• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... 449, 44-151 Gliwice zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu Zarządowi Dróg Miejskich w Gliwicach unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w...

 • KIO 2247/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  ...1. uwzględnienie odwołania, 2. nakazanie Zamawiającemu: a. unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego i wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu, b. przywrócenie oferty Odwołującego do toku dalszego postępowania i dokonanie 3 jej oceny w...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ...Yi Road 8, 30/F Shanghaj zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: 2061/18 po stronie Zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty Wykonawcy Shanghai Electric Group...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ... odwołanie wykonawcy T.S. i nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty T.S. prowadzącego działalność ...Prezesa Rady Ministrów z 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz. U. z 2018 r...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... w trybie art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp: 1. unieważnienie czynności wyboru oferty złożonej przez Konsorcjum INTOP, jako oferty najkorzystniejszej; 2. wykluczenie Konsorcjum IN TOP z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 i 19...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ...J. 85-022 Bydgoszcz, ul. Gdańska 145, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wezwania wykonawcy COBBY Sp. z o.o. 60-529 Poznań...

 • KIO 2045/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... Nr 6021 z siedzibą w Warszawie orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności unieważnienia postępowania w części I i V, unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawcy Partner XXI Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,...ramach której przygotowywał również SIWZ w niniejszym postępowaniu). Zamawiający w warunkach postępowania: OPZ - tom 1 - rozdział 1.3.1 Prace przedprojektowe...

 • KIO 2028/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... (dalej „SIWZ”) także z innych przyczyn, niż wskazane w uzasadnieniu odrzucenia tej oferty z dnia 25 września 2018 r.; 3. unieważnienie Postępowania; co – zdaniem Odwołującego – stanowi naruszenie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 1 w zw. z art...

 • KIO 2029/18, KIO 2075/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... przypadku nie rozpoznania odwołania przed terminem otwarcia ofert Odwołujący wniósł w miejsce powyższych żądań o: 6 6. Unieważnienie postępowania z uwagi na fakt, że w sytuacji, gdy Zamawiający nie przedłużył terminu składania ofert i dokonał ich otwarcia...

 • I Ns 178/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-10-2018

  ...w pozostałej części. 4.  ustalić, iż każdy z uczestników ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie. UZASADNIENIE Wnioskodawca J. R. we...wykonawcy wybranemu niezgodnie z ustawą uzasadnia unieważnienie umowy, a ponadto jest zagrożone ...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...elementów kampanii” i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz ...za niezasadny uznać należało zarzut zaniechania wykluczenia wykonawcy Tarraya S.A. z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp skoro...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...6. i 1.8. i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy konsorcjum: ..., gdyż wykonawca Ekopomiar nie podlegał wykluczeniu z postępowania z powodu treści złożonego zestawienia aparatury pomiarowej. ...

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... postępowaniu. W konsekwencji w ocenie Zamawiającego Spółka podlega wykluczeniu z postępowania, a jej ofertę uznaje się za odrzuconą. Uzasadniając unieważnienie postępowania Zamawiający wskazał, iż w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, która...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, a także nakazanie Zamawiającemu: 1. Powtórzenie czynności badania i oceny ofert; 2. Wykluczenia WODBUD z postępowania; 3. Odrzucenie oferty WODBUD; 4...

 • KIO 2024/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... z o.o. z siedzibą w Krakowie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2024/18 po stronie Zamawiającego, B. ... o powyższe zarzuty wnosił o: 1. unieważnienie decyzji o odrzuceniu oferty Odwołującego i czynności wyboru...

 • KIO 2018/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania;  art. 87 ust. 1, zgodnie z którym w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od...

 • KIO 2010/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...1. Uwzględnia odwołanie. Nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w ... 213 § 1, 2 i 3, art. 297 § 1, art. 313 §) oraz w kodeksie postępowania karnego (np. art. 2 § 2, art. 188 § 1 i art. 312). Zdaniem Sądu Najwyższego...

 • KIO 2011/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... firny Logon s.a. 4 Odwołujący wniósł o : 1/unieważnienie czynności Zamawiającego z dnia 25.09.2018r. w zakresie ... powyższego orzeczono jak w sentencji. 5 Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba uwzględniła okoliczność, iż koszty te znoszą się ...

 • KIO 2002/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  .... 1a ustawy Pzp. Podnosi, że wobec wadliwości wykluczenia Odwołującego z udziału w postępowaniu i odrzucenia jego oferty również unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp staje się bezpodstawne. W toku rozprawy przed Krajową...

 • KIO 2022/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...ust. 1 ustawy poprzez zaniechanie wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej; 3 7. Art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy przez unieważnienie postępowania w zakresie Zadania nr 1 w sytuacji gdy w zakresie Zadania nr 1 Odwołujący złożył ofertę nie podlegającą...

 • KIO 2035/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... z treścią wyroku Izby w sprawie KIO 1303/18, KIO 1310/18, KIO 1322/18, 2. odrzucenie odwołania w zakresie wniosku o unieważnienie postępowania na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. z uwagi na uchybienie terminu na...

 • KIO 1939/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... zamówienia, i której nie mógł zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty. W efekcie Zamawiający unieważnił Postępowanie. Wprawdzie unieważnienie Postępowania nie zostało wprost wymienione w art. 180 ust. 2 Pzp, jednakże mając na względzie fakt, że...

 • KIO 1994/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...– termin na jej zaskarżenie upływał w dniu 22 października 2018 r. Jednocześnie Zamawiający twierdził, że unieważnienie postępowania niweczy wszystkie czynności, w tym także czynność odrzucenia oferty Odwołującego, a orzekanie przez Krajową Izbę Odwoławczą...

 • KIO 2009/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania”. Wobec niezłożenia na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 1 wymaganego rachunku zysków i strat za...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... zamówienia, i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, dokonanie powtórzenia czynności badania i oceny ofert, w tym wykluczenie wykonawcy PHU Komunalnik - Sp. z o. o. we Wrocławiu z postępowania, 3. w pozostałym...

 • KIO 1953/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W ocenie Izby działania Zamawiającego nie stanowiły naruszenia przytoczonych wyżej przepisów ustawy. Ocena...

 • KIO 1961/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... czynności Zamawiającego z dnia 20 września 2018 roku polegającej na wykluczeniu Odwołującego z postępowania oraz unieważnienie czynności Zamawiającego z dnia 20 września 2018 roku polegającej na uznaniu oferty Odwołującego za odrzuconą, 2) zobowiązanie...

 • KIO 1967/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... wyraziła Krajowa Izba Odwoławcza uzasadnieniu wyroku z dnia 22 lutego 2017 r. (sygn. akt: KIO 262/17), wskazując, że „unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy jest obligatoryjne, tym samym jest...

 • KIO 1972/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... 16/25 41-300 Dąbrowa Górnicza), zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie. Nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz odrzucenie oferty...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij