• KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... za złożenie nieprawdziwych informacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, nakazanie wykluczenia i odrzucenia...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego zgłosił wykonawca Stecol Corporation z siedzibą w Tiencinie wnosząc o uwzględnienie odwołania, a po stronie zamawiającego wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: PORR S.A. z siedzibą...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ... pominąć i wobec oczywistej niezgodności z wymogami SIWZ powinien ofertę Konsorcjum odrzucić. Wobec powyższego, odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania. Sygn. akt KIO 1057/18 8 Zamawiający pismem z dnia 12 czerwca 2018 roku złożył odpowiedź na odwołanie...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... jednoznaczny zaznaczyła natomiast, iż działa w imieniu tej Spółki oraz zgłasza przystąpienie Spółki do postępowania i wnosi o nieuwzględnienie odwołania w zakresie w jakim wykonawcy wnoszą o wykluczenie z postępowania GMV Innovating Solutions sp. z o.o. W...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... konkurencji. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: 1....dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...o.o., ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg tytułem wpisu od odwołania, 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia ...Izba stwierdziła, iż odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Krajowa Izba Odwoławcza dopuściła i przeprowadziła dowód ...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... zakresie zarzutu naruszenia: 1. art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 1 1 ust. 2 Pzp opisanego w punkcie 4 odwołania, poprzez uwzględnienie okoliczności opisanych w punkcie 4 litera c, d, e, f, i, j, l, q, r, z, dd, ee, gg...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... Sp. z o.o., z uwagi na potwierdzenie się zarzutów odwołania we wskazanym wyżej zakresie, jak również odrzucenie oferty firmy: SYSMEX Polska Sp. z o.o., z uwagi na uwzględnienie przez Zamawiającego zarzutu niezastosowania przez Zamawiającego art. 89 ust. 1...

 • KIO 809/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ..., że na podstawie określonych w SIWZ kryteriów oceny ofert oferta Odwołującego jest najkorzystniejsza. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. odrzucenia oferty Emerson jako niezgodnej z SIWZ; 2. wyboru oferty Odwołującego...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... projektowe, którą powinni uwzględnić wszyscy "wykonawcy w celu umożliwienia porównania ofert”. Wobec powyższego Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania. Stanowisko zamawiającego. Załącznik do protokołu z rozprawy z dnia 14 maja 2018 r. złożony przez...

 • KIO 823/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...stanowiska stron postępowania przedstawione podczas rozprawy, Izba uznała, iż odwołanie jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie, choć nie wszystkie zarzuty odwołania potwierdziły się. W ocenie Izby potwierdził się zarzut naruszenia art. 7 ustawy Pzp oraz...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... mu zostać udzielone zamówienie (w ramach pakietu I). W związku z powyższym odwołujący wnosi o: 1) uwzględnienie odwołania w całości; 2) nakazanie zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Biomedica; 3) nakazanie...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... – wykonawca Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie wniósł o uwzględnienie odwołania wskazując, że jest ono zasadne. Stwierdził, że oddalenie odwołania usankcjonowałoby wybór oferty wykonawcy oferującego świadczenie niezgodnie z wymaganiami zamawiającego, a...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... nie ma wpływu na prawo do wniesienia środka ochrony prawnej Ewentualne uwzględnienie odwołania, w kontekście potwierdzonych lub niepotwierdzonych w toku rozpoznania zarzutów, jest oceniane przez pryzmat normy procesowej ujętej w treści art. 192 ...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... nich części zamówienia, na które oferty zostaną złożone. Odwołujący FBSerwis podnosząc ww. zarzuty wniósł o: 1. uwzględnienie odwołania w całości, 2. nakazanie Zamawiającemu unieważnienie decyzji o wyborze oferty Remondis jako oferty najkorzystniejszej, 3...

 • KIO 677/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  ...nowego regulaminu są rażąco niekorzystne dla Zamawiającego oraz kto będzie o tym decydował. 6 Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu modyfikacji treści SIWZ przez: 1. zmodyfikowanie SIWZ, wzoru umowy, OPZ i załączników do OPZ...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... winno zostać udzielone Odwołującemu”. W związku z podniesionymi zarzutami, wniósł w pkt 5 odwołania o: 5.1. uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu: (a) unieważnienia czynności unieważnienia Postępowania; (b) zwiększenia kwoty...

 • KIO 539/18, KIO 540/18, KIO 541/18, KIO 542/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... oraz niezgodny z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. W związku z powyższymi zarzutami wnosił o: 1) uwzględnienie odwołania; 2) nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany treści SIWZ poprzez: a) zmianę treści PFU polegającą na zakwalifikowaniu...

 • KIO 670/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego do dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu, aby w zakresie pakietu nr 6: a) unieważnił czynność wyboru oferty złożonej przez...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ..., mimo faktu iż była ofertą najkorzystniejszą. Odwołujący w oparciu o wyżej wskazane zarzuty wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1) unieważnienia czynności wyboru oferty wykonawcy - Konsorcjum firm Lider Przedsiębiorstwo Handlowo...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... stanowi podstawę do wniesienia odwołania, zatem Odwołujący posiada legitymację we wniesieniu odwołania. 15 Odnosząc się do zarzutów podniesionych w odwołaniu, Izba wskazuje, iż odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. W zakresie zarzutu naruszenia...

 • KIO 681/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...o.o., ul. Poleczki 20 a; 02-822 Warszawa tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004... każdy dzień opóźnienia. 3) Odwołujący wnosi o „uwzględnienie w postanowieniach dotyczących kar umownych postanowień, że ich ...

 • KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... istotną”. W związku z powyższymi zarzutami odwołujący wniósł o: 1) merytoryczne rozpoznanie oraz uwzględnienie odwołania, 2) nakazanie zamawiającemu unieważnienia czynności odrzucenia oferty odwołującego, 3) nakazanie zamawiającemu powtórzenie czynności...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... wpływ na wynik postępowania i które w tym zakresie wydają się być jednoznaczne. Zaznaczył, że uwzględnienie odwołania może spowodować wybór jako najkorzystniejszej oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Hochtief...

 • KIO 675/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... podstaw wykluczenia; - ewentualnie innych przepisów wynikających bezpośrednio i pośrednio z uzasadnienia. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. zmianę opisu przedmiotu zamówienia poprzez: - usunięcie z Załącznika nr 5...

 • KIO 662/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... odrzucenia oferty BTC, pomimo iż jej treść jest niezgodna z treścią SIWZ. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz o nakazanie zamawiającemu podjęcia następujących czynności: 1. unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 2...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...58/17 dwóch jednobrzmiących uchwał następującej treści: 1. Zarzuty odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w..., a tym samym rozpoznawane odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Przedmiotem zarzutów zawartych w odwołaniu w postaci art....

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... mieć wpływ na wynik Postępowania, zatem spełniona została przesłanka z art. 192 ust. 2 Pzp, uzasadniająca uwzględnienie odwołania w omawianej części. W tym zakresie skład orzekający podziela wyrażone w orzecznictwie Izby zapatrywanie, że nieuzasadnione...

 • KIO 669/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... przez Przystępującego sprzeciwu wobec tego uwzględnienia. Nie zasługuje na uwzględnienie podniesiony przez Przystępującego zarzut dotyczący nieskutecznego uwzględnienia odwołania przez Zamawiającego, który poinformował, że czynność odrzucenia była...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... ust. 1 i 3, art. 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy. W oparciu o tak sformułowane zarzuty Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia DeS H. D., A. D. spółka jawna, AC Konserwacja...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij