• KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ... umowa stron tego wymaga, wreszcie dojście tego oświadczenia do adresata. W zasadzie wszystkie te elementy tworzą jedną całość. (por. uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 20.02.1967 r., sygn. akt III CZP 88/66). Krótko przypomnieć należy, że art. 60...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ... z uwzględnieniem warunku określonego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ\ zaś odstępstwo w tym zakresie stanowiło naruszenie p.z.p. Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 listopada 2015 r., sygn. KIO/KU 59/15: „Jako naruszające art. 26 ust. 4 ustawy z...

 • XII C 2242/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-01-2019

  ... i innych odpadów podlegających segregacji. Dowód: okoliczności bezsporne, umowa (...) nr (...) (...)(k.9-18), umowa (...) nr (...) (k. 19-28), uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 listopada 2016 r., wartość przychodów Zakładu (...) Sp. z o.o. z...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z obowiązku jej zapłaty także w razie wykazania, że 85 wierzyciel nie poniósł szkody (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r., mająca moc zasady prawnej, III CZP 61/03, OSNC 2004, nr 5...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ....1.5 – brak pomieszczenia na turbinę dla organów); 23. Brak wymaganych w MPZP min. 10% terenu biologicznie czynnego (uchwała nr LXXIX/1939/17 Rady Miasta Krakowa z lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest taktowane jako bezskuteczne i powinno skutkować ich odtajnieniem (uchwała Sądu Najwyższego z 21 października 2005 r., III CZP 74/05), a zamawiający jest zobowiązany do badania...

 • KIO 15/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ...działania w celu zachowania poufności. Do obowiązków Zamawiającego należy zbadanie, czy w konkretnej sytuacji wystąpiły wskazane wyżej przesłanki (uchwała SN z 21.10.2005 r.,lII CZP 74/05). Zaniedbanie wykonawcy przejawiające się w braku łącznego wykazania...

 • KIO 2668/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... z dnia 21 grudnia 2017r.), - Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, uchwała Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XI/116/15 z dnia 24 września 2015r. 3.Przedkładania Zamawiającemu w miesięcznych okresach...

 • KIO 2604/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ....12.2018r. wykonawca zawarł informację na temat przewidywanych kosztów zakupu pojemników i worków. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ UCHWAŁA Nr IX/113/15 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 25 czerwca 2015r. Rozdział 2 § 3 ust. 1 wskazuje, że: „W zależności od...

 • KIO 2488/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ... 67 ust. 1 pkt 3 ZamPublU, przywołanych powyżej (w tym choćby braku przewidywalności wykonania prac na wcześniejszym etapie).” (Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2015 r. sygn. KIO/KD 35/15KIO, Legalis). Reasumując, w przedmiotowej sprawie...

 • KIO 2533/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  ...w dniach 22.12.2014 r. - 29.12.2014 r. nad Uchwałą Nr 113-IGG/VIII/2014 - Internet z dnia 22.12.2014 r. w sprawie ...m.in. do Odwołującego. StandardST-IGG-201:2018 został zatwierdzony przez KST uchwałą 194A/II/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. - w głosowaniu...

 • KIO 2567/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  ... organem właściwym do stwierdzenia, że dana praktyka stanowi nadużycie pozycji dominującej. Powyższe potwierdza wprost Sygn. akt KIO 2567/18 20 uchwała Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z 23 lipca 2008 r. sygn. akt III CZP 52/08 (Lex nr 408406), w której...

 • KIO 2555/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... z uchwały Sądu Najwyższego z 17 listopada 2017 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 58/17. Przedmiotowa uchwała została wydana na skutek pytania prawnego Sądu Okręgowego w Gdańsku, rozpatrującego skargę na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej odrzucające...

 • KIO 2556/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... jednolicie w orzecznictwie Izby. Prawidłowość tego stanowiska, na tle analogicznych przepisów ustawy Pzp dotyczących wniesienia odwołania, potwierdza również uchwała Sądu Najwyższego z 7 lutego 2014 r., sygn. akt II CZP 90/13, w której stwierdził, że nie...

 • KIO 2558/18

  Orzeczenia KIO, 20-12-2018

  ... spółka komandytowa (spółka przekształcona) nastąpiło na podstawie art. 551 § 2, 562 § 1 i 563 k.s.h. zgodnie z uchwałą nr 1 i 2/2018 wszystkich wspólników spółki cywilnej. Wspólnicy tej spółki cywilnej zostali wskazani w tym miejscu informacji z KRS ...

 • KIO 2366/18, KIO 2374/18, KIO 2378/18, KIO 2379/18

  Orzeczenia KIO, 18-12-2018

  ... ww. przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W związku z powyższym zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 r., sygn. akt III CZP 74/05, Zamawiający powinien odtajnić całość...

 • KIO 2520/18

  Orzeczenia KIO, 17-12-2018

  ... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.)" (uchwała KIO z 02.04.2015 r., sygn. akt: KIO/KD 17/15). „Wniesienie oferty, która została wyceniona nie tylko bez 12 uwzględnienia...

 • KIO 2426/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ...jednak uszło uwadze Odwołującego, że zwiększenie tego limitu zostało przewidziane dopiero na rok 2019 r. Abstrahując od tego, że sporna uchwała dotyczy jedynie zmiany prognozy finansowej (a nie np. zmian w budżecie), to należy mieć na uwadze że dotyczy ona...

 • I C 1131/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-12-2018

  ... szkody, bowiem gwarant odpowiada nie za dług dłużnika jak to następuje w przypadku poręczenia ale za uzyskanie zagwarantowanego rezultatu (uchwała Sądu Najwyższego (7) - zasada prawna - z 16 kwietnia 1993 r. III CZP 16/93, wyroki Sądu Najwyższego z...

 • KIO 2368/18

  Orzeczenia KIO, 03-12-2018

  ...w/w przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W związku z powyższym zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 roku, sygn. akt: III CZP 74/05, Zamawiający powinien odtajnić całość...

 • II K 166/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-11-2018

  ... podjął uchwałę o odwołaniu M. K. (1) ze stanowiska Dyrektora Szpitala (...) z dniem 16 września 2015 r. Jednocześnie kolejną uchwałą został powołany na stanowisko dyrektora na okres od dnia 16 września do czasu wyłonienia kandydata w drodze postępowania...

 • KIO 2347/18

  Orzeczenia KIO, 28-11-2018

  ...zł/godz. Istotny jest fakt, że kalkulacja zamawiającego odpowiada stawkom przyjętym przez Polską Izbę Ochrony. Dowód: - Uchwała nr 14 Zgromadzenia Polskiej Izba Ochrony Zgodnie oficjalnym stanowiskiem Urząd Zamówień Publicznych zawartym w publikacji Opinie...

 • KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... w celu zachowania poufności. Do obowiązków Zamawiającego należy zbadanie, czy w konkretnej sytuacji wystąpiły wskazane wyżej przesłanki (uchwała SN z 21 października 2005 r., sygn. akt III CZP 74/05). Zaniedbanie wykonawcy przejawiające się w braku...

 • KIO 2308/18

  Orzeczenia KIO, 23-11-2018

  ... pozbawił Odwołującego korzyści polegającej na zastosowaniu wobec pojazdów Odwołującego zryczałtowanej rocznej opłaty przewidzianej ww. uchwałą. Podniósł, że prowadzone przez Odwołującego statystyki miesięczne wskazują na to, że pojazdy carsharingowe...

 • XVII AmA 44/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 20-11-2018

  ... w przetargach lub konkursach na czynności notarialne. W myśl przedmiotowej uchwały za naruszenie zakazu notariusz miał ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną (uchwała k. 47- 49, 131-133 akt adm.). Wyrokiem z 26 lutego 2004 roku (sygn. akt III SZ 4/03) Sąd...

 • KIO 2277/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ... o wynikach kontroli doraźnej następczej z 05.11.2013 r., sygn. akt: UZP/DKUE/KD/7/2013. Podobnie KIO w odniesieniu do treści ogłoszenia (uchwała KIO z 19.10. 2010 r. sygn. akt: KIO/KU 76/10). (55) Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o nakazanie przez Izbę...

 • KIO 2256/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ... informacja o częściowym umorzeniu postępowania odwoławczego musi znaleźć odzwierciedlenie w sentencji orzeczenia, co analogicznie potwierdza również uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 r. III CZP 111/15”. W konsekwencji Zamawiający zobowiązany...

 • KIO 2224/18

  Orzeczenia KIO, 16-11-2018

  .... Nie każde pismo może być uznane za wyjaśnienia wykonawcy w rozumieniu art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych” (zob. uchwała KIO z dnia 27.01.2017 r., sygn. akt KIO/KU 3/17). Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy...

 • KIO 2238/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  .... 2 pkt 6 Pzp). /za wyrokiem KIO z 04.07.2017 r., sygn. akt: KIO 1221/17/. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone uchwałą SN z 17.11.2017 r., sygn. akt: III CZP 58/17: "Zarzuty odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, o którym mowa...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ...1 WSK (Ogólne zobowiązania Wykonawcy) ponosi Wykonawca. W przypadku niniejszej inwestycji koszty zajęcia pasa drogowego określa obecnie UCHWAŁA NR LXII/1677/2018 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 1 marca 2018r. zmieniająca uchwalę w sprawie wysokości...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij