• KIO 2550/19, KIO 2551/19

  Orzeczenia KIO, 08-01-2020

  ...Odwołującego i GZD w której udostępnianie są zasoby implikowało konieczność ... 2 części obejmującej konserwację oznakowania pionowego (s. 290 w dokumentacji postępowania przekazanej przez zamawiającego). 24 Do oferty odwołującego JD załączono oświadczenie...

 • KIO 2334/19

  Orzeczenia KIO, 11-12-2019

  ... „Śląskie Digestorium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego";... ust. 7 Pzp dopuścił w niniejszej sprawie dowody z: dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne nadesłanej przez Zamawiającego na płytce CD. Dotyczy...

 • KIO 2220/19

  Orzeczenia KIO, 19-11-2019

  ...dokumentacji fotograficznej zleconych prac dotyczących napraw i konserwacji infrastruktury przystankowej i udostępnianie... na uwadze powyższe, Izba orzekła jak w sentencji. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ...

 • KIO 1941/19

  Orzeczenia KIO, 16-10-2019

  ...ust. 1 ustawy Pzp przez zaniechanie odtajnienia i udostępnienia dokumentacji postępowania we wnioskowanym przez Odwołującego zakresie. Zgodnie z art. 8... też, że wolą podmiotu trzeciego jest nieudostępnianie ogółowi informacji o współpracy oraz o składzie...

 • KIO 1819/19

  Orzeczenia KIO, 04-10-2019

  ...poproszony o przekazanie dokumentacji postępowania oraz jej przekazania ...udostępnianie nie następuje z urzędu, lecz na wniosek wykonawcy. Jak wynika bowiem z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania...

 • KIO 1830/19

  Orzeczenia KIO, 30-09-2019

  .... Co więcej, Zamawiający w dokumentacji postępowania zgromadził odpowiedni materiał dowodowy, wystarczający...grupy kapitałowej, podpisanych przez Pana W. S., 3) wzajemne udostępnianie sobie przez Wykonawców zasobów technicznych, w szczególności 2 autobusów w...

 • KIO 1799/19

  Orzeczenia KIO, 27-09-2019

  ...udostępnianie protokołu i załączników do protokołu następuje zgodnie z procedurą opisaną w § 4 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania...Zamawiającemu zwłoką w udostępnieniu dokumentacji postępowania i wskazujący na naruszenie ...

 • KIO 1676/19

  Orzeczenia KIO, 26-09-2019

  ... o ochronie informacji niejawnej, zwracam się do Izby o nic udostępnianie ich treści. Odnosząc się do ww. dokumentów. Zamawiający w skrócie... sprawy zostało dokonane na podstawie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przedstawionej...

 • KIO 1739/19

  Orzeczenia KIO, 19-09-2019

  ...pobieranie danych za pośrednictwem usług OGC, udostępnianie metadanych czy obsługa standardów INSPIRE jest ...Izba ustaliła następujący stan faktyczny: Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. wezwania do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90...

 • KIO 1611/19

  Orzeczenia KIO, 28-08-2019

  ...ustaliła następujący stan faktyczny: Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania, dowody dołączone do odwołania, i złożone przez...) wdrożenie systemu obiegu dokumentów zapewniającego selektywne udostępnianie informacji pracownikom; f) monitoring biura,...

 • KIO 1536/19

  Orzeczenia KIO, 20-08-2019

  ...miejscu oraz przechowywanie zapisu przez miesiąc i udostępnianie organom kontrolnym. PSZOK musi spełniać standardy sanitarne...Pzp dopuścił w niniejszej sprawie dowody z: dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne nadesłanej przez Zamawiającego na ...

 • KIO 1394/19

  Orzeczenia KIO, 05-08-2019

  ... Naruszeniem tych zasad jest bowiem wybiórcze udostępnianie niektórym wykonawcom dokumentów, które powinny być ..., tj. 17 lipca 2019r. jak wynika z dokumentacji postępowania Zamawiający poinformował Przystępującego o powyższym wniosku Odwołującego i zwrócił...

 • KIO 1410/19

  Orzeczenia KIO, 05-08-2019

  ...zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i wniósł o ich nieudostępnianie. Część „A” to 5-cio stronicowy dokument (...odwołującego do odwołania, ponieważ stanowiły część dokumentacji postępowania przekazanej Izbie przez zamawiającego,  nr ...

 • KIO 1366/19

  Orzeczenia KIO, 30-07-2019

  ...Zarządzanie danymi epidemiologicznymi 2) Gromadzenie i udostępnianie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Sygn. akt KIO 1366/19 13 Działania Zamawiającego wskazane powyżej, mające znaczenie dla Postępowania, dotyczą drugiej z wymienionych w decyzji usług...

 • KIO 1318/19

  Orzeczenia KIO, 24-07-2019

  ... wyjaśnienia stanowią załączniki do protokołu postępowania i mogą być udostępnianie po wyborze oferty. Wykonawca, ... Jak wskazał Zamawiający, Przystępujący i jak wynika z dokumentacji postępowania przetargowego, Zamawiający pismem z 16 maja 2019 r., ...

 • KIO 1280/19

  Orzeczenia KIO, 22-07-2019

  ...odwołania. Na podstawie dokumentacji akt sprawy oraz biorąc pod uwagę stanowiska stron i uczestnika postępowania zaprezentowane w trakcie ...danych. Pozwala także na szerokie, otwarte udostępnianie gromadzonych informacji poprzez interfejsy wyszukiwawcze. Na ...

 • KIO 1247/19, KIO 1251/19

  Orzeczenia KIO, 15-07-2019

  ...części zamówienia. Według odwołującego Aecom wzajemne udostępnianie brakujących potencjałów i zasobów jest praktyką naturalną...także przez panią E. P. (por. pliki w dokumentacji postępowania, opinia prawna zamawiającego w aktach sprawy). Ustalono, że ...

 • KIO 1184/19

  Orzeczenia KIO, 10-07-2019

  ...podniósł, 10 że jak wynika z dokumentacji przedstawionej przez Pana P. D., podmiot...11 ustawy. 2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, o ...że informacje te nie mogą być udostępnianie. Muszą one jednak być znane ...

 • KIO 1091/19, KIO 1161/19

  Orzeczenia KIO, 10-07-2019

  ...dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne, nadesłanej przez ...udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępnianie, oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa...

 • KIO 1150/19

  Orzeczenia KIO, 05-07-2019

  ...w ramach grupy kapitałowej, w tym poprzez udostępnianie maszyn, urządzeń, pracowników i tym samym ... przez strony okoliczności faktyczne dotyczące przebiegu Postępowania znajdują potwierdzenie w dokumentacji Postępowania i nie są pomiędzy stronami sporne,...

 • KIO 1127/19

  Orzeczenia KIO, 04-07-2019

  ... 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, Odwołujący wniósł o nieudostępnianie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Odwołującego (wchodzących w zakres dokumentacji Postępowania oraz stanowiących część odwołania -...

 • KIO 988/19

  Orzeczenia KIO, 14-06-2019

  ...ii) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentacji Postępowania oraz dowodów przywołanych w uzasadnieniu na okoliczności...2018 r. poz. 1092) o nieudostępnianie uczestnikom postępowania dokumentów objętych przez Odwołującego klauzulą tajemnicy ...

 • VII AGa 2092/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-05-2019

  ... kredytu w kwocie 10 mln zł (opinia załączona do dokumentacji przetargowej na budowę ulicy (...) wraz z ściągaczem do ul...wysokości 1.952.943,51 zł W toku postępowania przeprowadzono dowód z przesłuchania stron z ograniczeniem przesłuchania... udostępnianie ...

 • KIO 829/19

  Orzeczenia KIO, 23-05-2019

  ... ofert i dokumentacji postępowania, z uwzględnieniem...postępowania. W sprawie rozpatrywanej wykonawca podejmował próby zapoznania się z treścią oferty konkurencyjnej, także w części zastrzeżonej jako zawierającej tajemnicę przedsiębiorstwa. Udostępnianie...

 • KIO 841/19

  Orzeczenia KIO, 23-05-2019

  .... Odwołujący wskazał, że na etapie postępowania zastrzegał nieudostępnianie Załączników do ponownych wyjaśnień (z 29...dniu 25 marca 2019r. Informacje te zawarte w dokumentacji postępowania nadesłanej w wersji elektronicznej pokrywają się z dowodami ...

 • KIO 750/19

  Orzeczenia KIO, 20-05-2019

  ... nie znajduje oparcia nie tylko w dokumentacji postępowania, lecz także w dokumentacji projektu w ramach którego realizowane jest... Projektu pn. Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego, dalej Projekt...

 • KIO 744/19

  Orzeczenia KIO, 08-05-2019

  ... Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu dokonania modyfikacji dokumentacji postępowania tj.: 1. rozdz. V. 1.2.3 pkt ...danych. Pozwala na szerokie, otwarte udostępnianie gromadzonych informacji poprzez interfejsy wyszukiwawcze. ...

 • III Ca 215/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-04-2019

  ... terenie miasta, zabieranie, załadunek, wyładunek, worek i udostępnianie pomieszczeń. W rozdziale XII ,,Opis sposobu obliczenia ceny... wszczęcia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia znajdującego się w dokumentacji postępowania przesłanej przez...

 • KIO 686/19

  Orzeczenia KIO, 26-04-2019

  ... stan faktyczny: Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. 3 wezwań zamawiającego skierowanych do przystępującego...w art. 86 ust. 4 Pzp. Prosił o ich nie udostępnianie. 25 W dniu 12 marca 2019r. zamawiający wezwał przystępującego do potwierdzenia...

 • KIO 624/19

  Orzeczenia KIO, 25-04-2019

  ...7 Pzp dopuścił w niniejszej sprawie dowody z: dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne nadesłanej przez Zamawiającego do akt...Udostępnianie pomieszczeń sanitarnych oraz pomieszczeń ogólnodostępnych jest nieodpłatne. Natomiast ewentualne udostępnianie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij