• C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... znaczący wpływ na poziom wykonania zamówienia; lub c)      serwis posprzedażny oraz pomoc techniczną, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji. Składnik kosztowy może również mieć postać ceny stałej...

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej miała miejsce w dniu 20 kwietnia 2016 r., to znaczy dwa dni po upływie terminu na transpozycję dyrektyw 2014/24 i 2014/25 do prawa krajowego państw członkowskich i uchyleniu dyrektyw 2004/17 i 2004/18 na podstawie...

 • KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  .... - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...2017 r. poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...całkowitego zanegowania znaczenia i charakteru prawnego użytego w przepisie terminu „środek zapobiegawczy”, a do tego czyni wcześniejszy przepis ...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... Rozdziale XI ust. 2 pkt 1 lit. b) SIWZ, tj. wykazania się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu (a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie) robót budowalnych w...

 • KIO 730/18, KIO 739/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... r. - Prawo zamówień publicznych (tj. . Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... przedmiotowym 16 postępowaniu złożona przez Nextbike polska S.A. Dowód ten w ocenie Izby nie może stanowić uzasadnienia do zamawiania terminali wyłącznie po to, aby w sposób niedozwolony preferować jednego z wykonawców. Zgodnie z art. 14 ust. 1 Pzp w zw...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  .... z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej ..., w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału...

 • C-472/16

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ... swoją tożsamość w rozumieniu dyrektywy 2001/23 (zob. podobnie wyrok z dnia 26 listopada 2015 r., Aira Pascual i Algeposa Terminales Ferroviarios, C‑509/14, EU:C:2015:781, pkt 41). 34      To właśnie w świetle tych wskazówek płynących z orzecznictwa...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie...

 • KIO 1456/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... r., poz. 1579 wraz ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej... wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu...

 • C-300/17

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ...tę komisję. 54      Nie można również uznać, iż spółka Hochtief została postawiona w sytuacji, w której nie mogła podnieść w terminie zarzutu opartego w istocie na tym, że nie miała ona możliwości przedstawienia dowodu na to, iż w niniejszej sprawie udział...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ...29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t. ze zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz nie zostały skutecznie zastrzeżone przez ww. wykonawców w terminie wynikającym z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp; 4. art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący...

 • KIO 1342/18

  Orzeczenia KIO, 18-07-2018

  ... 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Płocku...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Świdnicy. Przewodniczący...

 • KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ... wskazane wyżej informacje nie podlegają prawdzie. I tak z informacji uzyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej wynika, że: 1. Termin rozpoczęcia zadania „Budowa drogi ekspresowej S 17 ode. Kurów - Lublin - Piaski" ustalono na dzień 07.12.2010 r...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie...

 • KIO 1198/18

  Orzeczenia KIO, 27-06-2018

  ... 1579 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...Izby wzywa odwołującego do usunięcia braków formalnych odwołania w terminie 3 dni pod rygorem zwrotu odwołania. Nieusunięcie braków ...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... 70m. Jednocześnie w pkt. 9.1.4 SIWZ Zamawiający 7 wymagał wykazania się w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej jedną usługą, której przedmiotem...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... rozpoczął się 10 kwietnia 2018 r., odwołanie wniesione w dniu 7 maja 2018 r. zostało wniesione z uchybieniem ustawowego terminu. 18 Terminu do wniesienia odwołania nie przywraca także powzięcie w dniu 27 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu KIO informacji, że...

 • KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Rzeszowie...

 • I C 1718/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-06-2018

  ... zwrócił się do powodów z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 30 maja 2017 r. W odpowiedzi, ..., że sama instytucja związania ofertą (w tym przedłużenie tego terminu) służy temu, aby wykonawca, który złoży ofertę, nie...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ...U. z 2017 r., poz.1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa...kalkulacji ceny ofertowej w oparciu o zawartą już na termin składania ofert umowę o podwykonawstwo. Izba ustaliła następujący...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący...

 • KIO 1080/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ...r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem ...we wniesionym odwołaniu, a także w pismach złożonych po upływie terminu składania ofert, i tak wskazuje, tylko po jednej robocie...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ...2017 r. poz. 1579 ze zm. ) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej.... To jest „Z uwagi na różne terminy i szczegółowość opracowania powyższych dokumentów wszelkie rozbieżności ...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...dzierżawa, leasing z opcją lub bez opcji zakupu, lub inny rodzaj zobowiązania (jeśli tak, to jaki). W zakreślonym przez Zamawiającego terminie wykonawca Mennica Polska S.A. złożył wyjaśnienia, w których podał m.in., iż wskazane w JEDZ jak również w wykazie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij