• KIO 86/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ...powziął wątpliwość, czy Wykonawca faktycznie spełnia warunki uprawniające go do złożenia oferty na realizację...w ogóle nie zakwestionował spełniania przez Odwołującego podmiotowych warunków udziału w przetargu. Izba również uznała za chybiony zarzut ...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... pkt 7.1 SIWZ. W SIWZ wskazano dokumenty, jakie wykonawca zobowiązany był złożyć w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia on warunki udziału w postępowaniu. Z pkt 7.1.2. SIWZ wynika, że w przypadku powoływania się przez wykonawcę na zasoby innych...

 • KIO 2279/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ..., analizowania i rozbudowy jego kodu, a także spełnia poniższe warunki: (a) kod źródłowy musi być powszechnie dostępny do pobrania..., opisując przedmiot zamówienia czy określając warunki udziału w postępowaniu, w tym warunki kontraktowe, nie czyni tego w...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ...ofertę firmy: T. Sp. z o.o., (...) - oferta spełnia warunki i wymagania postawione w postępowaniu, uzyskała 91,87 punktów w kryterium oceny ...celem ograniczenia rynku i uniemożliwienia innym wykonawcom udziału w postępowaniu. Z analogiczną sytuacją mieliśmy ...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ...W zakresie zarzutów dotyczących oferty T., Zamawiający wyjaśnił, że warunek udziału w postępowaniu opisany w pkt 8.6.1 i odpowiednio 8...sp. z o.o. - po stronie Zamawiającego. Zgłoszone przystąpienia spełniają warunki określone w art. 185 ust. 2 i 3 Pzp. 50 ...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... je jako minimalne poziomy zdolności (art. 22 ust. 1a ustawy Pzp). Zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy Pzp warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  .... Jak wynika z przygotowanej przez Odwołującego kalkulacji udziału kosztów stałych w całkowitych kosztach eksploatacji, przygotowanej ..., mimo iż punkt 11 załącznika nr 12 do PFU „Warunki techniczne dostawy wody i odbioru ścieków” przewiduje, że istniejące...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... informacji, że jeden z członków konsorcjum A. – wykonawca L. Sp. z o.o. - nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, a w szczególności, iż nie dopuścił się on w sposób zawiniony poważnego naruszenia obowiązków zawodowych oraz, że...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... umowy, Zamawiający, na podstawie art. 24aa ust.2 zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert. Zamawiający w takiej sytuacji wybierze ofertę...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... 2 lit c). W tym zakresie Odwołujący podnosił, że: „Konsorcjum T. w JEDZ wskazało, że spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. W celu wykazania spełnienia warunku doświadczenia podano, iż Wykonawca zrealizował dostawę i montaż akustycznych okładzin...

 • KIO 1993/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ...47.2.1 lit. b i lit.c SIWZ Zamawiający ustanowił kryterium doświadczenie osób, gdzie określił minimalne warunki udziału w postępowaniu dotyczące dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, po spełnieniu których doświadczenie osób...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... zakresie w jakim Zamawiający wymaga dysponowania przez wykonawców min. 3 szt. mikrociągników z pługami. Zamawiający podtrzymuje sformułowane warunki udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania sprzętem do realizacji zamówienia, w tym również min. 3 szt...

 • KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... części oraz ustalenia w zakresie terminu realizacji, w tym kwalifikacji przedmiotu zamówienia jako przebudowę – modernizację) oraz warunki udziału w postępowaniu uniemożliwiają temu wykonawcy, zgodnie z jego oświadczeniem, złożenie oferty. W przypadku zaś...

 • KIO 1986/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... odwołania przekazując jego kopię i wezwał do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. W dniu 25 września 2017r...ust. 5 ustawy, gdyż zamawiający wprost w siwz określił warunki równoważności dopuszczając inne niż opisane przez niego rozwiązania, które...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... z aneksem z sierpnia 2009r." wskazuje, na złożone warunki geotechniczne, a obiekty należą do II oraz w przypadku...trybie art. 185 ust.1 Pzp, uczestników postępowania przetargowego do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. W dniu 20.09.2017 r. (wpływ...

 • KIO 1978/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ...26 ust. 3 ustawy i tym samym naruszył wspomniany przepis. Nie ma wątpliwości, że Odwołujący spełniał warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, co oświadczył składając ofertę. Powyższe dowodzi przedstawienie uzupełnionego...

 • KIO 1987/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 3) zdolności technicznej lub zawodowej. ...potwierdzających brak podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu. /dokumentacja postępowania: Pismo Zamawiającego z...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  .... 26 ust. 1 PZP wezwał Konsorcjum P. do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że wykonawca ten spełnia warunki udziału w Postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Dowód: Wezwanie Zamawiającego skierowane do Konsorcjum P. w dniu 20 czerwca 2017...

 • KIO 1952/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... w Rozdziale 5 pkt 5.2. SIWZ wskazał, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej i zawodowej. Zamawiający wskazał, że uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca...

 • KIO 1970/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... który nie wykazał spełnienia określonych poniżej w pkt III warunków udziału w postępowaniu - w zadaniu nr 1 i zadaniu nr 2... sytuacji w postępowaniu Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu i Wykonawcy Transport Sanitarny Usługi...

 • KIO 1933/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ...w ofertach wykonawcy mieli złożyć wstępne oświadczenie potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu wypełniając formularz JEDZ. Wykonawca, którego ofertę Zamawiający oceni najwyżej, wezwany miał być...

 • KIO 1922/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ..., na jakie dany wykonawca składa ofertę. Decyzja w tym zakresie należy do wykonawców. Zamawiający przewidział w SIWZ warunki udziału w postępowaniu z uwzględnieniem dokonanego podziału na części. Na potrzeby warunku w zakresie zdolności ekonomicznej lub...

 • KIO 1902/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... dokumentów); 2. nakazanie Zamawiającemu zmiany Sekcji III ppkt III. 1. 2) pkt 1 Ogłoszenia o zamówieniu, jak i punktu 5 (Warunki udziału) 5.1.2.. i 5.1.2.2 SIWZ poprzez wskazanie, że wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą wspólnie...

 • KIO 1936/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...60-cio dniowym terminem realizacji. W uzasadnieniu wyboru tej oferty jako najkorzystniejszej zamawiający podał, że wykonawca „spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała...

 • KIO 1911/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... żadnego uzasadnienia dla sformułowanego w pkt 3 zarzutu. Przede wszystkim nie było Izbie wiadome, które konkretnie warunki udziału w postępowaniu miał na myśli Odwołujący formułując ww. zarzut: czy warunek dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień...

 • KIO 1875/17, KIO 1877/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...tej pozycji niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, tj. całkowicie bez udziału sprzętu. - w dziale 1.3.1.1.3 (Grodzą... w sprawie KIO 1877/16 po stronie Zamawiającego. Zgłoszone przystąpienia spełniają warunki określone w art. 185 ust. 2 i 3 Pzp. Stosownie...

 • KIO 1927/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ... Zamawiający, po pierwsze, uzyskał wstępne – jak stanowi przepis art. 25a ust. 1 Pzp – potwierdzenie, że Odwołujący spełnia warunki udziału w Postępowaniu oraz, po drugie, że w celu wykazania spełniania warunków polegać będzie na zasobach innego podmiotu...

 • KIO 1915/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ... czy dokumentu przedmiotowego na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podejmowane będą kolejno czynności związane...do sprawdzenia i niedyskryminujących kryteriach; 3) warunki przyznawania oznakowania są przyjmowane w drodze otwartej...

 • KIO 1888/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  ...stwierdzenia kolizji wykonawca będzie musiał pozyskać warunki przebudowy od gestora danej sieci, na które to warunki będzie miał ograniczony wpływ. Koszty te... uwagi na określone przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu ważne oferty mogą złożyć ...

 • KIO 1942/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... a 8 następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie w SIWZ w rozdziale VIII oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy dla...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij