• XVII AmA 24/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-07-2018

  ...kary pieniężne z tytułu naruszenia zakazu określonego w art. 6 ust...uchylenie decyzji Prezesa UOKiK nr (...) z 30 grudnia 2015 r. oraz stwierdzenie, że nie doszło do zawarcia...a Spółką M. (...)doszło do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pismem z...

 • V ACa 1278/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 20-06-2018

  ...Szpital (...) w W. wniósł o uchylenie nakazu zapłaty w całości, oddalenie powództwa...ust. 6 i 7 ustawy o ZOZ) zakazu dokonywania zmiany wierzyciela - nie ulega wątpliwości, ...to, czy zobowiązanie w dacie zawarcia umowy konsorcjum istniało, czy miało charakter...

 • V ACa 1439/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 07-06-2018

  ...53 ust. 6 i 7 ustawy o ZOZ) zakazu dokonywania zmiany wierzyciela - spółka (...) została faktycznie ...procesu w całości, względnie uchylenie wyroku w całości i ...osobowości prawnej, bowiem w wyniku zawarcia umowy konsorcjum nie powstaje osobny byt prawny...

 • KIO 905/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 7, późn. zm.) Zamawiający wniósł o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w art. 183 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający prowadzi postępowanie o wartość zamówienia przekraczającej kwoty...

 • XVII AmA 43/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-05-2018

  ... po złożeniu oferty, x) ustalenia winy (...) w naruszeniu zakazu określonego w art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik... z o.o. wniósł o: 1.  uchylenie zaskarżonej decyzji w całości ewentualnie o 2.  ...którego oferta została wybrana, zawarcia umowy i jej wykonania na ...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...siebie zobowiązanie do zawarcia umowy na warunkach wskazanych...1745/17 (połączonej ze sprawą KIO 1746/17), czego skutkiem było uchylenie decyzji z dnia 17 lipca 2017 r. o poprawieniu omyłek...87 ust. 1 Pzp zakazu prowadzenia jakichkolwiek negocjacji z wykonawcą...

 • KIO 2631/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... także, że po wniesieniu odwołania Zamawiający wystąpił do KIO w trybie art. 183 ust. 2 ustawy pzp o uchylenie zakazu zawarcia umowy i KIO ten zakaz uchyliła. W konsekwencji tego Zamawiający zawarł z Przystępującym umowę, która w dniu 21 grudnia 2017...

 • IV Ca 640/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-12-2017

  ... czerwca 2016r., na którym do zawarcia ugody nie doszło. Sąd nie ... uchylenie zaskarżonego...Rejonowy prawidłowo ustalił, że obydwie umowy łączące strony zostały zawarte w ...(§ 2 pkt. 5). Zgodnie z zasadą zakazu reformationis in peius, Sąd nie może uchylić ...

 • V ACa 925/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-11-2017

  ... podstawy merytorycznej, iż w niniejszej sprawie nie doszło do obejścia zakazu zmiany wierzyciela; 5) naruszenie art. 227 k. p. ...w całości, względnie uchylenie zaskarżonego wyroku w całości...przedsięwzięcia. W wyniku zawarcia takiej umowy nie powstaje osobny ...

 • V ACa 144/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-10-2017

  ...W dniu 14 lutego 2008 r. doszło do zawarcia umowy z wygranym konsorcjum (...) S.A. w oparciu...obowiązującymi, ewentualnie o jego uchylenie oraz przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu... ratio legis wprowadzenia zawartego w nim zakazu, nie pozwala na uznanie, aby ...

 • VI ACa 173/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 07-09-2017

  ...zawarcia umowy (art. 70 1 § 1 k.c.) przez wyłonienie oferty najkorzystniejszej dla zamawiającego. Stąd też zmowa przetargowa nie podlega ustawowemu wyłączeniu w trybie art. 7 ust. 1 u.o.k.k. spod zakazu..., ewentualnie o uchylenie decyzji w zakresie...

 • XXV C 381/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-08-2017

  ...w następstwie zawarcia Umowy z powodem. Zapisy dotyczące odstąpienia od umowy przez Zamawiającego ... z elementów interesu prawnego jest uchylenie stanu niepewności, czy zawarta pomiędzy... kontraktu) ani nie kreowałby zakazu ich dochodzenia przez pozwanego od...

 • KIO 1316/17

  Orzeczenia KIO, 07-07-2017

  ... odwołania. 9 Zamawiający wniósł do Krajowej Izby Odwoławczej wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy 28.06.2017 r. (art. 183 ust. 2 i 6 Pzp). Krajowa Izba Odwoławcza odmówiła uchylenia zakazu zawarcia umowy 3.07.2017 r., KIO/W 38/11 (art. 183 ust. 4...

 • C-482/14

  Orzeczenia ETS, 28-06-2017

  ...dnia 12 marca 2015 r.”] data, w której uchylenie tej dyrektywy stało się skuteczne, została wyznaczona na ...umowy zawartej w następstwie udzielonego bezpośrednio zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy... AG nie przestrzegano zakazu przenoszenia do innych ...

 • VI ACa 225/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-06-2017

  ...zawarcia umowy ze Szpitalem) także w imieniu (...) S.A. oraz ograniczył się jedynie do lakonicznego stwierdzenia bez wskazania podstawy merytorycznej, iż w niniejszej sprawie nie doszło do obejścia zakazu...w całości, względnie uchylenie zaskarżonego wyroku w...

 • KIO 880/17, KIO 881/17

  Orzeczenia KIO, 30-05-2017

  ...zawarcia umowy cywilnoprawnej: nazwanej lub nienazwanej. Ustęp 35 art. 5 umowy wskazuje, że Wykonawca zobligowany jest do wprowadzenia zakazu...pozwalają na korzystanie z wniosku o zgodę na uchylenie zakazu jako elementu weryfikacji pracownika. W tym stanie ...

 • VI ACa 1218/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-05-2017

  ...zawarcia umowy ze Szpitalem) w imieniu (...) oraz ograniczył się jedynie do lakonicznego stwierdzenia, bez wskazania podstawy merytorycznej, iż w niniejszej sprawie nie doszło do obejścia zakazu... przepisanych ewentualnie o uchylenie w całości zaskarżonego ...

 • VI ACa 91/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-04-2017

  ... i oddalenie powództwa w całości, względnie uchylenie w całości i przekazanie sprawy do ponownego...zawarcia umowy ze Szpitalem) w imieniu (...) oraz ograniczył się jedynie do lakonicznego stwierdzenia, iż w niniejszej sprawie nie doszło do obejścia zakazu...

 • I ACa 1261/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-04-2017

  ...że nie został również zachowany wymóg zawarcia umowy w formie pisemnej, który określony... i oddalenie powództwa ewentualnie o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego... oraz dostawy zrealizowano z naruszeniem zakazu wynikającego z przepisu art. 32...

 • VI ACa 82/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 07-04-2017

  ...zawarcia umowy ze Szpitalem) także w imieniu (...) S.A. oraz ograniczył się jedynie do lakonicznego stwierdzenia bez wskazania podstawy merytorycznej, iż w niniejszej sprawie nie doszło do obejścia zakazu...całości, względnie o uchylenie zaskarżonego wyroku w...

 • I ACa 944/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-03-2017

  ...do zawarcia z nim umowy na warunkach określonych w SIWZ. Treść umowy nie może być zmieniona przed jej zawarciem w stosunku do treści umowy ...kosztów postępowania według norm przepisanych, ewentualnie uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy...

 • II Ca 1626/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-03-2017

  ... można wywieść zakazu równoczesnego informowania ...w wyniku postępowania doszło do zawarcia umowy. Wykonawca przystępujący po stronie zamawiającego....c. Tym samym, nie jest dopuszczalne uchylenie postanowienia i przekazanie odwołania Krajowej Izbie Odwoławczej...

 • T-454/13

  Orzeczenia ETS, 01-03-2017

  ... z Tulonu do Bastii i Ajaccio w momencie zawarcia umowy o zlecenie świadczenia usługi publicznej (motywy 154–160...zakazu bezpodstawnego wzbogacenia, nakazując odzyskanie tej kwoty w całości. W tym względzie należy w szczególności zaznaczyć, że uchylenie...

 • III Ca 1725/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-02-2017

  ... wykonawcą umowę, gdyż nie wydano zabezpieczenia – zakazu zawarcia umowy. Na rozprawie w dniu 13 stycznia 2017 roku...2 Pzp. Sąd Okręgowy zmienił zaskarżone postanowienie poprzez jego uchylenie, nie przekazał jednak sprawy do ponownego rozpoznania, a jedynie...

 • VIII Ga 548/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-01-2017

  ...w świetle ustalonego umową zakazu zawierania przez podwykonawców dalszych ... Ewentualnie zgłosiła wniosek o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy ... informację o fakcie zawarcia umowy lub o jej projekcie i treści umowy podwykonawczej zarówno od wykonawcy...

 • VI Pa 123/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-12-2016

  ...zawarcia tego porozumienia. W tej sytuacji pozwany tego samego dnia wypowiedział powodowi warunki umowy.... 11 2 k.p., a nie o naruszeniu zakazu dyskryminacji wyrażonym w art. 11 3 k.p. ... norm przepisanych, względnie uchylenie zaskarżonego wyroku w zaskarżonej...

 • KIO 2233/16

  Orzeczenia KIO, 13-12-2016

  ...zamówienia publicznego i na okoliczności wskazane w treści niniejszego odwołania, 4. oddalenie ewentualnego wniosku Zamawiającego o uchylenie zakazu zawarcia umowy, z uwagi na brak występowania przesłanek wskazanych w przepisie art. 183 ust. 2 ustawy prawo...

 • I ACa 669/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-11-2016

  ...wystąpienia siły wyższej, wydania zakazu prowadzenia prac przez organ ...zawarcia przez strony umowy o roboty budowlane, była nie do przewidzenia w chwili jej zawarcia. Możliwość zawarcia umowy...przypisanych ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku ...

 • XVII AmA 9/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-11-2016

  ... dziewięćdziesiąt osiem złotych) z tytułu naruszenia zakazu, o jakim mowa w art. 24...W.) zaskarżył ją i wniósł o jej uchylenie w całości, względnie o orzeczenie co do...k. Według tego przepisu „propozycja zawarcia umowy na odległość w postaci oferty, ...

 • KIO 1942/16, KIO 1952/16

  Orzeczenia KIO, 07-11-2016

  ...nie oznacza, że wobec Wykonawcy N nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienie, który nadal obowiązuje, ani....c. – stanowią dowód zawarcia umowy ubezpieczenia. Poddając przywołany przepis... zarzutu musiało być uchylenie czynności Zamawiającego polegających ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij