• KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... – P/1/0061/2018”. Jako termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania na rachunku zamawiającego...ust. 4a i 5 ustawy, a także obejmować cały okres związania ofertą określony w SIWZ. 5. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach ...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...Pismo wykonawcy MGGP z 13.12.2018r. - przedłużenie okresu związania ofertą wraz z wadium. Jednocześnie Zamawiający wskazał, że: „Pozostałe ...się do sytuacji prawnej odwołującego MGGP ustalił jako termin rozpoczęcia robót ani datę podpisania umowy, ani...

 • KIO 4/19

  Orzeczenia KIO, 16-01-2019

  ... - Rejon Radom, Zwoleń; Grójec. Zachowany został termin ustawowy i obowiązek przekazania zamawiającemu kopii odwołania wskazany w... wniósł prawidłowego wadium na cały okres związania ofertą, gdyż wraz z ofertą wniósł w formie pieniężnej wadium obowiązujące ...

 • KIO 2529/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... interesy zamawiającego przez cały okres związania wykonawcy ofertą i daje zamawiającemu rękojmię zawarcia ...Wykonawcy. Ponadto w gwarancji określono formę zgłoszenia żądania zapłaty, termin ważności gwarancji oraz przyczyny jej wygaśnięcia. Zgodnie z art...

 • II Ca 559/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-12-2018

  ... była dokumentem oryginalnym i obejmowała cały okres związania ofertą. Zamawiający wyznaczył termin związania ofertą na 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczął się z upływem terminu składania ofert. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień...

 • KIO 2366/18, KIO 2374/18, KIO 2378/18, KIO 2379/18

  Orzeczenia KIO, 18-12-2018

  ... to jednak w kryterium cena została oceniona niżej niż oferta Sygnity. A to dlatego, że podkryterium CM ma ...Systemu SODIR” (dalej „postępowanie”). Termin złożenia ofert został finalnie ustalony na... w orzecznictwie „wobec związania swymi zarzutami, odwołujący...

 • KIO 1287/18, KIO 1290/18, KIO 1297/18, KIO 1301/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... z art. 85 ust. 4 Ustawy Pzp. Ponadto Izba wskazuje, iż przed upływem tego okresu Konsorcjum Škoda przedłużyło zarówno termin związania ofertą, jak i ważność wadium na kolejny okres – do 15 września 2018 r., a zatem nie doszło tutaj do przerwania...

 • KIO 2446/18

  Orzeczenia KIO, 10-12-2018

  ... działalności na cały okres związania niniejszą umową na kwotę nie...do dysponowania tymi osobami; Termin składania ofert został określony... powyżej i przedłożenia potwierdzenia takiego wpisu wraz z ofertą. Za słuszne należy uznać w tym zakresie stanowisko...

 • KIO 2394/18

  Orzeczenia KIO, 04-12-2018

  ... gwarantowaną tj., 10 000,00 zł , określa prawidłowy termin ważności gwarancji, a przede wszystkim jest gwarancją nieodwołalną i...słownie: dziesięć tysięcy złotych). 14.2. Wadium należy wnieść na okres związania ofertą tj. od 22.10.2018r. do 20.11.2018r., w ...

 • KIO 2211/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... różnica w cenie ofert pomiędzy ofertą Odwołującego, a ofertami Fundacji VCC nie spowodowałaby uznaniu ...października 2018 r. 2. Tym samym termin na wniesienie odwołania określony w art...., w tym co do faktu związania z Nią stosunkiem pracy. Nie zawarł...

 • KIO 2332/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  ... w dacie późniejszej. Nawet jej podpisanie 13 listopada 2018 r. nastąpiłoby bowiem w terminie związania ofertą oraz w terminie wyznaczonym przez zamawiającego jako maksymalny termin realizacji zamówienia tj. nie później niż do dnia 30 listopada 2018 r. Jak...

 • KIO 2308/18

  Orzeczenia KIO, 23-11-2018

  ...zostało przez Zamawiającego unieważnione na skutek upływu terminu związania oferta przez oferenta. Jedynym oferentem w pierwszym postępowaniu ... Woj. Maz. z 2017 r. poz. 11798). Termin składania ofert pierwotnie wyznaczony został na dzień 22 sierpnia 2018r.,...

 • KIO 2245/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ... to jest 12 października br. o godz. 11:43, przy czym termin składania ofert upływał o godz. 10:00. Zgodnie z treścią art. 89... oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą należy złożyć osobne oświadczenie o wyrażeniu zgody ...

 • KIO 2090/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ... z treści art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego. W związku z powyższym Konsorcjum JB skutecznie i w terminie przedłużyło termin związania ofertą zgodnie z żądaniem Zamawiającego i nie zachodzi przesłanka odrzucenia oferty wskazana w art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy...

 • KIO 2095/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ... r. Przystępujący złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, a następnie wpłacił na rachunek Zamawiającego wadium w kwocie 1.000.000 złotych. Termin związania ofertą ubiegał 7 września 2018 r. i Przystępujący, zgodnie z...

 • KIO 2274/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ...zachodzi okoliczność wskazana w art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp. Wykonawca ZUKTZ zaznaczał również, że nie upłynął termin związania ofertą, a także oferta wciąż skutecznie zabezpieczona jest wadium. Odwołujący zaznaczał, że art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi, że...

 • KIO 2268/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ...- dotyczy : część I. materiałów biurowych i część II. artykułów papierniczych. Z postanowień SIWZ wynika, że Zamawiający określił termin związania ofertą na 60 dni, który rozpoczynał się wraz z upływem terminu składania ofert (rozdz. VII ust. II pkt 4 SIWZ...

 • KIO 2210/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... dniu 17 października 2018 r. Dziesięciodniowy termin na wniesienie odwołania, o którym mowa w... w zależności od związania instalacji z budynkiem ...tej stawki w ofercie, to należy uznać że oferta zawiera niezgodność z SIWZ, która może podlegać poprawie ...

 • KIO 2175/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ...2018 roku jest sprzeczne z faktycznie podejmowanymi czynnościami w postępowaniu odwoławczym, bowiem wskazuje Zamawiający, że termin związania ofertą wykonawcy Odwołującego upłynął w dniu 9 września 2018 roku jednocześnie w uzewnętrznionej decyzji z dnia 12...

 • KIO 2076/18

  Orzeczenia KIO, 06-11-2018

  ... którego oferta zostanie oceniona najwyżej, musi zostać wezwany do złożenia dokumentów, czego wymaga przepis art. 26 ust. 1 p.z.p. Termin do ...prawnej należy jednocześnie wywieść dyrektywę o braku związania Izby żądaniami zawartymi w treści odwołania, ...

 • KIO 2049/18

  Orzeczenia KIO, 05-11-2018

  ..., godzina i miejsce spotkania zostaną wskazane w osobnym piśmie”. W dniu 18.10.2018r. Konsorcjum Astaldi/Gulermak przedłużyło termin związania ofertą do dnia 30.11.2018r. oraz złożyło bankową gwarancję należytego zabezpieczenia umowy ważną do dnia 18.01...

 • KIO 2093/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ... na uzyskanie zamówienia. Izba nie podziela stanowiska Zamawiającego, iż odwołanie winno być odrzucane z tego względu, iż termin związania ofertą przez Odwołującego upłynął w dniu 10 października 2018 r., zaś odwołanie wykonawcy zostało wniesione w dniu 11...

 • KIO 2113/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ....08.2018 r. Odwołujący został poinformowany o wydłużeniu terminu związania ofertą do dnia 31.10.2018 r. Odwołujący złożył Zamawiającemu aneks... 182 ust. 3 pkt 1 Pzp, dla której to czynności termin na wniesienia odwołania upłynął w dniu 14 lipca 2018 r. oraz...

 • KIO 2062/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ...18.07.2018 r. Zamawiający wezwał do przedłużenia terminu związania 7 oferta, co jak wynika z informacji o wyborze oferty ... umowy (zarzuty szczegółowe od nr 1 do 4), to termin 10-dniowy, na wniesienie środka ochrony prawnej – odwołania - liczony...

 • KIO 1996/18, KIO 1997/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub ... lit. a ustawy ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy...samym Izba dopatrzyła się związania z przedmiotem zamówienia ...

 • KIO 1939/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... dniu 25 września 2018 r. Z powyższego wynika zatem, że odwołanie zostało wniesione po upływie terminu związania ofertą, a termin ten przed jego upływem nie został przez Odwołującego przedłużony. Zamawiający przywołał stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych...

 • KIO 1961/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...2 Pzp wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie...

 • KIO 1911/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ...12 września 2018 roku do godziny wyznaczonej jako termin składania ofert nie wpłynęła do zamawiającego żadna oferta, w związku z tym tego samego dnia ...w tym postępowaniu. Twierdzenia dotyczące rzekomego związania zamawiającego i odwołującego umową, której ...

 • KIO 1914/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... 6 wykonawcę do złożenia wyjaśnień i zakreślił termin na ich złożenie na dzień 16 sierpnia ... z o. o., wobec faktu, iż złożona oferta nie odpowiada treści SIWZ, tj. oferowany sprzęt nie..., co jednak nie oznacza związania Izby podstawą prawną wskazaną przy...

 • KIO 1894/18

  Orzeczenia KIO, 05-10-2018

  ...oferty wykonawcy Abplanalp, który nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, 5) art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy ...a zatem ponad miesiąc po upływie ustawowego terminu. Podkreślić należy, że termin z art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp jest terminem...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij