• KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... zarzutu dotyczącego konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej, Zamawiający wskazał, iż jest on bezpodstawny z tego względu, iż wizja lokalna, o której stanowi art. 9a ust. 2 ustawy Pzp nie jest koniecznym warunkiem złożenia ofert w postępowaniu...

 • KIO 2399/18

  Orzeczenia KIO, 05-12-2018

  ... należy, że aspekty te poruszone zostały w s.i.w.z. TOM Il, OPZ pkt. 3.6: a) Wizja lokalna na obiekcie b) Zakup i aktualizacja podkładów geodezyjnych z zakresu lokalizacji, wysokości, uzbrojenia (…) j)Przygotowanie kolorowej planszy zbiorczej terenu...

 • KIO 2332/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  ... jest jej modernizacja. Zamawiający nie zaprzeczał, że odwołujący był obecny w siedzibie zamawiającego, jednakże zwracał uwagę, że wizja lokalna obiektów winna być dokonana przed złożeniem oferty, nie zaprzeczył też że obecny stan instalacji elektrycznej...

 • KIO 2134/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... Odwołujący zauważył, że również termin na powiadomienie o pierwszej wizji nie został przez Zamawiającego dochowany. Pierwsza wizja lokalna miała odbyć się 12 października, zatem przesłanie informacji w terminie min. 5 dni roboczych przed planowanym...

 • KIO 1937/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ...rodzić po stronie wykonawcy uruchomienie powyższych obowiązków umownych. Dodatkowo, na rozprawie Izba ustaliła, że była już przeprowadzona wizja lokalna pomieszczeń i oględziny sprzętu, urządzeń i wyposażenia, a Odwołujący oświadczył, że brał udział w tych...

 • I AGa 123/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 05-10-2018

  ..., które zostały wykonane, a także poczyniła uzgodnienia z wykonawcą prac budowlanych - J. P.. Odbyła się również wizja lokalna na placu budowy, w której uczestniczył pracownik pozwanej - K. K.. Wytyczone zostały wówczas miejsca na odwierty geologiczne...

 • KIO 1541/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... podchodzi ze starannością przekraczającą zwyczajowo spotykane standardy, o czym świadczy chociażby kilkukrotnie przeprowadzana wizja lokalna czy też poziom szczegółowości wyjaśnień składanych na każde wezwanie Zamawiającego. W opinii Odwołującego...

 • KIO 1187/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ...niepełnosprawnych co nie oznacza, że inne podmioty działają na identycznych zasadach. Wpływ na kalkulację ceny miała wizja lokalna, którą przeprowadziło tylko dwóch wykonawców. Ani Odwołujący, ani Przystępujący nie uczestniczyli w wizji lokalnej, natomiast...

 • KIO 443/18

  Orzeczenia KIO, 19-03-2018

  ... przez przeprowadzenie w dniu 06.03.2018 wizji lokalnej Zakładu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Wizja lokalna nieruchomości również wykazała 11 budynków. Odwołujący przeprowadził weryfikację prawdziwości danych zawartych w liście referencyjnym...

 • II Ca 926/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 20-02-2018

  ... uzyskał informację od biur projektowych odnośnie wynagrodzenia pod warunkiem ochrony danych osobowych. W ocenie biegłego wizja lokalna spornej nieruchomości nie zmieniłaby jego wniosków i nie jest przydatna dla oceny poprawności projektu zamiennego, gdyż...

 • III AUa 602/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-11-2017

  ... zdaniem Sądu Apelacyjnego jest kolejnym słabym punktem opinii, trudno bowiem uznać, że spodziewana i zorganizowana wizja lokalna w sytuacji wysokiego prawdopodobieństwa wpływania na zachowania ubezpieczonych ma jakąś wartość dowodową. Ze zeznań świadka E...

 • KIO 2051/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...będzie mógł dostosować obiekt do wszystkich szczególnych wymagań SIWZ. W dniu 27 czerwca 2017r. odbyła się wizja lokalna, w której brali udział przedstawiciele Zamawiającego oraz wykonawcy. Z przeprowadzonej wizji został sporządzony protokół, który stanowi...

 • KIO 1888/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  ... danych. Zauważył, że informacjami o sieciach zewnętrznych dysponuje wyłącznie Zamawiający, a sugerowana przez Zamawiającego wizja lokalna nie pozwoli na uzyskanie niezbędnych informacji, gdyż większość sieci jest zlokalizowana pod ziemią. Złożył do...

 • KIO 1937/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ... Izbę uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia o informacje na temat charakterystyk budynków oraz zapewnienie możliwości przeprowadzenia pomiarów (wizja lokalna), co oznacza konieczność wydłużenia terminu na składanie ofert o co najmniej 3 tygodnie; II...

 • I ACa 1080/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 07-09-2017

  ..., o informacje udzielone przez pozwanego na temat współpracy z kontrahentem Chińskim (zaświadczenie o współpracy k.370-371, Raport – wizja lokalna w C. k.352-360) oraz o pominięty przez Sąd I instancji dokument prywatny – pismo pozwanego z dnia 6...

 • KIO 1471/17

  Orzeczenia KIO, 08-08-2017

  ... instytucji wizji lokalnej wskazanej w art. 9a ust. 2 Prawa zamówień publicznych stanowi nadużycie. Z całą pewnością wizja lokalna dotyczy innej sytuacji, niż zapoznanie się z materiałami. Instytucja ta może być stosowana przykładowo przy zapoznaniu się z...

 • KIO 1527/17

  Orzeczenia KIO, 03-08-2017

  ... nieruchomością, tj. umowę dzierżawy z dnia 16 maja 2017 r. Jednocześnie 5 Odwołujący wskazał, że w jego ocenie, wizja lokalna jest przedwczesna, gdyż dostosowanie zajezdni do wymogów SIWZ musi nastąpić na dzień rozpoczęcia świadczenia usług. W wyroku z...

 • KIO 1169/17, KIO 1170/17

  Orzeczenia KIO, 23-06-2017

  ...po raz kolejny na etapie już samej kalkulacji, tj. po otrzymaniu i analizie SIWZ oraz wykonaniu rozpoznania (wizja lokalna w terenie), analizy badań geotechnicznych placu budowy. Po wtóre, zgodnie z powyżej przedstawionym wyjaśnieniem, również ocena ryzyka...

 • KIO 935/17

  Orzeczenia KIO, 23-05-2017

  ... dowody nie tylko nie wykazują twierdzeń odwołującego, ale prezentują nieaktualny stan uwarunkowań na nieruchomościach (np. wizja lokalna z 16 stycznia 2016 r.), a także mogą świadczyć o nienależytej realizacji przez odwołującego zobowiązań umownych...

 • I ACa 1049/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-05-2017

  ... się do wykonania umowy. Nic bowiem nie wskazuje, aby zapoznali się ze specyfiką miejsca, w którym mieli pracować (wizja lokalna była możliwa w terminie pomiędzy 20 a 26 września 2012 r.), a przede wszystkim szczegółowym zakresem zleconych im prac...

 • KIO 643/17

  Orzeczenia KIO, 20-04-2017

  ... roku). Pismem z dnia 8 lutego 2017 roku Zamawiający powiadomił wykonawcę K. O. sp. z o.o. o tym, że wizja lokalna bazy zostanie przeprowadzona 9 lutego 2017 roku o godzinie 13:30. Pismem z 28 lutego 2017 roku Zamawiający wezwał wykonawcę...

 • VI ACa 1713/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-04-2017

  ..., że brak było możliwości uzyskania danych z innego źródła, że nie miała większego znaczenia powoływana przez pozwanego wizja lokalna, bowiem miała ona charakter bardzo ogólny – pozwoliła jedynie generalnie zapoznać się z terenem obiektu, że pozwany nie...

 • KIO 626/17

  Orzeczenia KIO, 14-04-2017

  ... wskazał, iż na tym etapie postępowania zamawiający nie mógł korzystać z innych środków (takich jak dodatkowy formularz oraz wizja lokalna) zmierzających do zbadania czy odwołujący spełnia warunki udziału w postępowaniu, niż te które przewidział w s.i.w...

 • XVIII C 1988/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-01-2017

  ... – w odrębnym protokole z dnia 2 października 2014 r. – Miejski Konserwator Zabytków w P. w związku z wizją lokalną wskazał na niewykonanie jednolitego krycia struktonitem (ułożenie w przeciwnym kierunku) oraz brak wykończenia daszku nad tarasem. Pozwana w...

 • XXV C 1665/14

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 03-11-2016

  ...nr (...). Stwierdzili, że to wykonanie rowów szczegółowych zniszczyło lokalną sieć odwadniającą, w tym zbieracz na działce nr ...Nie sposób również ustalić w oparciu o jakie materiały, poza wizją, zostały one sporządzone. Zawarte w nich wnioski nie są ...

 • I ACa 414/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-10-2016

  ...nie sposób zgodzić się z pozwanym, że powód przeprowadzając wizję lokalną przed złożeniem oferty powinien w pełni przewidzieć zakres prac do wykonania...budynku) lecz jedynie swoje propozycje poprzedzić „wizją lokalną” (a zatem oględzinami) stanu technicznego...

 • VI ACa 817/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 27-09-2016

  ... 2011 r. pozwany zwrócił się o potwierdzenie zakresu odbioru prac. W dniu 11 kwietnia 2011 r. odbyła się wizja lokalna w terenie. Inspektor Nadzoru stwierdził, iż zasadnicze prace zostały wykonane, ale nadal prowadzone są prace wykończeniowe skarp nasypu...

 • KIO 1596/16, KIO 1604/16

  Orzeczenia KIO, 12-09-2016

  ...tj. centralna polityka zakupowa, polityka zarządzania ryzykiem w projekcie, model minimalnych kosztów zarządu, doświadczenie i wizja lokalna, uwzględnienie minimalnego wynagrodzenia za pracę, własna wytwórnia mas bitumicznych, własny sprzęt – system 3D, co...

 • KIO 921/16

  Orzeczenia KIO, 14-06-2016

  .... Pytany na okoliczność wizji lokalnej świadek na rozprawie Pan G.C. informatyk zamawiającego zeznał, że odbyła się jedna wizja lokalna w CPD w Radomiu w miesiącu styczniu 2016 r. Znajdują się 2 serwerownie CPD; część mniejszej serwerowni jest wynajęta...

 • KIO 748/16

  Orzeczenia KIO, 25-05-2016

  ...1 i 2 ustawy Pzp stwierdzając, że Opis Przedmiotu Zamówienia jest sporządzony przez zamawiającego a nie przez wykonawców. Wizja lokalna nie zastępuje takiego opisu. Podtrzymując zarzut co do kwestionowanej kary umownej stwierdził, że zgodnie z art. 139 ust...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij