• KIO 391/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... nie ma takiej możliwości, wobec czego wniosek o oddalenie odwołania należy uznać za uzasadniony. W kolejnym piśmie z dnia 9 marca 2018... terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 3.2.Zaświadczenie właściwego naczelnika...

 • C-127/16 P

  Orzeczenia ETS, 07-03-2018

  ..., TBE). W tym względzie SNCF gwarantuje zaoferować każdemu innemu podmiotowi, który przedłoży o nie wniosek, takie same...w sytuacji, gdy uczestniczyła ona w całym postępowaniu, początkowo zrzeszona w konsorcjum, którego druga strona odstąpiła od udziału w...

 • C-523/16

  Orzeczenia ETS, 28-02-2018

  ... Włochy) skargi o wstrzymanie wykonania i uchylenie rzeczonej kary pieniężnej, podnosząc w szczególności, że nie dopuściła się żadnej istotnej nieprawidłowości w przedstawieniu dokumentów przygotowawczych do udziału w postępowaniu przetargowym. 20      Sąd...

 • KIO 213/18, KIO 217/18, KIO 223/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ... leżących po stronie Zamawiającego. Tym samym wniosek o odrzucenie odwołania nie zasługiwał na uwzględnienie. ...niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo...

 • KIO 200/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą...

 • KIO 197/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... wezwania Konsorcjum Societa Italiana do uzupełnienia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o dokumenty potwierdzające, że Konsorcjum znajduje się w odpowiedniej do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu sytuacji finansowej, pomimo...

 • KIO 155/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Zgodnie z punktem 8.1. SIWZ do oferty, w celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny na dzień składania...

 • KIO 183/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... korzysta ze zwolnienia z VAT, a także do podania zakresu usług dla członków konsorcjum, jak również o podanie czy konsorcjum zostało zawiązane celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a jeśli tak, to jakich. W odpowiedzi, za pismem z dnia 11...

 • KIO 210/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... lub złożenia wyjaśnień w zakresie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 4. wyboru, jako najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Odwołującego. Jednocześnie Odwołujący wniósł o dopuszczenie do rozpoznania przez KIO...

 • KIO 180/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ...do odpowiedzi na odwołanie oraz złożonych przez Zamawiającego i Przystępującego na rozprawie. Izba postanowiła oddalić wniosek o dopuszczenie... informacji co do istnienia podstaw wykluczenia wykonawcy, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów...

 • C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  ... do udziału w tym samym postępowaniu osób, które pozostają z nim w stosunku kontroli w rozumieniu art. 2359 kodeksu cywilnego oraz o złożeniu oferty w sposób autonomiczny; c)      oświadczenie o posiadaniu wiedzy co do uczestnictwa w tym samym postępowaniu...

 • KIO 126/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ... ustawy Pzp Izba oddaliła wniosek Zamawiającego o powołanie biegłego z zakresu ...w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu...

 • KIO 114/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... 2017 r. odwołujący ESCO City II sp. z o.o., działając wówczas jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, występując jako Lider w imieniu konsorcjum, złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Pismem z dnia 1 grudnia 2017 r...

 • KIO 68/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ...do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 stycznia 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Konsorcjum: S&T Poland Sp. z o.o., S&T Services Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 21d 02-676 Warszawa w postępowaniu...do udziału w...

 • KIO 109/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... to zasad wykładni, jakie winny być stosowane do art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Podkreślił, że składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przedłożył także oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, które to oświadczenia należałoby uznać za...

 • KIO 94/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ..., że w postępowaniach o zamówienie publiczne obowiązek wezwania obejmuje pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Obowiązek ten dotyczy także pełnomocnictwa, o którym mowa w art...

 • KIO 83/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ...jaki przyświeca określeniu warunków udziału w postępowaniu, tj. dopuszczenie do postępowania wykonawców, którzy...wniosek do Zamawiającego o podjęcie działań zmierzających do uzyskania prawa do takiego terenu. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie dane o...

 • KIO 66/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... o dopuszczenie do udziału w dynamicznym systemie zakupów wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwił wykonawcom dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenie ofert w postępowaniu o...

 • KIO 90/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... do stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej. Takie informacje, jako podlegające udostępnieniu na wniosek ...wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą...

 • KIO 86/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...XVII. 6 W postępowaniu wpłynęło pięć wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w tym wniosek złożony przez Konsorcjum GPEC. W dniu 29 grudnia 2016r. Zamawiający poinformował o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w ich brzmieniu...o nakazanie zamawiającemu zmiany SIWZ poprzez dopuszczenie do udziału w...żądanie niewykonalnym. W istocie bowiem, odwołujący pragnął uzyskać, formułując wniosek w tym zakresie,...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...postanowiła o dopuszczeniu ww. wykonawców do udziału w postępowaniu odwoławczym w ...o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z treści: 1. wydruku oferty najmu lokalu w...przepisu tego należy wyprowadzić wniosek, że w sytuacji, w której zamawiający wprost wyrazi...

 • KIO 45/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... o ww. terminie z 7- dniowym wyprzedzeniem. W ocenie Zamawiającego ww. zmiana czyni zadość oczekiwaniom Odwołującego oraz umożliwi mu zapewnienie dostępności osób dedykowanych do realizacji zadania w ww. czasie. Zamawiający wskazał, iż dopuszczenie...

 • KIO 82/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  .... zm.) oraz zgodnie z warunkami dokonywania zmian treści umowy, w szczególności: (…) Sekcja IV.6.2) ogłoszenia: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-29, godzina: 10:00, Specyfikacja istotnych warunków...

 • KIO 64/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu; 3. postanowień pkt 3 lit. c Regulaminu...

 • KIO 65/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ...udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; 91 ust. 1 Pzp - Zamawiający...

 • KIO 3/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... zamówienia, jeżeli […] nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3«. Wobec tego Izba nie może przychylić...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... wpływ taki (bądź potencjalny wpływ) zachodzi jeżeli nieprawdziwe informacje przesądzają o wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o ocenie ofert lub o możliwości uznania oferty za najkorzystniejszą. Taka sytuacja miała, zdaniem Odwołującego...

 • KIO 17/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą...

 • KIO 2738/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...o dopuszczenie do udziału w 18 postępowaniu) zostało podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji poszczególnych członków konsorcjum. Ponadto w... jak w sentencji. Izba oddaliła wniosek o powołanie biegłego z dziedziny informatyki oraz o przesłuchanie ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij