• XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ...majątkowych, w szczególności zasady określania ceny tych praw w porozumieniach transakcyjnych. Zdaniem pozwanego tym bardziej CPA nie jest umową ramową z rozumieniu u.p.z.p., która z zasady nie obliguje do zawierania umów wykonawczych. Dodatkowo zawierając...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ..., że wykonawca zobowiązany jest wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia objętego umową ramową, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 8 000 000,00 PLN...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... od pojazdów wojskowych, co więcej przedmiotem zamówienia realizowanego na rzecz Ministerstwa Obrony Hiszpanii była dostawa — „umowa ramowa na zakup wojskowych, terenowych samochodów ciężarowych o średniej i dużej masie”. Dodatkowo, Odwołujący wskazuje, że...

 • KIO 1354/18, KIO 1355/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... opisu przedmiotu zamówienia i przepisów odnoszących się do instytucji umowy ramowej. Nie ulega wątpliwości, że umowa ramowa jest umową zawieraną pomiędzy Zamawiającym a jednym wykonawcą lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków...

 • KIO 1437/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... się interesem w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, gdyż Sygn. akt KIO 1437/18 5 zawarta została z nim umowa ramowa, na podstawie której Zamawiający prowadził postępowanie, które zakończyć się mogło wyborem oferty Odwołującego”. Podobnie wyrok KIO...

 • KIO 1075/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ...dworce przykładowe. Nie wskazano więc nawet maksymalnego i minimalnego zakresu zamówienia, jak również terminu realizacji, a zgodnie z umową ramową może to być rok 2023, czyli ewentualna „wiedza” byłych pracowników PKP nie będzie miała żadnej wartości przy...

 • KIO 977/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową” w części 1 i 2 Postępowania. Zgodnie z oświadczeniem...Odwołujący jednak podnosił, że SUNTAR podpisał z Zamawiającym umowę ramową nr 017/5/komputery z dnia 8 września 2017 r. ...

 • XVI GC 805/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-06-2018

  ...procesu opinii prof. M. G. wynika, że powód uważa, iż umowa może być uznana za nieważną z uwagi na niemożność świadczenia w rozumieniu .... Pozwany (...) i powód (...) (...) zawarli Ramową umowę sprzedaży Praw Majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia...

 • C-54/17

  Orzeczenia ETS, 31-05-2018

  ...takie przyłączenie lub świadczącym takie usługi. Umowa powinna w jasnej, zrozumiałej i łatwo ...spec. w jęz. polskim, rozdz. 13, t. 29, s. 349) („dyrektywa ramowa”). 7      Zgodnie z lit. l) tego artykułu do takich dyrektyw szczegółowych zalicza się dyrektywa...

 • XXVI GC 713/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-05-2018

  ... tam ilość sprzedanych rzeczy może być ustalona w oparciu o areał, z którego ma pochodzić. Konkludując jest to umowa ramowa. Strona powodowa upatruje nieważności tej umowy w tym, że poszczególne umowy wykonawcze, czynności wykonawcze, naruszają prawo i z...

 • KIO 764/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... umowy co najmniej 3 brygadami 4-osobowymi oraz kierownikiem budowy i majstrem robót, czyli łącznie 14 osobami. Co prawda nazwał umowę umową ramową ze względu na to, że, jak wyjaśnił w trakcie rozprawy, nie ma ona określonego z góry sztywnego zakresu prac...

 • KIO 781/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... kwietnia 2018 r. zamawiający zaprosił wykonawców do zawarcia umowy ramowej w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia. Zamawiający wskazał, że umowa ramowa zostanie zawarta: 1) z wykonawcą Rudpol-OPA w części 3, 6, 7 i 8, 2) z konsorcjum OPA-Labor w...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...2012 r.", który wstąpił w prawa i obowiązki inwestora (umowa nr 26-07/10 o zmianie stron umowy). To Dyrekcja do spraw...występują kratownice stalowe. Konstrukcję dachu stanowi konstrukcja nośna ramowa z ryglami pełnościennymi. Zgodnie z pomiarami dokonanymi w...

 • KIO 267/18

  Orzeczenia KIO, 08-03-2018

  ... unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w postaci tego, że Zamawiający zastrzegł w ogłoszeniu, że zawarta ma być umowa ramowa z jednym wykonawcą; 4. art. 99 ustawy Pzp poprzez wskazanie, że zawarcie umowy ramowej z jednym wykonawcą nie...

 • C-9/17

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ... określonych w danej umowie, w szczególności w przypadku, o którym mowa w ust. 3. […] 4.      W przypadku gdy umowa ramowa zawierana jest z kilkoma wykonawcami, ich liczba nie może być mniejsza od trzech, o ile istnieje wystarczająca liczba wykonawców...

 • KIO 285/18, KIO 299/18

  Orzeczenia KIO, 28-02-2018

  ...z o.o. wskazując, iż z tymi Wykonawcami zostanie zawarta jedna umowa ramowa (pismo z 9.02.2018 r.). Na rozprawie, jako dowody...celu wskazanie ofert wykonawców, z którymi zawarta zostanie umowa ramowa. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na ...

 • KIO 227/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... koszt tłumaczenia konsekutywnego – ok. 85 000,- zł. Nadto, w dowodzie nr 5 (złożonym przez przystępującego – umowa ramowa) przystępujący nie wykazał, na jakich projektach osoby z wykazu faktycznie uczestniczą lub będą uczestniczyły, aby mógł rozdzielić...

 • KIO 198/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... czasie za ceny nie wyższe niż określone w umowie ramowej. W ustawie PZP wyraźnie przesądza się, iż umowa ramowa określa warunki zamówień, które w oznaczonym okresie mogą zostać udzielone przez zamawiającego. Skorzystanie z możliwości udzielenia zamówienia...

 • KIO 91/18

  Orzeczenia KIO, 08-02-2018

  ... eksploatowanymi w KSI ZUS”. d. zmianę w Załącznik 2 do SIWZ wzór umowy, ARTYKUŁ 18 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE ust. 1: „Umowa ramowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. W terminie 7 Dni roboczych do wejściu w życie Umowy ramowej Zamawiający udostępni...

 • KIO 66/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ...sankcją nieważności objęta byłaby jedynie dokonana zmiana, a nie cała zawarta umowa. Co do innych przesłanek unieważnienia umowy, Izba wskazuje, co następuje... wykonawcom, z którymi została zawarta umowa ramowa, złożenie ofert w procedurze konkurencyjnej o...

 • KIO 54/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ... S.A., jako oferty wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę ramową (oferty najkorzystniejszej); b) odrzuceniu oferty wykonawcy AMZ Kutno S.A... 2. Pismo Zamawiającego z dnia 29.12.2017 r. 3. Umowa nr 189/FIN/2015 z 11.08.2015 r. 16. Pismo Zamawiającego z...

 • KIO 76/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ... publikatorze; zawarcia umowy lub umowy ramowej z naruszeniem terminów standstill; uniemożliwienia wykonawcom, z którymi została zawarta umowa ramowa, złożenia ofert w procedurze Sygn. akt KIO 76/18 9 konkurencyjnej, gdy nie wszystkie warunki zamówienia...

 • KIO 2740/17

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...płynności finansowej w przypadku zajścia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia oraz zawiera koszty stanowiące podstawowe ...w tym implementowaną do 23 krajowego systemu prawnego dyrektywą ramową Solvency II). Działalność ta jest również objęta kompleksowym ...

 • KIO 2722/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... z art. 11 ust. 4 uznk - poprzez wadliwe przyjęcie, że umowa ramowa zawarta pomiędzy Samindruk sp. z o.o. a Dataform Druk GMBH &...z art. 11 ust. 4 uznk - poprzez wadliwe przyjęcie, że umowa ramowa zawarta pomiędzy Samindruk sp. z o.o., a Dataform Druk GMBH &...

 • KIO 2686/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... wykonywał podmiot, z którym PSG miała zawartą umowę ramową na budowę sieci gazowych. Grupa Złoty Sad na ... osób, z którego wynika, że wykonawca dysponuje panem G. P. na podstawie umowa zlecenia. Pismem z dnia 16 listopada 2017 r. Zamawiający, w trybie art....

 • VI ACa 648/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 20-11-2017

  ...W. zawarły ramową umowę o współpracy w ramach konsorcjum (zmienioną aneksem w dniu 2 listopada 2015 r.). Umowa ta została zawarta..., LEX nr 737285). Więc w sytuacji, gdy powodowie zawarli ramową umowę o współpracy w ramach konsorcjum, odnoszącą się także do ...

 • KIO 2193/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  .... Wykonawca zamówienia realizacyjnego miał zostać wyłoniony po przeprowadzeniu negocjacji, gdy umowa ramowa zostałaby podpisana z jednym Wykonawcą lub składania ofert, jeśli umowa ramowa zostałaby podpisana z dwoma lub więcej Wykonawcami (rozdział IV pkt 6...

 • KIO 2235/17, KIO 2237/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ... i 7 tabeli. 42 W rozdziale XIV SIWZ: Opis sposobu obliczania ceny ustalono: 1. Cenę za wykonanie zamówień objętych umową ramową należy przedstawić w Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr I do SIWZ. 2. W Formularzu Oferty należy podać Całkowitą łączną...

 • KIO 1464/17, KIO 1469/17, KIO 1477/17, KIO 1487/17, KIO 1491/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ... zwiększeniu liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, a tym samym zmniejszeniu ulegnie możliwość udzielenia mu ... dowód wskazany i załączony do pisma przez I.(2) (Umowa przedwstępna pożyczki z dnia 18 kwietnia 2017 roku, zawarta pomiędzy...

 • KIO 1508/17

  Orzeczenia KIO, 07-08-2017

  ... odwołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienia wyboru oferty Wykonawcy C oraz dokonanie odrzucenia tej oferty, a na wypadek gdyby umowa ramowa na dostawy rur pełnych i perforowanych GRP w latach 2017-2020 z Wykonawcą C została zawarta – o unieważnienie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij