• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... ceny oferty będący następstwem wezwania w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp nie może prowadzić do „do sumowania składników cenotwórczych tak by na końcu Wykonawca wychodził na cenę wskazaną w ofercie”, ale winien wykazywać oszczędności, elementy stanowiące...

 • VI GC 2167/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 20-11-2018

  .... akt V ACa 173/17 oraz Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 10 maja 2017 roku, I ACa 1025/16). Umowa taka pozbawiona jest zatem cechy realności. Z powyższego wynika więc, że brak jest podstaw do utożsamiania kaucji gwarancyjnej z zabezpieczeniem...

 • T-10/17

  Orzeczenia ETS, 16-11-2018

  ... o odrzuceniu oferty skarżącej złożonej na część nr 1 w przetargu EIGE/2016/OPER/03, zatytułowanym „Umowa ramowa o usługi internetowe”, i o udzieleniu zamówienia określonego umową ramową innemu oferentowi, a po drugie, złożony na podstawie art. 268 TFUE...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... 1.3. Dotyczy pkt. 8.10. wzoru umowy i Załącznika nr 4 Opis Grupy Usług Rozwoju, pkt 3.1.1 Umowa pkt. 8.10: 8.10. Wynagrodzenie z tytułu wykonania poszczególnych Modyfikacji stanowić będzie iloczyn Punktów Funkcyjnych zatwierdzonych przez Zamawiającego dla...

 • KIO 1935/18, KIO 1948/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... na skutek dokonywanych Modyfikacji, obciążać będą w takim samym stopniu każdego wykonawcę, z jakim podpisana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego. Istotnym pozostaje przede wszystkim zapewnienie prawidłowego działania systemu, co wymaga od...

 • T-914/16

  Orzeczenia ETS, 09-11-2018

  ... 2016 r., dotyczącej odrzucenia oferty przedstawionej przez nią w ramach dwóch części zamówienia EIGE/2016/OPER/01, zatytułowanego „Umowa ramowa dotycząca utrzymania i aktualizacji narzędzi i zasobów statystycznych EIGE dotyczących problematyki płci” oraz...

 • VIII GC 294/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-11-2018

  ... § 1 k.c., przy czym pierwszy z nich wskazuje na to, że strony (upadłą spółkę (...) i pozwaną spółkę (...)) łączyła umowa o świadczenie usług dotycząca usług ochrony mienia, natomiast drugi z tych przepisów stanowi, że dłużnik powinien wykonać zobowiązanie...

 • T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  ..., iż dokumenty te były fałszywe i zostały sporządzone na żądanie ISHR‑MS do celów audytu, aby stworzyć wrażenie, że umowa była przestrzegana. Z drugiej strony w sprawozdaniu końcowym z audytu wskazano, że audytor otrzymał przedmiotowe trzy oferty podczas...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ... kontraktów zawartych w trakcie realizacji inwestycji Qingdao; m.in. ze spółką Shanghai Power Erection No. 2 Company zawarta została umowa o generalne wykonawstwo głównych robót budowlanych (pkt 1 i 2 tabeli); kontrakt na zakup linii spalarni 14 MSW od...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ...w przedstawionych przez oferenta wyjaśnieniach, że jako koszt obsługi geodezyjnej zamówienia oferent wskazuje kwotę 3 690 zł brutto, jednakże umowa z podwykonawcą dotycząca tejże obsługi opiewa na kwotę 3 960 zł. Zdaniem Odwołującego się brak jest przy tym...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... argumenty odnoszące się do umowy z dnia 30 grudnia 2013 r. zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości. Argumenty te, jak też sama umowa z Ministerstwem Sprawiedliwości, w ogóle nie były podniesione w treści odwołania. W związku z tym nie mogą one być brane...

 • XVII AmA 25/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-10-2018

  ...W wyniku naruszenia prawa powód i zainteresowany nie osiągnęli też żadnych korzyści, ponieważ nie została podpisana żadna umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego. Nie doszło również do narażenia zamawiającego na dodatkowe koszty. Wszystkie zawarte...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... się w jej hipotezę obejmuje nie tylko samych wykonawców, lecz również ich pracowników oraz inne osoby związane z wykonawcą umowami cywilnoprawnymi. Tym samym, tak jak w dyrektywie 2014/24/UE podstawą takich powiązań może być każda relacja wykonawcy z taką...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ...nie do podmiotu, który był adresatem oświadczenia woli zawartego w zobowiązaniu. Nie istnieje również dowód, iż zawarta umowa o współpracy pomiędzy odwołującym a Yongkang Jiedeng Outdoor Products C. Ltd. Longshan, Yongkang, Zhejiang, 321300 Chiny przestała...

 • KIO 2021/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... że podtrzymuje stanowisko, że w przypadku udzielenia mu przedmiotowego zamówienia, wszelkie czynności w ramach realizacji usług objętych umową będą realizowane zgodnie z posiadaną przez Odwołującego koncesją nr B-002/2008. Oferowane usługi nie są w żadnej...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... jest podstaw do łączenia w jedno, niepodzielone zamówienie dostawy stacji ładowania z dostawą autobusów elektrycznych. Odwołujący podsumował, że ze względu na standaryzację praktycznie każdy producent infrastruktury do ładowania jest w stanie dostarczyć...

 • KIO 2029/18, KIO 2075/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... przepisy ustawy, dopuścił się zaniechań w kwestii udzielania wyjaśnień wykonawcom oraz nie przedłużył terminu składania ofert. Umowa, która mogłaby zostać zawarta po rozstrzygnięciu Postępowania w obecnym stanie rzeczy, mogłaby zostać unieważniona po...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... udziału w postępowaniu. Przystępujący obecny na rozprawie wyjaśnił, iż z Kanalizacją Miejską w Dreźnie Sp. z o.o. łączy go umowa o charakterze ciągłym, podobna w swej konstrukcji do regulowanej w Pzp umowy ramowej. Dodał, iż umowy takie są popularne w...

 • KIO 1986/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...SIWZ (wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego), iż umowa w sprawie zamówienia publicznego ulega rozwiązaniu (ewentualnie ustaje .... Wskazuje, że zgodnie z art. 387 Kodeksu cywilnego umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna (§1), a strona, która...

 • KIO 2030/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... Pzp w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Nieracjonalne byłoby wymaganie od Zamawiającego podanie informacji odnośnie nieruchomości objętych umową w przyszłości, w okresie następnych 3 lat. Ponadto, dane odnośnie nieruchomości i ich mieszkańców mają...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... takich środków wydaje się zasadne i pożądane o tyle, że jak wynika z analizy dokumentów przedstawionych na self celaning, sporna umowa została zawarta między stronami w dniu 16 lipca 2015 r. i miała termin realizacji wynoszący ok 3 miesiące. Natomiast...

 • KIO 2015/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  .... DWDM A1), nie zaś do ilości komponentów wchodzących w skład poszczególnych systemów DWDM. Gdyby przyjąć odwrotny tok rozumowania, zamawiający we wzorze formularza oferty, w tabeli, nie narzuciłby ilości „1", lecz pozostawił wolne, wykropkowane miejsce w...

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...stanowiący załącznik do niniejszego odwołania pn. „Dokumentacja cen transferowych dla transakcji podmiotu powiązanego Pracownia Meritum M. C." oraz Umowa o współpracy z Pracownią Meritum M. C. - z dokumentów wynika, że to ww. podmiot wykonywał dokumentację...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... oraz użycie jej motywu przewodniego: postaci bohaterów, nawiązanie do mazurskiej przyrody oraz możliwości biznesowych obszaru. Podsumował, że dzięki tym rozwiązaniom nie można mieć żadnych wątpliwości, że jakiekolwiek z prowadzonych działań nie będzie...

 • I Ns 178/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-10-2018

  .... wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu. Zgodnie z umową przewidywany termin realizacji robót budowlanych określono na okres od ...instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. /dowód: umowa nr (...) wraz z załącznikami k.117-128, aneks do umowy k...

 • IV P 57/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-10-2018

  ...Aneks miał uporządkować i ujednolicić dotychczasowe umowy. W ramach aneksu miały zostać obniżone koszty abonamentów i zawarta jedna umowa dotycząca wszystkich numerów. Jednocześnie z zawarciem aneksu miały zostać zakupione nowe telefony w ilości 46 sztuk z...

 • I Ns 29/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-10-2018

  ..., Wartości tam ujęte w każdej pozycji wskazywały na znacznie niższe koszty rzeczywiste prac od kosztów zarzucanych. W podsumowaniu podano łączną kwotę kosztów rzeczywiście poniesionych w wysokości 393.248,48zł, a zarzucanych w wysokości 608.006,53zł...

 • KIO 2024/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... zbieżności z kwotą wpisaną cyframi jako wartość roboty, 2. w rubryce „wartość robót” składniki w niej wymienione kończą się ich zsumowaniem „Razem netto” 22 642 810,74 zaś jedynym jej składnikiem wymienionym w pkt. 7.1 może być i jest kwota...

 • KIO 2035/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... cechy kluczowych elementów Kontraktu. Każdy z członków komisji oceniającej miał przyznać od 0 do n punktów, które miały zostać zsumowane, a następnie podstawione do wzoru: suma punktów oferty badanej / suma punktów oferty z najwyższą liczbą punktów w...

 • KIO 1939/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...zgodnie z naszymi wewnętrznymi procedurami, które ustalone są zgodnie z obowiązującymi nas przepisami jak również zgodnie z Umową Konsorcjum”. Z tak udzielonych wyjaśnień nie wynika, że Odwołujący udzielił odpowiedzi w poszczególnych kwestiach wskazanych w...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij