• KIO 86/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ... społecznie marginalizowanych, przez jakiś nie sprecyzowany przez Zamawiającego okres przed złożeniem oferty, 4) art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 poprzez przyjęcie, iż treść oferty Odwołującego nie 4 odpowiada treści SIWZ. Jednocześnie wnosił o: 1) uwzględnienie...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... złożone w ofercie oświadczenie Konsorcjum, dotyczące zakresu prac jakie wykonawca ma zamiar powierzyć podwykonawcy, stanowi istotną merytoryczną treść oferty i nie może podlegać zmianom po upływie terminu składania ofert, do czego doszło w Postępowaniu. 6...

 • KIO 2279/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ... w dniu 20.09.2017 r., kiedy Zamawiający opublikował treść SIWZ wraz z załącznikami, tym samym dziesięciodniowy termin na...jednocześnie interes w jego uzyskaniu, a szkodą jest niemożliwość złożenia oferty i podpisania ważnej umowy (za wyrokiem KIO z dnia 04....

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... Wykonawcy T., zostały dokonane z naruszeniem powołanych powyżej przepisów ustawy Pzp oraz postanowień SIWZ. Uwzględniając treść oferty Odwołującego oraz fakt, iż z uwzględnieniem zastosowanych w postępowaniu kryteriów oceny ofert, to oferta Odwołującego...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  .... 90 ust. 2 i 3 Pzp. Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty T., pomimo że treść oferty T. nie odpowiada treści sekcji 23 SIWZ - IDW w zakresie, w jakim T. nie oferuje osobistego wykonania „Robót...

 • KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ... nr. 1. Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie przepisów: 1) art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez odrzucenie oferty Odwołującego, pomimo, iż jej treść jest zgodna z treścią SIWZ; 2) art. 7 ust. 1 i 3 Pzp poprzez niezapewnienie zachowania zasady uczciwej...

 • C-198/16 P

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  ...2466, pkt 50). Następnie w pkt 56 zaskarżonego wyroku Sąd przedstawił pokrótce treść pisma Komisji z dnia 25 marca 2013 r., w którym instytucja ta powiadomiła Agriconsulting o odrzuceniu jej oferty oraz o treści sprawozdania z oceny końcowej. W pkt 57 tego...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ...ust. 1 ustawy Pzp poprzez wybór w Postępowaniu jako oferty najkorzystniejszej oferty wykonawcy Pirios S.A., który podlega wykluczeniu z udziału... do zarzutu nr 4: Przystępujący ponownie powołał się na treść wyroku z dnia 19 grudnia 2016 r. (sygn. akt...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ... Dotacji Unijnej” jest niezgodna z pkt. VIII.3 Specyfikacji. W punkcie VIII.3 Specyfikacji Zamawiający przewidział, iż treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji, a wzór załącznika nr 4 do formularza ofertowego był elementem 12 Specyfikacji. Powyższy...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... drogowej na zadaniu opisanym w Formularzu 2.1 w żadnej mierze nie prowadziłoby do zmiany treści oferty Zamawiający i wykonawca doprecyzowując ww. treść 20 poruszaliby się bowiem na gruncie informacji pierwotnie już zawartych w ofercie i w zakresie danych...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  .... 1 Pzp. Jak wynika z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej „w aktualnym stanie prawnym z uwagi na treść art. 90 ust. 1 Pzp dopuszczalne jest odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp w wyniku negatywnej oceny przez zamawiającego otrzymanych...

 • KIO 1998/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  .... Zdaniem Zamawiającego brak przedmiotowego zestawienia materiałów i sprzętu z cenami jednostkowymi powoduje w konsekwencji, że treść oferty Odwołującego nie odpowiadała treści specyfikacji, co stanowiło przesłankę do jej odrzucenia, stosownie do art. 89...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...7. art. 7 ust. 1 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty konsorcjum A. podczas, gdy treść oferty konsorcjum A. nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 8. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ..., iż takie uzasadnienia poszczególni członkowie komisji sporządzą. Innymi słowy: na Zamawiającym - po dokonaniu wyboru oferty ciążył obowiązek informacyjny, którego treść szczegółowo opisano w treści ust. 1 art. 92 p. z. p. i Zamawiający tego obowiązku...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...1 ustawy w zw. z art. 94 ust. 3 ustawy poprzez wybór oferty najkorzystniejszej firmy Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o. w...braku podstaw do podjęcia przez Zamawiającego decyzji w oparciu o treść art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. Jednakże w ...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ...5, art. 58 i art. 353' Kc. ” 2. Treść postanowień umownych jest również istotna ze względu na interes Wykonawcy związany z ... doby oznaczanej na koniec tej doby, co uniemożliwia prawidłową wycenę oferty; Odwołujący podtrzymuje zarzut w całości. c) w pkt 20....

 • KIO 1993/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ..., co następuje. Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego, a w szczególności w oparciu o treść akt sprawy odwoławczej, w tym treść SIWZ, oferty Przystępującego, wezwania Zamawiającego z dnia 21 lipca 2017r. i odpowiedzi Przystępującego na to 13...

 • KIO 1960/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...w dniu 06.09.2017 r., kiedy opublikował zmienioną treść na własnej stronie internetowej. Odwołujący zakwestionował te zapisy, ... z kryteriów oceny ofert, decydujące o zakresie składanej oferty oraz warunkach jej oceny, niewątpliwie naruszenia Zamawiającego w...

 • KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania w całości. Mając jednakże na uwadze treść art. 180 ust. 2 pkt 1 – 6 ustawy Pzp Izba... do potwierdzenia zainteresowania instytucje zamawiające wskazują, czy oferty można składać w odniesieniu do jednej, kilku ...

 • KIO 1988/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... przepisu: 1. art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 82 ust. 3 ustawy zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum, podczas, gdy treść oferty jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej jako SIWZ; 2. art. 87 ust. 1 zd. pierwsze w...

 • KIO 1990/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...w tym zakresie, należy stwierdzić, że była ona ostateczna. Zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy Pzp, treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W wyżej opisanych okolicznościach faktycznych, złożenie przez odwołującego ANMED...

 • KIO 1969/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...); 2) odrzuceniu oferty wykonawcy E. P. Sp. z o.o. z siedzibą w K., K., G. K., gdyż treść oferty nie odpowiada treści ...1 pkt 2 Pzp przez jego błędne niezastosowanie i nieodrzucenie oferty lecz jej wybór jako najkorzystniejszej mimo że, oferta złożona przez...

 • KIO 1965/17, KIO 1966/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... niskiej ceny założenia, jakie poczynił Wykonawca, nie mogą stanowić podstawy do uznania, że treść oferty nie odpowiada zapisom SIWZ, podczas, gdy treść oferty jest w każdym punkcie zgodna z SIWZ, a w szczególności przewidziana wysokość cen jednostkowych...

 • KIO 1981/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...w dniu 14 września 2017r. poinformował go o odrzuceniu jego oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym na podstawie art.89 ust.1 ... o treść akt sprawy odwoławczej, w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, oferty Odwołującego...

 • KIO 1940/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... iż opusty na takim poziomie są ekskluzywne i dostępne tylko jemu budziły wątpliwości również ze względu na treść oferty przystępującego K.. Dostrzeżenia wymagało bowiem, że wykonawca ten zaoferował zamawiającemu identyczne macierze, co przystępujący F. za...

 • KIO 1986/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...mieszczące się w tym numerze katalogowym i asortymencie, które wymagań zamawiającego nie spełniają. Tym samym należało uznać, że treść oferty była precyzyjna w sposób dostateczny dla ustalenia, co zostało zaoferowane i nie była niezgodna z treścią siwz. Co...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... załącznikami, pisma Zamawiającego z 18.08.2017 r. wraz odpowiedzią z 23.08.2017 r., jak i treść zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej z 05.09.2017 r. Odnosząc się do poszczególnych kwestii w ramach rozpatrywania poszczególnych zarzutów. Biorąc...

 • KIO 1978/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone).” W ramach oferty złożonej w Postępowaniu Odwołujący (każdy z konsorcjantów) złożył...powyżej [od 30.06.2011 r. do 12.06.2012 r.]. Treść informacji podanych w oświadczeniu z dnia 01.09.2017 r. została ...

 • KIO 1987/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... badania ofert, powtórzenie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. 4 Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowienia SIWZ, ofertę...

 • KIO 1961/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ i mających wpływ na sporządzenie oferty, a wręcz wewnętrznie sprzeczny, 2. art. 29 ust. 2...rozstrzygnięcia przedmiotowego odwołania, które jednoznacznie określi treść SIWZ dotyczącą Oprogramowania Standardowego, co ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij