• KIO 86/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ... odpłatnym zatrudnieniu skazanych z dnia 18,11.2016 r. (termin składania ofert w niniejszym postępowaniu upłynął w dniu 21.11... o.o.), jak również o braku mocy produkcyjnych do wykonania zamówienia. Zwrócił również uwagę, że jest powszechnie znanym faktem, ...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...podmiotu do oddania zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia. Powołanie się na zasoby podmiotu trzeciego...krzewów lub drzew posadzonych w dużej liczbie na jakimś terenie, a termin „nasadzić — nasadzać” oznacza między innymi umieścić sadzonki roślin, ...

 • KIO 2279/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ... treść SIWZ wraz z załącznikami, tym samym dziesięciodniowy termin na wniesienie odwołania przewidziany w art. 182 ust...jest zdolny do wykonania zamówienia, deklaruje zainteresowanie postępowaniem, ma więc szanse na uzyskanie zamówienia, natomiast sposób ...

 • KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... Zamawiającego, iż konsorcjum Energopol wykazało swoją zdolność do wykonania zamówienia w zakresie zdolności technicznych, w szczególności zaś w zakresie...26 ust. 1 ustawy Pzp rozpoczął bieg termin do wniesienia odwołania. Ponadto Zamawiający podniósł, że...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... przyjął kryteria: 1. Całkowita cena brutto - waga 60%, 2. Termin realizacji - waga 20%, 3. Doświadczenie Personelu Wykonawcy - waga 20%...a zaniżone ceny w ofercie T. dotyczą kosztów zasadniczych dla wykonania zamówienia. 58 Zgodnie z art. 90 ust. 1 Pzp, ...

 • KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ... oferty Odwołującego, jest potrzebna do wykonania wymaganego w SIWZ badania Wit. ...iż Zamawiający błędnie interpretuje, że termin zestaw to Access HIV combo ...i 49 w okresie objętym przedmiotem zamówienia, Zamawiający będzie również przeprowadzał badania...

 • C-198/16 P

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  ... ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE...W tym samym dniu Komisja postanowiła udzielić zamówienia VLM‑owi. 15.      W piśmie z ...4 czerwca 2013 r. wskazała skarżącej, że termin odpowiedzi został przesunięty do dnia 26 czerwca 2013...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... dzień późniejszy, a przynajmniej nie wyłącznie na dzień późniejszy niż termin składania ofert. Zgodnie z powołanym już powyżej orzeczeniem Izby (wyrok...za zadanie potwierdzenie zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia w wyznaczonym przez zamawiającego w ...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ... Gdańsku. Zgodnie z punktem 1.1.84 Warunków Umownych termin „usługi” oznacza świadczone przez wykonawcę 29 w Okresie Obsługi...te zostaną zaprojektowane i szczegółowo opisane w ramach wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie podawali też w ofertach nazw...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... oferty nie uwzględni w niej jakiegoś istotnego dla wykonania zamówienia elementu, co zostanie ujawnione, przykładowo, na etapie...tj. od dnia 15 grudnia do dnia 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 34 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z ...

 • KIO 2040/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...Nowej wnieśli odwołanie 29 września 2017 r. Zachowany został termin ustawowy i obowiązek przekazania zamawiającemu kopii odwołania. Odwołujący ...ale bezpośrednie dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W odpowiedzi odwołujący złożył nowe ...

 • KIO 2039/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...oraz gwarancji Zgodnie z zapisami SIWZ, TOM II, §3 Termin realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest pełnić usługę nadzoru w okresie ...niską cenę naraża równocześnie zamawiającego na ryzyko wykonania zamówienia na niższym niż wymagany poziom jakości, ...

 • KIO 2038/17, KIO 2048/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... z powodu nie posiadania odpowiedniego doświadczenia zawodowego niezbędnego do wykonania zamówienia tj. naruszenia art.24 ust.1 pkt 12 w..., iż złożony dokument był wadliwy, a ponieważ termin gwarancji minął, to Beneficjent nie mógłby już złożyć...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...udzielenie zamówienia publicznego jest ochrona wykonawców przez zapewnienie im dostępu do tego postępowania. W Pzp termin "...budzić wątpliwości co do realności i możliwości należytego wykonania zamówienia. Izba podziela sposób rozumienia rażąco niskiej ceny...

 • KIO 2043/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... ppkt 3 oraz Załącznik nr 1.1. do SIWZ) w terminie 36 miesięcy od daty udzielenia zamówienia (pkt 5 SIWZ Termin wykonania zamówienia ppkt 5.1.). Zamawiający wskazał, że jest to rezonans magnetyczny Magnetom Avanto s/n 27686 produkcji Siemens, który...

 • KIO 2035/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...2017 r., przychylił się do ww. wniosku i wydłużył termin do złożenia zaświadczeń z the C. J. I. ...wykonania zamówienia. O niezgodność oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia można mówić jedynie w sytuacji, gdy zaoferowany przedmiot zamówienia...

 • KIO 2003/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...odwoławczego po stronie zamawiającego, zachowując termin ustawowy oraz wskazując interes w uzyskaniu... 2017 r. odwołujący przesłał zamawiającemu dokumenty uprawnień osób skierowanych do wykonania zamówienia m.in. w części I. Odwołujący złożył: a) świadectwo...

 • KIO 2004/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...uzyskania certyfikatów, co bez wątpienia można odczytać jako podanie jedynie terminu na tę część przedmiotu zamówienia, kryterium bowiem nie brzmi: termin wykonania robót i uzyskania certyfikatu, przy czym Odwołujący dodał, iż stwierdzenie to nie stanowi w...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ..., że przedmiotem postępowania jest dostawa mebli gabinetowych. Zgodnie z Rozdziałem IV SIWZ zatytułowanym „Termin wykonania zamówienia” Zamawiający określił, że termin wykonania zamówienia zamyka się datą 30.11.2017 r., zaś wykonanie I transzy dostawy ma...

 • KIO 2032/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... być unieważnione, w kolejnym postępowaniu Zamawiający by zrealizować powyżej wskazany cel będzie musiał jeszcze bardziej skrócić termin wykonania zamówienia, o ile w ogóle skrócenie takie będzie możliwe. Bardziej prawdopodobne wydaje się, że w razie...

 • KIO 2008/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... wykonania materiałowego dla spełnienia warunków funkcjonalności i gwarancji dla przedmiotu zamówienia ... Oddział KWK Halemba-Wirek, nie mogła być zaliczona, gdyż jej termin realizacji przypadał na okres wcześniejszy niż 3 lata przed terminem składania...

 • KIO 2028/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...z tym, w ocenie Zamawiającego został dochowany termin na zastrzeżenie informacji. Ponadto Zamawiający uznał za ...należy, że w każdym przypadku ową granicą będzie możliwość wykonania zamówienia za oferowaną cenę, zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego, której ...

 • KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... OFERT CZĘŚCIOWYCH wskazał, że nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający w Rozdziale 9 SIWZ zatytułowanym TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA wskazał, że: 9.1. Zamawiający wymaga, by Wykonawca realizował zadanie wg załączonego harmonogramu: a) Etap...

 • KIO 1982/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ...co dzień wezwania (1 sierpnia 2017 roku), pomimo, iż termin na udzielenie wyjaśnień wyznaczony przez zamawiającego upływał 4 sierpnia 2017 ...dostępnych mu oszczędnych (w jego ocenie) metod wykonania zamówienia, oryginalności projektu, co jednak – w świetle...

 • KIO 1886/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... ponieważ ostatni dzień terminu przypadał na sobotę, wówczas termin na dokonanie czynności przedłuża się do pierwszego dnia roboczego...Zamawiającego obowiązek wykonania, powtórzenia lub unieważnienia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie ...

 • KIO 1978/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ..., w ślad za czym Odwołujący miałby dalej szansę na uzyskanie przedmiotowego zamówienia.” Mając na uwadze powyższe Odwołujący podkreślił, „iż w związku z ...powierzchni minimum 1 000 m², a ponadto termin wykonania tych robót wskazany w wykazie jest niezgodny...

 • KIO 2017/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... dla pacjentów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Termin składania ofert mijał w dniu 7 sierpnia 2017 roku..., uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... odwołania). 1.5. Ostatecznie termin składania ofert w Postępowaniu został ... Części II SIWZ - Wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 - Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia... poświadczeń należytego wykonania robót (referencji),...

 • KIO 1902/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... dla wykazania zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia byłoby żądanie wykazania przychodu w tej ... nr 9 do SIWZ poprzez zmianę wskazanego w nim terminu 7 dni na termin 7 dni roboczych; 29. nakazanie Zamawiającemu zmiany § 12 ust. 6 Załącznika...

 • KIO 1936/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... niż 60 miesięcy) - waga: 30 % Nr 3 - termin realizacji (maksymalny termin realizacji nie może być dłuższy niż 90 dni kalendarzowych od dnia ...realizacji zamówienia, a odwołujący daje gwarancję należytego wykonania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij