• KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... ten podmiot. Powołując się na przedmiar robót stanowiący załącznik do umowy podwykonawczej pomiędzy Skanska S.A. a Ogrody Zofii Sp. z... oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Z powyższego wynika, iż przepis art...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... z dnia 05.05.2017 r., doszłoby do nakazania Zamawiającemu unieważnienie prowadzonego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7...do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku ...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ...znane i dostępne oraz posiadają wartość gospodarczą i po zawarciu umowy nie będą publicznie udostępnione. Nie budzi wątpliwości, że celem...uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: - unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty; - ...

 • KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ... dnia 6 kwietnia 2017r. nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego potwierdzając tym samym... załącznika nr 7a stanowiącego projekt umowy do Pakietu I do umowy, wynika, iż do umowy powinny być wpisane wszystkie urządzenia ...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... ma prawo badać sytuację wykonawców w każdym momencie przed podpisaniem umowy. Wspomniana dyrektywa mówi o tym, że zamawiający ma mieć ...wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zgodnie z art. 26 ust. ...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ... na dokonaniu badania i oceny ofert oraz unieważnienie czynności polegającej na wyborze oferty Konsorcjum jako ...pojedyncze sztuki, jak i ich zestawy. W art. 1.2.1b umowy wskazał, że określenia użyte w licznie pojedynczej należy odnosić do liczby mnogiej,...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej, 2. dokonania ponownego ..., aby Eksperci Kluczowi, o których mowa w 13 ust, 4 Umowy byli zatrudnieni na umowę o pracę, Zamawiający zwraca się z prośbą...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...odwołania w całości, 5 2. nakazanie zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, ponowienie czynności badania i...z o.o. Sp. k. w toku wykonywania wcześniejszej umowy lub umów w sprawie zamówienia publicznego. Tym samym zasadny ...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...gospodarczą pod firmą D. P.H.U. M. K.;  unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienia czynności oceny ofert, powtórzenia czynności ...rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako ...

 • KIO 1988/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...w m.st. W. S.A. w W. unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, powtórzenie czynności badania i oceny ..., ani zmieniona (art. 87 ust. 1 i 2 Pzp), a wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego jest oparte o złożoną ofertę (art.. 140 ust. 1...

 • KIO 1965/17, KIO 1966/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... obu odwołań i nakazanie Zamawiającemu: 1) Unieważnienie czynności odrzucenia obu ofert Konsorcjum (KIO 1965/17...Koszty, jakie ponosi pracodawca przy zatrudnianiu pracownika na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem równym płacy minimalnej (w obecnym...

 • KIO 1940/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...22 załącznika nr 1 do SIWZ oraz w § 6 ust 9 istotnych postanowień umowy (załącznik nr 9 do SIWZ): • zestaw licencji ETSF16 Featurepack (AST Pack),...lub powtórzenie czynności zamawiającego lub nakazać unieważnienie czynności zamawiającego. W konsekwencji Izba...

 • KIO 1982/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ...wskazanych w treści odwołania oraz o uwzględnienie odwołania, unieważnienie wyboru oferty, a także o nakazanie zamawiającemu ponownej...odwołującemu szansę na uzyskania zamówienia i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wykonywania zamówienia...

 • KIO 1978/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ...o: 1) uwzględnienie odwołania w całości, 2) unieważnienie czynności wykluczenia odwołującego z postępowania, 3) nakazanie Zamawiającemu...z dnia 1 września 2017 r.; 4) kopią dwóch pierwszych stron umowy o roboty budowlane zawartej w dniu 16 czerwca 2011 r.; 5...

 • KIO 1948/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzucenie oferty wykonawcy...zamówienia. Jednocześnie potwierdzamy, że zatrudniamy na podstawie umowy o pracę osoby, które będą realizowały wdrożenie...

 • KIO 1926/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... liczyć się z e- wentualną zmianą umowy wskazują postanowienia projektu umowy, które odnoszą się też do zmiany...udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Dodatkowo stosownie do treści art. 87 ...

 • KIO 1933/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  .... Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienie czynności z dnia 05.09.2017 r. w ... ofertowym. Bez ceny netto nie będzie możliwe zrealizowanie umowy, w której zamawiający rozróżniał wynagrodzenie netto objęte „odwrotnym...

 • KIO 1935/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ...Odwołujący wnosił o nakazanie Zamawiającemu: 1) unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, w tym ...według stawki 23%.”. Oczywistym dla Odwołującego jest, iż ten punkt umowy był wiążący dla wykonawców i nie mógł podlegać żadnym negocjacjom. ...

 • KIO 1983/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający błędnie ... i art. 7 ust. 1 p.z.p., poprzez unieważnienie postępowania w zakresie pakietu nr 2 bez podania uzasadnienia faktycznego,...

 • KIO 1936/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... Odbioru Końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 6 Umowy i § 4 Umowy” zaś w ust. 3: „okres obowiązywania gwarancji jakości zostanie ...w zadaniu 1, unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego...

 • KIO 1912/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ...192 ust. 3 pkt 1 ustawy PZP, unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego oraz ponowne badanie ... stanowi to przeszkody do badania oferty, jej wyboru i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Podobnie stwierdził Sąd Okręgowy w Warszawie ...

 • KIO 1915/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ... Służby Więziennej unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienie czynności odrzucenia ... np. oferowanego przedmiotu zamówienia, warunków i terminu wykonania umowy. Sytuacja, w której zamawiający wyjaśnia treść oferty jednego...

 • KIO 1927/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ...3. art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp przez bezpodstawne unieważnienie Postępowania w sytuacji, gdy w złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu, 4...sierpnia 2017 r. dokumenty, tj. kopię umowy, formularz ofertowy, protokoły zdawczo-odbiorcze dokumentacji oraz ...

 • KIO 1878/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... przez Zamawiającego stanowi zobowiązanie Zamawiającego do zawarcia umowy na warunkach wskazanych w SIWZ i uzupełnionych o... 93 ust. 1 pkt 4 ustawy. Przepis ten dopuszcza unieważnienie postępowania jedynie wtedy, gdy Zamawiający faktycznie nie jest w stanie ...

 • KIO 1880/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...powyższym zarzutem wnosił o nakazanie Zamawiającemu: a) unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, b) dokonanie ...ponieważ ceny te zgodnie z § 8 ust. 4 wzoru umowy będą stanowiły element rozliczenia między zamawiającym, a wybranym wykonawcą. ...

 • KIO 1882/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i nakazuje unieważnienie przez Zamawiającego czynności z dnia 1 września ... N. S.A. i C. Sp. z o.o., > umowy z podmiotami trzecimi objęte są klauzulami poufności, wie o nich tylko ograniczone grono...

 • KIO 1884/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ... nakazuje Zamawiającemu – Gminie Nowy Żmigród unieważnienie w części pierwszej czynności wyboru najkorzystniejszej ...r., stanowiące uściślenie udzielonych referencji (Dowód nr 2), umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Usługowo Produkcyjno Handlowym „OTECH” Sp. ...

 • KIO 1901/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ... Izby wskazuje, że choć z przedłożonej przez odwołującego na rozprawie umowy nr (…) i pism P. Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o...pkt 5) ustawy Pzp, a w to miejsce unieważnienie postępowania, pomimo że oferta odwołującego jest najkorzystniejsza według...

 • KIO 1869/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ...wypełnienia się choćby jednej z katalogu bezwzględnych przesłanek nieważności umowy, określonych w art. 146 ust. 1 ustawy...Izby prawidłowe było stanowisko Zamawiającego, że wada uzasadniająca unieważnienie postępowania we wskazanej Części 3 była istotna i ...

 • KIO 1928/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  .... 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p. nakazuje zamawiającemu unieważnienie postępowania, jeśli nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij