• C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... instytucje zamawiające opublikowały wstępne ogłoszenie informacyjne, które nie stanowiło zaproszenia do ubiegania się o zamówienie, minimalny termin składania ofert, określony w ust. 1 akapit drugi niniejszego artykułu, może zostać skrócony do 15 dni, pod...

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... okresowe ogłoszenie informacyjne, które samo w sobie nie stanowiło zaproszenia do ubiegania się o zamówienie, minimalny termin składania ofert określony w ust. 1 akapit drugi niniejszego artykułu może zostać skrócony do 15 dni, pod warunkiem że...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ...1.7 i innych wymogów wynikających z SOPZ”. W rozdziale V siwz „Termin realizacji” Zamawiający podał, że przedmiot zamówienia, zarówno dla części 1, jak...terminową realizację zadania”. W terminie składania ofert wykonawca ALTIX złożył ofertę m. in. w zakresie...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... lub równa 10 (dziesięć), Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców. Dlatego też Zamawiający, oceniając – na... zaś – Odwołujący w treści odwołania prawidłowo zdefiniował ten termin przez odwołanie do definicji językowej, zgodnie z którą „...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... może nastąpić rozwiązanie będące podstawą wykluczenia - a termin końcowy, w którym to rozwiązanie może nastąpić, nie...2a Pzp wykonawca zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1...

 • C-300/17

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ... lub finansowych zawartych w zaproszeniu do składania ofert, specyfikacji lub we wszelkich innych dokumentach...zamówienia. Otóż w takiej sytuacji istnieje ryzyko, że termin sześciu miesięcy nie pozwoli poszkodowanemu na zebranie informacji koniecznych ...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ...się w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ... chodnika w Jeleśni wzdłuż D945. Funkcja: kierownik budowy. Termin realizacji: 09-2009 - 06.2010. W sformułowanym warunku udziału...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... tą datą, a dopiero 7 maja 2018 r. Ergo Odwołujący zachował termin na wniesienie odwołania, liczony zgodnie z art. 182 ust. 3 pkt...zastrzeżenia informacji 95 (nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków). W orzecznictwie KIO przesądzono bowiem, ...

 • KIO 931/18, KIO 935/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ... przedmiotem Postępowania opracowany został w dniu 10 października 2016 r., a więc znacznie wcześniej (dokładnie 10 miesięcy!) niż termin składania ofert (10 sierpnia 2017 roku). Już z tego powodu przydatność tego dokumentu dla oceny wiarygodności ceny...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ..., która świadczy o braku profesjonalizmu i nie oparciu kalkulacji ceny ofertowej w oparciu o zawartą już na termin składania ofert umowę o podwykonawstwo. Izba ustaliła następujący stan faktyczny: Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. siwz...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...elementów składowych tej analizy - już na etapie składania ofert nie jest obiektywnie możliwe. Wynika to z faktu...M. pracował da zakończenia zadania wzięło się również stąd, że termin zakończenia umowy przewidziany był na dzień 30-04-2012 r. oraz (…) ...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...25 szt.; 31.10.2014 r. w liczbie 50 szt. Termin składania ofert w postępowaniu upłynął dnia 22.03.2018 r., co wskazuje,...nie mieszczącym się w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Tym samym wskazane przez GMV dostawy nie spełniają warunku ...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... stosowną decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych, oraz że osoba ta już w dniu, w którym upływał termin składania ofert uzyskała tymczasowy wpis na listę członków izby właściwej miejscowo dla miejsca świadczenia usługi. Dokumenty i oświadczenia musiały...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...warunków realizacji usług w tych lokalizacjach, przez co w chwili składania oferty wykonawca nie ma wiedzy o tym, czy i w jaki... przekazać łącza do testowania, a zatem w rzeczywistości powyższy termin realizacji zostaje skrócony do 20 tygodni. W związku z ...

 • KIO 941/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... jeden miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zwrócił się o zmianę terminu złożenia uzupełnień. Zamawiający pismem z dnia 06.04.2018r. przychylił się do wniosku wykonawcy i wyznaczył nowy termin złożenia oświadczeń i dokumentów, zgodnie...

 • KIO 953/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...wykazania „że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym... z dnia 16 kwietnia 2018 r.) potwierdzają, że termin wykonania prac na rzecz 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w ...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  .... Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu dokonania następujących zmian w treści SIWZ: Ad 1 wydłużenie terminu składania ofert w taki sposób, aby termin składania ofert liczony od dnia przekazania ogłoszenia do publikacji do Dz.U.UE wynosił min. 40 dni...

 • KIO 852/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...). Izba wskazuje, że zgodnie z art. 85 ust. 5 ustawy Pzp, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Termin składania ofert w przedmiotowej sprawie upłynął w dniu 13 lutego 2018 r., zatem bieg terminu związania...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ....SKA Sp. z o.o. oraz SYSMEX Polska Sp. z o.o. Termin składania ofert i otwarcia ofert oraz informacji z otwarcia - 06.04.2018 r. Zamawiający po przeprowadzeniu oceny ofert pismem z 10.04.2018 r. wezwał Wykonawcę KAWA.SKA Sp. z o...

 • KIO 920/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...odwoławczego po stronie zamawiającego, zachowując termin ustawowy oraz wskazując interes w ...wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzania działalności jest krótszy, w tym okresie ...

 • KIO 934/18

  Orzeczenia KIO, 29-05-2018

  ... jeżeli przelew zostanie zlecony tuż przed godziną 15:00. Termin księgowania uzależniony jest od Banku odbiorcy - w jakim czasie... zadysponowania, lecz o godzinie 14.13, a więc po upływie terminu składania ofert, który upływał w tym dniu o g. 11.00. Z kolei...

 • KIO 923/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... internetowej 27 lutego 2018 r., a ponadto z uwagi na zmianę SIWZ przedłużył termin składania ofert, dając tym samym potencjalnym wykonawcom czas na przygotowanie oferty. Izba ustaliła, że do Prezesa Izby nie wpłynęło żadne zgłoszenie przystąpienia do...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ...27 kwietnia 2018 r. wyznaczył Odwołującemu termin na zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez..., jako dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w dacie składania ofert i jako takich stanowiących jej część. Zgodnie z art. 66...

 • KIO 871/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wymiany systemu sterowania turbiny parowej na nowy. ... na doprecyzowanie treści art. 182 ust. 3 p.z.p. Termin do wniesienia odwołania określony przez ten przepis będzie miał 20 zastosowanie to...

 • KIO 919/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... oferowanych łożysk VTL do SKF, tym bardziej, że termin dostaw jest bardzo krótki - do 5 dni, więc...cyt. „(...) to od aktywności wykonawców przed upływem terminu składania ofert zależy czy zamawiający doprecyzuje i w jakim zakresie doprecyzuje swoje...

 • KIO 809/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... wezwania, biegnie termin na zaskarżenie zaniechania przez Zamawiającego odrzucenia którejkolwiek z ofert. W świetle ...ofert nie została przez Zamawiającego odrzucona. Z dokumentacji postępowania wynika, że zachowując należytą staranność, na etapie składania...

 • KIO 912/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...na decyzje zamawiającego podjęte w postępowaniu i skutkowało wyborem oferty przystępującego z naruszeniem prawa, co stoi w sprzeczności z... którego prace miały dotyczyć w momencie składania oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy ... zachowując termin ustawowy...

 • KIO 875/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...ZNKU, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,...oferenta na roboty budowlane itd.) — określić można jednolity termin zaangażowania całego zespołu na około 30 miesięcy. Pozostały czas ...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... wykonawca ma określić taką cenę jednostkową już na etapie składania oferty, skoro nie wiem o jaką dokumentację może chodzić. ... 2017 r. ten sam zamawiający ZMID i MPWIK wyznaczył termin otwarcia ofert na budowę ul. Głębockiej. W siwz wyznaczył proporcje:...

 • KIO 860/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ..., jak wynika to z § 5 rozporządzenia. Zatem ograniczenie do wymagania dokumentów wystawionych na dzień 21.03.2018 r., wyznaczony jako termin składania ofert, nie zaś na dzień ich przedłożenia zamawiającemu, w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 1 p.z.p...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij