• T-182/15

  Orzeczenia ETS, 09-04-2019

  ...żadnej klauzuli niekompatybilności. Ponadto Parlament zaprosił do udziału w owym postępowaniu oferentów zaangażowanych już w ....8 nie są ze sobą powiązane. Wynika stąd, że warunki przewidziane w ramach rzeczonej procedury nie mogą wpływać na przetarg....

 • KIO 331/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  ... mieć wpływ na decyzję wykonawców co do udziału w przedmiotowej procedurze zamówienia publicznego. Zamawiający określił precyzyjne oczekiwania dotyczące certyfikatów, określił warunki traktowania danego certyfikatu jako równoważny i obowiązkiem wykonawców...

 • KIO 156/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ... oraz elektronicznego odbioru wniosków o dopuszczenie do udziału: a) informacje na temat specyfikacji dotyczących ...takiego urządzenia, o ile spełnione są następujące warunki: b. instytucje zamawiające ustanawiają wymagany format zaawansowanego...

 • KIO 169/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ...nie wykazał poprzez złożenie dokumentów w formie zgodnej z przepisami PZP i SIWZ obowiązującej w postępowaniu, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, w zakresie następujących dokumentów: 4 a. informacja w...

 • KIO 137/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ...Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku KIO 714/17: „I...] w nawiązaniu do art. 22 ust 1a pzp: Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ..., wykonawca ujawnił składając ofertę w postępowaniu – bowiem z samej tej czynności wywieść należy, że uznaje on, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu – w tym właśnie dysponowania odpowiednim zasobem kadrowym, określonym w pkt 1.3.2. SIWZ. Mając na...

 • KIO 119/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...18 kwietnia 2017 r. oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem ... opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszystkie warunki wymagane przez ustawodawcę zostały spełnione. ...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ...odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (art. 22c ust. 1 pkt 3 p.z.p.). Izba ustaliła, że zgodnie z rozdziałem V – warunki udziału w postępowaniu – ppkt 1.2.1) SIWZ (sekcja III pkt 1.2.1) ogłoszenia o zamówieniu) o udzielenie zamówienia mogą...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ... 24aa ust. 1 i 2 PZP. Zamawiający w pkt. 6.2 ppkt 3 lit. C I a) SIWZ określił warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wskazując, że warunek zostanie...

 • KIO 10/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... należy, że niejednokrotnie możliwe jest, że warunki drogowe czy zdarzenia losowe mogłyby doprowadzić do ...185 ust.1 Pzp, uczestników postępowania przetargowego do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. Żadne zgłoszenia przystąpienia nie miały miejsca...

 • KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej; 5) warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować, ...) po stronie konsoli oferentów i generowany jest przez system bez udziału użytkownika, w wyniku zmiany danych, np. wykonania postąpienia. Powyższe...

 • XII C 2242/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-01-2019

  ...stosowania niniejszej dyrektywy, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki: a) instytucja zamawiająca sprawuje nad daną osobą ... prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, z wyjątkiem form udziału kapitału prywatnego o charakterze ...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...; 3. art. 24 ust. 4 ustawy przez uznanie oferty odwołującego za odrzuconą podczas gdy odwołujący nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 4. § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... wyznaczając terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, Zamawiający uwzględnia złożoność...trakcie obowiązywania umowy mogą pojawić się Lokalizacje, w których warunki świadczenia usług 70 mogą być utrudnione, nie przesądza ...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... normą jest art. 22 ust. 1: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, sankcją zaś art. 24 ust. 1 pkt 12: z postępowania o udzielenie zamówienia 87 wyklucza się wykonawcę...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. W sytuacji, gdy wykonawca Fundamenti oświadczył w dokumencie JEDZ, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, a w Wykazie osób dołączonym do oferty, dodatkowo wskazał, że dysponuje wymaganym przez Zamawiającego potencjałem...

 • KIO 42/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ... przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, bowiem dopiero na obecnym etapie, poprzez bardzo dalekosiężną interpretację, stara się ustalić nowe warunki udziału w postępowaniu, podczas gdy wymogi postawione w sekcji III.1.1 ogłoszenia oraz punkcie 5.3.1...

 • V GC 340/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-01-2019

  ...podstawie art. 46 ust. 4a ustawy pzp nie dotyczy tych wykonawców, którzy złożyli oferty, pomimo, że nie spełniali warunki udziału w postępowaniu, jak też, pomimo że oferowane przez nich usługi, dostawy lub roboty budowlane nie spełniały wymagań określonych...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... (nr ref. R.Rl.272.18.2017.BU): Nr 1 – Warunki Techniczne, Nr 7 – projekt umowy. Podsumował, że konsorcjum nie legitymowało ... Stąd te dane, które są podstawą do dopuszczenia wykonawcy do udziału w postępowaniu powinny być w pełni jawne. Praktyka taka miała...

 • KIO 2710/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... wzbudził wątpliwości Zamawiającego i z jakiego powodu. Niewystarczające było powołanie się w wezwaniu jedynie ogólnie na warunki udziału określone w SIWZ oraz przepisy prawa. W ocenie Izby, tak sformułowana treść wezwania, mogła wzbudzać wątpliwości...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji. ... od km 163+300 do km 186+366”. a. Zgodnie z brzmieniem warunku udziału w postępowaniu z pkt 7.2. 3) lit.b) ppkt 7) A)...

 • KIO 2688/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...grudnia 2018 roku nie wskazał, ze odwołujący nie spełnia warunków udziału w postępowaniu czy nie wykazał braku podstaw do wykluczenia. ... 2 pkt 7 ustawy Pzp uznając, że odwołanie spełnia warunki formalne – a więc zasługuje na merytoryczne rozpoznanie. Izba ...

 • KIO 27/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... Animals w ramach złożonej oferty wykorzystuje natomiast swoje doświadczenie i zdolności zawodowe, dzięki którym spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Należy zaś wskazać...

 • KIO 15/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ..., z uwagi na złożenie oferty czym wykonawca wprowadził zamawiającego w błąd oświadczając, że nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu; 6. Na zaniechanie czynności wykluczenia Althea na podstawie art. 24 ust. 1 pkt17 uPzp, z uwagi...

 • KIO 2711/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ...z postępowania z uwagi na niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zdaniem Odwołującego oferta Comarch jest ...Przystępujący Comarch złożył ofertę w której zaoferował następujące warunki realizacji zamówienia: cena oferty brutto 44.035....

 • KIO 11/19

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... można wywodzić, iż uprawnia to Zamawiającego do preferowania określonych wykonawców na szkodę innych wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Odwołujący podkreślił, że Zamawiający obowiązany jest ukształtować treść SIWZ, w taki sposób, aby...

 • KIO 2706/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... bowiem okoliczności o charakterze ogólnym, które były brane pod uwagę przez wszystkich uczestników postępowania. Warunki udziału w nim pozwalały wszakże na złożenie oferty wyłącznie przez doświadczonych wykonawców, dysponujących niezbędnym know-how i...

 • KIO 2696/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... 4 Prawa zamówień publicznych (do czego nie doszło – Zamawiający nie miał wątpliwości, że Odwołujący spełnia warunki udziału w postępowaniu odnośnie posiadania odpowiedniego doświadczenia – każdy z projektantów wykonał co najmniej jeden projekt budowlany i...

 • KIO 1/19, KIO 2/19

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ....p. Zgodnie z pkt 8.2. SIWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy m.in. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 3) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: A. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się posiadaniem...

 • KIO 2683/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...powodu niewykazania spełnienia przez tego wykonawcę warunku udziału w postępowaniu przewidzianego w Rozdziale V pkt...orzekający Izby ustalił, co następuje. Zamawiający w Rozdziale V „Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij