• KIO 2616/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... Pzp, jako niezgodnej z treścią SIWZ, a tym samym unieważnienie czynności oceny jego oferty dokonanej w ramach kryteriów oceny ofert,...wymiernej szkody w postaci utraconych korzyści z zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, pomimo że Odwołujący ...

 • KIO 2567/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie ... opublikował dnia 22.11.2017 r. informację o zamiarze zawarcia umowy, w której zawarł wszystkie elementy wymienione w art. 67 ust...

 • KIO 2591/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Art. 45 [Wadium] 1. Zamawiający...uprawnień wykonawcy w stosunku do zamawiającego z tytułu uchylania się od zawarcia umowy - na gruncie art. 70[4] § 2 KC. Tym ...

 • KIO 2613/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... zamawiającego poprzez nakazanie mu: 1) unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, 2) wykonania...etatów + 1 etat brygadzistka, co daje 16 etatów na podstawie umowy o pracę z zachowaniem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (od dnia ...

 • KIO 2581/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... wskazanych przepisów. Odwołujący wnieśli o: 1. unieważnienie czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty ECO-ABC Sp. ...2 załącznika nr 6 do s.i.w.z. - Wzór/Projekt Umowy, „Usługa winna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ...

 • KIO 2602/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ..., - powtórzenia czynności badania i oceny ofert, - unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawcy W&W P. W.,... 2 x umowa agencyjna. W odniesieniu do składów opałów były to umowy najmu. Należy domniemywać, że Odwołujący był w posiadaniu tych umów, jednak...

 • KIO 2571/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... w ramach oferty i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie ...o.o. sp. k. ul. 27, 03-654 Warszawa, na podstawie umowy IU196/CN- 7WZO/PNIDOS/ZSS12015/390 z dnia 08 grudnia 2015 r. zrealizowało w grudniu 2015...

 • KIO 2618/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... i nakazuje Zamawiającemu – Gminie Starcza unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności... - celem niniejszego postępowania i podpisanej w jego wyniku umowy) jest utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy poprzez...

 • KIO 2509/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... trzeciego. Zgodnie z par. 1 ust. 3 tej umowy firma Eureka udostępniająca zasoby ma w przypadku uzyskania zamówienia ...do kwestionowanej czynności. Oddalenie odwołania z uwagi na hipotetyczne unieważnienie postępowania w przyszłości na podstawie art. 93 ust....

 • KIO 2585/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... r., „polisa Trans - Bud M.G.” potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia od 4 grudnia 2016, na okres roku, co niewątpliwie wskazuje,... podjętych w postępowaniu poprzez, np. ich unieważnienie lub przeprowadzenie czynności zaniechanych, a koniecznych dla...

 • KIO 2586/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ...1. uwzględnia odwołanie w całości i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 01.12....ze Swarzędza (siedziba LIFTEC oddalona o 18km od miejsca realizacji Umowy; podróż w jedną stronę, zgodnie z Google Maps zajmuje...

 • KIO 2584/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ...wniósł o uwzględnienie odwołania, nakazanie zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego oraz powtórzenia ...dawałoby odwołującemu szansę na uzyskania zamówienia i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego KIO 2584/17 6 oraz...

 • KIO 2543/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... procesowej Odwołujący wniósł o: 1) unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 2) ...pracę i dostosowywał do wszelkich przepisów, jakie będą obowiązywały (same umowy są przedstawione również z aneksami, co wskazuje właśnie na taką praktykę...

 • KIO 2483/17, KIO 2484/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...na sfinansowanie zamówienia. Zdaniem Izby unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...pytanie wykonawcy, który zwrócił uwagę, iż w załączniku nr 2 do umowy nie występują przepływności 1024 Mbps oraz 2048 Mbps zarówno dla usługi typu ...

 • KIO 2535/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności... wyznaczony na dzień 30.10.2017 r., a przewidywany termin realizacji umowy został określony na 5.10.2018 r. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa...

 • KIO 2470/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... Odwołującemu zapoznanie się z ich treścią. Unieważnienie Postępowania W ocenie Odwołującego, przygotowane przez ... wadę postępowania mającą istotny wpływ na jego wynik. Wzór umowy w sprawie zamówienia 15 publicznego jest integralną częścią SIWZ, ...

 • KIO 2583/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... z obowiązujących przepisów ustawy Pzp jest unieważnienie postępowania i ogłoszenie nowego postępowania już..., w tym dopuszczenia się istotnych uchybień proceduralnych, zamawiający nie może zawrzeć umowy, co wynika wprost z treści art. 146 ust. 1 pkt 2...

 • KIO 2523/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ...93 ust. 1 pkt 6 Pzp. Podnieść należy, że stroną umowy z instytucją pośredniczącą i zarazem organizatorem „Projektu Centrum" jest sam...3 w związku z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez unieważnienie Postępowania na tej podstawie mimo, iż w Postępowaniu nie zaistniały ...

 • KIO 2507/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... z nim minimalne wynagrodzenie w roku 2017 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynosi 2.000 zł brutto. Art. 6 ustawy z...1798/17 orzekła o uwzględnieniu odwołania oraz nakazała unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i odrzucenia ...

 • KIO 2491/17, KIO 2511/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ... 3 Pzp i nakazuje Zamawiającemu: 1.1. unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej, 1.2. unieważnienie badania i oceny ofert, 2 1.3. ...i przeprowadzenie dowodów P1 i P2, a nadto z treści umowy serwisowej pomiędzy Wykonawcą KM a KME z 21 czerwca 2017 ...

 • KIO 2540/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ... Zamawiającemu wykonania następujących czynności: 1) unieważnienie wyboru oferty wykonawcy D.K. EXCLUSIVE...może być swobodnie kształtowana wraz ze zmieniającymi się warunkami umowy albo tylko na podstawie indywidualnego i samodzielnego wyboru Przystępującego...

 • KIO 2508/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu,...”, przy czym działaniem tym miało być zawarcie w dniu 31 października 2017r. umowy cesji praw i obowiązków ze spółką LOTOF SYSTEM Sp. z o.o. ...

 • KIO 2558/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... względu Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania jako obarczonego niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. Unieważnienie postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp było zatem jedynie konsekwencją...

 • KIO 2519/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ... o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu: a. unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty; b. dokonanie ponownego badania ...on, zgodnie z terminem określonym w 3 pkt 1) wzoru umowy, dostarczyć do dnia 01.12. 2017 r. oprogramowanie wraz z...

 • KIO 2544/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ...zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego oraz postanowieniami umowy'', prowadzonym przez Zarząd Mienia Komunalnego z ... wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.”), przy czym podkreślenia wymaga, że „nawet...

 • KIO 2505/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ..., tj. wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8 Zamawiający w uzasadnieniu...widzenia istnienia wady postępowania uzasadniającej jego unieważnienie. Koniecznym dla stwierdzenia, że opis...

 • KIO 2502/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp koreluje przede wszystkim z art. 146 ustawy Pzp, w którym zostały określone przesłanki powodujące unieważnienie umowy o zamówienia publiczne. Korelacji tej nie można przy tym ograniczyć jedynie do art. 146 ust. 1 ustawy Pzp, ale...

 • KIO 2461/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ...ELEKTRO-CAL Sp. z o.o. z siedzibą w Miłobądzu 2. unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego, 3. powtórzenie czynności oceny i badania ... doprowadzić do konieczności wstrzymania budowy i zerwania umowy z Wykonawcą. Fakt, iż została wybrana ...

 • KIO 2522/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ...postawionych zarzutów Odwołujący wniósł o: 1. unieważnienie zaskarżonej czynności Zamawiającego polegającej na wykluczeniu spółki ...jakiej formie i z jakich powodów doszło do rozwiązania umowy przez Zamawiającego. Zdaniem Odwołującego warto zwrócić uwagę, że...

 • KIO 2430/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ...tj. 10.11.2017 r. rozstrzygnął przetarg. Dowód: unieważnienie czynności – pismo zamawiającego z 10.11.2017 r. (...miejsca bądź charakteru świadczonej pracy] wymagałoby zawarcia pomiędzy firmami umowy o świadczenie usług, na podstawie której jedna podejmie się...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij