• KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...w zw. z art. 14 ustawy Pzp podczas przedkładania zamawiającemu dokumentów o tak istotnym znaczeniu jak wadium, tymczasem przedłożył tłumaczenie, ... zaś uprawnionym hasłowe formułowanie zarzutu i uzupełnianie jego podstawy faktycznej w toku postępowania przed...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...nierównego traktowania wykonawców. 57. Przystępujący myli dokumenty składane i uzupełnianie w związku z art. 25a ust.1 i 3 ... 3 ustawy — Konsorcjum nie było dotychczas wzywane do uzupełnienia dokumentów. 96 IV. Zarzut przedstawiony w pkt V1.1. odwołania...

 • KIO 1396/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... w postępowaniu. W świetle przywołanego wyroku TS w zasadzie powinno być wykluczone składanie brakujących dokumentów oraz uzupełnianie dokumentów niekompletnych, jeśli wpływa to na wynik weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia. Zwrócenia...

 • KIO 1403/18

  Orzeczenia KIO, 03-08-2018

  ... podstawie analizy i porównania treści złożonych przez wykonawcę dokumentów można stwierdzić, że istotne postanowienia zawarte w ofercie... 11 maja 2017 r. w sprawie C-131/16). Zatem uzupełnianie tabeli 11 na etapie postępowania odwoławczego należy uznać za ...

 • KIO 1303/18, KIO 1310/18, KIO 1322/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... oraz § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...informacji przedstawionych przez wykonawców, a nie uzupełnianie ich z urzędu w odniesieniu do ...

 • KIO 1186/18

  Orzeczenia KIO, 04-07-2018

  ... KIO, celem instytucji wezwania z art. 26 ust. 3 PZP co do zasady nie jest tworzenie nowych dokumentów przez wykonawców, lecz uzupełnianie tych dokumentów, które pierwotnie powinny były być załączone do oferty. 9 5.11. Z uwagi na to, że zobowiązanie...

 • KIO 1176/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... w sposób ścisły i za niedopuszczalne należy uznać ich dookreślanie na etapie oceny lub „uzupełnianie” ich treści przy wykorzystaniu innych dokumentów, czy regulacji. Mając na uwadze powyższe Izba uznała, że potwierdziły się zarzuty naruszenia przez...

 • KIO 1059/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ...że spełnia dany warunek samodzielnie). Dodatkowo Zamawiający podniósł, że Konsorcjum Kamena konsekwentnie twierdzi w odwołaniu, iż „autouzupełnianiedokumentów w toku postępowania nie jest dopuszczalne. Tymczasem złożenie polisy ALKOR sp. z o.o. nastąpiło...

 • KIO 1065/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ...wątpliwości Zamawiającego. Niedopuszczalne jest natomiast poprawianie, lub uzupełnianie elementów oferty, których w ogóle w ofercie –..., gdy na podstawie analizy i porównania treści obu tych dokumentów można uznać, iż postanowienia zawarte w ofercie nie są ...

 • KIO 996/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...Spółka Komandytowa, o których mowa w pkt. 8.7 SIWZ, tj. dokumentów z KRK, US, ZUS, KRS, a także oświadczeń wymienionych w ...i składające się na jej treść.” (Ewa Boryczko, Uzupełnianie i poprawianie treści oferty w zakresie przedmiotu świadczenia, ...

 • KIO 970/18

  Orzeczenia KIO, 05-06-2018

  ... czystości oraz środków higienicznych przeznaczonych na bieżące uzupełnianie w toaletach zgodnie z niżej opisaną specyfikacją ... wynika z faktury VAT z dnia 30 czerwca 2017 r.), natomiast dokumentowania i wdrożenia na kwotę 4 920,00 zł brutto (taka sama ...

 • KIO 953/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... informacje są powszechnie dostępne na stronie internetowej. Ponadto, niezgodne z Pzp jest wielokrotne uzupełnianie wcześniej złożonych informacji i dokumentów – w tym przypadku - atestu badań wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania – najpierw przesłany...

 • KIO 913/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...odwoławczego oraz o przeprowadzenie dowodów z dokumentów wymienionych w uzasadnieniu odwołania. Odwołujący ...art, 87 ust. 2 pkt 3 PZP. W ocenie Odwołującego uzupełnianie przez Zamawiającego niewypełnionych rubryk oferty nie jest poprawianiem omyłek w trybie ...

 • KIO 864/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... Izby dopuszczalne jest również dodatkowe badanie poszczególnych elementów wyjaśnień, lecz nie uzupełnianie wyjaśnień". Wyrok KIO z 7 kwietnia 2014 r. (KIO 572/14)... w ramach postępowania odwoławczego dowody z dokumentów uznała, że brak jest podstaw do...

 • KIO 875/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...Pzp Development Design Sp. z o.o. do złożenia odpowiednich dokumentów potwierdzających iż Wykonawca, ten spełnia warunki udziału w postępowaniu w ... poszczególnych elementów wyjaśnień, lecz nie uzupełnianie wyjaśnień”. Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej ...

 • KIO 851/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... samą siebie kryteriów, a jednocześnie niedopuszczalne jest uzupełnianie takich informacji, które są oceniane w ramach kryteriów... w dniu 12 kwietnia 2018 roku w odpowiedzi na wezwanie do złożenia dokumentów z dnia 5 kwietnia 2018 roku - w trybie 26 ust. 1...

 • KIO 703/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... do przesunięcia terminu składania ofert. Badanie, wyjaśnianie i uzupełnianie ofert, a także środki ochrony prawnej, do których ... zgodnego z wymaganiami TSI, wraz z wymaganym kompletem dokumentów. Czas trwania takiej procedury ma niewątpliwie wpływ na ...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... z podaniem nieprawdziwych informacji, a w stosunku do Lafrentz nie zastosował żadnych negatywnych sankcji, pozwalając wręcz na niedozwolone dwukrotne uzupełnianie tych samych dokumentów i w tym samym zakresie, a co więcej dokonał oceny na podstawie takich...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Należy jednak zwrócić uwagę, iż zamawiający ...wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia. 27 Uzupełnianie przekazanej informacji o kolejne pojazdy - ...

 • KIO 448/18

  Orzeczenia KIO, 23-03-2018

  ... konieczności wzywania takiego wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów, a także, że dokumenty lub informacje, które zawierają nieprawdziwe informacje nie mogą być poprawiane czy uzupełnianie. Zauważył przy, że zgodnie z art. 24 ust. 12...

 • KIO 326/18, KIO 327/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  ... wyroku Sądu Rejonowego w Tarnowie z dnia 7 sierpnia 2017 r.) oraz dokumentów znajdujących się w aktach toczącego się obecnie przed Sądem Rejonowym w Tarnowie,... z przepisami zatem niedopuszczalne jest uzupełnianie podstaw faktycznych zarzutu dopiero podczas...

 • KIO 365/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ...i oświadczeń, jak to ma miejsce w przypadku zasobu wskazanego dla wykazania warunku udziału w postepowaniu. Takie uzupełnianie dokumentów pozwalające przykładowo na zmianę informacji o produkcie, jego cech, parametrów itp. w zakresie oceny punktowej byłoby...

 • KIO 353/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ... Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia...przepisami ustawy, zatem niedopuszczalne jest uzupełnianie podstaw faktycznych zarzutu dopiero podczas rozprawy...

 • KIO 205/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, to nie jest 16 możliwe uzupełnianie Wzorca urządzenia w trybie określonym w art. 26 ust. 3...wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1....

 • KIO 166/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... publicznego. Ewentualne stwierdzenie, że na gruncie dyrektywy 2004/18/W/E nie było możliwe uzupełnianie dokumentów niekompletnych czy składanie brakujących dokumentów, również nie znajduje uzasadnienia w omawianym wyroku Trybunału. Skutki tego wyroku...

 • KIO 69/18, KIO 89/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... zawierają zakazu samodzielnego podejmowania przez wykonawcę inicjatywy w zakresie składania dokumentów, nawet bez wspomnianego wezwania. Samodzielne uzupełnianie dokumentów jest instytucją przyjmowaną przez doktrynę i orzecznictwo i tak złożone dokumenty...

 • KIO 107/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ...po upływie terminu jej złożenia, czego wymieniony przepis nie dozwala. Uzupełnianie, lub zmiana oferty jest możliwe w trybie art. 84 ust...gdy na podstawie analizy i porównania treści obu tych dokumentów można uznać, iż postanowienia zawarte w ofercie nie ...

 • KIO 18/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ... do reprezentowania GE Medical Systems Société en Commandite Simple. Z dokumentów technicznych wynika, że producentem jest GE Healthcare, Chalfont St. Giles... do przedstawienia wyjaśnień. Konwalidacja, uzupełnianie wyjaśnień na obecnym etapie postępowania ...

 • KIO 2725/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...firmy Vatico W. S. wyjaśnienie oraz uzupełnienie złożonej oferty oraz uzupełnienie dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 i ust.3. Przystępujący.... 90 ustawy i jaka była ich treść, a nie uzupełnianie wyjaśnień po uznaniu, że nie są one wystarczające i nakazują...

 • KIO 29/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert - przyjmuje się również uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów stanowiących zobowiązania innych podmiotów na tej podstawie prawnej.” Ponadto, przepis art. 26 ust. 3 ustawy pzp...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij