• C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...do tego, że podmiot gospodarczy, który jest już zobowiązany do wykonania zamówienia, skorzysta z przewagi, jaką ma nad konkurentami, to należy zauważyć, że ustalając termin na przyjęcie ofert, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający powinien zarówno...

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... gdy właściwości wyznaczonego personelu mogą mieć znaczący wpływ na poziom wykonania zamówienia; lub c)      serwis posprzedażny oraz pomoc techniczną, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ...twierdzenia Odwołującego, że zaproponowany przez wykonawcę ALTIX termin wykonania zlecenia w ciągu jednego dnia jest niemożliwy...o rażąco niskiej cenie oraz wyjaśnienia dot. terminu wykonania zamówienia. Spełniają one wszelkie wymogi oraz kryteria dotyczące ...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...o ograniczeniu – zakazie ubiegania się o zamówienia publiczne. Pismem z dnia 2.07....być stosowane aż do chwili wykonania kary. O środkach zapobiegawczych... zapobiegawczego – termin ten jest zaś znany prawu polskiemu. Instytucja prawa, do której termin ów się...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...Odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – IDS-BUD S.A. z siedzibą w ...odwołania prawidłowo zdefiniował ten termin przez odwołanie do ...wyłącznie o świadczenie, do którego wykonania wykonawca się zobowiązuje w składanej...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... którym może nastąpić rozwiązanie będące podstawą wykluczenia - a termin końcowy, w którym to rozwiązanie może nastąpić, nie został... tego przepisu jest „należytość wykonania zamówienia”. Definicji należytego wykonania zamówienia nie znajdziemy w ustawie Pzp...

 • C-472/16

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ... wezwaniu sekretariat wyznacza pracodawcy termin 5 dni na poinformowanie o...zamówienia (pomieszczenia, instrumenty, sale, umeblowanie)? 2)      W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze – czy w opisanych okolicznościach, w których brak wykonania...

 • C-300/17

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ...jak wymogi stosowane w stosunku do powództw dotyczących samego istnienia lub wykonania takich umów. 47      W tym względzie należy przypomnieć, iż ... decyzja o udzieleniu zamówienia. Otóż w takiej sytuacji istnieje ryzyko, że termin sześciu miesięcy nie ...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ...w którym to zdarzenie nastąpiło. Biorąc powyższe pod uwagę termin na zgłoszenie przystąpienia upłynął wykonawcy w dniu 9 lipca...wskazanego zadania/zadań od rozpoczęcia robót do wykonania zadania: Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę 16.692...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... przesądzeniem o ilości zamierzeń budowlanych oraz w konsekwencji o ilości pozwoleń na budowę. Termin zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych wynosi do 50 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Równocześnie zamawiający...

 • KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ...informacji publicznej wynika, że: 1. Termin rozpoczęcia zadania „Budowa drogi ekspresowej S ...PLN netto od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na stanowisku /stanowiskach: Kierownika ... w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należy zauważyć, że ...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ...9 chodnika w Jeleśni wzdłuż D945. Funkcja: kierownik budowy. Termin realizacji: 09-2009 - 06.2010. W sformułowanym warunku udziału w... 9.1.4. IDW SIWZ oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia. Jednocześnie podmiot ten zobowiązał się, że zrealizuje usługi w...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ...z rynku podmiotów posiadających wszelkie predyspozycje do wykonania zamówienia publicznego. 16 Odwołujący wniósł o dopuszczenie... tą datą, a dopiero 7 maja 2018 r. Ergo Odwołujący zachował termin na wniesienie odwołania, liczony zgodnie z art. 182 ust. 3 pkt...

 • KIO 931/18, KIO 935/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ...zamówienia będącego przedmiotem Postępowania opracowany został w dniu 10 października 2016 r., a więc znacznie wcześniej (dokładnie 10 miesięcy!) niż termin... materiałów i usług niezbędnych do wykonania zamówienia i pozwala na wynegocjowanie upustów ...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ... ofertowej w oparciu o zawartą już na termin składania ofert umowę o podwykonawstwo. Izba ustaliła... udostępnia on swoje doświadczenie w zakresie odbierania odpadów oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia – str. 40 oferty. Ze zobowiązania KOMA sp. z o.o...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...M. pracował da zakończenia zadania wzięło się również stąd, że termin zakończenia umowy przewidziany był na dzień 30-04-2012 r. oraz (…) ... Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na podstawie ...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...w liczbie 25 szt.; 31.10.2014 r. w liczbie 50 szt. Termin składania ofert w postępowaniu upłynął dnia 22.03.2018 r., co wskazuje, iż...wykonawcy, który daje rękojmię należytego wykonania przedmiotu udzielanego zamówienia, należy uznać, iż Zamawiający zasadnie...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...16 i 17 ustawy Pzp. 2. Na dzień, w którym upływał termin do składania ofert, żadna z osób ze wskazanej przez CMC Ravenna kadry... przy wycenie wykonania prefabrykatów typu 2 dla obu części zamówienia, zastosowania przy wycenie wykonania prefabrykatów typu 1a...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...musi przekazać łącza do testowania, a zatem w rzeczywistości powyższy termin realizacji zostaje skrócony do 20 tygodni. W związku z powyższym...nie zastrzegł w specyfikacji konieczności osobistego wykonania zamówienia, więc wykonawca może skorzystać z ...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... pkt 2 ustawy Pzp nie potwierdził się. Skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje. W rozdziale III SIWZ „Termin wykonania zamówienia” zamawiający podał: „do 112 dni od dnia zawarcia umowy”. KIO 930/18 13 Wykonawca Profil w pkt 4 ppkt 1 Formularza...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... a dokumentem wystarczającym dla oceny zdolności Wykonawcy do wykonania zamówienia było oświadczenie wykonawcy o zarządzaniu instalacją RIPOK ujęto ...w dniu 14 maja 2018 r. o godz. 21:55. Termin na wniesienie odwołania upływał w dniu 14 maja 2018 r. Powyższy...

 • KIO 941/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... poinformowany i otrzyma dodatkowy termin, w którym będzie mógł zastąpić ten podmiot 14 innym spełniającym postawione przez Zamawiającego warunki podmiotowe lub zobowiązać się osobiście do wykonania części zamówienia. W ocenie Odwołującego, potencjał...

 • KIO 953/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... oferty nie zawiera ceny (lub kosztu) rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. w trybie art. 90 ust. 1 i ust. 1a Pzp... z dnia 16 kwietnia 2018 r.) potwierdzają, że termin wykonania prac na rzecz 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku...

 • KIO 852/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Termin składania ofert w przedmiotowej sprawie upłynął w dniu 13 lutego... kwietnia 2018 r. potwierdzała rzeczywistą możliwości wykonania zamówienia za cenę zaoferowaną przez wykonawcę MULTIMAX. ...

 • KIO 920/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, zachowując termin ustawowy oraz wskazując interes w uzyskaniu ...obowiązek powziąć jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości wykonania przez przystępującego przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 90 ust. 1 ...

 • KIO 898/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...– Zdolność techniczna lub zawodowa w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia, dla zadania nr 1 lit. b) poprzez wykreślenie...prowadzi do wniosku, że nie tylko cena, ale np. termin przystąpienia do realizacji po jej wstrzymaniu jest elementem istotnym z...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... Sp. z o.o. oraz SYSMEX Polska Sp. z o.o. Termin składania ofert i otwarcia ofert oraz informacji z otwarcia - 06.04.2018 ... do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami...

 • KIO 934/18

  Orzeczenia KIO, 29-05-2018

  .... M., przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (180 000,00 zł brutto), w sytuacji, w której oferta... testowych dnia 07.05.2018, których termin wykonania był zgodny z twierdzeniami, dotyczącymi systemu Sorbnet...

 • KIO 932/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ...nieuzasadniony ograniczają krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia oraz wskazują w sposób jednoznaczny na... koszt jednego zestawu pojemników to ok. 340 zł, a maksymalny termin przydatności zestawu do użycia to 12 miesięcy. Oznacza to, że Zamawiający...

 • KIO 923/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... treści SIWZ, gdy proponuje inny przedmiot, terminy wykonania zamówienia, niż określił to zamawiający w SIWZ. Odwołujący ...2018 r., a ponadto z uwagi na zmianę SIWZ przedłużył termin składania ofert, dając tym samym potencjalnym wykonawcom czas na ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij