• KIO 86/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  .... W odpowiedzi na ww. wezwanie, Wykonawca przedstawił umowę o odpłatnym zatrudnieniu skazanych z dnia 18,11.2016 r. (termin składania ofert w niniejszym postępowaniu upłynął w dniu 21.11.2016 r.) przy czym jeszcze przed rozstrzygnięciem i wyborem...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...stanie stwierdzić, że pochodzą sprzed daty upływu terminu składania oferty (otwarcie ofert miało miejsce w dniu 04.08.2017 r)....drzew posadzonych w dużej liczbie na jakimś terenie, a termin „nasadzić — nasadzać” oznacza między innymi umieścić sadzonki roślin...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... 02.11.2017 r. (znak UZP/DO/DN/Odw/23026/17) jednocześnie zakreślając termin do zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń. Pismem z dnia 06.11.2017...Analizując ten dokument i jego rolę w procesie składania ofert Izba wskazuje, iż zawiera on wzorzec oświadczenia ...

 • KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... przedłożyło zobowiązanie p. A.Z. do udostępnienia swej osoby na czas realizacji zamówienia opatrzone datą 1.04.2017 r. Termin składania ofert upływał w dniu 7.04.2017 r. Odwołujący Astaldi nie udowodnił, iż konsorcjum Energopol nie dysponowało tą osobą we...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ..., że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 34 prowadzenia działalności jest krótszy - w...nastąpiła czynność Zamawiającego, tj. w dniu 5 lipca 2017 r. Termin do wniesienia odwołania upłynął w dniu 15 lipca 2017 r. ...

 • KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ..., rok produkcji, wartość na dzień składania oferty. Skoro oferta nie zawiera wyspecyfikowanej tej pozycji, a... poziomach. Na rozprawie Odwołujący podał, iż Zamawiający błędnie interpretuje, że termin zestaw to Access HIV combo QC i Access HIV combo QC4 &...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.). Z powyższą (obecnie obowiązującą) zasadą koresponduje również regulacja art. 26 ust...

 • KIO 2040/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...; 5. art. 82 ust. 1 i art. 84 ustawy polegające na dokonaniu wyboru oferty o treści zmienionej przez jednego z oferentów po dniu wyznaczonym jako termin składania ofert; 6. art. 22a ustawy polegające na odstąpieniu od obowiązku wykazania przez jednego z...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...tj. od dnia 15 grudnia do dnia 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 34 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z... o pracę dotyczy etapu realizacji usługi, a nie etapu składania oferty. Wykonawca potwierdza, że zatrudni ekspertów kluczowych na umowę o...

 • KIO 2039/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...§3 Termin realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest pełnić usługę nadzoru w okresie projektowania przez 15 miesięcy. Zgodnie z ofertą Lafrentz, ... biurowych w Suwałkach zostały wydrukowane po dniu składania ofert, a z przedłożonych wydruków nie wynika czy...

 • KIO 2038/17, KIO 2048/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...Wykonawca] wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym..., iż złożony dokument był wadliwy, a ponieważ termin gwarancji minął, to Beneficjent nie mógłby już złożyć...

 • KIO 2043/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...Siemens, który pracuje u zamawiającego (§ 1 Przedmiot umowy ust. 1 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 30 października 2017 roku. W sekcji III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu Zdolność techniczna...

 • KIO 2035/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...pismem z 26 lipca 2017 r., przychylił się do ww. wniosku i wydłużył termin do złożenia zaświadczeń z the C. J. I. Strony D. do 11 ... realizacji umowy, nie przed jej zawarciem, a tym bardziej nie na etapie składania ofert. 14 W treści § 1 pkt 2.1.1, 2.1.1....

 • KIO 2004/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... inny termin realizacji, to jest uzyskanie certyfikatu dopiero po wybudowaniu boiska: a zatem 69 dni od podpisania umowy - wobec pierwotnego terminu 24 dni, wskazanego w pierwotnym brzmieniu oferty. Wykonawca nie może, po upływie terminu do składania ofert...

 • KIO 2003/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...odwoławczego po stronie zamawiającego, zachowując termin ustawowy oraz wskazując interes w uzyskaniu... brutto (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 12 terminu składania ofert), w przypadku zamówienia trwającego wartość już zrealizowanych w jego ramach ...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... dostawy ma nastąpić w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy. W Rozdziale IX SIWZ Zamawiający określił 30 – dniowy termin związania ofertą. Termin składania ofert został określony w Rozdziale XI SIWZ na dzień 01.08.2017 r. do godziny 12.00. Otwarcie...

 • KIO 2032/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ..., natomiast w skali całego Programu są one dużo wyższe. W postępowaniach organizowanych przez Zamawiającego, w których termin składania ofert przypadał od stycznia 2016r. do połowy 2017r. oszczędności Zamawiającego sięgają 2689,30 mln zł (oszczędności na...

 • KIO 2009/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...KIO 343/16): Dla wszystkich uczestników Dostępowania winien być jednakowy termin. na wykazanie się zaistnieniem przestanek ekskulpacyjnych z art.... na możliwość uzupełnienia self-cleaning po upływie terminu składania ofert, to mając na uwadze ww. literalną i...

 • KIO 2028/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... z tym, w ocenie Zamawiającego został dochowany termin na zastrzeżenie informacji. Ponadto Zamawiający uznał za ... D.. Wskazał, że ceny te pochodzą z ofert uzyskanych po terminie składania ofert, a zatem na użytek zakwestionowania wyceny sporządzonej przez...

 • KIO 2008/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... w KW S.A., Oddział KWK Halemba-Wirek, nie mogła być zaliczona, gdyż jej termin realizacji przypadał na okres wcześniejszy niż 3 lata przed terminem składania ofert i zakończył się 30.04.2014 r. Izba przyznała również rację Odwołującemu, iż opis...

 • KIO 2010/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... ruch do dwóch aplikacji jest na łącznym poziomie ok 100 Mb/s. Zamawiający wyznaczył termin składania ofert w postępowaniu na dzień 8 sierpnia 2017 r. W ww. terminie oferty złożyło trzech wykonawców. Zamawiający, w dniu 19 września 2017 r., poinformował o...

 • KIO 1988/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... Izba za bardziej wiarygodne uznała odpowiedzi na jasno zadane przez odwołującego pytania, w okresie poprzedzającym termin składania ofert, który upływał 21 lipca 2017 r. Z uwagi na powyższe, hipotetyczne rozważania odwołującego na temat żywotności baterii...

 • KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... zatytułowanym OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH wskazał, że nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający w Rozdziale 9 SIWZ zatytułowanym TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA wskazał, że: 9.1. Zamawiający...

 • KIO 1886/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ..., że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym...ponieważ ostatni dzień terminu przypadał na sobotę, wówczas termin na dokonanie czynności przedłuża się do pierwszego dnia...

 • KIO 1978/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ...wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy – w ...co do zasady powinny być dłuższe. Licząc wyłącznie dni robocze, termin wskazany w wezwaniu z dnia 8 września 2017 r. w ...

 • KIO 2017/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... na „Świadczenie usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Termin składania ofert mijał w dniu 7 sierpnia 2017 roku. Zamawiający w rozdziale 5 („Warunki stawiane wykonawcom ubiegającym...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... odwołania). Wzór umowy udostępniony wykonawcom w toku Postępowania (Załącznik nr 13 do niniejszego odwołania). 1.5. Ostatecznie termin składania ofert w Postępowaniu został wyznaczony na dzień 7 kwietnia 2017 r. 1.6. We wskazanym powyżej terminie, swoje...

 • KIO 1927/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ... z postępowania na datę późniejszą niż dzień, w którym upływa termin składania ofert. Opatrzenie dokumentu potwierdzającego udostępnienie zasobów datą późniejszą niż termin składania ofert nie jest podstawą do uznania, że Odwołujący nie wykazał spełnienia...

 • KIO 1912/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ... Zamówień Publicznych z dnia 25.07.2017 r. pod numerem 557578-N-2017. Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert na dzień 3 sierpnia 2017 r., tym samym termin związania ofertą, liczony zgodnie z art. 85 ust. 5 ustawy PZP, upłynął w dniu 1...

 • KIO 1888/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  ...uzasadnieniu odwołania, 4 - odpowiedniej zmiany terminu składania ofert, jeśli okaże się to niezbędne. Interes ...Wykonawca w protokole dotyczącym stwierdzenia wady lub usterki ustalą inny termin usunięcia wady lub usterki, - ujawniona wada lub usterka może...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij