• C-523/16

  Orzeczenia ETS, 28-02-2018

  ... głównych. 36      Daty ogłoszeń są bowiem bezwzględnie późniejsze od momentu, w którym instytucja zamawiająca wybrała tryb postępowania, jaki zamierzała stosować, i ostatecznie rozstrzygnęła kwestię, czy ma obowiązek ogłoszenia wcześniej przetargu w celu...

 • KIO 144/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ...bez uprzedniego dokonania tego zawiadomienia i przed upływem terminu na wniesienie odwołania na to zawiadomienie, który to tryb postępowania jest obligatoryjny w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone 3 w...

 • KIO 128/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ...uwzględniających specyfikę zadania i własne doświadczenia. Tryb „zaprojektuj i wybuduj" jest stosowany zarówno... 192 ust. 1 Ustawy orzekła jak w sentencji. 29 O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192 ust. ...

 • C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  ... wynika, że co do zasady zastosowanie ma dyrektywa obowiązująca w momencie, gdy instytucja zamawiająca wybierała tryb postępowania, który będzie stosować, i ostatecznie rozstrzygała kwestię, czy w celu udzielenia zamówienia publicznego istnieje obowiązek...

 • KIO 91/18

  Orzeczenia KIO, 08-02-2018

  ... zapewnić tożsamości personelu do realizacji Umowy ramowej z personelem, który wskazał w ofercie. Mając na uwadze tryb postępowania, tj. przetarg nieograniczony, niezrozumiałe jest, dlaczego lista osób wskazanych w Umowie do realizacji umowy miałaby być...

 • KIO 179/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ... unieważnione, a Zamawiający do udzielenia zamówienia powinien zastosować tryb konkurencyjny, o którym mowa w art. 10 ust...pismem z dnia 31 stycznia 2018 r. W oparciu o akta postępowania odwoławczego Izba ustaliła, że w ustawowym terminie, wynikającym z art....

 • KIO 59/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... elementów oferty, które budzą wątpliwości zamawiającego. Tryb konsultacji ma bowiem na celu zapewnienie, że... Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji. 35 O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy, na podstawie art. 192 ust....

 • KIO 138/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... trwające dłużej są w przeliczeniu na miesiąc znacznie tańsze. Postępowania konkurencyjne były wszczynane na rok lub kilka lat natomiast przedmiotowe postępowanie dotyczyło dwóch miesięcy. Tryb zamówienia z wolnej ręki charakteryzuje się tym, iż negocjacje...

 • KIO 69/18, KIO 89/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... 3 stycznia 2018 r. Zamawiający poinformował o wykluczeniu Odwołującego z Postępowania przekazując pismo w tym zakresie w formie elektronicznej. Jako podstawę... o grupie kapitałowej zamawiający zobowiązany jest zastosować tryb przewidziany w art. 26 ust. 3 ...

 • KIO 66/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SIWZ spowodował wadę postępowania, o której mowa w art. 93 ust. 1...określone w umowie ramowej; 6) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę; 7) zawarł umowę przed upływem terminu, o...

 • KIO 74/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...SIWZ na str. 2 w dziale II zatytułowanym „tryb udzielenia zamówienia, wskazał w pkt 2, że zastosowanie będzie miała procedura uregulowana w treści art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Przedmiotem postępowania (zgodnie z działem IV SIWZ – opis przedmiotu zamówienia...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... opisującej funkcjonalność platformy zakupowej, w zakresie modułu o nazwie postępowania – karta postępowania zamówienia - tiret 4 - vide str. 22 SIWZ...Licytacja elektroniczna; Partnerstwo Innowacyjne; Dialog konkurencyjny, tryb przewidziany w art. 101 a ust....

 • KIO 45/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ...Tomu I SIWZ – Instrukcja Dla Wykonawców („IDW”) Zamawiający określił tryb i sposób oceny ofert. Jak wskazano w punkcie 19.8... ust. 1 Ustawy orzekła jak w sentencji. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192...

 • KIO 75/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... skutków z art.91 ust.1 pkt 1 ustawy pzp. Po trzecie jeżeli chodzi o skutki tego błędu/pomyłki należy rozważyć tryb postępowania z art.87 ust.2 pzp, który wskazuje okoliczności gdzie zamawiający poprawia w ofercie z urzędu oczywiste omyłki pisarskie...

 • KIO 82/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... tych podmiotów. SEKCJA IV ogłoszenia: PROCEDURA: Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Sekcja IV.2)... podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp. 31 O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku, na podstawie art. 192 ust...

 • KIO 44/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... określenie to funkcjonuje w stosunku do pojęcia postępowania przetargowego i nie ma znaczenia w jakim trybie to postępowanie będzie prowadzone (nie ma to znaczenia czy będzie to tryb „jednostopniowy” czy „jednoetapowy” jak np. przetarg nieograniczony...

 • KIO 2727/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... 202 122,38 zł. Z pkt 2.5. protokołu postępowania wynika ponadto, że zamawiający dokonał ustalenia wartości zamówienia w dniu... postanowienia zamawiający zawarł w Części V SIWZ – Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty. Jednocześnie Izba ustaliła...

 • KIO 2739/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... szkoleń. Nie budzi wątpliwości Izby i Stron oraz Uczestnika postępowania odwoławczego, że oferta Przystępującego nie zawierała takiego szczegółowego opisu w zakresie licencji, dlatego też zastosowano tryb przewidziany w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Ujęcie...

 • KIO 2710/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ...w Warszawie w części ½ i: 3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnastu tysięcy złotych ...budowę, - braku przedstawienia w opinii rozważań, czy tryb zmiany decyzji ostatecznej na mocy której strona nabyła ...

 • KIO 2631/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... informacja zwrotna w postaci wibracji pozostaje. Tryb można włączyć/wyłączyć w dowolnym czasie, a także... zm. z 2017r. poz. 47) zaliczając na poczet niniejszego postępowania odwoławczego koszt wpisu od odwołania uiszczony przez Odwołującego w wysokości 7....

 • KIO 2698/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  ...70ml 22 CH. + zatyczka z portem luer.” Na etapie prowadzonego postępowania padły pytania, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi 20 listopada 2017 r.:... trybie art. 26 ust. 3 pzp. Jednakże tryb ten nie może służyć obejściu braku sprecyzowania treści oferty...

 • KIO 2567/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ..., w oparciu o które mógłby 20 zostać zastać zastosowany niekonkurencyjny tryb zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1... w tym wskazał (w pkt V informacji), że podstawą wszczęcia postępowania jest art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Podkreśla,...

 • KIO 2692/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... w tym trybie; 3. art. 7 ust. 1 Pzp poprzez prowadzenie postępowania w sposób uniemożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji, w sytuacji gdy Zamawiający wybrał tryb zapytania o cenę, pomimo niespełnienia przesłanek do wyboru tego trybu. Wobec powyższego...

 • KIO 2653/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  .... Art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - W postępowaniach o udzielenie zamówienia na dostawy lub usługi zamawiający nie może odrzucić oferty... odmiennej interpretacji (czy chodzi o tryb kontaktowy czy o tryb powiększenia), to wobec braku wyraźnych określeń...

 • KIO 2574/17, KIO 2576/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... Via Pietro Borsieri 2/a 00195 Rzym, Włochy zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2574/17 i KIO 2576/17 po... one zostać wprowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktu. Tryb dokonywania zmian Zamawiający zawarł w Subklauzuli 13. ...

 • KIO 2547/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... w trybie DIALOGU KONKURENCYJNEGO W Rozdziale l. tego dokumentu zatytułowanym „WPROWADZENIE” zawarto następujące informacje: Tryb postępowania przetargowego Postępowanie jest prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego, a jego celem jest wybranie wykonawcy...

 • KIO 2583/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... W związku z powyższym, po stronie zamawiającego istnieje bezwzględny obowiązek unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 i art. ...SIWZ, gdzie w rozdziale II pkt 2 - tryb udzielenia zamówienia jest informacja, że szacunkowa wartość zamówienia...

 • C-408/16

  Orzeczenia ETS, 06-12-2017

  ... zasady do zamówienia publicznego zastosowanie ma dyrektywa obowiązująca w momencie, gdy instytucja zamawiająca wybierała tryb postępowania, który będzie stosować, i ostatecznie rozstrzygała kwestię, czy istnieje obowiązek ogłoszenia wcześniej przetargu w...

 • KIO 2406/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika... oznacza, że zastosowanie będzie miał także tryb HR (nie będzie więc tylko oferowany,...

 • KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... konsekwencji powyższego Odwołujący na posiedzeniu z udziałem Stron i Uczestników Postępowania wycofał częściowo zarzuty i żądania odwołania, a mianowicie: pkt... stanowić podstawy zmiany wynagrodzenia. Wskazany „tryb" wprowadzania zmian do umowy o zamówienie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij