• KIO 2498/18

  Orzeczenia KIO, 17-12-2018

  ...r o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji i wniósł o ich nieudostępnianie. Zamawiający do dnia wniesienia odwołania nie odatjnił ww.... Na podstawie dokumentacji akt sprawy oraz biorąc pod uwagę stanowiska stron i uczestnika postępowania zaprezentowane w trakcie...

 • KIO 2281/18, KIO 2286/18, KIO 2291/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ...jakości niż wymagana przez Zamawiającego w dokumentacji Postępowania. Nie sposób też jednoznacznie zweryfikować ...że Jego udział w przygotowaniu dokumentacji projektowej nie ma wpływu na zakłócenie konkurencji, gdyż udostępnianie przez Nią zasoby kadrowe ...

 • KIO 2319/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  ...zgodnie z Kodeksem postępowania współwykonawcy A, ww. informacje nie mogą być udostępnianie nie tylko podmiotom... rozprawy z udziałem stron, na podstawie dokumentacji postępowania, wyjaśnień oraz stanowisk stron zaprezentowanych podczas rozprawy...

 • KIO 2309/18

  Orzeczenia KIO, 21-11-2018

  ... 21 listopada 2018 r. 7 Uwzględniając całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w szczególności: ogłoszenie o zamówieniu.... Naruszeniem tych zasad jest bowiem wybiórcze udostępnianie niektórym wykonawcom dokumentów, które powinny być ...

 • KIO 2186/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  ...i uruchomienie e-usług zapewniających udostępnianie danych " realizowanego w...Jako dowód zamawiający powołał wydruk dokumentacji elektronicznej potwierdzającej daty nadania odwołania ... co zasadniczo nie wpisuje się w zasadę postępowania z art. 7 ust. 1 ustawy...

 • KIO 2166/18

  Orzeczenia KIO, 06-11-2018

  ...z dnia 18 października 2018 r., znajdujące się w dokumentacji postępowania przekazanej przez zamawiającego). Jak wynika z art. 180 ust.... Naruszeniem tych zasad jest bowiem wybiórcze udostępnianie niektórym wykonawcom dokumentów, które powinny być jawne...

 • KIO 2189/18, KIO 2190/18

  Orzeczenia KIO, 06-11-2018

  ... obu postępowaniach odwoławczych pozostały zarzuty dotyczące: 1. kosztów opóźnień pociągów, 2. kosztów dokumentacji archeologicznej... pomiędzy Zamawiającym a przewoźnikami kolejowymi umowy o udostępnianie infrastruktury kolejowej, Strony zgodnie ustalają, że...

 • KIO 2134/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ...dokumentacji masztów, w tym ekspertyz, na co najmniej 2 dni robocze przed wizjami lokalnymi w poszczególnych lokalizacjach; 4) nakazanie zwrotu kosztów postępowania...zgodnie z SIWZ Zamawiający przewidział udostępnianie ankiet dotyczących opisu lokalizacji. ...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  .... Izba dopuściła dowody z całości dokumentacji przedmiotowego postępowania, złożonych odwołań wraz z załącznikami,...podłączanie hostów do macierzy i biblioteki, udostępnianie zasobów macierzy/biblioteki klientom, konfiguracje przełączników Brocade ...

 • KIO 1761/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  ... postępowania.” Powyższy, istotny charakter terminów jednoznacznie wynika z treści postanowień dokumentacji...m.in. pobieranie opłat za parkowanie za pomocą 281 parkomatów; udostępnianie ww. parkomatów polegające na dostawie i montażu parkomatów oraz systemu ...

 • KIO 1776/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  ... to jego ryzyko biznesowe, biegły dokonuje swojej interpretacji dokumentacji postępowania, z której wywodzi tezę przeciwną, tj. o ...swoim stanowisku: ustalenie zbyt niskiej ceny za 24 udostępnianie parkomatów nie tylko doprowadziło do braku efektywności tej ...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... wskazanymi w SIWZ, a analiza całej dokumentacji postępowania (w tym postępowania PN 100/2017) potwierdza, że Arriva z...publicznego. Izba zgodziła się z Odwołującym – udostępnianie sobie wzajemnie zasobów jest normalną praktyką wykonawców funkcjonujących...

 • KIO 1664/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ...związku z faktem, że Zamawiający nie określił w dokumentacji postępowania jaka ilość kart SIM wzmocnionych i jaka ilość ...jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 8 ust. 1 Pzp) obowiązek wykazania, że informacje, których udostępnianie ...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ... wyłącznie na podstawie umów leasingu oraz udostępnianie pojazdów również w ramach innych zamówień ...7 Pzp dopuścił w niniejszej sprawie: dowody z całej dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne przekazanej przez Zamawiającego do akt sprawy w...

 • KIO 1591/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  .... Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne, nadesłanej przez zamawiającego do akt...w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępnianie, oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę ...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...kryteria selekcji oraz wykazał ich spełnienie na podstawie przedłożonej w postępowaniu dokumentacji, 2) art. 24 ust, 1 pkt 12 ustawy ...odpowiedzi, protokołu postępowania, wyjaśnień. Dokumenty nie wymienione w ustawie Pzp mogą być udostępnianie na podstawie ...

 • KIO 1260/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ..., a nie dokumenty zawierające dane osobowe, zwłaszcza przez ich nieudostępnianie w całości. III. Zarzut naruszenia art. 7 ust. ... uznać go za chybiony. Uwzględniając treść dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia przekazanej przez Zamawiającego, ...

 • KIO 1205/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ...przedmiotem jest opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla zadania ... Znk i wniosło o ich nieudostępnianie. Zamawiający do dnia wniesienia odwołania...jak w pkt 2 sentencji wyroku. O kosztach postępowania (pkt 3 sentencji wyroku) rozstrzygnięto stosownie do ...

 • KIO 1064/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... art. 90 ust. 1 ustawy, g) dokumentacji postępowania w części dotyczącej oceny oferty Sweco w kryteriach pozacenowych... ust. 3 pkt 3 litera c) nie mogą być udostępnianie stronom trzecim, bowiem stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa prawnie chronioną, którą ...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ...że zgodnie z art. 13 ust. 1 Udip udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie...). Z uwagi na powyższe dokumenty te weszły w skład dokumentacji Postępowania, co Zamawiający wyraźnie i wprost przyznał w protokole posiedzenia...

 • XVII AmA 36/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-06-2018

  ...nieobciążanie P. T. i H. T. kosztami postępowania przed Prezesem UOKiK. a w razie nieuwzględnienia powyższych ...udzielenia kredytu w kwocie 10 mln zł (opinia załączona do dokumentacji przetargowej na budowę ulicy (...) wraz z ściągaczem do ul.... udostępnianie...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... dopuścił w niniejszej sprawie dowody z: całej dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne nadesłanej przez Zamawiającego do akt...konwersji. Proponowane rozwiązanie umożliwia przeglądanie i udostępnianie plików obrazów w formatach tworzonych przez ...

 • KIO 857/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... danych, natomiast głównym celem projektu jest ich udostępnianie w sposób funkcjonalny, a gromadzenie jest tylko środkiem.... Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne, nadesłanej przez zamawiającego do ...

 • KIO 835/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... uznać także ofertę, w której wykonawca zastrzegł udostępnianie zawartych w niej informacji niezgodnie z przepisem art. 8 ...ust. 2 ustawy Pzp. Jak wynika z treści dokumentacji postepowania, zgodnie z postanowieniem zawartym w rozdziale VI.A.2...

 • KIO 783/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... J. Ł. Deral-Dez. 15 Na podstawie dokumentacji przedmiotowego postępowania oraz biorąc pod uwagę stanowiska stron i dowody... są w szczególny sposób przez nas chronione poprzez udostępnianie ich tylko wąskiemu gronu pracowników ściśle zaangażowanych w projekt...

 • KIO 701/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  ... RED (2014/53/UE) - to dyrektywa regulująca udostępnianie na rynku urządzeń radiowych. Za urządzenie radiowe...zapytanie w warunkach, jakie zostały opisane w dokumentacji postępowania. Zatem argumentacja przystępującego nie zasługiwała na uwzględnienie....

 • KIO 444/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... — Załącznik nr 1 do odwołania — i wniósł o jego nieudostępnianie ewentualnym przystępującym oraz innym podmiotom ubiegającym się o dostęp do dokumentacji Postępowania. Odwołujący podkreślił, że odwołanie zostało złożone w terminie, zgodnie z...

 • KIO 410/18, KIO 449/18, KIO 471/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ...trzeci (zwaną też w orzecznictwie KIO, jako udostępnianie potencjału przez podmiot czwarty). Izba zarzut powyższy ... przedstawicielstwa, a z ustaleń Izby poczynionych na podstawie dokumentacji postępowania wynika jednoznacznie, że taka umowa ma być dopiero...

 • T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  ...:314, pkt 260). Jedynym celem tego postępowania jest w istocie umożliwienie Komisji sformułowania wstępnej opinii...W niniejszym przypadku z analizy dokumentacji wynika, że skarżąca w ... jest należna za udostępnianie powierzchni portowej podmiotowi ...

 • KIO 245/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  ...wykonywanie podstawowych analiz przestrzennych oraz udostępnianie dedykowanych narzędzi do zaawansowanej ... postaci dokumentacji technicznej ...jak w pkt 1 sentencji wyroku. O kosztach postępowania odwoławczego (pkt 3 sentencji wyroku) orzeczono stosownie ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij