• KIO 2235/17, KIO 2237/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ... i 7 tabeli. 42 W rozdziale XIV SIWZ: Opis sposobu obliczania ceny ustalono: 1. Cenę za wykonanie zamówień objętych umową ramową należy przedstawić w Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr I do SIWZ. 2. W Formularzu Oferty należy podać Całkowitą łączną...

 • KIO 2193/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  .... Wykonawca zamówienia realizacyjnego miał zostać wyłoniony po przeprowadzeniu negocjacji, gdy umowa ramowa zostałaby podpisana z jednym Wykonawcą lub składania ofert, jeśli umowa ramowa zostałaby podpisana z dwoma lub więcej Wykonawcami (rozdział IV pkt 6...

 • KIO 1464/17, KIO 1469/17, KIO 1477/17, KIO 1487/17, KIO 1491/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ... zwiększeniu liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, a tym samym zmniejszeniu ulegnie możliwość udzielenia mu ... dowód wskazany i załączony do pisma przez I.(2) (Umowa przedwstępna pożyczki z dnia 18 kwietnia 2017 roku, zawarta pomiędzy...

 • KIO 1508/17

  Orzeczenia KIO, 07-08-2017

  ... odwołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienia wyboru oferty Wykonawcy C oraz dokonanie odrzucenia tej oferty, a na wypadek gdyby umowa ramowa na dostawy rur pełnych i perforowanych GRP w latach 2017-2020 z Wykonawcą C została zawarta – o unieważnienie...

 • KIO 1431/17

  Orzeczenia KIO, 28-07-2017

  ... z grupy kapitałowej, dwa oświadczenia kontrahentów (sprzed ponad dwóch lat) o udzielonych rabatach, ramowa umowa dotycząca zakupu paliwa oraz umowa dotycząca zasad rozliczeń zakupów paliwa z 2013 r. Pozostałe dowody to dokumenty potwierdzające realizację...

 • XXIII Ga 634/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-07-2017

  ...(...) zobowiązują się do zawarcia odrębnej umowy w zakresie wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego („Umowa Ramowa o (...)) - 12.2 umowy. Na potrzeby postępowań przetargowych (...) wyznaczy odrębną spółkę ( (...) (...)), która następnie...

 • KIO 1206/17, KIO 1208/17

  Orzeczenia KIO, 30-06-2017

  ... na okres nie dłuższy niż 8 lat, chyba że zachodzą wyjątkowe sytuacje uzasadnione przedmiotem umowy. W niniejszym postępowaniu umowa ramowa ma być zawarta na okres 8 lat. Odnośnie zarzutu dotyczącego braku „gwarancji w zakresie ilości i terminów zamówienia...

 • KIO 1127/17

  Orzeczenia KIO, 27-06-2017

  ... w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego tym systemem; 9 5. uniemożliwił wykonawcom, z którymi została zawarta umowa ramowa, złożenie ofert w procedurze konkurencyjnej o udzielenie zamówienia na podstawie umowy ramowej, o ile nie wszystkie warunki...

 • VI ACa 225/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-06-2017

  ... konsorcjum, bowiem po pierwsze cel zawarcia umowy bada się na datę jej zawarcia, po drugie również zmieniona umowa ramowa konsorcjum prowadzi do nabycia prawa do prowadzenia egzekucji wierzytelności wobec szpitala przez podmiot, który nie wykonywał umowy...

 • KIO 1093/17

  Orzeczenia KIO, 12-06-2017

  ... dzięki sumarycznej pozycji „wartość brutto ogółem” - na porównanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest umowa ramowa. Po czwarte: Żaden zapis SIWZ, ani umowy ramowej (której wzór został udostępniony jako załącznik nr 4 do...

 • KIO 880/17, KIO 881/17

  Orzeczenia KIO, 30-05-2017

  ... pkt i Przedmiot zamówienia ppkt 5) oraz Załącznik nr 2 do siwz „Umowa na usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania K. ZUS", art. 2 ust. ... dotychczasowego jak i wykonawców realizujących umowę ramową przez wprowadzenie odpowiednich postanowień umownych takie...

 • KIO 588/17, KIO 591/17

  Orzeczenia KIO, 12-04-2017

  ... jego jednostronnym zobowiązaniem do 7 wykonania przyszłych zamówień wykonawczych na warunkach zgodnych z SIWZ, a w konsekwencji i umową ramową), nie jest sprzeczna z żadnym postanowieniem SIWZ, gdyż w SIWZ (wraz z załącznikami) wymagano podania firm...

 • KIO 578/17, KIO 582/17

  Orzeczenia KIO, 11-04-2017

  ... nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji. 2.3. Przedmiotem obu części zamówienia, w wyniku którego zwarta zostanie dwuletnia umową ramowa jest 21 różnych konfiguracji sprzętu, a warunkami udziału w postępowaniu są dla części 1: dwie dostawy (rozumiane...

 • KIO 545/17

  Orzeczenia KIO, 07-04-2017

  ...20 marca 2017 r. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych wniosła odwołanie wobec: 1) czynności wyboru ofert wykonawców, z którymi zostanie zawarta umowa ramowa: rdGIS Sp. z o.o., Pentacomp Systemy Informatyczne S.A., Nexio Management Sp. z o.o. oraz Asseco...

 • KIO 353/17

  Orzeczenia KIO, 14-03-2017

  ...w art. 54 ust. 5 ustawy z 2011 r. o działalności leczniczej. Umowa konsorcjum może prowadzić do zmiany wierzyciela w rozumieniu art. 54 ust. 5 ustawy..., że firmy tworzące konsorcjum zawarły ze sobą umowę ramową, na mocy której w sytuacji braku zapłaty przez ...

 • KIO 348/17

  Orzeczenia KIO, 14-03-2017

  ... naliczonych kar - 20 949,01, co stanowi 032% Nadleśnictwo Kliniska umowa Z.271.6.2016 wartość naliczonych kar - 5 901,87. Jako...z Wałcza i Zrywtrans z Mirosławca wynika, że była to umowa ramowa do wszelkich postępowań o udzielenie zamówienia, w 35 których ...

 • XXIII Ga 967/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-03-2017

  ...Zgodnie bowiem z art. 192 ust. 3 pkt 2 PZP, jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz zachodzi jedna z przesłanek, o... skargi, który wskazywał na ważną i obowiązującą Umowę Ramową m.in. na rozbudowę (...), zawartą z trzema ...

 • KIO 342/17

  Orzeczenia KIO, 03-03-2017

  ... naruszenie prawa. Dodatkowo zaznaczył, że aby świadczyć usługi za pośrednictwem SSPW, należy mieć podpisaną umowę ramową z operatorem tejże sieci. Umowa ramowa w części 1, rozdziale 2, pkt. 8,9 i 10 wyraźnie określa ograniczenia lokalizacyjne świadczenia...

 • T-454/13

  Orzeczenia ETS, 01-03-2017

  ... z drugiej strony podpisały na okres 25 lat umowę ramową o świadczenie usługi publicznej w zakresie obsługi połączeń morskich ... 147    Podnoszona w tym kontekście przez SNCM okoliczność, że umowa o zlecenie świadczenia usługi publicznej nie czyni „w żadnym ...

 • KIO 234/17

  Orzeczenia KIO, 22-02-2017

  ... jego jednostronnym zobowiązaniem do wykonania przyszłych zamówień wykonawczych na warunkach zgodnych z SIWZ, a w konsekwencji i umową ramową), nie jest sprzeczna z żadnym postanowieniem SIWZ, gdyż w SIWZ (wraz z załącznikami) wymagano podania firm...

 • KIO 226/17

  Orzeczenia KIO, 15-02-2017

  ...5) uniemożliwił wykonawcom, z którymi została zawarta umowa ramowa, złożenie ofert w procedurze konkurencyjnej o udzielenie ...upływem terminu, o którym mowa w art. 67 ust. 12. 2. Umowa nie podlega unieważnieniu, jeżeli: 1) w przypadku określonym w ust. 1 pkt...

 • KIO 130/17

  Orzeczenia KIO, 02-02-2017

  ...TQL zmienił informacje o podstawie dysponowania podając, iż jest nią umowa o pracę. 6 Odwołujący stanął na stanowisku, że TQL ... w tym piśmie opinii o przeprowadzaniu m.in. konferencji jest umowa ramowa z dnia 29 lutego 2009r. Zauważył, że w roku 2009...

 • KIO 22/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2017

  ...stanie w sposób prawidłowy, terminowy, zgodny z zawartą umową i oczekiwaniami zamawiającego wykonać przedmiot zamówienia. Z tego ... do zawarcia umowy ramowej zamawiający zawrze umowę ramową/umowy ramowe dla poszczególnych zadań ze wszystkimi wykonawcami,...

 • KIO 2389/16

  Orzeczenia KIO, 30-12-2016

  ... w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego tym systemem; 18 5) uniemożliwił wykonawcom, z którymi została zawarta umowa ramowa, złożenie ofert w procedurze konkurencyjnej o udzielenie zamówienia na podstawie umowy ramowej, o ile nie wszystkie warunki...

 • KIO 2277/16

  Orzeczenia KIO, 21-12-2016

  ...brzmieniu znajdującym zastosowanie do postępowania prowadzonego przez Zamawiającego stanowi, że do zamówień, których przedmiot jest objęty umową ramową (a takim jest postępowanie wykonawcze nr 2 prowadzone przez Zamawiającego), nie stosuje się przepisu art...

 • C-355/15

  Orzeczenia ETS, 21-12-2016

  ... zamówienia z dnia 14 marca 2014 r. doręczoną Vamed BOKU Wien wybrał ofertę tej spółki. Następnie zawarta została umowa ramowa, a Vamed rozpoczęła wykonywanie odnośnych usług. 16      Zrzeszenie wniosło odwołanie od tej decyzji o udzieleniu zamówienia do...

 • KIO 2108/16

  Orzeczenia KIO, 28-11-2016

  ... na miejscu trzecim wystarczające byłoby uzyskanie jedynie 6,15 pkt więcej). W związku z powyższym, z odwołującym nie zostanie zawarta umowa ramowa, ponieważ tylko z trzema wykonawcami, których oferty uzyskają najwyższą punktację będzie zawarta...

 • KIO 2079/16

  Orzeczenia KIO, 15-11-2016

  ... PLUS z postępowania oraz odrzucenia jego oferty powoduje, iż w składzie podmiotów, z którymi zostanie zawarta umowa ramowa znajduje się podmiot, którego oferta powinna zostać odrzucona. Powyższe znacząco obniża szanse odwołującego na realizacje zamówień...

 • VI ACa 905/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-11-2016

  ... 206 079,31 zł. W dniu 28 sierpnia 2013r. spółka (...) S.A. zawarła z powodem umowę zatytułowaną ,,ramowa umowa faktoringu powierniczego’’. Przedmiotem umowy jest określenie zasad zarządzania i administrowania przez (...) S.A. ( faktora) wierzytelnościami...

 • I ACa 414/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-10-2016

  ..., że wykonanie umowy ramowej następuje przez zawieranie umów jednostkowych (określanych w nauce jako umowy wykonawcze). Umowa ramowa zazwyczaj zawiera regulacje dotyczące zasadniczej treści umów wykonawczych i trybu ich zawierania (trybu współpracy między...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij