• KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... łączenia doświadczenia w ramach konsorcjum wskazuje, że NLF był fizycznym wykonawcą zamówienia, który zlecał (uchwałami lub umowami) wykonanie konkretnych branż inwestycji innym podmiotom. W przedmiocie zarzutu nieuprawnionego, wedle opinii Odwołującego...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ..., że wyjaśnienia stanowią jego tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 uznk. W konsekwencji Zamawiający, zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 r. (sygn. akt III CZP 74/05), winien uznać dokonane przez T. zastrzeżenie...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ... usuwania oczywistej omyłki rachunkowej (czy innej omyłki), skorygować kwoty podatku VAT od Ceny Kontraktowej za Projektowanie netto. Potwierdza to uchwała Izby z 21 czerwca 2012 r. w sprawie KIO/KD 54/12, w której KIO orzekła: „O porównywalności ofert, w...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  .... Koszty pozostałe - podatek od środków transportu. Stawka podatku od dnia 1 stycznia 2014 r wynosi w Warszawie zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr LXX/1831/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia...

 • KIO 2043/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... wskazywała na niedopuszczalność tego typu praktyk oraz przyjęła bardzo szeroki zakres potencjalnego wpływu na utrudnienie uczciwej konkurencji – uchwała KIO z dnia 17 czerwca 2016 r. sygn. akt KIO/KD 41/16 KIO: „Dla uznania niezgodności opisu przedmiotu...

 • KIO 2008/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  .... Z., I. Z. (wspólnicy spółki jawnej) oraz Zakład Robót Górniczych Górrem Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Uchwałą wspólników z dnia 31.07.2015 r. przekształcono Zakład Robót Górniczych Górrem Sp. z o.o. Sp. j. w spółkę...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... związanych z realizacją przedmiotu zamówienia i do niego proporcjonalnych. Powyższe potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej: a) Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z 22 listopada 2010 roku (KIO/KU 83/10) „Przede wszystkim opis sposobu oceny...

 • KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... działającym w danej branży na rynku podmiotom, nie przesądza, że doszło do naruszenia zasady uczciwej konkurencji. Tezę tę potwierdza także uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18.09.2002 r. sygn. akt III CZP 52/02, w której wskazano, że „postępowanie ma...

 • KIO 1902/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... prawnych - systemowej czy teleologicznej, a w przypadku oświadczeń, w tym wielostronnych - wykładni kombinowanej oświadczeń woli - tak też Uchwała pełnej Izby SN z dnia 14.10.2004 r. pod sygn. akt III CZP 37/04, wyrok SN z dnia 29...

 • KIO 1911/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... magazynowanie paliw, a ponadto wskazał, iż zalety użytkowe kawern w tym zakresie zostały wprost uznane w obowiązującej i przyjętej uchwałą Rady Ministrów polityce energetycznej państwa do roku 2030 (M.P. z 2010 poz. 2, nr 11), gdzie wyraźnie wskazano...

 • KIO 1898/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... postępowaniu o udzielenie zamówienia.Wybrany Wykonawca 08.04.2016 r. dokonał przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową Uchwałą z dnia 08.04.2016 r. wspólników spółki cywilnej Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego i Inżynieryjnego „Infrakol" s.c...

 • KIO 1942/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... uwzględnia zarzuty odwołania w całości. Oświadczenie zostało podpisane przez osoby umocowane do reprezentacji zamawiającego, zgodnie z załączonymi uchwałami i statutem. 11 W dniu 25 września 2017r. odwołujący potwierdził, że dokonane zmiany treści siwz i...

 • KIO 1885/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  ... spółek handlowych (tj. Dz.U.2017.1577). Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników. Oznacza to, że takie powołanie jest skuteczne, a wpis zmian w składzie osobowym zarządu w rejestrze sądowym...

 • KIO 1831/17, KIO 1845/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... prowadzić do wyboru wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, a nie jakiegokolwiek wykonawcy (Zob. uchwała KIO z 14 maja 2014 r., sygn. KIO/KD 45/14). Konsekwentnie należy przypomnieć, że niezgodność treści...

 • KIO 1789/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ... dokumentacji postępowania przez Zamawiającego, w tym w szczególności przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia. 13 Argumentację odwołującego potwierdza ponadto uchwała KIO z dnia 12.08.2016 r. (sygn. akt KIO/KD 49/16) 1. Zgodnie z art. 29 ust. 2...

 • KIO 1858/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ...bowiem przypadku traci ona przymiot omyłki, a tym samym nie może zostać 11 poprawiona w trybie określonym powołanym przepisem ustawy". Uchwala KIO sygn. akt: KIO/KD 82/13 z 10.09.2013 r. Odwołujący uporczywie powtarzał, że jego oferta jest bezbłędna, czego...

 • KIO 1708/17

  Orzeczenia KIO, 01-09-2017

  ... z art. 865 § 1-3 kc, z zastrzeżeniem, że przepisy te mają charakter dyspozytywny, co oznacza, że 10 postanowienia umowy bądź uchwała wspólników, mogą uregulować odmiennie zasady reprezentacji. Umowa spółki Janmar s.c, z dnia 1 kwietnia 1996 roku, w § 1...

 • KIO 1617/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ... 603/33, Zb.U. 1934, poz. 33, z 17.IV.1967 r., II PZ 22/67, NP 1967, nr 12, s. 1720, uchwała 7 sędziów SN z 30.XII.1993 r., III CZP 146/93; OSNPC 1994, nr 5, poz. 94). Nie ulega więc...

 • KIO 1608/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ... ubiegających się o udzielenie zamówienia, a przynajmniej w sposób zasadniczy utrudnić proces konstruowania potencjalnego konsorcjum. Zgodnie z uchwałą KIO z dnia 23 lipca 2014 r. sygn. akt KIO/KU 62/14 „Istotą konsorcjum jest dopuszczenie do udziału...

 • KIO 1536/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ... referencyjnej stawki podatku VAT. 2.32 Prawidłowość powyższego podejścia potwierdzają liczne orzeczenia KIO oraz sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2011 r., sygn. III CZP 52/11; wyrok KIO z 18.01.2017...

 • KIO 1583/17

  Orzeczenia KIO, 08-08-2017

  ... cenę za wykonanie prac projektowych na błędnym poziomie. Odwołujący podkreślał, że powyższe stanowisko podpiera orzecznictwo Izby, jak choćby uchwała KIO z dnia 6 marca 2012 roku (KIO/KD 25/12), zgodnie z którą: „o błędzie w obliczeniu ceny będziemy...

 • KIO 1352/17, KIO 1439/17

  Orzeczenia KIO, 07-08-2017

  ... jednostka organizacyjna Gminy, jako podstawowej 9 jednostki samorządu terytorialnego (art. 164 ust 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, uchwała nr 496/ (...) Rady Miasta z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej). Zdaniem...

 • KIO 1508/17

  Orzeczenia KIO, 07-08-2017

  ... brzmieniu. Wystarczającym jest, aby podpis składał się z literi umożliwiał identyfikację autora przez cechy indywidualne i powtarzalne (por. uchwała SN z 30 grudnia 1993r., sygn. akt III CZP 146/93, OSNC 1994r., nr 5, poz.94 ). Późniejsze orzecznictwo...

 • KIO 1542/17

  Orzeczenia KIO, 07-08-2017

  ... związanych z realizacją przedmiotu zamówienia i do niego proporcjonalnych. Potwierdza to orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej: 1) Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z 22 listopada 2010 roku (KIO/KU 83/10) „Przede wszystkim opis sposobu oceny spełniania...

 • KIO 1451/17, KIO 1455/17

  Orzeczenia KIO, 28-07-2017

  ... nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W związku z powyższym zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 roku (sygn. akt; III CZP 74/05) Zamawiający powinien odtajnić...

 • KIO 1382/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ....z.p. stało się narzędziem dającym poręczny pretekst do łatwej eliminacji wykonawców z postępowania, choć ich oferty są poważne (por. uchwała KIO z 27 stycznia 2017 r. KIO/KU 3/17). Odwołujący podniósł, że – odnosząc się do ww. wezwania – w swych...

 • KIO 1415/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ...(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).”(Uchwała KIO z dnia 10 sierpnia 2016 r., sygn. akt: KIO/KDSO/16). Odwołujący ... jest związana z dużą rzadkością występowania zjawiska, szczególnością osobliwością" (Uchwała KIO z dnia 8 marca 2013 r., sygn. akt: ...

 • KIO 1320/17

  Orzeczenia KIO, 19-07-2017

  ... informuje, że: 1. unieważnia czynność wyboru oferty Wykonawcy pod nazwą: SEVITEL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, podjętej Uchwałą Zarządu SRK S.A. nr 2/51/2017/Z/VI z dnia 01.06.2017r., oraz 2. uchyla informację zawartą w piśmie Ldz. SRK/TZ/3774/17/JS...

 • KIO 1339/17

  Orzeczenia KIO, 17-07-2017

  ... art. 50a uprd, wykonawcy nie wiedzą jakie te opłaty są lub będą. W przypadku trybu z art. 130a uprd uchwalana jest uchwała regulująca wysokość takich opłat. Dowód: Wydruk - httP$://zdrrLwaw.pl/sprawv-w-zdm/usuwanie“Doiazdow - wysokość opłat za 130a i brak...

 • KIO 1251/17

  Orzeczenia KIO, 17-07-2017

  ... się do regulacji poziomu wód gruntowych i ochrony obiektów przyrody na podstawie Ustawy o ochronie przyrody. Dowód: (i) MPZP przyjęty Uchwałą Rady Gminy Warszawa - Bemowo Nr V/29/02 z dnia 14 marca 2002 roku; (ii) Praca konkursowa Konsorcjum AMC, rys. 53A...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij