• KIO 358/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  ...stanowiący podstawę faktyczną wyroku. Izba nie mogła, z uwagi na treść ww. przepisu pominąć zmian dokonanych w treści SWIZ przez 18 .... Izba zaznacza w tym miejscu, że Zamawiający dopuścił możliwość złożenia oferty na komputery PC typ 1 i typ 2, które nie są...

 • KIO 331/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  ...stycznia 2019 r. otrzymał od Zamawiającego informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, po czym wniósł odwołanie, w wyniku którego KIO w ...1 pkt 5 i 6 ustawy Pzp). Zatem to treść tych dokumentów stanowi podstawę oceny, czy wykonawca złożył dokumenty ...

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ..., a nie może stanowić formularza ofertowego wypełnionego odręcznie i następnie zeskanowanego. Zważywszy przy tym na fakt, że treść oferty byłaby identyczna zarówno w przypadku, gdyby formularz został wypełniony za pomocą edytora tekstu, jak i w przypadku...

 • KIO 203/19

  Orzeczenia KIO, 19-02-2019

  ... formie określonej w SIWZ, podczas gdy dyspozycja art. 89 ust. 1.pkt 2 ustawy Pzp odnosi się jedynie do odrzucenia oferty, jeżeli treść oferty, nie zaś lei forma, nie odpowiada treści SIWZ, ewentualnie, w przypadku uznania, iż dyspozycja art. 89 ust. 1 pkt...

 • KIO 156/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ... na portalu i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający wskazał, że w postępowaniu jako treść oferty Zamawiający żądał złożenie również kosztorysu ofertowego, który należało opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym i dołączyć...

 • KIO 185/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ..., technologiczną i organizacyjną czy gospodarczą przedsiębiorstwa. Treść danych na str. 34-37 stanowi wyłącznie informację... przedsiębiorcę cały czas, a nie tylko na etapie od dnia złożenia oferty do jej wyboru czy podpisania umowy (tak np. wyrok z dnia...

 • KIO 137/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ...ust 2 ustawy ” Ostatecznie: „Wyjaśnić można treść czegoś co istnieje, dodanie nowej możliwości nie...innego podmiotu tj. Usługi Dźwigowe T.R. (…). Jednakże do oferty nie załączono dla tego podmiotu ani wymaganego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia...

 • KIO 169/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ...4. art. 22a ust. 4 PZP poprzez dokonanie wyboru oferty Wykonawcy pomimo, iż podmiot ten w treści złożonego dokumentu ...oferty wskazano wprost, że podmiot Hytera Mobilfunk GmbH będzie realizował część zamówienia jako podwykonawca, co potwierdza także treść...

 • KIO 116/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... niejasny i nie jest możliwe określenie zakresu prac, a tym samym wycenę oferty. Powyższe stanowi naruszenie: art. 7 ust. 1 i ust. 3 ... niezbędną Wykonawcom do wyceny Punktu Funkcyjnego - treść SIWZ nie zobowiązuje wykonawców do tworzenia takiego katalogu...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...z o.o. do złożenia wyjaśnień i dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny w dniach 23.10... 13.11.2018 r. i 28.11.2018 r. Treść tych wyjaśnień została skutecznie zastrzeżona jako tajemnica przedsiębiorstwa. Izba jednakże...

 • KIO 119/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...78 Kodeksu cywilnego z uwagi na niezasadne przyjęcie, że oferty wybranego wykonawcy zostały złożone w postaci elektronicznej z kwalifikowanym ...) za dokument elektroniczny należy uznać każdą treść przechowywaną w postaci elektronicznej, w szczególności tekst...

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 28 e) Możliwość zarządzania ścianą wideo w ramach... ocenie składu orzekającego Izby przeczy temu stwierdzeniu treść odwołania wniesionego przez podmiot będący profesjonalistą w tej...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... zawarcia umowy. Żaden przepis prawa nie nakłada nań obowiązku złożenia oferty w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu ani zmuszania Zamawiającego do zawarcia umowy, której treść mu nie odpowiada. Nie może zatem kwestionować umowy wyłącznie dlatego...

 • KIO 39/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  .... 4 Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 1. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP poprzez uznanie, że treść oferty Wykonawcy EGERTON Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ... W odniesieniu do pierwszej przesłanki - pierwszy formularz JEDZ dołączony do oferty był zgodny ze stanem rzeczywistym, w dniu złożenia dokumentu tj. ... informacji o zgonie." W oparciu o treść przytoczonego pisma należy uznać, że Odwołujący należycie...

 • KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  .... W takim przypadku aukcja zostanie przedłużona od momentu złożenia tej oferty o sekundy brakujące do pełnej minuty, w której złożona została oferta...notarialnych stanowi dowód potwierdzający zawartą w nich treść, w tym przypadku informacje i dane techniczne...

 • KIO 10/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ...w wysokości 100 zł jest rażąco wygórowana przede wszystkim z uwagi na treść cz. III pkt 2.24 ppkt 2) SIWZ (str. 18... dla Wykonawcy. Jeżeli bowiem Wykonawca jest zainteresowany złożeniem oferty w takim postępowaniu, jak przedmiotowe, to winien wycenić...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... błędne jest stanowisko Zamawiającego, który podstawy do odrzucenia oferty Odwołującego uparuje w literalnym brzmieniu samego tłumaczenia gwarancji, pomijając rzeczywistą treść złożonej gwarancji. W takich sytuacjach wady tłumaczenia powinny podlegać...

 • XII C 2242/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-01-2019

  ...kopii dokumentów, które co prawda dokumentami nie są, jednak odzwierciedlają treść dokumentów, dlatego posiadają znaczną moc dowodową. Sąd uznał zeznania ...lata 2015, 2016 i dopiero w wyniku wyboru oferty pozwanego ad. 2 jak najkorzystniejszej mógł zawszeć z...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... i zamawiający przed podjęciem decyzji o ewentualnym zastosowaniu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy powinien był, ustalić rzeczywistą treść oferty w trybie art. 87 ust. 1 ustawy, co nie jest kreowaniem nowej treści siwz, ale prawidłowym usunięciem treści...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... może leżeć po stronie samego wykonawcy. W związku z tym, mając na uwadze treść SIWZ, należy stwierdzić, że punkt odniesienia dla wykonawców podczas sporządzania oferty powinna mieć okoliczność, iż łącza podstawowe co do zasady mają stanowić łącza kablowe...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... wezwaniu Odwołujący nie złożył dokumentów w formie wymaganej przepisami rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, a tym samym, że treść oferty Odwołującego nie odpowiada treści SIWZ Zarzut nr 1 Z uwagi na datę publikacji ogłoszenia o zamówieniu, tj. 7...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...wykazu usług zawarto w załączniku nr 3 do SIWZ. Po odrzuceniu oferty wykonawcy LONDON Sp. z o.o. w Krakowie zamawiający pismem... wykonania usługi datowane na 15 października 2018 r., którego treść powielała informacje ujęte w wykazie. Pismem z dnia 12 ...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... ma żadnego znaczenia to, że Odwołujący nie wykazał Pani J.P. w złożonym wykazie, ponieważ przedmiotem sporu nie jest treść oferty Odwołującego a udostępnienie zasobu osobowego Pani J.P.. W kontekście powyższego Izba uznała, że Pani J.P. udostępniła swój...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... publicznych istnieje konstrukcja: norma i sankcja w przypadku jej niewypełnienia. Normą jest np. art. 82 ust. 3: treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a sankcją art. 89 ust. 1 pkt 2: zamawiający odrzuca ofertę...

 • KIO 2584/18, KIO 2586/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... w związku z naruszeniem ww. przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i zaniechanie przez Zamawiającego odrzucenia oferty Konsorcjum Solid, pomimo że treść tej ofert nie odpowiadała treści SIWZ; b) art. 26 ust. 3a Pzp poprzez zaniechanie wezwania...

 • KIO 20/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... 3 Prawa zamówień publicznych poprzez błędne zastosowanie i wadliwą ocenę oferty Odwołującego w zakresie, w jakim Zamawiający nie przyznał punktów w...wszystkim na istnienie takiego wymagania nie wskazuje treść opisu kryterium. Zamawiający nie doprecyzował w ...

 • KIO 31/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... Polgen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą Łodzi, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź, gdyż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji – art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Wykonawca Polgen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością...

 • KIO 48/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... zebranego w sprawie materiału dowodowego, a w szczególności w oparciu o treść akt sprawy odwoławczej, w tym treść SIWZ(pkt 29 IDW – Instrukcji dla Wykonawców), oferty Odwołującego, raportu operatora z przebiegu aukcji elektronicznej z dnia 3 stycznia...

 • V GC 340/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-01-2019

  ... z którego wynikało, że jeżeli zamawiający wymagał podania określonych informacji odnoszących się do przedmiotu oferty, zaś wykonawca tych informacji nie podał, to treść oferty nie odpowiadała treści SIWZ i taka oferta powinna zostać odrzucona. Zatem przed...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij