• KIO 1935/18, KIO 1948/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ..., art. 29 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp zapisów siwz, tj. opisu przedmiotu zamówienia. 5 Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu dokonania modyfikacji siwz w zakresie i w sposób wskazany w odwołaniu. Zarzuty dotyczą postanowień Wzoru...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu dokonanie zmian SIWZ zgodnie z żądaniami wskazanymi w...rozprawie, Izba uznała, że nie podlega on rozpoznaniu. Uwzględnienie zarzutów odwołania w całości albo w części powoduje brak możliwości orzekania...

 • KIO 2198/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... natomiast jakie postawił Zamawiający są wewnętrznie sprzeczne, bowiem uwzględnienie zarzutów odwołania w całości rodzi skutek w postaci umorzenia postępowania odwoławczego, a nie oddalenia odwołania. Izba zaznacza również, że nie jest możliwe jednoczesne...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... niezgodny z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. 3. Żądania. Z uwagi na powyższe Odwołujący wnosi o: 1) uwzględnienie niniejszego odwołania w całości; 2) nakazanie Zamawiającemu dokonania następujących zmian SIWZ: - pkt 11.2.14) ogłoszenia oraz...

 • KIO 2247/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  ...a także zasadom proporcjonalności i przejrzystości. W związku z powyższymi zarzutami Odwołujący wniósł o: 1. uwzględnienie odwołania, 2. nakazanie Zamawiającemu: a. unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego i wyboru oferty najkorzystniejszej w...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ... Przystępującego do wyjaśnienia tych wątpliwości. Brak wiedzy, jak przyznał Zamawiający, uniemożliwiał Zamawiającemu ewentualne uwzględnienie odwołania. Zamawiający podkreślił, że w chwili podejmowania decyzji o wyborze oferty, kierował się wyjaśnieniami...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ... ten, jako nieuzasadniony, należy zatem uznać za gołosłowny i chybiony. Nadto treść samego uzasadnienia odwołania także nie pozwala na uwzględnienie tego zarzutu, bowiem Odwołujący się nie wyjaśnia jakie czynności Zamawiającego naruszają zasady uczciwej...

 • KIO 2141/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... METABEX jako najkorzystniejszej. Mając na względzie wyżej wskazane zarzuty Odwołujący wniósł o:  uwzględnienie odwołania,  nakazanie Zamawiającemu unieważnienia wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy METABEX, 5  nakazanie Zamawiającemu...

 • KIO 2134/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... interesów Zamawiającego i jest zgodne z treścią SIWZ. Uwzględnienie wniosku Odwołującego z dnia 11 października br. w ... w wizji po zapoznaniu się z ankietami. Odwołujący nie wniósł odwołania na SIWZ w zakresie ww. wymogu zgłoszenia akcesu udziału w ...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... wskazano - nie mogą być konwalidowane po upływie terminu do wniesienia odwołania określonego w PZP. Już zatem z tego względu zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. Kierując się jedynie względami ostrożności, IBM wskazuje natomiast, że: a) Doświadczenie...

 • KIO 2041/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ...poprzez nieodrzucenie oferty Wykonawcy T-Mobile pomimo, iż zawiera ona błąd w obliczeniu ceny. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności polegających na wezwaniu Wykonawcy T-Mobile Polska S.A do...

 • XVII AmA 25/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-10-2018

  ... w wyniku zmowy, wyższej ceny umowy w sprawie zamówienia”. Mając na uwadze przedstawione okoliczności stwierdzić należało, iż nie zasługują na uwzględnienie zarzuty odwołania dotyczące naruszenia art. 233 k.p.c. w zw. z art. 84 uokik oraz art. 7 i 8 k...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu. 5 W związku z powyższym, w imieniu Odwołujący wniósł o uwzględnienie niniejszego odwołania w całości poprzez nakazanie Zamawiającemu w trybie art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp: 1. unieważnienie...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... nie wynika, że posiada on doświadczenie zgodne z warunkami określonymi w IDW. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu, unieważnienia czynności wyboru oferty AŻD, przeprowadzenia ponownego badania i oceny ofert, wykluczenie...

 • KIO 1995/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... z dnia 29 marca 2018 r., sygn. akt KIO 506/18. Odwołujący wniósł o: (i) rozpatrzenie i uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu: (a) unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty; (b) przeprowadzenia ponownego badania i oceny oferty...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...oprogramowania Microsoft SharePoint w wersji 2016. Odwołujący w oparciu o wyżej wskazane zarzuty wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu: 1) unieważnienia czynności wyboru oferty Pentacomp jako najkorzystniejszej w postępowaniu...

 • KIO 2091/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... od wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt. 4 Pzp. 4 W związku z powyższym, Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 1 października 2018 r, 2. wykluczenia Konsorcjum...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ...osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów wpisu od odwołania i kosztów wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ... powyższe odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu unieważnienia ...

 • KIO 2045/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... Odwołującego za niezgodne z wymaganiami SIWZ. Odwołujący w oparciu o wyżej wskazane zarzuty wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu: 1) unieważnienia dokonanej przez Zamawiającego czynności polegającej na odrzuceniu oferty...

 • KIO 2021/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ...odrzucenia oferty Odwołującego w oparciu o przesłankę z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1) unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego; 2) dokonania ponownej analizy ofert i wyboru...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... przedmiotu zamówienia i zaniechania udzielenie zamówienia w częściach lub dwóch odrębnych postępowaniach. Wniósł o: 1. uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie zamawiającemu zmianę treści ogłoszenia oraz treści SIWZ w sposób zapewniający zgodność...

 • KIO 2042/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... najkorzystniejszą w rozumieniu przepisów ustawy, w zakresie pakietu 11. Wobec powyższego odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie zamawiającemu, w zakresie 11 pakietu: unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenia...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. Unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 2. Powtórnego badania i...

 • KIO 1986/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... limitów do niezbędnej wysokości jest wysoce prawdopodobne. Omawiany zarzut nie zasługiwał na uwzględnienie również ze względu na związany z nim wniosek odwołania. Mając na uwadze specyfikę postępowania odwoławczego dotyczącego treści SIWZ, należy zauważyć...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... przez wykonawcę, który powinien zostać wykluczony z udziału w postępowaniu. Odwołujący wniósł o uwzględnienie zarzutów odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, dokonanie ponownego badania i oceny...

 • KIO 2029/18, KIO 2075/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odwołujący Thales wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. uwzględnienie odwołania w całości 2. nakazanie Zamawiającemu dokonanie zmiany treści odpowiedzi na...

 • KIO 2028/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... art. 91 ust. 1 Pzp oraz art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego; 2. unieważnienia czynności unieważnienia Postępowania; 3. odrzucenia oferty...

 • KIO 2030/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... możliwości zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany cen w RIPOK; W związku z podniesionymi zarzutami Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu zmiany treści ogłoszenia oraz SIWZ poprzez: 1) w zakresie SIWZ: zmiany zapisów z pkt...

 • KIO 2043/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... uniemożliwiający realizację tego zakresu w wyznaczonym terminie. W związku z powyższym odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu dokonania modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez: 1) usunięcie...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... z Opisem Przedmiotu Zamówienia, uwzględnienie niestandardowych form i kanałów promocji...dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j....

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij