• KIO 331/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  ... mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W ocenie Izby żaden z przytoczonych wyżej przepisów, Sygn. akt KIO 331/19 11 które były podstawą...

 • KIO 277/19

  Orzeczenia KIO, 04-03-2019

  ...ul. Energetyków 2 (45-920 Opole) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego oraz dokonanie ponownej oceny...

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ... z oryginałem w formie elektronicznej. Skutkiem 7 przyjęcia takiego stanowiska było odrzucenie oferty odwołującego i unieważnienie postępowania w zakresie części VIII. W ocenie odwołującego zaskarżone odwołaniem czynności zamawiającego naruszają przepisy p...

 • KIO 156/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ... z przepisów obowiązującego prawa, a w konsekwencji również art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp poprzez niezasadne unieważnienie postępowania z uwagi przyjęcie, że w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, • art. 7 ust. 1 ustawy Pzp...

 • KIO 137/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania w zakresie części 1 oraz powtórzenie czynności oceny ofert w części 1 z uwzględnieniem...

 • KIO 169/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ...., ul. Młynarska 21, 02-674 Warszawa zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz nakazuje dokonanie...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...wyłączeniem pkt D, i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności oceny ofert i wyboru oferty ...ustawy Pzp. Izba ustaliła następujący stan faktyczny i prawny. W toku postępowania złożone zostały 4 oferty, z cenami odpowiednio: Odwołującego - 9 982...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ... że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Odwołujący, zgodnie art. 26 ust. 3 Pzp został wezwany pismem z dnia 30 listopada 2018 roku do...

 • KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... Wykonawców biorących udział w aukcji przez system, na którym była prowadzone przedmiotowa aukcja, unieważnienie postępowania znajduje uzasadnienie faktyczne i prawne. Wobec uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów podniesionych w odwołaniu w...

 • XII C 2242/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-01-2019

  ... z powołaniem na uchybienia, które uzasadniałyby wdrożenie postępowania na podstawie art. 146 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.” Co do zakresu kognicji Sądu w przypadku rozstrzygania sprawy o unieważnienie umowy na podstawie art. 146 ust. 6...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ..., zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 6/19 po stronie zamawiającego, orzeka: 1. uwzględnia odwołanie o sygn. akt KIO 5/19 i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz...

 • KIO 49/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: - unieważnienie czynności wyboru oferty uznanej za najkorzystniejszą w ... postanowiła nie zasądzić na rzecz zamawiającego zwrot kosztów postępowania odwoławczego z uwagi brak udowodnienia kosztów oraz z...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... usług wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane; 5. art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy przez unieważnienie postępowania, podczas gdy złożona przez odwołującego w postępowaniu oferta nie podlega odrzuceniu; 6. art. 91 ust 1 ustawy przez...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...przy ul. Połczyńskiej 32: a) unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej za którą została.... 1 pkt 16 i 17 Pzp przez zaniechanie wykluczenia z postępowania wykonawcy Fundamenti, dotyczące warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymaganej ...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... ręki. Ponadto nie można mówić o interesie Odwołującego w uzyskaniu zamówienia, jeżeli efektem jego żądań jest unieważnienie postępowania. Interes wykonawcy musi być związany z uzyskaniem danego zamówienia, a nie doprowadzeniem do jego unieważnienia. W...

 • KIO 2584/18, KIO 2586/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ...w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli bowiem, brak wezwania do uzupełnienia dokumentów byłoby podyktowane treścią art. 26 ust 3a Pzp, który...

 • KIO 31/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania«. Odwołujący 3.12.2018 r. w wymaganym terminie przesłał odpowiednie instrukcje. Zgodnie z tym samym...

 • KIO 42/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ... orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Gminie Zabierzów: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie czynności wykluczenia z postępowania wykonawcy Remondis Kraków Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz odrzucenia...

 • V GC 340/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-01-2019

  ... że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Powód podnosił, że pozwany w tej sytuacji miał obowiązek sprawdzenia, czy jego oferta podlega...

 • KIO 30/19

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ..., ul. Kleczkowska 50, 50-227 Wrocław, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wykluczenia wykonawcy K.O. prowadzącego działalność...

 • KIO 2710/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... odwołanie i nakazuje zamawiającemu w zakresie części 1 zamówienia: unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnienie czynności wykluczenia z postępowania wykonawcy D.R. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Drew-Kos...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... przedsiębiorstwa i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz...podał, że zgodnie z art. 24 pkt 12 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków ...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...za wystarczające w rozumieniu art. 24 ust. 9 Pzp; 3. art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp poprzez unieważnienie Postępowania z uwagi na okoliczność, że cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na...

 • KIO 2688/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... w art. 24 ust. 6 ustawy. Mając na względzie powyższe Odwołujący wniósł o unieważnienie czynności wykluczenia odwołującego z postępowania oraz powtórzenie czynności badania ofert, a wobec braku wykazania innych przesłanek wykluczenia odwołującego, wyboru...

 • KIO 27/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wykluczenia odwołującego z udziału w postępowaniu oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, 2. kosztami postępowania obciąża Miasto i Gminę Prabuty z siedzibą w...

 • KIO 15/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... postępowaniu określonych w siwz. Wniósł o: Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 2 ... konkurencji w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp. Zasada jawności postępowania ma bowiem charakter fundamentalny (art. 8 ust. 1 ustawy Pzp), którą to...

 • KIO 11/19

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez Zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisów ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Odwołujący podkreślił, że opisanie...

 • KIO 2672/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ...orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty i wezwanie wykonawcy wybranego do złożenia wyjaśnień na okoliczność ceny złożonej oferty. 2. kosztami postępowania obciąża "Przewozy Regionalne" sp. z o...

 • KIO 1/19, KIO 2/19

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... Gosławicka 2, 45-446 Opole, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego w sprawach o sygn. akt:...2 ustawy Pzp nakazanie Zamawiającemu: 1) unieważnienie czynności Zamawiającego polegającej na wyborze oferty ...

 • KIO 2696/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... tylko i wyłącznie, jeżeli Zamawiający będzie miał pewność, że zastosowana wobec wykonawcy punktacja jest prawidłowa. Unieważnienie postępowania jest wyjątkiem od ogólnej reguły, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się celem wyboru...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij