• T-316/15

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ...przeciwnie – potwierdzają taką ocenę. 67      Po drugie, w każdym razie należy wskazać, że jak również podnosi Komisja, uchwała Rady Ministrów nr 149/2010 „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanych przez IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o...

 • KIO 44/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ..., że ostatecznym celem postępowania jest zawarcie umowy, a zatem postępowanie kończy się dopiero z chwilą zawarcia umowy (zob. m. in. uchwała Sadu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie III CZP 103/10, wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31...

 • KIO 23/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... wykonawcy, który złożył ofertę wybraną przez zamawiającego lub zaniechanie odrzucenia oferty, która powinna podlegać odrzuceniu. (tak Sąd Najwyższy w Uchwałach z dnia 17 listopada 2017 r. o sygn. akt III CZP 56/17 oraz sygn. akt III CZP 58/17). Ponadto...

 • KIO 2744/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... ze wstecznym terminem realizacji zamówienia, jest niedopuszczalne w świetle przepisów k.c. i prowadzi do konieczności unieważnienia postępowania” (uchwala KIO z 19 sierpnia 2009 r., KIO/KD 22/09). W istniejącym stanie faktycznym mamy zatem do czynienia z...

 • KIO 21/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... materialnym tj. złożonej przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu z postępowania i oferty niepodlegającej odrzuceniu. Ponadto zgodnie z uchwałami podjętymi przez Sąd Najwyższy w dniu 17 listopada 2017 r. po rozpoznaniu zagadnienia prawnego w sprawach...

 • KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... RNC, które nie wypełniają łącznie wszystkich przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa, a Zamawiający w tej sytuacji powinien je odtajnić zgodnie z uchwałą SN z 21.10.2005 r. (sygn.. akt: III CZP 74/05). Odtajnienie jedynie w części informacji wskazywać ma na...

 • KIO 2723/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ...uwzględnienie. Na wstępie wymaga wskazania, iż Sąd Najwyższy w dwóch uchwałach z dnia 20 października 2011 r. w sprawach o sygn.... uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W przywołanych uchwałach Sąd Najwyższy podniósł 12 także, że w świetle ...

 • KIO 2704/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ..., że inną kwestią jest fakt, że przystępujący przedłożył pełnomocnictwo z 06.11.2017 r. dla P.G. podpisane przez powołanego uchwałą z 12.07.2017 r. wiceprezesa zarządu K.T. – nadal, wobec braku zupełnego odpisu KRS, który zamawiający słusznie uznał za...

 • I CSK 225/17

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 10-01-2018

  ... oświadczenia, który z należytą starannością dokonuje wykładni zmierzającej do odtworzenia treści myślowych osoby składającej oświadczenie woli (por. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 1995 r., III CZP 66/95, OSNC 1995, nr...

 • KIO 2631/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy pzp, przede wszystkim zaś przesłanki posiadania interesu w uzyskaniu tego zamówienia (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2005 r. (sygn. akt III CZP 73/05), wyrok SO w Kaliszu z dnia 9...

 • KIO 2686/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... prowadzi do niemożliwości realizacji gwarancji wadialnej przez Zamawiającego. W tekście jednolitym Umowy Spółki uwzględniającym zmiany wprowadzone Uchwałą Wspólników nr 45 z dnia 24 stycznia 2011 r. w §2 ustalono: Spółka prowadzić będzie przedsiębiorstwo...

 • KIO 2710/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... jednolicie w orzecznictwie Izby. Prawidłowość tego stanowiska, na tle analogicznych przepisów ustawy Pzp dotyczących wniesienia odwołania, potwierdza również uchwała Sądu Najwyższego z 7 lutego 2014 r., sygn. akt II CZP 90/13, w której stwierdził, że nie...

 • KIO 2660/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  ... prawidłowości zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, zamawiający ma możliwość wyjaśnić na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy PZP (uchwała Sądu Najwyższego z 21 października 2005 r. sygn. akt III CZP 74/05). Zdaniem Odwołującego, oceniając treść klauzul...

 • KIO 2700/17, KIO 2713/17

  Orzeczenia KIO, 04-01-2018

  ... 02.06.2005 r., sygn. akt III Ca 262/05) oraz wyrok KIO z dnia 10.02.2009 r., KIO/UZP 125/09, uchwała KIO z dnia 30.10.2012 r., KIO/KD 86/12). Zauważył, iż w przedmiotowym postępowaniu zamawiający nie przyznał terminowi wykonania zobowiązania...

 • KIO 2678/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  .... 7 Izba przyjęła argumentację Odwołującego, że kwota 2 500 000zł brutto wynika z obowiązującego aktu, jakim jest Uchwała Rady Gminy. Uchwała Rady Gminy wskazuje na posiadane przez Gminę możliwości finansowe. Izba zauważa także, że nie jest tak, jak...

 • KIO 2623/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... transportu odpadów. Natomiast w OPZ w pkt 2 tiret 7 wskazano, iż winno ono być realizowane przez wykonawcę zgodnie z uchwałą Nr XXXI/808/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku...

 • KIO 2567/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...wyodrębnienie bezpośrednio z ksiąg rachunkowych przychodów i kosztów w odniesieniu do każdego z zadań powierzonych tym trybem. W tym celu Uchwałą nr 12/2016 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowie z dnia 28.12.2016 r...

 • KIO 2596/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ...będącej członkiem Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" w Krośnie Odrzańskim. Na terenie Związku obowiązuje Uchwała 21/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli...

 • KIO 2585/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... uregulowali, dowód złożony przez odwołującego – w postaci wydruku z ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej ustalonych uchwałą UZ/429/2016 z dnia 24.10.2016 r. - okazał się nieprzydatny dla rozstrzygnięcia, w ramach zarzutów...

 • KIO 2549/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... działalności na tej nieruchomości, to jest działalności w zakresie gospodarki odpadami, z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 kwietnia 2006 roku nr L/826/06. Już z powyższych względów, teren...

 • KIO 2586/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  .... 2 pkt 6 Pzp) /za wyrokiem KIO z 04.07.2017 r., sygn. akt: KIO 1221/17/. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone uchwałą SN z 17.11.2017 r., sygn. akt: III CZP 58/17: „Zarzuty odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, o którym mowa...

 • KIO 2525/17, KIO 2529/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... – jako podmiot, któremu powierzono do realizacji zadanie własne m.st. Warszawy polegające na zagospodarowaniu odpadów komunalnych (uchwała Nr LII/1251/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r.) – jest zobowiązany do zapewnienia...

 • KIO 2532/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... województwa dolnośląskiego (to jest, zgodnie z uchwałą nr XXIX/935/16 w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu ...utrwalonym i jednoznacznym stanowiskiem wyrażonym w judykaturze oraz w doktrynie (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 lipca 2008 rok., III CZP...

 • I C 189/11

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-12-2017

  .... 1 pkt 5 lit. b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, uprawniające do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. Uchwałą Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 25 maja 2010r. nie uwzględniono zastrzeżeń zamawiającego od...

 • KIO 2500/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ... różny zakres usług. W celu zapewnienia na całym terenie m.st. Warszawy jednolitych standardów usług opiekuńczych, uchwałą nr XXXVIII/982/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. został utworzony Zamawiający, jako jednostka...

 • KIO 2508/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ..., została podjęta w dniu 29 czerwca 2012 r. i zaczęła obowiązywać z dniem 24 sierpnia 2012r., przy czym uchwała ta, do dnia popełnienia przez ATF przewinienia nie uległa zmianie w zakresie regionów gospodarki odpadami. Podmiot profesjonalnie zajmujący się...

 • KIO 2443/17, KIO 2245/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  ... przetwarzanie odpadów w miejscu możliwie najbliższym miejscu ich wytworzenia, art. 20 uo). Wskazywał, że uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XVI/219/12 w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na...

 • KIO 2464/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... zostały określone wymogi co do koniecznej treści podpisu (por. uchwała składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 30 grudnia 1993 r.....IV.1967 r., II PZ 22/67, NP 1967, nr 12, s. 1720, uchwała 7 sędziów SN z 30.XII.1993 r., III CZP 146/93; OSNPC 1994, nr...

 • KIO 2407/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... od towarów i usług Odwołujący również zacytował już nieaktualne w dużej mierze poglądy orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej – zarzucone po uchwałach Sądu Najwyższego z 20 października 2011 r., sygn. akt III CZP 52/11 i III CZP 53/11. Niemniej jednak...

 • KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...z dnia 5 czerwca 2014 r. sygn. akt KIO 938/14, uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 października 2014 r. KIO- ...w sprawie KIO 2219/17: wyciąg z wystąpienia pokontrolnego NIK zgodnie z uchwałą Nr 2/2016 Kolegium NIK z dnia 20 stycznia 2016 r., uchwałę...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij