• C-187/16

  Orzeczenia ETS, 20-03-2018

  ... publikowania i drukowania – wykonywane na podstawie wynagrodzenia lub umowy. Po drugie, strony zgadzają się, że szacunkowa wartość zamówienia przekracza progi stosowania wskazane w tych dyrektyw. 71      Na podstawie art. 8 dyrektywy 92/50 w związku z jej...

 • T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  ...Decyzją z dnia 3 lutego 2015 r. dyrekcja urzędu morskiego udzieliła zamówienia na pierwszą część przetargu spółce Fred Olsen, a na drugą ... art. 107 ust. 1 TFUE miała czysto deklaratywną wartość i była ponadto spójna z wcześniejszym orzecznictwem, zgodnie...

 • C-127/16 P

  Orzeczenia ETS, 07-03-2018

  ...s. 1), prawo Unii zezwala na udzielenie zamówienia podmiotowi gospodarczemu bez ogłoszenia i bez wcześniejszego zaproszenia... czwarte, wnosząca odwołanie uważa, że dodatnia lub ujemna wartość ceny rynkowej nie miałaby żadnego wpływu na realizację celu ...

 • T-316/15

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ... tym wyznaczonego beneficjenta, z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Polsce. Rzeczpospolita Polska odpowiedziała pismem z...mógł być współfinansowany przez fundusze, a mianowicie finansowa wartość bieżąca netto inwestycji bez wkładu z funduszy (...

 • C-9/17

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ... wartości osób, którym powierzono jego wykonanie, na którą to wartość składają się ich doświadczenie zawodowe i wykształcenie, zwłaszcza gdy świadczenie stanowiące przedmiot zamówienia ma charakter umysłowy i dotyczy usług szkoleniowych i doradczych. 39...

 • C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  ... 46). 23      W niniejszej sprawie spór w postępowaniu głównym dotyczy zamówienia publicznego na usługi ubezpieczenia, w którym nie zostało wskazane, iż jego wartość osiągnie próg ustalony przez dyrektywę 2004/18. Należy jednak przypomnieć, że udzielanie...

 • KIO 59/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... (wyrok KIO - KIO/UZP 1227/08). 6. Nie jest znana szacunkowa wartość zamówienia w zakresie usługi utrzymania lokomotyw. Zamawiający podał jedynie łączną szacunkową wartość zamówienia, obejmującą dostawę pojazdów wraz z utrzymaniem. Wynosi ona 333 025 000...

 • KIO 68/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... marży, know-how wykonawcy, kosztach dostawy 23 elementów przedmiotu zamówienia oraz wysokości ponoszonych kosztów i uzyskiwanych rabatów. Są to więc informacje posiadające wartość gospodarczą dla wykonawcy. Skład orzekający podziela ocenę zamawiającego...

 • KIO 69/18, KIO 89/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ..., kolejowych, autobusowych i promowych na międzynarodowych przewozach pasażerskich". Znak sprawy: ZP.U.LW.22.17. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp...

 • KIO 83/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... nie dotyczy płatności przejściowych za Dokumenty Wykonawcy. Istotny jest również fakt, że wartość zamówienia przekracza kwotę 1 mld zł, a przewidywany maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 51 miesięcy, w tym okres 8 miesięcy dotyczy złożenia do...

 • KIO 86/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Dialog konkurencyjny jest postępowaniem...

 • KIO 90/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... usług utrzymania oraz małego rozwoju dla systemu Siebel”, (numer postępowania ZP/EITE/02/DA/2017), zwane dalej: „Postępowaniem”. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art...

 • KIO 84/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w zakresie części XV zamówienia. Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 15 000,00 zł. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo – Miękowo, zwane dalej: „Postępowaniem”. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o...

 • KIO 78/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 13 października 2017 r. za numerem 2017/S 197-405732. Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem były dostawy, była wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art...

 • KIO 63/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13 października 2017 roku pod numerem 2017/S 197-404555. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W przedmiotowym...

 • KIO 45/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.; dalej „Ustawa Pzp”). Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. W punkcie 19 Tomu I SIWZ – Instrukcja...

 • KIO 76/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ... 25 października 2017 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2017/S_205 pod poz. 423314. Wartość przedmiotowego zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 19 stycznia...

 • KIO 54/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ... w celu zawarcia umowy ramowej pod nazwą „Dostawa samochodów sanitarnych 1-noszowych", Nr postepowania: WOFiTM/19/2017/PN. Szacunkowa wartość zamówienia jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp...

 • KIO 75/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... określonej słownie jest niezgodne z ustawą, gdyż cena to wartość inaczej liczba jednostek określana za pomocą cyfr. Jest to...1 lub przyjęcia złożonej w trybie pkt IX specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacji co do omyłki w ofercie; W dniu 18.01....

 • KIO 82/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ...Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z póź. zm.). (…) Sekcja II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): poniżej kwoty wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Sekcja II.9...

 • KIO 49/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 27 października 2017 r. za numerem 2017/S 207-427414. Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem były dostawy, była wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art...

 • KIO 2748/17, KIO 2018/17, KIO 24/17

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ...w formularzach ofertowych ceny brutto za wykonanie całości zamówienia. Do ofert swych załączyli wypełnione tabele kosztów. W tabelach tych w pozycji IV.6P „instalacja gazów medycznych” podali wartość prac netto i brutto. Porównanie tych wartości prowadziło...

 • KIO 65/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... 4 Pzp - Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 26 ust. 1. Pzp - Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa wykonawcę, którego...

 • KIO 67/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... zł brutto, zaś cena zaoferowana przez Odwołującego była na kwotę: 1 245 070,00 zł brutto. Zauważył również, że Zamawiający wartość przedmiotu zamówienia ustalił na poziomie: 1 109 866,68 zł. Odwołujący wskazał również, że pismem z dnia 11 grudnia 2017 r...

 • KIO 26/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ...może otrzymać do 50 pkt. (OToferta). Wartość w tym podkryterium zostanie obliczona na podstawie ...rozumieniu takim jak zaprezentował go na rozprawie nie uniemożliwia wykonania zamówienia. Mając na uwadze powyższe Izba uwzględniła odwołanie w oparciu...

 • KIO 31/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ...t.j. z 2017 r., poz. 1579) (zwanej dalej również „ustawą Pzp”), postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Zakup komputerów stacjonarnych". Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Wykonawca...

 • KIO 13/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ...wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia...

 • KIO 44/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19 października 2017 r. pod numerem 2017/S 201-413825. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij