• C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ... lub oryginalnie wytworzonych przez producenta, lub równoważnych części zamiennych do autobusów i trolejbusów produkcji Iveco”. 10      Szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 3 350 000 EUR bez podatku od wartości dodanej (VAT). Oferty miały być oceniane w...

 • KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ...21,488km oraz klasy S o dł. 12,75 km  wartość robót netto PLN: 525 214 455,91  stanowisko/stanowiska (Kierownik Budowy/Kierownik...decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należy zauważyć, że w ofercie przystępującego ...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... (bez węzła), o długości ok. 16,1 km (nr O.WR.D-3.2410.85.2017), zwane dalej: „postępowaniem”. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... publicznego z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wymaganych przy procedurze, której wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... Pzp, wprowadzając w błąd Wykonawców, gdyż może sugerować, iż przyjęta przez Zamawiającego wartość jest możliwa do wykorzystania podczas realizacji przedmiotowego zamówienia, co ma wpływ na oferowaną cenę. Odwołujący wniósł o zmianę maksymalnej liczby ton...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ..., które polegały na nieprawidłowym ujęciu kosztów części przedmiotu zamówienia w treści oferty, co KAWA.SKA sama przyznała w...zgodnie z instrukcją tam zawartą, tj. podać stosowną wartość oferowaną. Przystępujący de facto na rozprawie dokonał doprecyzowania...

 • KIO 809/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ...2 wnosi się: (1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych ...dotyczą treści ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 182 ustęp 2). Termin do złożenia odwołania ...

 • KIO 823/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  .... z 2017 r., poz. 1579) (zwanej dalej również „ustawą Pzp”), postępowanie o udzielenie zamówienia pn: „Modernizacja systemu radiokomunikacyjnego SG”. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków Sygn. akt KIO 822/18 4 zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... oferty Polaqua jako zawierającej treść niezgodną z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), art. 7 ust. 1 oraz art. 7 ust...na czym ta wymiana ma polegać. Zakwestionował wartość dowodową schematycznych rysunków załączonych do odwołania (zał...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... (budowa/przebudowa/remont Obiektu Budowlanego): budowa obiektu budowlanego • wartość robót netto PLN: ponad 200 mln PLN netto • stanowisko: Główny specjalista ds. rozliczeń Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, w którym m.in. oświadczył: Poz...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... Remondis do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zdaniem Odwołującego szacunkowa wartość zamówienia została określona błędnie i jej wysokość nie znajduje uzasadnienia ani w SIWZ, ani w aktualnych realiach...

 • KIO 677/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  ...z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp” pn. „Świadczenie usługi transmisji danych sieci WAN”. Wartość zamówienia przekracza kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w...

 • KIO 670/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...Pzp, pomimo że treść tej oferty odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej: „SIWZ”; b) częściowo zarzutu naruszenia przez Zamawiającego ... w warunkach wojennych. Tym samym wymagana zawartość musi sprawdzać się na polu walki. ...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... czynności badania i oceny ofert winien był stanowisko Izby wyrażone powyżej wziąć pod uwagę. Uwzględniając wartość przedmiotu zamówienia, jak również źródło pochodzenia środków, co skutkuje m.in. zastosowaniem w sprawie procedury obligatoryjnej kontroli...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 11 października 2017 r. za numerem 2017/S 195-401593. Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są roboty budowlane, jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... dla Projektu: Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku”, zwane dalej: „Postępowaniem”. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 16 stycznia 2018 r. za numerem 2018/S 010-018498. Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są usługi, jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art...

 • KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... każdej ze spornych pozycji przez liczbę sztuk daje właśnie taką wartość. Dla przykładu w poz. 5 widać wyraźnie: 18 852...ustawy Pzp, ponieważ jest niezgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. załącznikiem nr 2 zawierającym formularz cenowy, ...

 • KIO 681/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... publicznego z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wymaganych przy procedurze, której wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych...

 • KIO 669/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... aktualizacje oprogramowania i modyfikacje tomografu zalecane przez producenta (pkt II.2.4 ogłoszenia o zamówieniu). Wartość szacunkowa części 2 zamówienia została ustalona na kwotę 1.515.128,00 zł. W postępowaniu zostały złożone następujące oferty: oferta...

 • KIO 675/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... ogłoszeniem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 28 marca 2018 r. za numerem 2018/S 061-134348. Szacunkowa wartość zamówienia jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. W dniu...

 • KIO 641/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia...

 • KIO 662/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... oferty.” Przypisowi „2” nadano brzmienie: „Cena netto za realizację przedmiotu zamówienia musi być równa sumie z wiersza „8” tabeli zawartej w Formularzu cenowym. Powyższa wartość jest na potrzeby porównania ofert.” Formularz cenowy składał się z tabeli...

 • KIO 674/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ...poz. 1579), zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp” na świadczenie usług transmisji danych sieci WAN. Numer referencyjny ILG8b-231-05/2017. Wartość zamówienia przekracza kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. W dniu 9 kwietnia 2018...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... w oparciu o trzy zasadnicze kryteria: 1. Kryterium arytmetyczne, gdzie punktem odniesienia była ustalona przez Zamawiającego z należytą starannością szacunkowa wartość zamówienia, powiększona o podatek od towarów i 17 usług, tj. 280 321 137,71 PLN brutto...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... obowiązek wezwania Odwołującego zgodnie z art. 90 ust. la pkt 1 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny. Wartość zamówienia wynosi 12 558 777,65 zł (bez VAT). Art. 90 ust. 1a odnosi się w zakresie ustalenia obowiązku wezwania wykonawcy...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  ... zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2017/S 147-305205 w dniu 3 sierpnia 2017 r. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia...

 • KIO 650/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... pomimo że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zaoferowanego w części III i przedmiotu oferty oraz... np. PFU Nowa Sucha str. 35 „Współczynnik efektywności: wartość COP wg EN 14511 do 5,0 (solanka 0°C/woda...

 • KIO 660/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27 maja 2017 r. pod nr 2017/S 101-202663. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Izba ustaliła...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij