• T-182/15

  Orzeczenia ETS, 09-04-2019

  ... Sąd zwrócił się do Parlamentu o przedstawienie pisma z dnia 25 listopada 2014 r. Parlament udzielił odpowiedzi w wyznaczonym terminie. 47      Na rozprawie w dniu 3 października 2017 r. wysłuchane zostały wystąpienia stron i ich odpowiedzi na zadane przez...

 • KIO 358/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  ... r. poz. 1896 ze zmianami) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa...lutego 2019 roku oraz została przekazana w ustawowym terminie kopia odwołania Zamawiającemu, co Strony potwierdziły na ...

 • KIO 331/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  .... Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący...

 • XIII Ga 1059/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-03-2019

  ... Umowy, mających zastosowanie na podstawie pkt IV. do Zamówienia wszelkie zmiany zawartej umowie w tym ustalenie innego terminu wykonania jej przedmiotu) wymagał formy pisemnej pod rygorem nieważności; 4.  naruszenie prawa materialnego tj. art. 492 k...

 • KIO 277/19

  Orzeczenia KIO, 04-03-2019

  ... poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem... postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, zachowując termin ustawowy zgłosił przystąpienie wykonawca Przedsiębiorstwo RURBET Sp...

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ...3 pkt 2 ulDPRZP. Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że tego czy dany plik ma postać dokumentu elektronicznego nie determinuje to w jaki sposób (i przy użyciu jakiego programu bądź urządzenia) plik ten został wytworzony. Warunkiem uznania danego pliku...

 • KIO 203/19

  Orzeczenia KIO, 19-02-2019

  .... - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie...

 • I C 505/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-02-2019

  ... zarządzie Archiwum Państwowego w Z.. Z postanowień umowy wynika między innymi, że strony wprowadziły sankcję za niewykonanie umowy w terminie. W § 58 ust. 1 lit. b wykonawca - (...) S.A. zobowiązał się zapłacić zamawiającemu - Archiwum Państwowemu w Z...

 • KIO 156/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ... z 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...niezasadnym oraz prowadzi do zmiany zapisów SIWZ po terminie składania ofert. Dodatkowo, Odwołujący zwrócił uwagę,...

 • VI GC 1454/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-02-2019

  ... fakturę numer (...) na kwotę 11 694,78 złotych brutto, z terminem płatności do dnia 01 grudnia 2016 roku. Faktura ta obejmowała towary.... 7 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016...

 • KIO 169/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ...r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem...” zawierał braki formalne, które zostały jeszcze w terminie na wniesienie odwołania usunięte przez Odwołującego kolejnego dnia i...

 • KIO 137/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ...r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem...po tej dacie stosować przy składaniu podpisów aż do daty terminu ważności wskazanej w certyfikacie. Na przykład w przypadku certyfikatu...

 • KIO 185/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ...r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem ...wykazanie skuteczności zastrzeżenia musi nastąpić nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału i...

 • KIO 116/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby... warunkiem w rozumieniu art. 89 k.c. a nie terminem w rozumieniu art. 112 k.c. Jak wyjaśnił Odwołujący,...

 • KIO 119/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...U. 2018 poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem ...m.in.: Wykazania wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej: Pkt 1.3.1.1: trzech usług...

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... r. poz. 1986, ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ... od momentu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Termin 9 zawarcia umowy jest bowiem faktycznie nieznany, a ...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... z możliwych do zdobycia punktów w tym kryterium, wyrównując tą stratę odpowiednim obniżeniem ceny. Natomiast nie wykazano, aby kryterium skrócenia terminu naruszało art. 7 ust. 1 p.z.p. czy art. 29 ust. 2 p.z.p. Przypuszczenia odwołującego, bez chociażby...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ... liczba osób realizujących zamówienia, Odwołujący nie miał podstaw, aby sądzić, że osoba ta może umrzeć a rodzina poinformowała Odwołującego w terminie pokrywającym się z wezwaniem Zamawiającego. 4. Naruszenie art. 91 ust. 1 oraz art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp i...

 • KIO 39/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ...publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 20 lipca 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejsze 2 postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Częstochowie...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ...r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem ... wskazanych w ustawie. 6. Wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert nie powoduje utraty wadium. W postępowaniu wpłynęły...

 • KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Warszawie...

 • KIO 10/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  .... 3 pkt 1 wzorów umów dla cz. 5, 6, 7, 8. Równocześnie, jeżeli Wykonawca nie dotrze na miejsce w określonym terminie i tym samym kara umowna mogłaby zostać na niego założona (przy uwzględnieniu proponowanej niższej jej wysokości), nie byłaby ona rażąco...

 • XII C 2242/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-01-2019

  ... Sp.z o.o. Wobec zaś baku rozstrzygnięcia przetargu w terminie pozwalającym zawrzeć umowę obowiązującą od początku roku tj. na styczeń ...Sp. z o.o. Wobec zaś nierozstrzygnięcia przetargu w terminie, który umożliwiłby zawarcie umowy od początku 2014 r. odbiór...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...U. z 2018 r., poz.1986) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...miał na podstawie vouchera prawo do żądania w terminie wynikającym z vouchera usługi szkoleniowej przez autoryzowany podmiot...

 • KIO 52/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem... warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.4 SIWZ. Termin na złożenie dokumentów został wyznaczony na 10 grudnia 2018 r. ...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... ustawy Pzp, a w przede wszystkim art. 9a ustawy Pzp. Po pierwsze, art. 43 ust. 1 ustawy Pzp wskazuje, że termin składania ofert Zamawiający wyznacza z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty. Po drugie, zgodnie z art. 9a ust...

 • KIO 49/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Zielonej...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...SIWZ. Zarzut nr 2 Nawet gdyby uznać, że w terminie wynikającym z wezwania dokumenty nie zostały złożone w zgodnej z ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij