• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... z o.o. w Bełchatowie podnoszono, że umowy te posiadają krótszy termin obowiązywania, niż termin realizacji zamówienia, a także, iż zostały one zawarte po dniu składania ofert, który przypadał 23 lipca 2018 r., zatem nie mogą potwierdzać spełniania warunku...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ...rygorem natychmiastowej wykonalności” oraz doprecyzowanie, czy chodzi o termin liczony w miesiącach kalendarzowych, czy też w sposób ...zobowiązuje wykonawców do skalkulowania w cenie oferty ryzyk, których na etapie składania oferty nie są w stanie określić. ...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... wyznaczony przez Zamawiającego upływa w październiku 2018 r. W specyfikacji w Rozdziale VI ust. 28.1 podano, że termin składania ofert przypada na dzień 16.10.2018 r. godz. 11.00. Istotną okolicznością z punktu widzenia rozpoznawanego zarzutu, ponoszoną...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... się w ofercie termin ten został wprost wskazany co oznacza, że wykonawca zobowiązany jest nie tylko wyjaśnić, ale i wykazać skuteczność zastrzeżenia zamawiającemu i to w określonym czasie, a mianowicie do upływu terminu składania ofert. Aby wykazać...

 • V AGa 183/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... Gminie (...). Strony w umowie określiły termin realizacji usługi na okres od dnia ... posiadał uprawnień do reprezentowania powódki i składania w jej imieniu oświadczeń. Pozwani o...w takiej samej sytuacji i kalkulował ofertę w oparciu o opis przedmiotu ...

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... okresowe ogłoszenie informacyjne, które samo w sobie nie stanowiło zaproszenia do ubiegania się o zamówienie, minimalny termin składania ofert określony w ust. 1 akapit drugi niniejszego artykułu może zostać skrócony do 15 dni, pod warunkiem że...

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... instytucje zamawiające opublikowały wstępne ogłoszenie informacyjne, które nie stanowiło zaproszenia do ubiegania się o zamówienie, minimalny termin składania ofert, określony w ust. 1 akapit drugi niniejszego artykułu, może zostać skrócony do 15 dni, pod...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr 100/2017 nie była jeszcze „prawomocna" - nie upłynął bowiem jeszcze termin ... potwierdza, że Wykonawca spełnia (oraz że spełniał na dzień składania ofert) warunki udziału oraz że dokumentacja jest zgodna z pkt 1...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... ubezpieczenia ZUS dla tych osób z okresu sprzed terminu składania ofert. Odwołujący wskazuje, że do wyjaśnień z dnia 21....2007 lub równoważnej, - PN-EN 61215:2005 lub równoważnej, z termin ważności do 4.06.2018 r. Nie potwierdza on jednak posiadania...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ...1.7 i innych wymogów wynikających z SOPZ”. W rozdziale V siwz „Termin realizacji” Zamawiający podał, że przedmiot zamówienia, zarówno dla części 1, jak...terminową realizację zadania”. W terminie składania ofert wykonawca ALTIX złożył ofertę m. in. w zakresie...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ... umowę konsorcjum, gdyż wówczas wszystkie oferty podlegałyby odrzuceniu (zakaz składania więcej niż jednej oferty na rzecz przedsiębiorcy). Zgodnie z ...samymi pojazdami w różnych zamówieniach publicznych (których termin realizacji pokrywa się czasowo), tj. w...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...19 podwykonawstwa, który z powodów oczywistych na etapie składania ofert nie jest możliwy do wskazania (por. Wyrok ... wezwaniu do wyjaśnienia RNC z 24.05.2018, udzielił zamawiający termin na wyjaśnienia do 29.05.2018, a przystępujący zwrócił się jeszcze...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...Zamawiający nie wymagał przedłożenia Certyfikatów Typu EASA na etapie składania ofert i nie stawiał warunku, aby oferowane samoloty były ...byłoby całkowicie nieuzasadnione, mając na uwadze okoliczność, iż termin realizacji zamówienia ubiega w roku 2020 – co ...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... z przedłożonymi przez Odwołującego protokołami zdawczo- odbiorczymi ostateczny termin odbioru pracy nastąpił w dniu 16 października 2015 ...ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ...

 • I AGa 108/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-08-2018

  ... Zamówienia wskazano, że zostanie ono zrealizowane w okresie od 01 października 2012 roku do 01 października 2018 roku. Termin składania ofert ustalono na dzień 17 sierpnia 2012 roku, godzinę 11:00. Dnia 27 września 2012 roku pozwany poinformował powoda...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...), 16) i 17) ustawy Pzp oraz uznanie jego oferty za odrzuconą, ponadto 4. z daleko idącej ostrożności –...na realizację zobowiązań, których termin płatności nadejdzie w ciągu ...) miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...: a) termin realizacji umowy U/26/2017 kończy się 30.11.2018 r. b) termin realizacji umowy U/43/2017 kończy się 02.12.2019 r. c) termin realizacji umowy ...wskazał powody niezaproszenia odwołującego do składania ofert. Porównując rzeczone zawiadomienie o ...

 • KIO 1530/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...ofert, natomiast kalkulacja wysokości opłaty transakcyjnej powinna być przeprowadzona na etapie składania ofert... zamówienie obejmowało roczny czas realizacji zamówienia, zaś termin realizacji niniejszego zamówienia to 24 miesiące. Twierdzenia Odwołującego...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... lub równa 10 (dziesięć), Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców. Dlatego też Zamawiający, oceniając – na... zaś – Odwołujący w treści odwołania prawidłowo zdefiniował ten termin przez odwołanie do definicji językowej, zgodnie z którą „...

 • KIO 1498/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ...postępowaniu: „w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w...z godziny 22:06 skanów tych dokumentów. W sytuacji w której termin złożenia dokumentów upływał w dniu 16.07.2018 r. o ...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ...odwoławczego po stronie Zamawiającego, zachowując termin ustawowy oraz wskazując interes w ...wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie...

 • KIO 1487/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... jest to możliwe. W tym względzie należy zważyć na fakt, ze termin wykonania Sygn. akt KIO 1487/18 17 wszystkich prac w SP 10 to... lokalnym podwykonawcą już na etapie składania oferty a na pewno na etapie składania wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny...

 • KIO 1520/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ...nie na etapie składania oferty. Wobec tego Zamawiający w sposób nieuprawniony stwierdził, że do oferty winien zostać dołączony ...zamówienia publicznego złożono dwie oferty. Kryteria oceny ofert były następujące: Cena (brutto) waga: 60 % Termin waga: 15 % ...

 • KIO 1541/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... siedmiokrotnie mniejszy). Dla powyższych prac w zakresie linii 139 termin realizacji wynosił trzy i pół miesiąca, co oznacza, że ... tym, że Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. Ponadto w trakcie udzielania wyjaśnień ...

 • KIO 1483/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...6 dniach od jego nadania przez zamawiającego, a zamawiający wyznaczył jedynie 4-dniowy termin na złożenie wyjaśnień, który upływał 19.06.2018 r., tj. ...od formy składania oświadczeń lub dokumentów przez wykonawcę. Zamawiający odrzucił ofertę odwołującego ze ...

 • KIO 1485/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...W. K. ani pana K. O. do samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu Konsorcjum w ramach postępowania. Wskazane ...winno być wyrażone wprost. W ocenie odwołującego wybór oferty, której termin związania wygasł, pozostaje w sprzeczności z zasadą uczciwej...

 • KIO 1522/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...5 lipca 2017 r. KIO 1186/17, zgodnie z którym. „Termin "czyn nieuczciwej konkurencji" jest pewnym skrótem myślowym, pod którym... w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... o udzielenie zamówienia, które miało zrealizować IVECO Defence Vehicles S.p.A. zostało wszczęte w dniu 12 kwietnia 2014 r., termin składania ofert został ustalony na dzień 31 lipca 2014 r. a następnie przesunięty na dzień 7 października 2014 r. Umowa w...

 • KIO 1494/18

  Orzeczenia KIO, 13-08-2018

  ...zobowiązań - cześć ogólna, pod red. Ewy Łętowskiej). Termin „zmiana stosunków' nie określa zmiany w indywidualnej sytuacji ...Zamawiający dysponował mechanizmem korekcyjnym, na etapie składania oferty nie zachodziłaby konieczność identyfikacji i wyceny tych...

 • KIO 1370/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ...P. , na okoliczność braku podstaw do oceny ofert producentów śmigłowców przeznaczonych na potrzeby Policji i innych służb...Odwołujący podniósł, że w chwili składania odwołania nie były znane kryteria ... stwierdził, że również termin, w jakim zamawiający...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij