• XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... zlecenia, odpowiednio, jako oferta kupna lub sprzedaży. W... powinna odbywać się poprzez odwołanie tych definicji. Termin „produkcja" użyty w art. 132 ust...., mając na względzie wolę stron umowy związania się stron umową należy przyjąć ewentualną niemożność...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. W punkcie 6 określono, że w przypadku wnoszenia wadium ...całkowicie nieuzasadnione, mając na uwadze okoliczność, iż termin realizacji zamówienia ubiega w roku 2020 – co...

 • KIO 1530/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...przez okres ważności ofert (związania) oraz okres realizacji (wykonania...roczny czas realizacji zamówienia, zaś termin realizacji niniejszego zamówienia to 24 miesiące... nie zmieni się wynik tych czynności – oferta pozostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...termin realizacji umowy U/26/2017 kończy się 30.11.2018 r. b) termin realizacji umowy U/43/2017 kończy się 02.12.2019 r. c) termin...odwołaniu, co jednak nie oznacza związania Izby podstawą prawną wskazaną przy...wyłącznie, gdy oferta wykonawcy podlega ...

 • KIO 1485/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... na wezwanie zamawiającego, oświadczenia woli w postaci zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Przystępujący przesłał jedynie kopię aneksu przedłużającego termin gwarancji bankowej przetargowej, wystawionego przez bank udzielający gwarancji (w tym...

 • KIO 1483/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... jego nadania przez zamawiającego, a zamawiający wyznaczył jedynie 4-dniowy termin na złożenie wyjaśnień, który upływał 19.06.2018 r.,...Prawo zamówień publicznych, o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w części I i 2. Wykonawca w dniu 02...

 • KIO 1417/18

  Orzeczenia KIO, 02-08-2018

  ...była okoliczność, że w postępowaniu, po wykluczeniu Odwołującego została oferta, złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którym upłynął termin związania ofertą, a którzy nie przedłużyli tego terminu z własnej inicjatywny...

 • KIO 1371/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  ... obowiązku zawarcia umowy, natomiast możliwość podpisania umowy z wykonawcą który nie potwierdził na ten termin związania ofertą, jest w orzecznictwie możliwością niekwestionowaną. 11 O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego...

 • KIO 1282/18, KIO 1318/18, KIO 1321/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ... miesięcy. Jednocześnie, Zamawiający wprost wskazał, że przewidywany termin rozpoczęcia utrzymania autostrady A2 (poz. 2 Kosztorysu) ...złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub...

 • KIO 1281/18

  Orzeczenia KIO, 13-07-2018

  ...termin na wniesienie odwołania od tej czynności. W niniejszym postępowaniu nabiera to szczególnego znaczenia, albowiem oferta... i pracownikami o zachowaniu danych w poufności. Brak związania umową o poufności klienta Przystępującego, na rzecz którego usługi...

 • KIO 1307/18

  Orzeczenia KIO, 13-07-2018

  ...na dzień 30 lipca 2018 r. Dodatkowo, termin związania ofertą wynosi 60 dni. Jednocześnie nie można wykluczyć,...do wykonywania świadczeń na rzecz Zamawiającego. Wyznaczony przez Zamawiającego termin nie jest jednak w żaden sposób powiązany z momentem ...

 • KIO 1273/18

  Orzeczenia KIO, 12-07-2018

  ..., tj. nie może prowadzić do przesunięcia ostatniego dnia okresu związania ofertą, przypadającego na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, na dzień następny, albowiem również ten termin nie jest „terminem do wykonania czynności" objętym hipotezą art...

 • KIO 1232/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  .... Oznacza to, że na etapie postępowania odwoławczego brak jest możliwości zmiany Lidera Konsorcjum, ze względu na termin związania z ofertą i tożsamość złożonej oferty. Ewentualne zmiany mogłyby nastąpić po podpisaniu umowy i tylko w razie spełnienia...

 • KIO 1209/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ... do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. W związku z wniesieniem niniejszego odwołania, w stosunku do ofert w/w wykonawców termin związania ofertą już upłynął, zatem w stosunku do w/w ofert wykonawców art. 182 ust. 6 ustawy Pzp nie będzie mógł...

 • KIO 1267/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  ...o wykluczeniu w piątek o godz. 14:17, podczas gdy termin do wniesienia odwołania wynosi 5 dni, zaś informacja o ww.... oświadczenie ATF o braku zgody na ponowne przedłużenie terminu związania ofertą, w którym zawarty został również wniosek o zwrot wniesionego...

 • KIO 1228/18, KIO 1229/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  ... tym samym nie ma pewności, że wykonawca nie uchyli się od zawarcia umowy wskazując, że według niego np. termin związania ofertą, który miał wolę przedłużać, upłynął w dniu następującym po dniu ostatniej aktywności wobec zamawiającego. Jednak w ocenie Izby...

 • KIO 1236/18

  Orzeczenia KIO, 04-07-2018

  ... w taki sposób, by zabezpieczało cały okres związania ofertą, od momentu jej złożenia. W przedmiotowej sprawie...o informacje pozyskane z Internetu dowiedzieć się jaki jest ostateczny termin i godzina na dokonanie przelewu środków na rzecz Zamawiającego. ...

 • KIO 1148/18

  Orzeczenia KIO, 27-06-2018

  ...., w odpowiedzi na co konsorcjum złożyło pismo z dnia 15 maja 2018 r. zarejestrowane pod numerem 4056/18, w którym przedłuża termin związania ofertą i wadium o 30 dni – do dnia 15 czerwca 2018 r. Podniósł, że oznacza to, że konsorcjum nie wyraziło zgodny...

 • KIO 1075/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... 11 z tych postępowań oferta Odwołującego została uznana za...udział przy przygotowywaniu postępowania. Termin składania ofert upłynął 30 ...Ukierunkowanie to nie może jednak oznaczać formalnego związania sądu podaną podstawą prawną zwłaszcza, gdy okoliczności...

 • KIO 1058/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ... przez okres ważności oferty (związania). Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe ...załącznik nr 2 do SIWZ: § 2 Termin obowiązywania Umowy 1. Umowę zawiera się na...zarzutu sprowadzała się do stwierdzenia, iż oferta Przystępującego podlega odrzuceniu z uwagi na ...

 • KIO 1059/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ... ust. 1 pkt 12 ustawy pzp, a jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 24 ust. 4 ... 2018 r., w związku z tym 10-dniowy termin na wniesienie odwołania upływa 28 maja 2018 r...w polisie spełnia wymóg minimalnego związania z przedmiotem zamówienia, jakim ...

 • KIO 1034/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...wyroku z dnia 31 marca 2015 r. gdzie wskazano, iż w przypadku, gdy nie zostanie zachowana ciągłość związania ofertą, czyli jeżeli pierwotny termin związania ofertą upłynie, a dopiero później wykonawca wyrazi wolę jego przedłużenia, to nie można już mówić o...

 • XVI GC 805/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-06-2018

  ... zlecenia, odpowiednio, jako oferta kupna lub sprzedaży. W... powinna odbywać się poprzez odwołanie tych definicji. Termin „produkcja" użyty w art. 132 ust...., mając na względzie wolę stron umowy związania się stron umową należy przyjąć ewentualną niemożność...

 • XVII AmA 67/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 05-06-2018

  ...zm. dalej P.z.p.) jak np. brak obowiązku przedłużenia związania ofertą i ważności wadium nie ma znaczenia dla kwalifikacji działań przedsiębiorców jako... zamówienia wynosiła 15 682 343 zł. Ostateczny termin składania ofert wyznaczono na 13 czerwca 2012 r...

 • KIO 852/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... w dniu 29 marca 2018 r. W świetle powyższego w ocenie Izby Zamawiający błędnie wskazał w treści ww. pisma, iż termin związania ofertą upływał w dniu 29 marca 2018 r. (zamiast 30 marca 2018 r.), jak również błędnie wyliczył, że przedłużony o kolejne...

 • KIO 871/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzili brak podstaw do wykluczenia. Ponadto, wykonawcy przedłużyli termin związania ofertą do dnia 22 czerwca 2018 r. wobec czego Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną. Zamawiający...

 • KIO 809/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ...w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą. Z treści tego pisma wynika jednocześnie, że badanie przesłanki ...doprecyzowanie treści art. 182 ust. 3 p.z.p. Termin do wniesienia odwołania określony przez ten przepis będzie miał zastosowanie...

 • KIO 864/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... drogą elektroniczną Informację o Odrzuceniu Oferty. Uwzględniając powyższe, termin na wniesienie niniejszego odwołania, o którym mowa w art...o. sp.k nie wyraził zgody na wydłużenie terminu związania ofertą, a ofertę złożoną przez firmę YOUR INVESTMENT Sp. z...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ..., w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego (pkt 1, 2 i 11 formularza oferty). Ponadto określono termin związania ofertą, cenę i termin realizacji zamówienia. Stosownie do art. 31 ust. 2 ustawy pzp, zważywszy na przedmiot zamówienia, został on...

 • XVII AmA 43/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-05-2018

  ...prowadzenie postępowania w sposób przewlekły i przekraczający ustawowy termin prowadzenia sprawy. III. Błędne ustalenia faktyczne, w..., że od tego dnia rozpoczyna się bieg terminu związania ofertą. Takie stanowisko wyraził Prezes UOKiK w pkt 125 uzasadnienia...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij