• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... odwołaniem zamawiający, na kanwie art. 22 ust. 1b pkt 1 i 3 p.z.p., określił sporne warunki udziału w postępowaniu: a) w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ...ciążą w związku z zamiarem uczestniczenia w postępowaniu, warunki jakim muszą wykonawcy sprostać, oraz dokumenty, jakie należy złożyć, by w nim... tego w sposób odmienny. W skrajnych wypadkach wykonawcy odstąpią od udziału w postępowaniu, w ramach którego...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... odwołania wykonawca BYŚ wyjaśniał, że: 1. Warunki udziału w postępowaniu a) Wiedza i doświadczenie W pkt 12.2.1.3. SIWZ- IDW Zamawiający określił, że za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna wykonawców, którzy: wykażą, że...

 • KIO 1819/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ... co najmniej 2 000 000 zł brutto, Ust. 1 1 i 3 w Rozdziale VI „Warunki udziału w postępowaniu” SIWZ: „1.0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonali należycie dostawy...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... odwołujący współpracuje (dostawców) i wynegocjowane z nimi warunki współpracy, w tym ceny. Wiedza, gdzie i za ile odwołujący... które są podstawą do dopuszczenia wykonawcy do udziału w postępowaniu powinny być w pełni jawne. Praktyka taka miała miejsce do...

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...i wniosków o dopuszczenie do udziału instytucje zamawiające uwzględniają złożoność ... w sprawie w postępowaniu głównym nie jest jednak w stanie przeszkodzić Trybunałowi w ...jakie podmioty wywodzą z prawa Unii. Warunki te nie mogą być jednak mniej korzystne...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ... Nie dopuszczono zatem tego wykonawcy do udziału w postępowaniu odwoławczym w charakterze przystępującego do postępowania po stronie Zamawiającego... maszyny; c) posiada bardzo dobrze wypracowane warunki handlowe z firmami spedycyjnymi i dlatego może ...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ...może zostać uznany za dokumentację, która potwierdza, że Wykonawca spełnia (oraz, że spełniał na dzień składania ofert) warunki udziału w postępowaniu oraz że dokumentacja jest zgodna z pkt. 1.4. Załącznika nr 2 do umowy. Przedstawiona koncepcja realizacji...

 • KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... BANIMEX z udziału w postępowaniu, mimo że wykonawca ten w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, ewentualnie w wyniku lekkomyślności...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... jest kluczowa i ponadto przecież wymagana warunkiem udziału w postępowaniu - zatem z tych oczywistych i obiektywnych powodów...odporności na PID* wykonanych przez akredytowane laboratorium) * Warunki minimalne testu temperatura 60 st. C, wilgotność powietrza...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...poprzez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum jako niespełniającego warunków udziału w postępowaniu z uwagi na to, że przedstawione ... pkt 7.2 decyzji w ramach pkt 7: „12. Punkt 7, określający warunki prowadzenia działalności w zakresie zbierania i transportu”....

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ..., które są podstawą do dopuszczenia wykonawcy do udziału w postępowaniu powinny być w pełni jawne. Praktyka taka miała miejsce do roku... na ilość przypadków testowych) 5. Warunki uniemożliwiające /umożliwiające przeniesienie przypadku testowego do ...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  .... 1 ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia SITWM z udziału w postępowaniu w sytuacji gdy wykonawca lub...wykorzystanie i bezawaryjne funkcjonowanie. Warunki sprzyjające realizacji zamówienia Warunkami sprzyjającymi...

 • KIO 1548/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ...wskazał, iż parametry wskazane w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone jako warunki graniczne. Ich posiadanie ... zamówienia. Sygn. akt KIO 1548/18 5 Izba dopuściła do udziału w postępowaniu wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia - D. S. ...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej ,,kryteriami...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... na podstawie art. 24 ust, 1 ustawy PZP oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. 2) (…) 7) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... czy zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu w zakresie przynajmniej 2 dostaw referencyjnych (w warunku wymagano wykonania 2 dostaw...skanerów formatu A3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i miejsca dostawy zawierają załączniki: Załącznik nr ...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... postępowanie na podstawie art. 131j ust. 2 pkt 1 p.z.p., ze względu na zbyt niską liczbę wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, która zgodnie z art. 131j ust. 1 p.z.p. wynosi nie mniej niż 3 wykonawców. Zatem przy przywróceniu...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... o udzielenie zamówienia publicznego badać, czy wobec wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia oraz czy spełnia on warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wezwał w trybie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp Konsorcjum G. pismem z dnia 12 lipca 2018 r...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... przez zamawiającego w Postępowaniu. W Postępowaniu złożonych zostało 5 wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu. Zgodnie z Rozdziałem XV ust. 4 SIWZ, jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu będzie mniejsza...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ...SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego, jednakże nie uczynił tego. SIWZ, opublikowany na stronie internetowej Zamawianego, w tym warunki udziału w postępowaniu, sposób i zasady realizacji zamówienia, były dostępne i takie same dla wszystkich wykonawców...

 • KIO 1501/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... nie wykazał, że jego cena nie nosi znamion rażąco niskiej, w tym w szczególności nie udzielił wyjaśnień podlega odrzuceniu. Zarzut II. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu określnego w SIWZ w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 3) ppkt a) tiret...

 • KIO 1498/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 5 zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że m.in. spełnia warunki udziału w postępowaniu. Odwołujący stwierdza, że w sytuacji, w której nie budzi żadnych wątpliwości, że żadna z...

 • KIO 1521/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami...

 • KIO 1493/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ..., a następnie zbada, czy Wykonawca którego oferta została ocena najwyżej nie podlega wykluczaniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, c) oświadczeń i dokumentów (wyjaśnień/uzupełnienia/złożenia/poprawienia) - art. 26 ust. 3-4 ustawy Pzp, d) rażąco...

 • KIO 1520/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ...podczas gdy oferta Odwołującego spełnia wszystkie warunki wynikające z SIWZ, została sporządzona w sposób kompletny i prawidłowy i ...udziału w postępowaniu. W dniu 25.07.2018 r. Zamawiający przekazał informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu ...

 • KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... za odrzuconą, mimo że wykonawca ten w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych, jak...

 • KIO 1487/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ...nieuzyskaniu zamówienia. Izba dopuściła do udziału w postępowaniu wykonawcę ubiegającego się o udzielenie ...w dostateczny sposób wyjaśnione przez wykonawcę i budzą wątpliwości Zamawiającego. Izba ustaliła, że w przedmiotowej sprawie zaszły oba warunki...

 • KIO 1522/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ..., co następuje. Zgodnie ze zmodyfikowaną, pismem z dnia 10 maja 2018 r., treścią SIWZ (Rozdział 9 Wykluczenie – warunki udziału w postepowaniu pkt 2 ppkt 3 lit. b) „Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej będzie uznany za spełniony, jeżeli...

 • KIO 1542/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... spełniają warunki dotyczące osób, a wykonawca musi wskazać w ofercie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu ...D. P., którego doświadczenie zawodowe, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu opisał następująco: 1) Od 13.02.2012 do ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij