• KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...kryteria selekcji oraz wykazał ich spełnienie na podstawie przedłożonej w postępowaniu dokumentacji, 2) art. 24 ust, 1 pkt 12 ustawy ...odpowiedzi, protokołu postępowania, wyjaśnień. Dokumenty nie wymienione w ustawie Pzp mogą być udostępnianie na podstawie ...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ...że zgodnie z art. 13 ust. 1 Udip udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie...). Z uwagi na powyższe dokumenty te weszły w skład dokumentacji Postępowania, co Zamawiający wyraźnie i wprost przyznał w protokole posiedzenia...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... dopuścił w niniejszej sprawie dowody z: całej dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne nadesłanej przez Zamawiającego do akt...konwersji. Proponowane rozwiązanie umożliwia przeglądanie i udostępnianie plików obrazów w formatach tworzonych przez ...

 • KIO 857/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... danych, natomiast głównym celem projektu jest ich udostępnianie w sposób funkcjonalny, a gromadzenie jest tylko środkiem.... Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne, nadesłanej przez zamawiającego do ...

 • KIO 835/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... uznać także ofertę, w której wykonawca zastrzegł udostępnianie zawartych w niej informacji niezgodnie z przepisem art. 8 ...ust. 2 ustawy Pzp. Jak wynika z treści dokumentacji postepowania, zgodnie z postanowieniem zawartym w rozdziale VI.A.2...

 • KIO 783/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... J. Ł. Deral-Dez. 15 Na podstawie dokumentacji przedmiotowego postępowania oraz biorąc pod uwagę stanowiska stron i dowody... są w szczególny sposób przez nas chronione poprzez udostępnianie ich tylko wąskiemu gronu pracowników ściśle zaangażowanych w projekt...

 • KIO 701/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  ... RED (2014/53/UE) - to dyrektywa regulująca udostępnianie na rynku urządzeń radiowych. Za urządzenie radiowe...zapytanie w warunkach, jakie zostały opisane w dokumentacji postępowania. Zatem argumentacja przystępującego nie zasługiwała na uwzględnienie....

 • KIO 410/18, KIO 449/18, KIO 471/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ...trzeci (zwaną też w orzecznictwie KIO, jako udostępnianie potencjału przez podmiot czwarty). Izba zarzut powyższy ... przedstawicielstwa, a z ustaleń Izby poczynionych na podstawie dokumentacji postępowania wynika jednoznacznie, że taka umowa ma być dopiero...

 • KIO 444/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... — Załącznik nr 1 do odwołania — i wniósł o jego nieudostępnianie ewentualnym przystępującym oraz innym podmiotom ubiegającym się o dostęp do dokumentacji Postępowania. Odwołujący podkreślił, że odwołanie zostało złożone w terminie, zgodnie z...

 • T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  ...:314, pkt 260). Jedynym celem tego postępowania jest w istocie umożliwienie Komisji sformułowania wstępnej opinii...W niniejszym przypadku z analizy dokumentacji wynika, że skarżąca w ... jest należna za udostępnianie powierzchni portowej podmiotowi ...

 • KIO 245/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  ...wykonywanie podstawowych analiz przestrzennych oraz udostępnianie dedykowanych narzędzi do zaawansowanej ... postaci dokumentacji technicznej ...jak w pkt 1 sentencji wyroku. O kosztach postępowania odwoławczego (pkt 3 sentencji wyroku) orzeczono stosownie ...

 • KIO 132/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ...cenę. 11 Na podstawie dokumentacji akt sprawy oraz biorąc pod uwagę stanowiska stron i uczestnika postępowania zaprezentowane w trakcie rozprawy... jako tajemnicę przedsiębiorstwa i wniósł o jej nieudostępnianie innym podmiotom. Mając na uwadze powyższe, Izba...

 • KIO 26/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ...ustaliła następujący stan faktyczny: Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. ogłoszenia o zamówieniu i siwz wraz z...interfejs programistyczny aplikacji) umożliwiający bieżące udostępnianie informacji o lokalizacji autobusów zewnętrznym systemom...

 • KIO 9/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ... dobrych praktyk obliczania opłat za udostępnianie kanałów technologicznych.” Powyższe wnioski potwierdza... 1 ustawy Pzp. Izba dopuściła i przeprowadziła dowody z dokumentacji Postępowania oraz z dokumentów złożonych do akt sprawy przez Odwołującego, ...

 • KIO 2631/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ...w ich trakcie, nieudostępnianie przez Zamawiającego ani Instytut dokumentacji technicznej kamer Przystępującego ... Przystępującego do badań Izba wskazuje, że w dokumentacji postępowania znajduje się protokół z przekazania przez Przystępującego Instytutowi...

 • KIO 2348/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...sprawne i bezpieczne rejestrowanie, przechowywanie, udostępnianie materiałów niejawnych, zdolną do przetwarzania... imperatywnych i został dostatecznie jasno wyartykułowany w dokumentacji postępowania. Nie mogła zostać uwzględniona argumentacja odwołującego, ...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... szczególności ustalenia poczynione na podstawie dokumentacji postępowania dostarczonej przez Zamawiającego oraz zważając na...enigmatycznym sformułowaniem o ograniczeniu dostępu do niej poprzez udostępnianie jej jedynie kadrze zarządzającej (bez wskazania, ...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...tylko w takiej sytuacji uprawnionym byłoby ich nieudostępnianie Odwołującemu). Tym samym uczynione przez Konsorcjum...w treści SIWZ. Stąd też wystąpiły dopuszczalne w ramach dokumentacji postępowania różnice w sposobie wyliczenia, a raczej prezentacji, tych ...

 • KIO 1857/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  ... podmiotu trzeciego to jest E. B.. Z dokumentacji postępowania wynika (oferta odwołującego i zobowiązanie podmiotu trzeciego to...W przeciwnym wypadku zamawiający mogliby skutecznie ograniczać udostępnianie zasobów przez podmioty trzecie do określnych ...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... ujawnił wykonawcom, którzy złożyli wnioski o wgląd do dokumentacji postępowania, informacje opisane w sentencji tego wyroku. 17 W....hu/articles/article/about- the- introduction-of-the-system), umożliwiającego udostępnianie: - naliczanie i pobieranie opłat...

 • KIO 1589/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ... otrzymanych obrazów do postaci, która umożliwia ich udostępnianie (np. w sieci Internet). Przetworzeniu podlegać będą...podstawie przeprowadzonego na rozprawie postępowania dowodowego z dokumentów dokumentacji postępowania przekazanej przez zamawiającego ...

 • KIO 1471/17

  Orzeczenia KIO, 08-08-2017

  ...materiały wskazywane przez Zamawiającego mogą być z całą pewnością udostępnianie jako załączniki do SIWZ. 8 Z kolei odnośnie dokumentów...e) Określenie zasad postępowania w przypadku gdy dany element modelu dziedziny w dokumentacji Oprogramowania P1 nie ...

 • KIO 1292/17

  Orzeczenia KIO, 18-07-2017

  ... Dokonując wglądu do dokumentacji postępowania, Odwołujący dotarł do ...Postępowania informacji na temat rozwiązań technicznych zaoferowanych przez Odwołującego (zwłaszcza z uwagi na zamieszczenie szczegółowych informacji o ocenianym sprzęcie) i udostępnianie...

 • KIO 1323/17

  Orzeczenia KIO, 17-07-2017

  ... złożonych w postępowaniu. Stanowisko to potwierdza załączony do dokumentacji postępowania protokół komisji z dnia 08.06.2017r. 13 ...odwołujący przyznaje, że nie jest zakazane ustawą udostępnianie przez zamawiających wykonawcom sprzętu i urządzeń, których...

 • KIO 1229/17

  Orzeczenia KIO, 06-07-2017

  ... postępowania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji oraz art. 8 ust. 1 przez udostępnianie ...pisma odwołujący otrzymał w odpowiedzi na wniosek o wgląd do dokumentacji postępowania. Zamawiający udostępnił również odwołującemu na wniosek kopie pisma z ...

 • KIO 880/17, KIO 881/17

  Orzeczenia KIO, 30-05-2017

  ...#00 (Wsparcie utrzymania usługi UU_ EPWD_UT#00_Udostępnianie usług systemu EPWD) zawarł następujące opisy:... Izba ustaliła następujący stan faktyczny: Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania to jest ogłoszenia o zamówieniu z dnia 30 września 2015r...

 • KIO 714/17

  Orzeczenia KIO, 15-05-2017

  ...i przeprowadzenie dowodów z 15 dokumentów zawartych w dokumentacji postępowania na okoliczności wskazane w uzasadnieniu. Odnosząc się ...zł 21. Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie e-usług Zakład Ubezpieczeń Społecznych 152 195 554...

 • KIO 773/17

  Orzeczenia KIO, 08-05-2017

  ... oceniane na podstawie dokumentacji przetargowej jak również ...udostępnianie sprzętu jest bardzo wątpliwą praktyką biznesową. Stwierdził, że przedstawiona w odwołaniu metoda działania Przystępującego prawdopodobnie jest powtarzana w innych postępowaniach...

 • II C 386/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-04-2017

  ...dokumentacji projektowej – (...) Drogi R.-P. o sygnaturze postępowania ...udostępnianie doświadczenia bez jednoczesnego udostępnienia przedsiębiorstwa, z którym to doświadczenie jest związane i dlatego jest niedopuszczalne posługiwanie się w toku postępowania...

 • KIO 382/17

  Orzeczenia KIO, 20-03-2017

  ...i 5 wraz z 3 ofertami - nie udostępnianie ich innym uczestnikom postępowania odwoławczego, w tym Konsorcjum. Krajowa Izba .... Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne, nadesłanej przez Zamawiającego do ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij