• C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...i wniosków o dopuszczenie do udziału instytucje zamawiające uwzględniają złożoność ... w sprawie w postępowaniu głównym nie jest jednak w stanie przeszkodzić Trybunałowi w ...jakie podmioty wywodzą z prawa Unii. Warunki te nie mogą być jednak mniej korzystne...

 • KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... BANIMEX z udziału w postępowaniu, mimo że wykonawca ten w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, ewentualnie w wyniku lekkomyślności...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ..., które są podstawą do dopuszczenia wykonawcy do udziału w postępowaniu powinny być w pełni jawne. Praktyka taka miała miejsce do roku... na ilość przypadków testowych) 5. Warunki uniemożliwiające /umożliwiające przeniesienie przypadku testowego do ...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... przez zamawiającego w Postępowaniu. W Postępowaniu złożonych zostało 5 wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu. Zgodnie z Rozdziałem XV ust. 4 SIWZ, jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu będzie mniejsza...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... nr 1 odwołujący wskazał, że punkcie 1.3. w Rozdziale VII SIWZ zamawiający określił wobec wykonawców następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... nr 3 mimo, niewykazania spełniania na dzień składania ofert warunków udziału w postępowaniu, nie potwierdziły się. Punkt 9 SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu” ustanowił w zakresie zadania nr 3 następujące wymogi dotyczące zdolności technicznej lub...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... podjął decyzję o wykluczeniu Odwołującego z postępowania niemal trzy lata po pierwszym stwierdzeniu, że Odwołujący spełnia warunki udziału w postępowaniu i tym samym nie podlega wykluczeniu z postępowania. Zwrócił uwagę także na kwestię, że działanie...

 • C-300/17

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ... EUR), odpowiadającej kosztom, jakie spółka ta poniosła z tytułu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 21      Jako że powództwo to zostało oddalone w pierwszej instancji i w apelacji, spółka Hochtief wniosła skargę kasacyjną do sądu...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...Pzp, podniósł, że to wykonawca ma wykazać, poprzez złożenie wskazanych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i że nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jeżeli tego nie uczyni, to Zamawiający ma obowiązek...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ..., Izba stanęła na stanowisku, że bez przedmiotowych spornych dokumentów Zamawiający nie mógł uznać, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, skoro Odwołujący nie wykazał ich spełnienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt.12 ustawy Pzp z postępowania...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ...ten rozumiany jest szerzej. Co do zasady, stosując procedurę, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp, ocena czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu nie jest dokonywana wobec wszystkich wykonawców jednocześnie. Zatem...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... oferty, a samo zamówienie nie zawierało „wyśrubowanych" warunków" - mając na uwadze, że określone w postępowaniu warunki udziału w postępowaniu zostały określone analogicznie, jak w przypadku każdego z osobna Zadania nr 1 i Zadania nr 2 objętych wszczętym...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... do zidentyfikowania i niemożliwymi do skalkulowania w cenie oferty. Odwołujący przyznał, że to zamawiający ustala warunki udziału w postępowaniu, dokonuje opisu przedmiotu zamówienia, a przede wszystkim ustala warunki przyszłej umowy i stwierdził, że co...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcę Przedsiębiorstwo Usługowe ...w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Izba, w...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... którego powołuje się Wykonawca, że Wykonawca oraz podmiot trzeci nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ww. oświadczenia, składane w formie JEDZ, nie stanowią treści oferty. Przede wszystkim jednak zgodnie z przepisem art. 26...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... udziału w postępowaniu. W omawianym przypadku nie mamy do czynienia z „ofertą”, czy „wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”,...warunki na jakich będą one wykonywane na jego rzecz. Ponadto, Przystępujący M, także w tym zakresie, nie potwierdził w...

 • KIO 931/18, KIO 935/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ... odpowiednią wiedzę i doświadczenie, której kryteria zostały określone w pkt 6.13.1 IDW. W związku z tym nie jest możliwe stwierdzenie, że SEPC spełnia warunki udziału w Postępowaniu. Odwołujący podniósł, że obowiązkiem Zamawiającego jest co najmniej...

 • KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... i dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu. Zatem, nie można twierdzić, aby wykonawca wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ponadto nie można zgodzić się...

 • I C 1718/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-06-2018

  ... może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu liczba wykonawców, których zamawiający zamierzał zaprosić do składania...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... błędną wykładnię skutkującą wykluczeniem odwołującego z postępowania, mimo że odwołujący nie wprowadził w błąd zamawiającego w przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu; 4. art. 24 ust 4 Pzp poprzez uznanie za odrzuconą oferty...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wynika, że żadna z usług referencyjnych, przedstawionych w wykazie tego wykonawcy nie spełnia warunku udziału w postępowaniu tj. wykonania dostaw obejmujących minimum 100 szt...

 • KIO 922/18, KIO 928/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... przez odwołującego w zakresie Dokumentacji Projektowej nie odpowiadają warunkom udziału w postępowaniu, z których...rozprawie Izba również nie uwzględniła, albowiem w dokumencie tym zostały opisane warunki licencjonowania dotyczące prawa do odzyskiwania na...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa, a przynajmniej lekkomyślności lub niedbalstwa, wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że spełnia warunki udziału w Postępowaniu; (iv) art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp poprzez...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ..., nie mogła zatem przesądzić o braku posiadania interesu we wniesieniu odwołania. Izba ustaliła następujący stan faktyczny: W pkt V.3. SIWZ – Warunki udziału w postępowaniu, zawarto zapis zgodnie z którym wymagano wykazania przez wykonawcę, iż znajduje się...

 • KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... zamawiających. Też wymaga zauważenia, za orzecznictwem KIO, że o ile zamawiający, określając warunki udziału w postępowaniu, w tym warunki kontraktowe, nie czyni tego w sposób, który wskazuje na konkretny produkt lub wykonawcę, nie można uznać, iż narusza...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...sposób, że będą one mogły faktycznie być przeznaczone do realizacji zamówienia. W niniejszej sprawie konsorcjum ATF oświadczając, że spełnia warunki udziału w postępowaniu wiedziało, że zasoby, których dotyczy 7 oświadczenie są już wykorzystane na potrzeby...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...w przygotowaniu postępowania i nie zostały zachowane warunki umożliwiającego jego udział w postępowaniu w charakterze oferenta, bez zakłócenia konkurencji. W... w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu”. Zaistnienie wskazanej w ...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... Po usunięciu awarii system przełączy się automatycznie na warunki pierwotne”. Zdaniem Odwołującego ewentualna awaria łączy nie tylko... wykonawcę warunków udziału w postępowaniu ani też nie jest przedmiotem weryfikacji treści oferty wykonawcy w zakresie jej ...

 • KIO 965/18

  Orzeczenia KIO, 04-06-2018

  ...podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp , jako nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu; c) czynności zaniechania odrzucenia oferty Wykonawcy Raven Inmedia sp. z o...6 następujące warunki wymienione w treści opisu przedmiotu zamówienia w zakresie ...

 • KIO 852/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... stronie Zamawiającego i dopuściła do udziału w postępowaniu odwoławczym ww. wykonawcę, który zgłosił przystąpienie w dniu 21 maja 2018 r...wyjaśnienia ceny oferty zawierały sprzyjające wykonawcy warunki wykonania zamówienia, uwzględniały istotne elementy ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij