• T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  ...zobowiązana skonsultować się z co najmniej trzema dostawcami i negocjować warunki zamówienia z jednym lub kilkoma z nich. 5        W...dnia 24 marca 2017 r. Komisja wykluczyła ISHR‑MS z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień i o przyznanie dotacji na ...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. II. Zamawiający w pkt 2 rozdziału VI SIWZ określił warunki udziału w postępowaniu, co również wynika z sekcji III ogłoszenia o zamówieniu. 1. Zgodnie z lit. d pkt 2.1 rozdziału...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ...na nich ciążą w związku z zamiarem uczestniczenia w postępowaniu, warunki jakim muszą wykonawcy sprostać, oraz dokumenty, jakie należy złożyć,... odmienny. W skrajnych wypadkach wykonawcy odstąpią od udziału w postępowaniu, w ramach którego koszt ryzyka ...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... postępowaniu a) Wiedza i doświadczenie W pkt 12.2.1.3. SIWZ- IDW Zamawiający określił, że za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna wykonawców, którzy: wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert...

 • KIO 1819/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  .... 1a ustawy Pzp Zamawiający ma obowiązek określić warunki udziału w postępowaniu, które będą proporcjonalne do przedmiotu...000 zł brutto, Ust. 1 1 i 3 w Rozdziale VI „Warunki udziału w postępowaniu” SIWZ: „1.0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... z którymi odwołujący współpracuje (dostawców) i wynegocjowane z nimi warunki współpracy, w tym ceny. Wiedza, gdzie i za ile... Stąd te dane, które są podstawą do dopuszczenia wykonawcy do udziału w postępowaniu powinny być w pełni jawne. Praktyka taka miała ...

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ..., pod warunkiem że spełnione są wszystkie następujące warunki: a)      wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało wszystkie informacje...wyznaczania terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału i ofert podmioty zamawiające uwzględniają w szczególności...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ... Powołał się jedynie na wieloletnie doświadczenie, dobre wypracowane warunki handlowe, duże ilości zamawianych urządzeń. Wykonawca nie uściślił.... Nie dopuszczono zatem tego wykonawcy do udziału w postępowaniu odwoławczym w charakterze przystępującego do...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... materiał nie może zostać uznany za dokumentację, która potwierdza, że Wykonawca spełnia (oraz że spełniał na dzień składania ofert) warunki udziału oraz że dokumentacja jest zgodna z pkt 1.4. Załącznika nr 2 do umów/ (akapit 1) czy też stanowią one...

 • KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, ewentualnie w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...osoba ta jest kluczowa i ponadto przecież wymagana warunkiem udziału w postępowaniu - zatem z tych oczywistych i obiektywnych...odporności na PID* wykonanych przez akredytowane laboratorium) * Warunki minimalne testu temperatura 60 st. C, wilgotność powietrza...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ... Pzp, wezwał uczestników postępowania przetargowego do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. W dniu 06/07.08.2018... w ramach pkt 7: „12. Punkt 7, określający warunki prowadzenia działalności w zakresie zbierania i transportu”. Jednocześnie, wiąże ...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...w trybie art. 185 ust.1 Pzp, uczestników postępowania przetargowego do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. W dniu 14.05.2018 r. (wpływ bezpośredni do... przypadków testowych) 5. Warunki uniemożliwiające /umożliwiające przeniesienie przypadku testowego...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp zaniechanie wykluczenia SITWM z udziału w postępowaniu, w sytuacji gdy w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił ...wykorzystanie i bezawaryjne funkcjonowanie. Warunki sprzyjające realizacji zamówienia Warunkami ...

 • KIO 1548/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ... w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone jako warunki graniczne. Ich posiadanie przez oferowany asortyment jest... zamówienia. Sygn. akt KIO 1548/18 5 Izba dopuściła do udziału w postępowaniu wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia - D....

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy. Zamawiający w punkcie 5.1. SIWZ wskazał, że: „Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że wykonali w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej ,,kryteriami selekcji'', lub który zataił...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p. Zatem skoro każdy wykonawca składa oświadczenie, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu, to nie ma przeszkód, aby w stosunku do takiego oświadczenia złożone zostały wyjaśnienia, w oparciu o art. 26...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...szczegóły producent kieruje do innego działu tego dokumentu: Warunki dla skanowania wkładów mieszanych. Dział ten rozpoczyna się ... ustalić, czy zgodnie z postawionym przez niego warunkiem udziału w postępowaniu 23 wykonawca Koncept wykonał, w ramach ...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego badać, czy wobec wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia oraz czy spełnia on warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wezwał w trybie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp Konsorcjum G. pismem z dnia 12...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ..., który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału w Postępowaniu; 3. art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp przez jego bezpodstawne zastosowanie i wykluczenie...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ...SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego, jednakże nie uczynił tego. SIWZ, opublikowany na stronie internetowej Zamawianego, w tym warunki udziału w postępowaniu, sposób i zasady realizacji zamówienia, były dostępne i takie same dla wszystkich wykonawców...

 • KIO 1501/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ..., wybrane rozwiązania organizacyjne, sprzyjające warunki zamówienia, pomoc publiczna, koszty ... udzielił wyjaśnień podlega odrzuceniu. Zarzut II. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu określnego w SIWZ w Rozdziale VI ust. 1 pkt....

 • KIO 1498/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ..., iż w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził on Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu; 3. Art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia z postępowania...

 • KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych, jak również w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa...

 • KIO 1493/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca którego oferta została ocena najwyżej nie podlega wykluczaniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, c) oświadczeń i dokumentów (wyjaśnień/uzupełnienia/złożenia/poprawienia) - art. 26 ust. 3-4 ustawy Pzp, d...

 • KIO 1521/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji'', lub który zataił...

 • KIO 1520/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... wymagane oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. W dniu 25.07.2018 r. ... ta winna podlegać odrzuceniu, podczas gdy spełnia ona wszystkie warunki wynikające z SIWZ, została sporządzona w sposób prawidłowy i...

 • KIO 1487/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ..., polegającej na nieuzyskaniu zamówienia. Izba dopuściła do udziału w postępowaniu wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia ... Izba ustaliła, że w przedmiotowej sprawie zaszły oba warunki wskazane wyżej, a zatem dokonana przez Zamawiającego ocena...

 • KIO 1542/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące osób, a wykonawca musi wskazać w ofercie...D. P., którego doświadczenie zawodowe, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu opisał następująco: 1) Od 13.02....

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij