• KIO 913/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...odwoławczego oraz o przeprowadzenie dowodów z dokumentów wymienionych w uzasadnieniu odwołania. Odwołujący ...art, 87 ust. 2 pkt 3 PZP. W ocenie Odwołującego uzupełnianie przez Zamawiającego niewypełnionych rubryk oferty nie jest poprawianiem omyłek w trybie ...

 • KIO 864/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... Izby dopuszczalne jest również dodatkowe badanie poszczególnych elementów wyjaśnień, lecz nie uzupełnianie wyjaśnień". Wyrok KIO z 7 kwietnia 2014 r. (KIO 572/14)... w ramach postępowania odwoławczego dowody z dokumentów uznała, że brak jest podstaw do...

 • KIO 875/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...Pzp Development Design Sp. z o.o. do złożenia odpowiednich dokumentów potwierdzających iż Wykonawca, ten spełnia warunki udziału w postępowaniu w ... poszczególnych elementów wyjaśnień, lecz nie uzupełnianie wyjaśnień”. Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej ...

 • KIO 851/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... samą siebie kryteriów, a jednocześnie niedopuszczalne jest uzupełnianie takich informacji, które są oceniane w ramach kryteriów... w dniu 12 kwietnia 2018 roku w odpowiedzi na wezwanie do złożenia dokumentów z dnia 5 kwietnia 2018 roku - w trybie 26 ust. 1...

 • KIO 703/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... do przesunięcia terminu składania ofert. Badanie, wyjaśnianie i uzupełnianie ofert, a także środki ochrony prawnej, do których ... zgodnego z wymaganiami TSI, wraz z wymaganym kompletem dokumentów. Czas trwania takiej procedury ma niewątpliwie wpływ na ...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... z podaniem nieprawdziwych informacji, a w stosunku do Lafrentz nie zastosował żadnych negatywnych sankcji, pozwalając wręcz na niedozwolone dwukrotne uzupełnianie tych samych dokumentów i w tym samym zakresie, a co więcej dokonał oceny na podstawie takich...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Należy jednak zwrócić uwagę, iż zamawiający ...wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia. 27 Uzupełnianie przekazanej informacji o kolejne pojazdy - ...

 • KIO 448/18

  Orzeczenia KIO, 23-03-2018

  ... konieczności wzywania takiego wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów, a także, że dokumenty lub informacje, które zawierają nieprawdziwe informacje nie mogą być poprawiane czy uzupełnianie. Zauważył przy, że zgodnie z art. 24 ust. 12...

 • KIO 326/18, KIO 327/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  ... wyroku Sądu Rejonowego w Tarnowie z dnia 7 sierpnia 2017 r.) oraz dokumentów znajdujących się w aktach toczącego się obecnie przed Sądem Rejonowym w Tarnowie,... z przepisami zatem niedopuszczalne jest uzupełnianie podstaw faktycznych zarzutu dopiero podczas...

 • KIO 365/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ...i oświadczeń, jak to ma miejsce w przypadku zasobu wskazanego dla wykazania warunku udziału w postepowaniu. Takie uzupełnianie dokumentów pozwalające przykładowo na zmianę informacji o produkcie, jego cech, parametrów itp. w zakresie oceny punktowej byłoby...

 • KIO 353/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ... Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia...przepisami ustawy, zatem niedopuszczalne jest uzupełnianie podstaw faktycznych zarzutu dopiero podczas rozprawy...

 • KIO 205/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, to nie jest 16 możliwe uzupełnianie Wzorca urządzenia w trybie określonym w art. 26 ust. 3...wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1....

 • KIO 166/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... publicznego. Ewentualne stwierdzenie, że na gruncie dyrektywy 2004/18/W/E nie było możliwe uzupełnianie dokumentów niekompletnych czy składanie brakujących dokumentów, również nie znajduje uzasadnienia w omawianym wyroku Trybunału. Skutki tego wyroku...

 • KIO 69/18, KIO 89/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... zawierają zakazu samodzielnego podejmowania przez wykonawcę inicjatywy w zakresie składania dokumentów, nawet bez wspomnianego wezwania. Samodzielne uzupełnianie dokumentów jest instytucją przyjmowaną przez doktrynę i orzecznictwo i tak złożone dokumenty...

 • KIO 107/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ...po upływie terminu jej złożenia, czego wymieniony przepis nie dozwala. Uzupełnianie, lub zmiana oferty jest możliwe w trybie art. 84 ust...gdy na podstawie analizy i porównania treści obu tych dokumentów można uznać, iż postanowienia zawarte w ofercie nie ...

 • KIO 18/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ... do reprezentowania GE Medical Systems Société en Commandite Simple. Z dokumentów technicznych wynika, że producentem jest GE Healthcare, Chalfont St. Giles... do przedstawienia wyjaśnień. Konwalidacja, uzupełnianie wyjaśnień na obecnym etapie postępowania ...

 • KIO 2725/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...firmy Vatico W. S. wyjaśnienie oraz uzupełnienie złożonej oferty oraz uzupełnienie dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 i ust.3. Przystępujący.... 90 ustawy i jaka była ich treść, a nie uzupełnianie wyjaśnień po uznaniu, że nie są one wystarczające i nakazują...

 • KIO 29/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert - przyjmuje się również uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów stanowiących zobowiązania innych podmiotów na tej podstawie prawnej.” Ponadto, przepis art. 26 ust. 3 ustawy pzp...

 • KIO 2739/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... świadczenia, a taka sytuacja miała miejsce w przypadku oferty Przystępującego. Możliwe jest wyjaśnianie i uzupełnianie treści dokumentów przedmiotowych, ale w zakresie treści widniejącej w ofercie, nie zaś przedstawianie nowych elementów, które...

 • KIO 2723/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ...jego udostępnienie; d) serwis (sprzątanie i uzupełnianie środków higienicznych). Powołując się na wyrok ... i przeprowadziła dowody z dokumentacji Postępowania, a także dokumentów załączonych przez Odwołującego do odwołania oraz przez Przystępującego do...

 • KIO 2496/17, KIO 2513/17, KIO 2526/17

  Orzeczenia KIO, 04-01-2018

  ... dotyczy możliwości zamiany podmiotu udostępniającego swoje zasoby a nie potencjału własnego wykonawcy. W tym zakresie jak najbardziej dopuszczalne jest uzupełnianie dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zarzut nr 9 - naruszenie art. 89 ust. 1 pkt...

 • KIO 2678/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... rozpoczęcia w roku 2017 r., co wskazuje raczej na uzupełnianie się powyższych aktów prawnych Zamawiającego i kwot w nich zawartych...budżetu. Co więcej, Zamawiającemu znana była treść obu dokumentów – uchwały Rady Gminy oraz Zarządzenia Wójta Gminy jeszcze...

 • KIO 2547/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... orzecznictwie KIO wskazuje się, iż "niedopuszczalne jest uzupełnianie opisu przedmiotu zamówienia w drodze zadawania pytań o ...dnia 21.11.2017 r.). Izba dopuściła również dowody z dokumentów zawnioskowane i złożone przez Odwołującego w toku rozprawy (w tym...

 • KIO 2468/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  ...referencje wystawione 11 września 2017 r. Żaden z tych dokumentów, zdaniem Odwołującego nie potwierdza wykonania usług opisanych w złożonym ... z przepisami ustawy, zatem niedopuszczalne jest uzupełnianie podstaw faktycznych zarzutu dopiero podczas rozprawy. ...

 • KIO 2394/17, KIO 2409/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ... jego rozumienie byłoby sprzeczne z treścią art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, który wprost umożliwia uzupełnianie dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków. W tak zakreślonych wymaganiach Zamawiającego obaj wykonawcy, na etapie składania oferty, celem...

 • KIO 2429/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,... wyjaśnienie treści złożonych ofert, jak ich uzupełnianie i poprawianie. Czynności tego rodzaju nie stanowią...

 • KIO 2343/17, KIO 2344/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  ..., w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. Art. 26... w postępowaniu. Izba stoi na stanowisku, iż samodzielne uzupełnianie dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1...

 • KIO 2396/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ...orzecznictwo TSUE w sprawie Esaprojekt C-387/14 i Archus C-131/16, z którego wynika, że: Niedopuszczalne jest uzupełnianie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dokumentów, które nie zostały przedłożone wraz z ofertą albo wnioskiem o dopuszczenie do udziału w...

 • KIO 2304/17

  Orzeczenia KIO, 17-11-2017

  ... przez Odwołującego, wskazana pod pozycją nr 5 formularza oferty, odpowiada bowiem wymogom SIWZ. 10 Przyznał, że uzupełnianie dokumentów przedmiotowych nie może naruszać dyspozycji określonej w art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, jednak powstaje pytanie czy...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... z Rozdziałem V. SIWZ zatytułowany WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA POSTAWIONYCH... winna nastąpić w oparciu o treść tej ostatniej. Uzupełnianie jej treści, w tym jej uszczegóławianie o nie ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij