• KIO 169/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... wyboru oferty Wykonawcy i zaniechanie wykluczenia Wykonawcy z postępowania, pomimo, iż podmiot ten nie wykazał, poprzez złożenie...do podmiotu trzeciego Hytera Mobilfunk GmbH i z tych względów tryb przewidziany w tym przepisie nie został wyczerpany. Z treści ...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  .... Studio T.K. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych ...spełnienia określonych w Regulaminie założeń oraz wytycznych. Określając tryb oceny prac konkursowych (pkt 5.1.1 Regulaminu...

 • KIO 15/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... pkt 1 Pzp. Wykonawca ma możliwość odwołania się. Taki tryb procedowania wynika wprost z przepisów i w wystarczający sposób chroni wszystkich uczestników postępowania, a przede wszystkim zapobiega pochopnemu nadużywaniu instytucji ochrony informacji, które...

 • KIO 2641/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ..., jeżeli nie prowadzi to do zmiany treści oferty. Tryb ten nie może służyć bowiem obejściu braku należytego sprecyzowania ...– orzekła, jak w pkt 1 i 2 sentencji. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku – na podstawie art. 192 ...

 • KIO 2633/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ...„właścicielem” wolumenu. Taka konstrukcja wskazuje na tryb asynchronicznego active-active. W przypadku, gdy oba ... na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 1 Pzp. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy, na podstawie przepisu art. 192 ust....

 • KIO 2488/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ...3 ustawy oraz reguły uczciwej konkurencji, jako że tryb z wolnej ręki jest wyjątkiem od stosowania konkurencyjnych ...on w stanie zrealizować zamówienia, ponieważ podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ...

 • KIO 2597/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ... w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - tryb ten jest zastrzeżony jedynie dla dokumentów potwierdzających spełnienie warunku oraz... art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku zamierzonego ...

 • KIO 2569/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ... oceny spełniania przez Wykonawcę C przesłanek niepodlegania wykluczeniu i wykluczenie z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw....na stanowisku, że przyjęty przez Odwołującego tryb podważania rzetelności złożonych ofert oraz działań ...

 • KIO 2567/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  ... że zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Według art. 66 ust. 2 pzp zamawiający, po wszczęciu postępowania, może odpowiednio zamieścić w Biuletynie Zamówień...

 • KIO 2533/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  ... mechanizmów organizacyjnych oraz tryb decyzyjny spowalniający rynkową dynamiczność...3 ustawy Pzp. Przepis ten stanowi, iż wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od zamawiającego kopii odwołania,...

 • KIO 2525/18

  Orzeczenia KIO, 19-12-2018

  ...z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 2. Miejsce i tryb otwarcia ofert: Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie.... Biorąc pod uwagę powyższy stan rzeczy ustalony w toku postępowania, Izba orzekła jak w sentencji, na podstawie art. 192...

 • KIO 2473/18, KIO 2478/18

  Orzeczenia KIO, 17-12-2018

  ...duże ryzyko nieudanego wdrożenia Systemu zgodnego z potrzebami Zamawiającego. W ocenie Zamawiającego, ze względu na przyjęty tryb postępowania, nie znajduje uzasadnienia zastosowanie wobec oferty wstępnej dyspozycji art.26 ust. 1 Pzp, warunkującej wezwanie...

 • I ACa 152/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 17-12-2018

  ...6 grudnia 2016 r. do dnia zapłaty i kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych....tym, zwrócono się o przekazanie dokumentów dowodzących, że tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki zastosowany został zgodnie ...

 • KIO 2458/18

  Orzeczenia KIO, 14-12-2018

  ... na rozprawie Odwołujący oparł na rozumieniu pojęcia tryb podstawowy w znaczeniu nadanym przez firmę Motorola ...sygn. akt: KIO 978/15: Sformalizowany i pisemny charakter postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza uznaniową interpretację treści SIWZ oraz ...

 • KIO 1287/18, KIO 1290/18, KIO 1297/18, KIO 1301/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... § 19 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań z dnia 22 marca 2010 r. (t.j... Zamawiającemu ww. świadectwa bezterminowego. Tryb wydawania świadectw określa Rozporządzenie Ministra ...

 • KIO 2416/18

  Orzeczenia KIO, 04-12-2018

  ... 12 W sytuacji, gdy tryb uzupełnienia dokumentów został już wyczerpany, a złożone dodatkowo informacje okazały się niewystarczające dla spełnienia warunku to taki wykonawca – w opinii Odwołującego - powinien zostać wykluczony z postępowania, a zamiast tego...

 • KIO 2407/18

  Orzeczenia KIO, 30-11-2018

  ..., na który powołał się Zamawiający, wynika, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał ...funkcji/parametrów skanera, które miał zadeklarować wykonawca: tryb wyświetlania obrazu, zastosowany generator, cyfrowy zoom...

 • KIO 2357/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ...siedzibą w Warszawie i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy ... pacjenta jest prawidłowe. 11 4. Naciśnij przycisk START (tryb ciągły) lub START (30:2), aby ponownie rozpocząć kompresję...

 • KIO 2332/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  ... i nr 5 do SIWZ. Zgodnie z Rozdziałem II – Tryb udzielenia zamówienia, pkt 2: zamawiający informuje, że w niniejszym ...SIWZ. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawców z postępowania żądał złożenia 16 (zgodnie z Rozdziałem VI, pkt 2 ppkt...

 • KIO 2334/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  ..., jeżeli zamawiający: z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki.... którą to kwotę Izba zaliczyła w poczet kosztów postępowania odwoławczego, a także koszty wynagrodzenia pełnomocnika w wysokości ...

 • XVII AmA 44/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 20-11-2018

  ...r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 945) uznał za...Prawo zamówień publicznych, która określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych także w zakresie świadczenia ...

 • KIO 2274/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ...Władysława Łokietka 4 i: 2 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych... jego wykonania. Ustawa Pzp przewiduje ponadto szczególny tryb, w którym dopuszczalne jest żądanie wykonania wyroku,...

 • KIO 2283/18, KIO 2285/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ... zamawiający określił w sposób szczegółowy warunki składania ofert na poszczególne części zamówienia, jak również tryb postępowania związany z dokonywaniem wyboru oferty najkorzystniejszej w poszczególnych częściach. Rozdziałowi III SIWZ zamawiający nadał...

 • KIO 2275/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ... SP ZOZ z siedzibą w Tarnowie, i: 3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną ...i wyraźnie napisane jest, że HR to tryb wysokiej rozdzielczości. Wobec powyższego należy uznać, że...

 • III AUa 928/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-11-2018

  ... spornej, Sąd Okręgowy przypomniał, że zasady i tryb opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) ...k.p.c. oraz rozważenie możliwości nieobciążania odwołującego kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego. Odwołujący jest placówką...

 • KIO 2251/18

  Orzeczenia KIO, 14-11-2018

  ... sygnał dźwiękowy dla dwóch trybów pracy (tryb poprawny, tryb błędu) z możliwością swobodnej regulacji głośności. Ze zgromadzonego materiału dowodowego jak również stanowiska stron i uczestnika postępowania złożonych na rozprawie wynika, że odwołujący...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... znalazł się zamawiający i związany z tym tryb udzielenia zamówienia dawały niewątpliwie przystępującemu IBM pozycję ...190 ust. 7 i art. 191 ust. 2 ustawy Pzp. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... wersją (Microsoft SQL Server Enterprise 2017) oraz tryb licencjonowania na rdzenie procesora („per core”), wraz ... w art. 87 ust. 1 ustawy pzp. Zamawiający na żadnym etapie postępowania nie wyjaśniał bowiem z Wykonawcami treści oferty w oparciu o art. 87 ...

 • KIO 2018/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... hasło, a cytowany fragment oferty będzie mógł skorygować, stosując tryb z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.... że 27 września 2018 r. Zamawiający poinformował Odwołującego o wykluczeniu go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp oraz na...

 • KIO 2035/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... 20.7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Tryb i sposób oceny ofert” w postępowaniu kierowano...1310/18, KIO 1322/18, 2. odrzucenie odwołania w zakresie wniosku o unieważnienie postępowania na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij