• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... to cena nierealistyczna, która nie pokrywa kosztów wykonania zamówienia (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 ...mógł zgłosić wcześniej (i na których zgłoszenie we właściwym trybie termin upłynął) stały się w jego subiektywnej ocenie istotne. Następnie ...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ...rygorem natychmiastowej wykonalności” oraz doprecyzowanie, czy chodzi o termin liczony w miesiącach kalendarzowych, czy też w sposób zgodny...przedmiotu zamówienia, a więc i w warunkach kontraktu określających przedmiot i sposób wykonania zamówienia, ...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia; 6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy...

 • KIO 1826/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  .... Nie wiadomo ile czasu na wykonanie etapu I oraz etapu II będą mieli wykonawcy, a termin wykonania - mając na uwadze bardzo skomplikowany charakter 5 zamówienia i zastrzeżone bardzo wysokie kary umowne - winien być ustalony i wiadomy wykonawcom już na...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...ust. 3 ustawy Pzp. 2. Wskazane przez Wykonawcę oszczędności metod wykonania zamówienia nie są metodami, które są stosowane wyłącznie przez Wykonawcę nie są...odniesieniu do informacji znajdujących się w ofercie termin ten został wprost wskazany co oznacza, że...

 • XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... tym stanie interpretacja pojęć powinna odbywać się poprzez odwołanie tych definicji. Termin „produkcja" użyty w art. 132 ust. 1 pkt 3 należy... w sprawie udzielania zamówienia publicznego jest bowiem końcem istnienia i ewentualnie wykonania tej umowy, co...

 • V AGa 183/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... na kwotę 205.850 zł z tytułu nienależytego wykonania umowy. W dniu 5 stycznia 2015 roku (...)... Strony w umowie określiły termin realizacji usługi na okres od...zbliżoną do wskazanej w wyjaśnieniach do zamówienia. Nie można też podzielić zarzutu apelującej...

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...do tego, że podmiot gospodarczy, który jest już zobowiązany do wykonania zamówienia, skorzysta z przewagi, jaką ma nad konkurentami, to należy zauważyć, że ustalając termin na przyjęcie ofert, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający powinien zarówno...

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... gdy właściwości wyznaczonego personelu mogą mieć znaczący wpływ na poziom wykonania zamówienia; lub c)      serwis posprzedażny oraz pomoc techniczną, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ...jeszcze „prawomocna" - nie upłynął bowiem jeszcze termin na złożenie odwołania do KIO. Rozpatrzenie złożonych ...była w stanie „uzupełnić" brakujący potencjał Arrivy do wykonania zamówienia PN 7/2018, rezultatem jej zawarcia byłoby utrzymanie się oferty...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...2007 lub równoważnej, - PN-EN 61215:2005 lub równoważnej, z termin ważności do 4.06.2018 r. Nie potwierdza on jednak ...niska i budziła jego wątpliwości co do realnej możliwości wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami SIWZ, co podkreślał w wezwaniach,...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ...twierdzenia Odwołującego, że zaproponowany przez wykonawcę ALTIX termin wykonania zlecenia w ciągu jednego dnia jest niemożliwy...o rażąco niskiej cenie oraz wyjaśnienia dot. terminu wykonania zamówienia. Spełniają one wszelkie wymogi oraz kryteria dotyczące ...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia. Oznacza to, że procedura przetargowa służy udzieleniu zamówienia podmiotowi, który...dysponowanie takimi samymi pojazdami w różnych zamówieniach publicznych (których termin realizacji pokrywa się czasowo), tj....

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...o ograniczeniu – zakazie ubiegania się o zamówienia publiczne. Pismem z dnia 2.07....być stosowane aż do chwili wykonania kary. O środkach zapobiegawczych... zapobiegawczego – termin ten jest zaś znany prawu polskiemu. Instytucja prawa, do której termin ów się...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... Zamawiający nie zastrzegł zakresu osobistego wykonania zamówienia (części zamówienia jakie musi wykonać sam Wykonawca... wezwaniu do wyjaśnienia RNC z 24.05.2018, udzielił zamawiający termin na wyjaśnienia do 29.05.2018, a przystępujący zwrócił się jeszcze...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...II) odmówił podpisania umowy na warunkach zamówienia, lub 19 III) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub IV) zawarcie umowy... nieuzasadnione, mając na uwadze okoliczność, iż termin realizacji zamówienia ubiega w roku 2020 – co za tym...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... 1 określonego w SIWZ. Wskazać należy, iż co prawda zgodnie z umową zawartą z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej termin wykonania zamówienia został określony na 22 września 2015 r., czyli na rok, to jednakże zgodnie z przedłożonymi przez Odwołującego...

 • KIO 1530/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...traktowane jako szczególnie korzystne warunki wykonania zamówienia: otrzymywanie prowizji od sprzedaży biletów...owe zamówienie obejmowało roczny czas realizacji zamówienia, zaś termin realizacji niniejszego zamówienia to 24 miesiące. Twierdzenia Odwołującego...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... będzie miała środków na realizację zobowiązań, których termin płatności nadejdzie w ciągu najbliższych 3 miesięcy (... można było oceniać zdolność podmiotową konsorcjum do wykonania zamówienia. Przedstawiona przez Odwołującego interpretacja przepisów w tym...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...termin realizacji umowy U/26/2017 kończy się 30.11.2018 r. b) termin realizacji umowy U/43/2017 kończy się 02.12.2019 r. c) termin... dotyczących dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Izba dokonała oceny stanu faktycznego, ...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...Odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – IDS-BUD S.A. z siedzibą w ...odwołania prawidłowo zdefiniował ten termin przez odwołanie do ...wyłącznie o świadczenie, do którego wykonania wykonawca się zobowiązuje w składanej...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ...postępowaniu, tj. niewykazania posiadania zdolności technicznej do wykonania zamówienia; ewentualnie zaniechania zwrócenia się do wykonawcy Pro-Environment... odwoławczego po stronie Zamawiającego, zachowując termin ustawowy oraz wskazując interes w uzyskaniu...

 • KIO 1498/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... z godziny 22:06 skanów tych dokumentów. W sytuacji w której termin złożenia dokumentów upływał w dniu 16.07.2018 r. o godzinie ... nie referencje, których rolą jest poświadczenie należytego wykonania zamówienia, ale wykaz dostaw, usług lub robót budowlanych...

 • KIO 1487/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... powołuje się na oszczędniejszą metodę wykonania zamówienia (brak noclegu i zakwaterowania pracowników) to powinien on uprawdopodobnić, że faktycznie jest to możliwe. W tym względzie należy zważyć na fakt, ze termin wykonania Sygn. akt KIO 1487/18 17...

 • KIO 1520/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ...oceny ofert przedstawiały się następujący: cena (brutto) waga: 60 %, termin waga: 15 %, koncept kreatywny waga: 20 %, media plan waga... w terminie, w tym oferta Odwołującego, który zaoferował cenę wykonania zamówienia o ok. 9.000,00 zł niższą niż drugi z...

 • KIO 1522/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... 5 lipca 2017 r. KIO 1186/17, zgodnie z którym. „Termin "czyn nieuczciwej konkurencji" jest pewnym skrótem myślowym, pod którym kryje... Konsorcjum jest zdolne do wykonania zamówienia. Niezdolność do wykonania zamówienia przez Konsorcjum odwołujący oparł ...

 • KIO 1485/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...odwołującego wybór oferty, której termin związania wygasł, pozostaje w ...wykonania czynności wykluczenia przystępującego względnie odrzucenia jego oferty oraz unieważnienia czynności odrzucenia oferty odwołującego, czego efektem może być uzyskanie zamówienia...

 • KIO 1483/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... jego nadania przez zamawiającego, a zamawiający wyznaczył jedynie 4-dniowy termin na złożenie wyjaśnień, który upływał 19.06.2018 r...wykonania części zamówienia podwykonawcy. Każdorazowo zamawiający wskazał „Wątpliwość co do możliwości wykonania zamówienia...

 • KIO 1542/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Sweco Consulting Sp. z o.o... sierpnia 2018 r. Zachowany został termin ustawowy i obowiązek przekazania zamawiającemu kopii... od rozpoczęcia realizacji do wykonania zadania. Wartość inwestycji: ...

 • KIO 1541/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... one pozwalają zachować wskazany w ofercie trzymiesięczny termin realizacji Etapu 2. Twierdzenia Zamawiającego, zgodnie z którym mamy tu do czynienia z różnymi sposobami wykonania zamówienia są nieuzasadnione, Zamawiający nie określił bowiem szczegółów...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij