• KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...Przyspieszenie realizacji Zamówienia ustalane jest w Dniach Roboczych. Dalej w pkt 5.4 ustalił, że termin przyspieszonego wykonania Modyfikacji jest wiążący dla stron i ma takie same skutki jak nieprzyspieszony termin wykonania Modyfikacji. W szczególności...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ...dzień orzekania oprócz ogólnej argumentacji o skomplikowanym przedmiocie zamówienia nie przedstawiono np.: harmonogramu rzeczowo – czasowego czynności do wykonania dla sporządzenia oferty aby wykazać, że termin jest za krótki. Izba również wzięła pod uwagę...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ...x 500 t/d; moc wyjściowa 40 MWe; c) architektura obiektu i termin przekazania do eksploatacji (2014 r.). Również w tym przypadku Odwołujący wskazał... wskazanym w załączonym poświadczeniu należytego wykonania zamówienia. JFE Engineering Corporation ani Sita...

 • KIO 2134/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ...działalność gospodarczą o zasięgu ogólnokrajowym, mają liczne zadania do wykonania. Nie zmienia to jednak faktu, iż to pracodawca... dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ, a zatem zarzut jego naruszenia jest spóźniony. Termin na wniesienie odwołania na...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ...została oferta przystępującego IBM. Oznacza to, że termin na wniesienie odwołania dotyczącego niezasadności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa...składające się na oszczędności metody wykonania zamówienia, rozwiązania techniczne wpływające na zmniejszenie...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy pzp, termin zawity do wniesienie odwołania zgodnie z art. 182 ust. ...oderwany od realiów rynkowych i pokrywają wszystkie koszty prawidłowego wykonania zamówienia. 47 O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ..., aby postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało zgodnie z przepisami prawa. Termin na wniesienie odwołania Odwołujący wskazał... zakresie mostowym i torowym, w tym konieczności wykonania zupełnie nowej analizy modelowej ze względu na wymóg...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... godz. 12:00 dnia 10 września 2018 roku. Zamawiający prolongował termin do godz. 9:00 dnia 10 września 2018 roku. AŻD ...i jakimi dokumentami mają posługiwać się osoby zdolne do wykonania zamówienia. Jednakże, co należy podkreślić, a czego wydaje się...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. 4. Termin wykonania zamówienia. 4. 1 . Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę przedmiotu zamówienia i wydać go Zamawiającemu w następujących partiach: 4. 1 . 1...

 • KIO 2029/18, KIO 2075/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...), zwanej dalej Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na odcinku ...jaki należy przedłużyć termin składania ofert, ...2.2.2, wiersz 77, uszczegółowiono opis wykonania chodnika z płyt betonowych, dodano zapis „wraz...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...m. st. Warszawa, a potem jednak to zrobił i przedłużył termin składania ofert - jednak jest to tylko część prawdy. Nadal ...to nie referencje, których rolą jest poświadczenie należytego wykonania zamówienia, ale wykaz dostaw, usług lub robót budowlanych ...

 • KIO 2043/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... „Projektu Podstawowego” ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego wykonania zamówienia, a ograniczenie w tym zakresie podwykonawstwa jest w...punktu widzenia technologicznego. Określony przez zamawiającego termin 90 dni dla doświadczonego wykonawcy nie stanowi...

 • KIO 1986/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...Złotowie pochodzą z czerwca bieżącego roku. Tymczasem, najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji zamówienia to 01.01.2019 r., który może zostać ... konieczności dołożenia starań do zapewnienia należytego wykonania zamówienia – w tym do działań w kierunku...

 • KIO 2030/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... 4: Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Piaseczno (pkt 3 SIWZ). Termin wykonania zamówienia (dla każdej części zamówienia): od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r. Jednocześnie jako przewidywany...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... z dnia 5 października 2015 r. wynika, że strony wydłużyły termin realizacji umowy o czas wstrzymania robót (od dnia 11.09.2015... nie grozi niebezpieczeństwem niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. Przystępujący wskazał, że prowadzi wiele robót...

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...mu skalkulowanie ceny oferty na niższym poziomie, czy też wykonania zamówienia za pomocą mniej nakładowych metod realizacji – a tym ...dnia 5 września 2-18 r., tj. do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert. Wydłużony o ponad 50% czas na zapoznanie się...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... je za pomocą poczty elektronicznej. Oznacza to, że termin na zgłoszenie przystąpienia upływał w dniu 8 października 2018..., w jaki sposób i w jakiej wysokości obniży to koszty wykonania zamówienia. Nie wyjaśnił także, w jaki sposób i w jakiej wysokości...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  .... – informacje z KRK. 10 Termin składania ofert upłynął w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 3 lipca 2018... siedzibą w Poznaniu o wartości 6 642 000 zł i dacie wykonania (odbioru) 20.12.2016 r. W odniesieniu do tejże usługi...

 • KIO 2012/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...dni i jednocześnie zobowiązując się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 385 dni, zaplanował realizację innych Etapów lub zadań w terminie o 30 dni dłuższym niż wymagał Zamawiający. L lp. Zadanie lub ETAP Termin zakończenie zadania lub ETAPU Okres...

 • KIO 1996/18, KIO 1997/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia; 6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy...

 • KIO 2034/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... w tym samym dniu. W świetle tych okoliczności termin na zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego upłynął w dniu... i utrzymaniem. Dla zadania 1 Zamawiający ustalił dwa etapy wykonania zamówienia: etap I – od dnia podpisania umowy przez okres...

 • KIO 1983/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...e n i e Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn...mln PLN netto od rozpoczęcia robót do wykonania zadania (zgodnie z definicją wskazaną w ...twierdzenia odwołującego, że termin „rozpoczęcia robót” użyty...

 • KIO 2035/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...skrócenie terminu wykonania zamówienia 5%. Zgodnie z punktem 20.8.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia na ...zamówienia – może objawić się zamawiającemu lub uczestnikom postępowania w każdym jego momencie. Miałby tu więc zastosowanie raczej termin...

 • KIO 1985/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...Prawo zobowiązań - cześć ogólna, pod red. Ewy Łętowskiej). Termin „zmiana stosunków" nie określa zmiany w indywidualnej sytuacji strony ...ust. 1 PZP. Wykonawca przyjmuje więc ryzyko wykonania zamówienia w oparciu o przedstawione przez Zamawiającego na etapie...

 • KIO 1939/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... zostało wniesione po upływie terminu związania ofertą, a termin ten przed jego upływem nie został przez Odwołującego przedłużony... na tym poziomie jest niewystraczająca do należytego wykonania zamówienia. Potwierdzają to wyliczenia w oparciu o świadczenie...

 • KIO 2006/18

  Orzeczenia KIO, 16-10-2018

  ...Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w ...wanną z hydromasażem w Relaxcenter Hotel Mercure Gdynia”; termin wykonania: 1.01.2016 – 31.12.2017; ...

 • KIO 1967/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... części Specyfikacji takiej pewności już nie daje. Uregulowany bowiem w Części IV Termin wykonania zamówienia odnosi się wyłącznie do dzierżawy urządzeń, wskazując na termin ich dostawy, datę rozpoczęcia dzierżawy oraz ilość jej dni, pomijając zupełnie...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... to cena nierealistyczna, która nie pokrywa kosztów wykonania zamówienia (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 ...mógł zgłosić wcześniej (i na których zgłoszenie we właściwym trybie termin upłynął) stały się w jego subiektywnej ocenie istotne. Następnie ...

 • KIO 1972/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... wykonać zamówienie przy udziale 6 ludzi (również zatrudnionych w warunkach minimalnego krajowego wynagrodzenia), w zaledwie 2 miesiące! Termin wykonania zamówienia, zgodnie z SIWZ przypada na dzień 30 listopada 2018r. Wydaje się, że mając mniej czasu na...

 • KIO 1961/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... 2018 roku, który powinien być traktowany jako termin wynikający z art. 26 ust. 3 Pzp...zatrzymanie wadium. Odnośnie wykonania wezwania do przedłożenia ...żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz.1126). Odwołujący w...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij