• KIO 69/18, KIO 89/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... KIO 69/18) i nakazuje Zamawiającemu - Politechnice Warszawskiej z siedzibą w Warszawie:  unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,  unieważnieniem czynności wykluczenia z postępowania wykonawcy WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w...

 • KIO 68/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... oferty Comtegra; c. wybór oferty Konsorcjum S&T jako najkorzystniejszej w I części Postępowania; ewentualnie: d. unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w I części Postępowania; e. dokonanie powtórnego badania i oceny ofert w I części...

 • KIO 66/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ...) art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy P.z.p. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i w konsekwencji unieważnienie postępowania na tejże podstawie pomimo tego, że postępowanie nie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: 1.1. unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej, 1.2. powtórne badanie i ...czego orzeczono jak w pkt 1 sentencji wyroku. O kosztach postępowania (pkt 2 sentencji wyroku) orzeczono stosownie do jego wyniku...

 • KIO 70/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  .... akt KIO 2522/17. Zgodnie z niniejszym wyrokiem Izba uwzględniła odwołania i nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności wykluczenia odwołującego z postępowania oraz nakazała powtórzenie czynności badania i oceny ofert. W wyniku tego zamawiający w dniu...

 • KIO 2746/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... uwzględnienie odwołania, nakazanie Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, ... w kolumnie Model wyrazy „V554” zastępując je wyrazami „V552”. /dokumentacja postępowania: Pismo Zamawiającego z dnia 13 grudnia 2017 r./ W dniu 14...

 • KIO 74/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... Targowa 1/3, 90-022 Łódź i: 1) zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych... zamówienia publicznego. Odwołujący wniósł o unieważnienie czynności Zamawiającego polegających na ponownym badaniu...

 • KIO 40/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... komandytowa w Bielsku-Białej i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ...powyższe zarzuty odwołujący wniósł o: 1. unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego; 2. nakazanie ...

 • KIO 63/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W dniu 21.12.2017 roku Zamawiający, działając w oparciu o przepis art. 26 ust. 3 ustawy...

 • KIO 54/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ... 1 pkt 2 Pzp;  wykluczenie wykonawcy AMZ Kutno S.A. z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp;  unieważnienie czynności wykluczenia Konsorcjum Ratownik z postępowania i zawarcia z nim umowy w sprawie zamówienia;  ewentualnie zwrócenia się do...

 • KIO 76/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ... z art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 1 i ust. 6 – przez unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jako obarczonego niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia...

 • KIO 75/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ...tym stanie rzeczy wnosi o: 1. unieważnienie czynności zamawiającego polegającej na odrzuceniu oferty odwołującego...Po trzecie jeżeli chodzi o skutki tego błędu/pomyłki należy rozważyć tryb postępowania z art.87 ust.2 pzp, który wskazuje okoliczności gdzie ...

 • KIO 65/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... naruszenia art 93 ust 1. pkt 1 Pzp w zw. z art. 91 ust 1 Pzp - poprzez niezasadne unieważnienie postępowania w sytuacji gdy wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu (gdyż spełniał warunki udziału w postępowaniu, nie podlegał wykluczeniu a oferta...

 • KIO 71/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ...o.o. z Poznania (60-838), zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, postanawia: 1. umarza ... ekonomika przyjętych rozwiązań”. Odwołujący wniósł o unieważnienie czynności wyboru oferty wykonawcy Home of Houses...

 • KIO 2748/17, KIO 2018/17, KIO 24/17

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ...o sygn. akt KIO 24/18 i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i ...23.600 zł. Odwołujący Warbud poniósł dotychczas koszty postępowania odwoławczego w wysokości 20.000 tytułem wpisu, ...

 • KIO 49/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ...sygn. akt KIO 49/18 po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenie z postępowania – na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17) ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

 • KIO 60/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ... Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu: 1) unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania; 2) unieważnienie czynności odrzucenia oferty; 3) zaproszenie Odwołującego do aukcji elektronicznej; 4) z...

 • KIO 18/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ... Specjalistycznemu we Wrocławiu – unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i odrzucenie oferty wykonawcy GE Medical Systems Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, 2. kosztami postępowania obciąża GE Medical Systems...

 • KIO 77/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  .... 93 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych poprzez odrzucenie oferty Odwołującego w części 4, którego skutkiem było unieważnienie postępowania w tej części z uwagi na brak złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w sytuacji, gdy wniesione przez...

 • KIO 44/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... i nakazanie zamawiającemu: 4 KIO 44/18 a) unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty; b) dokonania ponownej oceny spełnienia warunków zgodnie z przepisami ustawy Pzp; c) wykluczenie z postępowania wykonawcy, który nie wykazał spełnienia warunku...

 • KIO 3/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... nieuprawnionego wykluczenia i odrzucenia jego oferty; 6) art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp przez bezpodstawne unieważnienie postępowania o udzie- lenie zamówienia publicznego, z powodu rzekomego niezłożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; a dodatkowo z...

 • KIO 37/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie zamawiającemu: - unieważnienie czynności poprawy omyłki w ofercie odwołującego na podstawie art. ... ze wskazanym przepisem w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę, jeżeli odwołujący cofnął...

 • KIO 23/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... jest nakazanie zamawiającemu, w stosunku co do objętego zakresem zaskarżenia zadania nr 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: unieważnienie czynności wyboru oferty 13 najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym...

 • KIO 17/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. - art. 26 ust. 4 ustawy – Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do...

 • KIO 33/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... z postępowania. W świetle art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp, uwzględniając odwołanie, Izba może - jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego nie została zawarta - nakazać wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego lub nakazać unieważnienie...

 • KIO 34/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... Grudziądz zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu - Centrum Obsługi Administracji Rządowej: 1.1. unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej...

 • KIO 2745/17

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ..., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu - Komendzie Głównej Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Warszawie: a) unieważnienie czynności wyboru oferty...

 • KIO 2740/17

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... faktyczny i prawny postępowania uważam, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie. W związku z naruszeniem faktycznego interesu prawnego odwołującego w uzyskaniu zamówienia publicznego wnoszę o: - uwzględnienie odwołania; - unieważnienie czynności wyboru...

 • KIO 38/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej; 2. naruszenie art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych poprzez nieuprawnione unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 3. naruszenie art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych w...

 • KIO 2663/17, KIO 2665/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... 2665/17 i nakazuje zamawiającemu: 1.1. unieważnienie czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Fujitsu Technology...19 grudnia 2017 r. wykonawca Fujitsu zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2663/17 oraz KIO ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij