• KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... 29.10.2014 r. oraz cykl szkoleń od 30.6.2014 r. do 19.9.2014 r. Zgodnie z informacją, umowa obejmowała zadania, w tym m.in. przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego dla użytkowników i administratorów systemu (lit. l) oraz przeprowadzenie szkoleń (lit...

 • KIO 2629/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ...stanowiłoby bowiem niepotrzebny formalizm. Tym samym, w ocenie Izby, uzasadnienie tej czynności było jasne i wyczerpujące – zaś jego podsumowanie znalazło się na str. 4 pisma z dnia 30.11.2017 r. (objętej zastrzeżeniem jako tajemnica przedsiębiorstwa). Nie...

 • KIO 2627/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... - załącznik nr 2 z rozstrzygnięcia postępowania, 3. W Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. w Bielsku Podlaskim - umowa podpisana w maju 2016 r. Ponadto, Odwołujący zrealizował lub realizuje wiele umów o zamówienie publiczne na rzecz Zamawiających -...

 • KIO 2591/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ..., gdyż z tego przepisu wynika, że przepadek wadium następuje każdorazowo, gdy wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, a więc gdy umowa nie dochodzi do skutku z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Natomiast Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 25...

 • KIO 2567/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...należy obliczać w ten sposób, że przez przejęcie albo wykonywanie zadań pokryte zostaną powstałe koszty. 5) W przypadku gdy umowa została zawarta na czas nieokreślony albo jego obowiązywania zostało określone na okres ponad 20 lat, należy określić w umowie...

 • KIO 2623/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  .... W niniejszej sprawie ma to bardzo istotne znaczenie, ponieważ umowa na odbiór odpadów ma być realizowana od 1 lipca 2018r.,.... W niniejszej sprawie ma to bardzo istotne znaczenie, ponieważ umowa na odbiór odpadów ma być realizowana jak już wskazano od 1...

 • KIO 2609/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... integracji dwustronnej (tj. Wykonawca może samodzielnie odczytywać dane z ERP, ale nie może samodzielnie zapisywać danych do systemu ERP (umowa serwisowa wprost zabrania tego rodzaju działań). Wskazał, iż żaden z ww. wykonawców nie zwrócił się też do jego...

 • KIO 2613/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... dodatek za pracę w godzinach nocnych 6 (wyliczony wg stawek Kodeksu Pracy) na wartość 1.467,00 zł. Co po zsumowaniu daje kwotę 45.904,01 zł. Ponadto odwołujący zwrócił uwagę, iż wykonanie przedmiotowego zamówienia nie jest możliwe przy założeniu chociażby...

 • KIO 2630/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  .... W dniu 27 listopada 2017r. Sygnity odpowiedziało na wezwanie i wskazało, że to co oświadczył w uzupełnionym JEDZ jest prawdą. Umowa zawarta była w dniu 26 marca 2016r. i rzeczywiście zrealizowana do dnia 24 marca 2017r., a wskazana w liście referencyjnym...

 • KIO 2616/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia. Następnie komisja dokona w odniesieniu do każdej z ocenianych ofert oddzielenie:  sumowania liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji dla danego produktu. Każdy produkt może otrzymać maksymalnie 4...

 • KIO 2602/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...) oraz wskazaniu rodzaju umów, jakie go z tymi podmiotami wiążą – 2 x własność, 2 x umowa użyczenia, 2 x umowa najmu, 2 x umowa dzierżawy, 2 x umowa agencyjna. W odniesieniu do składów opałów były to umowy najmu. Należy domniemywać, że Odwołujący był w...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... znajduje zastosowanie nie tylko przepis art. 65 § 1, ale i 65 § 2 k.c. Gwarancja jest bowiem umową pomiędzy bankiem - gwarantem a beneficjentem gwarancji, przy czym stroną jednostronnie zobowiązaną jest bank wystawiający gwarancję. Jego zobowiązanie ma...

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... tym bardziej do ich realizacji. W roku 2015 - umowa nr 500/FIN/2014 z dnia 31.12.2014 r., część 1 postępowania. W roku 2017 ...- umowa nr 546/FIN/2016 z dnia 30.12.2016 r., część 3 postępowania. 7. ...

 • KIO 2618/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... przez odwołującego w załączniku nr 6 do oferty pojazd o nr rej. SBE 67049, czego potwierdzeniem jest przedłożona zamawiającemu umowa dzierżawy z dnia 02 listopada 2017 roku, której § 1 wskazuje 11 jednoznacznie, że dzierżawiony pojazd jest dostosowany do...

 • KIO 2571/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ....2015 r. obejmującej usługę pn.: „Udział w konsorcjum realizującym umowę”; 3. Dowód z okazania na komputerze osobistym korespondencji związanej z umową cesji z grudnia 2015 r. pomiędzy Immitis Spółka z o.o. a Techsource Spółka z o.o. związanej z realizacja...

 • KIO 2581/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... odwołujący próbują wywrzeć mylne wrażenie, że umowa z zamawiającym będzie realizowana niezgodnie z przepisami... do s.i.w.z. Wzór/Projekt Umowy, gdzie wskazano, że „Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr...

 • KIO 2574/17, KIO 2576/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ...czymś zupełnie odrębnym. Jest to wbrew elementarnym zasadom logiki i rozumowania. Z powyższą logiką zgodził się także sam Zamawiający, wzywając ...2.1. i 2.2., o czym świadczy nie tylko bezpośredni brak sumowania poz. 2.1. i 2.2. do wartości w poz. 2...

 • C-677/15 P

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  ... zaskarżonego wyroku, które dotyczą badania zarzutów związanych z pierwszym kryterium udzielenia zamówienia. 75      Tym samym zarzut EUIPO dotyczący rozumowania Sądu przedstawionego w pkt 112–115 i 121 zaskarżonego wyroku oraz w pkt 134 i 135 tego wyroku...

 • KIO 2565/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ..., a w konsekwencji dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień publicznych należy również udostępnić w całości. Odwołujący podsumował, że wnosi o udostępnienie wykazu wykonanych usług w części zawierającej informacje o zamówieniach wykonanych na...

 • C-322/16

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  ..., której jest ona beneficjentem, postępowanie przetargowe dla podmiotów będących koncesjonariuszami nie było konieczne a mniej korzystna umowa została jej bezprawnie narzucona, mimo że dokonała ona inwestycji w zaufaniu, iż początkowa koncesja będzie...

 • KIO 2559/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ...treść samego wezwania. Wyjaśnienia wykonawcy składane w trybie art. 90 ust. 1 Pzp Zamawiający powinien badać nie tylko poprzez zsumowanie podanych w nim kwot (jeżeli takie podano), ale i poprzez realność poczynionych założeń co do czasochłonności pracy, co...

 • KIO 2535/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... pracownikiem fizycznym na czas określony do dnia 30.10.2019 r. Umowa określała, że praca jest na pełen etat, 40 godzin tygodniowo, ... sprzętu, wyciąg z listy płac za wrzesień 2017 r., oraz umowa o pracę z pracownikiem fizycznym z dnia 4.10.2017 r....

 • KIO 2547/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...postępowania nie zawiera umowy o wykonanie robót budowlanych, świadczenie usług, czy też dostawy, a nazwaną umowę o partnerstwo publiczno-prywatne ("Umowa o PPP"), która łączy w sobie wszystkie ww. zakresy świadczeń. Jednakże zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy...

 • KIO 2470/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...sposób wypełniania formularza ofertowego oraz zapisy w umowach utrzymania urządzeń objętych przedmiotowym postępowaniem, są stosowane...to konieczność wykonania takiego przeglądu nie wystąpi, bowiem umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na okres jedynie...

 • KIO 2518/17, KIO 2531/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... złożenie wyjaśnień odnosi co do zasady ten skutek, że dokonanie czynności po terminie nie wywołuje skutków jakie ustawa lub umowa wiąże z jej dokonaniem – tak więc czynność po terminie uznawana jest za niedokonaną. Skoro zatem zamawiający może – w oparciu...

 • KIO 2483/17, KIO 2484/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...niezależnie od liczby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które są prowadzone przez tego samego zamawiającego, dopóki nie zostanie zawarta umowa, to jest to, ubieganie się o to samo - dane zamówienie publiczne i póty wykonawca ma interes w jego...

 • KIO 2543/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... za pracę. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 4. Umowa zostanie zawarta na 4 lata, a minimalna stawka godzinowa ustalana jest corocznie i może każdorazowo ulec zmianie. Nawet gdyby uznać...

 • KIO 2583/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... zamówienia publicznego. Wymaga również zauważenia, że w myśl przepisu art.146 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o...

 • KIO 2523/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... wrześniu 2017 roku przez zamawiającego postępowania na Koordynatora Projektu Centrum, które zostało rozstrzygnięte i została podpisana umowa. Uważa, że wszczęte postępowanie w zakresie Koordynatora Projektu Centrum w miesiącu wrześniu 2017 roku, kiedy nie...

 • KIO 2525/17, KIO 2529/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... za naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 oraz zasad wynikających z art. 7 ustawy Pzp. Jak wskazał Zamawiający, umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jest ściśle powiązana z warunkami ww. powierzenia i Zamawiający musi w jej ramach uwzględnić nałożone...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij