• KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... 2018 r. Wskazał, że z informacji o wykluczeniu go z postępowania wynika, że podstawą tej decyzji było wprowadzenie zamawiającego w błąd co... funkcji, jak również zważywszy na odmienny tryb czy etapowość realizacji poszczególnych inwestycji, a co...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... o rzeczonych naruszeniach w dniu 17.04.2018 r. - tryb udzielenia wyjaśnień i przekazania pisma do KAWA.SKA Sp. z ...do wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 1, treść protokołu postępowania oraz oceny ofert. W wyniku drugiego wezwania uzyskał także treść dokumentów...

 • KIO 675/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... dłużej. Zależnie od potrzeb użytkownik może wybrać ten tryb, którego parametry w danym momencie są dla niego ...o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego oraz wykonawcę GE Medical Systems ...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ...kwalifikacja prac jako konserwatorskie określa: tryb ich prowadzenia, wymagane kompetencje wykonawców,...) do udziału w przedmiotowym postępowaniu w charakterze uczestnika postępowania, gdyż w ocenie składu orzekającego zostały wypełnione wszystkie ...

 • KIO 606/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...03.2018 r. w trybie art. 26 ust.4 Pzp (tryb wyjaśniania spełniania warunków udziału) wystąpił do Przystępującego z wezwaniem do ....7, 191 ust.2 i 192 ust. 2 ustawy Pzp, O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ...

 • KIO 622/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... informacje okazały się niewystarczające dla spełnienia warunku. Skoro zaś tryb uzupełnienia dokumentów został już wyczerpany, to taki wykonawca powinien zostać wykluczony z postępowania. Izba uznała natomiast za niepotwierdzone zarzuty naruszenia art. 24...

 • KIO 567/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ... na podstawie przepisów ustawy, bo zamawiający tak postanowił. Niezależnie zatem od tego, jak zamawiający na własne potrzeby określi tryb postępowania w sprawie zamówienia o wartości nie przekraczającej art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, nawet jeśli określi to jako...

 • KIO 544/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ... Zamawiający wbrew żądaniu odwołania jedynie dodał zapis, że zakres i tryb aktualizacji określony został w pkt 9 a w pkt 9 dodał.... Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 8 O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10...

 • KIO 444/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... oceną i stwierdził, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia go z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 łub 17...obowiązku wzywać Wykonawcę do złożenia informacji niewadliwych. Ustawowy tryb uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów określony w art. 26 ...

 • KIO 408/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ...roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) zwanej dale ustawą Pzp. 1.2. Tryb postępowania zatwierdził Prezydent Miasta Świnoujście. 1.3. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw...

 • KIO 425/18, KIO 437/18

  Orzeczenia KIO, 14-03-2018

  ...A., ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 437/18 po stronie odwołującego, p o ... pracy systemu lub przechodzenia w tryb jednoużytkownikowy, 15) Dostarczona baza ...

 • KIO 346/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ...dostosujesz trening do swoich potrzeb i umiejętności, - tryb nauki – program ocenia postępy, dobiera intensywność ...odnieść pozytywnego skutku powoływanie się na zupełnie inną dokumentację postępowania i próba wywodzenia z niej korzystnych dla siebie skutków...

 • KIO 267/18

  Orzeczenia KIO, 08-03-2018

  ...upływu tego terminu. Termin realizacji umowy w wyniku przeprowadzenia postępowania może być zatem w określonym stopniu modyfikowany, zwłaszcza biorąc pod uwagę tryb postępowania - dialog konkurencyjny, który pozwala na skonfrontowanie założeń zamawiających...

 • KIO 290/18

  Orzeczenia KIO, 05-03-2018

  ...korekty w treści jego oferty, zamawiający winien był zastosować tryb przewidziany w tym przepisie. Podanie przez odwołującego cen ...Wykonawcę cena jednostkowa nie podlega negocjacji czy zmianie w toku postępowania z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 4...

 • C-523/16

  Orzeczenia ETS, 28-02-2018

  ... głównych. 36      Daty ogłoszeń są bowiem bezwzględnie późniejsze od momentu, w którym instytucja zamawiająca wybrała tryb postępowania, jaki zamierzała stosować, i ostatecznie rozstrzygnęła kwestię, czy ma obowiązek ogłoszenia wcześniej przetargu w celu...

 • KIO 247/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  ... – rozważania prawne} Zdaniem Odwołującego dla rozstrzygnięcia odwołania istotne znaczenie mają: 1) tryb, w którym prowadzonej jest postępowanie (negocjacje z ogłoszeniem); 2) etap postępowania, na którym zastosowano przesłankę art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp...

 • KIO 252/18

  Orzeczenia KIO, 23-02-2018

  ... jej trybów w przypadku gdy system posiada więcej niż jeden tryb pracy tomosyntezy”; - nadanie brzmienia Załącznikowi 4 - poz. ...mógłby złożyć ofertę i przedmiotowe zamówienie uzyskać. Do postępowania odwoławczego po żadnej ze stron nie przystąpił żaden ...

 • KIO 241/18

  Orzeczenia KIO, 23-02-2018

  ... minimalnego terminu na składanie wniosków lub art. 60c Pzp i następnych regulujących tryb dialogu konkurencyjnego przez niedochowanie szeregu wymogów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w tym trybie; 2. Art. 29 ust. 2 ustawy o koncesji lub...

 • KIO 128/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ...uwzględniających specyfikę zadania i własne doświadczenia. Tryb „zaprojektuj i wybuduj" jest stosowany zarówno... 192 ust. 1 Ustawy orzekła jak w sentencji. 29 O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192 ust. ...

 • KIO 144/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ...bez uprzedniego dokonania tego zawiadomienia i przed upływem terminu na wniesienie odwołania na to zawiadomienie, który to tryb postępowania jest obligatoryjny w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone 3 w...

 • KIO 91/18

  Orzeczenia KIO, 08-02-2018

  ... zapewnić tożsamości personelu do realizacji Umowy ramowej z personelem, który wskazał w ofercie. Mając na uwadze tryb postępowania, tj. przetarg nieograniczony, niezrozumiałe jest, dlaczego lista osób wskazanych w Umowie do realizacji umowy miałaby być...

 • C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  ... wynika, że co do zasady zastosowanie ma dyrektywa obowiązująca w momencie, gdy instytucja zamawiająca wybierała tryb postępowania, który będzie stosować, i ostatecznie rozstrzygała kwestię, czy w celu udzielenia zamówienia publicznego istnieje obowiązek...

 • KIO 179/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ... unieważnione, a Zamawiający do udzielenia zamówienia powinien zastosować tryb konkurencyjny, o którym mowa w art. 10 ust...pismem z dnia 31 stycznia 2018 r. W oparciu o akta postępowania odwoławczego Izba ustaliła, że w ustawowym terminie, wynikającym z art....

 • KIO 138/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... trwające dłużej są w przeliczeniu na miesiąc znacznie tańsze. Postępowania konkurencyjne były wszczynane na rok lub kilka lat natomiast przedmiotowe postępowanie dotyczyło dwóch miesięcy. Tryb zamówienia z wolnej ręki charakteryzuje się tym, iż negocjacje...

 • KIO 59/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... elementów oferty, które budzą wątpliwości zamawiającego. Tryb konsultacji ma bowiem na celu zapewnienie, że... Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji. 35 O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy, na podstawie art. 192 ust....

 • KIO 69/18, KIO 89/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... 3 stycznia 2018 r. Zamawiający poinformował o wykluczeniu Odwołującego z Postępowania przekazując pismo w tym zakresie w formie elektronicznej. Jako podstawę... o grupie kapitałowej zamawiający zobowiązany jest zastosować tryb przewidziany w art. 26 ust. 3 ...

 • KIO 66/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SIWZ spowodował wadę postępowania, o której mowa w art. 93 ust. 1...określone w umowie ramowej; 6) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę; 7) zawarł umowę przed upływem terminu, o...

 • KIO 74/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...SIWZ na str. 2 w dziale II zatytułowanym „tryb udzielenia zamówienia, wskazał w pkt 2, że zastosowanie będzie miała procedura uregulowana w treści art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Przedmiotem postępowania (zgodnie z działem IV SIWZ – opis przedmiotu zamówienia...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... opisującej funkcjonalność platformy zakupowej, w zakresie modułu o nazwie postępowania – karta postępowania zamówienia - tiret 4 - vide str. 22 SIWZ...Licytacja elektroniczna; Partnerstwo Innowacyjne; Dialog konkurencyjny, tryb przewidziany w art. 101 a ust....

 • KIO 45/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ...Tomu I SIWZ – Instrukcja Dla Wykonawców („IDW”) Zamawiający określił tryb i sposób oceny ofert. Jak wskazano w punkcie 19.8... ust. 1 Ustawy orzekła jak w sentencji. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij