• C-408/16

  Orzeczenia ETS, 06-12-2017

  ... zasady do zamówienia publicznego zastosowanie ma dyrektywa obowiązująca w momencie, gdy instytucja zamawiająca wybierała tryb postępowania, który będzie stosować, i ostatecznie rozstrzygała kwestię, czy istnieje obowiązek ogłoszenia wcześniej przetargu w...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ...o., która prawdopodobnie jest nie niezadowolona z rozstrzygnięcia postępowania przez Zamawiającego - że oświadczenie T. Sp. z...Tomography wydanego przez Toshiba Medical Systems 2009 zatytułowanego „Tryb podwojenia warstwy w rekonstrukcji obrazu CT” J. Blobel...

 • KIO 1908/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... SoftHard SA – dalej odwołującego została odrzucona w ramach części I postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z uwagi...i bezprzewodowej 802.11b/g/n 19. Średni pobór mocy (tryb gotowości) <90W 20. Wyposażenie standardowe Kabel zasilający...

 • KIO 1851/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ... oraz proces realizacji podpisanych umów w formie dokumentu wewnątrzzakładowego „ Zasady i tryb realizacji podpisanych umów ”, - zatwierdzono tryb postępowania przy możliwości pojawienia się robót dodatkowych, zamiennych oraz niewykonanych w trakcie...

 • KIO 1825/17, KIO 1834/17, KIO 1838/17, KIO 1842/17, KIO 1876/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... 16, 17 Pzp poprzez zaniechanie ustalenia i wskazania przesłanek do wykluczenia z postępowania Wykonawcy K. M. B. S. P. Sp. z o. ...przycisków, dwa z nich są zawsze używane, aby wejść w tryb szybkiego wybierania, a dwa kolejne są cyframi zmiennymi od 00 ...

 • KIO 1829/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ...się na art. 26 ust. 3 Pzp. Jak podkreśla TSUE tryb przewidziany w art. 26 ust. 3 Pzp może prowadzić jedynie...uwadze Izba orzekła, jak w pkt 1 sentencji wyroku. O kosztach postępowania odwoławczego (pkt 2 sentencji wyroku) orzeczono stosownie do jego wyniku, ...

 • C-223/16

  Orzeczenia ETS, 14-09-2017

  ... orzecznictwem co do zasady zastosowanie ma dyrektywa obowiązująca w momencie, gdy instytucja zamawiająca wybierała tryb postępowania, który będzie stosować, i ostatecznie rozstrzygała kwestię, czy w celu udzielenia zamówienia publicznego istnieje...

 • IV P 459/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-09-2017

  ... mowa w zdaniu poprzednim) naraża Pracodawcę na utratę płynności finansowej i postępowania egzekucyjne. ( dowód: rozwiązanie umowy k. 104) Zgodnie z par...do działu zamówień publicznych, który ustala tryb zamówienia. Wnioskodawca określa przedmiot zamówienia ...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ...przez jego niezastosowanie i w konsekwencji zaniechanie czynności wykluczenia z postępowania wykonawców; a) Konsorcjum złożonego z Comarch Polska S.A... takiego dokumentu. Dodatkowo użyty w formularzu tryb przypuszczający „may be confirmecf' po polsku...

 • KIO 1785/17

  Orzeczenia KIO, 13-09-2017

  ...r. do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie tego warunku, a więc tryb ten został wyczerpany. W dniu 7 września 2017 r. w... z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: wykonawcę, który nie wykazał spełniania...

 • KIO 1723/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  ...trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania w ...Tymczasem w zaistniałym w sprawie stanie faktycznym Zamawiający zastosował tryb przewidziany art. 26 ust. 2f PZP. Przywołany ...

 • KIO 1632/17, KIO 1662/17

  Orzeczenia KIO, 01-09-2017

  ...oparciu o „ofertę" rozumianą w ujęciu rozdziału 14 pkt 14.5 SIWZ przedmiotowego postępowania, ale o treść wyjaśnień złożonych w trybie art. 90 ust 1 ustawy pzp. Zdaniem Odwołującego tryb przewidziany w art. 90 ust 1 ustawy pzp służy „badaniu" ceny złożonej...

 • KIO 1683/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ...zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania. 2 Stosownie do art....dokumentów w zakresie wiedzy i doświadczenia wykonawcy K. Tryb z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp ...

 • KIO 1664/17

  Orzeczenia KIO, 30-08-2017

  ...uzupełnienia dokumentu z tej samej przyczyny tylko raz w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest w orzecznictwie KIO ugruntowane ... VI do SIWZ. Ponadto zastosowany przez Zamawiającego sam tryb wezwania z art. 26 ust.3 Pzp przystępującego ...

 • KIO 1682/17

  Orzeczenia KIO, 28-08-2017

  ... i następnie 5.6.2017 r. zastosował tryb przewidziany w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp i otrzymał zmodyfikowany „wykaz usług”. Skoro warunek nie został wstępnie potwierdzony, to Wykonawca winien zostać wykluczony z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1...

 • KIO 1590/17

  Orzeczenia KIO, 28-08-2017

  ... rzecz A. B. T.-H. ul. (…) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika przystępującego. Sygn. akt KIO ...przyjmując następujące założenia: c Zamawiający planuje 12 godzinny tryb pracy 7 dni w tygodniu.” “... 7) ...

 • IX Ca 807/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-08-2017

  ...przysługujących środków ochrony prawnej. Szczegółowy tryb wnoszenia odwołań od czynności zamawiającego niezgodnych... toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego (art. 198a ust. 2 ustawy P.z.p...

 • KIO 1668/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ...Warszawie wniósł odwołanie wobec wyboru trybu udzielania zamówienia i wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67... do udzielenia zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Tryb ten - pomimo, iż nie ma charakteru w pełni...

 • KIO 1658/17

  Orzeczenia KIO, 21-08-2017

  ...Pzp. Na wezwanie zamawiającego z dnia 8 sierpnia 2017 r. przystąpienie do postępowania odwoławczego w trybie art. 185 ustawy Pzp złożył w dniu 10 sierpnia... w następnym dniu roboczym od zgłoszenia (NBD), tryb zgłaszania 9x5. 15 Zamawiający potwierdził, że w ...

 • KIO 1619/17

  Orzeczenia KIO, 21-08-2017

  ... wykonawców, co do możliwości składania środków odwoławczych jest fakt, że Zamawiający dobrowolnie do prowadzonego postępowania zastosował tryb i zasady obowiązujące w ustawie Prawo zamówień publicznych. Także wadliwe pouczenie wykonawców w specyfikacji...

 • KIO 1522/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ... dodatkowych na roboty budowlane oraz 4 zamówień w roku 2016, wg. poniższej tabeli: Lp. Nr umowy i data zawarcia Tryb postępowania/ rodzaj robót Wykonawca Wartość umowna brutto 2015 r. 1. 154/WB/2015 23.11.2015 r. Wolna ręka roboty dodatkowe branży bud...

 • KIO 1536/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ...trybu kondensacji określonego w załączniku 7 do PFU („tryb kondensacji - cała para wytwarzana w kotle jest ...odwołania, w trybie art. 185 ust.1 Pzp, wezwał uczestników postępowania przetargowego do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. W dniu 28....

 • KIO 1568/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ...nr 1, 2, 3, 4 i 5 przedmiotu zamówienia oraz bezpodstawne unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie części nr 1, 2, 3, 4 i... w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, winien być zastosowany tryb wskazany w art. 26 ust. 3 Pzp, natomiast braki w ofercie ...

 • KIO 1559/17

  Orzeczenia KIO, 10-08-2017

  ... jest fakt, że Zamawiający – nie będąc do tego zobligowanym treścią ustawy Pzp – stosuje do prowadzonego postępowania określony tryb i zasady obowiązujące w ustawie Pzp. W konsekwencji, Odwołujący w przedmiotowym postępowaniu nie mógł skorzystać ze środka...

 • KIO 1471/17

  Orzeczenia KIO, 08-08-2017

  ...Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i potwierdziła ona taki tryb udostępnienia informacji. W ten sposób możliwa jest...2a). Izba zatem zarzut oddaliła, jako niemający wpływu na wynik postępowania. Zarzut 10 i 11 odnosił się do Tworzenia Oprogramowania i ...

 • KIO 1508/17

  Orzeczenia KIO, 07-08-2017

  ...piśmie. Oczywistą bowiem kwestią jest, że „tryb wyjaśnienia” służy do pozyskania dodatkowych informacji w ... powyższe orzeczono, jak w pkt 1 sentencji wyroku. O kosztach postępowania odwoławczego (pkt 2 sentencji wyroku) orzeczono stosownie do jego wyniku,...

 • KIO 1504/17

  Orzeczenia KIO, 31-07-2017

  ... odwoławczych jest fakt, że PCZ – nie będąc do tego zobligowane treścią ustawy Pzp – stosuje do prowadzonego postępowania określony tryb i zasady obowiązujące w ustawie Pzp. W konsekwencji, odwołujący w przedmiotowym postępowaniu nie mógł skorzystać ze...

 • KIO 1451/17, KIO 1455/17

  Orzeczenia KIO, 28-07-2017

  ... groszy) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa przed Izbą. 3 3. kosztami postępowania w zakresie odwołania o sygn. akt KIO 1455/17 w wysokości 18 ...wyłącznie, radzie powiatu,. 4. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu. 5. Statut ...

 • KIO 1336/17

  Orzeczenia KIO, 25-07-2017

  ...eksperci określali cenę oferty, a on sam, a po drugie tryb wynikający z art. 90 ust 1 ustawy pzp nie jest ...brakujących w danym dniu pojazdów. Izba ustaliła, iż w ramach przedmiotowego postępowania na cześć I zamówienia ofertę złożyło 4 wykonawców: 1. S....

 • KIO 1415/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ... nie miał też możliwości przy udzieleniu przedmiotowego zamówienia - zachowania terminów przewidzianych dla innych trybów postępowania. W zasadzie tryb zamówienia z wolnej ręki był jedynym, który dawał możliwość natychmiastowego tj. w dniu 4 lipca...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij