• KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... JEDZ oraz zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy. Zamawiający nie skorzystał natomiast z przysługującego mu uprawnienia wynikającego z wspomnianego art. 25a ust. 5 ustawy Pzp i nie żądał od wykonawców złożenia JEDZ w...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... RCO, a wskutek wyroku KIO - dokumenty dotyczące podwykonawców, świadczy o tym, że T. nadużywa swojego uprawnienia w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, naruszając interesy Zamawiającego i pozostałych wykonawców, w tym Odwołującego. Odwołujący wyjaśnił...

 • C-198/16 P

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  .... Wnosząca odwołanie podnosi w tym względzie, że orzecznictwo nie ogranicza się do przyznania oferentowi tylko jednorazowego uprawnienia do przedstawienia uwag. Przeciwnie, z zastosowania w tym kontekście zasady kontradyktoryjności wynika, że może on...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... 505 zł (mamy podpisaną umowę z firmą A. Sp. zoo), duża część przyjmowanych kierowców posiada ważne badania i uprawnienia, jednakże duża jest też rotacja kierowców, dane zaktualizowane o dotychczasowe doświadczenia w wykonywaniu kontraktów z ZTM, Kolejami...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... możliwości wykonania przedmiotu zamówienia za tą zaoferowaną cenę. Pierwszą z przesłanek należy rozpatrywać w kontekście uprawnienia zamawiającego, jednakże uprawnienia, z którego zamawiający nie może korzystać swobodnie i które musi 17 odnosić do danego...

 • KIO 1993/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ...że Zamawiający określił kryterium w następujący sposób: b) Jeżeli osoba zaproponowana do wykonania zamówienia posiadająca uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń pełniła funkcję kierownika robót lub kierownika budowy na: - jednej...

 • KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... niedokonania podziału zamówienia na części. Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że ustawodawca krajowy nie skorzystał z uprawnienia określonego w Dyrektywie i nie wprowadził obowiązku podziału zamówienia na części. Oznacza to, po pierwsze brak w...

 • C-567/15

  Orzeczenia ETS, 05-10-2017

  ... własnymi służbami lub organami, i który to podmiot stanowi jej wyłączną własność (lub względem którego wykonuje uprawnienia i obowiązki państwa lub jednostki samorządu terytorialnego jako jedyny udziałowiec), oraz gdy kontrolowany podmiot zrealizował co...

 • KIO 1970/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... Transportowe Przewóz Osób D. K. do oferty załączył 5 jedynie wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, gdzie w uprawnieniach poszczególnych osób wskazane zostało, iż osoby te odbyły nieokreślony co do przedmiotu i daty kurs doszkalający, a zatem...

 • KIO 1936/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... daty podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Sprzętu, o którym mowa w § 2 ust. 5 Umowy. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji Jakości. Zgodnie z powyższym pytamy, czy Wykonawca...

 • KIO 1911/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...warunki: 2) spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy Pzp, tj. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli...

 • KIO 1902/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... g) SIWZ oraz § 3 ust. 10 lit g) oraz § 21 ust 1 lit e) Załącznika nr 9 do SIWZ Zamawiającemu uprawnienia do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu do usunięcia naruszenia w razie niezatrudnienia przez wykonawcę którejś...

 • KIO 1927/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ...oferta nie powinna podlegać ocenie punktowej, gdyż nie jest możliwe rozpatrywanie oferty podmiotu, który nie posiada uprawnienia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Uznanie oferty za odrzuconą poprzedzać musi czynność wykluczenia...

 • KIO 1915/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ... wykonania umowy. Sytuacja, w której zamawiający wyjaśnia treść oferty jednego wykonawcy, nie korzystając z przedmiotowego uprawnienia w przypadku innego wykonawcy, budzi – zdaniem Odwołującego - wątpliwości na tle zasady równego traktowania oferentów...

 • KIO 1888/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  ... czego będziemy mieć do czynienia w przypadku awarii lub katastrofy, Zamawiający zauważa, że niezasadne skorzystanie z uprawnienia, o który mowa w ww. regulacji będzie uprawniało wykonawcę do dochodzenia odszkodowania od zamawiającego na zasadach ogólnych...

 • KIO 1942/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...3 pozwalają zamawiającemu odstąpić od umowy w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 i 2 a następnie skorzystać z uprawnienia do obciążenia wykonawcy kosztami świadczenia usługi przez podmiot trzeci. Jeśli tak to pomimo, iż zamawiający odstąpił od umowy i nie...

 • KIO 1862/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... kluczowym zarzutem skargi czyni zarzut naruszenia normy art. 353¹ k.c. statuującej zasadę swobody umów i równouprawnienia stron stosunku obligacyjnego. W ocenie Skarżącego za niedozwolone na gruncie powołanego przepisu należy uznać rażąco nierównomierne...

 • KIO 1878/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... czynności ma szerokie znaczenie w ramach prowadzonej procedury, co wynika z faktu istniejącego po stronie wykonawcy uprawnienia do skorzystania z określonych ustawą środków ochrony prawnej, które do skuteczności ich przeprowadzenia wymagają postawienia...

 • KIO 1908/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... w punkcie 3.1.12 Załącznika nr 1 do siwz. Ponadto, zaoferowane licencje CAL User zawierają w sobie uprawnienia dla dowolnych stacji klienckich (Device) czyli więcej niż, zawarte w nich, wymagania zamawiającego. Jednocześnie odwołujący zauważa, że w...

 • KIO 1904/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... uprawnień serwisanta upoważnionego przez producenta czy to uprawnienia do wymontowania i pozostawienia dysku twardego zamawiającemu na...i jest to kwestia najbliższego czasu aby takie uprawnienia pozyskał. Izba oceniając istniejący stan rzeczy zarzut ...

 • KIO 1869/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ... gdy dla masy jonitowej (...) parametr całkowitej zdolności jonowymiennej wynosi >1,4 val/dm3. W związku z powyższym Odwołujący korzystając z uprawnienia wynikającego z treści art. 38 Pzp, pismem z dnia 03.07.2017r. zwrócił się do Sygn. akt KIO 1869/17...

 • KIO 1928/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ... jaki interes publiczny chodzi i udowodnić, że jest on na tyle ważny i znaczący, że bezwzględnie wymaga ograniczenia uprawnienia wykonawców do uzyskania zamówienia. Zarówno istnienie interesu publicznego, jak i jego znaczenie, a także przesłanki powodujące...

 • KIO 1901/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ...nadzór nad wszystkimi branżami, w tym: sanitarną, budowlaną, elektryczną oraz drogową. Oświadczył, że H. B., posiadając uprawnienia budowlane w branży sanitarnej bez ograniczeń uprawniony jest również do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru w tej branży...

 • KIO 1863/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ... budownictwie, który to rejestr prowadzi Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w formie elektronicznej tzw. centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane (art.88a ust.1 pkt 3 a prawa budowlanego). Tak więc osoby, które mają wykonywać zamówienie...

 • KIO 1859/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ... niedoszacowana. W przypadku wątpliwości co do zgodności zaproponowanych przez Odwołującego materiałów z SIWZ Zamawiający mógł skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 87 ust. 1 Pzp i wezwać Odwołującego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty...

 • KIO 1885/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  ... przez I. F. – prezesa zarządu spółki. W tym zakresie podał także, iż ustawa Pzp nie zawiera uprawnienia dla Zamawiającego do żądania od wykonawców dołączenia do dowodów potwierdzających należyte wykonanie robót (referencji) pełnomocnictw potwierdzających...

 • KIO 1857/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  ... potencjalnego Wykonawcy. (...) Z drugiej zaś strony treść SIWZ w żadnym zakresie nie zastrzega lub nie wyłącza uprawnienia korzystania z zasobów podmiotu trzeciego przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wręcz przeciwnie, treść SIWZ -...

 • KIO 1837/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  ...a tym samym na ograniczenie konkurencyjności postępowań. Zasadą jest możliwość podwykonawstwa, zaś ograniczenie tego uprawnienia wykonawcy jest dopuszczalne wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych specyfiką danego zamówienia. Ciężar wykazania tej...

 • KIO 1833/17

  Orzeczenia KIO, 20-09-2017

  ... a teraz przedkłada jego oryginał – tłumaczenie wykonała Pani L. I.-S. – tłumacz przysięgły języka angielskiego (nr uprawnienia TP/2036/05), tłumaczenie zarejestrowano pod REP. Nr 217/2017, Warszawa dnia 1 września 2017roku. Z treści tego dokumentu wynika...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij