• C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  ... do udziału w tym samym postępowaniu osób, które pozostają z nim w stosunku kontroli w rozumieniu art. 2359 kodeksu cywilnego oraz o złożeniu oferty w sposób autonomiczny; c)      oświadczenie o posiadaniu wiedzy co do uczestnictwa w tym samym postępowaniu...

 • KIO 2563/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... przesłanek z art. 185 ust. 2 Pzp, postanowiła o dopuszczeniu go do udziału w postępowaniu odwoławczym w charakterze przystępującego po stronie Zamawiającego. Wykonawca S (dalej również „Przystępujący”) w piśmie procesowym z 20 grudnia 2017 r. przedstawił...

 • KIO 2627/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ...ogłoszenia o zamówieniu w zakresie warunków udziału w postępowaniu co do wymaganej...W imieniu Zamawiającego wnosimy o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów wchodzących w skład dokumentacji postępowania, w tym w szczególności: 1) pisma z prośbą o...

 • KIO 2606/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą...

 • KIO 2567/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  .... 106 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, prowadzące do naruszenia zasady konkurencyjności, Zamawiający zwraca uwagę, iż w postępowaniu o sygn. akt... pytania. Izba w toku rozprawy w dniu 20.12.2017 r. oddaliła wniosek o powołanie biegłego z...

 • KIO 2609/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ..., poprzez nieprawidłowe dokonanie czynności poinformowania Odwołującego w zakresie punktacji w kryterium właściwości funkcjonalne w odniesieniu do poszczególnych ofert złożonych w Postępowaniu - co stanowi wprost o braku uzasadnienia faktycznego i prawnego...

 • KIO 2591/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji. 2f. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o...zawarcia. Dopuszczenie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy po jej zawarciu oznaczałoby, że – w przypadku ...

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...w Żaganiu w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego 32 Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku, przy udziale wykonawcy Impel Cleaning Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zgłaszającego przystąpienie do... Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz złożył...

 • C-178/16

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  ..., zanim dostarczono oświadczenia w postępowaniu przetargowym, a Mantovani mogła poinformować o tym skazaniu jako takim na etapie badania wniosku o dopuszczenie do udziału”. 14      Mantovani wniosła skargę na decyzją o wykluczeniu do Tribunale regionale di...

 • KIO 2553/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... dysponowania tymi osobami (pkt 8.3 SIWZ). Wykonawca ENERGO-SYSTEM S.A. złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wskazując w jego treści, że wniosek dotyczy Pakietu I i Pakietu II. Wraz z wnioskiem został złożony wykaz 14 osób, które...

 • KIO 2547/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... PPP” ). Partnerzy Prywatni, którzy złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i będą spełniali określone przez Podmiot Publiczny w ogłoszeniu warunki, w liczbie nieprzekraczającej 5, zostaną zaproszeni do dialogu. Prowadzony dialog będzie miał...

 • KIO 2483/17, KIO 2484/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą...

 • KIO 2525/17, KIO 2529/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... wykonawców, którzy akceptują te postanowienia przystępując do udziału w postępowaniu. Fakt skorzystania przez Zamawiającego z przyznanego ustawowo uprawnienia kształtowania treści umowy nie stanowi sam w sobie o naruszeniu zasady swobody umów (art. 3531...

 • KIO 2523/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... z powołanym przepisem Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została...

 • KIO 2546/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ...185 ust.1 Pzp, wezwał uczestników postępowania przetargowego do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. Żadne zgłoszenia przystąpienia nie miały miejsca. Do otwarcia posiedzenia Zamawiający wobec wniesienia odwołanie do Prezesa KIO nie wniósł na piśmie...

 • KIO 2500/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ...; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania. 1a.80) Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od...

 • KIO 2421/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą...

 • KIO 2508/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... o dopuszczenie do udziału w postępowaniu....wniosek o wydanie niezbędnych decyzji i w przypadku niezwłocznego rozpoznania tych wniosków, Spółka dysponowałaby zezwoleniami na zbieranie odpadów, co w konsekwencji eliminowałoby stwierdzenie naruszenia.” Także w...

 • KIO 2486/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składanych w JEDZ. Sam zaś zamawiający w postępowaniu ograniczył się zaledwie do wymogu ogólnego oświadczenia wykonawców w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z pkt 5...

 • KIO 2519/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ...do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. W dniu 30.11.2017 r. (wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) Comtegra S.A. zgłosiła przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego wnosząc o oddalenie odwołania w..., zaś dopuszczenie dowodu z...

 • KIO 2524/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ...Odwołującego, w każdym z 5 zadań. Ponadto Odwołujący wniósł o dopuszczenie i ...do spełnienia przez Przystępującego warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający zaznaczył, że nie jest uprawniony do oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w oparciu o...

 • KIO 2473/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ... wniosku o niespełnianiu warunku udziału w postępowaniu. Nie przemawia również za istnieniem podstaw do wykluczenia Konsorcjum okoliczność, że wykaz wykonywanych usług zawiera jedynie informacje powielone z warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt...

 • KIO 2428/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... wykonawców do udziału w postępowaniu. Doświadczenia Zamawiającego w udzielaniu zamówień nie mogą w negatywny sposób odbijać się na uczestnikach postępowania. Obowiązkiem Zamawiającego jest organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia w...

 • KIO 2411/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oczywiste zdaniem Odwołującego jest, że wszyscy wykonawcy, którzy pozytywnie przeszli weryfikację w zakresie warunków udziału w postępowaniu, uznani muszą być za zdolnych do realizacji zamówienia. Skoro...

 • KIO 2444/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ...na wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, jako że pierwsze trzy tezy również zmierzały do ustalenia...budowlane) i w określony sposób (wymaganie wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i ...

 • KIO 2413/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ...– Do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w...

 • KIO 2426/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  .... Odwołujący jest podmiotem mogącym ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Sposób ustalenia opisu przedmiotu zamówienia przekłada się wprost na możliwość udziału wykonawców w postępowaniu oraz złożenia konkurencyjnej oferty. Na tym...

 • KIO 2271/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ...o dopuszczeniu Konsorcjum T (dalej również „Przystępujący”) do udziału w postępowaniu odwoławczym w...P5. Ponadto, Przystępujący wniósł również o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z oględzin dwóch ... przeciwnych. Przede wszystkim wniosek, że symbol EF500R ...

 • KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...zaznaczył, że celem Zamawiającego winno być dopuszczenie do 34 udziału w postępowaniu jak najszerszej grupy potencjalnych Wykonawców z... okresowe uprawniają do wejścia do jednego, kilku lub wszystkich obiektów w kompleksach. 24. Wniosek o wydanie przepustki ...

 • KIO 2422/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... przejęta przez A.) za usługi integracji z systemem MOL w Szpitalu Klinicznym w O. Izba postanowiła dopuścić wykonawcę: A. M. Sp. z o.o. do udziału w postępowaniu odwoławczym, uznając że przesłanki wymienione w art. 185 ustawy Pzp zostały wykazane. Interes...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij