• KIO 391/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  .... z pominięciem badania, czy wykonawca którego oferta zajęła pierwsze miejsce w tak powstałym rankingu nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu), a następnie z powołaniem się na przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp unieważnił...

 • C-127/16 P

  Orzeczenia ETS, 07-03-2018

  ...w związku ze sprzedażą całości Sernamu, obejmującej aktywa i pasywa, warunki określone w art. 3 ust. 1 tej decyzji powinny mieć ... zrzeszona w konsorcjum, którego druga strona odstąpiła od udziału w toku postępowania. 65      Komisja uważa, że zarzut...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ...z art. 89 ust. 1 Pzp), a następnie bada czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. W niniejszym stanie faktycznym w postępowaniu oferty złożyło dwóch wykonawców, odwołujący i...

 • C-523/16

  Orzeczenia ETS, 28-02-2018

  ...ze swoim prawem krajowym oraz uwzględniając prawo wspólnotowe, warunki wykonania przepisów niniejszego ustępu. Mogą one przewidzieć możliwość ... z Graded SpA (zwany dalej „związkiem”), złożyła zgłoszenie udziału dla 1 i 2 części przetargu. 16      W dniu ...

 • KIO 209/18

  Orzeczenia KIO, 23-02-2018

  ...postępowania Izba ustaliła, że w pakiecie 6 Zamawiający określił warunki graniczne dla odczynników: 1. Wielkość opakowania winna być ... wszystkich oferowanych odczynnikach; 8 10. Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości badań z zapewnieniem ...

 • KIO 196/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu. Pkt 14.2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena – 95...

 • KIO 226/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  .... 1 pkt 12 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 PZP poprzez przyjęcie, że Przystępujący wykazał, że spełnienia warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej; 4) art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez zaniechanie...

 • KIO 213/18, KIO 217/18, KIO 223/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ..., że EUT (ang. equipment under test – testowany sprzęt) i warunki testowe należy ustawić w sposób określony poniżej. a) EUT musi być ...przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ...

 • KIO 219/18, KIO 229/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ...2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Rozdział VI. pkt. 5 a i c SIWZ, stanowi z kolei, że Zamawiający przed udzieleniem zamówienia...

 • KIO 211/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ...Zamawiający wezwał firmę M. W. TRANSPORT USŁUGOWY do złożenia dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W odpowiedzi na powyższe wezwanie Wykonawca 08.01.2018 r. złożył dokumenty, w tym m...

 • KIO 207/18, KIO 221/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... posiadania doświadczenia w realizacji usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia. Zgodnie z 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć zdolności technicznej i zawodowej. Natomiast z art. 22d ust. 1 ustawy Pzp zamawiający...

 • KIO 198/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... w ocenie kryteriów oceny ofert i ich znaczenia z prawidłowo złożonych i niepodlegających odrzuceniu oraz spełniającej warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego; d) wpłaty na rzecz Odwołującej zgodnej z 3 przepisanymi normami kwoty...

 • KIO 166/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te...

 • KIO 197/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... (zob. wyrok KIO z dnia 1 października 2012 r. KIO 1968/12). Jak wynika z art. 22 ust. 5 Pzp, warunki udziału w postępowaniu mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Ta weryfikacja nie może być pozorna, dokonana...

 • KIO 155/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (pkt 8.3. SIWZ). W punkcie 8.5 SIWZ Zamawiający określił wykaz oświadczeń i dokumentów...

 • KIO 177/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ..., że konsorcjum Renovatorium w dniu 3.01.2018 r. na druku Załącznika nr 7 do SIWZ złożyło oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w Rozdziale VI SIWZ. W piśmie z dnia 19.01.2018 r., złożonym na wezwanie...

 • KIO 145/18, KIO 173/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  .... Odwołujący PeBeKa zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający powinien formułować warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania...

 • KIO 188/18, KIO 201/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ... i oceny ofert Zamawiający będzie rozpatrywał każdą część oddzielnie. W rozdziale VI ust. 1 pkt 3 lit. c „Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia”, Zamawiający podał, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają...

 • KIO 210/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd...

 • KIO 185/18

  Orzeczenia KIO, 13-02-2018

  ... uzyskanych przez ustne oświadczenia KIO 185/18 8 panów: D. i S. jasno wynikało, że spełniają oni warunki udziału w postępowaniu, zaś zadania realizowane przez nich spełniają postawione w ramach kryterium „Doświadczenie personelu Konsultanta" wymagania...

 • KIO 154/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ... pomimo że wykonawca Tronus Polska razem z ofertą złożył oświadczenie JEDZ odmienne, wskazujące w swej treści, iż samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu bez korzystania z zasobów podmiotu trzeciego; 4) art. 24 ust 1 pkt 16 względnie pkt 17 Pzp...

 • KIO 156/18, KIO 157/18, KIO 158/18, KIO 159/18, KIO 160/18, KIO 161/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ...ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający nie skupia się bowiem na badaniu tego, czy Odwołujący spełnia określone w SIWZ warunki udziału w postępowaniu, a wręcz wybiega już na etap realizacji zamówienia i na siłę stara się wykazać przez ten...

 • KIO 144/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ... i unieważnieniu postępowania, jak 10 też gwarancji wszczęcia postępowania na podobnych zasadach, ani tego czy spełni przyszłe warunki udziału w postępowaniu, które mogą podlegać zmianie, szczególnie w kontekście podziału zamówienia na części. Odnosząc się...

 • KIO 165/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ... w trybie art. 185 ust.1 Pzp, uczestników postępowania przetargowego do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. W dniu 01.02.2018 r. (wpływ bezpośredni do...który dotyczy podstawy wykluczenia (spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i ...

 • C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  ... 335, s. 1), przewiduje w art. 145, zatytułowanym „Warunki tworzenia oddziału”, ust. 2, co następuje: „Państwa członkowskie ...w sposób autonomiczny; b)      oświadczenie o braku wiedzy co do udziału w tym samym postępowaniu osób, które pozostają z nim w...

 • KIO 91/18

  Orzeczenia KIO, 08-02-2018

  ... wartości każdej z wymaganych usług do jej wartości rynkowej, przykładowo w sposób następujący: 4.1.1.4. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. 4.1.1.4.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że...

 • KIO 148/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ... i obligatoryjnych, więc jego parametry, suma ubezpieczeniowa, stawki, warunki i TU mogły być zupełnie dowolne i nie wpływało to ...odwołaniu. Żaden z wykonawców nie zgłosił przystąpienia do udziału w przedmiotowym postępowaniu odwoławczym. Izba ustaliła, co ...

 • KIO 138/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...i niezależnym od Zamawiającego, wykraczającym poza normalne warunki życia gospodarczego i społecznego, takim jak ... nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”. Zaproszenie do wzięcia 9 udziału w zamówieniu zostało wysłane do FCC Tarnobrzeg Sp. z o...

 • KIO 120/18, KIO 133/18, KIO 135/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...wynosi 1.530,00 złotych miesięcznie. Obecnie żaden specjalista spełniający warunki określone w SIWZ nie podejmuje pracy w zamian za takie ... w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one ...

 • KIO 127/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... i ubieganie się o przedmiotowe zamówienie. W uzasadnieniu odwołania Odwołujący podał, iż w Rozdziale I pkt 6 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, w ppkt 3 Zamawiający wskazał kryteria minimalnego...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij