• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... polegający na manipulacji cenami za poszczególne części przedmiotu zamówienia. Wobec powyższego odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: dokonania unieważnienia czynności wyboru oferty Komunalnik, ponownego badania i oceny...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ... ust. 2 ustawy Pzp Izba podzieliła argumentację Odwołującego z rozprawy, który podniósł, (…) że zawarto tam dwie przesłanki umożliwiające uwzględnienie odwołania. Zwraca uwagę, że w odwołaniu sformułowano zarzuty zarówno z art. 29 i art. 7 Pzp, ale również...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... tej przesłanki na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (§ 12 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy). Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. modyfikacji kryteriów oceny ofert, w taki sposób, który nie odnosiłby się do właściwości...

 • KIO 1819/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ... Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania; 2) zasądza od Zamawiającego: ENERGA-OPERATOR S. A. z siedzibą w... rozprawy, Izba uznała, iż odwołanie jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie. W ocenie Izby potwierdził się zarzut nr I i II –...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... któregoś z odwołujących, jako najkorzystniejszej. Powyższe wyczerpuje dyspozycję art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołania nie zasługują na uwzględnienie. KIO 1357/18 Chybione okazały się zarzuty podniesione w odwołaniu wniesionym przez odwołującego AVR w...

 • KIO 1826/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... polega na wprowadzeniu dla Zamawiającego prawa odstąpienia od części umowy. Wskazując na powyższe Odwołujący wniósł o: 1) uwzględnienie odwołania, 2) nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany treści SIWZ i załącznika nr 3 do SIWZ (projektu umowy) w ten...

 • KIO 1821/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ... niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, Wskazując na powyższe Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu w sposób wskazany w...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ...; - art. 91 ust. 1 ustawy poprzez nieprawidłowy wybór oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: - unieważnienia czynności wyboru oferty wykonawcy Metal Technics Polska s.c. jako...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... 22a ust. 6 Prawa zamówień publicznych wskazane w pkt III petitum są uzasadnione. Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu dokonania następujących czynności w postępowaniu: - w przypadku uznania, że ww. czynności Zamawiającego...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ...oferty tego wykonawcy są bezzasadne i nie zasługują na uwzględnienie. W zakresie zarzutów w stosunku do oferty Fast IT... r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... przed unieważnieniem czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. W związku z podniesionym zarzutem Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 13 sierpnia 2018 r...

 • KIO 1444/18, KIO 1455/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... oświadczenia stron, takie jak oświadczenie co do uwzględnienia odwołania przez zamawiającego, czy ewentualny sprzeciw co do uwzględnienia odwołania. Skoro uwzględnienie odwołania przez zamawiającego może nastąpić najpóźniej do ostatecznego rozstrzygnięcia...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... - ich szczegóły zostały podane w treści uzasadnienia). W związku z powyższym Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu: 1) unieważnienia czynności wyboru oferty HYMON jako najkorzystniejszej, 2) dokonania ponownego badania...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ..., w której Zamawiający wnosił o oddalenie odwołania w całości. W uzasadnieniu podnosił, m. in., że Odwołujący zobowiązany jest do udowodnienia, iż zarzuty podniesione w odwołaniu zasługują na uwzględnienie. Jako profesjonalista, Odwołujący winien wykazać...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...zamówienie publiczne, co powoduje brak faktycznej możliwości realizacji również niniejszego zamówienia. Wnosił o: 1 . uwzględnienie odwołania w całości, 2. nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności: a) oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... uczynił na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Izba zważyła, co następuje. Odwołanie zasługiwało na uwzględnienie. 1. O uznaniu odwołania za zasadne zadecydowało potwierdzenie się zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 22 w zw. z art. 7 ust...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... oferty Odwołującego, która nie zawiera błędu w obliczeniu ceny, Wobec powyższego, Odwołujący wnosił o: 1. uwzględnienie odwołania, 2. unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego, 3. ponowną ocenę złożonej przez Odwołującego oferty pod kątem...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... zakresu udostępnienia tych zasobów przez podmiot trzeci. Wobec powyższego, na podstawie art. 192 Pzp, Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu odtajnienia oferty Samindruk z 12 lipca 2018 r. złożonej w postępowaniu - w zakresie...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... przez Zamawiającego, jakichkolwiek dowodów służących obaleniu domniemania rażąco niskiej ceny. Mając powyższe na względzie, Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania. Załącznik: do protokołu z rozprawy z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie o Sygn. akt...

 • KIO 1548/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ... 1 Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i o nakazanie Zamawiającemu: 1) unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 5; 2) powtórzenia czynności badania i...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania. Izba uznała, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. W zakresie sprzeczności oferty Comp z treścią SIWZ Izba wskazuje, że zarzut nie potwierdził się...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...skutkiem, zgodnie z art. 192 ust. 2 ustawy Pzp, było uwzględnienie odwołania w tym zakresie. 1.2 Za niepotwierdzone Izba uznała pozostałe twierdzenia odwołania dotyczące wadliwości gwarancji wadialnej złożonej przez przystępującego Parasnake. W ocenie Izby...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... tych podmiotów, warunków udziału w postępowaniu. W związku z podniesionymi zarzutami Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu: 1) unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Konsorcjum Tractebel...

 • KIO 1421/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ..., że postępowanie będzie obarczone nieusuwalną wadą, uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. Opracowania i opublikowania rewizji załącznika 31 do programu funkcjonalno- użytkowego...

 • KIO 1554/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... kolejowych w ilości co najmniej 60 km (pkt 8.1.3.1.1. SIWZ). Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu dokonania: 1. unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i powtórzenie czynności oceny ofert; 2. wykluczenia...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... jako wykonawcy kwalifikującego się do dalszej części postępowania. Wobec powyższego odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania, unieważnienie 5 czynności wykluczenia odwołującego z postępowania, unieważnienie informacji o wynikach oceny spełniania...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... przez ww. Wykonawcę i nie zapraszać Go do zawarcia umowy ramowej. Wskazując na powyższe, wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienie czynności zaproszenia Konsorcjum G. do zawarcia umowy ramowej, 2. dokonania ponownego...

 • KIO 1530/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...o.o. Sp. k., Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn, tytułem wpisu od odwołania; 2.2 zasądza od Odwołującego - WhyNotTravel Sp. z o.o. ...zważyła, co następuje. Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 1. Odwołujący sformułował zarzut naruszenia przez Zamawiającego...

 • KIO 1547/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... w postępowaniu. Wobec ww. zarzutów Odwołujący wniósł o: 1. merytoryczne rozpatrzenie przez KIO niniejszego odwołania i jego uwzględnienie; 2. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentacji postępowania oraz dowodów przywołanych w uzasadnieniu...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. W związku z powyższym Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i: 1) nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 2) nakazanie Zamawiającemu powtórzenie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij