• KIO 391/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... nakazuje Zamawiającemu – Gminie Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów: unieważnienie czynności unieważnienia postępowania, wezwanie wykonawcy PPHU TRANS – ART A.T.... jest wybranie oferty najkorzystniejszej i zawarcie umowy, w związku z czym w ocenie...

 • KIO 216/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ...podstawie mowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług wykonywała takie czynności na rzecz ...zostać odnotowana w protokole, tym samym wniosek o unieważnienie czynności polegającej na wyborze najkorzystniejszej oferty uznać należy...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ...nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie czynności ...umowie tej wskazano zaś, że obowiązek wniesienia wadium wymaganego w postępowaniu strony umowy nałożyły na Safe Co LTD sp. z o.o.. Powyższe wynikało...

 • KIO 212/18

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ...jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ewentualne unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 ...Pzp w zw. z §8 ust. 5 pkt 10 i 15 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) przez brak odrzucenia oferty konsorcjum NDI z ...

 • KIO 209/18

  Orzeczenia KIO, 23-02-2018

  ...1. a) uwzględnia odwołanie i nakazuje unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności... na ok. 1,5 roku pracy, a przez resztę okresu trwania umowy (ponad 1,5 roku) Zamawiający nie będzie mógł wykonywać oznaczeń kontrolnych ani...

 • KIO 213/18, KIO 217/18, KIO 223/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ... i nakazuje Zamawiającemu: 1.1. unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej; 1.2. unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego; 1.3...odniesieniu do decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Unią ...

 • KIO 211/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ...Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, powtórzenie...„MARGO” M. G. z siedzibą w Łomży w trakcie realizacji umowy oraz dokumentów, o których mowa w rozdziale IX SIWZ potwierdzających spełnienie ...

 • KIO 205/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ...tyle istotna, że niemożliwe staje się zawarcie ważnej umowy. W sprawie występuje 9 związek przyczynowy pomiędzy zaistniałą ... wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W ocenie Izby, Wzorzec jako element ...

 • KIO 204/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... i M. W. są wskazani jako osoby przeznaczone do realizacji umowy, posiadają stosowne w tym zakresie kwalifikacje i umiejętności, a tym ...prawnej nawet w sytuacji, gdy skutkiem miałoby być unieważnienie postępowania, gdyż wówczas wykonawcy mogą ubiegać się o...

 • KIO 198/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... polegającej na odrzuceniu oferty Zamawiającego; b) unieważnienie czynności Zamawiającej polegającej na wyborze oferty Media ...wykonane przez określone osoby otrzymujące wynagrodzenie, czy to z tytułu umowy o pracę, czy z innych tytułów, cena oferowana za ...

 • KIO 166/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...i uznanie jego oferty za odrzuconą, a w konsekwencji unieważnienie postępowania, oznacza że potencjalne stwierdzenie naruszenia w tym ...do oferty, i taki stan musi się 19 utrzymywać aż do zawarcia umowy. Zmiana brzmienia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, ma jedynie...

 • KIO 167/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie ... usług opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy (Szczegółowy opis przedmiotu umowy), które wiążą się z obiektywną koniecznością poniesienia...

 • KIO 197/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... odpowiedzi na pytanie nr 97 - „Czy zawarto już porozumienia umowy wstępne na podwykonawstwo dla robót zakładanych do podzlecenia? Jeśli tak ...o finansach publicznych. Z tych względów unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie...

 • KIO 200/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ..., a są jedynie jej częścią. W zakresie faktu zawarcia umowy z Solar Turbines podnosił, że ciężar udowodnienia leży po stronie... Przystępującego. Oddalenie odwołania z uwagi na hipotetyczne unieważnienie postępowania w przyszłości na podstawie art. 93 ust...

 • KIO 146/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  .... uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: a) unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietu nr... na 24 tygodnie, tj. 168 dni. W okresie trwania umowy (780 dni) wymagane jest 4,7 opakowania kalibratora, podczas gdy Przystępujący...

 • KIO 180/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... terminu wykonania zamówienia i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz wezwanie wykonawcy...oceny ofert określił: 1) cenę brutto /waga 60%/ oraz termin wykonania umowy /waga 40%/ (pkt 18.1 SIWZ). Zgodnie z pkt 18....

 • KIO 153/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ... na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy o 60 dni tj. do dnia 23 lutego ... 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez unieważnienie postępowania. Nie można także uznać, aby Zamawiający naruszył art. 91 ...

 • KIO 154/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ...1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i nakazuje... zarzutów przez odwołującego. Zauważył, że ze złożonej przez przystępującego umowy nr 36 zmienionej aneksem nr 2 wynika, że dostawy wykonane...

 • KIO 156/18, KIO 157/18, KIO 158/18, KIO 159/18, KIO 160/18, KIO 161/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ...uwadze powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o: (i) unieważnienie dokonanej przez zamawiającego oceny ofert i wyboru jako...Przekazał również aneks nr 1 z dnia 24 listopada 2017 r. to umowy najmu z dnia 26 czerwca 2017 r. bazy magazynowo transportowej w Jasienie...

 • KIO 139/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ...wniósł o uwzględnienie odwołania w całości, unieważnienie czynności Zamawiającego polegającej na odrzuceniu oferty Odwołującego...że zaoferowana cena nie jest rażąco niska powinien przedstawić umowy na które powołał się w złożonych wyjaśnieniach. Zgodzić ...

 • KIO 131/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ... złożone w sprawie odwołanie, 2. unieważnienie czynności wyboru oferty przystępującego jako najkorzystniejszej,...do s.i.w.z. pkt 1.11, w celu realizacji umowy wykonawca powinien dysponować zespołem pracowników, który zapewni realizację zadań ujętych w przedmiocie ...

 • KIO 179/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ... Zamawiający zawarł umowę o udzielenie zamówienia 4 publicznego w trybie z wolnej ręki Odwołujący wniósł o unieważnienie umowy. Odwołujący wyjaśnił, że legitymuje się interesem w uzyskaniu zamówienia będącego przedmiotem postępowania, gdyż jest jednym z...

 • KIO 123/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ...nr 1. Wykonawca wnosi o: (A) nakazanie Zamawiającemu unieważnienie dokonanej przez niego czynności wyboru oferty PB AWERS Sp. ... większości prac konieczne będzie zatrudnienie personelu na podstawie umowy o pracę. Charakter prac nie pozwala na zatrudnianie...

 • KIO 138/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  .... 192 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy Pzp w zw. z art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, unieważnienie umowy zawartej w Postępowaniu przez Zamawiającego w dniu 22 grudnia 2017 r. w zakresie zobowiązań niewykonanych i nałożenie na Zamawiającego kary...

 • KIO 120/18, KIO 133/18, KIO 135/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...unieważnienia czynności oceny ofert w części nr 1, unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w części nr 1,... koszty pracodawcy, jakie ponosi pracodawca z tytułu zatrudniania na podstawie umowy o pracę - tj. składki ZUS i składkę na PRFON,...

 • KIO 106/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze – unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i ponowne wezwanie...na rzecz odwołującego. W rozmowie z jedną z pracownic wykonującą przedmiot umowy w m. Żagań, Panią D., odwołujący dowiedział się, że...

 • KIO 126/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ... 11 Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu w Bydgoszczy unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, powtórzenie czynności ... w pkt 14 i 20 OPZ, § 3 ust. 4 projektu umowy oraz treścią wyjaśnień z dnia 21 grudnia 2017 r. Odwołujący przywołał również...

 • KIO 115/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ...uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz... oferty. Do wyjaśnień zostały załączone jako dowody: faktury VAT oraz umowy o pracę. Izba zważyła, co następuje: Odwołanie zasługuje na uwzględnienie...

 • KIO 104/18

  Orzeczenia KIO, 01-02-2018

  ...charakter oświadczenia drugiej stronie woli zawarcia umowy, określa również istotne postanowienia tej umowy, stanowi wobec tego ofertę w ...1 sentencji wyroku, nakazując Zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego oraz powtórzenie...

 • KIO 108/18

  Orzeczenia KIO, 01-02-2018

  ... Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania 2. Kosztami ... Zamawiającego nie kwalifikuje się jako wada uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy. Za wadę taką nie mogą zostać uznane wątpliwości Zamawiającego...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij