• T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  ... do dnia 1 września tego roku, biorąc pod uwagę zbyt krótki termin. Uznała ona jednak, że urząd morski jako zarządca infrastruktury portowej w...2014 r. przez urząd morski zaproszenie do składania ofert. 92      Zaskarżona decyzja jest zatem wadliwa, ponieważ...

 • C-127/16 P

  Orzeczenia ETS, 07-03-2018

  ... tego dnia, i stwierdził w pkt 91 owego wyroku, że termin ten nie został zachowany. 44      Tym samym część drugą zarzutu pierwszego...bez ogłoszenia i bez wcześniejszego zaproszenia do składania ofert, po bezskutecznym postępowaniu przetargowym, nawet gdyby...

 • C-9/17

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ... zamawiające wyznaczają termin wystarczający, aby umożliwić złożenie ofert w odniesieniu ...„selekcji organów lub podmiotów oferujących usługi doradcze”, stanowi: „Zaproszenia do składania ofert, o których mowa w art. 15 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr...

 • C-523/16

  Orzeczenia ETS, 28-02-2018

  ...prawo nie przewiduje składania oświadczeń pod ... powodu, że sama odpłatność za usunięcie braków oferty może zostać uznana za sprzeczną z zasadą maksymalnego... w sprawie C‑536/16, dyrektywa 2014/24, której termin transpozycji upłynął zgodnie z jej art. 90 w ...

 • KIO 69/18, KIO 89/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... 24 ust 1 pkt 12 Pzp. Zdaniem WhyNotTravel należy zauważyć, iż termin określony w art 24 ust 11 Pzp jest terminem wyłącznie instrukcyjnym. Nie...wynika również, że Odwołujący, zarówno w dniu składania oferty jak również obecnie nie przynależy do żadnej grupy ...

 • KIO 66/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ...(12 zestawów). Przed upływem terminu składania ofert, następujący wykonawcy złożyli swoje oferty: 1) Schiller Poland Sp. z... 262/05) i in. W ocenie odwołującego, w rozpoznawanej sprawie termin ten może być zmieniony w trybie nieistotnej zmiany umowy. Także ...

 • KIO 74/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...woli nie doszło to pierwszym zdarzeniem otwierającym Odwołującemu termin na wniesienie środka ochrony prawnej była publikacja w ... Zamawiającego, winna być zawarta najpóźniej w dniu składania oferty. Jak wskazał Zamawiający w doktrynie i orzecznictwie KIO...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...p.z.p. (tajemnica przedsiębiorstwa zastrzeżona i wykazana przez wykonawcę na etapie składania ofert) lub art. 8 ust. 4 p.z.p., który dotyczy ... SIWZ, czyli od 17.11. 2017 r. więc zawity termin na jej zaskarżenie skutecznie upłynął 27.11.2017 r. Zaznaczyć ...

 • KIO 86/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  .... Pismem z dnia 3 stycznia 2018r. Zamawiający przekazał wykonawcom informację o zakończeniu dialogu i zaproszenie do złożenia oferty, wyznaczając termin składania ofert na 2 lutego 2018 r. godz. 12.00. Mając na uwadze powyższe, Izba zważyła co następuje...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... jednorazowego wykupu. Tymczasem w wyjaśnieniach nie ma o tym w ogóle mowy. Biorąc pod uwagę termin składania oferty (czerwiec 2017 r.) Konsorcjum I winno wliczyć w cenę oferty 20 rat leasingowych (od raty nr 17) plus wykup auta, co łącznie daję kwotę 20...

 • KIO 63/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ...od pracownika Zamawiającego, w dniu, w którym upływał termin na uzupełnienie dokumentów, iż przedmiotowe wezwanie zostało jakoby... przez niego prawidłowo złożone i pozostają aktualne na dzień składania ofert. Odwołujący powołał się na przepis art. 26 ust....

 • KIO 45/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ...- w przypadku braku stawiennictwa osoby dedykowanej na wyznaczony termin - niezależnie od przyczyn"), b) dokonujący wysoce nieostrych ... zostaną wyznaczone w terminie 30 dni od dnia terminu składania ofert, a każdy z wykonawców zostanie poinformowany o ww. ...

 • KIO 54/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ...z Odwołującym przedmiotowej sprawy. W jego ocenie znamienne jest także to, że termin składania ofert w postępowaniu upłynął w dniu 8 sierpnia 2017 r., wybór oferty Odwołującego, jako najkorzystniejszej nastąpił w dniu 17 października 2017 r., a Zamawiający...

 • KIO 82/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  .... zm.) oraz zgodnie z warunkami dokonywania zmian treści umowy, w szczególności: (…) Sekcja IV.6.2) ogłoszenia: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-29, godzina: 10:00, Specyfikacja istotnych warunków...

 • KIO 75/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ...prowadzenia ustaleń z wykonawcą już po terminie składania ofert, co jest niedopuszczalne na mocy klauzuli ...ofert (cena -70 %; jakość – 15% oraz termin wykonania – 15 % - przy czym z informacji otwarcia ofert pozostali wykonawcy zaoferowali jednakowy termin...

 • KIO 65/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ...dokumentów aktualnych, tzn. potwierdzających brak podstaw do wykluczenia nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Izba wskazuje, iż prezentowane przez zamawiającego stanowisko, odpowiada nieobowiązującej już treści art. 26 ust 3 Pzp...

 • KIO 58/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -... na dzień ogłoszenia zamówienia wyposażyć kontrolerów w urządzenia przenośne. Ten termin już minął oo) Rozdział IX ust. 2 pkt 4 OPZ...

 • KIO 49/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... Podążającego". Tak krótki termin na dostarczenie urządzeń oraz wdrożenie oprogramowania druku podążającego wyraźnie wskazuje na to, iż celem Zamawiającego było zamówienie oprogramowania istniejącego w chwili składania ofert, tak zwanego oprogramowania...

 • KIO 18/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ...wymagań określonych przez zamawiającego, tym samym treść jego oferty nie odpowiada treści s.i.w.z., podlega ...grozi mu szkodą, dopóty nie otwiera się termin na wniesienie odwołania (zob. wyrok z...pani Véronique Soltani do składania oświadczeń w imieniu ...

 • KIO 26/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ...15 dni przed dniem składania ofert protokołów komunikacyjnych oraz kodów... Przedmiotu Zamówienia, Wymagania Ogólne, w ten sposób, że zamawiający określi termin zatwierdzenia przez zamawiającego projektu Systemu oraz projektów interfejsów użytkowników, i. pkt...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ..., że z okoliczności tam wskazanych można było skorzystać na etapie składania ofert, natomiast przesłanki optymalizacji, o których mowa w podrozdziale 3.3...w świetle obowiązujących przepisów, bowiem termin na wniesienie odwołania nie podlega przywróceniu...

 • KIO 44/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... warunku tj. fakt, że podana usługa została realizowana w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu upłynął dnia 28 listopada 2017 r., a podana przez wykonawcę G3 POL usługa...

 • KIO 9/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ... zwraca również uwagę, że zgodnie z definicją słownikową termin „społeczno – gospodarczy” oznacza „związany ze społeczeństwem i...konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,...

 • KIO 17/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...oferty najkorzystniejszej została przesłana Odwołującemu w dniu 22 grudnia 2017 r., ostatni dzień przeznaczony na złożenie odwołanie upływał w dniu wolnym od pracy (Nowy Rok), termin...3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej ...

 • KIO 23/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...wartości zamówienia oraz średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert cena oferty wykonawcy LIFTEC sp. z o.o. ... dnia 08.01.2018 r. mijał termin na skuteczne przekazanie przystąpienia, które w ... pana P. K. do składania oświadczeń w imieniu spółki. Na...

 • KIO 36/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...r. dokonał zmiany postanowień ogłoszenia o zamówieniu przez dopuszczenie składania przez wykonawców ofert na więcej niż jedną część zamówienia. Dnia 17 ..., na który został wyznaczony termin posiedzenia i rozprawy z udziałem stron. Przewodniczący: ……………………….

 • KIO 33/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... minimum jednego z w/w zadań wykonanych w ramach jednego zamówienia była na kwotę 100 000,00 zł". Odwołujący wskazał, że termin składania ofert upływał w dniu 20.11.2017 r. zatem wymóg 5 letniego okresu biegnie od dnia 20.11.2012 r. Przywołał...

 • KIO 7/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... zamawiający w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem zmienił termin w jakim zamierza oceniać posiadane doświadczenie. Zgodnie z... w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ...

 • KIO 29/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert - przyjmuje się również uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów stanowiących zobowiązania innych podmiotów na tej podstawie prawnej...

 • KIO 2738/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...Impel za najkorzystniejszą a przez to niedopuszczalnej zmiany treści SIWZ po terminie składania ofert, 3) art. 7 ust. 1 w zw. z art...rano w dniu 15 grudnia 2017 r. (piątek), wyznaczył termin zawarcia umowy i wniesienia zabezpieczenia na dzień 18 grudnia 2017...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij