• C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... o przetargu – dokonane bez takiej publikacji rok przed wszczęciem postępowania, lecz mającej miejsce zgodnie z art. 5 ust. 1 zdanie...zamawiającego lub instytucji zamawiającej w szczególności na tryb udzielenia zamówienia, jakim ten podmiot lub instytucja...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... zaś zastosowanie wolnej ręki możliwe jest jeżeli warunki wcześniejszego postępowania nie zostaną zmienione, pozostaje niezrozumiałym jak dokonana wykładnia gramatyczna miałaby prowadzić do wniosku, że tryb z wolnej ręki stosuje się bez analizy rynku. Tym...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... zarzut, co warunkuje możliwość jej rozpoznawania przez Izbę. Przepisy Pzp przewidują określony tryb udostępniania dokumentacji postępowania (nawet gdy ma charakter jawny), zatem ewentualne nieprawidłowości dotyczące udostępnienia muszą być przedmiotem...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... 2018 r. Wskazał, że z informacji o wykluczeniu go z postępowania wynika, że podstawą tej decyzji było wprowadzenie zamawiającego w błąd co... funkcji, jak również zważywszy na odmienny tryb czy etapowość realizacji poszczególnych inwestycji, a co...

 • C-54/17

  Orzeczenia ETS, 31-05-2018

  ...do Internetu, jeśli użytkownik ten został poinformowany z wyprzedzeniem o „tryb[ie] techniczny[m] i operacyjny[m], za pośrednictwem .... 17      Bezsporne jest, że zaskarżone w niniejszych postępowaniach zachowanie stanowi „praktykę handlową” w rozumieniu art...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... o rzeczonych naruszeniach w dniu 17.04.2018 r. - tryb udzielenia wyjaśnień i przekazania pisma do KAWA.SKA Sp. z ...do wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 1, treść protokołu postępowania oraz oceny ofert. W wyniku drugiego wezwania uzyskał także treść dokumentów...

 • KIO 912/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...na pytanie, czy w danej sprawie wskazano fakultatywne podstawy wykluczenia w prawidłowych dokumentach postępowania, wymaga analizy przepisów regulujących dany tryb. Dostrzeżenia wymagało, że analizowane postępowanie zamawiający prowadził w trybie przetargu...

 • XXVI GC 713/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-05-2018

  ... w prawie zamówień publicznych. To, że pomijała ten tryb wynika jednoznacznie z zeznań świadków - nikt nie zakładał,...ocenie tego interesu prawnego. Żadne takie okoliczności w toku postępowania nie zostały sądowi przedstawione. Strona powodowa twierdzi, że ...

 • KIO 821/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ..., liczebność grup, a także sposób i tryb monitorowania prawidłowości realizacji i wydatkowania przyznanego wsparcia....podstawie art. 192 ust.1, 2 i 3 pkt 1 ustawy. O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy stosownie do wyniku...

 • KIO 749/18

  Orzeczenia KIO, 07-05-2018

  ...do elementów oferty, które budzą wątpliwości zamawiającego. Tryb konsultacji ma bowiem na celu zapewnienie, że .... Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku - na podstawie art. 192 ust...

 • KIO 747/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ...jeżeli nie prowadzi to do zmiany treści oferty. Tryb ten nie może służyć bowiem obejściu braku należytego ... Prawo zamówień publicznych miało wpływ na wynik prowadzonego przez niego postępowania o udzielenie zamówienia, wobec Sygn. akt KIO 747/18 18 czego...

 • KIO 733/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...gr (słownie: jedenaście tysięcy sto złotych), stanowiąca koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia... wszystkim tryb w jakim prowadzone jest przedmiotowe postępowanie o zamówienie publiczne tj. tryb negocjacji ...

 • KIO 701/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  ... w Krakowie w części ½ i: 3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnastu tysięcy złotych zero ...0 do 5. Dla licznika nr 0 należy ustawić tryb działania Ethernet zgodnie ze schematem nr 1 załącznika nr 6...

 • KIO 675/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... dłużej. Zależnie od potrzeb użytkownik może wybrać ten tryb, którego parametry w danym momencie są dla niego ...o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego oraz wykonawcę GE Medical Systems ...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ...kwalifikacja prac jako konserwatorskie określa: tryb ich prowadzenia, wymagane kompetencje wykonawców,...) do udziału w przedmiotowym postępowaniu w charakterze uczestnika postępowania, gdyż w ocenie składu orzekającego zostały wypełnione wszystkie ...

 • KIO 606/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...03.2018 r. w trybie art. 26 ust.4 Pzp (tryb wyjaśniania spełniania warunków udziału) wystąpił do Przystępującego z wezwaniem do ....7, 191 ust.2 i 192 ust. 2 ustawy Pzp, O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ...

 • KIO 622/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... informacje okazały się niewystarczające dla spełnienia warunku. Skoro zaś tryb uzupełnienia dokumentów został już wyczerpany, to taki wykonawca powinien zostać wykluczony z postępowania. Izba uznała natomiast za niepotwierdzone zarzuty naruszenia art. 24...

 • KIO 567/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ... na podstawie przepisów ustawy, bo zamawiający tak postanowił. Niezależnie zatem od tego, jak zamawiający na własne potrzeby określi tryb postępowania w sprawie zamówienia o wartości nie przekraczającej art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, nawet jeśli określi to jako...

 • KIO 544/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ... Zamawiający wbrew żądaniu odwołania jedynie dodał zapis, że zakres i tryb aktualizacji określony został w pkt 9 a w pkt 9 dodał.... Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 8 O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10...

 • KIO 444/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... oceną i stwierdził, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia go z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 łub 17...obowiązku wzywać Wykonawcę do złożenia informacji niewadliwych. Ustawowy tryb uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów określony w art. 26 ...

 • KIO 408/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ...roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) zwanej dale ustawą Pzp. 1.2. Tryb postępowania zatwierdził Prezydent Miasta Świnoujście. 1.3. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw...

 • KIO 425/18, KIO 437/18

  Orzeczenia KIO, 14-03-2018

  ...A., ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 437/18 po stronie odwołującego, p o ... pracy systemu lub przechodzenia w tryb jednoużytkownikowy, 15) Dostarczona baza ...

 • KIO 346/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ...dostosujesz trening do swoich potrzeb i umiejętności, - tryb nauki – program ocenia postępy, dobiera intensywność ...odnieść pozytywnego skutku powoływanie się na zupełnie inną dokumentację postępowania i próba wywodzenia z niej korzystnych dla siebie skutków...

 • KIO 267/18

  Orzeczenia KIO, 08-03-2018

  ...upływu tego terminu. Termin realizacji umowy w wyniku przeprowadzenia postępowania może być zatem w określonym stopniu modyfikowany, zwłaszcza biorąc pod uwagę tryb postępowania - dialog konkurencyjny, który pozwala na skonfrontowanie założeń zamawiających...

 • KIO 290/18

  Orzeczenia KIO, 05-03-2018

  ...korekty w treści jego oferty, zamawiający winien był zastosować tryb przewidziany w tym przepisie. Podanie przez odwołującego cen ...Wykonawcę cena jednostkowa nie podlega negocjacji czy zmianie w toku postępowania z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 4...

 • C-523/16

  Orzeczenia ETS, 28-02-2018

  ... głównych. 36      Daty ogłoszeń są bowiem bezwzględnie późniejsze od momentu, w którym instytucja zamawiająca wybrała tryb postępowania, jaki zamierzała stosować, i ostatecznie rozstrzygnęła kwestię, czy ma obowiązek ogłoszenia wcześniej przetargu w celu...

 • KIO 247/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  ... – rozważania prawne} Zdaniem Odwołującego dla rozstrzygnięcia odwołania istotne znaczenie mają: 1) tryb, w którym prowadzonej jest postępowanie (negocjacje z ogłoszeniem); 2) etap postępowania, na którym zastosowano przesłankę art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp...

 • KIO 252/18

  Orzeczenia KIO, 23-02-2018

  ... jej trybów w przypadku gdy system posiada więcej niż jeden tryb pracy tomosyntezy”; - nadanie brzmienia Załącznikowi 4 - poz. ...mógłby złożyć ofertę i przedmiotowe zamówienie uzyskać. Do postępowania odwoławczego po żadnej ze stron nie przystąpił żaden ...

 • KIO 241/18

  Orzeczenia KIO, 23-02-2018

  ... minimalnego terminu na składanie wniosków lub art. 60c Pzp i następnych regulujących tryb dialogu konkurencyjnego przez niedochowanie szeregu wymogów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w tym trybie; 2. Art. 29 ust. 2 ustawy o koncesji lub...

 • KIO 128/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ...uwzględniających specyfikę zadania i własne doświadczenia. Tryb „zaprojektuj i wybuduj" jest stosowany zarówno... 192 ust. 1 Ustawy orzekła jak w sentencji. 29 O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192 ust. ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij