• KIO 391/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... te okoliczności w ocenie Zamawiającego, Odwołujący nie legitymuje się interesem prawnym we wniesieniu odwołania, bowiem jego ewentualne uwzględnienie nie będzie skutkować możliwością oceny oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej, a tym samym uzyskania...

 • C-127/16 P

  Orzeczenia ETS, 07-03-2018

  ...pkt 54–58 niniejszego wyroku, Sąd słusznie uznał, że uwzględnienie zobowiązań do sprzedaży całości aktywów Sernamu nie było zgodne ...odwołanie podnosi również na poparcie części trzeciej zarzutu pierwszego odwołania, jak zostało to wskazane w pkt 47–52 ...

 • KIO 216/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... 89 ust. 1 pkt 2 Pzp; 5. w przypadku uwzględnienia odwołania: przyznanie odwołującemu od zamawiającego kosztów postępowania odwoławczego, w tym kosztów wynagrodzenia... Izba stwierdziła, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Izba ustaliła, że pan D. Ż....

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ...lutego 2018 r. i próżno było ich szukać w treści samego odwołania. Jak jednolicie wskazuje się w orzecznictwie Izby i sądów okręgowych ...dowodu opłacenia składki ubezpieczeniowej. Zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z art. 814 KC jeżeli nie ...

 • KIO 212/18

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ... posiedzenia złożył pismo procesowe, w którym wskazał że twierdzenia Odwołującego są nie zasługują na uwzględnienie i wniósł o oddalenie odwołania w całości. Izba postanowiła dopuścić dowód w postaci dokumentacji Postępowania oraz dowody złożone przez...

 • KIO 226/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... ustawy Pzp poprzez udzielenie zamówienia wykonawcy wybranemu niezgodnie z przepisami ustawy. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu: (i) unieważnienia czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty Przystępującego...

 • KIO 196/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... zgłosił wykonawca Mindmade Sp. z o.o., pl. Konstytucji 3, 00-647 Warszawa, wnosząc jednocześnie o uwzględnienie odwołania w całości. Krajowa Izba Odwoławcza, po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej sprawie, na podstawie zebranego materiału dowodowego...

 • KIO 213/18, KIO 217/18, KIO 223/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ... do art. 192 ust. 2 ustawy Pzp – podlegało w tym zakresie uwzględnieniu. Pozostałe zarzuty odwołania nie zasługują na uwzględnienie. Zarzuty dotyczące oferty wykonawcy Piomar: W odniesieniu do komputera stacjonarnego PC1 oraz komputera stacjonarnego PC2...

 • KIO 220/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ... sposobu wykorzystania zdemontowanych biletomatów przez określenie, że nie oczekuje ich zwrotu od wykonawców. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: 1. zmiany opisu przedmiotu zamówienia w ten sposób, że będzie oczekiwał od...

 • KIO 224/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... Wobec powyższego wniesiono o (pisownia oryginalna): merytoryczne rozpatrzenie przez Krajową Izbę Odwoławczą niniejszego odwołania i jego uwzględnienie, dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentacji postępowania na okoliczności wskazane w niniejszym...

 • KIO 219/18, KIO 229/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... odbioru robót z dnia 27.10.2017r. oraz z dnia 22.12.2017r Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania i powtórzenie czynności oceny spełniania przez Odwołującego...

 • KIO 211/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ...zw. z art. 25a ust. 3 ustawy pzp poprzez nieprawidłowe uwzględnienie przez Zamawiającego podczas oceny oferty Wykonawcy M. W. TRANSPORT USŁUGOWY...oparciu o wyżej wskazane zarzuty wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu: - ...

 • KIO 205/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ...urządzenia w miejsce uszkodzonego celem przeprowadzenie ponownych badań. 4 Odwołujący wniósł o rozpoznanie oraz uwzględnienie odwołania, nakazanie Zamawiającemu unieważnienie postępowania, ewentualnie: nakazanie i zobowiązanie Zamawiającego do przyjęcia od...

 • KIO 218/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...wybór najkorzystniejszej oferty niezgodnie z przepisami ustawy Pzp. W związku z tym odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: 1. unieważnienia wyboru oferty Galaxy jako najkorzystniejszej; 2. unieważnienia czynności wykluczenia...

 • KIO 198/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... i przeprowadzenie dowodów wymienionych w treści uzasadnienia na okoliczności tam wskazane. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości oraz o nakazanie Zmawiającej wyrokiem: a) unieważnienia czynności Zamawiającej polegającej na odrzuceniu...

 • KIO 207/18, KIO 221/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...może doprowadzić do poniesienia szkody w postaci braku zysku stanowiącego wynagrodzenie za wykonanie umowy w sprawie. Uwzględnienie odwołania umożliwi odwołującemu wzięcie udziału w postępowaniu, a co za tym idzie umożliwi odwołującemu uzyskanie zamówienia...

 • KIO 166/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... i przejrzystości. Na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 1 Pzp, Odwołujący wnosił o: (i) uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu: (a) unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania; (b) unieważnienia czynności unieważnienia...

 • KIO 204/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... (a to na wypadek nieuwzględnienia ww. zarzutów). Wobec ww. zarzutów Odwołujący wnieśli o: 1. uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: a) unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołujących; b) unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej...

 • KIO 187/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...wskazał też na fakt, że w związku z wniesieniem przedmiotowego odwołania, przedłużył termin składania ofert do dnia 19 lutego 2018 r., co oznacza, że wykonawcy mają 28 dni na uwzględnienie w ofertach wyjaśnień i informacji opublikowanych w dniu 22 stycznia...

 • KIO 206/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... przez tego wykonawcę w ofercie informacji wprowadzających w błąd Zamawiającego. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: (i) unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenia czynności badania...

 • KIO 155/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... ofertą dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Z uwagi na powyższe Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:  dokonanie modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w sposób wskazany w Załączniku nr 4 1...

 • KIO 167/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...na nieuzyskaniu zamówienia. Odwołanie zasługuje na uwzględnienie. Izba ustaliła, że wartość części 1...15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz....

 • KIO 200/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... sprężarkowych", zwłaszcza jeśli pochodzą od podmiotów publicznych. W związku z powyższym Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i o nakazanie Zamawiającemu uznania za bezskuteczne zastrzeżenie jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji zawartych w...

 • KIO 202/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... - Usługi Prace Leśne S. B., który podlegał wykluczeniu z postępowania. Z uwagi na powyższe Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1) unieważnienie czynności wyboru oferty wykonawcy - Usługi Prace Leśne S. B., Dargomyśl 16...

 • KIO 177/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  .... z o.o., ul. Tarnobrzeska 2/2, 53-404 Wrocław, tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r...co następuje. Odwołanie jako bezzasadne, nie zasługuje na uwzględnienie. 14 Izba stwierdziła, iż w niniejszej sprawie ...

 • KIO 203/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli oferty firmy CHM Sp. z o.o. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 2, nakazanie ponownego badania i...

 • KIO 197/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... weryfikacji oferty Konsorcjum. Wykonawca PORR S.A. zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego. Wniósł o uwzględnienie odwołania. Konsorcjum firm: Societa Italiana per Condotte d’Acgua S.p.A. (Lider), INSO Sistemi per le...

 • KIO 145/18, KIO 173/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ... podmiotów mających doświadczenie wyłącznie w zakresie tuneli drogowych, kolejowych lub metra. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu modyfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści SIWZ poprzez zmianę warunku udziału...

 • KIO 183/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... Przystępującego w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść Zamawiającego. Oferta Przystępującego została wybrana, jako najkorzystniejsza. Uwzględnienie odwołania może spowodować odrzucenie jego oferty, a tym samym może uniemożliwić uzyskanie przez tego...

 • KIO 180/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... zważyła, co następuje: Odwołanie zasługuje na częściowe uwzględnienie. Za wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30...r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij