• C-65/17

  Orzeczenia ETS, 19-04-2018

  ... wynagrodzenia za świadczenia opieki zdrowotnej realizowane przez Oftalmę na podstawie umowy zawartej z CIOV (zwanej dalej „sporną umową”).  Ramy prawne  Prawo Unii  Dyrektywa 92/50 3        Dyrektywa 92/50 przewiduje w tytule II tak zwane „dwustopniowe...

 • T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  ... administracyjnego, należy stwierdzić, że w dniu 3 lipca 2013 r. skarżąca złożyła w urzędzie morskim wniosek o udzielenie zezwolenia na cumowanie w Puerto de Las Nieves, czyli nieco ponad dwa miesiące po złożeniu skargi do Komisji. Jak wynika z pkt 23...

 • KIO 391/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  .... 2 pkt 7a ustawy Pzp) jest wyłonienie wykonawcy, który złożył 6 najkorzystniejsza ofertę i z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, co potwierdza również stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej zawarte w wyroku KIO 104/12 z dnia 26...

 • C-127/16 P

  Orzeczenia ETS, 07-03-2018

  ...ust. 1 i 2 decyzji Sernam 2. 58      Jak zauważył rzecznik generalny w pkt 47 opinii, gdyby zgodzić się z rozumowaniem przedstawionym przez wnoszącą odwołanie, możliwe byłoby sprzedanie Sernamu prawie w całości i dalsze prowadzenie przezeń działalności bez...

 • T-316/15

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ...‑437/14, EU:T:2016:577, pkt 73). Ponadto, gdy rozstrzygnięcie decyzji Komisji opiera się na wielu podstawach rozumowania, z których każda wystarczyłaby do uzasadnienia tego rozstrzygnięcia, nieważność tego aktu należy stwierdzić w zasadzie tylko wtedy, gdy...

 • C-9/17

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ... w warunkach określonych w danej umowie, w szczególności w przypadku, o którym mowa w ust. 3. […] 4.      W przypadku gdy umowa ramowa zawierana jest z kilkoma wykonawcami, ich liczba nie może być mniejsza od trzech, o ile istnieje wystarczająca liczba...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... w umowie zawartej między Uniwersytetem Gdańskim a Nauta S.A. i Crost SA. strony nie przewidywały funkcji koordynator projektu (umowa nr A120-211- 137/12/GR z 11 stycznia 2013 r.). Jednakże w świetle opisu kryterium okoliczność, że armator nie zlecał panu...

 • KIO 216/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ...) lub Polską Federację Zarządców Nieruchomości (PFZN). 6 KIO 216/18 Wyjaśnił, że przedmiotowym postępowaniu zamawiający, pomimo iż umowa, która ma zostać zawarta w następstwie rozstrzygnięcia niniejszego postępowania ma obowiązywać przez okres 24 miesięcy...

 • KIO 219/18, KIO 229/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... zgodnie z przepisami prawa, oferta Odwołującego byłaby ofertą najkorzystniejszą i to z nim zostałaby zawarta umowa na wykonanie zamówienia. Odwołujący przedstawiając argumentację stanowiącą podstawę do wniesienia odwołania wskazał, że został wykluczony...

 • KIO 211/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ..., skoro ocenił ofertę Wykonawcy. Należy więc uznać, że jedna z robót wykonanych przez podmiot trzeci została „skonsumowana" przez Wykonawcę, jako robota dowodząca spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu. Do oceny oferty więc, Wykonawca...

 • KIO 207/18, KIO 221/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...oferty do dnia 31 marca 2020 r. wszelkie ryzyka w zakresie wzrostu kosztów realizacji zamówienia będzie ponosił wykonawca. Gdyby natomiast umowa o realizację zamówienia była zawarta wyłącznie na okres 16 miesięcy (od dnia 1 grudnia 2018 r, do dnia 31 marca...

 • KIO 198/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... jej natury wynika, że Zamawiająca nie musi złożyć Zamówień Wykonawczy na wszystkie, czy nawet na część usług objętych umową. Co więcej, Zamawiająca może w ogóle nie złożyć żadnego Zamówienia Wykonawczego. Żaden z oferentów, przystępując do przetargu, nie...

 • KIO 204/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... do skalkulowania tych składników kosztorysowych wg własnego uznania, wiedzy, doświadczenia i pomysłu na realizację prac objętych umową, w tym prac nieobjętych eksploatacją w przypadku ich zlecenia stosownie do ich przedmiotu, zakresu, ilości, specyfiki...

 • KIO 166/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...wobec dalszych podwykonawców, względnie niewywiązania się Przedsiębiorstwa Budowlano-lnżynieryjnego PROTE M. K. z postanowień umownych (o ile umowa nakładała dodatkowe obowiązki w tym zakresie). Na dowód faktycznego zaangażowania JUSTMAR M. T. w realizację...

 • KIO 197/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... przedsiębiorstwa) lub prawny (np.: poinformowanie pracowników o potrzebie ochrony informacji, wewnętrzne procedury, klauzule w umowach o pracę, oddzielne umowy o poufność, zakazy konkurencji, oświadczenia o poufności dokumentów wysyłanych drogą...

 • KIO 200/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...w umowie z Solar Turbines, bez udowodnienia że takie postanowienia istnieją, a nawet bez wykazania, że taka umowa została faktycznie zawarta, nie może uzasadniać uznania zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa za skuteczne. Deklaracje w tym zakresie należy...

 • KIO 177/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... on stworzony w celu dokonania bilansu robót budowlanych wykonanych w ramach projektu, a raczej dla podsumowania informacji dotyczących przebiegu realizacji przedmiotu projektu, rozumianego ogólnie, jako rewitalizacja zespołu zabytkowych kaplic nagrobnych...

 • KIO 188/18, KIO 201/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ... się o udzielenie zamówienia na różne części. W SIWZ nie określono także żadnych dodatkowych wymagań co do konieczności sumowania doświadczenia, w przypadku tożsamości jednego z członków tworzących konsorcjum. Wobec tego, mając na uwadze ustaloną w SIWZ...

 • KIO 145/18, KIO 173/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ... kształtowania warunków umowy. To z kolei powoduje, że wykonawca często ma ograniczony wpływ na kształt zawieranej umowy. Umowa i jej postanowienia są znane wykonawcy na etapie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a zatem „wykonawca...

 • KIO 180/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... realizacji pokrywają się. W związku z tym termin realizacji całego zamówienia jest krótszy niż wynikałoby to z zsumowania terminów realizacji poszczególnych zadań (o ile dokładnie – ta informacja nie wynika ze przedstawionych przez Odwołującego wyliczeń...

 • KIO 146/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... znajdują się dwa zestawy tego kalibratora. Jedno opakowanie będzie więc mogło być używane nie dłużej niż 12 tygodni. Ponieważ umowa ma zostać zawarta na okres 3 lat, czyli 156 tygodni, Roche powinien był zaoferować 13 opakowań kalibratora odczynnika do...

 • KIO 183/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. 22 Skoro cena oferty Odwołującego wynosi 632 550,00 zł, zaś umowa ma być zawarta do 31 grudnia 2018 r., to, w ocenie Izby, Odwołujący bezzasadnie przyjął, do takiej ceny oferty, zwolnienie...

 • KIO 185/18

  Orzeczenia KIO, 13-02-2018

  ... przez nich życiorysach/CV; jest to optymalny w danych warunkach model postępowania i w taki właśnie sposób zachował się odwołujący. Podsumował, że nie można mu zarzucić niedochowania należytej staranności, a więc nie ma ono cech ani niedbalstwa, ani...

 • KIO 119/18

  Orzeczenia KIO, 13-02-2018

  ...znajdują się dwa zestawy tego rozcieńczalnika. Jedno opakowanie będzie więc mogło być używane nie dłużej niż 8 tygodni. Ponieważ umowa ma zostać zawarta na okres 36 miesięcy, czyli 156,42 tygodnie, Roche powinien zaoferować 20 opakowań rozcieńczalnika Estr...

 • KIO 154/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ...Odwołującemu przez Urząd Gminy Kosakowo zawartej z Tronus Polska, przekazanej Zamawiającemu wraz z wezwaniem z dnia 25 stycznia 2018 r., umowa ta zawarta w lipcu 11 2015 r. po pierwsze dotyczyła dostawy szafek metalowych, a po drugie nie była realizowana w...

 • KIO 144/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ... doręczenia, c) doręczenie przesyłki pocztowej w gwarantowanym terminie określonym w regulaminie świadczenia usług pocztowych lub w umowach o świadczenie usług pocztowych, d) doręczenie przesyłki pocztowej bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej...

 • KIO 156/18, KIO 157/18, KIO 158/18, KIO 159/18, KIO 160/18, KIO 161/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ... postanowiły zmienić czas obowiązywania umowy, określając, iż zostaje ona zawarta na czas nieoznaczony. Aneks został Zamawiającemu przedłożony wraz z umową z dnia 26 maja 2017 r. jako załączniki do pisma Odwołującego z dnia 9 stycznia 2018 r. Na podstawie...

 • KIO 152/18

  Orzeczenia KIO, 08-02-2018

  ...że wykonawca obowiązany jest przyjąć do ustalenia ceny tylko wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zaaprobowanie takiego rozumowania prowadziłoby jednak do wniosków nie do zaakceptowania na gruncie prawa pracy, mogłoby bowiem powodować, iż pracownicy...

 • KIO 91/18

  Orzeczenia KIO, 08-02-2018

  ... takiej dokumentacji lub dostosowania jej do Standardów IT ZUS):" VII. Umowa ramowa; art. 12, punkt 1, ustęp 1 - niespójność ...SIWZ wzór umowy, ARTYKUŁ 18 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE ust. 1: „Umowa ramowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. W terminie 7 Dni...

 • KIO 148/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ... oferty. W przedmiotowym wypadku, jeżeli wykonawca w 4 miejscach programu zaznaczył kursywą i nazwał atrakcje, a następnie jeszcze w podsumowaniu podkreślił ponownie, że są 4, że zawierają bilety wstępu i są to atrakcje dodatkowe (w domyśle punktowane), to...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij