• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...przedmiotu zamówienia, i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, dokonanie ...1 rozdziału VI SIWZ. Izba podzieliła argumentację odwołującego w zakresie umowy z 01.03.2016 r. zawartej przez przystępującego z ...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ...3581 § 3 k.c., art. 632 § 2k.c." Ponadto w projekcie umowy Zamawiający zawarł Subklauzulę 1.1.4.15 [Odsetki] WSK o następującej treści: ...ogłoszenia. Przez wynik należy rozumieć wybór oferty lub unieważnienie postępowania i obie te sytuacje mogą mieć miejsce...

 • XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ...k.c., stając na stanowisku, że w sprawie nie znajdzie zastosowania art. 146 u.p.z.p. przewidujący roszczenie o unieważnienie umowy, ale tylko wskutek żądania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Z tym stanowiskiem nie można się zgodzić. Norma z art. 58 § 1...

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...to powinno było zostać udzielone w formie umowy o świadczenie usług, a nie w formie umowy koncesji na usługi, a początek świadczenia ...uregulowanie pozwalało, poza innymi środkami, na unieważnienie lub stwierdzenie nieważności niezgodnych z prawem decyzji....

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ...Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, odrzucenie oferty ...Sygn. akt KIO 1751/18 12 stwarza ryzyka niewykonania umowy przez wykonawcę. Wykonawca MT zobowiązany został w sposób ...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ...a mianowicie w zawarciu przez Arriva z PKS Grodzisk umowy dotyczącej udostępnienia bazy technicznej. Dla jasności wywodu Wykonawca kwestię...r.). Zatem konsekwencją uwzględnienia obu odwołań było unieważnienie wyłącznie czynności opisanych w piśmie z 13 lipca...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... rażąco niskiej ceny i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności... stycznia 2018 r. płaca minimalna dla osób pracujących na podstawie umowy o pracę wynosi 2100 zł brutto, czyli około 1530 zł ...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... nie może się ostać”. Odwołujący wnosił o unieważnienie oferty wykonawcy ALTIX i wykluczenie tego uczestnika z...z punktu widzenia technicznego, jak również z punktu widzenia wymagań określonych istotnymi postanowieniami umowy w § 7 ust. 2, w zw. z § 8 ust. ...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... wnosił o: 1. uwzględnienie odwołania, 2. unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego, 3. ponowną ocenę złożonej...03.2018 r. Zaś modyfikacja postanowień SIWZ – w zakresie wzoru umowy – 14.03.2018 r. Dodatkowo, Izba przytacza w szczególności ...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...lub osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział ...2018 r.) Krajowa Izba Odwoławcza nakazała zamawiającemu unieważnienie pierwotnego wyboru wykonawcy SITWM oraz uznania za ...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...ofercie Odwołującego i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz...o., a nie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Wynika to wyraźnie z treści umowy podwykonawczej łączącej Pectore-Eco Sp. z o.o. z Mott MacDonald Polska ...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...niska w ramach etapu V. Odwołujący wniósł o: unieważnienie czynności oceny ofert; nakazanie Zamawiającemu odtajnienia odpowiedzi Comp ... kompletnej listy sprzętu i oprogramowania, niezbędnej do realizacji umowy. Odpowiedź na pytanie chociażby nr 35 jest tak ...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...Bromma i nakazuje Zamawiającemu: 1.1 unieważnienie czynności wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających... SIWZ nie zostało zawarte sfomułowanie, że Zamawiający dopuścił zawarcie umowy prorogacyjnej odnośnie sporów dotyczących gwarancji. Zarzut 1.2. -...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... być dokonywana wyłącznie w oparciu o postanowienia łączącej strony umowy. Zatem w tymże zakresie zamawiający naruszył przepis art. ... Izba nie uwzględniła wniosku odwołującego o unieważnienie czynności zamawiającego w przedmiocie zawieszenia postępowania,...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...ramowej. Wskazując na powyższe, wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienie czynności zaproszenia Konsorcjum G. do zawarcia umowy ramowej, 2. dokonania ponownego badania i oceny ofert, 3. wykluczenie Konsorcjum G. z udziału...

 • KIO 1532/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... czyn nieuczciwej konkurencji Odwołujący wniósł o: 1) unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 2) odrzucenie oferty ... w przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku. Natomiast nie ...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... i nakazuje zamawiającemu – Prokuraturze Krajowej w Warszawie unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, powtórzenie czynności badania i oceny... oraz Załącznik nr 2 do SIWZ- Wzór umowy wraz z kolejnymi załącznikami. Przeznaczenie urządzeń skanujących...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... w Postępowaniu, złożenia oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odwołujący przytoczył następujące...wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania”, co ma miejsce w niniejszej sprawie...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... sprawie zamówienia publicznego została zawarta na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 2 ustawy pzp, wniósł o unieważnienie umowy i nałożenie kary finansowej. Ponadto wniósł o zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania odwoławczego, w...

 • KIO 1501/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... Mając na uwadze powyższe wnosił o: 1. unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty; 2. nakazanie Zamawiającemu ...decyzją z 17.02.2012 r. – pozwolenie na użytkowanie, kopią umowy JRP.II-03/04/2011/08, wezwaniem z 14.06.2018 r. w trybie art...

 • KIO 1487/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ..., w części I i II postępowania, unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, dokonanie powtórzenia czynności... wątpliwe wykonanie zadania na czas bez posiadania stosownej umowy z lokalnym podwykonawcą już na etapie składania oferty a...

 • KIO 1520/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... niniejszego odwołania w całości; 2. unieważnienie czynności Zamawiającego polegającej na odrzuceniu oferty ...etapu I w ciągu maksymalnie 16 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W ramach etapu II Wykonawca zobowiązany jest do realizacji sporządzonych...

 • KIO 1493/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... g) informacji o wyniku postępowania – art. 92 ustawy Pzp, h) zawarcia umowy – art. 94 ustawy Pzp, i) unieważnienia postępowania - art. 93 ustawy ...w związku z tym nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w odniesieniu ...

 • KIO 1542/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, unieważnienie czynności wykluczenia na podstawie art. 24 ust....P. zaczął pełnić funkcję inspektora robót mostowych nie w momencie rozpoczęcia umowy na roboty budowlane, ale od dnia 1 listopada 2009 r....

 • KIO 1486/18, KIO 1510/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...Cena jednostkowa z § 10 ust. 5 pkt 5 zmienionego wzoru umowy odpowiada cenie jednostkowej C5 z formularza ofertowego, zaś cena jednostkowa z ...ust. 1 21 pkt 6 ustawy Pzp, to unieważnienie postepowania z powodu braku oferty niepodlegającej odrzuceniu, narusza...

 • KIO 1489/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... 1 i 6 Pzp i nakazuje Zamawiającemu: 1.1. unieważnienie wyboru oferty Przystępującego; 1.2. odrzucenie oferty Przystępującego z uwagi...podstawach, w szczególności umów cywilnoprawnych tj. np. zlecenia lub umowy o dzieło. 10 Jednak nawet gdyby uznać, że art. ...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej, 2. dokonania ponownego... wykonawca zamówienia (wynika to m.in. z § 1 ust. 2 Umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ). Po czwarte: Zamawiający nie wymagał,...

 • KIO 1541/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego oraz powtórzenie badania i ...budowlanych — do 14 miesięcy od dnia podpisania umowy, rozliczenie umowy, w tym: procedura odbiorowa oraz uzyskanie ...

 • KIO 1370/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... zamówienia oraz rażące naruszenie zasad uczciwej konkurencji. W związku z powyższymi zarzutami, odwołujący wniósł o uwzględnienie niniejszego odwołania oraz: 1) unieważnienie umowy na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. a w zw. z art. 146 ust. 1 pkt 1...

 • KIO 1478/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz nakazuje...Gminy Fabianki z prośbą o potwierdzenie „czy wynagrodzenie z tytułu umowy zawartej z Gminą Fabianki na przewóz dzieci i młodzieży w ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij