• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... materiał dowodowy w sprawie, w tym w szczególności treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, treść oferty złożonej przez B. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, treść wyjaśnień B. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z...

 • KIO 1935/18, KIO 1948/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... ich obsługi. Przy obecnej definicji Awarii wykonawca na etapie sporządzania oferty nie może dokonać jej rzetelnej wyceny, gdyż nie da się ...a co istotne mógłby wprowadzać w błąd Wykonawcę. Treść podręcznika uległa zmianie w stosunku do poprzedniego przede ...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... za czynności z zakresu przekazania Usług. Zatem treść postanowienia pkt 15.8 wzoru umowy sugeruje, ... wartości Usługi Rozwoju (Modyfikacji) faktycznie stanowiła minimum 60,97% ceny oferty. Wskazane postanowienia stanowią naruszenie art. 7 ust. 1 i ust...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... ofert a co uniemożliwia rzetelne przygotowanie jak i skalkulowanie oferty i w konsekwencji utrudnia dostęp do zamówienia oraz ogranicza ...na wykonawcę. Zamawiający ponownie zwraca uwagę na treść subklauzuli 22.5. Warunków Szczególnych Kontraktu Roboty...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ...roku. 27 września 2018 r. Zamawiający poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty, za którą uznana została ta złożona przez SEPC. 11.1... w treści oferty. Doświadczenie w niniejszym postępowaniu miało kluczowe znaczenie – stanowiło treść warunku udziału ...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ... pytań, pomimo takiej możliwości, gdyż nie widział takiej potrzeby, choć treść przywołanego wyżej wyroku mu to umożliwiała. Dla Zamawiającego wyjaśnienia te miały na celu wykazanie, iż cena oferty nie jest rażąco niska i przekonanie Zamawiającego o tym, iż...

 • KIO 2134/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ...do istotnych informacji, które mają wpływ na przygotowanie oferty. W uzasadnieniu odwołania Odwołujący podał m.in.,...tylko jego interpretacja ( inni wykonawcy inaczej zrozumieli w tym zakresie treść SIWZ i złożyli wymagane dokumenty już w terminie 14 dni od ...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ...”, co oznacza, że znajdujące się w ofercie tłumaczenie jest prawidłowe. Niezależnie od powyższego Izba przeanalizowała treść oferty przystępującego IBM, KIO 1993/18 47 w tym doświadczenie wskazanych przez niego w kryterium „doświadczenie zespołu wykonawcy...

 • KIO 2041/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ... przez samego wykonawcę, pozostających poza treścią siwz. Skoro możliwe było złożenie oferty niepowodującej powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, pierwotna treść oferty mogła być prawidłowa w zależności od leżących po stronie Wykonawcy...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... ofertowego oraz wykazu osób z innego postępowania. 7. Dowód w postaci kopii oferty Intercor Spółka z o.o. z dnia 12.03.2015 r. dotyczącego ... treść art. 24 ust. 10 ustawy Pzp. Okoliczność ta miała miejsce jeszcze przed czynnością wyboru oferty ...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...z dnia 25 września 2018 r. Zamawiający poinformował o wyborze oferty najkorzystniejszej, za którą uznał tę złożona przez AŻD. W zakresie...w tym przede wszystkim niedopuszczalność wykraczania poza jego treść. Jak wskazano w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... świadczenia Usług Utrzymania w Etapie I i Etapie II muszą być tożsame. W przypadku wyliczenia ceny oferty niezgodnie z pkt 12.4 1 – 3) SIWZ, treść oferty zostanie uznana za niezgodą z SIWZ i zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt...

 • KIO 1995/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... których mowa w Rozdziale XII pkt 1 ppkt 4) SIWZ (strona 5 oferty). Pismem z dnia 23 lipca 2018 r. Zamawiający wezwał Budimex S.A... znaczenia okres pełnienia tej funkcji – jak wskazano powyżej, treść kryterium nie określała wymagania w tym zakresie. Za nie ...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ... zamawiającego pozytywnej oceny tych dokumentów oraz dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez odwołującego 4) art. 26 ...do zamawiającego (zauważenia też wymaga, że zamawiający treść oświadczenia podmiotu trzeciego datowanego na 21 sierpnia ...

 • KIO 2045/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ...Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Odwołujący zaznaczył, że nieznane są przyczyny podjętej przez Zamawiającego decyzji i uznania, że treść oferty Odwołującego w poz. 118 części I, oraz poz. 112 części V nie odpowiada treści SIWZ, bowiem Odwołujący...

 • KIO 2021/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... wskazał w sposób prawidłowy treści SIWZ, to nie wskazał jaka treść oferty jest niezgodna z SIWZ. Zamawiający nie mógł wskazać w ofercie ... 1, uprawnia Zamawiającego do uznania, że jest to treść oferty i jako taka może podlegać ocenie w zakresie zgodności z...

 • KIO 2028/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... oznaczeń, co Odwołujący podnosił już w odwołaniu złożonym na treść SIWZ z 10 sierpnia 2018 r. Odwołujący wskazywał wówczas...3.800 UL). 14 W konsekwencji opisanej powyżej niezgodności oferty Odwołującego z SIWZ bezzasadny jest podniesiony w odwołaniu zarzut ...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...robót budowlanych. Ponadto, Zamawiający nie ma wpływu na treść sformułowań zawartych w referencjach, z uwagi na to ... 7 ust. 1 ustawy poprzez dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty Przystępującego, podlegającej odrzuceniu z uwagi na fakt, iż została...

 • KIO 1986/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...1020). W dniu 21 września 2018 r. Zamawiający opublikował treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Od treści SIWZ w dniu ...stanie prawidłowo skalkulować ceny ofertowej, a ponadto złożone oferty wykonawców, w tym zakresie będą nieporównywalne, co ...

 • KIO 2029/18, KIO 2075/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... ustalenie przez Zamawiającego obowiązku zastosowania przez wykonawców składających oferty rozwiązań odnoszących się do Systemu PIP wskazanych w... na uszczegółowieniu 7 pozycji oraz dodaniu 3 pozycji. Zmieniono treść 9 z 119 pozycji - co stanowi 7,56 0/0...

 • KIO 2030/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... zawiera jedynie dane historyczne, które mogą być jedynie pomocne przy sporządzaniu oferty, nie są jednak objęte zobowiązaniem wykonawcy. Wymaga przy tym wskazania, iż mając na uwadze treść odwołania należało uznać, iż zarzut określony w punkcie 2 odnosił...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... zamówienia tłumaczy i uzasadnia różnicę w cenie oferty Odwołującego a pozostałych wykonawców. Tę okoliczność Zamawiający także uwzględnił w procesie badania i oceny ofert. Treść oświadczenia złożonego przez Odwołującego jednoznacznie potwierdza tezę...

 • KIO 2042/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy poprzez zaniechanie odrzucenia w pakiecie 11 oferty firmy Mercator Medical S.A., której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej „SIWZ", 2. art. 7 ust. 1 ustawy – poprzez prowadzenie...

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... Pzp poprzez przyjęcie, że w postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, a w konsekwencji uznanie, że zachodzą..., analizując udzielone przez Odwołującego wyjaśnienia miała na uwadze treść wezwania z dnia 17 września 2018 r., która ...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...Zamawiający naruszył ten przepis. Odwołujący zwrócił uwagę, że treść oświadczenia WODBUD w JEDZ stała w sprzeczności ze stanem ...zysk). Nie może więc być mowy o rażąco niskiej cenie oferty. Odnosząc się do powyższych tez należy stwierdzić, iż wykonanie ...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, poprzez zaniechanie czynności odrzucenia oferty wykonawcy Ekopomiar, mimo iż treść oferty tego wykonawcy nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „siwz”), tj. zaoferował on przedmiot...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... zakładając, iż nic nie wniosą do dokonanej przez niego oceny bądź na pewno zmienią one jej treść. W odniesieniu do zarzutu nieprawidłowej oceny oferty odwołującego podał, że punktacja przyznawana była w ramach trzech kryteriów: (1) Cena brutto, (2) Liczba...

 • KIO 2015/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... jest niezgodny z SIWZ, co jest kluczowe przy ocenie dopuszczalności zastosowania w stosunku do oferty odwołującego treści art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. Treść oferty wyznacza treść formularza ofertowego, a tabele nr 6 i 7 załącznika nr 1 do SIWZ służyły...

 • KIO 2012/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... certyfikacji - odbiór końcowy 378 28 5 Zakończenie i rozliczenie umowy 385 7 CZAS WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA 385 9 niezgodność treść oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia może podlegać sanacji w trybie art.87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp...

 • KIO 1998/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...W rozdziale VII. Zamawiający wskazał, że kryteria oceny ofert to cena oferty (waga 60%) oraz jakość (waga 40%). Wartość punktowa ramach kryterium ... publicznego, w tym treść ogłoszenia o zamówieniu, treść SIWZ, złożone oferty, jak również biorąc pod...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij