• KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji” lub który zataił te...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  .... W ten sposób zamawiający przesądził, że postanowienia dotyczące kryteriów oceny należy interpretować przez pryzmat postanowień opisujących odpowiednie warunki udziału w postępowaniu. Kluczowe znaczenie ma przy tym fakt, że w pkt 19.1.2.2.2) lit...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... stanowiącego w myśl art. 25a ust. 1 ustawy Pzp wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wynika, że żadna z usług referencyjnych, przedstawionych w wykazie tego wykonawcy nie spełnia warunku...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... pkt 12 i art. 26 ust. 3 w zw. z art. 7 ustawy Pzp, poprzez przyjęcie, że konsorcjum ATF spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania wymaganego przez zamawiającego personelu, wiedzy i doświadczenia oraz warunek posiadania wpisu do rejestru...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...PROFIL brał udział w przygotowaniu postępowania i nie zostały zachowane warunki umożliwiającego jego udział w postępowaniu w charakterze oferenta, bez... w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu”. Zaistnienie wskazanej w pkt. 19 ...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...usunął pkt 12.2.1.2 i 3 SIWZ w pierwotnym brzmieniu i wprowadził następujące postanowienie: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych, wskazanych w §4 pkt 2 OPZ...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... - mowa jest o wprowadzeniu Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wobec powyższego podstawą wykluczenia wykonawcy - na podstawie tego przepisu - nie może być...

 • KIO 899/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... lub rażącego niedbalstwa wprowadzili zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub którzy zataili te informacje lub nie są w...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...skutkują narzucaniem cen jednostkowych w zależności od udziału procentowego ściśle narzuconego przez zamawiających. Natomiast wykonawca... oferty ze względu na 89 ust.1 pkt 2 ustawy. Warunki Realizacji Kontraktu ZMID w pkt 1.5.2. Dokumentacja projektowa ...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ...obiektów inżynierskich, gdzie dla obiektu PZG-34,5 zostały określone następujące warunki: PFU pkt. 1.1.3.3 Parametry przewidywanych obiektów inżynierskich...własnej ofercie jako wiarygodne ze wskazaniem marginalnego udziału kwotowego w kwocie kontraktu. Strony i ...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ...”) zawarł następujące postanowienia, istotne z punktu widzenia rozstrzygnięcia zawartych w odwołaniu zarzutów. W rozdziale 7 zatytułowanym „Warunki udziału w postępowaniu” w pkt 7.2.3. lit. b zawarł wymagania w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...HDS (pkt 5.1.3.2. lit. c) SIWZ tiret trzecie). 22 Z powyższego wynika, że Zamawiający, formułując warunki udziału w postępowaniu, wyróżnił określone kategorie pojazdów do odbioru odpadów komunalnych, w tym w szczególności: • kategorię pojazdów skrzyniowych...

 • KIO 539/18, KIO 540/18, KIO 541/18, KIO 542/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... zmianami, w tym obowiązujące od 01.06.2018 Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy Unii kolejowych. Tom I- ... 185 ust.1 Pzp, uczestników postępowania przetargowego do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. W dniu 28.03.2018 r...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...(dalej jako SIWZ), uzupełnionych o warunki wynikające z oferty uznanej za najkorzystniejszą....Co do możliwości samodzielnego poprawienia przez zamawiającego takiej niezgodności, bez udziału wykonawcy, w pierwszej kolejności należy stwierdzić, na co wskazuje ...

 • KIO 672/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...j., 3. dokonania czynności ponownego wyboru oferty spełniającej warunki SIWZ i jako oferty najkorzystniejszej w oparciu o ustalone ...zarzuty podniesione w odwołaniu. Izba ustaliła, że do udziału w tym postępowaniu odwoławczym nie przystąpił żaden wykonawca. ...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 1) Rozdział IX SIWZ dotyczące tych...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Uzasadniając zarzuty odwołania Odwołujący podał, że w rozdziale V SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu” Zamawiający określił: „O udzielenie zamówienia mogą 6 ubiegać się Wykonawcy, którzy (...) spełniają...

 • KIO 681/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... wraz z określeniem przepisów dotyczących kryteriów kwalifikacji oferentów do udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, 3. zasady ...Odwołujący wnosi o usunięcie zapisu Umowy z punktu Warunki realizacji umowy, o brzmieniu „zasymulowanie uszkodzenia ...

 • KIO 675/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...- warunki udziału (...) oraz brak podstaw wykluczenia. Zamawiający celem oceny czy wykonawca spełnia warunki udziału oraz ... oświadczenie JEDZ, które ma potwierdzić spełnienie warunków udziału oraz brak podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... Izba wskazuje, iż oświadczenie JEDZ składane jest na okoliczność iż wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Przystępujący złożył ofertę w zakresie części drugiej, co jest jednoznacznie wskazane w formularzu ofertowym...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.” Zgodnie z pkt 3.1. 3), 10) SIWZ „3) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... Zamawiającego, Odwołujący w pierwszej kolejności wskazał na warunki przedmiotowego postępowania, jakie określił Sygn. akt: KIO..., zgłosili przystąpienie po stronie Zamawiającego do udziału w przedmiotowym postępowaniu odwoławczym w charakterze uczestnika...

 • KIO 653/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ...1 pkt 5 ustawy Pzp - poprzez niejednoznaczny opis warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku, o którym mowa ... do prac konserwatorskich, Zamawiający w sposób nieuprawniony doprecyzował warunki SIWZ już po otwarciu ofert, naruszając tym samym ...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ...które utraciły ważności. Skoro wiec wykonawca wykazał, że uzyska wymagane warunki techniczne to znaczy, że wcześniej musi o nie wystąpić czyli wypełnić...w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  ... mogą podlegać jedynie konkretne informacje - słowa/wyrażenia - które spełniają wszystkie warunki wymagane dla zastosowania wyjątku, o którym mowa w art. 8 ... składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą ...

 • KIO 652/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126), poprzez bezpodstawne uznanie, iż Odwołujący nie wykazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu; 6. art. 24 ust. 1 pkt 16 Ustawy w zw. z § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...uzyskać dalsze upusty w zamian za bardziej dogodne warunki płatności. Wykonawca zakłada wykonanie nakładek bitumicznych w ... mogą być pewni, że nie będą wykluczeni z udziału w przetargu bez możliwości przedstawienia wyjaśnień dotyczących prawdziwości ich...

 • KIO 661/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ..., iż stosownie do art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego, natomiast zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy treść oferty...

 • KIO 630/18, KIO 635/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... wykonania zamówienia i realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Zamawiający musi więc wyważyć obie te potrzeby i opisać warunki udziału w postępowaniu w taki sposób, aby zaspokoić każdą z nich. W tym celu niezbędna jest analiza tego, jakie...

 • KIO 639/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...siebie postanowieniami SIWZ i podnosząc, że wszystkie warunki przyznania punktów zostały definitywnie określone w brzmieniu SIWZ... 2 pzp, a pośrednio również, że warunek udziału dotyczący potencjału technicznego został określony w sposób nieproporcjonalny do...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij