• KIO 2348/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...sprawne i bezpieczne rejestrowanie, przechowywanie, udostępnianie materiałów niejawnych, zdolną do przetwarzania... imperatywnych i został dostatecznie jasno wyartykułowany w dokumentacji postępowania. Nie mogła zostać uwzględniona argumentacja odwołującego, ...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... szczególności ustalenia poczynione na podstawie dokumentacji postępowania dostarczonej przez Zamawiającego oraz zważając na...enigmatycznym sformułowaniem o ograniczeniu dostępu do niej poprzez udostępnianie jej jedynie kadrze zarządzającej (bez wskazania, ...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...tylko w takiej sytuacji uprawnionym byłoby ich nieudostępnianie Odwołującemu). Tym samym uczynione przez Konsorcjum...w treści SIWZ. Stąd też wystąpiły dopuszczalne w ramach dokumentacji postępowania różnice w sposobie wyliczenia, a raczej prezentacji, tych ...

 • KIO 1857/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  ... podmiotu trzeciego to jest E. B.. Z dokumentacji postępowania wynika (oferta odwołującego i zobowiązanie podmiotu trzeciego to...W przeciwnym wypadku zamawiający mogliby skutecznie ograniczać udostępnianie zasobów przez podmioty trzecie do określnych ...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... ujawnił wykonawcom, którzy złożyli wnioski o wgląd do dokumentacji postępowania, informacje opisane w sentencji tego wyroku. 17 W....hu/articles/article/about- the- introduction-of-the-system), umożliwiającego udostępnianie: - naliczanie i pobieranie opłat...

 • KIO 1589/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ... otrzymanych obrazów do postaci, która umożliwia ich udostępnianie (np. w sieci Internet). Przetworzeniu podlegać będą...podstawie przeprowadzonego na rozprawie postępowania dowodowego z dokumentów dokumentacji postępowania przekazanej przez zamawiającego ...

 • KIO 1471/17

  Orzeczenia KIO, 08-08-2017

  ...materiały wskazywane przez Zamawiającego mogą być z całą pewnością udostępnianie jako załączniki do SIWZ. 8 Z kolei odnośnie dokumentów...e) Określenie zasad postępowania w przypadku gdy dany element modelu dziedziny w dokumentacji Oprogramowania P1 nie ...

 • KIO 1292/17

  Orzeczenia KIO, 18-07-2017

  ... Dokonując wglądu do dokumentacji postępowania, Odwołujący dotarł do ...Postępowania informacji na temat rozwiązań technicznych zaoferowanych przez Odwołującego (zwłaszcza z uwagi na zamieszczenie szczegółowych informacji o ocenianym sprzęcie) i udostępnianie...

 • KIO 1323/17

  Orzeczenia KIO, 17-07-2017

  ... złożonych w postępowaniu. Stanowisko to potwierdza załączony do dokumentacji postępowania protokół komisji z dnia 08.06.2017r. 13 ...odwołujący przyznaje, że nie jest zakazane ustawą udostępnianie przez zamawiających wykonawcom sprzętu i urządzeń, których...

 • KIO 1229/17

  Orzeczenia KIO, 06-07-2017

  ... postępowania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji oraz art. 8 ust. 1 przez udostępnianie ...pisma odwołujący otrzymał w odpowiedzi na wniosek o wgląd do dokumentacji postępowania. Zamawiający udostępnił również odwołującemu na wniosek kopie pisma z ...

 • KIO 880/17, KIO 881/17

  Orzeczenia KIO, 30-05-2017

  ...#00 (Wsparcie utrzymania usługi UU_ EPWD_UT#00_Udostępnianie usług systemu EPWD) zawarł następujące opisy:... Izba ustaliła następujący stan faktyczny: Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania to jest ogłoszenia o zamówieniu z dnia 30 września 2015r...

 • KIO 714/17

  Orzeczenia KIO, 15-05-2017

  ...i przeprowadzenie dowodów z 15 dokumentów zawartych w dokumentacji postępowania na okoliczności wskazane w uzasadnieniu. Odnosząc się ...zł 21. Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie e-usług Zakład Ubezpieczeń Społecznych 152 195 554...

 • KIO 773/17

  Orzeczenia KIO, 08-05-2017

  ... oceniane na podstawie dokumentacji przetargowej jak również ...udostępnianie sprzętu jest bardzo wątpliwą praktyką biznesową. Stwierdził, że przedstawiona w odwołaniu metoda działania Przystępującego prawdopodobnie jest powtarzana w innych postępowaniach...

 • II C 386/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-04-2017

  ...dokumentacji projektowej – (...) Drogi R.-P. o sygnaturze postępowania ...udostępnianie doświadczenia bez jednoczesnego udostępnienia przedsiębiorstwa, z którym to doświadczenie jest związane i dlatego jest niedopuszczalne posługiwanie się w toku postępowania...

 • KIO 382/17

  Orzeczenia KIO, 20-03-2017

  ...i 5 wraz z 3 ofertami - nie udostępnianie ich innym uczestnikom postępowania odwoławczego, w tym Konsorcjum. Krajowa Izba .... Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne, nadesłanej przez Zamawiającego do ...

 • KIO 418/17

  Orzeczenia KIO, 15-03-2017

  ... tajemnicy przedsiębiorstwa przez Odwołującego nie mogą być udostępnianie. Odwołujący przedstawił: - rzeczone pismo w wersji.... osoba umocowana zgodnie z informacjami wynikającymi z dokumentacji postępowania przesłanej w kopi do Prezesa KIO. Stwierdził...

 • KIO 334/17

  Orzeczenia KIO, 08-03-2017

  ... do dnia dzisiejszego nie została ukończona, - „z dokumentacji postępowania ze strony zamawiającego – Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im...w ramach uzupełniania dokumentów nie potwierdza, że udostępnianie wiedzy i doświadczenia w zakresie robót budowlanych...

 • KIO 272/17, KIO 273/17

  Orzeczenia KIO, 07-03-2017

  ...wnosząc jednocześnie o ich nieudostępnianie. Dowód: wezwanie do... (kwartał nr V) niezgodnie z ustawą Pzp; 6) unieważnieniu postępowania w części VI i XVI (kwartał VI i XVI) ze ...z fakturą za ten okres, dokumentacji świadczącej o zatrudnianiu osoby na podstawie...

 • KIO 256/17

  Orzeczenia KIO, 28-02-2017

  ...Izba Odwoławcza na podstawie przeprowadzonego na rozprawie postępowania dowodowego z dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dowodów ... produktu i temu służyć będzie udostępnianie zasad funkcjonowania systemu innym wykonawcom oraz...

 • KIO 267/17

  Orzeczenia KIO, 22-02-2017

  ... 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, wnoszono o nieudostępnianie zastrzeżonych informacji, ze względu na fakt, iż w wyniku udostępnienia treści dokumentacji w zakresie mogą zostać ujawnione informacje stanowiące...

 • KIO 269/17

  Orzeczenia KIO, 21-02-2017

  ... z dnia 9 lutego 2017 r., zgłoszenie do postępowania odwoławczego złożyli dniu 13 lutego 2017 r. wykonawcy:...udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; d) wykorzystywania dokumentacji...

 • KIO 253/17

  Orzeczenia KIO, 20-02-2017

  ...Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zamawiający nie miał wątpliwości co do spełnienia przez wykonawcę warunku w zakresie wsparcia serwisowego. Krajowa Izba Odwoławcza, uwzględniając dokumentację postępowania...przechowywanie, udostępnianie oraz ...

 • KIO 201/17

  Orzeczenia KIO, 07-02-2017

  ...najmniej: udostępnianie pulpitu, aplikacji, obsługa szybkich wiadomości, udostępnianie prezentacji w... ust. 2 pzp, Izba uznała zgłoszenie za skuteczne. Na podstawie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia, Izba ustaliła i zważyła, co następuje: W ...

 • KIO 102/17, KIO 110/17

  Orzeczenia KIO, 06-02-2017

  .... 280 z późn. zm.) o nieudostępnianie niniejszego pisma stronom i uczestnikom postępowania. Jak już wyżej Izba wskazała część ... Z przedłożonej na rozprawie korespondencji mailowej z dokumentacji postępowania przekazanej przez zamawiającego do akt sprawy z ...

 • KIO 21/17

  Orzeczenia KIO, 26-01-2017

  ...korzystanie z utworów, ich utrwalanie, zwielokrotnianie, udostępnianie, przekazywanie, użyczanie oraz obrót nimi w... uznany stan faktyczny sprawy, ustalony na podstawie dokumentacji postępowania, treści odwołania oraz stanowisk stron i uczestników ...

 • KIO 2420/16

  Orzeczenia KIO, 11-01-2017

  ... stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie mogą być udostępnianie innym wykonawcom oraz złożyć je wraz z ofertą... a nie ochrona tych danych. Jak wynika z dokumentacji postępowania inni wykonawcy również zastrzegli takie same informacje w swoich...

 • KIO 2350/16

  Orzeczenia KIO, 09-01-2017

  ... stan faktyczny: Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, siwz w wersji ...zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i wnosi o ich nieudostępnianie innym podmiotom. 16 Przedstawił jakie przesłanki...

 • KIO 2345/16, KIO 2353/16

  Orzeczenia KIO, 03-01-2017

  ...udostępnianie kalendarzy pomiędzy użytkownikami obsługiwanymi przez system pocztowy posiadany przez Zamawiającego i dostarczony w ramach niniejszego postępowania...oraz wprowadzane będą niezbędne korekty dokumentacji wytwarzanej w ramach wdrożenia. Potwierdza...

 • KIO 2301/16

  Orzeczenia KIO, 19-12-2016

  ... ustaliła następujący stan faktyczny: Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania oraz z dowodów przedłożonych na rozprawie przez zamawiającego W...techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych; 6) ...

 • KIO 2121/16

  Orzeczenia KIO, 22-11-2016

  ... systemu obiegu dokumentów zapewniającego selektywne udostępnianie informacji pracownikom; dostęp kontrolowany poprzez... przystępującego chodzi. Po analizie zaś całości dokumentacji postępowania przekazanej przez zamawiającego, Izba nie stwierdziła ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij