• KIO 1935/18, KIO 1948/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  .... 27 Zamawiający dokonał w dniu 5.10.2018 r. modyfikacji pkt 3.7 załącznika nr 9 do siwz poprzez ograniczenie uprawnienia do usług z grupy G1, tj. usług Utrzymania Środowiska, pozostawiając pozostałe zapisy bez zmiany, w tym dotyczący terminu wznowienia (3...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ....3. W ocenie składu orzekającego pkt 2.1.6. wzoru umowy narusza art. 29 ust. 1 Pzp. Izba nie kwestionuje uprawnienia zamawiającego do rozszerzania SI o aplikacje lub produkty wytworzone przez inne podmioty lub samego zamawiającego, w sytuacji, gdy jest to...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... budowlanych i dostosuje ich treść do zmieniających się warunków gospodarczych. Zamawiający zamierza natomiast wyłączyć uprawnienia wykonawcy do domagania się jakiejkolwiek rekompensaty poniesionych kosztów powstałych w zawiązku z wystąpieniem czynników...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ... 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1669) obowiązki projektanta. Następnie Odwołujący wskazał obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego, o których mowa w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane. Odwołujący wskazywał, iż role...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... do zdarzeń, które odnoszą się do przedmiotu zamówienia zamawiający w konkretnej sytuacji może uzyskać nie poprzez uprawnienia z polisy OC wymaganej na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności ekonomicznej i finansowej...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...załącznik nr 9 do IDW. Izba wskazuje, że zgodnie z informacją zawartą na stronie 10 IDW Zamawiający określił jakie uprawnienia i jakimi dokumentami mają posługiwać się osoby zdolne do wykonania zamówienia. Jednakże, co należy podkreślić, a czego wydaje się...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... różne programy licencjonowania, np. Open, Select Plus, MPSA, który to program przypisuje produktom licencjonowanym określone uprawnienia, np. karnety szkoleniowe. Dodatkowo licencje wskazane przez Wykonawcę Pentacomp nie zostały oznaczone jako wykupione z...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ... których mowa w pkt 6.5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), podczas gdy ww. przepis ustawy Pzp nie zawiera uprawnienia umożliwiającego zamawiającemu żądania przedłożenia takich dokumentów; 3) art. 26 ust. 2f w zw. z art. 7 ust. 1 i 3...

 • KIO 2021/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... o realizacji zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przypadku, gdy wykonawca nie posiada uprawnienia niezbędnego do realizacji zamówienia w sposób wymagany przez zamawiającego stanowi podstawę do stwierdzenia, że oferta...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... niedokonania podziału zamówienia na części. Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że ustawodawca krajowy nie skorzystał z uprawnienia określonego w Dyrektywie i nie wprowadził obowiązku podziału zamówienia na części.. Oznacza to, po pierwsze brak w...

 • KIO 2028/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...tj. unieważnienia Postępowania w części 1). Skoro bowiem w orzecznictwie TSUE przesądzono istnienie po stronie wykonawców uprawnienia do korzystania ze środków ochrony prawnej, którego skutkiem miałoby być unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia...

 • KIO 2043/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... przekształcania odpadów komunalnych lub powstałych z odpadów komunalnych o wydajności nie mniejszej niż 30 000 ton rocznie, - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej określone w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia...

 • KIO 2030/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... dotyczących opisu przedmiotu zamówienia. Tym samym, w niniejszej sprawie Zamawiający nie może wywodzić 14 swojego uprawnienia do zaniechania zawarcia w opisie przedmiotu zamówienia wszystkich informacji niezbędnych do sporządzenia oferty z okoliczności...

 • I Ns 178/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-10-2018

  ... (równego dostępu) i zasadę konkurencyjności. Nadto nie sprawdzono, czy ta znajoma posiada kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania usług dotyczących przeprowadzenia całościowej kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy, w kontrolowanym zakresie...

 • KIO 2015/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... art. 87 ust. 1 p.z.p. i wskazał, że 12 z przepisu tego wynika, że zamawiający może korzystać z uprawnienia do wyjaśnienia treści oferty określonego w art. 87 ust. 1 p.z.p., a nadto, że owo wyjaśnianie oferty powinno...

 • KIO 2031/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... ważnej, konkurencyjnej oferty przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu z postępowania i posiadających stosowne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym, kadrowym, finansowym oraz ekonomicznym do...

 • KIO 2010/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... dla Zadania 2: 3.3) dysponują oraz skierują do realizacji zamówienia osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i doświadczeniem, tj: (…) c) Kierownikiem robót elektrycznych. Osoba proponowana na to stanowisko powinna posiadać: i) min...

 • KIO 2012/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... właściwego stosowania przepisów dotyczących prawa do zmiany treści oferty - dokonanie poprawienia treści oferty wybranego Wykonawcy - przekracza uprawnienia Zamawiającego w tym zakresie, i nie może też być spornym, iż zmiana terminów lub okresów wykonania...

 • KIO 1996/18, KIO 1997/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... przede wszystkim to, że zamawiający bezpodstawnie utożsamia zezwolenie, o którym jest mowa w ww. przepisie z kompetencjami lub uprawnieniami w rozumieniu art. 22 ust. 1b pkt 1) ustawy. Zezwolenie PPAA w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony...

 • KIO 1939/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...tam sformułowania „nieodpłatnie” lub „0,00 zł” (art. 87 ust. 2 pkt 1 Pzp). W nieskorzystaniu przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w art. 87 ust. 1 Pzp Odwołujący dopatruje się naruszenia zasady równego traktowania wykonawców. Należy zwrócić bowiem...

 • KIO 1985/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... swobody umów. Za wyrokiem z 12.10.2018r. (sygn. akt KIO 1951/18) powtórzyć należy, że „Odebranie stronom uprawnienia do sądowego uregulowania stosunków pomiędzy stronami w przypadku zaistnienia okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć na etapie...

 • KIO 1972/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi odpowiednie uprawnienia. W wykazie osób datowanym na 24 września 2018 r. NOMET Sz. N. oświadczył, że realizację...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... pkt 16 i 17 p.z.p. Zgodnie z lit. d pkt 2.1 rozdziału VI SIWZ - kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej (vide pkt II pkt 1 okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia) o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ... kapitałowych, tj. obliczonych wg. zasad wskazanych w art. 359 k.c. (aktualnie 5%), z jednoczesnym zachowaniem przez Zamawiającego uprawnienia do żądania odsetek za opóźnienie na swoją rzecz w wyższej wysokości, tj. wyliczonych wg. zasad wskazanych w art...

 • KIO 1934/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ...uwagi na brak potwierdzenia warunku określonego w pkt. 4.2..2 lit a) w zakresie dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowalne do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 3) naruszenie art. 24 ust. 1 pkt...

 • KIO 1937/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ... uprawnienie z tytułu rękojmi. Zatem skoro Zamawiający nie przewidział obowiązku udzielenia mu gwarancji, to nie może skorzystać z uprawnienia z art. 151 ust. 2 i 3 ustawy Pzp i zatrzymać części zabezpieczenia należytego wykonania umowy. VIII. Zarzut...

 • KIO 1865/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...Gmbh w Niemczech) poprzez zarzucenie dokumentom, iż zostały złożone przez osoby „rzekomo reprezentujące producenta o nieustalonych uprawnieniach w zakresie wiedzy w tym zakresie”. Izba wskazuje, że znajdujące się w materiale dowodowym oświadczenia pochodzą...

 • KIO 1893/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... uregulowane w art. 395 Kc, zostało zastąpione prawem rozwiązania umowy za wypowiedzeniem. W treści odwołania nie kwestionowano prawidłowości takiego uprawnienia, a Izba – stosownie do art. 192 ust. 7 ustawy Pzp – nie może orzekać co do zarzutów, które nie...

 • KIO 1905/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... zamiennych, które -jak wynika z załącznika A (k.15 instrukcji) nie są objęte gwarancją producenta, Ukształtowanie nieograniczonego uprawnienia Dostawcy do doboru miejsca pochodzenia wyrobu (Turcja, Ukraina, Rosja - vide s.20 Instrukcji), a więc również...

 • KIO 1916/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...instalacji i urządzeń elektrycznych wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów lub 3 odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz pełnił funkcję kierownika robót elektrycznych...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij