• KIO 2523/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... przez zamawiającego. Z kolei odwołanie, z dnia 30 października 2017 roku, nosi sygnaturę 2285/17wycofano i postępowanie zostało umorzone. Odwołujący otrzymał odpowiedź na to odwołanie - pismo z dnia 2 listopada 2017 roku, w którym zamawiający generalnie...

 • KIO 2411/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... Odwołujący nie podtrzymał zatem odwołania w części obejmującej zaniechanie ujawnienia przedmiotowych dokumentów i postępowanie odwoławcze zostało umorzone w całości. W obecnym postępowaniu nie jest już możliwe rozpoznanie przedmiotowego zarzutu z uwagi na...

 • KIO 2196/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ..., w związku z czym oba z wniesionych odwołań zostały cofnięte, a postępowanie, na mocy postanowienia z 20.09.2017 r., umorzone (sygn. akt: KIO 1843/17,1873/17). W konsekwencji, Zamawiający pismem z 19.09.2017 r. unieważnił wybór oferty złożonej przez...

 • I ACa 899/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-09-2017

  ... pisemnego oświadczenia dotyczącego istotnych okoliczności dla uzyskania tego zamówienia tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk zostało umorzone wobec znikomej szkodliwości społecznej czynu -art. 17 § 1 pkt 3 kpk (por. postanowienie o umorzeniu dochodzenia z...

 • KIO 1789/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ... nie w jego uzasadnieniu. Nie można stanowiska wyrażonego przez Sąd Najwyższy pominąć w przypadku, gdy postępowanie zostaje umorzone w części z uwagi na uwzględnienie poszczególnych zarzutów odwołania. Izba wskazuje, że takie stanowisko prezentowane jest w...

 • II Ca 487/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-09-2017

  ...24 marca 2017 roku, wobec oświadczenia Zamawiającego z dnia 3 kwietnia 2017 roku o uwzględnieniu odwołania w całości, winno zostać umorzone. W pierwszej jednak kolejności Sąd Okręgowy w pełni podziela zarzuty skargi dotyczące wykładni art. 180 ust. 2 pkt 6...

 • IV C 657/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-08-2017

  ... cofnięcia pozwu za niedopuszczalne zgodnie z art. 203 § 4 k.p.c. Z tej przyczyny postępowanie zostało w odpowiednim zakresie umorzone zgodnie z art. 355 k.p.c. Na podstawie art. 108 zdanie pierwsze k.p.c. Sąd Okręgowy na podstawie...

 • KIO 1516/17

  Orzeczenia KIO, 04-08-2017

  ...., [firma P.] zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu z dnia 31 maja 2017 r. W tej sprawie postępowanie odwoławcze zostało umorzone przez Krajową Izbę Odwoławczą postanowieniem z dnia 13 czerwca 2017 r. (sygn. akt KIO 1108/17) na skutek uwzględnienia przez...

 • KIO 1309/17

  Orzeczenia KIO, 11-07-2017

  ... uwzględnienie tego zarzutu przez Zamawiającego i niewniesienie sprzeciwu przez Przystępującego, postępowanie odwoławcze w tym zakresie zostało umorzone. Zgodnie z art. 186 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do...

 • KIO 1246/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ... nie w jego uzasadnieniu. Nie można stanowiska wyrażonego przez Sąd Najwyższy pominąć w przypadku, gdy postępowanie zostaje umorzone w części z uwagi na uwzględnienie poszczególnych zarzutów odwołania. Izba wskazuje, że takie stanowisko prezentowane jest w...

 • III Ca 690/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-06-2017

  ... w sprawie materiału i w jej konkluzji uznał, iż powódka nie wywiązał się z tego obowiązku, co jej powództwo w nieumorzonej wcześniej części czyni postępowania czyni bezzasadnym. O kosztach procesu orzekł stosując regulację art. 98 § 1 k.p.c. uznając, że...

 • KIO 1187/17

  Orzeczenia KIO, 26-06-2017

  ... nie w jego uzasadnieniu. Nie można stanowiska wyrażonego przez Sąd Najwyższy pominąć w przypadku, gdy postępowanie zostaje umorzone w części z uwagi na uwzględnienie poszczególnych zarzutów odwołania. Izba wskazuje, że takie stanowisko prezentowane jest w...

 • KIO 888/17

  Orzeczenia KIO, 08-06-2017

  ... nie w jego uzasadnieniu. Nie można stanowiska wyrażonego przez Sąd Najwyższy pominąć w przypadku, gdy postępowanie zostaje umorzone w części z uwagi na uwzględnienie poszczególnych zarzutów odwołania. Izba wskazuje, że takie stanowisko prezentowane jest w...

 • KIO 789/17

  Orzeczenia KIO, 12-05-2017

  ... uchybienie - wskazane odwołanie uwzględnił, na skutek czego postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą zostało umorzone. W dalszym ciągu pozostała jednak nierozwiązana kwestia braku możliwości przeprowadzenia badania równoważności zaoferowanych przez...

 • V GC 143/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-04-2017

  ... zamówienia. Na skutek zachowania pozwanej, postępowanie odwoławcze przed (...), które winno skutkować odrzuceniem oferty K.zostało umorzone. W ten sposób pozwana uniemożliwiła wybór oferty złożonej przez konsorcjum i w efekcie realizację zamówienia...

 • KIO 610/17

  Orzeczenia KIO, 10-04-2017

  ... - system objęty zamówieniem, podobnie w pkt 4 i 5 żądania.” W pozostałym zakresie postępowanie zostało umorzone, wobec uwzględnienia przez Zamawiającego w tej części zarzutów odwołania. Wskazane powyżej okoliczności, a przedstawione w odwołaniu...

 • KIO 545/17

  Orzeczenia KIO, 07-04-2017

  ... ofert tych wykonawców (zarzuty wycofane przez Odwołującego). Postępowanie odwoławcze w zakresie tych zarzutów zostało umorzone. Odwołanie zasługuje na uwzględnienie w zakresie zarzutu dotyczącego zaniechania odrzucenia oferty wykonawcy Nexio z uwagi...

 • KIO 386/17

  Orzeczenia KIO, 15-03-2017

  ... w którym Zamawiający pismem z dnia 24 stycznia 2017 r. uwzględnił w całości złożone odwołanie, a postępowanie to zostało umorzone postanowieniem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 stycznia 2017 r. (sygn. akt: KIO 127/17). Odwołujący wskazał na naruszenie...

 • KIO 371/17

  Orzeczenia KIO, 14-03-2017

  ... nie w jego uzasadnieniu. Nie można stanowiska wyrażonego przez Sąd Najwyższy pominąć w przypadku, gdy postępowanie zostaje umorzone w części z uwagi na uwzględnienie poszczególnych zarzutów odwołania. Izba wskazuje, że takie stanowisko prezentowane jest w...

 • II Ca 116/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-03-2017

  ... skargi podlegało umorzeniu na mocy art. 198f ust. 3 ZamPublU. Rozstrzygając o kosztach procesu postępowania skargowego umorzonego z podanej wyżej przyczyny Sąd Okręgowy uwzględnił wniosek skarżącego Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i nie obciążył nimi...

 • XXIII Ga 287/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 03-03-2017

  ... zostaje oddalone lub uwzględnione, a czyni się to wyłącznie w formie wyroku, albo całe odwołanie zostaje umorzone. Formą właściwą jest wtedy wyłącznie postanowienie. KIO natomiast w wyroku zamieściła oba rodzaje rozstrzygnięcia tego samego odwołania...

 • VI GC 320/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-02-2017

  ... 4/16 k. 268-269, pismo procesowe z dnia 3 czerwca 2016 roku k. 150), wobec czego postępowanie w tym zakresie zostało umorzone na mocy postanowienia tutejszego Sądu z dnia 20 lipca 2016 r. Na uzasadnienie żądania pozwu powód wskazał, że w dniu...

 • T-351/15

  Orzeczenia ETS, 24-02-2017

  ...), mocą której odrzucono ofertę przedłożoną przez Papapanagiotou. Sentencja Postępowanie w przedmiocie niniejszej skargi zostaje umorzone. Parlament Europejski pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Papapanagiotou AVEEA. ____________ 1 Dz...

 • XXIII Ga 19/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 16-02-2017

  ... nie stanowi samodzielnej podstawy do zwrotu na rzecz odwołującego wpisu od odwołania w sytuacji, w której postępowanie odwoławcze zostało umorzone przez Izbę na zasadzie art. 186 ust. 3a ustawy Pzp, podczas, gdy prawidłowa wykładnia przepisu art. 186 ust...

 • VIII K 18/13

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-02-2017

  ...został oddelegowany na prośbę ministra, bo w innej sytuacji Komendant E. by tego nie zrobił. Gdy postępowanie zostało umorzone, to w tym momencie komendant po roku od zakończenia kontroli wystosował zawiadomienie do prokuratury. W zawiadomieniu nie wskazał...

 • KIO 172/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2017

  ... nie w jego uzasadnieniu. Nie można stanowiska wyrażonego przez Sąd Najwyższy pominąć w przypadku, gdy postępowanie zostaje umorzone w części z uwagi na uwzględnienie poszczególnych zarzutów odwołania. Izba wskazuje, że takie stanowisko prezentowane jest w...

 • KIO 2284/16, KIO 2290/16

  Orzeczenia KIO, 27-12-2016

  ...Zamawiającego zostało w całości uwzględnione. Ponieważ po stronie Zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca, postępowanie odwoławcze zostało umorzone postanowieniem KIO z dnia 25 października 2016 r. (sygn. KIO 1956/16), zaś Zamawiający, zobowiązany był...

 • VIII GC 544/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-12-2016

  ... 3600 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Uzasadniając rozstrzygnięcie Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim wskazał, że postępowanie zostało umorzone w części, w jakim pozew został za zgodą strony pozwanej cofnięty, z uwagi na zapłatę dokonaną...

 • KIO 2164/16

  Orzeczenia KIO, 08-12-2016

  ... w granicach umów zawartych z podwykonawcami. Stosownie do treści art 505 pkt 4) K.c., nie mogą być umorzone przez potrącenie wierzytelności, co do których potrącenie jest wyłączone przez przepisy szczególne. Przepis ten ma charakter bezwzględnie wiążący...

 • KIO 2177/16

  Orzeczenia KIO, 08-12-2016

  ... na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce. - art. 505 Kodeksu cywilnego – Nie mogą być umorzone przez potrącenie: 4) wierzytelności, co do których potrącenie jest wyłączone przez przepisy szczególne. - art. 627 Kodeksu cywilnego...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij