• KIO 2381/19

  Orzeczenia KIO, 10-12-2019

  .... wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert". Izba dalej ustaliła, że Zamawiający w pkt 5) ppkt 1.2...jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wyczerpuje termin „środki finansowe”. Izba nie podziela...

 • KIO 2391/19

  Orzeczenia KIO, 10-12-2019

  ...o godz. 8:48 czyli na 12 min przed upływem terminu składnia ofert i oczekiwał, że Zamawiający w tym terminie zmieni termin składania ofert. Odwołujący miał problem z samym szyfrowaniem oferty, a nie jej złożeniem. Gdyby Odwołujący wcześniej próbował złożyć...

 • KIO 2396/19

  Orzeczenia KIO, 09-12-2019

  ... 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. Termin składania ofert upłynął 26 września 2019 r., o godzinie 14.00. Wezwanie, które na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp...

 • KIO 2363/19

  Orzeczenia KIO, 05-12-2019

  ... dowodami, że z pewnością problem nie leżał po jego stronie, czego jednak nie uczynił. Nie było sporne między stronami, że termin składania ofert w postępowaniu upływał w dniu 12.11.2019 r. o g. 13.00. Nie było też sporne, że odwołujący w...

 • KIO 2284/19, KIO 2288/19

  Orzeczenia KIO, 02-12-2019

  ..., że przystępujący Asseco dysponuje większą wiedzą niż pozostali wykonawcy. Ponadto stwierdzić należy, że wyznaczony pierwotnie przez zamawiającego termin składania ofert (35 dni), ostatecznie przedłużony do 19.08.2019 r. (łącznie 140 dni). Był odpowiedni...

 • KIO 2277/19, KIO 2278/19

  Orzeczenia KIO, 28-11-2019

  .... 84 ust. 1 ustawy Pzp treść oferty może ulec zmianie lub wycofaniu do czasu upływu terminu składania ofert. Oznacza to, iż termin składania ofert jest wyznacznikiem na osi czasu niezmienności i trwałości treści oferty. Zamawiający może, w toku badania i...

 • KIO 2313/19

  Orzeczenia KIO, 28-11-2019

  ... wyrażany jest w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Wskazuje się w nim, że termin zawity określony w art. 568 § 1 k.c. jest najbardziej ... miesiąca, z ostatniego pięciolecia, licząc od daty składania ofert wstecz. b) kolizja z planowanymi lub równolegle ...

 • KIO 2283/19

  Orzeczenia KIO, 27-11-2019

  ...termin wykonywania tej usługi to okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r., z poświadczenia wynika, że będzie ona świadczona do 31 grudnia 2020 r. Skoro usługa jest świadczona od 1 stycznia 2019 r. to na dzień składania ofert... składania ofert była...

 • KIO 2294/19

  Orzeczenia KIO, 27-11-2019

  ...4 i 1.5 SIWZ. Wyniknęło to z omyłki przy sporządzaniu i przesyłaniu oferty w niniejszym postępowaniu, a wiązało się z tym, że w tym okresie upływał termin składania ofert w bardzo wielu postępowaniach dotyczących podobnych dostaw. Stwierdził jednak, że nie...

 • KIO 2275/19, KIO 2276/19, KIO 2289/19

  Orzeczenia KIO, 27-11-2019

  .... 1 i 3 Pzp przez: a. zaproszenie do składania ofert wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, którzy ...zamówieniu termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – 5 czerwca 2019 r., godz. 10.00. Termin ...

 • KIO 2248/19

  Orzeczenia KIO, 26-11-2019

  ... wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą załączyć do oferty wszystkie ww. dokumenty, oświadczenia osobno dla każdego członka konsorcjum, spółki cywilnej. Izba ustaliła, że termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upłynął...

 • KIO 2293/19

  Orzeczenia KIO, 25-11-2019

  ... zbyt krótkiego terminu na składanie ofert, który to termin nie uwzględnia czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, co stanowi naruszenie przepisu art...realizację rozbudowy SWD PRM, przedłużenia terminu składania ofert o minimum 30 dni. 22 ...

 • KIO 2272/19

  Orzeczenia KIO, 25-11-2019

  ...; natomiast w wierszu 2, dla etapu 2 – uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę wskazała 30.11.2019 rok. Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu upłynął w dniu 17 września 2019 roku. Zamawiający pismem z dnia 9 października 2019 roku...

 • KIO 2273/19

  Orzeczenia KIO, 25-11-2019

  ... ust. 3 p.z.p. wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zaś w oparciu o art. 45 ust. 7 p.z.p... mógł zgłosić wcześniej (i na których zgłoszenie we właściwym trybie termin upłynął) stały się w jego subiektywnej ocenie istotne, bowiem życzyłby...

 • KIO 2213/19, KIO 2240/19, KIO 2241/19

  Orzeczenia KIO, 22-11-2019

  ... SIWZ na stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniana, 5. przesunął termin składania ofert o niezbędny dodatkowy czas na sporządzenie ofert. Żądania przedstawione w uzasadnieniu odwołania: - Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu wykonania...

 • KIO 2261/19

  Orzeczenia KIO, 22-11-2019

  ... 1 ppkt 1.3 lit. B oraz w rozdziale VI pkt 6.1 ppkt 2). Jednocześnie Zamawiający wyznaczył także nowy termin składania ofert przypadający na dzień 14 listopada 2019 r. W dniu 8 listopada 2019 r. Odwołujący złożył odwołanie negując stanowisko Zamawiającego...

 • KIO 2228/19, KIO 2249/19

  Orzeczenia KIO, 22-11-2019

  ..., a mimo to są zobowiązani wskazać te podmioty już na etapie składania oferty. 2) w zakresie punktu IV.1.2.2 SIWZ („Zarzut ...w sprawie KIO 2249/19 po stronie odwołującego, zachowując termin ustawowy oraz wykazując interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na rzecz...

 • KIO 2263/19

  Orzeczenia KIO, 21-11-2019

  ...wskazując, że wykazanie musi nastąpić nie później niż w dniu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału. W przypadku dokumentów składanych wraz z wyjaśnieniami termin na wykazanie skuteczności zastrzeżenia upływa z chwilą złożenia wyjaśnień, po...

 • KIO 2223/19

  Orzeczenia KIO, 20-11-2019

  ...realizuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym... zakreślony w art. 185 ust. 2 zd. 1 trzydniowy termin na zgłoszenie przystąpienia upłynął w dniu 8 listopada 2019 r. ...

 • KIO 2232/19

  Orzeczenia KIO, 20-11-2019

  ... posiadania przez wskazany podmiot tej aplikacji, lecz jedynie możliwość jej stworzenia. Oznacza to, biorąc pod wyznaczony termin składania ofert, że podmiot ten nie jest w stanie przekazać zainteresowanemu wykonawcy licencji do programu, tak aby wykonawca...

 • KIO 2260/19

  Orzeczenia KIO, 20-11-2019

  ... brzmienia pkt. 1.3.2.15 OPZ zgodnie z wnioskiem Odwołującego; 8. W zakresie zarzutu 4 Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert, ustalając ten termin na 19 grudnia 2019 r.; 9. W zakresie zarzutu 5 Zamawiający skorygował opis kryterium oceny...

 • KIO 2227/19

  Orzeczenia KIO, 20-11-2019

  ... o udzielenie zamówienia rozpoczął się w Pakiecie 2 wraz z upływem terminu składania ofert, tj. 27 sierpnia 2019 r., Odwołujący wskazał, że termin związania ofertą upłynął w dniu 25 października 2019 r. Natomiast okres ważności kwestionowanej gwarancji...

 • KIO 2219/19

  Orzeczenia KIO, 19-11-2019

  ... 887 z późn. zm..), wyliczony w odniesieniu do dnia składania ofert”. Mając powyższe zarzuty na uwadze, zdaniem Odwołującego odwołanie zasługuje...HPPK Konsultantowi, chyba że Strony uzgodnią inny termin. W przypadku wprowadzania zmian, Kierownik Projektu ...

 • KIO 2226/19

  Orzeczenia KIO, 19-11-2019

  ...składania ofert). W odpowiedzi na powyższe wymagania Odwołujący złożył ofertę...oferty jest skonkretyzowany w oparciu o informacje przedstawione przez Zamawiającego w SIWZ zakres zobowiązania jakie przyjmuje na siebie wykonawca, w szczególności sposób, termin...

 • KIO 2139/19

  Orzeczenia KIO, 18-11-2019

  ...oferty Instalbud na dzień składania ofert. Sygn. akt KIO 2139/19 17 Ponadto, przedstawione oferty nie są ostatecznymi ofertami...jest na zupełnie innym etapie realizacji. Wg wiedzy odwołującego termin realizacji ww. inwestycji został co prawda przedłużony do ...

 • KIO 2204/19

  Orzeczenia KIO, 15-11-2019

  ... wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. Zgodnie zaś z art. 183 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku wniesienia odwołania...

 • KIO 2205/19

  Orzeczenia KIO, 15-11-2019

  ...art. 38 ust. 6 ustawy przez zaniechanie wydłużenia terminu składania ofert, mimo iż wprowadzone zmiany co do wymagań wobec materiałów, ... odwoławczego po stronie zamawiającego, zachowując termin ustawowy oraz obowiązek przekazania kopii przystąpienia...

 • KIO 2200/19

  Orzeczenia KIO, 14-11-2019

  ... faktycznej, jaka istniała w momencie składania odwołania, a która wynikała z czynności oceny oferty Tourmatbud Sp. z o.o.... do szkół z terenu gminy Osiem Mały i Dąbie, dla których termin świadczenia upłynie w dniu 31.12.2019 r. W świetle przedstawionych ...

 • KIO 2189/19

  Orzeczenia KIO, 14-11-2019

  ... się w ofercie termin ten został wprost wskazany co oznacza, że wykonawca zobowiązany jest nie tylko wyjaśnić, ale i wykazać skuteczność zastrzeżenia zamawiającemu i to w określonym czasie, a mianowicie do upływu terminu składania ofert. W przypadku...

 • KIO 2186/19

  Orzeczenia KIO, 14-11-2019

  .... O ile bowiem wykonawcy nie muszą wiedzieć na etapie składania oferty z których podwykonawców korzystać będą w toku realizacji zamówienia, ... jako reakcji wykonawcy na dokonanie poprawek (Ulega skróceniu termin, w jakim wykonawca może nie zgodzić się na ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij