• I C 505/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-02-2019

  ... W związku z powyższym Dyrektor Archiwum wyznaczył spółce (...) termin na usunięcie zaistniałych usterek technicznych dachu budynku na dzień ...rury spustowe wody deszczowej. Protokół końcowy odbioru wykonania zamówienia podpisano w dniu 1 października 2013 r...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... oraz umowy. Następnymi istotnymi okolicznościami, które mogą wstrzymać wykonywanie prac, co przekłada się na termin wykonania zamówienia, są okoliczności wymienione wprost w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o środowiskowych...

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ...w sposób wskazany w uzasadnieniu odwołania. Uzasadniając podniesione zarzuty Odwołujący wskazał w szczególności, co następuje: 1.Termin wykonania zamówienia. Zamawiający w Rozdziale V SIWZ wymaga, aby wykonawca przekazał system do eksploatacji w etapach: 1...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... odczytu – P/1/0061/2018”. Jako termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania na rachunku zamawiającego.... wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się ...

 • KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ...Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W postępowaniu zostały złożone trzy oferty. Termin przeprowadzenia aukcji ...bez udziału użytkownika, w wyniku zmiany danych, np. wykonania postąpienia. Powyższe, w ocenie Izby nie pozwala na uznanie...

 • XII C 2242/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-01-2019

  ... jeszcze implementowana, a termin na jej implementowanie jeszcze...szczególnych w celu zapewnienia wykonania tego zobowiązania jest wiążące ... – przypis S.O. może jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz zachodzi jedna z przesłanek, o ...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...złożył po wyznaczonym terminie wyrażając pogląd, że wyznaczony przez zamawiającego termin powinien być liczony w dniach zgodnie z art. 115 k... mu pozytywną ocenę zdolności odwołującego do wykonania zamówienia. Wezwanie dokonane przez zamawiającego w trybie...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... pierwsze, art. 43 ust. 1 ustawy Pzp wskazuje, że termin składania ofert Zamawiający wyznacza z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i ..., iż przy odpowiedniej organizacji sposobu wykonania zamówienia przez wykonawcę, zapewnienie w określonych ...

 • KIO 20/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ...: 1. W postępowaniu kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były następujące kryteria: całkowita cena brutto z wagą 60 %, termin wykonania zamówienia z wagą 10%, doświadczenie kluczowego personelu z wagą 25%, aspekt społeczny z wagą 5% (pkt 20.7...

 • KIO 48/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... termin aukcji na 3.01.2019 godz. 11.00. Aukcja przeprowadzona była na platformie Zamawiającego pod adresem: zamowienia.plk-... (godz.13.00, później uczynił 15 postąpień) do wykonania korzystnego dla siebie postąpienia. Izba wzięła również pod uwagę złożone...

 • KIO 42/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ... do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Określenie warunków...zamówienia) pojęcie „aktualność” odnosi się do dwóch aspektów dokumentu: po pierwsze terminu jego „ważności”, jeżeli taki termin...

 • V GC 340/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-01-2019

  ..., złożenia kosztorysu ofertowego wykonanego na podstawie przedmiarów, który uwzględnia całość prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wyznaczając przy tym termin do wykonania czynności do dnia 17 sierpnia 2016 r., do godz. 10.00. Powód nie...

 • KIO 2688/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, 2) stopień niewykonania lub nienależytego wykonania musi być istotny 3)...sprawie w dniu 21.12.2018 r. rozpoczął swój bieg 10-cio dniowy termin na wniesienie odwołania – stosownie do treści art. 182 ust. 1 ...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ..., to konsorcjum nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu (wykonania zamówienia w zakresie założenia bazy danych BDOT500 za kwotę min. 300... art. 8 ust. 3 ustawy Pzp termin zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, tj. ...

 • KIO 30/19

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  .... 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp. Termin składania ofert upłynął w dniu 21 grudnia 2018 ... ust. 1 pkt 15 ustawy o zamówieniach publicznych, oświadczenie składane do przetargu o... następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania kary. Oznacza to, że w dniu 30....

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...) o wartości robót co najmniej 100 mln PLN od rozpoczęcia robót do wykonania zamówienia (zgodnie z definicją wskazaną 45 w pkt 19.1.3.3 IDW-... się do sytuacji prawnej odwołującego MGGP ustalił jako termin rozpoczęcia robót ani datę podpisania umowy, ani datę...

 • KIO 2617/18

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ...zimowe chodników w rejonie nr 3 w Gorzowie Wlkp.. Termin wykonania (pkt 6 SIWZ): od dnia podpisania umowy do ... Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Ww. postanowienie zawiera odwołanie do art. 142...

 • KIO 37/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... wykonawców zdolnych do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia, prowadzącego do świadomej rezygnacji...wzywając uczestników postępowania do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. Termin na zgłoszenie przystąpienia, zgodnie z art. 185 ust....

 • KIO 2711/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... zatem udział Oracle jest niezbędny dla wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego,... o najwyższym poziomie ważności (poziom 1) – do 1 godziny, termin konwersji i dostawy Oprogramowania – 10 dni. Odwołujący zaoferował cenę 54....

 • KIO 2702/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... zachowania uczciwej konkurencji. Nadto zamawiający wskazał w Rozdziale VII siwz, pkt 1, że: „Maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi: 1) Przedmiot zamówienia objęty zamówieniem gwarantowanym należy dostarczyć w terminie nie dłuższym niż - 45 dni dla...

 • KIO 2672/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ...internetowej Zamawiającego dnia 18.12.2018 r„ w związku z czym termin do wniesienia odwołania zgodnie z art. 182 ust. 2 pkt,...wykonanie zamówienia za zaoferowaną cenę jest możliwe i że za tę cenę wykonawca daje rękojmię należytego wykonania zamówienia ...

 • KIO 2673/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, zachowując termin ustawowy oraz wskazując interes w uzyskaniu ... wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofertach...

 • KIO 2683/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... umowy i co znalazło odzwierciedlenie w zebranym materiale procesowym, pozostając przy twierdzeniach kiedy to zdaniem odwołującego termin wykonania zamówienia winien upłynąć. Takie działanie nie mogło podważyć treści wystawionych przez MPK Sp. z o .o. w...

 • KIO 1/19, KIO 2/19

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...do wykonania zamówienia (osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia), ...podlega doświadczenie kierownika budowy. Okoliczność, iż w jednym miejscu został użyty termin Kierownik Robót tej oceny nie zmienia. Wynika to nie tylko z treści ...

 • KIO 2706/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...w swoim wniosku wskazał, że terminem od którego należy liczyć termin na wniesienie odwołania jest dzień złożenia wyjaśnień przez przystępującego tj...przede wszystkim zakwestionował możliwość realnego wykonania zamówienia szczególnie w wymaganym przez ...

 • KIO 4/19

  Orzeczenia KIO, 16-01-2019

  ... do przedstawienia prawidłowego wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia). Wykonawca proKoncept przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, zachowując termin ustawowy oraz obowiązek przekazania kopii przystąpienia zamawiającemu...

 • KIO 2668/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... cena rażąco niska, to cena nierealistyczna, która nie pokrywa kosztów wykonania zamówienia (tak np. w wyroku Krajowej Izby odwoławczej 6 z dnia 18... nie akceptuje faktur w formie elektronicznej. 6.Termin płatności faktury ustala się do 30 dni kalendarzowych...

 • KIO 2655/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ...Uzgodnienie projektowe (dalej „Uzgodnienie projektowe"). W Rozdziale 2 IWZ - „Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania", w pkt - 2.2. - „Opis przedmiotu zamówienia", Zamawiający wskazał: „2.2.1. Przedmiotem Umowy wykonawczej jest: 2.2.1.1. modyfikacja...

 • KIO 2660/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  .... 112 Kc, zd. pierwsze - termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach... stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał ...9 Zaznaczyć należy, że w wyniku wykonania wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia ...

 • KIO 2671/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ... wpłatą przez Eko Serwis wcześniej wadium. Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu minął w... możliwości wykonania najważniejszej ... unieważnieniu. Przesłanki unieważnienia umowy w sprawie zamówienia publicznego przewidziane zostały w art. 146 ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij