• KIO 358/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  ...typ 2 – 2586 szt. określone w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj.: w Załączniku nr 1 do SWIZ - Formularzu ofertowym ... co więcej nie potwierdzają w żaden sposób, że wartość 360W mocy zasilacza jest powszechna i dostępna. W ...

 • KIO 277/19

  Orzeczenia KIO, 04-03-2019

  ... w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19 października 2018 r. pod numerem 2018/S 202-458202. Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są roboty budowalne jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art...

 • I C 505/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-02-2019

  ... w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu w dniu 12 kwietnia 2012 r. w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 4 kwietnia 2012 r. na kwotę netto 7.244.202,96 zł na podstawie kosztorysów inwestorskich...

 • VI GC 1454/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-02-2019

  .... J. wniósł o oddalenie powództwa zaprzeczając dokonaniu zamówienia i odbioru towarów wskazanych na fakturze numer (...) ... się w sprawach o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych. Zgodnie zaś ...

 • KIO 169/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... Warszawa na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o.,...uwzględniając odwołanie zasądziła od wykonawcy, wnoszącego sprzeciw równowartość kwoty wpisu na rzecz odwołującego oraz koszty,...

 • KIO 185/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ...3”, 6. „Dane o zużyciu energii”, tj. średnia wartość energii dla każdego tramwaju wskazana w punktach 1), 2) ...obowiązującą w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego powinni liczyć się z...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... obejmuje wykaz usług, tj. określenie i opis usługi i wartość, data realizacji, nazwa wykonawcy oraz nazwa i adres odbiorcy usługi, są dostępne publicznie. O ile wszystkie wskazane w wykazie usług zamówienia realizowane były w trybie Pzp i żadne z nich nie...

 • KIO 116/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... akt KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w pkt 3.4 Załącznika nr 9 do SIWZ w sposób niezgody ...Zgodnie z punktem 5 Załącznika 4C do wzoru umowy wartość punktu rozliczeniowego równa jest wartości punktu funkcyjnego. A...

 • KIO 119/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ....U. poz. 1020, 1579 i 1920): W postępowaniach 10 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie...

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... i uruchomionego, systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka, składającego się z 115 punktów kamerowych” (dalej jako „Postępowanie”). Wartość ww. zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  .... 2 p.z.p., Izba nakazała obniżenie wymogu do 7 lat, wskazanych przez zamawiającego. Ponadto, biorąc pod uwagę wartość zamówienia, jego charakterystykę, stopień złożoności i warunki realizacji, skład orzekający stwierdził, że obniżenie warunku do 5 lat nie...

 • KIO 10/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... Zamawiającego są nieporównywalnie niższe i z cała pewnością nie mogą być uznane - mając na uwadze także szacunkową wartość zamówienia- za rażąco wygórowane. Postanowienia SIWZ Rozdz. III pkt 2.13 SIWZ wymagające zmiany: „W takcie wykonywania obowiązków...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... wadium. Zamawiający, na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy Pzp, ma obowiązek żądać od wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Zgodnie z...

 • KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... Linie Kolejowe S.A. dostępnym na stronie internetowej: zamowienia.plk-sa.pl w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego....również przez samego Przystępującego, który sam zanegował jej wartość wskazując na czas przygotowania się do sprawy przy czym...

 • XII C 2242/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-01-2019

  ...uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 listopada 2016 r., wartość przychodów Zakładu (...) Sp. z o.o. z tytułu zadań...Odwoławcza – przypis S.O. może jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz zachodzi jedna z przesłanek, o których...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...zasadniczy: W zakresie parametru określonego w punkcie 312 Opisu przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 (Załącznik nr 1a do SIWZ) ... zadanie pytanie nie otrzymał wiążącego stanowiska. Mimo, że wartość 8 VA występuje na tabliczkach znamionowych urządzeń - pomp...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...w trybie art. 87 ust. 1 ustawy do złożenia wyjaśnień, czym jest wartość „800mm” podana w nazwie Szafy Rack Typ-2 w pkt. 3.2. ... pkt 3.2. OPZ) Zgodnie z Załącznikiem nr 1 (OZP) w zakres zamówienia wchodziła: [pkt 3.1.] Szafa rack TYP- 1, liczba sztuk 4 oraz ...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... o zamówieniu opublikowane zostało w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE z 21 września 2018 r. pod numerem 2018/S 182-412361. Wartość zamówienia jest większa niż kwota wskazana w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 14 stycznia 2019 r...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert. Jak wynika z art. 43 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może...

 • KIO 18/19

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 2 sierpnia 2018 r. pod numerem: 2018/S 147-337654. Wartość zamówienia przekracza kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. W dniu 7 stycznia 2019...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... o konkursie zostało opublikowane 7 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 150-345424. Wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. I Stanowisko...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... publicznego pn. „Zabezpieczenie medyczne funkcjonowania lotniska czynnego w Jednostce Wojskowej 4338 w Mirosławcu". Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8...

 • KIO 47/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ...przygotowania ofert w zakresie brakującego elementu opisu przedmiotu zamówienia i w konsekwencji do nieporównywalności ofert. 3 ...w następujący sposób: Nazwa pozycji Jedn. Wartość pozycji Koszty transportu zastępczego, oszacowane przez Zamawiającego...

 • KIO 42/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ... o zamówieniu zostało opublikowane 16 października 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 199-451862. Wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. I Czynność...

 • KIO 43/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ... o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 3 stycznia 2019 roku pod numerem 2019/S 002-001662. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W dniu 14...

 • V GC 340/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-01-2019

  ...przepisanych. Z uzasadnienia pozwu wynikało, że kwota dochodzona przez powoda stanowi równowartość zatrzymanego przez pozwaną wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę boiska przy Zespole (...) wraz z obiektami i urządzeniami...

 • KIO 2710/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... publicznego z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wymaganych przy procedurze, której wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych...

 • KIO 2688/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ..., że: możliwość wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art 24 ust 5 pkt 8 ustawy...2018., poniżej wyjaśniam co następuje. 1) Szacowana przez Zamawiającego wartość ww. wynosi netto: 141 508,80 PLN, a więc ...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... zawodowe”, w którym w pozycji 1 wskazało jako zamawiającego Powiat Jarociński, wartość zamówienia – 345 014,84 zł, miejsce wykonania i zakres zamówienia – założenie bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 zgodne z przepisami rozporządzenia MAiC...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S 52 odc. Północna obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)”. Wartość przedmiotowego zamówienia z uwzględnieniem zamówień uzupełniających wynosi kwotę 19.157.536,00 PLN co stanowi...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij