• T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  ..., iż dokumenty te były fałszywe i zostały sporządzone na żądanie ISHR‑MS do celów audytu, aby stworzyć wrażenie, że umowa była przestrzegana. Z drugiej strony w sprawozdaniu końcowym z audytu wskazano, że audytor otrzymał przedmiotowe trzy oferty podczas...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... przedmiotowej umowy, nie konwaliduje tego braku. Dalej Izba stwierdziła, że umowa z 20.04.2018 r. zawarta przez przystępującego z FBSerwis Dolny ...których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p., natomiast umowa z 07.09.2018 r. została zawarta już po drugim wezwaniu –...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ...do kształtowania umowy zostało przyznane obu stronom umowy, bowiem umowa ze swej natury, obejmuje konsens przynajmniej dwóch stron.... r. sygn. akt IV CSK 804/14) „Najczęściej stwierdzenie, że umowa została zawarta z naruszeniem art. 3531 k.c. opiera się na...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... zamówienia, wykonawca musi ująć w ryczałtowych cenach jednostkowych, które zgodnie z pkt 23.2. SIWZ będą stałe w czasie objętym umową i, zgodnie z pkt 23.3. SIWZ, mają obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami. Zamawiający, w § 11 wzoru...

 • KIO 1826/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... nie stanowią inaczej. Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej ,,umowami'', stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Stosownie...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... kalkulację własną wraz z dokumentami potwierdzającym, że koszty podane w kalkulacji zostały przyjęte na prawidłowym poziomie - umowami, fakturami, itp. Odwołujący udowodnił więc, że jego cena ma charakter rynkowy - nie jest rażąco niska. Odwołujący...

 • XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ..., a także z obawy, iż Sąd Okręgowy mógłby jednak uznać, że umowa CPA objęta jest reżimem u.p.z.p., lecz powód nie ma ... o ustalenie, w oparciu o przepis art. 189 k.p.c., że umowa z 12 kwietnia 2010 r. nie wiąże go, z powodu nieważności. Przed wniesieniem...

 • V AGa 183/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... wykonawcy – świadek P. K.. Zauważył, że była to pierwsza umowa realizowana przez Gminę w ramach przepisów o gospodarce odpadami, strony zatem ... bądź z ustawy (art. 369 k.c.). Ani umowa, ani tym bardziej przepis ustawowy takiej solidarności nie przewiduje....

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...naruszenia”. 21      Artykuł 2 d) ust. 1 i 2 tej dyrektywy stanowi: „1.      Państwa członkowskie zapewniają, aby umowa została uznana za nieskuteczną przez organ odwoławczy niezależny od instytucji zamawiającej lub by jej nieskuteczność wynikała z decyzji...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... to pomiędzy uczestnikami tego samego przetargu - jest co do zasady dopuszczalne. Oceny tej nie zmienia również okoliczność, że umowa z PKS Grodzisk została zawarta już po upływie terminu składania ofert (a zatem w chwili, kiedy dokonywanie zmian złożonych...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  .... Ponieważ już na tych pozycjach HYMON ponosić będzie stratę (zarówno koszty pośrednie, ogólne jak i zysk zostaną skonsumowane przez pozostałe koszty bezpośrednie), koszty pośrednie i ogólne nie wystarczają na pokrycie typowych pozycji kosztów pośrednich i...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... ustawy nie stanowią inaczej. W tym kontekście zasadnicze znaczenie należy przypisać art. 387 § 1 k.c. w myśl którego umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. Zdaniem Odwołującego słusznie postąpił Zamawiający, który w piśmie z dnia 11 lipca 2018 r...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  .... SG05 (wykaz dysponowanego sprzętu /Laguna Sp. z o.o./; umowa o podwykonawstwo z 03.04.2018 r., ogłoszenie o zamówieniu - Dz... zamówień publicznych konsorcjum porównywane jest do spółek cywilnych (umowa spółki cywilnej uregulowana została w art. 860 i n...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... za podjęcie takich działań można uznać zawarcie odpowiednich umów o poufności lub umieszczenie stosownych klauzul w umowach. W ocenie Odwołującego dokonane przez Konsorcjum Evercode i wykonawcę NMG zastrzeżenie jawności części ofert jest nieskuteczne...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... zakazem o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy Pzp, to konsekwencją takiego rozumowania winno być przyjęcie, że nie zachodzi żadna przesłanka wykluczenia i nie zachodzi konieczność dokonywania procedury samooczyszczenia. Odwołujący jedynie w...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ..., posiada 4str, dokument sporządzony Gdańsk 09 sierpnia 2018 . 2. Oferta Uniwersytetu Gdańskiego 02.08.2018R. na wykonanie morfodynamiki. 3. Umowa nr. RKI7012.3.6.20.15.4. z dn. 04.04.2016 między gminą Mielno a przystępującym, na okoliczność wykazania, ...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...celu zachowania poufności, które przybierają zazwyczaj materialną postać (wprowadzanie polityk bezpieczeństwa informacji, zawieranie klauzul o poufności w umowach z pracownikami lub kontrahentami wykonawcy, itp.). (wyrok KIO z 16.02.2018 r., sygn. akt: KIO...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... wymaganie. W takim przypadku jednak i tak w kryterium tym Comp uzyskałby najwyższą liczbę punktów, która po zsumowaniu z punktami z innych kryteriów nie spowodowałby zmiany w rankingu ofert. Następnie Zamawiający podnosił, że przez interfejsy standardowe...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ..., że wykonawca Pectore-Eco Sp. z o.o. łączyła z Mott MacDonald Polska Sp. z o.o. również tylko jedna umowa podwykonawcza, której przedmiotem była realizacja prac zarówno w zakresie Części I jak i Części Il przedmiotowego projektu. Wskazać ponownie należy...

 • I AGa 108/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-08-2018

  ...skarżącej. Sąd Apelacyjny zważył, co następuje: Apelacja pozwanego zasługuje na pełne uwzględnienie. Zgodzić się należy z Sądem Okręgowym, że umowa łącząca strony służyć miała świadczeniu usług i oceniana być powinna na gruncie art. 750 k.c., a więc przede...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ..., opatrzonej datą 30.03.2018 r. Twierdzenia odwołującego o tym, iż nieprawdopodobnym jest, że członkowie konsorcjum pozostawili poza umową (zawartą również w dniu 26.03.2018 r.) ustalenia dotyczące zobowiązania o wysokości 1 mln zł są jedynie dywagacjami...

 • KIO 1421/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... (obecne brzmienie: „Powyższe zmiany nie stanowią podstawy do roszczeń finansowych oraz terminu realizacji zadania objętego umową”), oraz ostatniego akapitu subklauzuli 8.7. Warunków Umowy – Warunków Szczególnych (obecne brzmienie: „Zapłata kary umownej...

 • KIO 1554/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... pasów p.poż. 14 801 ha. W referencjach z dnia 29 listopada 2017r. załączonych do oferty wskazano m.in., że umowa obejmowała wycinkę 74 908 ha krzaków wraz z utylizacją, wycinkę drzew w ilości 16 029szt., mineralizację pasów przeciwpożarowych o szerokości...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...Kolejne dodatkowe oznaczenia użyte przez wykonawcę oznaczają: HV SPR- Hardware Service Provider (urządzenie objęte działaniami i umową Dostawcy Usług Serwisowych); 36S0446 - numer katalogowy urządzenia. Odwołujący wskazywał, że producent Lexmark publicznie...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... wojskowym w Mińsku Mazowieckim, a więc dokładnie w tym miejscu, w którym będą wykonywane czynności nadzoru na podstawie niniejszego zamówienia. Umowa ta, jak wyżej wskazano, kończy się 30.11.2018 r., ale jej wykonywanie nie tylko nie będzie kolidowało z...

 • KIO 1530/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... zawartych w wyjaśnieniach poprzednio złożonych przez Odwołującego tj. o doprecyzowanie: - na podstawie jakiej umowy (umowa o prace, umowa zlecenie) dysponuje on osobami (kasjerami lotniczymi), które zostały wskazane do realizacji zamówienia; jaki jest...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... wskazał, że wykonawca zobowiązany jest wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia objętego umową ramową, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 8 000 000,00...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...należyte wykonanie oraz zobowiązania do udostępnienia zasobów. Tym samym w odniesieniu do warunku doświadczenia Odwołującego, Zamawiający skonsumował jednorazowe uprawnienie płynące z art. 26 ust. 3 Pzp. II. Brak możliwości skorygowania przez Zamawiającego...

 • KIO 1545/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... Przystępującego są pracownikami Przystępującego, potwierdzają także dowody w postaci umów o pracę złożonych w trakcie rozprawy, w tym umowa o pracę zawarta pomiędzy INTOP Skarbimierzyce sp. z o.o. a Szymonem Warszem, ustanawiająca Pana S.W. kierownikiem...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... oferty wykonawcy Pro-Environment Polska sp. z o.o. w razie niewykazania, iż oferowana cena nie jest rażąco niska. - jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 2 ustawy pzp, wniósł o unieważnienie umowy...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij