającego autobusach 9m typ autosan Sancity 9LE. Wniosek -...oceny ofert, zatem dopuszczenie modyfikacji oferty w tym aspekcie po...

 • KIO 524/18

  Orzeczenia KIO, 30-03-2018

  ... WASKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, (dalej: Przystępujący) do udziału w przedmiotowym postępowaniu w charakterze uczestnika postępowania, gdyż w ocenie składu orzekającego zostały wypełnione wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 185 ust. 2...

 • KIO 496/18

  Orzeczenia KIO, 30-03-2018

  ... się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą...

 • KIO 476/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ... oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W OPZ (załącznik nr `1 do SIWZ) wskazano: „6. JĘZYK: użytkownik w czasie korzystania z urządzenia jest prowadzony przez jednoznaczne polecenia głosowe...

 • KIO 500/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ...wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W niniejszej sprawie, wykonawcy byli zobowiązani do złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie później niż do dnia 16 listopada 2015 roku (do godz.11:00). Odwołujący złożył wniosek w 16...

 • KIO 493/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ...także, że do upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie o udziału w postępowaniu swój wniosek złożył także odwołujący. Odwołujący nie załączył do swego wniosku wykazu osób (wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w dokumentacji postępowania...

 • KIO 410/18, KIO 449/18, KIO 471/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ...przypadku przyjęcia przez Izbę, że wykonawca FIGHTS ON skutecznie złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odwołujący zarzucił naruszenie: 2. art. 51 ust. 1 oraz 1a PZP w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 PZP w zw. z art. 131e ust. 2 PZP, poprzez...

 • KIO 444/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... z udziału w Postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy pzp. Po nowelizacji PZP z lipca 2016 roku w takiej sytuacji wykonawca może brać udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, składać wniosek o dopuszczenie czy 6 ofertę, o...

 • KIO 417/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie (powyżej progów UE – w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia...

 • KIO 396/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą...

 • KIO 458/18, KIO 474/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą...

 • KIO 411/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... do udziału w postępowaniu wykonawców zdolnych je wykonać. Biorąc to pod uwagę Izba uznała, że zamawiający naruszył art. 7 ust. 1 ustawy. Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 192 ust.1, 2 i 3 pkt 1 ustawy. O kosztach...

 • KIO 326/18, KIO 327/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  ...przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (§ 2 ust. 4 pkt 2 in fine Rozporządzenia), to jednak – w braku wątpliwości co do należytego wykonywania zamówienia, w związku z którym zostały wystawione – kwestia...

 • KIO 422/18

  Orzeczenia KIO, 21-03-2018

  ... poważnego naruszenia obowiązków zawodowych działanie mogłoby stanowić o podstawach negatywnych decyzji wobec Odwołującego, Zamawiający nie miał podstawy do wykluczenia Odwołującego z udziału w postępowaniu. Zamawiający w dniu 05.03.2018 r. (e-mailem) wraz...

 • KIO 408/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ... nie wykazali spełnienia postawionych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. III. Mając na względzie powyższe, Odwołujący wniósł o: 1) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów wskazanych...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij