• T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  ...skonsultować się z co najmniej trzema dostawcami i negocjować warunki zamówienia z jednym lub kilkoma z nich. 5        W dniu 17... szczególności w zakresie realizacji projektu, oraz uwzględniając wartość umowy o dostarczenie usług publikacji, opiewającą na ...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... nie popartych twierdzeniach, iż cena nie jest rażąco niska, ponieważ przekracza kwotę, na którą zamawiający oszacował wartość zamówienia. Umknęło przy tym uwadze zamawiającego, że wszystkie złożone w postępowaniu oferty tą kwotę przekraczają i to znacznie...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ... publicznego przynosi szkody obu stronom, a więc zarówno wykonawcy, jak i stronie publicznej. Im większa jest wartość zamówienia i waga realizowanego zamierzenia dla interesu publicznego tym większego uszczerbku doznaje ten interes w przypadku konfliktu...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... położonych w m.st. Warszawie, od 1.1.2019 r.” (nr sprawy w Rejestrze Zamawiającego: ZP/GP/271/lV-1 72/18), Wartość zamówienia przekracza kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane...

 • KIO 1819/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ... (t.j. z 2017 r., poz. 1579) (zwanej dalej również „ustawą Pzp”), postępowanie o udzielenie zamówienia pn: „Dostawa liczników zdalnego odczytu”. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... a nie jak wskazuje zamawiający 13 (wskazana przez zamawiającego wartość wymagana jest dla zadania nr 2). Wykonawca w swoich ...na wskazanych w SIWZ odcinkach. 33 Na sfinansowanie zamówienia w części 1 zamówienia zamawiający przeznaczył kwotę 86.353.587,27 zł...

 • XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... w CPA, Powód przewidywał, iż roczna wartość netto nabywanych na podstawie CPA praw majątkowych będzie... P.. Trybunał stwierdził m.in., iż: „ Nie stanowi zamówienia publicznego w rozumieniu dyrektywy (chodziło o Dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego ...

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... aspekty jakościowe, środowiskowe lub społeczne związane z przedmiotem danego zamówienia publicznego. Kryteria takie mogą np. obejmować: a)      jakość, w tym wartość techniczną, właściwości estetyczne i funkcjonalne, dostępność, projektowanie dla...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ...spółki przed Krajowa Izbą Odwoławczą. Izba nie jest ani bowiem żadnym z podmiotów wskazanych w treści pełnomocnictwa. Izba ustaliła: I. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 1 015 591 zł. II. W postępowaniu na II część...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... 2 litera b) tiret 2 Tomu I SIWZ: „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują terenem przeznaczonym na co najmniej ...powierzchni, 37 w cenie 267.500,00 PLN (tj. wartość za cały okres trwania umowy). Kolejna wątpliwość to kwestia ...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... o zamówieniu zostało opublikowane 4 kwietnia 20118 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 065-145551. Wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. I Stanowisko...

 • KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, dalej „Ustawa Pzp”). Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp. W dniu 23 sierpnia 2018 r...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...pomocy publicznej, i zauważył, że nie dotyczą one tego zamówienia, ponadto wykonawca nawet nie próbował wykazać o ile z ...parametrów zadeklarowanych przez wykonawcę HYMON. Mianowicie bezwzględna wartość temperaturowego współczynnika mocy ww. modułu, wbrew ...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... do szkół wskazanych przez zamawiającego — z podziałem na 2 części” (Nr postępowania WA.ZUZP.261.61/2018). Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... w Formularzu oferty (stanowiącym Zał. nr 2 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest podać m.in. cenę całkowitą zamówienia (netto i brutto) oraz stawkę i wartość podatku VAT. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza - pkt 13.5...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... oznacza bowiem co najmniej, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie podjął on niezbędnych działań w celu zachowania w poufności informacji mających dla niego wartość gospodarczą, które uprzednio nie były ujawnione do wiadomości publicznej...

 • KIO 1421/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... 6 czerwca 2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S_106 pod poz. 242565. Wartość przedmiotowego zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 19 lipca 2018...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... publicznego z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wymaganych przy 14 procedurze, której wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...oporu powietrza, ograniczy wymaganą długotrwałość lotu poniżej wartość wymaganą SIWZ. 8 c. Niezgodność w zakresie... 1 do umowy stanowił Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. W odpowiedzi na pytanie nr 12 do SIWZ – „Rozdział IV pkt ...

 • KIO 1530/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ..., a realna cena, za którą Zamawiający nabywa zamówienie w postępowaniu jest inna. Wskazywać ma na to m.in. wartość przeznaczona na realizację zamówienia przez Zamawiającego (3.000.000,00 zł) oraz fakt, iż w innych kryteriach oceny ofert Zamawiający bada...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... 643,75 zł brutto. W treści poświadczenia z dn. 10 grudnia 2013r. wskazano na taką samą liczbę sprzętu komputerowego i wartość zamówienia; 3) w zakresie dostawy dla Izby Skarbowej w Bydgoszczy w wykazie dostaw wskazano, że obejmowała ona 6127 szt. sprzętu...

 • KIO 1532/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...sposób czynność podjęta przez zamawiającego, miałaby skutkować uprzywilejowaniem któregokolwiek z podmiotów. Izba ustaliła, co następuje: Szacunkowa całkowita wartość zamówienia określona została na kwotę 5 913 143,63 zł netto (ok. 6 386 195 zł brutto). Na...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...urządzeniami towarzyszącymi, co przekłada się na wartość nadzorowanych robót planowanych wynoszącą 118 000 ... pkt 1 in principio p.z.p. z postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa wyklucza się wykonawców, o których mowa ...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... j.t. ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej”, zwane dalej „Postępowaniem”. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11...

 • KIO 1527/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ..., iż przedmiotem odwołania jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia sporządzona na potrzeby przedmiotowego postępowania. Wymagania stawiane w poprzednim postępowaniu mają jedynie wartość historyczną. Nie można ich porównywać z obecnym postępowaniem...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... ogłoszeniem opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 5 lipca 2018 r. za numerem 584653-N-2018. Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa, jest mniejsza od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie...

 • KIO 1540/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ...w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Dostawa ... 2018 r. za numerem 2018/S 062- 136932. Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są dostawy jest wyższa od kwot wskazanych...

 • KIO 1534/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... GK/2018), zwane dalej: „postępowaniem”. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych ... konkurencji (a w konsekwencji – m.in. zasady równego dostępu do zamówienia), wyrażonej w art. 7 ust. 1 Pzp. Naruszenie normy wynikającej...

 • KIO 1501/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ....o. mimo sprzeczności treści tej oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej: „SIWZ”; 3. art. 90 ust. 3 i...o. w swojej ofercie nr 2 dla kryterium K wskazało wartość 29,5 m3, co najprawdopodobniej jest ilością ścieków zrzucanych ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij