• KIO 358/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  ... Postępowania w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Odwołujący wniósł o: (1) uwzględnienie odwołania i (2) nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany treści SWIZ w sposób wskazany w uzasadnieniu...

 • KIO 331/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  ... odwoławczego po stronie Zamawiającego skutecznie przystąpił wykonawca Softiq Sp. z o.o., wnosząc o oddalenie odwołania. Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. W zakresie zarzutu dotyczącego naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12, ewentualnie art. 26 ust...

 • KIO 277/19

  Orzeczenia KIO, 04-03-2019

  ... w odwołaniu Izba uznała, że odwołanie zasługiwało na uwzględnienie. Stosownie do art. 10 a ust. 5 Pzp...marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz...

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ... przez zamawiającego przepisów prawa, zatem zarzut ten, jako bezpodstawny, nie zasługiwał na uwzględnienie. Konsekwencją uwzględnienia odwołania jest nakazanie zamawiającemu unieważnienia czynności odrzucenia oferty odwołującego w częściach postępowania nr...

 • KIO 203/19

  Orzeczenia KIO, 19-02-2019

  ... SIWZ. W związku z powyższym, wnosił o: 1) merytoryczne rozpatrzenie przez Krajową Izbę Odwoławczą niniejszego odwołania i jego uwzględnienie; 2) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentacji Postępowania oraz dowodów przywołanych W uzasadnieniu na...

 • KIO 156/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ... tysiące sześćset złotych zero groszy) poniesioną tytułem wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ... wątpliwości, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie. Odwołujący zauważył, że Izba w orzeczeniu o...

 • KIO 169/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ...że współpraca z Wykonawcą zostanie nawiązana na zasadach ustalonych w umowie o podwykonawstwo. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu dokonania ponownej oceny oferty Wykonawcy i w konsekwencji tej oceny - odrzucenia...

 • KIO 185/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ..., którzy w poprawny sposób dokonali zastrzeżenia tajemnicy. Odwołujący, wskazując na powyższe wniósł o uwzględnienie odwołania i: 1. nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności odtajnienia dokumentów Odwołującego i utrzymanie w mocy zastrzeżenia...

 • KIO 119/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... nr VIII złożonej przez wykonawcę Amlux Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 4 Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania, nakazanie Zamawiającemu w zakresie części nr I oraz nr VIII zamówienia: unieważnienia wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy...

 • KIO 116/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  .... 750 kc w związku z art. 14 ustawy PZP, a także art. 139 ust. 1 ustawy PZP. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: wykonania w całości wyroku KIO z dnia 13 listopada 2018 r., sygn. akt KIO 1896/18, KIO 1901/18...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... certyfikaty (pkt 1.3.2 SIWZ). Izba zważyła, co następuje. Odwołanie zasługuje na uwzględnienie w części. Izba za zasadny uznała zarzut 1 odwołania, w części, w której dotyczył zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa całego wykazu zrealizowanych usług...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... znajdują częściowe oparcie w ustalonym stanie faktycznym i prawnym, tym samym rozpoznawane odwołanie zasługuje na uwzględnienie w zakresie następujących zarzutów wskazanych w petitum odwołania – nr 1 w całości, zaś w części zarzutów: nr 3, nr 8 oraz nr 10...

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ..., obciążenie wykonawcy nadmiernymi obowiązkami i ryzykiem. W związku z podniesionymi zarzutami Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu dokonania zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ...zamówienia, 6. ewentualnie innych przepisów wynikających bezpośrednio i pośrednio z uzasadnienia. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienia czynności unieważnienia postępowania w Pakiecie nr 1, 2. unieważnienia...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... jak w treści art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. W związku z podniesionymi zarzutami Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu unieważnienia dokonanej czynności odrzucenia oferty Odwołującego i dalszego jej badania, a w konsekwencji...

 • KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego zgłosił przystąpienie wykonawca Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie, wnosząc o uwzględnienie odwołania. Podniósł, że zarzuty Odwołującego są zasadne, a on sam w ramach prowadzonej w dniu 21 grudnia 2018...

 • KIO 10/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Odwołujący wnosił o: 1) uwzględnienie odwołania w całości; 2) przeprowadzenie zmian w dokumentacji postępowania, które spowodują usunięcie wszystkich naruszeń wskazanych...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... 6 pkt 9 OPZ rażąco wygórowanej bonifikaty. Z uwagi na tak podniesione zarzuty, Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu dokonania następujących czynności: 1. modyfikację treści SIWZ poprzez: a) uzupełnienie § 7 i § 8...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... Sp. z o.o., której treść nie odpowiada treści SIWZ (w Części 1). Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności badania i oceny ofert, co doprowadzi do unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty Aesculap...

 • KIO 49/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... 5 ustawy przez zaniechanie odrzucenia oferty wybranej, mimo że składający ją wykonawcy podlegali wykluczeniu. Wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: - unieważnienie czynności wyboru oferty uznanej za najkorzystniejszą w pakiecie nr II...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...6. art. 91 ust 1 ustawy przez zaniechanie dokonania wyboru oferty odwołującego. 3 Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: unieważnienia czynności wykluczenia odwołującego z postępowania i odrzucenia jego oferty, unieważnienia...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...to w ocenie Izby również ten zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. Zamawiający wyraźnie w pkt. SZKOL – 11 i ... 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...m) nie będzie widoczne. IV Stanowisko przystępującego WXCA Sp. z o.o. Przystępujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz obciążenie Zamawiającego kosztami postępowania, a tym samym o nakazanie Zamawiającemu: unieważnienia czynności wyboru najlepszej pracy...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... ze złożenia nieprawdziwych informacji we wstępnym oświadczeniu JEDZ oraz Wykazie osób. 5 Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:  unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,  ponownego badania i oceny ofert...

 • KIO 48/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... wzięcia udziału. 4 Nadto Odwołujący wnosił o: 1.1 merytoryczne rozpoznanie przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania; 1.2 uwzględnienie odwołania; 1.3 dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentacji postępowania, dopuszczenie na okoliczności wskazane w...

 • KIO 47/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... publicznych – należało umorzyć. Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła okoliczność, iż uwzględnienie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy, zatem koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art...

 • KIO 2584/18, KIO 2586/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... w niniejszym odwołaniu naruszenia mogą mieć lub mają wpływ na wynik Postępowania, Odwołujący wnosi o: 1) uwzględnienie odwołania w całości; 2) unieważnienie czynności Zamawiającego w przedmiocie wyboru oferty Konsorcjum Solid jako najkorzystniejszej; 3...

 • KIO 31/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... oraz równego traktowania wykonawców i konsekwencji nie udzielenie zamówienia odwołującemu. Odwołujący wniósł o: 1) uwzględnienie odwołania w całości; 4 2) nakazanie zamawiającemu unieważnienia czynności odrzucenia oferty odwołującego; 3) nakazanie...

 • KIO 20/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... przez Zamawiającego ze źródeł innych, niż oferta Odwołującego. W związku z powyższym Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 2. powtórzenia czynności badania i...

 • KIO 42/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ... poprzez niezachowanie przez Zamawiającego zasady równej konkurencji, transparentności i proporcjonalności. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania, a w...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij