• T-182/15

  Orzeczenia ETS, 09-04-2019

  ... interwenienci wnieśli, we własnym imieniu oraz w imieniu konsorcjum CGI‑Intrasoft International, o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu w charakterze interwenientów popierających żądania Parlamentu. 36      W dniu 30 września 2015 r. skarżąca...

 • KIO 203/19

  Orzeczenia KIO, 19-02-2019

  ... w tym dokumencie stanowiło postanowienie, iż „Ofertę/wniosek należy złożyć w oryginale...w treści przepisu art.10a ust.5 ustawy Pzp, który stanowi, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ...40 Izba nie podzieliła argumentacji zamawiającego w przedmiocie niedopuszczenia do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawców „Energopol–Szczecin” S.A. w Szczecinie, PORR S.A. w Warszawie i SALINI POLSKA Sp. z o. o. w Warszawie. Zamawiający podnosił, że...

 • KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... są przedmiotem oceny w aukcji, a Zamawiający uwzględni to w całościowej ocenie oferty. W takim przypadku mamy do czynienia z czynnością w postępowaniu o udzielenie zamówienia podejmowaną przez Zamawiającego, w stosunku do której przysługują środki ochrony...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  .... Zgodnie z art. 9a ustawy Pzp wyznaczając terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, zamawiający uwzględnia złożoność zamówienia oraz, w przypadku ofert, czas potrzebny na sporządzenie ofert, z zachowaniem określonych...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... realnej możliwości udziału w postępowaniu i realizacji zamówienia w kształcie, jaki...w następujących okolicznościach: 1) jeżeli nie został złożony żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie lub żadna praca konkursowa, a w przypadku, o którym mowa w...

 • KIO 2584/18, KIO 2586/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... z postępowania, a jego oferta odrzucona, gdyż oferta Konsorcjum Solid (jak i wcześniej wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu) zostały podpisane przez osobę nie posiadającą właściwego pełnomocnictwa. Odwołujący wskazuje, że obydwa pełnomocnictwa...

 • KIO 48/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... Zawiercie w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa przy udziale wykonawcy Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt...

 • KIO 42/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ... do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie (powyżej progów UE - w...inżynierem budowy na danym zadaniu. Wniosek dalej idący z takiego oświadczenia ...

 • KIO 11/19

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... i nakazanie Zamawiającemu dokonania zmian w SIWZ — zgodnie z żądaniami wynikającymi z uzasadnienia odwołania. 2. dopuszczenie do udziału firmy Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. w przedmiotowym postępowaniu poprzez zmianę zapisów SIWZ: Tylko spełnienie...

 • KIO 2673/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... ust. 2 uznk zasada ta doznaje ograniczenia, pod warunkiem, że wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje...

 • KIO 2683/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... 18 pytań – wszystkie dotyczyły opisu przedmiotu zamówienia. W toku postępowania wykonawcy nie zwracali się do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu i dokumentów potwierdzających ich spełnianie. Wraz z...

 • KIO 2696/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...kryterium Pi (T) zobowiązany jest do wskazania w Formularzu ofertowym sporządzonym na podstawie Załącznika nr 1 do DW w pkt. 4.5. wszystkich informacji niezbędnych do oceny spełniania zarówno warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 9.2.12, IDW...

 • KIO 7/19

  Orzeczenia KIO, 16-01-2019

  ... o dopuszczeniu Wykonawcy Z (dalej również „Przystępujący”) do udziału w postępowaniu odwoławczym. Na rozprawie Odwołujący wniósł o dopuszczenie ... innymi niż wskazane w SIWZ dokumentami przedmiotowymi, składając chociażby wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ....

 • KIO 34/19

  Orzeczenia KIO, 16-01-2019

  ...pisemne stanowiska w sprawie. Odwołujący wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie... M z załącznikami w postaci oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu i braku przesłanek do wykluczenia; 3. wezwania Wykonawcy M do złożenia dokumentów na ...

 • KIO 2641/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... ograniczający konkurencję, który utrudniałby wielu podmiotom wzięcie udziału w postępowaniu oraz uzyskanie zamówienia. Zamawiający podkreślił, że wymagał w OPZ, aby oferowane liczniki były dopuszczone do obrotu i użytkowania na podstawie oceny zgodności z...

 • KIO 2655/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ...w sposób wskazany w uzasadnieniu Odwołania. Wnosi o dopuszczenie... w przypadku zaproszenia do składania ofert zamawiający stosuje te same warunki udziału w postępowaniu i...wniosek, że zadania składające się na Etap 1 umowy wykonawczej zostały przewidziane w...

 • KIO 2668/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ...o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zamawiający odszyfrowuje JEDZ korzystając z klucza deszyfrującego wskazanego w treści oferty/wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu...U. W. D. z 2017 r., poz. 5607). Izba oddaliła wniosek o przeprowadzenie ...

 • KIO 2604/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ... konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Zgodnie z...

 • KIO 2488/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ...go we właściwym trybie. W zakresie postępowania dowodowego Odwołujący wniósł o: 1) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z... w ramach określonych warunków udziału w postępowaniu jak również w ramach kryteriów oceny ofert, tym samym miał podstawę do uznania...

 • KIO 2621/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ...wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Dokumenty te nie miały zatem żadnego wpływu na rozstrzygnięcie, ponieważ jego wynik byłby taki sam i późniejszym terminie. Wniosek odwołującego o przedłożenie na rozprawie oferty LPGK...

 • KIO 2597/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ...grudnia 2018 r. powiadomił wykonawców o wniesionym odwołaniu. Izba dopuściła do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcę Mostmarpal Sp. z o.o. z siedzibą w Zarzeczu zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego w dniu 21 grudnia 2018 r...

 • KIO 2643/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ... działalności objętej przedmiotem zamówienia. Ponieważ czynność wykluczenia Odwołującego z udziału w Postępowaniu była sprzeczna z Pzp, brak było również podstaw do odrzucenia oferty Odwołującego w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp. Zamawiający wniósł...

 • KIO 2611/18

  Orzeczenia KIO, 04-01-2019

  ... 10 a ust. 5 ustawy Pzp, oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem...

 • KIO 2578/18

  Orzeczenia KIO, 02-01-2019

  ...składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu ...Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek, wydane w dniu 3 października 2018 r. Zaświadczenie o numerze 450071ZN18/0005335 zostało wydane na wniosek ...

 • KIO 2567/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  ...rynku, w tym na dopuszczenie Sygn. akt KIO 2567/18 17 przedsiębiorców do prowadzenia ...do składania odpowiednio ofert, ofert wstępnych albo udziału w dialogu wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o...

 • KIO 2533/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  ... do tych, które są przedmiotem zamówienia, a opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu utrudniają uczciwą konkurencję oraz istnieje możliwość wystąpienia w charakterze członka konsorcjum lub podwykonawcy Fiorentini Polska sp. z o.o., w...

 • KIO 2436/18, KIO 2442/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu rozporządzenia nowa regulacja określona w § 2 ust. 5 rozporządzenia dająca możliwość dopuszczenia przez...

 • KIO 2547/18

  Orzeczenia KIO, 20-12-2018

  ... zamówień publicznych nie odnosi się jedynie do informacji przedstawianych w ramach wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu czy oferty, ale w trakcie całego postępowania, w tym także wyjaśnień. W ramach podkryterium „personel wykonawcy” punkt I...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij