• KIO 2391/19

  Orzeczenia KIO, 10-12-2019

  ... wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Wada postępowania ma charakter nieusuwalny... mogła zostać oceniona. Izba nakazała uwzględnienie odwołania i unieważnienie postępowania jedynie w częściach, na które wykonawca złożył...

 • KIO 2396/19

  Orzeczenia KIO, 09-12-2019

  ... wieloetapowych; 11. art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp przez unieważnienie postępowania, w którym złożono ważną i nie podlegająca odrzuceniu ofertę; 12....„Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ (w tym z wzorem umowy stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ) i nie wnosimy do ...

 • KIO 2352/19

  Orzeczenia KIO, 04-12-2019

  ...B. C.. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania, unieważnienie czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty B. C., wykluczenie..., pojęcie usługi wyrażone w ustawie Pzp nie odnosi się do jednej umowy, bowiem art. 2 pkt 10) ustawy Pzp wskazuje na aspekt ...

 • KIO 2315/19

  Orzeczenia KIO, 02-12-2019

  ...: 1) unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego dla sektora II, IV i V, 2) unieważnienie czynności wyboru ...z uwagi na czynniki zewnętrze - będzie stała przez cały okres umowy (czyli odpowiednio będzie to 2.000 worków w sektorze II,...

 • KIO 2284/19, KIO 2288/19

  Orzeczenia KIO, 02-12-2019

  ... nakazuje zamawiającemu: 1.3.1. unieważnienie czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy ...dokumentu wskazanego w Część III lit. C JEDZ - rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne porównywalne sankcje d. dokumentów złożonych...

 • KIO 2309/19

  Orzeczenia KIO, 29-11-2019

  ... nową usterkę stwierdzoną w trakcie weryfikacji (§ 16 ust. 17 umowy). Tym samym nie ma mowy o tym, aby jakakolwiek realizacja... odwołania w części lub całości może spowodować unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności...

 • KIO 2314/19

  Orzeczenia KIO, 29-11-2019

  ...tak istotnej decyzji jak odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania, wezwanie do wyjaśnienia treści oferty ... do SIWZ nr 1, 2 i 3 (Opis Przedmiotu Zamówienia, Wzór Umowy i Formularz Oferty) wykonawca miał złożyć ofertę na dostawę urządzeń wymienionych w...

 • KIO 2277/19, KIO 2278/19

  Orzeczenia KIO, 28-11-2019

  ... z art. 7 ust. 3 ustawy Pzp i nakazuje unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej w części CZĘŚĆ 4/REJON XI prowadzonego postępowania i... RNC nie zawierają innych dowodów, niż oferty lub umowy z kontrahentami (ewentualnie nie zawierają nawet nich). W...

 • KIO 2294/19

  Orzeczenia KIO, 27-11-2019

  ... Gdyby nie wadliwe odrzucenie oferty odwołującego i związane z nim wadliwe unieważnienie postępowania, odwołujący stosownie do zapisów SIWZ (rozdział XVIII) uzyskałby zawarcie umowy ramowej i mógł ubiegać się o objęte nią zamówienia wykonawcze. Zamawiający...

 • KIO 2285/19

  Orzeczenia KIO, 27-11-2019

  ... wraz z aneksem nr 3 z dnia 15 grudnia 2017 roku, umowy konsorcjum z dnia 5 maja 2019 roku, protokołu odbioru z dnia ...udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W myśl ust. 4, zamawiający wzywa...

 • KIO 2275/19, KIO 2276/19, KIO 2289/19

  Orzeczenia KIO, 27-11-2019

  ...A. unieważnienie czynności oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, B. unieważnienie czynności ...30 listopada 2020 r. godz. 9.00. Przedmiotem łączącej strony umowy była realizacja usługi ochrony osób i mienia (monitoringu WKU) Jednostki ...

 • KIO 2304/19

  Orzeczenia KIO, 26-11-2019

  ...: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w części II i...pkt 2 SIWZ oraz § 6 ust. 2 Wzoru umowy cena oferty jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Wartość poszczególnej pozycji kosztorysowej ...

 • KIO 2287/19

  Orzeczenia KIO, 26-11-2019

  ... na powyższe, wnosił o uwzględnienie odwołania oraz unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej a także nakazanie Zamawiającemu... prac przez Wykonawcę całości lub części przedmiotu umowy”, że to oferta Karolinex uzyskała wyższą punktację...

 • KIO 2279/19

  Orzeczenia KIO, 26-11-2019

  ... ustawy. Wniósł o: 1) unieważnienie czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty AGM w postępowaniu; 2) unieważnienie czynności badania i oceny ofert; ... był AGM wykluczyć, aby uniknąć bezprawnego zawarcia umowy z AGM, którą później i tak musiałby ...

 • KIO 2270/19

  Orzeczenia KIO, 26-11-2019

  ... 1. art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, poprzez unieważnienie postępowania, w którym oferta Odwołującego nie podlegała odrzuceniu; 2. art...., które co do zasady winno prowadzić do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Unieważnienia dokonuje się tylko...

 • KIO 2272/19

  Orzeczenia KIO, 25-11-2019

  ... wniósł o: 1) uwzględnienie odwołania i unieważnienie czynności zakończenia dokonania badania i oceny ofert ...nie Odwołującego, zostanie uznana za najkorzystniejszą i dojdzie do zawarcia umowy z tym Wykonawcą. Budimex posiada zatem interes we wniesieniu ...

 • KIO 2271/19

  Orzeczenia KIO, 25-11-2019

  ... i nakazuje zamawiającemu Gminie Miejskiej Żory unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności...r. i 24 października 2018 r. Wskazał, że umowy zawarte wówczas z Zamawiającym zawierały definicję Zimowego Utrzymania Dróg, ...

 • KIO 2292/19

  Orzeczenia KIO, 25-11-2019

  ...mogła się ostać argumentacja Odwołującego, jakoby unieważnienie czynności unieważnienia postępowania stanowiło w rzeczywistości ...sprzeciwiają, ustanawiając jedynie wzruszalny zakaz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do czasu ogłoszenia...

 • KIO 2259/19, KIO 2264/19

  Orzeczenia KIO, 22-11-2019

  ...oceny ofert, ale dokonanej jeszcze przed zawarciem umowy w postępowaniu nr Zp 2130-205/19 dopatruje się ...3) Pzp; 5. art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp poprzez unieważnienie postępowania, pomimo że oferta Odwołującego nie podlega odrzuceniu. W oparciu o powyższe ...

 • KIO 2261/19

  Orzeczenia KIO, 22-11-2019

  ... 38 ust. 4a pkt 2 Pzp i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności zmiany treści warunku udziału w postępowaniu dotyczącego osoby zdolnej...pkt 9 i 10 załącznika nr 5 do SiWZ (wzór umowy), z których wynika, że przyszły Inżynier Rezydent musi być ...

 • KIO 2213/19, KIO 2240/19, KIO 2241/19

  Orzeczenia KIO, 22-11-2019

  ...błędów w niej występujących, co w konsekwencji zaburza równowagę stron umowy i prowadzi do naruszenia praw Wykonawcy, 3) art. 139 ... uwagi na uwzględnienie odwołania w całości), 2. unieważnienie zmiany treści SIWZ w zakresie wprowadzenia nowego pozacenowego ...

 • KIO 2228/19, KIO 2249/19

  Orzeczenia KIO, 22-11-2019

  ...5. wykreślenia pkt 13 w rozdziale III SIWZ, względnie wykreślenia z treści wzoru umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych postanowień § 4 ust. 7, § 5 ust.... czynności zamawiającego lub nakazać unieważnienie czynności zamawiającego. W konsekwencji...

 • KIO 2236/19

  Orzeczenia KIO, 21-11-2019

  ...zarzutów wskazanych w pkt II od 1) do 5) o unieważnienie przedmiotowego postępowania z uwagi na jego wadę oraz zasądzenia od ...postępowaniem, stanowi ono szczególną formę prowadzącą do zawarcia umowy w sprawie realizacji danego zamówienia, kreowane jest ...

 • KIO 2263/19

  Orzeczenia KIO, 21-11-2019

  ...1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, udostępnienie odwołującemu pełnej... za realizację niniejszego zamówienia, zgodnie z projektem umowy załączonym do s.i.w.z., jest kosztorysowy...

 • KIO 2223/19

  Orzeczenia KIO, 20-11-2019

  ... zamawiającemu: - unieważnienie czynności oceny oferty odwołującego; - unieważnienie czynności wykluczenia odwołującego...Linie Kolejowe SA, wskazując za każdym razem, iż Przedmiotem umowy było doradztwo w zakresie planowania i rozwoju transportu kolejowego. ...

 • KIO 2234/19

  Orzeczenia KIO, 20-11-2019

  ... na stanowisku o braku możliwości powtórzenia aukcji) unieważnienie Postępowania; 2. alternatywnie, na wypadek nieuwzględnienia ... w myśl 8 subklauuzli 14.6 TOM II SIWZ – Warunki Umowy. Mając wiedzę o takim rodzaju rozliczenia robót, Konsorcjum musiało być ...

 • KIO 2256/19

  Orzeczenia KIO, 20-11-2019

  ... w całości i nakazanie Zamawiającemu: (1) unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty; (2) dokonania ponownego...interesie i na korzyść Odwołującego, możliwe byłoby zawarcie umowy przez Zamawiającego z Odwołującym. W doktrynie i orzecznictwie...

 • KIO 2218/19

  Orzeczenia KIO, 19-11-2019

  ..., unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnienie czynności... fakt, że przywołany przepis można naruszyć poprzez udzielenie zamówienia (zawarcie umowy), co w rozpatrywanej sprawie na dzień orzekania nie miało miejsca. Odnosząc...

 • KIO 2230/19

  Orzeczenia KIO, 18-11-2019

  ...w przypadku gdyby umowa o udzielenie zamówienia w wyniku postępowania została już zawarta - Odwołujący wniósł o unieważnienie tej umowy. Odwołujący wniósł o zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania odwoławczego. Wniósł także o...

 • KIO 2139/19

  Orzeczenia KIO, 18-11-2019

  ... Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty ...(co jak wykazano jest z nią oczywiście sprzeczne) oraz postanowieniami umowy z MPWiK jak j przepisami Pzp. Tym samym próba argumentacji ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij