• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...zamawiającego doprowadził finalnie do tego, iż przystępujący nie został wykluczony z postępowania pomimo, iż na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3..., że w sprawie winien być najpierw wdrożony tryb wezwania do wyjaśnienia w zakresie sposobu kalkulacji ceny...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ..., że zamawiający zawsze może zastosować tryb wyjaśnienia ceny złożonej oferty, prowadziłoby ...cen jednostkowych oferty AVR S.A. złożonych w zadaniu 1 i 2 przedmiotowego postępowania (str. 4) 4) nie popartą dowodami ocenę możliwości sprzętowych i kadrowych ...

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... o przetargu – dokonane bez takiej publikacji rok przed wszczęciem postępowania, lecz mającej miejsce zgodnie z art. 5 ust. 1 zdanie...zamawiającego lub instytucji zamawiającej w szczególności na tryb udzielenia zamówienia, jakim ten podmiot lub instytucja...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... ust. 1 Pzp, a jeśli HYMON uznawał, że tryb ten jest nieuprawniony, winien był skorzystać ze środków ochrony ...tych informacji ma zarówno potencjalny jak i faktyczny wpływ na wynik Postępowania. Zatem, zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 7 ust. 1 ...

 • KIO 1527/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... zatrzymaniu i uzupełnieniu odczynników przechodzi bardzo szybko w tryb pracy rutynowej, co nie zaburza ciągłości pracy.... 1 Pzp, które może mieć istotny wpływ na wynik postępowania. Poprzez część postanowień SIWZ Zamawiający naruszył przepisy prawa zamówień...

 • KIO 1446/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... produktów ujętych w Załączniku nr 5 Wzoru Umowy. 5 Odwołujący zaznaczył, że tryb zakupu powołany z pkt (c) nie ma związku z istotą postępowania odwoławczego. Odwołujący wskazał, że zaoferował Zamawiającemu w ofercie produkty AAA-10726, 7MK-00002, 9K3-...

 • KIO 1435/18, KIO 1440/18

  Orzeczenia KIO, 06-08-2018

  ...287 799,99 zł brutto. Zgodnie z pkt. 15 Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (DRUK ZP-PN...orzekający Izby ustalił, co następuje. W Części IX Tryb i zasady wyboru oferty najkorzystniejszej pkt 46 SIWZ ...

 • KIO 1356/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ... (dla radiotelefonów innych producentów). Tryb RAS „Migracja” umożliwia współużytkowanie ...spółki cywilnej RTcom oraz RADMOR S.A. Na podstawie dokumentacji przedmiotowego postępowania oraz biorąc pod uwagę stanowiska stron i dowody przedstawione na rozprawie...

 • KIO 1282/18, KIO 1318/18, KIO 1321/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ... 6 pkt 4 ustawy Pzp Jak wynika z postanowień SIWZ postępowania „Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję .... Odwołujący AVR zwrócił uwagę, że wskazany tryb „wyjaśniający" znajduje zastosowanie także do tego...

 • KIO 1255/18

  Orzeczenia KIO, 12-07-2018

  ...Poza tym pytanie zadane przez Zamawiającego producentom sprzętu w przedstawionej w dowodach wiadomości e-mail nie wskazuje na tryb konkurencyjny postępowania - być może oświadczenia są wystawiane gdy występuje o jego uzyskanie jeden wykonawca, który kupuje...

 • I AGa 102/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-07-2018

  ...złożonych w ofercie. Niezgodność między kosztorysem a ofertą uzasadnia tryb wyjaśnienia z art. 87 ust.1. Skoro w ...87 ust.2 pkt.3 , ponieważ zmiany przedstawione przez powoda w toku postępowania w trybie art.87 ust.1 prowadziły do istotnych zmian w treści ...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... zaś zastosowanie wolnej ręki możliwe jest jeżeli warunki wcześniejszego postępowania nie zostaną zmienione, pozostaje niezrozumiałym jak dokonana wykładnia gramatyczna miałaby prowadzić do wniosku, że tryb z wolnej ręki stosuje się bez analizy rynku. Tym...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... zarzut, co warunkuje możliwość jej rozpoznawania przez Izbę. Przepisy Pzp przewidują określony tryb udostępniania dokumentacji postępowania (nawet gdy ma charakter jawny), zatem ewentualne nieprawidłowości dotyczące udostępnienia muszą być przedmiotem...

 • KIO 1146/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ... rozumiane co najmniej na dwa sposoby, albowiem tylko ten tryb pozwala na obiektywne ustalenie woli zamawiającego, co do danego ...związku z powyższym Izba orzekła jak w sentencji. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i...

 • VIII Pa 40/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-06-2018

  ... w grupie T.. Przy zamówieniach niepublicznych stosuje się odpowiedni tryb postępowania o udzielenie zamówienia, w tym tryb przetargu nieograniczonego. Tryb ten polega na udzieleniu zamówienia niepublicznego wykonawcy wyłonionemu spośród nieograniczonej...

 • KIO 1120/18

  Orzeczenia KIO, 21-06-2018

  ...powszechnie obowiązujących. Jak już zauważono, tryb dopuszczenia produktów leczniczych w sposób ...odwołaniu, a odwołanie w całości podlegało oddaleniu. 23 O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku, na podstawie art. 192 ...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... 2018 r. Wskazał, że z informacji o wykluczeniu go z postępowania wynika, że podstawą tej decyzji było wprowadzenie zamawiającego w błąd co... funkcji, jak również zważywszy na odmienny tryb czy etapowość realizacji poszczególnych inwestycji, a co...

 • KIO 1074/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ...odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, 2. kosztami postępowania obciąża zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ... art. 90 ust. 1 Pzp powoduje, że tryb wyjaśnienia ceny oferty nie został dopełniony, co w...

 • KIO 922/18, KIO 928/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...; 32-085 Modlniczka i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy...licencji, biorąc pod uwagę określony przez wykonawcę tryb licencjonowania, zapewnia licencjonowanie tylko 144 rdzeni procesorów...

 • KIO 998/18, KIO 1008/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... Salini Impregilo S.p.A wniósł odwołanie wobec czynności wykluczenia go z postępowania, zarzucając Zamawiającemu naruszenie przepisów: art. 7 ust. 1 PZP w ...funkcji, jak również zważywszy na odmienny tryb czy etapowość realizacji poszczególnych inwestycji, a...

 • KIO 1084/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...wniesionego odwołania, wyodrębnione zostały w pkt. 2 (tryb udzielenia zamówienia), 3 (opis przedmiotu zamówienia) oraz...przedmiotu zamówienia oraz warunkach udziału w postępowaniu. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. ...

 • KIO 953/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... nr 225/2017 wystawionej przez R. U. i 6 załączonej do akt postępowania). Drugi dokument, tj. referencje wystawione w lipcu 2016 r. przez ... odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Jednocześnie tryb uzupełnienia tego dokumentu na podstawie art. 26 ust...

 • C-54/17

  Orzeczenia ETS, 31-05-2018

  ...do Internetu, jeśli użytkownik ten został poinformowany z wyprzedzeniem o „tryb[ie] techniczny[m] i operacyjny[m], za pośrednictwem .... 17      Bezsporne jest, że zaskarżone w niniejszych postępowaniach zachowanie stanowi „praktykę handlową” w rozumieniu art...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... o rzeczonych naruszeniach w dniu 17.04.2018 r. - tryb udzielenia wyjaśnień i przekazania pisma do KAWA.SKA Sp. z ...do wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 1, treść protokołu postępowania oraz oceny ofert. W wyniku drugiego wezwania uzyskał także treść dokumentów...

 • KIO 925/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... się szybciej), energia wykorzystywana przez tryb gotowości jest zużywana nawet wtedy, gdy...z siedzibą w Warszawie (zwany nadal „przystępującym”) skutecznie przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, stosownie do wymogów art. 185 ust....

 • KIO 930/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... złożona żadna oferta” nie znajdują tu – ze względu na zastosowany przez zamawiającego tryb postępowania – zastosowania. Zarzut dotyczący przeprowadzenia postępowania w zakresie zadania nr 31 z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania...

 • KIO 912/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...na pytanie, czy w danej sprawie wskazano fakultatywne podstawy wykluczenia w prawidłowych dokumentach postępowania, wymaga analizy przepisów regulujących dany tryb. Dostrzeżenia wymagało, że analizowane postępowanie zamawiający prowadził w trybie przetargu...

 • XXVI GC 713/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-05-2018

  ... w prawie zamówień publicznych. To, że pomijała ten tryb wynika jednoznacznie z zeznań świadków - nikt nie zakładał,...ocenie tego interesu prawnego. Żadne takie okoliczności w toku postępowania nie zostały sądowi przedstawione. Strona powodowa twierdzi, że ...

 • KIO 821/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ..., liczebność grup, a także sposób i tryb monitorowania prawidłowości realizacji i wydatkowania przyznanego wsparcia....podstawie art. 192 ust.1, 2 i 3 pkt 1 ustawy. O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy stosownie do wyniku...

 • KIO 749/18

  Orzeczenia KIO, 07-05-2018

  ...do elementów oferty, które budzą wątpliwości zamawiającego. Tryb konsultacji ma bowiem na celu zapewnienie, że .... Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku - na podstawie art. 192 ust...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij