• KIO 2696/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...co do oferty (art. 87 p.z.p.) lub wezwania do uzupełnienia dokumentów (art. 26 ust. 3 i 4) o ile uzna je za ... publicznych, który jasno wskazuje jakie oświadczenia i dokumenty mogą być uzupełnianie i wyjaśniane. Powyższe potwierdza także wyrok KIO z dnia 2....

 • KIO 2665/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... z dnia 21.11.2016 zgodnie z którym: „Uzupełnianie obligatoryjnych danych, które pierwotnie powinny być zamieszczone w ofercie...A. i Wykonawca ten został wezwany do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i w ...

 • KIO 2642/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... bezcelowe dla oceny ofert wykonawców byłoby żądanie przez Zamawiającego dokumentów OWU, których treść nie podlegałaby ocenie Zamawiającego w zakresie...z tym za niedopuszczalne należałoby uznać jego uzupełnianie już po terminie składania ofert, gdyż ...

 • KIO 2603/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ... złożenia nowych próbek na wezwanie Zamawiającego, doszło do niedopuszczalnej zmiany treści oferty. Bezspornym jest, iż uzupełnianie lub wyjaśnianie tzw. dokumentów przedmiotowych nie może prowadzić do zmiany treści oferty i Izba w tym zakresie w pełni...

 • KIO 1287/18, KIO 1290/18, KIO 1297/18, KIO 1301/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... SIWZ. Możliwe jest wyłącznie poprawianie lub uzupełnianie szczegółów oferty, zwłaszcza jeżeli w sposób ... od kosztów sądowych, miała miejsce jeszcze przed złożeniem przez ten podmiot dokumentów i oświadczeń na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy...

 • XVII AmA 26/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-11-2018

  ...Zdaniem powoda fakty, na które powołuje się Prezes UOKiK nie świadczą o istnieniu zmowy. Powód zauważył, że uzupełnianie dokumentów jest zgodnie z przepisami i nie może stawiać uczestników przetargu w negatywnym świetle. Zarzut składania niewystarczających...

 • KIO 2110/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ... dla rozstrzygnięcia sprawy, przeprowadzenie dowodu z dokumentów złożonych przez Odwołującego wraz z pismem procesowym... wcześniej w treści oferty niewyrażonych. W ocenie Izby uzupełnianie obligatoryjnych danych, które pierwotnie powinny być zamieszczone w...

 • XVII AmA 25/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-10-2018

  ...Zdaniem powoda fakty, na które powołuje się Prezes UOKiK nie świadczą o istnieniu zmowy. Powód zauważył, że uzupełnianie dokumentów jest zgodnie z przepisami i nie może stawiać uczestników przetargu w negatywnym świetle. Zarzut składania niewystarczających...

 • KIO 1756/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...zostały zawarte w opisie warunku. Nie jest uprawnione uzupełnianie tego warunku o jeszcze inne wymagania, nie ...Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie ...

 • KIO 1787/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ... tablic informacyjnych i gablot, gaśnic p.poż (…), uzupełnianie środków higieny (papier i ręczniki białe w łazienkach ...26 ust. 1 Pzp Odwołujący wezwany został do uzupełnienia dokumentów potwierdzających m. in. spełnianie warunków udziału w postępowaniu,...

 • KIO 1665/18, KIO 1675/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ...Zamawiający – przekraczając swoje uprawnienia – w sposób nie wynikający z dokumentów postępowania założenie takie przyjął i uznał w oparciu o nie, ...wynikający z OPZ będzie wykonywał m.in.: - uzupełnianie uszkodzeń pobocza (str. 56 wyjaśnień); - udrażnianie...

 • KIO 1681/18

  Orzeczenia KIO, 05-09-2018

  ... odwołaniem się do stosownych wyliczeń, które przybiorą postać dokumentów załączanych do umowy: kalkulacji kosztów pracy z oferty...Wykaz dozowników określa Załącznik nr 2 do SIWZ. Uzupełnianie dozowników w środek do dezynfekcji rąk dostarczony przez ...

 • KIO 1618/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...kontekście zaoferowania rażąco niskiej ceny. Zatem uzupełnianie przez Asseco wyjaśnień złożonych Zamawiającemu o ...dnia 28 sierpnia 2018 roku. Izba dopuściła ponadto dowody z dokumentów załączonych przez Odwołującego do odwołania i pisma procesowego z dnia ...

 • KIO 1600/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... słupków prowadzących oraz ich bieżące uzupełnianie, utrzymanie oznakowania poziomego, utrzymanie ... MZDiM w Jaworznie, zna ich zakres i jest w posiadaniu wszystkich dokumentów dotyczących zakresu zamówień i przebiegu ich realizacji. Nie bez znaczenia jest ...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...w zw. z art. 14 ustawy Pzp podczas przedkładania zamawiającemu dokumentów o tak istotnym znaczeniu jak wadium, tymczasem przedłożył tłumaczenie, ... zaś uprawnionym hasłowe formułowanie zarzutu i uzupełnianie jego podstawy faktycznej w toku postępowania przed...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...nierównego traktowania wykonawców. 57. Przystępujący myli dokumenty składane i uzupełnianie w związku z art. 25a ust.1 i 3 ... 3 ustawy — Konsorcjum nie było dotychczas wzywane do uzupełnienia dokumentów. 96 IV. Zarzut przedstawiony w pkt V1.1. odwołania...

 • KIO 1396/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... w postępowaniu. W świetle przywołanego wyroku TS w zasadzie powinno być wykluczone składanie brakujących dokumentów oraz uzupełnianie dokumentów niekompletnych, jeśli wpływa to na wynik weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia. Zwrócenia...

 • KIO 1403/18

  Orzeczenia KIO, 03-08-2018

  ... podstawie analizy i porównania treści złożonych przez wykonawcę dokumentów można stwierdzić, że istotne postanowienia zawarte w ofercie... 11 maja 2017 r. w sprawie C-131/16). Zatem uzupełnianie tabeli 11 na etapie postępowania odwoławczego należy uznać za ...

 • KIO 1303/18, KIO 1310/18, KIO 1322/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... oraz § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...informacji przedstawionych przez wykonawców, a nie uzupełnianie ich z urzędu w odniesieniu do ...

 • IV P 222/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 05-07-2018

  ...Z. Ł., Z. G., J. M., zaś wzajemne uzupełnianie się owych zeznań pozwoliło Sądowi na uznanie ich za wiarygodne. Niewątpliwym... w oparciu o tą podstawę. O ile bowiem przeróbki dokumentów z datą wsteczną stanowić mogą przestępstwo stypizowane w kodeksie karnym...

 • KIO 1186/18

  Orzeczenia KIO, 04-07-2018

  ... KIO, celem instytucji wezwania z art. 26 ust. 3 PZP co do zasady nie jest tworzenie nowych dokumentów przez wykonawców, lecz uzupełnianie tych dokumentów, które pierwotnie powinny były być załączone do oferty. 9 5.11. Z uwagi na to, że zobowiązanie...

 • VI P 646/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 27-06-2018

  ... do utrzymania szkoły w należytym stanie, uzupełnianie apteczek szkolnych w środki opatrunkowe, 6) ... bądź zgodnym ze sobą , bądź uzupełniającym się i zgodnym z treścią załączonych dokumentów oraz po części oparł się na zeznaniach świadka M. P. i za ...

 • KIO 1176/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... w sposób ścisły i za niedopuszczalne należy uznać ich dookreślanie na etapie oceny lub „uzupełnianie” ich treści przy wykorzystaniu innych dokumentów, czy regulacji. Mając na uwadze powyższe Izba uznała, że potwierdziły się zarzuty naruszenia przez...

 • KIO 1065/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ...wątpliwości Zamawiającego. Niedopuszczalne jest natomiast poprawianie, lub uzupełnianie elementów oferty, których w ogóle w ofercie –..., gdy na podstawie analizy i porównania treści obu tych dokumentów można uznać, iż postanowienia zawarte w ofercie nie są ...

 • KIO 1059/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ...że spełnia dany warunek samodzielnie). Dodatkowo Zamawiający podniósł, że Konsorcjum Kamena konsekwentnie twierdzi w odwołaniu, iż „autouzupełnianiedokumentów w toku postępowania nie jest dopuszczalne. Tymczasem złożenie polisy ALKOR sp. z o.o. nastąpiło...

 • KIO 996/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...Spółka Komandytowa, o których mowa w pkt. 8.7 SIWZ, tj. dokumentów z KRK, US, ZUS, KRS, a także oświadczeń wymienionych w ...i składające się na jej treść.” (Ewa Boryczko, Uzupełnianie i poprawianie treści oferty w zakresie przedmiotu świadczenia, ...

 • KIO 970/18

  Orzeczenia KIO, 05-06-2018

  ... czystości oraz środków higienicznych przeznaczonych na bieżące uzupełnianie w toaletach zgodnie z niżej opisaną specyfikacją ... wynika z faktury VAT z dnia 30 czerwca 2017 r.), natomiast dokumentowania i wdrożenia na kwotę 4 920,00 zł brutto (taka sama ...

 • KIO 953/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... informacje są powszechnie dostępne na stronie internetowej. Ponadto, niezgodne z Pzp jest wielokrotne uzupełnianie wcześniej złożonych informacji i dokumentów – w tym przypadku - atestu badań wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania – najpierw przesłany...

 • KIO 913/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...odwoławczego oraz o przeprowadzenie dowodów z dokumentów wymienionych w uzasadnieniu odwołania. Odwołujący ...art, 87 ust. 2 pkt 3 PZP. W ocenie Odwołującego uzupełnianie przez Zamawiającego niewypełnionych rubryk oferty nie jest poprawianiem omyłek w trybie ...

 • KIO 864/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... Izby dopuszczalne jest również dodatkowe badanie poszczególnych elementów wyjaśnień, lecz nie uzupełnianie wyjaśnień". Wyrok KIO z 7 kwietnia 2014 r. (KIO 572/14)... w ramach postępowania odwoławczego dowody z dokumentów uznała, że brak jest podstaw do...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij