• C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  ... wynika, że co do zasady zastosowanie ma dyrektywa obowiązująca w momencie, gdy instytucja zamawiająca wybierała tryb postępowania, który będzie stosować, i ostatecznie rozstrzygała kwestię, czy w celu udzielenia zamówienia publicznego istnieje obowiązek...

 • KIO 2567/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ..., w oparciu o które mógłby 20 zostać zastać zastosowany niekonkurencyjny tryb zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1... w tym wskazał (w pkt V informacji), że podstawą wszczęcia postępowania jest art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Podkreśla,...

 • KIO 2574/17, KIO 2576/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... Via Pietro Borsieri 2/a 00195 Rzym, Włochy zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2574/17 i KIO 2576/17 po... one zostać wprowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktu. Tryb dokonywania zmian Zamawiający zawarł w Subklauzuli 13. ...

 • KIO 2547/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... w trybie DIALOGU KONKURENCYJNEGO W Rozdziale l. tego dokumentu zatytułowanym „WPROWADZENIE” zawarto następujące informacje: Tryb postępowania przetargowego Postępowanie jest prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego, a jego celem jest wybranie wykonawcy...

 • KIO 2583/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... W związku z powyższym, po stronie zamawiającego istnieje bezwzględny obowiązek unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 i art. ...SIWZ, gdzie w rozdziale II pkt 2 - tryb udzielenia zamówienia jest informacja, że szacunkowa wartość zamówienia...

 • C-408/16

  Orzeczenia ETS, 06-12-2017

  ... zasady do zamówienia publicznego zastosowanie ma dyrektywa obowiązująca w momencie, gdy instytucja zamawiająca wybierała tryb postępowania, który będzie stosować, i ostatecznie rozstrzygała kwestię, czy istnieje obowiązek ogłoszenia wcześniej przetargu w...

 • KIO 2406/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika... oznacza, że zastosowanie będzie miał także tryb HR (nie będzie więc tylko oferowany,...

 • KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... konsekwencji powyższego Odwołujący na posiedzeniu z udziałem Stron i Uczestników Postępowania wycofał częściowo zarzuty i żądania odwołania, a mianowicie: pkt... stanowić podstawy zmiany wynagrodzenia. Wskazany „tryb" wprowadzania zmian do umowy o zamówienie...

 • KIO 2422/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...Zachodniego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.” 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1.2. Postępowanie jest ...3 oraz, że została złożona przez Wykonawcę, który powinien zostać wykluczony z postępowania na podstawie 41 art. 24 ust. 1 pkt 12 wobec nie ...

 • KIO 2130/17

  Orzeczenia KIO, 29-11-2017

  ...3 ustawy, nie zasługują na uwzględnienie i zmierzają jedynie do przedłużenia postępowania. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny prawa, pomimo tego, że w art.... napęd jest napędem awaryjnym, w jaki sposób ustalił tryb jego pracy oraz to, że nie będzie on ...

 • KIO 2343/17, KIO 2344/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  ...12 Ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy T. z postępowania ze względu na niewykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału..., do złożenia informacji niewadliwych. Ustawowy tryb uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów określony w art...

 • KIO 2396/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ...W. S.A.”), z uwagi na nie wykazanie braku podstaw wykluczenia z postępowania b) zaniechanie uznania oferty Warta za odrzuconą, c) zaniechania odrzucenia oferty ...opinii bankowych, polis ubezpieczeniowych, certyfikatów itp. Tryb przewidziany w art. 26 ust. 3 ...

 • KIO 2313/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... B., S. spółka jawna z siedzibą w K., ul. (…) z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy z uwagi na nieprzedłużenie... konkurentów. Taka sytuacja zachodziła w niniejszej sprawie. Dodał, że tryb z art. 90 ust. 1 ustawy jest trybem obligatoryjnym,...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ...o., która prawdopodobnie jest nie niezadowolona z rozstrzygnięcia postępowania przez Zamawiającego - że oświadczenie T. Sp. z...Tomography wydanego przez Toshiba Medical Systems 2009 zatytułowanego „Tryb podwojenia warstwy w rekonstrukcji obrazu CT” J. Blobel...

 • KIO 2258/17

  Orzeczenia KIO, 13-11-2017

  ...wezwania powinna być jasna i zawierać nie tylko określenie tryb wezwania ale również konkretnie precyzować, czego ono wprost... 192 ust. 1 i 2 Pzp orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp stosownie do ...

 • KIO 2268/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ...nieograniczonego i Zamawiający nie zastosował szczególnego trybu udzielania zamówień dla usług społecznych. Wybrany przez Zamawiającego tryb postępowania nie stanowi również naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Treść art. 10 ustawy Prawo...

 • KIO 2256/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... nawet bez wystąpienia tych czynników może w każdej chwili prowadzenia postępowania zrodzić się wątpliwość czy zaoferowana cena nie jest rażąco niska i wtedy zamawiający powinien wszcząć tryb wyjaśnienia czy badana oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. 9...

 • KIO 2278/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ...skutecznie wniesione, a tym samym nie zachodzą podstawy do wykluczenia wykonawcy z postępowania. (wyrok KIO z 07.07.2014 r., sygn. akt: KIO... co zostało ustalone w wyniku wskazanych wyżej wyjaśnień, to tryb art. 87 ust.1 Pzp stanowi element, który w...

 • KIO 2281/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania - Izba podzieliła stanowisko zamawiającego, że tryb ten nie miałby w ogóle zastosowania w przedmiotowym stanie faktycznym - ponieważ...

 • KIO 2241/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ... w ośrodkach szkolenia poligonowego, w różnych warunkach klimatycznych i terenowych, niezależnie od pory roku i doby. Zastosowany tryb postępowania przetargu w oparciu o art. 701 Kodeksu cywilnego nie był kwestionowany przez żadnego z wykonawców. Należy...

 • KIO 2197/17, KIO 2199/17

  Orzeczenia KIO, 06-11-2017

  ...związku z art. 11 ust. 4 uznk tj. naruszenie zasady jawności postępowania poprzez nie udostępnienie pełnej treści złożonych 23 przez Konsorcjum Miko – Tech ... owo badanie, nie został też wskazany żaden tryb, czy procedura, zgodnie z którą zamawiający bada...

 • KIO 2167/17, KIO 2169/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... z dnia 5 października 2009 r., KIO/UZP 1324/09), „tryb przewidziany w art. 87 ust. 1 ustawy może być...wykonawców występujących wspólnie, natomiast brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie określonym w art. ...

 • KIO 2174/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ...tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny VC tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny PC 35. tryb wentylacji objętościowo zmienny PC tryb...Natomiast w dniu 20 października 2017 r. do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego przystąpił wykonawca Biameditek Sp. ...

 • KIO 2151/17

  Orzeczenia KIO, 30-10-2017

  ...złożenia dowodów, podjęta na tej podstawie decyzja o wykluczeniu wykonawcy z postępowania nie miałaby oparcia w treści normy prawnej opisanej w art. 24...” na dzień złożenia dokumentu/oświadczenia. Ten tryb weryfikacji podmiotowej ma na celu stwierdzenie,...

 • KIO 2115/17

  Orzeczenia KIO, 26-10-2017

  ...treści oferty, które reguluje przepis art.87 a czym innym tryb określony w art.26 ust. 1 — 4 Pzp ... z art.93 ust. 1 pkt 4 Pzp byłby zmuszony unieważnić postępowanie. Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpił wykonawca F. M. "B." S.A. T...

 • KIO 2159/17

  Orzeczenia KIO, 25-10-2017

  ...wezwał wraz kopią odwołania, w trybie art. 185 ust.1 Pzp, uczestników postępowania przetargowego do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. W dniu 19.10.2017 ... do uzupełnienia (ten obligatoryjny bowiem tryb jak wskazano powyżej nie został wyczerpany...

 • KIO 2106/17

  Orzeczenia KIO, 23-10-2017

  ... i odpowiedzi dla Zamawiającego w realizacji umów, 5. zasady i tryb realizacji podpisanych umów, 6. tryb postępowania w trakcie robót. Dowód: dokumentacja postępowania: oferta Odwołującego wraz z wyjaśnieniami, wymienione powyżej dokumenty wewnętrzne. W...

 • KIO 2071/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ... zauważa, że w takiej sytuacji należało bezwzględnie zastosować tryb z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień...określonych przez zamawiającego w części 3, części 4, części 5, części 6 postępowania, mimo że zastosowanie instytucji z art. 26 ust. 4 oraz art. 87...

 • KIO 2091/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ... SIWZ oraz do określenia przyszłego zobowiązania 4 umownego, mimo iż tryb art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, pozwala jedynie na ..., w trybie art. 185 ust. 1 ustawy Pzp, uczestników postępowania przetargowego do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. W dniu 9.10...

 • KIO 2080/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... składania środków odwoławczych jest fakt, że Zamawiający – nie będąc do tego zobligowanym treścią ustawy Pzp – stosuje do prowadzonego postępowania określony tryb i zasady obowiązujące w ustawie Pzp. Zgodnie z art.189 ust.2 pkt. 1 ustawy Pzp Izba nie jest...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij