• KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... rynkowych w tym zakresie. Odwołujący podał, że według jego wiedzy wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, nie przedłużył terminu wadium, a ten upływał w dniu 10.10.2017 r. i w związku z tym zarzut naruszenia przepisu art. 91 uznaje...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...10 wystąpić łącznie. Obie przesłanki znajdują także odzwierciedlenie w podstawie zatrzymania wadium, wymienione w art. 46 ust. 5 pkt. 1 i ..., że w wyniku wyboru kolejnej oferty było zatrzymanie wadium, a co jest jedynie konsekwencją czynności uznania, że...

 • KIO 1926/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... nr I do SIWZ; 2) wypełnionego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr III do SIWZ, formularz JEDZ; 3) dowodu wniesienia wadium oraz 4) dokumentu rejestracyjnego firmy. Istotnym zatem pozostaje, że odwołujący, opracowując ofertę załączył do niej wszystkie z...

 • KIO 1902/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...Sekcji II pkt II.2.14 Ogłoszenia o zamówieniu wysokości wadium na poziomie 600.000 złotych, podczas gdy jest to...pkt II.2.14 Ogłoszenia o zamówieniu poprzez zmniejszenie kwoty wymaganego wadium do 200.000 złotych; 19 14. nakazanie Zamawiającemu zmiany punktu...

 • KIO 1912/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ... oraz możliwości zawarcia umowy z takim wykonawcą, jak również dopuszczalności żądania przez zamawiającego przedłużenia okresu ważności wadium na przedłużony okres związania ofertą, w świetle zasad udzielania zamówień publicznych wymienionych w art. 2...

 • KIO 1942/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.5', - „13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, 5...

 • KIO 1900/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ...Sp. z o.o.) oraz oświadczenie poręczyciela o udzieleniu poręczenia zapłaty wadium z dnia 27 lipca 2017 r. (str. 106 - 107 ... z siedzibą w Poznaniu) oraz oświadczenie poręczyciela o udzieleniu poręczenia zapłaty wadium z dnia 27 lipca 2017 r. (str. 106 - 107 ...

 • KIO 1851/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ... związania ofertą w w/w postępowaniu do dnia 11.09.2017r. i przedłużenie ważności Ubezpieczeniowej gwarancji wadium lub wniesieniem nowego wadium na przedłożony okres związania ofertą. Zarzucił, że Zamawiający nie wystosował pisma wzywającego do złożenia...

 • KIO 1857/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  ...trzeciego nie była przedmiotem rozważań Izby. Główną podstawą wydanego wyroku i jego uzasadnienia była wadliwość dokumentu wadium dostarczonego przez jednego z oferentów. W świetle powyższego niniejszej odwołanie zasługuje na pełne uwzględnienie. Tym samym...

 • KIO 1829/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ..., nie statuuje granicznego terminu złożenia takiego oświadczenia. Odwołujący zaznaczył, że wniesione przez niego w formie gwarancji bankowej wadium nadal pozostaje w dyspozycji Zamawiającego, gdyż obowiązuje ona do 14 września 2017 r., a przed upływem tego...

 • KIO 1839/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  .... W podnoszonym przypadku wykonawca P. nie tylko miał wyrazić zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, ale i wnieść wadium, które to miało zabezpieczyć na nowy okres zawarcie umowy z zamawiającym i konsekwencje jej niepodpisania przez wybranego...

 • KIO 1824/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ... na odwołanie. Wniósł o oddalenie odwołania, jako niezasadnego. Zamawiający podniósł, że zarzuty odwołania są niezasadne. Wskazał, że nie zatrzymał wadium na podstawie art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp ani nie odrzucił oferty Odwołującego na podstawie art. 45...

 • KIO 1798/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ... i ust.2 art.90 oraz art.26 ust.3 a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pod względem prawidłowości złożenia wadium. W wyniku tej oceny zamawiający stwierdził, że oferta Z. U.I. H. P. H. zawiera cenę niższą o 34,86...

 • KIO 1821/17

  Orzeczenia KIO, 12-09-2017

  ... z tym, że jeżeli spowodowało to brak możliwości wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej, zamawiający zatrzyma wniesione przez wykonawcę wadium wraz z odsetkami, co wynika z art. 46 ust. 4a pzp. Z uwagi na powyższe uwarunkowania prawne niezwykłej...

 • KIO 1754/17

  Orzeczenia KIO, 05-09-2017

  ... włącznie” (pkt 9 ppkt 9.5.1. SIWZ),  „wadium należy wnieść w jednej lub kilku z form, w tym „w... Poręczyciela). Ustanowienie przez zamawiającego w treści SIWZ wymogu, aby wadium wnoszone w poręczeniach, udzielanych przez podmioty, o których mowa ...

 • KIO 1726/17

  Orzeczenia KIO, 05-09-2017

  ... na podstawie art. 45. ust. 1 Pzp żądał od Wykonawców wniesienia wadium na cały okres związania ofertą, tj. 60 dni, czyli do dnia ...podstawie art. 45. ust. 1 Pzp, żądał od Wykonawców wniesienia wadium na cały okres związania ofertą, tj. 60 dni, czyli do dnia...

 • KIO 1772/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  ... ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez wadliwą decyzję zamawiającego o zatrzymaniu wadium odwołującego, 4) art. 89 ust. 1 pkt 5 ...ofert, w szczególności uchylenie czynności zatrzymania przez zamawiającego wadium odwołującego w trybie art. 46 ust. 4a ...

 • KIO 1784/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  ...14 poprzez uznanie, iż odwołujący się nie wniósł wadium lub nie przedłużył okresu ważności wadium na przedłużony okres związania ofertą, pomimo braku podstawy... wymogu jednoczesnego przedłużenia okresu ważności wadium wraz z oświadczeniem o przedłużeniu ...

 • KIO 1661/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ...14 czerwca 2017 r. Jednak zamawiający przesunął ten termin na dzień 19 czerwca 2017 r. Odwołujący zwrócił uwagę, że wadium wniesione przez przystępującego w formie gwarancji ubezpieczeniowej zostało wystawione w dniu 14 czerwca 2017 r., a obejmuje okres od...

 • KIO 1664/17

  Orzeczenia KIO, 30-08-2017

  ... poprzez nieodrzucenie oferty Wykonawcy pomimo nie wniesienia przez tego wykonawcę wadium na przedłużony okres związania ofertą po dniu 17 lipca 2017 ... oraz 21 lipca 2017 r. w przedmiocie wydłużenia ważności wadium. Wskazał także iż w dniu 26 lipca 2017 r. ...

 • KIO 1634/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... się zatem do nadmiernego i nieuprawnionego formalizmu Zamawiającego, który nakłada karę na wykonawcę w istocie nie za brak wniesienia wadium, ale za to, iż przez kilka dni Zamawiający był w posiadaniu jedynie kserokopii, a nie oryginału, ważnie udzielonej...

 • KIO 1600/17

  Orzeczenia KIO, 21-08-2017

  ... jest jako brak zgody. Konsekwencją braku zgody jest nie tylko obowiązek Zamawiającego odrzucenia oferty ,ale również zatrzymania wadium, a więc daleko idące konsekwencje. Dlatego też tylko takie działanie Zamawiającego które mieści się w dyspozycji art...

 • KIO 2155/16

  Orzeczenia KIO, 21-08-2017

  ... na przerwanie okresu związania ofertą tego wykonawcy oraz wykonawcy MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. ze względu na brak wniesienia wadium na przedłużony okres związania ofertą. Podstawą wykluczenia obu tych wykonawców był art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo...

 • KIO 1596/17

  Orzeczenia KIO, 17-08-2017

  ..., nie jest możliwe zapewnienie Wykonawcy składającemu ofertę (i będącego zobowiązanym do zawarcia umowy pod rygorem utraty wadium), że okres ten nie ulegnie jeszcze dalszemu skróceniu. Wówczas Wykonawca, zobowiązany do zawarcia umowy, będzie pozbawiony...

 • KIO 1464/17, KIO 1469/17, KIO 1477/17, KIO 1487/17, KIO 1491/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ..., co uniemożliwia uznanie, iż oferta została skutecznie zabezpieczona wadium. Gwarancje bankowe (str. 175 i 176 oferty A... będą mogli skorzystać z Gwarancji w celu zatrzymania wadium są nieuzasadnione. W zakresie odwołania wniesionego przez odwołującego...

 • KIO 1583/17

  Orzeczenia KIO, 08-08-2017

  ... na wezwanie zamawiającego z dnia 21 lipca 2017 r. wydłużył również okres związania ofertą oraz ważność złożonego w postępowaniu wadium, zatem zgodnie z przepisem art. 179 ust 1 Pzp utrzymał interes w uzyskaniu danego zamówienia i może ponieść szkodę...

 • KIO 1516/17

  Orzeczenia KIO, 04-08-2017

  ..., iż wyrażamy zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni”. Jednocześnie złożył Aneks nr 1 do Gwarancji Bankowej [wadium], przedłużający wadium, początkowo do dnia 31.07.2017 r., a na rozprawie w dniu 1 sierpnia 2017 r. przed Izbą okazał...

 • KIO 1459/17

  Orzeczenia KIO, 31-07-2017

  .... 15:00. Przy piśmie z dnia 3 lipca 2017 r. przystępujący przekazał zamawiającemu aneks nr 2 do ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium z terminem ważności gwarancji do 18 lipca 2017 r. Wybór oferty najkorzystniejszej w dniu 23 maja 2017 r. oznaczał dla...

 • KIO 1431/17

  Orzeczenia KIO, 28-07-2017

  ...600 zł brutto). Odwołujący wskazał, że konieczne było wniesienie wadium w kwocie 300.000 zł, a na rynku nie da się spotkać tańszej ...oferty za takie wadium niż 500 zł netto (615 zł brutto). Jednocześnie wykonawca ma ...

 • KIO 1458/17

  Orzeczenia KIO, 27-07-2017

  ... W. jako oferty, dla której nie zostało w sposób prawidłowy wniesione wadium, e) art. 91 ust. 1 P.z.p. poprzez: 1) dokonanie... części 2 przedmiotu postępowania, 5 b. niewniesienia wadium przez Konsorcjum w odniesieniu do części 2 przedmiotu postępowania...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij