• KIO 1996/18, KIO 1997/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub ... lit. a ustawy ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy...samym Izba dopatrzyła się związania z przedmiotem zamówienia ...

 • KIO 1939/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... dniu 25 września 2018 r. Z powyższego wynika zatem, że odwołanie zostało wniesione po upływie terminu związania ofertą, a termin ten przed jego upływem nie został przez Odwołującego przedłużony. Zamawiający przywołał stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych...

 • KIO 1961/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...2 Pzp wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie...

 • KIO 1911/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ...12 września 2018 roku do godziny wyznaczonej jako termin składania ofert nie wpłynęła do zamawiającego żadna oferta, w związku z tym tego samego dnia ...w tym postępowaniu. Twierdzenia dotyczące rzekomego związania zamawiającego i odwołującego umową, której ...

 • KIO 1914/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... 6 wykonawcę do złożenia wyjaśnień i zakreślił termin na ich złożenie na dzień 16 sierpnia ... z o. o., wobec faktu, iż złożona oferta nie odpowiada treści SIWZ, tj. oferowany sprzęt nie..., co jednak nie oznacza związania Izby podstawą prawną wskazaną przy...

 • KIO 1894/18

  Orzeczenia KIO, 05-10-2018

  ...oferty wykonawcy Abplanalp, który nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, 5) art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy ...a zatem ponad miesiąc po upływie ustawowego terminu. Podkreślić należy, że termin z art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp jest terminem...

 • KIO 1869/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ...oferta Odwołującego w takim przypadku będzie ofertą najkorzystniejszą, co pozwoli Odwołującemu na uzyskanie zamówienia i osiągnięcie zakładanego zysku. II. Termin... nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). Pod słowem „Uwaga” w Dziale XVI ...

 • KIO 1873/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ...stronie zamawiającego, zachowując termin ustawowy oraz wskazując ...tego drugiego odwołania. W świetle związania KIO, Sądu Okręgowego i Odwołującego ...oferent dowiaduje się, że jego kandydatura lub oferta zostały odrzucone nie pozwala mu na skuteczne wniesienie...

 • KIO 1864/18

  Orzeczenia KIO, 27-09-2018

  ... 12.02.2018r. Wyrok w tej sprawie ogłoszony został 05.03.2018 r. Powyższe odwołanie nie miało wpływu na termin związania ofertą MGGP bowiem termin ten upłynął przed jego wniesieniem. Dalej Odwołujący wskazał, że w dniu 15.06.2018 r. Zamawiający unieważnił...

 • KIO 1815/18

  Orzeczenia KIO, 24-09-2018

  ...postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, zachowując termin ustawowy oraz wskazując interes w uzyskaniu...: nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3...

 • XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... zlecenia, odpowiednio, jako oferta kupna lub sprzedaży. W... powinna odbywać się poprzez odwołanie tych definicji. Termin „produkcja" użyty w art. 132 ust...., mając na względzie wolę stron umowy związania się stron umową należy przyjąć ewentualną niemożność...

 • KIO 1788/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  ... 5 Dodatkowo Odwołujący zwrócił uwagę, że w pkt 13 SIWZ określa termin realizacji zamówienia od dnia 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2020...postępowanie umożliwiałoby bowiem wykonawcy, pomimo związania jego kompleksową ofertą, wycofanie się z niektórych, ...

 • KIO 1761/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  ..., pomimo iż czynność ta była dyspozytywna, zależna jedynie od jego woli. Skoro zatem Odwołujący przedłużył termin związania ofertą, to należy uznać, iż zrobił to świadomie, deklarując wolę realizacji przedmiotowego zamówienia, a twierdzenia o wadliwości...

 • KIO 1838/18

  Orzeczenia KIO, 20-09-2018

  ...5 przedmiotowej informacji o treści: "Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian”), to należy, zdaniem Odwołującego, uznać, że termin związania ofertą należy obliczać od pierwotnego terminu wskazanego w SIWZ na składanie ofert, czyli od 24.08.2018 r., a nie...

 • I ACa 470/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-09-2018

  ... przedstawicieli spółki (...) S.A. przy podpisywaniu umowy. Dnia 18.02.2015 r. lider Konsorcjum przedłożył (...) wymaganą umowę Konsorcjum. Termin związania ofertą Wykonawcy został przedłużony do dnia 19.04.2015 r. W dniu 23.02.2015 r. spółka (...) S.A...

 • KIO 1774/18

  Orzeczenia KIO, 17-09-2018

  ...KIO 1774/18 16 wyraźnie stanowi, że wykonawca może tak na wniosek zamawiającego jak i samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą. Nieprzedłużenie tego terminu w obu przypadkach jest równoznaczne z rezygnacją Wykonawcy z dalszego udziału w postępowaniu...

 • I AGa 196/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-09-2018

  ... wolę dalszej współpracy i wydłużają ostateczny termin wykonania robót objętych umową z 9 ... została przez Konsorcjum, podczas gdy oferta wykonania robót z dnia 31 lipca...sierpnia 2012 r. nr (...)była ściśle związania z zakresem robót objętych umową z dnia...

 • KIO 1738/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... art. 189 ust. 2 ustawy Pzp. Nie stanowi podstawy do odrzucenia odwołania okoliczność, iż upłynął termin związania ofertą danego wykonawcy przed wniesieniem odwołania i nie przedłużył on samodzielnie (bez wniosku zamawiającego) tego terminu. Ponadto...

 • KIO 1696/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... nie znajdują odzwierciedlenia w niniejszym stanie faktycznym. Odwołujący liczy termin na przygotowanie się do świadczenia usługi od upływu 90 dniowego terminu związania ofertą, co jest działaniem nielogicznym i nieuzasadnionym. Jak wskazał Zamawiający...

 • KIO 1651/18, KIO 1662/18

  Orzeczenia KIO, 05-09-2018

  ...Odwołujących oświadczenia o zgodzie na przedłużenie okresu związania ofertą, Zamawiający nie uwzględnił wniosku o przedłużenie ...dni. Odwołujący podkreślają, że Pzp określa wyłącznie termin minimalny 10 dni, jaki Zamawiający musiał wyznaczyć Odwołującym...

 • KIO 1650/18

  Orzeczenia KIO, 05-09-2018

  ...odwołaniu, co jednak nie oznacza związania Izby podstawą prawną wskazaną przy...p.z.p. - ”obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa ...wyjaśnień nie wynika jaka to będzie data - termin płatności wynosi do 45 dni od daty ...

 • KIO 1640/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ...wygaśnięcie uprawnienia do dokonania czynności, dla której termin taki ustanowiono. Niemniej Izba nie podzieliła stanowiska...są już związani ofertą. Odwołujący podnosił, że powtórne wezwanie Zamawiającego do przedłużenia terminu związania ofertą, o ile takie...

 • KIO 1604/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... ww. wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, przekraczając termin związania ofertą, określony w art. 85 ustawy Pzp. Na powyższą czynność Odwołujący wniósł odwołanie. Krajowa Izba Odwoławcza...

 • KIO 1584/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...10) Zawiadomienie o poprawieniu omyłek, 11) Przedłużenie terminu związania ofertą, 12) Zawiadomienie o odrzuceniu Oferty Nr 1 oraz...Zamawiający, w terminie 10 dni od przesłania informacji. W ocenie Izby termin ten biegł jednak nie od 1 sierpnia 2018 r., a od...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. W punkcie 6 określono, że w przypadku wnoszenia wadium ...całkowicie nieuzasadnione, mając na uwadze okoliczność, iż termin realizacji zamówienia ubiega w roku 2020 – co...

 • KIO 1573/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 3. Wadium, z wyjątkiem przelewu pieniężnego, składa się w oryginale w siedzibie...

 • KIO 1530/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...przez okres ważności ofert (związania) oraz okres realizacji (wykonania...roczny czas realizacji zamówienia, zaś termin realizacji niniejszego zamówienia to 24 miesiące... nie zmieni się wynik tych czynności – oferta pozostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...termin realizacji umowy U/26/2017 kończy się 30.11.2018 r. b) termin realizacji umowy U/43/2017 kończy się 02.12.2019 r. c) termin...odwołaniu, co jednak nie oznacza związania Izby podstawą prawną wskazaną przy...wyłącznie, gdy oferta wykonawcy podlega ...

 • KIO 1483/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... jego nadania przez zamawiającego, a zamawiający wyznaczył jedynie 4-dniowy termin na złożenie wyjaśnień, który upływał 19.06.2018 r.,...Prawo zamówień publicznych, o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w części I i 2. Wykonawca w dniu 02...

 • KIO 1485/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... na wezwanie zamawiającego, oświadczenia woli w postaci zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Przystępujący przesłał jedynie kopię aneksu przedłużającego termin gwarancji bankowej przetargowej, wystawionego przez bank udzielający gwarancji (w tym...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij