• KIO 358/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  ... uznał za najbardziej korzystny (ale nie wiadomo czy technicznie czy z przyczyn ekonomicznych) zasilacz o określonej mocy. W podsumowaniu Izba wskazuje, że Odwołujący nie wykazał aby Zamawiający naruszył w postępowaniu art. 7 ust. 1 ustawy oraz art...

 • XIII Ga 1059/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-03-2019

  ... pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191, ze zm.). Ustawa poza umowami o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymienia także umowy o korzystanie z utworu, określając te ostatnie mianem licencji. Licencja na ogół...

 • KIO 277/19

  Orzeczenia KIO, 04-03-2019

  ...która ma złożyć oświadczenie woli, wyrażenie woli na zewnątrz, zachowanie przy tej czynności odpowiedniej formy, jeżeli ustawa lub umowa stron tego wymaga, wreszcie dojście tego oświadczenia do adresata. W zasadzie wszystkie te elementy tworzą jedną całość...

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ... skutkujące nieprawidłowym odrzuceniem oferty odwołującego, zaś twierdzenia podnoszone w tym przedmiocie przez zamawiającego Izba uznała za obarczone błędem w rozumowaniu wynikającym z wadliwej wykładni przepisów prawa, tj. art. 89 ust. 1 pkt 1 p.z.p. w zw...

 • KIO 203/19

  Orzeczenia KIO, 19-02-2019

  ... kwalifikowanym podpisem elektronicznym i dopiero w tym momencie zyskała ona przymiot oryginału oferty. Zdaniem Odwołującego takie rozumowanie pozostaję w zgodzie także z art. 781 kc definiującym elektroniczną formę czynności prawnej, dla której zachowania...

 • I C 505/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-02-2019

  ... - 3,69%. Wykonawca oświadczył, że zapoznał się z umową i warunkami realizacji niniejszej umowy i nie wniósł do nich zastrzeżeń...o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami k. 209-247; - umowa nr (...) z załącznikami k. 293- 525, aneks nr (...),...

 • KIO 185/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... nie jako prawo wykonawcy zapewniające ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa ściśle w granicach definicji zawartej w art. 11 ust. 2 uznk. W podsumowaniu, Izba doszła do przekonania, że zarzut dotyczący naruszenia art. 8 ust. 3 Pzp oraz art. 11 ust. 2 i 4...

 • VI GC 1454/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-02-2019

  ... zawarł z J. Z. jako przejmującym umowę przelewu wierzytelności wynikających z transakcji udokumentowanych m. in. fakturą numer (...). umowa przelewu wierzytelności – k. 63-65 akt Sąd zważył, co następuje: Stan faktyczny w niniejszej sprawie Sąd ustalił na...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... 10 w tym okresie jest w większości finansowane z umowy aktualnej. Odwołujący podkreśla, że nie jest to umowa bezkosztowa, do realizacji której można wejść bez ponoszenia kosztów wejściowych. W przypadku tego Zamawiającego i jego zamówień, uwzględniając...

 • KIO 116/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... Grupy Usług G1 wynosić będzie 3 miesiące, mimo że sama umowa obowiązywać będzie przez okres 47 miesięcy. Minimalny okres świadczenia Usług z...5 k.c. ale i z 7 naturą stosunku prawnego jakim jest umowa świadczenia usług w rozumieniu art. 734 w zw. z art. 750...

 • KIO 119/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...; 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania...

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... dostawca, stosując zasadę pewności obrotu i możliwości zaplanowania sprzedaży na określonym poziomie, miał pewność, że zawarta umowa pozwoli mu sprzedać, co najmniej określoną część zamówionej ilości towaru". Powyższe zapisy wzoru umowy naruszają art. 353...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  .... Po drugie, nie tylko nie powiązano dowodów z umowami FIDIC, ale nawet nie wykazano, aby przedłożone dowody były...p.z.p. do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej „umowami”, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ... myśląc, że wskazanie tej osoby (która przecież nie będzie mogła realizować zadania) spełni warunek udziału w postępowaniu. Takie rozumowanie przeczyłoby zasadom logiki i niezwykle trudno wyobrazić sobie, aby mogło ono mieć miejsce nie tylko w tym stanie...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  .... Przy ocenie gwarancji oraz jej tłumaczenia nieuprawionym jest pominięcie kontekstu sytuacyjnego, jak i tego, że umowa gwarancji pomiędzy wykonawcą a gwarantem została zawarta w celu udzielenia Zamawiającemu skutecznego zabezpieczenia w tym konkretnym...

 • KIO 10/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... w ramach zadań obecnie realizowanych na rzecz Zamawiającego przez Odwołującego, wysokość kar za naruszenie wskazanego zapisu przewidziana w umowach jest w wysokości również 500 zł., z tego tytułu Odwołujący nie wnosił zastrzeżeń. Wskazać należy, iż kary w...

 • XII C 2242/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-01-2019

  ... obowiązującą od początku roku tj. na styczeń i luty 2014 r., umową dnia 31 grudnia 2013 r. gmina zleciła w.w. zakres usług ...2014 r., sygn. akt (...)w którym Sąd Apelacyjny wskazał, że: „ Umowa obarczona wadami opisanymi m.in. w art. 146 ust. 6 ustawy Prawo...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...jego nabycia potwierdza wystawiana faktura VAT, a nie umowa podwykonawcza. Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty odwołania.... rzecz zamawiającego, a tym samym w ocenie Izby nie jest to umowa o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy. Nie spełnia...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...realizację zamówienia. Z kolei w żądaniach związanych z tym zarzutem Odwołujący wnosił o zmianę treści SIWZ w taki sposób, aby umowa została zawarta na okres 48 miesięcy od dnia jej podpisania, a termin na wykonanie prac wdrożeniowych wynosił 9 miesięcy od...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... powierzchni budynku. Powierzchnie komunikacji poszczególnych stref 55 i sal koncertowych zostały podane poprzez zsumowanie powierzchni składowych na wszystkich kondygnacjach. 25. Niezapewnienie dodatkowych miejsc postojowych dla rowerów (niespełnienie...

 • KIO 2584/18, KIO 2586/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... dokonaną przez sąd. Nadto strony i uczestnicy postępowania informację o tej ocenie, jej prawidłowości i przebiegu rozumowania o faktach, uzyskałyby dopiero na etapie uzasadnienia wydanego orzeczenia. Oznacza to, iż organ orzekający nie może wykorzystać...

 • KIO 42/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ...zamówień publicznych. Zamawiający nie może zawrzeć ważnej umowy z podmiotem, który nie posiada uprawnień do realizacji przedmiotu umowy, zaś umowa, która byłaby wykonywana po części z naruszeniem przepisów prawa, byłaby w tej części nieważna w myśl art. 58...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ..., Kotlin, Żerków), cena oferty złożonej przez w/w Konsorcjum wyniosła 541.200,00 zł i była najniższą zaoferowaną ceną, jako że umowa na realizację w/w zadania opiewa na kwotę 541.200,00 zł sugeruje to, że przedstawione przez wykonawcę faktury na łączną...

 • KIO 2688/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... na terenie gminy Świdwin w 2019 roku". Jako przyczynę takiego stanu rzeczy wskazuje fakt, że została z Panem rozwiązana umowa na dożywianie uczniów na terenie gminy Świdwin w 2018 r., z przyczyn leżących po Pana stronie, Przyczyną rzeczonego rozwiązania...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... 31.03.2011r. Z ustaleń Zamawiającego wynika natomiast, że umowa na roboty dla zadania: „Budowa autostrady A4 odcinek węzeł ...wykazie wykonawca wskazał 09.2013r. do 12.2015r. Zamawiający ustalił Umowa została podpisana w dniu 12.04.2013 r., przekazanie placu...

 • KIO 27/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ...jako najkorzystniejsza. W świetle art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp, uwzględniając odwołanie, Izba może - jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego nie została zawarta - nakazać wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego lub nakazać unieważnienie...

 • KIO 22/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zastrzeżenie w SIWZ – Wzorze Umowy (załącznik nr 6 do SIWZ, dalej jako „Umowa”) klauzul obejmujących obowiązek uiszczania kar umownych określonych w § 12 ust. 7-15 oraz ust. 17 umowy w wysokości rażąco wysokiej względem...

 • KIO 15/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... realizację przedmiotu zamówienia, wraz z informacją o terminie obowiązywania umowy. Odwołujący nie posiada wiedzy czy taka umowa została przedstawiona, a wskazać trzeba, że wpływa ona na wysokość ceny. Tylko wykorzystywanie legalnego oprogramowania...

 • KIO 2617/18

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian wskazanych w tej regulacji winna zawierać umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Ww. przepis został wprowadzony do ustawy Pzp ustawą z dnia...

 • KIO 2672/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... netto wykonania jednego przeglądu wraz z naprawą wyświetlaczy systemu informacji wizualnej wyniosła 1 990 000,00 zł netto. Umowa obowiązywała do 30 czerwca 2018 r. Ponadto Oddział Opolski wystąpił w roku 2018 dla potrzeb oszacowania wartości zamówienia...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij