• KIO 1487/20

  Orzeczenia KIO, 27-08-2020

  ..., 2, 3, 4, 5, mimo że złożenie ofert przez tych wykonawców jest wynikiem zmowy przetargowej, naruszającej warunki ..., sprawiłoby, że termin "instytucja prawa publicznego...dla uprawnień wykonawców co do możliwości składania środków odwoławczych jest fakt, że...

 • KIO 1515/20

  Orzeczenia KIO, 20-08-2020

  ... niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w... zleconych prac wyniosła netto: 2 510 000,00 zł Termin realizacji: kwiecień 2018-sierpień 2019 Firma Optem wywiązała się ze...

 • KIO 1507/20

  Orzeczenia KIO, 17-08-2020

  ..., brak interesu odniósł do kwestii upływu terminu związania ofertą przystępującego podnosząc, że w chwili zgłoszenia przystąpienia termin ten już upłynął. Wyjaśnił, że zgodnie z SIWZ termin składania ofert został wyznaczony na dzień 4 czerwca 2020 r...

 • KIO 1752/20

  Orzeczenia KIO, 14-08-2020

  ... (a więc już po terminie składania ofert w niniejszym postępowaniu, a ofertą wybraną jest oferta Odwołującego), wskazanych zostało kilka instalacji,... w świetle obowiązujących przepisów, bowiem termin na wniesienie odwołania jest nieprzywracalny. Podkreślić...

 • KIO 1229/20

  Orzeczenia KIO, 14-08-2020

  ... zgodnie z którą określony przez firmę MAJOR K. D. termin „około 3 miesiące” jest terminem niewystarczającym do realizacji zamówienia...o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt ...

 • KIO 1456/20

  Orzeczenia KIO, 14-08-2020

  ..., odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne (o kodzie 17 01 06*). Termin składania ofert wyznaczony był na 5 czerwca 2020 roku. Wykonawca Jantar na potwierdzenie spełnienia przedmiotowego warunku...

 • KIO 1495/20

  Orzeczenia KIO, 11-08-2020

  ...postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Reasumując, Odwołujący stwierdził, że w sytuacji, kiedy termin składania i otwarcia ofert upłynął - niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia niewątpliwie stanowi nieusuwalną wadę, albowiem niemożliwe jest...

 • KIO 1505/20

  Orzeczenia KIO, 10-08-2020

  ... urządzenia, a brak wskazania nazwy, modelu, typu, itp. dostarczanego urządzenia powodował odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Termin składania ofert upłynął w dniu 16 czerwca 2020 r. W postępowaniu złożone zostały dwie...

 • KIO 1597/20, KIO 1607/20, KIO 1623/20

  Orzeczenia KIO, 07-08-2020

  .... Skład orzekający zauważa, że w wyniku modyfikacji dokumentacji postępowania w dniu 31 lipca 2020 r., termin składania ofert został przez zamawiającego przesunięty na 24 sierpnia 2020 r. Dokonując oceny zarzucanego naruszenia prawa Izba bierze pod uwagę...

 • KIO 1241/20

  Orzeczenia KIO, 06-08-2020

  ... szkodę w postaci utraty możliwości uzyskania zamówienia. Termin na wniesienie odwołania, odwołujący uzasadnił jak poniżej... zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. Z uwagi na to, że Zamawiający nie określił...

 • KIO 1467/20

  Orzeczenia KIO, 05-08-2020

  ...zobowiązania, oświadczenia JEDZ, dokumentu potwierdzającego umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu ww. podmiotu. KIO...na ich złożenie. Jedyny termin, który ulega zawieszeniu wskutek wniesienia odwołania, to termin związania ofertą, o czym stanowi ...

 • KIO 1636/20

  Orzeczenia KIO, 05-08-2020

  ...Wielkopolskim wniósł odwołanie 15 lipca 2020 r. Zachowany został termin ustawowy i obowiązek przekazania zamawiającemu kopii odwołania. Odwołujący ... najmu. T. B., ani na etapie składania ofert, ani w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego nie wskazywał...

 • KIO 1573/20

  Orzeczenia KIO, 04-08-2020

  ...a.s. w oparciu o uregulowania krajowe i przewidywany termin ich ustąpienia. Podkreślił, że w przedłożonym zamawiającemu dokumencie ...postępowania. Jednakże z drugiej strony na etapie składania ofert – JEDZa odwołujący (każdy konsorcjant) zawarł oświadczenie...

 • KIO 1461/20

  Orzeczenia KIO, 04-08-2020

  ...w związku z postępowaniem po terminie składania ofert, a w szczególności wyjaśnień dotyczących ceny oferty, 2. Z dokumentów przedstawionych na.... Umknęło uwadze Przystępującego, że to termin składania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego jest właściwym ...

 • KIO 1503/20

  Orzeczenia KIO, 03-08-2020

  ... termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą; (3) miejsce i termin ... datą 10 czerwca 2020 r. wystawione zostały 26 po terminie składania ofert. Tymczasem, jak wskazano wyżej bez znaczenia są daty na dokumentach...

 • KIO 1281/20

  Orzeczenia KIO, 03-08-2020

  ... 10%), 6) termin realizacji (waga — 10%), 7) długość okresu gwarancji jakości na zabezpieczenie przeciw korozji (waga — 5%), 8) długość okresu gwarancji jakości na panele fotowoltaiczne (waga — 5%). Do upływu terminu składania ofert, oferty złożyło sześciu...

 • KIO 1544/20

  Orzeczenia KIO, 03-08-2020

  ...C miały analogiczny schemat, zaś pod wszystkimi trzema tabelami należało podać wartość usługi łącznie. Termin składania ofert był wyznaczony na dzień 19.05.2020 r. Przystępujący złożył ofertę z ceną 1.417.215,15 zł brutto. W tabeli A przystępujący podał: -...

 • KIO 1349/20

  Orzeczenia KIO, 03-08-2020

  ...niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w...trybie termin upłynął) stały się w jego ocenie istotne, ponieważ chciałby koncepcję konkurencji traktować jako treść jej oferty, z...

 • KIO 1409/20, KIO 1411/20

  Orzeczenia KIO, 03-08-2020

  ...badań oraz dokumentacji geotechnicznej, zmianę terminu składania ofert i uzupełnienie przez Zamawiającego OPZ o..., czyli jest to trzykrotnie dłuższy czas niż typowy, 30- dniowy termin na wydanie decyzji administracyjnej, jaki zakładają przepisy k.p.a. ...

 • KIO 1429/20

  Orzeczenia KIO, 31-07-2020

  ... w okresie 7 od dnia 15.04.2020 r. (opublikowanie Ogłoszenia oraz SIWZ) do dnia 08.06.2020 r. (termin składania ofert) - w aktach postępowania. Odwołujący uznał, że dysponuje pełną wiedzą na temat przyszłych swoich obowiązków jako Inżyniera Kontraktu, może...

 • KIO 1494/20

  Orzeczenia KIO, 31-07-2020

  ... podał m.in., że świadomie nie wymagał na etapie składania ofert świadectwa dopuszczenia CNBOP na zeskok z 16 m, a ...dokumenty miałyby być składane. W związku z tym Zamawiający mógł określić termin, w jakim dokumenty te mają być złożone, na okres realizacji ...

 • KIO 1183/20

  Orzeczenia KIO, 31-07-2020

  ... 4 lutego 2015 r.) oraz wystawioną przez MFS fakturą (data jej wystawienia to 9 luty 2015 r.). Odwołujący wskazał, że termin składania ofert upłynął 12 lutego 2020 r. Oznacza to, że powyższa dostawa została wykonania wcześniej niż na 5 lat przed upływem...

 • KIO 1662/20

  Orzeczenia KIO, 31-07-2020

  ... kolejnego (7 już) przesunięcia terminu składania ofert przy jednoczesnym zaniechaniu zmiany daty startu produkcyjnego...2.4.1. w taki sposób, aby zachowany został pierwotny termin na wykonanie Oprogramowania dedykowanego, tj. 28 tygodni od dnia zawarcia ...

 • KIO 1618/20

  Orzeczenia KIO, 30-07-2020

  ... podczas gdy, celem zachowania konkurencyjności Postępowania, Zamawiający powinien dopuścić, aby wykonawca mógł wykazać się doświadczeniem z dłuższego okresu przed termin składania ofert, 1j. co najmniej 10 lat, 3. art. 647 KC i art. 3531 KC w zw. z art 14...

 • KIO 1598/20

  Orzeczenia KIO, 30-07-2020

  ... oprogramowania, określonych w opisie przedmiotu zamówienia, co spowoduje zakończenie procesu badania próbki.” Zgodnie z zapisami SIWZ, termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony przez Zamawiającego na dzień 7 kwietnia 2020 r. W postępowaniu...

 • KIO 1284/20

  Orzeczenia KIO, 30-07-2020

  ...odwołanie 10 czerwca 2020 r. Zachowany został termin ustawowy i obowiązek przekazania zamawiającemu kopii odwołania... do druku i składania dokumentacji) i nie... ust. 2 Pzp obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa...

 • KIO 946/20

  Orzeczenia KIO, 30-07-2020

  ... się w ofercie termin ten został wprost wskazany co oznacza, że wykonawca zobowiązany jest nie tylko wyjaśnić, ale i wykazać skuteczność zastrzeżenia zamawiającemu i to w określonym czasie, a mianowicie do upływu terminu składania ofert. W przypadku...

 • KIO 1434/20

  Orzeczenia KIO, 29-07-2020

  ... i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Wezwanie skierowane na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp nie stanowiło podstawy do stwierdzenia możliwości zmiany daty...

 • KIO 1441/20

  Orzeczenia KIO, 29-07-2020

  ... i adres tego podwykonawcy. Zamawiający dopuścił możliwość zmiany ww. danych wg zasad wynikających z SIWZ, złożonej oferty i treści umowy. Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na 16.06.2020 r. do godz. 11.00. Wykonawca REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o...

 • KIO 1483/20

  Orzeczenia KIO, 29-07-2020

  ... siwz został określony termin związania ofertą (zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1-3 Pzp), to już z art. 85 ust 1 i 5 Pzp wynika, że bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert, a wykonawca jest związany ofertą do upływu tego...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij