• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... tych postanowień, które uniemożliwiały mu uzyskanie zamówienia, nie znajduje żadnego uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa (por. uchwała KIO z dnia 27.05.2015 r., sygn. akt KIO/KD 29/15, gdzie stwierdzono, że zamawiający zobligowany był...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... a pojemnikami w zakresie zbierania określonej frakcji odpadów nie mniej jednak nie sposób nie zauważyć, że Regulamin został wprowadzony uchwała nr LXI/1631/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. W związku z tym za trafną należy...

 • XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... te, które naruszyły prawo oraz czy zastosowanie sankcji nieważności nie podważy zaufania podmiotów do państwa i stanowionego przez nie prawa (uchwala SN (7) z 15.09.2015 r., III CZP 107/14, OSN 2016, nr 2, poz. 16). W tym stanie należy...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... z 29 maja 2017 r., KIO 904/17, KIO 912/17; wyrok KIO z 2 listopada 2009 r., KIO/UZP 1341/09, KIO/UZP 1342/09; uchwała KIO z 4 maja 2012 r. KIO/KU 44/12). Umowy między uczestnikami przetargu naruszają art. 6 ust. 1 u.o.k...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... 3 Sygn. akt: KIO 1525/18 Uzasadnienie Zamawiający – Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie, Gmina Boguchwała z siedzibą w Boguchwale, Gmina Chmielnik z siedzibą w Chmielniku, Gmina Czarna z siedzibą w Czarnej, Gmina...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ... poziomów recyklingu. Na kształt niniejszego stanu faktycznego wpływają również regulacje prawa miejscowego - w szczególności Uchwała nr XXIX/448/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z 10.04.2017 r. w przedmiocie brzmienia Wojewódzkiego Planu Gospodarki...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...łącznie w/w przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W związku z powyższym, zgodnie z uchwałą SN z 21.10.2005 r., sygn. akt: III CZP 74/05 Zamawiający powinien odtajnić zastrzeżone informacje, czego...

 • KIO 1527/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... w pełni podziela stanowisko przywołane w wyrokach Sądów Okręgowych i Sądu Apelacyjnego oraz w wyrokach i uchwałach Krajowej Izby Odwoławczej przywołanych przez Odwołującego w odwołaniu, zgodnie z którymi: „Opis przedmiotu zamówienia powinien umożliwiać...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...badania spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia wykonawcy. Podkreślił, że postępowanie kończy się zawarciem umowy (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2010 r., sygn. akt. III CZP 103/10, zgodnie z którą treść ustawy...

 • KIO 1392/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ...), jest tego typu, że oferta ta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp. Zgodnie bowiem z uchwałą KIO z dnia 18 września 2014 r., KIO/KD 79/14: Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, stanowiąca przesłankę odrzucenia oferty na...

 • KIO 1402/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... nadzoru autorskiego w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu” (źródło: uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z 17 lipca 2017 r. o sygn. KIO/KU31/17) stwierdził, że zamieszczając na stronie internetowej...

 • KIO 1380/18, KIO 1384/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... z jednej strony uzasadnionych potrzeb zamawiającego, z drugiej zaś umożliwienia dostępu do tego zamówienia szerokiej grupie wykonawców (uchwała Izby z 3 czerwca 2015 r., KIO/KD 30/15). Co więcej, warunki udziału w postępowaniu nie mogą uniemożliwiać...

 • KIO 1282/18, KIO 1318/18, KIO 1321/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ...z dnia 27 kwietnia 2016 r. sygn. akt II CSK 2016 r., uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 grudnia 1993 r. sygn. akt III CZP ...imienia i nazwiska. Zgodnie z panującym poglądem naukowym, wspartym cytowaną wyżej uchwałą SN (7) z 30.12.1999 r., inicjałów nie można...

 • KIO 1298/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ... i nr 63294312, nie jest to możliwe. Wywodził, że zgodnie z treścią obydwu polis ogólne warunki ubezpieczenia zostały określone uchwałą zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A, nr 187/2015 (dalej jako „OWU”). Zgodnie z treścią OWU...

 • KIO 1303/18, KIO 1310/18, KIO 1322/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... prawie, a w orzecznictwie można zarówno spotkać stanowisko, że oznacza on jedynie znak ręczny złożony z inicjałów (vide np. uchwała Sądu Najwyższego z 30 grudnia 1993 r. sygn. akt III CZP 146/93), jednak równie często wyrażany jest pogląd utożsamiający go...

 • KIO 1299/18

  Orzeczenia KIO, 17-07-2018

  ... przesłanek do dokonania poprawy omyłki w ofercie na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp ( por. m.in. uchwała SN z 20 października 2011 r., III CZP 53/11 ). Przepis art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, który stanowi...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy, 2) wykonanie dzieła (w drodze analogii – także robót budowlanych – por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2009 roku, sygn. akt: III CZP 41/09) groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą w...

 • KIO 1270/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ...ochrony środowiska ( Dz. U. 2018 poz. 799); • ustawa z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach ( Dz. U. 2018 poz. 992 ) • uchwałą nr XXVII/163/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia...

 • KIO 1252/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  ... (art. 637 § 1 KC) przystąpił do naprawy, ale w wyznaczonym terminie skutecznie wad nie usunął, nienależycie wykonał zobowiązanie” (uchwała SN z dnia 15 lutego 2002 r. III CZP 86/01). Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności i przedstawione dowody zdaniem...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ...gdy wynik ten prowadzi do rażąco niesprawiedliwych lub irracjonalnych konsekwencji (uchwała Sądu Najwyższego z 19.05.2015 r., sygn. akt... z dnia 8.02.2000 r., sygn. akt I KZP 50/99 i uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25.04. 2003 r., sygn...

 • KIO 1175/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... czy też podlega dalszej ocenie, zgodnie z ustalonymi przez Zamawiającego kryteriami oceny ofert - art, 91 ust. 1 ustawy Pzp (uchwala KIO z dnia 15 kwietnia 2014 r., sygn. akt KIO/KD 29/14). Zamawiający, w którym wytwarzane są odpady położony jest na...

 • KIO 1162/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... i ograniczające konkurencję. Zamawiający, na poparcie swojego stanowiska załączył do nin. pisma następujące dowody, tj. - uchwała nr XXXI/811/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.05.2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla...

 • KIO 1223/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ..., ponadto dla zachowania terminu dla wniesienia odwołania konieczne jest jego faktyczne doręczenie Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej (por. uchwała Sądu Najwyższego z 7 lutego 2014 r. sygn. akt II CZP 90/13). Termin na wniesienie odwołania ma...

 • KIO 1064/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... w/w przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W związku z powyższym zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 roku (sygn. akt: III CZP 74/05) Zamawiający powinien odtajnić...

 • KIO 1150/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... o kwotę podatku naliczonego. Oznacza to, że w treści siwz zamawiający wskazał na przysługujące zwolnienie podatkowe. Zgodnie z uchwałą SN z dnia 20 października 2011r. w przypadku wskazania obowiązującej stawki VAT przez zamawiającego w siwz możliwe jest...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... terenie m.st. Warszawy, jaki ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., odpowiadającego nowym zasadom selektywnego zbierania odpadów (uchwała nr LXI/1631/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i...

 • KIO 1090/18, KIO 1092/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ... został wskazany z kolei jako osoba reprezentująca przedsiębiorcę zagranicznego w oddziale. Izba w tym ostatnim wypadku kierowała się również - uchwałą SN z 26.02.2014 r., sygn. akt: III CZP 103/13. Sąd Najwyższy słusznie zauważył, że upoważnienie osoby, o...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ....2021 r. bioodpadów z nieruchomości zamieszkałych z sektora V w ilości 2 055 Mg. Podział miasta na sektory zgodnie z uchwałą nr 553/XXlll/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 6 września 2012 r. w sprawie podziału obszaru miasta Lublin na sektory w...

 • I C 1718/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-06-2018

  ... Pismem z dnia 30 maja 2017 r. pozwany powiadomił powodów o unieważnieniu postępowania. W uzasadnieniu wskazano, że Rada Miasta S. uchwałą z dnia 25 maja 2017 r. dokonała zmian w planie wydatków budżetowych przenosząc środki 700.000 zł z zadania „Rozbudowa...

 • KIO 1071/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... sp. z o.o., który jednak w postępowaniu występował pod nazwą PG technology sp. z o.o. Bezspornym jest, że uchwała w sprawie zamiany nazwy przedsiębiorstwa wymaga dla swej skuteczności wpisu do rejestru, zgodnie z art. 255 KSH. Jednakże czy, posłużenie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij