• KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... o.o. i G. G.. W § 5 tej umowy wskazano, że Safe przyjmuje na siebie obowiązek wniesienia w całości wadium wymaganego w postępowaniu o 21 udzielenie zamówienia bądź odpowiedniej gwarancji bankowej / ubezpieczeniowej zgodnie z zapisami SIWZ. W załączniku nr...

 • KIO 213/18, KIO 217/18, KIO 223/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ... postępowania). Odwołanie się do tej daty w żadnej mierze nie czyni gwarancji wadliwą i nie powoduje ryzyka niemożliwości wyegzekwowania wadium, a tylko w takim przypadku istniałaby przesłanka do odrzucenia oferty na podstawie art. art. 89 ust. 1 pkt 7b...

 • KIO 188/18, KIO 201/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ... części V zamówienia, pomimo, że wykonawca ten nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, Sygn. akt KIO 201/18 ... III z uwagi na brak wniesienia przez wykonawcę składającego ofertę wadium. Zarzut Odwołującego opiera się na błędnym przyjęciu, że w...

 • KIO 176/18

  Orzeczenia KIO, 13-02-2018

  ... ref.: 4/2017), ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 5 kwietnia 2017 r., Nr 2017/S 067-126355, wobec czynności zatrzymania wadium Wykonawca M. Sp. z o.o. z/s w Radomiu wniósł w dniu 29 stycznia 2018 r. odwołanie do Prezesa Krajowej...

 • KIO 190/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ... dniu 15.01.2018 r. (koniec terminu na złożenie przez wykonawców oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą i okresu ważności wadium) nie wpłynął żaden dokument, a nie tylko w okresie od 14:00 do 16:00. Z doświadczenia Izbie wiadomo, że...

 • KIO 153/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ...na powyższe Zamawiający wskazał, że 15 grudnia 2017 r. zwrócił się do Wykonawcy z wezwaniem o przedłużenie ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy o 60 dni tj. do dnia 23 lutego 2018...

 • KIO 156/18, KIO 157/18, KIO 158/18, KIO 159/18, KIO 160/18, KIO 161/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ... niezasadnego wykluczenia Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp W ocenie Izby Odwołujący skutecznie wniósł wadium w Postępowaniach, a co za tym idzie Zamawiający niesłusznie odrzucił oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt...

 • KIO 103/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ... 15.000,00 zł przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 04 stycznia 2018 r. do godziny 11.00. Wadium zostało wpłacone przez Odwołującego 4 stycznia 2018 r., przed terminem składania ofert, a pieniądze zostały przyjęte przez kasjerkę, co potwierdza...

 • KIO 74/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... K. A. w toku postępowania o udzielenie zamówienia oraz o zatrzymaniu wadium na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 3 p.z.p.,...1) i 3) ustawy Pzp, Zamawiający podtrzymuje swoją decyzję o zatrzymaniu wadium wraz z odsetkami, z uwagi na to, że Wykonawca w wyznaczonej...

 • KIO 63/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ...ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz o zatrzymaniu wpłaconego przez niego wadium w wysokości 20 000,00 zł w oparciu o przepis art. ...o których mowa w art. 25 ust. 1, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, chyba że Wykonawca udowodni, że brak złożenia ...

 • KIO 77/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ...oferty niepodlegającej odrzuceniu w sytuacji, gdy wniesione przez Odwołującego wadium w pieniądzu dla części 4, 5 i 6 zostało... istoty i celu zabezpieczenia Zamawiającego w postaci wadium, a Zamawiający bezpodstawnie odrzucił ofertę Odwołującego z...

 • KIO 2738/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... ponad 160 tysięcy złotych było zatem nielogiczne i niewiarygodne, mając też na uwadze, że Odwołujący nie chciał wpłacić dodatkowego wadium, by nie generować kosztów, zaś ryzykował ww. kwotę na zakup broni. 13 W toku rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą...

 • KIO 2739/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... Pzp. Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. Comtegra wraz z ofertą złożyła dokument potwierdzający wadium postaci gwarancji ubezpieczeniowej Interisk S.A. wystawioną na beneficjenta gwarancji „Komendę Główną Policji”. Zgodnie z art. 5 ust...

 • KIO 2716/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp Zgodnie z pkt 13 SIWZ zamawiający opisał zasady wnoszenia wadium: „1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), 2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia...

 • KIO 2666/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ...ceny zaoferowane przez poszczególnych wykonawców, Wykonawca E na wezwanie Zamawiającego nie przedłużył ważności swojej oferty i ważności wadium, na skutek czego jego oferta została odrzucona, 7. w treści zobowiązania do udostępnienia zasobów („Oświadczenie...

 • KIO 2686/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ...4 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty Odwołującego, mimo że wadium zostało wniesione prawidłowo i należycie zabezpiecza interesy Zamawiającego. ...czy innych opłatach. 3. Prawidłowo wniesione wadium W gwarancji ubezpieczeniowej wskazano jako wykonawców: CIPA...

 • KIO 2690/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ... roku, polegającej na wykluczeniu odwołującego z postępowania i uznaniu jego oferty za odrzuconą oraz uruchomieniu procedury zatrzymania wadium w postępowaniu, 2. dokonanie ponownej czynności badania i oceny ofert, 3. ewentualne skierowanie do odwołującego...

 • KIO 2649/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  ... wskazał, że bez znaczenia pozostaje w okolicznościach niniejszego postępowania fakt, że na skutek swoich działań wykonawca EIP utraci wadium w wysokości 100 000 zł. Jego zdaniem, korzyści płynące z takiej sytuacji rozpatrywać bowiem należy z punktu...

 • KIO 2647/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ..., dalej: „Konsorcjum”, w sytuacji, gdy nie wniosło ono skutecznie wadium, z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp,... treścią przepisu art. 89 ust. 1 pkt 7b fakt wniesienia wadium oraz jego poprawność była badana przez Zamawiającego na etapie 14 oceny ...

 • KIO 2591/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... treści) - tyle, że nie może ona być zbyt daleko idąca." Dla ważności gwarancji istotne jest faktyczne zabezpieczenie możliwości zatrzymania wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy a nie jej literalna treść Ustawa nie statuuje żadnych...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... art. 25 ust. 1. Ponadto na wstępie dokumentu znajduje się odniesienie do pkt. 8 SIWZ, w którym to przesłanki zatrzymania wadium określone w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 zostały przytoczone w całości. Powyższe, zdaniem zamawiającego powoduje, iż w...

 • KIO 2585/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... tj. przed złożeniem oferty, - zostało wniesione w wymaganej kwocie. Spór w sprawie sprowadzał się do twierdzenia przez odwołującego, że wadium wpłacone w taki sposób nie zostało skutecznie wniesione. Należy przy tym zauważyć, że zgodnie z art. 45 ust. 6 p...

 • KIO 2584/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ...z art. 45 ust. 3 ustawy Pzp byłaby nie do pochodzenia z literalnym brzemieniem ww. przepisu, który stanowi o wniesieniu wadium, a nie jego wpłaceniu. Podał nadto, że „wystąpił również jako oferent” w przetargu na dostawę przetworów warzywnych kwaszonych do...

 • KIO 2612/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... polegająca na odrzuceniu oferty Odwołującego w w/w przetargu jest niezgodna z przepisami ustawy, albowiem brak było podstaw do uznania, iż wadium zostało opłacone w sposób nieprawidłowy. Nadto, Odwołujący wskazuje, iż zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy...

 • KIO 2523/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... - zespołów ludzi o odpowiednich kwalifikacjach wymaganych dla spełnienia warunku udziału i realizacji licencji, kosztów utrzymania wadium i innych. Nie jest zatem uzasadnione, by Zamawiający w dowolny sposób interpretował zaistniałe zdarzenia, i dopiero...

 • KIO 2558/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... czuli się tą ofertą związani. Co więcej, przez cały ten okres, na koncie Zamawiającego było przechowywane wadium. Ciągłość wadium, brak jego zwrotu przez Zamawiającego oraz brak wniosku Wykonawcy o jego zwrot, jednoznacznie sugeruje, iż Zamawiający...

 • KIO 2479/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... jest taka, że z uwagi na upływ terminu związania ofertą wykonawca nie ma już obowiązku zawarcia umowy pod rygorem utraty wadium. Stanowisko powyższe podziela także orzecznictwo Izby i sądów okręgowych (tak wyrok KIO z dnia 31 października 2017 r., sygn...

 • KIO 2503/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  .... 4a i 5 ustawy Pzp i stwierdził, że złożone wadium w formie gwarancji bankowej zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, bowiem... zobowiązania wystawcy gwarancji do zapłaty równowartości wadium za działania lub zaniechania TRACTEBEL w przypadkach...

 • KIO 2485/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ... ważności gwarancji rozumie się okres czasu w którym zaistniał którykolwiek z przypadków, o których mowa w ust. 1, skutkujących zatrzymaniem wadium. 4. Zapłata przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group kwoty , o której mowa w ust. 1, nastąpi w termnie...

 • KIO 2454/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ... będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. c) dowód wpłaty wadium, oraz - o ile dotyczy: d) pełnomocnictwo, e) zobowiązanie podmiotu trzeciego W pkt 4 formularza ofertowego...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij