• T-182/15

  Orzeczenia ETS, 09-04-2019

  ...‑Intrasoft International, o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu w charakterze interwenientów popierających żądania Parlamentu. 36      W dniu 30 września 2015 r. skarżąca złożyła w sekretariacie Sądu replikę. 37      W dniu 9 listopada 2015 r...

 • KIO 331/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  ...udziału w przedmiotowej procedurze zamówienia publicznego. Zamawiający określił precyzyjne oczekiwania dotyczące certyfikatów, określił warunki...wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji ...

 • KIO 156/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ...wniosków o dopuszczenie do udziału, w tym kodowania oraz oznaczania ...warunki: b. instytucje zamawiające ustanawiają wymagany format zaawansowanego podpisu w... skutku prawnego ani dopuszczalności jako dowodu w postępowaniu sądowym wyłącznie z tego powodu, że...

 • KIO 169/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... oraz wykluczenie Wykonawcy z postępowania ze względu na fakt, iż skutecznie nie wykazał on, że spełnia warunki udziału w postępowaniu w postaci doświadczenia oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania. Wniósł o zasądzenie od Zamawiającego na rzecz...

 • KIO 137/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ..., sformułowanych przez zamawiającego. Zatem, ocena możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia następuje w oparciu o warunki udziału w postępowaniu, które przez zamawiającego zostały wyartykułowane. Spełniać bowiem można tylko taki warunek, który...

 • KIO 119/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...w postępowaniu w ww. częściach, niepodlegających odrzuceniu ofert z najniższą ceną złożonych przez wykonawcę niewykluczonego z udziału w postępowaniu... w postaci elektronicznej oraz opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszystkie warunki wymagane...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...– bowiem z samej tej czynności wywieść należy, że uznaje on, iż spełnia warunki udziału w postępowaniuw tym właśnie dysponowania odpowiednim zasobem kadrowym, określonym w pkt 1.3.2. SIWZ. Mając na uwadze, że zastrzeżeniu jako tajemnica przedsiębiorstwa...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... oparciu o art. 22 ust. 1b pkt 3 p.z.p. zamawiający postawił sporny warunek udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, sformułowany w rozdziale V – warunki udziału w postępowaniu – ppkt 1.3.2 lit. a SIWZ (sekcja III pkt 1.3.2.a...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ... nałożony został ciężar udowodnienia istnienia omawianych tu okoliczności, tj. wykonawca musi wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. W analizowanym stanie faktycznym, Odwołujący nie wykazał, iż dysponuje minimum sześcioma osobami na stanowisko...

 • KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ...warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować, oraz, w szczególności, minimalne wysokości postąpień, które, w... w niej udziału. W ...2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i ...

 • KIO 10/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... Zauważyć także należy, że niejednokrotnie możliwe jest, że warunki drogowe czy zdarzenia losowe mogłyby doprowadzić do nałożenia na ...uzyskania zamówienia. W toczącym się postępowaniu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyło 11 Wykonawców...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...ustawy przez wykluczenie odwołującego z postępowania, podczas gdy odwołujący wykazał, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 3. art. 24 ust. 4 ustawy przez uznanie oferty odwołującego za odrzuconą podczas gdy odwołujący nie...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...Odwołującego warunki wykonania zamówienia nie mogą przesłonić uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. Konkurencja w postępowaniu ...stronie Odwołującego i dopuściła ich do udziału w postępowaniu odwoławczym w charakterze uczestników postępowania. Następnie Izba ...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...jest art. 22 ust. 1: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, sankcją zaś art. 24 ust. 1 pkt 12: z postępowania o udzielenie zamówienia 87 wyklucza się wykonawcę, który...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... do przedstawienia dowodów na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. W sytuacji, gdy wykonawca Fundamenti oświadczył w dokumencie JEDZ, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, a w Wykazie osób dołączonym do oferty, dodatkowo wskazał, że dysponuje wymaganym przez...

 • V GC 340/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-01-2019

  ... art. 46 ust. 4a ustawy pzp nie dotyczy tych wykonawców, którzy złożyli oferty, pomimo, że nie spełniali warunki udziału w postępowaniu, jak też, pomimo że oferowane przez nich usługi, dostawy lub roboty budowlane nie spełniały wymagań określonych przez...

 • KIO 42/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ... oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W niniejszym postępowaniu Zamawiający, w spornym zakresie, w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (punkt 5...

 • KIO 2688/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu" wskazał m.in., że 2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpis z właściwego rejestru lub...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji. Natomiast zamawiający, co do zasady, wezwie do złożenia dokumentów na potwierdzenie...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...w postępowaniu (nr ref. R.Rl.272.18.2017.BU), SIWZ dla zadania realizowanego przez wykonawcę na rzecz Powiatu Jarocińskiego, wraz z załącznikami (nr ref. R.Rl.272.18.2017.BU): Nr 1 – Warunki... warunku udziału w postępowaniu (wykonania zamówienia w zakresie ...

 • KIO 2710/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... rodzajów dokumentów” poprzez bezpodstawne wykluczenie Odwołującego z postępowania, pomimo że Odwołujący potwierdził warunki udziału w postępowaniu oraz przez bezpodstawne wezwanie Odwołującego dnia 19 grudnia 2018 r. do uzupełnienia dokumentów; 2. art...

 • KIO 27/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... ramach złożonej oferty wykorzystał natomiast 6 swoje doświadczenie i zdolności zawodowe, dzięki którym spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Odwołujący zwrócił uwagę, że...

 • KIO 15/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  .... 1 pkt 16 uPzp, z uwagi na złożenie oferty czym wykonawca wprowadził zamawiającego w błąd oświadczając, że nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu; 6. Na zaniechanie czynności wykluczenia Althea na podstawie art. 24 ust. 1 pkt17...

 • KIO 11/19

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... do preferowania określonych wykonawców na szkodę innych wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Odwołujący podkreślił, że Zamawiający obowiązany jest ukształtować treść SIWZ, w taki sposób, aby otworzyć postępowanie na konkurencję i...

 • KIO 2711/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ...z postępowania z uwagi na niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zdaniem Odwołującego oferta Comarch jest niezgodna z ustawą...tej wynika jedynie, że Oracle zaoferował takie same warunki dla wszystkich zainteresowanych Partnerów i że nie ma ...

 • KIO 2706/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...uwagę przez wszystkich uczestników postępowania. Warunki udziału w nim pozwalały wszakże na złożenie ...Pzp. Wobec spełnienia przesłanek określonych w art. 185 ust. 2 i 3 Pzp, Izba dopuściła do udziału w postępowaniu odwoławczym, jako uczestnika wykonawcę –...

 • KIO 2683/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  .... 7 ust. 1 ustawy Pzp nie potwierdził się. Skład orzekający Izby ustalił, co następuje. Zamawiający w Rozdziale V „Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5 ustawy Pzp” część II pkt 2 ppkt 2.1.1. wskazał – KIO...

 • KIO 1/19, KIO 2/19

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...pkt 8.2. SIWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy m.in. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 3) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: A. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się posiadaniem doświadczenia...

 • KIO 16/19

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... niż opisane literalnie przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - warunki udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenia osób) oraz w zakresie ustanowionych w Postępowaniu kryteriów oceny ofert. wskazując...

 • KIO 2658/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... im równe warunki uczestnictwa w przetargu. W wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 września 2013 r. wydanego w sprawie KIO ... nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych. 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 9 7. ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij