• C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ..., pod warunkiem że spełnione są wszystkie następujące warunki: a)      wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało wszystkie informacje...wyznaczania terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału i ofert podmioty zamawiające uwzględniają w szczególności...

 • KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, ewentualnie w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ..., który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału w Postępowaniu; 3. art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp przez jego bezpodstawne zastosowanie i wykluczenie...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ...należy wskazać, że zgodnie z art. 22 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy m.in. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... zawinionego (ewentualnie w wyniku rażącego niedbalstwa) wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu i że spełnia warunki udziału w postępowaniu, 4. art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...Pzp, podniósł, że to wykonawca ma wykazać, poprzez złożenie wskazanych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i że nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jeżeli tego nie uczyni, to Zamawiający ma obowiązek...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...W tej sytuacji, Izba stanęła na stanowisku, że bez przedmiotowych spornych dokumentów Zamawiający nie mógł uznać, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, skoro Odwołujący nie wykazał ich spełnienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt.12 ustawy Pzp z...

 • C-300/17

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ...000 EUR), odpowiadającej kosztom, jakie spółka ta poniosła z tytułu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 21      Jako że powództwo...że dyrektywa 89/665 ustanawia jedynie minimalne warunki, jakie muszą spełniać procedury odwoławcze ...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... ECM podał w ofercie także inne informacje wprowadzające w błąd, tj. wprowadził Zamawiającego w błąd, że spełnia warunki udziału. 6 Ponadto nie wykazał, że takie warunki w ogóle spełnia, gdyż wskazany przez niego Pan D. A. na stanowisko ds. roszczeń nie ma...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... nr 2 , nie ulega wątpliwości, że zarówno Astaldi, jak i Gülermak samodzielnie spełniali określone w s.i.w.z. warunki udziału w postępowaniu i byli tym samym w stanie samodzielnie złożyć osobne oferty. Świadczy o tym także znaczna liczba ofert składanych...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... do skalkulowania w cenie oferty. Odwołujący przyznał, że to zamawiający ustala warunki udziału w postępowaniu, dokonuje opisu przedmiotu zamówienia, a przede wszystkim ustala warunki przyszłej umowy i stwierdził, że co do zasady nie kwestionuje uprawnień...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... bądź żadnej odpowiedniej oferty lub żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału bądź żadnego odpowiedniego wniosku o dopuszczenie do udziału, pod warunkiem że pierwotne warunki zamówienia nie ulegają zasadniczym zmianom oraz pod warunkiem że odpowiednie...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ...trzeciego, na zasoby którego powołuje się Wykonawca, że Wykonawca oraz podmiot trzeci nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ww. oświadczenia, składane w formie JEDZ, nie stanowią treści oferty. Przede wszystkim jednak zgodnie...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... zaproszenia do składania ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, które udostępnia się od dnia poinformowania o..., a udzielał zamówień z tym związanych, kształtując tym samym warunki na jakich będą one wykonywane na jego rzecz. Ponadto,...

 • KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji” lub który zataił te...

 • I C 1718/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-06-2018

  ... z tymi przepisami. 1d. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu liczba wykonawców, których zamawiający...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  .... W ten sposób zamawiający przesądził, że postanowienia dotyczące kryteriów oceny należy interpretować przez pryzmat postanowień opisujących odpowiednie warunki udziału w postępowaniu. Kluczowe znaczenie ma przy tym fakt, że w pkt 19.1.2.2.2) lit...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... stanowiącego w myśl art. 25a ust. 1 ustawy Pzp wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wynika, że żadna z usług referencyjnych, przedstawionych w wykazie tego wykonawcy nie spełnia warunku...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... lub rażącego niedbalstwa, a przynajmniej lekkomyślności lub niedbalstwa, wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że spełnia warunki udziału w Postępowaniu; (iv) art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... o braku posiadania interesu we wniesieniu odwołania. Izba ustaliła następujący stan faktyczny: W pkt V.3. SIWZ – Warunki udziału w postępowaniu, zawarto zapis zgodnie z którym wymagano wykazania przez wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i...

 • KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  .... Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... pkt 12 i art. 26 ust. 3 w zw. z art. 7 ustawy Pzp, poprzez przyjęcie, że konsorcjum ATF spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania wymaganego przez zamawiającego personelu, wiedzy i doświadczenia oraz warunek posiadania wpisu do rejestru...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...PROFIL brał udział w przygotowaniu postępowania i nie zostały zachowane warunki umożliwiającego jego udział w postępowaniu w charakterze oferenta, bez... w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu”. Zaistnienie wskazanej w pkt. 19 ...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od ...ze strony właściciela budynku wykonawca, bez wsparcia i udziału Zamawiającego, nie będzie w stanie uruchomić wymaganych ...

 • KIO 852/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego i dopuściła do udziału w postępowaniu odwoławczym ww. wykonawcę, który zgłosił przystąpienie ... ceny oferty zawierały sprzyjające wykonawcy warunki wykonania zamówienia, uwzględniały istotne elementy...

 • KIO 856/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...ust. 1 ustawy Pzp. Izba ustaliła również, że wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym miało miejsce w dniu 2 maja 2018 r. 4..., jeżeli spełnione zostaną minimalne brzegowe warunki dotyczące opisu przedmiotu zamówienia (równoważności),...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...usunął pkt 12.2.1.2 i 3 SIWZ w pierwotnym brzmieniu i wprowadził następujące postanowienie: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych, wskazanych w §4 pkt 2 OPZ...

 • XXIII Ga 2057/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-05-2018

  ... w postępowaniu oraz wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że spełnia warunki udziału oraz przedstawiając informacje mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania...

 • KIO 898/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... 2 wymogów dysponowania urządzeniami o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) od 17 do 19 ton; 2) Rozdziału 9 SIWZ – Warunki udziału w postępowaniu, pkt 3 – Zdolność techniczna lub zawodowa w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia, dla zadania nr 1...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... - mowa jest o wprowadzeniu Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wobec powyższego podstawą wykluczenia wykonawcy - na podstawie tego przepisu - nie może być...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij