• KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... Sp. z o. o. w Warszawie zgłaszającego swoje przystąpienie do udziału w postępowaniu odwoławczym po stronie odwołującego w sprawach KIO 1901/18 i KIO 1903/18; - Comarch Polska S.A. w Krakowie zgłaszającego swoje przystąpienie do udziału w postępowaniu...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ... 8 października 2018 r. powiadomił wykonawców o wniesionym odwołaniu. Izba dopuściła do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcę ZDI Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego w dniu 11 października 2018 r...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ...o braku dokumentów wskazanych w pkt 7.3.4. SIWZ. W pozostałym zakresie Odwołujący przedstawił jedynie swój własny wniosek...ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, ...

 • XVII AmA 25/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-10-2018

  ...przedstawił stanowiska w sprawie i nie brał udziału w postępowaniu. Sąd ... działań przez uczestników porozumienia zmuszony był do wyboru droższej oferty i poniósł z tego... oddalił wniosek powoda o dopuszczenie dowodu z przesłuchania wskazanego w odwołaniu...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... wykazanego warunku udziału w postępowaniu prowadziły do faktycznego wywołania u Zamawiającego mylnego wyobrażenia o okolicznościach odnoszących się do podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, spełnienia warunków udziału w postępowaniu (pkt 16) bądź...

 • KIO 2021/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... na wytwarzanie lub obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym”. 15 Odwołujący złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w którym na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych lub...

 • KIO 2028/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...można również odmówić wykonawcy upatrującego możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia w przyszłości prawa do udziału w postępowaniu odwoławczym i popierania decyzji zamawiającego o unieważnieniu aktualnie prowadzonego postępowania. Izba dopuściła i...

 • KIO 2015/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... i 3 p.z.p. Izba dopuściła do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcę T – Systems Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 7...o całkowitym zaniechaniu wyszczególnienia wszystkich komponentów, co uzasadnia wniosek, iż treść oferty pozostaje w...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...postępowania od upływu terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu” oraz orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej: wyrok z... przez niego wniosek płynie z ujętych w sprawozdaniach obu spółek danych co do przepływów finansowych,...

 • KIO 2013/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...uzasadnienia w obiektywnych potrzebach zamawiającego. W związku z postawionym zarzutem odwołujący wniósł o: - dopuszczenie dowodów wnioskowanych w ... przesłanek określonych w art. 185 ust. 2 i 3 Pzp, Izba dopuściła do udziału w postępowaniu odwoławczym, jako...

 • KIO 1996/18, KIO 1997/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... wnosząc o oddalenie odwołania w całości. W zakresie zarzutów dotyczących warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. IV.2.1 siwz oraz w zakresie zarzutów dotyczących wierszy nr 26, 44, 59, 64, 99 i 100 załącznika nr 2a do siwz w postępowaniu...

 • KIO 1939/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... okolicznościach faktycznych. W Postępowaniu złożono 3 oferty. Cena oferty Odwołującego plasowała się w środku przedziału cen (była drugą w kolejności). Równocześnie jeden z wykonawców zawyżył cenę o ponad 38% w stosunku do wartości zamówienia oszacowanej...

 • KIO 2006/18

  Orzeczenia KIO, 16-10-2018

  ...albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i wykażą co najmniej dwie usługi w zakresie obsługi uzdatniania wody basenu wraz z jacuzzi o wartości ... w ramach niniejszego postępowania odwoławczego. Tym samym złożony przez Przystępującego wniosek ...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów, w tym 6 dowodów z dokumentów powołanych w odwołaniu oraz dowodu z dokumentów znajdujących się w... udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI pkt 2 ppkt 2.1 lit. d) SIWZ (w zakresie odnoszącym się do ...

 • KIO 2008/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... ogłoszenia o zamówieniu w taki sposób, że określono warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych w zakresie wiedzy i doświadczenia określonych w pkt. VI. 1.2.2.b) SIWZ, w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia...

 • KIO 1961/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ..., 2) zobowiązanie Zamawiającego do powtórzenia czynności badania przedłożonych 4 przez Odwołującego dokumentów potwierdzających okoliczność, że Elit Polska sp. z o.o., spełnia wymogi udziału w postępowaniu. Ewentualnie, w przypadku nieuwzględniania wniosku...

 • KIO 1911/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ... z wolnej ręki z uwagi na to, że w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie...

 • KIO 1906/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  .... Taka sytuacja będzie miała miejsce tylko w postępowaniu, w którym zamawiający przewidział etap poprzedzający zaproszenie do złożenia ofert, np. składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W takiej sytuacji oferta złożona przez wykonawcę...

 • KIO 1920/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ...dopuszczenie do etapu oceny ofert obu wykonawców w kwestionowanych częściach zamówienia naruszył podstawowe zasady Pzp, w szczególności w... nie spełnia warunku udziału w postępowaniu w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt 1.1....

 • KIO 1914/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... Sp. z o.o. o niezbędnej wiedzy i doświadczeniu są gołosłowne. Według odwołującego na uwagę w tym kontekście zasługuje w szczególności okoliczność, iż wykonawca ten nie był w stanie samodzielnie wykazać spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... 11.1.1.3.) ogłoszenia o zamówieniu) nieproporcjonalnego do przedmiotu zamówienia i zarazem wykraczającego poza zakres konieczny do oceny zdolności wykonawcy od należytego wykonania zamówienia warunku udziału w postępowaniu, przez przyjęcie, że wykonawcy...

 • KIO 1865/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 9 do SIWZ), 2. naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 17 w zw. z art. 7 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawców DS. Comp S. D. z siedzibą w Krakowie oraz Koncept Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie...

 • KIO 1889/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... przesłać pytania, czego nie uczynił. Izba oddaliła wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność okresu, w jakim wykonawca może dostosować swój zakład produkcyjny, by być zdolnym do wykonania zamówienia. Dostrzeżenia wymaga, że to nie...

 • KIO 1884/18

  Orzeczenia KIO, 05-10-2018

  ... informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą...

 • KIO 1797/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z § 4 ust. 1, 2, 3 i 5...

 • KIO 1793/18, KIO 1820/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ...udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania. Zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt 3...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą...

 • KIO 1806/18

  Orzeczenia KIO, 24-09-2018

  ... na rozprawie w dniu 19 września 2018 roku w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 września 2018 r. przez wykonawcę Samindruk Sp. z o.o., ul. Gen. Sikorskiego 37, 87-300 Brodnica w postępowaniu prowadzonym przez...

 • KIO 1815/18

  Orzeczenia KIO, 24-09-2018

  ... się na okoliczność, iż z racji trybu postępowania warunki udziału w nim zostały ocenione na etapie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i tym samym nie zajdą już okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy pzp (obowiązującego 7...

 • KIO 1761/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  ... okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij