• C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  ... wspomniane obydwa syndykaty dokładnie z tego powodu, że ponieważ ich oferty zostały podpisane przez specjalnego pełnomocnika rzeczonego przedstawiciela, przedstawiciel ten oczywiście znał treść tych ofert. 29      W tym zakresie należy przypomnieć, że art...

 • KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ..., że oferta zawiera rażąco niską cenę; h) art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Atos pomimo, iż treść oferty nie odpowiada treści siwz; i) art. 26 ust. 3 Ustawy poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy Atos do złożenia dokumentów...

 • KIO 2629/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ... art 87 ust 2 pkt 1-3 PZP1 Dopiero wyczerpanie tej procedury uprawnia zamawiającego do ustalenia, ze treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, a w konsekwencji odrzucenia oferty na podstawie art 89 ust pkt 2 Pzp. {vide wyrok Izby z 5 stycznia 2012 r...

 • KIO 2627/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... działań z prawem Zamawiający pragnie powołać się również na treść poniższego orzeczenia KIO (wyrok KIO z 13 lipca 2017r...Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Ełku - na okoliczność jakie oferty wcześniej składała SoftHard S.A. oraz Unisoft S.A. , 4. Pisma...

 • KIO 2563/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ...Odwołujący”), w którym zaskarżono: 1. wybór oferty Wykonawcy S jako oferty najkorzystniejszej, pomimo że oferta ta nie jest... uzupełnienia opinii bankowej ze względu na jej treść, która to treść miałaby nie wykazywać spełniania warunku udziału w Postępowaniu...

 • KIO 2678/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ...ust. 1 pkt 1a PZP w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia ...Treść wyjaśnień wpłynęła do Zamawiającego po złożeniu przez Odwołującego odwołania. Zamawiający nie dokonał dotychczas czynności wyboru oferty...

 • KIO 2610/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  .... 4 i ust. 5 Pzp z uwagi na przyjęcie, że treść oferty Odwołującego nie odpowiada treści SIWZ i w ślad za tym podlega odrzuceniu...i łożeń zamawianego urządzenia, co skutkowało przyjęciem, że treść oferty Odwołującego nie odpowiada treści SIWZ w sytuacji, gdy...

 • KIO 2613/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...przepis art. 26 ust, 3 ustawy Pzp; 4 3) zaniechaniu odrzucenia oferty wykonawcy Konsorcjum firm: Jantar 2 Sp. z o.o. oraz Jantar .... 3 stoi na stanowisku, że biorąc pod uwagę treść złożonego przez jednego z członków konsorcjum oświadczenia oraz przedłożony ...

 • KIO 2630/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... wniósł odpowiedź na odwołanie wnosząc o jego oddalenie w całości. Przytoczył treść warunku potencjału zawodowego – doświadczenia z pkt. 5.1.1.2 siwz. Wskazał, że w toku badania oferty Sygnity stwierdził nieprawidłowości w JEDZ. W pkt. 2 załącznika 1 do...

 • KIO 2591/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... i 5 ustawy; b. art. 91ust. 1 ustawy przez wybór oferty Arcus jako oferty najkorzystniejszej; c. art. 65 § 1 k.c. przez zaniechanie ...przesłance z art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy. Izba celowo przytoczyła treść art. 70 (4) kc, gdyż z tego przepisu wynika, że ...

 • KIO 2616/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... opisane w Rozdziale XVI SIWZ, próbki, o których mowa w pkt VIII.2.1 i VIII.2.2, stanowią treść oferty. Oferta nie zawierająca próbek odpowiednio dla oferowanej części zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. Zamawiający wskazał ponadto, iż pod pojęciem...

 • KIO 2600/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... ID-Diluent 2 o numerze katalogowym 009290 jest wymienialny zarówno pomiędzy automatycznym analizatorem jak i systemem manualnym i tym samym treść oferty odpowiada treści SIWZ w zakresie wymogu, o którym mowa w rozdziale I SIWZ, pkt. 3.4 Tabela nr 4...

 • KIO 2609/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  .... zł.). Podkreślił, iż w okresie od 25 sierpnia 2017 r. tj. od przedstawienia przez Odwołującego swojej oferty (kalkulacji) nie było znaczących modyfikacji OPZ. Wskazał na treść przepisów art. 74 i 75, w szczególności art. 75 ust. 2 pkt 3 ustawy o prawie...

 • KIO 2606/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...ust. 1 ustawy Pzp oraz wobec czynności wyboru jako oferty 4 najkorzystniejszej oferty wykonawcy POLAQUA Sp. z o.o. odwołanie w dniu... dopuścił się naruszenia wskazanych przepisów. Treść uzasadnień zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa...

 • KIO 2607/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... wykonawcy ISS Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i zaniechanie odrzucenia tej oferty, pomimo że treść tej oferty jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a zatem oferta ta podlega odrzuceniu; 2. art. 91 ust...

 • KIO 2623/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mających wpływ na sporządzenie oferty, 5 KIO 2623/17 ti. przez wskazanie w § 5 ... do tej grupy zarzutów zamawiający w odpowiedzi na odwołanie powołuje się na treść art. 6d ust. 4 pkt 5 oraz 6f ust. 1a UCPG...

 • KIO 2618/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... odwołującego szkody majątkowej w postaci utraconego zarobku. W uzasadnieniu odwołania, odwołujący podnosi, iż treść pisma informującego o odrzuceniu oferty wskazuje, iż odrzucenie oferty oparte zostało o przepis art.89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (oferta...

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...4 oraz art 90 ust 3 Pzp jest to, że treść kalkulacji, która została zawarta w Formularzu Cenowym, stoi w... nie stwierdziła, iż Przystępujący w sposób nieuprawniony manipulował cenami składowymi swojej oferty. 4. zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy...

 • KIO 2581/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... o.o. Odwołujący zarzucili zamawiającemu naruszenie: 1) art. 82 ust. 3 ustawy P.z.p. poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (s.i.w.z.) 2) art. 89 ust. 1 pkt 2 i 8...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... związania ofertą, co powoduje, że ziściła się przesłanka odrzucenia oferty Ansaldo z art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp. Odwołujący wskazał następnie, że treść gwarancji przetargowej wraz ze Zmianą nr 1 oraz treść Zmiany nr 2 z dnia 27 października do przetargowej...

 • KIO 2602/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...pkt 2 ustawy Pzp. Zdaniem Zamawiającego, treść oferty Odwołującego nie odpowiada treści specyfikacji istotnych ... prowadzenia działalności gospodarczej, zaś gdyby dokumenty takie miały być częścią oferty, Zamawiający winien o nie wezwać w trybie art. 26 ust...

 • KIO 2571/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...r. wezwał wykonawcę Immitis Spółka z o.o. do wyjaśnienia treści oferty na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp wskazując, że ... postawionych w ramach rozpoznawanego środka ochrony prawnej Izba wskazuje na treść tez o numerach 62 – 64 orzeczenia o sygn. akt...

 • KIO 2603/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ...89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, ewentualnie, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i z tego powodu... z dnia 22 listopada 2017 r. Jednocześnie Zamawiający poinformował o odrzuceniu oferty P. H. E.P.T. Master Sp. z o.o...

 • KIO 2574/17, KIO 2576/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... zawarte są w składanych wyjaśnieniach, bez względu na formę, jaką one przybierają, uznać należy za część oferty. Przez treść oferty należy uznać w szczególności te elementy oświadczenia woli wykonawcy, które objęte są swobodą kształtowania z jego strony...

 • KIO 2565/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ..., że najprawdopodobniej certyfikat ten w ogóle nie został załączony do oferty. {ad. lit. c)} Odwołujący podał, że wykaz osób...formularza do stanu faktycznego. W wyniku ww. wezwania treść JEDZ odnośnie podwykonawstwa została dostosowana do stanu faktycznego ...

 • KIO 2549/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ...iż w zakresie zarzutu numer 1 nie chodzi o treść oferty i o to, przez kogo ta oferta została ... złożona oferta przez Oddział w Nysie, toteż Zamawiający nie mógł dokonać wyboru oferty złożonej przez Oddział w Nysie. Izba wskazuje, iż zgodnie z treścią art...

 • C-677/15 P

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  ... one wpisują, Sąd przypisał temu obowiązkowi bardziej ograniczoną treść, niż wynika z wykładni Trybunału dokonanej w pkt...piśmie, o charakterystyce i cechach decydujących o relatywnej przewadze oferty, która wygrała przetarg, oraz o nazwisku oferenta, ...

 • KIO 2568/17, KIO 2597/17, KIO 2605/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... nie przeprowadził dowodu na poparcie twierdzeń przeciwnych stanowisku Zamawiającego. Tym samym Izba nie stwierdziła podstaw do uznania, że treść oferty WhiteMed nie odpowiada treści SIWZ, a tym samym, że ww. oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89...

 • KIO 2586/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ... oraz formularza cenowego LIFTEC. W zakresie interesu Izba wskazuje na treść ogłoszenia o zamówieniu, oferty VERTICAL T. P., ranking złożonych ofert wynikający z informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej z 01.12.2017 r., ofertę LIFTEC, wezwanie w...

 • KIO 2569/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ... na wykluczeniu do z Postępowania i tym samym odrzuceniu jego oferty, pomimo, iż złożone wyjaśnienia nie dawały podstaw do takiego ...występuje łącznik „związanych” jako słowo (element) łączący treść, a więc zgodnie ze słownikiem języka polskiego pod ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij