• KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: a) unieważnienie czynności polegającej na jego wykluczeniu z udziału w postępowaniu...czerwca 2010 r., natomiast w dniu 6 września 2012r. odstąpiono od umowy z wykonawcą. Na ww. zadaniu pan M.N. nie był ...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ...wniósł o: Sygn. akt KIO 1057/18 4 - unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i ... a wykonawca Sygn. akt KIO 1057/18 7 otrzyma za wykonanie umowy wynagrodzenie ryczałtowe, to nie powinny być brane pod uwagę jego...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ..., Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 1) unieważnienie czynności oceny i badania ofert oraz wyboru oferty.... z 2017 r. poz. 1983), regulujący kwestie związane z zawarciem umowy przewozu. Tak jak zostało już zaznaczone, na etapie badania i oceny ...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...w przygotowaniu postępowania i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, ponowienie ...jako termin wykonania przedmiotu zamówienia – 7 dni od dnia zawarcia umowy. Pismem z dnia 20 kwietnia 2018 r. zamawiający, powołując ...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...o.o. w toku postępowania o udzielenie zamówienia, i nakazuje unieważnienie przez Zamawiającego czynności z dnia 30 kwietnia 2018 r. wyboru oferty...zapisu konieczności podania ceny szkolenia w załączonym wzorze umowy. Z powyższego wynika, że cena za szkolenie...

 • KIO 899/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...przedmiotowym postępowaniu, czym uzewnętrznił wolę zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. ... 1 pkt 1 ustawy P.z.p., poprzez bezpodstawne unieważnienie postępowania z powodu braku ofert niepodlegających odrzuceniu, podczas gdy ...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... zamawiającego. Procedura w tym zakresie, tj. unieważnienie danej czynności przez zamawiającego, musi być zrealizowana ... art.192 ust.6 ustawy pzp, Izba nie może nakazać zawarcia umowy. Z takim roszczeniem odwołujący mógłby co najwyżej zwrócić się do sądu ...

 • KIO 781/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... po stronie zamawiającego, orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: w części 8 przedmiotu zamówienia unieważnienie czynności zaproszenia do zawarcia umowy ramowej, wezwanie wykonawcy Rudpol-OPA Sp. z o.o., ul. Szyb Walenty 50, 41-701 Ruda...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ...ustawy Prawo zamówień publicznych i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru 2 oferty najkorzystniejszej, nakazuje .... D. J.a jest osobą zatrudnioną w Lafrentz na podstawie umowy o pracę. II UZASADNIENIE ZARZUTÓW Ad. zarzutu nr 1 Odwołujący...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...1.dla części nr 3 i nakazuje zamawiającemu: 1. unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 3 ...do 30 czerwca 2017 roku. Przystępujący w okresie realizacji ww. umowy (24 miesiące) odebrał 25.710,08 Mg odpadów. Jednakże...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... z pkt. 4.2 odwołania – nieuzasadnione unieważnienie Postępowania]. Poprzez wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający przyjmuje na siebie zobowiązanie do zawarcia umowy na warunkach wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  .... akt KIO 624/18: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego wykonawcy...co wynika z pkt. 19.3.1 załączonego do SIWZ wzoru umowy) prowadzi do 10 jednoznacznego wniosku, iż w pkt. 1 ...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w pakiecie nr V... wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.” Zgodnie z pkt 13.1...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...uznać, że nie miał racji Zamawiający co do charakteru umowy, a w ramach modernizacji wykonano rzeczywiście dostawę sprzętu,...są obarczone wadą lub zachodzą inne okoliczności uzasadniające ich unieważnienie. Izba uznała, że przeciwnym wypadku mogłoby dojść do...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... Odwołującemu i nakazuje Zamawiającemu: 2.1. unieważnienie wyboru oferty Przystępującego; 2.2. uznanie za.... Utrzymanie w tym zakresie poufności do czasu co najmniej zawarcia umowy, może mieć wymiar gospodarczy – możliwe jest zaproponowanie tego samego ...

 • KIO 662/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...IV SIWZ, tj. odpowiednio do „Specyfikacji przedmiotu zamówienia” oraz do „Wzoru Umowy” (zgodnie z opisem części na str. 2 SIWZ). Zgodnie z pkt. ... zarzuca zamawiającemu oraz swoje żądania (unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, odrzucenie ...

 • KIO 669/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... 2 zamówienia: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie czynności odrzucenia oferty... do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu 7 umowy w sprawie zamówienia publicznego i jako takie powinno ...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... P. ANTIQUA Konserwacja Dzieł Sztuki, 1. unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego, 2. dokonanie ponownej ...pracy oznacza, że wraz z kosztami pracodawcy pracodawca zatrudniający na podstawie umowy o pracę ponosi koszty ok. 15,68 zł za godzinę ...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ...w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie: a) unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; b) ujawnienie ... cenowego jak powyżej: Lp. Nazwa Zadania Długość odcinka S19 (km) Wartość Umowy (zł brutto) Koszty w przeliczeniu na 1 km drogi S19 (mln/ km...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  ...unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 2. unieważnienie czynności badania i oceny ofert; 3. unieważnienie...gwarancji jakości – 40% Do SIWZ zamawiający załączył Istotne postanowienia umowy – dalej „IPU” (załącznik nr 14), w których ...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... pytaniu C9 Zamawiający pytał o wstępne porozumienia lub umowy, więc Odwołujący zgodnie z prawdą odpowiedział, że ...w sentencji uwzględniając odwołanie i nakazując Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie ...

 • KIO 652/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...orzeka: 1 Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności z dnia 30.03.2018 r... dokument od odbiorcy, który nie wystawia poświadczenia wykonania w trakcie obowiązywania umowy. Zamawiający pismem z dnia 27.03.2018r. na podstawie art. 26...

 • KIO 678/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... (OPZ), Istotnych dla Stron Postanowień Umowy, oraz treści Formularza Cenowego, bez ...266/18. Izba częściowo uwzględniła zarzuty odwołania i nakazała zamawiającemu: „unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzucenie — na podstawie art. 89...

 • KIO 599/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ..., w imieniu Odwołującego się wniesiono o: 1) unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i wykluczenia oferty Odwołującego; 2...z treścią odwołania, Odwołujący może liczyć na zawarcie umowy o realizację Zamówienia, tym samym interes Odwołującego ...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...w tym zakresie. Dlatego też Izba nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności przyznania 1 pkt. we wskazanym kryterium....26 Zgodnie z Tomem II IDW, Istotne dla stron postanowienia umowy, § 14 [Obowiązki Konsultanta w zakresie weryfikacji i koordynacji prac...

 • KIO 615/18, KIO 626/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...1 jak i dla części 2, i wskutek tego bezpodstawne unieważnienie postępowania dla części 2 ze względu na brak ważnych ofert;... nieuzasadnionych korzyści przez Odwołującego na etapie realizacji umowy. Odnosząc się do zarzutu niewykluczenia Przystępującego na...

 • KIO 627/18, KIO 628/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...obarczona jest wadą, która powinna powodować jej unieważnienie. Dalej Odwołujący wskazał, że Zamawiający uruchomił ...że przedmiary będą wymagane w ramach realizacji zamówienia po zawarciu umowy, to Zamawiający nie może ich żądać na etapie postępowania ...

 • KIO 551/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... pojęciem „godziny kalibracji” przyjętym dla określania umowy z producentem lub dostawcą i warunkującej otrzymanie ...wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania« [numery w nawiasach kwadratowych pochodzą od...

 • KIO 622/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; ponadto nakazuje powtórzenie... odkrytymi, jednakże usługi te wykonywane były na podstawie jednej umowy zawartej na sezon 2015 roku, w okresie od 26 ...

 • KIO 565/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...w Rozdziale 6 Szczegóły realizacji etapów Załącznika Nr 1 do Umowy przez co potwierdził, że jego oferta jest niezgodna z SIWZ...o sygn. akt KIO 341/18 nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz dokonanie ponownego ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij