• KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... Komunikacyjne Łódź Spółka z o.o. poinformowała: „1.Dostarczone przez Mennicę Polską SA urządzenia umożliwiają zakup biletów zgodnie z uchwałą XLII/1108/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22.02.2017 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie ustalenia opłat za...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... środowiskowo-ekonomiczna, s. 69-124 projektu budowlanego, ■ rysunek projektu zagospodarowania terenu, s. 94 projektu budowalnego, ■ uchwała w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania terenu wraz z częścią graficzną, s. 125-176 projektu budowlanego...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... do odrzucenia oferty Odwołującego jako skutku kontroli. W sprawie stanowisko musiałaby zająć KIO wydając uchwałę. Gdyby uchwała ta potwierdzała prawidłowość ustaleń Prezesa UZP Zamawiający dokonywałby czynności odrzucenia oferty Odwołującego co, z kolei...

 • KIO 539/18, KIO 540/18, KIO 541/18, KIO 542/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax <200 km/h (dla taboru konwencjonalnego), przyjęte do stosowania w PKP PLKS.A. uchwałą nr263/2010 Zarządu PKP PLK S.A z dnia 14 czerwca 2010 r. z późniejszymi zmianami, w tym obowiązujące od 01...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...zatem prowadzić do wyboru Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, który złożył ofertę niepodlegająca odrzuceniu, a nie jakiegokolwiek Wykonawcy (zob. uchwała KIO z 14 maja 2014 r. (KIO/KD 45/14)). Zamawiający zatem nie tylko może, ale ma obowiązek poprawić...

 • KIO 678/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... z wyrokiem KIO 266/18. Żaden przepis prawa nie zabrania zamawiającemu wykonania wyroku Izby, mimo jego zaskarżenia. Potwierdza to uchwała Sądu Najwyższego z 24 listopada 2005 r. (sygn. akt: III CZP 85/05), wskazująca, że jeżeli wyrok Zespołu Arbitrów...

 • KIO 615/18, KIO 626/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictwa przez radcę prawnego. Przywoływana przez Przystępującego PIMB uchwała Sądu Najwyższego pozostaje bez znaczenia w niniejszym stanie faktycznym, bowiem dotyczy czynności dokonywanych na...

 • KIO 570/18

  Orzeczenia KIO, 10-04-2018

  ... w/w przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W związku z powyższym, zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 roku (sygn. akt: III CZP 74/05) Zamawiający powinien odtajnić...

 • KIO 417/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ...łącznie ww. przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W związku z powyższym, zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 r. (sygn. akt: III CZP 74/05) Zamawiający powinien odtajnić...

 • KIO 457/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 i uchwałą Nr V/37/7/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2017r. w regionie gospodarki odpadami komunalnymi, do którego...

 • KIO 456/18

  Orzeczenia KIO, 23-03-2018

  ... wykonawcy, który złożył ofertę wybraną przez zamawiającego lub zaniechanie odrzucenia oferty, która powinna podlegać odrzuceniu. (tak Sąd Najwyższy w Uchwałach z dnia 17 listopada 2017 r. o sygn. akt III CZP 56/17 oraz sygn. akt III CZP 58/17). Ponadto...

 • KIO 382/18, KIO 383/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ... lidera, protokół z NZW z dnia 9.11.2017r., protokół wraz z uchwałami odwołania A. T. z funkcji prezesa i powołanie J. N. na prezesa zarządu, uchwała nr 1/11/2017 NZW, uchwała nr 2/11/2017 NZW, lista obecności jako załącznik tego pisma. KIO 383/18 dowody...

 • KIO 391/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ..., że formalnie prawidłowa oferta została nieprawidłowo oceniona w zakresie przewidzianym w art. 91 ustawy Pzp jako najkorzystniejsza (vide: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2017 r. III CZP 56/17). Ponadto w ocenie składu orzekającego nie można...

 • KIO 353/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ...kosztów przygotowania i złożenia oferty oraz w postaci utraty możliwości uzyskania kontraktu pozwalającego na prowadzenie działalności z zyskiem. W uchwałach z dnia 17.11.2017 r. w sprawach III CZP 56/17 oraz III CZP 58/17 Sąd Najwyższy szczegółowo odniósł...

 • KIO 256/18

  Orzeczenia KIO, 08-03-2018

  ... przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W związku z powyższym zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 21 października 2005 r. (sygn. akt III CZP 74/05) Zamawiający powinien odtajnić zastrzeżone...

 • KIO 298/18

  Orzeczenia KIO, 06-03-2018

  ... ponieważ zawarte w tych dokumentach informacje nie realizują łącznie ww. przesłanek. Wskazał w związku z powyższym, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 roku (Sygn. akt: III CZP 74/05) zamawiający powinien odtajnić zastrzeżone...

 • KIO 314/18

  Orzeczenia KIO, 06-03-2018

  ... wykonawcy, który złożył ofertę wybraną przez zamawiającego lub zaniechanie odrzucenia oferty, która powinna podlegać odrzuceniu. (tak Sąd Najwyższy w Uchwałach z dnia 17 listopada 2017 r. o sygn. akt III CZP 56/17 oraz sygn. akt III CZP 58/17). Ponadto...

 • KIO 292/18

  Orzeczenia KIO, 02-03-2018

  ...nie jest (samodzielnym) aktem stosowania prawa sensu stricto, albowiem nie wynikają z niej bezpośrednio żadne wiążące konsekwencje prawne” (uchwała Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2006 r., sygn. akt: II FPS 3/06...

 • T-316/15

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ...przeciwnie – potwierdzają taką ocenę. 67      Po drugie, w każdym razie należy wskazać, że jak również podnosi Komisja, uchwała Rady Ministrów nr 149/2010 „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanych przez IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o...

 • KIO 317/18

  Orzeczenia KIO, 28-02-2018

  ... w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p. Orzecznictwo Krajowej izby Odwoławczej z ostatnich lat (po uchwałach SN III CZP 52/11 I 53/11) wskazuje, że występuje wyraźna różnica pomiędzy zastosowaniem stawki podstawowej, gdy nie są jasne okoliczności...

 • KIO 1745/17, KIO 1746/17

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ... podpisana przez Pana J. H. R. (Eurotem), co zakwestionował Odwołujący. Jednakże, Odwołujący nie wykazał, dlaczego w jego ocenie uchwała Zarządu spółki Eurotem z dnia 3 kwietnia 2017 roku umocowująca Pana J. H. R. do podpisania dokumentów dotyczących...

 • KIO 272/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... zgłoszonym jako główne. Roszczenie ewentualne podlega rozpoznaniu przez sąd dopiero w przypadku nieuwzględnienia żądania zgłoszonego w pierwszej kolejności (por. Uchwała SN z 18.10.2013 r. (III CZP 58/13, www.sn.pl). Odnosząc powyższe do przepisów Pzp w...

 • KIO 197/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... potencjalny adresat tego zakazu, tj. zamawiający, zobowiązany jest zbadać, czy w konkretnej sytuacji wystąpiły wskazane wyżej przesłanki (zob. uchwała SN z 21 października 2005 r., III CZP 74/05). W niniejszej sprawie nie sposób przyjąć, że badanie takie...

 • KIO 183/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... oferty 15 Zamawiający ma obowiązek zbadać wysokość stawki podatku VAT. Przywołana w treści informacji o odrzuceniu oferty uchwała Sądu Najwyższego z 20 października 2011 r. (sygn. akt III CZP 52/11), ostatecznie przesądziła kwestię obowiązku weryfikacji...

 • KIO 138/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ..., Lawiny, sezonowe pożary itp.), katastrofy i wypadki (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 września 2012 r., KIO 1833/12, uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 marca 2015 r., KIO/KD 16/15). Wyjątkowość sytuacji jest przy tym związana z dużą...

 • KIO 106/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... norm pracy dla pracowników sektora sprzątającego. Jedynym dokumentem, który może posłużyć jako punkt odniesienia jest nieobowiązująca już uchwała nr 705 Prezydium Rządu z dnia 3 września 1955, która stanowi, że pracownik nie może sprzątać więcej...

 • KIO 103/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ... z ustawą z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, transakcją płatniczą jest również wpłata gotówkowa. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 14 lutego 2002 r., sygn. III CZP 81/01 wykonanie zobowiązania, którego przedmiotem jest świadczenie pieniężne...

 • KIO 44/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ..., że ostatecznym celem postępowania jest zawarcie umowy, a zatem postępowanie kończy się dopiero z chwilą zawarcia umowy (zob. m. in. uchwała Sadu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie III CZP 103/10, wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31...

 • KIO 23/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... wykonawcy, który złożył ofertę wybraną przez zamawiającego lub zaniechanie odrzucenia oferty, która powinna podlegać odrzuceniu. (tak Sąd Najwyższy w Uchwałach z dnia 17 listopada 2017 r. o sygn. akt III CZP 56/17 oraz sygn. akt III CZP 58/17). Ponadto...

 • KIO 21/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... materialnym tj. złożonej przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu z postępowania i oferty niepodlegającej odrzuceniu. Ponadto zgodnie z uchwałami podjętymi przez Sąd Najwyższy w dniu 17 listopada 2017 r. po rozpoznaniu zagadnienia prawnego w sprawach...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij