• C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...to powinno było zostać udzielone w formie umowy o świadczenie usług, a nie w formie umowy koncesji na usługi, a początek świadczenia ...uregulowanie pozwalało, poza innymi środkami, na unieważnienie lub stwierdzenie nieważności niezgodnych z prawem decyzji....

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... w Postępowaniu, złożenia oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odwołujący przytoczył następujące...wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania”, co ma miejsce w niniejszej sprawie...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... Podmiot trzeci zobowiązał się, że na podstawie umowy cywilnoprawnej wykona roboty budowalne w zakresie realizacji których ...wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. O ocenie Izby – Odwołujący zupełnie ...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ... pełnił funkcję od 04.2008 r., a na stronie podano, że podpisanie umowy przez Konsultanta nastąpiło w 10.2007 r.); Zadanie 2: wniosek do GDDKiA ...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ...dziennych ilości odpadów – przychylenie się do wniosku o unieważnienie postępowania, przeprowadzonego w trybie art. 67 ust. ...koszty ponoszone przez wykonawców. (…) wprowadzenie do wzoru umowy klauzuli waloryzacyjnej w brzmieniu opisanym w żądaniu odwołania ...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ...podmiotu trzeciego wynika, że podmiot ten nie zamierza samodzielnie wykonywać niezbędnej części umowy, zgodnie z treścią art. 22a ust. 4, a korzystać będzie...podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Formularz JEDZ podmiotu ...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... szczególnego znaczenia nabiera także obowiązek publikacji ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy (z art. 67 ust. 11 Pzp) w trybie 10... jest uwzględnienie zarzutów Odwołującego, a w konsekwencji unieważnienie Postępowania. Tym samym brak jest podstaw do ...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ...nakazanie zamawiającemu: - unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego, - unieważnienie czynności unieważnienia postępowania ...ofertowa w zł brutto. Z par. 8 wzoru umowy wynika, że zamawiający zobowiązuje się płacić wykonawcy wynagrodzenie ...

 • I C 1718/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-06-2018

  ... s.c. Pozwany nie zakwestionował też faktu unieważnienia umowy. Wobec powyższego, jedynym na tym etapie postępowania zadaniem stojącym przed sądem było rozstrzygnięcie czy unieważnienie przedmiotowego postępowania było dopuszczalne i zgodne z przepisami...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: a) unieważnienie czynności polegającej na jego wykluczeniu z udziału w postępowaniu...czerwca 2010 r., natomiast w dniu 6 września 2012r. odstąpiono od umowy z wykonawcą. Na ww. zadaniu pan M.N. nie był ...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ...wniósł o: Sygn. akt KIO 1057/18 4 - unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i ... a wykonawca Sygn. akt KIO 1057/18 7 otrzyma za wykonanie umowy wynagrodzenie ryczałtowe, to nie powinny być brane pod uwagę jego...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ..., Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 1) unieważnienie czynności oceny i badania ofert oraz wyboru oferty.... z 2017 r. poz. 1983), regulujący kwestie związane z zawarciem umowy przewozu. Tak jak zostało już zaznaczone, na etapie badania i oceny ...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...nakazuje zamawiającemu Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni unieważnienie czynności badania i oceny ofert w Części ...Dowodem na nie podjęcie negocjacji z PRCiP oraz na nie zawarcie umowy na dzierżawę terenu z tym podmiotem jest złożone przez Odwołującego ...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...w przygotowaniu postępowania i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, ponowienie ...jako termin wykonania przedmiotu zamówienia – 7 dni od dnia zawarcia umowy. Pismem z dnia 20 kwietnia 2018 r. zamawiający, powołując ...

 • KIO 852/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp poprzez unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne mimo braku zaistnienia ku temu ustawowych ...czego wykonawcy byli zobowiązani zgodnie z § 2 ust. 2 projektu umowy (załącznik nr 7 do SIWZ), w tym: a) załadunku,...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...o.o. w toku postępowania o udzielenie zamówienia, i nakazuje unieważnienie przez Zamawiającego czynności z dnia 30 kwietnia 2018 r. wyboru oferty...zapisu konieczności podania ceny szkolenia w załączonym wzorze umowy. Z powyższego wynika, że cena za szkolenie...

 • XXIII Ga 2057/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-05-2018

  ....1 pkt 2 i art. 90 ust.3 ustawy Pzp i nakazała unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy - (...) Sp. z o.o. w...w ofercie zatrudnienia personelu w zakresie wymaganym na podstawie umowy o pracę. Jednakże w tym obszarze oferta powinna ...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ...: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, wezwanie wykonawcy TPF Sp... a przecież jako takie stanowią istotne postanowienia umowy - wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie ze...

 • KIO 850/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... całości oraz o nakazanie Zamawiającemu: (i) unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; (ii) powtórzenie ... o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na cały okres trwania umowy (36 miesięcy); 13) koszty konserwacji i części zamienne serwisu;...

 • KIO 901/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: 1) unieważnienie czynności wykluczenia odwołującego i odrzucenia jego oferty;...przedmiotowym postępowaniu, czym uzewnętrznił wolę zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Ewentualna ...

 • KIO 913/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... nr 9, 22, 23 oraz 25: 1) unieważnienie czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty BCAST, 2) powtórzenie ... ofert oraz będącej maksymalną ceną jaka może być zapłacona w ramach umowy. Izba podziela stanowisko Zamawiającego, z którego wynika, iż z przepis...

 • KIO 899/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...przedmiotowym postępowaniu, czym uzewnętrznił wolę zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. ... 1 pkt 1 ustawy P.z.p., poprzez bezpodstawne unieważnienie postępowania z powodu braku ofert niepodlegających odrzuceniu, podczas gdy ...

 • KIO 875/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...pkt 1 lub 2 powyżej, ujawnionych informacji, 4) unieważnienie decyzji z dnia 24 kwietnia 2018 r. o wyborze ... wyjaśnień w trybie art 26 ust. 3 ustawy PZR Wzór umowy o podwykonawstwa nie stanowi dokumentu w jakikolwiek sposób potwierdzonego przez podmiot...

 • KIO 876/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...3. Art. 93 ust. 1 pkt 4 – przez niezasadne unieważnienie postępowania z powołaniem się na to, że oferta z najniższą ... wie , czy uzyska zamówienie, dysponował pełnym personelem i miał zawarte umowy o pracę lub o współpracę. Sygn. akt KIO 876/18 6 Odwołujący...

 • KIO 864/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego, 2 nakazuje uwzględnienie ww. ... zamówienia o ok 10%.( jako dowód podano umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie). Wartość kosztów...

 • KIO 910/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...akt KIO 327/18 i KIO 568/18. Odwołujący podniósł, że z umowy nr I/5/ZZ/Z-1/2015 z 20 stycznia 2015 r. z Konsorcjum PUH ...odwołanie w powyższym zakresie i nakazała Zamawiającemu unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej, wezwanie Przystępującego w trybie...

 • KIO 860/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...Państwa – Stołecznemu Zarządowi Infrastruktury w Warszawie unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, dokonanie powtórzenia ...,40 zł - rozumianego jako środki przeznaczone na realizację umowy, powiększone o należny podatek od towarów i usług -...

 • XXVI GC 713/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-05-2018

  ... pozwana natomiast twierdzi, że w niniejszej sprawie jedynie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych byłby uprawniony do występowania o unieważnienie tej umowy na podstawie artykułu 146 ustęp 6 prawa zamówień publicznych. Zdaniem sądu, nie sposób się zgodzić z...

 • KIO 862/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ...z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego w zadaniu nr 1 w prowadzonym ...zaś całości. Wykładnia taka jest spójna z brzmieniem definicji umowy o podwykonawstwo zawartej w art. 2 pkt 2b ustawy ...

 • KIO 888/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ...Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania, unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i nakazanie..., że nie posiada on środków niezbędnych do samodzielnego zawarcia umowy ubezpieczenia. Przystępujący należy do grupy kapitałowej Naprzód S.A....

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij