• XVII AmA 25/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-10-2018

  ... Oferta (...) uzyskała 3 pozycję, a oferta (...) pozycję 5. Przedstawione przez obu przedsiębiorców dokumenty dotyczące ubezpieczenia wadium pochodziły z tej samej daty. Oferta (...) miała wadę dotycząca nie wykazania posiadania doświadczenia. Tej wady nie...

 • KIO 2018/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz Sygn. akt KIO 2018/18 10 z odsetkami, jeżeli ...;  art. 46 ust. 4a, zgodnie z którym Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa...

 • KIO 2009/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... wskazuje również na brak potwierdzenia i udowodnienia przez Odwołującego zarzucanych naruszeń. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Pzp „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z...

 • KIO 1961/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... nawet przyjmując, iż wykluczenie ELIT przez Zamawiającego było prawidłowe, w piśmie z 20 września 2018 roku KOWR wskazał, że zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 4a Pzp, tj. z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdyż nie złożył...

 • KIO 1889/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...-2.7. żądań (m.in. w zakresie ponownego ustalenia poszczególnych kryteriów oceny ofert i ich wagi oraz terminu wpłaty wadium); 3. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z: 3.1. dokumentów przedstawionych w treści uzasadnienia i załączonych do odwołania; 3.2...

 • KIO 1894/18

  Orzeczenia KIO, 05-10-2018

  ... ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Abplanalp, który nie wyraził zgody na przedłużenie terminu ważności wadium. 4 6) art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp przez zaniechanie jego zastosowania wobec wykonawcy Abplanalp, który w...

 • XII K 76/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 03-10-2018

  ... anulowane. Kolejną inwestycją zaproponowaną przez R. P. (1) P. K. (1) był udział w przetargu, do którego niezbędne było wpłacenie wadium w wysokości 100.000 zł. Z tego względu, dysponując jedynie kwotą 60.000 zł, R. P. (1) skontaktował się z...

 • KIO 1870/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ... upływie terminu składania ofert, który upływał w dniu 16 sierpnia 2018r. o godz. 9:30. Tym samym przystępujący wniósł wadium w sposób nieprawidłowy, a jego ofertę należy odrzucić. W związku z uwzględnieniem zarzutów w części zamawiający wniósł o umorzenie...

 • KIO 1921/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... zaspokojenia się z przedmiotowej gwarancji ubezpieczeniowej, co powoduje, że oferta Wykonawcy nie jest zabezpieczona wadium i tym samym podlega odrzuceniu. W ocenie Odwołującego przywoływana nieprawidłowość nie rodzi żadnych negatywnych skutków...

 • KIO 1864/18

  Orzeczenia KIO, 27-09-2018

  ...2017r. Zamawiający wezwał wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą oraz wadium. MGGP pismem z dnia 09.10.2017 przedłużył termin ...ofertą na okres 60 dni oraz przedłożył ubezpieczeniową gwarancję zapłaty wadium (dowód: oferta MGGP S.A. - w aktach ...

 • KIO 1815/18

  Orzeczenia KIO, 24-09-2018

  ...i niezakończonych przed wejściem w życie ustawy zmieniającej (art. 16 ust. 1 ustawy zmieniającej z dnia 22 czerwca 2016 r.). Wadium w formie niepieniężnej w niniejszym postępowaniu winno być w ocenie Odwołującego zgodne z treścią pkt 18.4 lit. d) Rozdziału...

 • KIO 1788/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  ... określonej części (art. 93 ust. 2 Pzp) czy też wykluczenia wykonawcy tylko w niektórych częściach zamówienia – jeżeli wykonawca nie wniesie wadium w jednej z części, to podlega wykluczeniu właśnie w tej części (art. 45 ust. 5 w zw. z art. 89...

 • KIO 1761/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  ....A., powołanie biegłego, wezwanie KBU Sp. z o.o. do wyjaśnień i wezwanie do przedłużenia związania ofertami i wadium, zatem mógł się domyślić, że Zamawiający nie zamierzał unieważnić postępowania. III Stanowisko przystępującego KBU Sp. z o.o. Przystępujący...

 • KIO 1782/18

  Orzeczenia KIO, 20-09-2018

  ...udzielił poręczenia niezgodnie z art. 4 ust. 1b ustawy o utworzeniu PARP, w konsekwencji czego powyższe nie stanowi skutecznego udzielania wadium przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu PARP. Powyższe twierdzenia nie zostały...

 • KIO 1838/18

  Orzeczenia KIO, 20-09-2018

  ... 2018 r. do dnia 24 października 2018 r. W ocenie Zamawiającego stan taki jest sprzeczny z postanowieniami SIWZ przewidującymi, iż wadium powinno zostać złożone na cały okres związania Wykonawcy ofertą, a więc na okres 60 dni liczony od dnia 28 sierpnia...

 • I ACa 470/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-09-2018

  ... § 2 k.c., bowiem ustają w tym terminie skutki czynności prawnej dokonanej przez gwaranta, polegającej na udzieleniu gwarancji zapłaty wadium. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, ze termin określony w gwarancji upływa w dzień ustawowo wolny od pracy. Można...

 • KIO 1665/18, KIO 1675/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... 1a i 1b ppkt 1 – polegający na zaniechaniu zatrzymania wadium wykonawcy Zakład Transportu Sygn. akt: KIO 1665/18 KIO 1675/18 7... jak Zamawiający wskazał w odpowiedzi na odwołanie, że zatrzymał wadium wniesione przez Wykonawcę Białowąsa. {ad pkt 10. listy ...

 • KIO 1738/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ...oferty odwołującego przy błędnym przyjęciu, że wadium złożone przez odwołującego zostało wniesione nieprawidłowo ze...podczas gdy wskazane uchybienie nie stanowi o nieprawidłowości wniesienia wadium, lecz podlega usunięciu w drodze wykładni oświadczenia woli;...

 • KIO 1651/18, KIO 1662/18

  Orzeczenia KIO, 05-09-2018

  ... o wyrażenie przez Odwołujących zgody na przedłużenie ważności ich oferty złożonej w postępowaniu oraz na przedłużenie okresu ważności wadium wniesionego w niniejszym postępowaniu, o okres 60 dni. Odwołujący wyrazili wymagane zgody w piśmie z 01.08.2018...

 • KIO 1717/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... z siedzibą w Rudzie Śląskiej – dalej odwołującego, i o odrzuceniu jego oferty, a także o zatrzymaniu wadium wniesionego przez odwołującego. W dniu 24 sierpnia 2018r. odwołujący wniósł odwołanie. Odwołanie zostało podpisane przez pełnomocnika działającego...

 • KIO 1674/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ... a) przedmiotowej gwarancji referuje do okoliczności wskazanych w przepisie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, zgodnie z którym: zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z...

 • KIO 1640/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ... z dnia 17 lipca 2018 r. został wezwany na podstawie art. 184 ustawy Pzp do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Następnie pismem z dnia 3 sierpnia 2018 r. został...

 • KIO 1604/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... ust. 3 uPZP poprzez unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Art. 46 ust. 5 pkt 1 uPZP poprzez zatrzymanie wadium LSI Software S.A. 3. Art. 94 ust. 1 i 2 uPZP poprzez niezawarcie przez Zamawiającego umowy w sprawie udzielenia...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...) udzieleniu przez gminny RIPOK (Inneko sp. z o.o.) wsparcia finansowego spółce Laguna sp. z o.o. w postaci wpłacenia wadium w kwocie 150.000,00 złotych, inni przedsiębiorcy muszą ponieść ten koszt złożenia oferty we własnym zakresie oraz uwzględnić go...

 • KIO 1584/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... to: 1) Skan części jawnej Oferty, 2) Uzupełnienie Oferty, 3) Potwierdzenie wniesienia wadium, 4) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej, 14 5) Zmiana formy wadium, 6) Wezwanie do wyjaśnienia ceny, 7) Potwierdzenie złożenia wyjaśnień w terminie — treść...

 • KIO 1577/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ... wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu; • zgodnie z treścią art. 46 ust. 4a — Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a z...

 • KIO 1573/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... że zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 7b p.z.p., który stanowi, że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, nie znajduje uzasadnionych podstaw i jako taki został przez Izbę oddalony. ...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. W pkt 7 zawarto zapis, iż oferta wykonawcy, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium w wymaganej formie, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. Zgodnie z pkt 10 rozdziału...

 • KIO 1622/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... ust. 1 pkt 7b) PZP poprzez zaniechanie odrzucenia oferty BEZPIECZNE.IT pomimo, iż wykonawca ten nie wniósł w sposób prawidłowy wadium przed upływem terminu składania ofert; 2) art. 89 ust. 1 pkt 7b) PZP w zw. z art. 85 ust. 4...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... ust. pkt 7b Prawa zamówień publicznych, Odwołujący podnosił, że jak wynika z treści oferty wykonawcy, wymagane w postępowaniu wadium w kwocie 450 000 zł zostało wniesione w formie gwarancji bankowej wadialnej wystawionej przez MBank, gwarancja bankowa nr...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij