• T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  .... 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej każdy ma prawo do bezstronnego i sprawiedliwego rozpatrzenia swojej sprawy w rozsądnym terminie przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii. Zgodnie z ust. 2 tego artykułu każdy ma prawo do bycia...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...oraz § 2 załącznika nr 8 do SIWZ wzór umowy termin realizacji zamówienia przypada od dnia 1 stycznia 2019 r. do... mógł zgłosić wcześniej (i na których zgłoszenie we właściwym trybie termin upłynął) stały się w jego subiektywnej ocenie istotne. Następnie Izba...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ... 8.13 SWK poprzez: - wykreślenie Kamienia Milowego nr 3 w całości; 23 - oraz żądanie od Wykonawcy wykonania w terminie 30 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowania, zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania], Robót i Materiałów o...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...z systemu workowego na system pojemnikowy. 8. Powyższe zasady stosują się zarówno do MGO i do MGO utworzonych po tym terminie. W piśmie procesowym Zamawiający wskazał, że przekazał w ramach OPZ posiadane przez siebie informacje o MGO i przypisanych do nich...

 • KIO 1819/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ...2015 r. poz. 2164 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ..., że nie będzie mógł dostarczyć określonej ilości liczników w terminie, który nie został określony. Nie jest w stanie w...

 • KIO 1826/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... oraz pkt 2 projektu umowy w porównaniu do postanowienia pkt V wers 2 i 3 SIWZ, zawarł tożsamą regulację dotyczącą terminu wykonania etapu I oraz etapu II i dlatego zarzuty oraz ich uzasadnienie są analogiczne. Następnie Odwołujący zauważył, iż zgodnie z...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... SIWZ odcinkach. Na sfinansowanie zamówienia w części 1 zamówienia zamawiający przeznaczył kwotę 86.353.587,27 zł brutto. Do upływu terminu składania ofert swe oferty na zadanie 1 złożyli następujący wykonawcy: 1) Budia Standard sp. z o.o. – 90.746.866...

 • KIO 1831/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ...Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie...

 • KIO 1821/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ...Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie...

 • XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... pojęć zdefiniowane jest w prawie energetycznym, w tym stanie interpretacja pojęć powinna odbywać się poprzez odwołanie tych definicji. Termin „produkcja" użyty w art. 132 ust. 1 pkt 3 należy utożsamiać z pojęciem „wytwarzanie" używanym na gruncie Prawa...

 • V AGa 183/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... i porządku w gminach, warunków sanitarnych związanych z nie odebraniem odpadów w terminie, postawy strony pozwanej; - art. 29, art. 7, art. ..., taka sytuacja nie została w umowie stron obwarowana terminem, po upływie którego można by uznać, że wykonawca...

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej miała miejsce w dniu 20 kwietnia 2016 r., to znaczy dwa dni po upływie terminu na transpozycję dyrektyw 2014/24 i 2014/25 do prawa krajowego państw członkowskich i uchyleniu dyrektyw 2004/17 i 2004/18 na podstawie...

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... znaczący wpływ na poziom wykonania zamówienia; lub c)      serwis posprzedażny oraz pomoc techniczną, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji. Składnik kosztowy może również mieć postać ceny stałej...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ... r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa... że wybrany wykonawca w postępowaniu zaoferował wydłużenie terminu gwarancji do 36 miesięcy, zamiast wymaganych minimalnych...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ...poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa...tj. już po wyborze ofert najkorzystniejszych i po upływie terminu składania ofert w obu tych przetargach. Przedmiotowa umowa ...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ...– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący...

 • KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  .... - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu...

 • KIO 1444/18, KIO 1455/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...2007 lub równoważnej, - PN-EN 61215:2005 lub równoważnej, z termin ważności do 4.06.2018 r. Nie potwierdza on jednak ...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ...z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem ... Zamawiającemu wyjaśnień o następującej treści: „wskazany w ofercie termin realizacji części 1 oraz 2 jest realny do wykonania....

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...2017 r. poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...Prawo zamówień publicznych, w ogóle się nie posługuje tym terminem; powszechnie jest zaś ono używane we wszelkich opracowaniach dotyczących...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  .... - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...2017 r. poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...całkowitego zanegowania znaczenia i charakteru prawnego użytego w przepisie terminu „środek zapobiegawczy”, a do tego czyni wcześniejszy przepis ...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  .... poz. 1579 ze zm. ) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa...wezwaniu do wyjaśnienia RNC z 24.05.2018, udzielił zamawiający termin na wyjaśnienia do 29.05.2018, a przystępujący zwrócił się ...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...24 sierpnia 2017 r. poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału...

 • KIO 1548/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ...z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej ... zwężeń łagodnych oraz aby możliwe było ich usunięcie w terminie do 8 tygodni po implantacji. W ocenie Izby z...

 • KIO 1533/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  .... - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem ...spoczywa ciężar dowodu, że nie ponosi on odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie zamówienia. 80. Co do drugiego i trzeciego ...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości odbioru jednego z pośród dwóch samolotów będących przedmiotem umowy. 13. W przypadku przekroczenia terminu ponownej dostawy, tj. 15 listopada 2020 r., o którym mowa w ust. Il, Zamawiający może odstąpić od umowy...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  .... Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z poźn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij