• KIO 2678/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... rozpoczęcia w roku 2017 r., co wskazuje raczej na uzupełnianie się powyższych aktów prawnych Zamawiającego i kwot w nich zawartych...budżetu. Co więcej, Zamawiającemu znana była treść obu dokumentów – uchwały Rady Gminy oraz Zarządzenia Wójta Gminy jeszcze...

 • KIO 2547/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... orzecznictwie KIO wskazuje się, iż "niedopuszczalne jest uzupełnianie opisu przedmiotu zamówienia w drodze zadawania pytań o ...dnia 21.11.2017 r.). Izba dopuściła również dowody z dokumentów zawnioskowane i złożone przez Odwołującego w toku rozprawy (w tym...

 • KIO 2468/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  ...referencje wystawione 11 września 2017 r. Żaden z tych dokumentów, zdaniem Odwołującego nie potwierdza wykonania usług opisanych w złożonym ... z przepisami ustawy, zatem niedopuszczalne jest uzupełnianie podstaw faktycznych zarzutu dopiero podczas rozprawy. ...

 • KIO 2394/17, KIO 2409/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ... jego rozumienie byłoby sprzeczne z treścią art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, który wprost umożliwia uzupełnianie dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków. W tak zakreślonych wymaganiach Zamawiającego obaj wykonawcy, na etapie składania oferty, celem...

 • KIO 2429/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,... wyjaśnienie treści złożonych ofert, jak ich uzupełnianie i poprawianie. Czynności tego rodzaju nie stanowią...

 • KIO 2343/17, KIO 2344/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  ..., w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. Art. 26... w postępowaniu. Izba stoi na stanowisku, iż samodzielne uzupełnianie dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1...

 • KIO 2396/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ...orzecznictwo TSUE w sprawie Esaprojekt C-387/14 i Archus C-131/16, z którego wynika, że: Niedopuszczalne jest uzupełnianie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dokumentów, które nie zostały przedłożone wraz z ofertą albo wnioskiem o dopuszczenie do udziału w...

 • KIO 2304/17

  Orzeczenia KIO, 17-11-2017

  ... przez Odwołującego, wskazana pod pozycją nr 5 formularza oferty, odpowiada bowiem wymogom SIWZ. 10 Przyznał, że uzupełnianie dokumentów przedmiotowych nie może naruszać dyspozycji określonej w art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, jednak powstaje pytanie czy...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... z Rozdziałem V. SIWZ zatytułowany WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA POSTAWIONYCH... winna nastąpić w oparciu o treść tej ostatniej. Uzupełnianie jej treści, w tym jej uszczegóławianie o nie ...

 • KIO 2196/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ...wobec tych podmiotów 12 podstawy wykluczenia z postępowania (ust. 6). Regulacje dotyczące wezwania o uzupełnienie dokumentów oraz uzupełnianie dokumentów w postępowaniu zostały konsekwentnie opisane w art. 26 Pzp i reguły tam określone zachowują aktualność...

 • KIO 2252/17

  Orzeczenia KIO, 08-11-2017

  ... r. mógł zapoznać się z treścią jego oferty i zakresem zastrzeżonych dokumentów. Przystępujący argumentował, że: „Zgodnie z art. 189 ust 2 ... (...) Z uwagi na termin ustawowy niedopuszczalne jest uzupełnianie oferty o elementy, których nie ma w uzasadnieniu ...

 • KIO 2222/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ... do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów. W orzecznictwie, jak i doktrynie jednogłośnie podnosi się, że dokumenty lub informacje, które zawierają nieprawdziwe informacje nie mogą być poprawiane czy uzupełnianie. Odwołujący wskazał również na...

 • KIO 2156/17, KIO 2176/17

  Orzeczenia KIO, 03-11-2017

  ...wiodącym i konsekwencji przyznanie w tym kryterium max liczby punktów; 9) przyjęcie za uprawnione wezwanie Wykonawcy, a następnie uzupełnianie dokumentów w trybie przepisu art. 26 ust. 3 pzp - w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta nie została oceniona...

 • KIO 2170/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... obniżeniem jakości drukowanych i kopiowanych dokumentów oraz zapewnią prawidłowe działanie dzierżawionych ... nie narusza on art. 29 ust. 1Pzp. Ad. ZARZUT NR 18-UZUPEŁNIANIE PAPIERU Zamawiający podał, iż uznaje zarzut za niezasadny, ponieważ zapis zawarty w...

 • KIO 2146/17

  Orzeczenia KIO, 30-10-2017

  ...treści rozporządzenia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie ... do usuwania skutków zimy, szybszym czasem na uzupełnianie soli/piasku, a ponadto daje większą gwarancję na ...

 • KIO 2160/17

  Orzeczenia KIO, 26-10-2017

  ...04.2014: „poz, 15 z Karty Kar (...) Naprawa i uzupełnianie ogrodzenia, liczba punktów 4 (...), co daje łącznie kwotę potrąceń ... pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne”. Takimi dokumentami są w szczególności...

 • KIO 2082/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ... po upływie terminu jej złożenia, czego wymieniony przepis nie dopuszcza. Uzupełnianie, lub zmiana oferty jest możliwe w trybie art. 84 ust....gdy na podstawie analizy i porównania treści obu tych dokumentów można uznać, iż postanowienia zawarte w ofercie nie...

 • KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ... raz na pół roku nie zmienia tej powinności użytkownika, skoro uzupełnianie płynu ma następować co drugi miesiąc lub co 20 000 próbek...przez Odwołującego i Przystępującego, Podręcznika użytkownika. Z dokumentów tych wynika, bowiem, że przy przyjętej w...

 • KIO 2004/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...pytań, sygnalizowanie wątpliwości, poddawanie w wątpliwość wiarygodności dokumentów, czy stawianie pewnych hipotez, nie stanowi ...że chodzi o wyjaśnienie treści już w niej zawartych, a nie uzupełnianie jej treści ( por. wyroki KIO z dnia 5 kwietnia 2011 ...

 • KIO 1829/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ...że, w jego ocenie, niedopuszczalnym jest „uzupełnianie”, a de facto przedstawianie nowego wykazu na...dalszej części pisma de facto wezwał Odwołującego do złożenia kolejnych dokumentów potwierdzających, że B.K. zrealizował zakwestionowaną przez Zamawiającego ...

 • KIO 1858/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ...powinny mieć formę wydruku komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów oraz odpowiadać co 9 do treści wzorom załączonym do...do zakończenia terminu trwania umowy, umożliwiających coroczne uzupełnianie dokumentacji kontrolnej, w tym: (…) b)...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... warunku na etapie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, na etapie późniejszym (uzupełnianie dokumentów) powołał się w tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego. Zamawiający podkreślił dodatkowo, że w przywołanym w...

 • KIO 1733/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ...Ponadto wnosił o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów w postaci: 1. Specyfikacji Istotnych Warunków ...trybie art. 90 ustawy i jaka była ich treść, a nie uzupełnianie wyjaśnień po uznaniu, że nie są one wystarczające i nakazują odrzucenie ...

 • KIO 1664/17

  Orzeczenia KIO, 30-08-2017

  ...art 26 ust. 3 Pzp które dotyczy uzupełnienia lub złożenia dokumentów ofertowych, których brak zamawiający stwierdził w złożonej ofercie, od ... winna ujawniać się już na etapie jej złożenia. Uzupełnianie treści oferty jest wyjątkiem od tej zasady i prawo...

 • KIO 1637/17, KIO 1673/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... założył, że jedynymi obowiązkami koordynatora będą uzupełnianie grafiku, weryfikacja statusów prac z uczestnikami ...2017 r. do złożenia aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu) 4) Informacja...

 • KIO 1581/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ... 2013 r., Sygn. akt KIO 1581/17 28 Manova [(C 336/12, EU:C:2013:647)]: czy możliwe jest uzupełnianie dokumentów sporządzanych przez wykonawcę, podwykonawców lub inne podmioty, na których zdolności wykonawca się powołuje, w przypadku gdy nie zostały...

 • KIO 1608/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ... i doprecyzować niejasne i niejednoznaczne postanowienia dokumentów przetargowych. (por. Orzeczenie Krajowej Izby...2016 r. sygn. akt KIO 736/16 „[...] Niedopuszczalne jest uzupełnianie opisu przedmiotu zamówienia w drodze zadawania pytań o wyjaśnienie ...

 • KIO 1451/17, KIO 1455/17

  Orzeczenia KIO, 28-07-2017

  ...(a nawet jeśli z jakichś przyczyn dokumenty były uzupełnianie, nie dopuszczało się, aby skutkowało to przyznaniem ....07.2017 r. odnoszących się wprost do tego zarzutu. Z dokumentów tych wynika bowiem, że numer oznaczenia identyfikuje ten produkt w sposób...

 • KIO 1251/17

  Orzeczenia KIO, 17-07-2017

  ... zakresie ochrony przyrody b) nakazuje się uzupełnianie rzędów drzew pomnikowych nowymi nasadzeniami lip; ...rys. 54; 74. Praca konkursowa Konsorcjum AMC, rys. 15. 75. Zbiór dokumentów stanowi inwentaryzację zieleni dla stacji C1, C2 oraz C3, dla szlaków D1, ...

 • KIO 1340/17

  Orzeczenia KIO, 14-07-2017

  ...ani przedsiębiorstwa Spółki M. Ł. S.A. W uzupełnieniu oświadczeń i dokumentów Konsorcjum PRDM pismem z 12 maja 2017 r. przesłało wykaz osób,... prowadziłby do wniosku, że możliwe jest wielokrotne uzupełnianie dokumentu o nowe treści, które nie zostały ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij