• C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... zapewniają, że [aby] środki podjęte w zakresie procedur odwoławczych określonych w art. 1, obejmują [obejmowały] uprawnienia do: albo a)      podjęcia, w najbliższym możliwym terminie, w drodze zarządzenia tymczasowego, środków tymczasowych w celu...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...który nie tylko decyduje o jej kształcie, ale również o tym, czy w ogóle taką ofertę zamawiającemu składać. Z kolei uprawnienia zamawiającego do ingerencji w treść złożonej mu oferty, abstrahując nawet od rozumienia tego pojęcia (tj. czy chodzi wyłącznie o...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... tegoż zamówienia. To zamawiający jest gospodarzem postępowania i niewątpliwie posiada uprawnienia pozwalające mu określić przedmiot zamówienia stosowanie do jego potrzeb. Ograniczenie tego uprawnienia wyznacza jednak art. 29 ust. 2 Pzp zakazujący opisu 12...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  .... Jest to naturalna czynność wynikająca z tego, że nie jest możliwe rozpatrywanie oferty podmiotu, który nie posiada uprawnienia do udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Mając powyższe na uwadze, konsekwencją wyżej opisanych...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... parametrach projektu, spełniającego wymagania Zamawiającego oraz osobach zdolnych do realizacji zamówienia i ich uprawnieniach (wskazując nr ważnych decyzji, potwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień). Zdaniem Odwołującego - na podstawie...

 • C-300/17

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ... dokumentach związanych z procedurą udzielania zamówienia; c)      przyznania odszkodowania podmiotom, które doznały uszczerbku w wyniku naruszenia. 2.      Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 2d i 2e, mogą zostać przyznane odrębnym organom...

 • C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ... równoważności oferowanych przez nich rozwiązań po złożeniu przez nich ofert, o tyle podmiot ów dysponuje uprawnieniami dyskrecjonalnymi przy określaniu środków, jakie mogą wykorzystać oferenci w celu udowodnienia tej równoważności w ich ofertach...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... Izby Odwoławczej z dnia 15 lutego 2018 roku, sygn. akt: KIO 145/18 i KIO 173/18, iż: „Odebranie stronom uprawnienia do sądowego uregulowania stosunków pomiędzy stronami w przypadku zaistnienia okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć na etapie...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... zawierają one informacje stanowiące obiektywnie tajemnicę przedsiębiorstwa, to rezygnacja z ochrony niektórych informacji należy wyłącznie do uprawnienia Wykonawcy M, zwłaszcza gdy nie mają one wartości jako źródło informacji o istotnych przesłankach w...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... jego oferty skutkującej brakiem zapewnienia odwołującemu realnej możliwości odniesienia się do nich w przypadku wniesienia odwołania, a więc skorzystania z uprawnienia przysługującego mu na podstawie art. 182 Pzp. Z art. 92 ust. 1 77 pkt 3 Pzp wynika, że...

 • KIO 1080/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  .... Wykonawca pismem z 9.05.2018 r. wyjaśnił, że wskazany inspektor nadzoru, „zgodnie z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi, nadzorował roboty w specjalności (branży) konstrukcyjno-budowlanej wskazane w wykazie osób wskazane w kolumnie „posiadane...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... I.1. WARUNEK Z ROZDZIAŁU V PKT 1.2) c.B Siwz (UPRAWNIENIA KADRY) - ZARZUT Z PKT. (I) ORAZ (III A) 1.... wobec zamiaru skorzystania w tym postępowaniu z personelu posiadającego uprawnienia nadane przez zagraniczną izbę budowlaną z kraju Unii Europejskiej jako...

 • KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... na całym świecie certyfikatem kompetencji zawodowych i etycznych w zakresie audytu systemów informatycznych. W szczególności w Polsce daje uprawnienia do przeprowadzania kontroli w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji podmiotów...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...Wykonawcy”; 6. zmniejszenie poziomu kary umownej przewidzianej w § 13 ust. 10 wzoru umowy doprecyzowanie podstaw powstania uprawnienia Zamawiającego do zapewnienia noclegu i/lub wyżywienia dla uczestników szkolenia na koszt wykonawcy i żądania kary umownej...

 • KIO 933/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... kierownika budowy/kierownika robót, których rodzaj odpowiadał wymaganiom stawianym w siwz, jak również to, że posiada uprawnienia budowlane odpowiednie do postawionego warunku udziału w postępowaniu. Jedynie w odniesieniu do inwestycji dotyczącej LCS...

 • KIO 941/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej) się opierał, innym podmiotem lub podmiotami, spowodowało pozbawienie Odwołującego uprawnienia przysługującego mu z mocy prawa. Oceny ofert, a w tym oceny spełniania warunków i dokumentów dokonuje...

 • C-54/17

  Orzeczenia ETS, 31-05-2018

  ..., że organ ten nie posiadał kompetencji do nakładania kary za zachowanie (niezamówione świadczenie usług) objęte zakresem uprawnienia do nakładania sankcji przysługującego AGCom. 24.      AGCM odwołał się od wyroku wydanego w pierwszej instancji do izby...

 • KIO 925/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... ofertą u zamawiającego mogły pojawić się wątpliwości co do jej oceny w zakresie objętym zarzutami, które uzasadniały skorzystanie z uprawnienia wynikającego z art. 87 ust. 1 Pzp. Wątpliwości te mogły wynikać z tego, że przystępujący w ofercie z jednej...

 • KIO 898/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... Administracji z dnia 06.07.2010 r. (Dz. U. Nr 123 poz.840), w tym minimum 2 osoby posiadające aktualne uprawnienia ADR w zakresie podstawowym. W Rozdziale 20 SIWZ - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz...

 • KIO 920/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... pozostają kierownik budowy oraz kierownicy robót. Tymczasem, jak wynika ze złożonego przez przystępującego wykazu osób o uprawnieniach budowlanych do kierowania poszczególnymi robotami, osobami tymi spółka ma zamiar dysponować li tylko na podstawie umów o...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ...spółki, jakie odbyło się 15 marca 2017, Zarząd spółki dał Panu S. B., jako Administratorowi zarządzającemu, uprawnienia do podpisywania wszystkich dokumentów dotyczących ofert składanych przez Spółkę. Niniejsze uprawnienie jest dane na okres nieograniczony...

 • KIO 901/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...Skoro odwołujący nie ma prawnego obowiązku zapłaty podatku, co do którego toczy się spór i organ skarbowy nie ma uprawnienia do żądania zapłaty tego podatku, to oświadczenie zawarte w JEDZ jak najbardziej odpowiada prawdzie. Zamawiający na rozprawie w dniu...

 • KIO 912/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... zawieranie prowadzi do wydatkowania środków publicznych. Tym samym, przypadki wzruszalności takiej umowy są ograniczone, a uprawnienia do jej wzruszania posiada głownie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Poza przypadkami wzruszalności umowy określonymi w...

 • KIO 899/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  .... Skoro odwołujący nie ma prawnego obowiązku zapłaty podatku, co do którego toczy się spór i organ skarbowy nie ma uprawnienia do żądania zapłaty tego podatku, to oświadczenie zawarte w JEDZ jak najbardziej odpowiada prawdzie. 6 Zamawiający na rozprawie w...

 • KIO 860/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  .... 90 ust. 1 p.z.p.), gdyż pismo z 12.04.2018 r. nie jest w żaden sposób powiązane z uprawnieniami czy obowiązkami zamawiającego, określonymi w ustawie p.z.p. Jest to informacja złożona samoistnie przez wykonawcę, na którą zamawiający nie...

 • KIO 838/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  .... Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. Odwołujący skorzystał z przysługującego mu uprawnienia i skutecznie wycofał uprzednio wniesione odwołanie, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy w tej sprawie. Z tych...

 • KIO 900/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  .... Skoro Odwołujący nie ma prawnego obowiązku zapłaty podatku, co do którego toczy się spór i organ skarbowy nie ma uprawnienia do żądania zapłaty tego podatku, to oświadczenie zawarte w JEDZ – w ocenie Odwołującego - jak najbardziej odpowiada prawdzie...

 • KIO 875/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... manipulacji tym wyrokiem KIO. Sprawa KIO 890/17 dotyczyła warunku „doświadczenia” i „zdolności zawodowej” osób o określonych uprawnieniach zawodowych. W obecnym postępowaniu mowa jest o uzupełnieniu doświadczenia Wykonawcy jako podmiotu, a nie jego osób i...

 • XXVI GC 713/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-05-2018

  ... znaczeniu, podmioty konkurujące z wykonawcą, któremu udzielano zamówienia publicznego. Takie podmioty nie mogłyby skorzystać z uprawnienia do ustalenia nieważności, bo nie są stronami tej umowy. Przyjęcie koncepcji, że każdemu potencjalnemu kontrahentowi...

 • KIO 862/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ...zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom”. W sytuacji zatem, gdy Zamawiający - tak jak w przedmiotowym postępowaniu - nie skorzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp, i nie określił kluczowych części zamówienia, które muszą zostać...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij