• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ...wskazuje ich cen. Z kolei powołując się na rabaty i korzystne warunki płatności wykonawca B. ogranicza się tylko do tej zdawkowej informacji, ... nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że ...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ..., pkt 1.2.2. - warunek udziału w postępowaniu w zakresie certyfikatu Oracle Certified Proffesional Java EE7 Application Developer. W Rozdz. III, pkt. 1.2.2 SIWZ Zamawiający wskazał podmiotowe warunki udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami o...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... mieć czas na dokładne zapoznanie się z wszystkimi wymaganiami zamawiającego, sprawdzenie, czy spełnia warunki udziału w postępowaniu, przygotowanie do złożenia wymaganych dokumentów, ale też czas na nawiązanie relacji z potencjalnymi konsorcjantami...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ... wyjaśnienia wątpliwości powstałych u Zamawiającego, czego nie uczynił i świadomie utwierdzał Zamawiającego w przekonaniu, że spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie każdej z prac. Jak wskazano powyżej, Zamawiający nawet pod koniec rozprawy...

 • KIO 2134/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... do udziału w wizjach muszą pozostawać zamknięte, ponieważ jednostki wojewódzkie nie występują w tym postępowaniu jako ..., iż Odwołujący nie zaprzeczał twierdzeniom Zamawiającego, iż warunki dopuszczenia do wizji lokalnych były jednakowe dla wszystkich ...

 • KIO 2141/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... przedstawieniu informacji, że Wykonawca ten spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej w zakresie posiadanego potencjału osobowego w odniesieniu do osoby Pana L. W. J., - przy przedstawieniu informacji odnoszących...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ...., jak też dotyczące charakterystyki klauzuli ATIMA, które nie były zawarte w treści odwołania. Zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy Pzp warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej...

 • KIO 2041/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ... wskazać ofertę najwyżej ocenioną i wobec tego wykonawcy (T-Mobile) dokonał sprawdzenia, czy spełnia on warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Odwołujący wniósł odwołanie na czynności związane z badaniem oferty T-Mobile – wyjaśnieniem...

 • KIO 2091/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa przez Konsorcjum informacje wprowadziły Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, co miało istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...(pkt 8.6.1 IDW): „8.6. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: 8.6 1. W zakresie warunku określonego w punkcie 8 2.3 IDW Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... i złożone przez Odwołującego w postaci: 1. Dokument zatytułowany „warunki zamówienia” dla postępowania znak..., może być odczytana w ten sposób, że jest on w stanie wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie personelu przy pomocy...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ...i dokumentów potwierdzających, że podmiot na zasobach, którego polega wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wskazane w JEDZ, pomimo że nie zachodzą przesłanki do dokonania takiego wezwania oraz pomimo dokonania przez...

 • KIO 2021/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... technicznej lub zawodowej. Zamawiający uznał, że Odwołujący spełnia warunki udziału w postępowaniu. W ślad za informacją o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przesłał elektronicznie Odwołującemu treść SIWZ. Następnie Odwołujący złożył...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... marca 2020 r. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5. 5.5. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda: 5.5.2 w zakresie warunku zdolności zawodowej...

 • KIO 2043/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... osobiste wykonanie części przedmiotu zamówienia z drugiej zaś stosując nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej obwarowując to wszystko krótkimi terminami realizacji zamówienia...

 • KIO 2029/18, KIO 2075/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... Wykonawcy wyjaśnień, jeżeli spełni on warunki określone w tym przepisie, Zamawiający nie powinien podejmować...łącznie występujących w pytaniach funkcjonalności prowadzą do stworzenia preferencyjnych warunków udziału w postępowaniu konkretnemu wykonawcy...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...w rezultacie uznając, iż wykonawca ITWH wykazał spełnianie ww. warunku udziału w postępowaniu. W ramach warunku udziału w postępowaniu w... Zamawiającego) potwierdza, że Przystępujący spełnia warunki udziału w zakresie zdolności zawodowej. Odnosząc się do...

 • KIO 2015/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...komponenty urządzeń DWDM nie pozwalają na przyjęcie, że zostały spełnione warunki określone w załączniku nr 1 do SIWZ, rozdział I, strona 3...185 ust. 2 i 3 p.z.p. Izba dopuściła do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcę T – Systems Polska Sp. z o. o. z...

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... stanowić będą wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (pkt VII ppkt 1 SIWZ). W postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęła jedna oferta – oferta Odwołującego. Wraz z ofertą Odwołujący...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... wykonawcy”. Powołał się także na wyrok z dnia 23 stycznia 2013 roku KIO 65/18, zgodnie z którym: „Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia bezwzględnie muszą być spełnione na dzień składania ofert. Natomiast dokumenty składane na...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... badania czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, pozostają aktualne. W związku z tym, w ocenie Komisji nie ma konieczności powtarzania żadnej...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... powietrza, kalibracja i sprawdzenie systemów pomiarów emisji zanieczyszczeń oraz sprawdzenie pyłomierzy w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. Zamawiający przewidział warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej, które po zmianie siwz z dnia 24...

 • KIO 2013/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...spełnienia przesłanek określonych w art. 185 ust. 2 i 3 Pzp, Izba dopuściła do udziału w postępowaniu odwoławczym, jako ... będące prototypami) w podziemnych zakładach górniczych w układach klimatyzacji centralnej muszą spełniać ogólne warunki i być oparte...

 • KIO 1996/18, KIO 1997/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... stanu faktycznego do sprawy sygn. akt KIO 1996/18 W rozdziale IV dotyczącym warunków udziału w postępowaniu w pkt. 2 zamawiający postanowił: 2. Warunki udziału w postępowaniu: 2.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności...

 • KIO 1998/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... powołał się Odwołujący, twierdząc, że warunki udziału oraz kryteria oceny ofert były w nich praktycznie takie same jak w bieżącym postępowaniu, szczepionka Prevenar w 2016 r. otrzymała 40 punktów w kryterium jakość, a w 2017 r. tylko 34 punkty. Przeczy...

 • KIO 2010/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SWIZ) w § 6 – Warunki udziału w postępowaniu określił w punkcie 2, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące 2.2 dla Zadania 2...

 • KIO 2034/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...niż 2 miesiące. str. 3 Warunki te jest w stanie spełnić tylko jeden wykonawca, tj. City Parking Group S.A. ... w dniu 8.10.2018. r, a przystąpienie wniesione w dniu 16.10.2018 r. nie mogło wywołać skutku w postaci dopuszczenia do udziału w postępowaniu ...

 • KIO 2009/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa, jak i zawarte w SIWZ w ppkt, 9.1.2 lit. a) i w pkt. 10.1.4 . Zgodnie z pkt. 9. „Warunki udziału w postępowaniu”, oferent powinien spełniać określone warunki ekonomiczne i finansowe. W myśl ppkt. 9.1.2 lit. a) „Warunek...

 • KIO 1985/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... zobowiązania, o tyle swoboda ta nie obowiązuje w reżimie zamówień publicznych. To Zamawiający ustala warunki udziału w postępowaniu, dokonuje opisu przedmiotu zamówienia, a przede wszystkim ustala warunki przyszłej umowy. Nie może być mowy o negocjowaniu...

 • KIO 1994/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... dane, parametry. Wskazane warunki oraz wymagania są wiążące dla Zamawiającego i wykonawców w toku postępowania i tylko ..., czy są w stanie przystąpić do postępowania, podejmują decyzję, o wzięciu bądź nie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij