• C-127/16 P

  Orzeczenia ETS, 07-03-2018

  ... w pkt 91 owego wyroku, że termin ten nie został zachowany. 44      Tym ...1), prawo Unii zezwala na udzielenie zamówienia podmiotowi gospodarczemu bez ogłoszenia i bez ... pieniężnych Sernamu pozostawała, w dniu wykonania operacji, kwota zawarta w bilansie...

 • C-9/17

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ... publicznego, mogą zostać podane jako kryterium udzielenia zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia, w zakresie, w jakim jakość wykonania zamówienia publicznego może zależeć w decydującej mierze od zawodowej wartości...

 • T-316/15

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ... r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia nr 1083/2006 oraz rozporządzenia...z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Polsce.... 26). 105    Na wstępie należy przypomnieć, że termin przewidziany w art. 41 ust. 2 rozporządzenia nr ...

 • C-523/16

  Orzeczenia ETS, 28-02-2018

  ..., państwa członkowskie określają warunki wykonania przepisów niniejszego ustępu. 3.      Jako...termin na uzupełnienie lub konwalidację oświadczenia poprzez przedstawienie brakujących dokumentów. 28      Specyfikacja istotnych warunków spornego zamówienia...

 • C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  ... członkowskie wprowadzają w życie przepisy niezbędne do wykonania dyrektywy nie później niż do dnia 18 ...zamówienia zostało wszczęte w dniu 13 sierpnia 2015 r., podczas gdy dyrektywa 2014/24 została przyjęta w dniu 26 lutego 2014 r., a w każdym razie termin...

 • KIO 69/18, KIO 89/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ...ust 1 pkt 12 Pzp. Zdaniem WhyNotTravel należy zauważyć, iż termin określony w art 24 ust 11 Pzp jest terminem wyłącznie ... złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach....

 • KIO 66/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... mogliby bowiem od razu po wyborze oferty najkorzystniejszej, ale przed zawarciem umowy, wskazać w podpisywanej umowie inny termin wykonania zamówienia, a nie wprowadzać go poprzez aneks do umowy. W ocenie odwołującego, obowiązujące przepisy ustawy P.z.p...

 • KIO 83/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... powinien mieć świadomość ich występowania i powinien tak zorganizować prace, aby zjawiska te nie wpływały negatywnie na termin wykonania zamówienia. Zarzut nr 20 Zgodnie z klauzulą 1.1.4: „Koszt" oznacza wszelkie uzasadnione i udokumentowane w sposób...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...wyjaśnieniach nie ma o tym w ogóle mowy. Biorąc pod uwagę termin składania oferty (czerwiec 2017 r.) Konsorcjum I winno wliczyć w...Wykonawca L w ostatnich wyjaśnieniach, w tabeli „koszty wykonania zamówienia” wszędzie w dziale 2 wskazał, że Technolog będzie ...

 • KIO 74/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że biorąc pod uwagę, że termin "uchylać się" według Słownika języka polskiego, PWN, oznacza ... gdy wykonawca deklaruje dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia jako własnym zasobem wykonawcy musi tą osobą ...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...Pzp.” Ponadto odwołujący podkreślił, że przedmiot zamówienia dotyczy platformy zakupowej, która realizuje wszystkie....11. 2017 r. więc zawity termin na jej zaskarżenie skutecznie upłynął 27....zamawiającego, którego sposób wykonania pozostawiałby pole do ...

 • KIO 54/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ... Zamawiający poinformował wykonawców wpólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako Konsorcjum firm: 1. Ratownik M. W....art. 186 ust. 2 Pzp do wykonania powyższych czynności. Dopuszczając się ich zaniechania ...także to, że termin składania ofert w...

 • KIO 82/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... kwoty wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Sekcja II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie prac: od dnia podpisania umowy; zakończenie robót budowlanych do dnia 15 listopada 2018 roku, wraz z...

 • KIO 75/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ...woli wykonawcy co do przedmiotu i sposobu wykonania zamówienia (zobowiązanie, które wyraża wykonawca i ...jakość – 15% oraz termin wykonania – 15 % - przy czym z informacji otwarcia ofert pozostali wykonawcy zaoferowali jednakowy termin 12 tygodni). W związku...

 • KIO 49/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ Zamawiający przewidział termin 15 dni na dostawę i przekazanie do użytkowania Zamawiającemu ... poinformował Zamawiającego o zmianie sposobu wykonania zamówienia w zakresie oferowanych rozwiązań informatycznych ...

 • KIO 58/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ...w stanie na dzień ogłoszenia zamówienia wyposażyć kontrolerów w urządzenia przenośne. Ten termin już minął oo) Rozdział...29 ust. 2 ustawy Pzp przez zobowiązanie wykonawców do wykonania określonych czynności formalnych przed montażem urządzeń (Rozdział IV ust...

 • KIO 18/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ...treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie ma zastosowania przepis art. 89 ust...jedynie parametr: czasu wykonania skanu tomosyntezy oraz... mu szkodą, dopóty nie otwiera się termin na wniesienie odwołania (zob. wyrok z...

 • KIO 26/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ...w ten sposób, że zamawiający dokona wykreślenia treści: „ Termin do dnia 30.11.2019 r. na wykonanie usług ...rozumieniu takim jak zaprezentował go na rozprawie nie uniemożliwia wykonania zamówienia. Mając na uwadze powyższe Izba uwzględniła odwołanie w oparciu...

 • KIO 44/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... wskazał, że w JEDZ należy podać m. in. termin wykonania usługi z podaniem dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji. ...Z treści referencji winno wynikać potwierdzenie należytego wykonania zamówienia, natomiast nie muszą one zawierać opisu ...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... mowa na str. 38 OPZ dopiero na etapie wykonania zamówienia. Zamawiający w toku postępowania odwoławczego wielokrotnie podkreślał, że...jest niedopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów, bowiem termin na wniesienie odwołania nie podlega przywróceniu. 81...

 • KIO 9/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ...- osobę, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia i która spełnia warunki udziału w postępowaniu,... gospodarki lub przedsiębiorstw. Faktu wykonania takiej analizy nie potwierdza również...zgodnie z definicją słownikową termin „społeczno – gospodarczy” ...

 • KIO 17/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... upływał w dniu wolnym od pracy (Nowy Rok), termin na złożenie odwołania został zachowany. Odwołujący następująco uzasadniał: ... rzetelnej kalkulacji Konsorcjum PKP w celu prawidłowego wykonania zamówienia z zyskiem ale sposobem (nawet za cenę rażącej straty...

 • KIO 33/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez... od 3 kwietnia 2015 r. do 31 stycznia 2017 r. Termin składania ofert istotnie upływał 20 listopada 2017 r. jednakże wbrew stanowisku...

 • KIO 23/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...zamówienia publicznego w dniu 03.01.2018 r., zatem dnia 08.01.2018 r. mijał termin ... V SIWZ określa wymagane przez zamawiającego warunki wykonania zamówienia, prawa i obowiązki stron umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 17 do SIWZ). Ponadto...

 • KIO 2738/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...umowy i niewniesieniem wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia przez Odwołującego, Zamawiający na podstawie ... 2013 r., sygn. akt KIO 1123/13, przy założeniu, iż termin „uchylać się” oznacza „rozmyślnie nie wypełniać czegoś”, należy dojść...

 • KIO 47/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...). SIWZ została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 27.12.2017r. Termin na wniesienie odwołania upływał w dniu 06.01.2018 r. Z uwagi jednak... Zamawiającego Agregaty Sprężarkowe nadają się do wykonania Zamówienia zgodnie z Umową, tj. w ...

 • KIO 29/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... 12) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - w przedmiocie wykluczenia.” Zgodnie z pkt IV termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy (zawarcie umowy nie wcześniej niż 1 stycznia 2018 r.). Zgodnie z pkt...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ...iż czynności tych było kilka i dla 37 większości z nich termin zaskarżenia upłynął. (por. wyrok Sądu Okręgowego w Przemyślu, ... jest kilka folderów – opis przedmiotu zamówienia, STWiOR, harmonogram wykonania, zestawienie opraw i zestawienie opraw wraz...

 • KIO 2744/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... 7 ustawy Pzp. Jak się wydaje, w ostatnich latach powyższe stanowisko potwierdza dominująca linia orzecznicza Izby. W sytuacji gdy termin wykonania zamówienia nie był jednym z kryteriów oceny oferty, brak przeszkód aby Zamawiający ustalił odpowiedni inny...

 • KIO 2727/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ...krotnościach, w każdym roku kalendarzowym wykonania zamówienia. Jednoczenie wskazał, że cena zaoferowana...jakich wykonawcy będą brać udział w aukcji są następujące: termin rozpoczęcia i zakończenia aukcji zostanie przekazany przez zamawiającego w zaproszeniu...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij