• C-187/16

  Orzeczenia ETS, 20-03-2018

  ... udzielane temu przedsiębiorstwu w okresie od 31 stycznia 2006 r. do 12 września 2014 r., czyli dnia upływu terminu określonego w uzasadnionej opinii, mogą wchodzić w zakres dyrektywy 2004/18, która uchyliła i zastąpiła odpowiednie przepisy dyrektywy 92/50...

 • T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  ... dostępu do infrastruktury portowej w Puerto de Las Nieves do dnia 1 września tego roku, biorąc pod uwagę zbyt krótki termin. Uznała ona jednak, że urząd morski jako zarządca infrastruktury portowej w Puerto de Las Nieves był zobowiązany, od dnia złożenia...

 • C-127/16 P

  Orzeczenia ETS, 07-03-2018

  ...czerwca 2005 r.”, wymagało faktycznego przekazania aktywów do tego dnia, i stwierdził w pkt 91 owego wyroku, że termin ten nie został zachowany. 44      Tym samym część drugą zarzutu pierwszego należy oddalić jako niezasadną.  W przedmiocie części trzeciej...

 • T-316/15

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ..., żadna zasada prawna nie prowadzi od utraty przez administrację kompetencji do udzielenia odpowiedzi na wniosek, nawet po wyznaczonym na to terminie (zob. analogicznie wyrok z dnia 19 stycznia 2010 r., Co‑Frutta/Komisja, T‑355/04 i T‑446/04, EU:T:2010:15...

 • C-9/17

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ... przesłania ofert; c)      oferty należy składać na piśmie, zaś ich treść powinna pozostać poufna aż do upływu terminu przewidzianego na odpowiedź; d)      instytucje zamawiające udzielają zamówienia temu oferentowi, który złożył najlepszą ofertę w świetle...

 • C-523/16

  Orzeczenia ETS, 28-02-2018

  ... zgodnie z art. 38 ust. 2 bis kodeksu zamówień publicznych wezwała ów związek, po pierwsze, do usunięcia tej nieprawidłowości w terminie siedmiu dni pod rygorem wykluczenia z przetargu, a po drugie, do zapłaty kary pieniężnej w wysokości 35 000 EUR. 17...

 • C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  .... Nie znajdują natomiast zastosowania przepisy dyrektywy, której termin transpozycji upłynął po tej dacie. (zob. w... została przyjęta w dniu 26 lutego 2014 r., a w każdym razie termin na jej transpozycję upłynął w dniu 18 kwietnia 2016 r., w związku z...

 • KIO 59/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa... dostawy i utrzymania, to powinien skarżyć SIWZ w terminie ustawowym domagając się np. zmniejszenia wagi punktowej dla ...

 • KIO 68/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ...r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa...rażąco niskiej ceny) Odwołującemu przysługuje prawo do wniesienia Odwołania w terminie 10 dni od dnia 2 stycznia 2018 r., a ...

 • KIO 69/18, KIO 89/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  .... z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa... należy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51...

 • KIO 83/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ...zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie. Przewodniczący...

 • KIO 66/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... w wyroku z 02 czerwca 2005 r. (sygn. akt III Ca 262/05) i in. W ocenie odwołującego, w rozpoznawanej sprawie termin ten może być zmieniony w trybie nieistotnej zmiany umowy. Także bowiem w takim przypadku, zamawiający nie jest uprawniony do unieważnienia...

 • KIO 86/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...art. 182 ust. 2 pkt 1 p.z.p., na obecnym etapie postępowania zarzut nr 2 odrzucić jako wniesiony po terminie określonym w ustawie. Jedynie na marginesie można dodać, iż również materialnie zarzut ten nie posiada uzasadnionych podstaw, w szczególności wobec...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... nie ma o tym w ogóle mowy. Biorąc pod uwagę termin składania oferty (czerwiec 2017 r.) Konsorcjum I winno wliczyć w... Po pierwsze, zostały one sporządzone na potrzeby wyjaśnień i po terminie składania ofert. Świadczą o tym wyjaśnienia z 17 sierpnia 2017...

 • KIO 85/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od 2 dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Słupsku...

 • KIO 74/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  .... 2164 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem...transportu bliskiego, które to prace są wykonywane z należytą starannością i terminowo. Zamawiający w piśmie z dnia 05.01.2018 r. wskazał...

 • KIO 84/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Słupsku...

 • KIO 70/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ... samym treść art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp determinuje realizację obowiązku ujętego w treści art. 92 ust. 1 ustawy ...

 • KIO 90/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby..., jeżeli 8 wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału ...

 • KIO 2746/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...j. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...- że zasadą w postępowaniu jest zakaz modyfikowania oferty po terminie składania ofert (np. wyrok w sprawie o sygn....

 • KIO 88/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie...

 • KIO 79/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie...

 • KIO 63/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... r., poz. 1579, ze zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...przepis art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, do złożenia w terminie do dnia 19.12.2017 r. aktualnych na dzień złożenia oświadczeń...

 • KIO 78/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579, 2018) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie...

 • KIO 40/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Gliwicach. ………………………….. 3...

 • KIO 45/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 2 jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa .... 179 ust. 1 Ustawy Pzp. Do postępowania odwoławczego w terminie określonym w art. 185 ust. 2 Ustawy Pzp nie przystąpił...

 • KIO 54/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ... Zamawiającym. Zamawiający wskazał, że wykonawca może przedstawić wyjaśnienia i dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 Pzp w terminie do dnia 22 grudnia 2017 r. do godz. 10.000. 29 W odpowiedzi na powyższe pismo wykonawca Paramedica złożył wyjaśnienia...

 • KIO 76/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ... 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach...

 • KIO 81/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ...stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij