• KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... przed unieważnieniem czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. W związku z podniesionym zarzutem Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 13 sierpnia 2018 r...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... uczynił na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Izba zważyła, co następuje. Odwołanie zasługiwało na uwzględnienie. 1. O uznaniu odwołania za zasadne zadecydowało potwierdzenie się zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 22 w zw. z art. 7 ust...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  .... 2 pkt 1 lit. b) SIWZ oraz w Rozdziale XI ust. 2 pkt 3 SIWZ. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienia czynności polegającej na wykluczeniu Odwołującego z Postępowania; 2. zaproszenia Odwołującego do złożenia...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ...tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez tego wykonawcę tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 ...odwołaniu Izba stwierdziła, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Odnośnie zarzutu nr 1 należy wskazać, że zgodnie...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...traktowania wykonawców oraz udzielenie zamówienia wykonawcy wybranemu niezgodnie z przepisami ustawy. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienia czynności wyboru oferty oznaczonej przez Zamawiającego jako oferty...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę... Simple.ERP, a jeżeli tak, to czy uwzględnienie w ofercie przedmiotowych wymagań jest zgodne z oświadczeniem złożonym...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... braków formalnych, wpis został przez Odwołującego uiszczony, zatem odwołanie podlegało rozpoznaniu. Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania w całości, podczas gdy Zamawiający wnosił o jego oddalenie. Przechodząc do rozpoznania przedmiotowej sprawy...

 • KIO 1456/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu tytułem wpisu od odwołania. 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z..., Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła okoliczność, iż uwzględnienie przez Zamawiającego zarzutów nastąpiło przed otwarciem rozprawy,...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ...ust. 3 Pzp; 3. zaniechanie dokonania wyboru oferty złożonej przez Odwołującego. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 4 1. unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 2. odtajnienia (ujawnienia i udostępnienia...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ...równego traktowania wykonawców (w związku z naruszeniem ww. przepisów ustawy Pzp). Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości, nakazanie Zamawiającemu: unieważnienia czynności oceny ofert, unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... w szczególności na uzgodnieniu warunków składanych ofert, w tym zakresu prac i ceny. W związku z powyższym odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości poprzez nakazanie zamawiającemu w trybie art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy P.z.p.: 1. unieważnienia...

 • KIO 1342/18

  Orzeczenia KIO, 18-07-2018

  ...) i technicznych oraz dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej w sposób dowolny. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 2. dokonania ponownego badania...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ...sytuacji nieprzewidywalnych. Reasumując, odwołujący stwierdził, że uwzględnienie jego argumentacji w tym zakresie zapewni wykonawcom ... w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ..., zatem rozpoznawane odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Na wstępie rozważań należy zaznaczyć, że...marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz....

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ..., a korzystać będzie w tym zakresie z dalszego podwykonawcy, Odwołujący w oparciu o wyżej wskazane zarzuty wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1) unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 21 maja 2018 r., 2...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ..., ponieważ podlegają one ujawnieniu na zasadach określonych w przepisach Udip. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu ujawnienia dokumentacji i analiz potwierdzających reorganizację Wykonawcy M oraz Prognoz. Uzasadniając...

 • KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... za złożenie nieprawdziwych informacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, nakazanie wykluczenia i odrzucenia...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ... części usługi z innej pozycji wykazu cenowego jest czynem nieuczciwej konkurencji. Wniósł o: 1) uwzględnienie odwołania, 2) nakazanie zamawiającemu: - unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego, - unieważnienie czynności unieważnienia...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego zgłosił wykonawca Stecol Corporation z siedzibą w Tiencinie wnosząc o uwzględnienie odwołania, a po stronie zamawiającego wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: PORR S.A. z siedzibą...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ... pominąć i wobec oczywistej niezgodności z wymogami SIWZ powinien ofertę Konsorcjum odrzucić. Wobec powyższego, odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania. Sygn. akt KIO 1057/18 8 Zamawiający pismem z dnia 12 czerwca 2018 roku złożył odpowiedź na odwołanie...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... jednoznaczny zaznaczyła natomiast, iż działa w imieniu tej Spółki oraz zgłasza przystąpienie Spółki do postępowania i wnosi o nieuwzględnienie odwołania w zakresie w jakim wykonawcy wnoszą o wykluczenie z postępowania GMV Innovating Solutions sp. z o.o. W...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... Ravenna przyjęła do wyceny i zastosowania materiał niezgodny z SIWZ. Odwołujący wniósł o: (i) rozpatrzenie i uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu: a) unieważnienia czynności badania i oceny ofert; b) powtórzenia czynności badania i oceny...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... wskazania na „co najmniej 200 stron”). Izba zważyła, co następuje. Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Zarzut nr 1 i 2 Odwołania – rozpatrywane łącznie wobec tożsamej podstawy faktycznej. Izba doszła do przekonania, że nie potwierdziły się zarzuty...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... konkurencji. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: 1....dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...o.o., ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg tytułem wpisu od odwołania, 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia ...Izba stwierdziła, iż odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Krajowa Izba Odwoławcza dopuściła i przeprowadziła dowód ...

 • KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... systemów informatycznych dla podmiotów publicznych, jest potencjalnym wykonawcą tego zamówienia. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu dokonania czynności polegającej na modyfikacji dokumentacji postępowania tj.: 1. Rozdz...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...w tym w szczególności proporcjonalności przyjętych sankcji względem chronionych interesów Zamawiającego. Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu modyfikacji treści SIWZ przez: 1. zmniejszenie poziomu kary umownej przewidzianej...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... zakresie zarzutu naruszenia: 1. art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 1 1 ust. 2 Pzp opisanego w punkcie 4 odwołania, poprzez uwzględnienie okoliczności opisanych w punkcie 4 litera c, d, e, f, i, j, l, q, r, z, dd, ee, gg...

 • KIO 852/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... kosztami niż chociażby roboty budowlane, stąd nawet uwzględnienie kosztów, na które wskazał Zamawiający w informacji o...odwołanie w sprawie KIO 393/18. W związku z wniesieniem do Izby odwołania w dniu 28 lutego 2018 r. oraz ogłoszeniem orzeczenia w dniu...

 • XXIII Ga 2057/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-05-2018

  ... tajemnicą przedsiębiorstwa zawartego w Wyjaśnieniach złożonych przez (...) z dnia 4 lipca 2017 roku, a to wobec uwzględnienie odwołania w tym zakresie i udostępnienia tych dokumentów przed dniem wydania wyroku odpowiednio przez Zamawiającego oraz (...) Sp...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij