• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ...wskazuje ich cen. Z kolei powołując się na rabaty i korzystne warunki płatności wykonawca B. ogranicza się tylko do tej zdawkowej informacji, ...w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... Certified Proffesional Java EE7 Application Developer. W Rozdz. III, pkt. 1.2.2 SIWZ Zamawiający wskazał podmiotowe warunki udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami o określonym doświadczeniu i kompetencjach. Wykonawca musi m.in. wykazać, że...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  .... Sformułowanie ww. przepisu w żaden sposób nie nakazuje badania sytuacji podmiotowej wykonawcy w celu ustalenia jakiego typu warunki udziału w postępowaniu spełnia oraz w jaki sposób o dane zamówienie zamierza się ubiegać (samodzielnie, np. korzystając z...

 • T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  ...zobowiązana skonsultować się z co najmniej trzema dostawcami i negocjować warunki zamówienia z jednym lub kilkoma z nich. 5        W...dnia 24 marca 2017 r. Komisja wykluczyła ISHR‑MS z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień i o przyznanie dotacji na ...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ... ocenie Izby treść warunku nie powinna być interpretowana w oderwaniu od opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający bowiem stawia warunki udziału w postępowaniu, aby dokonać oceny możliwości wykonawcy w realizacji zamówienia. 23 W konsekwencji Izba w całości...

 • KIO 2134/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ..., Przystępujący zrozumieli treść SIWZ w ten sposób, że zgłoszeniu akcesu udziału w wizji powinna towarzyszyć lista osób biorących w niej udział i...Odwołujący nie zaprzeczał twierdzeniom Zamawiającego, iż warunki dopuszczenia do wizji lokalnych były jednakowe...

 • KIO 2141/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... (zgodnie z załącznikiem lb do SIWZ), jak również, - przy przedstawieniu informacji, że Wykonawca ten spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej w zakresie posiadanego potencjału osobowego w odniesieniu do osoby Pana...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... z Ministerstwem Sprawiedliwości, które nie były zawarte w treści odwołania. Zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy Pzp warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z...

 • KIO 2041/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ..., który pozwolił wskazać ofertę najwyżej ocenioną i wobec tego wykonawcy (T-Mobile) dokonał sprawdzenia, czy spełnia on warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Odwołujący wniósł odwołanie na czynności związane z badaniem oferty T-Mobile...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... Zamawiający postawił wymogi odnoszące się do doświadczenia wykonawcy (pkt 8.6.1 IDW): „8.6. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: 8.6 1. W zakresie warunku określonego w punkcie 8 2.3 IDW Wykonawcy wykażą, że w okresie...

 • KIO 2091/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... lub rażącego niedbalstwa przez Konsorcjum informacje wprowadziły Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, co miało istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 7 postępowaniu. W Części III sekcji C pkt 6 JEDZ...przez Odwołującego w postaci: 1. Dokument zatytułowany „warunki zamówienia” dla postępowania znak IREZA1n-216- 82/16; 2....

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ..., dołącza jedynie aktualne na dzień składania ofert lub wniosków oświadczenie wstępne, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (lub kryteria selekcji). Dopiero na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp...

 • KIO 2021/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... na podstawie odrębnych przepisów. W pierwszej kolejności Izba wskazuje, że fakt, iż Zamawiający uznał, że Net Marine spełnia warunki udziału w postępowaniu nie tamuje możliwości badania oferty w zakresie spełnienia wymagań określonych w SIWZ w oparciu o...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ...05.2016r. przeprowadził dialog techniczny. Wnioski o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym złożyło 13 firm, w tym odwołujący tj...małej mocy — do dnia 16 marca 2020 r. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. ...

 • KIO 2043/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... jest, że w niniejszym postępowaniu złożona zostanie jedna oferta” są nieuprawnione i nie mają pokrycia w rzeczywistości. Warunki udziału w przetargu nie odbiegają w żadnym zakresie od podobnych postępowań, jakie prowadzone były lub są na rynku europejskim...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... dysponowaniem osobami, które nabyły doświadczenie przy jej realizacji (zgodne z wymaganiami Zamawiającego) potwierdza, że Przystępujący spełnia warunki udziału w zakresie zdolności zawodowej. Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy w zw...

 • KIO 2029/18, KIO 2075/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... załącznika nr 8 do Tomu II SIWZ, pt. Warunki Umowy. Postanowienia Instrukcji Ie-116 w żadnym punkcie nie określały...w pytaniach funkcjonalności prowadzą do stworzenia preferencyjnych warunków udziału w postępowaniu konkretnemu wykonawcy. Wykonawca 20 taki ...

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...obligatoryjny charakter, co oznacza, że Zamawiający musi wykluczyć z udziału w postępowaniu wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o..., że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (pkt VII ppkt 1 SIWZ)....

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...potwierdzające nie podleganie wykluczeniu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonanie przez Zamawiającego żądań ...badania czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ...

 • KIO 2015/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... komponenty urządzeń DWDM nie pozwalają na przyjęcie, że zostały spełnione warunki określone w załączniku nr 1 do SIWZ, rozdział I, strona...185 ust. 2 i 3 p.z.p. Izba dopuściła do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcę T – Systems Polska Sp. z o...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...i sprawdzenie systemów pomiarów emisji zanieczyszczeń oraz sprawdzenie pyłomierzy w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. Zamawiający przewidział warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej, które po zmianie siwz z dnia 24 lipca 2018 r., brzmiały...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... wykonawcy”. Powołał się także na wyrok z dnia 23 stycznia 2013 roku KIO 65/18, zgodnie z którym: „Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia bezwzględnie muszą być spełnione na dzień składania ofert. Natomiast dokumenty składane na...

 • KIO 2010/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... nieprawdziwe informacje winny dotyczyć tego, że wykonawca deklaruje, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji. W przypadku pkt 17 chodzi o każde informacje mogące mieć istotny wpływ na...

 • KIO 1996/18, KIO 1997/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... faktycznego do sprawy sygn. akt KIO 1996/18 W rozdziale IV dotyczącym warunków udziału w postępowaniu w pkt. 2 zamawiający postanowił: 2. Warunki udziału w postępowaniu: 2.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej...

 • KIO 1998/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... Odwołującego. Nie można też zignorować faktu, że w obu postępowaniach, na które powołał się Odwołujący, twierdząc, że warunki udziału oraz kryteria oceny ofert były w nich praktycznie takie same jak w bieżącym postępowaniu, szczepionka Prevenar w 2016 r...

 • KIO 2013/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  .... 2 i 3 Pzp, Izba dopuściła do udziału w postępowaniu odwoławczym, jako uczestników wykonawców Siemag oraz...zakładach górniczych w układach klimatyzacji centralnej muszą spełniać ogólne warunki i być oparte o zasadę działania centralnej klimatyzacji opisanej...

 • KIO 2034/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... umowy przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące. str. 3 Warunki te jest w stanie spełnić tylko jeden wykonawca, tj. City Parking...16.10.2018 r. nie mogło wywołać skutku w postaci dopuszczenia do udziału w postępowaniu wykonawcy D.B. (PPUH „DEJW” D.B.). Ponadto...

 • KIO 1994/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... postępowania, podejmują decyzję, o wzięciu bądź nie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zatem tylko...i określeniu w SIWZ bada złożone oferty w oparciu o postawione warunki, nie zaś odwrotnie. Zatem zgodzić należało się z Odwołującym,...

 • KIO 1983/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...3 i 2.4. wprost wskazuje, że zamawiający inaczej sformułował warunki dla każdej z wymaganych osób. Wobec braku takiego wymogu w ...postępowaniu, oraz wezwał uczestników postępowania do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. Termin na zgłoszenie ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij