• C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ... równoważności oferowanych przez nich rozwiązań po złożeniu przez nich ofert, o tyle podmiot ów dysponuje uprawnieniami dyskrecjonalnymi przy określaniu środków, jakie mogą wykorzystać oferenci w celu udowodnienia tej równoważności w ich ofertach...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... jego oferty skutkującej brakiem zapewnienia odwołującemu realnej możliwości odniesienia się do nich w przypadku wniesienia odwołania, a więc skorzystania z uprawnienia przysługującego mu na podstawie art. 182 Pzp. Z art. 92 ust. 1 77 pkt 3 Pzp wynika, że...

 • KIO 899/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  .... Skoro odwołujący nie ma prawnego obowiązku zapłaty podatku, co do którego toczy się spór i organ skarbowy nie ma uprawnienia do żądania zapłaty tego podatku, to oświadczenie zawarte w JEDZ jak najbardziej odpowiada prawdzie. 6 Zamawiający na rozprawie w...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... jest możliwość wycofania złożonej przez oferenta oferty w danym postępowaniu). Odwołujący nie kwestionuje przy tym uprawnienia zamawiającego do podejmowania czynności przewidzianych przez przepisy Pzp, w tym czynności unieważnienia dokonanej wcześniej...

 • KIO 781/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... Rudpol-OPA, pismem z dnia 23 stycznia 2018 r. odpowiedział, że pierwsza z osób jest zgłoszona do ww. Departamentu i posiada uprawnienia w zakresie badań VT2, natomiast druga osoba nie posiada uprawnień VT2 i UT2. W dniu 13 kwietnia 2018 r. zamawiający...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... spółki. Równocześnie, ani Statut Rhenus Logistics S.A. ani przepisy Kodeksu spółek handlowych nie dają organom spółki uprawnienia do wpływania na działania lub działalność członków Rady Nadzorczej, tak w obszarze nadzorczym, jak i obszarach niepowiązanych...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  .... Podkreślił, że gdyby Zamawiający w sposób nieuprawniony nie unieważnił Postępowania i zwiększył - zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i możliwością - kwotę na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty PESA, wówczas zobowiązany byłby do wezwania PESA...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...maszynowych (pkt 35, 36 i 41) wykonywana jest przez dwie osoby - członków konsorcjum, którzy posiadają niezbędne uprawnienia do ich obsługi. Powyższe znacznie minimalizuje koszty i zwiększa wydajność. Konsorcjum nie ma potrzeby zatrudniania dodatkowo dwóch...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... został w okresie od grudnia 2009 r. do grudnia 2012 r. Wykonawca konstrukcji stalowej - przedsiębiorstwo Ukrstal uzyskało uprawnienia do realizacji konstrukcji stalowych w klasie EXC 3 dopiero z dniem 21 września 2012 r. Choć certyfikat został uzyskany...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. W niniejszej sprawie, nadużycie uprawnienia wynikającego z art. 8 ust. 3 Pzp jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagraża interesom innych wykonawców...

 • KIO 641/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... i doświadczenia. Według Odwołującego - oparcie swego wyliczenia dla osób z doświadczeniem i stosownymi uprawnieniami budzi poważne wątpliwości co do ich wiarygodności i rzetelności. Oprócz przyjętej stawki wynagrodzenia wątpliwości Odwołującego...

 • KIO 642/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ...2149/13 uznała, że nie można przyznać wykonawcom czy organom orzekającym lub kontrolującym przestrzeganie przepisów ustawy, uprawnienia do narzucania zamawiającym konkretnego określenia ich potrzeb oraz sposobu ich opisania czy zapewnienia ich realizacji w...

 • KIO 653/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... o ochronie zabytków, a co za tym idzie daje mu uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi. 8 W odpowiedzi na powyższe wezwanie ...marca 2018 r. słusznie zauważył, że o uprawnieniach do kierowania pracami konserwatorskimi decyduje ustawodawca, a ...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... – ich zakresy obowiązków nie będą ze sobą kolidowały i mogą być sprawowane przez jedną osobę posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe. Wykonawca odnośnie założeń w zakresie możliwości skierowania do wykonywania obowiązków personelu wskazanego w pkt. „2.1...

 • KIO 630/18, KIO 635/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... w taki sposób, aby zaspokoić każdą z nich. W tym celu niezbędna jest analiza tego, jakie m.in. uprawnienia, sytuacja finansowa, sprzęt, czy doświadczenie i kwalifikacje osób skierowanych do realizacji zamówienia, są niezbędne do należytego wykonania...

 • KIO 606/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... wskazany, a okoliczność, że informacja ta została zawarta w innej części oferty niż w formularzu nie daje Zamawiającemu uprawnienia do negatywnej oceny oferty Przystępującego. Odnosząc się do kwestii podwykonawstwa podał, że zgodnie z art. 36b ust. 1...

 • KIO 640/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...Ga 102/18) na okoliczności wskazane w treści odwołania, w tym w szczególności na okoliczność braku uprawnienia zamawiającego do odtajnienia dokumentów odwołującego objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, których dotyczyło ww. postępowanie odwoławcze (tj. pism...

 • KIO 622/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... postępowania odwoławczego, nie jest jego stroną, ani uczestnikiem tego postępowania. Poza tym, to Zamawiający posiada uprawnienia, zgodnie z którymi może on weryfikować poprawność treści i formy składanych przez Wykonawców dokumentów mających potwierdzać...

 • KIO 579/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... zezwolenie na zbieranie odpadów we wszystkich frakcjach wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ, w sytuacji kiedy nie posiada on uprawnienia na zbieranie w zakresie BIO odpadów, których frakcja określona jest kodem 200138, a wyłącznie na transport tychże...

 • KIO 537/18, KIO 538/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ...wdrożenie, sprzedał swój standardowy produkt, który już dostarczył wielu kontrahentom i zamierza dalej oferować na rynku. Jednocześnie uprawnienia licencyjne - nawet biorąc pod uwagę ich mniej trwały charakter - mogą być wystarczające z perspektywy potrzeb...

 • KIO 588/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... z postawionym w pkt 5.1.1.3. SIWZ warunkiem udziału)” wskazał „Decyzja nr 97/2000 z dnia 20.12.2000; Uprawnienia budowlane”. Jednak mimo nieprecyzyjnego określenia specjalności ww. kierownika budowy wykonawca spełnił warunki wynikające z punktu 5.1.1.3...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... 21 zgłoszenie do starostwa powiatowego lub czy dokumentacja jest wykonalna jeśli nie była wykonana przez osobę z uprawnieniami budowlanymi a inwestycja realizowana w danym projekcie nie wymaga zgłoszenia. W drugim przypadku sprawdzenie, czy decyzja o...

 • KIO 595/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... w postępowaniu wykazania się co najmniej 6 osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i które posiadają uprawnienia biegłego rewidenta i są wpisane do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz każda...

 • KIO 531/18

  Orzeczenia KIO, 09-04-2018

  ...iż zaistniały wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania, opisane w cytowanych przepisach, korzysta z przysługującego mu uprawnienia do udowodnienia zamawiającemu, że podjął on starania w celu wyeliminowania w przyszłości sytuacji, które miały wpływ...

 • KIO 484/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ... zawieranych w trybie ustawy Pzp, należy mieć na uwadze ich specyfikę, polegającą na tym, że zamawiający wyposażony jest w uprawnienia do kształtowania treści umowy, co samo w sobie nie stanowi o nadużyciu zasady swobody umów i naruszeniu zasad współżycia...

 • KIO 525/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ... FHU budziły wątpliwości. Uprawnienie to wynika wprost z § 2 ust. 6 Rozporządzenia, zaś możliwość skorzystania z tego uprawnienia nie jest obwarowana żadnymi warunkami – jak np. uprzednim zwróceniem się o wyjaśnienia do wykonawcy. Ponownie zaznaczyć należy...

 • KIO 535/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ... z dnia 2 marca 2018 r., załączone do pisma procesowego przystępującego, w których konkretna osoba o uprawnieniach do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zaoferowała przystępującemu swoje usługi przez co...

 • KIO 496/18

  Orzeczenia KIO, 30-03-2018

  ... może dążyć do sanowania, w jego ocenie, niezgodnej z ustawą czynności (zaniechania) Zamawiającego, która pozbawia go uprawnienia do wglądu w oferty pozostałych wykonawców biorących udział w tym postępowaniu. W ocenie Izby okoliczności te wyczerpują...

 • KIO 477/18

  Orzeczenia KIO, 30-03-2018

  ... żądania dowodów jedynie w zakresie określającym, czy roboty referencyjne zostały prawidłowo wykonane. Nie kreuje natomiast uprawnienia do żądania dokumentów potwierdzających szczegółowy zakres robót w ramach konsorcjum. Nadto zgodnie z orzecznictwem Izby...

 • KIO 497/18

  Orzeczenia KIO, 30-03-2018

  ... w tym zakresie. Gdyby zatem wykaz i referencje łącznie budziły jakiekolwiek wątpliwości Zamawiającego, powinien on skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ww. przepisie. Z praktyki stosowania prawa zamówień publicznych w Lasach Państwowych wynika bardzo...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij