• KIO 331/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  ... i wykształcenia osób niezbędnych do wykonania umowy. Z całą pewnością wykaz przedłożony przez...udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W ocenie Izby żaden z przytoczonych wyżej przepisów...

 • KIO 277/19

  Orzeczenia KIO, 04-03-2019

  ... o nakazanie zamawiającemu: 5 - unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego; - ...zgodnie z którym jest to oświadczenie woli zawarcia umowy zawierające istotne postanowienia tej umowy. W konsekwencji oferta jest przede wszystkim oświadczeniem woli...

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ...1 pkt 1 p.z.p., poprzez unieważnienie przez zamawiającego postępowania w zakresie części VIII... „Kc”, oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Jednocześnie mając na uwadze treść art. ...

 • KIO 156/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ... art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp poprzez niezasadne unieważnienie postępowania z uwagi przyjęcie, że w postępowaniu nie złożono żadnej oferty... ona następująco: 1. Konstytucja, 2. Ratyfikowane umowy międzynarodowe, wymagające zgody wyrażonej w ustawie, 3...

 • KIO 137/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ...1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania w ... na terenie miasta Łodzi na zasadach określonych we „Wzorze Umowy". Wnoszący odwołanie wykonawca: Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... z wyłączeniem pkt D, i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, ... na uwadze zakres prac wskazany w Załączniku nr 7 do wzoru umowy przyjąć należy, że koszt ten powinien kształtować się na poziomie ok...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ...Leśnych B.B. wraz z pIFOREST D.G. realizowali umowy dla Nadleśnictwa Lipusz opiewające na kwotę ponad 17 min złotych... wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Odwołujący, zgodnie art. 26 ust. 3...

 • KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... zastosować w sytuacji, kiedy wystąpiłaby wada postępowania uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej 22 unieważnieniu umowy. Unieważnienie aukcji a unieważnienie postępowania to dwie odrębne i niezależne od siebie instytucje, których nie należy utożsamiać...

 • XII C 2242/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-01-2019

  .... z o.o. Zgodnie zaś z art. 146 ust. 6 p.z.p. Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...sygn. akt KIO 5/19 i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności ... lub unicestwiać celu postępowania, jakim jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Na wadliwość decyzji o...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...5. art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy przez unieważnienie postępowania, podczas gdy złożona przez odwołującego w postępowaniu oferta nie ...umów z różnymi podmiotami, a następnie w ramach jednej umowy przekazał te zlecenia na rzecz odwołującego. Zdaniem składu ...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... w Świdwinie przy ul. Połczyńskiej 32: a) unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej za którą została uznana oferta... Wykazu osób. Wykonawca Fundamenti dokonał wykreślenia umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę, co prowadzi do wniosku,...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...na zasadach określonych w załączniku nr F7 (wzór umowy) do części studialnej koncepcji w zakresie Parku Miejskiego... w zakresie, o którym mowa w ust. 1, występuje z wnioskiem o unieważnienie konkursu. 3. Sąd konkursowy w zakresie spraw, o których mowa w ust....

 • KIO 2584/18, KIO 2586/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  .... 3a ustawy Prawo zamówień publicznych i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części 1 i...bez umocowania, stosuje się odpowiednio przepisy o zawarciu umowy bez umocowania, wskazać trzeba, że w tej sprawie...

 • KIO 42/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ...nakazuje Gminie Zabierzów: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie czynności wykluczenia z... w niej oświadczenie Odwołującego, że byłby w stanie wykonać przedmiot umowy na dzień złożenia oferty, są nieważne z uwagi na złożone ...

 • KIO 2688/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... Mając na względzie powyższe Odwołujący wniósł o unieważnienie czynności wykluczenia odwołującego z postępowania oraz powtórzenie czynności...Zamawiającego z dnia 14.12.2018 r. zawierające wypowiedzenie umowy Nr 01/11/2017 z dnia 13.11.2017 r. Biorąc pod...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... przedsiębiorstwa i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej ... przez Powiat Jarociński następujących dokumentów: KIO 2519/18 11 z 30 1. umowy zawartej pomiędzy Powiatem Jarocińskim a Konsorcjum firm: FOTOKART Sp. z o...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... narzędzie, które stanowi wyjątek od reguły, że prowadzenie postępowania winno zmierzać do zawarcia umowy, nie budzi wątpliwości, że powody uzasadniające unieważnienie postępowania powinny być wykładane ściśle." Wyrok z 8 grudnia 2015 r., KIO 2610/15...

 • KIO 15/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... postępowaniu określonych w siwz. Wniósł o: Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 2 ...inżyniera w kwocie 45,00 zł brutto. Wykonawca potwierdził, przedstawiając kopię umowy o pracę, że inżynierowie są u niego zatrudnieni w oparciu o ...

 • KIO 27/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ...1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wykluczenia odwołującego z udziału w postępowaniu...utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wreszcie, jak wynikało z umowy współpracy z 10 sierpnia 2018 r. zawartej przez OTOZ Animals...

 • KIO 2672/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ...orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty i wezwanie wykonawcy wybranego do ... cena taka, że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby nieopłacalne. Musi to być cena ...

 • KIO 11/19

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  .... 168 pkt. 3 ustawy Pzp, zgodnie z którym Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez Zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisów ustawy, które miało lub...

 • KIO 2673/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  .... Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzucenie na...podatków oraz kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy. W pkt 14 SIWZ IDW Zamawiający dokonał OPISU KRYTERIÓW ...

 • KIO 1/19, KIO 2/19

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ..., że elektroakustyk M. S. nie był zatrudniony na podstawie umowy o pracę ani przez tego oferenta, ani przez powołanego jako ...3 pkt 2 ustawy Pzp nakazanie Zamawiającemu: 1) unieważnienie czynności Zamawiającego polegającej na wyborze oferty złożonej przez ...

 • KIO 2658/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...wniósł o: 1. uwzględnienie odwołania; 2. unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego; 3. nakazanie ...udzielenie zamówienia, jakim jest wybór oferty najkorzystniejszej i zawarcie umowy o zamówienie, nie uważa się za dopuszczalną sytuacji, w...

 • KIO 2706/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzucenie na ...20, 22, 30 i 35, potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy nr C17Z160043 z dnia 11 lipca 2016 r. wraz z załącznikami oraz...

 • KIO 4/19

  Orzeczenia KIO, 16-01-2019

  ... iż dopiero w przyszłości te osoby zatrudni na podstawie umowy o pracę oraz że będzie to stosunek o charakterze.... uwzględnienie odwołania w całości, 2. nakazanie zamawiającemu unieważnienie decyzji o wyborze oferty proKoncept jako oferty najkorzystniejszej,...

 • KIO 34/19

  Orzeczenia KIO, 16-01-2019

  ...orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: 1.1. unieważnienie wyboru oferty wykonawcy MARAT sp. z o.o. z siedzibą...miejscu zaznaczyć, że w świetle § 2 ust. 5 umowy nie było możliwości powierzenia jej wykonania w jakimkolwiek zakresie wykonawcy...

 • KIO 8/19

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp poprzez unieważnienie postępowania pomimo braku odpowiednich przesłanek, w tym w szczególności z uwagi ... usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym...

 • KIO 2655/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ..., a nie na podstawie zamówienia udzielanego na podstawie Umowy ramowej”. Skoro zatem wynikiem uwzględnienia odwołania miałoby być unieważnienie postępowania na zawarcie umowy wykonawczej w ramach Umowy Ramowej i w to miejsce – wszczęcie zupełnie odrębnego...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij