• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... sprzeczności z dokumentem pozyskanym od Zamawiającego, który stanowił podstawę sporządzenia „szacunku zamówienia”. Zgodnie z treścią tego dokumentu z czerwca 2018 r., dla Rejonu 1 łączna wartość wynosi 2.530.000 zł i, jak stwierdza Zamawiający w uwadze...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... o zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 11 września 2018 r. pod pozycją 2018/S 174 - 395011. Wartość zamówienia jest większa niż kwota wskazana w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 21 września 2018 r...

 • KIO 1935/18, KIO 1948/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... określona liczba 8 46 287 PF stanowi wartość szacunkową służącą porównaniu ofert i może być ...w niniejszym postępowaniu, jego brak nie stanowi o wadzie opisu przedmiotu zamówienia. W świetle powyższego odwołanie Asseco Poland S.A. podlegało oddaleniu w...

 • VIII GC 294/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-11-2018

  ... w oparciu o prawdziwe zamówienie, przy czym wpis fałszywego zamówienia przekreślono. Dowody: raport pracy magazynu z 20.08.2011...spółka (...) zmuszona była uregulować, a która stanowi jednocześnie wartość poniesionej przez nią szkody. Dowód: pismo z 10....

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 5.10.2018r. (nr publikacji: 2018/S 192-434934). 5. Termin wniesienia odwołania. Szacunkowa wartość niniejszego zamówienia jest większa od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Dnia 5.10...

 • T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  ...skonsultować się z co najmniej trzema dostawcami i negocjować warunki zamówienia z jednym lub kilkoma z nich. 5        W dniu 17... szczególności w zakresie realizacji projektu, oraz uwzględniając wartość umowy o dostarczenie usług publikacji, opiewającą na ...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ...wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia...

 • KIO 2141/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... udziału w postępowaniu odnoszącego się do potencjału osobowego do realizacji zamówienia określonym w pkt 9.4.2. lit.b tiret pierwszy...lit. a) SIWZ w postępowaniu, podobnie jak ich wartość, co stanowi naruszenie zasady równego traktowania i uczciwej ...

 • KIO 2134/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA”, nr postępowania: 162/BŁiI/l 8/TG/PMP (dalej: „Postępowanie"). Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... w przypadku zamówień nadal wykonywanych, f) z opisu usługi wykonywanej przez podmiot trzeci nie wynika, że roczna wartość wykonywanego zamówienia nie była niższa niż 1,7 mln zł, że podmiot ten faktycznie zapewnił dostępność systemu teleinformatycznego na...

 • XVII AmA 25/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-10-2018

  ... z ww. przedsiębiorców, który zaoferował wyższą cenę za wykonanie zamówienia i stwierdził zaniechanie jej stosowania z dniem 23 maja 2014 r... w klasyfikacji opierającej się na kryterium ceny. Ustalali wartość swoich ofert z taką różnicą cen, która pozwalała ...

 • KIO 2041/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ... (rozdział II pkt 1) oraz wskazał, iż realizacja zamówienia nie będzie powodować powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego. Pismem....440.000,00 zł. netto. Wykonawca omyłkowo wskazał wartość netto powiększoną o kwotę podatku VAT. W związku z...

 • KIO 2174/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... w ten sposób, że za dwie usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia będzie rozumiana realizacja prac remontowych lub serwisowych armatury i urządzeń pomocniczych bloków o mocy powyżej 200 MW, a wartość brutto każdej z tych usług powinna być nie mniejsza...

 • KIO 1995/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...odwołania, 2 2.2. zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Roverpol Sp. z o.o. i Rover Alcisa S.A., ul.... pełnienia funkcji: 01.11.2005 r. – 31.10.2007 r., Wartość zadania: 43 337 607,07 zł brutto”. Pismem z dnia 19 września...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26 maja 2018 r. za numerem 2018/S 099- 226264. Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są usługi, jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ...polowych - numer referencyjny: MAT/1/2018, zwane dalej: „Postępowanie” lub „Zamówienie”, które zostało podzielone na pięć części. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29...

 • KIO 2045/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ...r. za numerem 2018/S 075-166503. Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są dostawy jest wyższa od...dnia 23 maja 2018 r. Zamawiający wyjaśnił, że zmienia opis zamówienia wymagając tektury makulaturowej w kolorze brązowym lub szarym, a dopiero ...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... swoim potrzebami, w szczególności mając na uwadze zakres przedmiotu zamówienia”. Zamówienie będące przedmiotem odwołania jest jednym z zamówień udzielanych w 4 częściach. Całkowita: łączna wartość szacunkowa dla zakupu autobusów i trolejbusów przez Zarząd...

 • KIO 2043/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... publicznego z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wymaganych przy procedurze, której wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych...

 • KIO 1986/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... na terenie ZM PRGOK, w latach 2019-2020”. Wartość postępowania przenosi kwoty określone w przepisach wydanych na .... 1 pkt 5 załącznika nr 2 do SIWZ (wzór umowy w sprawie zamówienia 4 publicznego), iż wykonawca obowiązany jest oświadczyć i zapewnić, że: „z ...

 • KIO 2030/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... zamieszkałych i niezamieszkałych oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Piaseczno. Wartość ww. zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... określone wymagania i standardy opisane w SIWZ. 1.8 Konsultant określi wartość zamówienia dla inwestycji na podstawie opracowanego opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...oraz części świadczenia wykonawcy, Izba uznała, że nie zasługiwały one na uwzględnienie. Z protokołu o udzielenie zamówienia publicznego wynika, że wartość szacunkowa zamówienia dla części II ustalona została na kwotę 15.469.012,19 zł, na podstawie analizy...

 • KIO 2028/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... na części na dostawę odczynników i dzierżawę analizatorów do Pracowni Biochemii i Immunochemii, zwane dalej „Postępowaniem”. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o...

 • KIO 2029/18, KIO 2075/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew - Białystok", znak sprawy 9090/IRZR1/15858/04647/18/P, zwane dalej Postępowaniem. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...), - wykonawca Ekopomiar z ceną: 2.071.197,00 zł brutto (po aukcji: 2.061.197,00 zł brutto) Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę: 2.013.000,00 zł netto, co po dodaniu wartości podatku VAT stanowi kwotę: 2.475...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... łącznie za około 60 % wartości wyliczonej przez Zamawiającego. Co niezwykle istotne, Zamawiający oszacował wartość zamówienia z wielką starannością. Wyliczenia Zamawiającego są dostępne w dokumencie „Program Funkcjonalno- Użytkowy PFU-4 Część kosztowa...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... na moment złożenia. Odwołujący wskazał, że zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp wzywa...

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej „Ustawa Pzp”). Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp. W dniu 5 października 2018 r...

 • KIO 1944/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... jaką wskazał zamawiający. Tak więc istniał obowiązek wezwania do złożenia wyjaśnień; 6 - dla rejonu 9 zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę 1.650.000 zł natomiast cena wybranej oferty wykonawcy REMONDIS Gliwice Sp. z o.o. wynosiła 885...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij