• KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Z powyższego wynika, iż przepis art. 26 ust. 3 ustawy Pzp znajduje zastosowanie zarówno na etapie...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... SIWZ zgodnie z żądaniem Odwołującego zawartym w piśmie z dnia 05.05.2017 r., doszłoby do nakazania Zamawiającemu unieważnienie prowadzonego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. W tym zakresie Izba w całej rozciągłości podziela...

 • KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... i chociażby hipotetycznej możliwości uzyskania zamówienia w ramach tego postępowania. Zamawiający podnosi, że celem Odwołującego nie jest uzyskanie zamówienia lecz unieważnienie postępowania. Odnosząc się do zarzutów odwołania Gülermak Zamawiający wskazał...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ...uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: - unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty; - ... Analiza dotycząca zakresów prac do wykonania i cen ofert złożonych w dwóch postępowaniach organizowanych przez P.P.L.K. S.A. (dalej P.P...

 • KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ...dnia 6 kwietnia 2017r. nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego potwierdzając tym samym.... 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z przepisami § 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ...dokonaniu badania i oceny ofert oraz unieważnienie czynności polegającej na wyborze oferty Konsorcjum... oferty (cena końcowa oferty została podana prawidłowo) oraz wynik postępowania, Izba nie nakazała Zamawiającemu dokonania żadnej czynności w tym zakresie...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  .... Z. S.A., ul. (…) i: 1) zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną... odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej, 2. dokonania ponownego...

 • KIO 2030/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 3) art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp poprzez unieważnienie postępowania, pomimo iż cena najkorzystniejszej oferty, tj. oferty Odwołującego, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na...

 • KIO 2038/17, KIO 2048/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... z powodu złożenia nieprawdziwych informacji mających bezpośredni wpływ na wynik postępowania tj. naruszenia art.24 ust. 1 pkt 16 oraz 17... który dyskryminuje odwołującego. Wniósł o : 1/ unieważnienie czynności zamawiającego z dnia 19.09.2017r. w...

 • KIO 2021/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...oddalenie odwołania nastąpiłoby nie z powodów oceny wyrażonej w stosunku co do kwestionowanej czynności, ale ze względu na ewentualne unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 p.z.p., którego w przyszłości może dokonać Zamawiający. Takie...

 • KIO 2039/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku unieważnienie czynności wyboru...

 • KIO 2034/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ..., (...) Jeżeli ilość niejednoczonych postanowień SIWZ i możliwości interpretacyjnych jest większa niż przeciętna, zamawiający winien rozważyć nawet unieważnienie postępowania w trybie art. 93 ust. 1 pkt 7p.z.p.” W wyroku KIO 430/15 Izba wskazuje, iż...

 • KIO 2035/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Z kolei art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że z...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...Pzp, poprzez zaniechanie wykluczenia konsorcjum A. z przedmiotowego postępowania, a w konsekwencji zaniechanie uznania jego oferty za ...całości, 5 2. nakazanie zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, ponowienie czynności...

 • KIO 2019/17

  Orzeczenia KIO, 11-10-2017

  ... - po stronie zamawiającego orzeka 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie: czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia odwołującego z postepowania oraz odrzucenia jego oferty oraz nakazuje ponowne badanie i ocenę ofert...

 • KIO 2032/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... najkorzystniejszej oferty, naruszenie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp w zw. z art. 7 Pzp poprzez unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na okoliczność, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza...

 • KIO 2006/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... Sp. z o.o., (…), zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: 1.1. unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego , 1.2. wezwanie odwołującego do...

 • KIO 2010/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, odrzucenie oferty ...Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2014 r., poz...

 • KIO 2003/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Podkreślenia wymaga, że wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu z powodu niewykazania warunków...

 • KIO 2009/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ..., że obecnie nie ma możliwości wezwania każdego z członków Konsorcjum do złożenia ww. oświadczeń w JEDZ, to Odwołujący wnioskuje o unieważnienie Postępowania na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 7) z uwagi na to, że Postępowanie obarczone jest niemożliwą do...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... - unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienia czynności oceny ofert, powtórzenia czynności oceny ofert z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego oceny; 3. W pozostałym zakresie oddala odwołanie. 4. Kosztami postępowania...

 • KIO 2004/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... Piaseczno zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: 2004/17 po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu Gdyńskiemu Centrum Sportu unieważnienie czynności odrzucenia oferty złożonej...

 • KIO 1993/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... w B. zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1993/17 po stronie Zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, nakazuje Zamawiającemu...

 • KIO 2012/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ...oferta Odwołującego została prawidłowo odrzucona, to w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, a więc unieważnienie postępowania na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych było prawidłowe. Odwołujący nie wykazał...

 • KIO 1988/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ....st. W. S.A. w W. unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, powtórzenie czynności badania i... (N.) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp; 2. kosztami postępowania obciąża Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. W. S.A. w W....

 • KIO 1969/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... faktu spełniania wymogów przewidzianych w SIWZ; 2) art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp przez jego nieprawidłowe niezastosowanie i nieunieważnienie postępowania, mimo że oferta złożona przez wybranego wykonawcę K. podlegała odrzuceniu; 4 3) art. 7 ust. 1 Pzp przez...

 • KIO 1965/17, KIO 1966/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...Pzp poprzez prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców; W związku z powyższym Odwołujący wniósł o uwzględnienie obu odwołań i nakazanie Zamawiającemu: 1) Unieważnienie czynności odrzucenia obu...

 • KIO 1940/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... 89 ust. 1 pkt 4 Pzp przez zaniechanie w zakresie części III postępowania odrzucenia ofert przystępującego K., przystępującego F., wykonawcy It Projekt, pomimo iż cena...czynności zamawiającego lub nakazać unieważnienie czynności zamawiającego. W konsekwencji...

 • KIO 1978/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... ich złożenia, uzupełnienia lub 21 poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zarzut nr 4 [naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego do...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij