• KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ... wskazane wyżej informacje nie podlegają prawdzie. I tak z informacji uzyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej wynika, że: 1. Termin rozpoczęcia zadania „Budowa drogi ekspresowej S 17 ode. Kurów - Lublin - Piaski" ustalono na dzień 07.12.2010 r...

 • KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Rzeszowie...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ...2017 r. poz. 1579 ze zm. ) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej.... To jest „Z uwagi na różne terminy i szczegółowość opracowania powyższych dokumentów wszelkie rozbieżności ...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...dzierżawa, leasing z opcją lub bez opcji zakupu, lub inny rodzaj zobowiązania (jeśli tak, to jaki). W zakreślonym przez Zamawiającego terminie wykonawca Mennica Polska S.A. złożył wyjaśnienia, w których podał m.in., iż wskazane w JEDZ jak również w wykazie...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  .... 1 pkt 1 i 2 tejże ustawy nie potwierdził się. Skład orzekający Izby ustalił, co następuje. W rozdziale III SIWZ „Termin wykonania zamówienia” zamawiający podał: „do 112 dni od dnia zawarcia umowy”. Wykonawca Profil w pkt 4 ppkt 1 Formularza ofertowego...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa...wymogi sanitarne, jest regularny, tj. zgodny z terminami wskazanymi w harmonogramie, a wynikającymi z minimalnej ustalonej ...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... że odwołujący przesłał skutecznie zamawiającemu kopię odwołania za pomocą ePUAPu w dniu 14 maja 2018 r. o godz. 21:55. Termin na wniesienie odwołania upływał w dniu 14 maja 2018 r. Powyższy stan faktyczny nie był sporny pomiędzy stronami, natomiast strony...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... określonym w art. 24 ust.1 pkt. 13¬14 i 21 upzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c Oświadczenia potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy ( załącznik nr 7) tj.: - że wobec ww...

 • KIO 809/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  .... Prezentowana wykładnia art. 182 ust. 1 p.z.p. pozwala na doprecyzowanie treści art. 182 ust. 3 p.z.p. Termin do wniesienia odwołania określony przez ten przepis będzie miał zastosowanie to tych zaskarżalnych czynności zamawiającego, co do których: 1) nie...

 • KIO 899/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...., poz. 1579 ze zm.), na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem...z niezapłacenia podatku w określonym w przepisach prawnych terminie płatności. Analogiczne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza wyraziła ...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... prowadzenia Robót lub utraciły ważność przed zawarciem Umowy, jeżeli inne zapisy Kontraktu tak przewidują” w związku ze skreśleniem słów „w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.” O kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy zgodnie z art. 192 ust.9 i...

 • KIO 823/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...2015 r. poz. 2164 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa... po stronie Zamawiającego nie zgłosił przystąpienia – w terminie przewidzianym w ustawie – żaden wykonawca. Krajowa Izba...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... drogą mailową w dniu 30 marca 2018 r. W związku z powyższym niniejsze odwołanie jest złożone z zachowaniem ustawowego 10-dniowego terminu określonego w art. 182 ust. 2 pkt 1) Pzp. Odwołanie zostało wniesione w dniu 09.04.2018roku. Wpis od odwołania...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ...z dnia 15 lutego 2018 r., jak również oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą z dnia 26 stycznia 2018 r., zostały podpisane przez... 15 lutego 2018 r. jak i zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą z dnia 26 stycznia 2018 r. podpisała osoba...

 • KIO 781/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... z 2017 r., poz.1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej ...uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich ...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ...wydania zaskarżonego wyroku, kwoty odszkodowania ustalonej w ugodzie, a w jej braku – do przedstawienia mu w tym samym terminie wniosków dotyczących proponowanych kwot.  Postępowanie przed Trybunałem i żądania stron 17      W swoim odwołaniu EUIPO wnosi do...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ...+000 3. odc. Kotliska - Piątek od km 261+000 do km 270+000 4. odc. Piątek - Stryków w terminie: 02.2012 — 03.2014r. rodzaj zadania (budowa/przebudowa/remont Obiektu Budowlanego): budowa obiektu budowlanego • wartość robót netto PLN: ponad 200 mln PLN...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa...lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalność jest ...

 • KIO 677/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  .... z 2017, poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem ...społecznego i stwierdziła, że zarzuty jedynie w części potwierdziły się. Termin na rozpatrzenie reklamacji (zarzut 3 lit. b) Z ustaleń ...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...Pzp. Bazował przy tym na wyjaśnieniach Hyundai i złożonym po terminie składania ofert nowym zmienionym FCS, w których wykonawca ten obniżył ...

 • KIO 539/18, KIO 540/18, KIO 541/18, KIO 542/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...sierpnia 2017 r. poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem... ocenie Izby, poprzez swoje działanie próbuje de iure przywrócić termin na składanie odwołania wobec postanowień SIWZ, tzn. PFU i...

 • KIO 670/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... 2017 r. poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem...r., poz.14) do złożenia oświadczenia w przedmiocie wniesienia sprzeciwu, w terminie 3 dni. W dniu 20.04.2018 r. (wpływ bezpośredni ...

 • KIO 658/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku...

 • KIO 662/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...z 2017 r., poz. 1579, 2018) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej... „Altis Energo” sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie, termin: 12.2009 - 11.2012, zakres robót obejmował m.in. budowę ...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 22 grudnia 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie...

 • KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  .... - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach...

 • KIO 669/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie. Przewodniczący...

 • KIO 641/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa... zgodnie z harmonogramami przeglądy SOK były wykonywane w innych terminach niż przeglądy zasilania SOK, co oznacza, że na ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij