• C-408/16

  Orzeczenia ETS, 06-12-2017

  ... na to, by państwo członkowskie nie stosowało po swoim przystąpieniu do Unii tej dyrektywy w zakresie, w jakim wiąże je umowa finansowania zawarta z EBI przed jego przystąpieniem do Unii, na mocy której w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... w wyliczeniu ceny. Dokonując działań arytmetycznych zarówno poprzez sumowania wszystkich wartości w kolumnie 4, jak i ustalając ... – 38 687,11). Dodatkowo należy zaznaczyć, że z podsumowania całej kolumny 4 oraz całej tabeli elementów scalonych dla Zadania...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... ma czegoś takiego jak zbieranie danych warstwa po warstwie. (…) jest techniką, stosowaną przez część producentów, polegającą na 'sumowaniu' danych z przeciwległych projekcji, stąd pojawia się 14 kąt 180, przy czym jedna z tych projekcji jest przesunięta 0...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... T. nie przygotowuje samodzielnie oprogramowania niezbędnego do zabudowy systemu ERTMS/ETCS. Zamawiający wskazał, że dysponuje wieloma umowami potwierdzającymi samodzielną realizację tego zakresu prac przez T.. W zakresie zarzutu rażąco niskiej ceny oferty...

 • C-198/16 P

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  ... 56 i 57 zaskarżonego wyroku, stwierdzając następnie, że komisja przetargowa uwzględniła całokształt tej oferty. Agriconsulting twierdzi zaś, że rozumowanie Sądu jest w tym względzie niewystarczające, niespójne i niczym niepoparte, gdyż nie oparł się on na...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ..., to dokument ten nie potwierdza spełniania warunku udziału na dzień składania ofert. Dokument ten potwierdza bowiem, że umowa ubezpieczenia pomiędzy PZU i Pirios została zawarta po terminie składania ofert, a zatem nie może potwierdzać spełniania warunku...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ... punktem XI ust. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zatem omyłka nie ma znaczenia dla oceny oferty. Zgodnie z umową zapłaci wykonawcy wynagrodzenie netto, a podatek zostanie doliczony zgodnie z prawem obowiązującym w momencie wystawienia faktury...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... kosztów wynajmu kontenerów; 6. oferta A. S. C. dotycząca wynajmu kontenerów; 7. wyliczenie dotyczące kosztów samochodów zastępczych; 8. umowa leasingu z dnia 10.08.2017 r.; 9. wyliczenie odnoszące się do kosztów wyposażenia biura; 10. wyliczenie odnoszące...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ..., jako koszty związane z kontraktem wyniesie to 82.080 zł, czyli 0,04zł/km. B. Koszty utrzymania stacji tankowania pojazdów - umowa flotowa z PKN Orlen, zatem koszty wyniosą 0 zł. C. Koszt wynagrodzeń obsługi zaplecza technicznego - skalkulowano dla 10...

 • KIO 1998/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, przy czym umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...Nadto odwołujący nie wykazał, czego nałożone kary dotyczyły, tzn. jakich to czynności nie wykonał wykonawca zgodnie z zawartą umową. Jeżeli zaś chodzi o drugą z przesłanek to wskazać należało, że stwierdzone uchybienia nie doprowadziły do rozwiązania umowy...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... wywieść należy, iż trzy roboty winny spełniać wymóg montażu okładzin w ilości 3000 m2, w sposób łączny – poprzez sumowanie. Pierwsza robota wskazana w wykazie obejmowała montaż 3560 m2 okładzin, (dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego), więc już w tym...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... zachodziły przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 6. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia, zawarte w SIWZ. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... Odwołujący startował kilkakrotnie a generalna polityka miast jest taka aby umowa była zawierana na jeden sezon, bo to jest właściwe ze...po raz pierwszy, jak wskazują ustalenia na rozprawie, umowa jest zawierana na okres jednoroczny oraz zbliżający się ...

 • KIO 1993/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... w tym zakresie. W związku z powyższym, oferta Konsorcjum B. nie powinna dostać punktów w tym kryterium. W podsumowaniu zarzutu dotyczącego przyznanej punktacji wskazał, że po odjęciu punktów w kryteriach, których dotyczą zarzuty odwołania, Konsorcjum B...

 • KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... budowlanego do 3 sierpnia 2015 roku i wydanego dla inwestycji objętej umową pozwolenia na budowę z dnia 30 lipca 2015 2) z umowy...i złożone przez Zamawiającego w postaci dwóch umów na prace projektowe (umowa z dnia 10.07.2015 r. Nr IRPŚP.7011.38.2015 ...

 • KIO 1940/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... oddaleniu. W świetle art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp, uwzględniając odwołanie, Izba może - jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego nie została zawarta - nakazać wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego lub nakazać unieważnienie czynności...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... ilość środków, które pochodzą ze środków własnych oraz finansowania w ramach grupy A. (finansowanie wewnętrzne). Poinformowano również, że umowa kredytowa została już zawarta i obejmuje wszystkie spółki z grupy A.. Zamawiający pismem z 28.07.2017 r. w...

 • KIO 1981/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... wymiennika ciepła pozwala w okresie zimowym na wykorzystanie odprowadzanej energii do 9 dogrzewania pomieszczeń. Podsumowanie Obecnie wśród producentów urządzeń do cięcia strumieniem wody zdecydowanie dominują pompy ze wzmacniaczem ciśnienia. Stało...

 • KIO 1982/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... wiąże się z wycinką drzew w miejscu położenia konstrukcji oraz lin odciągowych, co w tym przypadku zwiększa koszty. Podsumował, że okoliczności powyższe potwierdzają, że w ramach prowadzonego postępowania doszło do naruszenia art. 90 ust. 3 ustawy Pzp...

 • KIO 1952/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... wymogów SIWZ lub Pzp skutkować musiało wykluczeniem konkretnego wykonawcy z udziału w postępowaniu. Gdyby uznać takie rozumowanie za prawidłowe, to w przypadku złożenia w Postępowaniu kilku dokumentów referencyjnych w języku polskim, potwierdzających...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... swoją argumentację przedstawioną w odwołaniu z dnia 1 września 2017 r. (sygn. akt KIO 1816/17) oraz w podsumowaniu argumentacji przedstawionej przez odwołującego wobec stanowiska zamawiającego - PGIMiG Termika S.A. („Zamawiający") zawartego w piśmie z...

 • KIO 1936/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... miesięcy, realizowanej tylko i wyłącznie przez producenta”. Zauważył, iż w § 5 ust. 1 Załącznika nr 2a do SIWZ (Umowa) wskazano, że „Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Sprzęt na okres ...( słownie... ) - do uzupełnienia po wyborze oferty...

 • KIO 1902/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... przez niego postanowienia SIWZ nie pozostają 26 w sprzeczności z przywołaną regulacją, tj. dopuszczają tzw. "sumowanie potencjału" (sytuację, w której dwóch wykonawców warunek spełnia łącznie). Odwołujący podtrzymał stanowisko zawarte w odwołaniu...

 • KIO 1922/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... zadania przypisanego do grupy, gdzie jest przewidziana wyższa kwota. Oznacza to, że w tym warunku nie występuje sumowanie tych wielkości przy kilku oferowanych zadaniach. Warunek zdolność techniczna i zawodowa – doświadczenie został opisany ze wskazaniem...

 • KIO 1927/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ... oferty. Zamawiający wskazał dodatkowo, że dokumenty załączone przez wykonawcę, a dotyczące Podmiotu trzeciego, takie jak umowa na wykonanie usług, potwierdzenie prawidłowości wykonania usług, czy faktury, zostały złożone w kopiach poświadczonych za...

 • KIO 1912/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ... publicznego, bo złożona w toku postępowania oferta przestała wiązać wykonawcę, nic nie stoi na przeszkodzie, by przedmiotowa umowa została zawarta, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, zanim termin związania upłynął, wyrazi taką wolę. O ile...

 • KIO 1942/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... od umowy przez zamawiającego może nastąpić również, jeżeli wykonawca: 2.1. Nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie objętym umową z dniem 01.01.2018r. 2.2. Zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez kolejnych...

 • KIO 1878/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... km drogi o takich parametrach jak A2 wynosi około 11 841,68 zł), a zatem przez około 26 miesięcy (przedmiotowa umowa ma być wykonywana w całości przez 48 miesięcy od dnia wydania pierwszego polecenia utrzymania. Polecenie takie w zakresie zadania nr...

 • KIO 1862/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... sposób w tym miejscu pominąć również faktu, iż umowa zawierana jest z jednym wykonawcą. Zatem wpływ postanowień SIWZ...wykonawca nie musi ich ujmować w cenie oferty. Jeżeli umowa nie zawiera postanowień łagodzących określone ryzyka zamawiający musi się ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij