• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ...(Dz. U. z 2018 poz. 1986) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej... konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału ...

 • VI GC 2167/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 20-11-2018

  ...za powyższą usługę najmu w dniu 01 października 2012 roku wystawił fakturę numer (...) na kwotę 2 000 złotych brutto, z terminem płatności do dnia 12 października 2012 roku, której pozwany jednakże nie zapłacił. Nakazem zapłaty z dnia 02 kwietnia 2013 roku...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...z 2018 r. poz. 1986) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem... dłuższy czas, niemożliwe będzie wystawienie faktury za Usługi ciągłe w terminie wymaganym ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od...

 • KIO 1935/18, KIO 1948/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  .... z 2018 r. poz. 1986) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku). Odwołujący wniósł o ...

 • VIII GC 294/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-11-2018

  ... pełnomocnika spółki (...), w którym wskazał, że wierzytelność będąca przedmiotem ugody, tj. 187.991,04 zł, została w całości zapłacona w terminach ustalonych przez strony. Dowody: pismo z 23.11.2012 r. (k. 272); pełnomocnictwo z 5.10.2010 r. (k. 273...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ...oraz art.7 ust.1 pzp co do zbyt krótkiego terminu wyznaczonego na składanie i otwarcie ofert a co uniemożliwia rzetelne ...ponad 70 dni. Przy uwzględnieniu okoliczności już przedłużonego przez zamawiającego terminu z 14 dni do 60 dni od daty zawarcia umowy ...

 • KIO 2198/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu...

 • T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  .... 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej każdy ma prawo do bezstronnego i sprawiedliwego rozpatrzenia swojej sprawy w rozsądnym terminie przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii. Zgodnie z ust. 2 tego artykułu każdy ma prawo do bycia...

 • KIO 2247/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  ... 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Tarnowie...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ... 2018 r. poz. 1986) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem...500 t/d; moc wyjściowa 40 MWe; c) architektura obiektu i termin przekazania do eksploatacji (2014 r.). Również w tym przypadku Odwołujący...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ...U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...przepisie wyznacza zakres rozstrzygnięcia Izby, który z kolei determinowany jest treścią odwołania, tj. kwestionowaną w nim ...

 • KIO 2134/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... jest to tylko jego interpretacja ( inni wykonawcy inaczej zrozumieli w tym zakresie treść SIWZ i złożyli wymagane dokumenty już w terminie 14 dni od daty ogłoszenia o zamówieniu), to z uwagi na wymaganą staranność w działaniu, mając na uwadze, że chodzi...

 • KIO 2141/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kielcach...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ...U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa... na rozprawie przed KIO w tym samym dniu - z naruszeniem terminu do wniesienia odwołania wynikającego z art. 182 ust. 1 pkt...

 • XVII AmA 25/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-10-2018

  ... pracownika może być podstawą do postawienia zarzutu zawarcia zakazanego porozumienia. Nie wiedział też, jakie mogą być skutki nieprzedłużenia terminu związania ofertą. Uznał, że skoro jego oferta znajduje się na dalekiej pozycji, nie ma szans na uzyskanie...

 • KIO 2041/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ... 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie...

 • KIO 2091/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie...

 • KIO 1995/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem ... lub zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu do upływu terminu składania ofert powinien być wykorzystany przez wykonawcę nie...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...ust. 2 pkt 2.1.6 niniejszej Umowy, w terminie od Terminu migracji do Terminu wykonania Systemu. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania ...wraz z ceną sprzętu) miała nastąpić łącznie w jednym terminie. W odpowiedzi na pytanie jednego z wykonawców o ...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem...nie udostępnił Odwołującemu jego treści z uwagi na brak upływu terminu na wniesienie odwołania na tę czynność przez Konsorcjum INTOP. ...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...r., poz. 907 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem ... sierpnia 2018 r. Zamawiający wezwał AŻD do złożenia dokumentów, w terminie do 7 września 2018 r., zgodnie z procedurą, o której mowa...

 • KIO 2174/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ... 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... zdolności zawodowej określonego w pkt. 5.2.3. 5.5.2.1. wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie dostaw co najmniej 8 sztuk autobusów elektrycznych „kategorii M3...

 • KIO 2021/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ...2018 r., poz. 1986) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem... 3013/13). Z przepisów ustawy wynika, że Net Marine w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wydokowania jednostki w urządzeniu technicznym ...

 • KIO 2045/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... z 2017 r., poz. 1579, 2018) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej... SIWZ. Do postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W dniu 22 października 2018 r...

 • KIO 2029/18, KIO 2075/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...na sporządzenie oferty, 2. art. 38 ust. 6 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp przez zaniechanie przedłużenia terminu składania ofert mimo zachodzącej ku temu przesłanki w postaci dokonania przez Zamawiającego zmian SIWZ w toku wyjaśnień udzielonych wykonawcom, w...

 • KIO 2028/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 j.t.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi. Przewodniczący...

 • KIO 2025/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...zamówieniu podstawowym i prawie opcji, z uwagi na przyjęte terminy realizacji zamówienia, może się pokrywać, nie ma więc ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij