• KIO 86/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ...a poprzez zastosowanie do czynności wykluczenia Odwołującego się warunków udziału w postępowaniu nie określonych w ogłoszeniu o zamówieniu, 3) art. 22 ust...w toku badania i oceny ofert, Zamawiający powziął wątpliwość, czy Wykonawca faktycznie spełnia warunki...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... Jedynie „pielęgnacja” odnosiła się do drzew. Zgodnie z brzmieniem art. 22 ust. 1a ustawy Pzp warunki udziału w postępowaniu winny być określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że muszą one być powiązane i związane z zakresem...

 • KIO 2279/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ... podmiotom występującym na rynku. Jeżeli zatem zamawiający, opisując przedmiot zamówienia czy określając warunki udziału w postępowaniu, w tym warunki kontraktowe, nie czyni tego w sposób, który wskazuje na konkretny produkt lub wykonawcę, nie można uznać...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ...warunki i wymagania postawione w postępowaniu, uzyskała 91,87 punktów w kryterium oceny ofert (w kryterium: Cena – 60,00 pkt, w kryterium: Parametry techniczne – 11,87 pkt, w... udziału w postępowaniu. Z analogiczną sytuacją mieliśmy do czynienia, chociażby w...

 • KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... ze stanowiskiem Zamawiającego, że termin na wniesienie odwołania bądź zarzutów w zakresie uznania, że konsorcjum Energopol spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... do udziału w postępowaniu powinny być w pełni jawne...w postępowaniu (...) Zamawiający określił warunki punktacji w kryterium „Doświadczenie Personelu Wykonawcy” w sposób identyczny. W postępowaniu tym brał udział również A., który w złożonej ofercie, w...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ...: 1.1. nie podlegają wykluczeniu. 1.2. spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. W pkt 2 Rozdziału 2 SIWZ Zamawiający opisał warunki udziału w postępowaniu („O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają...

 • KIO 2041/17

  Orzeczenia KIO, 18-10-2017

  ...0,9 mm Cu TAK W ramach udziału w przedmiotowym postępowaniu odwołujący złożył ofertę w zakresie zadania nr 1. ... przez odwołującego. W tym kontekście Izba stwierdziła, że zaoferowane przez przystępującego urządzenie spełnia postawione warunki, co wynika ze...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ...Sp.k. ul. Chmielna 25, 00-021 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o...w ofercie Konsorcjum. Jak wynika z przygotowanej przez Odwołującego kalkulacji udziału kosztów stałych w...nr 12 do PFU „Warunki techniczne dostawy wody i ...

 • KIO 2039/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...Obecnie żaden specjalista spełniający warunki określone w SIWZ nie podejmuje pracy w zamian za takie stawki ... na okoliczność ustalenia przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu; (iv) wezwanie Zamawiającego skierowane do wykonawcy...

 • KIO 2038/17, KIO 2048/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... uzyskałaby największą ilość punktów. A1. Zamierzone działanie w zakresie przedstawienia wykazu robót budowlanych. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający zawarł...

 • KIO 2021/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...to tym bardziej nie można odmówić prawa do udziału w postępowaniu odwoławczym Wykonawcy, ze względu na samą ewentualną ...zmienić ani od nich odstąpić. Natomiast powyższe warunki winny być interpretowane w miarę możliwości literalnie i ściśle – stanowi ...

 • KIO 2035/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Powyższe oświadczenie winno potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia wykonawcy najpóźniej na dzień składania ofert...

 • KIO 2043/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... SIWZ, który – patrząc nawet tylko przez pryzmat jego tytułu (Warunki udziału w postępowaniu i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia) – dotyczył także warunków udziału w postępowaniu (którym to tzw. warunkom podmiotowym odpowiadają dokumenty podmiotowe...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...3 s.i.w.z., zamawiający będzie oceniał łącznie. W rozdziale V „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków” w ust. 3 zamawiający podał, że ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na...

 • KIO 2034/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... z tą zasadą. Z faktem że to wyłącznie Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, określa warunki udziału w postępowaniu oraz opisuje przedmiot zamówienia (art. 7 ust. 1, art. 24, art. 29 PZP) skorelowany jest...

 • KIO 2019/17

  Orzeczenia KIO, 11-10-2017

  ... Konsorcjum D. — B. do uzupełnienia oferty, mimo iż wykonawca ten nie wykazał, że spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu, tj., że dysponuje osobami przewidzianymi do pełnienia funkcji kierownika robót drogowych, kierownika robót elektrycznych...

 • KIO 2003/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...podlega wykluczeniu z postępowania oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że powyższe oświadczenie winno potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia wykonawcy najpóźniej na...

 • KIO 2008/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... zbada, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 11 W postępowaniu oferty złożyło czterech wykonawców: Zakład Mechaniki Przemysłowej ZAMEP Sp. z o.o. (cena 9...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... i ogłoszeniu (IDW punkt V ppkt 2 lit c). W tym zakresie Odwołujący podnosił, że: „Konsorcjum T. w JEDZ wskazało, że spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. W celu wykazania spełnienia warunku doświadczenia podano, iż Wykonawca zrealizował dostawę...

 • KIO 2028/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... D.) mieści się w przedziale 450 zł – 5.400 zł. Uwzględniając warunki zamówienia Zamawiający z jednejstronyuprawniony...odniesienie się do instytucji wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ przepisy ...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert. Zamawiający w takiej sytuacji wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba...

 • KIO 2015/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...w postępowaniu; 2. art. 12 ust. 1 ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi przez jego niezastosowanie i odrzucenie oferty Odwołującego, która spełniała wszystkie warunki ustalone w... udziału w postępowaniu; 8. art. 33 ust. 1 i 2 oraz art. 36 w...

 • KIO 2009/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... Laguna sp. z o. o. oraz ATF sp. z o.o. sp. k., który to wykonawca, w ocenie zamawiającego spełnił warunki udziału w postępowaniu i złożył ofertę zgodną z treścią siwz oraz najkorzystniejszą pod względem ocenianych kryteriów. Odnosząc się do zarzutów...

 • KIO 2006/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ..., a następnie badał, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Czynność oceny ofert należy oddzielić od badania, które może być prowadzone pod różnym kątem, a...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ...sposób negatywny oddziałują na możliwości udziału Odwołującego w postępowaniu. UZASADNIENIE I. Zarzut dotyczący warunków udziału w postępowaniu (III.1.) 1. Formułując warunki udziału w postępowaniu zamawiający powinien kierować się celem, jakiemu zamawiane...

 • KIO 1993/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... mogą ubiegać się wykonawcy, który spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej. Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełniał minimalne warunki udziału w postepowaniu jn. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem...

 • KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  .... 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp oraz którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz spełniają minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące. 1) kompetencji lub uprawnień...

 • KIO 1986/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...przekazując jego kopię i wezwał do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. W dniu 25 września 2017r. do postępowania... 30 ust. 5 ustawy, gdyż zamawiający wprost w siwz określił warunki równoważności dopuszczając inne niż opisane przez niego rozwiązania, ...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... Kontraktowe Rozdział 4 Warunki Ogólne Kontraktu stanowią „Warunki kontraktu na urządzenia ... wezwał wraz kopią odwołania, w trybie art. 185 ust.1 Pzp, uczestników postępowania przetargowego do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. W dniu 20.09.2017 r...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij