• KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ...stycznia 2018 r., pismo odwołującego o przedłużeniu terminu związania ofertą z wraz z załącznikami, zawiadomienie o wyborze ...raty). Z taką sytuacją mamy zaś do czynienia w analizowanej sprawie. Termin składnia ofert upływał w dniu 9 listopada 2017 r. (s....

 • KIO 183/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, jako oferta, w której istotne części zamówienia zawierają rażącą niską cenę... do wykonania w okresie związania umową i tylko uczciwe ... prac. Stosownie do pkt 4 SIWZ termin wykonania zamówienia został określony od dnia podpisania...

 • KIO 153/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ... do Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 listopada 2017 r, upłynęło 80 dni, po wydaniu rozstrzygnięcia przez KIO pozostały termin związania ofertą tj. 40 dni, zakończył się w dniu 10 stycznia 2018 r. 15 grudnia 2017r Zamawiający zwrócił się do Wykonawców...

 • KIO 190/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ..., o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą«. Art. 85 ust. 2 Pzp brzmi »Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni...

 • KIO 103/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ... stan faktyczny sprawy nie jest sporny pomiędzy Stronami: termin składania ofert upłynął 4 stycznia o godzinie 11.00...(„nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3...

 • KIO 104/18

  Orzeczenia KIO, 01-02-2018

  ... Odwołujący zwrócił też uwagę, że dokument określa termin płatności - 60 dni. Zdaniem Odwołującego, wszystkie...rozumieniu art. 66 k.c., w szczególności brak jest terminu związania ofertą, jak i oświadczenia woli E.C. Leditech Ltd. skierowanego do ...

 • KIO 94/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... działanie pana S. doprowadziło - za pośrednictwem Zarządcy - do związania ofertą złożoną Zamawiającemu samej spółki MPK Pure Home sp. z o.... będą nią umowy z podwykonawcami. Nawet jednak, gdyby termin „w ramach” rozumieć bardzo wąsko - czego Zamawiający nie...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ..., co jednak nie oznacza związania Izby podstawą prawną wskazaną przy...17.11. 2017 r. więc zawity termin na jej zaskarżenie skutecznie upłynął 27.11....a który to służy zamawiającemu do oceny czy oferta spełnia jego wymagania określone w SIWZ, na podstawie...

 • KIO 17/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... pracy (Nowy Rok), termin na złożenie odwołania został ... ust. 2 ustawy obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na ...Ukierunkowanie to nie może jednak oznaczać formalnego związania sądu podaną podstawą prawną zwłaszcza, gdy ...

 • KIO 23/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...odwołaniu, co jednak nie oznacza związania Izby podstawą prawną wskazaną przy... dnia 08.01.2018 r. mijał termin na skuteczne przekazanie przystąpienia, które w ...2 p.z.p. ”Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ...). W konsekwencji powyższego odwołujący stwierdził, iż oferta złożona przez wykonawcę Sprint S.A., jako... co jednak nie oznacza związania Izby podstawą prawną wskazaną ... kilka i dla 37 większości z nich termin zaskarżenia upłynął. (por. wyrok Sądu Okręgowego...

 • KIO 2730/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ...podpisania umowy. W wyniku dokonanej zmiany termin ten uległ zmianie na 42 dni.... dodatkowym kosztem ze strony Zamawiającego. Co do związania projektem – z wiedzy Izby wynika, że ... składając swoje oferty. Taka oferta mogłaby być też ewentualnie punktem...

 • KIO 2684/17, KIO 2685/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... 18 grudnia 2017 r. (doręczonym Zamawiającemu w tym samym dniu) poinformował o przedłużeniu terminu związania ofertą. Z uwagi na to, że termin związania ofertą ww. wykonawcy upłynął w dniu 16 grudnia 2017 r. (sobota), oświadczenie o przedłużeniu terminu...

 • KIO 2631/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... ustawy pzp w związku z nieprzedłużeniem związania ofertą pomimo wezwania Zamawiającego). W zakresie zarzutu... wiadomość o sposobie przeprowadzenia testów, w związku z powyższym termin na skorzystanie ze środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie pzp...

 • KIO 2683/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ...zostały opublikowane przez Zamawiającego w dniu 6 grudnia 2017 r. wobec czego termin na wniesienie odwołania, o którym mowa w art. 182 ust. 1...oferty (np. w wyniku nieprzedłużenia terminu związania ofertą na wezwanie zamawiającego) liczba ofert zmniejszy się...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... zostały wskazane w Sekcji nr 8 SIWZ. W Sekcji 9 SIWZ pkt. 9.1. zamawiający wskazał, że termin związania ofertą wynosi 90 dni. Natomiast termin składania ofert wyznaczono na dzień 7 sierpnia 2017 r. Sygn. akt KIO 2593/17 4 Odwołujący zauważył, iż Ansaldo...

 • KIO 2574/17, KIO 2576/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... przykładowe przedmiot umowy, sposób i termin jego realizacji. Za taki element ...przepisy odnoszą się do zasady związania wykonawcy oświadczeniami zawartymi w ...poz. 2.2: 23.645.468,12. W obu ofertach podsumowanie kwot („Razem netto” i „Razem brutto”) wskazuje...

 • KIO 2585/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... 2017 r. Konsorcjum, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, wpłaciło... odwołaniu, co jednak nie oznacza związania Izby podstawą prawną wskazaną przy dokonywaniu... za polisę Trans - Bud M.G. (termin płatności jednorazowej 19.12.2016, kwoty 1 083...

 • KIO 2584/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ...w zadaniach 1-6 w dniu, w którym upływał KIO 2584/17 8 termin składania ofert, tj. 22 listopada 20178 roku, jednak po wyznaczonej... oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą należy złożyć osobne oświadczenie o wyrażeniu zgody ...

 • KIO 2518/17, KIO 2531/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ..., co jednak nie oznacza związania Izby podstawą prawną wskazaną przy..., że MGGP S.A. nie wykazała, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Zgodnie z art.... odwołania. Powyższe należy uwzględnić, mając na uwadze termin zawity wynikający z art. 182 ust. 1...

 • KIO 2523/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... informacji dotyczących Postępowania, również po to, by mogli oni podejmować odpowiednie działania, na przykład przedłużać termin związania ofertą czy wnosić środki ochrony prawnej. Tymczasem, decyzja o uwzględnieniu odwołania przez Zamawiającego z dnia 17...

 • KIO 2558/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ...dokonał czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów, bowiem upłynął termin związania ofertą wykonawcy. Podniósł, że Zamawiający wyznaczył termin podpisania umowy na dzień 24.11.2017r., natomiast termin związania ofertą upływał dnia 23.11.2017r. W dniu 24...

 • KIO 2519/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ... tajemnicy przedsiębiorstwa, znany był Odwołującemu od tego dnia i nie wzbudził jego zastrzeżeń. 3. Ponadto, należy zauważyć, że termin związania ofertą Odwołującego DIM System Sp. z.o.o., upłynął w dniu 26.11.2017 r., a oświadczenie o przedłużeniu terminu...

 • KIO 2522/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ...przypadku uwzględnienia argumentacji Odwołującego jego oferta będzie najkorzystniejsza. Dlatego Odwołujący ma...nie można stwierdzić, czy ten termin został dochowany. Oprócz tego w... drugiego odwołania. W świetle związania KIO, Sądu Okręgowego i Odwołującego...

 • KIO 2485/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ... r. Nie budzi żadnych wątpliwości Izby, że w tej dacie Konsorcjum pozostawało w terminie związania ofertą jak również nie wygasł jeszcze termin gwarancji wadialnej. Biorąc pod uwagę powyższe Izba oddaliła wniosek Zamawiającego o oddalenie odwołania z uwagi...

 • KIO 2394/17, KIO 2409/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ...13.11.2017 r., a więc termin do wniesienia odwołania wynikający z art.... najmniej 8 godzin dziennie przez okres związania umową, Jak wskazuje Odwołujący, z treści... 1 -– 100, które uzyskała badana oferta w kryterium “Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób...

 • KIO 2466/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ... ważności od dnia 25 października 2017 r. do dnia 27 października 2017 r., a więc na okres krótszy niż termin związania ofertą, który to termin kończy się z dniem 24 grudnia 2017 roku. W dniu 25 października 2017 r., po otwarciu ofert, odwołujący złożył...

 • KIO 2358/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ... się do zakresu i cech oferowanego świadczenia. Nie potwierdził się zarzut braku związania Vitrociset S.p. A, złożoną ofertą. Pierwotny termin związania ofertą ustalony w SIWZ upływał w związku z zawieszeniem spowodowanym wniesieniem odwołania przez...

 • KIO 2404/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  .... Jednocześnie wyrażam zgodę na przedłużenie okresu ważności wadium”. Zauważył, że Odwołujący nie podał jakiegokolwiek terminu, do którego przedłuża termin związania ofertą. Z kolei drugi z wykonawców B. I. U. w dniu 8.11 2017 r. pismem znak: B./B. U. I...

 • KIO 2422/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...p. przed terminem wniesienia odwołania z powodu nieprzedłużenia terminu związania ofertą, należy uznać za podmiot nieuprawniony w rozumieniu art. ... z uchybieniem 10-dniowego terminu na jego złożenie, gdyż termin ten nie mógł być liczony od dnia 29 sierpnia...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij