• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... zamówienia, i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, dokonanie powtórzenia czynności badania i oceny ofert, w tym wykluczenie wykonawcy PHU Komunalnik - Sp. z o. o. we Wrocławiu z postępowania, 3. w pozostałym...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ... zwraca uwagę, że jesteśmy na etapie ogłoszenia. Przez wynik należy rozumieć wybór oferty lub unieważnienie postępowania i obie te sytuacje mogą mieć miejsce – zachwianie przez Zamawiającego równowagi kontraktowej powoduje, że dostęp wykonawców do...

 • XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... tym przewidziano sankcję w przypadku określonych wadliwości postępowania o udzielenie zamówienia. Tymczasem w przedmiotowej sprawie... 146 u.p.z.p. przewidujący roszczenie o unieważnienie umowy, ale tylko wskutek żądania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych...

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...s. 1). 2        Wniosek ten został złożony w ramach postępowania wszczętego przez Stefana Rudigiera w przedmiocie wniosku o unieważnienie postępowania przetargowego dotyczącego świadczenia usług transportu autobusowego pasażerów wszczętego przez Salzburger...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ...Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, odrzucenie... rażąco niska. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... Bus Transport Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu (sygn. akt KIO 1462/18) oraz unieważnienie odrzucenia ofert tych wykonawców. 3. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego – Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie i: 3.1. zalicza w...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... niskiej ceny i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie... tych informacji ma zarówno potencjalny jak i faktyczny wpływ na wynik Postępowania. Zatem, zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 7 ust. 1 ...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... decyzja ta nie może się ostać”. Odwołujący wnosił o unieważnienie oferty wykonawcy ALTIX i wykluczenie tego uczestnika z postępowania oraz przyznanie Odwołującym kosztów postępowania odwoławczego według norm prawem przewidzianych i przekazanie sprawy do...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... i udostępnienie dokumentów wskazanych w odwołaniu w zakresie wskazanym w odwołaniu, 2. udostępnienie protokołu postępowania, 18 3. unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego, 4. dokonania czynności oceny i badania ofert z udziałem oferty...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...niepodlegająca odrzuceniu, winna zostać wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu, a skoro mieściła się w budżecie Zamawiającego, to unieważnienie postępowania należy uznać za niezasadne. Wywodzi, że choć powyższe wprost nie wynika z art. 93 ust. 1 pkt...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... r.) Krajowa Izba Odwoławcza nakazała zamawiającemu unieważnienie pierwotnego wyboru wykonawcy SITWM oraz uznania za...zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... zarzuty Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: - unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; - dokonanie ponownego badania i oceny ofert; - wykluczenie z postępowania konsorcjum Parasnake lub odrzucenie jego oferty, - odrzucenie...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...wezwanie do złożenia wyjaśnień, Odwołujący zarzucał, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mogło dojść do naruszenia art. ...ramach etapu V. Odwołujący wniósł o: unieważnienie czynności oceny ofert; nakazanie Zamawiającemu odtajnienia ...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności Sygn. akt KIO 1543/18 badania i oceny ofert; 3. W pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala. 4. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego i...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... odstąpienie od tego obowiązku jest możliwe wyłącznie, gdy oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Powyższe potwierdza nie tylko dokonana przez Izbę wykładnia literalna omawianych norm, a także zastosowanie...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienie czynności zaproszenia Konsorcjum G. do zawarcia ...000,00 zł). Dodatkowo ze wskazanego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wynika, że wykaz wierzycieli objętych układem dotyczy ...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ..., zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1528/18 po stronie odwołującego orzeka: 1. Uwzględnia oba odwołania i nakazuje zamawiającemu – Prokuraturze Krajowej w Warszawie unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty...

 • KIO 1547/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1547/18 po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającym – Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie oraz Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie unieważnienie czynności...

 • KIO 1532/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... niską cenę. Odwołujący wniósł o: 1) unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 2) odrzucenie oferty przystępującego ze względu na fakt, że zawiera rażąco niską cenę; 3) nakazanie rozstrzygnięcia postępowania oraz dokonania wyboru oferty z...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania”, co ma miejsce w niniejszej sprawie. Do postępowania odwoławczego, po stronie Zamawiającego, przystąpienie zgłosił wykonawca Warbud S.A...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... art. 192 ust. 3 pkt 2 ustawy pzp, wniósł o unieważnienie umowy i nałożenie kary finansowej. Ponadto wniósł o zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania odwoławczego, w tym kosztów wpisu uiszczonego za odwołanie, a także kosztów...

 • KIO 1501/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... w ofercie Odwołującego nie była przedmiotem oceny ze strony Zamawiającego, więc wszelkiego rodzaju oceny, czy też skutki (unieważnienie postępowania) wynikające z takich czy innych zapisów w ofercie Odwołującego są przedwczesne. W konsekwencji ewentualne...

 • KIO 1487/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... dotyczącego naruszenia art. 90 ust. 3 ustawy Pzp i nakazuje Zamawiającemu, w części I i II postępowania, unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, dokonanie powtórzenia czynności badania i oceny ofert, w tym ponowienie czynności wezwania...

 • KIO 1520/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... odwołania w całości; 2. unieważnienie czynności Zamawiającego polegającej na odrzuceniu oferty....p.; 4. zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania, zgodnie z wykazem kosztów przedstawionych podczas rozprawy; 5. dopuszczenie...

 • KIO 1493/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ...„O dzieciach, którym pomagał bocian”. Na podstawie dokumentacji Postępowania Izba ustaliła w szczególności, co następuje: Zgodnie z ... i w związku z tym nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w odniesieniu do zadania...

 • KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ...uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej, 2. dokonania ponownego.... 1 zd. 2 Ustawy Pzp. Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba uznała, że ponieważ uwzględnienie w całości zarzutów ...

 • KIO 1541/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego oraz powtórzenie badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego; 2. Kosztami postępowania obciąża PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej, 2. dokonania .... z o.o. z siedzibą w Pruszkowie — dalej: ,Uczestnik 31 postępowania” lub „Konsorcjum” - działając na podstawie art. 185 ust. 2 ustawy...

 • KIO 1491/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... Morskiego Portu Gdańsk Spółce Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku unieważnienie czynności z dnia 18 lipca 2018 r. polegającej na... i analogicznie w projektach dla etapów 2,3 i 4 w aktach postępowania), jak i w wyjaśnieniach treści SIWZ (odp. Na pytanie 260). ...

 • KIO 1489/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... i 6 Pzp i nakazuje Zamawiającemu: 1.1. unieważnienie wyboru oferty Przystępującego; 1.2. odrzucenie oferty Przystępującego ... w Lublińcu (dalej „Odwołujący”), w którym zaskarżono wynik Postępowania, zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 1. art. 89 ust. 1...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij