• KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  .... z siedzibą we Francji, dokonanie wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowienia SIWZ...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...go w błąd przez odwołującego oparte zostało o treść Wykazu dot. kryteriów, w którym widnieje ...; 2. dokonanie niezgodnej z przepisami Pzp czynności odrzucenia oferty odwołującego jako oferty zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ... "wykonawców nie podlegają badaniu pod kątem zgodności ich treści z wymogami SIWZ, w tym wymogami wynikającymi z PFU. Treść oferty Konsorcjum Mostostal została przedstawiona w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z art. 87 ust. 1 Pzp, tj. w odpowiedzi...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...również: „GMV”), Odwołujący wskazał, iż z załączonego do oferty GMV dokumentu JEDZ wynika, że na potwierdzenie spełnienia warunku ...odpowiedzi na pytanie wykonawcy nr 2 Zamawiający wprowadził zmienioną treść ww. warunku, natomiast w odpowiedzi na pytanie nr ...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... Pzp, 4) art. 7 ustawy Pzp, poprzez wybór oferty wykonawcy. który podlega wykluczeniu i zaniechanie wyjaśnienia okoliczności istotnych dla...ofertę sporządzoną w sposób prawidłowy, której treść odpowiada treści specyfikacji istotnych zamówienia i stanowi...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... gdy wykonawca ten faktycznie nie wyjaśnił wątpliwości dotyczących możliwości wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni, a jedynie potwierdził treść oferty, czym zamawiający naruszył przepis art. 87 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 89 ust. 1 pkt 1...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... złożoności zamówienia oraz czasu potrzebnego na sporządzenie oferty; b. Skrócenie terminu składania ofert w ...samej treści. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Izby, w celu ustalenia pojęcia treść odwołania, należy posiłkować się art. 180 ust. 3 ustawy Pzp ...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...wyposażony w sensor do odczytu kodu ze szkiełka oraz dodatkowy wbudowany sensor do odczytu kodów z kaset (magazynków)”. Zarówno treść oferty jak i dodatkowe wyjaśnienia złożone przez Wykonawcę KAWA.SKA Sp. z o.o. potwierdzają spełnienie wymagań opisanych w...

 • KIO 899/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...5 pkt 8 ustawy P.z.p. Zamawiający wskazał, że przy ocenie oferty wziął pod uwagę zaświadczenie z urzędu skarbowego z dnia 16.04.2018r.,...instrukcji jego wypełnienia. Zwrócić należy uwagę, iż treść formularza wyraźnie wskazuje, iż należy tam wskazać wszystkie...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... wykonawca ma określić taką cenę jednostkową już na etapie składania oferty, skoro nie wiem o jaką dokumentację może chodzić. Poza ...z uwagi na treść siwz i projektu umowy nie ubiegać się o dane zamówienie, a tym samym nie składać oferty na warunkach ...

 • KIO 823/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowienia SIWZ, jak ...przedmiot zamówienia otrzyma ofertę lub oferty na konkretny sprzęt, gdyż konkurencyjne oferty innych producentów zostaną odrzucone lub ...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... do tak postawionego zarzutu to jest związania zamawiającego czynnością wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 16 marca 2018 roku bez względu na czynność zamawiającego z dnia 30 marca 2018 roku należy przywołać treść art.61 ust.1 ustawy k.c. w związku z...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ...ukształtowała niweletę niezgodnie z siwz. Wskazał, że zamawiający w odpowiedzi na odwołanie i na rozprawie nie zaprzeczył, że treść oferty Polaqua w zakresie niwelety jest niezgodna z PFU i że wierzchołek niwelety rzeczywiście, zgodnie z ofertą wypadnie na...

 • KIO 781/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  .... Biorąc pod uwagę, że z oświadczenia dołączonego do oferty wynika, że wykonawca dysponuje wymaganą ilością pracowników o odpowiednich...ww. wezwaniach podstawę prawną, ale także ze względu na ich treść. Należy bowiem podkreślić, że wezwanie, o którym mowa w...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ... rozstrzygnąć na podstawie tych wywodów, że decyzja o odrzuceniu oferty była niezgodna z prawem. 79      Po drugie, Sąd orzekł... orzecznictwo). 93      W tym względzie należy stwierdzić, że treść wniesionej do Sądu skargi European Dynamics Luxembourg i in....

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ...wykluczeniu a jego oferta podlega odrzuceniu, a tym samym zaniechanie wyboru oferty, która jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert; 2. ...Zamawiającego (pismo z dnia 08.02.2018 r.) w oparciu o treść art. 87 ust. 1 i art. 26 ust. 4 ...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... wcześniej przedziałach procentowych i powinny odnosić się do ilości tych pojazdów". W konsekwencji wykaz, jako dokument, który potwierdza treść oferty w zakresie ocenianym w ramach kryterium jej oceny uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie...

 • KIO 677/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  ...który będzie świadczyć usługi na skutek wyboru jego oferty w tym postępowaniu, brak jest bowiem podstaw ... wskazywał, że w dniu 20 kwietnia 2018 r. zmodyfikował treść wzoru umowy, ograniczając wysokość kar umownych do wysokości wynagrodzenia przysługującego...

 • KIO 670/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... w pakiecie 6 złożonej przez Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 2 Pzp, pomimo że treść tej oferty odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej: „SIWZ”; b) częściowo zarzutu naruszenia przez Zamawiającego art. 7 ust...

 • KIO 539/18, KIO 540/18, KIO 541/18, KIO 542/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... się jednolitymi założeniami, a tym samym aby złożone w postępowaniu oferty były porównywalne. W dniu 28.03.2018 r. (wpływ bezpośredni... pkt 3.6.1 PFU z uwagi na analogiczną treść PFU dla wszystkich postępowań Zamawiający informuje, co następuje: Odwołujący...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... oceny zarówno treści SIWZ jak i procedury wyjaśniającej ten dokument w trybie art. 38 ustawy PZP przy uwzględnieniu procedury wyjaśniającej treść oferty, która stała się podstawą do poprawienia omyłki w trybie art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp. Izba oceniła...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...wszystkie wyroki publ. w Legalis). Powołując się na treść uwzględnionych przez Zamawiającego wyjaśnień udzielonych w trybie art. 90... 91 ust. 1 ustawy pzp, poprzez zaniechanie wyboru oferty Odwołującego, mimo faktu iż była ofertą najkorzystniejszą. W związku...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... podniesiony z ostrożności procesowej naruszenia art. 87 ust. 2 pkt 3 54 ustawy pzp, gdyż ma on zastosowanie gdy treść oferty wykonawcy jest niezgodna z SIWZ ale możliwe jest poprawienie w ofercie tych niezgodności pod warunkiem, że nie powodują one jednak...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... sprzeczna z treścią SIWZ Izba stwierdziła, iż zarzut nie potwierdził się. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu, iż treść oferty uznanej za najkorzystniejszą jest sprzeczna z treścią SIWZ, bowiem zaoferowany defibrylator nie spełnia wymogu wstrząsoodporności...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  .... 1 pkt 2 PZP w zw. z art. 82 ust. 3 PZP. Zgodnie bowiem z art. 82 ust. 3 PZP „Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia natomiast stosownie do art. art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP „Zamawiający odrzuca...

 • KIO 672/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... 1. art. 89 ust. 1 pkt 2 poprzez niezgodne z prawem dokonanie czynności wyboru oferty, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako oferty najkorzystniejszej. Tym samym doszło do naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy; 2. art...

 • KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...przez niego sposób poprawienia omyłek jest wadliwy i zniekształca oświadczenie woli Odwołującego. Okoliczności sprawy i treść oferty wskazują bezsprzecznie, że Odwołujący omyłkowo wpisał cenę jednostkową netto, zamiast ceny jednostkowej brutto. Podzielenie...

 • KIO 681/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...zamówienia. Odwołujący jest zainteresowany udziałem w postępowaniu a treść ogłoszenia o zamówieniu oraz s.i.w.z...parametrach i korzystniejszych cenowo. Inne z dysków jeszcze nie weszły do oferty a także ze względu na jeszcze na tą chwilę wysoką, nieosiągalną...

 • KIO 641/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  .... Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego, a w szczególności w oparciu o treść akt sprawy odwoławczej, w tym treść SIWZ, oferty Przystępującego, wezwania Zamawiającego do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny z dnia 5 lutego 2018r., odpowiedzi...

 • KIO 662/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... w obliczeniu ceny oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ze względu na zaniechanie odrzucenia oferty przystępującego pomimo, że jej treść jest niezgodna z treścią SIWZ skład orzekający Izby uznał, że odwołujący nie postawił zarzutów. Skład orzekający Izby...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij