• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ..., odwołujący uzasadnił w sposób następujący. 8 Odwołujący ponownie zacytował treść warunku, określonego w lit. d pkt 2.2 pkt ...sytuacja nie występuje co do usług dodatkowych z pozycji C oferty. Ponadto, jak już wcześniej Izba stwierdziła, należy mieć również...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  .... Wnoszący odwołanie zaskarżył czynności obejmujące sformułowanie postanowień umowy wskazując, że ich treść stanowi przeszkodę złożenia przez Niego porównywalnej oferty i jednocześnie rzetelnego skalkulowania, Jego zdaniem, niemożliwych do wyceny ryzyk...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... oraz ewentualnego ich zabrania) stanowią bardzo istotną pozycję kosztową, wpływającą bezpośrednio na finalną wysokość ceny oferty. Tym samym Izba stwierdziła, że treść OPZ w tym zakresie jest niepełna i powoduje, że wykonawca nie jest w stanie oszacować...

 • KIO 1819/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ...zastępczej) i licencji. Dokumentacja ta winna być dołączona do oferty w postaci papierowej łub elektronicznej na nośniku danych w ...:2006, potwierdzony przez niezależne, akredytowane laboratorium, a dotychczasową treść zastąpić ust. 5 w brzmieniu: „5. W celu...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ..., że wykonawca zadeklarował mniejszą powierzchnię odnowy oznakowania niż wymaganą SIWZ - wykraczają poza treść oferty, którą wymagał zamawiający. Wracając do kwestii samego 25 uzasadnienia, mając na uwadze treść art. 7 ust. 1 Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 2...

 • KIO 1826/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...179 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołujący planuje złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu, jest więc zainteresowany 7 ukształtowaniem...listopada 2020 r., co stwierdza w odwołaniu również sam Odwołujący przywołując treść SIWZ w tym zakresie, w tym: „…Etap II od ...

 • V AGa 183/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Ostatecznie Sąd Okręgowy przyjął, że brak jest ... się one w spółce. Zasada kontynuacji oznacza, że treść stosunków prawnych spółki przekształcanej, łączących ją z „otoczeniem rynkowym...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ... nie pozwala ustalić, czy w cenie skalkulowane zostały wszystkie elementy przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, a więc czy treść oferty odpowiada treści SIWZ. Jest to jednak związane z wadliwością złożonych wyjaśnień dotyczących ceny...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... nie wykazał, iż zasadnym było przeprowadzenie postępowania w trybie art. 90 Ustawy. Fakt, iż Zamawiający wyjaśniał z Wykonawcą treść oferty w celu ustalenia podstawy na jakiej Wykonawca przyjął wartość 4,5%, nie oznacza, iż miał on wątpliwości co do...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ...nieznaczną i nieistotną”, niezgodność ta istnieje. Art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych mówiący o tym, że treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych...

 • KIO 1444/18, KIO 1455/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... odpowiednich wyjaśnień; 7. naruszenie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum Evercode, pomimo, iż treść oferty Konsorcjum Evercode jest sprzeczna z treścią SIWZ; 8. naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...jako wyjaśnienia profesjonalne, zatem już wówczas Zamawiający był zobowiązany odrzucić ofertę, a nie dalej z takim wykonawcą negocjować treść oferty i realność jej ceny. Odwołujący podał również, że wraz ze złożoną tabelą „Nazwy towaru” HYMON złożył dowody...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... Lublinie (dalej: „Odwołujący”) informację o dokonaniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej w postępowaniu za którą, w obu częściach, została uznana... zostały skonstruowane w oparciu o treść oferty Przystępującego (w zakresie części pierwszej...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...., poz. 459 ze zm., 6 dalej: „KC”) poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum, która obarczona jest nieważnością z uwagi na: a) jej sprzeczność z... W reasumpcji skarżący podkreślił, iż skoro zamawiający - z uwagi na treść art. 89 ust. 1 pkt 3 p.z.p. - ...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...go z postępowania ze względu na ograniczenie oraz o odrzuceniu jego oferty, pozostawieniu w mocy czynności opisanych w piśmie z dnia 11 ... odmiennego poglądu prowadziłoby do wniosku, iż treść Rozporządzenia albo skłania do dokonania wykładni rozszerzającej...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  .... akt: KIO 2746/17). • W zakresie objętym dyspozycją art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp zamawiający uprawiony jest do ingerencji w treść oferty pod warunkiem, że dokonane w ten sposób zmiany nie będą istotne. Do oceny czy niezgodność ta ma charakter istotny należy...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... i równego traktowania wykonawców oraz zasady przejrzystości postępowania, w szczególności poprzez uniemożliwienie wglądu w treść oferty, w zakresie informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa Samindruk i poddanie ich treści weryfikacji przez...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...do podwykonawstwa to: -wykonanie planu batymetrycznego, oraz -wykonanie rozpoznania ferromagnetycznego. Tym samym biorąc pod uwagę treść formularza oferty wykonawca SITWM oświadczył, że pozostały zakres prac wykona siłami własnymi. Mając powyższe na uwadze...

 • KIO 1548/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ...., S. N. s.c. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Przystępujący” lub „SUN-MED”), w zakresie pakietu 5, podczas gdy treść oferty złożonej przez SUN-MED nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w konsekwencji niezgodnym z przepisami wyborze...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... podstawie odrębnych przepisów – zaś według art. 387 § 1 kc umowa świadczenie niemożliwe jest nieważna. Zarzut 4 – gwarancja wadialna oraz treść oferty wykonawcy Bromma. Zarzut 4.1 – Odwołujący podnosi, że wykonawca Bromma złożył gwarancję wadialną, której...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  .... Izba uznała więc, że sposób sformułowania tabeli dotyczącej produktów ewidencjonowanych nie może stanowić podstawy ustalenia czy treść oferty odpowiada treści SIWZ. Zatem brak takich elementów, jak macierze czy firewalle, w załączniku nr 1 do...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...maksymalna punktacji, wykraczając poza treść otrzymanego uzasadnienia. Zamawiający ... poprzez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum Tractebel z postępowania i odrzucenia jego oferty, pomimo, że konsorcjum Tractebel nie wykazało spełnienia warunku udziału w...

 • I AGa 108/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-08-2018

  ...Dnia 27 września 2012 roku pozwany poinformował powoda o wyborze jego oferty i jednocześnie przekazał mu informację o terminie zawarcia umowy, wyznaczonym ... rozpisaniu przez pozwanego przedmiotowego przetargu, treść wyjaśnień do SIWZ złożonych dnia 10...

 • KIO 1554/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...przeciwpożarowych o szerokości 4 metrów. Odwołujący powołał treść § 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie...801 ha. W referencjach z dnia 29 listopada 2017r. załączonych do oferty wskazano m.in., że umowa obejmowała wycinkę 74 908 ha krzaków wraz...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...zdolności wykonawcy do prawidłowej realizacji zobowiązań, ale ich treść, w zestawieniu z oświadczeniami stron w toku .... 2 pkt 7a p.z.p., a więc jako akt wyboru oferty tego wykonawcy, z którym zamawiający zawrze umowę (vide postanowienie Sądu Najwyższego ...

 • KIO 1530/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... Odwołującego. Wskazuje, że doktryna oraz orzecznictwo KIO jednoznacznie stoją na stanowisku, iż samo stwierdzenie faktu, iż treść oferty jest niezgodna z treścią siwz poprzez podanie określonych zapisów siwz, które miał spełniać oferowany przez wykonawców...

 • KIO 1547/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... Zamawiający z góry zakładał, iż wyjaśnienia Odwołującego nic nie wniosą do dokonanej przez niego oceny bądź na pewno zmienią one treść oferty. Co więcej, Odwołujący nie zgadzał się ze stanowiskiem Zamawiającego zawartym w informacji o wyborze...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...1 pkt 12), 16) i 17) ustawy Pzp oraz uznanie jego oferty za odrzuconą, ponadto 4. z daleko idącej ostrożności – wezwanie Konsorcjum G...ważnością tej opinii do dnia 24 sierpnia 2018 r. Treść opinii bankowej jest jednoznaczna. Wskazał, że dowiadując się o ...

 • KIO 1532/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... zakończonej wyrokiem z 9 lipca 2018 roku stanowisko i argumentację przemawiającą za koniecznością odrzucenia oferty TMS sp. z o.o. jako zawierającej rażąco niską cenę. Treść trzecich już wyjaśnień TMS, z 18 lipca 2018 roku, potwierdza, że oferta TMS...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Mamy do czynienia z danymi które stanowią jednocześnie treść oferty i potwierdzają parametry wymagane przez Zamawiającego (art 24 ust 1 pkt 17 Prawa zamówień publicznych) -...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij