• C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...s. 1). 2        Wniosek ten został złożony w ramach postępowania wszczętego przez Stefana Rudigiera w przedmiocie wniosku o unieważnienie postępowania przetargowego dotyczącego świadczenia usług transportu autobusowego pasażerów wszczętego przez Salzburger...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... decyzja ta nie może się ostać”. Odwołujący wnosił o unieważnienie oferty wykonawcy ALTIX i wykluczenie tego uczestnika z postępowania oraz przyznanie Odwołującym kosztów postępowania odwoławczego według norm prawem przewidzianych i przekazanie sprawy do...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...niepodlegająca odrzuceniu, winna zostać wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu, a skoro mieściła się w budżecie Zamawiającego, to unieważnienie postępowania należy uznać za niezasadne. Wywodzi, że choć powyższe wprost nie wynika z art. 93 ust. 1 pkt...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... i udostępnienie dokumentów wskazanych w odwołaniu w zakresie wskazanym w odwołaniu, 2. udostępnienie protokołu postępowania, 18 3. unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego, 4. dokonania czynności oceny i badania ofert z udziałem oferty...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania”, co ma miejsce w niniejszej sprawie. Do postępowania odwoławczego, po stronie Zamawiającego, przystąpienie zgłosił wykonawca Warbud S.A...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...POLAOUA Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej; 2) unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania oraz odrzucenia jego oferty; 3) przywrócenie Odwołującego do postępowania, przy uwzględnieniu, że nie zaistniały przesłanki do wykluczenia Salini...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. O ocenie Izby – Odwołujący zupełnie pominął w swojej argumentacji, że powyższy przepis przewiduje...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ...– „Napięcie wejściowe” i nakazuje Zamawiającemu: 1.1. unieważnienie wyboru oferty wykonawcy Anmaro sp. z o.o. z... Izba orzekła jak w pkt 2 sentencji wyroku. 16 O kosztach postępowania (pkt 3 sentencji wyroku) rozstrzygnięto stosownie do jego wyniku, na ...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy...

 • KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ...ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzenie czynności...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ...trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego poniesionych z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art... – przychylenie się do wniosku o unieważnienie postępowania, przeprowadzonego w trybie art. 67 ...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ...złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Formularz JEDZ podmiotu trzeciego to nic innego jak oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ..., w oparciu o dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy M, możliwe jest uwzględnienie zarzutów Odwołującego, a w konsekwencji unieważnienie Postępowania. Tym samym brak jest podstaw do oddalenia odwołania na podstawie art. 192 ust. 2 Pzp, czego...

 • KIO 931/18, KIO 935/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ... SEPC winien podlegać wykluczeniu z Postępowania z uwagi na okoliczności wskazane powyżej. W związku z podniesionymi zarzutami Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:  unieważnienie czynności oceny ofert i sporządzenia...

 • KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, nakazanie wykluczenia i odrzucenia oferty SAFAGE S.A.S. z siedzibą we Francji, dokonanie wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ... konkurencji. Wniósł o: 1) uwzględnienie odwołania, 2) nakazanie zamawiającemu: - unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego, - unieważnienie czynności unieważnienia postępowania w części 5 (Sektor V) - dokonanie ponownej oceny ofert i wyboru...

 • I C 1718/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-06-2018

  ... – tak jak w sprawie niniejszej odbywać się to na etapie jeszcze przed wyborem najkorzystniejszej oferty. Jak się przyjmuje, unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 jest możliwe ze względu na zmniejszenie się kwoty, jaką zamawiający...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego – wykonawcy Astaldi S.p.A. z siedzibą w Rzymie z postępowania oraz powtórzenie czynności badania ofert; 2. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego i: 2.1...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ... Legionów 20, 35-959 Rzeszów i 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20.000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ... Sygn. akt KIO 1057/18 4 - unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności ...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Skoro wykonawca złożył wymagane dokumenty i te potwierdzają spełnianie przez niego warunków udziału w...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni unieważnienie czynności badania i oceny ofert w Części 1 i 2 postępowania, dokonanie powtórnego badania i oceny ofert w Części 1 i 2...

 • KIO 922/18, KIO 928/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ..., 4) nakazanie zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty konsorcjum Maxto; 5) nakazanie zamawiającemu odrzucenia ofert: S&T oraz Decsoft, 6) zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego się kosztów postępowania odwoławczego. Odwołujący...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...o. z siedzibą w Chorzowie (41-506) w sytuacji, gdy wykonawca ten brał udział w przygotowaniu postępowania i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, ponowienie czynności badania i oceny ofert, a w jej ramach wezwanie...

 • KIO 953/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... 10, 98-300 Wieluń zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania...

 • KIO 852/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...złożyć (ogólnikowe wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny); 4. art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp poprzez unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne mimo braku zaistnienia ku temu ustawowych przesłanek, w tym w postaci braku złożenia żadnej oferty...

 • KIO 941/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania i uznania jego oferty za odrzuconą oraz nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności badania...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...oferty oraz następnie złożonych wyjaśnień i oświadczeń przez KAWA.SKA Sp. z o.o. w toku postępowania o udzielenie zamówienia, i nakazuje unieważnienie przez Zamawiającego czynności z dnia 30 kwietnia 2018 r. wyboru oferty najkorzystniejszej firmy: KAWA.SKA...

 • XXIII Ga 2057/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-05-2018

  ...1 pkt 2 i art. 90 ust.3 ustawy Pzp i nakazała unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy - (...) Sp. z o.o. ... treści odwołania, miało wpływ lub mogło mieć istotny wpływ na wynik postępowania. 6) art. 192 ust. 2 Ustawy PZP w związku z...

 • KIO 962/18

  Orzeczenia KIO, 29-05-2018

  ... powinno bez wątpienia podlegać kontroli urzędu prokuratorskiego. Niemniej w świetle przedmiotowego postępowania, powyższe okoliczności uzasadniają unieważnienie czynności Zamawiającego polegającej na wyborze jako najkorzystniejszej oferty oznaczonej nr 6...

 • KIO 934/18

  Orzeczenia KIO, 29-05-2018

  ... należy uznać, że w Postępowaniu przetargowym będącym przedmiotem niniejszego odwołania złożono ofertę niepodlegającej odrzuceniu, a zatem unieważnienie przedmiotowego postępowania w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP narusza przepisy Ustawy. 3...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij