• KIO 391/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ..., że interes ten rozumiany jest szerzej, a to z uwagi na fakt, że ocena czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu nie jest dokonywana wobec wszystkich wykonawców jednocześnie. Jak wynika z dokumentacji postępowania...

 • C-127/16 P

  Orzeczenia ETS, 07-03-2018

  ...w sytuacji, gdy uczestniczyła ona w całym postępowaniu, początkowo zrzeszona w konsorcjum, którego druga strona odstąpiła od udziału w... francuskie nie dopuszcza w szczególności ustanowienia ceny ujemnej w umowie sprzedaży, warunki określone w art. 3 ust. 2...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... bada czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. W niniejszym stanie faktycznym w postępowaniu oferty złożyło dwóch wykonawców, odwołujący i przystępujący. Odwołujący wywiódł...

 • C-523/16

  Orzeczenia ETS, 28-02-2018

  ...państwa członkowskie określają warunki wykonania przepisów ...w przedstawieniu dokumentów przygotowawczych do udziału w postępowaniu przetargowym. 20      Sąd odsyłający wskazuje, że mechanizm płatnej pomocy w sporządzeniu dokumentacji, ustanowiony w...

 • KIO 209/18

  Orzeczenia KIO, 23-02-2018

  ...że w pakiecie 6 Zamawiający określił warunki graniczne ...udziału w zewnętrznej kontroli jakości badań z zapewnieniem opracowania wyników; 11. W... r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i...

 • KIO 196/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu. Pkt 14.2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena – 95...

 • KIO 226/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... technicznej lub zawodowej; 3) art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 PZP poprzez przyjęcie, że Przystępujący wykazał, że spełnienia warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej; 4) art. 89 ust...

 • KIO 213/18, KIO 217/18, KIO 223/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ...udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wskazał, że Zamawiający w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. b SIWZ sformułował warunek udziału 17 w postępowaniu w... sprzęt) i warunki testowe należy ustawić w sposób określony poniżej...

 • KIO 219/18, KIO 229/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ...że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu , 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące : a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych...

 • KIO 211/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... Zgodnie z Rozdziałem VII SIWZ pkt 1.2) lit. c: „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który 11...

 • KIO 207/18, KIO 221/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... wątpliwości, iż zamawiający ustalając warunki udziału w postępowaniu, wymaga doświadczenia w realizacji podobnych usług, które są przedmiotem zamówienia. Określony w SIWZ warunek udziału w postępowaniu został sformułowany w oparciu o doświadczenie zdobyte...

 • KIO 198/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... kryteriów oceny ofert i ich znaczenia z prawidłowo złożonych i niepodlegających odrzuceniu oraz spełniającej warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego; d) wpłaty na rzecz Odwołującej zgodnej z 3 przepisanymi normami kwoty stanowiącej...

 • KIO 166/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Powyższe oświadczenie dotyczy stanu rzeczywistego z dnia składania ofert, albowiem przepis ten jednoznacznie stanowi...

 • KIO 197/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... wyrok KIO z dnia 1 października 2012 r. KIO 1968/12). Jak wynika z art. 22 ust. 5 Pzp, warunki udziału w postępowaniu mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Ta weryfikacja nie może być pozorna, dokonana tylko i...

 • KIO 155/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (pkt 8.3. SIWZ). W punkcie 8.5 SIWZ Zamawiający określił wykaz oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie...

 • KIO 177/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ....2018 r. na druku Załącznika nr 7 do SIWZ złożyło oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w Rozdziale VI SIWZ. W piśmie z dnia 19.01.2018 r., złożonym na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca podtrzymał aktualność...

 • KIO 145/18, KIO 173/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ... PeBeKa zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający powinien formułować warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia...

 • KIO 188/18, KIO 201/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ...rozdziale VI ust. 1 pkt 3 lit. c „Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia”, Zamawiający podał, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej...

 • KIO 210/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... S.A. z przedmiotowego postępowania, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa...

 • KIO 185/18

  Orzeczenia KIO, 13-02-2018

  ... KIO 185/18 8 panów: D. i S. jasno wynikało, że spełniają oni warunki udziału w postępowaniu, zaś zadania realizowane przez nich spełniają postawione w ramach kryterium „Doświadczenie personelu Konsultanta" wymagania, czemu dodatkowo nie przeczyły...

 • KIO 154/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ... zamawiającego), pomimo że wykonawca Tronus Polska razem z ofertą złożył oświadczenie JEDZ odmienne, wskazujące w swej treści, iż samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu bez korzystania z zasobów podmiotu trzeciego; 4) art. 24 ust 1 pkt 16...

 • KIO 156/18, KIO 157/18, KIO 158/18, KIO 159/18, KIO 160/18, KIO 161/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ... złożonych przez siebie wraz z ofertami oświadczał, że spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Podkreślić należy, że warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione najpóźniej na dzień składania ofert i niedopuszczalne jest...

 • KIO 144/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ... też gwarancji wszczęcia postępowania na podobnych zasadach, ani tego czy spełni przyszłe warunki udziału w postępowaniu, które mogą podlegać zmianie, szczególnie w kontekście podziału zamówienia na części. Odnosząc się merytorycznie do zarzutów odwołania...

 • KIO 165/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ...widzenia chybiony, gdyż przepis wyraźnie identyfikuje zakres dokumentów, który dotyczy podstawy wykluczenia (spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji), ta podstawa wykluczenia nie...

 • C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  ...udziału w postępowaniu przetargowym – Usługi ubezpieczeniowe – Uczestnictwo kilku syndykatów Lloyd’s of London w tym samym postępowaniu ...U. 2009, L 335, s. 1), przewiduje w art. 145, zatytułowanym „Warunki tworzenia oddziału”, ust. 2, co następuje: „Państwa...

 • KIO 91/18

  Orzeczenia KIO, 08-02-2018

  ... (Jednostek Zadaniowych). II. SIWZ - 4.1 „Warunki udzielenia zamówienia”, ppkt 4.1.1,4 warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wskazał m.in. następujące warunki udziału w postępowaniu (pkt 4.1 SIWZ): 4.1.1.4...

 • KIO 148/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ...i obligatoryjnych, więc jego parametry, suma ubezpieczeniowa, stawki, warunki i TU mogły być zupełnie dowolne i nie wpływało to...Żaden z wykonawców nie zgłosił przystąpienia do udziału w przedmiotowym postępowaniu odwoławczym. Izba ustaliła, co następuje: ...

 • KIO 138/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...umowy zawartej w Postępowaniu przez Zamawiającego w dniu 22...w kategoriach obiektywnych. Cechę wyjątkowości 7 można przypisać wyłącznie zdarzeniom losowym i niezależnym od Zamawiającego, wykraczającym poza normalne warunki...wzięcia 9 udziału w zamówieniu ...

 • KIO 120/18, KIO 133/18, KIO 135/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... miesięcznie. Obecnie żaden specjalista spełniający warunki określone w SIWZ nie podejmuje pracy w zamian za takie stawki wynagrodzenia. Średnia...nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, ...

 • KIO 127/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... faworyzować jednego wykonawcy, uniemożliwiając innym skuteczne wzięcie udziału w postępowaniu. Odwołujący wskazał, iż warunki udziału w postępowaniu powinny być ustalone w sposób niedyskryminujący, ze szczególnym uwzględnieniem zasady proporcjonalności...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij