• KIO 2591/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... treści) - tyle, że nie może ona być zbyt daleko idąca." Dla ważności gwarancji istotne jest faktyczne zabezpieczenie możliwości zatrzymania wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy a nie jej literalna treść Ustawa nie statuuje żadnych...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... art. 25 ust. 1. Ponadto na wstępie dokumentu znajduje się odniesienie do pkt. 8 SIWZ, w którym to przesłanki zatrzymania wadium określone w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 zostały przytoczone w całości. Powyższe, zdaniem zamawiającego powoduje, iż w...

 • KIO 2585/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... tj. przed złożeniem oferty, - zostało wniesione w wymaganej kwocie. Spór w sprawie sprowadzał się do twierdzenia przez odwołującego, że wadium wpłacone w taki sposób nie zostało skutecznie wniesione. Należy przy tym zauważyć, że zgodnie z art. 45 ust. 6 p...

 • KIO 2584/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ...z art. 45 ust. 3 ustawy Pzp byłaby nie do pochodzenia z literalnym brzemieniem ww. przepisu, który stanowi o wniesieniu wadium, a nie jego wpłaceniu. Podał nadto, że „wystąpił również jako oferent” w przetargu na dostawę przetworów warzywnych kwaszonych do...

 • KIO 2523/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... - zespołów ludzi o odpowiednich kwalifikacjach wymaganych dla spełnienia warunku udziału i realizacji licencji, kosztów utrzymania wadium i innych. Nie jest zatem uzasadnione, by Zamawiający w dowolny sposób interpretował zaistniałe zdarzenia, i dopiero...

 • KIO 2612/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... polegająca na odrzuceniu oferty Odwołującego w w/w przetargu jest niezgodna z przepisami ustawy, albowiem brak było podstaw do uznania, iż wadium zostało opłacone w sposób nieprawidłowy. Nadto, Odwołujący wskazuje, iż zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy...

 • KIO 2558/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... czuli się tą ofertą związani. Co więcej, przez cały ten okres, na koncie Zamawiającego było przechowywane wadium. Ciągłość wadium, brak jego zwrotu przez Zamawiającego oraz brak wniosku Wykonawcy o jego zwrot, jednoznacznie sugeruje, iż Zamawiający...

 • KIO 2479/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... jest taka, że z uwagi na upływ terminu związania ofertą wykonawca nie ma już obowiązku zawarcia umowy pod rygorem utraty wadium. Stanowisko powyższe podziela także orzecznictwo Izby i sądów okręgowych (tak wyrok KIO z dnia 31 października 2017 r., sygn...

 • KIO 2503/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  .... 4a i 5 ustawy Pzp i stwierdził, że złożone wadium w formie gwarancji bankowej zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, bowiem... zobowiązania wystawcy gwarancji do zapłaty równowartości wadium za działania lub zaniechania TRACTEBEL w przypadkach...

 • KIO 2485/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ... ważności gwarancji rozumie się okres czasu w którym zaistniał którykolwiek z przypadków, o których mowa w ust. 1, skutkujących zatrzymaniem wadium. 4. Zapłata przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group kwoty , o której mowa w ust. 1, nastąpi w termnie...

 • KIO 2454/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ... będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. c) dowód wpłaty wadium, oraz - o ile dotyczy: d) pełnomocnictwo, e) zobowiązanie podmiotu trzeciego W pkt 4 formularza ofertowego...

 • KIO 2466/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ....w.z., zamawiający żądał od wykonawców zabezpieczenia w postaci wadium w wysokości 150.000,00 zł, z czego na zadanie... 2017 roku. 5 Złożone przez odwołującego gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty wadium Nr 998-A 723685 z dnia 20 października 2017 r. na...

 • KIO 2401/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  .... Odwołujący złożył prawidłową ofertę pod względem formalnym oraz, spełniającą wymagania stawiane przez zamawiającego i zabezpieczoną wadium, to w takiej sytuacji oferta odwołującego powinna zostać wybrana, jako najkorzystniejsza. Zaniechanie wyboru oferty...

 • KIO 2464/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... tego podmiotu pod treścią, a w prawym dolnym rogu znak graficzny „A Ru”; – str. 11 – potwierdzenie przelewu kwoty wadium – informacja, że jest to dokument wygenerowany elektronicznie niewymagający podpisu, a w prawym dolnym rogu znak graficzny „A Ru...

 • KIO 2437/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przewidział możliwość wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej (patrz pkt V.5 SIWZ). Zgodnie z art. 81 ust. 1 Prawo bankowe gwarancją bankową...

 • KIO 2271/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ...Zamawiający wezwał Konsorcjum Z do przedłużenia terminu związania ofertą do 22 grudnia 2017 r. wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z dokumentem potwierdzającym wniesienie...

 • KIO 2404/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...- z dnia 9.11. 2017 r. B./BU)/2017/11/40 wykonawca ten poinformował, że „wyraża zgodę na przedłużenie terminu ważności wadium oraz wyraża zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 60 dni". Podkreślił, że po dniu 30/10/2017 nie był uprawniony...

 • KIO 2429/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... sądem właściwym dla gwaranta, a nie dla Zamawiającego. W ocenie Odwołującego dowodzi to faktu, że Przystępujący wniósł wadium w sposób nieprawidłowy, a okoliczność ta powinna stanowić dla Zamawiającego 5 podstawę do odrzucenia oferty tego wykonawcy na...

 • KIO 2313/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ..., o której mowa w pkt 1 1.2., nie powoduje utraty wadium. 25 5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ... 2017r. zakład ubezpieczeń wystawił aneks nr 1 do ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium zmieniając okres ważności gwarancji z „19.09.2017 do 19.10....

 • KIO 2355/17

  Orzeczenia KIO, 20-11-2017

  ...wykluczenie z udziału w postępowaniu wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania...nie ma już obowiązku zawarcia umowy pod rygorem utraty wadium. W tym miejscu przywołać należy także orzeczenie Sądu ...

 • KIO 2218/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... dokumentu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p., uniemożliwiające dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej skutkować winno zatrzymaniem wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy P.z.p. Być może z tych względów zamawiający wolał nie dostrzegać...

 • KIO 2278/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ....00 - 15.00. Wskazując na powyższe, Odwołujący wnosił o uwzględnienie zarzutu zaniechania odrzucenia oferty Przystępującego z powodu nieprawidłowego wniesienia wadium to jest naruszenia przepisów art. 7 ust. 1 oraz art. 89 ust. 7 b Pzp, a co za tym idzie...

 • KIO 2244/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ...zamówienia na części i w konsekwencji dopuszczenia składania ofert częściowych zamawiający określa osobno dla każdej części chociażby kwotę wadium (arg. z art. 45 ust. 5 ustawy Pzp), warunki udziału w postępowaniu, inny może być również zakres przedmiotowy...

 • KIO 2196/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  .... 4a Pzp, wprowadzony właśnie w celu zapobiegania zjawisku „ustępowania miejsca” droższemu wykonawcy, stanowi przecież wyraźnie, że zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i...

 • KIO 2213/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... i złożył je Zamawiającemu, czym zabezpieczył się przed utratą wadium w trybie art. 46 ust. 4a. Potwierdził prawidłowo spełnienie...takie przedłużenie terminu związania ofertą, które nie wiąże się z zatrzymaniem wadium (art. 85 ust. 2 i 3 ustawy). W tym ...

 • KIO 2215/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ... związania ofertą (co winno nastąpić łącznie z przedłużeniem wadium - art 85 ust 4 ustawy Pzp), na ...iż dwóch wykonawców nie wyraziło zgody na przedłużenie ofert związanego z zapewnieniem wadium). Innymi słowy nawet gdyby to konsorcjum P. E. było wezwane do...

 • KIO 2165/17

  Orzeczenia KIO, 06-11-2017

  ....06.2017 r. III CZP 247/17 Zamawiający zatrzymał wadium. W oparciu o powyższe stanowisko Zamawiającego wniósł o ...46 ust. 4 a ustawy Pzp zgodnie z którym: „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym ...

 • KIO 2156/17, KIO 2176/17

  Orzeczenia KIO, 03-11-2017

  ... Kancelaria S. wskazała, że koszt jej polisy przez cały okres zamówienia wyniesie kwotę 2.580,60 zł miesięcznie. Koszt wadium stanowi dla Kancelarii S. kwotę 1.300,00 zł, zaś koszt zabezpieczenia należytego wykonania umowy 194,17 zł miesięcznie. Kancelaria...

 • KIO 2206/17

  Orzeczenia KIO, 03-11-2017

  ...;  art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp poprzez bezpodstawne odrzucenie oferty Odwołującego, mimo tego że wadium zostało wniesione w sposób prawidłowy i zabezpiecza ofertę Odwołującego w Postępowaniu. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości oraz...

 • KIO 2167/17, KIO 2169/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... ww. pełnomocnictwa, zamawiający odrzuci ofertę takiego wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy ; 2) Jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy zamawiający odrzuci ofertę na podstawie 89 ust.7 pkt 7b. 3...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij