• KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... art. 11 ust. 8 ustawy Pzp; 2) zamieszczenia przez wykonawcę informacji o podwykonawcach w tzw. „wstępnym oświadczeniu” – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W tym zatem...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ...S. H. Sp. z o.o. Publikacja naukowa ma swoją wartość tylko wówczas gdy: - czyta się ją w całości; - powołuje ..., iż zadane przez Odwołującego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia pytanie, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi nr 130 w piśmie...

 • KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... co stanowi 0,54% wartości całego kontraktu, która to wartość wraz z ugodami wyniosła 1.494.918.332,79 PLN... trakcyjną oraz z konstrukcjami wsporczymi na podstawie więcej niż jednego Zamówienia, to każde z tych Zamówień musi obejmować odcinek nie krótszy...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Odwołujący w dniu 4...

 • KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ... z zakupem odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz usług autoryzowanego serwisu – na okres 4 lat. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwoty wskazane w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp...

 • C-198/16 P

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  ...niektórych dodatkowych zadań. W tym samym dniu Komisja postanowiła udzielić zamówienia VLM‑owi. 15.      W piśmie z dnia 26 marca 2013... iż nie uznał jej w tym kontekście za mającą wartość dowodową, zaś przeprowadzanie takiej oceny leży, przy wykluczeniu ...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ...wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W myśl art. 26 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa wykonawcę...

 • KIO 2041/17

  Orzeczenia KIO, 18-10-2017

  ... istotnych warunków zamówienia (s.i.w.z.): Generator rtg wraz z lampą rtg 52. Generator przetwornicowy wysokiego napięcia TAK 53. Wymagana nominalna moc generatora wysokiego napięcia ≥ 100 kW 54. Wymagana wartość maksymalnego obciążenia generatora...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ... korespondujące z treścią pouczenia zawartego w punkcie 2.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisanego w punkcie powyżej, że: „Minimalna wartość 33 odpowiedzialności Partnera Prywatnego za utratę części lub całości Dotacji Unijnej z tytułu...

 • KIO 2030/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... w protokole z posiedzenia i rozprawy (str. 4): „Odnosząc się do złożonego przez odwołującego dokumentu „Szacunkowa wartość zamówienia" stwierdza, że z zakresu zamówienia zostały usunięte poz. od 1 do 4 oraz 6. Zostało to dokonane w dniu 12.05.2017 r...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... na użytkowanie). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Szacunkowa wartość zamówienia powiększona o należny podatek VAT została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 10.930.168,02 zł brutto (VAT w stawce...

 • KIO 2040/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... w Borui Kościelnej. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych 31 lipca 2016 r. pod pozycją 561162. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota wskazana w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. W związku z...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... odniesienia do kwalifikacji ceny jako rażąco niskiej mogą być w szczególności: 1) ustalona należycie przez zamawiającego szacunkowa wartość zamówienia powiększona o podatek VAT, 2) ceny zaoferowane przez innych wykonawców, 3) ceny rynkowe przedmiotu...

 • KIO 2038/17, KIO 2048/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  .... W poprawionym oświadczeniu JEDZ dokonał zmiany oświadczając z kolei, iż nie będzie niczego zlecał, ale wartość tego zlecenia będzie poniżej 5% wartości zamówienia. Oświadczenia te są niespójne i to mimo złożonych poprawek. Ponadto na uwagę zasługuje fakt...

 • KIO 2039/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...kwalifikacji ceny, jako rażąco niskiej, powinno być przede wszystkim: (i) ustalona należycie przez zamawiającego szacunkowa wartość zamówienia, powiększona o VAT; (ii) średnia arytmetyczna cen wszystkich ofert złożonych przez wykonawców. Wskazać należy, że...

 • KIO 1998/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... publicznego pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Miasta w C. Rynek 1 do wymagań p.poż.”. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia jest niższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...zaniechania odrzucenia oferty jako zawierającej rażąco niską cenę do całości przedmiotu zamówienia, Izba uznała je za bezzasadne. Podnieść bowiem należy, iż wartość szacunkowa zamówienia, ustalona przez zamawiającego wynosiła: 20 475 000,00 zł. Cena oferty...

 • KIO 2035/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... o zamówieniu zostało opublikowane 14 lutego 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 031-056023. Wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. I Zarzuty...

 • KIO 2016/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...to cena oferty. Przy dopisku wskazano natomiast wprost, iż jest to wartość samego opustu. Tym samym odwołujący wskazał cenę oferty w sposób jednoznaczny ... o udzielenie zamówienia publicznego ustawodawca zdefiniował cenę jako wartość wyrażoną w jednostkach...

 • KIO 2043/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... z nich. Uwzględniając okres świadczenia usług serwisowych w przedmiotowym postępowaniu (36 miesięcy) i znaczną wartość zamówienia, obligującą zamawiającego do publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zasadnym jest wniosek, iż zakup...

 • KIO 2025/17

  Orzeczenia KIO, 11-10-2017

  ...sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 9 w R.”. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie... mające na celu uzyskanie wyższej ceny za realizację zamówienia publicznego. Porozumienie to polegać miało na tym, że...

 • KIO 2032/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... jest wydatkowanie dodatkowych funduszy. Zamawiający ma możliwość dokonania oceny, z jakich powodów wartość, jaka została przewidziana na realizację zamówienia, jest niewystarczająca. Zamawiający ma także możliwość rewizji swoich przedsięwzięć, ewentualnie...

 • KIO 2006/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...lub „Pzp" na „Dostawę urządzeń systemu konferencyjnego dla sal posiedzeń komisji sejmowych” nr referencyjny BIT/3021-27/17(MNM). Szacunkowa wartość zamówienia jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... tym, że nie wskazano na żadną określoną wartość przedmiotowej informacji oraz, odwołując się do szeregu ...opozycji stron, dopuszczono - po stronie Zamawiającego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia P. R. – B. „T.” Sp. z o. o., (…) ...

 • KIO 2005/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ..., co następuje: Zgodnie z pkt III.4. siwz, zawierającym opis przedmiotu zamówienia m.in. dla części 1, do oferty należało dołączyć kosztorys ofertowy uproszczony, którego wartość będzie zgodna z ceną podaną w ofercie i odpowiednim zakresem robót podanych w...

 • KIO 2033/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...oznacza, że takie będzie zużycie argonu podczas analizy. Wykonawca przyjął wartość uśrednioną na poziomie 13,5 l/min, która może być mniejsza... publicznych obowiązujące w dacie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, (tekst jednolity Dz. U. z 2015 ...

 • KIO 2028/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Warszawa, znak sprawy GDDKiA.O.WA.D-3.241.29.2017, zwane dalej: „Postępowaniem”. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu...

 • KIO 2003/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...Zamawiający rozumie 1 umowę/pojedyncze, odrębne zobowiązanie; - zamówienie polegało/polega na eksploatacji systemu/ów cieplnego/ych; - wartość zamówienia w okresie maksymalnie 12–tu nieprzerwanie następujących po sobie miesięcy wyniosła co najmniej 450 000...

 • KIO 2004/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... pn. „Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na Narodowym Stadionie Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni". Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż kwoty wskazane w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp...

 • KIO 2002/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  .... Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 12 kwietnia 2017 r. pod numerem 2017/S 072-136699. Wartość zamówienia jest większa niż kwota wskazana w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 25 września...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij