• I C 505/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-02-2019

  ... usterek. Wobec powyższego powód dnia 15 maja 2015 r. zlecił Z. T. (1), posiadającemu uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robót bez ograniczeń w ilości konstrukcyjno-budowlanej, przeprowadzenie przeglądu technicznego budynku Archiwum...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... środowiskami (do poziomu systemu operacyjnego włącznie), na których zainstalowany był utrzymywany system, f) administracja uprawnieniami w aplikacji, g) wprowadzanie poprawek i modyfikacji oprogramowania na środowiska zamawiającego, h) odtwarzanie systemu...

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... przedstawił dopiero na rozprawie, z drugiej strony jednak strony w celu wyjaśnienia tej kwestii Odwołujący mógł skorzystać z uprawnienia przewidzianego w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, tj. mógł zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... wykonania umowy ustalono na poziomie 8% ceny całkowitej brutto (rozdział XVI pkt 1 SIWZ), ponadto zamawiający nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 150 ust. 3 p.z.p. i w zakresie zabezpieczenia umowy nie dopuścił możliwości dokonywania potrąceń...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ...leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadającymi odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej. W terminie składania ofert...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... nie przedstawia natomiast żadnych zarzutów względem oryginału gwarancji wadialnej, i nie poddaje w wątpliwość swojego uprawnienia do zaspokojenia roszczeń na jej podstawie. Odwołujący podkreślił więc, że oryginał gwarancji przedłożonej przez niego...

 • KIO 10/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... wierzyciel ją poniósł, bez konieczności precyzyjnego wyliczania jej wysokości, co znakomicie ułatwia realizację dochodzonego uprawnienia. Dlatego postuluje się ostrożne i powściągliwe stosowanie prawa redukcji, pamiętając, że miarkowanie osłabia skutek...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... 1 Umowy owszem ma możliwość rezygnacji z 40% lokalizacji w skali roku dla danej kategorii łącza, niemniej korzystając z tego uprawnienia musi pamiętać także o zakazie przekroczenia łącznej liczby 20% lokalizacji w skali roku (co wynika wprost z § 8 ust. 1...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...spełnić warunki wskazane w art. 22 ust. 1, 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 3.2.2.1 posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 3.2.2.2 posiadać kompetencje umożliwiające wykonanie...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... co najmniej 9 pracownikami przewidzianymi przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, wykształcenie do realizacji usługi, w tym 3 lekarzami. W załączonym do oferty oświadczeniu wstępnym JEDZ...

 • KIO 42/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ... udziału w postępowaniu. Częściowo jest to spowodowane powyżej wskazanymi względami, a częściowo np. tym, że dane uprawnienia mogą posiadać podwykonawcy (zwłaszcza jeśli dotyczy to niewielkiego zakresu zamówienia). Tym samym nie ma przyjętego zwyczaju, o...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... są to funkcje posiadające swoje źródło np. w ustawach, są one powszechne i przez samą nazwę można przypisać im określone uprawnienia i obowiązki, o tyle w przypadku „stanowiska ds. roszczeń” wskazał je z małej litery. Bez wątpienia wynika to z faktu...

 • KIO 30/19

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...że czyn z art. 79 ustawy o rachunkowości jest przestępstwem skarbowym. Zgodnie z § 2 ust. 2a ww. rozporządzenia: Uprawnienia do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach o przestępstwa określone w art. 77–79 ustawy z ...

 • KIO 27/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... mają być umieszczane zwierzęta terenu Miasta i Gminy Prabuty, co potwierdza, że Wykonawca posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. W dalszej kolejności ustalono, że zamawiający pismem z dnia 20 grudnia...

 • KIO 11/19

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ..., konkurencyjnej oferty w postępowaniu przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu z postępowania i posiadających stosowne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym, kadrowym, finansowym i ekonomicznym do...

 • KIO 2672/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... z tym samo odwołanie podlega odrzuceniu na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, wobec niewykazania uprawnienia do wniesienia odwołania w imieniu Odwołującego. Należy także dodać, że w wątpliwość należy poddać fakt, czy postawione przez Odwołującego...

 • KIO 2696/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...osób (np. m. in. brak określenia nazwy lub charakterystyki zadania, uniemożliwiający identyfikację zadania, brak informacji o uprawnieniach, brak wskazania długości toru), Zamawiający nie weźmie pod uwagę takiego zadania przy ocenie ofert w kryterium ofert...

 • KIO 2673/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...podaniem posiadanych przez nich uprawnień, stosownie do wymagań w zakresie realizowanych prac. Wymagana przez Zamawiającego minimalna ilość pracowników z uprawnieniami kwalifikacyjnymi: a) grupy 1 punkty 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 typu „D” *, - 4 osoby, b) grupy...

 • KIO 4/19

  Orzeczenia KIO, 16-01-2019

  ...mostów, wiaduktów, przepustów, tuneli estakad oraz przejść podziemnych komunikacyjnych wyłącznie o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, co oznacza, że jego uprawnienia są ograniczone, 2. art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art 7 ust. 1 ustawy przez...

 • KIO 2668/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... przypadku zatrudnienia 2 osób niepełnosprawnych - oferta otrzyma 20 punktów. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli 32 spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały...

 • KIO 2682/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - bez ograniczeń, 4. osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych...

 • KIO 2641/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... (moduł H1) wraz aneksami i załącznikami wydanymi do certyfikatu w zakresie pkt 1.1.1) 3. Certyfikat potwierdzający uprawnienia Producenta do przeprowadzenia oceny zgodności licznika z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji (moduł O) lub...

 • KIO 2613/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ... w postaci przepustek osobowych /samochodowych zezwalających na przebywanie na tym terenie. Wszystkie osoby ubiegające się o uprawnienia do wejścia na teren kompleksów wojskowych przechodzą stosowne przeszkolenie zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 201...

 • KIO 2664/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin. 2) dla...

 • KIO 2627/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... ustawy Pzp w zw. z art. z art. 58 § 1 i 2 oraz art. 3531 KC poprzez zawarcie w Umowie uprawnienia Zamawiającego do żądania wymiany wszystkich dostarczonych urządzeń w sytuacji, gdy co najmniej 2 egzemplarze danego rodzaju urządzenia nie spełniają wymogów...

 • KIO 2635/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ...2018 r., złożył m.in. w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wykaz osób wraz z 15 uprawnieniami. W wykazie tym na stanowisko kierownika budowy został wskazany Pan P. C. . Wykonawca Strabag Spółka z o.o. przy...

 • KIO 2637/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... ceny, a zatem nie mają żadnego waloru dowodowego. Odwołując stwierdził, że Passus wskazał w wyjaśnieniach, że oprócz uprawnienia do wdrożenia posiada przeszkolony w tym celu personel, jednak ta okoliczność nie jest poparta jakąkolwiek informacją na temat...

 • KIO 2604/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ... 33 mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Z takiego uprawnienia do zastrzeżenia określonej grupy informacji, w tym kwestionowanych przez odwołującego informacji dotyczących wykazu instalacji...

 • KIO 2548/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ... - odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Ponadto, zamawiający nie skorzystał z uprawnienia – wynikającego z postanowień SIWZ - do wezwania wykonawcy do przedstawienia sprawozdań, 9 raportów i wyników badań potwierdzających wykonanie...

 • KIO 2629/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ..., że wymaganie to jest bezzasadne, bowiem Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana posiada względem Zamawiającego uprawnienia gwarancyjne na cały przedmiot zamówienia i zapewnia, że rozwiązanie będzie właściwie funkcjonowało. 12 Dodatkowo ograniczona...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij