• KIO 86/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ... 1 i 2 poprzez przyjęcie, iż treść oferty Odwołującego nie 4 odpowiada treści SIWZ. Jednocześnie wnosił o: 1) uwzględnienie odwołania 2) uchylenie czynności Zamawiającego polegających na odrzuceniu oferty Odwołującego w częściach I-III oraz wyborze oferty...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... rachunkowej w pozycji 6.2 kolumnie czwartej formularza cenowego, a w konsekwencji podniesiony w tym zakresie zarzut odwołania nie zasługiwał na uwzględnienie. Nie doszło do naruszenia przez Zamawiającego przepisów: art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp oraz art...

 • KIO 2279/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ... a także jest nieuzasadnione ekonomicznie i znacząco zwiększa ryzyko niepowodzenia realizacji Umowy. Z powyższych względów Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania poprzez nakazanie Zamawiającemu modyfikacji SIWZ w sposób określony w treści uzasadnienia...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... przedmiotowego zamówienia publicznego, co ma bezpośredni wpływ na wynik tego postępowania. Odwołujący wniósł o: - uwzględnienie odwołania w całości, - unieważnienie czynności wyboru oferty T. jako najkorzystniejszej, - dokonanie ponownej oceny ofert...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... określonych w art. 179 ust. 1 Pzp, legitymujących do wniesienia odwołań. W przypadku Odwołującego A.P. s.r.o., uwzględnienie odwołania umożliwiałoby temu wykonawcy uzyskanie zamówienia. Odwołujący B.T.Z.P. sp. z o.o. uzyskał w rankingu trzecią pozycję...

 • KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ... zamówienia wykonawcy wybranemu niezgodnie z przepisami ustawy. Wskazując na powyższe Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1) unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz czynności odrzucenia oferty...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... pozostałych wykonawców, w tym Odwołującego /zarzut nr 5/. W związku z powyższym, Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i:  nakazanie unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 21 września 2017 roku,  powtórzenie czynności...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ... ma interes we wniesieniu odwołania. Po zapoznaniu się z przedmiotem sporu oraz argumentacją obu Stron, w oparciu o stan faktyczny ustalony podczas rozprawy Izba ustaliła i zważyła, co następuje: odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Izba ustaliła, iż...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... wybrać jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Odwołującego. VI. Wskazując na powyższe, Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej, 2. dokonania ponownego badania i oceny...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... oferty podlegającej odrzuceniu, tj. oferty Konsorcjum. W związku z podniesionymi zarzutami Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu dokonanie: 1. unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 7 września 2017r...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... zaniechanie wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej. W związku z powyższym odwołujący wniósł o: 1. uwzględnienie odwołania w całości, 5 2. nakazanie zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, ponowienie czynności...

 • KIO 1998/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...zamówienia publicznego, na co mógłby w przeciwnym razie liczyć. Po dokonaniu oceny zarzutów podniesionych w odwołaniach Izba stwierdziła, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 16 Izba ustaliła następujący stan faktyczny: Zgodnie z pkt VI.4.2 siwz do...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... oparcia w ustalonym stanie faktycznym i prawnym, a tym samym rozpoznawane odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 24 W pierwszej kolejności Izba wskazuje, iż podniesione w treści odwołania zarzuty w postaci art. 91 ust. 1 ustawy Pzp w zw. art. 94 ust. 3...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... brak ujawnienia tych informacji naruszał prawo, zasługiwał na uwzględnienie z uwagi na naruszenie przez Zamawiającego art. 8 ust...r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 26 rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ...

 • KIO 1993/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... przez Odwołującego uiszczony, zatem odwołanie podlegało rozpoznaniu. Izba nie stwierdziła przesłanek do jego odrzucenia. Uwzględnienie odwołania nastąpiło, jednak jedynie w zakresie zarzutu braku złożenia przez Przystępującego zaświadczenia z KRK wobec...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ...mieć istotny wpływ na wynik postępowania a powyższe w związku z treścią art.192 ust.2 ustawy nakazuje uwzględnienie odwołania. Na marginesie Izba wskazuje, że z protokołu rozprawy zaprezentowanego w części uzasadnienia „Izba ustaliła” wynika, że odwołujący...

 • KIO 1969/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...najkorzystniejszej oferty wykonawcy K., która również nie spełniała wymogów SIWZ. Odwołujący wniósł o: 1) uwzględnienie odwołania w całości, unieważnienie czynności zamawiającego polegającej na wyborze jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy K., nakazanie...

 • KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... ubiegania się o uzyskanie zamówienia w Postępowaniu W związku z powyższymi zarzutami Odwołujący wniósł o: 1. uwzględnienie odwołania w całości, 2. nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków...

 • KIO 1988/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... w błąd zamawiającego, mające istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: 1. unieważnienie czynności w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej; 2. powtórzenie czynności...

 • KIO 1960/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...rozwiązania referencyjne, co powoduje brak zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany treści siwz i ogłoszenia poprzez: a) usunięcie kryterium III...

 • KIO 1965/17, KIO 1966/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... i stanowiska stron złożone w trakcie rozprawy, skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje: Odwołania nie zasługiwały na uwzględnienie. W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek ustawowych skutkujących...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... która została bezzasadnie odrzucona przez Zamawiającego. Wskazując na powyższe zarzuty Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu: • unieważnienia dokonanej przez Zamawiającego czynności badania i oceny ofert; • unieważnienia...

 • KIO 1940/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... odwołującego zgłosił przystąpienie wykonawca C. sp. z o.o. sp. k. w W.. Wniósł o uwzględnienie odwołania. Uwzględniając całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w szczególności: protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, postanowienia...

 • KIO 1986/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... nr 1 oferty sprzecznej z treścią SIWZ, czyli oferty firmy Z.B.P. Sp. z o.o., Wniósł o uwzględnienie odwołania oraz: 1) Nakazanie zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietu nr 1; 2) Nakazanie zamawiającemu...

 • KIO 1982/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ...91 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołujący wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów wskazanych w treści odwołania oraz o uwzględnienie odwołania, unieważnienie wyboru oferty, a także o nakazanie zamawiającemu ponownej oceny ofert, odrzucenia oferty Maszty.net...

 • KIO 1978/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... wyjaśnień i dokumentów [zarzut nr 5]. W związku z powyższymi zarzutami Odwołujący wniósł o: 1) uwzględnienie odwołania w całości, 2) unieważnienie czynności wykluczenia odwołującego z postępowania, 3) nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności badania...

 • KIO 1886/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ..., w sposób nieproporcjonalny i naruszający zasady uczciwej konkurencji. W związku z zarzutami Odwołujący wnosił o: I. uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu zmiany postanowień SIWZ (i odpowiednio ogłoszenia o zamówieniu), zgodnie z treścią: 3 1...

 • KIO 1987/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  .../. W dniu 29 września 2017 r. wykonawca Technitel Polska S. A. z siedzibą w Łodzi - w odpowiedzi na uwzględnienie odwołania złożył oświadczenie w przedmiocie sprzeciwu. /dokumentacja postępowania: Pismo wykonawcy Technitel Polska S. A. z siedzibą w Łodzi z...

 • KIO 1957/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... w rozdziale 9 pkt 2 ppkt. 3 SIWZ, które miało wpływ na wynik postępowania. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu: - unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, - dokonania czynności ponownej oceny i wyboru...

 • KIO 1959/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... poprzez zaniechanie uznania oferty Elecom za odrzuconą. Wskazując na powyższe wniósł w szczególności o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1) unieważnienia czynności wyboru oferty Elecom jako najkorzystniejszej; 2) powtórzenia czynności...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij