• KIO 2381/18

  Orzeczenia KIO, 03-12-2018

  ... szkody w mieniu publicznym. W tym stanie rzeczy, w ocenie Przystępującego, zasadnym wydaje się złożenie przez Zamawiającego wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w art. 183 ust. 2 Pzp. Mając więc powyższe na uwadze, jako pełnomocnik...

 • XVII AmA 26/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-11-2018

  ...wniósł o: 1)  uchylenie w całości zaskarżonej ...oferta została wybrana, zawarcia umowy dla umożliwienia zawarcia umowy przez wykonawcę, który ... niniejszym postępowaniu Sąd ustalił, że powód dopuścił się naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt...

 • XVII AmA 25/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-10-2018

  ... wniósł o: 1)  uchylenie w całości zaskarżonej decyzji... oferta została wybrana, zawarcia umowy dla umożliwienia zawarcia umowy przez wykonawcę, który ...1 pkt 1 uokik w przypadku stwierdzenia choćby nieumyślnego naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 6 ust. 1...

 • KIO 1665/18, KIO 1675/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ...wykonawcy Białowąsa, skoro, jak sam podniósł, uchylenie decyzji o odrzuceniu jego oferty jest konieczne...oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Z uwagi na odpłatny... dotyczącego zakazu udostępniania ...

 • I AGa 196/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-09-2018

  ...zawarcia umowy cesji pomiędzy powódką a (...) E. M.umowa nr (...)nie obowiązywała, na skutek odstąpienia od tej umowy przez powódkę, tym samym nie obowiązywały postanowienia umowy dotyczące zakazu...; ewentualnie o jego uchylenie i przekazanie sprawy do...

 • XVII AmA 24/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-07-2018

  ...kary pieniężne z tytułu naruszenia zakazu określonego w art. 6 ust...uchylenie decyzji Prezesa UOKiK nr (...) z 30 grudnia 2015 r. oraz stwierdzenie, że nie doszło do zawarcia...a Spółką M. (...)doszło do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pismem z...

 • V ACa 1278/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 20-06-2018

  ...Szpital (...) w W. wniósł o uchylenie nakazu zapłaty w całości, oddalenie powództwa...ust. 6 i 7 ustawy o ZOZ) zakazu dokonywania zmiany wierzyciela - nie ulega wątpliwości, ...to, czy zobowiązanie w dacie zawarcia umowy konsorcjum istniało, czy miało charakter...

 • XVII AmA 36/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-06-2018

  .... 1 pkt 1 uokik, za naruszenie zakazu określonego w punkcie I sentencji decyzji, nałożył... całości, wnosząc o jej uchylenie w całości oraz zasądzenie od... akt admin. Wobec odstąpienia od zawarcia umowy na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej...

 • V ACa 1439/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 07-06-2018

  ...53 ust. 6 i 7 ustawy o ZOZ) zakazu dokonywania zmiany wierzyciela - spółka (...) została faktycznie ...procesu w całości, względnie uchylenie wyroku w całości i ...osobowości prawnej, bowiem w wyniku zawarcia umowy konsorcjum nie powstaje osobny byt prawny...

 • KIO 905/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 7, późn. zm.) Zamawiający wniósł o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w art. 183 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający prowadzi postępowanie o wartość zamówienia przekraczającej kwoty...

 • VI ACa 1829/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-05-2018

  ... W ocenie Sądu za dowód zawarcia umowy z dalszym podwykonawcą nie może ...braku po stronie powoda wiedzy o zastrzeżeniu zakazu zbywania wierzytelności bez zgody dłużnika w umowie...k.p.c., powód wniósł o uchylenie wyroku z zaskarżonej części i przekazanie sprawy...

 • V ACa 1091/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-05-2018

  ...zawarcia umowy ze Szpitalem) także w imieniu (...) sp. z o.o. oraz ograniczył się jedynie do lakonicznego stwierdzenia, iż w niniejszej sprawie nie doszło do obejścia zakazu... obciążania pozwanego kosztami, względnie uchylenie wyroku w całości i przekazanie...

 • XVII AmA 43/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-05-2018

  ... po złożeniu oferty, x) ustalenia winy (...) w naruszeniu zakazu określonego w art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik... z o.o. wniósł o: 1.  uchylenie zaskarżonej decyzji w całości ewentualnie o 2.  ...którego oferta została wybrana, zawarcia umowy i jej wykonania na ...

 • XVII AmA 55/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-05-2018

  ... uczestniczących w niedozwolonym porozumieniu z tytułu naruszenia zakazu określonego w ww. przepisie kary pieniężne, przy...się spółka wniosła o: 1. uchylenie zaskarżanej decyzji w całości, 2...Z. (1), odmówiła zawarcia umowy nie wskazując konkretnej przyczyny...

 • XVIII C 1474/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-05-2018

  ...od nakazu zapłaty pozwany R. W. (1) wniósł o uchylenie nakazu zapłaty w całości oraz o oddalenie powództwa, a nadto..., naruszenie zakazu konkurencji, brak... umowna powstaje wyłącznie w wyniku zawarcia umowy. Dalsza analiza powołanego przepisu nakazuje...

 • XVII AmA 54/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-05-2018

  ...przedsiębiorców uczestniczących w niedozwolonym porozumieniu z tytułu naruszenia zakazu określonego w ww. przepisie kary pieniężne, przy czym kara... wnosiła o uchylenie w całości decyzji...J. Z. (1), odmówiła zawarcia umowy nie wskazując konkretnej przyczyny. W ...

 • XVII AmA 53/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-05-2018

  ...zakazu określonego w art. 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W związku ze stawianymi zarzutami powódka wnosiła o: 1.  uchylenie...kolei była oferta J. Z. (1), odmówiła zawarcia umowy nie wskazując konkretnej przyczyny. W takiej sytuacji GDDKiA ...

 • I ACa 1000/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-04-2018

  ...na wykonanie tego rodzaju prac bez zawarcia umowy o roboty dodatkowe – które ... dążenia do koncentracji materiału procesowego, lecz zakazu obstrukcji procesowej, wbrew argumentom Sądu I ... zarzuty apelujący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w zaskarżonej ...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...siebie zobowiązanie do zawarcia umowy na warunkach wskazanych...1745/17 (połączonej ze sprawą KIO 1746/17), czego skutkiem było uchylenie decyzji z dnia 17 lipca 2017 r. o poprawieniu omyłek...87 ust. 1 Pzp zakazu prowadzenia jakichkolwiek negocjacji z wykonawcą...

 • VII AGa 913/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 17-04-2018

  ...713 471,00 zł z tytułu naruszenia zakazu, o jakim mowa w art. 24...zaskarżył ją w całości i wniósł o jej uchylenie; ewentualnie o jej zmianę poprzez orzeczenie, że...n.p.k., zgodnie z którym propozycja zawarcia umowy na odległość w postaci oferty, zaproszenia do...

 • XVII AmA 71/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-04-2018

  ...W. w sprawie podejrzenia zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję na.... 331 ze zm.) z tytułu naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 6 ...w całości oraz uchylenie zaskarżonej Decyzji ... rozumie się nie tylko umowy zawierane między przedsiębiorcami, ale...

 • V ACa 1176/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 27-03-2018

  ...Szpital (...) w W. wniósł o uchylenie nakazu zapłaty w całości, oddalenie powództwa...53 ust. 6 i 7 ustawy o ZOZ) zakazu dokonywania zmiany wierzyciela - nie ulega wątpliwości, że ...umocowania spółki (...). do działania (zawarcia umowy ze Szpitalem) także w ...

 • I AGa 65/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-02-2018

  ... konkluzji strona pozwana wnosiła o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy ... i faktu zawarcia umowy, treści umowy i warunków ...trzeba także bardzo mocne argumenty przeciwników takiego zakazu. W szczególności zauważyć trzeba, że terminy ...

 • III AUa 1260/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-02-2018

  .... Umowa ta nie zawierała zakazu zlecania pewnych czynności podwykonawcom. Sytuacja...zawarcia, nie można ich traktować, jako umów pozakodeksowych nazwanych. Z uwagi na ich charakter, należy je traktować jako umowy... wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku i...

 • KIO 2631/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... także, że po wniesieniu odwołania Zamawiający wystąpił do KIO w trybie art. 183 ust. 2 ustawy pzp o uchylenie zakazu zawarcia umowy i KIO ten zakaz uchyliła. W konsekwencji tego Zamawiający zawarł z Przystępującym umowę, która w dniu 21 grudnia 2017...

 • IV Ca 640/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-12-2017

  ... czerwca 2016r., na którym do zawarcia ugody nie doszło. Sąd nie ... uchylenie zaskarżonego...Rejonowy prawidłowo ustalił, że obydwie umowy łączące strony zostały zawarte w ...(§ 2 pkt. 5). Zgodnie z zasadą zakazu reformationis in peius, Sąd nie może uchylić ...

 • VII ACa 956/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-11-2017

  ...8 ust.1 pkt 4 uokik. Zgodnie z tym przepisem, zakazu określonego w art. 6 ust.1 uokik nie stosuje się...tego, że złożona przez nie oferta zawiera braki umożliwiające uchylenie się od zawarcia umowy, której dotyczył przetarg stwierdzić należy, że nie miało ono...

 • V ACa 925/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-11-2017

  ... podstawy merytorycznej, iż w niniejszej sprawie nie doszło do obejścia zakazu zmiany wierzyciela; 5) naruszenie art. 227 k. p. ...w całości, względnie uchylenie zaskarżonego wyroku w całości...przedsięwzięcia. W wyniku zawarcia takiej umowy nie powstaje osobny ...

 • VII ACa 964/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-11-2017

  ... zawarcia ...zakazu przewidzianego w art. 6 ust. 7 ustawy okik i odstąpienie od wymierzenia powódce kary pieniężnej. Z ostrożności procesowej wniósł o uchylenie...przedstawicielami (...) w celu omówienia warunków umowy podwykonawstwa. Jest to kolejny przykład...

 • I ACa 639/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 07-11-2017

  ... i określono w niej, iż przedmiot umowy będzie realizowany od dnia zawarcia umowy do dnia 28 listopada 2014 r. Aneksem... uwzględnienie powództwa, ewentualnie uchylenie i przekazanie sprawy do...sposób należyty, mimo bezspornego zakazu używania aparatu RTG. Nie ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij