• T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  ... skarżącej, gdyż wyłącznie te dwie spółki złożyły oferty. 17      Spółka Fred Olsen zakwestionowała wynik postępowania ...na istnienie pomocy państwa. Tymczasem Komisja usiłowała zmienić treść tej części zaskarżonej decyzji, twierdząc odtąd, że czwarta...

 • KIO 391/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ...w tym też celu złożył ofertę, której treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. ...na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 4 848 831,00 zł. W postępowaniu zostały złożone oferty z następującymi cenami: 1. INTERHALL sp. z o.o. – cena 4...

 • C-127/16 P

  Orzeczenia ETS, 07-03-2018

  ... 5 ostatecznie poinformował ustnie SNCF, że nie będzie w stanie złożyć oferty przejęcia, nawet warunkowej, przed dniem 30 czerwca 2005 r. 9        W...    Po pierwsze, zdaniem wnoszącej odwołanie Sąd przeinaczył treść art. 3 ust. 2 decyzji Sernam 2. ...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... zapisem pkt 9.3.2. SIWZ elementów stanowi podstawę do odrzucenia oferty odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp, ... r. sygn. akt IV CSK 86/17. Na dzień wyrokowania treść uzasadnienia tego wyroku nie była znana. Na podstawie informacji na ...

 • C-9/17

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ... czynniki takie jak złożoność przedmiotu zamówienia oraz okres potrzebny do przesłania ofert; c)      oferty należy składać na piśmie, zaś ich treść powinna pozostać poufna aż do upływu terminu przewidzianego na odpowiedź; d)      instytucje zamawiające...

 • KIO 244/18

  Orzeczenia KIO, 28-02-2018

  ...powołuje w uzasad- nieniu swojej decyzji z 30.01.2018 r. o odrzuceniu oferty wykonawcy (m.in. str. 2 uzasadnienia). Dowód: wniosek odwołującego z ... r. w odpowiedzi na pytanie nr 3 do SIWZ zamawiający zmienił treść postanowienia cz. VI ust. 2 pkt 3.1 lit. b ...

 • KIO 212/18

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ... Balzola Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „konsorcjum NDI”) z Postępowania, mimo faktu, iż treść oferty konsorcjum NDI nie odpowiada treści SIWZ w zakresie w jakim w ofercie zostało wyraźnie wskazane, że określone prace będą realizowane...

 • KIO 237/18

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ...ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp; 4. zaniechaniu wyboru oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej w Postępowaniu. czym według Odwołującego, Zamawiający naruszył: 4...postaci faktury VAT. Jednocześnie mając na uwadze treść ww. przepisów, tj. iż maksymalna ...

 • KIO 245/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  ... Wykonawcy w wyznaczonym terminie na demonstrację próbki będzie uznane za niezgodność oferty z SIWZ i oferta taka zostanie odrzucona na podstawie art 89 ... w odwołaniu sprecyzowane oraz biorąc pod uwagę treść odwołania, skład orzekający uznał, że Odwołujący ...

 • KIO 236/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  .... Zarzucił zamawiającemu naruszenie: 1) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy przez bezprawne i bezzasadne zaniechanie odrzucenia oferty BikeU pomimo, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2) art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. art...

 • KIO 235/18

  Orzeczenia KIO, 23-02-2018

  ... dla maszyn wskazanych w JEDZ potwierdzające trwające dokonywanie odpisów amortyzacyjnych miały stanowić treść oferty. Powszechnie przyznaje się, że treścią oferty jest zwartość formularza, dodatkowo Zamawiający w przytaczanym pkt 11.6.9 potwierdził...

 • KIO 241/18

  Orzeczenia KIO, 23-02-2018

  ...w ramach PPP zamawiający ustalił, że przy wyborze oferty najkorzystniejszej partner publiczny będzie się kierował następującymi kryteriami:... pogląd odwołującego, że stanowiące jego jedyną treść opisane 12 przez zamawiającego wymagania techniczne sprowadzają...

 • KIO 209/18

  Orzeczenia KIO, 23-02-2018

  ... Przystępującego w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Omyłki te nie wpływają w sposób znaczący na treść oferty, nie zmieniają jej w zasadniczych kwestiach, dotyczą elementów ilościowych, łatwych do wyliczenia i poprawienia, a ich powodem może być...

 • KIO 227/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ...4 Pzp, z uwagi na: a) brak daty, w którym zobowiązanie to zostało udzielone, co biorąc pod uwagę pozostałą treść oferty oraz daty przedkładanych dokumentów w postępowaniu, w tym JEDZ podmiotu trzeciego rodzi poważną wątpliwość w zakresie dysponowania przez...

 • KIO 196/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... też późniejsze dokonanie poprawienia tej wartości przez Zamawiającego w żaden sposób nie wpływało na treść oferty. Bez zmiany pozostawała cena globalna oferty, jak również składnik ceny – wartość warsztatów szkoleniowych – 60 000,00 zł netto. Podkreślić...

 • KIO 240/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ...gdy oferta przystępującego nie spełnia wymagań SIWZ i winna ulec odrzuceniu, 2) art. 82 ust. 3 Pzp przez uznanie, że treść oferty przystępującego, wybranej jako najkorzystniejsza, odpowiada treści SIWZ w zakresie przedmiotowego postępowania, w sytuacji gdy...

 • KIO 226/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... wskazanych przez Przystępującego w wykazie stanowiącym Załącznik nr 4 do oferty oraz wskazanych przez Bati – Invest sp. z o.o...istniał przed terminem złożenia ofert, to i tak jego treść nie rozwiewa wątpliwości co do zakresu prac wykonanych przez ...

 • KIO 233/18, KIO 234/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ...przepis, pomimo niespełnienia przesłanek do jego zastosowania; 2. Art. 89 ust. 1 pkt. 1 PZP poprzez odrzucenie oferty Odwołującego, mimo, iż jej treść jest zgodna z treścią ustawy; 3. Art. 7 ust 1 PZP poprzez nierówne traktowanie wykonawców w przedmiotowym...

 • KIO 213/18, KIO 217/18, KIO 223/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ... SIWZ nie może być uznany za tzw. dokument przedmiotowy, który co do zasady podlega uzupełnieniu, stanowi on bowiem merytoryczną treść oferty. 2. Odwołujący wskazał, że Zamawiający w Załączniku nr lc do SIWZ (dla Komputera stacjonarnego PC2 typu All in One...

 • KIO 220/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ... przez wybranego wykonawcę zdemontowanymi biletomatami. Pierwotna treść SIWZ takiego wymogu nie narzucała, co ...000 zł. Okoliczność ta daje producentowi biletomatów możliwość obniżenia ceny oferty o wyżej wskazaną kwotę. Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem ...

 • KIO 231/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ... poprzez niezastosowanie, a w konsekwencji niedokonanie poprawy omyłek w ofercie Odwołującego, które spowodowały błędne wrażenie Zamawiającego, iż treść oferty Odwołującego nie odpowiada treści SIWZ; 3) art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp poprzez jego błędne...

 • KIO 205/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... własnych uwag. W ocenie Izby podkreślenia wymaga okoliczność, że próbka urządzenia (Wzorzec) stanowi treść oferty. Nie jest zatem możliwe kolejne dostarczenie oferowanego urządzenia. Dokonanie kolejnego badania stanowiłaby uprzywilejowane traktowanie...

 • KIO 211/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ...3, art. 22a ust. 6 ustawy)". Wykonawca samowolnie zmienił treść złożonych przez siebie dokumentów. Ponadto Izba stwierdziła, że „przepis...skład orzekający jako jeden z wyjątków od zasady niezmienności oferty (sensu largo) może być zdaniem Izby stosowane ...

 • KIO 228/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... ust. 1 pkt 3 ustawy w związku z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez odrzucenie oferty Odwołującego, pomimo że treść tej oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, Izba uznała za niezasadny. Stosownie do art. 3 ust. 1 u.z.n...

 • KIO 219/18, KIO 229/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... 2.000.000,00 zł. Odwołujący zarzuca, że Zamawiający nieprawidłowo zastosował treść art. 24 ustawy Pzp, co spowodowało niezgodne z prawem wykluczenie go z postępowania, a w efekcie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zgodnie...

 • KIO 218/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...o udzielenie zamówienia; 2. art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty odwołującego ze względu na okoliczność, że jej treść jest niezgodna z ustawą Pzp z uwagi na fakt niepodania przez odwołującego zakresu powierzenia podwykonawcom wykonania...

 • KIO 166/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...materiału dowodowego Izba ustaliła, że: Odwołujący w odwołaniu prawidłowo przytoczył zapisy SIWZ, ogłoszenia o zamówieniu oraz treść oferty i złożonych dokumentów oraz wyjaśnień w postępowaniu, istotną dla rozstrzygnięcia przedmiotu sporu. W dniu 8 grudnia...

 • KIO 198/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... roboczogodziny na poziomie 0,00 zł oznacza tyle, że usługa ta będzie wykonywana bezpłatnie, co powoduje, że w tym zakresie treść oferty Odwołującej sprzeciwia się ustawie. Oferta Value Media pozostaje zatem w sprzeczności z art. 89 ust. 1 pkt 1 PZP w...

 • KIO 207/18, KIO 221/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... W Rozdziale V ust. 3 SIWZ zamawiający zmodyfikował jednak treść powyższego warunku, zawężając jednocześnie możliwość zsumowania potencjałów w ramach ... z nimi związane i uwzględnić je w cenie oferty. Z uwagi na powyższe nie sposób również twierdzić...

 • KIO 204/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...umowy o pracę. W załączniku nr 6 do oferty Odwołujący wskazali osoby, które będą uczestniczyć przy realizacji ...ofertę odpowiednio, jeżeli jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij