• C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  ... 335, s. 1), przewiduje w art. 145, zatytułowanym „Warunki tworzenia oddziału”, ust. 2, co następuje: „Państwa członkowskie ...w sposób autonomiczny; b)      oświadczenie o braku wiedzy co do udziału w tym samym postępowaniu osób, które pozostają z nim w...

 • KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  .... Wobec braku w dokumentacji postępowania informacji, na jakiej podstawie faktycznej i prawnej Zamawiający uznał, iż Atos spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że cena jego oferty nie jest rażąco niską, Odwołujący ma utrudnioną możliwość skutecznego...

 • KIO 2629/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ... zamówienia. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 maja 2017 r. (Sygn. akt: KIO 901/17) „warunki udziału w postępowaniu winny mieć zakotwiczenie w przedmiocie zamówienia w taki sposób, aby z jednej strony pozwalały na weryfikację zdolności...

 • KIO 2627/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... wyrażając jej jako minimalne poziomy zdolności, przy czym z przepisu art. 22 ust. 1b ustawy Pzp wynika, że warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z...

 • KIO 2563/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ...zakresie, nie mogło być przez Zamawiającego powtarzane aż do czasu doprowadzenia oferty Odwołującego do kształtu umożliwiającego stwierdzenie, że spełnia warunki udziału w Postępowaniu. Zgodnie z pkt 8.6.3. SIWZ – IDW, Zamawiający w celu spełnienia warunku...

 • KIO 2609/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... pkt 9 zestawienia nie została wskazana jako ta wykonana bez udziału producenta. Ponadto zauważył, iż wśród procesów wymienionych w treści ...wersji 6.10. lub ten system wymienić. Warunki organizacyjne dla przeprowadzenia integracji: 1. Zamawiający oświadcza,...

 • KIO 2623/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... przepisów to zamawiający wskazuje instalacje odbioru odpadów (bez udziału wykonawcy) i ma możliwość jej zmiany, a wykonawca... Miasta Łodzi, będącą aktem prawa miejscowego określającym te warunki. W ocenie Izby zamawiający podał aktualne i wystarczające...

 • KIO 2630/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... 25 marca 2016r. umowy na okres 12 miesięcy, co oznacza, że w dniu składania ofert była zakończona i spełnia warunki udziału w postępowaniu, a informacja o jej dalszej realizacji jest błędna, gdyż usługa jest obecnie realizowana na podstawie kolejnej umowy...

 • KIO 2616/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...szkody w postaci utraconych korzyści z zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, pomimo że Odwołujący spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która zostałaby najwyżej oceniona i wybrana jako najkorzystniejsza, gdyby nie naruszenia...

 • KIO 2613/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... (w ppkt 1.2.1. lit. b) wskazał, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do...

 • KIO 2606/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki: - ma charakter techniczny, ... Izba stwierdziła prawidłowość przystąpienia i dopuściła ww. spółkę do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika postępowania – Przystępującego. Przystępujący POLAQUA...

 • KIO 2567/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... związku z ust. 9 tego powinny zostać spełnione dwa warunki - musi mieć miejsce utworzenie, rozpoczęcie lub reorganizacja działalności osoby...z pkt 15. Zamawiający wskazuje, że zasady ustalania udziału w kosztach realizacji zadań zostały, uregulowane w art. ...

 • KIO 2591/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych (art. 24aa ust. 2 PrZamPubl...

 • KIO 2618/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Art. 22 ust. 1b pkt 1 i 2 - Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...art. 25a ust. 1 Pzp (oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji w zakresie wskazanym przez zamawiającego), c) wymaganych pełnomocnictw; 2) nie wyraził...

 • KIO 2581/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...." (wyrok KIO z dnia 8 maja 2013 roku, sygn. akt KIO 933/13). Przystępujący wskazał, że spełnił warunki udziału w postępowaniu, przedkładając m.in. zezwolenie (właściwego terytorialnie organu) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gospodarki...

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ..., który spełnia postawione przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz złożył prawidłową ofertę.... Zamawiający w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawarł warunki min. dot. zatrudnienia pracowników. Zamawiający na podstawie art...

 • KIO 2571/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...II ogłoszenia o zamówieniu zatytułowanej „Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym” III.1) Warunki udziału pkt 3 „Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe” Zamawiający wskazał kryteria kwalifikacji dla części 2: Wykonawca...

 • KIO 2565/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... do realizacji zamówienia. Odwołujący nadmienił, że jest istotne ze względu na konieczność ustalenia, czy Wykonawca ESP spełnia warunki udziału w postępowaniu. {ad pkt 3 listy zarzutów} Odwołujący podał, że Zamawiający nie udostępnił mu szeregu dokumentów...

 • KIO 2549/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... w wyniku rażącego niedbalstwa) wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu i że spełnia warunki udziału w postępowaniu, a nadto iż nie naruszył w sposób rażący obowiązków zawodowych, 8. art. 89 ust. 1 pkt...

 • KIO 2585/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ...sprawie o sygn. akt III CZP 111/15). W toku postępowania odwoławczego do udziału w sprawie, wobec spełnienia przesłanek określonych w art. 185 ust. 2 p...mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. ...

 • C-178/16

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  ..., usług i dostaw. 6        Dekret ustawodawczy nr 163/2006 zawiera w części II art. 38, który określa ogólne warunki udziału w postępowaniach w sprawie udzielenia koncesji oraz zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Artykuł 38 ust...

 • KIO 2569/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ...: 1. art. 25 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy Pzp, poprzez żądanie dokumentów wykraczających poza wykazanie, że spełnienia warunki udziału w Postępowaniu określone przez Zamawiającego, 2. art. 25 ust. 3) Pzp poprzez nieuznanie przez Zamawiającego braku podstaw do...

 • KIO 2553/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... ENERGO-SYSTEM S.A. dla dwóch Pakietów, mimo że jego oferta spełnia warunki udziału w przetargu tylko dla jednego Pakietu,  art. 22d ust. 2...ustaliła, co następuje: W pkt 7 SIWZ Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, w tym dla pakietu I i II...

 • KIO 2543/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... w Rejonie Ostrołęka (Konsorcjum z udziałem Transport Towarowy Szabłowski S.C.). Warunki współpracy z Ozamet Sp. z o.o. ustalane są indywidualnie i ... terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być ...

 • KIO 2547/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... o PPP” ). Partnerzy Prywatni, którzy złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i będą spełniali określone przez Podmiot Publiczny w ogłoszeniu warunki, w liczbie nieprzekraczającej 5, zostaną zaproszeni do dialogu. Prowadzony dialog będzie...

 • KIO 2535/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu odbyło się wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy..., jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ. Ponadto zamawiający poinformował o ...

 • KIO 2518/17, KIO 2531/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... nie zaś podmiotowy (art. 91 ust. 3 p.z.p.) - por. opinia UZP „Kryteria oceny ofert a warunki udziału w postępowaniu w kontekście wymagania przez zamawiającego od wykonawców określonego doświadczenia” oraz zapewniać zgodność oceny z zasadami przejrzystości...

 • KIO 2525/17, KIO 2529/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... przed planowaną kontrolą. Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału w kontroli podmiotów trzecich upoważnionych przez Zamawiającego (... funkcje kary umownej jako naprawienie szkody. Kształtując warunki umowy w zakresie kar umownych Zamawiający winien zatem...

 • KIO 2491/17, KIO 2511/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ...tym samym zakresie. Zamawiający nie jest jedynym podmiotem udzielającym zamówień publicznych na tym rynku, a co więcej warunki udziału w postępowaniu stawiane są zawsze proporcjonalnie do przedmiotu zamówienia, tak aby jedynie zapewnić dostęp do zamówienia...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij