• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów, w tym 6 dowodów z dokumentów powołanych w odwołaniu oraz dowodu z dokumentów znajdujących się w... udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI pkt 2 ppkt 2.1 lit. d) SIWZ (w zakresie odnoszącym się do ...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... 11.1.1.3.) ogłoszenia o zamówieniu) nieproporcjonalnego do przedmiotu zamówienia i zarazem wykraczającego poza zakres konieczny do oceny zdolności wykonawcy od należytego wykonania zamówienia warunku udziału w postępowaniu, przez przyjęcie, że wykonawcy...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą...

 • XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... powoda o dopuszczenie dowodu z opinii biegłych wskazane w pkt 3 i 4 pozwu, wnioski stron o zobowiązanie do złożenia dokumentów wskazanych w pkt III do V pozwu oraz pkt 17, 18 odpowiedzi na pozew (...) S.A. oraz wniosek pozwanych o dopuszczenie dowodu...

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...w ustępie 1: „Podczas wyznaczania terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału i ofert podmioty zamawiające uwzględniają w... zastosowanie w sprawie w postępowaniu głównym, a nie dyrektywa 2004/17 lub dyrektywa 2004/18, o których mowa w pytaniach ...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... powiadomił wykonawców o wykluczeniu z udziału w postępowaniu, na podstawie art...dopuszczenie do ponownego otwarcia rozprawy wobec powstania nowych okoliczności mogłoby prowadzić do „preparowania” takich okoliczności przez strony i uczestników, jedynie w...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 6 w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...winien wykazać z okresu nie wcześniejszym niż 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”. Izba za Zamawiającym stwierdza, że z samego faktu otwarcia postępowania sanacyjnego nie wynikają uprawnienia...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...udziału w postępowaniu, unieważnienie decyzji o zawieszeniu postępowania oraz nakazanie zamawiającemu dokonania ponownego badania wniosków z uwzględnieniem wniosku odwołującego. Odwołujący sformułował wniosek ewentualny o nakazanie wezwania odwołującego do...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... te nie mogły mieć istotnego wpływu na decyzje podejmowane przez zamawiającego w Postępowaniu. W Postępowaniu złożonych zostało 5 wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu. Zgodnie z Rozdziałem XV ust. 4 SIWZ, jeżeli liczba wykonawców, którzy...

 • KIO 1501/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... przetargowego do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. W dniu 02.08.2018 r. (wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) Konsorcjum Mostostal zgłosiło przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego wnosząc o oddalenie odwołania w całości...

 • KIO 1489/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... wymaganym w treści warunku udziału w Postępowaniu. Taki wniosek wynika z...udziału w Postępowaniu określonego w pkt V.2.2 SIWZ, co powinno skutkować wezwaniem go do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp. 16 Odwołujący wniósł o dopuszczenie...

 • KIO 1483/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ..., a po wtóre, wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny oraz oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą nie należą do dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, stąd stosowanie do nich przepisów rozporządzenia, które...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... dostępu do udziału w postępowaniu wykonawców, którzy mogą zrealizować należycie usługę. W związku z tym za uzasadniony należy w jego ocenie uznać zarzut, jak również wniosek o modyfikację powyższego warunku w następujący sposób: Wykonawca w okresie...

 • KIO 1478/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 14 działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Poza tym analizując przyczyny wykluczenia opisane w art. 24 Pzp można zauważyć, że niektóre mogą wystąpić dopiero po złożeniu ofert czy wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu . Zgodnie z...

 • C-300/17

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ... robót budowlanych, których wartość przekraczała maksymalny pułap przewidziany w prawie Unii. W wyznaczonym terminie złożono pięć wniosków o dopuszczenie do udziału, w tym wniosek konsorcjum HOLI (zwanego dalej „konsorcjum”), kierowanego przez spółkę...

 • KIO 1471/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, Drogomex sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie – po stronie Odwołującego (dalej „Konsorcjum M); 2. Konsorcjum B – po stronie Zamawiającego. Izba dopuściła ww. podmioty do udziału w postępowaniu odwoławczym w charakterze...

 • KIO 1358/18

  Orzeczenia KIO, 06-08-2018

  ... się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą...

 • KIO 1428/18

  Orzeczenia KIO, 03-08-2018

  ... lipca 2018 r. powiadomił wykonawców o wniesionym odwołaniu. Izba dopuściła do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcę Greg Print Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gliwicach zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego w dniu 23 lipca 2018 r...

 • KIO 1450/18

  Orzeczenia KIO, 02-08-2018

  ....1 Pzp, wezwał uczestników postępowania przetargowego do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. W dniu 26.07.2018 r. (wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) GSK Services Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań; adres do doręczeń: ul. Rzymowskiego 53...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... kosztów jej wytworzenia. Odwołujący wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z treści: ... o oddalenie odwołania. Izba nie dopuściła Wykonawcy A do udziału w postępowaniu ...w wyjaśnieniach treści oferty. Następnie, w odpowiedzi na wniosek Odwołującego o...

 • KIO 1380/18, KIO 1384/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, uwzględniał złożoność zamówienia, natomiast w odniesieniu do wyznaczenia...czyni wniosek o uregulowanie kwestii przetwarzania danych osobowych bezzasadnym. Co się zaś tyczy osób wskazanych w umowie...

 • KIO 1368/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... złożoność umowy koncesji oraz czas wymagany do sporządzenia wniosku o dopuszczenie do udziału w tym postępowaniu lub oferty. 2. W przypadku gdy oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji mogą być złożone...

 • KIO 1374/18

  Orzeczenia KIO, 26-07-2018

  ...oferty. Z treści uzasadnienia odwołania wynika natomiast wniosek, że wymogi informacyjne mogą nastręczać pewnych (...dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia; 11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w...

 • KIO 1346/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  ... podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na przedstawienie przez nich informacji wprowadzających w błąd zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez niego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, co...

 • KIO 1339/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  ... na rozmiar). Tymczasem w odpowiedzi na wniosek o udzielenie wyjaśnień wskazuje, ...w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu...

 • KIO 1303/18, KIO 1310/18, KIO 1322/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... 2018 r. oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo – za zgodą zamawiającego – w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio własnoręcznym...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ...na uwadze, że określone w postępowaniu warunki udziału w postępowaniu zostały określone analogicznie, jak w przypadku każdego z osobna Zadania... grupy te mogły przedłożyć ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału. W ocenie Izby, odwołujący nie udowodnił, ...

 • XVII AmA 24/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-07-2018

  .... W uzasadnieniu zawiadomienia zamawiający wskazał, że analiza wniosków o dopuszczenie do udziału w ww. postępowaniu oraz...w ramach niniejszego postępowania sądowego. Sąd Oddalił wniosek powódki o dopuszczenie dowodu z przesłuchania stron, z ograniczeniem do...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij