• KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... do złożenia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. 5 Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, odtajnienia i udostępnienia...

 • KIO 2629/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ...rozprawie w dniu 22 i 27 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 grudnia 2017 r... a tym samym rozpoznawane odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. W pierwszej kolejności Izba, odnosząc się do ...

 • KIO 2627/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ...dzień 22 grudnia 2017 roku udzielił odpowiedzi na odwołanie wnosząc o oddalenie odwołania w całości. Działając na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy...zważyła jak poniżej. Odwołanie zasługuje na uwzględnienie w zakresie zarzutu nieuzasadnionego ustalenia przez ...

 • KIO 2678/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ...i zważyła, co następuje: Odwołanie zasługuje na uwzględnienie w zakresie zarzutu dotyczącego art. 86 ust... 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz...

 • KIO 2563/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... oceny ofert, w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienia wyboru oferty, w tym w szczególności unieważnienie czynności...

 • KIO 2606/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... poparł stanowisko Zamawiającego, a także zawarł wniosek o odrzucenie odwołania, wobec wniesienia go po terminie, wywodząc, że termin...co następuje. Odwołanie jako bezzasadne, nie zasługuje na uwzględnienie. Izba stwierdziła, iż w niniejszej sprawie nie ...

 • KIO 2591/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... zamówienia, co spowoduje poniesienie szkody w postaci utraty korzyści, jakie osiągnąłby z uzyskania zamówienia. Uwzględnienie odwołania umożliwi zatem odwołującemu wybór jego oferty jako najkorzystniejszej i w rezultacie, zawarcie umowy z zamawiającym...

 • KIO 2567/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji. W oparciu o powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o: 1) uwzględnienie odwołania w całości, 2) nakazanie Zamawiającemu unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp...

 • KIO 2630/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ..., ul. Franciszka Klimczaka 1. Wskazał, że ma interes w rozstrzygnięciu odwołania na korzyść zamawiającego, gdyż zarzuty są nieuzasadnione i bezpodstawne, a ich uwzględnienie powodowałoby szkodę u przystępującego z uwagi na utracone korzyści wynikające z...

 • KIO 2609/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...prawem i z tego względu nie zasługują na uwzględnienie. Wskazane przez Odwołującego ograniczenia w korzystaniu z... 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania ...

 • KIO 2623/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... zgody obu stron nie tylko do zawarcia, ale również i do zmiany takiej umowy. Podnosząc powyższe odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie zamawiającemu: 1. zmianę treści OPZ oraz Projektu Umowy poprzez: a. jednoznaczne określenie w...

 • KIO 2616/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... gdy ofertą najkorzystniejszą 4 powinna być oferta Odwołującego. Wobec powyższych zarzutów Odwołujący wniósł o: 1) uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 01 grudnia 2017 r., 2...

 • KIO 2600/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. W związku ze wskazanymi naruszeniami Odwołujący wnosił o: 1) uwzględnienie odwołania w całości; 2) nakazanie Zamawiającemu unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej; 3) nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności badania i...

 • KIO 2613/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...4 ustawy Pzp. Odwołujący wniósł, na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp, o uwzględnienie odwołania w całości i uchylenie skutków prawnych zaskarżonych czynności zamawiającego poprzez nakazanie mu: 1) unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej...

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... Odwołującego wykazywany w trakcie postępowania czy w odwołaniu. Izba uznała, iż Odwołujący nie wykazał, że zarzuty odwołania zasługują na uwzględnienie. Biorąc pod uwagę powyższy stan rzeczy ustalony w toku postępowania, Izba orzekła, jak w sentencji, na...

 • KIO 2571/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...na podejmowane przez niego decyzje. Mając na uwadze powyższe zarzuty, Odwołujący wniósł o: 1) uwzględnienie niniejszego odwołania; 2) nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 3) nakazanie odrzucenia oferty wykonawcy...

 • KIO 2604/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... utrudniać konkurencję pomiędzy Wykonawcami. Mając na uwadze wyżej sformułowane zarzuty, Odwołujący wniósł o: (1) uwzględnienie odwołania w całości; (2) nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez zmianę zapisu...

 • KIO 2618/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem oferty odwołującego; 3. uwzględnienie niniejszego odwołania jako oczywiście zasadnego; 4. zasądzenie na rzecz odwołującego kosztów postępowania według wykazu...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... najkorzystniejszej, mimo iż oferta ta powinna zostać odrzucona. Z uwagi na powyższe, odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i odrzucenia oferty Ansaldo Energia S.p.A...

 • KIO 2581/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oferta przystępującego została uznana za najkorzystniejszą. Uwzględnienie odwołania mogłoby doprowadzić do zmiany wyboru oferty najkorzystniejszej i w konsekwencji spowodować utratę...

 • KIO 2602/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...zważyła, co następuje. Odwołanie jako bezzasadne, nie zasługuje na uwzględnienie. 1. Zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy ...r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ...

 • KIO 2621/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... Sp. z o.o., jako najkorzystniejszej w postępowaniu. 3 W związku z powyższym wnosił o: • uwzględnienie niniejszego odwołania w całości, • unieważnienie czynności wyboru oferty firmy Siemens Healthcare Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej, • dokonania...

 • KIO 2574/17, KIO 2576/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... o udzielenie zamówienia publicznego za najkorzystniejszą należało uznać ofertę Odwołującego. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienia czynności wyboru oferty Konsorcjum Astaldi jako oferty najkorzystniejszej...

 • KIO 2603/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... przez wykonawców ceną oferty i wynikiem postępowania. Wykonawca „Ekoopał” O., S. Spółka jawna wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 3 listopada 2017 r...

 • KIO 2509/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ...wobec wykonawcy 4Visions, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:  unieważnienia czynności wyboru oferty wykonawcy 4Visions jako najkorzystniejszej;  powtórzenie...

 • KIO 2615/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... żądaniem, przed podjęciem decyzji o wykluczenia Odwołującego z postępowania. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego; unieważnienie decyzji...

 • KIO 2555/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... w zakresie kar umownych w jednostronny i niemożliwy do interpretacji. Wobec powyższego Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i: 1) nakazanie Zamawiającemu unieważnienia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego; ewentualnie o: 2) nakazanie...

 • KIO 2585/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... W ocenie składu orzekającego taki sposób rozumienia normy zawartej w art. 192 ust. 2 Ustawy umożliwia uwzględnienie odwołania jedynie w sytuacji, gdy stwierdzone naruszenie przepisów Ustawy uniemożliwia prawidłowe ustalenie wyniku postępowania, i wskazuje...

 • KIO 2494/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... opublikowania ujednoliconej treści SIWZ uwzględniającej wszystkie zmiany dokonane w trakcie postępowania. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz: 1. nakazanie Zamawiającemu zmiany warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale V SIWZ...

 • KIO 2568/17, KIO 2597/17, KIO 2605/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 91 ust. 1, art. 92 ust. 1 Pzp oraz wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego; 2. unieważnienia czynności badania i oceny ofert oraz czynności wyboru...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij