• KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ...ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzenie czynności...

 • KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, nakazanie wykluczenia i odrzucenia oferty SAFAGE S.A.S. z siedzibą we Francji, dokonanie wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego – wykonawcy Astaldi S.p.A. z siedzibą w Rzymie z postępowania oraz powtórzenie czynności badania ofert; 2. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego i: 2.1...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ... Legionów 20, 35-959 Rzeszów i 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20.000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ... Sygn. akt KIO 1057/18 4 - unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności ...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Skoro wykonawca złożył wymagane dokumenty i te potwierdzają spełnianie przez niego warunków udziału w...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...o. z siedzibą w Chorzowie (41-506) w sytuacji, gdy wykonawca ten brał udział w przygotowaniu postępowania i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, ponowienie czynności badania i oceny ofert, a w jej ramach wezwanie...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...oferty oraz następnie złożonych wyjaśnień i oświadczeń przez KAWA.SKA Sp. z o.o. w toku postępowania o udzielenie zamówienia, i nakazuje unieważnienie przez Zamawiającego czynności z dnia 30 kwietnia 2018 r. wyboru oferty najkorzystniejszej firmy: KAWA.SKA...

 • KIO 899/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... uznała za niezasadne zarzuty naruszenia: 1) art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p., poprzez bezpodstawne unieważnienie postępowania z powodu braku ofert niepodlegających odrzuceniu, podczas gdy w postępowaniu odwołujący złożył ważną ofertę i nie podlega on...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  .... Procedura w tym zakresie, tj. unieważnienie danej czynności przez zamawiającego, musi być ... z art. 24 ust. 1 pkt 17 p.z.p. z postępowania wyklucza się wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające...

 • KIO 781/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ...ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Po pierwsze, należy zatem zauważyć, że Ustawodawca użył - dla sytuacji, gdy oświadczenia lub dokumenty...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... Prawo zamówień publicznych i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru 2 oferty najkorzystniejszej, nakazuje...powyższe Izba uznała, że ziściły się podstawy do wykluczenia Odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ..., uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania”. Zatem, w powyższych okolicznościach Zamawiający winien wezwać Przystępującego Remondis do złożenia, uzupełnienia...

 • KIO 670/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...Odwołującego jako najkorzystniejszej oferty; i nakazuje unieważnienie przez Zamawiającego czynności z dnia 30...dotyczyć tylko takiego stanu rzeczy, który został ustalony w toku postępowania. W ww. zakresie podzielono w pełni stanowisko przedstawione w wyroku...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... wynika, aby ponowna decyzja Zamawiającego o niezwiększeniu kwoty uprzednio zadeklarowanej na sfinansowanie zamówienia w Postępowaniu oraz ponowne unieważnienie Postępowania w marcu 2018 r. (pismo z dnia 16 marca 2018 r.) różniło się od tych, jakie zostały...

 • KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... z o.o., ul. Syta 126, 02-987 Warszawa, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego Dysten Sp. z o.o., ul...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... dokonanych przez siebie czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile uzna, iż dokonane uprzednio czynności są obarczone wadą lub zachodzą inne okoliczności uzasadniające ich unieważnienie. Izba uznała, że przeciwnym wypadku...

 • KIO 669/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu w zakresie części 2 zamówienia: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie czynności odrzucenia...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... z siedzibą w Krośnie Odrzańskim orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w pakiecie nr V postępowania, dokonanie ponownego badania i oceny ofert w pakiecie nr V, odrzucenie – na...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... i nakazuje Zamawiającemu: 2.1. unieważnienie wyboru oferty Przystępującego; 2.2. uznanie... środków ochrony prawnej. Realizacja tego uprawnienia może z kolei spowodować zmianę wyniku Postępowania (zob. przykładowo wyroki KIO z 22 lipca 2016 r., sygn. akt...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...akt KIO 624/18: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie czynności odrzucenia oferty ...Warbud S.A. z siedzibą w Warszawie, stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania. Stosownie do ...

 • KIO 662/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...z o.o. z Warszawy (00-336), zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz czynności odrzucenia oferty...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  .... 1 PZP poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób niezgodny z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wskazując na powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o: 1) nakazanie Zamawiającemu unieważnienie czynności polegającej na wyborze...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... Dzieł Sztuki, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu Muzeum – Zamek w Łańcucie: 1.1. Unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego - wykonawców...

 • KIO 653/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... Gdańsku zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 653/18 po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołania i nakazuje Zamawiającemu – Politechnice Gdańskiej w Gdańsku unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... 2018 r. w trybie art. 87 ust. 1 Pzp. W ramach rozpoznawanego postępowania Izba uwzględniła odwołanie i nakazała Zamawiającemu: c) unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; d) ujawnienie informacji zastrzeżonych Konsorcjum Mostostal w...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  ...unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 2. unieważnienie czynności badania i oceny ofert; 3. unieważnienie...kwestionowaniu decyzji podjętych przez zamawiającego w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Odwołujący jest ...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego pod stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział w Krakowie) unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej...

 • KIO 644/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... odwołania. Odwołujący wycofał zarzut naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez bezpodstawne unieważnienie postępowania w zakresie zadania nr 2. W zakresie tym Izba umorzyła postępowanie odwoławcze, zgodnie z art. 187 ust...

 • KIO 652/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... po stronie Zamawiającego orzeka: 1 Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności z dnia 30.03.2018 r. polegających na wyborze oferty najkorzystniejszej, a także wykluczeniu z postępowania Wykonawcy Eqos Energie Polska Sp. z o.o. i...

 • KIO 678/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... 1 Pzp „Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu”, zgodnie natomiast z ...uwzględniła zarzuty odwołania i nakazała zamawiającemu: „unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzucenie — ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij