• KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ...informacji publicznej wynika, że: 1. Termin rozpoczęcia zadania „Budowa drogi ekspresowej S ...PLN netto od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na stanowisku /stanowiskach: Kierownika ... w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należy zauważyć, że ...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...M. pracował da zakończenia zadania wzięło się również stąd, że termin zakończenia umowy przewidziany był na dzień 30-04-2012 r. oraz (…) ... Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na podstawie ...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...w liczbie 25 szt.; 31.10.2014 r. w liczbie 50 szt. Termin składania ofert w postępowaniu upłynął dnia 22.03.2018 r., co wskazuje, iż...wykonawcy, który daje rękojmię należytego wykonania przedmiotu udzielanego zamówienia, należy uznać, iż Zamawiający zasadnie...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... pkt 2 ustawy Pzp nie potwierdził się. Skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje. W rozdziale III SIWZ „Termin wykonania zamówienia” zamawiający podał: „do 112 dni od dnia zawarcia umowy”. KIO 930/18 13 Wykonawca Profil w pkt 4 ppkt 1 Formularza...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... a dokumentem wystarczającym dla oceny zdolności Wykonawcy do wykonania zamówienia było oświadczenie wykonawcy o zarządzaniu instalacją RIPOK ujęto ...w dniu 14 maja 2018 r. o godz. 21:55. Termin na wniesienie odwołania upływał w dniu 14 maja 2018 r. Powyższy...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... Sp. z o.o. oraz SYSMEX Polska Sp. z o.o. Termin składania ofert i otwarcia ofert oraz informacji z otwarcia - 06.04.2018 ... do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami...

 • KIO 809/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ...2) nie dotyczą treści ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 182 ustęp 2). Termin do złożenia odwołania określony w art. 182 ust. 3 p...a więc w przypadku nie wykonania przez zamawiającego obowiązku informacyjnego. ...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... .2 zamawiający wskazał, iż cena ofertowa brutto za całość przedmiotu zamówienia (100%) winna zostać wyliczona w taki sposób, aby wartość prac...dobrym założeniem i że najważniejszy jest spójny termin wykonania tych kosztorysów. W opinii Odwołującego istotny ...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... 2 i 11 formularza oferty). Ponadto określono termin związania ofertą, cenę i termin realizacji zamówienia. Stosownie do art. 31 ust. 2 ustawy... zamówienia) kontroli ich oświadczeń poprzez zawarcie w ofercie dokładniejszego opisu sposobu wykonania zamówienia...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...– zwany dalej Przystępującym Remondis, zachowując termin ustawowy oraz obowiązek przekazania kopii przystąpienia ...lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi ...

 • KIO 677/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  ... społecznego i stwierdziła, że zarzuty jedynie w części potwierdziły się. Termin na rozpatrzenie reklamacji (zarzut 3 lit. b) Z ustaleń poczynionych... zastrzegł w specyfikacji konieczności osobistego wykonania zamówienia, więc wykonawca może skorzystać z...

 • KIO 539/18, KIO 540/18, KIO 541/18, KIO 542/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... koniecznością wykonania robót tzw. dodatkowych, a tym samym ma bezpośredni wpływ na termin realizacji .... z art 7 ust. 1 i 2 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Zamawiający zadysponował w dniu 06.04.2018r...

 • KIO 670/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...treść tej oferty odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej: „SIWZ”; b) częściowo zarzutu...mają do tego wykonania specjalnego dokumenty producenta,...przez Zamawiający termin ważności gazy to 5 lat, a tymczasem termin ważności gazy...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...wnioskodawców także w sierpniu 2017 r. bezskutecznie upłynął termin na zaskarżenie tej czynności przez Odwołującego. Podkreślono, że... jego błędnego przekonania co do wymaganego sposobu wykonania zamówienia, czy sposobu wyceny elementu i wyrażenia powyższego...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... udziału w postępowaniu polegającego na dysponowaniu doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia, którego sposób oceny został opisany w pkt. 2...Altis Energo” sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie, termin: 12.2009 - 11.2012, zakres robót obejmował m.in. ...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...wykonania zamówienia. W niniejszej sprawie wymóg Zamawiającego był klarowny, niewygórowany, proporcjonalny do przedmiotu zamówienia... od nieistniejącej czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. Termin na wniesienie odwołania w powyższym zakresie rozpoczął...

 • KIO 675/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... sam sposób postawił wymaganie w rozdz. IV - termin realizacji zamówienia - nie później niż do 31 października 2018r. ...wymóg w pozycji 38 dotyczy wykonania badania w projekcji bocznej MLO, natomiast pozycja 40 dotyczy wykonania badania w pozycji skośnej i...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... 2 ust. 4 lub 8 Umowy. Termin wykonania poszczególnych prac stanowiących przedmiot Zlecenia określony zostanie każdorazowo... ceny wzbudziły wątpliwości co do możliwości należytego wykonania zamówienia. Zamawiający zauważył, że w obecnym brzemieniu art...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... (str. 7 Programu prac konserwatorskich) wykonania zamówienia odnosi się również do zastosowanych materiałów. Nie...zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający wyznaczył odwołującemu termin na powyższe czynności do 12.03.2018 r. Sygn. ...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ...tj. od dnia 26 marca 2018 r. Tym samym termin na wniesienie odwołania upływał w dniu 5 kwietnia 2018 r.,... nazwy (firmy), adresu oraz informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. W...

 • KIO 661/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...2 SIWZ Zamawiający wskazał, iż kryteriami oceny ofert są: cena z wagą 60%, okres gwarancji z wagą 20% i termin wykonania zamówienia z wagą 20%. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 3 oferty, w tym oferta Odwołującego i Przystępującego. Jeśli chodzi...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... czynności Zamawiającego, co do których nie został dochowany 10-dniowy lub 15-dniowy termin, o którym mowa w art. 182 ust. 1 pkt 1 ... poprzez zawarcie w ofercie dokładniejszego opisu sposobu wykonania zamówienia. Taka forma oferty odznacza się jednak wadą...

 • KIO 668/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ..., iż intencją Ustawodawcy było przesądzenie kwestii, iż trzydniowy termin liczony od dnia wezwania do złożenia oświadczenia w przedmiocie wniesienia...obowiązek wykonania, powtórzenia lub unieważnienia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia; 6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy...

 • KIO 599/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... oraz wskazanie dowodów na ich poparcie: Termin Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający przekazał... wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie...

 • KIO 639/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...przepisów nie potwierdził się. Odwołujący bezpodstawnie utożsamia termin „pojazd specjalistyczny” użyty w opisie kryterium ... twierdzeniem co do wysokości kosztów niezbędnych dla wykonania zamówienia, które powinno zostać udowodnione. Tymczasem Przystępujący...

 • KIO 631/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...A. w Poznaniu wniósł odwołanie. Zachowany został termin ustawowy i obowiązek przekazania zamawiającemu kopii odwołania wskazany... koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz dokonanie przez zamawiającego w ... oferty; 2) wykonania ponownego badania i ...

 • KIO 622/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa ...Pzp miało istotny wpływ na wynik prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia – wobec czego – działając na podstawie przepisów art. ...

 • KIO 565/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... technicznym, które, jak wynika z przedłożonego poświadczenia wykonania zamówienia, Comparex wykonywał wspólnie w konsorcjum z firmą Cloudware... 27 marca 2018 r., a zatem 3-dniowy termin na zgłoszenie przystąpienia został zachowany. Przystępujący wskazał ...

 • KIO 433/18, KIO 436/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ...Wdrożenia oraz wykonania Dokumentacji stanowi...niej pojęcie „dual robot”, a jedynie termin „dual accessors”. Argumentował, iż ww ... wymogu określonego w punkcie 14 tabeli opisu przedmiotu zamówienia, potwierdził się. Zarzut dotyczący niezgodności treści ofert...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij