• KIO 277/19

  Orzeczenia KIO, 04-03-2019

  ... woli ustawodawca rozróżnia trzy etapy składania oświadczeń woli. Pierwszym etapem jest...po stronie zamawiającego, zachowując termin ustawowy zgłosił przystąpienie wykonawca...w ust. 1 tego przepisu oferty albo części ofert sporządza się, pod rygorem ...

 • I C 505/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-02-2019

  ... r. na kwotę netto 7.244.202,96 zł na podstawie kosztorysów inwestorskich. Termin składania ofert upłynął w dniu 26 kwietnia 2012 r. Przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 8.910.369...

 • KIO 119/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... warunków zamówienia zawierała opis sposobu przygotowania ofert, a także miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Równocześnie przykładowo art. 43 ustawy Pzp określa terminy składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... Jak było już o tym wcześniej termin 36 miesięcy jest terminem nierealnym. A zatem skracanie tego okresu jeszcze o kolejne 6 miesięcy stanowi okoliczność, która może zniechęcić w ogóle wykonawców do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. Stąd jeżeli...

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Zamawiający oczekuje, iż wykonawca zaprojektuje, wybuduje i uruchomi system monitoringu, przy czym termin składania ofert został określony na dzień 14 stycznia 2019 r. Biorąc pod uwagę fakt, iż Zamawiający żąda aby...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ...przysięgłego), to brak jest podstaw by po terminie składania ofert sanować błędy czy wątpliwości w tym tłumaczeniu. Zamawiający... – P/1/0061/2018”. Jako termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania na rachunku zamawiającego...

 • KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ...jedną instancję konsoli aukcyjnej naraz. Próba składania ofert z kilku otwartych konsol aukcyjnych może ... Warunków Zamówienia (SIWZ). W postępowaniu zostały złożone trzy oferty. Termin przeprowadzenia aukcji elektronicznej został wyznaczony na dzień 21.12...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej trzy usługi, których przedmiotem ... po wyznaczonym terminie wyrażając pogląd, że wyznaczony przez zamawiającego termin powinien być liczony w dniach zgodnie z art. 115 k...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... podstaw. Zamawiający podał, iż poza tym, iż termin składania ofert jest zgodny z ustawą Pzp, jest on analogiczny ...., a od 1 grudnia 2019 r. Wykonawca będzie świadczył Usługi. 44 Termin składania ofert określono na 28 stycznia 2019 r. do godz. 14.00 (pkt ...

 • KIO 20/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... wyboru najkorzystniejszej oferty były następujące kryteria: całkowita cena brutto z wagą 60 %, termin wykonania zamówienia ...ostatnich pięciu [5] lat przed upływem terminu składania ofert dokumentacji projektowej (obejmującej co najmniej projekt budowlany...

 • KIO 42/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ...22 dni po wyznaczonym na 5 grudnia 2018 r. terminie składania ofert. Złożony wniosek obarczony był brakiem formalnym, dlatego organ 2 ...: po pierwsze terminu jego „ważności”, jeżeli taki termin został określony w przepisach („wystawiony nie wcześniej niż…”)...

 • V GC 340/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-01-2019

  ...SIWZ: rozdział VII pkt 1 – 5, k. 35). Termin składania ofert upływał w dniu 4 sierpnia 2016 r. o godz. 10.00. za... o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszenia do składania ofert. Stosownie do art. 26 ust. 3 ustawy pzp...

 • KIO 30/19

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  .... 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp. Termin składania ofert upłynął w dniu 21 grudnia 2018 r. W postępowaniu zostały złożone 2 oferty: KIO 30/19 7 - oferta odwołującego z ceną 379.058,40 zł, - oferta przystępującego z ceną 383.819,52 zł. Odwołujący...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ..., zamawiający wymagał realizacji zamówienia w terminie do 30.11.2018 r. (pkt IV SIWZ). W niniejszej sprawie termin składania ofert upłynął z dniem 31.10.2018 r., zaś dokumentacja mająca wg w/w wykonawcy potwierdzać doświadczenie w omawianym zakresie...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...się do sytuacji prawnej odwołującego MGGP ustalił jako termin rozpoczęcia robót ani datę podpisania umowy, ani ...oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert...

 • KIO 2710/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... z siedzibą w Tucholi (cena brutto 7 620 706,08 zł, termin płatności - 30 dni) oraz wykonawca Przedsiębiorstwo Melioracyjne Sp. z o....okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Odwołujący złożył na podstawie art. 26 ust. 1...

 • KIO 24/19, KIO 25/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... zamieścił zmianę SIWZ na stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniana; (iii) przesunął termin składania ofert o niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 4 Również w dniu 7 stycznia 2019 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

 • KIO 27/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ...postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, zachowując termin ustawowy oraz wskazując interes w uzyskaniu ...IDW. W dalszej kolejności ustalono, że do upływu terminu składania ofert swoją ofertę na złożył m.in. odwołujący, to jest wykonawcy wspólnie...

 • KIO 2672/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ...2018 r„ w związku z czym termin do wniesienia odwołania zgodnie z art.... Zgodnie z zasadami reprezentacji do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki...(…)Należy tu zwrócić szczególną uwagę na dokument: „Oferta PESA Bydgoszcz z dnia 26.03.2018 r.”, ...

 • KIO 2702/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ..., zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie d) przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy . Odwołujący wskazał, że jest wykonawcą...

 • KIO 2683/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ... najmu z możliwością wykupu (strona internetowa tego podmiotu), termin realizacji tego zamówienia wynosił 150 dni od daty podpisania umowy...

 • KIO 2658/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. (…) Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 28 listopada 2018 na godz. 10:00. Odwołujący, za pośrednictwem...

 • KIO 2673/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...odwoławczego po stronie Zamawiającego, zachowując termin ustawowy oraz wskazując interes w...doznaje ograniczenia, pod warunkiem, że wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie...

 • KIO 1/19, KIO 2/19

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...do akt sprawy odpisu z KRS Spółki wynika, że na dzień składania ofert nie widniał w nim wpis, który wskazywałby na to, iż ... kierownika budowy. Okoliczność, iż w jednym miejscu został użyty termin Kierownik Robót tej oceny nie zmienia. Wynika to nie tylko ...

 • KIO 2705/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2019

  ... IDW SIWZ] terminu na złożenie ofert na dzień 6 lutego 2019 roku, który to termin jest terminem zbyt krótkim, nieuwzględniającym czasu potrzebnego... zamówieniu oraz postanowień SIWZ w zakresie terminu składania ofert przez jego przedłużenie co najmniej do dnia ...

 • KIO 4/19

  Orzeczenia KIO, 16-01-2019

  ...; Grójec. Zachowany został termin ustawowy i obowiązek przekazania ... 3 ustawy przez dokonanie wyboru oferty M. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą proKoncept ...bezpośrednim, co oznacza, że w chwili składania takiego oświadczenia ww. osób nie zatrudniał,...

 • KIO 2668/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia ich działalności jest krótszy - w... nie akceptuje faktur w formie elektronicznej. 6.Termin płatności faktury ustala się do 30 dni kalendarzowych...

 • KIO 2655/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ...pkt 1, zgodnie z którym w przypadku zaproszenia do składania ofert zamawiający stosuje te same warunki udziału w postępowaniu i ...projektowe. W Rozdziale 2 IWZ - „Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania", w pkt - 2.2. - „Opis przedmiotu zamówienia...

 • KIO 2671/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ... podkreślić, że chciała wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu, co się wiązało m.in. z wpłatą przez Eko Serwis wcześniej wadium. Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu minął w dniu 19 grudnia 2018 r. o godzinie 9.50. Już w dniu 18 grudnia w...

 • KIO 2660/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ...we wskazanym przez Zamawiającego okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert. Na podstawie art. 14 ust. 1 Pzp do czynności...terminu zastosowanie ma art. 112 Kc, zd. pierwsze - termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij