• KIO 852/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... w dniu 29 marca 2018 r. W świetle powyższego w ocenie Izby Zamawiający błędnie wskazał w treści ww. pisma, iż termin związania ofertą upływał w dniu 29 marca 2018 r. (zamiast 30 marca 2018 r.), jak również błędnie wyliczył, że przedłużony o kolejne...

 • KIO 871/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzili brak podstaw do wykluczenia. Ponadto, wykonawcy przedłużyli termin związania ofertą do dnia 22 czerwca 2018 r. wobec czego Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną. Zamawiający...

 • KIO 809/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ...w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą. Z treści tego pisma wynika jednocześnie, że badanie przesłanki ...doprecyzowanie treści art. 182 ust. 3 p.z.p. Termin do wniesienia odwołania określony przez ten przepis będzie miał zastosowanie...

 • KIO 864/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... drogą elektroniczną Informację o Odrzuceniu Oferty. Uwzględniając powyższe, termin na wniesienie niniejszego odwołania, o którym mowa w art...o. sp.k nie wyraził zgody na wydłużenie terminu związania ofertą, a ofertę złożoną przez firmę YOUR INVESTMENT Sp. z...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ..., w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego (pkt 1, 2 i 11 formularza oferty). Ponadto określono termin związania ofertą, cenę i termin realizacji zamówienia. Stosownie do art. 31 ust. 2 ustawy pzp, zważywszy na przedmiot zamówienia, został on...

 • KIO 783/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ...na dzień jej wyboru. Odwołujący stwierdził, że w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej nie budzi wątpliwości pogląd, że termin związania ofertą oraz utrzymywanie ważności wadium to dwie różne czynności prawne, wyodrębnione przez ustawodawcę w art. 85 ust...

 • XVII AmA 43/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-05-2018

  ...prowadzenie postępowania w sposób przewlekły i przekraczający ustawowy termin prowadzenia sprawy. III. Błędne ustalenia faktyczne, w..., że od tego dnia rozpoczyna się bieg terminu związania ofertą. Takie stanowisko wyraził Prezes UOKiK w pkt 125 uzasadnienia...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... orzeczenie Izby wobec związania składu orzekającego zakresem zarzutów...;  braku oświadczenia Odwołującego o nieobjęciu ofertą szkoleń dodatkowych (w szczególności należy zauważyć,... dniu 29 maja 2017r. upłynął termin na skuteczne zaskarżenie tej czynności. ...

 • KIO 684/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...okoliczności, iż tłumaczenie gwarancji wadialnej jako termin jej ważności wskazywało „od 10 października 2017 r. do 10 kwietnia 2017 r.”, a zatem nie zabezpieczało oferty przez cały okres związania ofertą wykonawcy, wobec czego była wniesiona nieprawidłowo...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... przyjęcie, iż Odwołujący nie wykazał, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu,... nie został dochowany 10-dniowy lub 15-dniowy termin, o którym mowa w art. ...do których odnosił się Zamawiający, tj. związania treścią oferty i wyjaśnień. Art. ...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... odpowiedzi na powyższe pismo wykonawca Promost pismem z dnia 6 marca 2018 r. złożył oświadczenie, w którym przedłużył termin związania ofertą - wskazane pismo wpłynęło do zamawiającego w dniu 7 marca 2018 r. W ocenie odwołujących ZDI, przedłużenie terminu...

 • KIO 654/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... obowiązywania w sytuacji, gdy w rzeczywistości wadium jakie złożył Odwołujący obowiązuje na okres o cztery dni dłuższy niż termin związania ofertą, którym dla wszystkich uczestników postępowania jest dzień 7 maja 2018 roku zgodnie z wymogami SIWZ; 2. art...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... za każdą z pozycji z osobna. {ad pkt 2 i 3 listy zarzutów} Odwołujący zrelacjonował, że w tym postępowaniu termin związania ofertą wynosił 30 dni i upływał dla wszystkich wykonawców 26 lutego 2018 r. Przed tym dniem Zamawiający nie skorzystał z prawa...

 • KIO 498/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... badaniu i ocenie oferty odwołującego, w szczególności przez bezpodstawne przyjęcie, że nie upłynął termin związania odwołującego tą ofertą oraz pominięcie upływu terminu ważności wadium złożonego przez odwołującego; 2) zaniechaniu odrzucenia oferty...

 • KIO 417/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... ofertami w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawcy Konsorcjum NAFTA-GAZ i MGGP nie przedłużyli okresu związania ofertą....tyle jednoznaczna, że od dnia jej otrzymania należy liczyć termin na zaniechanie ujawnienia wyjaśnień złożonych przez Sweco Consulting Sp....

 • KIO 458/18, KIO 474/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... z dnia 02.03.2018 r. Termin na złożenie odwołania dotyczącego czynności Zamawiającego polegającej..., na przedłużenie terminu związania ofertą. Powoduje to, że najkorzystniejszą ofertą stanowi oferta Odwołującego. Oferta ta wbrew stanowisku Zamawiającego...

 • KIO 408/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ...S.A. pismem z dnia 05.03.2018 r. przedłużył termin związania ofertą oraz wadium wniesione w gotówce do dnia 15.04.2018 r... 01.03.2018 r. wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium do dnia 15.04...

 • KIO 435/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ... tj. 5 marca 2018 r. (taki też termin w korespondencji z odwołującym określił zamawiający). Według odwołującego oznacza... 145,56% 119,20% 107,2% Brak przedłużenia terminu związania ofertą Z analizy powyższych danych, zdaniem odwołującego, wynika wyraźnie, że...

 • KIO 455/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ...przedłużenia terminu związania ofertą w terminie późniejszym niż trzy dni przed upływem obowiązującego terminu związania ofertą, 3. ... za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wobec czego dziesięciodniowy termin na wniesienie odwołania upłynął 9 marca 2018 roku...

 • KIO 382/18, KIO 383/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ... też jest dowodem, co sam potwierdza i oczekiwał przedstawienia innych dokumentów je potwierdzających, to miał czas, jako że termin związania ofertą został przedłużony do 30.03.2018r. i możliwości ku temu, aby się o to zwrócić do Wykonawcy. Pomimo tego...

 • KIO 335/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ...dnia skutecznego złożenia zamówienia rozpoczął bieg termin na wykonanie zamówienia. Ponadto, zdaniem...odstąpienia świadczącej o woli związania istniejącą umową. Zamawiający ... wykonawca, który podlega wykluczeniu a jego oferta odrzuceniu, tj. Dalin Sp. z o...

 • KIO 346/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... stwarza pozory wyszukiwania drobnych niezgodności jedynie po to, aby grać na „zwłokę"; mimo faktu, iż w dniu 20 lutego upływał termin związania z ofertą zamawiający z własnej inicjatywy nie wystąpił do odwołującego z wnioskiem o przedłużenie terminu...

 • KIO 353/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ... tych dokumentów jednak nie podnosił zarzutu braku ich udostępnienia. Izba stwierdziła, iż obaj ww. wykonawcy przedłużyli termin związania ofertą oraz wadium, co potwierdził także Zamawiający na rozprawie. 20 Mając na uwadze powyższe, Izba stwierdziła, iż...

 • KIO 314/18

  Orzeczenia KIO, 06-03-2018

  ... posiada - nazwa, ilość, termin ważności (termin składania ofert miał miejsce w dniu..., co jednak nie oznacza związania Izby podstawą prawną wskazaną przy... z tego powodu, jak wskazał odwołujący, iż oferta wybrana podlega odrzuceniu, lecz z powodu, iż ...

 • KIO 307/18

  Orzeczenia KIO, 05-03-2018

  ... z 10 listopada 2016 r., sygn. X Ga 458/16 uznał, że z chwilą upływu dnia, do jakiego wyznaczono termin związania ofertą, oferta ta przestaje wiązać wykonawcę. Nadto wskazał, że za nieuprawniony należy uznać pogląd, zgodnie z którym wywodzi się, że...

 • KIO 275/18

  Orzeczenia KIO, 02-03-2018

  ... punktów za kryterium oceny cena, w sytuacji, gdy oferta ta nie powinna w ogóle podlegać ocenie jako oferta kwalifikująca się do odrzucenia. Z ostrożności Odwołujący przedłuża termin związania ofertą o kolejnych 30 dni. Odwołujący przesłał w terminie kopię...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ...stycznia 2018 r., pismo odwołującego o przedłużeniu terminu związania ofertą z wraz z załącznikami, zawiadomienie o wyborze ...raty). Z taką sytuacją mamy zaś do czynienia w analizowanej sprawie. Termin składnia ofert upływał w dniu 9 listopada 2017 r. (s....

 • KIO 1745/17, KIO 1746/17

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ... Zobowiązanie to jest w pełni egzekwowalne w terminie związania ofertą, a także jest zabezpieczone wadium. Złożenie oferty ...udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W obecnym stanie prawnym, regulacja art. 26 ...

 • KIO 183/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, jako oferta, w której istotne części zamówienia zawierają rażącą niską cenę... do wykonania w okresie związania umową i tylko uczciwe ... prac. Stosownie do pkt 4 SIWZ termin wykonania zamówienia został określony od dnia podpisania...

 • KIO 190/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ..., o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą«. Art. 85 ust. 2 Pzp brzmi »Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij