• C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... aspekty jakościowe, środowiskowe lub społeczne związane z przedmiotem danego zamówienia publicznego. Kryteria takie mogą np. obejmować: a)      jakość, w tym wartość techniczną, właściwości estetyczne i funkcjonalne, dostępność, projektowanie dla...

 • KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, dalej „Ustawa Pzp”). Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp. W dniu 23 sierpnia 2018 r...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... do szkół wskazanych przez zamawiającego — z podziałem na 2 części” (Nr postępowania WA.ZUZP.261.61/2018). Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... w Formularzu oferty (stanowiącym Zał. nr 2 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest podać m.in. cenę całkowitą zamówienia (netto i brutto) oraz stawkę i wartość podatku VAT. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza - pkt 13.5...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... j.t. ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej”, zwane dalej „Postępowaniem”. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... eksploatacji samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych we Wrocławiu” (nr sprawy: ZP/PN/42/2018/WIM), zwane dalej: „postępowaniem. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... na terenie miasta Gliwice w latach 2018-2020” (numer postępowania ZDM.26.7.2018), zwane dalej: „Postępowaniem”. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu...

 • C-472/16

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ... składników majątkowych, takich jak budynki i ruchomości, wartość składników niematerialnych w chwili przejęcia, przejęcie lub brak...środków materialnych gminie, która z kolei udziela nowego zamówienia dopiero na następny rok szkolny i dostarcza nowemu ...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...jakich może 4 żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z ... ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie...

 • C-300/17

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ...r. instytucja zamawiająca ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z uprzednią publikacją ogłoszenia o zamówieniu na realizację robót budowlanych, których wartość przekraczała maksymalny pułap przewidziany w prawie Unii...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... pn.: „Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń podtrzymywania zasilania UPS, wraz z akumulatorami”, zwane dalej „Postępowaniem”. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ..., że osoba posiada doświadczenie przy realizacji wskazanego zadania/zadań od rozpoczęcia robót do wykonania zadania: Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę 16.692.270,45 zł. Według informacji zamieszczonej w protokole postępowania...

 • C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ... lub oryginalnie wytworzonych przez producenta, lub równoważnych części zamiennych do autobusów i trolejbusów produkcji Iveco”. 10      Szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 3 350 000 EUR bez podatku od wartości dodanej (VAT). Oferty miały być oceniane w...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ...zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13 czerwca 2018 roku pod numerem 2018/S 111-252120. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W dniu 25 czerwca...

 • KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ...21,488km oraz klasy S o dł. 12,75 km  wartość robót netto PLN: 525 214 455,91  stanowisko/stanowiska (Kierownik Budowy/Kierownik...decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należy zauważyć, że w ofercie przystępującego ...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ...poz. 2077 z późn. zm.), poprzez niezastosowanie do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie z wolnej ręki z art. 67 ust. 1 pkt...przez niego uznane za istotne i jaka jest wartość tych celów. Natomiast w przedmiocie ostatecznego pozwolenia ...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: 1) składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Słusznie zatem...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ...(z art. 4 pkt 8 Pzp) wskazywałby na przygotowaną wycenę wartości zamówienia, z której wynikałaby wartość zamówienia nieprzekraczająca 30.000 € (bez względu na realną wartość zamówienia, która w praktyce mogłaby być o wiele 11 wyższa). Jednocześnie dokument...

 • KIO 931/18, KIO 935/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ... dla oceny czy cena danej oferty jest ceną rażąco niską decydujące znaczenie winny mieć ceny pozostałych ofert, a nie szacunkowa wartość zamówienia. W odniesieniu do powyższego należy jednak zauważyć, iż jak wynika z przepisów ustawy Pzp ww. wskaźniki (tzw...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ...tej części 10 036 172,99 zł (kwota brutto bez prawa opcji) Dodatkowo z protokołu postępowania wynika, że zamawiający oszacował wartość zamówienia (w części 5) na kwotę 9 775 773,71 zł (netto z prawem opcji). Celem porównania oferty odwołującego z wartością...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... (bez węzła), o długości ok. 16,1 km (nr O.WR.D-3.2410.85.2017), zwane dalej: „postępowaniem”. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w...

 • KIO 1080/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ....2018 r. wskazał następujące doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia: „doświadczenie: 30 lat Inspektor nadzoru 1. Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach, pow. całk. 6.719,9m2 wartość inwestycji: 43 937 905,86 zł brutto Nr rej zabytków...

 • KIO 922/18, KIO 928/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... publicznego z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wymaganych przy procedurze, której wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...zasugerowanych przez Odwołującego spowodowałoby zwiększenie zaoferowanej ceny całkowitej o niewielką wartość, nieistotną, w ocenie CMC Ravenna, z punktu widzenia łącznej wartości zamówienia. Brak realności wskazanej przez CMC Ravenna ceny ścianki szczelnej...

 • KIO 966/18

  Orzeczenia KIO, 08-06-2018

  ... zwany dalej „Odwołującym”. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup ... „zasady ogólne i stosowanie oznakowania CE”) . Zawartość deklaracji właściwości użytkowej opisuje dokładnie art. 6 Rozporządzenia...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... a nie warunków podmiotowych, to sformułowanie warunków podmiotowych do całości zamówienia powoduje, że tylko nieliczni będą w stanie je spełnić. Wskazuje, że Zamawiający żąda przedłożenia polisy OC na wartość 25 000 000 zł, oraz wykazania obrotu na co...

 • KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... spełnienie minimalnych wielkości, określonych przez Zamawiającego. Należy przy tym uwzględniać specyfikę zamówienia, w tym jego rodzaj, przedmiot, zakres, sposób wykonania, wartość i sposób płatności. Celem stawiania przez zamawiających warunków udziału w...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... publicznego z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wymaganych przy procedurze, której wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...” lub „Pzp” pn. „Zapewnienie dostępu do sieci PIP WAN wraz z usługą serwisu dla Państwowej Inspekcji Pracy”. Wartość zamówienia przekracza kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane...

 • KIO 856/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ....j. z 2017 r., poz. 1579) (zwanej dalej również „ustawą Pzp”), postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rawiczu". Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij