• KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... znalazł się zamawiający i związany z tym tryb udzielenia zamówienia dawały niewątpliwie przystępującemu IBM pozycję ...190 ust. 7 i art. 191 ust. 2 ustawy Pzp. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... wersją (Microsoft SQL Server Enterprise 2017) oraz tryb licencjonowania na rdzenie procesora („per core”), wraz ... w art. 87 ust. 1 ustawy pzp. Zamawiający na żadnym etapie postępowania nie wyjaśniał bowiem z Wykonawcami treści oferty w oparciu o art. 87 ...

 • KIO 2018/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... hasło, a cytowany fragment oferty będzie mógł skorygować, stosując tryb z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.... że 27 września 2018 r. Zamawiający poinformował Odwołującego o wykluczeniu go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp oraz na...

 • KIO 2035/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... 20.7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Tryb i sposób oceny ofert” w postępowaniu kierowano...1310/18, KIO 1322/18, 2. odrzucenie odwołania w zakresie wniosku o unieważnienie postępowania na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień...

 • KIO 1961/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... nie było trybu do uzupełnienia ewentualnej pomyłki - taki tryb procedowania był oczywiście sprzeczny z art. 26 ust. ... złożenia dokumentów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 Pzp,...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...zamawiającego doprowadził finalnie do tego, iż przystępujący nie został wykluczony z postępowania pomimo, iż na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3..., że w sprawie winien być najpierw wdrożony tryb wezwania do wyjaśnienia w zakresie sposobu kalkulacji ceny...

 • KIO 1971/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ...z poziomu BIOS: (...) – ustawienia portów USB w tryb braku możliwości kopiowania danych na nośniki USB lub całkowitego ... Prawo zamówień publicznych, orzekła jak w sentencji. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 186 ust. 6 ustawy ...

 • KIO 1960/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ...postępowaniu zamawiający prawidłowo ustalił i zastosował tryb wezwania przystępującego do złożenia wyjaśnień, ...z. Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku - na podstawie art. 192 ust....

 • KIO 1937/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ... Traktorowa 126,91-204 Łódź i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych ... przez Zamawiającego postanowienia określają jedynie tryb wykazywania przez wykonawcę wpływu zmian ...

 • KIO 1889/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... funduszy z uwagi na nieprzenoszalność wydatków w budżecie. Niewątpliwie na szybkość prowadzonego postępowania i wybrany przez Zamawiającego tryb decydujący wpływ miał wydany rozkaz przełożonego Zamawiającego, z wyznaczonym krótkim terminem realizacji...

 • KIO 1835/18

  Orzeczenia KIO, 27-09-2018

  ... Siemaszki 15 z przedmiotowego przetargu, nakazuje Zamawiającemu dalsze prowadzenie postępowania w trybie przepisu art.90 ustawy z dnia 29 stycznia... w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa, 3) z art.176 Konstytucji...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ..., że zamawiający zawsze może zastosować tryb wyjaśnienia ceny złożonej oferty, prowadziłoby ...cen jednostkowych oferty AVR S.A. złożonych w zadaniu 1 i 2 przedmiotowego postępowania (str. 4) 4) nie popartą dowodami ocenę możliwości sprzętowych i kadrowych ...

 • KIO 1807/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ... warunek. Ponadto, w ocenie odwołującego, zamawiającego wyczerpał tryb wezwania do wyjaśnień przedłożonego wykazu dostaw, o którym ...sporu objętego kognicją Krajowej Izby Odwoławczej, w ramach przedmiotowego postępowania. Zgodnie bowiem z art. 192 ust. 7 ...

 • VIII GC 69/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-09-2018

  ... wykonywanie innych zadań publicznych. Ustawa określa tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych. Według...p.c. obowiązkiem zwrotu na rzecz pozwanego poniesionych przez niego kosztów tego postępowania, przy czym stosownie do art. 108 § 1 zd. 2 k....

 • KIO 1815/18

  Orzeczenia KIO, 24-09-2018

  ... Wykonawcy z przyczyn nie mających znaczenia w postępowaniu. Abstrahując od powyższych okoliczności, jakimi są tryb prowadzonego postępowania, jego stadium oraz, co się z tym wiąże, brak możliwości zaistnienia wskazanej przesłanki zatrzymania wadium...

 • KIO 1761/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  ... wpływ na treść składanych ofert oraz mogącą mieć wpływ na wynik postępowania, 2. art. 24 ust. 1 pkt 12 oraz 16 ...określone w umowie ramowej, 6) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę, 7) zawarł umowę przed upływem terminu, o...

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... o przetargu – dokonane bez takiej publikacji rok przed wszczęciem postępowania, lecz mającej miejsce zgodnie z art. 5 ust. 1 zdanie...zamawiającego lub instytucji zamawiającej w szczególności na tryb udzielenia zamówienia, jakim ten podmiot lub instytucja...

 • KIO 1659/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... (Ogłoszenia). Zawsze decydujące znaczenie ma analiza sformułowań zawartych w SIWZ( w tym przypadku ze względu na tryb postepowania odnieść to należy do treści postanowień Ogłoszenia). Odnosząc się do powyższych – według Odwołującego, niejasności treści...

 • KIO 1652/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... dotychczas) nie tylko czynności podmiotu zamawiającego i sformułowane w odwołaniu zarzuty, ale obecnie również tryb postępowania, jego szacunkowa wartość oraz sposób realizacji w postępowaniu obowiązku informacyjnego. Kolejnym problemem praktycznym, który...

 • KIO 1650/18

  Orzeczenia KIO, 05-09-2018

  ...stron zakreśliły zakres sporu objętego kognicją Krajowej Izby Odwoławczej w ramach przedmiotowego postępowania. Zgodnie bowiem z art. 192 ust. 7 p.z.p. ...do przeliczenia wartości został przez przystępującego użyty tryb przypuszczający, to w ocenie Izby tym ...

 • KIO 1681/18

  Orzeczenia KIO, 05-09-2018

  ... do umów już zawartych ustawodawca przewiduje tryb negocjacyjny. Według Stanowiska Rządu wobec poselskiego... Zamawiającego w tym zakresie. Biorąc pod uwagę stan rzeczy ustalony w toku postępowania, Izba orzekła, jak w sentencji, na podstawie art. 192 ust....

 • KIO 1657/18, KIO 1660/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... SIWZ i Ogłoszenia. Zawsze decydujące znaczenie ma analiza sformułowań zawartych w SIWZ (w tym przypadku ze względu na tryb postepowania odnieść to należy do treści postanowień Ogłoszenia). Ponadto w tym zakresie Izba uznała, że ewentualne wątpliwości w ww...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... ust. 1 Pzp, a jeśli HYMON uznawał, że tryb ten jest nieuprawniony, winien był skorzystać ze środków ochrony ...tych informacji ma zarówno potencjalny jak i faktyczny wpływ na wynik Postępowania. Zatem, zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 7 ust. 1 ...

 • KIO 1624/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  .... 1 i 2 tj. zasady równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia postępowania w sposób utrudniający konkurencję, • art. 91 ust. 1 i... do SIWZ – parametry techniczne wymagane w pkt II tryb pracy, obrazowanie – Tryb 2D (B-mode) pod l.p.6 podał maksymalna ...

 • KIO 1577/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ... w dniu 3 sierpnia 2018 r. poinformował Odwołującego o wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.12 oraz o uznaniu... Świątniki Górne, Siepraw i Myślenice”. II. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie publiczne udzielane jest w trybie...

 • KIO 1527/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... zatrzymaniu i uzupełnieniu odczynników przechodzi bardzo szybko w tryb pracy rutynowej, co nie zaburza ciągłości pracy.... 1 Pzp, które może mieć istotny wpływ na wynik postępowania. Poprzez część postanowień SIWZ Zamawiający naruszył przepisy prawa zamówień...

 • KIO 1446/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... produktów ujętych w Załączniku nr 5 Wzoru Umowy. 5 Odwołujący zaznaczył, że tryb zakupu powołany z pkt (c) nie ma związku z istotą postępowania odwoławczego. Odwołujący wskazał, że zaoferował Zamawiającemu w ofercie produkty AAA-10726, 7MK-00002, 9K3-...

 • KIO 1435/18, KIO 1440/18

  Orzeczenia KIO, 06-08-2018

  ...287 799,99 zł brutto. Zgodnie z pkt. 15 Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (DRUK ZP-PN...orzekający Izby ustalił, co następuje. W Części IX Tryb i zasady wyboru oferty najkorzystniejszej pkt 46 SIWZ ...

 • KIO 1282/18, KIO 1318/18, KIO 1321/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ... 6 pkt 4 ustawy Pzp Jak wynika z postanowień SIWZ postępowania „Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję .... Odwołujący AVR zwrócił uwagę, że wskazany tryb „wyjaśniający" znajduje zastosowanie także do tego...

 • KIO 1356/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ... (dla radiotelefonów innych producentów). Tryb RAS „Migracja” umożliwia współużytkowanie ...spółki cywilnej RTcom oraz RADMOR S.A. Na podstawie dokumentacji przedmiotowego postępowania oraz biorąc pod uwagę stanowiska stron i dowody przedstawione na rozprawie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij