• KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... i dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu. Zatem, nie można twierdzić, aby wykonawca wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ponadto nie można zgodzić się...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... błędną wykładnię skutkującą wykluczeniem odwołującego z postępowania, mimo że odwołujący nie wprowadził w błąd zamawiającego w przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu; 4. art. 24 ust 4 Pzp poprzez uznanie za odrzuconą oferty...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wynika, że żadna z usług referencyjnych, przedstawionych w wykazie tego wykonawcy nie spełnia warunku udziału w postępowaniu tj. wykonania dostaw obejmujących minimum 100 szt...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...sposób, że będą one mogły faktycznie być przeznaczone do realizacji zamówienia. W niniejszej sprawie konsorcjum ATF oświadczając, że spełnia warunki udziału w postępowaniu wiedziało, że zasoby, których dotyczy 7 oświadczenie są już wykorzystane na potrzeby...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...w przygotowaniu postępowania i nie zostały zachowane warunki umożliwiającego jego udział w postępowaniu w charakterze oferenta, bez zakłócenia konkurencji. W... w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu”. Zaistnienie wskazanej w ...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ..., zgodnie z pkt 12.2.1.2 i 3 SIWZ, uznawał za spełniających warunki udziału w postępowaniu wykonawców, którzy m.in.: w przypadku zagospodarowania odpadów we własnej instalacji, posiadają zezwolenie na przetwarzanie odpadów komunalnych lub pozwolenie...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...ust. 1 pkt 16 Pzp - mowa jest o wprowadzeniu Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wobec powyższego podstawą wykluczenia wykonawcy - na podstawie tego przepisu...

 • KIO 899/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadzili zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub którzy zataili...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...zostaną zachowane to Odwołujący nie weźmie udziału w niniejszym postępowaniu. Tym samym straci szanse na ...oferty ze względu na 89 ust.1 pkt 2 ustawy. Warunki Realizacji Kontraktu ZMID w pkt 1.5.2. Dokumentacja projektowa przewiduje: Dokumentacja projektowa...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ...o.o. w postępowaniu prowadzonym przez ... następujące warunki: PFU pkt....udziału kwotowego w kwocie kontraktu. Strony i uczestnicy przedstawili dodatkową argumentację stanowisk w kolejnych pismach złożonych w Krajowej Izbie Odwoławczej W...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W rozdziale 14 SWIZ – IDW zatytułowanym „Opis sposobu przygotowania oferty” Zamawiający wskazał, że: 14.5...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji. Natomiast zamawiający, co do zasady, wezwie do złożenia dokumentów na potwierdzenie...

 • KIO 539/18, KIO 540/18, KIO 541/18, KIO 542/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...w związku z chęcią uczestniczenia w postępowaniu, warunki jakim muszą wykonawcy sprostać, oraz dokumenty, jakie należy złożyć, by w..., w trybie art. 185 ust.1 Pzp, uczestników postępowania przetargowego do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. W dniu...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... warunkach wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ), uzupełnionych o warunki wynikające z ... potwierdzających spełnienie warunków udziału w Postępowaniu, zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 PZP. W dalszej zaś kolejności ...

 • KIO 672/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... czynności ponownego wyboru oferty spełniającej warunki SIWZ i jako oferty najkorzystniejszej w oparciu o ustalone kryteria, którą... uwzględnił w całości zarzuty podniesione w odwołaniu. Izba ustaliła, że do udziału w tym postępowaniu odwoławczym nie...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 1) Rozdział IX SIWZ dotyczące tych...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... („może ponieść szkodę”), a z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Uzasadniając zarzuty odwołania Odwołujący podał, że w rozdziale V SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu” Zamawiający określił: „O udzielenie zamówienia mogą 6 ubiegać się...

 • KIO 681/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... określeniem przepisów dotyczących kryteriów kwalifikacji oferentów do udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, 3. zasady ...punktu Warunki realizacji umowy, o brzmieniu „zasymulowanie uszkodzenia dowolnego rodzaju redundantnego elementu w dowolnym ...

 • KIO 675/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... naruszenia art. 25 ust. 1 Pzp poprzez żądanie oświadczeń zbędnych w postępowaniu celem weryfikacji fakultatywnych podstaw wykluczenia. Rozdział V, ust. 1 i 2 - warunki udziału (...) oraz brak podstaw wykluczenia. Zamawiający celem oceny czy wykonawca...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... iż wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Przystępujący złożył ofertę w zakresie części drugiej, co jest jednoznacznie wskazane w formularzu ofertowym „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.” Zgodnie z pkt 3.1. 3), 10) SIWZ „3) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... przystąpienie po stronie Zamawiającego do udziału w przedmiotowym postępowaniu odwoławczym w charakterze uczestnika postępowania. Przystępujący złożył...załącznikami, w tym warunki realizacji prac. W cenie oferty uwzględniono: 1. koszty osobowe, w tym ...

 • KIO 653/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ...ustawy Pzp - poprzez niejednoznaczny opis warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku, o którym mowa w pkt V. 1. 2) c)... wyznaczona do prac konserwatorskich, Zamawiający w sposób nieuprawniony doprecyzował warunki SIWZ już po otwarciu ofert, ...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ...udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. W związku z tym Izba stanęła na stanowisku, że w... muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki: 1. informacja ma charakter techniczny...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  ...wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie ... - słowa/wyrażenia - które spełniają wszystkie warunki wymagane dla zastosowania wyjątku, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy...

 • KIO 652/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... Odwołującego przedstawione przez niego dokumenty jednoznacznie wskazują, iż spełnia on warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt 12, str. 3 siwz, jako doświadczenie w wykonaniu (wykonywaniu w przypadku usług ciągłych): - przez co najmniej jeden rok...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...wstępne określenie możliwego posadowienia. Przykładowo, analizując warunki gruntowe dla obiektu PZDs w km 641+383,97 należy uwzględnić,...i innych kryteriów oceny ofert złożonych w postępowaniu, 5. art. 92 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 8 ust. 1 w zw. z art. 7 ust...

 • KIO 661/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...Odwołujący wskazał, iż PZP dopuszcza, aby Zamawiający wprowadził warunki udziału w postępowaniu, w tym także warunki dotyczące zdolności technicznych i zawodowych. W przedmiotowym postępowaniu takie warunki wprowadzono, na co wskazuje jednoznacznie pkt 1.1...

 • KIO 630/18, KIO 635/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... na odpowiednim poziomie jakości. Zamawiający musi więc wyważyć obie te potrzeby i opisać warunki udziału w postępowaniu w taki sposób, aby zaspokoić każdą z nich. W tym celu niezbędna jest analiza tego, jakie m.in. uprawnienia, sytuacja finansowa, sprzęt...

 • KIO 639/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...postępowania o udzielenie zamówienia. W warunkach udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub ...że wszystkie warunki przyznania punktów zostały definitywnie określone w brzmieniu SIWZ ustalonym przez Zamawiającego, w tym w wyjaśnieniach SIWZ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij