• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... w celu zachowania poufności. Do obowiązków Zamawiającego należy zbadanie, czy w konkretnej sytuacji wystąpiły wskazane wyżej przesłanki (uchwała SN z 21 października 2005 r., sygn. akt III CZP 74/05). Zaniedbanie wykonawcy przejawiające się w braku...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ...1 WSK (Ogólne zobowiązania Wykonawcy) ponosi Wykonawca. W przypadku niniejszej inwestycji koszty zajęcia pasa drogowego określa obecnie UCHWAŁA NR LXII/1677/2018 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 1 marca 2018r. zmieniająca uchwalę w sprawie wysokości...

 • VIII GC 294/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-11-2018

  ...32; wyrok SN z 27.11.1985 r. w sprawie III CRN 387/85; uchwała SN z 25.02.1986 r. w sprawie III CZP 2/86; wyrok SN z... wówczas, gdy nie miał możliwości kontroli tych osób i nadzoru nad nimi [por. uchwała SN z 25.02.1986 r. w sprawie III CZP 2/86, z glosami M...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... w danej branży na rynku podmiotom, nie przesądza, że doszło do naruszenia zasady uczciwej konkurencji. Tezę tę potwierdza także uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2002 r. sygn. akt III CZP 52/02. W przedmiotowym postępowaniu nie miała miejsca...

 • KIO 1986/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy, w tym uchwalanie aktów prawa miejscowego, wykonują właściwe organy tego związku. Art... marszałka o zwiększenie limitu dla RIPOK w Kłodzie, zgodnie z uchwałą z 28.07.2018 r. Marszałek w tym zakresie działa ...

 • I Ns 173/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-10-2018

  ... stanu na koniec II kwartału 2018 roku k.14-15/ W związku z wnioskami złożonymi przez poprzedniego Wójta Gminy R. oraz uchwałami Rady Gminy kadencji 2006 -2010, obecny Wójt Gminy w dniach 21 grudnia 2010 r. i 28 grudnia 2010 r. zawarł...

 • IV P 57/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-10-2018

  ... roku na czas nieokreślony. Od maja 2004 roku powódce powierzono obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. (...) Głównego Księgowego. Uchwałą z dnia 5 maja 2015 roku Zarząd Województwa (...) powierzył W. G. pełnienie obowiązków dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... tych postanowień, które uniemożliwiały mu uzyskanie zamówienia, nie znajduje żadnego uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa (por. uchwała KIO z dnia 27.05.2015 r., sygn. akt KIO/KD 29/15, gdzie stwierdzono, że zamawiający zobligowany był...

 • KIO 1920/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... Izby informacja o częściowym umorzeniu postępowania odwoławczego musi znaleźć odzwierciedlenie w sentencji orzeczenia, co analogicznie potwierdza również uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 r. III CZP 111/15. Co do konieczności zamieszczenia w...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... a pojemnikami w zakresie zbierania określonej frakcji odpadów nie mniej jednak nie sposób nie zauważyć, że Regulamin został wprowadzony uchwała nr LXI/1631/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. W związku z tym za trafną należy...

 • KIO 1869/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ... art. 11 ust. 8 Pzp, podstawę prawną wniesienia niniejszego odwołania stanowi art. 180 ust. 2 pkt 6) Pzp. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2017 r. sygn. akt III CZP 58/17: „Zarzuty odwołania wyboru oferty najkorzystniejszej oferty, o...

 • KIO 1793/18, KIO 1820/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  .... Dalej, odwołujący I wskazywał, że art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp należy interpretować zgodnie z dwoma jednobrzmiącymi uchwałami Sądu Najwyższego z dnia 17.11.2017 roku (III CZP 56/17, III CZP 58/17), stwierdzającymi, że zarzuty odwołania od wyboru...

 • KIO 1807/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ... zamówienia ma prowadzić do wyboru wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, który złożył ofertę niepodlegająca odrzuceniu, a nie jakiegokolwiek wykonawcy (por. uchwała KIO z 14 maja 2014 r., sygn. KIO/KD 45/14). Tym samym zamawiający nie tylko może, ale ma...

 • XI GC 504/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-09-2018

  ... iż katalog kryteriów pozwalających na zmniejszenie kary umownej nie jest zamknięty (uchwała 7 sędziów SN z dnia 6 listopada 2003 r., III CZP ...167/70, OSNC 1970, nr 11, poz. 214; wskazana wyż. uchwała 7 sędziów SN z dnia 6 listopada 2003 r., III CZP 61/03...

 • KIO 1817/18

  Orzeczenia KIO, 24-09-2018

  ... Izby informacja o częściowym umorzeniu postępowania odwoławczego musi znaleźć odzwierciedlenie w sentencji orzeczenia, co analogicznie potwierdza również uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 r. III CZP 111/15. Co do konieczności zamieszczenia w...

 • KIO 1761/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  ... nr LIX/1400/18 z 5 lipca 2018 r., którą zmieniono uchwałę nr XLVIII/1143/17, która jest integralną częścią dokumentacji przetargowej. Nowa uchwała weszła w życie w 1 sierpnia 2018 r., a więc należy przyjąć, iż z tym dniem nastąpiły zmiany w specyfikacji...

 • XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... te, które naruszyły prawo oraz czy zastosowanie sankcji nieważności nie podważy zaufania podmiotów do państwa i stanowionego przez nie prawa (uchwala SN (7) z 15.09.2015 r., III CZP 107/14, OSN 2016, nr 2, poz. 16). W tym stanie należy...

 • KIO 1757/18, KIO 1770/18

  Orzeczenia KIO, 17-09-2018

  ... jej część w tajemnicy, w zakresie w którym zrobił to Odwołujący. 5) Co więcej, Prezes UZP swą opinię poparł stosowną uchwałą Sądu Najwyższego, na którą również Zamawiający powołał się w SIWZ, to znaczy, że Prezes UZP, podobnie jak Zamawiający, jest nią...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... z 29 maja 2017 r., KIO 904/17, KIO 912/17; wyrok KIO z 2 listopada 2009 r., KIO/UZP 1341/09, KIO/UZP 1342/09; uchwała KIO z 4 maja 2012 r. KIO/KU 44/12). Umowy między uczestnikami przetargu naruszają art. 6 ust. 1 u.o.k...

 • KIO 1619/18, KIO 1631/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... może być traktowane jako ograniczenie uczciwej konkurencji (por. też np. wyrok z dnia 31.08.2017 r., KIO 1670, uchwała z dnia 17.09.2014 r., KIO/KD 78/14). W orzecznictwie Izby wskazuje się nawet na dopuszczalność takiego opisu przedmiotu zamówienia, ...

 • KIO 1659/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... rozpatrywane na korzyść wykonawców (vide: wyrok SO w Koszalinie z dnia 03.08.2017 roku sygn. VII Ca 198/17 oraz Uchwała KIO sygn. KIO/KD 38/17). Izba podkreśla, że postanowienia zarówno SIWZ jak i Ogłoszenia o zamówieniu winny być jasno sformułowane i...

 • KIO 1652/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... wykonawcy, który złożył ofertę wybraną przez zamawiającego lub zaniechanie odrzucenia oferty, która powinna podlegać odrzuceniu, (por. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2017 r. III CZP 58/17). Stanowisko to zostało przyjęte przez orzecznictwo...

 • KIO 1696/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... Wykonawcy.5) Wysokość stawek opłat jednostkowych za usługi wymienione w ppkt 1-4 Wykonawca winien naliczać zgodnie z uchwałą Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Rzeszów w zakresie odbierania...

 • KIO 1651/18, KIO 1662/18

  Orzeczenia KIO, 05-09-2018

  ... jak i potrzeby wydłużenia terminu. W zakresie przedstawionych w odwołaniu dowodów: protokołów NZW z dnia 31.07.2018 r. z uchwałami Zarządów obu spółek o odwołaniu J. J. H. oraz przedstawieniu zaświadczenia z DBS dotyczącego S. T. należy uznać je za...

 • KIO 1601/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... nie wykonać tego samego zobowiązania. Wierzyciel nie może zażądać zapłaty obu wymienionych kar umownych, gdyż wzajemnie się one wykluczają" 32 (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r., III CZP 39/12, podobnie np. wyrok SN z dnia 28 stycznia 2011...

 • KIO 1627/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ...bezpośrednio skorelowane jest z obowiązkiem ujawnienia informacji wadliwie lub sprzecznie z prawem zastrzeżonych, spoczywającym na zamawiającym (por. uchwała Sądu Najwyższego z 21.10.2005 r. sygn. akt III CZP 74/05). Przenosząc powyższe rozważania na grunt...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... 3 Sygn. akt: KIO 1525/18 Uzasadnienie Zamawiający – Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie, Gmina Boguchwała z siedzibą w Boguchwale, Gmina Chmielnik z siedzibą w Chmielniku, Gmina Czarna z siedzibą w Czarnej, Gmina...

 • KIO 1645/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...Kodeks Spółek Handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm. - dalej jako: „Kodeks Spółek Handlowych”), uchwała w sprawie powołania osoby w skład Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest skuteczna z chwilą podjęcia, a wpis do rejestru...

 • KIO 1604/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... uznać za uzasadniony. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, podzielanym przez Krajową Izbę Odwoławczą (uchwała KIO z 1 października 2014 r., KIO/KD 83/14), znajdującym zastosowanie do niniejszego stanu faktycznego, „Uchylanie się...

 • KIO 1611/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ... dnia 9 października 2008 r., sygn. akt 1024/08), wyrok KIO z dnia 23 stycznia 2015 r., sygn. akt KIO 43/15, uchwała KIO z dnia 5 stycznia 2015 r., sygn. akt KIO/KD 110/14, wyrok KIO z dnia 4 listopada 2014 r., sygn...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij