• T-206/17

  Orzeczenia ETS, 22-06-2018

  ... się do świadczenia usług z zakresu bezpieczeństwa w ramach EUBAM Libya w celu zintegrowanego zarządzania granicami w Libii (umowa EUBAM-13-020) i udzieleniu zamówienia spółce Garda World Ltd. Sentencja Skarga zostaje oddalona. Argus Security Projects Ltd...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... 02.08.2010 r. do 31.12.2012 r. Świadectwo pracy zostało wydane przez lidera konsorcjum, z którym została zawarta umowa na budowę tego odcinka autostrady, z czego zamawiający doskonale zdaje sobie sprawę, gdyż to z nim właśnie został zawarty przedmiotowy...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...odbywa się przy wejściu na peron metra. Dopiero wówczas umowa przewozu zostanie zawarta. Tym samym doktryna również rozróżnia ... MPK Łódż Sp. z o.o. nabyła te urządzenia, a umowa określa sposób wykorzystywania tych urządzeń przez MPK Łódź Sp. z o.o...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...odbioru odpadów w pojemniki/worki, zostały nałożone na ATF Sp. z o.o. sp.k. także przez Związek Gmin Dolnej Odry (umowa nr ZGDO.273.3.2015 na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... wykonania, a termin na usunięcie wad dokumentacji byłby o 3 dni dłuższy niż termin jej wykonania. Podsumował, że porównanie wszystkich wskazanych terminów przesądza o rażąco krótkim terminie wykonania przedmiotu umowy, powodującym niemożliwość świadczenia...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... Odwołującego, bowiem §3 wzoru umowy jasno i wyraźnie precyzuje termin zakończenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, zgodnie z którym umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 31 marca 2019 r. Nadto, §15 wzoru umowy wskazuje na sytuację, kiedy...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...tylko na przepis dotyczący zasady swobody umów argumentując, iż jest gospodarzem postępowania, umowy w sprawie zamówień publicznych są umowami adhezyjnymi i wolno mu dostosować wymagania do swoich potrzeb. Odwołujący nie zgadza się z takim stanowiskiem, iż...

 • KIO 823/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... RETRANSMISYJNE DOSTARCZANE W RAMACH JEDNEJ CZĘŚCI MUSZĄ BYĆ TEGO SAMEGO PRODUCENTA” ● Także w Załączniku nr 2 „UMOWA” zapisano: §2. 10. Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczone poszczególne elementy zamówienia pochodziły od jednego producenta urządzeń...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... zasadność posiadania takiego certyfikatu, bo nie pełni nadzoru nad laboratorium medycznym a odpowiedzialność za wykonanie zadań zleconych umową - w tym zastosowanie prawnych wyrobów medycznych leży po stronie podwykonawcy. Przywołuję tu również kartę 11...

 • KIO 781/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ...13 kwietnia 2018 r. zamawiający zaprosił wykonawców do zawarcia umowy ramowej w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia. Zamawiający wskazał, że umowa ramowa zostanie zawarta: 1) z wykonawcą Rudpol-OPA w części 3, 6, 7 i 8, 2) z konsorcjum OPA-Labor...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ...instytucji zamawiającej, aby przekazała oferentowi, którego oferta nie została wybrana, poza powodami jej odrzucenia, po pierwsze, dokładne podsumowanie tego, w jaki sposób każdy ze szczegółów jego oferty został uwzględniony przy jej ocenie, oraz po drugie...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... drogi ekspresowej na odcinku Olsztyn Olsztynek, (w tym: umowa podstawowa nr GDDKiA-O/OL-8b-3-4111-01 /06 z dnia 13.04.2006r., umowa dodatkowa nr GDDKiA-O/OL-R2-P2-2814-17/08 z dnia 17.07.2008 r. umowa GDDKiA.O/OL-8B-3-4111-01.1/06/08 z dnia 22.02.2008 r...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... Miasta Łódź w okresie od 1 lipca 2013 do nadal (umowa do 30 czerwca 2018 roku). W ramach zrealizowanej umowy, w..., polegającego na posłużeniu się posiadanymi przez Zamawiającego umowami z Przystępującym, bez wezwania Przystępującego w trybie art...

 • KIO 677/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  ... którym mowa w § 13 pkt 2 Umowy." 5. § 16 CZAS TRWANIA UMOWY, WYPOWIEDZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY, pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Umowa zostaje zawarta na czas określony wynoszący 60 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 6. § 16 CZAS TRWANIA UMOWY, WYPOWIEDZENIE I...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru umowa o dofinansowanie nr TW/DNE/X/1389/2016 z dnia 6.12.2016 ... I SIWZ:  W ocenie Zamawiającego sam fakt tożsamości wartości podsumowania FCS z ceną zawartą w Formularzu Cenowym nie dowodzi, że ...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... zamówieniem miała odbywać się sukcesywnie i być zlecana według potrzeb. Rozliczenie prac miało odbywać się zgodnie z umową po cenach wskazanych w kosztorysie ofertowym. W takim przypadku rzetelna wycena poszczególnych pozycji kosztorysowych ma doniosłe...

 • KIO 669/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...wymiana lampy RTG, opierając się na założeniu, że żywotność tego urządzenia jest bliska okresowi, na jaki ma być zawarta umowa (na dowód czego przedłożył pismo Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, w którym podano, że lampa rentgenowska w przedmiotowym...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ..., które przybierają najczęściej 18 materialną postać (wprowadzanie polityk bezpieczeństwa informacji, zawieranie odpowiednich klauzul w umowach z pracownikami lub kontrahentami wykonawcy, etc.). Biorąc pod uwagę powyższe skład orzekający doszedł do...

 • KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... tym montaż i wykonanie linii kablowej, szafy pomiarowej i złącza kablowego, uporządkowanie terenu i uzyskanie potwierdzeń od właścicieli działek, umowa przyłączeniowa, umowa na dostawę energii, testy i próby. ryczałt 50 47.130,62 2.898.533,41 2.356.531.22...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... znamionowe 450/750N/, czyli niższe od wymaganego dla przewodu YDY w STWiOR napięcia znamionowego 0,6/1,0kV). IV. PODSUMOWANIE W ramach podsumowania Odwołujący wskazał, że mając na uwadze powyższe uznać należy, że decyzja Zamawiającego z dnia 28 marca 2018...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... z Państwowym Przedsiębiorstwem, „Dyrekcja do Spraw Budowy Obiektów na potrzeby EURO 2012 r.", który wstąpił w prawa i obowiązki inwestora (umowa nr 26-07/10 o zmianie stron umowy). To Dyrekcja do spraw Budowy Obiektów na potrzeby EURO 2012 r. pełniła rolę...

 • KIO 662/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... i na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego, tylko np. tak jak w tym wypadku, element usługi organizacji podróży służbowych.” oraz w podsumowaniu w lit. b: „Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT nie znajdzie zastosowania do sytuacji Odwołującego i...

 • KIO 641/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... aneksowane w dniu 1 stycznia 2018r. na kwotę 4 400 zł, Izba stwierdziła, że aneksy nie zawierały danych osób związanych umową o pracę, a także podpisu pracownika. Powyższe braki nie przekonały Izby, co do możliwości dojścia do skutku tych zmian umownych...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... przywołanym wyroku C-131/16 Trybunał powołał się szeroko na swoje dotychczasowe orzecznictwo w tym zakresie oraz podsumował główne założenia swoich wcześniejszych wyroków. W swoich rozważaniach Trybunał stwierdził: "należy przede wszystkim przypomnieć, że...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... realizacji zamówienia, nie mające oparcia w żadnych dokumentach (przykładowo - ofertach potencjalnych kontrahentów, czy już zawartych umowach z partnerami handlowymi, bądź kalkulacjach). Odwołujący w swoich wyjaśnieniach z dnia 8 marca 2018 r. przedstawił...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... B, mamy do czynienia tylko z ofertami wstępnymi podwykonawców, ze swoistym badaniem rynku, nie zaś z wynegocjowanymi umowami podwykonawczymi, to informacje o podwykonawcach i złożonych przez nich ofertach nie mają wartości gospodarczej, którą próbuje...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  ..., że jego poszczególne elementy nie będą wykorzystane do rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w sytuacjach przewidzianych umową. Zamawiający w niniejszym postępowaniu w treści IPU wskazał, że kosztorys sporządzony przez wykonawcę w postępowaniu nie...

 • KIO 643/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... tomografów, w tym samym segmencie, posiadają moc generatora min. 80 czy 100 kW co potwierdza nasze rozumowanie. Wnosimy o wprowadzenie wymogu, który zapewni zwiększenie możliwości klinicznych, szczególnie w badaniach kardiologicznych, w sposób następujący...

 • C-65/17

  Orzeczenia ETS, 19-04-2018

  ... wynagrodzenia za świadczenia opieki zdrowotnej realizowane przez Oftalmę na podstawie umowy zawartej z CIOV (zwanej dalej „sporną umową”).  Ramy prawne  Prawo Unii  Dyrektywa 92/50 3        Dyrektywa 92/50 przewiduje w tytule II tak zwane „dwustopniowe...

 • KIO 661/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... zaprezentowane przez Zamawiającego, iż zaakceptowanie przez Wykonawcę w osobnym oświadczeniu, warunków, na jakich zawarta zostanie przyszła umowa oraz deklaracja Wykonawcy, że złożona oferta co do zakresu 18 odpowiada SIWZ i opisowi przedmiotu zamówienia...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij