• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ...i nakazuje Zamawiającemu Zarządowi Dróg Miejskich w Gliwicach unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu, dokonanie ... pracy 24 godziny na dobę we wszystkie dni trwania umowy”. W świetle tak złożonych wyjaśnień jedna osoba (a...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ...orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty Wykonawcy Shanghai Electric Group Company... Qingdao Xiaojianxi). 15 Ponadto Przystępujący nie przedstawił żadnej umowy łączącej go z firmą JFE. Tym samym wątpliwe ...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ... nie ma racji twierdząc, że T.S zaniżył ceny dotyczące umowy zlecenia. W tym miejscu wymaga podkreślenia, że po pierwsze tylko... odwołanie wykonawcy T.S. i nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty T.S. prowadzącego działalność ...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...to, że osoby wykonujące na rzecz Konsorcjum INTOP pracę na podstawie umowy o świadczenie usług brały udział w przygotowaniu Postępowania; 3. art.... ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp: 1. unieważnienie czynności wyboru oferty złożonej przez Konsorcjum INTOP, jako oferty...

 • KIO 2045/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności unieważnienia postępowania w części I i V, unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawcy...funkcjonalnych i technicznych produktów będących przedmiotem umowy. Zamawiający oczekuje produktów o jakości...

 • KIO 2029/18, KIO 2075/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...Odwołujący wniósł w miejsce powyższych żądań o: 6 6. Unieważnienie postępowania z uwagi na fakt, że w sytuacji, gdy...by wykonawca mógł wykonać swoje obowiązki wynikające z umowy i otrzymać zapłatę. W Warunkach Umowy, Subklauzula 12.2 „Metody obmiaru” podano,...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,... ciągłym, podobna w swej konstrukcji do regulowanej w Pzp umowy ramowej. Dodał, iż umowy takie są popularne w Niemczech i często zawierane przy realizacji...

 • KIO 2028/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... odrzucenia oferty Odwołującego należy uznać, że Postępowanie nie zasługiwało na unieważnienie, a co za tym idzie podjęcie tej czynności narusza art....zamówienia publicznego”, utożsamianego z konkretnym przedmiotem umowy, a nie z danym postępowaniem ...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...powyższego Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, a także ...19 października 2015 roku zawiadamiające Gminę Wólka o odstąpieniu od umowy oraz żądaniu zapłaty kary umownej; - pismo Gminy Wólka...

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... treść powołano się w ww. wyjaśnieniach (zakres realizacji umowy na wykonanie projektu, treść udzielonych pytań do SIWZ) -... a jej ofertę uznaje się za odrzuconą. Uzasadniając unieważnienie postępowania Zamawiający wskazał, iż w postępowaniu wpłynęła tylko...

 • I Ns 178/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-10-2018

  ... Gminy, w kontrolowanym zakresie. Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy wybranemu niezgodnie z ustawa uzasadnia unieważnienie umowy, a ponadto jest zagrożone odpowiedzialnością dyscyplinarną.” e)  „gdzie są obiecane środki finansowe uzyskane...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ....5., 1.6. i 1.8. i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy konsorcjum: Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska ... choćby oferty tego podwykonawcy lub wstępnej z nim umowy, jak też nie wskazał, w jaki sposób ...

 • KIO 2002/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... pkt 4 ustawy Pzp. Podnosi, że powodem odstąpienia ZUS od umowy był „brak wykonania w sposób wolny od wad i kompletny" ... Odwołującego z udziału w postępowaniu i odrzucenia jego oferty również unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ...

 • KIO 2010/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...orzeka 1. Uwzględnia odwołanie. Nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o...w sobie, a jego głównym zadaniem jest doprowadzenie do zawarcia umowy – to odstąpienie od formalizmu nie może być utożsamiane z ...

 • KIO 2035/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... za kluczowe, w tym m.in. pkt 1 „podpisanie umowy” czy pkt 5 „wystąpienie do PLK o pełnomocnictwo”, pkt 6-13...KIO 1310/18, KIO 1322/18, 2. odrzucenie odwołania w zakresie wniosku o unieważnienie postępowania na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo ...

 • KIO 2009/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...KartGIS uzyskała ekspektatywę prawa do zawarcia umowy o realizację przedmiotowego zamówienia. Zakwestionowanie ... wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania”. Wobec niezłożenia na wezwanie zgodnie z art...

 • KIO 1939/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...Pzp, jednakże mając na względzie fakt, że unieważnienie jest bezpośrednim skutkiem odrzucenia oferty Odwołującego i w ...j.t. ze zm.), zwanej dalej „PrAutU”, „Jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji ...

 • KIO 1961/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... związku z powyższym Odwołujący wniósł o: 1) unieważnienie czynności Zamawiającego z dnia 20 września 2018 roku ... Jako że SIWZ nie przewidywał żadnych postanowień dotyczących zmiany umowy, w tym zakresie zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego, ...

 • KIO 1953/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... te same osoby (lub co najmniej zakaz dowodzenia należytego wykonania umowy za pomocą referencji wystawionych przez taką Sygn. akt KIO 1953/18 9...wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W ocenie Izby działania ...

 • KIO 1967/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...2017 r. (sygn. akt: KIO 262/17), wskazując, że „unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 93 ...w zw. z ust. 4 i § 10 ust. 5 projektu umowy. W pierwszym z nich na wypadek utraty przez Zamawiającego (niekompatybilnie z ...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...przedmiotu zamówienia, i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, dokonanie ...1 rozdziału VI SIWZ. Izba podzieliła argumentację odwołującego w zakresie umowy z 01.03.2016 r. zawartej przez przystępującego z ...

 • KIO 1972/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  .... Uwzględnia odwołanie. Nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz ...z podwykonawcy. Izba wyjaśnia, iż zatrudnienie osoby na podstawie umowy zlecenia nie stanowi korzystania z zasobów podmiotów trzecich. Decydujące ...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ...3581 § 3 k.c., art. 632 § 2k.c." Ponadto w projekcie umowy Zamawiający zawarł Subklauzulę 1.1.4.15 [Odsetki] WSK o następującej treści: ...ogłoszenia. Przez wynik należy rozumieć wybór oferty lub unieważnienie postępowania i obie te sytuacje mogą mieć miejsce...

 • KIO 1922/18, KIO 1928/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ...(sygn. akt KIO 1928/18) i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności badania i oceny ofert, nakazuje dokonanie ponownego...harmonogramu termonach wypłaty wynagrodzenia (z §9 ust. 4 umowy wynika, że wynagrodzenie jest płatne etapami). Manipulacja cenami ...

 • KIO 1960/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ...1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, odrzucenie oferty ..., w ostatecznym rozrachunku, decydują o tym czy przedmiot umowy zostanie w ogóle wykonany, a także, jakie wynagrodzenie osiągnie...

 • KIO 1872/18, KIO 1895/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ... Z kolei druga z sytuacji występuje wtedy, gdy konieczne jest unieważnienie postępowania. Wykonawca Planeta Sp. z o.o. pismem z dnia... dróg, - prace przygotowawcze, pomocnicze do zud. W ramach Umowy, do dnia 30 kwietnia 2018 roku wykonane zostały roboty o ...

 • KIO 1911/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ...odwołujący w dniu 29 czerwca 2016 roku zgłosił do odbioru przedmiot Umowy ISOK, a na skutek jego niedokonania przez zamawiającego w terminie 7... w s.i.w.z., ani na unieważnienie postępowania przetargowego. Zamawiający podniósł, iż przypuszczenia odwołującego...

 • KIO 1982/18, KIO 2001/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ...odpowiada SIWZ, 2) art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp poprzez unieważnienie postępowania w zakresie Zadania nr 01 p.n. Sprzęt monitorujący na tej podstawie... precyzuje jakiego świadczenia oczekuje po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, natomiast wykonawca...

 • KIO 1898/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ... i nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej, 2. ...,20 zł za „Abonament: monitorowania i interwencji w miesiącu 8 2018 do umowy MOP/1211/14/LUB/PN Obiekt: Lublin Chodźki 4A”.  Fakturę wystawioną przez Agencję Ochrony G....

 • KIO 1920/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... części 5 zamówienia i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie ...jaka może być przyjęta dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy cywilno-prawnej nie może być niższa, niż minimalna stawka godzinowa...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij