• KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... dostawy ma nastąpić w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy. W Rozdziale IX SIWZ Zamawiający określił 30 – dniowy termin związania ofertą. Termin składania ofert został określony w Rozdziale XI SIWZ na dzień 01.08.2017 r. do godziny 12.00. Otwarcie...

 • KIO 1902/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...poprzez zmianę wskazanego w nim terminu 7 dni na termin 7 dni roboczych; 29. nakazanie Zamawiającemu zmiany § ... 22 co jednak nie oznacza związania Izby podstawą prawną wskazaną przy ...podstawie jakich kryteriów będzie oceniana jego oferta - pogląd ten Izba w ...

 • KIO 1912/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ...po stronie Wykonawcy obowiązku zawarcia umowy. W związku z powyższym, brak jest podstaw do przyjęcia, że oferta, co do której upłynął termin związania ofertą, straciła cechy oferty i w związku z tym powinna być uznana za nieważną lub podlegającą odrzuceniu...

 • KIO 1829/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... wykonawcy uprawnienie do samodzielnego przedłużenia terminu związania ofertą, nie statuuje granicznego terminu złożenia takiego...K. wspomnianego projektu oraz (2) sprostowany przez Odwołującego termin jego realizacji. Odwołujący stwierdził, że o ile nie ...

 • KIO 1839/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... oferty i jednocześnie w pierwotnym 14 terminie związania ofertą (i zabezpieczenia oferty odpowiednim wadium), który to termin związania ofertą upływał 31.08.2017 r., ta odmowa przedłużenia terminu związania ofertą nie miała wpływu na wynik postępowania...

 • KIO 1854/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ...to jego oferta plasuje się na II miejscu w rankingu punktowym, za ofertą złożoną przez Konsorcjum. Ustawowy termin na wniesienie...art. 22 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, a więc jego związania z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalności do tegoż, a także celu dla ...

 • KIO 1858/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ...1 pkt 7 ustawy Pzp, przyznając jednocześnie, że odwołujący przedłużył okres związania ofertą. Zamawiający uznał, że cena oferty konsorcjum Elperia Sp. z o.o...godz. 7.00 – 15.00 - 15 % 4 Termin płatności Załącznik Nr 1A do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY Oferujemy ...

 • KIO 1613/17

  Orzeczenia KIO, 12-09-2017

  ...wykonawców Atos, Decsoft i Engave to wykonawcy ci nie przedłużyli terminu związania ofertą, ich oferty straciły ważność, więc nie mogły zostać odrzucone na ... dokument w dniu 3 sierpnia o godz.16,00. Termin na wniesienie odwołania upływał 04.08.2017 r. tak ...

 • KIO 1726/17

  Orzeczenia KIO, 05-09-2017

  ...wynosi 60 dni, a zgodnie z art. 85 Pzp bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Pierwotny termin związania ofertą (liczony 60 dni od terminu składania ofert) kończył się w dniu 02.06.2017 r. Zamawiający działając na podstawie art...

 • KIO 1731/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ..., zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp. IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału. Data: 30/06/2017 IV.2... ofert). Zamawiający potwierdził, że przystępujący przedłużył okres związania ofertą. Dodatkowo: 1. W ofercie należy złożyć: ...

 • KIO 1664/17

  Orzeczenia KIO, 30-08-2017

  ...10 lipca 2017 r. zamawiający poinformował wykonawcę, że na skutek wniesionego odwołania termin związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu upływa 30 lipca 2017 r., podczas, gdy termin ważności wniesionego wadium upływa w dniu 18 lipca 2017 r. zamawiający...

 • KIO 1634/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ...: 4 1. art. 85 ust. 4 p.z.p. poprzez jego błędne zastosowanie i przyjęcie, że Odwołujący nieskutecznie przedłużył termin związania ofertą z powodu braku jednoczesnego przedłużenia okresu ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na przedłużony okres...

 • KIO 2155/16

  Orzeczenia KIO, 21-08-2017

  ... art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis ten stanowi, że „wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu...

 • KIO 1658/17

  Orzeczenia KIO, 21-08-2017

  ... w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Zamawiający potwierdził, że odwołujący przedłużył termin związania ofertą. 12.5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wzór formularza...

 • KIO 1543/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  .... 1 pkt 7a i 8 w zw. art. 85 ust. 2 – przez dokonanie wyboru oferty Instytutu O., pomimo że upłynął termin związania ofertą tego wykonawcy. 3. Art. 89 ust. 1 pkt 2 – przez zaniechanie odrzucenia oferty O., pomimo że jest ona niezgodna z...

 • KIO 1583/17

  Orzeczenia KIO, 08-08-2017

  ...z dnia 21 lipca 2017 r. wydłużył również okres związania ofertą oraz ważność złożonego w postępowaniu wadium, zatem zgodnie ...1,4 % całości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. Termin wystawienia pierwszej faktury, poza tym, że miała mieć ona oparcie w ...

 • KIO 1352/17, KIO 1439/17

  Orzeczenia KIO, 07-08-2017

  ...zamawiającego, podejmować żadnych działań zmierzających do przedłużenia terminu związania oferta" (wyrok, z dnia 11 lutego 2016 r... wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Termin na złożenie tych dokumentów u Zamawiającego mijał 04 lipca 2017r. ...

 • KIO 1516/17

  Orzeczenia KIO, 04-08-2017

  ... 26.06.2017 r. złożyła oświadczenie, iż, cyt.: Niniejszym oświadczamy,iż wyrażamy zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni”.Termin związania ofertą firmy P. obowiązuje zatem do 4.08.2017 r.Firma P. złożyła Zamawiającemu Aneks do Gwarancji...

 • KIO 1507/17

  Orzeczenia KIO, 04-08-2017

  ...składający ofertę mógł zaoferować wybrane przez siebie funkcjonalności. Oferta wykonawcy, która nie zawierałaby modułu lub modułów ...r. Stało się to w momencie gdy odwołujący przedłużył termin związania ofert do końca sierpnia 2017 r. Stało się tak ...

 • KIO 1459/17

  Orzeczenia KIO, 31-07-2017

  ...przedłużonego w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, terminu związania ofertą.” (str. 3 odwołania, drugi akapit...uznać należało, że odwołujący uchybił dziesięciodniowemu terminowi na wniesienie odwołania. Termin ten, liczony od 4 lipca 2017 r., upłynął 14 ...

 • KIO 1451/17, KIO 1455/17

  Orzeczenia KIO, 28-07-2017

  ...podstawowej wartości zamówienia. Wykonawcy w złożonych ofertach wykazują następujące kwoty brutto roboczogodziny: ..., tym samym dziesięciodniowy termin na wniesienie odwołania przewidziany...7 ustawy Pzp (zasada związania Izby przy orzekaniu zarzutami zawartymi...

 • KIO 1336/17

  Orzeczenia KIO, 25-07-2017

  ...w dalszej części odwołania, a związania z rozdziałem 15 Specyfikacji Istotnych Warunków ...w niniejszym kryterium w następujący sposób: oferta, w której Wykonawca nie zadeklaruje, że...: Dla części 1: Cena – 60%; Termin płatności -10%; Wysokość kar umownych – 10...

 • KIO 1327/17

  Orzeczenia KIO, 19-07-2017

  ...1 pkt 7a Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty konsorcjum A. mimo nieprzedłużenia okresu związania ofertą przez tego wykonawcę, 8. art. 91 ust. 1 Pzp w zw....zamawiającego, nie stawił się na wyznaczony termin rozprawy, a został prawidłowo powiadomiony o ...

 • C-35/17

  Orzeczenia ETS, 13-07-2017

  ..., 30, 60 lub 90 dni. Zgodnie z przepisami ust. 2 tego artykułu wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może się o to zwrócić tylko raz, na okres nie dłuższy niż 60 dni. Stosownie do...

 • KIO 1305/17

  Orzeczenia KIO, 11-07-2017

  ...po stronie wykonawcy obowiązku zawarcia umowy. W związku z powyższym, brak jest podstaw do przyjęcia, że oferta, co do której upłynął termin związania ofertą, straciła cechy oferty i w związku z tym powinna być uznana za nieważna lub podlegającą odrzuceniu...

 • KIO 1222/17, KIO 1224/17

  Orzeczenia KIO, 07-07-2017

  ... ma możliwości zwiększenia kwoty tak, aby Odwołujący mógł sfinansować przedmiot zamówienia. Minął także termin związania ofertą Odwołującego. W zakresie zarzutu dotyczącego nieprawidłowego zabezpieczenia oferty Przystępującego Konsorcjum HYDRO-MARKO wadium...

 • KIO 1322/17

  Orzeczenia KIO, 07-07-2017

  ... się brakiem „merytorycznym”. Podobnie jest w zakresie oświadczenia o terminie związania ofertą, na którego brak wskazał Odwołujący. Termin związania ofertą (ofertami) w zamówieniach publicznych określany jest – przynajmniej na etapie początkowym – nie...

 • KIO 1173/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ... jest możliwe w obecnym stanie wiedzy. Oferta złożona przez Fire-Max Sp. z o,...umową. Z uwagi na termin realizacji Zamówienia, odstąpienie ...Ukierunkowanie to nie może jednak oznaczać formalnego związania sądu podaną podstawą prawną zwłaszcza, gdy okoliczności...

 • KIO 1140/17

  Orzeczenia KIO, 29-06-2017

  ... naruszył art. 184 ustawy Pzp i w konsekwencji w postępowaniu doszło do braku zabezpieczenia wadium na pełny 5 termin związania ofertą. Odwołujący zwrócił uwagę, że Zamawiający w dniu 9 maja 2017r. anulował wybór oferty najkorzystniejszej, co oznacza, że...

 • KIO 1189/17

  Orzeczenia KIO, 28-06-2017

  ...netto wszystkich elementów 9 zamówienia wraz z podaniem wysokości podatku VAT, wyrażenie zgody na 30-dniowy termin płatności należności, termin związania ofertą itp. W postępowaniu złożono 3 oferty: 1) Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Mińsk Mazowiecki S...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij