• KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...łącznie w/w przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W związku z powyższym, zgodnie z uchwałą SN z 21.10.2005 r., sygn. akt: III CZP 74/05 Zamawiający powinien odtajnić zastrzeżone informacje, czego...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...badania spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia wykonawcy. Podkreślił, że postępowanie kończy się zawarciem umowy (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2010 r., sygn. akt. III CZP 103/10, zgodnie z którą treść ustawy...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy, 2) wykonanie dzieła (w drodze analogii – także robót budowlanych – por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2009 roku, sygn. akt: III CZP 41/09) groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą w...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ...gdy wynik ten prowadzi do rażąco niesprawiedliwych lub irracjonalnych konsekwencji (uchwała Sądu Najwyższego z 19.05.2015 r., sygn. akt... z dnia 8.02.2000 r., sygn. akt I KZP 50/99 i uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25.04. 2003 r., sygn...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... terenie m.st. Warszawy, jaki ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., odpowiadającego nowym zasadom selektywnego zbierania odpadów (uchwała nr LXI/1631/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ....2021 r. bioodpadów z nieruchomości zamieszkałych z sektora V w ilości 2 055 Mg. Podział miasta na sektory zgodnie z uchwałą nr 553/XXlll/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 6 września 2012 r. w sprawie podziału obszaru miasta Lublin na sektory w...

 • I C 1718/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-06-2018

  ... Pismem z dnia 30 maja 2017 r. pozwany powiadomił powodów o unieważnieniu postępowania. W uzasadnieniu wskazano, że Rada Miasta S. uchwałą z dnia 25 maja 2017 r. dokonała zmian w planie wydatków budżetowych przenosząc środki 700.000 zł z zadania „Rozbudowa...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... Komunikacyjne Łódź Spółka z o.o. poinformowała: „1.Dostarczone przez Mennicę Polską SA urządzenia umożliwiają zakup biletów zgodnie z uchwałą XLII/1108/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22.02.2017 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie ustalenia opłat za...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z obowiązku jej zapłaty także w razie wykazania, że wierzyciel nie poniósł szkody (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r., mająca moc zasady prawnej, III CZP 61/03, OSNC 2004, nr 5...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... środowiskowo-ekonomiczna, s. 69-124 projektu budowlanego, ■ rysunek projektu zagospodarowania terenu, s. 94 projektu budowalnego, ■ uchwała w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania terenu wraz z częścią graficzną, s. 125-176 projektu budowlanego...

 • KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...2014 r., sygn. akt KIO 2358/15, wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 czerwca 2014 r., sygn. akt KIO 938/14. uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 października 2014 r., KIO-KU-93-14, por. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2017-06-08, sygn. akt...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... ta nie zakończyła pełnienia tej funkcji (podana jest data rozpoczęcia, bez daty końcowej). Ponadto, wraz z p. P. tą samą uchwałą, na członka zarządu (również ze wskazaniem 6-letniej kadencji) został w 2006 r. powołany p. V. E. kadencja tej osoby nie...

 • KIO 850/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązuje zamawiającego do rzetelnego zbadania i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości (KIO/KD 20/14 - uchwała KIO z dnia 24.03.2014 r. - Prymat zasady dążenia do wyboru oferty najkorzystniejszej). Za wyrokiem...

 • KIO 882/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Przeznaczenie działek przewidzianych do organizacji bazy pojazdów autobusowych określone zostało w uchwałach Rady Gminy Leszno z dnia 2 lipca 1996 r. (nr XXV/124/96) – dla działek ewidencyjnych nr 120/1, 121 oraz...

 • KIO 880/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... poprawienie stawki VAT w ofercie na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp nie będzie w niniejszej sprawie możliwe (uchwała SN sygn. III CZP 52/11). Odwołujący stwierdził, że Zamawiający nie dokonał oceny prawidłowości stawki podatku VAT przyjętej w ofercie...

 • KIO 862/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... podzlecania całości zamówienia wynika z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp. Natomiast przywołana przez Odwołującego w odwołaniu uchwała KIO nie będzie miała w sprawie zastosowania, dotyczy bowiem poprzedniego stanu prawnego. Dalej Zamawiający podał, że wszystkie...

 • KIO 857/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... 2014 r. Sygn. akt KIO 2358/15. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 czerwca 2014 r. Sygn. akt KIO 938/14, uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 października 2014 r. KlO-KU-93-14). Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 czerwca 2017 r...

 • KIO 821/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... uwagi na określony przedmiot zamówienia, mogących uczestniczyć w postępowaniu, nie musi a priori oznaczać naruszenia zasady uczciwej konkurencji (uchwała KIO z 13 maja 2016 r. KIO-KD 32/16). Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu o udzielenie...

 • KIO 835/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... ust. 3) lub odrębnych przepisów, zobowiązany jest on do ujawnienia ich w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (por. Uchwała SN z dnia 21.10.2005 r., sygn. akt III CZP 74/05). Zamawiający naruszył art. 8 ust. 1 i 3...

 • KIO 763/18

  Orzeczenia KIO, 09-05-2018

  ... oferty Sarsted Sp. z o.o. z uwagi na błąd w obliczeniu ceny oferty nie zasługuje na uznanie. Zgodnie z uchwałą SN z dnia z 20 października 2011 r., sygn. akt III CZP 52/11 określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem...

 • KIO 724/18, KIO 737/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... tych wytycznych przez zamawiającego służy zapewnieniu realizacji podstawowych zasad - uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (tak np. uchwała KIO z 23 stycznia 2014 r. - sygn. akt KIO/KU 2/14). W orzecznictwie i doktrynie wypracowany został...

 • KIO 692/18, KIO 693/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  ..., że w spółce ATF funkcjonuje kilku wspólników, zaś Pan T. F. jest komandytariuszem. W toku prowadzonego postępowania poza ww. uchwałą Wspólników Spółka przedłożyła Zamawiającemu także oświadczenie z dnia 13 marca 2018 r., a Zamawiający w żaden sposób nie...

 • KIO 698/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  ... 2018r. udzielonego przez członka zarządu i prokurenta, zgodnie ze złożonymi aktem założycielskim spółki oraz uchwałami i pełnomocnictwami ustanawiającymi członków zarządu i prokurentów. Zgłoszenie zostało przekazana zamawiającemu i odwołującemu w dniu...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... do odrzucenia oferty Odwołującego jako skutku kontroli. W sprawie stanowisko musiałaby zająć KIO wydając uchwałę. Gdyby uchwała ta potwierdzała prawidłowość ustaleń Prezesa UZP Zamawiający dokonywałby czynności odrzucenia oferty Odwołującego co, z kolei...

 • KIO 539/18, KIO 540/18, KIO 541/18, KIO 542/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax <200 km/h (dla taboru konwencjonalnego), przyjęte do stosowania w PKP PLKS.A. uchwałą nr263/2010 Zarządu PKP PLK S.A z dnia 14 czerwca 2010 r. z późniejszymi zmianami, w tym obowiązujące od 01...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...zatem prowadzić do wyboru Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, który złożył ofertę niepodlegająca odrzuceniu, a nie jakiegokolwiek Wykonawcy (zob. uchwała KIO z 14 maja 2014 r. (KIO/KD 45/14)). Zamawiający zatem nie tylko może, ale ma obowiązek poprawić...

 • KIO 678/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... z wyrokiem KIO 266/18. Żaden przepis prawa nie zabrania zamawiającemu wykonania wyroku Izby, mimo jego zaskarżenia. Potwierdza to uchwała Sądu Najwyższego z 24 listopada 2005 r. (sygn. akt: III CZP 85/05), wskazująca, że jeżeli wyrok Zespołu Arbitrów...

 • KIO 615/18, KIO 626/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictwa przez radcę prawnego. Przywoływana przez Przystępującego PIMB uchwała Sądu Najwyższego pozostaje bez znaczenia w niniejszym stanie faktycznym, bowiem dotyczy czynności dokonywanych na...

 • KIO 570/18

  Orzeczenia KIO, 10-04-2018

  ... w/w przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W związku z powyższym, zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 roku (sygn. akt: III CZP 74/05) Zamawiający powinien odtajnić...

 • KIO 417/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ...łącznie ww. przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W związku z powyższym, zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 r. (sygn. akt: III CZP 74/05) Zamawiający powinien odtajnić...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij