• KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...elementów składowych tej analizy - już na etapie składania ofert nie jest obiektywnie możliwe. Wynika to z faktu...M. pracował da zakończenia zadania wzięło się również stąd, że termin zakończenia umowy przewidziany był na dzień 30-04-2012 r. oraz (…) ...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...25 szt.; 31.10.2014 r. w liczbie 50 szt. Termin składania ofert w postępowaniu upłynął dnia 22.03.2018 r., co wskazuje,...nie mieszczącym się w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Tym samym wskazane przez GMV dostawy nie spełniają warunku ...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  .... Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu dokonania następujących zmian w treści SIWZ: Ad 1 wydłużenie terminu składania ofert w taki sposób, aby termin składania ofert liczony od dnia przekazania ogłoszenia do publikacji do Dz.U.UE wynosił min. 40 dni...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ....SKA Sp. z o.o. oraz SYSMEX Polska Sp. z o.o. Termin składania ofert i otwarcia ofert oraz informacji z otwarcia - 06.04.2018 r. Zamawiający po przeprowadzeniu oceny ofert pismem z 10.04.2018 r. wezwał Wykonawcę KAWA.SKA Sp. z o...

 • KIO 809/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... wezwania, biegnie termin na zaskarżenie zaniechania przez Zamawiającego odrzucenia którejkolwiek z ofert. W świetle ...ofert nie została przez Zamawiającego odrzucona. Z dokumentacji postępowania wynika, że zachowując należytą staranność, na etapie składania...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... wykonawca ma określić taką cenę jednostkową już na etapie składania oferty, skoro nie wiem o jaką dokumentację może chodzić. ... 2017 r. ten sam zamawiający ZMID i MPWIK wyznaczył termin otwarcia ofert na budowę ul. Głębockiej. W siwz wyznaczył proporcje:...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ...zaproszonych do składania ofert, oferty złożyło 6 wykonawców. Zamawiający zwrócił się do dwóch wykonawców z ofertami o najniższych ..., 2 i 11 formularza oferty). Ponadto określono termin związania ofertą, cenę i termin realizacji zamówienia. Stosownie do art...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalność jest krótszy - ... – zwany dalej Przystępującym Remondis, zachowując termin ustawowy oraz obowiązek przekazania kopii przystąpienia Zamawiającemu...

 • KIO 539/18, KIO 540/18, KIO 541/18, KIO 542/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... do PFU); 3) nakazanie Zamawiającemu odpowiedniej zmiany terminu składania ofert, jeśli okaże się to niezbędne. W związku z ...w ocenie Izby, poprzez swoje działanie próbuje de iure przywrócić termin na składanie odwołania wobec postanowień SIWZ, tzn. PFU i ...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...brutto. Tym samym w dniu 29 maja 2017r. upłynął termin na skuteczne zaskarżenie tej czynności. Wskazali także, że ...Bazował przy tym na wyjaśnieniach Hyundai i złożonym po terminie składania ofert nowym zmienionym FCS, w których wykonawca ten obniżył ceny jednostkowe ...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej na dzień składania ofert. 13.6. Określony w SIWZ rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia... § 2 ust. 4 lub 8 Umowy. Termin wykonania poszczególnych prac stanowiących przedmiot Zlecenia określony zostanie ...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...wykonaniem w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom ... „Altis Energo” sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie, termin: 12.2009 - 11.2012, zakres robót obejmował m.in. budowę...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... 84 ust. 1 Pzp. a contrario wynika, że oferta jest niezmienna po upływie terminu składania ofert. W art. 87 ust. 1 6 zdanie 2...wnieść odwołania od nieistniejącej czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. Termin na wniesienie odwołania w powyższym zakresie ...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ...zgodnie z którym już na etapie składania ofert kosztorysy powinny pokazywać wszystkie prace nawet...Pzp obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający wyznaczył odwołującemu termin na powyższe czynności do 12...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ...., tj. od dnia 26 marca 2018 r. Tym samym termin na wniesienie odwołania upływał w dniu 5 kwietnia 2018 r., ...tajemnicę przedsiębiorstwa, nakłada na wykonawcę, już na etapie składania oferty, obowiązek zadeklarowania jakie dokumenty i w jakim zakresie...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...czynności Zamawiającego, co do których nie został dochowany 10-dniowy lub 15-dniowy termin, o którym mowa w art. 182 ust. 1 pkt ...zabieg ustawodawcy, ponieważ w większości przypadków na etapie składania ofert zamawiający nie jest w stanie kategorycznie i ze ...

 • KIO 661/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... Hale, jest towar inny niż namiot. Treść ogłoszenia - zaproszenia do składania ofert, ze strony Best Eko spółka z o. o., wskazuje, bowiem,..., iż kryteriami oceny ofert są: cena z wagą 60%, okres gwarancji z wagą 20% i termin wykonania zamówienia z wagą...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... zakresie termin na dzień 19 lutego 2018 r. Wykonawca Promost nie przedłożył w tym terminie prawidłowej informacji z KRK, bowiem przedłożony przez niego dokument nie spełniał przesłanki wystawienia nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert...

 • KIO 599/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...dowodów na ich poparcie: Termin Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający przekazał Odwołującemu ...wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia (ustalono na podstawie ...

 • KIO 565/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... 27 marca 2018 r., a zatem 3-dniowy termin na zgłoszenie przystąpienia został zachowany. Przystępujący wskazał ...8 marca 2018 r., tj. po dniu składania ofert. Przystępujący w chwili składania oferty wskazał taki model serwerów, jaki był wówczas używany...

 • KIO 622/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ...w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu do składania ofert, co najmniej dwie usługi zrealizowane lub realizowane na ...

 • KIO 631/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  .... w Poznaniu wniósł odwołanie. Zachowany został termin ustawowy i obowiązek przekazania zamawiającemu kopii odwołania ... kosztu oraz wykonawca ten dokonał zmiany treści oferty po upływie terminu składania ofert, czym zostały naruszone przepisy art. 89 ust...

 • KIO 594/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ...też w ofercie, o czym szerzej powyżej) termin opracowania analizy kompetencji w działach handlowych firm ... skład orzekający Izby] okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ...

 • KIO 433/18, KIO 436/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ...dual robot”, a jedynie termin „dual accessors”. Argumentował, iż ww wykonawcy usuwając ze swojej oferty zapis „dual asesor", zmienili... dokonał niedopuszczalnej po upływie terminu składania ofert zmiany treści ofert w zakresie 38 rozwiązania umożliwiającego ...

 • KIO 610/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... platformy elektronicznej, którą wykonawcy wykorzystywali do składania postąpień w trakcie aukcji elektronicznej, jaka odbyła...termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert...

 • KIO 579/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ...będzie trwało 9 miesięcy (zgodnie z pkt 3.1.14 SIWZ termin realizacji zamówienia został określony od dnia 1 kwietnia 2018 r. ...lub niezaproszonego do składania ofert. Ww. przepis znajdzie zastosowanie w przypadku założenia oferty przez wykonawcę wykluczonego...

 • KIO 638/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ... 4 internetowej, ogłoszenia o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności termin składania ofert, opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości i zakresu zamówienia, a także kryteria oceny...

 • KIO 556/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ... oparciu o dowody, jakie wykonawca przedłożył do upływu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli...umowy na transport. Izba, biorąc pod uwagę termin w jakim wykonawca zastrzegający informacje jako tajemnicę ...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ...w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert więcej niż 5 specjalistycznych opinii. A im ... listy zarzutów} Odwołujący zrelacjonował, że w tym postępowaniu termin związania ofertą wynosił 30 dni i upływał dla wszystkich wykonawców 26 lutego...

 • KIO 566/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ...z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania oraz zmienia termin składania i otwarcia ofert (rozdział 14 SIWZ). W wyjaśnieniach z dnia 12 stycznia 2018r. zamawiający wskazał, że: w odpowiedzi na pyt. 2...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij