• KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...przypadku, gdyby zarzuty dotyczące oferty Konsorcjum Suntar były jedynymi zarzutami obu odwołań, oba postępowania odwoławcze zostałyby umorzone przez Izbę postanowieniem wydanym na podstawie art. 186 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. W konsekwencji, wobec...

 • KIO 1534/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... zarzutu) przez zamawiającego w odpowiedzi na odwołanie z dnia 18 lipca 2018 r., wskutek czego postępowanie KIO 1335/18 zostało umorzone względem tego zarzutu postanowieniem z dnia 18 lipca 2018 r. tj. w sposób zmierzający do wskazania konkretnych wymagań...

 • KIO 1365/18

  Orzeczenia KIO, 25-07-2018

  ...dniu 4 czerwca 2018 r. przez Data Techno Park Sp. z o.o. w restrukturyzacji (postępowanie odwoławcze wówczas zostało umorzone 9 w wyniku uwzględniania części zarzutów przez zamawiającego i wycofania pozostałych zarzutów – sygn. akt KIO 1113/18). Podkreślał...

 • KIO 1101/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... rozstrzygającej wyroku (sentencji), a nie w jego uzasadnieniu. Powyższe ma zastosowanie również w przypadku, gdy postępowanie zostaje umorzone w części z uwagi na uwzględnienie poszczególnych zarzutów odwołania (por. wyrok KIO z dnia 26-06-2017 sygn. akt...

 • KIO 1018/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... przez wykonawcę Środowisko i Innowacje Krajowa Izba Odwoławcza nie zajęła stanowiska w sprawie, a postępowanie zostało umorzone. 2. ZARZUT DOTYCZĄCY BRAKU JEDNOZNACZNEGO OPISANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1 Jednym z podstawowych obowiązków Zamawiającego w...

 • XVII AmA 67/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 05-06-2018

  ... stosowania praktyk ograniczających konkurencję do dnia wszczęcia postępowania upłynął ponad rok, a zatem postępowanie winno zostać umorzone z racji upływu terminu przedawnienia, 3.  art. 106 uokik poprzez nałożenie na (...) i (...) kar pieniężnych pomimo...

 • XXIII Ga 2057/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-05-2018

  ...; c. przez wykonawcę (...) SA na stronach 57 - 136 oferty; 3. zmianę wyroku poprzez wskazanie w wyroku, że postępowanie zostaje umorzone w zakresie naruszenia art. 7 ust. 1 Ustawy PZP w związku z naruszeniem art. 8 ust. 1, ust. 2 i...

 • KIO 630/18, KIO 635/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ..., elektrycznych i telekomunikacyjnych. W zakresie zarzutów cofniętych przez odwołującego Mostostal, postępowanie odwoławcze zostało umorzone. Niezależnie od powyższego odwołujący Mostostal złożył na posiedzeniu pismo procesowe zawierające jego stanowisko w...

 • T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  ... TFUE, ale także art. 102 i 106 TFUE, należy podkreślić, że postępowanie dotyczące tej ostatniej części skargi zostało umorzone w dniu 19 lipca 2013 r. Jak słusznie podkreśla skarżąca, postępowanie dotyczące części skargi poświęconej naruszeniu art. 102 i...

 • KIO 346/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... wszystkim w ten sposób, iż dla tożsamego postępowania o nr 1/PN/CKP/2018, ogłoszonego w związku z unieważnieniem umorzonego postępowania o nr 5/PN/CKP/2017, przewidział jako oczekiwane rozwiązania i towary zamienne, zaproponowane przez odwołującego w jego...

 • KIO 187/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... udzielania przez zamawiającego odpowiedzi na pytania dotyczące treści siwz. Na skutek cofnięcia ww. odwołania, postępowanie odwoławcze zostało umorzone (sygn. akt KIO 105/18). KIO 187/18 7 Pismem nr 4 z dnia 22 stycznia 2018 r. zamawiający poinformował...

 • KIO 2674/17

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ... nie w jego uzasadnieniu. Nie można stanowiska wyrażonego przez Sąd Najwyższy pominąć w przypadku, gdy postępowanie zostaje umorzone w części z uwagi na uwzględnienie poszczególnych zarzutów odwołania. Izba wskazuje, że takie stanowisko prezentowane jest w...

 • KIO 17/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... nie w jego uzasadnieniu. Nie można stanowiska wyrażonego przez Sąd Najwyższy pominąć w przypadku, gdy postępowanie zostaje umorzone w części z uwagi na uwzględnienie poszczególnych zarzutów odwołania. Izba wskazuje, że takie stanowisko prezentowane jest w...

 • KIO 2523/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... przez zamawiającego. Z kolei odwołanie, z dnia 30 października 2017 roku, nosi sygnaturę 2285/17wycofano i postępowanie zostało umorzone. Odwołujący otrzymał odpowiedź na to odwołanie - pismo z dnia 2 listopada 2017 roku, w którym zamawiający generalnie...

 • KIO 2411/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... Odwołujący nie podtrzymał zatem odwołania w części obejmującej zaniechanie ujawnienia przedmiotowych dokumentów i postępowanie odwoławcze zostało umorzone w całości. W obecnym postępowaniu nie jest już możliwe rozpoznanie przedmiotowego zarzutu z uwagi na...

 • KIO 2196/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ..., w związku z czym oba z wniesionych odwołań zostały cofnięte, a postępowanie, na mocy postanowienia z 20.09.2017 r., umorzone (sygn. akt: KIO 1843/17,1873/17). W konsekwencji, Zamawiający pismem z 19.09.2017 r. unieważnił wybór oferty złożonej przez...

 • I ACa 899/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-09-2017

  ... pisemnego oświadczenia dotyczącego istotnych okoliczności dla uzyskania tego zamówienia tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk zostało umorzone wobec znikomej szkodliwości społecznej czynu -art. 17 § 1 pkt 3 kpk (por. postanowienie o umorzeniu dochodzenia z...

 • KIO 1789/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ... nie w jego uzasadnieniu. Nie można stanowiska wyrażonego przez Sąd Najwyższy pominąć w przypadku, gdy postępowanie zostaje umorzone w części z uwagi na uwzględnienie poszczególnych zarzutów odwołania. Izba wskazuje, że takie stanowisko prezentowane jest w...

 • II Ca 487/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-09-2017

  ...24 marca 2017 roku, wobec oświadczenia Zamawiającego z dnia 3 kwietnia 2017 roku o uwzględnieniu odwołania w całości, winno zostać umorzone. W pierwszej jednak kolejności Sąd Okręgowy w pełni podziela zarzuty skargi dotyczące wykładni art. 180 ust. 2 pkt 6...

 • IV C 657/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-08-2017

  ... cofnięcia pozwu za niedopuszczalne zgodnie z art. 203 § 4 k.p.c. Z tej przyczyny postępowanie zostało w odpowiednim zakresie umorzone zgodnie z art. 355 k.p.c. Na podstawie art. 108 zdanie pierwsze k.p.c. Sąd Okręgowy na podstawie...

 • KIO 1516/17

  Orzeczenia KIO, 04-08-2017

  ...., [firma P.] zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu z dnia 31 maja 2017 r. W tej sprawie postępowanie odwoławcze zostało umorzone przez Krajową Izbę Odwoławczą postanowieniem z dnia 13 czerwca 2017 r. (sygn. akt KIO 1108/17) na skutek uwzględnienia przez...

 • KIO 1309/17

  Orzeczenia KIO, 11-07-2017

  ... uwzględnienie tego zarzutu przez Zamawiającego i niewniesienie sprzeciwu przez Przystępującego, postępowanie odwoławcze w tym zakresie zostało umorzone. Zgodnie z art. 186 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do...

 • KIO 1246/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ... nie w jego uzasadnieniu. Nie można stanowiska wyrażonego przez Sąd Najwyższy pominąć w przypadku, gdy postępowanie zostaje umorzone w części z uwagi na uwzględnienie poszczególnych zarzutów odwołania. Izba wskazuje, że takie stanowisko prezentowane jest w...

 • III Ca 690/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-06-2017

  ... w sprawie materiału i w jej konkluzji uznał, iż powódka nie wywiązał się z tego obowiązku, co jej powództwo w nieumorzonej wcześniej części czyni postępowania czyni bezzasadnym. O kosztach procesu orzekł stosując regulację art. 98 § 1 k.p.c. uznając, że...

 • KIO 1187/17

  Orzeczenia KIO, 26-06-2017

  ... nie w jego uzasadnieniu. Nie można stanowiska wyrażonego przez Sąd Najwyższy pominąć w przypadku, gdy postępowanie zostaje umorzone w części z uwagi na uwzględnienie poszczególnych zarzutów odwołania. Izba wskazuje, że takie stanowisko prezentowane jest w...

 • KIO 888/17

  Orzeczenia KIO, 08-06-2017

  ... nie w jego uzasadnieniu. Nie można stanowiska wyrażonego przez Sąd Najwyższy pominąć w przypadku, gdy postępowanie zostaje umorzone w części z uwagi na uwzględnienie poszczególnych zarzutów odwołania. Izba wskazuje, że takie stanowisko prezentowane jest w...

 • KIO 789/17

  Orzeczenia KIO, 12-05-2017

  ... uchybienie - wskazane odwołanie uwzględnił, na skutek czego postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą zostało umorzone. W dalszym ciągu pozostała jednak nierozwiązana kwestia braku możliwości przeprowadzenia badania równoważności zaoferowanych przez...

 • V GC 143/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-04-2017

  ... zamówienia. Na skutek zachowania pozwanej, postępowanie odwoławcze przed (...), które winno skutkować odrzuceniem oferty K.zostało umorzone. W ten sposób pozwana uniemożliwiła wybór oferty złożonej przez konsorcjum i w efekcie realizację zamówienia...

 • KIO 610/17

  Orzeczenia KIO, 10-04-2017

  ... - system objęty zamówieniem, podobnie w pkt 4 i 5 żądania.” W pozostałym zakresie postępowanie zostało umorzone, wobec uwzględnienia przez Zamawiającego w tej części zarzutów odwołania. Wskazane powyżej okoliczności, a przedstawione w odwołaniu...

 • KIO 545/17

  Orzeczenia KIO, 07-04-2017

  ... ofert tych wykonawców (zarzuty wycofane przez Odwołującego). Postępowanie odwoławcze w zakresie tych zarzutów zostało umorzone. Odwołanie zasługuje na uwzględnienie w zakresie zarzutu dotyczącego zaniechania odrzucenia oferty wykonawcy Nexio z uwagi...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij