• KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... innym wykonawcom udziału w postępowaniu. Z analogiczną sytuacją mieliśmy do czynienia, chociażby w ramach odwołania rozpoznawanego pod sygn. akt KIO 1775/10, gdzie Zamawiający w odpowiedzi na pytanie o następującej treści: „Prosimy o wyjaśnienie czy...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą...

 • C-198/16 P

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  ...o Dopuszczenie do Udziału w Postępowaniu”, stanowi w swym ust. 4: „W przypadku nienormalnie [rażąco] niskich ofert określonych w...jej wkrótce przesłany. W drugim piśmie z tego samego dnia Komisja odpowiedziała na wniosek o dostęp skarżącej dostarczeniem ...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...1 i 3 ustawy Pzp, odwołujący wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z: 1) pisma konsorcjum A....do jego wykluczenia. Konsorcjant spółka L. Sp. z o.o. również miał pełną świadomość tego, że nie spełnia wymogu udziału w postępowaniu, o którym mowa w...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy) tylko do reprezentowania 19 ich w postępowaniu o...warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert. Zamawiający w ...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ...- zarówno jeśli chodzi o jego parametry techniczne jak i jego ilość. Zamawiający dokonując opisu ww. warunku udziału w postępowaniu wziął pod uwagę minimalną ilość sprzętu, jaki - w ocenie Zamawiającego - jest niezbędny do prawidłowej realizacji zamówienia...

 • KIO 1969/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... 1 pkt 1 Pzp tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza oraz oferta, która...

 • KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...przez zamawiającego w sposób nierzetelny i nierealnym do zachowania. Zamawiający w SIWZ określił warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art...., wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii prywatnej W.P.U.I. Sp. z o.o. w Ciechanowie. ...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... a ww. wykonawcą odnosząca się do treści jego oświadczenia zawartego w pkt 5 formularza ofertowego, wezwanie tego wykonawcy o dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (dołączone do oferty oświadczenia złożone na formularzach...

 • KIO 1875/17, KIO 1877/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie ... subiektywnych przypuszczeniach. W konsekwencji Odwołujący złożył w odwołaniu wniosek - „o dokonanie weryfikacji skuteczności...

 • KIO 1915/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ... września 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 września 2017 r. przez wykonawcę Transactor Security Sp. z o.o., ul. Trakt Lubelski 257A, 04- 667 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez Centralny Zarząd...

 • KIO 1880/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą...

 • KIO 1882/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  .... Nadto, wskazując na wykaz 17 usług załączony do wniosku i dokument: „Ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu Nr (…)” w kontekście informacje o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postepowaniu z 01.09.2017 r. i braków przywołanych...

 • KIO 1898/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu... zwrócił uwagę, na wniosek o udostępnienie dokumentacji postępowania złożony...

 • KIO 1908/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Art. 70 (1) § 4 kc - Organizator...

 • KIO 1900/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ... tajemnicę przedsiębiorstwa tj. wykonawca zobligowany jest dokonać tego nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wynika z powyższego, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz wykazanie, że...

 • KIO 1863/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ..., nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie... był kolejno wniosek o odrzucenie a następnie o oddalenie odwołania. Przy czym wniosek o odrzucenie odwołania zamawiający oparł o treść art...

 • KIO 1837/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  ...II W związku z powyższym zasadnym wydaje się być wniosek Odwołującego o ...udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, by do udziału w postępowaniu...gdzie dopuszczenie do wykonania w miejsce wykonawcy podwykonawcy, posiadającego wiedzę w tym ...

 • KIO 1839/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... WNIOSEK Czynności (lub ich zaniechania) dokonane przez zamawiającego w ...udziału w postępowaniu informację o podmiocie, z którego zasobów będzie korzystać w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Jednak wykonawca P. nie dołączył do...

 • KIO 1831/17, KIO 1845/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... i znanych wykonawcom kryteriów, na podstawie dokumentów przedłożonych we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofercie, nie zaś innej wiedzy zamawiającego (Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 17 marca 2008 r. VIII Ga 22/08...

 • KIO 1819/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ...wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 września 2017 r. przez wykonawcę Elektrometal S.A. z siedzibą w Cieszynie, ul. Stawowa 71; 43-400 Cieszyn w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. z siedzibą w...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 9. Opis sposobu przygotowania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 9.1. Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 9.2. Wraz z wnioskiem...

 • KIO 1785/17

  Orzeczenia KIO, 13-09-2017

  ... kontrolnego z urzędu lub na wniosek zainteresowanego podmiotu w trybie określonym w art. 165 i nast. Pzp...o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o...

 • KIO 1778/17

  Orzeczenia KIO, 07-09-2017

  ... ust. 2 Pzp. Tym samym zgodnie z przepisami Pzp, jak i treścią ogłoszenia o zamówieniu, Wykonawca D. w sposób zgodny z prawem i skuteczny złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu przez m.in. wypełnienie pkt C str. 5 JEDZ i został dopuszczony...

 • KIO 1756/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  ... na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji...brzmienie tego przepisu nie odnosi wyłącznie do etapu oceny oraz wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, to nie można...

 • KIO 1721/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  ... Pzp poprzez nieuprawnione unieważnienie Postępowania, pomimo że nie było ku temu podstaw, tj. w niniejszym Postępowaniu Odwołujący złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu; art. 24 ust. 1 pkt 12 i 16 ustawy Pzp...

 • KIO 1632/17, KIO 1662/17

  Orzeczenia KIO, 01-09-2017

  ... od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. W ocenie Odwołującego, wyjaśnienia złożone przez wykonawcę w trybie art. 87...

 • KIO 1714/17

  Orzeczenia KIO, 01-09-2017

  ... III.2.3/. W niniejszym postępowaniu wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożył m. in. Odwołujący. 5 /dokumentacja postępowania: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: R...

 • KIO 1733/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ...się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 9 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą...

 • KIO 1731/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ... formy prawnej, by grupy te mogły przedłożyć ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału. W razie potrzeby instytucje zamawiające mogą w dokumentach zamówienia sprecyzować sposób, w jaki grupy wykonawców mają spełnić wymogi dotyczące sytuacji ekonomicznej...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij