• C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...naruszenia”. 21      Artykuł 2 d) ust. 1 i 2 tej dyrektywy stanowi: „1.      Państwa członkowskie zapewniają, aby umowa została uznana za nieskuteczną przez organ odwoławczy niezależny od instytucji zamawiającej lub by jej nieskuteczność wynikała z decyzji...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... zakazem o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy Pzp, to konsekwencją takiego rozumowania winno być przyjęcie, że nie zachodzi żadna przesłanka wykluczenia i nie zachodzi konieczność dokonywania procedury samooczyszczenia. Odwołujący jedynie w...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...należyte wykonanie oraz zobowiązania do udostępnienia zasobów. Tym samym w odniesieniu do warunku doświadczenia Odwołującego, Zamawiający skonsumował jednorazowe uprawnienie płynące z art. 26 ust. 3 Pzp. II. Brak możliwości skorygowania przez Zamawiającego...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... udziału w zakresie wiedzy i doświadczenia. Zamawiający w toku rozprawy wskazał, że jako podmiot na rzecz którego została zrealizowana umowa ZDM-70/2017 miał świadomość co było jej przedmiotem, zatem zgodnie z art. 26 ust. 6 Pzp skorzystał z dokumentów...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... stanowiska komputerowe - w ilości 32 szt.,  zgodnie z umową użyczenia z dnia 31.07.2017 r., 13.12.2017 r...w § 3 ust. 1 tych umów znajduje się informacja, że umowa użyczenia jest związana z wdrożeniem systemu w ramach umowy DEZ/P/342/65/2017, ZP-26/1017 ...

 • C-472/16

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ... i 2015 r. postanowił, po pierwsze, że rada gminy Valladolid naruszyła umowę zawartą z Músicos y Escuela, ponieważ umowa ta przewidywała gwarancję wpływów niezależnie od liczby zapisanych uczniów, a nie wypełniając tej gwarancji, wspomniana rada gminy sama...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... Bretide. 13 W ocenie Odwołującego - wykonawcy przedstawili posiadane przez siebie doświadczenie i wobec zasady sumowania potencjałów i konieczności traktowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jako jednego wykonawcę, należy...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... Oddział w Warszawie, że na ww. zadaniu p. B. A. B. nie pełnił funkcji Inspektora Nadzoru drogowego „od rozpoczęcia robót”. Umowa dotycząca w/w zadania została bowiem podpisana w 2006 roku. Natomiast p. B. A. B. rozpoczął pracę w 2007 roku. Prowadzenie...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... gruncie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów należy zakwalifikować ją jako porozumienie w świetle art. 4 pkt 5 uokik. Umowa konsorcjum jako porozumienie podlega zatem ocenie w świetle art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik. Zgodnie z art. 6 ust...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... i nadzwyczajny. Zauważył, że obowiązkiem stron umowy jest wykonanie zobowiązania w sposób zgodny z jego treścią. W umowach niepodlegających ustawie Pzp ewentualna rewizja czy modyfikacja treści zobowiązania jest możliwa, o ile strony wyrażą na to zgodę...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ...zadanie 4, obejmujące zagospodarowanie odpadów komunalnych z dzielnic Ochota, Ursus i Włochy, nie wpłynęła żadna oferta. Odwołujący podsumował, iż w tym stanie rzeczy MPO postanowiło udzielić wykonawcy PU Hetman zamówienia z wolnej ręki na zagospodarowanie...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... obwodnicą Północną), realizacja: 08.2014 - 12.2014, Zadanie 8 (Obwodnica Oświęcimia), realizacja: 02.2015 - 12.2017. W ramach sumowania doświadczenia z ww. zadań, Zamawiający zastrzegł w IDW (lit. f wyjaśnienie zawartych po punkcie 9.2.11 IDW), że jeżeli...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... art. 67 ust. 8 i art. 67 ust. 9 Pzp – odnosi się do strony przychodowej; b) w pkt 1.2 ZAŁOŻENIA/PODSUMOWANIE; KRYTERIUM 90:10: odbiór, zagospodarowanie w zł – dane te pokazują strukturę przychodów Wykonawcy M, dane takie są bezspornie zaliczane do...

 • T-206/17

  Orzeczenia ETS, 22-06-2018

  ... się do świadczenia usług z zakresu bezpieczeństwa w ramach EUBAM Libya w celu zintegrowanego zarządzania granicami w Libii (umowa EUBAM-13-020) i udzieleniu zamówienia spółce Garda World Ltd. Sentencja Skarga zostaje oddalona. Argus Security Projects Ltd...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ... odbioru odpadów oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia, stosunkiem łączącym odwołującego i KOMA sp. z o.o. sp. k. jest umowa o podwykonawstwo- str. 44 oferty. Z oświadczenie odwołującego o zakresie podwykonawstwa wynika, że KOMA sp. z o.o. sp. k...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... 02.08.2010 r. do 31.12.2012 r. Świadectwo pracy zostało wydane przez lidera konsorcjum, z którym została zawarta umowa na budowę tego odcinka autostrady, z czego zamawiający doskonale zdaje sobie sprawę, gdyż to z nim właśnie został zawarty przedmiotowy...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...odbywa się przy wejściu na peron metra. Dopiero wówczas umowa przewozu zostanie zawarta. Tym samym doktryna również rozróżnia ... MPK Łódż Sp. z o.o. nabyła te urządzenia, a umowa określa sposób wykorzystywania tych urządzeń przez MPK Łódź Sp. z o.o...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... 19 kwietnia 2018 r. (pkt 5) stwierdza bowiem wprost, odnosząc się do ujętej w Wyjaśnieniach dot. ceny informacji o zawartych umowach - „tekst ten jest błędny”. Pomimo tego, analogicznie należy ocenić wyjaśnienia z dnia 19 kwietnia 2018 r. - również tutaj...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...odbioru odpadów w pojemniki/worki, zostały nałożone na ATF Sp. z o.o. sp.k. także przez Związek Gmin Dolnej Odry (umowa nr ZGDO.273.3.2015 na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... od poniesionej przez Zamawiającego szkody,  umowa nie określa jednoznacznie podstaw odpowiedzialności wykonawcy (zasada... z k.c.) od winy zobowiązanego. Jednocześnie umowa nie określa jednoznacznie podstaw odpowiedzialności wykonawcy (zasada ryzyka...

 • KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... w sposób uniemożliwiający łlieuprawnionenłll jej ujawnienie, modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie; 10) zawierania w umowach serwisowych podpisanych ze stronami trzecimi zapisów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji; 11) ustalenia...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... wykonania, a termin na usunięcie wad dokumentacji byłby o 3 dni dłuższy niż termin jej wykonania. Podsumował, że porównanie wszystkich wskazanych terminów przesądza o rażąco krótkim terminie wykonania przedmiotu umowy, powodującym niemożliwość świadczenia...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... Odwołującego, bowiem §3 wzoru umowy jasno i wyraźnie precyzuje termin zakończenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, zgodnie z którym umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 31 marca 2019 r. Nadto, §15 wzoru umowy wskazuje na sytuację, kiedy...

 • KIO 852/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... znaczenia ww. kosztów wskazać należy, iż nie sposób wykluczyć, że przyjęta przez wykonawcę marża na tak wysokim poziomie skonsumowałaby m.in. rzeczone koszty, bez jakiegokolwiek ryzyka dla utraty rentowności kontraktu. Podkreślić bowiem należy, iż o cenie...

 • C-54/17

  Orzeczenia ETS, 31-05-2018

  ... takie przyłączenie lub świadczącym takie usługi. Umowa powinna w jasnej, zrozumiałej i łatwo dostępnej...8      Dyrektywa Rady z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U. 1993 L 95, s. 29 – wyd. spec. w ...

 • XXIII Ga 2057/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-05-2018

  ... nr 5, w którym jako potwierdzenie podstawy bezpośredniości dysponowania wskazano na umowę cywilno-prawną. Jak ustaliła KIO, taka umowa cywilno-prawna w związku z ubieganiem się o realizację przedmiotowego zamówienia nie została zawarta. Tym samym w...

 • KIO 898/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...poprzez ustalenie powierzchni, która ma być faktycznie oczyszczona, w ramach „jednego zlecenia", a nie powierzchni, która jest objęta umową, a może w ogóle nie być przedmiotem świadczenia np. z powodu braku środków lub potrzeb. Zamawiający w żadnym miejscu...

 • KIO 905/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... się również do art. 66 ust. 2 ustawy Pzp, gdzie określone zostały obligatoryjne elementy takiego ogłoszenia. W podsumowaniu swojego stanowiska Zamawiający wskazał ponadto z ostrożności, że artykuły prasowe o podobnej szczegółowości, co wskazany w treści...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ...Przystępującego i TPF ENGINEERING S.A. będzie łączyła umowa podwykonawcza, jednakże z opisu sposobu wykorzystania udostępnianych zasobów...poufności informacji i danych uzyskanych w związku z tą umową. […] Określony podmiot konkurencyjny może ustalić na tej ...

 • KIO 895/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ..., w skład których wchodzą wynagrodzenia osobowe, dodatki oraz nagrody i premie). Przystępujący wykazał, iż istniejące powiązania rodzinne oraz umowa o współpracy z firmą Usługi Transportowe T. J. (załączona do wyjaśnień z dnia 23 kwietnia br.) pozwalają mu...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij