• KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... z Rozdziałem V. SIWZ zatytułowany WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA POSTAWIONYCH... winna nastąpić w oparciu o treść tej ostatniej. Uzupełnianie jej treści, w tym jej uszczegóławianie o nie ...

 • KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ... raz na pół roku nie zmienia tej powinności użytkownika, skoro uzupełnianie płynu ma następować co drugi miesiąc lub co 20 000 próbek...przez Odwołującego i Przystępującego, Podręcznika użytkownika. Z dokumentów tych wynika, bowiem, że przy przyjętej w...

 • KIO 1829/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ...że, w jego ocenie, niedopuszczalnym jest „uzupełnianie”, a de facto przedstawianie nowego wykazu na...dalszej części pisma de facto wezwał Odwołującego do złożenia kolejnych dokumentów potwierdzających, że B.K. zrealizował zakwestionowaną przez Zamawiającego ...

 • KIO 1858/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ...powinny mieć formę wydruku komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów oraz odpowiadać co 9 do treści wzorom załączonym do...do zakończenia terminu trwania umowy, umożliwiających coroczne uzupełnianie dokumentacji kontrolnej, w tym: (…) b)...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... warunku na etapie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, na etapie późniejszym (uzupełnianie dokumentów) powołał się w tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego. Zamawiający podkreślił dodatkowo, że w przywołanym w...

 • KIO 1733/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ...Ponadto wnosił o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów w postaci: 1. Specyfikacji Istotnych Warunków ...trybie art. 90 ustawy i jaka była ich treść, a nie uzupełnianie wyjaśnień po uznaniu, że nie są one wystarczające i nakazują odrzucenie ...

 • KIO 1664/17

  Orzeczenia KIO, 30-08-2017

  ...art 26 ust. 3 Pzp które dotyczy uzupełnienia lub złożenia dokumentów ofertowych, których brak zamawiający stwierdził w złożonej ofercie, od ... winna ujawniać się już na etapie jej złożenia. Uzupełnianie treści oferty jest wyjątkiem od tej zasady i prawo...

 • KIO 1637/17, KIO 1673/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... założył, że jedynymi obowiązkami koordynatora będą uzupełnianie grafiku, weryfikacja statusów prac z uczestnikami ...2017 r. do złożenia aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu) 4) Informacja...

 • KIO 1581/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ... 2013 r., Sygn. akt KIO 1581/17 28 Manova [(C 336/12, EU:C:2013:647)]: czy możliwe jest uzupełnianie dokumentów sporządzanych przez wykonawcę, podwykonawców lub inne podmioty, na których zdolności wykonawca się powołuje, w przypadku gdy nie zostały...

 • KIO 1608/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ... i doprecyzować niejasne i niejednoznaczne postanowienia dokumentów przetargowych. (por. Orzeczenie Krajowej Izby...2016 r. sygn. akt KIO 736/16 „[...] Niedopuszczalne jest uzupełnianie opisu przedmiotu zamówienia w drodze zadawania pytań o wyjaśnienie ...

 • KIO 1451/17, KIO 1455/17

  Orzeczenia KIO, 28-07-2017

  ...(a nawet jeśli z jakichś przyczyn dokumenty były uzupełnianie, nie dopuszczało się, aby skutkowało to przyznaniem ....07.2017 r. odnoszących się wprost do tego zarzutu. Z dokumentów tych wynika bowiem, że numer oznaczenia identyfikuje ten produkt w sposób...

 • KIO 1251/17

  Orzeczenia KIO, 17-07-2017

  ... zakresie ochrony przyrody b) nakazuje się uzupełnianie rzędów drzew pomnikowych nowymi nasadzeniami lip; ...rys. 54; 74. Praca konkursowa Konsorcjum AMC, rys. 15. 75. Zbiór dokumentów stanowi inwentaryzację zieleni dla stacji C1, C2 oraz C3, dla szlaków D1, ...

 • KIO 1340/17

  Orzeczenia KIO, 14-07-2017

  ...ani przedsiębiorstwa Spółki M. Ł. S.A. W uzupełnieniu oświadczeń i dokumentów Konsorcjum PRDM pismem z 12 maja 2017 r. przesłało wykaz osób,... prowadziłby do wniosku, że możliwe jest wielokrotne uzupełnianie dokumentu o nowe treści, które nie zostały ...

 • KIO 1174/17

  Orzeczenia KIO, 23-06-2017

  ... Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...działań poprzez wypełnianie, przeglądanie, uzupełnianie danych, lub przejście do następnych...

 • KIO 1169/17, KIO 1170/17

  Orzeczenia KIO, 23-06-2017

  ...się chybione. Na marginesie należy jedynie wskazać, że uzupełnianie przez Zamawiającego podstawy faktycznej odrzucenia oferty z powodu ... ogólnych wynosiła 2.586.558,84 zł, natomiast dla Dokumentów wykonawcy 2.155.465,73 zł. Odwołujący, jak zauważył...

 • KIO 763/17

  Orzeczenia KIO, 04-05-2017

  ... punktacji, więc także przy takiej kwalifikacji niemożliwym było jego uzupełnianie, co potwierdza doktryna i orzecznictwo: ”Niemożliwe jest uzupełnianie takich dokumentów, które choć potwierdzają wymagania, służą jednocześnie do ustalenia punktacji...

 • C-387/14

  Orzeczenia ETS, 04-05-2017

  ...orzeczeniu z dnia 10 października 2013 r., Manova [(C‑336/12, EU:C:2013:647)]: czy możliwe jest uzupełnianie dokumentów sporządzanych przez wykonawcę, podwykonawców lub inne podmioty, na których zdolności wykonawca się powołuje, w przypadku gdy nie zostały...

 • KIO 707/17

  Orzeczenia KIO, 20-04-2017

  ... ust. 1 lub ust. 2 ustawy Pzp), też takich dokumentów składać nie musi. Skoro odwołujący mógł złożyć polisę z ochroną ubezpieczeniową... 26 ust. 3 ustawy Pzp nie wskazuje, że uzupełnianie, poprawiane czy też złożone dokumenty mają potwierdzać okoliczności na ...

 • KIO 531/17

  Orzeczenia KIO, 19-04-2017

  ... traktować na równi z niezłożeniem dokumentów lub złożeniem dokumentów zawierających błędy. Zatem również z tego względu Odwołujący powinien zostać wykluczony z dalszego postępowania już na etapie sprawdzania ofert. Uzupełnianie przez Odwołującego - po...

 • KIO 519/17

  Orzeczenia KIO, 03-04-2017

  ...konserwacji, pasty. worki na śmieci, sprzęt gospodarczy, uzupełnianie papieru toaletowego, mydła. Ręczników, odświeżaczy powietrza w ...czy są pojemniki preselekcyjne) pojemników niszczarek do dokumentów wraz z wymianą plastikowych worków i wynoszenie śmieci...

 • KIO 483/17

  Orzeczenia KIO, 03-04-2017

  ... składanie i uzupełnianie DOKUMENTÓW, a nie składanie i uzupełnianie SKOMPLIKOWANYCH OŚWIADCZEŃ....ust. 3 ustawy Pzp wezwał wyznaczonego pełnomocnika konsorcjum do złożenia dokumentów do dnia 16 lutego 2017 roku. W wyznaczonym dniu Odwołujący ...

 • KIO 515/17

  Orzeczenia KIO, 24-03-2017

  ...przypadku, gdy przepis wprost dotyczy wyjaśnień jedynie w zakresie dokumentów określonych w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp...uzupełnianie tych danych jak to ma np. miejsce w przypadkach, do których odnosi się przepis art. 26 ust, 3 i 4 ustawy Pzp tj. do dokumentów...

 • KIO 450/17, KIO 462/17

  Orzeczenia KIO, 23-03-2017

  ...doświadczenia i tym samym nie było konieczne uzupełnianie Wykazu dostaw. Wezwanie do uzupełnienia dokumentu ... żadnej części przedmiotowego zamówienia, Odwołujący nie był zobowiązany do przedstawienia dokumentów o których mowa w sekcji III 2.1 ust. 2...

 • KIO 399/17, KIO 438/17, KIO 439/17

  Orzeczenia KIO, 20-03-2017

  ... regulacji ustawy Pzp, zbędne było żądanie wraz z ofertą szeregu dokumentów, i to od wszystkich wykonawców, a także wyjaśnień, gdyż ... ofert. Z uwagi na doniosłość tych danych dowolne ich zmienianie lub uzupełnianie w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,...

 • KIO 283/17, KIO 291/17, KIO 298/17

  Orzeczenia KIO, 06-03-2017

  ...K.ę, wskazywać mają na działanie wspólne w kooperacji i wzajemne uzupełnianie się. Ponadto, Pan Z. K.a w ofercie złożonej ...poprzez zaniechanie wezwania ww. wykonawcy do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w ...

 • KIO 276/17, KIO 277/17

  Orzeczenia KIO, 06-03-2017

  ... wyciąg z tej strony. Zamawiający wezwał Konsorcjum do uzupełnianie wymaganego dokumentu, a otrzymał raport z badań z ...w życie – 28.07.2016 r.), także w zakresie aktualności dokumentów na termin składnia ofert. Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak...

 • KIO 311/17

  Orzeczenia KIO, 02-03-2017

  ... posiada własną stację paliw na terenie Przedsiębiorstwa, natomiast uzupełnianie zbiorników paliwa w pojazdach odbywa się tylko i wyłącznie...traktują je na równi np. z wezwaniem do uzupełnienia dokumentów składanych wraz z ofertą. Jest to błędne podejście, ...

 • KIO 290/17

  Orzeczenia KIO, 22-02-2017

  ... zobowiązanie zamawiającego dotyczące wezwania do złożenia oświadczeń, dokumentów, jak również wyjaśnień potwierdzających: 1) spełnianie...(a nawet jeśli z jakichś przyczyn dokumenty były uzupełnianie, nie dopuszczało się, aby skutkowało to przyznaniem ...

 • KIO 236/17

  Orzeczenia KIO, 20-02-2017

  ... krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia n/w oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt.... 87 ust. 1 ustawy Pzp zakazuje, gdyż uzupełnianie, czy wyjaśnienia oferty nie może prowadzić do naruszenia ...

 • KIO 145/17

  Orzeczenia KIO, 01-02-2017

  ...Pzp przez zaniechanie wezwania przystępującego do złożenia wyjaśnień w zakresie oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp ...", „działanie matematyczne”, nie zaś uzupełnianie pustych rubryk kosztorysu. Pomijając wskazanie ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij