• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... pkt 16 i 17 p.z.p. Zgodnie z lit. d pkt 2.1 rozdziału VI SIWZ - kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej (vide pkt II pkt 1 okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia) o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ... kapitałowych, tj. obliczonych wg. zasad wskazanych w art. 359 k.c. (aktualnie 5%), z jednoczesnym zachowaniem przez Zamawiającego uprawnienia do żądania odsetek za opóźnienie na swoją rzecz w wyższej wysokości, tj. wyliczonych wg. zasad wskazanych w art...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... minimalnej ilości odpadów z poszczególnych Zadań, które Zamawiający gwarantuje wykonawcy do odbioru, co stanowi także nieuzasadnione naruszenie zasady równouprawnienia stron stosunku zobowiązaniowego, c) art. 7 ust. 1 Pzp i art. 29 ust. 1 Pzp przez opis...

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... zapewniają, że [aby] środki podjęte w zakresie procedur odwoławczych określonych w art. 1, obejmują [obejmowały] uprawnienia do: albo a)      podjęcia, w najbliższym możliwym terminie, w drodze zarządzenia tymczasowego, środków tymczasowych w celu...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ..., Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, organami egzekucyjnymi, organami administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego. Brak było natomiast wskazania uprawnienia dla r. pr. K.J., tj. osoby podpisującej przystąpienie do reprezentacji przed Krajowa Izbą...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... IS a pracownikiem Action i pomiędzy pracownikiem Action a pracownikiem Odwołującego jest niewielka, a piszący nie mają uprawnienia do reprezentacji firmy Action. Poza tym korespondencja ta potwierdza, że oferta IS jest zgodna ze specyfikacją, gdyż...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ... naruszenia przepisów z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów w przypadku, jeżeli żaden przepis krajowy nie wprowadza takiego uprawnienia na rzecz powyższego organu?”. Izba w tym zakresie, działając w porozumieniu z całym składem orzekającym, wydała w...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ..., ponieważ zaniechanie odtajnienia zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa elementów oferty uniemożliwia Odwołującemu realizację podstawowego uprawnienia wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakim jest prawo...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...zaproponowanych przez niego rozwiązań. Na zaplecze kadrowe Zespołu Rzeczoznawców SITWM składają się: projektanci posiadający uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania budową i robotami w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowli...

 • KIO 1421/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  .... Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. Odwołujący skorzystał z przysługującego mu uprawnienia i skutecznie wycofał uprzednio wniesione odwołanie, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy w tej sprawie. Z tych...

 • KIO 1532/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... wykonawcy własny potencjał w wykonaniu zobowiązania w zakresie serwisu, w tym radioterapii 11 śródoperacyjnej. Uprawnienia i doświadczenie tych pracowników potwierdzone są stosownymi certyfikatami oraz szkoleniami, W konsekwencji wykonawca TMS Sp...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... w postępowaniu”. Izba za Zamawiającym stwierdza, że z samego faktu otwarcia postępowania sanacyjnego nie wynikają uprawnienia do ponownego weryfikowania wykonawcy w zakresie spełniania warunków udziału. W tym postępowaniu różnica czasowa pomiędzy wydaniem...

 • KIO 1547/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...i doświadczenie wymagane w Rozdziale V pkt II ppkt 2b SIWZ, a ponadto posiadającymi doświadczenie jn.:  osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... udziału 23 w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt 3 p.z.p.), czyli osób o uprawnieniach i doświadczeniu określonych szczegółowo w sekcji III.2.3) ust. 1 pkt 2 ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający badał spełnianie rzeczonego...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...który nie tylko decyduje o jej kształcie, ale również o tym, czy w ogóle taką ofertę zamawiającemu składać. Z kolei uprawnienia zamawiającego do ingerencji w treść złożonej mu oferty, abstrahując nawet od rozumienia tego pojęcia (tj. czy chodzi wyłącznie o...

 • KIO 1479/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... zamówienia publicznego, wobec których wykonawcom przysługuje uprawnienie do wniesienia odwołania. Odwołujący mógł zatem z tego uprawnienia skorzystać i zakwestionować w drodze odwołania treść udzielonej odpowiedzi. Wobec faktu, że odwołujący nie wniósł...

 • KIO 1542/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...) wykonanego metoda drążoną TBM o długości co najmniej 500 (pięćset) m łącznie lub Osoba posiadająca uprawnienia budowlane (....) i posiadająca minimum 60 (sześćdziesiąt) miesięcy doświadczenia zawodowego przy realizacji lub zarządzaniu 1. (jednym...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... na 2480 mm. Z kolei klasyfikowanie tego zdarzenia do art.87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp daje dalej idące uprawnienia dla wykonawcy co do nie wyrażenia zgody na takie poprawienie omyłki. W zaistniałej sytuacji zamawiający w dniu 29.05.2018...

 • KIO 1485/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... haseł) i nie nakłada żadnych ograniczeń na zakres tych modyfikacji. Tym samym zmiana hasła na dowolne przez użytkownika o uprawnieniach administratora jest w świetle powyższych zapisów dozwolona. Odwołujący przytoczył treść załącznika nr 1 do SIWZ pkt 6.4...

 • KIO 1494/18

  Orzeczenia KIO, 13-08-2018

  ... zasady swobody umów w systemie zamówień publicznych, Odwołujący stwierdził, że co do zasady nie kwestionuje uprawnienia Zamawiającego do konstruowania warunków przyszłej umowy. Zamawiający ma prawo podmiotowe do jednostronnego ustalenia warunków umowy...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... tegoż zamówienia. To zamawiający jest gospodarzem postępowania i niewątpliwie posiada uprawnienia pozwalające mu określić przedmiot zamówienia stosowanie do jego potrzeb. Ograniczenie tego uprawnienia wyznacza jednak art. 29 ust. 2 Pzp zakazujący opisu 12...

 • KIO 1477/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ..., o których mowa w przepisie art. 87 ust. 1 Ustawy Pzp nie może być rozpatrywane wyłącznie w charakterze uprawnienia, ale również obowiązku Zamawiającego w przypadku pojawienia się wątpliwości co do treści oferty, tym niemniej absolutyzowanie konieczności...

 • KIO 1370/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  .... A zatem nie można przyznać wykonawcom czy organom orzekającym lub kontrolującym przestrzeganie przepisów ustawy, uprawnienia do narzucania zamawiającym konkretnego określenia ich potrzeb oraz sposobu ich opisania. Powyższe potwierdza orzecznictwo Zespołu...

 • KIO 1470/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... przepisów przez wykonawców. W tym przypadku zasada proporcjonalności nie ma aż tak dalekiego zastosowania, aby dawała uprawnienia jakiemukolwiek podmiotowi do stopniowania wykluczenia ograniczając wykluczenie do jakiegoś zakresu np. do jednego zadania czy...

 • KIO 1497/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... z pisma Przystępującego z dnia 8 sierpnia 2018 r. jednoznacznie wynika, iż zrezygnował on z przysługującego mu uprawnienia do wniesienia sprzeciwu odnośnie uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów zawartych w odwołaniu w całości. Izba zważyła, że dla...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  .... Jest to naturalna czynność wynikająca z tego, że nie jest możliwe rozpatrywanie oferty podmiotu, który nie posiada uprawnienia do udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Mając powyższe na uwadze, konsekwencją wyżej opisanych...

 • KIO 1478/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... stosownej umowy. Odwołujący wyjaśnia, że zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego i zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim, Odwołujący otrzymuje dopłaty, które...

 • KIO 1411/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. Odwołujący skorzystał z przysługującego mu uprawnienia i skutecznie wycofał uprzednio wniesione odwołanie, co nastąpiło przed otwarciem posiedzenia w tej sprawie. Z tych...

 • KIO 1457/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. Odwołujący skorzystał z przysługującego mu uprawnienia i skutecznie wycofał uprzednio wniesione odwołanie, co nastąpiło przed otwarciem posiedzenia w tej sprawie. Z tych...

 • KIO 1436/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... przez wykonawcę sprzeciwu poprzez skorzystanie ze środków ochrony prawnej. Odwołujący co do zasady nie kwestionuje uprawnienia Zamawiającego do konstruowania warunków przyszłej umowy. Zamawiający ma prawo podmiotowe do jednostronnego ustalenia warunków...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij