• KIO 1317/20

  Orzeczenia KIO, 21-08-2020

  ... unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności... ilości danych pozycji, ale nie oznacza to że w trakcie realizacji umowy ilość ta zostanie zrealizowana w całości, w części czy będzie większa...

 • KIO 1418/20

  Orzeczenia KIO, 18-08-2020

  ...częściowo odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie...w okresie wakacji od 15.06 do 30.09 każdego roku trwania umowy 1.obsługa Punktu Alarmowania(PA) 2.obsługa szlabanu, raporty dotyczące wjazdów ...

 • KIO 1507/20

  Orzeczenia KIO, 17-08-2020

  ...udzielenie zamówienia publicznego i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie ...konsekwencji wybór oferty odwołującego jako najkorzystniejszej. Zawarcie umowy będzie w pełni ważne i zgodne z przepisami...

 • KIO 1352/20

  Orzeczenia KIO, 17-08-2020

  ...art. 190 ust. 1a Pzp; nakazanie Zamawiającemu unieważnienie czynności Zamawiającego polegającej na wyborze jako najkorzystniejszej oferty ...ze SIWZ przewidywany przebieg autobusów w okresie obowiązywania umowy wyniesie ok. 590.830,00 wozokilometrów. Według...

 • KIO 1456/20

  Orzeczenia KIO, 14-08-2020

  ...odwołania w całości, 2. nakazanie zamawiającemu: a) unieważnienie czynności wyboru oferty Jantar jako oferty najkorzystniejszej, b...które są znane odwołującemu i co do których dopiero po zawarciu umowy podejmie on decyzję, do której wozić odpady, a do której...

 • KIO 1752/20

  Orzeczenia KIO, 14-08-2020

  .... Uwzględnia odwołanie. Nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty wykonawcy Rejonowe... Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Legnickie Pole, nie ma zawartej umowy na zagospodarowanie odpadów w okresie od 1.08.2020- 31.07.2020...

 • KIO 1229/20

  Orzeczenia KIO, 14-08-2020

  ...1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez unieważnienie postępowania, podczas gdy cena oferty Odwołującego nie ... występuje on bowiem i w początkowym, i w końcowym etapie realizacji umowy. Nie ma przy tym znaczenia, że Odwołujący, czy też pan D...

 • KIO 1445/20

  Orzeczenia KIO, 13-08-2020

  ... oraz 1a ustawy Prawo zamówień publicznych i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności badania i oceny... szczegółowo w § 1 ust. 3 pkt 3) umowy. Pismem z dnia 23 czerwca 2020 r. zamawiający ...

 • KIO 1282/20

  Orzeczenia KIO, 10-08-2020

  ... Rzeszów – Miejskiemu Zarządowi Dróg w Rzeszowie unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności ... nadzorował realizację każdego obiektu mostowego wykonanego w ramach umowy zawartej przez wykonawcę zadania z WARBUD S.A.,...

 • KIO 1437/20

  Orzeczenia KIO, 07-08-2020

  ... Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawców wspólnie ubiegających...ramach prawa opcji, o którym mowa w pkt. 2.10 oraz 12.26 Umowy, kwotę podatku VAT (wg obowiązujących przepisów) oraz cenę brutto w [zł]...

 • KIO 1506/20

  Orzeczenia KIO, 06-08-2020

  ...załączniku nr 8 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz we wzorze umowy stanowiacym załacznik nr 7 do SIWZ (Rozdział IV pkt 2 SIWZ).... wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zgodnie zaś z art. 7 ust....

 • KIO 1172/20

  Orzeczenia KIO, 06-08-2020

  ... odwołanie i nakazuje Gminie Celestynów unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej dla ...selektywny – szacunkowa ilość odpadów przewidziana do odbioru i zagospodarowania w okresie trwania umowy w Mg 0,010 – cena jednostkowa za 1 Mg brutto 1....

 • KIO 1636/20

  Orzeczenia KIO, 05-08-2020

  ... nakazuje Gminie Rakoniewice w Rakoniewicach unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzenie czynności...T. B. w odpowiedzi wskazał w ofercie, że do realizacji umowy przeznaczy 5 pojazdów spełniających normę EURO wg zestawienia: 1. Mercedes ...

 • KIO 1461/20

  Orzeczenia KIO, 04-08-2020

  ...orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności z 24.06.2020 r. wyboru ...fizycznych i kierownik) = 5190,00 zł brutto, na poczet czego przedstawiam umowy oraz pasek z wypłat za maj 2020 r. Czas realizacji jaki przyjął oferent...

 • KIO 1562/20

  Orzeczenia KIO, 04-08-2020

  ... Zimowego przez okres 25 miesięcy licząc od daty podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych, lecz nie dłużej niż do...opinii prawnej Urzędu Zamówień Publicznych z 2014 r.: „Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art....

 • KIO 1298/20

  Orzeczenia KIO, 04-08-2020

  ... Zamawiającemu unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania oraz nakazuje unieważnienie czynności ...na brak wystarczających środków nie była w stanie w sposób należyty wykonywać umowy. W konsekwencji, po stronie NB Tricity spółki z o.o. ...

 • KIO 1263/20

  Orzeczenia KIO, 03-08-2020

  ...wskazuje w „referencji”, że działała jako „koordynator projektu w ramach umowy z Czegeko Sp. z o.o.”. Odwołujący wyraził przekonanie, że...oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jednocześnie z przepisu art.22a ...

 • KIO 1544/20

  Orzeczenia KIO, 03-08-2020

  ... wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W pierwszej kolejności Izba odniesie...liczy się wyłącznie treść § 18 ust. 1 pkt 3 projektu umowy, ale należy sięgnąć do formularza cenowego, aby prawidłowo obliczyć cenę oferty...

 • KIO 1281/20

  Orzeczenia KIO, 03-08-2020

  ...odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie czynności odrzucenia oferty ...ani z zapisów SIWZ, ustawy PZP czy istoty umowy mającej za przedmiot wykonanie trzech siłowni fotowoltaicznych nie wynika...

 • KIO 1557/20

  Orzeczenia KIO, 31-07-2020

  .... uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę..., gdy oczywiste jest, że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby dla niego nieopłacalne”. Izba stwierdziła, że ...

 • KIO 1183/20

  Orzeczenia KIO, 31-07-2020

  ... oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zgodnie z art. 91 ust....a ust. 1” (punkt 1 podpunkt 3 gwarancji) lub „zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie...

 • KIO 1267/20

  Orzeczenia KIO, 31-07-2020

  ...1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, ponowienie czynności...że do momentu udzielenia zamówienia wybranemu wykonawcy (zawarcia umowy) zamawiający musi „czuwać”, czy nie występują przesłanki ...

 • KIO 1429/20

  Orzeczenia KIO, 31-07-2020

  ... mogliby podnieść wykonawcy, którzy czuliby się pokrzywdzeni opisem przedmiotu zamówienia. Unieważnienie postępowania niweczy zasadniczy cel, jakim jest zawarcie umowy o wykonanie zamówienia publicznego po uprzednio przeprowadzonej weryfikacji podmiotowej...

 • KIO 946/20

  Orzeczenia KIO, 30-07-2020

  ...obowiązki i uprawnienia autoryzowane przez Walne Zgromadzenie (art. 111 Umowy Spółki). Ponieważ w polskim systemie prawnym nie funkcjonuje organ... wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Izba stwierdziła, że złożone ...

 • KIO 1485/20

  Orzeczenia KIO, 30-07-2020

  ... zw. z art. 144 ust. 6 ustawy Pzp poprzez unieważnienie postępowania w sytuacji, gdy postępowanie nie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 2. art. 7 ust...

 • KIO 1374/20

  Orzeczenia KIO, 29-07-2020

  ...Wykonawcy Polcom S.A. Odwołujący wniósł o unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty; dokonanie ponownej ... 45 dni kalendarzowych tj. ok 1,5 miesiąca. Okres obowiązywania umowy to 24 miesiące a więc okres wykorzystania licencji wynosi 22,5 ...

 • KIO 1483/20

  Orzeczenia KIO, 29-07-2020

  .... 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez unieważnienie postępowania w zakresie zadania nr 1, podczas gdy w...i czynności świadczonych na warunkach określonych w ofercie i wzorze umowy oraz inne koszty, które Wykonawca będzie musiał ponieść w celu...

 • KIO 1397/20

  Orzeczenia KIO, 28-07-2020

  ... 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: 1.1. unieważnienie wyboru oferty Przystępującego po stronie Zamawiającego; 1.2. ponowne ...Zamawiający uznał dowody złożone w ramach wyjaśnień tj. umowy, z których wynikają stawki prowizji należnej Wykonawcy ...

 • KIO 1335/20

  Orzeczenia KIO, 28-07-2020

  ... warunków zamówienia (IDW) i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności ...kolejności stwierdzić, że pismo to odwołuje się do treści umowy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i to właśnie temu...

 • KIO 1090/20

  Orzeczenia KIO, 28-07-2020

  ..., iż konsekwencją takiego stanu rzeczy musi być odrzucenie ofert oraz unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W kwestii zawarcia umowy z wykonawcą po okresie 10 związania ofertą należy rozróżnić dwie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij