• C-408/16

  Orzeczenia ETS, 06-12-2017

  ... odmawia wniesienia wkładu finansowego funduszy w duży projekt, powiadamia ona państwo członkowskie o powodach tej decyzji w terminie i na warunkach określonych w ust. 2”. 13      Artykuł 60 rozporządzenia nr 1083/2006 ma następujące brzmienie: „Instytucja...

 • KIO 86/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ... r., poz. 2164 wraz ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...2 i 2a ustawy Pzp, jako, że został on zgłoszony po terminie, biorąc pod uwagę treść art.182 ust.2 pkt. 1 ustawy ...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem ...polegające na akceptowaniu istotnej zmiany treści oferty Konsorcjum po upływie terminu składania ofert; 4 5) naruszenie art. 87 ust....

 • KIO 2279/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ... z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie Przewodniczący...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ...poz. 2164 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem ...pkt, w kryterium: Okres gwarancji - 15,00 pkt, w kryterium: Termin płatności - 5,00 pkt). Na powyższą czynność Odwołujący w dniu 13....

 • KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... w pkt 8.2.3 warunki odnoszące się do wymaganego doświadczenia wykonawców: „że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali: 7 (…) b) budowę co najmniej 2...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ...z pkt. 20.7 IDW, w celu oceny ofert Zamawiający przyjął kryteria: 1. Całkowita cena brutto - waga 60%, 2. Termin realizacji - waga 20%, 3. Doświadczenie Personelu Wykonawcy - waga 20% W ramach przyjętych kryteriów punktacji, maksymalną liczbą punktów, jaką...

 • T-601/16

  Orzeczenia ETS, 26-10-2017

  ... zaskarżonej decyzji, które jakoby spowodowało u niego frustrację i zachęciło do powrotu do Rady, zaprzeczałby fakt, że termin zgłaszania kandydatur na stanowisko zajmowane przez skarżącego w Radzie upływał przed datą wydania decyzji. Wynika z tego, że...

 • KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ...2017 r. poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem.... Na rozprawie Odwołujący podał, iż Zamawiający błędnie interpretuje, że termin zestaw to Access HIV combo QC i Access HIV combo QC4...

 • C-198/16 P

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  ... kwietnia 2013 r. 22.      W kwestii wniosku potwierdzającego Komisja w piśmie z dnia 4 czerwca 2013 r. wskazała skarżącej, że termin odpowiedzi został przesunięty do dnia 26 czerwca 2013 r. W dniu 26 czerwca 2013 r. Komisja powiadomiła skarżącą, że nie...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem... Pzp. Przystępujący mógł więc złożyć polisę z ochroną ubezpieczeniową po terminie składania ofert w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust...

 • KIO 2041/17

  Orzeczenia KIO, 18-10-2017

  ... dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Warszawie...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  .... U. z 2017, poz.1579) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby.... Zgodnie z punktem 1.1.84 Warunków Umownych termin „usługi” oznacza świadczone przez wykonawcę 29 w Okresie...

 • KIO 2040/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...r. poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga ...Borui Nowej wnieśli odwołanie 29 września 2017 r. Zachowany został termin ustawowy i obowiązek przekazania zamawiającemu kopii odwołania. Odwołujący zarzucił ...

 • KIO 2030/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  .... z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...unieważnieniu postępowania, a po drugie nie przedłużył terminu związania ofertą. W konsekwencji interes w ...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... 2164 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...odpowiednią ilość wszystkich ekspertów i specjalistów tak, aby zapewnić sprawną i terminową realizację umowy. 15.4. Dla działów 1, 2 (pozycja ...

 • KIO 2021/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby... przez strony niekonsekwencji w używaniu fachowej terminologii w zakresie tłumaczeń. Należało zatem przyjąć...

 • KIO 2038/17, KIO 2048/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... 2017 r., poz.1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...Wykonawca] wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy...

 • KIO 2042/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku...

 • KIO 2023/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem ...z ofertą przedłożone. Wadliwy dokument gwarancji nie podlega uzupełnieniu po terminie składania ofert w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, ...

 • KIO 2039/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...r., poz. 2164 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem ... w czasie realizacji usługi w zakresie, formie i w terminach określonych w Załączniku nr 1 do umowy sporządzić oraz dostarczyć...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... cen rynkowych w tym zakresie. Odwołujący podał, że według jego wiedzy wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, nie przedłużył terminu wadium, a ten upływał w dniu 10.10.2017 r. i w związku z tym zarzut naruszenia przepisu art. 91...

 • KIO 2043/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  .... U. z 2017 poz. 1579) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem .... 1 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 30 października 2017 roku....

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gorzowie...

 • KIO 2016/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia 2 jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w W...

 • KIO 2035/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... oddaleniu. 20 IV.1 W zakresie zarzutu dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez nieuzasadnione wydłużenie terminu do złożenia zaświadczenia z the C. J. I. S. D., F. B.of l. (FBI) Izba stwierdziła, co następuje. Art...

 • KIO 2026/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w...

 • KIO 1998/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby... z wymaganiami Zamawiającego, już po upływie terminu składania ofert, co prowadziłoby do nierównego ...

 • KIO 2034/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach...

 • KIO 2025/17

  Orzeczenia KIO, 11-10-2017

  ...j. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 2 doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa...o.o. nie wstępował do Zamawiającego o przedłużenie terminu na uzupełnienie brakujących dokumentów. Izba nie uznała ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij