• KIO 1541/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... podchodzi ze starannością przekraczającą zwyczajowo spotykane standardy, o czym świadczy chociażby kilkukrotnie przeprowadzana wizja lokalna czy też poziom szczegółowości wyjaśnień składanych na każde wezwanie Zamawiającego. W opinii Odwołującego...

 • KIO 1187/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ...niepełnosprawnych co nie oznacza, że inne podmioty działają na identycznych zasadach. Wpływ na kalkulację ceny miała wizja lokalna, którą przeprowadziło tylko dwóch wykonawców. Ani Odwołujący, ani Przystępujący nie uczestniczyli w wizji lokalnej, natomiast...

 • KIO 443/18

  Orzeczenia KIO, 19-03-2018

  ... przez przeprowadzenie w dniu 06.03.2018 wizji lokalnej Zakładu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Wizja lokalna nieruchomości również wykazała 11 budynków. Odwołujący przeprowadził weryfikację prawdziwości danych zawartych w liście referencyjnym...

 • KIO 2051/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...będzie mógł dostosować obiekt do wszystkich szczególnych wymagań SIWZ. W dniu 27 czerwca 2017r. odbyła się wizja lokalna, w której brali udział przedstawiciele Zamawiającego oraz wykonawcy. Z przeprowadzonej wizji został sporządzony protokół, który stanowi...

 • KIO 1888/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  ... danych. Zauważył, że informacjami o sieciach zewnętrznych dysponuje wyłącznie Zamawiający, a sugerowana przez Zamawiającego wizja lokalna nie pozwoli na uzyskanie niezbędnych informacji, gdyż większość sieci jest zlokalizowana pod ziemią. Złożył do...

 • KIO 1937/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ... Izbę uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia o informacje na temat charakterystyk budynków oraz zapewnienie możliwości przeprowadzenia pomiarów (wizja lokalna), co oznacza konieczność wydłużenia terminu na składanie ofert o co najmniej 3 tygodnie; II...

 • KIO 1471/17

  Orzeczenia KIO, 08-08-2017

  ... instytucji wizji lokalnej wskazanej w art. 9a ust. 2 Prawa zamówień publicznych stanowi nadużycie. Z całą pewnością wizja lokalna dotyczy innej sytuacji, niż zapoznanie się z materiałami. Instytucja ta może być stosowana przykładowo przy zapoznaniu się z...

 • KIO 1527/17

  Orzeczenia KIO, 03-08-2017

  ... nieruchomością, tj. umowę dzierżawy z dnia 16 maja 2017 r. Jednocześnie 5 Odwołujący wskazał, że w jego ocenie, wizja lokalna jest przedwczesna, gdyż dostosowanie zajezdni do wymogów SIWZ musi nastąpić na dzień rozpoczęcia świadczenia usług. W wyroku z...

 • KIO 1169/17, KIO 1170/17

  Orzeczenia KIO, 23-06-2017

  ...po raz kolejny na etapie już samej kalkulacji, tj. po otrzymaniu i analizie SIWZ oraz wykonaniu rozpoznania (wizja lokalna w terenie), analizy badań geotechnicznych placu budowy. Po wtóre, zgodnie z powyżej przedstawionym wyjaśnieniem, również ocena ryzyka...

 • KIO 935/17

  Orzeczenia KIO, 23-05-2017

  ... dowody nie tylko nie wykazują twierdzeń odwołującego, ale prezentują nieaktualny stan uwarunkowań na nieruchomościach (np. wizja lokalna z 16 stycznia 2016 r.), a także mogą świadczyć o nienależytej realizacji przez odwołującego zobowiązań umownych...

 • KIO 643/17

  Orzeczenia KIO, 20-04-2017

  ... roku). Pismem z dnia 8 lutego 2017 roku Zamawiający powiadomił wykonawcę K. O. sp. z o.o. o tym, że wizja lokalna bazy zostanie przeprowadzona 9 lutego 2017 roku o godzinie 13:30. Pismem z 28 lutego 2017 roku Zamawiający wezwał wykonawcę...

 • KIO 626/17

  Orzeczenia KIO, 14-04-2017

  ... wskazał, iż na tym etapie postępowania zamawiający nie mógł korzystać z innych środków (takich jak dodatkowy formularz oraz wizja lokalna) zmierzających do zbadania czy odwołujący spełnia warunki udziału w postępowaniu, niż te które przewidział w s.i.w...

 • XVIII C 1988/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-01-2017

  ... – w odrębnym protokole z dnia 2 października 2014 r. – Miejski Konserwator Zabytków w P. w związku z wizją lokalną wskazał na niewykonanie jednolitego krycia struktonitem (ułożenie w przeciwnym kierunku) oraz brak wykończenia daszku nad tarasem. Pozwana w...

 • I ACa 414/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-10-2016

  ...nie sposób zgodzić się z pozwanym, że powód przeprowadzając wizję lokalną przed złożeniem oferty powinien w pełni przewidzieć zakres prac do wykonania...budynku) lecz jedynie swoje propozycje poprzedzić „wizją lokalną” (a zatem oględzinami) stanu technicznego...

 • KIO 1596/16, KIO 1604/16

  Orzeczenia KIO, 12-09-2016

  ...tj. centralna polityka zakupowa, polityka zarządzania ryzykiem w projekcie, model minimalnych kosztów zarządu, doświadczenie i wizja lokalna, uwzględnienie minimalnego wynagrodzenia za pracę, własna wytwórnia mas bitumicznych, własny sprzęt – system 3D, co...

 • KIO 921/16

  Orzeczenia KIO, 14-06-2016

  .... Pytany na okoliczność wizji lokalnej świadek na rozprawie Pan G.C. informatyk zamawiającego zeznał, że odbyła się jedna wizja lokalna w CPD w Radomiu w miesiącu styczniu 2016 r. Znajdują się 2 serwerownie CPD; część mniejszej serwerowni jest wynajęta...

 • KIO 748/16

  Orzeczenia KIO, 25-05-2016

  ...1 i 2 ustawy Pzp stwierdzając, że Opis Przedmiotu Zamówienia jest sporządzony przez zamawiającego a nie przez wykonawców. Wizja lokalna nie zastępuje takiego opisu. Podtrzymując zarzut co do kwestionowanej kary umownej stwierdził, że zgodnie z art. 139 ust...

 • VII Pa 34/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 20-04-2016

  ... lekkomyślności. Świadczy o tym choćby przekonanie J. F. co do prawidłowej ilości kruszywa przywiezionej na drogę jeszcze przed wizją lokalną (zeznania J. F.: „Jadąc na miejsce byłem przekonany, że zostało wysypane tyle materiału, ile było określone w...

 • I ACa 894/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 17-03-2016

  ... 35.500,00 m 2, We wniosku podano, iż po przeanalizowaniu rzeczywistej głębokości zalegania ziemi urodzajnej (wizja lokalna), a także zdjęcia głębokości zalegania humusu z poprzeczek projektowych, jednocześnie mając na uwadze ilości zawarte w przedmiarze...

 • X GC 1012/14

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 01-03-2016

  ...:32-00:01:09:20- k. 233-234). W dniu 9 czerwca 2009 roku z udziałem przedstawicieli (...), Inwestora i Projektanta odbyła się wizja lokalna, w wyniku której ustalono, że (...) S.A. wyrazi zgodę na zbliżenie drogi do torów kolejowych pod warunkiem przejęcia...

 • KIO 99/16, KIO 110/16

  Orzeczenia KIO, 12-02-2016

  .... Odwołujący podkreślił, że w opinii władz zagrożona będzie społeczność lokalna a nie cudzoziemcy. Dowód: Rezolucja z dnia 8 grudnia ... osób na manifestacji antyimigranckiej w Białymstoku, www.telewizja republika.pl, 4 października 2015 r.; Andruszkiewicz...

 • KIO 36/16, KIO 37/16, KIO 38/16

  Orzeczenia KIO, 26-01-2016

  ... To przede wszystkim opis przedmiotu zamówienia dokonany przez Zamawiającego w SIWZ stanowi podstawę do przygotowania oferty. Wizja lokalna nie może bowiem zastępować opisu przedmiotu zamówienia dokonywanego przez Zamawiającego zgodnie z dyspozycją art. 29...

 • KIO 2809/15

  Orzeczenia KIO, 13-01-2016

  ...wykluczeniu z postępowania, stwierdzając, że wymieniona w uzasadnieniu „wizja tej bazy" takim dowodem być nie może. Czynność owa...Jeżeli Zamawiający zamierzał weryfikować złożone informacje poprzez wizję lokalną u wykonawców powinien o tym fakcie uprzedzić w...

 • KIO 2591/15

  Orzeczenia KIO, 14-12-2015

  ... na podstawie rozstrzygnięcia przedmiotowego przetargu tj. przez spółkę Mobilis. Podkreślenia wymaga fakt, iż przeprowadzona wizja lokalna ujawniła bardzo dużą rozbieżność, jeśli chodzi o standardy użytkowe zapleczy technicznych oferentów tj. zajezdni...

 • KIO 2546/15

  Orzeczenia KIO, 04-12-2015

  ... w tym zakresie odwołanie. Słusznie Odwołujący wskazywał, iż opisu przedmiotu zamówienia nie można zastępować wizją lokalną. Wizja lokalna może co najwyżej mieć charakter pomocniczy dla wykonawców, którzy na tej podstawie mogą samodzielnie ustalić...

 • IV Ka 182/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 01-12-2015

  ... to jego wykładania wskazuje na ogólne kompetencje. Przyjął w tym zakresie argumentację Sądu I instancji. Wskazał, że wizja lokalna jest zbędna, natomiast co do wniosku o załączenie map zawierających klasy bonitacyjne gleb pozostawił go do uznania Sądu...

 • KIO 1897/15, KIO 1902/15, KIO 1981/15, KIO 2008/15

  Orzeczenia KIO, 28-09-2015

  ... z Programem Ochrony Lotniska i naruszenia wskutek powyższego art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Zarzut ten jest bezzasadny. Wizja lokalna to w rozumieniu przepisów ustawy Pzp zebranie wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy. Naruszenie art. 29...

 • KIO 1637/15

  Orzeczenia KIO, 24-08-2015

  ... przypadku według Odwołującego Konsorcjum T-Mobile powinno uwzględnić w swojej ofercie okresy związane z takimi aspektami jak: 1) wizja lokalna wraz ze sprawdzeniem wariantów potencjalnie możliwych do realizacji – 3 dni (kluczowe znaczenie mają tu warunki...

 • KIO 1677/15

  Orzeczenia KIO, 24-08-2015

  ..., a możliwe do przekazania przez Zamawiającego, udostępnione zostaną w fazie realizacji. Przed przystąpieniem możliwa jest wizja lokalna w siedzibie Zamawiającego umożliwiająca zebranie niezbędnych informacji do poprawnej integracji i współpracy z Systemem...

 • KIO 1726/15

  Orzeczenia KIO, 21-08-2015

  ... w Sosnowcu”. Podczas rozprawy Odwołujący m.in. przyznał, że złożenie oferty w postępowaniu Nr 54/PNE/DOT/2013 było poprzedzone wizją lokalną urządzeń stacji transformatorowo – rozdzielczych ST-1 i ST 2. W konsekwencji Izba uznała co następuje. Odnośnie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij