• KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...go z postępowania ze względu na ograniczenie oraz o odrzuceniu jego oferty, pozostawieniu w mocy czynności opisanych w piśmie z dnia 11 ... odmiennego poglądu prowadziłoby do wniosku, iż treść Rozporządzenia albo skłania do dokonania wykładni rozszerzającej...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... oraz podmiotu udostępniającego zasoby, jak również w przewidywany i deklarowany sposób realizacji zamówienia, a więc w treść oferty sensu largo. Kuriozalne jest przy tym czynienie Zamawiającemu zarzutu, że nie dokonał „przeniesienia” inwestycji w Gdańsku...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...nie spełniał warunków udziału w postępowaniu. W konsekwencji Zamawiający, dokonując wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, naruszył art. 22 ust. 1 i 2 w zw. ..., w tym treść ogłoszenia o zamówieniu, treść SIWZ, złożone oferty, jak również biorąc...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... do gołosłownych zapewnień i odesłania do pkt 3.6 oferty. Odwołujący zgodził się z twierdzeniami Atende, że Zamawiający ... jeżeli: jest niezgodna z ustawą (pkt 1), jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...a ustalenie zarzucanych przez zamawiającego uchybień złożonej oferty nie może być uzależnione od aktywności ...zebranego w sprawie materiału dowodowego, a w szczególności w oparciu o treść akt sprawy odwoławczej, w tym ogłoszenia i Instrukcji dla Wykonawców, ...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... do pisma Odwołującego z 8 czerwca 2018 r. wyciągu z instrukcji użytkownika (str. 55). Także i w tym przypadku treść oferty, biorąc pod uwagę przedstawione powyżej argumenty, należało uznać za zgodną z SIWZ. W zakresie zarzutu dotyczącego niezgodności...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ...wykonać zamówienie . Zamawiający stwierdził, że konsorcjanci składając jedną ofertę, w istocie bowiem uzgadniają jej treść. Złożenie wspólnej oferty, a zatem uzgodnienie jej treści jest prawnie dopuszczalne i nie może zostać ograniczone przez zamawiającego...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... klauzule ustawowe pozwalające na sądową ingerencję w treść stosunku zobowiązaniowego (duża i mała klauzula rebus...uwzględnić wszystkie, nawet niemożliwe do zidentyfikowania ryzyka w cenie oferty. Skoro okoliczności objęte dyspozycją przepisów art. 3571 k.c...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... postępowania, którego kształtu na dzień dzisiejszy nie znamy, nie powoduje braku możliwości złożenia oferty, a może np. stanowić powód wniesienia odwołania na sporną treść, która może zostać przez Izbę zmieniona. W związku z powyższym Izba stwierdziła, że...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  .... Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) dokonywanie zmiany w zakresie podwykonawstwa po złożeniu oferty." Z uwagi na treść złożonej przez Konsorcjum BANIMEX oferty w ocenie Odwołującego jest ona sprzeczna z treścią ustawy, tj. art. 22a ust. 4 ustawy pzp, a...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ..., odnosi się do dokumentów i uzasadnienia ich utajnienia dołączonych do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W omawianym ...nie za tajemnicę. Nie liczy się bowiem cel, ale treść i informacje, które w tych dokumentach zostały zawarte. ...

 • KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  .... z siedzibą we Francji, dokonanie wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowienia SIWZ...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ...pkt 4 ustawy w związku z art. 90 ust. 3 ustawy), 2) Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ oraz oferta zawiera błędy w wyliczeniu ceny (art. ...opisanego przez zamawiającego. Wyjaśnienia stanowią integralną treść oferty i odwołujący nie ma podstawy prawnej i...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...go w błąd przez odwołującego oparte zostało o treść Wykazu dot. kryteriów, w którym widnieje ...; 2. dokonanie niezgodnej z przepisami Pzp czynności odrzucenia oferty odwołującego jako oferty zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,...

 • KIO 1080/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ... rozprawie i uwzględniając zgromadzony materiał dowodowy w sprawie, w tym w szczególności treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, treść oferty odwołującego, wyjaśnienia wykonawcy udzielone zamawiającemu, jak również stanowiska stron i uczestnika...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ... "wykonawców nie podlegają badaniu pod kątem zgodności ich treści z wymogami SIWZ, w tym wymogami wynikającymi z PFU. Treść oferty Konsorcjum Mostostal została przedstawiona w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z art. 87 ust. 1 Pzp, tj. w odpowiedzi...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...również: „GMV”), Odwołujący wskazał, iż z załączonego do oferty GMV dokumentu JEDZ wynika, że na potwierdzenie spełnienia warunku ...odpowiedzi na pytanie wykonawcy nr 2 Zamawiający wprowadził zmienioną treść ww. warunku, natomiast w odpowiedzi na pytanie nr ...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... nie określa katalogu dowodów, które wykonawca zobowiązany jest złożyć zamawiającemu w celu uzasadnienia racjonalności i rynkowej wyceny swojej oferty. 5. Treść wezwania Zamawiającego z dnia 6 lutego 2018 r. opierała się na art. 90 ust. 1a ustawy Pzp...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... samym obarczenie wykonawcę odpowiedzialnością za elementy od niego niezależne, co uniemożliwia sporządzenie oferty; 5. art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 1.... 1 pkt 2 Pzp z uwagi na to, że treść oferty, która musi być zgodna z SIWZ, nie będzie mogła być przez...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... Pzp, 4) art. 7 ustawy Pzp, poprzez wybór oferty wykonawcy. który podlega wykluczeniu i zaniechanie wyjaśnienia okoliczności istotnych dla...ofertę sporządzoną w sposób prawidłowy, której treść odpowiada treści specyfikacji istotnych zamówienia i stanowi...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... gdy wykonawca ten faktycznie nie wyjaśnił wątpliwości dotyczących możliwości wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni, a jedynie potwierdził treść oferty, czym zamawiający naruszył przepis art. 87 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 89 ust. 1 pkt 1...

 • KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... Jednak na skutek czynności Zamawiającego, Odwołujący może ponieść szkodę, ponieważ niezgodna z ustawą treść SIWZ, uniemożliwia Odwołującemu złożenie oferty na realizację Zadania 1. Gdyby Zamawiający nie naruszył wskazanych w odwołaniu przepisów ustawy Pzp...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... złożoności zamówienia oraz czasu potrzebnego na sporządzenie oferty; b. Skrócenie terminu składania ofert w ...samej treści. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Izby, w celu ustalenia pojęcia treść odwołania, należy posiłkować się art. 180 ust. 3 ustawy Pzp ...

 • C-54/17

  Orzeczenia ETS, 31-05-2018

  ... zaoferował mu przedsiębiorca. W każdym przypadku, zamówienia lub złożenia oferty, przedmiot informacji odpowiada temu, na co obie strony się ...ustaleń w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, którego treść potwierdza, że art. 27 ust. 1akodeksu konsumenta...

 • XXIII Ga 2057/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-05-2018

  ... 2 i 4 Ustawy PZP oraz art. 90 ust. 3 Ustawy PZP poprzez zaniechanie nakazania odrzucenia oferty wykonawcy (...) Sp. z o.o., pomimo iż treść oferty nie odpowiada treści SIWZ oraz oferta ta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...wyposażony w sensor do odczytu kodu ze szkiełka oraz dodatkowy wbudowany sensor do odczytu kodów z kaset (magazynków)”. Zarówno treść oferty jak i dodatkowe wyjaśnienia złożone przez Wykonawcę KAWA.SKA Sp. z o.o. potwierdzają spełnienie wymagań opisanych w...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Mając na uwadze fakt, iż zakres wykorzystania podwykonawców przy realizacji zamówienia stanowi treść oferty 9 Wykonawcy, jak również to iż był on już wzywany do uzupełnienia informacji i dokumentów w zakresie...

 • KIO 907/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... że skoro jednak ta próbka została już w postępowaniu złożona, to również ona musi być uznana za element kształtujący treść oferty OPW co do oferowanego przedmiotu i sposobu jego wykonania. W konsekwencji stwierdzenie, że złożona próbka nie spełnia wymagań...

 • KIO 850/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ...10 SIWZ. ZANIECHANIE WEZWANIA KONICA MINOLTA DO WYJAŚNIENIA ELEMENTÓW OFERTY MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ CENY Odwołujący wskazał, że z... stanowi, iż zamawiający odrzuca ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z...

 • KIO 889/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... przesyłanie zeskanowanych dokumentów do lokalizacji wskazanej na serwerze FTP, nie sposób uznać, by w świetle ww. wymogów Zamawiającego, treść oferty wykonawcy Rand Sp. z o.o. była niezgodna z treścią SIWZ. Konkludując, brak było w ocenie Izby podstaw...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij