• KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... wzrostem kosztów, niemożliwych do wycenienia na etapie składania ofert, a nawet brakiem możliwości realizacji w przypadku ...od daty wskazanej jako data ich zakończenia. W ocenie Izby jest to termin zbyt długi i należy go uznać za obejście art. 396 § 2 ...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ..., Komentarz, wyd. VII, 2018). Ogłoszenie dotyczące niniejszego zamówienia zostało opublikowane dnia 5.10.2018r. Natomiast termin składania ofert wyznaczono na dzień 12.11.2018r. Z uwagi na stopień skomplikowania przedmiotu niniejszego zamówienia oraz fakt...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ...500 t/d; moc wyjściowa 40 MWe; c) architektura obiektu i termin przekazania do eksploatacji (2014 r.). Również w tym przypadku Odwołujący ...okresie ostatnich 7 (siedmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy, w ...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ...wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym ...r. odwołującemu udostępniona została oferta przystępującego IBM. Oznacza to, że termin na wniesienie odwołania dotyczącego ...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Tym samym nie sposób również uznać, że już w dniu, w którym upływał termin składania ofert osoby wskazane w wykazie osób winny były uzyskać tymczasowy wpis na listę członków izby właściwej miejscowo dla miejsca...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...może zatem żądać od Zamawiającego, aby ten po upływie terminu składania ofert wymagał od Wykonawców informacji w szerszym zakresie, niż w ...w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy pzp, termin zawity do wniesienie odwołania zgodnie z art. 182 ust. 1...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...jego lub osób, którymi się posłużyli na etapie składania oferty w przygotowaniu postępowania postanowiła poddać ocenie otoczenie prawne... przygotowania postępowania oraz wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert. Zamawiający wskazuje w protokole środki...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ... 28 grudnia 2012 r., sygn. akt KIO 2766/12) w którym wskazano, że odmiennie niż ma to miejsce w przypadku terminu składania ofert, termin na uzupełnienie dokumentów jest wyznaczany przez zamawiającego odrębnie dla poszczególnych wykonawców. Zakreślony...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ...im bardziej oddalony będzie termin montażu ładowarek, punktu ładowania tym późniejszy termin oddania pętli do ...2. wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie dostaw ...

 • KIO 2030/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... i prowadzące do składania nieporównywalnych ofert sformułowanie formularza ofertowego oraz wykazu narzędzi poprzez...podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r. Jednocześnie jako przewidywany termin wykonywania usługi Zamawiający wskazał: „od 1.01.2019 r.” (pkt...

 • KIO 2029/18, KIO 2075/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...uwzględnienia ich w ostatecznej wycenie. Ustawa pozostawia swobodę Zamawiającemu, co do określenia okresu, o jaki należy przedłużyć termin składania ofert, ten okres musi uwzględniać liczbę dokonywanych modyfikacji i Ich znaczenia dla ostatecznego kształtu...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ..., 10 dotyczących modelowania sieci kanalizacyjnych w m. st. Warszawa, a potem jednak to zrobił i przedłużył termin składania ofert - jednak jest to tylko część prawdy. Nadal pozostał nieujawniony sam model hydrauliczny, na podstawie którego analizy...

 • KIO 2043/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... tego zakresu przedmiotu zamówienia - tj. jako termin zbyt krótki, 4 naruszający zasady uczciwej konkurencji,...wykaże, że w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy -to w tym ...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ..., wystawione 14 czerwca 2018 r. – zaświadczenia US i ZUS oraz 14 lutego 2018 r. – informacje z KRK. 10 Termin składania ofert upłynął w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 3 lipca 2018 r. Skład orzekający Izby zważył, co...

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...oraz SIWZ, w tym pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do dnia 5 września 2-18 r., tj. do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert. Wydłużony o ponad 50% czas na zapoznanie się z dokumentacją projektowo–kosztorysową, przygotowanie oraz złożenie...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...że zakończył proces składania wyjaśnień rażąco niskiej ... 2015 r. wynika, że strony wydłużyły termin realizacji umowy o czas wstrzymania robót (od...zakreślonym terminie wyjaśnień z dowodami potwierdzającymi że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, czym ...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...je za pomocą poczty elektronicznej. Oznacza to, że termin na zgłoszenie przystąpienia upływał w dniu 8 października ....3.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie...

 • KIO 2034/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... zmiany zapisów siwz oraz zmiany terminu składania ofert. Uzasadnienie faktyczne i prawne Zamówienie podzielone...do wykonawców w tym samym dniu. W świetle tych okoliczności termin na zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego upłynął w dniu 8.10...

 • KIO 2035/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...upływem terminu składania ofert Zamawiający nacisk położył właśnie na aspekt matematycznego porównywania, w której z ofert przedstawiono ... w każdym jego momencie. Miałby tu więc zastosowanie raczej termin wynikający z art. 182 ust. 3 pkt 1 ustawy...

 • KIO 1985/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... zobowiązań - cześć ogólna, pod red. Ewy Łętowskiej). Termin „zmiana stosunków" nie określa zmiany w indywidualnej sytuacji strony...zobowiązuje wykonawców do skalkulowania w cenie oferty ryzyk, których na etapie składania oferty nie są w stanie określić....

 • KIO 2006/18

  Orzeczenia KIO, 16-10-2018

  ...wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch usług w zakresie obsługi uzdatniania wody ...sauną, wanną z hydromasażem w Relaxcenter Hotel Mercure Gdynia”; termin wykonania: 1.01.2016 – 31.12.2017; podmiot...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... z o.o. w Bełchatowie podnoszono, że umowy te posiadają krótszy termin obowiązywania, niż termin realizacji zamówienia, a także, iż zostały one zawarte po dniu składania ofert, który przypadał 23 lipca 2018 r., zatem nie mogą potwierdzać spełniania warunku...

 • KIO 1967/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - ...w orzecznictwie jak w doktrynie jest przyjęte, że uznaje się termin publikacji nie wcześniej jak 48h od daty przesłania. Zwraca uwagę,...

 • KIO 1961/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... niż wymagany termin na złożenie uzupełnianych dokumentów p. J. Q. złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Odwołującego. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu przez cały okres prowadzenia postępowania. Na moment składania ofert oraz na...

 • KIO 1972/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... minimalnego krajowego wynagrodzenia), w zaledwie 2 miesiące! Termin wykonania zamówienia, zgodnie z SIWZ przypada na dzień...budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ...rygorem natychmiastowej wykonalności” oraz doprecyzowanie, czy chodzi o termin liczony w miesiącach kalendarzowych, czy też w sposób ...zobowiązuje wykonawców do skalkulowania w cenie oferty ryzyk, których na etapie składania oferty nie są w stanie określić. ...

 • KIO 1911/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ...postępowanie wszczęte w dniu 3 stycznia 2017". W dniu 12 września 2018 roku do godziny wyznaczonej jako termin składania ofert nie wpłynęła do zamawiającego żadna oferta, w związku z tym tego samego dnia postępowanie wszczęte w dniu 3 stycznia 2017 roku to...

 • KIO 1872/18, KIO 1895/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ...postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego, zachowując termin ustawowy oraz wskazując interes w uzyskaniu ... (wykonywaniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym...

 • KIO 1937/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ... nie czekając na złożenie przez Wykonawców ofert i wybór oferty najkorzystniejszej, przesądził o tym, że... procedury składania do Zamawiającego... o zamówieniu Zamawiający ustanowił warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ten sposób...

 • KIO 1917/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... okoliczności jego Sygn. akt: KIO 1917/18 4 udzielenia w szczególności: 1) termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty, 2) opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia, 3) kryteria...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij