• KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... ewidencji działalności gospodarczej (wymagane jest złożenie upoważnienia w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza). b) Potwierdzenie wniesienia wadium. c) Wypełniony formularz oceny parametrów technicznych (załącznik nr 1 i 1.1. i 2 do SIWZ...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...gdyby było nieprawdziwe -powodowałoby dla Corimp daleko posunięte konsekwencje (nie tylko związane z ryzykiem zatrzymania wysokiego wadium, ale również z odpowiedzialnością osobistą osób składających ofertę, w tym z odpowiedzialnością karną na zasadzie art...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... winna ulec odrzuceniu. Za wątpliwe należy również uznać przedłożenie przez wykonawcę w dniu 7 marca 2018 r. aneksu do wadium obowiązującego od dnia 26 lutego 2018 r. W zakresie zarzutu wadliwej punktacja oferty, odwołujący ZDI wskazali, że zgodnie z...

 • KIO 654/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... w sposób nieprawidłowy, to jest na zbyt krótki termin obowiązywania w sytuacji, gdy w rzeczywistości wadium jakie złożył Odwołujący obowiązuje na okres o cztery dni dłuższy niż termin związania ofertą, którym dla wszystkich uczestników postępowania jest...

 • KIO 627/18, KIO 628/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ..., oraz Wasze pisemne oświadczenie, że kwota roszczenia jest Wam należna w związku z zaistnieniem co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonych w Ustawie - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  .... W związku z powyższym nie jest możliwy wybór oferty, którą wykonawca nie jest związany lub która nie jest zabezpieczona wadium w sposób wymagany przez zamawiającego. Odwołujący powołał się na Krajową Izbę Odwoławczą, która w wyroku z 23 października 2017...

 • KIO 533/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ... kolejnych również w odstępach 4 tygodniowych, wyprodukowania w krótkim czasie (lub posiadania już na stanie) aż 14 maszyn, wniesienia wadium w kwocie 1.800.000,00 PLN, w praktyce eliminuje konkurencję, podczas gdy podział zamówienia na mniejsze części (np...

 • KIO 561/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ... konsekwencji odrzucenia oferty złożonej przez Konsorcjum firm w składzie SKB S.A. i OCMER Sp. z o.o. i zatrzymania wadium, Wykonawca ten wniósł w dniu 26 marca 2018 r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO 561/18). Przed...

 • KIO 513/18

  Orzeczenia KIO, 03-04-2018

  ... 46 ust. 4a ustawy Pzp, Izba zgodziła się ze stanowiskiem Odwołującego w tej sprawie. W ocenie Izby Zamawiający zatrzymał Odwołującemu wadium z naruszeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Zgodzić należało się z Odwołującym, że w przedmiotowej sprawie nie można...

 • KIO 512/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  .... Odwołujący miał prawo do przyjęcia własnej metodyki kalkulacji oferty i o ile w przypadku kosztów stałych (biuro, wadium, gwarancja należytego wykonania umowy) jest w stanie wyliczyć koszty miesięczne w oparciu o 36 miesięczny okres świadczenia usług...

 • KIO 498/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... bezpodstawne przyjęcie, że nie upłynął termin związania odwołującego tą ofertą oraz pominięcie upływu terminu ważności wadium złożonego przez odwołującego; 2) zaniechaniu odrzucenia oferty odwołującego; 3) wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej...

 • KIO 464/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ..., na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Beneficjenta gwarancji w terminie związania ofertą, kwoty 40.000,00 zł z tytułu zatrzymania wadium w związku z zaistnieniem co najmniej jednego z przypadków określonych w art. 46 ust, 4a i 5 ustawy Pzp. Ponadto...

 • KIO 457/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... jej w formie innej niż przewidziana w pkt 21 lit a) SIWZ; XIV. gwarancji bankowej wadialnej (wykonawca wadium wniósł w formie gwarancji bankowej wadialnej nr 1.34/LG/W/18). Celem wyostrzenia nierealności ceny miesięcznej jednostkowej od mieszkańca 6,12...

 • KIO 408/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ....o. pismem z dnia 01.03.2018 r. wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium do dnia 15.04.2018 r. Izba ustaliła, iż w ramach przedmiotowego postępowania Zamawiający pismem z dnia 20.02.2018...

 • KIO 455/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ... informacja o wykluczeniu odwołującego z udziału w postępowaniu i zatrzymaniu wadium została przesłana przez zamawiającego odwołującemu pismem z dnia 27 lutego ...wykluczenia Odwołującego z Postępowania i zatrzymania wadium zostało podpisane w dniu 27 lutego ...

 • KIO 382/18, KIO 383/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ..., Odwołujący się przedkłada swe pismo z 26.01.2018r., w sprawie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 1 przedłożenia nowego wadium, z datą stempla Kancelarii SRK S.A., potwierdzającą, że pismo to trafiło do Zamawiającego w dniu 29.01.2018r., czyli...

 • KIO 380/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ...14.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, zgodnie z pkt 5 IDW. 14.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium. 14.5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty: 1) Formularze Cenowe oraz Zbiorczy...

 • KIO 346/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... jest do dnia 20 kwietnia 2018 r., zaś zgodnie z art. 85 ust. 4 p.z.p. przedłużył ważność wniesionego wadium w przedmiotowym postępowaniu - nr 5/PN/CKP/2017. W kwestii zadania nr 3 postępowania należy zauważyć, że zamawiający w dniu 7 lutego...

 • KIO 353/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ...ECO-TEAM Sp. z o.o. s. k. z/s w Częstochowie w zakresie przedłużenia związania ofertami oraz przedłużenia wadium, z ostrożności Odwołujący podnosi, że dokumenty zawierające stosowne oświadczenia mogły zostać złożone w niewłaściwej formie lub w niewłaściwym...

 • KIO 334/18, KIO 336/18

  Orzeczenia KIO, 09-03-2018

  ... wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo do podpisania oferty, oraz w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, oryginał gwarancji lub poręczenia w osobnej kopercie. Formularz „Oferta...

 • KIO 325/18, KIO 331/18

  Orzeczenia KIO, 07-03-2018

  ...na tym tle prowadziły do sporu o skuteczność takiego zabezpieczenia oferty wspólnej. Skoro możliwe jest zabezpieczenie oferty wspólnej wadium wystawionym tylko na jeden z podmiotów, to również nie powinno rodzić wątpliwości (w kontekście zakresu umocowania...

 • KIO 302/18

  Orzeczenia KIO, 06-03-2018

  ... (jako komplet dokumentów, które należy złożyć), a nie merytorycznym. Świadczy o tym chociażby wymienienie w gronie tych dokumentów również wadium (pkt 12.3.1 lit. g), które, co nie budzi żadnych wątpliwości w orzecznictwie Izby, nie stanowi merytorycznej...

 • KIO 298/18

  Orzeczenia KIO, 06-03-2018

  ... wskazał, iż w chwili dokonywania przez zamawiającego oceny ofert (listopad 2017 roku) wszystkie 4 oferty pozostawały zabezpieczone wadium (wadia dla 2 ofert wygasały dopiero w dniu 19 grudnia 2017 roku). Za niezrozumiałą i nieuzasadnioną uznał nadto...

 • KIO 307/18

  Orzeczenia KIO, 05-03-2018

  ... związania ofertą, analogiczne jak występujące w ustawie Prawo zamówień publicznych (art. 46 ust. 5 oraz 94 ust. 3 – utrata wadium i wybór kolejnej oferty). Tym samym brak związania ofertą na gruncie prawa cywilnego nie jest aż tak znaczący, jak wywodził...

 • KIO 290/18

  Orzeczenia KIO, 05-03-2018

  ... do istotnego pokrzywdzenia odwołującego. W przypadku zaś rezygnacji z zawarcia umowy, odwołującemu grozi utrata wniesionego wadium. Odwołujący podkreślił, że niezwłocznie zareagował na czynność poprawienia omyłek w jego ofercie, sprzeciwiając się jej...

 • KIO 292/18

  Orzeczenia KIO, 02-03-2018

  ... VAT. Został wykluczony przez Zamawiającego za niewłaściwe złożenie wadium w postaci gwarancji. W postępowaniu o udzielenie zamówienia...wykluczony w tym postępowaniu z uwagi na brak zabezpieczenia oferty wadium ale w ofercie wskazał na 8% stawkę podatku VAT;...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... o.o. i G. G.. W § 5 tej umowy wskazano, że Safe przyjmuje na siebie obowiązek wniesienia w całości wadium wymaganego w postępowaniu o 21 udzielenie zamówienia bądź odpowiedniej gwarancji bankowej / ubezpieczeniowej zgodnie z zapisami SIWZ. W załączniku nr...

 • KIO 1745/17, KIO 1746/17

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ... do zawarcia umowy. Zobowiązanie to jest w pełni egzekwowalne w terminie związania ofertą, a także jest zabezpieczone wadium. Złożenie oferty bezpośrednio tworzy więc zobowiązania finansowe po stronie wykonawcy. Tym samym stwierdzić należy, że oferta Skody...

 • KIO 262/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  ... ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 85 ust. 4 zd. 2 Pzp - mimo że podmiot ten nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. Oznacza, że wykonawca Galaxy Systemy Informatyczne może bez jakichkolwiek konsekwencji odmówić podpisania umowy w...

 • KIO 251/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  ... Odwołującego; - art. 89 ust.1 pkt 7b Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum B. w sytuacji braku zabezpieczenia oferty wadium; - art. 91 Pzp poprzez zaniechanie wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej dla pakietu nr 1; - art. 7 ust...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij