• C-187/16

  Orzeczenia ETS, 20-03-2018

  ..., na które powołuje się Republika Austrii, muszą podlegać ścisłej wykładni. 47      Ponadto państwom członkowskim nie można przyznać uprawnienia do odstąpienia od przepisów traktatu FUE lub dyrektyw 92/50 i 2004/18 z powodu samego powołania się przez nie...

 • T-316/15

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ... są wszystkie przesłanki, od których zgodnie z art. 340 akapit drugi TFUE zależy powstanie odpowiedzialności pozaumownej Unii i wykonanie uprawnienia do naprawienia poniesionej szkody (zob. podobnie wyrok z dnia 9 września 2008 r., FIAMM i in./Rada i...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ...jednego z konsorcjantów, a także przez podmiot całkowicie niezwiązany z udziałem w przetargu, a zamawiającemu nie przysługują żadne uprawnienia natury prawnej, aby tego rodzaju czynność zakwestionować. W takiej sytuacji bez względu na to czy wadium zostało...

 • KIO 244/18

  Orzeczenia KIO, 28-02-2018

  ... były określone usługi, aby wyjaśnić wątpliwości. Zamawiający zaniechał wezwania odwołującego do wyjaśnień i nie skorzystał z uprawnienia z § 2 ust. 6 12 rozporządzenia, czym doprowadził do sytuacji, gdzie odwołujący, który dysponuje doświadczeniem...

 • C-523/16

  Orzeczenia ETS, 28-02-2018

  ... się do osób prawnych lub fizycznych, w tym, stosownie, dyrektorów przedsiębiorstw oraz wszelkich osób posiadających uprawnienia do reprezentowania, decydowania lub sprawowania kontroli nad kandydatem lub oferentem. 2.      Z udziału w zamówieniu można...

 • KIO 235/18

  Orzeczenia KIO, 23-02-2018

  ... „Realizacja prac z zakresu pozyskania drewna maszynami (harwesterami) nie starszymi niż okres ich amortyzacji.” Wbrew twierdzeniem Zamawiającego, uprawnienia takiego nie dawała mu treść art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, na podstawie którego Zamawiający wezwał ww...

 • KIO 211/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ..., a więc zastosował dyspozycję art. 22a ust. 1 ustawy pzp do oceny ofert pomimo, iż przepis ten nie przewiduje takiego uprawnienia. 16 2) Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy pzp poprzez uznanie, iż Wykonawca M. W. TRANSPORT USŁUGOWY spełnia warunek...

 • KIO 166/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... z opisanego w Rozporządzeniu o dokumentach trybu skorzystać. Polemiczne były natomiast ustalenia poczynione w ramach uprawnienia Zamawiającego. Z polemiką Odwołującego z ustaleniami Zamawiającego Izba się zgadza. Z otrzymanych informacji wynika jedynie...

 • KIO 232/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... konkurencji i równego traktowania wykonawców uniemożliwia złożenie ważnej oferty Wykonawcy posiadającemu wiedzę, doświadczenie, uprawnienia, potencjał techniczny i kadrowy. W odniesieniu do kryterium parametry techniczno-użytkowe oraz wagi kryterium...

 • KIO 155/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... jego sytuację w postępowaniu i możliwość złożenia konkurencyjnej oferty, a tym samym Odwołującemu nie sposób odmówić uprawnienia do wniesienia środka ochrony prawnej, jakim jest odwołanie. Izba stwierdziła skuteczność zgłaszanego przez wykonawcę ABPLANALP...

 • KIO 145/18, KIO 173/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ... r., sygn. akt X Ga 67/08). 12 Odwołujący Strabag oświadczył, że co do zasady nie kwestionuje uprawnienia Zamawiającego do konstruowania warunków przyszłej umowy. Odwołujący Strabag przyznał, że Zamawiający ma prawo podmiotowe do jednostronnego ustalenia...

 • KIO 183/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ..., ceny materiałów, ceny pracy sprzętu, zysk, podatek VAT oraz - w niektórych przypadkach - nadzór konserwatora zabytków z uprawnieniami. Zapis ten koresponduje z postanowieniami punktu 14 SIWZ, dotyczącego sposobu obliczania ceny. Biorąc więc pod uwagę, że...

 • KIO 128/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ... się na jego sytuację w postępowaniu i możliwość złożenia konkurencyjnej oferty, a tym samym Odwołującemu nie sposób odmówić uprawnienia do wniesienia środka ochrony prawnej, jakim jest odwołanie. Na posiedzeniu w dniu 5 lutego 2018 r. Izba stwierdziła...

 • C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  ... informacji przy dokonywaniu przewidzianego w ust. 1 zawiadomienia: […] c)      nazwisko osoby która dysponuje odpowiednimi uprawnieniami do zaciągania wobec osób trzecich zobowiązań w imieniu zakładu ubezpieczeń lub, w przypadku towarzystwa Lloyd...

 • KIO 123/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ... od ich kwalifikacji, jest działaniem niespotykanym na rynku. W odniesieniu do personelu specjalistycznego, czy choćby posiadającego uprawnienia do obsługi maszyn, konieczne do realizacji zamówienia, nie jest możliwe zatrudnienie tych osób za minimalne...

 • KIO 194/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  .... z art. 353[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zwanej dalej k.c., poprzez przyznanie Zamawiającemu uprawnienia do jednostronnego określenia przedmiotu umowy; 3 3) naruszenie art. 14 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 5 k...

 • KIO 138/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... konkurujących wykonawców i zamawiający powinni wszcząć odpowiednio wcześniej postępowanie tak aby umożliwić korzystanie z tego uprawnienia przez wykonawców. Niemniej jednak, na uwagę zasługuje fakt, iż Zamawiający opublikował pierwsze postępowaniu już w...

 • KIO 113/18, KIO 116/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ... art. 24 ust. 8 Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt. 16 i 17 Pzp, został on pozbawiony uprawnienia do wyjaśnienia okoliczności, które 21 zamawiający mógł kwalifikować jako wprowadzenie w błąd oraz do zastosowania procedury samooczyszczenia w danym postępowaniu...

 • KIO 111/18

  Orzeczenia KIO, 01-02-2018

  ... nie może skutecznie rozszerzyć podstawy faktycznej swego odwołania. W tej sytuacji sprzeczne z naczelną zasadą równouprawnienia stron postępowania odwoławczego byłoby dopuszczenie do możliwości powołania się przez zamawiającego w toku rozprawy na...

 • KIO 68/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... szerokie poparcie w orzecznictwie KIO: a. wyrok KIO z 30 stycznia 2017 r. (KIO 117/17): „Dokonując zestawienia uprawnienia wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie treści złożonej oferty oraz należytej oceny ofert wydaje się słusznym, iż...

 • KIO 122/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... dla treści oferty, nie wpływają w sposób istotny na jej treść. W przypadku wątpliwości Zamawiający mógł również skorzystać z uprawnienia do żądania złożenia wyjaśnień treści oferty. Zgodnie z treścią pkt 19.5 oraz 19.7 siwz Wykonawca nie musiał korzystać...

 • KIO 94/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... MPK Pure Home sp. z o.o. sp.k. w restrukturyzacji, ponieważ jego pełnomocnictwo miało nie obejmować uprawnienia do składania ofert w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy Pzp. Odwołujący stwierdził, że gdyby taki miał być rzeczywiście...

 • KIO 83/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ...ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane jest mowa o specjalności w jakiej wydawane są uprawnienia budowlane, tj. specjalności inżynieryjnej – hydrotechnicznej. Ustawodawca nie czyni zatem rozróżnienia na specjalność inżynieryjną hydrotechniczną morską i...

 • KIO 98/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... z dnia 20 lutego 2007 r. (Il OSK 350/06), w którym Sąd stwierdził, iż koncesja ma charakter publicznoprawnego uprawnienia podmiotowego (osobistego) i z tej przyczyny co do zasady wyłączona jest z obrotu cywilnoprawnego. Sąd stwierdził także, iż zezwolenie...

 • KIO 70/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... swoich kompetencji. Zarzut ten nie zawiera rzetelnego uzasadnienia. Zadanie nr 6 i 7 - dokument potwierdzający aktualne uprawnienia jednej z osób wskazanych przez zamawiającego był w posiadaniu wykonawcy i mógł zostać przedłożony zamawiającemu na wezwanie...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...65+567) od terenu bodowy”. Konsorcjum I zupełnie zignorowało zakres wezwania. Nota bene Konsorcjum I nie zakwestionowało uprawnienia Zamawiającego do żądania takich dokumentów i informacji (nie wniosło odwołania od treści wezwania), co nakazuje przyjąć, że...

 • KIO 40/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ...znaczenie ma treść pkt 4.4.1 s.i.w.z., zgodnie z którym, w przypadku skorzystania przez wykonawcę z uprawnienia do zaoferowania rozwiązań równoważnych, zamawiający wymaga od wykonawcy, stosownie do treści art. 30 ust. 5 Prawa zamówień publicznych, złożenia...

 • KIO 82/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... Pzp ustanawiają bowiem prawo dla wykonawcy do powierzenia części zamówienia podwykonawcy, a zatem wykonawca może korzystać z tego uprawnienia w sposób dowolny - chyba że zamawiający ograniczy taką możliwość na podstawie art. 36a ust. 2 Pzp. Specyfikacja...

 • KIO 2748/17, KIO 2018/17, KIO 24/17

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... z informacji zawartych w dokumentach złożonych przez Erbud, w tym z załączonego CV (załącznik 6d) pani U. P. nabyła uprawnienia budowlane do 18 kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń w dniu 18.07.1989 r...

 • KIO 26/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ..., Kadry-Płace, itp.) wraz z przepływami danych. d) Opis zastosowanych Urządzeń i Oprogramowania. e) Karta e-biletu. f) Uprawnienia do Systemu. W ramach tego rozdziału wykonawca zaprezentuje technologię wykonania Podsystemów i modułów Systemu, ich wpływ na...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij