• KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...) udzieleniu przez gminny RIPOK (Inneko sp. z o.o.) wsparcia finansowego spółce Laguna sp. z o.o. w postaci wpłacenia wadium w kwocie 150.000,00 złotych, inni przedsiębiorcy muszą ponieść ten koszt złożenia oferty we własnym zakresie oraz uwzględnić go...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. W pkt 7 zawarto zapis, iż oferta wykonawcy, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium w wymaganej formie, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. Zgodnie z pkt 10 rozdziału...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... ust. pkt 7b Prawa zamówień publicznych, Odwołujący podnosił, że jak wynika z treści oferty wykonawcy, wymagane w postępowaniu wadium w kwocie 450 000 zł zostało wniesione w formie gwarancji bankowej wadialnej wystawionej przez MBank, gwarancja bankowa nr...

 • KIO 1483/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...), a nadto narażać wykonawców na dodatkowe koszty (dłuższe postępowanie to konieczność ponoszenia kosztów związanych z przedłużeniem ważności wadium). Oznaczałoby nadmierny formalizm tego postępowania, który przepis art. 27 ust. 1 p.z.p. ma ograniczać...

 • KIO 1485/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... wyraził 10 wątpliwość czy, zamawiający w ogóle dysponuje oryginałem tego dokumentu, warunkującym skuteczność i prawidłowość złożenia wadium w postępowaniu przez przystępującego). Brak wymaganego oświadczenia zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy...

 • KIO 1476/18

  Orzeczenia KIO, 13-08-2018

  ... na zaistniały w sprawie stan faktyczny. Odwołujący podał, że w ramach procedury przetargowej, wykonawca złożył dokumentację i uiścił wadium w kwocie 10 000 zł. Zamawiający stwierdził braki w dokumentacji przedłożonej przez Odwołującego i pismem z dnia 18...

 • KIO 1403/18

  Orzeczenia KIO, 03-08-2018

  ..., Oświadczenia wymienione w punkcie 1 – 4 Część III. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW specyfikacji (zał. nr 3), Pełnomocnictwo, Dowód wniesienia wadium. Załącznik nr 12 składał się z wielu tabel, w tym z tabeli 11 dotyczącej wymagań techniczno- użytkowych myjni...

 • KIO 1417/18

  Orzeczenia KIO, 02-08-2018

  ... Warszawa S.A. (lider Konsorcjum) wygasła wobec nie przedłużenia terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem ważności wadium lub wniesieniem nowego wadium, wobec czego nie jest możliwy wybór oferty, która wykonawca nie jest związany. Izba zważyła co...

 • KIO 1414/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... pkt 9.4.2. SIWZ, wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia pod rygorem wykluczenia z postępowania i utraty wadium. W odpowiedzi na powyższe wezwanie Odwołujący pismem z dnia 06.07.2018 r. wskazał w odpowiedzi na pismo z dnia...

 • KIO 1389/18

  Orzeczenia KIO, 25-07-2018

  ... sekcji części IV. 2 Ponadto, oprócz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: a) dowód wniesienia wadium. b) ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT) (wzór - zał. A) wraz z Formularzem Cenowym...

 • KIO 1365/18

  Orzeczenia KIO, 25-07-2018

  ... tak rażąco krótkiego terminu na wykonanie zamówienia, będzie miał do wyboru: 1) odmowę podpisania umowy i utratę wadium 2) podpisanie umowy i przyjęcie na siebie odpowiedzialności za niewykonanie zamówienia w terminie. Odwołujący nadto zwrócił uwagę, że...

 • KIO 1282/18, KIO 1318/18, KIO 1321/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  .... 6 ustawy Pzp. Odwołujący AVR wskazał, że Planeta Sp. z o.o. do swojej oferty załączyła oryginał gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr 02GG37/0092/18/0040 z dnia 17 kwietnia 2018 r. oraz aneks nr 1 do tej gwarancji ubezpieczeniowej z dnia 16 maja...

 • KIO 1381/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ... dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 3) dowód wniesienia wadium - gwarancja ubezpieczeniowa 18. Oferta została złożona na 12 kolejno ponumerowanych stronach.” Ponadto na tej...

 • KIO 1353/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ...wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu przelewem na rachunek bankowy zamawiającego - przed upływem terminu składania ofert wadium winno znajdować się na rachunku bankowym inwestora: BZ WBK S.A 3 0/ Białystok Nr konta: 78 1 500 1344...

 • KIO 1274/18

  Orzeczenia KIO, 16-07-2018

  ... wpływu treść wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2018 r., sygn. akt IV CSK 86/17 bowiem gwarancja zapłaty wadium wystawiona została po dniu, w którym członek konsorcjum udzielił pełnomocnictwa na rzecz lidera. Brak jest zatem jakichkolwiek podstaw do...

 • KIO 1279/18

  Orzeczenia KIO, 13-07-2018

  ... w sposób inny niż wynikający z ustalenia warunków ofert (np. spowodowanie odrzucenia oferty wskutek nieuzupełnienia dokumentów, wadium itp.); 5) składanie ofert wyłącznie w celu wypełnienia formalnego wymogu odpowiedniej liczby ofert niezbędnej do uznania...

 • XVII AmA 24/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-07-2018

  ...wysokości 1.400 zł na część pierwszą zamówienia i w wysokości 10.000 zł na część drugą zamówienia, a łączne wadium, jakie powinien wnieść wykonawca składający ofertę na obydwie części zamówienia wynosiło 11 400 zł. Ustalonym kryterium oceny ofert była cena...

 • KIO 1273/18

  Orzeczenia KIO, 12-07-2018

  ...oraz art. 115 k.c. w związku z art. 14 ust. 1 ustawy Pzp poprzez uznanie przez Zamawiającego, iż wadium zostało złożone w sposób nieprawidłowy i w konsekwencji uznaniu, że oferta Odwołującego podlega odrzuceniu na podstawie przepisów ustawy Pzp. Odwołujący...

 • KIO 1209/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ... przez czas wskazany w SIWZ tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości 2000 zł w formie pieniądza.”. Zamawiający załącznik nr 6 do SIWZ udostępnił na stronie internetowej w formie do...

 • KIO 1232/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ... jako Lider Konsorcjum składało ofertę zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym w dniu 16 maja 2018 roku i wpłacało wadium, a także przedłożyło wypełniony dokument Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) stanowiący zał. nr 2...

 • KIO 1233/18

  Orzeczenia KIO, 06-07-2018

  ... wykonawców w trybie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp do przedłużenia terminu związania ofertą oraz przedłużenia ważności wadium, Zamawiający nie wykonał ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów ustawy Pzp. Niewątpliwie Odwołujący posiada interes w...

 • KIO 1250/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  ... nieuczciwej konkurencji, 2.2. powinna zostać odrzucona z uwagi na fakt, że Konsorcjum nie wniosło wadium lub wniosło wadium w sposób nieprawidłowy. Odwołujący zarzucił zamawiającemu w pkt. 1 – 4 odwołania naruszenie następujących przepisów ustawy...

 • KIO 1228/18, KIO 1229/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  ... składania ofert. Zamawiający nie wymagał składania do oferty oświadczeń o terminie związania ofertą. Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium. Z załącznika nr 6 opisującego parametry wymagane oferowanych urządzeń wynika, że w pkt 21. Zamawiający określił...

 • KIO 1267/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  ...na ponowne przedłużenie terminu związania ofertą, w którym zawarty został również wniosek o zwrot wniesionego przez wykonawcę wadium. 12 W dniu 20 czerwca 2018 r. zamawiający zawiadomił o wyborze oferty przystępującego jako najkorzystniejszej. Izba zważyła...

 • KIO 1236/18

  Orzeczenia KIO, 04-07-2018

  ... II. Zaskarżonym działaniom i zaniechaniom odwołujący zarzucił naruszenie: 1. art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp przez błędne przyjęcie, że wadium zostało wniesione przez Odwołującego w sposób nieprawidłowy, 2. art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp przez błędne uznanie, że nie...

 • I AGa 102/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-07-2018

  ...cena ofertowa wynosiła 10 427 576,13 zł. Powód wraz z ofertą złożył wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej (...) (...) z 15.1.2016 r. od (...)... 46 ust. 5 pkt 1 PZP zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została...

 • KIO 1148/18

  Orzeczenia KIO, 27-06-2018

  ... zarejestrowane pod numerem 4056/18, w którym przedłuża termin związania ofertą i wadium o 30 dni – do dnia 15 czerwca 2018 r. Podniósł, ... nr 1 z dnia 14 maja 2018 r. do Gwarancji zapłaty wadium 998-A-757093 z dnia 13 kwietnia 2018 r. W aneksie wskazano: „...

 • KIO 1075/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... publicznego, które ma znaczenie nie tylko dla samej procedury zamówieniowej (sposób ogłoszenia, wymagania podmiotowe, wadium itd.) ale również wymaga od Zamawiającego podejmowania decyzji w zakresie zabezpieczenia wymaganych środków finansowych na...

 • KIO 1150/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... ofert. 2. Wymogi formalne: 2.1 Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a) dowód wniesienia wadium; b) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności...

 • KIO 1182/18

  Orzeczenia KIO, 20-06-2018

  ...M. S., w zakresie zadania 17 postępowania, z powodu niezgodności oferty z prawem, pomimo iż wykonawca nie wniósł wadium, tj. przedstawił gwarancję ubezpieczeniową wyłącznie dla partnera konsorcjum nieumocowanego do występowania w imieniu konsorcjum, 2) art...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij