• C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...w ustępie 1: „Podczas wyznaczania terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału i ofert podmioty zamawiające uwzględniają w... zastosowanie w sprawie w postępowaniu głównym, a nie dyrektywa 2004/17 lub dyrektywa 2004/18, o których mowa w pytaniach ...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... powiadomił wykonawców o wykluczeniu z udziału w postępowaniu, na podstawie art...dopuszczenie do ponownego otwarcia rozprawy wobec powstania nowych okoliczności mogłoby prowadzić do „preparowania” takich okoliczności przez strony i uczestników, jedynie w...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... te nie mogły mieć istotnego wpływu na decyzje podejmowane przez zamawiającego w Postępowaniu. W Postępowaniu złożonych zostało 5 wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu. Zgodnie z Rozdziałem XV ust. 4 SIWZ, jeżeli liczba wykonawców, którzy...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... dostępu do udziału w postępowaniu wykonawców, którzy mogą zrealizować należycie usługę. W związku z tym za uzasadniony należy w jego ocenie uznać zarzut, jak również wniosek o modyfikację powyższego warunku w następujący sposób: Wykonawca w okresie...

 • C-300/17

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ... robót budowlanych, których wartość przekraczała maksymalny pułap przewidziany w prawie Unii. W wyznaczonym terminie złożono pięć wniosków o dopuszczenie do udziału, w tym wniosek konsorcjum HOLI (zwanego dalej „konsorcjum”), kierowanego przez spółkę...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... kosztów jej wytworzenia. Odwołujący wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z treści: ... o oddalenie odwołania. Izba nie dopuściła Wykonawcy A do udziału w postępowaniu ...w wyjaśnieniach treści oferty. Następnie, w odpowiedzi na wniosek Odwołującego o...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ...na uwadze, że określone w postępowaniu warunki udziału w postępowaniu zostały określone analogicznie, jak w przypadku każdego z osobna Zadania... grupy te mogły przedłożyć ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału. W ocenie Izby, odwołujący nie udowodnił, ...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... dokumentów i uzasadnienia ich utajnienia dołączonych do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W omawianym przypadku nie mamy do czynienia z „ofertą”, czy „wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”, a zatem z Pzp nie wynika...

 • I C 1718/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-06-2018

  ... niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; 2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... jednym z fundamentalnych obowiązków wykonawcy jest wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. To właśnie na tej podstawie zamawiający podejmuje decyzję o możliwości dopuszczenia wykonawcy do realizacji zamówienia. Nie ulega więc wątpliwości, że...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ..., nie zaś umożliwienie wzięcia udziału w postępowaniu wszystkim wykonawcom działającym na danym rynku. Argumentacja zaś Odwołującego nakierowana na okoliczność, że cechy określonych produktów nie zostały dostoswane do potrzeb wszystkich użytkowników rynku...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...terminu do składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub...w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Izba uznała wniosek Odwołującego o zasądzenie kosztów wynagrodzenia pełnomocnika w...

 • KIO 898/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... uznał za niezbędny oraz wykazać, w jaki sposób zapewni on dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawców znajdujących się w sytuacji pozwalającej na prawidłową realizację zamówienia. W omawianym postępowaniu zamawiający dokonał podziału zamówienia na...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, o której mowa w § 5 pkt 1) Rozporządzenia o dokumentach.” Zgodnie z pkt IX 9-12 SIWZ: „9. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych w Rozdziale VIII...

 • KIO 860/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...postępowania odwoławczego, kiedy podejmowana jest decyzja o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu przystępującego, czyli w momencie badania jego interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony do której zgłasza przystąpienie, w związku z tym, że na...

 • KIO 821/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... Zamawiający składając wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Lubelski Uniwersytet Kompetencji” w ramach wcześniej ...poprzez ograniczenie dostępu do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcom, a jedynie w sposób precyzyjny i ...

 • KIO 815/18, KIO 848/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ...546611H700) nasuwa się wniosek, że nikt ani ...o wniesieniu odwołania przez wykonawcę Armapol. Izba dopuściła do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcę Armapol Sp. z o.o. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 815/18 w...

 • KIO 851/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ...z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał...

 • KIO 915/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... zastosowanie i zaniechanie zaproszenia do etapu dialogu w Postępowaniu Konsorcjum, pomimo że złożyło ono skutecznie ważny wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, spełnia warunki udziału w Postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Wskazując...

 • KIO 835/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... z siedzibą w Poznaniu (dalej: Przystępujący), przystąpienia do udziału w przedmiotowym postępowaniu w charakterze uczestnika postępowania, gdyż w ocenie składu orzekającego zostały wypełnione wszystkie przesłanki o których mowa w art. 185...

 • KIO 756/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... (art. 78 § 1 K.c. w zw. z art. 14 ust. 1 P.z.p.). W treści uzasadnienia czynności zamawiający wskazał, że „Thales Polska Sp. z o.o. złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w którym w formularzu zgłoszeniowym brak jest czytelnego podpisu...

 • KIO 757/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... zastosowanie i zaniechanie zaproszenia do etapu dialogu w Postępowaniu Konsorcjum, pomimo że złożyło ono skutecznie ważny wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, spełnia warunki udziału w Postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Wskazując...

 • KIO 703/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... terminów dostawy. W ocenie odwołującego obecne brzmienie SIWZ w sposób arbitralny uniemożliwia mu skuteczne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego i eliminuje go z udziału w Postępowaniu, z uwagi na wymóg nierealnych do dotrzymania terminów...

 • KIO 768/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... pierwszy ze złożonych wykazów nie potwierdza spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przy ponownym badaniu w dniu 17 kwietnia 2018r. wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu postąpił prawidłowo opierając się jedynie na wykazie złożonym przez...

 • KIO 764/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Jak wynika z uzasadnienia dokonanej przez Zamawiającego czynności...

 • KIO 778/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... zastosowanie i zaniechanie zaproszenia do etapu dialogu w Postępowaniu Konsorcjum, pomimo że złożyło ono skutecznie ważny wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, spełnia warunki udziału w Postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Wskazując...

 • KIO 837/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... zastosowanie i zaniechanie zaproszenia do etapu dialogu w Postępowaniu Konsorcjum, pomimo że złożyło ono skutecznie ważny wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, spełnia warunki udziału w Postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Wskazując...

 • KIO 699/18, KIO 736/18

  Orzeczenia KIO, 07-05-2018

  ...terminem składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wniósł o wydłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dzień ... można wyprowadzić wniosek, że wykonawca biorący udział w postępowaniach dwuetapowych ...

 • KIO 747/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... czy spełnia warunki udziału w postępowaniu, czyli dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 4 SIWZ. Zgodnie z rozdz. VIII SIWZ pkt 4 Zamawiający przewidywał wezwanie wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij