• KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... zostały wskazane w Sekcji nr 8 SIWZ. W Sekcji 9 SIWZ pkt. 9.1. zamawiający wskazał, że termin związania ofertą wynosi 90 dni. Natomiast termin składania ofert wyznaczono na dzień 7 sierpnia 2017 r. Sygn. akt KIO 2593/17 4 Odwołujący zauważył, iż Ansaldo...

 • KIO 2574/17, KIO 2576/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... przykładowe przedmiot umowy, sposób i termin jego realizacji. Za taki element ...przepisy odnoszą się do zasady związania wykonawcy oświadczeniami zawartymi w ...poz. 2.2: 23.645.468,12. W obu ofertach podsumowanie kwot („Razem netto” i „Razem brutto”) wskazuje...

 • KIO 2585/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... 2017 r. Konsorcjum, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, wpłaciło... odwołaniu, co jednak nie oznacza związania Izby podstawą prawną wskazaną przy dokonywaniu... za polisę Trans - Bud M.G. (termin płatności jednorazowej 19.12.2016, kwoty 1 083...

 • KIO 2584/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ...w zadaniach 1-6 w dniu, w którym upływał KIO 2584/17 8 termin składania ofert, tj. 22 listopada 20178 roku, jednak po wyznaczonej... oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą należy złożyć osobne oświadczenie o wyrażeniu zgody ...

 • KIO 2518/17, KIO 2531/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ..., co jednak nie oznacza związania Izby podstawą prawną wskazaną przy..., że MGGP S.A. nie wykazała, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Zgodnie z art.... odwołania. Powyższe należy uwzględnić, mając na uwadze termin zawity wynikający z art. 182 ust. 1...

 • KIO 2523/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... informacji dotyczących Postępowania, również po to, by mogli oni podejmować odpowiednie działania, na przykład przedłużać termin związania ofertą czy wnosić środki ochrony prawnej. Tymczasem, decyzja o uwzględnieniu odwołania przez Zamawiającego z dnia 17...

 • KIO 2558/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ...dokonał czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów, bowiem upłynął termin związania ofertą wykonawcy. Podniósł, że Zamawiający wyznaczył termin podpisania umowy na dzień 24.11.2017r., natomiast termin związania ofertą upływał dnia 23.11.2017r. W dniu 24...

 • KIO 2519/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ... tajemnicy przedsiębiorstwa, znany był Odwołującemu od tego dnia i nie wzbudził jego zastrzeżeń. 3. Ponadto, należy zauważyć, że termin związania ofertą Odwołującego DIM System Sp. z.o.o., upłynął w dniu 26.11.2017 r., a oświadczenie o przedłużeniu terminu...

 • KIO 2522/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ...przypadku uwzględnienia argumentacji Odwołującego jego oferta będzie najkorzystniejsza. Dlatego Odwołujący ma...nie można stwierdzić, czy ten termin został dochowany. Oprócz tego w... drugiego odwołania. W świetle związania KIO, Sądu Okręgowego i Odwołującego...

 • KIO 2485/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ... r. Nie budzi żadnych wątpliwości Izby, że w tej dacie Konsorcjum pozostawało w terminie związania ofertą jak również nie wygasł jeszcze termin gwarancji wadialnej. Biorąc pod uwagę powyższe Izba oddaliła wniosek Zamawiającego o oddalenie odwołania z uwagi...

 • KIO 2394/17, KIO 2409/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ...13.11.2017 r., a więc termin do wniesienia odwołania wynikający z art.... najmniej 8 godzin dziennie przez okres związania umową, Jak wskazuje Odwołujący, z treści... 1 -– 100, które uzyskała badana oferta w kryterium “Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób...

 • KIO 2466/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ... ważności od dnia 25 października 2017 r. do dnia 27 października 2017 r., a więc na okres krótszy niż termin związania ofertą, który to termin kończy się z dniem 24 grudnia 2017 roku. W dniu 25 października 2017 r., po otwarciu ofert, odwołujący złożył...

 • KIO 2358/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ... się do zakresu i cech oferowanego świadczenia. Nie potwierdził się zarzut braku związania Vitrociset S.p. A, złożoną ofertą. Pierwotny termin związania ofertą ustalony w SIWZ upływał w związku z zawieszeniem spowodowanym wniesieniem odwołania przez...

 • KIO 2404/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  .... Jednocześnie wyrażam zgodę na przedłużenie okresu ważności wadium”. Zauważył, że Odwołujący nie podał jakiegokolwiek terminu, do którego przedłuża termin związania ofertą. Z kolei drugi z wykonawców B. I. U. w dniu 8.11 2017 r. pismem znak: B./B. U. I...

 • KIO 2422/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...p. przed terminem wniesienia odwołania z powodu nieprzedłużenia terminu związania ofertą, należy uznać za podmiot nieuprawniony w rozumieniu art. ... z uchybieniem 10-dniowego terminu na jego złożenie, gdyż termin ten nie mógł być liczony od dnia 29 sierpnia...

 • KIO 2313/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... krótszy od terminu związania ofertą. Wniesienie wadium o terminie ważności krótszym aniżeli termin związania ofertą będzie skutkować odrzuceniem oferty. Część XI 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz...

 • KIO 2355/17

  Orzeczenia KIO, 20-11-2017

  ..., to wykonawca P. H. P. sp. z o. o. przedłużył termin związania ofertą dopiero w dniu 19 października 2017 r., czyli już po upływie pierwotnego terminu związania ofertą. Pierwotny termin związania ofertą upływał bowiem w dniu 18 października 2017 r., co...

 • KIO 2213/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  .... (Dowód: Pismo Zamawiającego z 1 czerwca 2017 r wzywające do przedłużenia terminu związania ofertą, w dokumentacji postępowania). Termin związania ofertą upływał 10 czerwca 2017 roku. W dniu 9 czerwca 2017 roku, Bas złożył dokumenty żądane pismem z dnia...

 • KIO 2278/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... z badaniem i oceną ofert a także wykonaniem formalności takich jak wniesienie zabezpieczenia wykonania umowy czy zawarcie umowy. Termin związania ofertą, opisany w dniach zgodnie z przepisem Art. 111 § 1. Kc kończy się z upływem ostatniego dnia to znaczy...

 • KIO 2215/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ... w postępowaniu. Dalej, Zamawiający wskazał, że 12.09.2017 r. jeden z wykonawców (Z.) samodzielnie przedłużył termin związania ofertą oraz ważność wadium, natomiast do czterech pozostałych wykonawców skierowano pisma z wezwaniem do przedłużenia terminu...

 • KIO 2194/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ... wskazywał, że obejmuje zakresem odwołania zaniechanie przedłużenia terminu związania ofertą, co miało miejsce w dniu 13 października 2017 ... dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym ...

 • KIO 2165/17

  Orzeczenia KIO, 06-11-2017

  ...z art. 89 ust.1 pkt. 5 oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu ...w postępowaniu, zakreślając termin na dostarczenie dokumentów do... to nie może jednak oznaczać formalnego związania sądu podaną podstawą prawną zwłaszcza, gdy...

 • KIO 2181/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  .... Jak słusznie dostrzegł zamawiający, w dniu wniesienia dowołania tj. 17.10.2017 r. odwołujący nie był już związany ofertą, gdyż termin związania ofertą upłynął 15.10.2017 r. Odwołujący wprawdzie w dniu 17.10.2017 o godz. 11:11 przesłał do zamawiającego...

 • KIO 2158/17

  Orzeczenia KIO, 30-10-2017

  ...dostawców i producentów macierzy dyskowych, minimalny termin dostawy dwóch sztuk macierzy o tej ...w odwołaniu, co jednak nie oznacza związania Izby podstawą prawną wskazaną przy dokonywaniu ...do postępowania, tym samym oferta Odwołującego nie będzie mogła ...

 • KIO 2166/17

  Orzeczenia KIO, 27-10-2017

  ... 2017 r. godz. 8.00 na dzień 23 października 2017 r. godz. 9.00; termin związania ofertą z daty 4 grudnia 2017 r. na 21 grudnia 2017 r. oraz termin otwarcia ofert z dnia 6 października 2017 r. na dzień 23 października 2017 r...

 • KIO 2097/17

  Orzeczenia KIO, 23-10-2017

  ... po stronie Wykonawcy obowiązku zawarcia umowy. W związku z powyższym brak jest podstaw do przyjęcia, że oferta, co do której upłynął termin związania ofertą, straciła cechy oferty i w związku z tym powinna być uznana za nieważną lub podlegającą odrzuceniu...

 • KIO 2045/17

  Orzeczenia KIO, 18-10-2017

  ...Rozmowa z Inżynierem. Podobnie oceniona została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się ...funkcji inżyniera nadzoru czy ogólny termin, a jedynie merytoryczne aspekty ... co jednak nie oznacza związania Izby podstawą prawną wskazaną przy...

 • KIO 2035/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... pismem z 26 lipca 2017 r., przychylił się do ww. wniosku i wydłużył termin do złożenia zaświadczeń z the C. J. I. Strony D. do 11 ... gdy konsekwencją byłaby konieczność przedłużania terminów związania ofertami lub przedłużania wadiów przez innych wykonawców...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... dostawy ma nastąpić w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy. W Rozdziale IX SIWZ Zamawiający określił 30 – dniowy termin związania ofertą. Termin składania ofert został określony w Rozdziale XI SIWZ na dzień 01.08.2017 r. do godziny 12.00. Otwarcie...

 • KIO 2008/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... 22.08.2017 r. o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni wraz z przedłużeniem ważności wadium, pismem... KWK Halemba-Wirek, nie mogła być zaliczona, gdyż jej termin realizacji przypadał na okres wcześniejszy niż 3 lata przed ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij