• C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  ... informacji przy dokonywaniu przewidzianego w ust. 1 zawiadomienia: […] c)      nazwisko osoby która dysponuje odpowiednimi uprawnieniami do zaciągania wobec osób trzecich zobowiązań w imieniu zakładu ubezpieczeń lub, w przypadku towarzystwa Lloyd...

 • KIO 2623/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... 1 ustawy Pzp oraz art. 3531 k.c. w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie dotyczącym uprawnienia zamawiającego do zmiany załącznika określającego przedziały czasowe odbioru odpadów z określonych ulic należy oddalić. W związku z powyższym, na podstawie...

 • KIO 2591/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  .... W obecnym stanie prawnym zamawiający nie jest zobowiązany do żądania zabezpieczenia, a skorzystanie z tego uprawnienia będzie zależało od woli zamawiającego. Podejmując decyzję o żądaniu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający...

 • KIO 2567/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...ze stron może rozwiązać porozumienie w każdym czasie – zatem należy przyjąć, że Gmina Ryglice ma w tym zakresie uprawnienia nawet szersze niż przyznane Kreis Düren w Umowie. Aktualność w niniejszej sprawie zachowują także ustalenia Trybunału, poczynione na...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... do wypłaty wadium musi wynikać wprost z brzmienia gwarancji. Oznacza to, że o zakresie odpowiedzialności gwaranta i uprawnieniach beneficjenta decyduje wyłącznie treść gwarancji, która powinna być sformułowana w sposób precyzyjny, jasny i interpretowana w...

 • KIO 2618/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... (PSZOK). Tam są segregowane ze względu na odpowiednią frakcję recyklingową i następnie przekazywane podmiotom posiadającym uprawnienia do zagospodarowania, recyklingu bądź utylizacji odpadów należących do danej frakcji. 8 Charakter oraz specyfika zbiórki...

 • KIO 2581/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  .... Z pisma z dnia 15 grudnia 2017 roku wynika także, że firma ECO-ABC Sp. z o.o. posiada uprawnienia do zbierania zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych na terenie województwa mazowieckiego. Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie...

 • KIO 2603/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... odwoławcze, do wzięcia w nim udziału i dochodzenia ochrony. Nie skorzystanie przez dany podmiot z takiego uprawnienia skutkuje tym, że dany podmiot pozostaje związany orzeczeniem Izby i uwzględnieniem odwołania przez zamawiającego. Mając powyższe...

 • C-322/16

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  ... niezgodności przepisu prawa krajowego z konstytucją następuje w drodze obligatoryjnego wniosku do sądu konstytucyjnego, nie pozbawia go uprawnienia lub nie zwalnia z obowiązku – przewidzianych w art. 267 TFUE – polegających na wystąpieniu do Trybunału z...

 • C-178/16

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  ... się do osób prawnych lub fizycznych, w tym, stosownie, dyrektorów przedsiębiorstw oraz wszelkich osób posiadających uprawnienia do reprezentowania, decydowania lub sprawowania kontroli nad kandydatem lub oferentem. 2.      Z udziału w zamówieniu można...

 • KIO 2549/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... nie znalazła podstaw do uwzględnienia odwołania w zakresie tegoż zarzutu. Wpis Przystępującego pozostaje aktualny i Przystępujący może powoływać się na uprawnienia z niego płynące. 6. zarzut naruszenia art. 22 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 5 pkt 2 i...

 • KIO 2590/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ...te wykonawca złożył jako autoryzowany przedstawiciel producenta (zgodnie ze swoim oświadczeniem), co oznacza, że wykonawca posiada uprawnienia do potwierdzenia parametrów w imieniu producenta i składania oświadczeń w tym zakresie, a zatem jego oświadczenie...

 • KIO 2470/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... zamówienia J. Electric sp. z o.o., Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX sp. z o.o., gdyż takie uprawnienia pozostają bez związku z rzekomą działalnością Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX sp. z o.o. w zakresie bezpieczeństwa kraju...

 • KIO 2547/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... mniejszą niż 74 km. Powyższe stanowi wyłącznie uprawnienie partnera prywatnego i w przypadku, gdyby partner prywatny z tego uprawnienia nie skorzystał, wówczas zobowiązany będzie do Przebudowy wskazanych 109,301 km oraz utrzymania 78,149 km (łącznie 187...

 • KIO 2518/17, KIO 2531/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... postępowaniu. Co jednak bardziej istotne brak kwestionowania, czy możliwości zakwestionowania, skuteczności zastrzeżenia terminu, w tym uprawnienia zamawiającego do jego zastrzeżenia w godzinach (a więc w jednostkach czasu mniejszych niż dzień, który jest...

 • KIO 2543/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ..., żadna z nich nie przewiduje możliwości wykluczenia w sytuacji niewskazania firm podwykonawców. Ponadto, Zamawiający nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 25a ust. 5 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający może określić, że będzie dokonywał...

 • KIO 2525/17, KIO 2529/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ...wykonawców, którzy akceptują te postanowienia przystępując do udziału w postępowaniu. Fakt skorzystania przez Zamawiającego z przyznanego ustawowo uprawnienia kształtowania treści umowy nie stanowi sam w sobie o naruszeniu zasady swobody umów (art. 3531 Kc...

 • KIO 2507/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ..., nawet pomimo powiązań rodzinnych (Izba nie rozpatrywała tu kwestii, czy osoba wskazana na to stanowisko rzeczywiście posiada wymagane uprawnienia, skoro Zamawiający tego nie negował przy badaniu ofert) – ale ze 17 względu na to, że jest to tylko...

 • KIO 2538/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ...- 60 certyfikatu potwierdzającego, że jest autoryzowanym serwisantem, natomiast dla pozostałych zadań dokumentu potwierdzającego uprawnienia do dokonywania napraw, przeglądów danej aparatury medycznej.“, o nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany punktu nr...

 • KIO 2486/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie dot. sytuacji finansowej i ekonomicznej. 6 Co więcej zamawiający nie skorzystał z uprawnienia wezwania do wyjaśnień w trybie art. 26 ust 3 i 4 Pzp w odniesieniu do dokumentów lub oświadczeń złożonych...

 • KIO 2506/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ... majątkowych praw autorskich do utworu lub udzielenia licencji jest w tym, że w pierwszym przypadku wykonawca traci uprawnienia do korzystania z takich utworów na rzecz Zamawiającego, co może dla takiego wykonawcy oznaczać w najlepszym razie znaczące...

 • KIO 2481/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ... o pozwoleniu na budowę. Przystępujący w JEDZ wskazał do pełnienia tej funkcji Pana K. H. i podał, że posiada on uprawnienia budowlano-projektowe bez ograniczeń nr 89/67. W wykazie osób złożonym w trybie art. 26 ust. 1 Pzp przystępujący oświadczył, że Pan...

 • KIO 2544/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ... zamawiający wskazał trzy kryteria: 1. cena, przypisując wagę 60 %, 2. doświadczenie zawodowe projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, przypisując wagę 20 %, 3. doświadczenie zawodowe...

 • KIO 2522/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... nie będzie precyzyjnie odnosił się do każdej z powołanych „przesłanek” ponieważ było ich kilkadziesiąt. Zważywszy na zasadę równouprawnienia stron w postępowaniu odwoławczym Odwołujący stoi na stanowisku, że Zamawiający nie może już zmienić ani rozszerzać...

 • KIO 2530/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. Odwołujący skorzystał z przysługującego mu uprawnienia i skutecznie wycofał uprzednio wniesione odwołanie, co nastąpiło przed otwarciem posiedzenia w tej sprawie odwoławczej...

 • KIO 2478/17, KIO 2480/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... uczciwej konkurencji. Należy przy tym zauważyć, że obowiązek zachowania uczciwej konkurencji nie wyłącza uprawnienia zamawiającego do uzyskania świadczenia zgodnego z jego uzasadnionymi oczekiwaniami. Konieczność zapewnienia uczciwej konkurencji nie...

 • KIO 2468/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  ... numeru (NP) to przeniesienie numeru przydzielonego z sieci dawcy do sieci biorcy, w związku z realizacją uprawnienia abonenta do przeniesienia numeru przydzielonego przy zmianie dostawcy usług (link do definicji Dokumentacja na stronie UKE https...

 • KIO 2475/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  ... tylko wtedy, gdy ma wątpliwości w zakresie rzetelności złożonej oferty; Zamawiający może skorzystać w każdym przypadku z tego uprawnienia, po to by dokonany wybór był poprawny oraz by dokonanie wyboru było przejrzyste i czytelne. W rozpoznawanej sprawie...

 • KIO 2473/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ... umowa dzierżawy czy też użyczenia zapewnia wystarczający tytuł do dysponowania jednostkami sprzętowym. Wobec bezpośredniego uprawnienia Konsorcjum do dysponowania wskazanym sprzętem (co zresztą Konsorcjum potwierdziło w złożonych przez siebie dokumentach...

 • KIO 2485/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ..., który z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia swoim działaniem lub zaniechaniem doprowadzi do wykonania uprawnienia przez beneficjenta gwarancji. Nie jest zatem uzasadniona obawa, że gwarant mógłby odmówić świadczenia. Wynika to z...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij