• KIO 119/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...lub wszystkich części zadania. 12.2. Oferta musi być zabezpieczona wadium. 12.3. Ofertę stanowi wypełniony Formularz 2.1.„Oferta”. 12...zostać załączona do oferty. Gwarancja lub poręczenie, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz powinno zostać...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Tym samym zakres przypadków, w jakich zaktualizuje się obowiązek banku - gwaranta do zapłaty wadium, wedle treści tłumaczenia, został ograniczony w stosunku do katalogu wynikającego z art. 46 ust. 4a i nie obejmował sytuacji nie...

 • V GC 340/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-01-2019

  ...w rozdziale XIV pkt 4 SIWZ (k. 39 – 40, 25). Powód W. R. złożył w przepisanym terminie ofertę, którą zabezpieczył wadium w wymaganej wysokości, w postaci gwarancji ubezpieczeniowej, a gwarantem był (...) S.A. (...) z siedzibą w W. na podstawie polisy seria...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... z 30.102.108r.; 3) Pismo wykonawcy MGGP z 13.12.2018r. - przedłużenie okresu związania ofertą wraz z wadium. Jednocześnie Zamawiający wskazał, że: „Pozostałe dokumenty, o które Państwo wnioskują nie stanowią załączników do protokołu postępowania, stąd nie...

 • KIO 2658/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 5 do SIWZ, skan wymaganych przez Zamawiającego załączników, potwierdzenie wniesienia wadium w postaci pieniądza, inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, zapisane w formacie PDF, o rozmiarze max. 250 MB...

 • KIO 1/19, KIO 2/19

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... należycie nie wyjaśnił w trybie art. 87 Pzp, 11) Techbud Sp. z o.o. nie złożyła wymaganego przez Zamawiającego wadium w oryginale - złożone poręczenie nie zawiera oświadczenia lub potwierdzenia, że poręczyciel zawarł z PARP stosowną umowę, a tym samym...

 • KIO 4/19

  Orzeczenia KIO, 16-01-2019

  ...na przedłużenie terminu związania ofertą), co oznacza, że od dnia 28 grudnia 2018 r. oferta proKoncept nie jest zabezpieczona wadium, Na wypadek nieuznania zarzutu określonego w pkt 3 powyżej odwołujący podniósł zarzut, naruszenia: 4. art. 26 ust. 3 ustawy...

 • KIO 2671/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ... wiązało m.in. z wpłatą przez Eko Serwis wcześniej wadium. Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu minął w dniu 19...przeddzień ostatecznego terminu, dokonując jednocześnie ponownego przelewu wadium, który został ujawniony na koncie zamawiającego ...

 • KIO 2611/18

  Orzeczenia KIO, 04-01-2019

  ... c) wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ – specyfikacja techniczna, d) potwierdzenia wykonanej operacji wpłacenia wadium w systemach bankowości internetowej, e) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców odwołującego, f) dokumenty...

 • KIO 2552/18

  Orzeczenia KIO, 28-12-2018

  ... art. 46 ust. 4a ustawy przez bezpodstawne zatrzymanie wadium wniesionego przez Odwołującego; 4) art. 93 ust. ...1 pkt 5 ustawy. W zakresie bezpodstawnego w ocenie Odwołującego zatrzymania wadium oraz unieważnienie postępowania wskazał, że art. 46 ust. 4a ...

 • KIO 2529/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... i 6 oraz art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp poprzez jego niezastosowanie i bezzasadne uznanie przez Zamawiającego, że wadium wniesione przez Konsorcjum ILHO w formie gwarancji bankowej spełnia wymagania wynikające z SIWZ oraz przepisów ustawy Pzp, 2) art. 24...

 • KIO 2555/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... stron zobowiązanie do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które jest dodatkowo wzmocnione zabezpieczeniem w postaci wadium, a unieważnienie postępowania kładzie temu kres, dlatego zasadne jest zaskarżenie tej czynności na podstawie art. 180...

 • KIO 2546/18

  Orzeczenia KIO, 20-12-2018

  ... chociażby: określenia warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw do wykluczenia na podstawie ustawy Pzp, żądania wniesienia wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przewidzenia zmian umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp, czy też pouczenia...

 • II Ca 559/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-12-2018

  ... z terminem ważności dłuższym niż termin związania ofertą. W konsekwencji brak było podstaw do uznania, iż wniesione przez wykonawcę wadium było niezgodnie z przepisami art. 46 ust. 4aw związku z art. 93 ustawy PZP. Skoro zatem wykonawca prawidłowo wniósł...

 • KIO 2423/18

  Orzeczenia KIO, 17-12-2018

  ... dowód, na podstawie, którego twierdził, że w dniu 26 listopada 2018 r. była prowadzona korespondencja z TVP w sprawie wadium i poza tym żadna korespondencja w tym dniu z Telewizji Polskiej nie wpłynęła do Odwołującego. Podtrzymał stanowisko, w którym...

 • KIO 1287/18, KIO 1290/18, KIO 1297/18, KIO 1301/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp na przedłużenie terminu związania oferta (skoro nie zabezpieczyło tego związania wadium), wadium nie zostało wniesione, względnie zostało wniesione w sposób nieprawidłowy (nie na cały czas związania ofertą), w związku z...

 • KIO 2426/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ...ust. 1 pkt 7b Pzp, uznając że Odwołujący Sygn. akt: KIO 2426/18 5 w sposób nieprawidłowy wniósł wadium, podczas gdy wadium zostało wniesione w sposób jak najbardziej prawidłowy i co więcej, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Podkreślić jednocześnie należy...

 • KIO 2394/18

  Orzeczenia KIO, 04-12-2018

  ... pismo o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 22 grudnia 2018 r. i aneks nr 1 do Wadium (gwarancja ubezpieczeniowa) nr 903012807102 z dnia 2018-10-18. Z treści aneksu wystawionego w dniu 19 listopada 2018 r. wynika, że zmienia...

 • KIO 2355/18

  Orzeczenia KIO, 29-11-2018

  ...uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców; 4. art. 46 ust. 4a Pzp poprzez bezpodstawne zatrzymanie wadium pomimo braku zaistnienia przesłanki w postaci niezłożenia przez Odwołującego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o...

 • KIO 2293/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  .... 95 do 109 Kodeksu cywilnego co do zabezpieczenia oferty wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej; 2 b) art. 24 ... pkt 7b przewiduje bowiem, że zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy....

 • KIO 2277/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ...sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy co będzie skutkować zatrzymaniem wadium wniesionego przez Wykonawcę na podstawie przepisów art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy”. W ocenie Odwołującego takie...

 • KIO 2090/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ... na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni oraz, w przypadku wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, o wniesienie wadium na podstawie art. 46 ust. 3 w zw. z art. 85 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Konsorcjum JB, pismem...

 • KIO 2245/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ...dniu 12.10.2018 r. o godz. 10:00. Wadium wniesione przez wykonawcę zaksięgowane zostało na rachunku Zamawiającego w dniu ...jako: 12.10.2018 r. godz.11.00. Wpłata wadium przez Odwołującego nastąpiła w pieniądzu z zastosowaniem rozliczenia bezgotówkowego - ...

 • KIO 2095/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ...r. Zamawiający otrzymał informację o zaksięgowaniu operacji przelewu środków z konta JB Investments Sp. z o.o. tytułem wniesienia wadium w kwocie 1.000.000 zł, a następnego dnia powyższa kwota została zaksięgowana na rachunku Zamawiającego. 6 września 2018...

 • KIO 2274/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ... 1 Pzp. Wykonawca ZUKTZ zaznaczał również, że nie upłynął termin związania ofertą, a także oferta wciąż skutecznie zabezpieczona jest wadium. Odwołujący zaznaczał, że art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie...

 • KIO 2268/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ...26.10.2018r jako najkorzystniej pomimo braku zgody wykonawcy na przedłużenie ważności wadium; 2) art. 89 ust. 1 pkt. 3 i 4 ... oferty, okres związania ofertą na wymagane 60 dni i wniósł wadium na 60 dni zgodnie z okresem związania ofertą a więc termin...

 • KIO 2269/18, KIO 2290/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ... potwierdzającymi należyte umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo do jego udzielenia, 3. dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej. W pkt 17.2 SIWZ zawarto wymóg, zgodnie z którym wykonawca...

 • KIO 2224/18

  Orzeczenia KIO, 16-11-2018

  ... podniósł, że Zamawiający powinien dokonać odrzucenia oferty Elsevier również z uwagi na szereg innych niż nieprawidłowe złożenie wadium, podstaw. Po pierwsze Odwołujący podniósł, że zgodnie z SIWZ każdy z wykonawców musiał wykazać spełnienie warunku...

 • XVII AmA 26/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-11-2018

  ... Oferta (...) uzyskała 3 pozycję, a oferta (...) pozycję 5. Przedstawione przez obu przedsiębiorców dokumenty dotyczące ubezpieczenia wadium pochodziły z tej samej daty. Oferta (...) miała wadę dotycząca nie wykazania posiadania doświadczenia. Tej wady nie...

 • KIO 2192/18

  Orzeczenia KIO, 08-11-2018

  ... związku z powyższym niezasadne było również zatrzymanie na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp wniesionego przez Odwołującego wadium w kwocie 35.000 zł wraz z odsetkami. Izba co prawda nie może nakazać zawarcia umowy, ale w rozpoznawanym stanie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij