• KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... zamówienia. Przykładowo, minimalna wartość umowy może wynieść ok. 3,4 mln zł (wartość oszacowana na podstawie wartości wadium, wymaganego przez Zamawiającego), a Zamawiający wymaga realizacji 124 łączy na okres 40 miesięcy, to może się okazać, że...

 • KIO 898/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... wartość, odmienny zakres i skalę trudności. Warunek postawiono identycznie dla każdego z zadań, co nie ma związku z przedmiotem zamówienia. Wadium na zadanie nr 1 wynosi 31 tys. zł., na zadanie nr 2 - 11 tys. zł., a na zadanie nr...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... ewidencji działalności gospodarczej (wymagane jest złożenie upoważnienia w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza). b) Potwierdzenie wniesienia wadium. c) Wypełniony formularz oceny parametrów technicznych (załącznik nr 1 i 1.1. i 2 do SIWZ...

 • KIO 913/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  .... Stosownie do przepisu art. 46 ust. 4a PZP brak wyrażenia zgody na poprawę omyłki w ofercie skutkuje zatrzymaniem przez zamawiającego wadium, 23 podobnie jak w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. W związku z tym, w ocenie Izby nie jest przekonująca...

 • KIO 860/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... do wycofania się, z różnych powodów, ze złożonej oferty bez żadnych konsekwencji, a w szczególności bez utraty wadium. Zaś stanowisko przystępującego i odwołującego są w sposób oczywisty sprzeczne, skoro oba podmioty ubiegają się o udzielenie tego...

 • KIO 756/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... że oferowane usługi, dostawy lub roboty budowlane spełniają oczekiwania zamawiającego, pełnomocnictwa do reprezentacji, formularze, wadium etc.). Powyższe ma doniosłe znaczenie w kontekście ewentualnych skutków niezłożenia dokumentu lub złożenia dokumentu...

 • KIO 869/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ...., zaś w dniu 30 kwietnia 2018 r. poinformował, że w zw. z wyborem oferty zwraca wniesione w formie gwarancji wadium. 5 Odwołanie podlega oddaleniu z uwagi na brak wykazania po stronie Odwołującego legitymacji czynnej do wniesienia odwołania. Zgodnie z art...

 • KIO 783/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ...art. 66 Kodeksu cywilnego, a sam fakt, że wykonawca wniósł wadium w formie pieniądza i nie wystąpił o jego zwrot nie oznacza, ...oferta nie wygasła z niniejszego postępowania z uwagi na złożenie wadium w formie pieniądza bezterminowo jak również żaden z was ...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...gdyby było nieprawdziwe -powodowałoby dla Corimp daleko posunięte konsekwencje (nie tylko związane z ryzykiem zatrzymania wysokiego wadium, ale również z odpowiedzialnością osobistą osób składających ofertę, w tym z odpowiedzialnością karną na zasadzie art...

 • KIO 684/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... wykonawców; 7. art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty konsorcjum TPF, która została zabezpieczona wadium wniesionym w sposób nieprawidłowy, 8. art. 24 ust. 1 pkt 16 oraz pkt 17 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia z...

 • KIO 654/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... w sposób nieprawidłowy, to jest na zbyt krótki termin obowiązywania w sytuacji, gdy w rzeczywistości wadium jakie złożył Odwołujący obowiązuje na okres o cztery dni dłuższy niż termin związania ofertą, którym dla wszystkich uczestników postępowania jest...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... winna ulec odrzuceniu. Za wątpliwe należy również uznać przedłożenie przez wykonawcę w dniu 7 marca 2018 r. aneksu do wadium obowiązującego od dnia 26 lutego 2018 r. W zakresie zarzutu wadliwej punktacja oferty, odwołujący ZDI wskazali, że zgodnie z...

 • KIO 627/18, KIO 628/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ..., oraz Wasze pisemne oświadczenie, że kwota roszczenia jest Wam należna w związku z zaistnieniem co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonych w Ustawie - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  .... W związku z powyższym nie jest możliwy wybór oferty, którą wykonawca nie jest związany lub która nie jest zabezpieczona wadium w sposób wymagany przez zamawiającego. Odwołujący powołał się na Krajową Izbę Odwoławczą, która w wyroku z 23 października 2017...

 • KIO 533/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ... kolejnych również w odstępach 4 tygodniowych, wyprodukowania w krótkim czasie (lub posiadania już na stanie) aż 14 maszyn, wniesienia wadium w kwocie 1.800.000,00 PLN, w praktyce eliminuje konkurencję, podczas gdy podział zamówienia na mniejsze części (np...

 • KIO 561/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ... konsekwencji odrzucenia oferty złożonej przez Konsorcjum firm w składzie SKB S.A. i OCMER Sp. z o.o. i zatrzymania wadium, Wykonawca ten wniósł w dniu 26 marca 2018 r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO 561/18). Przed...

 • KIO 513/18

  Orzeczenia KIO, 03-04-2018

  ... 46 ust. 4a ustawy Pzp, Izba zgodziła się ze stanowiskiem Odwołującego w tej sprawie. W ocenie Izby Zamawiający zatrzymał Odwołującemu wadium z naruszeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Zgodzić należało się z Odwołującym, że w przedmiotowej sprawie nie można...

 • KIO 512/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  .... Odwołujący miał prawo do przyjęcia własnej metodyki kalkulacji oferty i o ile w przypadku kosztów stałych (biuro, wadium, gwarancja należytego wykonania umowy) jest w stanie wyliczyć koszty miesięczne w oparciu o 36 miesięczny okres świadczenia usług...

 • KIO 464/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ..., na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Beneficjenta gwarancji w terminie związania ofertą, kwoty 40.000,00 zł z tytułu zatrzymania wadium w związku z zaistnieniem co najmniej jednego z przypadków określonych w art. 46 ust, 4a i 5 ustawy Pzp. Ponadto...

 • KIO 498/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... bezpodstawne przyjęcie, że nie upłynął termin związania odwołującego tą ofertą oraz pominięcie upływu terminu ważności wadium złożonego przez odwołującego; 2) zaniechaniu odrzucenia oferty odwołującego; 3) wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej...

 • KIO 457/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... jej w formie innej niż przewidziana w pkt 21 lit a) SIWZ; XIV. gwarancji bankowej wadialnej (wykonawca wadium wniósł w formie gwarancji bankowej wadialnej nr 1.34/LG/W/18). Celem wyostrzenia nierealności ceny miesięcznej jednostkowej od mieszkańca 6,12...

 • KIO 408/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ....o. pismem z dnia 01.03.2018 r. wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium do dnia 15.04.2018 r. Izba ustaliła, iż w ramach przedmiotowego postępowania Zamawiający pismem z dnia 20.02.2018...

 • KIO 455/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ... informacja o wykluczeniu odwołującego z udziału w postępowaniu i zatrzymaniu wadium została przesłana przez zamawiającego odwołującemu pismem z dnia 27 lutego ...wykluczenia Odwołującego z Postępowania i zatrzymania wadium zostało podpisane w dniu 27 lutego ...

 • KIO 382/18, KIO 383/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ..., Odwołujący się przedkłada swe pismo z 26.01.2018r., w sprawie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 1 przedłożenia nowego wadium, z datą stempla Kancelarii SRK S.A., potwierdzającą, że pismo to trafiło do Zamawiającego w dniu 29.01.2018r., czyli...

 • KIO 380/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ...14.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, zgodnie z pkt 5 IDW. 14.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium. 14.5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty: 1) Formularze Cenowe oraz Zbiorczy...

 • KIO 346/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... jest do dnia 20 kwietnia 2018 r., zaś zgodnie z art. 85 ust. 4 p.z.p. przedłużył ważność wniesionego wadium w przedmiotowym postępowaniu - nr 5/PN/CKP/2017. W kwestii zadania nr 3 postępowania należy zauważyć, że zamawiający w dniu 7 lutego...

 • KIO 353/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ...ECO-TEAM Sp. z o.o. s. k. z/s w Częstochowie w zakresie przedłużenia związania ofertami oraz przedłużenia wadium, z ostrożności Odwołujący podnosi, że dokumenty zawierające stosowne oświadczenia mogły zostać złożone w niewłaściwej formie lub w niewłaściwym...

 • KIO 334/18, KIO 336/18

  Orzeczenia KIO, 09-03-2018

  ... wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo do podpisania oferty, oraz w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, oryginał gwarancji lub poręczenia w osobnej kopercie. Formularz „Oferta...

 • KIO 325/18, KIO 331/18

  Orzeczenia KIO, 07-03-2018

  ...na tym tle prowadziły do sporu o skuteczność takiego zabezpieczenia oferty wspólnej. Skoro możliwe jest zabezpieczenie oferty wspólnej wadium wystawionym tylko na jeden z podmiotów, to również nie powinno rodzić wątpliwości (w kontekście zakresu umocowania...

 • KIO 302/18

  Orzeczenia KIO, 06-03-2018

  ... (jako komplet dokumentów, które należy złożyć), a nie merytorycznym. Świadczy o tym chociażby wymienienie w gronie tych dokumentów również wadium (pkt 12.3.1 lit. g), które, co nie budzi żadnych wątpliwości w orzecznictwie Izby, nie stanowi merytorycznej...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij